Skip to main content

Full text of "An gaidheal : paipeir-naidheachd agus leabhar-sgeoil gaidhealach"

See other formats


H.M..3Ì. 
DCUBKIS U HEW- MORRISON II D "'"'■■ ^"TÌVlièitèi 


WÈà 'èi m 

I. LEABH. 2. AIR. # -A.::2Sr GAIDHEAL; 

Paipeir-litoclifl km Leaìliar-SpiL DARA MIOS AN FHOGHAIR. 1871. GL^I^-iI^:N^SI^>£c Mu 111 Scann Ghaidheil 19 

Mu loni] inearlul Shina 20 

NiiiUu (ilidan 21 

JUatlii L tliclniiahCholuimClhUe 23 

Eio'li O Lhreig-Eileanhaidh 'J4 

Duu Wirusgtigh a^jus Iain 'lh 

Orari, air Fogradh nan Gaidheal .. 2(5 

CaitUream do Righ Tearlach, II. .. 27 

Canada 18 30 Niasji-a 

An Lon-r)ubU 

Seoiiaid, Flur Boidhcach a Ghlinn. 31 

Tuireadh Seann Fhleasgaca 32 

Oiscin ; a 'Linn agus a Bhardachd 32 

Ro' na Chomhraig 83 

Tuire' Fhinn airson Baile-Chluaidii 34 

Maibh-rana 35 

Laoidh, air Cor an Ouine 36 " Gabhaibh — eolas thar anòrthaghta."— Gnathfhooail vili 10. 3>TICK:03L.S03Sr <Sc CO., 

TORONTO, CANADA, & GLASGOW, SCOTLAND. |###|#igi>$gl#g^# ADVERTISEMENTS. THIS a-_A_EIli, 

A MAGAZINI': AND NEWSPAPER DEVOTED TO MISCELLANEOUS CxAELIC 

LITERATURE, AND TO THE INTERESTS OF SCOTTISH 

HIGHLANDERS GENERALLY. 

HdiUfl by ANurs Nicholson, late Editor of " The Canada Scotsman" Neivspapcr. 

CONTENTS OF No. 2. To..urR<'a.ler! 19 

AbuutthcAn.-ii-iilHii,'ljl:iiiders 19 

About ti.e Chiiicse Empire 20 

News :i 

Lift- of St. Coluiuba— Continual 23 

A Cry from CruiyellacI e 24 

Dunbhrusf,ruigii and John 2.5 

A Song on tlie HigMand Kvictious 2ò 

A triuniiJi.il Song to King Cliiii Ics II 1:7 

Canada 28 ><'iagara 

Tlie Black Bird 

J- ssie, the Flower of Dunblane 

The Old Bachclor'.s Lament 

Ossiati, Ills Time and liis Poems 

Just before the E.ittle 

Fingal'.s Lament for the fall of Bal-Ciyde 

Elegy cm the Kev. P. Mi:Lean 

A Hymn on the State of Man .. 32 
.. 32 
.. 33 
.. 34 F.NTrr.ISH SUPPr.EMI^NT The Strurturc aiMÌ .'.(iiuitiiM'flhe Gaelic Language 37 | Philological Eu'juirie.s 

Kemarks on GiielM- Uitho{,;.iipliy 40 1 Ussian 

Ne«s ofthe liirhl.-.iKls^id Isiamls 41 Burton's Ilistoiy of Sootbnd 

Answers to Con i>i.oiidi i.ts 42 To Our Subscribers 

Kind Words f.r IfteG.-f J,— Opinions of the Press. 42 | Emigration to Canada— Advertisement. 13 McGR£C40E, Barrister-at-Law, 

A . Solicitor in Clianeery, kc. Oliicc— 
No. 20 Adclàdt' Street, East, near the Court 
House, Toronto, Conada. MACLENKAN, DOWNEY AND 
HENDERSON, Barristers, Solicitor.i, 
Attorneys, &.e. 

Offices — Mechanics' Institute, Toronto. 

JTAMI.S MCLENNAN. JOHN BOWNEY. 

ELMES HENDEUeoN. MACKENZIE & DELAMERE, 
li;..ii.,ter.s-at-Law, Solicitors in Chan- 
cery, &<•. Oliices— No 19 Tonmto Street, 
over Gas Coinjiany's, Toronto. 

K. MACKKNZIi:, Q.C. T. DELAMEItE, M. A. THE 

^•'ott^;r.!i 3>mnicau lownuil 

AN EXCELLENT FAMILY PAPER, 

Devoted to tlie Interests of 

SCOTSMEN IN AMERICA, 

ANL' TO THE 1)1 -SEMINATION OJi- 

BRITISH AND AMERIC.VN LITEK.VTUHE 
AND NEWS. 

Terms, ?2. 50 per annum (Canadian inonr>y). 
Oifice— No. 37 Pailc Row, New York. 
A. M. STEWART, 

Pro.jrictor and Publi.sher. SPS^CIAL NOTICE, 
To Contributors aiid Cor rcspondeiits. All communications in connection with 
The Gael, from Great Britain and other parts 
outside of Canada and the United States, 
should be addressed until further notice, to 

Mr. a. G. NICHOLSON, 

Gla.sgow, 

Scotland. 
Communications from all parts of Canada 
and the United„States, nuiy be addressed as 
usual, to Toronto, Canada. " My native land, whose magical name 
Thrills to my heart like electric flaiiie." — I'ringU. 
THE 

€m\uVà ^mìswvàxx: 

A SCOTTISH FAMILY JOURNAL, 

Devoted to Scottish interests, containing a 

Gaelic Department, and fostering a taste 

for Scottish Literature, Music and 

Poetry, as well as giving a 

careful digest of Scottish 

News at Home and 

abroad, &c. 

Published weekly, by the Canada Scotsman Printing 

and PulilisliingSCo. Office 48 King st. East, Toronto. Su];sxiption 
Olub Rate • $2.00 per annum. 
S1.50 per annum* AN GAIDHEAL ; PAIPEIR-NAIDHE^CHD LEABHAR-SGEOIL GAIDHEALACH. X CPIEUD LEABHAPt, ANNS AM BHEIL DA AIREAMH DHEUG. 


^<;>. f' (_ V-' 1 .• - / 

Mar gliath s^jfijK^ >lo in' anam fcin 

Tha egcula na P^5^J^èn*>.-<^ll'^lalbh."— Oisean. |■?!T^;nM^■r"t■^'!^J] (1 L A S ( ; H U : 
M A C - N E A C A I L ' S A C H U I D E A C H I) . 

18 7 3. GLASCHL': 
D U ÌSf N A G U S WEIGHT, 

CXO-BIirAIl.TEARAN. 
PRISTON CASTLE 
?AR-mTl 3SI0N| C L A R - 1 N N S I D H. 

(Contents of Vol. I.) . Taobh. 
Abraich Gblasclui, . . . 293 
Alba, eachdraidh, ... 60 

Ardfhear foshluim Gailig, . . 15 

Astralia, litir a, . . . . 58 

Bantraichean, aa tri, . . . 202 
Bàs uaislean Gaidliealach, . . 90 

Galium a' Ghlinne. 167, 195, 231, 253, 

2S1, 809 
Canada, . 13, 28, 56, 111, 179, 210 
Ceum no dha o'n Chagailt, . 151 

Ceann-a-Ghiusaich, . .. 180, 228 
Cogadh na Frainge, ... 5 

ColumCille, ... 3, 23, 115 

Comunn Oiseiueach Ghlascliu, . 91 

Comunn Gaidhealacli Lunuainn, . 59, 236 
Cosamlilachdan, .... 240 
Cuimhneachan, .... 120 
Dubh a' Gbiubhais, . . . 142 
Fànte bho'n 011a Mac Aoidli . 91 

— bho'n Sgiathanach, . 176 

— na Ban-Phrionnsa, . GO 
Feillire, am, .... 316 
Freagairtean, &c., 18. 60, 94, 127, 155, 

185,214,242^317 
Gaidheil, na scauu, 2, ]9, 47, 70;.1O7, 

. '-498, 223 

— Chanada, . .'; 7 

— Ghaschu, . . 77 
Gaidhealach, na Tigbcarnan . . 59 
Gailig anns na Sgoileau, . . 296 

Gearain, 59 

lolaire Locb Truig, . . . 285 
Leabhraicbean ùra Gailig, . 15, 87 

Luchd-Leughaidb, do ar, . ' 19, 326 
MacDbunleibbe, Uilleam, . . 314 
Mac Leoid, an t-olla, . . . 139 
ISIairi agus an t Adjniral, . . 122 

Manitoba, 14 

Miann na Ban-Eireannaicb,. . 178 

Naidbeacbdan, 14, 21, 50, 85, 124, 149, 

. 184, 213, 242, 267, 295, 325 
Xitbe nuadb" agus scan, 11, 60, 93, 123, 

155, 185, 214, 314 
Oidbcbe air cbcilidb, . . , 238 

— Sbambua . . 264 
Oisein, a liuu agus a bhàrdacbd,. 32, 

48, 80, 108, 170, 200 
Ontario, litir u . . . . 240 
Oraidean Gailig. . . - ,89. 289 

Taobh. 


Pòsadb Tbigbeama 


Latburna. . 15 


Pat O'Connor, 


257 


Ecultaireacbd, 


225, 251, 
279, 307 


Pioimbradb, 


J. 


Eiin ar turuis. 


75 


Bùnasdacb, litricbean bbo, 113, 181, 206, 319 

Samblaidhean air uitbcan spioradail, 118 
I Sgeulachdan, . . . 209, 285 

Sgire nra Cbeallaig, . . . 146 
Sgrios nam Piocacb, . . . 266 
Slna, mu iompaireacbd, . . 20 

Sltbicbean, na, . . . . 234 
Smuid Sboitbeacb, . . 143, 172 

Sop as gacbseid, 95, 126, 155, 185, 214, 325 
Thomas, Mrs Caiptein, . . 57 

Toimbseachaiu, 11, 61, 94, 126, 155, 

185, 214, 314 EAEDACIID. 


Abbuinn Dù'lais, 
237 


Bas Mborair Chluaidh, 


. 


125 


— Sbeanacherib, . 


, 


212 


Beaunacbadb leaunain. 


, 


237 


Brasailto, 


. 


259 


Buaidb an t-Soisgeil, 
65 


Cabar-feidh, 
174 


Combairle do na gillean oga 


, 

— Gaidheil, 
57 


Comunn Gaidbealacb Ghlinne 


Gairidh, 


53 


Creag-Eileacbaidh, 
24 


Cumba do Bbaintigbearna '. 


3bubbair{ 


, 
296 


312 


— Maigbdno 


. 


62 


Dan Spioradail, . 
17 


Doctoir Ceitin, 


^ 


236 


Duan Callaiune, . 
148 


Duanag a' cluobair, 


. 


151 


— Gbaoil, . 


. 


12 


— Ullamb, an. 
260 


Duanan, 


'.90 


127 


Dun Bbrusgraigb agus Iain. 


2^ 


, 51 


Dundiagb, boineidean. 


. 


284 


Eilein an Fhraoicb, 
128 


Failte-gbaoil, 


. 


87 


Ara Fear-Ullacbaidb, . 
17 


Fionnairidb, Slan le. 


. 


150 IV. CONTENTS. Taobh. 
T.^ORH. 


FrcagraJh Gaoil, .... 


148 


Rannan, ..... 


146 


Gabhaidh siane 'n rathad uior, 


288 


High Tèarlach II, Caithream do, . 


27 


an (iaidhcal agus an Eala, . 


286 


Roimb'n Chòmhraig, . 


33 


an Gaidhcal 'am measg uau Gall, 


10 


Rnathar ]\Ihic IMliuirich, 


117 


Gaol diithcha, .... 


12 


Seonaid fliir boidheach a' Ghlinu, 


31 


Geallaidheau luaclnnhor, 


1)6 


Sir Coinneach ]Mac Choinnich, 


211 


Homer, . . . . -^Oò, 


317 


Sir Seumas A[ac Mhathain, oran do. 


16 


Laoidhcan, . . 36, 110, 1-^, 154, 


256 


Solus a' dcalradh mach a dorchadas 


, 206 


Loch nan Garr, .... 


156 


Suspiria, .-.•... 


121 


Lon-dubh, an, .... 


31 


Taladh na bean shith, . 


235 


Magh Leuna, .... 


63 


Taobh mo thoine fhein, 


9 


^larblirann 


35 


Tuireadh Baintighearna Chola, 


179 


Mo :\liiathair, .... 


149 


— ■ Fhinn, 


34 


Xcòinein, do, ... . 


212 


— Scann fhleasgacha, 


32 


Niagra, 


30 


— Seann mhaighdimi, 


9 


Grain, 12, 26, 54, 55, 58, 86, 92, 186 


, 


Uilleam ]Mac-Dhunleiblio, . 


314 


238, 268, 318, 


322 


Urnaidh Oisein, . . . . 


83 


unnd Sasunnachj Air 


122 TO ENGLISH DEPARTMENT OF VOL. L TAcr 

74 

165 

221 

44 

273 

99 Agents, list of, . 

Blackie, Professor, on nationality, 

— letter from, . 

Burton's History of Scotland, 
Celtic, the place of , . . . 
Celtic Society, Glasgow Students, 
(Correspondence, . . 276, 303, 333 
Correspondents, answers to, 42, 74, 

105, 137, 166, 222, 250,- 278, 306, 332 
Editor, letters to, ... 6, 249 

Finary, farewell to, . . . 192 
Gaelic, the affinity of ,to I^atin and G reck, 157 

— Grammar, . . . 332 

— Language, .... 67 

— Lore 271 

— Orthography, . . . 40 

— School society, . . . 132 

— Society of London, . . 44 

— Specimens of ancient, . 98 

— Statistics, .... 301 

— Structure and Affinities of the, 37 
Glen Truim ball, . . . 161 
" God save the Queen," Gaelic, 221, 250 
Highland ]\Iarching Song, , . 101 

— Eegiments, . . 218 

— Societies, meetings of, 103 
Highlands and Islands, News of, 41, 73, 

101, 134, 161, 193, 222, 277, 306, 331 Page 

Highlands, the history of the, . 187 

Homer, Gaelic, .... 220 

Inverness Gaelic Society, . . 163 

Leabhar na Feinuc, . . . 302 

Logan, James, . ... . 101 

Maclauchlan, Dr., Gaelic Class, . 100 

— Letter from, . ' . 102 

Murdoch, ]\Ir, retiroinent of, . 248 

Nationality, what determines, . 136 

Nether-Lochaber, letter from, . 221 

Ossian, ■..*.. 43 

Ossianic poetry, fragment of, . 189 

Philological Enquiries, . 43, 74 
Philology, Gaelic, . 215, 243, 249, 329 

Poetry, the spirit of, . . . 134 

Preaching, bilingual, . . . 129 

Readers, to our, .... 332 
River names of England, 246, 299, 327 

Skye, my captivity in, . . . 135 

Subscribers, to our, . . . 45 

Thankful breathings, . . . 134 

"The Gael," kind words to, . . 42 

The Bonnet Kilt and Feather, . 303 

"The Highlander," ... 305 
The Highlanders of New Brunswick, 160 

The Highlanders of North Carolina, 97,160 

Tuam News on The Gael, . . 278 .A-isr GAIDHEAL. I. Leabh.] DARA MIOS an FHOGHAIR, 1871. [2 Air. DO AR LUCPID LEUGHAIDH. 

Tlia An Gaidheal a nis a cur failte 
air a chaii-dean an dara 'uair, agus ag' 
iarraidh maitheanas air son a bhi cbo 
fadalach. Cha 'n eil leagamh nach 
robh cuid dhiubh a caoidh air a sbon a 
cheana, a smuaineachadh gu'n deacb e 
air chall anns a choille, no gun d' tba- 
chair aimlisg no dochann eile de 'n 
t-seorsa ris a cbuir as an rathad e. Acli 
tha sinn rò tboilicbte innse' do ar caird- 
ean nach do thacbair dad de 'n t-seorsa ; 
cha 'n 'eil eu slaint no eugailt sa 'm 
bith a cur air. An aite sin 's ann a tha 
e ga fhaighinn fhein moran na's treise 
agus na's misneachail gu gabbail air a 
thurus gu reith direach, na bha e roimh. 

'N uair a thoisich sinn air a Ghaidh- 
EAL, bha e rhmi oirnn a chur a mach 
gach mios ; tha sinn duilich gu 'n 
deach' na raighailtean sin a thilgeadh 
bun o's ceann oirnn, le Mr. MacNeacail, 
'am fear ullachaidh, a bhi air a chur a 
mach le uachdranachd Chanada, gu 
sealtaiun as deigh gnothfiichean luchd- 
iomruich, blio 'n Ghaidhealtachd agus 
ceann tuath Alba. Tha moran ullach- 
aidh aige ri dheanamh air son a thui-uis 
agus gun an uine ach goirid air son a 
dheanamh ; tha e eu-comasach uime 
sin an Gaidheal a chur a mach ach 
gach dara mios, gu toiseach na bliadhna 
ùir. Cha bhi call 's am bith aig ar 
luchd leughaidh a thaobh na riaghailt 
so, oir glieibh iad da aireamh dheug 
air son pàidheadh na bliadhna ; se sin 
aon air son gach mios sa bhliadhna. 

Tha sinn a nis air cluintinn bho 
mhoran d' ar luchd-duthcha, as gach 
cearna bho Lhoch-na-Madadh an Uist, 
gu Australia agus Duthaich na h-Aimh- 
ne Deirg ; agus gu dearbh ma bha teag- 1 amh s am bith againn 's a cheud dol 
a-much mu shoirbheachadh a Ghaidh- 
EiL, tha e nis air f huadach buileach air 
falbh. Tha sinn fo chomain agus a toirfc 
moran taing dhoibh uile air son an 
gniomhara agus am briathraibh caimh- 
neil. MU NA SEANN GHAIDHEIL. 

II. 

NA PICTI, NO DAITHTICH. 

Roimh dheireadh na treas linne cha 
robh ainm sam bith eile ach Caledon- 
aich air luchd-aiteachaidh Ceann tuath 
Bhreatuinn aig na h-Eachdraichibh 
Romanach. Ach mu 'n bhliadhna 296 
thugadh ainm nuadh orra, 'se sin 
"Picti," na Pictich, no Daithtich, no 
a mhuinntir Dhaithte. B'e Euvienius 
an Cainntear a chleachd an t-ainm so 
air tus anns an Oraid chliuthachaidh a 
rinn e do Chonstantius Cidorus air son j 
na buaidh a thug e air an traoiteir 
Alectus. Air dha labhairt mu na 
Deas Bhreatunnaich thubhairt e " Os 
barr bha an cinneach aineolach aig an 
am sin, agus a chionn nach b'aithne do 
na Breatunnaich ach na Picti agiis na 
h-Eirionnaich a mhain, naimhdean 
leth-ruisgte, uime sic gheill iad gu 
furasda do airm agus do bhrataich nan 
Romanach." Gum b' iad na Picti so, 
an t-aon sluagh ceudna ris na Caledon- 
aich tha Eumenius so fein a' noch- 
dadh gu soilleur anns an oraid a rinn e 
air beulaobh an Inipire Con.stantin mac 
Chonstantius anns a' bhliadljiia a. d. 
309. Nuair a mhol e Constantius 
d'a mhac thubhairt e, " ISTach bu deoin 
leis coilltichean agus catharraich-moin- 
tich nan Caledonach agus nam Picteach 
eile a ghlacadh, no eadhon Eirinn a bha 20 AN GAIDHEAL. fagus air lainili, no eilean TLula a blia 
fad as." Tlia e dearbliadh gun rol»b 
cogadh aig na Deas Bhrcatunnaich ris 
na Picti roimh tlieacLd Julius Chaesair, 
agus a' feiicliainn an dealacliaidli a bha 
eadar Caosar agus Constantius. Agus 
nuair a tlia e ag' radb guu rol)]i na 
Picti letL-ruisgte freagraidli an t-iom- 
radli so gu matb do na Gaidhil sgead- 
aicbte lois an fheile-bheag. 

Tiia e coltadi guu d' tbainig au 
t-ainm Picti o n chleachdadh a bha 
coitcheann am ineasg seann luchd 
aiteachaidh Bbreatuinn, oir tha lulius 
Caesar ag innseadli giin robh iad 'gan 
dath fein lo dath li;vghorni a chum an 
aogus a dheanamh na b' eagalhiiche ann 
an am cogaidh ; agus tha Herodian ag 
radh mar an ceudna gun robh na Cale- 
donaich uilc DaitJde ri linn an Impire 
^everus nuair a chaidh e gu tuath sa' 
bbliadhna 1^07. Tha am Bard Claudian 
mar an ceudna ag radh " Nach ann 
cearr a blia an t-ainm Picti" ( Nee /also 
Nomine Picti), a ciallachadh gun roijh 
an t-ainm freagarrach dhoibh a chionn 
gun robli iad air an dath, oir tha am 
facal Laidin Pictus a 'ciallachadh 
** daithte." Tha e ro choltach gun do 
le&n na Gaidhil Thuathach air a' 
chleachdadh so, a bhi 'gan dath fein sa' 
chogadh, an deigh dhoibh sgur dheth 
ann an ceann a Deas Bhi-eatuinn, ni 
a thachair co luath sa cheannsaicheadh 
an tir leis na Romanaich, agus gu 
h-araid an uair a thainig an creideamh 
Criosduidh a steach do 'n Eilean. Os 
barr tha am Bai'd Claudian a' feuchainn 
dhuinn an doigh anns an robh an dath 
so air a dheanamh, eadhon le roiun 
bhioràich iarruinn leis an robli an 
craiceann air a thoUadh agus an dath 
air a chur a steach anns na lotaibh, 
*'Jerroque notalas perlegit exangucs 
Picto taoriente figuras." " Leugh e 
cruthan neofhinelteach air an dealbh le 
iarmnn, air corj) marbh a' Phictich." 
Mu'r h-ann o' n chleachdadh so a fliuair 
iad an t-ainm cha-n eil c soilleur cia 
bhuaithe a dli' eirich e, oir cha 'n 'eil 
focal sam bith cosmhuil ris anns a' Ghailig Eirinnich no Albannaich o' 
'm faodadh an t-ainm Pictich a bhi air 
a radh ris an t-sluagh. Agus chan 'eil 
dearbhadh .sam bith gun robh an t-ainm 
so air a radh riutha leotha fein no leis 
a' chuid eile de mhuinntir dhucliasaich 
Bbreatuinn. D.B.B. 

Gu hhi air a leantuinn. MTJ lOMPAIREACHD SHINA. 

Tha an treas cuid de'n chinne-daona 
gu leir 's an duthaich fharsuinn bo. 
Eadar dhaoine, rahnathan as chloinn, 
tha mu dha cheud deug muilleki 
pearsa 's au t-shaoghal ; agus dhiu sin, 
tha corr a's ceithir cheud muilleiii au 
Sina amhain, moran tuille na tha 's an 
Eorpa gu leir. A reir coltais, bha na 
Sinich aiumeil bbo cheann iomad linn ; 
oir tha am Faidhe Isaiah ga'n ainmea- 
chadh, (Caibdeil XL 12) am nieaag 
nan cinneach a thigoadh gu Criosd'a. 

Bho cheann corr a's da cheud bliana, 
cheannsaich na Tataraich gu tuath 
orra na Sinich ; agus chum iad fo 
smachd iad gus an latha 'n diugh. Is 
Tatarach aat-Iompaire 's a theaghlach, 
agus moraii de na li-ard uaislibh. Tlia 
saighdeirean din, cuideacbd, aig an 
lompaire ; agus tha pairt mbor de thir 
nan Tatarach 's an iom])aireichd aige. 
Ach is Sinich a chuid mLor d' a 
shlaagh. 

Tha na Sinich uile colta.ch ri cheile, 
am pearsa 'b an intinn. Th* am fait 
dubli direach, gun Ivib gun dual, le 
feusag dhubh, thana agus sililean 
dubha. Tha an craiceann donn dor- 
cha, le aghaidhibh plubach^ agus car 

aird an taobh ainach na sùl. Cha'n 
eil iad am bitcheantas co mor na oo 
tròm ri Breiteannaich, na idir co laidir 
no CO misneachail. Tha iad seachnach 
air bainne, im a's caise ; ach ithidh 
iad coin, agus gach sorsa blianaich. 'S e 
cotain is aodach do n chuid mhòr 
dhiu, ged tha side aig na b-uaislibh : 
oir tha caoirich gann n' am measg. 

Tha iad buileach modhail, n' an doigh 
fhèin ; agus tha e mar fhasan aoa AN GAIDHEAL. 21 brògan beag iaminn a chuir air na 
baintigheamaibh oga, agus a cumail 
orra gus am fae iad suae. Tha bo ro 
phianail do 'n chloinn ; agus tha e a 
cumail an oasan gun lùth gun neart ; 
ach cha bhitheadh. iad fasanta air 
dboigh eiie. Chan 'eil nigheanan 
dhaoin* bochda 'g an cur fo 'n chràdh 
BO ; aguB uime sin tha an caean mar a 
chuid eUe de n' chLnne daona. 

Tha na Sinich deanadach, uiobhalta, 
agus grunndail ; agua uime sin tha 
tnoran de na thainig do na Staidean diu 
a deanamh airgid. Ach tha iad co 
rùnach mu 'n tir fhein 'b gum bheil iad 
a dol air ais oo luath 's a gheibh iad an 
leoir. Air an laimh ©ile, tha iad 
carach, cealgach, an-iochdar. Tha moran 
diu a tilgeadh amach an leanaban 
nighinn, gu bàsachadh am feadh 's a 
tha iad I'o speiseil mu 'm pàrantaibh. 

Tha iad co fein -speiseil 's gum bheil 
iad a sealltuinn sios air a chuid eile de 
'n t-shaoghal gu leir ; ach fhuair iad 
■dearbha laidir, bho cheann ghoiiid, 
nach eil iad coimeas do dhaoine na h- 
Eorpa an coga' ; oir chaidh an ruaig 
air am feachdaibh, roi aireamh bheag 
de naimhdibh. Tha iad buileach 
fiadhta ri coigrich, air dhoigh 's gum 
bheil e cunnartach do dhaoine fuireach 
'n am measg ; agus chan 'eil doigh air 
tearantachd ach eagal a chuir orra, le 
peanas trom, gach uair a ni iad aineart 
air coigrich. Bho cheann ghoirid, 
chreach agus mhort iad moran choig- 
reach aig baile ris an abrar Tien-tsin. 
Bha larla Chlarendon gu mor ri choir- 
eachadh airson so. Oir b'e ard-f hear- 
corahairle na ban-righ mu chuisibh 
choigreach; agus sgriobh e litir gu 
righ-theachdaire Bhreiteann an Sina, 
nach dionadh am feachd Breiteannach 
an luchd-teagasg Criosdaidh an Sina. 
Co luath 's a chuala na Sinich so, ghabh 
iad misneach, gu droch run an cridhe 
a chuir an gniomh. 

Is cinnich dhall na Sinich ; ach tha 
a nise iomad coi-thional Criosdaidh n' 
am measg, a chaidh iompachadh bho 
cheann ghoirid ; agus tha iomad min- iateir a eearmonachadh an t-Bhoiegeil 
dhoibh. Chan eil iad idir ro eudar mu 
'm baoth-chreideamh fhein. Tha moran 
diu a deanamh aoradh do thaibhsibh 
an aithrichean, agus thaobh amach de 
sin, chan eil ach beag aoraidh air bith 
aca. Tha muilean urnaigh 's an 
duthaich ; agus tha iadsan a creidsuin 
gum bheil eifeachd, an tilgeadh urnaigh 
sgriobhta air paipeir anns a mhuUean. 
Tha iad ag' radfc gum bheil gach car 
de 'n phaipeir co math ri urnaigh air a 
toirt suas bho 'n bheul : agus gun 
teagamh tha sin fior, thaobh urnaigh- 
ean ri diathaibh breige. 

Tha sinn an dòchas gun cur luchd- 
riaghlaidh na h-Eorpa agus America, 
casg air ainneart nan Sineach, air 
dhoigh 's gum bi gach coigreach 'n 
am measg sabhailte, agus gun sgaoU an 
soisgeil dorchadaa na tire, gus am bi 
faisneachd Isaiah air a coilionadh, agus 
an tionndaidh na Sinich uOe gu Crioad. NAIDHEACHDAN. 

Tha a bhann-shith eadar Breiteann 
agus na Staidean air a daineachadh, air 
dhoigh 's nach 'eil coltas gum bi cogadh 
na connsachadh eadar an da dhuthaicli 
car iomad linn, agus math dh' fheuta a 
chaoidh. Reitich a bhann so o-ach 
connspaid a bha eatorra. A thaobh 
iasgach air cladaichibh Chanada, a^'us 
seoladh air amhainn Saint Larans, 
chan 'eil comas sin a dheanamh gu bhi 
aig sluagh nan Staidean mur aontaich 
Parlamaid Chanada ris. Agus mur 
faidh iadsan sin, cha toir iad comas do 
shluagh Chanada seoladh air cuid de 'n 
uisgeaohaibhsan. Dh' aontaich Eilein 
Phrionnsa Eudard ri so a cheana; ao-us 
ged a tha cuid de mhuinntir Chanada an 
aghaidh aontachadh ris an ni so, 's e ia 
coltaiche gun dean iad e. Oir bheir 
sin moran airgid do bhaile mor JVIhon- 
treal. 

Bha an Samhradh buileach tioram 
air feadh Chanada agus na Staidean 
mu thuath ; ach tha am bar math am 
bithcheantas, agus an cruineachd sonr- AN GAIDHEAL. uichte niatli. Tlia pris rahath air feudail 
's na dutlichaibh sin, agus tha deagh 
am aig luchd-ceird as tuarasdail. 

Aiu Breiteann mlmth a Bhann-righ, 
air comhairlc a h-ard luchd riaglilaidli, 
an seann glinath mu dhreuclidaibli 's 
an arm. Bho cheann da cheud bliana, 
bha iad sin air an reiceadh ri daoine 
beirteach : oir cha b' urrainn daoine 
boclid' an ceannaoli, — Uime sin bha 
moran de na li-oiiigicli neo-flireagarrach 
ail-son an dreucbd, on a tha e trie a 
tachairt gum bheil beirteas aig umaidh. 
Agus on a tha daoine glic, cruadalach 
agus tapaidh gle thric bochd, bha iad sin 
ail' an cumail fodha, agus daoine gun 
Beagh OS an ceann. Bha so ro mhi thait- 
neach do 'n duthaich gu leir ach na h-ard 
uaislean. Dh' oireapaicli iad sin air an 
seann ghnath a chumail suas ; ach dh' 
fhairtlich orra ; agus a nis tha dochas 
gum faidh daoine air aghart 's an arm 
Bhreiteannach mar an armaibh eile 
na h-Eorpa — a reir an toilltinneis, 's 
chan aim a reir cothrom an sjiorain. 
Ni so an t-arm gu mor ni 's neartaire ; 
agus bithidh e n' as fhasa daoine frea- 
garrach fhaidhinn. 

Tha cuiscan a do] air aghart 's an 
Fhraing n' as fhearr na bha duil aig 
moran. Ghlac feachd an luchd riagh- 
laidh Paris ; agus chaidh moran de 'n 
luchd ceannairc a mharbhadh, agus ro 
mhoran diu a ghicadh. Rinu na 
daoine coirbte sin moran dochainn do n 
bhaile-mhor, mus an do chuireadh sios 
iad. Mhort iad moran de 'n luchd 
aiteachaidh, agus thilg iad sios agus 
loisg iad iomad taigh-mor riomhach 
agus carncuimhne grinn. 'Na 'm 
measg bha cuid de luchairtibh seann 
righrean na Frainge, agus carragh ard 
abhamarchuiuihneachanairnabuaidh- 
ibh a fhuair na Frangaich thair an 
naimhdibh an laithibh a cheud Bhona- 
parte, le iomhaigh fheiu air a mhullach, 
'Nuair a leag iad an carragh, chaidh an 
iomhaigh a bhriseadh, agus thilg cuid 
de na bha 's an lathair sinugaidean 
oirre, oir rinn an t-Iompaire mu dheire 
a Iheithid a dh' aintighearnas orra s' gun robh iad Ian feirg an aghaidh a 
luclid-dàimh gu leir, gun sgoinu do 
mhoralachd IJhonaparte'nuair a bliae 'n 
aird a chumachd agus iomad righ fo a 
smachd. Tha na Frangaich a paidh- 
eadh an airgid <lo na Gearmailtich, a 
reir na bainn shith eatorra, agus tha 
feachdan nan Gearniailteach a dol 
dachaidh agus a fagail na Frainge, 
uidh air uidh. Tha cairdean aig teagh- 
lach nan sean righ agus aig Bonaparte 
'n am measg ; ach a reir coltais tha a 
chuid mhor de'n dnthaich'n an aghaidh; 
agus fanaidh iad air fogradh, mar a 
tha iad : ach aig an Flireasdal amhain 
tha fios ciod a thachaireas 's an Fhraing. 

Cha robh an cogadh an aghaidh nam 
Frangach gnu chall troin do na Gear- 
mailtich ; agus tha gainne bidh 'n am 
measg ; ach on a thug iad buaidh air na 
Frangaicli, agus tha an tir uHe fo aon 
riaghladh, tha iad toilichte misneachail. 

'S an Eadailt tha baile-mor na Roimhe 
a ris na cheann-bhaile air an tir gu leir, 
ni nach robh e roimhe bho cheann corr 
as ceithir cheud deug bliana. Tha an 
righ, a luchd comhairle, agus na righ- 
theachdairean a nis a conuidh an sin. 
Tha am Pajia fhathasd 'na sheann 
luchairt, air taobh tuath na h-aimhne 
Tiber ; agus a reir coltais tha e a runa- 
chadh fantuinn an sin. Tha an righ. 
a tairgseadh sea ceud mile dolar 's a 
bhliana dha. 

Tha aithris gum bheil an canal mor 
eadar amiiainn na h-Eifeid agus a Mhuir 
Piuadh a lionadh suas le gaineamh 
na Fasaich a tha ghaoth a seideadh 
anil. Ma 's hor so, tlieid an canal bho 
fheum an nine ghorrid, mur glanar 
ainach a ghaineamh. Bithidh so ro 
chostail ; agus cliaii urrainn na Fran- 
gaich aig am bheil e an laimh an cosd 
a phaidheadh. Dh' iar iad air feai*- 
rioghlaidh na tire (ris an abrar an 
Khedive) gu conadh leotha; ach dhiult 
esan ; agus is coltach gur eiginn do na 
Frangaich an canal a reiceadh eio no 
Sasunnaich, aig am bheil pailteas aiigid. 
Tha an canal gu mor n' as feumaile do 
na Breiteannaich na do na Frangaich, AN GAIDHEAL. 23 de bhrigh nan duthchan mora an Asia 
air am bheil tighearnas aig Breiteann. BEATHA-EACHDRATDH 
CHOLUIM CHILLE. 

Caib II. 

Dheonincli a dha-dheug do na foghlu- 
maich aig Colum Cille falbh maille ris 
a Eirinn. Is iad an ainmean Baithen 
(a Chleracli), Diarmid (a mliinistear) 
Mochonna,Cobthacb,Ernaan,Rus,Fech- 
no, Scandal, Eochoid, Tocbaunu Cair- 
naau agus Grillaau. Bba Colum Cille 
a toirt combairle air Mochonna (mac 
Righ Ulster) gu'n a dhutliaich agus a 
phai-antan fbagail. Ach dbiult e til- 
leadh, afreagairt " Is e thusa m' atbair, 
" an Eaglais mo mbatbair, agus an aite 
*' anns an cruinnicb mi an toradb as mo 
" do Cbriosd, mo dbutbaicb." Bba mar 
so infcinn tbeacbdairean-soisgeulacb aig 
Colum Cille agus a cbompanaicb a fa- 
gail Eirinn. Slieol iad ann an curracb, 
a bba na bàta laidir, agus rainig iad 
tir aig Port-a-Cburraicb ann an Eilean 
I, (ris an abrar mar an ceudna Innis- 
nan-Drui'neachaig 's an am sin). Db' 
iricb Colum Cille an cnoc a b'airde bba 
's an eilean, 's cbunnaic e gu robb e a 
sealladb Eirinn ; oir bba do gradb aig 
da dbutbaicb, 's nach bitbeadb e toil- 
icbte a bbi ga faicbinn gu'n bbi innte. 
Runaicb e a cbombnaidb a dbeanamb 
san eilean bheag sin oir cbunnaic e gu' 
robb e so-ruigsinn do na b-eilleananmun 
cuairt, agus gi\n robb e na eilean a bba 
maitb airson barr agusionaltradh, agus 
mar sin ro fbreagarracb airson aite- 
taimb fhogblumaich agustbeacbdairean. 
Bba so anns a bbliadbna A. D. 563. 
Cbaidb cai-n a tbogail air mullacb a 
chnuic a db'iricb Colum Cille, ris an 
abrar fbatbast Carn-cul-ri-EÌ7-inn. 

Tbug Conal, Rigb na Scuite (Scots), 
Eilean I, doCboluiin Cbille mar sbeilbb, 
agus dbaingnicb Bruidbe no Bride, 
Rigb na Piocuicb (Picts) a cboir, agus 
anns a bbliadbna 5G5, tbog Colum Cille 
Catbair Cbuldicb anns an Eilean. Bba a Chatbair a co-sbeasamb ann an eaglais, 
tigb do na coigricb, agus tigbean do na 
ministearan agus na foghlumaich. Bba 
na tigbean air an togail le fiodb agus 
slatan caoil. 

Tba an t-Urramacb Bede a sgriobh 
Eacbdraidb na-b-Eaglais ann an Sas- 
uinn, mu cbiad bliadbna 'n deigh bag 
Choluim Cbille, a toirt an cunntas a 
leanas air a theacbdaireacbd : — "Ann 
"am bliadbna Cbriosd, cuig-ciad tri fich- 
" ead agus a cuig, 'nuair a bba lompair- 
" eacbd na RoÌTubefo riagbladb Justin 
" a b'oige, tbainig Colum Cille a bba na 
" Pbreasbitair agns na Abba, agus a 
" bba ro chliuiteach airson a sbaotbair 
" agus agbiulan agus sin gu fuigbail, a 
" Eirinn do Bbreatuinn. Be a run ann 
" a bbi teacbd, — focal Dbe a sbearrnon- 
" acbadb ann an dutbcbannan na Pio- 
" cuicb Tbuatbacb (Northern Picts) oir 
" bba 'n sluagn a bba mu Dbeas dbiubt 
" sin air an iompacbadh a chum a cbre- 
" idimb le Ninian ùine fbada roimbe 
" an am sin. Tbainig Colum Cille do 
" Bbreatuinn 'nuair a bba Bride, prionn- 
" sa ro cbumbacbdacb a rioghachadh 
" osceann na Piocuicb, agus rinn cumb- 
" acbd teagasg an duine naoimb agus 
" buaidb eseamplair, an cinneacb sin 
" iompacbadb a chum a cbreidimb." 

Bba Colum Cille a tbaobb a pbearsa, 
a cbumbacbd inntinn, agus ionnsachadh 
ro flireagarracb airson an obair mhor 
agus iongantacb a tbugadb dha ri 
dbeanamb — 

"Is fior, nach faigh am focal buaidh 
A dh' aiudeoin achd an te'id a luuidh 
A dh' easbhuidh cumhachd Dlie nau shiagh, 
A bbi, 's an nair' 'g a chuideachadh. 

Ach far 'n do chuir e roimhe fein, 
A bhi le 'shoisgeul deanamh leum, 
'N sin bheir e deasachadh is gleus, 
Do 'n, Inneal reir na h-oibre sin." 

Bba e ard, tlacbdmbor na pbearsa, a 
fibuil ro bbeothail, agus a ghutb cumh- 
acbdacb gidbeadb binn. 'Nuair bbith- 
eadb e seinn nan Salm cbluinnte 
mile air astar e. Bba c air mbodh 
cborporra treun agus fogbainteacb, air 
alt 's gu'm burrain e moran saotbair 24 AN GAIDHEAL. agus allaban a glnulan. Ge d' blia e 
duiueal neo-sgàthach agus smaclulail, 
bha e Ian do shuiiiplidheacbd, dilseachd 
agus caomhalacLd. Nuair a blia 
na tiodhlacaidh nadurra so, air am 
niaiseacliadh le gràs agus e air uidh- 
eamachadli le '' uUuchadh soisgeil na 
BÌthe," bha buaidh sliònruichte aig 
" claidlieamli an spioraid" na laiinb. 

(Gik bhi air a leantuinn.) A. 0. EIGH CIIREin-EILEACHAIDH:* 
(O'N BIIEUELA). 
Thir nam Beauu, nan Gleann, 's nan Coire, 

Nan srutli cas, 's nan tuiltean mòr', 
Leinn cha d' shaoil gu'm faiot' an caramlis' 
Air do fhridliean àrd' r'ar beò. 

Feucli a nis tlia feachd a's treine 

Na feachd Chromucill nan genr-lann — 

"S colgarra na feachd Dhiiic Uillcini 
'Teachd mar thuil air Tir nam beann ! 

"rtasdadh Thatha, 'casgadh Theamhuill, 
'Snaidheadh sio- le buillean dian 

Glacan beithe Coille-Uhragaidh, 
'Magadh air an cliù o cLian ! 

Ainmcan caomh' ! Ach dh' fhalbh an druidh- 
eachd ! 

Cluinn 'g an èigheach gill' an Ròid, 
Blàr-an-Adholl! Uail-an-Spideil ! 

Eeuch Dail-Ghuinnidh ! Agaidh-mhòr ! 

Gairidh druidt' le tòrr 'us daingnich, 
Sti'ud sinn suas 'n ar deann r'a taobh, 

'Fuadachadh a chaoidh o 'lochan 
Codal tosdach nan linn aoad'. 

Bàideanach nan gaillinn fiadhaich, 
Anus an lionmhor liath-chlach nihòr, 

'S carragh-cuiinhne bhlàran fuilteach — 
Uaigneach cha bhi 'cnuic ni's md. 

Ghluai3 sinn tosdaehd chian nan àrd.bheann, 
'Steudadh slos an gleunn le gaoir. 

Air Srath-Spe 'us Ratainhurchuis — 
Frldhean àrd' nan giuthas aosd'. 

'Mhuc 's an Torct theich as 'n an deann-ruith ! 

Beinn ri beinu gvi teann a' stri ! 
8g«>rr, 'us creag, 'us sliabh a' ruidhleadh— 

'S gann a "sheas Greag-Eileachaèdh I'J 

• En^Ueh hy Principal Sfiaiup, St. Aiidrewi. 

t Sow of AtUoU and lioar of Baiienooh, tvro con- 
♦igxious mountains, the one on tlie Athull side, and 
the othar on the liadenoch side of the hill of Drutm- 
machdair. 

t "Stand tut Craigellacho," 1« the war-cry of the 
Clau Qraat. 'S a' Ghlcann-niliòr, 'n Gleann-Feiscidh uaig- 
neach, 

Suas air fad an cluainleaii glas', 
Cluinnear sgal an fheadain bhuaireaut', 

'S àirde fuaiin mi 'n easan cas'. 

Carbaid iaruinn ged is neònach, 

'S neòiiaiche an luchd do shluagh — 

Sràidean Lunnuinn air an taomadh 
Mach air raointean an Taoibh-Txiath ! 

Sas'naich, Frangaich, spailp, 's luchd-turuis, 

Ann an uidhcam do gach H ! 
Brigis fliarsuinn, pCcan leathrach, 

Brògan I'ainn'reach, 's osain shiod' ! 

'S anns 's gach uinneig carbaid, maighdeau 
'G ràdh, 's i 'sealltuinn suas gu dian : 

" 'S ainmean m-dnach Garn-an-t-sabhail, 
Beinn-mac-duibhe,|| 's am Braigh'-ria'ch !" 

'S beag an sgoinns' do'n bholtrach chùbhraidh 

'Dh' èireas iir o lus 's o chrann, 
'S uillt a' ruith feadh ghleann gu fuaimneach, 

'S tosdaehd shòluiut' bhuau nam beann ! 

'S coma leò-san Loch-an-eilein, 
Loch-nan-dorb, 's a dhaingneach liath, 

'N Cuimeanach 'us 'euchdan gabbaidh, 
'S Faol-chu Bhiiideanaich o chian. 

Ghùirn-ghuirni ! 'us thus', Bhràigh'-riabh- 
aich ! 

Tilgibh sios mu 'r creagan neòil. 
Chum nach dt-an na daormuinn 'thruagha 

Tarcuis air 'ur cvuachan mòr'. 

'Dian-ruith seach ! Cluinneadh Cuil-fhodair, 
'N ait' gairm-chogaidh Threubh, an 
fhuaims' ; 
Criolhnaicheadh gach coill' mu'n Mhan'- 
chuinn — 
Dhruim, mu'n iadh gach àille, gluais-s' f 

'Sior-dhol tuath, a chaoidh cha srianar 
Na h-eich iaruinn 'n an steud dheirg, 

Gus am bddhrar le an srannail 
Creagan geala Rudh' na-Feirg'. 

'N fheudar buileach do na Gaidheil 
Triad o 'n ar jis 'measg nan gleann ? 

'Chuid 's a chuid an saltair Sasnaicli 
Tur fo'n casan llr nam beann f 

Fineachan a chean* air dlbreadh, 

Ceòl na piob' 'dol as gu luath ; 
'M bàsaich tur ts. Tir nan àrd-bheanu 

Gàidhlig àdhmhor aosd' nam buadh f 

" 'S coma,', 'deir thu, "ged a rachadh 
Na aeann chleachdaidhean air chùl, II Beinn-Mhic-Duibbo (Ben-Maoduff) ; or, Belu- 
muic-duibbe (the mountain of the blaok sow). AN GAIDHEAL. 25 Bheir an Triath gu buil tre 'n sgrios-san 
Criochan ris maeli 'eil do dhùil !" 

Feudaidh sin 'bhi ; acli 'n toir Innleachd, 

Le a h-ealdhain mhin 's a snas, 
Treuij-laoich cholgaiTa nan ard-bhennn. 

No 'n seann cliàirdeas ris air ais ! 

Ni h-eadli ; acb ge mor am buannachd 
Far an tig an cruaidh-gliaoir ghrannd', 

Dli' flialbh gu tiir a' bliuaidli 's an druidh- 
eaclid, 
'S chabhi 'Gliàidli'ltaclid chaoidh marbha ! 

Acli tha fathast glacan bruachach 
'Dhiiisgeas annam smuaintean àrd', 

'S giinn gun Jiireamh nacb do thruailleadli, 
'S iomadh dithreabh uamhalt, fhàs ; 

loinadli allt an coirean uaigneach, 
slieann fhuarain 'g eiridh suas, 

'Taoniadli 'n linnean dorcli' an uisge, 
"S caorann ruiteacb air gach bruaich ; 

Iomadh loch, le creagan cnairticbt', 

'Tiihili gun bhruaihean 'mcasg nam beann, 

Air nach d' thàinig slighe duine, 
No fear-turuis fathast teann ; 

Iomadh sgòrr, mar iolair mhara, 

Suas fa chomhair laidhe grein', 
Geal-cheannach le stùchdan cruachach, 

'Beachdach' 'chuain 's nan Eilean cèin. 

Fùilnicheadh iad sin, 'us tlieid mi 
Gu creig eigiii 'measg nan stuadh, 

'Mhealtuinn saorsa, gus an ci-ochar 
Drochaidean os-ceaun a' chuain ! 

Ead. lf- a. C. DUN BHRUSGRiGH AGUS IAIN 

Blia so air a chur r'a cheile 'nuair a 
blia 'n t-iighdar na oganach beag, air 
da Ghaidealachd fhagail agus dol a 
dh'fhuireach do bliaile mor Dhùneidin. 
Dà bhliadhna roiuibe so chaill uach- 
daran Ila an oighreachd. Bha 'n 
■(>uasal so ro cbaoimbneil ris an tuath 
agus bha dulichinn nibor orra 'nuair a 
bbrist e. Bba oighreachd air a cur fo 
• cheileadair ris an abradh iad Brown, 
agus maille ris bha seambarlair ris an 
abradh iad Webster. Bha maoir aca 
so deas aig an laimh ris an abradh iad 
" am Boc," mar fhar ainm, agus thei- 
readh iad " a Chaora " ris an fhear eile. Bha 'n tuath air an cur thuige gu mor, 
le riaghladh nan daoine so, dh' fhag 
cuid Qihòr dhiu an tir, 's chaidh na 
fearuinn aca chur fo chaorich 's crodh. 
S' ann le cridheachan goirt a dh' fhag 
cuid dhiu an dachaidhean, 's a chuir- 
eadh air falbh-cuid eile dhiu as na 
h-aiteachean ud far an d' ruga.dh 's 
an do thogadh iad, far an do chaith 
an athraichean 'us an sean-athraichean 
an laithean gu toilichte. 'S iomad aite 
dhuiling mar so anns a Ghaidheltachd, 
agus b'ann diu gleann Chatadal far an 
robh air an am so da bhaile dheug 
fearuinn 's moran tuath agus gillean 
treun a bha ghnath ullamh gu coir na 
dùthcha agus na Ban-Righ asheasamh. 
Bha iad mar gu 'm b'ann air an 
iomain air falbh agus treudan mor 
chaorach agus chr^^idh air an iomain 
n'an aite, agus cha bu bheag sgeig na 
muiuntir ud 'nuair a bha so air a 
dheanamh leo, gun smaointean idir aca 
gu faod an latha tighinn 'nuair a 
bhitheas gairm air a dheanamh a 
measg nan gleann air son dion na 
rioghachd, ach cha'n fhaigh iad do 
fhreagairt ach meilich nan caorach 
agus geimnich a chruidh, a bhithis ag 
ionaltradh a measag nan lathrichean 
fasa, far 'm bheil dreasdan 's feandagan 
a comharachadh a mach far am b'abh- 
aist an teintean a bhi. 

ARS IAIN. 

"A DhuÌQ Bhrusgrigh nan cas chreag, 
Ged bha mi tacan air falbh uat ; 
Thainig smaointean lb m' aigne 
Gu tighinn a shealltuinn do ghorm-bhrat, 
'S gun gabhainn sealladh o 'd chuirnan, 
Air gleannan cubraidh nan tolman, 
Far an d'f huair thu do k'aba, 
'S Leac-an-darraich na colbh dhi, 
'S cha'n 'eil i lag. 

" 'S iomadh linn chuir thu tharad. 
Is garbh 'char chuir an gniomh ort, 
Cha'n e sin tha fui m' achuing 
Ach pairt de dh'eachdniidh na linn so. 
Innis dhomh mu m' Inchd duthcha 
Ciod an curs' an do thriall iad, 
Cha'n 'eil a h-aon dhiu ri f haicinn 
Ris a' leiginn mo bhriathran 

Ged bhithinn lag. 26 AN GAIDHEAL. " Tlia iiii faicinn nam bailtoan 
'S an trie robh aighear 's toilinntiim, 
Na'n lathi-aiiiliL'au farsiiinu 
Gun fasgadh na dion amid. 
'N aite gleadhraicli nan cairdean 
Nan seisreach 's nan eliathan, 
Anns an canach cha'n f liaic mi 
Acli cihciir 's niadadh r"a chliathaich 
'N sa h-iiile snith. 

" Tha na h-innisean maiseacli 
'S an trie a thaghail mi 'm oige, 
Na lagain tha fasgach 
Le fuarainn 's biolair nm 'm poran. 
Gaeli gleann, gauh ciioc, 's glacag 
Gacli srath agus mointeach, 
Tha iad uile mar b'abhaist, 
Acli c'ait' 'eil na cairdean 's na h-eolaich 
A chai' chur as." 

ARS AN DUX. 

" Ma 's e Gall a tha Jabhairt 
Gabh mo chomhairle trathail, 
Cuir car anna cl' chasuig 
'S thoir ort sios chois na traghadh. 
Ged tha sibh laidir 'san tir so 
'S air 'ur lionadh le ardan, 
Cha dean sibh amadan dhiomsa 
Le cur a sios air na Gaidheail 

Nach d'riiin dhuibhcron." 

IAIN. 

"A Dlniiu' aosda nnn glas-chreag 

'Se a til 'an nam lior Ghaidheal, 

A dh'f hag an tir so car tamuil 

'Stha measg nan Gallaihh a chomnnaidh. 

Thug mi 'n sgriob so dh'amhan; 

Gun faiiaid no morchuis, 

Dh'f hcnch am faighinn nat sgeula 

Mu gaeh eucoir 's dolum 

Air Ila ))honlid." 

AN DUN. 

"S iomadh aon thig am amhan;' 

A bliios ri fanaid 's ri morchuis, 

Ach 's iad na Goill tlia mi 'gradhtinu 

Oir tha iad laidir 'san doigh so. 

Le 'n ada' spairtc mu'n cluasan, 

'S dreach an f huaehd air an srointean, 

Cha'n f haic 's cha'n fhin leo a Ghaeltachd 

Ged chuir i loinn air na sgrobain' 

, ;< ' Fhuair innte bias. 

"Ach tha mi tuigsinn od' chanain 

Gur aim .sa ghleatin fhuair thu d' fhol'um, 

Ged tha thu giulan na h-ada' 

Si bhonaid chochle bu choir dhuit. 

Bha do chairdcan gu socair 

Anii.s a ghleannan 'n an comhnuidh, 

Ach tri(l nan triochdnn aig "Webster 

A port-a.'i-Marg gun d' .sheol iad 

A null do'n lloss. "Tha moral! thua'nach 'san am so 
Anns a ghleann ciir an ordubh' 
Dhol thar na h-Atlantic 
Chum gun seachain iad foirneart ; 
Chionn tha Brown agus "Webster 
Mar mhadaidh-alluidli gun trocair, 
A cur thuige nan truaghani 
'8a toirt uatha gucli iiorliiin 

A gheibh iad ac'. 

" 'Sann leam is duilich r'a aithris 
Gu bhril na nathsinnich dhileas 
Air an cur as na fearain 
Le aiiineart 's dimeas. 
Na Goill a faotuinn an uachdar, 
Ga'n ruagadh 's ga'n diobairt, 
Anns gach baile cha chluiun mi 
Ach falbh thar tuinn gus an tir sin 
A tha ro mhath. 

" Tha cuid dhiu fagail na duthcha, 
'S cuid dhiu sgnuladh na inaltan, 
Cuid gun f hios ciod a ni iad, 
A trusadh bidh do na paisdenn. 
Gach maor a faotuinn Ian chosnadh, 
Gach Boc *s gach Caora, 
Mar choin air eil 's iad ri sodan 
A chum bhi 'm broilleach gaeh Gaidheal 
O'n tha iadbochd. 

"O'n dh'fhailnich ceanard an Eilain 
Tha 11a sgeith as a cuid Ghael, 
'S cha'n 'eil aogasg an gradaig 
Gun d'theid stad air an ni so. 
Ach gabh mo lei.sgeul car tamuil 
Oir tha mi'n cabhaig an trath-so, 
'Nuair thig thu rithist an rathad, 
Bidh agaiu uaigheachd is fearr dhuit, 

'S mo bheannachd leat." 
(Ra Ihccmtuinii.) ORAN, AIR FOGRADH NAN GAIDHEAL. 

AIR FONN— " Tlia mi.se fo mhulad 's an a7n." 
'S floi airidl) air beannaehd nam Bard, 

Deagh Chomnnn* nan armunn fial, 
A bheothaich p:aoh eleachdaiih 'us giiàtbs 

A bha ais na Gùidbeal namh 
O'n 's toileacb leo f haicinn 'an diXn, 

Mar S5;apndb '.^gacb veArn an siol, 
Niormbpal mi idir mo shiilint, 

Mur cuir mi gun dilil e 'sios. 

Na Gilidlieal blia ainmoil 'ssach linn, 

Gu seasamh an righ 's a cboir, 
'Strie dliearbb iad le 'n armailib 's an stri, 

Nacb faigbte fo cbls an seors', 
'NiVm ("'iiidb 'n an cideadb e;u grinn, 

Le toniian nam piol) fo sbrol, 
'Siad thilleadh mar bhuinne 'na still, 

Na thigeadh le spid 'n an coir. 

Na beatbraicbean sgniteacb 'an streup, 
A choisneadb le 'n euebdan buaidh, 

An caismeachd mar tborrunn o'n speur, 
'Nàm tarruingnan geurlann cruaidh, •The Edinburgh HjghJaud Society. AN GAIDHEAL. 27 Oum b'aigeantach, sgairteil an ceum, 

A leantiiinn 'an dfiigh na ruaig, 
'S 'n uair philleadh iad, 'gaithris an Bgeul, 

B'e 'm fasan 'bhi 6ibhinn, suairc. 

R<5ir naduir 's e thainig m' ancuairt, 

Gu-n thaisgeadli 's an uaigh na suinn, 
'S cha-n f halcear, an sliochd far 'm bu dual, 

Achainneamh 'raeasg sluaigh theid cruinn, 
'S ann lionadh a' fearann a suas, 

Le coigrich gun triias, gun suim, 
'S guraiinsa leomSilich nan uan, 

Na caithreani o thuath an f huinn. 

Ghluais acald roghulneach a' m' chri, 

'S gu-n d'f halbh uam mo chli, 's moshunnd 
Bi deachdadh na 's f hiosrach rai f bin, 

Mu tharruing na sgriobbha ciùirt', 
Sliochd ghaisf; each le achdalbh 'g am binn', 

'Curaitreabh m' an ciun 'n an smùr, 
'Sgan cartaiiha mach as an tir, 

Gun chairid, gun nl, gun iùl. 

Bu tnirseach a muigh air a' raon, 

A chunnaic m.i 'n aols 's an oig, 
'Us gèiread an aeain 's an gaoir, 

Cha-n f haigh mi o m' Kmaoin ri m' bheo, 
Gun dachaidh, gun f hasgadh o ghaoith, 

Ach tional 'an tnobh nam frog, 
Gu'm b'èiginn bhi gabtiail mu Kganll, 

'S a' fagail nan caol fo slieol. 

A's furasd' a thuigsinn, 's gur cinnt, 

Na th' agam rilnns' 'nam sgeul, 
■Gur lionmhor trioblaid 'us teinn, 

A ehoinuich riu 'n tiribh c6in ; 
Ged b'f heudar dhoibhdealach'ri 'n glinn, 

Tha pAirtdheth an cri 'na 'n dSigh, 
8 ged chàrnadh iad airgiod 'n a mhill, 

Cha leighis e mir dheth 'n creuchd. 

O'n thrèig iad gach fireach 'us gleann, 

Cha-n fhaicear ach Gall 's gach cuil, 
'Am fochair a chaoraichgu tranng, 

'Se'cleachdadh achainiit r'achù, 
Le 'bhreacan air f hilleadh m' acheann, 

'Us caogad car cam 'n a run, 
'S gur fnearr leis an t-anam achall, 

Na ribeag bhi gann a rùsg. 

O'n dh'imich na gaisgich thar chuan, 

Cha-n C'lsdear leinn duan noceol, 
Cha chluinnear caomh chailin gusuairc, 

Ri luinneag aig buar mu chro, 
Cha-n fhaicear naflfiasgaich budual, 

A siubhal gu ruag flr chroc, 
Am beagan dhiubh sud nach do ghluais, 

'S e th'orra 'n diugh tuar a bhroin. 

Gu-n d'f hSgadh Mac-talla fophràmh. 

'S gach ionad 'n robh àbhaistriamh, 
'S ann tha e air leabaidh ri has, 

A cumha nan sàr f hear flal, 
A chumiidh e 'n cleachdadh gach lA, 

'S do 'n tug e a ghràdh 's a mhiadh, 
Cha-;i f hill leis an dre.im tlia 'n an ait, 

'S nach toir e A 'u cànran ciall. 

Ged shiubhlainn o Ghearr-loch an f heoir, 

Gu 'n ruiginn an t-Oban ciar, 
Cha-n fhaicinn Ceann-taighe air fhod, 

Adh-fhuhicha phor nan Triath, 
'An àite nan leomhann 'bha coir, 

'S eth' ann an diugh seorsa flat, 
Air sen drochairt 'us airgiod 'n a spoig, 

A thilgeas à coir a' siad. 

JB'e fasan 'us aiteas nan Triath, 
'Bha barraicht' 'am miadh 's am mùim, 'Bhi fuileachdach, calgach, 'nan triall, 
A' leantuinn nam fiadh 's an stùc, 

'Bhi sachd'adh an gilleanle iasg, 
'S toirt bhradan air fiar gu dlùth, 

'Bhi oranach, cornach, gle f hial. 
'Nam tionailnan clear gu 'n Duln, 

'S na 'm b'f heudar dhoibh tachatrt 's an àr, 

Cha ghabhadh iad sgatli no gruaim, 
Bha flr ac a sheasadh an càs, 

'S arachadh 'n am pàirt le h-uaill, 
Na railidhean colgarra, dàn', 

'A ruigeadh le 'n stràchdan smuais, 
S a ghleidheadhan reachdan o thàir, 

Le iomairt nan stàilinn fuar. Ach 's mithich'bhi crioehn'adh mo dhain, 

Le focal no dhà 'chur sios ; — 
Moshoraidh le dùrachd mo ghrAidh, 

A dh-ionnsaidh gach Gaidheal fior, 
'S e m' aiteas gum bi iad fas, 

'An urram, 's 'an sta gach ial, 
'S gu-n tionail iad fathas* gu 'n ait, 

'S gu sgapar a' chàth roimh 'n t-siol. 

LOCH-AILLSB. CAITHREAM DO RIGH TEARLACH II. 
(0' Bheurla an RiDiiiE Scott). 

FoNN.— •' Dean cadal gu sàmJiaeh, 
A chuilcan 's a ruin. " 
Nail a' chuacli — corn nam buadh, 

Lian a suas i dèur-làn ; 
SlMnt' an Elgh a's ro-ionmhuinn, 

'S a luchd-leanmhuinu 's gach Jiit' ; 
Air ur bonnaibli, a gliaisgeach' — 

Air ur n-ais sibh, a ghràiag ! 
Ged robh 'm bàs anns an smèarsadh — 

Slàinte Thèarlaich-a-Dhà ! 

Tha e 'n cunnart 's air fògradh, 

'S e gun chomhnadh, 's fo thuinn ; 
Ged is coigrich a 's ùidh dha. 

Fad bho 'dhùthchas gun suim ; 
Dh' aindeoin teanntachd us chisean — 

Ged 's fos n-iseal ri 'riidh — 
Siod air onair 's air dlUseachd 

Sliint an Rlgh, fear mo gràidh ! 

Biodh gach urram iar 'iocadh 

Mar a dhiolas an t-àm ; 
Air an l;\r biodh an gUin, 

Air lainn, le dùrachd, an làmh ; 
'S thig mu'n cuairt an la siigach, 

An còisir Dhiùc, larla 's Shàr, 
An seinn an trompaid le stèarsadh : 

Slàinte Thèarlaich-a-Dhi\. " Tha 'bhriogais so tuille 's goirid air 
mo slionsa, " ars' fear a f huair briogais o 
thàilleir Eirionnach. "Ciod an sgil a 
th'agadsa air briogais, amandain ?" arsa'n 
t-Eironnach . ' ' Cha'n eil a bhriogais tuile 
's goirid ann a chuir tliusa do spogan 
grànnda chas tuile 's fada troimhpe." 28 AN GATDHEAL. CANADA. 
Tha 'm barr aj^us cuisean eile 
air tionndadh a mach to f habhar- 
ach a tbaobh Chanadabho cheann 
fhadn. agus gu h-araidh air a 
bhliadhna so, agus da leir tha 
sith. sonas agns pailteas ri fbaic- 
inii 's gach aite, 's ri aithneachadh 
air irach gimis; agus gu cinnt- 
each cha^'ii io^hnadh sin, oir 
tha 'ii duthaich air a beaniiachadh 
leis au Fhreasdal air iomadh 
doigh : cha 'n eil cogadh, plaigh 
110 gainne a cur dragh oirre, mar 
a tha air iomadh cearna eile de 'n 
domhaiiin. TJime sin faodaidh 
sinii a radh le firinn, agus aim am 
beagan fhacal, gum bheil Can- 
ada'^aig a cheart am so, cho sona 
a^-us riaraichte le crannchur, agus 
c^o saor bho gach euslaint agas 
amhghar, ri aon cheariia de 'n 
t-saoghal. Le Canada innsidh sinn 
a rithisd gu 'm bheil sinn a ciall- 
achadh na sia mor-roinnean sin : 
Canada Ard agus losal, (no mar 
a theirear riutha a nise, Ontario 
agus Cuibec) New Brunswick, 
Nova Scotia, Manitoba, (Duthaich 
na h-Airahne Deirgi agus British 
Columbia,-oir tha British Colum- 
bia a nis air aonadh ri Canada. 
Tha so a cur Chanada a thaobh 
farsuingeachd fearuinn, a measg 
nan du.thchanan a's motha, 's as 
farsuing 's an t-saoghal— moran 
na 's motha na Staidean America 
f hein, ge ainmeil iad, agus mu 'n 
cuairt air an aon mheud ris an 
Roinn-Eorpa gu leir; agus cha 'n 
'eil a nise a dhith oirre ach an 
luchd-aiteachaidh airson a cur a 
measg nan duthchanan 's cuma- 
chdaich 's a's beartaiche. Tha 
de dh'fhearann fas cadar na mor- 
roinn so, ni nach teirig ann an 
aireamh mor bhliadhnachan, agus 
fearann cho math agus cho torach, 
's a tha ri I'haighinn an aite 's am 
bith, agus cho fallainn n aon chear- 
na de 'n t-saoghal. Cha d' rinn uachdranachd Chan- 
ada a bheag bho cheann fhada, 
o-u luchd iomruich a chuireadh 
a^rns a stiuireadh do'n duthaich so, 
ach tha iad a nise air beothachadh 
thun na cuis, agus a toirt gach 
misneach a ghabhas deanamh, 
do dhaoine stuama, dichioUach 
o-u dachaidh a dheanamh dhoibh 
'?hein 's an duthaich fharsuing, 
sheasgair so. Tha moran de dh 
ihearann aig New Brunswick, 
Canada Ard agus losal, agus 
duthaich na h-Aimhne Deirg, air 
a chur air leith mar fhearann 
saor, air son luchd iomraich agus 
gach misneach' a^us comhnadh 
a ghabhas deanamh, aca ga thoirt 
dhaibh gu tighinn ga aiteach. ^ 

Anns an aireamh mu dheir- 
eadh, thug sinn beagan seachad 
mu 'n chuis so, bho Chuatrteir 
nan Glennn, a bha air a chur mach 
bho cheann deich bliana thar 
fhichead, le fior charaid nan 
Gaidheal, an Dr. Macleoid, nach 
maireann. Co-dhuinidh smn so le 
bhi tarruing bho 'n aon cheudna, 
mu Chanada agus an t-sluagh s 
freagarraiche air son tighinn ann, 
agus tha sinn a cur ar Ian aoiita 
ri^ gach facal deth. Gheibhear 
na leanas ann an Cuairteir nan 
Gleann, 1841 : 

Cha 'n eil Canada fbathasd acli 'na 
h-6ige, ach tha i' g eiridh gu hiath aim 
an luach agus ami an cumhachd, agus. 
iru dearbh cha 'n iongantach so, oir tha 
ioniad ni a' co' aontachadh chum soirbh- 
eachadh leis an duthaich mhòir so iha 
i air iouia doigh air a beannachadh le- 
freasdal D^> ; agus uair no uaireiginn. 
bidh Canada 'na duthaich co mor s cho 
cumhachdach ri Breatunn feni.* iha n 
tir 80 anabharach tarbhach, agus nam 
biodh a' choiU air a' gearradh agus an tir • 
air a h-aiteachadh, 's duilich a radh cia 
lionmhor an sluagh a dh' fhaodadh tamh 
ann le cothrom, agus ann am pailteas. 
Cha 'n eil .slfeibhtean arda 16m neo-thoracli 
fo chreagan agus fo fhraoch ann mar tti 
ann au Gàidhealtachd Albainn, nobog- • Bha an BO a ciallachadh Canada Ard iu.il.ain. AN GAIDHEAL. 3» laichean agus mòintichean farsuing nach 
urr.iinnear a chur gii feum mar th' ann 
an Eiriim ; ach faodar an dùthaich nile 
chur fo bharr agiig fo fheur cosmhail ri 
machraiche na Galldachd, no Shasunn. 
Am bitheantas tha'n duthaich còmhnard 
iosal, agus far a' blieil beanntan, nia 
dh'fhaodar beanntan a radh rhitha, tha 
iad fo choille gn 'm mullaicheau. 

'Se ni a's iongataich' ann an Canada na 
lochan uisge tha ann ; a thaobh am meud 
agus an doimhneachd, tha iad a' toirt 
barr air lochan-uiege 'n t-saoghail ; tha 
gach loch dhiubh mar chuan mòr. Is 
mòr 'nar beachd-ne Loch-Odha, Loch- 
Laoimunn, Loch-Nia, Loch-tatha 's Loch- 
Fireann, ach cha 'n fhearr iad na biban 
beaga 'n coimcas ris na h^chan famsing 
tha Ban diithaich m'a bheil sinn a' labh- 
aii-t ; cuid diubli mar tha LaktSuperior, 
tri cheud agiis tri tichead mil' air fad, 
agus seaclid iichead mil' air lend 1 Tha 
astar chòig-cend-deug mile' ceithir thim- 
chioll an loch-uisge so, agns tha daoine 
'deanamh a mach gu bheil e dhith air 
mile troidh air doimhneachd. Tlia tri 
no ceithir dhiubh so dliith d'a clièile ; 
agns a' tearbadh Chanada uachdrach o 
rìoghachd America the air an taobh eile. 
O loch gu loch dhiubh so tha aibhuichean 
a' ruith, a' meu dacha' gu mòr mar tha 
iad a' dol air an aghaidh, gus a bheil 
an abhain mh^r d' an ainm an St. Law- 
rence a tòiaeachadh. Tha 'u abhainn so 
dliith do cheud rail' air lend far a' bheil i 
ruigheachd a' chuain. Tha da mhile do 
mhlltean u'n ait' o'm bheil an abhainn 
mhòr so ag diridh, 'ioimsuidh an àite 
'bheil i 'coinneachadh na fairge. Tha 
eileanan àillidh luachmhor air na lochau- 
uisge so, cuid diubh tri Iichead mile air 
fad. Tha aon ait' air an abhainn mhòir 
so tha air ainmeachadh "loch nam mile 
eilein"; chunndadh iad, agus tha soachd- 
ceud-deug eilean ann an aon ruith air an 
abhain so. Tha iad do gach cumadh agus 
meudachd, fo choille dhreachmhoir, agus 
uile gu loir anabharach aillidh ri amharc 
orra 's ri sedladh 'nam nieasg. Anns na 
h-aiteacha sin far a' bheil loch a' tuiteam 
a stigh do loch eile mar tha iad a' tear- 
nadh le leathad chum a' chuain, tha 
sruthan brasa, agus leumannan iiisge 
nach 'eil an coimeas ri fhaicinn anns an 
t-saoghal gu loir. 

Tha abhainn mhor eile ris an abair iad 
an Ottoxea ; an dèigh dhi ruith ceithir 
cheud agus leth-cheud mile troinih thir cho tarbhach 's a tha r'a faotainn, agus 
troimh choille cho dosrach reachdmhor 
's a tha 'cinntinn air' thalamh, a' tuiteam 
a stigh do'n abhain St. Lawrence. x\nn3 
an àite far a' bheil iad a' c^mhlachadh a 
cheile, tha eileanan luachmhor, agus 'sann 
air a h-aon diubh sin a tha 'm baile mòr 
Montreal air a thogail. 

Tha e soilleir o so gu bheil air na 
lochan-uisge so agus air na h-aibhnichean 
so slighe fad iichead ceud mile, a' ruith 
suas o iochdar gu braighe na duthcha, 
air am faodar malairt agus m;irsantachd 
an t-saoghail a ghiulan. Anns na h-àite- 
achan sin far a' bheil aon hjch a' tuiteam 
a stigh, agus lo so leum-uisg ami nach 
leig lo soitheach dlreadh no learnadh, tha 
claisean-nisge, raiials, air un deanamh, 
air a' blieil na soithicheaii air an giulan 
air an aghaidh gun mhoille no grabadh 
air bith a' tachairt. Tha fearann na 
duthcha so tarbhacii, 's tha 'n duthaich 
fèin fallain, ged tha 'n t-sid fuar. Ach 
ged tha 'n t-si'd fuar, tha i tioram, agus 
math-dh' fhaoidte nach 'eil ceatharnaich 
a' seasamh air bonn bròige cho calma, 
churanda, làidir ri Gàidheil (■hanuda. 

Cha 'n eil por a chinneas an Sasunn 
nach fas san duthaich so ; tha cuid do 
thalamh ann 's an cinn an tombac' agus 
cainb. Airson coille tha i 'n so do gach 
secjrsa ; 'se saothair an t-sluaigh bhi 'ga 
gearradh chum a sgrios, agus g'a losgadh. 
Tha 'chraobh-ubhall a' fas ann an Canada 
gu reachdmhor ; tha iad a' beathachadh 
mhuc leis na h-ubhlan, agfis a' deanamh 
na thogras iad do dh-fhi'on (Cyder) ilhoibh 
fèin diubh, deoch tha taintiieach lionnar 
ri teas an t-samhraidh. Tha 'n geam- 
bradh, mar chi sinu 'na dheigli so, ana- 
barrach tìadhaich agus fuar ; ach aon 
uair 'n tig an reothadh gu math a stigh 
tha 'n t-sfd tioram failaiu. Tha ^n 
aueachd an sin cho cruaidh 's gu 'n ruith 
eich le slaoid agus cuirn air 'uachdar 'nan 
Ian luathas gun uiread a's lorg an coiae 
fhagail.* So an t'am anàbhaist doiba am 
barr a chur gu muileann 's gu cladach, am, 
chum na h-uile goireas fhaotainn o aite- 
achan fad' as ; tairngidh aon each le cam 
no sload, barrachd air an ilm so na 
dheanadh ceithir dhiubh air an rathad 
mhor san t-samhradh. 'Se so an t-àin a's 
cridhela 's a's aighearaich' air feadh na 
bliadhna ; cairdean a' falbh 's a' tighinn, 

* Bha e le 90 a ciillachadh ua roidean, far aia bi an 
sncachda air a stainpadh cruaidh le coismheachd 
dheoine agus bheithicheau. 30 AN GAIDHEAL. BÙgradh agus suilbhoarrachd, taghall agiis 
ceilidh eadar bhailtean, pailtcas r'a fhao- 
tainu's r'a slieachnadh, agiistha'u aoidh- 
eachd agus an fliialaidlieachd a's cair- 
deala dol air aghaidh. Mur 'eil aite-codail 
sna tighean-comhnuidh a dh' fhòghnas 
doibh uile, tha ann na dh' fhoghnas do 
na iiinathan, agus tha " leaba mhòr ua 
h-iiiridh" ami an sabhal fiodha airson nan 
daoine ; tha ceòl agus dannsa, orain agns 
fieadha'jhas cairdeil a' dt>l air aghaidh ; 
agus mar so, le leughadh agiis seanachas, 
tha'n oidhche gheanihraidh a' dol seachad. 

<Gk hhiair a kitntuiunj NIAGARA. 

A Thi mlioir a cliiutlijiich na Duilean, 

'Sa bhocriiiclian Cruinne, 

Le d' ghairUean curahachdach neartmhor, 

Air a hhuuait; 

'S gloirmlior an obair a rinn thu, 

Niagra ainmeil. 

An l-Eas luor a rinn thu chumadh, 

'S an t-soan ainisir. 

'Sud an t-iias ioghantach loghmhor, 

Eas mor na garraich, 

Eas ciotranach liaghlas na smiiidrich 

'S na biiirich ghabhaidh ; 

Eas fnaimearra lobhar na beucail 

A leum na steallaibh 

Tharbhile' nan creagan àosmhar, 

Na chaoiribh geala, 

Gu sridagach, sradagach, sneachdgheal 

'S a dbreacli soilleir; 

Atearnadli 'o blnaigh gu iochdar, 

Le dian bhoile' ; 

Sruth uaine bri.->eadli nia muUach, 

'S c ruith na dheannaibh, 

Thar bharraiJh nanstocan airda, 

Le gaii' nihaircann ; 

Leslachdruich ghailbheach a' tuiteam. 

An slugan domhainn, 

(Ju linneathaibli du-ghonn doillear, 

A goil mar ehoire. 

An t-aigeal ga thionndadh o'n iochdar, 

Le nor i.jnneart, 

'San gla.s uisge 'bruclidadh an uaehdar, 

Le luatbs saiglid' ; 

An linne ga shoistreadh 's ga maistreadh, 

Troimlie cheile, 

'S I fosgladha brolllich-dulbh, 

Ris na speuraibh. 

B'iogtantacii an soalladli bhi laicinn. 

Deataeli liatli-ghlas, 

Ag èirigli anus an athar, 

Ri lalha griauacli; 

'Nnair Khealladh tu fad air astar, 

Air an ioglmadh 

'8e theireadh tu giir bata-tolte, 

A bli' aim le smuidrioli : 

Acli 'nii:iirtliigeadh tu'mfagusda 

Ghal.hiil biacbd air, 

Throin-ftiliiK'hadli an cathadh caolr-gheal 
' Le biMdiiaibh dealt tliu, 

'S cliiDicadh 111 ana bogha frois 
'Le dli:it liMìhli si,'iamha'ch, 

Ged bliloilh side fhioram shesgair, 

Anns an iurmailt. 

Am rnln-ius_'(' a tuiteam mu'n cuairtdhuit, 

Air an ailc;iii, 

'San f half be gn h-urail uaine, 

Mar a b'aill leat; 

Nacraobhan a cinntlnn dosrach, 

'S lusan ùr-ghorm, 

'A fas le feartalbli na greine, Gu reith fo 'n driuehd ud. 

Na liasan a tha mu d'thimchioll. 

(Jha'n iarr uisge, 

Chan aithne dhoihh idir tiormachd 

Ri aimsir lolsgleh. 

Cha tuigear leo ciixl a "s ciall do 

Bhi gun fhliche, 

Ged thean'icheadh gach aite mun cualrt doibU 

Mar chruas cloiche. 

Tha 'n t-athar gun ghoinue gun chaomhnadh 

A' taomadh feartan 

A storas do-thraoghadh na h-almhne 

Gu saoibliir beartach ; 

Dh'f hag aghaidh an fhuinn ud 

A dh'oidli.he 's a latha 

Gu h-urail naine-f heurach aluinn, 

A' fas gu falain, 

Nnair theirneadh tu sios do 'n t-slugan 

Gu oir an uisge. 

Bliodhradh an tormanaich uamhaidh, 

Do chli'.afan buileach. 

NuMÌr shoalladh tu 'n sin mun cuairtduit, 

Air a' cha^-siìruth 

Chuiieadh e do oheann 'na thuaineal, 

'8 tu 'nad bhreislich ; 

Us iiuair thigeadli tu 'm fagus do 'nf 

i^hlaide lia-ghlais, 

Tha 'n crochadli ri aghaidh na crelge, 

Bhiodh geiltus fiamh oil, 

Nuair bheideadh a'i!:haoth gu laidlr 

'S on t-uisge frasach' 

'Ga chathaJh^u fladhaich a d' aodunn, 

Gach taobh g an teich thu. 

Mar latha gailbheach 'san f haoilteach 

Le gaoth us uisge, 

A f liliuchadli am prioba na sul thu, 

'S adhruigUeadh tur ort. 

Mar osaig o inueal seididh, 

I<'iilnieis iaruinn, 

's amhluidh ghaotli sgalanta cliruaidh ud, 

Thig le dian-neart, 

Eadar a charraig agus a steall a tha 

Nuas a' tuiteam: 

An comdach a tha air do cheann 

'S ganii gu fuirich; 

Shoileadh tu gun d'eirich doinionn 

Anns an iarmailt; 

Acli trian cliaii uraiun mi aithris 

De aach ioghnadh, 

A tha ri f haicinn air an Eas ud. 

An t-Eas cliuiteacli; 

lUi mhordhalacli e gun teagamh : 

Ma tha iongantas air an t-saoghal 

'S non diubh ea^an : 

Jfilltean tunna gach mionaid 

A' tuiteam comhladh 

Thar bliile na creige do'n linne, 

'Na aon mhor sliruth, 

TIs dluth air ochd fichead troidhean 

Anns an leum ud, 

u bnraigh gu iochdar na creige 

'Na seasamh direach; 

,S a chreag ud gu h-ard aig a mullach 

i\ir chumadh leith-cbrninn, 

Cosmhai! ri ciuidh an eicli charbaid 

No Icith carcul; 

An t-ui,sgi' a sptitiidli 'na steallaibh 

A mach gu I'ada; 

() hhonn na creige san linne 

Fi'head slat uaip; 

('hUiinnoadh tu thoiman seaclid mile 

ll;iilh air astar: 

Mai tliairri'cach amis na speuraibli 

Ri lieiieaich neartmhor. 

'S nuair hliiodii tu 'nad sheasamh laimh ris 

H'anihluidli tharlar, 

Us mile f'arli;)i(l aircabsair 

N;in doaiin dol s^acliad : , .^ 

(iu'n crilluaiili :iii t-athar mun cuairtduit 

Lois na buillibh, 

Tha'n t-ulsgetrom a' shior bhualadh 

Air o'n mhullach; AN GAIDHEAL. 31 Us maoth-chrit.h 4ur an talamh throm 

Fobhonn do cliasan; 

Mar mhothaichear latha stoirmeil, 

Tigh 'ga chrathadh; 

Acli ged bhiodti mile teang' am bheui. 

Chan innsimn uile 

Na h-longantais a th'air an Y.afi ikI, 

Mar sin sguiream. 

D. B. B. AN- LON-DUBH. 
LE EOGHAN MACCOLLA. 
[Rinneadh an ilan a leanas goiiiil an ueigh 
bàs maighiiin do 'n d'thug :im bàrl mòr-.speis, 
agus air bhi dha aon latha 'coimhead an ionaid 
anns an trio a rhum è còmliail rithe — badan 
coillt' far a il' fisd e I'i lon-dubh a' hpuui 'nrau 
tiamhaidh air guag am fagus do'n àite 'y.iii do 
thachair dha blii 'iia shuidhe.] 

A Lon-duibh, a Lon-diiibh, giir bn;ig tha 
thù 'ni fenm 
Air tf'icheadh bhuain feiii 1« do cheòl ; 
B'è 'n sealgair gun umhail a cliuireadh 'nad 
dheidh 
An luaidh' ieis am faodadh do leòii. 

A Lon-duibh, a Lon-duibh, '^ Ifat-st 'n diugh 
thar g:>,L'li cun 

An ribhi'id is fearr thig air m' fhonn ; 
Cha n' eil mi gidheadh gun mhòr iogna' ciod ò 

Dh-fhag d' òran co d'oLisach, trom. 

A Lon-duibh, 'bheil d'j leannan riut coinih- 
each no i'.ùr, 
'S i gu pn,ÌH,.il ;.; diultiìdh Icat tàmh ? 
0, 's cinuteaoh nach eil, — b' iae "ghoguid gun 
tùr 
Nacli mealladh 's niich maoth'c'headli do 
dhau ! 

A Lon-duibh, 'nè gu'n d' fhnair an druid 

buaaidh or*, ri ceol 

Dhùisg buaireas 'us bròn unu ad fhrios ? 

No 'n d' fhuair thu au nead 's an robli d' 

iseincan og 

Air an goidbhuait le gàrlach gun iochd ? 

A Lon-duibh, a Lon-duibh, tha mi 'cuinih- 
neachadii nis ! 
Bha 'n clainhan an rathad so 'n do : 
'S niòr m' eagal gu' n d' reub ò do elieilc '.ia' 
phreas, 
'Gad fhàgail-sa dubhaeh 'na di^igh. 

A Lon-duibh, ma's fior sud, tha mi dulich 
do d' thaobh, 
Le co-fhairearain chaomh, m?.r is dual 
Do neach tha 'nad chor 'faicinn ceart a chor 
fein : 
Eisd, 'us iunsidh aobliar mo ghruaim. 

A Lon-duibh, 's dearbh gur cuimhne leat ribh- 
inn mo gliaoil, 
An cailin a b' aobhaicho snnadli, 'S is trie a dheisd còmhla riiim d' 6ran 's a, 
chraoibh, 
Ann an coill B)iaile-n-taoir an sud shuas. 

A Lon-duibh, mar dhriùc Maiglie fo bhlàth- 
shùil na. grèin 
Bho 'n talamh rinn m' eudail grad-thriall ; 
Bha h-iomhaigh cho nèamhuidh 's nach ioghn- 
adh leam fein 
Na h-ainglibh bhi 'n deigh siir mo chiall. 

A Lon-duibh, a Lon-duibh, nis 'an coille nam 
blàdh— 

Leig leam a bhi làmh riut a" caoidh : 
Cha 'n ann do na h-uille eun dhiunisinn fàth 

Trom-osnaidlipan cràitear-h ;u"-c-hri ! 

Ach stadam mo bhr<Vi : 'S olc mo choir air 

bhi 'caoidh, 

'Gur milleadh air aoibhneas mo ghràidh ; 

B' fhearr soalltiiin gu foil air au dòigh anns 

am faod 

Mi bhi fathast 'na (;aoiu-(;haidreamh blà. SEONAID, FLUH BOIDTIEAOH A 
GHLINX. 
(O'N 'BHEURLA.) 
Tha 'glirian air dol sios nis air > iila Bheinn' 
Loimunn, 
'Toirt àite do neulta is dr-hliuidhe hiinu, 
Siui'n so feasgar CeitPÌn a 'far.un 'n am aouar, 
Dluth-smnainteach' air Seoi laid, Flurbòidh- 
uau'i a Ghlinn. 
(ii'd's mills an Earra-dhreus ]c 'dhearg-ghuca 
ciibhraidh, 
Ged's àillidh am Beithe 'n.i ghorm-thrua- 
gan grinn, 
Qur h-àille's gur nnlae, 's gur riomhaiche 
dhò'-sa 
Mo Sheònaid bhàn òg— Flùran bòidheach k 
Ghlinn. 

Tlia i modhail na gluitsad — cUiln, maiscacli, 
gun ghuaincis, — 
Do no-chiontas intina fhuair m' iinusachd 
làn roinn : 
guma fad' uaipe an slaoiteir mi-shuaircf 
Air droch diol a dh' fhàgadh Flùr àhiiim a' 
Ghlinn ! 
A Smeòraich ! cum suas do bhinu.dhuanag do 
'n fheasgar, 
'S gle ehaonih le mactalla nan creag ud do 
rann : 
Ach 's caoimhe leam fèin, gach deagh-bheus' , 
rinn mo thàladh 
Ri Seonaid bhàn, òg — Fiiifan bòidheach a' 
Ghlinn. 

Mu 'm faca mi Seònaid, b' fhaoin solas mo 
làithean, 
Cha robh aighjarr a bhaile 'nam aithre ach 
faoin ; 32 AN GAIDHEAL. Ni mo b'col domh aon nionag a themuadh gu 
giàilli mi 
Gu3 an d' fhuair mi mo ihùil air Flo.- 
(•^bliraidh a Ghlinn. ) ; ' 

Ged liu Icain-Sii gun diil ataid co àrd 'sa tha 
'm dhùthaich, 
Gun ise ri m' thaobh bhithian aonarach, 
tinn, 
'S mi lUiiiiUs mar neoui gach onoir 'u3 storaj 
A I'lir easlihiuilh mo Sheònaid— F!ùr btìid- 

heach a Ghlinn. PjAIi. li; P. C. 

Batìiurst, Ont. 

Norn . />umblaii»U»cx.rruptlon of Ouablaiia— the 
latter lieiixjt iu its turn Diin-l)hlat!iaiii (i.e., the hill cf 
flowers). Angliiisfid. TUIKEADH SEaNN FHLEASGACA. 
8BIBD. 
Tionndaidh nis is eisd, 
Tionnilaidh, tionndaidh, 's gabh gu tenia, 
'.S na dean-sa mar a rinn mi fein, 
Thoir te a measg na'n cailcagan. 

'S tha mise 'nso an diugh learn fhein, 

Gun agam n' a ni dhomli feum ; 

Gun mhart, gun each, gun bbeathach spreidh, 

Gun chearo, gun gheaclh, gun tuniiagun 

'Sa 'iiuaira bha mi a'm ghill' og, 
Bha caoraich agam 's crodh ku leor; 
Co theireadh rium an sin ri'm bheo, 
Gu'm laicinn la-cho uireasbhuidlieach. 

Mo mhallaclid aig an fheargu brnth 
Nach tagh a bhean 'nuair bhios e traight', 
Gun f hf'ithldh gus an tig an Ian 
No bithidh e baithte le cunnartan. 

'S beag a shaoil mi 'n lalthean m'olg, 
Gu'm bithinn-se gun neartgun treoir; 
Gun bhean, gun mhac, gun neach am choir 
A bheireadh dhomhse comh-f hurtachd. 

'Sa lihotlinn bhochd 'an Koleana fheln, 
Amdhragh dochach, 's mi fein gun fheum; 
Gach la a del ni's dluithe do'n eug, 
'S gun neach n'am dheigh le n'duillch ml. 

Is 'Illean caoinichibh am feur, 

Am feadh 's a bhitheas a ghrian a" dears' ; 

« tir thig an aois an uine ghearr, 

'S b'f hearr leibh gun robh bean agalbh. 

(Jha'n ioghna' ciod adheireadh dhomhs', 
'S an car a tholrta te le m' dheoin ; 
Oirdh'fhagml nighean steidheil choir, 
An toir air storasamaideach. 

Chal'l ml 'n storas, chalU ml'n trend, 
Cha d'f huair ml 'n te bha ml an deigh; 
'S an to a. gheibhinn, 'h thug diiomh spels, 
Thug ml le eacoir car .-ilste. 

Tha Ise 'n diugh comnth 'samiann, 
Tha alec fear is lomadh ceud ; 
Tha mlse 'n so 'nam bhotiach Hath, 
Thug iomadh blladhna fo airsneal. 

Is dh'lnnis mlse nis mar bha, 
'Sogabhail)h rabhndh uarasa trft; 
'S ma's toigh leat te, thoir dhi do lamh. 
Is gu brath na bi na d' Jihaitchelear, 
J. C. OISEIN: A 'LINN AGUS A 
BFARDACHD. 

Faodiiidh Ciiirdean agus eascairdean 
an treun-Miaird Oisein an aidmheil so 
a tliogail le clieile, gum blieil a radh 
fein anion firinneacli agvis freagarrach : 

" Sgeul ri aithris air am o aois ; 
Giiiombaran laithean nam bliadlmachan 
a dh'aom." 

"An Seallama, an Taura no'n Tighraori, 
Cha-n 'eil slige no oran no ckrsacli ; 
Tha iad uile nan tulaichean naine, 
'S an clachan nan cluainibh fein ; 
Cha'n fliaic aineal o'n lear no o'n fhasach 
A li-aon dill 's a bharr ro neul." 

Cha'n 'eil ni's mo oighean nan rosg 
mall aig Morni a' bualadh clarsaich no 
togail dain. Tha clarsach gun tend 'am 
Morbheinn : cha'n 'eil guth no ceol an 
Cona : thuitaraon an triath 's am bard, 
's cha'n 'eil clin 'san aird ni's mo. 
Cha'n 'eil lann a' bualadh beum-sgeithe. 
Tha Fionnghal nan iomadh beus 'us 
buaidh ann an stri nan lann, 'us Oisein, 
Ixard milis caomh nam fonn, 'us Oscar 
gaisgeach mor meamnach ard nam feart, 
maille ri treun-laoich na Feinne a thog 
oi-an 's a laimi sicli claidheamh anns na 
laithean a bha 's a dh 'aom, — tha iad 
uile, 'nan cainnt fein, nan ciar thalla a' 
sealg feidh dhoilleir nan niall. Mhar- 
caidh iad uile ann an laithean nam 
bliadlmachan a dh fhalbh, air iomall an 
sgiathan le greadhnachas gu clann nam 
Fionn, 'Am Morbheinn cluiteach nan 
sruth gaireach 's nan aonaichean neul- 
ach sprochdach, cha'n 'eil le siol nan sar- 
ghaisgeach sgiath leathan g' a sgaoil- 
eadh, no claidlieamh geal g' a tharruing; 
ni's mo cha chrathar craosnach agus cha 
seinneai- dan catha baoisge le laoich ard 
dhuineil aiginneach Fhionnghail mhoir 
nan sleagh, 'nuair a bhitheadh gach 
suil air lainn 'us tuar 'righ ard nam 
beum 's nam beusan mor. 

Cha robh na linntean tearc anns an 
robh bardachd na Feiime — nan-orain 
chaomha chiuin a b' abhaist do mhile 
bard air mile clarsaich agus cruit chiul AN GAIDHEAL. 33 a sheinn ann an tallafhial mac Chaomh- 
ail, air an giulan a nuas le beul aithris 
o gliinealacli gu ginealach, gus fadh- 
eoidli an d'eirich buidheann de dhaoine 
foghluimte suairce, aig an robh mor- 
mheas air na dain d* am bu nos aigbear 
agus suimd a dbiisgadh le 'm fuaim 
thiambaidh fhonnmbor ann anliichairt- 
ean nam ]\Iorbheinn, an trath a bkit- 
eadb an-t-slige 'dol mun cuairt, agus 
solas 'us tlusalaclid air am faireacb- 
duinn ann am bròn 's 'an tuireadh dian 
na sithe. Mun rannsuicb sinn na 
doigbean trid an robb dain Oisein air 
an gleidbeadh air chuimlme re nine co 
fada agus co dorcba; 'us mun gabli sinn 
beacbd air an am agus air a' mbodb a 
bha iad fadbeoidb air an cruinneacbadb 
le Seumas Mac a' Pbearsainn agus 
Gaidlieil tbi-eun - inntinneach theo- 
cbridbeacb agus ealanta eile, bitbidb è 
iomcbuidb dljuinu pilltinn air 'ur n' 
ais, agus feucbainn, le combnadb nan 
£goilearan a rinn feum co maitb de na 
gatbannan faoin a tba 'nis agus a ritbist 
a dearsadb anus an dorchadas, an dean 
siiin a macb suidbeacbadb nan Gaidbeal 
bha tuineacbadb ann an Albainn ann 
an CBLkl linntean a' cbreidimb Cbriosd- 
uidh. Tban combdbunadb bunaiteacb 
agus soilleir a db' ionnbsuidb am bbeil 
daoine teacbd mu tbiomcbioll ceud- 
sbuidbeacbadb nan Gaidbeal ann an 
iomadb cearna iomallacb de'n Roinn 
Eorpa. Gbluals iad gu mocb air falbb 
bbo'n aird an ear far an robb air tiis an 
cinne daoine uile' tuineacbdb. Sgaoil 
iad gu deifireacb tbairis air combnardan 
reambar, tborracb na Mdr-Roinn, a' 
fagail 'an siid agus 'an so — ann an ainm 
dutbcba agus ann an cleacbduinn 
aosmbor iongantacb, cuimbneacban do 
na fineacban lionmbor a tbainig 'nan 
deigb. Cba'n 'eil èfurasda aig an am so, 
an deigb do linntean co dorcba an 
cuairt a ruitb, ceumannan nan Gaidbeal 
'nan ceud tburuis a lorgacbadh. Tbui- 
nicb iad anns an dutbaich a tba 'nis air 
a-b-aiteacbadb leis na Frangaich, agus 
tbainig iad le beagan dragb tbairis do 
Bbreatuinn. Db' imicb iad re uine mu tbuatb, agus ann an eileannan cnocach 
lionmbor, ann an glinn 's an sratban 
fbasgacb uaigneacb Albainn, fliuair na 
Gaidbeal agus an canain fbogbainteach 
fardacb, agus daigbneacb a cboisinn 
doibb tearuinteacbd 'us seasmbachd 'us 
soirbbeacbadb, am feadb a bba agbaidh 
nan dutbcbannan mun cuairt air a-b- 
atbarracbadb 's air a millidb gu minic 
le feacbdan garg nan Eomanacb, nan 
Locblinnicb agus nam fineacban neo- 
cneasda alluidb aig an robb an ionad 
combnuidb fein am measg fuacbd 'us 
reotba na-b-airde Tuatb. 

(Gu hid air a leantuinn.) CONA. RO' NA CHOMHRAIO. 
(BHO 'NA BHEURLA.) 

Air fonn :— " JiLst before the Battle, Mother." 
A mhathair ghaoil ro am na còmliraig, 

Tha mo smuaintean ort-sa 'mhtiin ; 
Air an fhaiclie re an latha 

As ar n' eascaraid aig laimh. 
Companaich dhaimheil tha mu'n cuairt 
dhomh, 

Le gradh Dhe a's fàrdaich làn, 
'S fliios aca gur h-ioma' gaisgeacli 

'Bhios an atli-lath' 'n glaic a Bhais ! 

LUINNEAG. 

Soraidh leat a nis a mhathair, 

Siuhh'laidh mi gu blàr nam heum ; 

Ach na di-chuimhnich gu bràth mi 
Ma hhios m' aireamh aig an 'Eiig I 

'S fada learn gacb latha 'mhathair, 

Gu3 gu faic mi ghraidh thu-fhein ; 
Ach gu bràth cha 'n fhàg mi bhratach, 

'S pilleadh dhachaidh dh' easbhuidh euchd. 
An luchd-brath a ta mu 'n cuairt duibh, 

'S mòr an lochd iad ann ar càs — 
Mheall ar gaisgeich anns gach haiteal, 

Le 'bhi caidreamhach ri 'r nàmh ! 

Soraidh leat a nis a mhathair, dec, . 

Eisd ! is cluinn an triumbaid cheolmhor 

Tha g' ar seòladh dh' ionnsaidh 'chath ; 
Teasraig sinne 'Dhe na glòrach, 

Buanaich dhuinn ar cor a's ceart. 
Cluinn a nise guth na Saorsa 

Air a ghaoth a tigh'nn le seisd ; 
Mar a buanaich sinn ma 'r brataich, 

Gheibh sinn fas gach teach 'san t-sreup ! 
Soraidh leat a nis a mhathair, dec. 

FiLIDH KAM BeANN. 3* AN GAIDHEAL. TUIRE FHINN AIKSON BAILE-CHLUAIDH. 

Lr, OisErx. 

Ghlac Cumhul, athair Fhinn, Baile-chluaidh, agus loisg se e. Bha am baile air craig 
phim-Breiteann, an nisge Chliiaidh ; agus sgrios Cumhal e, chuiu 's nach bithsacih e na 
ahamgnfacli na aghaidh. 

" To^-aibh, bliarda a 's caoin, am fonn," 
Thuibhairt Fionui^hal ard shonn nan sgiath ; 
" Togaibh clin min Mhaona nan tonn, 
A's i cadal am fonn nan sliabh."^ 

" Gra.irmibh 'h-anam gu mall fo dhnan 
Nail o'u talamh nan stuadhan mor : 
Biodii' caoin astar osceann nan cruach 
Air Mòr-bhei nn a 's bnadbach òi^h — ^ 
G-athan greine nan laithean a dh aom, 
Solais blianail nan daoine bh' ann. 

" Chnnnam balla Bhail-chluaidh nan lann, 

Air nach eirich ach i^ann guth slòigh : 

'S an talla bha teine nach lann, 

'N diiigh g-an chaidre measg chlann as òigh. 

" Dh aom Cluaidh ;- bha sruth eatrom air raon 
Bho ard bhalla thuit claon fo smùr. 
'N sinbha cluaran gluasad fo ghaoith, 
A's coineach a caoineadh fo 'n tùr. 

" 'N sionnach ruadh bha 'n a ninneig fein, 
A's mall Ihubadh an f heir m' a chùl. 
'S fàsach cònuidh IMhaona nan tend ; 
'S doilleir talla nan ceud 's an tiir. 

" Togaibh, bharda, bròn caoin nam fonn 
Mu ard thalla nan tonn a bh' ann : 
Thuita treuna lada io thom,* 
A's thig laithean nan sonn so nail. 

" Cuira' thogadh leat talla nan corn, 
A mhic airasir nach mòthar sgiath, 
Thu coimhpad an diugh bho d' thùr mhòr, 
A's ant ath-lath fo scòrr nan sliabh ?' 

" Cha mhall blian'an 's cumhachdach triall, 
Le osaig nan ciar mhonadh fas 
A gairm ann an talla nan triath, 
Nis' air tuiteam gu thrian air làr. 

" Chiar osag, Ihig bho mhonadh fas f 
Bi'dh sinne sàr 'n ar lailhibh fein ; 
Bi'dh comhar mor mo Ihainn am blàr, 
'S bi'dh m' ainm aig iomad bard an cein. 

1 An duslach nan sliabh. 

3 Bhiodh anaman nam marbh a sinbh il air na neoil, a reir b.'aelidan nan linn ud. 

3 Bail-Chluaidh. 4 Dli' eug iad. 5'S an uaigli. 6 Tim am fonn a caochladh an 80. AN GAIDHEAL. 35 " T02: fonn, 's cuir slige ait m' an cuairt: 
Biodh solas ard ri Ihuaidh a' m' choir. 
Nuair dh' aomas tusa chi mi shuas, 
Ma thig thn nuas, a sholuis mhòir, 

" Ma ta 's air am 's air am gun tuar, 
Mar Fhionnghal òg a 's luaithe cenm, 
[Bi'dli mis' mar thusa fad fo bhuaidh ;] 
Is ceart co bnan mo cMiu 's tu fein." 

Mar sin a thog an rij^h am fonn, 

Air làith' nan sonn a b' airde clith : 

Bha ceud fear-facail 'g eisdeachd shnas, 

Ag aomadh balbh gu luaidh an righ. 

Bu chosmhnil sin ri fuaim nan tend 

Nuair dli' eireas mall a ghaoth bho 'n fhrith. 

B' àiUidli smnaintean nasal do chleibh;'' 
Cnim' ta Oisein a' d' dheigh gnn neart ? 
Ach seasaidh tn, athair, leat fein ; 
Co e coimeas righ treun nam feart ? MARBH-EHANN DO 'N URRAMACH PADRUIG MAC- 
ILLEADHAIN. LE RUARI MOIKASTAN. [Bha '11 duine nasal, Urramach so 
na fhear teagaisg ro mheasail agus ain- 
meil 's gacli aite anns an robh e. Bugadh 
e ann au eilean Leoghais ; bha e uair na 
mhinistir ann an Ceap Breatuinn, 
Nova Scotia, as a' sin chaidh e air ais 
do dh' Alba, agiis bha e re nine na 
mhinisteir na h eaglais Saoir ann 'n 
Steornabhagh, far an do bhasaich e air 
mios dheireannach an Earraich, 1868.] 

Cha 'n nrra' mi, cha 'n aithne dhomh, 

Do chliu gu ceart a luaidh, 
Ann am braithraibh comlmard falainn, 

A bhiodh airidh air do chuau-t ; 
Ach se do chliu gu h-araidh, 

Anns gach aite gu'n tug thu buaidh, 
'S tha thu nise sabhailt, 

Aig gairdean deas an UaLn. 

Cha bu gheug gun toradh thu, 
Ach maiseach a measg chaich, 

Suidhichte anns an fhionan, 

Nach do chaill a riamh a bhlath ; Ghlanadh mar an t-airgiod thu, 
'S mar an t-or 's deirge gnath, 

'S bu shoitheach glan Ian eifeachd 
thu; 
Le sgeimh an ti tha 'n aird 

Bha iorasalachd 's gradh, 

A tighinn 'n airde ruit 's gach ceum, 
Bha do phearsa maiseach aluinn, 

'S buaidh do naduir bha da reir, 
'S do chliu bidh aig na braithrean, 

Anns an fhasach's fad' an rèis, 
Oir chaill iad nis Faidhe, 

A bha gradhach ac' gu leir. 

Cha 'n 'eil thu nise ga d' sharachadh, " 

'Sa phaileann so air chuairt, 
Cha bhi trioblaid inntinn ort, 

'S cha bhi thu tinn car uair, 
Chaidh thu suas le ordheareas, 

'S dhf lalbh na deoir 'o d' ghruaidh ; ' 
A Dhia nan gras gun deonaich dhuinn. 

Bhi comhla riutsa shuas. Tha am foun an so a caojhladh a re. 36 AN GAIDHEAL. Feumaiilli siiine a chairdean, 

Tliighinn a lathair 'Bliritlieanili 
nilioir, 
Chi sinii 'n sin Padruig, 

Measg an aireamh cliaidh thoirt beo 
'S cuLi-idh e' sa a sLeula, 

liis a hliinn tbeid eigheaclid cruaidh 
Na 'n agliaidh-san a dhitear, 

Leis an fhirinn bha e luaidh. 

Guidblieam air mo cbairdean, 

A dheisd Padruig air a cbuairt, 
Gu 'm jiilleadb sibb gu 'r Sbanaighear, 

Mu 'n tig am bàs gu biath ; 
Mu 'n toir e sios do dborninn sibb, 

Gu staid eu-docbais bbùan, 
Mu'n duiuear dorus trocair oirbb, 

O tbigibb beo gu luatb. LAOIDH AIR COR AN DUIXE. 

Lb Eausaib Ruuadh Ni'n Donnachai, 
E Raineach, abhathuineadh, ri Seann 

LAITHIBII, AN- CrOIT LhABHHAINX, OS- 
CIONN LlIEAUAGAX. 

's inithicli dhuiiiii dusgadh ; 
Tha sinii fada nco-shurdail gun stà ; 
Sinn gun oinliail gnu c.hàiMra 
Gun tig siun gu cunntas gu bràth. 
Nam liu Uieir duiiin an gnothadi, 
Cha bu choir ilhuiuu bhi gabhail na dàil ; 
Guin bi 'n obair ri fheuchainn 
Nuair thigt(!achdair g' ard 'neigheacdid bho 'n 
bhàs. 

Ciamar Ihabliras siim facal 

Nuair a bheir an Ti Cheart sinu na IhJi'ir 

'S a lliiuthad lath agus bliaua 

A bhuilich sinn dioinliain mar tha ? 

'S ann clium uilc bha ar togradh : 

'S bha sinn lei.sg a chum obair nan gras. 

S' cruaidli au gnotliauh ri eisdoaclid 

Gach lochd tha ri Iheughadh 'n ar là'ir 

Nuair theid trompaid a sheideadh, 

Theid an cruinne gu leir bun o^ceaiui ; 

Na bhios marbh ni iad dusgadh, 

'S bheir an cuan an sin cunntas nacli gann. 

Thig critli-tliahrihainn a dhuisgeas 

Na ii-uaighcau bha duinnte gu teann, 

Nuair tliig iJrcithc' na còrach 

A thoirt brcith air gach seors a bhios ann. 

Is fath nagail a's curaiii 

A bhi ,smuaiiie:ich ma 'n nine sin fhein. 

Biilb ncul ruadh air a ghealaich, 

'S culaidh bhroin a cur falach mu'n ghrein : Theid an saoghal 'n a smùraich, 
Agus leogliaidh gach diitliaich mar chtiir 
Nuair thig Buachaill' a Cheartais 
'(.■habhail cunntas air fad anus an treud 

Nuair tliig Breithe' na Firinn, 

'S beag t-ioghnadh ar 'n inntinn bhi trom, 

Ni ar cogais ar diteadh ; 

lUthidh Htir ar l)inn ann ar com. 

T licid ar tearbadli bho cheile 

Mar ni 'm buchaill' an spreidh air an torn— 

Cuid gu subhachas siorruidh, 

'S a chuid eile gu diogh'ltasaibh trom. 

Ach tha 'n saoghal so 'n oònaidh 

'G ar cumail an dòchas gach lath 

Gun toir psa dliuinn .sòhìs, 

Siun a gabhail a sheoil anus gach càs. 

Aoh nuair thaisgear 's an uir siun, 

A'.s a chuireas e cul ruinn gu bràth, 

B' fhearr d' am anamaibh bhi 'n siochaint 

Na na choisinn sinn riamh air a sgàtli. 

Ach ma sheallas tu cinnteach, 

Chan 'cil moran toilinntinn i'o'n ghroin 

Ni is mo tha do dhuil ann, 

S' ann is doch e chuir cul riut gu leir : 

'N aite aighir a's sugraidh 

Gum bheil bròu agus curani 'u a dhèigh ; 

A's air pailtead do stòrais 

Cha toir thu fo'n fhòid ach thu fhcin. 

Ach 's e leigheas ar dochainn 

Sinn a rliannsach an doruis 'n a thvJith 

A tha treoireach am fochair 

Caithir Dhe a's a shoehairean àiUt, 

A bhi 'g earbsadh le durachd 

Gun do ghlan E ar cunntas 'n a Ihà'ir, 

A's gum meal sinn an reite 

Choisinn Esa chaidh cheus' air ar sgàth. Bha r(^isinieid ann an aon do db-Inn- 
sean na h-àirde 'n iar ; bha niòran do na 
daoiiie 'bàsachadh, agus cha nihdr gum 
b'fhòarr na h-itigich. An dt^igh do'n lar- 
mad tighin dachaidh, bha dnin'-uasal a 
choinnich aon dona saighdoaran, a feòra- 
dhe ciod bu choireach ris na daoine bhi 

iubhal CO lionmhor. ' ' 'Se bhi 'g òl a 
rum ùr a bha 'gam mai-bhadh," arsa'n 

aighdoar. "Creididb mi sin mu na 
daoine," arso'n duinniasal ; "ach cha'n 
urrainn e bhith gu'n robh na h-oifigich 
ag ÒI an rum iir !" ''Clia robh idir, le'r 
cead," arsa'n saiglieear ; " 'se 'n seann 
rum a chuir as do na h-oifigich." TPI E SCOTTISH HIGHLANDER, 

AN ENGLISH SUPPLEMENT TO " THE GAEL." 

A OAELIB MAGAZINE AND NEWSPAPER PUBLISHED BY NICHOLSON & CO-. TORONTO. CANADA, AND CLASOOW, SCOTLAND- ON THE STRUCTURE AND AFFINITIES OF THE GAELIC LANGUAGE- 

By P, McGregor, M.A. 

(Continued from, Ko. 1.) 
"We had prepared a comparative list of words in all the parts of speech, but 
Tre find that onr limits will compel us to omit the nouns, the common adjec- 
tives, and the verbs. We select these for exclusion, because they are the parts 
of speech which most easily pass from one language to another, and therefore 
they ai-e a less reliable test of affinities than those words which yield only when 
the language to which they belong becomes extinct. Although the English con- 
tains myriads of words of Latin or Greek origin, yet the pronouns, the numeral 
adjectives below a million, and the indeclinable parts of speech, are nearly all 
of Germanic origin. We may, therefore, infer that the Gaelic words in the 
following list are original, even where similar words are found in contiguous 
languages, which is frequently not the case ; the Gaelic often agreeing with the 
Greek or Sanscrit, where Latin, Welsh and German differ. 

Pronouns. 
Gaelic. 


Latin. 


Greek. 


Sanscrit. 


Welsh. 


German. 


English. 


am," inn,* 


\ ego, me 


S egon, ion, 
( ego 


j aham 
] ma, me 


1 av,' wn* 


> ich, mich 


I, mo 


me, mi 


1 mi, vi 
tu, thu 


tu, te 


tu, su, se 


twam, twa 


ti 


du, dich 


thou, thee . 


se è 


is 


he 


sa 


ev, e 


er 


he, him 


si.'i 


ea 


he 


sa 


hi 


sie 


she, her 


(eadh) 


id 


it 


amuid* 
imis* 
(nus) sinn 


[nos 


( hemeis 
Inò 


( vayam f 
I nas 


em,* om* 
ni 


I Go,+ veis 
j uus 


I we, us 


(bhuis) sibli Tos 


spho? 


vas 
Go yus ? 


ye, you 


siad, iad 


se, ii, eao 


/ spbeis, 
\ sphas 


\ te, tas 


( hwynt, 
(bwy 


|-sie 


they, them. 


mo 


me — 


em— 


me (of me) 


(ray) vy 


mein 


nif 


to, do 


tu— 


t— , s— 


<« (of thee) 


dy 


dein 


thy 


e, a 


.<.;.^,JofhimJj^^^^^- 
ei 
his, her 


nor, am, ai 


noster 


noiter 


unser 


our 


bhur, 'ur 


vaster 


spboiter 


vam (of you) 


euer 


your 


so, sa 


esha 
Go, so, sa 


this 


sud, 'ud, sir 


ut (conj.) 
tat 


hwnw 


das, Jen 


that, yon * These forms are found only as nominatives affixed to verbs. Tlie modes In which they are used prove 
that they are not oblique cases. 

t The Go is for Moeso-gothic. • 38 SUPPLEMENT TO THE GAEL. Gaelic. 


Latin- 


CtKEEK. 


Sanscrit. 


Welsh. 


German. 


English. 


CO, cè, a 


<[m, quae 


hos, he 


j kas, kau 
( yas, yau 


}p. 


{ Go.chwo* 
Ì ei 


■ who, which, 
that 


eiod, rat 


qu'fl, quod 
kat, ke 
Go. chwas 


what 


feiu, hein 1 
se, sa ; 


■ su — 

1 
swa 


hun 


eigin 


own, self 


Numeral Adjectives. 


aon 


uu 


hen 
un 


ein. Go ain 


one 


do, da 


duo 


duo 


dwi, dwa 


dau 


Go twa 


two 


tri 


tria 


tria 


tri 


tri 


( drei, 
i Go thri 


I three 


ceathuir ) 
ceithir \ 


quatuor 


tessar 


chatur 


pedwar 


Go, fidwor 


four 


(cuing) coig 


quinque 


rr 


paneha 


pump 


fuenf 


five 


(seis) se 
(secteii) j 
seaclid j 


sex 


shash 


chwech 


sechs 


six 


- septem 


hepta 


saptan 


saith 


sieben 


seven 


(octon) ochd 


octo 


okto 


ashtan 


wyth 


S.'lht.n f»8" 


(naoin) naoi 


novem 


ennea 


navan 


naw 


neun 


nine 


(decen) deich decern 


deka 


dashan 


deg 


Go, taichan 


. ten 


Prepositions. 
( af, fon, 


) 


(uab) Lho, o 


ab, a 


apo, ap 


apa, vi 

< Go, abu, 


> from 


de 


de 
' off, of 


in, an 


in 


en 
yn 


in, an 


in 


(indir) eadar 


iutcr 
antar 
unter 


1 between 
I among 

to 


do, adh 


ad 


{?^ras,}«».^" 


chum, gu i 
thun j 


1 cu7)i (with) 
i tenus 


I sun (with) 


sam (with) 


ca7i (with) 


gen 


\ up or 
( on to 


(uabliar) air ' 


super 


huper 


upari 


av 


ueber 


on, above 


fo, aig 


apud 


hupo 


upa (near) 


ach 


bei, Go uf 


\ under, by 
]at 


es, e 1 
as, a j 


■ ex, e 


ex, ek 
oc 


aus 


out of 


(uuiba) j 
uinie, uiu < 
araphi 


abi (towards) am 


um 


j about, 
( around 


tras, tliair 


trans 


tros, traus 
over, across 


(froi) loi 


prae 


pro 


puras, pra 
for 


before 


(fris) lis 
pros 


prati 


by, against 


troi, tre 


per? 


trwy 


( durch 

l Go thairch 


1 through 


caramht 
cer (by) 
i ch:)se to. 


coil- 


coram 
( before 


gun, aonaist 


sine? 


aneu 


ohne 


without 


cuide t 
kata 
cyda 
with, even 
with 


seachad, seacl 


[i secus 


past, along 


Adverbs 


AND Conjunctions. 


CO, eadli 


ceu, ita 


ke 


so 


so, thus 


cianiar, j 
cia ! 


1 

• quam, qua 


koie 


Go, chwe 


how * Tlie modern pronunciation of the Oerinanic dialects most closely allied to the Mocso-Gothic, shows that 
its h was guttural ; and, like th'J Sanscrit, it, had only one character for v and w. Only the radical part of 
adjectives is given, excluding the varying inflections. 

t These are prepsrly nouns, but they are ussd only prepositionally ^ SUPPLEMENT TO THE GAEL. 39 Gaelic. 


Latin. 


Greek. 


Saj^-sorit, 


Welsh 


German. 


English. 


mar 
mor, mal 


nicht. 


as 


nina 
chan, cha 


> non, ne 


ouk, ouch 


ni, na 


na 


kein 

Go, ni, no 


I not 


nior, nach 


nee, neu 


nac, neu 


noch 


not, nor 


ro, ra, sar 
rhy 


sehr 


veiy, too 


fagiis 
engus, 
agos 


Go, /ccJls, (in) near 


moch 


mox 


moch 
early, 
I presently 


(tan) cuine 


quando 
kada 
[ Go, than, 
( chwan 


1 when 


far, caite, ca 
kutra, kwa 


cwdd, cw 


TO, Go,chwar where 


cuime 


kim 


why 


nuise, nise 


nunc 


nuni, nun 


nun, Go nu 


now 


rls, ais 


ro 


aps 
agiiin,back 


eadhon 


etiani 
yatha 
eben ? 


j even 
] likewise 


suas 


sursum 


upward 


sior, riamh 


semper 
immer 


ever 


agus, (ceo) 


atque, ac, que 


kai 


cha 
Go yach 


and 


acht, ach 


ast, at 


atar 
eithr 


Go, ak, ith 


but 


nan, an 


an 


ean, an 


nwau, nu 
Prefixes. 
Go, an 


if, whether 
Signification 


ana 
en 
excess 


an, ain, 


}'» 


an, a, ne 


ana 


an 


un 


un, not 


ao, neo 
mio, mi 
me (not) 


mi.s 


mis, not 


di, do 


dis, di 


dus, du 


(Zi4S (difficult) dis, di, dos 
( asunder, 
] defect 


again. 


ath 
aute, au 
ad 
back 


comh, con 


>-com, con, co 


sun, sum 
cym, cyn, cy 
together 


so 


su 
easily, well 
Affixes. 
Gaeijc. 


Latin. 


Gkeek. 


Sanschit. 


Welsh. 


German. 


English. . 


adas, eadas 


ad, ead 


itas, atus 


asis, esis, 


C is, as, us 


fedd, id 
f concrete 


as, eas 
tetos, tes 


< twa, ti " 


1 yd, ydd 


heit, ness 


} static or 


acht, eacht 


itia, itio 


OS 


i tra, tu 


Ueth, as 
( quality 


nuis* 
etes, ites, 


V ata, it 
adair, eadair { ator 
air, ear / etor, or 


otes, er 
or ides 


awdur, yr 


er 


i agent, , 
( person ._ 


ades 


1 
an,f ean 
ag, eag 


\ 


ion, isk 
{ yn, an, en 
( ig> og 


^ chcn, 
lin 


) diminu- 
f tives ' 


ach, each 


ac, iu 
or, er 


ik, uk. 


or, ar 


' ak, ik, uk, 


) wg, og 
ab'stract 


ail, 11 
aidh, idh 
ta, da 


al, el 
(at, et 
1 ion 
J av, ÌT 


•al'el' 
al, im, 


ar, er, al, 
"il, at, 
ma, may 


' ig, or, awr 
[ iol, awl 
) aid 


icht 


station 
quality 


amh, eamh 


em 

* This Ì3 probably the noun nos, custom or habit. 

t Gaelic masculine diminutives terminate in n, and feminines in g. The Welsh termination yu is mascn- 
ine, an common, and tn, ig and og feminine. 40 SUPPLEMENT TO THE GAEL. The rules of composition and derivation are the same in Gaelic as in Latin ; 
but the collocation of words is somewhat different, the Gselic always putting 
the verb before the nominative. The common adjectives generally follow, in 
stead of jireceding the qualified nouns. Where, as sometimes happens, they 
may either follow or precede, the sense differs. Thus an sean duine is the old 
man, as distinguished from the young man, while an duine sean signifies simply 
the man who is old. So sean dan signifies a poem composed long ago, 
while ddn sean would denote an aged poem, and therefore, this form would 
here be improper. The numeral adjectives immediately precede the qualified 
nouns, as in English. In the structure and collocation of words, Gadic differs 
little or nothing from Old English or German. It admits of greater freedom 
in tlie ai-rangement of words than modern English or French, but much less 
than Welsh or the classic languages. The significations of words are also re- 
markably precise and definite. In what relates to the arts and sciences, it is of 
course very defective; but in evei'^-ihing that regards external nature and the 
mental feelings, it is quite copious. Owing to its precision and simplicity of 
structure, the meaning of a .speaker is readily perceived, if he has any, and if 
he has not, that also is generally apparent. In sevei-al of these resjiects it is 
widely different from the Welsh. The words in this language are, on the 
whole, much less precise in their signification; and this, combined with its com- 
plex syntax and loose arrangement of words, renders the meaning of a speaker 
or writer not unfrequently obscure. Gaelic is also richer in primitive terms, 
and tliose expressive of emotions. Hence it is better adapted for poetical 
compositions and such as excite the passions. 

Considering the comparatively small number of mankind who have ever 
spoken it, the amount of poetical compositions of merit which it contains, is 
surprisingly great; and we believe many will study it for these, long after it 
has ceased to be a living language. The extent of its poetical treasures is un- 
known to very many, even of those who speak it, while beyond its own limits, 
they are very little known. 

In conclusion, we may be allowed to say a word regarding the afiinity of the 
Gaelie to the Hebrew and the Syro- Arabian languages in general, a subject on 
which much has been written. We deny, then, that Gaelic shows any affinity 
with those languages much more marked than any other Aryan language. 
In fact, many of the resemblances pointed out hold equally true of Old Eng- 
lish. At the same time we admit that the affinity is marked and striking. 
Thoygh the languages differ widely in structure, yet many of the words and 
idioms are the same, both in form and signification, so that we cannot hesitate 
to conclude that the Gselic has a common origin with the Hebrew. This, how- 
ever, has been recognized as true of the Aryan and Syro-Arabian languages 
generally, by several eminent philologists. The Gaelic has preserved so many 
ancient forms as to show that it has changed surprisingly little for many long 
ages. 

REMARKS ON G^LIC ORTHOGRAPHY. 

Some of our readers having taken and have long been, familiar with Gaelic 

exception to our mode of spelling cer- orthography ; but we do not feel bound 

tain Gselic words, a brief explanation to write every word precisely as those 

becomes necessary. readers would. There are at this day 

We may state at once that we are, many hundreds of words variously SUPPLEMENT TO THE GAEL. 41 •written by English authors, although 
the English language has been exten- 
sively vvritten for a much longer period 
than Gselic. The fact is, that Gajlic 
orthography is by no means fixed ; we 
could not reasonably expect that it 
should be. The language was not culti- 
vated to any great extent till within 
the memory of persons still lining; and 
there is no single authority that deser- 
ves to be implicitly followed. 

The first Gnelic printed books re- 
sembled the English printed books of 
the same age in the spelling being very 
bad; there vv'as nothing like uniformity, 
and there were several letters inserted 
tha^ were better omitted. When the 
Bible was first published in what pur- 
ported to be Scottish Gaslic, it in fact 
contained many formsexclusively Irish, 
evidently copied from the Irish Bible. 
A revised edition came out in 1816, 
in which some of the Irish forms 
were excluded. A second revised edi- 
tion was published in 1826, in which 
more of the Hibernicisms disappeared. 
But many were still retained, such as 
confounding c/e and do, writing luidh for 
laidh, putting single vowels for diph- 
thongs, and diphthongs for triph- 
thongs, as tigh for taigh, or taoigh, 
and coileach for caoileach. We re- 
ject all Hibernicisms, and write Scot- 
tish Gaelic purely. 

There is a glaring defect in Scottish 
Gaelic, from which the Irish Gaelic is free, 
as it does not distinguish the secondary 
from the primary initial sounds of I, 
n and r. The Irish distinguish all the 
secondary forms, by putting a dot or 
Btroke over the initial consonants. In 
Scottish Gaelic, the distinction is shown 
iu the case of the other consonants by 
writing an h immediately after them ; 
but the three unlucky consonants I, n, 
and r, are left out in the cold, so to 
speak ; and you cannot tell, when you 
read chunnaig i a leannan air anjhdll, 
"whether it was her own, or her lovers 
sweetheart that she saw. We obviate 
this defect by indicating the secondary forms by simply writing an h after 
them, as in the case of all the other 
consonants, as was suggested long ago, 
!iy Dr. Alexander Stewart, in his Gaelic 
Grammar, and we know some other 
writers of Gaelic have done. The lai'ge 
Gaelic Bible of 1826 followed the Irish 
mode to distinguish the secondary forms 
of these three letters; but the other 
plan is better, as it dis])enses with par- 
ticular forms of letters, and makes the 
method uniform throughout. 

We may add that no Gaelic writer of 
any note implicitly follovv^s the Gaelic 
Bible in spelling; and some Avriters of 
note, such as Mr. James Munroe, a 
poet, and author of a good Gaelic Gram- 
mar, have departed from its forms more 
widely than we have. 

It would detain us too long to give 
our reasons for every departure, but 
this is needless. We aim at Avriting 
pure Scottish Gaelic, rejecting both ob- 
solete and Irish forms, and excluding 
quiescent consonants that should never 
have been admitted, such as dh in oire 
(Latin haeres,) an heir, and in hliana 
(Welsh blynedd) a year. So in all 
words compounded with comh, or co, we 
would reject tlie mh before consonants, 
and retain them before vowels, as is done 
in Latin. We think the few changes 
we have introduced are warranted by 
good reasons, and that they render a 
composition easier to read and under- - 
stand, and make the language more 
adapted to the communication of 
thought accurately and rapidly. 

We have thus given our views 
freely ; but we are ready to listen to '" 
anything which any of our learned 
readers have to say on the subject ; 
and if they convince us that our views 
are wrong, we will act accordingly. NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

A Postal telegraph office has been opened 
at Glencoe. 

A Gaelic Societj is about to be formed in 
Inverness. 42 SEPPLEMEET TO THE GAEL. Thk HAnvKST. — In spite of a good deal of 
rain ajid cloudy cold weather, harvest is now 
nearly ovt-r throughout the North. And to 
all appearance the result is not unsatisfactory. 
Turnips look remarkably well, but potatoes, 
we regret to learn, are showing symptoms of 
disease over a wide range of country. — Inver- 
ness Courier. 

The members of the Clan Campbell who 
subscribed to the gift presented to H. R. H. 
the Princess Louise are informed that the 
committee have sanctioned the r ublication of 
an interesting volume in connection with this 
event 

Call.— At a meeting of the Free Church 
congregation, Kildaltion, Islay, held on the 
28th August, and presided over by the Uev. 
Mr. Pearson, Kilmeny, it was unanimously 
resolvol to give a call to the Rev. Alexander 
M'Donald, preacher, Stornoway. 

We learn by the newspapers, that a Lews 
boat (luring the herring fishing, at Wick, 
haided such a quantity of herrings, that with 
the moderate swell in the sea she filled and 
sunk, before assistance could be rendered. The 
crew, consisting of five men, were drowned. 

Sad Accident in Syke.— Mr. Alexander 
Mackenzie, tenant of Kilmore, near t.roadford, 
went out with a friend to shoot wild fowl, and 
while he was in the act of pushing aside a gun, 
which he observed to be in a dangerous posi- 
tion in the boat, it went off, and the charge 
passed through the fleshy part of his thigh. 
The wound did not appear to lie serious, but 
lock-jaw unfortunately set in, and he gradu- 
ally sank, and expired. Mr. Mackenzie was 
onlv about twenty-one years of age. ANSWERS TO CORRESPONDENTS. 
';». ^- We regret very much that, owing to the 
■•.absence of Mr. Nicholson on other business, 
the present number of The Gael, is so far be- 
hind. Tlie next number, which is due in 
Novemlper, however, will be promjit on time, 
and after January 1st it will appear regularly 
every m^intli. 

'■<- We have several communications to be 
answered under this head, which we have to 
lay over until our next. 
'-'J, Mcfc., Glengarry — We are informed that 
Alex. Glen, of Edinlnirgh, is one of the Itest 
bag-pi[)e makers in Scotland. His cheapest 
sett, made of ebony, costs -540 or £8 sterling- 
He has published McKay's, McLoughlin's, 
Ross's and a few other works on pipe music. 
We are indebted for the above information to 
Mr A. iM. Oliphant, Pi))e Major to the Cale- 
donian Society of Toronto, who also informs us 
that he has a quantity of pipe music in manu- 
script. Parties requiring anything in tliat 
line would do well to communicate witli Mr. 0. KIND WORDS FOR THE GAEL. 

OPINIONS OF THE PRES>. 
An GArDAEAL ; The Gael, a magazine and 
newspaper devoted to miscellaneous Gaelic 
literature, and to the interests of Scottish. 
Highlanders generally. Edited by Angus 
Nicholson, late editor of the Canada Scots- 
man, Toronto, Canada ; Nicholson & Co. 

• * * * The Magazine is 
well printed in good readable type * * 

* * The contents are very varied 
and interesting. The articles generally short 
and pointed. * » * * rpj^g 
Nicholsons, of Toronto, seem to be a very en- 
terprising iirm, and have faith in the Gaelic. 
Ihey are publishing a complete edition of the 
Gaelic Bards, forming a collection of Gaelic 
poetry fioin tin- earliest pi'iiod to the present 
day, to be completed in 25 parts at one shil- 
ling each. They promise to begin with Os- 
sian and end with the latest known bard.— 
Paisley and Re.nfreivshirc Gazette. 

The Gael — a magazine and newspaper de- 
voted to miscellaneous Gaelic literature, and 
to the int(n'ests of Scotti.sli Highlandeis gen- 
erally. Published by Nicholson & Co., To- 
ronto, Canada. 

We have just received and perused the first 
number of this periodical, and cannot speak 
too highly of its contents. The articles are 
all first-rate, and do honor to the scholarship 
of its Gaelic editor ; and though we differ a 
little from him with regard to some words, 
still we give him credit for style and purity 
of language. The magazine cannot fail to be 
appreciated by the Gaelic-speaking ])opulation 
of both .\merica and Great Britian— "oir a's 
mills do 'n Ghaidheal eanain a dhuchci 
fcin." The selections of Gaelic poetry are 
very happy, and the tone of the magazine 
healthy and characteristic of the hardy-head- 
ed Gael. We recommend the Gael to those 
who can read the language, as it cannot fail 
to interest, instruct and amuse. — Sterling 
Journal and Advertiser. 

Our Celtic friends on the other side of the 
Atlantic have tripped up their brethren at 
home, for while the latter are only thinking 
of publishing a periodical devoteil to the pre- 
servation of their ancient and time-honored 
vernacular, the Celts in the Dominion can al- 
ready boast of such a work, the first part of 
which is now before us. It does honor to the 
energy and patriotism of the Celts in Canada, 
and is altogether worthy of a warm welcome 
on both sides of the " Great Sea." * * 
* * We have no hesitation in re- 
commending its object to the favorable atten- 
tion of our Highland readers, believing it will 
prove itself useful in cementing the bonds be- 
tween the Celts separated by the ocean, in SUPPLEMENT TO THE GAEL. 43 promoting the desirable Bobject of re3cuing 
Celtic popular history from entire oblivion, 
and in supplying a medium, fully as miich 
wanted here as in the colonies, for advocating 
Celtic rights and exposing Celtic wrongs, and 
in giving to the public those interesting mem- 
orials of Celtic customs and superstitions 
which are fast dyiug eivra.y.— Northern Ensign, 
Wick. 

"We are glad to see a copy of the Gael, which 
is published in Toronto, Canada. * * 

* * The Gael deserves the support 
of every Highlander ; it is expected to be read 
by all Gaelic readers throughout the world, 
for agents will be appointed to receive subsc- 
ribers wherever Highlanders are located. The 
principal writers in the Gael being gentlemen 
who are well known for their classical abili- 
ties and moral worth, the reader cannot be 
disappointed. — Oban Times. PHILCLOGICAL ENQUIRIES. 
{Contimied.) y, ■ . . ^Ti 
" . - • OJ - 

in":;::.' 

• "3 : • : : S, . 

1 M i M -SI 

c3 o" 1. How large a number of negative jiarticles 

the survey of several languages brings 
into view. 

2. How large a number are common to seve- 

ral languages. 

3. That several particles have a variety of 

forms, even in one and the same language. 

4. That some of those word.s, though used 

independently in one language, are used 
only in composition in some other lan- 
guage. 

5. That several negatives are the result of 

composition — see examples — particularly 
in the Latin colum.n. 

6. That though Mr. Muller gives a different 

account of the Latin nihil from that given 
above, yet its derivation from ne illc re- 
ceives countenance from the derivation 
given of other Latin negatives. 

7. That the Gaelic cha seems the property 

exclusively of that one language, and 
that a similar thing is observable with 
reference to the Hebrew lo and ha,l, and 
to the Latin hand. 

8. That whilst the Gaelic a and ain are rep- 

resented on two different lines of the 
scheme, it is worth enquiring whether 
they are not different f-rms of one word, 
and whether they and all the other words 
which stand on the first two lines may 
not have a common origin, 

C. M. K. With reference to the above observe- OSSIAN. 
In the June number of Macmillarbs 
Magazine, one of the best of the 
English monthlies, is a very ably 
written article on Ossian, by Principal '. 
Shairp of St. Andrews. We may give 
the article in full at an early date, but, 
in the meantime, we give the conclu- 
sions to which he has come to, in his 
own words :— 

" The longer I have studied tlie 
question, the more I have been con- 
vinced that McPherson was a transla^ 
tor, and not an author ; that he Ibund 
and did not create his materials ; that 
all the moi'e important part of his 
" Ossian" is ancient, and had long ex- 
isted in the Highlands, and that at the 
time he undertook his collection, the 
Highlands were a quarry out of which 44 SUPPLEMENT TO THE GAEL. many more Ossianic blocks and frag- 
ments might have been dug." BURTON'S HISTORY OF SCOT- 
LAND. 

In answer to some of our readers 
who are enquiring as to which i.s the 
best History of Scotkmd, we give the 
following extract from the Edinburgh 
Review, of July last, regarding Burtons 
Histvry of Scotland, which is just com- 
pleted. Burton's History is the latest, 
and, if we take the Edinburgh Re- 
view's opinion, (who is undoubtedly a 
good authority in such matter's) it is 
the best. The following is what the 
Review says on the subject : — 

" With all its faults and shortcom- 
ings, which we have not been slow to 
indicate, Mr. Burton's work is now, 
and will probably continue to be the 
best History of Scotland. So far as 
matters ecclesiastical are concerned, it 
has and need fear no rival. So far as 
regards the War of Independence, it 
holds the same position of superiority. 
If on minor points he has been less 
successful ; if his narrative sometimes 
fails to attract, or his argument to con- 
vince ; if we can mark omissions which 
mar the completeness of the work, we 
may yet be justly grateful to the his- 
torian who has, for the first time, 
placed before us in the light of truth, 
those asi)ects of Scottish history which 
are most worthy of study and best cal- 
culated to reward it." -THE GAELIC SOCIETY OF 
it\' LONDON. 

We see, from the accounts of recent 
meetings of this Society, tliat they are 
endeavoring to have the new education 
act of Scotland so modified, that no 
person shall be ajipointed a schol-teach(!r 
in a Gaelic district unless he understood Gaelic. The Society is making great 
exertions to have a Professor of Gaelic 
appointed in one of tlie Scottish Uni- 
versities, For this and other similar 
labors, this Society is entitled to the 
acknowledgement of every true Gael. 
They have succeeded to the position 
left vacant by the Highland and Agri- 
cultural Society having wholly turned 
away from everything pertaining to 
learning and literature, and confined 
their attention to such matters as rais- 
ing turnips and fattening wethers and 
bullocks. In fact the word "Highland," 
still retained with tlie title of this old 
Society, has now become a misnomer, as 
thei'e is now nothing peculiarly "High- 
land" about it. It is, fortunately, wtl- 
der these cii'cumstances that this new 
Society has stepped in to occupy the 
vacant ground, and to advocate and 
uphold, in the capital of the British 
Empire, the claims of those who live a 
great distance from it. May their suc- 
cess equal their deserts. The present issue of " The Gael" is 
two pages larger than the last, and it 
is our intention to enlarge it still 
further after January. No. 1 OF THE GAEL. 
We caimot dispose of any more copies 
of No. 1, of The Gael, except to regular 
yearly Subscribers, as all we have on 
hand are required to fill up sets. Sub- 
scribers who have not already received 
it can be supplied on application, and 
also a limited number of new subscrib- 
ers. Parties who may have copies of 
that number which they can part with, 
would greatly oblige by sending them 
to us ; we are particularly anxious to 
get copies of the " English Supple- 
ment," which accompanied No. 1, as 
we are entirely out of it. TO OUR SUBSCJilBEBS. 
OFFICE OF "THF & A. E JL ." 

Toronto, September 20i7i. 

In explantion of the delay in issuing the second number of The Gael, we 
would say, that it has lieeu occasioned by circumstances which are scarcely 
to be regretted, inasmuch as they are likely to be instrumental in promoting 
largely the very object of the establishment of our periodical. 

Tne first number of The Gael was issued early in June, (the Supplement 
having been printed some time before and dated June,) but was intended for 
July, and dated accordingly, " Dara Mios an t-Samhraidh" " Second month of 
Summer," according to the American division of the seasons, which makes 
March the first mouth of Spring, June the first month of Summer, àc. We 
soon discovered, however, that a majority of our readers understood the old 
country division of the seasons better, and took our first number as being for 
June instead of July. We shall in future conform to the latter arrangement, 
and it will be understood therefore that, '■'■Ceud Mios an Earraich" means Feb- 
ruary, " Ceud Mios t-Samhraidh," May, <kc. 

It was our intention to have issued The Geal every month, but Mr. Angus 
Nicholson, the Editor, having been unexpectedly appointed Dominion Emi- 
gration Agent for the North of Scotland, and having to leave shortly, he finds 
it impossible to accomplish this, together with the preparations necessary for his 
mission. The issue will therefore be everi/ other month for the remainder of 
this year, or until the first of January next, from which date arrangements will 
be made to have The Gael apjiear regularly every month, as at first intended. 
No injustice will be done to subscribers, however, by this aiTangement, as the 
subscription will still ])ay for twelve numbers, — the difference being merely 
that tlie end of the first year will be jjlaced three months further on. Mr. 
Nicholson, before leaving for Scotland, intends to take a few weeks to make 
a tour of the Provinces from Prince Edward Island to Thunder Bay, and pre- 
baps to Red River, if time permits, in order to visit the various High- 
land settlements, also such districts as may be considered best for new 
settlements of his countrymen, his plan of operation is first to establish in this 
way communication with Scotchmen, and settlements of Scotchmen already 
in Canada, with a view to the promotion of emigration here from the old land; 
next to spend the winter in Scotland, promoting the object in view, and 
thus giving time for the most complete preparations for emigrants to leave 
early in the Spring for their new homes in Canada. People here having friends 
still " at home," whom they desire to bring out, would do well to coinmunieate 
with him; every commission of this kind entrusted to him will be diligently 
attended to. Having ample time for the work, he intends to visit every part 
of the country, to the Butt of Lewis and John O'Groats House, and not a, 
few principal towns only, he will therefore be able to attend to the wishes of 
his friends, even in the smallest detail, if connected with the object of his 
mission. With such facilities of communication as he will establish, mat- 
ters may be ai-ranged in advance, and emigrants may be advantageously placed 
at once on their arrival, thus obviating most of the difiiculties which n,e-w 
comers have to encounter. Letters addres.sed to him at this ofiice will receive 
prompt attention. As he must leave for Scotland about the latter end of ' 
November, friends desirous of communicating with him, should do so at once. 

NICHOLSON & COMPANY. 

P-S. — The same circumstances has operated to delay the issue of "The Gaelic Bards," 
but that work is_ now in a forward state, and arrangements are being made to commence, 
ts imblication immediately, so that we expect to have the lirst parts in the hands of 
ubscribers on or about the first of January. 

DOMINION OF CANADA EMIGIlA.TIOISr 

ro THB To Capitalists, Tenant farmers, Agricultural Labourers, Mechanics, Day Labourers, and all 
parties desirous of Improviog ihoir Circumstances by Emigrating to a New Country. 

The attention of intending Emigrants is invited to the great advantages pre- 
sented by the Province of Ontario. Persons living on the Interest of their Money 
can easily get EIGHT PER CENT, on first-class security. 

TENANT FARMERS WITH LIMITED CAPITAL, 

Can buy and stock a Freehold Estat* with the money needed to carry on a small 
farm in Britain. Good Cleared Land, with a Dwelling and good Bam and out- 
houses upon it, can be purchased in desirable localities, at from £4 to £10 sterling 
per acre. 

Farm Hands can readily obtain work at GOOD WAGES. 

Among the inducements offered to iateuding Emigrants, by Government, Is 

A FREE GRANT OF LAND! 

WITHOUT ANY CUAK(5E WHATEVER. 

Every Head of a Family ctn obtain, on comiition of settlement, a Free Grant of 
TWO HUNDRED ACRES of Land for hiiDiielf. and ONE HUNDRED ACRES 
additional for each member of his family, male or female, over 18 years of age. 

All peraon.s over eighteen years of age can obtain a Free Grant of ONE HUN- 
DRED ACRES. 

The Free Grants are protected by a Homestead Exemption Act, and are not 
liable to seizure for any debt incurrcil before the issue of the patent, or for twenty 
years after it.s issue. They are witliin easy access of the front settlements, and 
are supplied with regular postal communication. 

And of Improved Farms for sale, are kej)t at the Immigration Agencies in the 
Province, and arrangements are made fur directing immigrants to those points where 
employment can bo most readily obtained. Several new lines of Railway and other 
Public Works are in course of conslructicm, cr about being commenced, which 
will afford employment to an almost unlimited number of labourers. 

Persons desiring fulle-r informa ion respecting the Province of Ontario 

are invited t" a}>ii1y personally, or by letter, to the Canadian Government Emigra- 
tion Ageut<* in Europe, vi?. : WM. LUXuN, 11, Adam Street, Adeljihi, London, 
WC • J. 0. MOV LAN. 14 S(.uth Fre.icrick St., Dublin; CHARLES FOY, 11 
Claremont St., iJ-dfast ; an.l DAVID SHAW, 24 Oswald St., Glasgow. 

Aliio to th,- Iminit'nition Agfut.'? in Canada, \-i/ :— JOHN A. DONALDSON, 
Toronto; II. H. LAE, Hamilt.m ; WM. J. WILLS, Ott;iwa ; RICHD. MAC- 
PHEIISON, KingHtou; L. S'l'AKFORI), Quebec; J. J. DALEY, Montreal; E. 
CLAY, Kalifax, Nova Scotia ; ROBT SllIVES, St. John, and J. G. GLAYTON, 
Winimiclu, New P.ruuswick, — from whom ]>amphlets, issued under the authority 
of tho «;')Vor..riiem of Ontario, contiiiaing full parlicul.ars in relation to the char- 
w.ti;r fi::d reaou/otu of, and the cost of living, wagos, &c., in the Province, can bo 
obtalutid. 

JOHN CAKLHSrO', 

L- Commi«iomr o/ Aijriciilture ami Public Works. 

'K'S^ I)BrARrMr,>rr oy iMTvno^ATioN, /or the Prouince q/ Onlario. Èì>'K'M Toronto, February. 187 L 
^^3sr GAIDHEAL. I. Leabh.] DAE A MIOS A GHEAMHRAIDH, 1871. [S Air. MU NA SEAKN GHAIDHEIL. O na nithibli a dh'ammieheadh faodar 
a thuigsinn gum be an t-aon iluagh 
ceudna a bha air an ciallachadJi ]«i* na 
Romanaicb nuair a Bgriobh iad mu na 
Picti agus na Caledonic : oir nuair a 
tha Dion ag radii Caledonaich riutba 
mu 'n bhliadhna 230, agui Eumenius 
ag radh an ainm Ficii riutha mu 'n 
bhliadbna 296, clian 'eil e cosmhuil no 
idir comasach ann an uine shea bliadb- 
na agus tri ficbead (66) gum biodh an 
aluagh sin a cbog ri Agricola aig a' 
Mhonadh Gharbh agus a tbug dulan do 
armailtibb nan Impirean Romanacb 
Hadrian, Antoninus Commodue, Septi- 
mius SeveruB agus Caracalla fad corr 
agus ceud bliadbna — air an gearradh 
as gu b-obunn no air am fuadacb as an 
tir le eluagb ur a tbainig a stigb nan 
ait ris an abradb na Romanaicb Picti 
mar ainn. Tha « eoilleur gum b' iad 
na seann Cbaledonaicb fein a bha ann, 
agus nacb robh ni ur earn bith 'nam 
measg no mu 'n timchioll acb an t-alnm 
nuadh ud a thugadb orra o'n aobhar a 
cbaidh airis. Agus tha Eumeniui a' 
dearbhadh so dhuinn nuair a tha e ag 
radh " Culedonich agus Pictich eile" 
oir tha e a' ciallachadh gun robh na 
Caledonaich nam Pictich maille ris gach 
dream eile a bha air am filleadh astigh 
fo'n ainm ein. Th* e cosmhuil gum 
b'e an t-ainm leis an robh iad air an 
comharradh a mach leis na seanchaidh- 
ibh Eirionnach " Cruithnich," oir tha 
iad ag radh gun robh a' chuid ba mho 
dhe Albainn air a h-aiteachadh Jeis na 
" Cruithnich" agus air a riaghladh leo. 

Agus tha na WeUhich ag radh "Givyd- dyl Ffichti' riutha, «e sin Gaidhil Phic- 
teach, no GaidlUlDhaithte, a 'ciallachadh 
gun robh iadsan a 'tuigsinn gam bu 
Ghaidhil na Pictich, ague a reir coelaii 
thug iad an earrann mu dheir»ftdh de 
'n ainm o 'n Laidinn a chum an dealach- 
adh o na Gaidhil eile nach robh air an 
dath. 

Mu thimchioll na bliadhna SGO tha 
ainm nuadh air a thoirt air cuid do n* 
fineachaibh Gaclach ann an Ceana 
Tuath Bhreatuinn. B'e an t-ainm sin 
" Scoti," agus is « an t-Eachdraiche 
R«manach, Ammianus MarcelUntit, a* 
cheud ughdar leis am bheil an oluagh 
ud air an ainmeachadh mar no. B' i 
Eirinn tir an duchais, agus tbainig iad 
a nail à sin do thaobh an iar na h-Alba 
ann an Earraghael, a chuideachadh le 
'm braithribh, na Gaidhil Albannach 
anns a' chogadh ris na Romanaich mu 
'n bhliadhna 363, ri linn nan Impiretoi 
lulian agus lomuii,. Agus a reir cos- 
lais dh' fhuirich cuid diubh ann an 
Erraghael far an d' fhuair iad tuin- 
eachas am measg nan Gael, an uair a 
phill a' chuid eile dhiubh dhachaidh do 
Eirinn an deigh a' chogaidh ; oir th» 
Gildas, seann eachdraiche Breatunnach. 
a sgriobh mu'n bhliadhna 550, ag radh 
gun " do phill na Cnachadairean lor 
duma Eirionnach dhachaidh." AguB 
tha Isidore a sgriobh mu'n bhliadhna 
600 a' dearbhadh gum b'e Eirinn fear- 
ann duchais nan " Scoti" oir tha e ag 
radh " Scotia, eadem et Hibernia," &c. 
Se ein an Gailig, " Scotia an aon tir 
cheudna ri Hibernia, agus fhuair i an 
t-ainm so do bhrigh gu bheil i air a 
h-aiteachadh le fineachaibh nan 'Scoti,'" 
chan 'eil e soilleur cia bhuaithe thainig 
an t-ainm so ; tha cuid ag radh gur 48 AN GAIDHEAL. li-ann on fliaoal " Scuite'' a thainig e, 
a tlia ciallachsilh 8»' Ghailig Eirionu- 
aicli, " N» B'alblianaich no siuMilau- 
aicli, no na Fii*<lanaicli." Tha cuid 
fiile ag radh gun d' eirich e blio 'n fbacal 
Sgaoth agua gun abairteadh Sgdothnich 
riùthft do bhrigh gun robh iad a falbh 
còmìilatb mar S'jai>th bhaachan. No 
faodaidh gun d' thainig « o'n fhacjvl 
"sjlot" a tha oiallachadh sgap, agua 
gun abairteadh '' i>giof.!iirh'' riutha a 
chionii gun robh iad air :ui sgiotadh no 
air an sgapadh thall '» a bhos. Ach 
ciaraar aam bitb a t'huair iad an t-ainni 
so tba 9 soilleur gum bu Ghaidbil iad 
agus gvim b'i Eirinn tir an duchais ; 
agus iiach robh dealachadb sam bith 
eadar iad i'ein agus '• tm Ficti," ach 'an 
dealachadb oeudna a tba an diugb ri 
fhaicinn eadar na Gaidhil Elrionuach 
agu9 na Gaidbil Albaiunach. Agus tba 
Adhanibnan asgriobh lieath-eaclidraidh 
Chalum-chill© a' nocbdadh so gu soil- 
leur nuair a ta e ag radh gun d' thainig 
Calum-Cille à Scotia do Bhreatunn, se 
■in a Eirinn gu taobh tuath na h- 
Alba. Tha an t-Eacbdraiche Bedf. mar 
an ceudna a' daingneachadh an ni so ; 
oir tba e ag radh "Si Eirinn gu h-araidh 
Duthaich nan Scoti," fjeabh. I. Caib. 1. 
Mu 'n bhliadhna 506, thainig tri 
Buidbnichean de na " Scoti" a nail a 
Eirinn fo thri cheannardaibh agus 
jhabh iad conihnuidh ann an Earragh- 
ael. IViad na Ciun-fheadhna ud Fear- 
ghu9, Aonghus agus Lathurna. Ghabh 
Fearghus sealbh air Cinntire, ghlac 
Aonghus Eilean He, agus rinn l/athur- 
na "reim air an fhearann sin a dh' 
ainmicheadh Lathurna as a dheigh fein. 
Chaidh Fearghus a chrunadh na Righ 
air na " Scott' agua is auu uaithe-san 
a thainig a nuas teaghlach rioghail na 
h-Alba anna na linnibh an deigh sin. 
(Ei leantuinn.) D. 15. B. 

Chii'ii uriainn mi ulag ithe 'n an teiiu- 
'Snt'idi'adh. 

C( mhf hurtachd an duine dhona, duin' tile 
•o doiift lis fell). OISEIN : A < LINN AGUS A 
P.HARDACHD. 

(air a Li:ANTriXX.) 

Tha barantas 'us deavbh-bheachd 
againn gun robli bho aimsir fad air 
cliùl Inchd-stiuraidh 'us riaghluidh 
thairis air na Gaidlieil, da 'n robh iad a» 
geilleafhduinn le niòr iriosalachd 'us 
urram. B' iad so na Druidhean. Bha. 
iad foghluimte ann an scadh ard : bha 
iad tileanta ann am feallsanachd agus 
coinharridchtp airson an dealas 'us an 
duraclid leis an robh iad a' cur an 
gnioiiili na seirbhis a bhuineadh doibh. 
Cosmhuil re moran de sheana chinnich 
na talmhainn, cha b' fhiii Ico am 
beachdan no an riaghailtean a sgriob- 
adh. Is ann air chuimhne abba gach- 
foghluin 'us sgil 'us ealdhainn air an 
gleidlieadli 'nam measg, air chor 's gun 
gabhadh na h-oigfliir, a dh' fhaodadh 
na Druidhoan a roghnuchadh air sgatli 
an tapaidh, 's an eireachdais, fichead- 
bliadhna nurn ionnsuiclieadh iad tea- 
gasgan nan Druidhean nile. Is è cuis 
bhronach, mhuladach a tha an so nach 
d'fhag d;;oine, aig an robh ughdaras 
CO mor agus tighearnas co farsuing, am 
beachdan agus an cleachduinuean aos- 
mhor fein ann an sgriobhadii. a chum 
's gu'ii tairgneadh naginealaich a thain- 
ig 'nan deigh, maith 'us bu annachd 
uatha ; agus. mar an ceudnt-, gum 
bitheadh è comasach dhuinn ceannnrdan 
nan Gaidheal ann an samhchair na 
slth. agus an conihairleachan ann an 
comhraig nan geur lann, a niheas le 
solus grianach am briathran fein. Is 
ann blio'n bhuidheann chumhachdacli so 
a fhuair sinn na facail: " Bliadhna, 
Bealtuinn, Samhuinn, Citein ;" agus 
tha mi saoiLsinn gu'm bheil FlalJiimtis. 
no Jiinis iiaia FlatJi, agus / na freoirie^ 
(Ifrionn) no I nam fuarfhonn a ruigh- 
eachd air an ais gu linn nan Druidhean. 

Bha dream eile ann a bha comhar- 
raichte 'am measg nan Gaidheal le onoir 
'us spt'is, 'us moasalaohd. B' iad so na 
Baird. Bha iad na b' isle ann an inbhe 
na na Druidhean, gidheadh bha 'n AN GAIDHEAL. 49 dreuchd a bha iad a' lionadh, urramach, 
air chor 's gun robh clann nan treun- 
laoich, 's nan sar ghaisgeach 's nan 
ceannarclan air am faotainii gu minic 
'a uieasg nam filidheau urlablirac)), 
ard chainnteach, cheoluihor Ghaidh- 
ealach. Dh' fhimiridli na Baird orain 
fhada 'us (lain inolaidli an sinnsearan 
fein ionn.suchadli gu jjongail, mionaid- 
each. Thigeadh è dhoibh a bhi min- 
eolach air gacU buaidh a thug agus 
gach eucud a rinn, seoid aiumeal an 
cinnich fein anns na laithean a dh' aom, 
a chum 's gum bitheadh iad comasach 
air feachd an dutcha a bhrosnuchadh 
agus a mliisneachadh ann an glas- 
chiabhan a bhlair agus ann an spairn 
nan sleagh. Bha na Baird de gnath a' 
cumail cuideachd ris na Gaidheal ann 
an tiuscan ciar a' chomhruig, agus a' 
doirteadh treoir us treubhantas 'nan 
cridheachan le bhi 'seinn ann an rann- 
an taitneach gr'inn, gniomljaran mora 
nan laoch a dh' fhalbh. Chi sinn, mar 
so, nacli b' ann gun aobhar sonruichte 
a bha Bardaclul a' sealbhachadh staid 
CO proiseil, statail 'am measg nan seana 
Gaidheal. Cha robh meadhon eile ann 
trid am faodadh an sluagh eolas fhao- 
tainn air deanadais euchdach,thuilleach 
nam bliadhnachan a dh'eiig ; agus 
cha'n ioghnadh ged a mhothuchaidh 
gach sonn 'us curaidli anam fein a' 
blaitheachadh le eud 'us cruadal,an uair 
a bha fuaim nan oran a' gleidheadh 
companais riu agus iad ag intreachdu- 
inn ann an Cath nan treun. Bha fos, 
iarrtuis mòr 'an measg nam Bard le bhi 
dichiollach, deothasach, ionad measail 
a chosnadh 'am measg nan Druidhean 
abha fadaos an ceann fein ann an cumh- 
achd. Dh' iraich an da chuideachd 
cheanalta. charthannach — na Druidhean 
agus na Baird iomadh linn ann an 
cairdeas dluth, 's ann an daimh laidir 
le cheile ; agus, gini teagamh, feudaidh 
sinn achreidsinn nach robh na h-uairean 
anaminic anns am fac iad sgiath 'us 
sleagh 'uH clogaid 'us cruaidh 'us taifeid 
iuthair a' beumadh, a' bristeadh 's a' 
ruitli ga siubhlach air machair, 's faiche an air. Thainig fadheoidh crioch air 
an dluiL-v.iijrua,dh so : Sgaoileadh na 
ceanglaichean graidh a chum naDruidh- 
ean agus na Baird ann an aouachd co 
fior agus CO fada ann an AUiainn as a 
cheile air a mhodh so : 

Bhuinneadh è do na Druidhean 
ceannard no ceannfeadhna a thaghadh 
a chum's gun treoruicheadh è armailtan 
dutcha gu cogadh a chur ann an aghaidh 
an naimhdean. B'e ainm an duine a 
bha air a roghnuchadh air an doigh so: 
Vergobretus no " Fear gu bi-eith." Tha 
è air innseadh dhuinn gu'n deachaidh 
Tràthal, sar cheannard nan saoi, agus 
seanair Fhionnghail, righ Mhoirbheinn 
nan gleann, a chur air leth leis na 
Druidhean a chum feachd nan Gaidh- 
eal a threoirachadh anns a' chomhraig 
gharbh a chuir iad an aghiidh nan 
Romanach, siol nan coigreach. An 
deigh do mhac Threunmhoir nan tor 
runn ard, ruaig a chur air naimhdean 
nan Gaidheal 's na Feinne, dhiult è a 
chumhachd a threigsinn air iarrtui . 
nan Druidhean uaibhreach. Rinn 
iadsan oidheirp laidir air a chumhachd 
a bha aca re linnteai^ co lionndior ais^ 
air ais ; ach sheas Trathal, b' fhuaimeai 
beum air sliabh nam blar, gu dalm.a 
dulanach nan aghaidh. Cliaill na 
Druidhean coir mar so air seasainii ann 
an tir 's an comhairle nan Gaidheal, 
agas ghabh iad comhnuifui 'an cos nan 
creag 's 'an ionadan foluichte na dutcha. 
Cha robh am beusan fann no faoin, 
no'n cumhachd failleasach 'an carraicl 
nan sgiath, 's air sliabh nan cruach. 
" Bi gu sugach, geaninuidh, mochair- 
each ;" " thoir umhlachtl 'us aoradhdo' 
Dhia;" "Cum thu fein o olc 's o cheilg ;" 
'• bi gaisgeil mileanta, curanta ann an 
cath nan lann ;" " bitheadh d' anam 
'an spionnadh le solas 'nuair dh-eireas 
a' chouihstri mun cuairt :"— b' iad so 
teagasgan araidh nan Druidhean. Tha 
cromleac, clachan sleuchdaidh, clachan 
brath 'us cuirn, fathast a' toirt laithean 
nan Druidhean a nail ; ach tha cluarain 
a' gluasad fo ghaoith mu thiomchioU 
nan aitean coinneamh aosda : tha coin- 50 AN GAIDHEAL. ne:icli ;i' comhdiicliadh nan earn, 'us a' 
caoiucaith ann an Talla nan Druidliean, 
Dh flialbh iad fein 's gach euclid a linn 
iad. 

Tliog na Baird re ioniadh linn na 
dlieigh so, giith le binneas tlieud agus 
sheinn iad ceol uasal nan caoin dlian. 
Thainig clarwiich g\i minio a niias on 
bballa an nan Cona nan sian, iigus le 
'gutbaibb sbfiillsicb i gu gnul na db' 
fbalbb, a' togail sauibla nan laocb nacb 
robb lag air cbiar am a cbaidb fada 
null. Gcd (Ibealuicb na Dniidbean 
agus na Baird, cba do lugbdaifb so 
meas 'us muivn nan lilidbean. 

{Gtc hhi air a leaniuhnt.) 

Cona. 

NAIDHEACHDAN. 

8e ceisd cbumanda am nieasg nan 
Gaidheal, gu h-araidb, an Alba ; " t'ia 
mar tba 'm barV Cba 'n eil a cbeisd 
sin ga cur cbo cuinanda 's an dutbaicb 
BO, tba sinn a smuaineacbadb do brigb 
's gu ';n bbcil am barr daonan gu matb 
agus pailt. Ma tbacbras air uairean 
gu 'm bi seorsa^ban dbeitb nacb bi 
cho matb, bitbidb an conaidb jjailteas 
de ni eigin air dboigb agus nacb bi 
cunnart acras f bulang — an ni a tba sinn 
a creidBÌnn a db' aobbaraicb a cbeisd 
80 CO cumwnta '3 an t-sejinn dutbaicb. 
Se 'b doch iad fbaoiglmeacbd 's an dutb- 
aicb so, *• Cia mar a tba na Gritt no 
Iain A. agus /am Sandfield a faighinn 
air adharti" no " Ciod au colfis n tliH 
air an fliear ud agus air an fbear ud 
eile faigbiiin a steacb do 'n Pbarlamaid 
aig an atb am tionail ; agus ciod e 
barail nam paipeirean naigbeacbd mu 
gacb cuis," &c., àc. Cba 'n eil an 
dutbaicb so an earl^sa ri aon seorsa de 
bban*, cbo mor 's a tba 'n t-seann dutb- 
aicb ; uguB cba 'n eil neart de na tuatb- 
anaich fo nibàl. Ma tbeid am buntata 
air ais, bitbidb pailteas cruitbneacbd, 
coirc no eorna aca. Uime sin cba bbi 
iargainn mu 'n cbuis. Tba nise barr 
na bliadbna so air a tbional agus a 
cbuid mhor dbeitb air a bbualadb, air feadli Cbanada ; agus 's fbada bbo nacb 
robb e na b' fliearr. Cba mbor gu 'n 
Tirrainu duinn seorsa ainmeacbadb na's 
fbearr na seorsa eile. Tba 'm buntata 
gu b-ai-aidb anbarracb matb agus pailt, 
agus faodaidb sinn an ni ceudna a radb 
mu 'u cbruitbneacbd, eorn' agus cboirc. 

Tba 'n Geauibradb a nis air tigbinn 
a steacb gu matb ; acb tba side bbri- 
agha, tbioram, sbeasgair agaiun fbatb- 
asd an (".-inada, cba cbuala sinn acb gle 
bbeag de sbne.icbda a bbi air tuitoam 
an aite 's am bitb de 'n dutbaicb. 

Cba 'n eil sinn a cluintmn naidh- 
eachd araidb 's am bitb bbo 'n Gbaidh- 
ealtacbd, bbo cbeann gboirid ; tba 'm 
barr agus an t-iasgacb air tionndadb a 
macb cbo matb, mur eil na's fbearr na 
'n abbai.st. 

Air an t-seacbdamh latba de 'n mbios 
80 cbaidbe, bba teine xiambasacb ann 
am baile mor Cbicago, 's na Staidean, 
leis an deacbaidb earanu mhor de 'n 
bbaile sin a mbilleadb, agus call mor a 
dbeanarab air cuid agus beatha dbaoine. 
Leis an ùpraid a bha na lorg, tba e 
duilicb cunntas cinnteach fbaigbinn air 
aireamb nan daoine a cbaidb a dbith 
leis an teine bo, — tba cuid ga aireamh 
mu 'n cuairt air mila anam. Acb tba 
cunntas ciunteacb againn gu 'n deacb- 
aidb, mu cbeud mile pearsa fliagail gun 
taigb gun flia.sgadb. Tba moran airgid 
air a cbur cruinn s' gacb cearna, air son 
cobbair leis na daoine bocbd a cbaill an 
cuid 's ail dacbaidb leis an teine eagal- 
lacb so; agus tlia F,r.in aa ducbàt; uime 
Bin nacb bi moran fulaing nam measg. 
Tba cunntas againn gu 'm bbeil an 
sluagb mar a tba gu sgairteil air toise- 
acbadb ri togail a bbaile as ilr. 

Tba 'm baile mor beartacb so, a leig- 
eadb ris dbuinn cia mai a tba 'n sluagh 
agus an dutbaicb a tigbinn air an adb- 
art, air an taobb so de 'n fbairge. Cba 
'n eil acb nm 'u cuairt air da-fbicbead 
bliadbna bbo 'n bba choille a fas gu 
reacbdmbor na larack agus gun a 
tuineadb ann acb Innseanaicb agus 
beatbaicbeau fiadbaich. Aig an am a 
cbaidb a losgadb bba e moran na bu AN GAIDHEAL. 51 niotha na Dun-eideann, le corr a's tri- 
cbeud mile a sliluaigh a tuineadh ann, 
agus gacii malairt agus obair a dol air 
adhaifc da reir. 

Bha iiiar an ceudna rnoran theintean 
an aiteaclian eile air feadh nan Staidean 
air a mhio.s a chaidh seachad, a rinn 
call mor air beatlia agus cuid dhaoine. 
Se 'n tiormachd neo-cbumanta a bha 
air feadk na duthcha, gu h-araidh na 
Staidean an lar air an Flioghar so, a 
reir coltais, a b' aobhar air a cbuid 
mhor do na teintean so. 

Tha moran bruidliinn aig an am so 
mu aonacliadh a blii air a dheanamh 
eadar Eaglaisean Clèireach Chanada, 
— an ni a tlia sinne a faicinn ro iom- 
chuidh a blii air a dheanamh ; oir cha 
'n eil eaglais shuidhichte 's am bith an 
Canada a nise ; agus tha gach eaglais a 
th' ann sa»r. A thuilleadh air sin 
bhiodh an t-aonachadh so feuDiail, aguB 
freagarrach air iomadh doigh nach 
urrainn, sinn an bo ainmeachadh. Bha 
Cleir na Eaglais Saoire cruinn 'b a 
bhaile so air toiseach a mhios, agus leis 
a cho-dhnnadh gu 's an d' thainig iad, 
cha 'n eil teagamh againn nach tig an 
gnothaich mu 'n cuairt mar bu choir an 
uine ghoirid. 

Tha Parlamaid Chuibec air cruin- 
neachadh, agus tha Iain Sandfield agus 
a chairdean gu coin])(»»chadh a cheile an 
Canads, uachdrach air an t-soachdamh 
latha de 'u ath mhios, — tha cuid a 
gradh nacli bi uiread de chairdean 
aige 'b .1 tha e 'n duil, — ach " g© be 'a 
fhaida a l)hith«as beo s' e 's motha 
chi-" 

Bha moran gainne air feadh na 
duthcha a thaobh luchd oibreach air a 
bhliana so — gu h-araidh luchd-oibreach 
fearainn agus roidean-iarainn, agus sear 
bhantan taighe. Bha aon duine (Mr, 
Willis) a tha aealtuinn as deigh gno- 
thuicboan luchd iomruich an Ottawa 
ag' innseadh dhuinn gu 'm b' urrainn 
easan aiteacban cosnaidh ague tuarasdal 
math fhaigbinn do cbòr agus mile. 
Tha seirbbesich a faighinn bho dbeich gu fich«ad dolar anns a mhios agus am 
bord, a reir an sgil a bhios aca ail' 
obair ; .t,.;.:;-; vlia searl»hantan taighe 
air an doigh cheudna a faighinn bho 
cheithir gu deich dolar anns a aahios. DUN BHRUSGRIGH AGUS IAIN 

II. EARANN. 

Tha na leanaB air tigbinn eadar Iain 
agus an Dun cuig bliadbna deug au 
deigh a obo-labhairt ran dheireadh a 
bha eatorva, agus Iain air falbh ann 'n 
Canada : 

ARS IAIN. 
"Mo mhile faiito ort Dliuin Bhnisgraigh, 
'S an thugad tha m' aigne ag' eirigh, 
Le d' x-iomhail uaine co lusrach, 
Gu cruinn uchJach le 'm feuraibh ; 
Tha do chreagan cas gorm-bhan, 
Gu corrach fo'rmeil, gu 'n bheud oirr', 
A cuniail dion ort mu d' aodann, 
'S cha dean aois moran meirg ort. 

No siontan bras. 

Tha cuig bliadhna deug air dol seachad, 
'0 'n rinn mi tagal mu d' chorsan, 
Thug thu sgeul dhomh mu'u ghlanuau, 
Mu 'n tuath 's mu dhachaidh m' oige ; 
Mu dhaoine mi runach Gallta, 
Nach tuig ar cainnt no ar comhradh, 
'S mu 'n eilean Ileach 's mu 'm chairdean, 
Do 'm b' aunsa ghnath bhi 'n comhnuidh, 
A measg nan glac." 

AN DUN. 
"Ciod K so a tha mi cluinntrnn, 
No ciod e chaiunt tha 'm chluasan ? 
Gu ciunt' cha 'n 'eil mi 'm chadal, 
Le srann again 's mi bruadar ; 
Air leam gu 'n cuala mi 'n guth so 
Gu trie a muigli air mo ghuaillibn, 
Ach easan rinn e ar fagail, 
'S tliar 'u t-saile mhoir ghluais e. 
Gu tir Chuibec. 

An tbusu Iain nan cluanach, 
A 'a trie thug fuaim air mo chreagan, 
Le d' phiob mhoir air do ghualainn, 
Toirt sgalan cruaidh as » u f headan ? 
Ma 's thu cha 'n aithne dhomh t-aogajg 
Tha 'n ad' mhaol sin gad' chleith orm, 
'S dosan buis mu d' Hb' uachdrach, 
A falach snuadh do dheud shnaighte. 
Mar earball cait. 

Tha do chota beag cutach 

A cumail cruit ort mu d' ghuaiUibh 52 AN GAIDHEAL. Agiis Imogdise.'in I'unihann. 

Le Baiui ga 'u <-ui)wil mu d' .hinachnin : 


Mo mliili^ failti; orl "o m' chridln-. 


A 'ni blicil do iiilnsii.iiih gnu ii.lmcfidh ? 


Iniiili "uiiin ihii tu lain, 


'Bhuil d.) .shlniiite gun l.hristeadh 


Mac mo chridhc 'l.lia stuamail, 


•0 n" dh" Ihag thu'do dl.iithaioh ; 


Mar eil eaaii air aoniadh, 


Imiis dliomh 's na dean cciltinn, 


Gu clcaelidan I'aoiii 's air fas uailihrfuch, 


Oir tha mi luantuiiin mo ruin dhuit. 


Mar UPaoh gii 'n ratli.'" 


'S fbada a fcitlu-amli ri (f sj^'cul mi 


Mu'ti tir (.•liciii sill tlia cliiiitracli, 


IAIN. 


Do 'n ghaidi thu tlactd. 


" A righ gur borlul Umiii mar tliarhaii-, 


iAIN. 


'N am tighinii f;igaRg 's mi Karaifhtf, 
'Bheil tliusii a Dlmiu a cur cùl riiiiii, 
" Tha mi sliln gu 'ii diar eear onn. O 'n dli' Oiagnii 'ii 'lutliaicli '« mo iliairdiMi 
O ! 's iomadh oiclie 'bha mi liruadar, 
An crioc-liaibh fuar na coill arda, 
Gu 'u rol>li mi cli-asachd niu d' ghlacaibli, 

"S 111,1 '."lirialu' a plosgairt mar b' abliaisl. 
Ked'.dnvaganglas." 

AN DUN. 

" Fhir mo ghraidh gabli mo b-ithsgcul, 
Na gabh sprcisg 'chuireas nairo orm, 
Ged a blia mi ri gyadas, 
Mud ad, mud aodaun 'b mud i'hiasaig ; 
Naeh ioiuad uair aim am chabhaig, 
Thug mi sgaill<^ag <lo 'm laimh dliuit, 
Ach an sin bha iliu d' bliallach, 
Gun mhiKjim, gun siiagloinn, gun bluciiriisgai; 
'rf do nadur math. 

Ach ma tha thu air tionudadh. 
Mar a mliuinntir tha straiceil, 
Nach fhiu leo comhairl' no barail, 
A ghabhail ceait 'o an cairdean ; 
Cha 'n ioghnadh loam e ri aithris, 
Gu 'm lih«l garraii'h 's an aite sin, 
Nach d' Ihuair teagasg nan oigi', 
Ma 's iior na sgyoil thig gaoh tiatli, oirun, 
A nail le Post." 

IAIN. 

" Cha 'n eil mi aoii chuid am ghuirach, 

No tionndaicht' thaiiis am tlirail dhuibh ; 

Mar 's fiosrairh gu math dhuit, 

Cha b' e chlcachd mi 'o m' nihathair, 

Gc'd tha moral! 's an tir ud, 

Nach dean sLiiochdadh do 'n aithiie, 

Cha do Icig mi air dichuimhn'. 

An teagaisg fhior fhuair mi lamh riut, 

'8 mi 'm mhagran beag." 

AN DUN,- 

" 'a anil If am 's toilliclite ra I'haicinn, 
Gu "m bheil do chlcaclidadh mar b' abhaist, 
Ged tha il' aogusg a clciili orni, 
Gu 'm blicil cneasdachd a' d nadur ; 
A nis on thiiig sinn a cheile, 
Tionndiiidh fcin, 's taghail lamh rium, 
S cha ghair' mi tuilleadh mu il' ada', 
Mu d' chota goirid 's mu d' fliin.iaig, 
On am bo mach. '() na dir fliag mi mo dlinthaicii, 
Ach bha dciichaiiiiican Uitheil, 
A cur ]ihvamh aii mo gliiiui«-.sa ; 
Cliaochail 'm athair 's mo mhathoir 
'S cliaidh an caiiiinh i'o'ii uir 'uam 
An Cill-a-Ifudha nan tolnian, 
Measg na marbli nach dean dusgadh, 
God ni mi gal." 

AN DUN. 

" Tha mi I'aiciun gu iior-ghlan, 
Measg gach tir agus caiiain 
Gu 'm bheil trioblaid a stri riu", 
Co dhiu' 's iosal no aird iad ; 
'S ma tha mi faotainii na lirinn, 
Tha 'u tir sin Iniileach nfo-shiainteil, 
Le cuilag 's tiabhrus tha oillteil, 
A cumail .sgoinn agus anradh, 

Air euid dll so." 

IAIN. 
" Co, fad 's a's beo an cinne-daona, 
Co fad Vs a tha aog aims a nadur, 
Na measg bith trioblaid ra fhaotaino, 
A chionn tha 'n t-aobhar a glinath leo ; 
Tha cuid do dhaoiiie gu spldeil, 
A cur sios air an aite ud, 
A chionn tha aineolas iuntinn, 
Gu rò clùnnteach ga 'n oaradh 

Air staidh neo-choart. 

Cha 'n eil fiabhrus no critheacli, 
A cur tiomachd no ciis oiriin ; 
'S ged bhiodh so an car tiotaidh, 
Cha 'n eil innealK l:d bius ,wi.i ; 
Tha cuideaclnl oigeil 's seannta 
Ma ri leaubailih ri niagran 
Cur moran bhliadhnachan senchad, 
Gu'n chiith, gu'u chasad, gu'n sga'n'eaoh. 
Gun ti micas l)riw. 

Na toir fearl air gach gMrranli, 
A bhios ri gulag 's ri draniidan, 
Mu gach beithcach 's cuileag, 
A. tharruingcas fuil no ni sr^nntan ; 
Ch 'n fheum sinn cumhachd nan ul»j. 
No eailleach bhuitseach lis aingidh, 
A chum ar teariuulh 'o 'in buillram. 
No 'n gob guiuneach tha ainmeil, 
Air jiiocadh goirt. AN GAIDHEAL. 53 Th« 'n tir ud math as,'U8 falainn, 
Tha 'n tir ua dachaidh do 'n Ghaidhea], 
'S math dhoibh fheiii mar a thachair, 
Ged bha carraid car trath orra : 
Fhuair iad dai:haidh 's a choille, 
Le 'n tuaigh chaiilh taigh rhur 'n aird' leo, 
'S shuidh iad sios mar theajjhlaich, 
Fo fhàileas chraobh nan dos arda', 
Tha aun gn pailt. 

Ged tha 'n obair car trom oirre, 
'S ann le fonn theid iad uime, 
JVIac-talla 'm breislich 's gach torn leo, 
Ga fhregairt loni lei.s gach buile ; 
Tha fanim faobhar an tuaigliean. 
Mar thronipaid bhuadliach cur thuige, 
Gil 'm bheiL fasach nan cual chrann. 
Air toirt suas do gach duine, 
Ni iniitc stad. 

Tha 'u euulaidh fhiadhaich air moagladh, 

Bha gnath gu socair le 'ii seorsa, 

Na daoine niadha ri c.snaieh 

A euniail iois air na squa-ibk ; 

Tha 'n eili'l luith le ^eur chuiunean, 

'S math-ghanihainn dubh le a spogau, 

Uile tiainhach gu'n faras, 

Air faiciun duine 's na corsan, 

Le cranu 'a le beart. 

Tha daimh le cuing tbar 'ni muineil 
'S fear guthach laiinh riutha a glaodhaich 
' Come, jet : ham,' agus tuilleadh 
Nacli dean mi thuigsinn mi ri 'ru shaoghal 
Tha tcine laidir dubh, lasrach, 
A Insgadh gi-ad saiann chraobhan, 
'S Gach fear 's aodann 's an deataich, 
Le talks bras air gach taobh dheith 
'S e paiteach teith. 

ladsan uile a tha falainn, 
Ged bliios beagan na 'm poca, 
Ladsan uile a tha sgairteil, 
Gu 'n leisg ag' agaiit a choir oirre ; 
Ladsan uile tha ri saothair, 
Le maoir 's madai ih ga 'n toireachJ, 
Na biodh eagal no cas oirre 
Gu iomeachd trath do 'n tir mhor ud, 
Le inntinn cheart. 

B' fhearr gu 'n robh gach fear teaghlaich. 
Th I criornadh raoin aims a Ghaidiiealtachd, 
Fo chuibhraach 's chuilbheartaii dhaoiue, 
Do 'n (iia 'n caoirich 's 'n spreidh ac' ; 
A glanadh fear uinn 's an taobh ud, 
'S a geairadh chraobhan '.s gan spealgadh, 
A chuni 's gu 'n coisneadh iad saorsaiun, 
Nach 'eil ri fhaotainn 'a Albaiaii, 
Ged tha i math."' 

A rhuin Bhrusgraigh ro ghradhach, 

Gu m slàn anus gacli tir iad, 

A (.liii'.bhrijQu bhochd de na Gaidheil, Bha paidheadh mail anus a chrlch so ; 
Chaidh cuid dhiubh iomain ail falbh uat, 
Ma'- dhiòbh gu margaidh f > chiobair, 
'S anns an tir ud fhuair fasgadh 
'0 cholg 's bho spraisg an luclid else, 
Bha stri ri u creach. 
Oakville, May 30, 1S70. J. McC. ORAN DO CHOMUNN GAIDHEALACR 

GHLEANNGARRAIDH, CANADA. 

tLE DOMHNULL GRANND. 

Gu baile uior na sglreachd so, 

Gu 'n d' ghiarr iad gu mo dhinnear mi, 
'S ann sin bha 'u coniunn siobhalta. 

Bha grinn 's a h-uile doigh. j 

ilo bheannachd do u' phairtidh ud, i 

Chaidh cruinn aig Alexandria, 

Thoirt onair do na Gaidheil, I 

'S do Naoiiih Aindra mar bu choir. . j 

Bha tineachaii na dutlicha ac' ann, 

Domhnullaich 'a Dughallaich, 
Granndaich agus Stiubhartaich, 

'S clann lonmhuinn mhor an t-Srath. 

Bha Mac-a-Phearsain Chlùnai'lh ann, 
Bha Cainibealaieh 's clann Uraig ann, 

Bha Giiogaraich 'o Iluadh-Shruth ann, 
'S daoiue iiaisle 'o chlaiai Mhic-Rath. 

Bha Sioaalaioh Srath-ghlais aca, 
Bha Mac-Lcoid 's Mac-Artair ann, 

Mac-Ille-Mhaoil 's 'n Catanach, 
'S na h-Alpanaich bho t-shean. 

Bha Frioslaach na b-Airde aca, 

'S Mac-Coinnich rnor Chinntaile ac' ann ; 
Shuidh Clann-a-Linnean lamh* ria, 

'S Mac-IUe-Brà' 's iad sin. 

Bha Cainroinich *o Looaidh ann, 

Clann-lUe-Iosa a MiVair aun, 
Mac-Aoidh 's Mac-an-toisich ann, 

'S Mac-Neacail rnor s' a mh c. 

Bha Mac-ant-Saoir's Mac-Ludilainn anu, 
Mac-Ruairi 's Mac-Bheathain ann, 

Fearghusonaich pail teas ann. 

'S Mac-Labhrainn, 's Mai^-an-Ab. 

'S gann a tha do thlin again, 

Na fineachan uile innse' dhuibh, 
Ach bruidhnidh siun mu 'ii dinncar, 

'S mu 'u a h-uile ni a bh' ac'. 

Na 'm faiceadli sibhs' am bord a lih' ann, 

Bha turkics air 'n rostadh ann, 
Bha muilt-fheoil agus geoidh ac', 

'S gu leoir a dh* fheoil a mhart. 

Bha cearcan air 'n ctìcaireachd, 
Bha haggiei ann bha .sònruichte, r)4 AN GAIDHEAL. 'S bha miosan be.iga boiilheaeli a nn, 
De sheorsachan nic nar. 

Bha cofi; agns tea ac', 

'A Viha siiicar geal na nihill inntf, 
'S bha mnathan oga 's niona^nn, 

na shlneaJh gu gach fear. 

Se Mac-a-Pbie, a Callasaie.. 

A rinii au dinnear ainiueil ud, 
'S ged chosg i moraii airgid dha, 

Gu d'iarbha' bha i math. 

'S an fheadhaiuH riiin a chocaircaohd, 

Gu 'ill fada bcò bliios iad, 
6u'm foghiiadh i do 'n Ghòbhairnair, 

Do righ Deors' no da jnhac. 

'Nis brui<lhnidli sirin mu 'n òl a bh' ann, 
Bha braiindaidh, '.s rum, s" beòr aca, 

Bha fion 's gin bbo 'ii Ohiind ae' 
'S broinean " mac-nu-brach." 

"S e piobaireachd 'u ceòl a bh'anu 
Bha toirteaohiui, 'a bh oranan, 

Bha 'm presidcnl toirt ordugh dhoibb, 
"■ Hurro ! crmc—fill your (jlas$." 

Bha deoch sir slainto na Ban'-righ aim, 
'S air na jirinimsachan a thainig 'uaip, 

Air Craig 's air Domhnull Saiidfield, 
'S air a PliarUiiuaid bho 's leith. 

Anh .sguiridh mi dheith 'n dan tha so, 
'S bruidhnidh mi mu 'n Ghailig ribh, 

S innsidh mi mar thaiuig i, 
Bho 'n t-im a bh' ann 'o t-shean. 

A. thftobh 's i cainnt 's naduraieh, 
Gu oranachd '■: gu màranaohd, 

Gu 'r b-i a lib' aims an aire ac', 
'S aig Adhamh 's aig a bhean. 

A cheud fliacal a thuirt Adhamh rithe, 
'Nuair ehunnaic e 's a ghaiadh i, 

Chaidh e '.s rug' e air laimh oirre, 

" 'N thu th' anil a ghraidh na 'm bean." 

'6 mor 'n t-aobhar naire dhoibh. 
Do })hairt de dhaoine 'n aite so, 

Nach iouusuieh iad a Ghailig, 

Do 'ri cuid phaisdean 's do 'u euid mhac. GRAN GAOIL, 

I-K SOMUAIKLK CAMSHUuX, E KAINKAOll. 

Airfonn " Coire-cheathaich. " 

Mi m'Bhuidhc'm' onar, air,tulaich bhoidhich 

*S rai gabhail orain, eha teid e learn ; 

Mo chridbe 'n còiiaidh mar chloich air moin- 

tich, 
Ab moran seòil aig air dol gu grùnnd. 
Gu grunnd clia teid e gun fhios do 'n Kueaig; 
'iS ma ni i rèite but ilieaird a chilis ; 'S iimr taogh i fein mi, giir lei.s an Kug mi, 
Le shaigbdibh geura tigh 'nn orm «s ùr. 

A shaighdeai) geur' annain taobh ri ehòile, 

A dh' fh;ig mi reubta le iumad lot : 

Gur tuirse.ieh m' eislein gueh latha 'g eiridli ; 

Gur trie mo Iheine co flinch li liSn. 

ilar glianitb bho thuatli a thig bharr naa 

cuaintean, 
A dh' f ha'bhas bhuainne mar chi sibh ceo, 
'S e samhladb fhuair mi de ghaol na gruag- 

aicb, 
A roiiiu mo blmaireadh air iomad seòl. 

Ochoin ! a ghruagaich, nach gabh thu trua« 

rium ; 
Do ghaol a bhuair mi gun fhios do 'nt shloigh. 
'S mur faidh mi fuarach bho 'n ghaol so bhuair 

mi, 
Gu dearbh cha dual domb bhi dvU hcò : 
Mo cliridbe luaim-ach gach lath' air huiagau, 
Mar Ihuiiig air chuan agus i gun seòl ; 
Na tuiiiii le buaircHs ag eiridh suas ri ; 
'S luur eirich buaiilb leth' cha teid gu seòr. 

Gu seòr cba teid i ; 's gur beag mo speis di, 

Mur fiiidh mi 'n Eucag a 's gile dreach, 

Do shliosan gle gbeal mar slmeac air gheug- 

aibh ; 
'S gur tuirseacb ra' eiridh gun laidhe' loat. 
Tha m' iniitiun ciaiiail, gach lath' 'g a ri.ibadh, 
'S mi 'n toir air t' iarraidh le cogaia clieart. 
Do uadur còuard a chlaoidh as m' oig mi ; 
'S cha b' e do storas a bh' ann mo bbeachd. 

Stftr no feudnil ged 's mor an speis diu, 

An dingh clia leir learn a bhi 'g au dith ; 

A's Btoc uo airneis chan iad a b' fhoarr learn; 

'S cha bhraid na meirl' air am bheil mi 'n ti, 

t'ha chrodh air bhuailtibh 's cha ghreigh air 
fuaran 

A chu'r an buaireas so ann mo chrldh ; 

Ach eala bhuaidheach 'a i snamh nan cuain- 
tean, 

'S mo Ihion mu 'n cuairt di g' a toirt gu tlr. 

'S ma 's tusa nn eala tha air a chuan sin, 

Gur mise 'nt uan a tha air :iii tràigh, 

'S nameangainbhuaidheacli a fJis mu u cuairt 

domb, 
Mur tuit mi'm buair'air do shoii, a ghraidh; 
Cha dlblieil ceille thug miud mo apeis dut ; 
'S ma ni thu reite cha deigh dhoniJ! e. 
On 's tu mo cheud ghradh, a gun .'hub thu 

fein mi. 
Gum bi mi eibhinn deth fad mo rhèidh. 

Do cbuaeh-fhult boidheach, air dhath an neo- 

iiain 
'r' fas gu mòthnr 'n a dhualnibh grinn, 
'?<? H chi<jbhaii òr-bhuidh mar shitliein eòrna, 
Gu bftnn do cbòta bho chill do chiiin, — 
Gu lubach, diialach — gu clearcach, cuachach, 
A's car mu 'n cuairt anns gach fuilttin mln, AN GAIDHEAL. 55 'S c h'uiste snas ann an side biiaidheach, 
An leadan dualach nach dochainn cir. 

Do shlios mar chanach, no breid de 'n anart, 

Ko aneac air barraich, gun dol gu làr ; 

Do gbruaidh dhearg thana mar chaoran 

meangain, 
Fo d' sLuil ghorm mheallaich, gun gbiomh, 

gnn sgtith. 
Tha mais' a' t' aodainn thair clann nan daoine ; 
'S e dh' fhag ici daonnan co fad a' d' gliradh ; 
Ach thig le d' gbacl, '» thoir e glacaibh 'n 

Aoig mi, 
Neo db' aiudbeoin dbaoine gum faidh mi bàs. 

'S ma gheobbter bà» Iheam air-son do gbrai- 

dhse. 
Cha bhcag an tàmailt e m' chairdibb mdr,' 
'S na craoinn bho 'n d' fbas mi co math ri d' 

phairtse 
Ged iar thu nàird iad gu niig na meoir. 
Bho linn gu linn, iar amacb mo sbinnsre, 
'S ma gbeobh thu mlo-mhodh do dhuin' 'nt 

shioigb, 
Grad cùl do cbinn ris gach geug a chinn diu ; 
'S cha robh do thiom dhiu ach gear gu leoir. 

'8 ma chumthar bhuam thu le gniomh ant 

shluaigh sin, 
A thogas tuaileas le cainnt am beòil, 
Tha cairdean dileai mu 'n cuairt os n Iseal, 
A thcgan mio-thlac, '» nach strioehd do 'n 

choir. 
Luchd bhreug aa thuaileis do 'n gnàth bhl 

buaireadh 
Tha m' fhuil air fuathachadh riu, as m' fheoil, 
Gum buin an trend ud do Mhamon deisneach, 
Le 'u teangaibh èisgeil toirt beum do 'n choir. 

Tha naimbdean fallsail, fo sgaile cairdeis, 
A togiiil fAnn-»geulau oirn le ohèil', 
Luchd mio-iuin teanga a piuca tainge, 
A dealbh an ainihlei-t '3 a deanamh bhreug. 
Tha ceilg mar Ihòu agua nimh ri òl daidh, 
As e an cònaidh gu gearbh 'n am beul. 
Luchd dhealbh droch sgeoil buinidh iad de 

dhoruinn, 
A's iads gu souruicht' bhios deanamh bhreug; 

Ma cbi sibh neach bhios a cur ri chèile, 
Mar pbioghaid thrcubhaich 's i deanamh nid 
Bidh aou a cuartachadh staigh le h-eiginn, 
A's aon a nuteacbadh cuairt an nid ; — 
Ma thig traoth Ihuaineach thair bharr nan cu- 

aiiiteau, 
A cbuircas luaegan air meoir a phris ; 
Grad Ibalbhaidh uapadh an nead 's a chuair- 

teag, 
Ab faic an truaighe ci» mdr a nis. 

Mar sin, mo bhanndag, na gabhsa anntlachd, 
Ged their do chairdean gum bheil mi bochd ; As tuig Kigh Daibhidh, 's an staid am b' 

aird e, 
Bhs chridh' gun ailgheas mar neach gun toic 
Cha d' fhuair an righ sin ach beag toil- 

inntinn 
'S a chaithir rhioghail, le raòran sprochd ; 
'S ma Iheugh thu m Bioball tha pairt de 'g 

innseadh 
Gun d' rhoinn e ilseach mar dhuine bochd. 

Bha mise a' m' òige car tamull gòrach ; 

Nis tha mi deoineacb air cinntinn glic ; 

Tha am gu brftn agus am gu solas : 

'S e 'n dara seol air 'n do chaochail mia. 

Nis glacam sedlta mo rhibheid cheòlar, 

On tha mo shòlag a ris air teachd ; 

As theid mi chonuidh gu tulaich bhoidhich 

'S bidh mi mar smeoraich a seinn gu bcachd. OKAN DO 'N NIGHINN GHAIDH- 
EALAICH. 

LB EOOHAN MAO LKOID. 

[Bha 'n t-ughdar a lathair aig cuirm araidh, 
ann 'm fear de bhailtean mor Shasuinn ; thug 
e 'n aire do nighinn a bha ro aluinn, agus 
modhail na gluasad, air dhoigh 's gu'n d' thug 
i bàrr air each uile. Air dha fhaighinn a 
mach gu *m bu Ghaidheal i, rinn e na rainn a 
leanas dhi.] 

'Se bhi gleiissdh mo chinil air cliii na maiae 

Tha ùr bho thalamh na 'm Beanu, 
A bheothaich mo fihunnd, '3 dhùraich 'm 
aigneadh, 

Mar dhriùchd air lusan nan gleann, 
A dhaisig dhomh oige, '■ prois is mire, 

Cuir orain ruhilis am bhcul ; 
A dhusgadh le solas ceòl mo chridhe, 

Do 'n òg-bhean 's ceanalt.i hhns. 

Do bheatha do 'n tir so, ribhinn bhanoil, 

Tha t-iutinn tairis is re, 
Do nadur cho ciuin, '9 do ghnuis cho maliail, 

Do shuil mar dhearcag an t-sleihh. 
Do bhroilleach geal rain, a' side a 'falach, 

Tha ligh mar eala air a cbuan, 
Do gbruaidh mar 'n ròi '9 boi'cbe gealladh, 

'S oigh' 'sa mhaduinn ga bhuain. 

Gur fortonach dhà'aan, thàr, na fearaibh, 

Do 'n dain am meangan a bhuain 
'Nuair bheireadh na prionnsan, 's diucan 
fearann 

An cruÌQ na 'm faigheadh iad buaidh, 
Gu 'm tighinn air baird' a's airde barail. 

Air ailleachd pearsa agus suuadh, 
Bith' eachdraidh do chliu an cunntas maireaii n 

A muim aig deas agus tuath. 0(5 AN GAIDHEAL CANADA. 

(AlK A LKAMTllNN, BHO ('ìlHHÌrtelr iMU 

Glcann.) 

Tha do dhfhearann fas anns an 
duthaich so iiiread "s a ghabliadh ceud 
mile pearsa 'n cea'Mi gach bliadliiia fad 
leth cheud bliadhiia n teachd, agus 'na 
dheigh sill l,liiudh fcarann fd« sinii le cion 
dliaoine chum aiteacliaidh. Cba 'n eil 
cearn san t-Baoghal d'a bheil iinrich do'ii 
Ghaidlieal cho nadurra; cba 'n eil iad a' 
dol am iiieasj^ dboiiie borba fiadhaich, ach 
am nieasg an hichii-dutbcha fciii, fo iia 
h-aoii laghaiina Idia ihairis orra bho 'ii 
òige ; tba mfltean roinbpa mach an lam ban riutha 
orra dol a mill, agus ineadL a 
8 a' Bniaideadh 
feitbeamh gii 
failte sbuilbliL'arra chur orra. Cha 'n eil 
teagamh nacb bi 'Ghailig ann an nine 
ghoirid air a labbairt ann an Amenca 
mu-tbuath lo barraclid dhaoine na th' aim 
an Gaidbc:il(;.:cbd na h-Alba. Tha minÌ!!- 
teiroan ann tlia 'searnidnachadh na Gailig 
— minis+fireaii dilcas teò-cbridheach, du 
rachdach ; agus ge goirt Icinn gu laheil 
èiginn agus cruaidh-cbas a' bagradh na 
Gaidheil bhochda fhuadach o'n dutliaicli 
fein, 's oil Icinn nacb robh na niiltean 
diubh air an snidheachadh ann an 
America, dlv.th d'a cheile, far an suidb- 
eadh gach aon fo sg il a chraoibh iigis 
fein gun eagal bàirlinn no maoir. 

Gun teagamh air bith 'si so an duthaich 
a 'b freagaraiche do Ghaidlieil dol, a tha 
'cur ronipha tir an athj-aicbean fbagail. 
Cha 'n eil cosnaiche slan fallain tlia eolach 
air obair, agus tuileach obair a dheanamli, 
nach faod fearann saor a bhi aige dba 
f^in ann am fiov bbeagn bhliadlniaichean, 
agus a bhi cho c(jthroniach, socraeh 's bu 
nihiann leis, ged nach robh peighinn air 
& Bhiubhal, ma bhcir o'n aire dha fein ; 
'a ma tha e glic grunndail, faodaidh e 
chur CÙ1 a laimhe an ceanii tri no ceithir 
» bhliadhnaichean na chuireas 'na chomaa 
aite seasgair fhaotainn da fJiii agus a 
radh : "Tha mi nis air mo dbiinan foiu 
agus feuch co dhuircrs dheth mi !" 

'Se 'n t-am a's fearr gu falbh do 
Chuiiada no do chearn air bith ann an 
America mu thnath, deireadh an earraich, 
agus gun bhi moran na's aninoiche no mu 
liithean na Healltuinn. Tha leis a so 
ÙÌ!.' acasan tha dol a mach ambarc mu'n 
timchioll agns àiteachan freagarach fhaot- 
ainn. laduau a bheir beagan airgid irh 
tha ilin' aca le dol a mach tràth »»' bbliadhna air cruineach a chur. tighea* 
a thogail agus uidheamaclKiJU agui 
foaras-tighe dhcananih, airson a' gheamh- 
raidh. Tha tuara»dail ard do ghnàth 
airson siralrigan agus dbaoino tha eòlach 
air gnothuichean dùthcha ; gheibh iadsau 
ceithir d>!ara-deug sa' mliios-os-coann 
dcich-puinnd-fbichead shasuanaoli aa' 
bbliadhna. 

Bu ch6ir dhoibhsan tha 'cur romlipa 
fallih, CO beag nitlie 's a 's urraiim iad a 
thoirt leo, oir tha cosdas mòr 'na ghiulan 
o àite gn àite. 

Tha iads^au tha dol thairis do na dùth- 
channa sa an cunnart a blii air am meal- 
ladh le dauine cealgach sanndach a 
choinnicheas iad an dèigh dlioibh 'ruigh- 
eachd ; mholamaid dliuibh a bhi 'nan 
earalas, agus a chuiinhneachadh gu bheil 
luclid-combairleacbadh aig an uach- 
dranacbd amis gach ait air an suidh- 
eachadh agu"; air am pàigheadh chum 
coigrich a stiuradh do gnch àite 's frea- 
garafche dhoibh. Faodaidh iad Ian 
earsba cliàramh annta so, agus 's e 'n 
teuraintoachd a bhi air an comhair- 
leachadh ieo, cia dhiubli 's e cosnadh tha 
dhith orra no leararin a cheannach 
dhoibh fein. 

ladsan ait^ nach 'eil airgiod r'a thoirt 
leo, ach a tha dol a mach mar luchd- 
cosnaidh, chonihairlicheaniaid iad a dh' 
fhalbh tràth sa' bbliadhna, a' cheud 
chosnadh n.ath athachras orra 'ghabhail, 
iad a bhi foighidneach seanmhacli. fuir- 
each 'nan luchd-oibre 's 'nan SL^alagan 
gus an tuig iad gu mathnàdur an fhuinn, 
nàdur na dùthcha 's an doigh a's fearr gu 
oinneachadh, agusguàite fliaotainn doibh 
fein. Mar thuirt sin a chcana, gheibh 
fear-oibre math liddir, ceithir dolara- 
deng sa' mldos, agus a bb.)rd ; agus an 
ceann tri bliadhna faodaidh e ait' fhaot- 
ainn da fi^in. 

Tha sinn 'ga fmisea>ri mar fhfrinn gu 
gu bheil daoine san duthaich sin aig nach 
robh aona pheiglihinn an latha chaidh 
iad air tir gun sgoil gun iounsuchadh ; 
ach atuma, riagbailteach, soasnihach, 
saothaireach, agus ann an ceann tri 
bliadhna, aig an robh leth-dusan mart, 
mucan, eunlaith agus na h-uile goireas 
a b' urrainn doibli i.uTaidh. Ma thograa 
duin, air bith an aium iheòraich, bheir 
sinn doibh an ainin 's an filoinneadh agus 
an t-uit as aii d' fhalbh iad. 

(ill bhi air a lei.ntu'rt,r. AN GAIDHEAL. 57 MES. CAIPTEIN THOMAS. 

Cha 'n eil tcagaaih nach faoighnicL 
iomuuli neach d' ar luclKl-kughaidli : 
" Co i Mrs. Tliomas, no ciod a cbuir a 
li-aiutn an eo seach ioraadh bean nasal 
eile 's an dutliaicli ?" 'Sann air son 
sin a fhreagairt a thoisicli sinne air so 
a sgriobliadh, agus tha sinn rù dlinilicb 
nach 'eil sinn ach gle chearbac'i air a 
shon, a thaobli 's nach eil min eolas 
againn air a bhoirinneach nasal chean- 
alla so. Cha 'u aithne dhuinn a bheag 
mu deimhinn, acli gu 'm blieil sinn a 
cluintinn gur bean Caiptein niara i, 
agus gu 'm bJjeil i a tuinneadli an Dun- 
eidemn. Ach chunnaic ague chuala 
sinn mil gnioruhara tiachail ague cao- 
iniluieil bho cheann ghoirid, a thaobh 
cuidcacliadh agus leasachadli le Gaidheil 
bliochd, ni a bhiteas na chuimimea.chan 
niaireann dhi ann an cridlie gach 
Gaidheil aig am blieil spèis 's am bith 
de dliÙLhaicli aithrichean, agus math a 
IviclKÌ-aiteachaidh. Tha i nise biio 
cheann aireamh bhliadhnachan, air a 
chuid mhor d' a tim a chaitheamh a 
ceanamh na'a urrainn i air son cor 
dhaoin« bochd a Icasaehadh air feadh 
na Gaidhealtachd, gu h-araidh 's na 
h-eileauan an lar. Chosd i moran de 
cuid airgid fhein, agus thionuil moran 
airgid bho dhaoine coir eileair son comh- 
, nadh ri Gaidheil bhochd a chur do 
Chanada agus aiteachan eile 's am biodh 
an cor na b' fhearr na bha e 'n duthaich 
am breith ; agus tha i fhathasd a lean- 
tuinn air an obair cheudna. Cha 'n 
eil cairdean de 'n t-seorsa so ach ain- 
neamh aig na Gaidheil 's an latha 'n 
diugh. Uime sin 's ann le 'r 'n uile 
ohridhe a tha sinn a guidhe " buaidh 
'us piseacli le Mrs. Caiptein Thomas, 
fior bhan'-charaid nan Gaidheal." Inn- 
sidh sinn barrachd mu deimhinn an 
uine ghoirid. Clia robh coille riamli gun clirionach. 

Cha'n 'eil eadar an t aniadan 's an clnine 
•glic, ach gii'n ceil an duine glic a rim agus 
gu'n iuuis an t-aniadan o. COMHAIRLE DO NA GAtDHEIL A THA 
F'UIREACH AN ALBAINN. 

A chlanna' nan Gaidheal nach tig sibli a nail, 
'S na bilhibh iia'r traillean aig garlichean Ghall, 
Tha Canada fuisuinn a's beaj-tach uu Ipoir, 
'S ma ni sibh ann obair gu'n togai- leibh Ion. 

Tocaidh sinn crnin'eaehd ma' ri eorn' agus core, 
Peisir '» buntata agus neupan gu pailt ; 
Na raeasan is Yioi'CA.e tha na's 'eoir an do ghna 
'S cha chnram dodhuine machnniaseiihlaint. 

Tha cuid ann's n ait 's thabeartach.'s ciiid bochd 
Maralihith'sgn Imlth annsgaihaitcgubeacha ; 
Ach esan ni diehioll gn firinncach, <;ò.iri, 
Bith' dachaidh 'ua ftit' iiige, 'ri tardach gu'n airo 

Se tha i^inn'ag' ionndraln a mhuinntir tha cenrt 
Ch I mhisgear no lunndair no fiong -ar gun rath, 
Ach daoine tha erunndail le intinneau m;th 
Bhi'tilelrB'neach s'n du'ich's 'nsullairgnch car 

Tha HiiUtean 's an aite's a th iniga nail, 
Giin sgiUinn na 'la poca, bha broiiach 'sian am, 
Tim nÌB aca fearainn, 's tha taighean ac' suae, 
Eich, crodh aguscaoirich, 's cha 'n fhaoineas 'n 
luach. 

Tha steidheachd 's 'n dCvthaich'g. 'tha cliùiteach 

do 'n t-bluash; 
Cha'n 'eil lad ga'n swrath' aig gnrruich dhaoin' 

uai«r, 
Do 'm feum iad bhl lùbadh mar dhiùidhidh gun 

tairbh', 
'B an clnigicmB ac' rulfg;te 'n I'lm ciiiine no 

iit<jirm. 

Cha b' ionann sa n l-ait ud a dli-fhAg ml 'am 

dhèidh,— 
Tha cuid ae na Galdh«ll mar thraillean gun 

fheiim, 
Air fsileacl) tha'n clargaich, 's an dàlnteangun 

Beinn, 
Na"l'harohs'' toirt buadhach, 'e mulr ruadh 

thar 'n cinr.. 

Tha naorchuis 's uabhar 'k truailleachd ro mhor, 
M aHjf oiKhreaclian leanilnn, gu tional an oir; 
A chost theid an gealltachd, an danntia 'n ar. ol, 
K' an iochd'rainairfaontrugun audach gun Ion. 

An t-er 'ad cha choi«a aiir 'n dachaidh gu feim; 
Do n FhniingnodoLunainn murtjhuiraichgun 

leiu; 
Ach tillidh ind dhachnidh '■ Bann-tasgaidh* 

nan deidh, 
'8 na mill theid an Ardach' gu palrt deth chuir 

rèidh. 

'NamtrHsadhamflUslnblth'ymflladhairtiiatU 
'S gu clis raur a, pAidh iad, theld Jiairlinn mu'n 

cuHirt, 
Na Factors mnr f hìthieha erlomadh na stnuiii* 
No loialr nun aomal tha 'n gaol air na h-uain ! 

A gabhail gach cothram gu solar an on-; 

An coir no an euctir an siirf-ldh hheir i-id leo, 

Le maolr tha mar mhial-choin, air iallan nan 

dorn— 
A tlneadh air sgisnihail Rg' iazraidh gu Ion ! 

Bheir mSsedhuibh comhairl', ma ghabhassibh 

riP, 
Gnnor'snnnlecalrdpasa thami ga iinse': 
"Gach aondenatìaidlieilgn'ndeanndh iad <lea8 
'H tighlnn thairisdo Chanada, 's fi,lieibhj?adh lad 

meab." 

'S mi chunnaic mor chrundal' thai! a'sa bhq<!, 
'8 sheas mi air ualribb mor f huachd aguis tea«, 58 AN GAIDHEAL. »8 lomadach alubnn fada learn f heln, 

'8 bii noon! sud ulle sea ch fuireach 's an Eiph't' 

Oha 'n ell ml cur tuaileas a siiaa aims an am, 
Acli luimidh ml 'a uair ko mu bhos ajjus thall, 
'S au t-Hon a bhltlieas grumach 'n dcigh chma 

Iliolit do'm raiin, 
Duineadh e cliliiaBan 'schabhualrearacheaiin 

JHUo thugalbh an aire, garmealladh cha bhl'. 
Ma thig no lua dh'f hanas, na coirichibh ml, 
Tha culd anna an ait's gun f hardacli gun nl, 
Ach '* nil-f borlun mor e, no ol '« milleadh tlm. 

Tha sean'-f hooal dlreaeh, 's e flor air a Ihuaid, 
"Nach airidh airsochnirami f.-ar nacli cuir Buas, 
I.e beaaan de'n docliair, 'sasingbelbhedhuals, 
Dha feln 'n dlia ehuld ijliisdean, '.s a bhairlinn 
clKi gbluals." 

Nl8 sgulrldh ml'm ranndachd, 'h mo pheann 

leigidh Rios. 
Their culd bhlth's ag' eisdeachd, ri 'm pgeul 

''tlia eflor," 
Culd file, "cha'n elsd mi rl bveugan gnu bhrigh,' 
Mar »ud i ha na daoine 's an t-saoghal gach linn. 
SulHvan, OU. Sept. 1871. 11. McC. ORAN GAOIL. 

r) EOOHAN MAC-COLLA. 

Air yoNN — "Mi ri ri 's ho ra il ò, mo nighean 
donn is bòidhche." 

Co'-SHEIKM. 

Thogainn cliù na h-ùr-blieaii mhin 
Fhuair 'san R^ilig gaol ni<i chri: 
'S beag an t-ioghiiadh tuille 's ni\ 
Blii bristeadli 'n rridlie 'n tòir oirv'. 

'S ìtinn 'all seòmav ceòl nan teud, 
'8 binn 'sau fhàs-choiU k\ nan geng ; 
'H liinLe na iud iiile 'm beul 

Bu mhiann leam fein ])lii pògadh. 

Thogainn cliù, àc. 

Thug an t-ùr-ro.s, flùr nam bnadh, 
A dliath gaolach fein d'a gniaidh ; 
'S fide caoin Kubh-craobli nam bruach 
A h-anail fhiiair gun I'lifttus. 

Tliogainn rìiù, &'•. 

'S gcal ail lilidh tini a' Mhliigh, 
'S giie no sud ciieas nio ghràidli, 
Còmhnuidh chaoin a' cliridhi; bhlàlli, 
B'J) 'n tiuadar dh* fliàgadh breòit è. 

Thogainn cliù, &i;. 

Ciod au stà bid 'cur an guill 
Drench a blàth-shnil làn dr. ghaol f 
Oha 'n eil aiiil a' cdiahnain Um 

Alf;th CO maoth-ghorm bhòidhaicli. 

Thogainn cliù, &c. 

Cha 'n eil mil an t-aeilleiii chiar 
Idir milis làmh r'a bial ; 
'S shaoileadh tu gur ann bho 'n ghrixn 
A fhuair i fiauih a h-òr-l'halt ! 

Thogainn cliù, &c. LITIR BHO ASTRALIA. 

Jlaoartair, Astralia, 
Ccud Mios, an Fhoghair 14, 1871. 
,\ Mhr. Deasaiche, — 

Chunnaic mi sealladh de bhu'r paipeir 
lunclimhor bho cheann ghoirid, ngus gu cinn- 
teacli thug e mor thoil-iiintiiin dhomh ihaicinn 
gu 'n robh a leithid ri fhaotainn 's a Ghailig. 
(Ill 'm fada beo sibh,agus gu 'm buadhaiclieadh 
k'ibh. Faoaaidh mi iimseadh dliuibh gu 'm 
Idieil moran Ghaidheal anns na ccavnaibh so 
de 'n chrninue. Cha 'n Vdl baile 's fhiach 
aiinncacliailh naeh 'eil comunn Gaidhealach 
.>-~teidhiiditf ann, air^ou cumail suas luth- 
idduasan neo-lochdach nan Gaidheal. Bha 
mar 'n ceudna paipeir Gailig againn 'n Tas 
nuuiia 's a Iddiadhna, 1857 ; ach bhàsaich e 
air a bldiadhna sin fhein. Blia inoraii conn- 
.sachaidh eadar na Gaidhcdl agu;; na Goill ann 
a Hamilton 's an duthaich so bho cheann 
ghoiiid ; agus 'se 'u t-aobhar a bh' aca :— 
Mu'n cuairt air 1857, thogadh eaglais eatorra, 
air chumhnant gu 'm feumadh am ministeir 
ac* a bhith coiuasach air searmonachadh 's 
an da cliainnt. Fo 'n chumhnant so, chaidh 
an t-urramach Aonghas Domhnullach, a shui- 
dheachadh mar mhinisteir thairis air a choi- 
thional. Fhuair iad air 'n adhairt gu rèith 
car nine ; bha searmoin Ghailig aca 's a 
mhaduinn agus searmoin Bheurla 'n deigh 
nicadhon latha, gach Sabaid. Dh'eug Mr. 
Domhnullach bho cheann ghoirid ; ach greis- 
roindi am a bhais, cha robh searmoin Ghailig 
aca, ach aon uair 's a mhios ; agus am fear a 
thainig na aite clia iearmonaicheadh e dig 
idir 's a Gliailig. Chuir na Gaidheil an 
aghaidh so, a reir a chumhnant a bha eatorra, 
agus scar iad iad fein bho na Goill biiileach. 
Tha na Gaidheil a nis air caglaia hr a thogail 
dhaibh fhein'a tha na onoir dhaibh, agus tha 
iad an drasd a feitheainh ri ministeir a Al-- 
bainn ; agus ma dheibli iad fear a bhithas 
nicasail air a Ihuchd ducha agus 'n canain, 
agus na sheirbhiseach dlleas an aobhar an 
'I igliearna, clia 'n 'eil teagamh nacli soirbhich 
leis. 

Creid gu 'r mise le mor mheas, 

'Ur seirbhiseach dilea, 
Victoria, Australia. D. B. Thachair do mhiniuteir stblcla, ague 
oifigeach òg coinnenchadh, agiia a bhi 
'aoanclias ; agU3 mu dheireadh, thanig an 
seanchas gu car beag ooimsuchaidh. 
Bha'n t-oifigeach agat le feirg; agus mar 
thàiiiailt do'n mhinisteir, thuirt e ris — 
" Nam biodh do nilii-fhorton orm gu'm 
biodh ùmpaidh mic again nach b'lirrainn 
ni eile dheanamh, gu cinnteacli dhsanain 
ministeir dhe." " Cha robh t'athair-sa. 
sa" bharail riut," araa 'n ministeir, gu 
socrach. AN GAIDHEAL. 5» GEAEAIN. 
Chuala sinn bho clieann ghoirid gu 
'n d' thainig gearain a nail a' Albainn, 
a tliaobh aireamh de Ghaidheil bhoclid 
a thainig a nail bho cheann ochd 
bliadhna, bho aon de na h-eileanan an 
lar, le airgiod iosaid, bho dhaoine nasal 
timchioll <ihlaschu agus Dhuneideann, 
air chumhnant gu'n cuireadh iad an 
t-airgiod air ais gun dail, clio luath 's a 
gheibheadh iad e, a chum 's gu 'm 
faigheadh daoine bochd eill e, gu 
tighinn air an doigh cheudna. Tha na 
daoine so a gearain (ged nach eil 
teagarah nach d' fhuair na daoine do 'n 
tug iad e, an t-airgiod uair 's uair bho 
'n thainig iad), nach deach' sgillinn a 
chur air ais dheith fliathascl, mar a 
gheall iad. Cha 'n eii e furasd dhuinne 
a chreidsimi gu 'm bheil facal firinn 
ann; uime sin cha'n abair sinn a bheag 
niu 'n chuis, gus an lorgaich sinn a 
macli gu min e. Ach ma tha a leithid 
de dhaoine air tighinn n' ar measg fo 
ainm Ghaidheal, a bhioth cionntach air 
a leithid, tha sinn an dochas gvx 'n teid 
am fuadachadh a mach as an duthaich 
gun dail, air neo do n' choille, am measg 
nan Innseanach, far 'n ionnsuich iad a 
chainnt Innseanach, Fraingis, no canain 
eile de 'n t-seoi-sa. Cha bhuin a leithid 
idir do Ghaidheil Chanada. NA TIGHEARNAN GAIDHEA- 
LACH. 

Tha duine Urramach araidh, nach 'eil 
e fhein a tuineadh fada bho sgàil a 
" chaisteil mhoir," a sgriobhadh thug- 
ainn ; " gun a bhi ri miodal nan 
tighearnan Gaidhealach, daoine 's miosa 
a tha ri fhaiginn, ifcc." ; a ciallachadh, 
a reir coltais, an orain a bha 's a cheud 
aireamh de 'n Ghaidheal, do Shir 
Seumas Mac-Mhathain. Gu'n a leigeadh 
ris CO sgriobh an t-oran sin, tha sinn ag' 
aontachadh ris gach facal dheith , a thaobh 
molaidh agus geanmath an duine uasail 
sin ; agus ged nach eil sinn a tuineadh 
■oho faisg air "Imile mor a chaisteal" 's 
a thaeasaUjCha 'n aidich sinn idir a bhi tur aineolach air mar a tha guothuich- 
ean a dol air adhairt timchioll air ; 
agus 's math dh fhaoidte gu 'm bheil 
sinn ann an suidheachadh a cheart cho 
math ris fhein gu breith neo-chlaonach. 
a tlioirt 's a chuis. Aidicheamid gu 
'm bheil cuid de na tighearnan Gaidh- 
ealach cho dona 's a dheanadh easan a 
mach iad, — an fheirde a chuis am 
beagan nach 'eil mar sin a bhi air 'n cur 
's an aon phoca riutha 1 'Nuair a 
thachras droch dhaoine an-iochdmhor 
rinn am measg nan tighearnan Gaidh- 
ealach, cha 'n fhaigh iad soradh bho 'n 
Ghaidheal so ; agiis an uair a thachras 
daoine coir iochdmhor rinn, coltach ri 
Sir Seumas MacMhathain, innsidh 
sinn e roar 'n ceudna — a dhaindeoin co 
chuireadh na aghaidh. 'S math dh' 
fhaoidte gu 'm bi tuilleadh againn ri 
radh mu 'n chuis so 'n nine ghoirid. 

COMUNN GAILIG LHUNAINN. 

Se so an diugh da rireamh " Comunn 
nam iior Ghaidheal, cia bith co aige tha 
'n t-ainm 's ann acasan a tha 'n tairbhe. 
Se gu 'n teagamh an diugh an comunn 
a 's feumail 's as beothail a bliuineas do 
na Gaidheil. Tha criocli araidh aca 
's an amharc, se sin a bhi sealtuinn as 
deigh gean-math na Gailig, nan 
Gaidheal agus na Gaidhealtachd, agus 
a reir coltais cha 'n eil a 
chriocli sin a dol as an amharc. Cha 
mhor gu 'm bheil gluasad a chuala sinn 
bho cheann fhada, a thaobh Aird Fhear 
Foghlun Gailig, agus nithean eile de 'n. 
t-seorsa, nach 'eil a fhreumh ri lor- 
gachadh a mach thun a Chomuinn so. 
Am measg iomadh ni math eile a 
chuala sinn 'uapa bho cheann ghoirid, 
tha cunntas gu 'm bheil iad gu minia- 
teir Gailig a shuidheachadh an Lunaiun. 
A reir a chunntais a tha againn mu 
'n deimhinn, tha 'n Comunn a dol 
cruinn an Lunainn bho cheann cor 's 
deich-bliana thar fhicead ; agus iad gun 
allsadh bho 'n uair sin a deanamh na's 
urrainn iad, gus na gnothaichean so a 
chur air adhairt, "ed nach cluinn sinn 60 AN GAIDHEAL. a leith uiread mu 'ii deimliinn 'a a 
chluiuneas sinn mu iomadli Comiinn 
oile imcli eil iin deicbeamh uiread cho 
fcumail riutJia, agus sin do bhrigli 's 
nach do clirocli iad iad fein mar ghlio- 
gaii-cau gun flieum ri crios Dhiuc, 
Pliriouusa agus Thighearaan, mar a 
liuu morau de chach. Buaidli 's puseach 
leotlia, - -'s aun oirrasau da riroamh a 
laidlieadh briathran a l)haird clunr's an 
aireamh mu dlieircadh de 'n Ghaidheal. 
" 'S fior aiiidh air beannnclul nam Uaid, 

L)ia,f,'li Choiiuiun nan anniimi lial, 
A l.licothaich gnAi eleaclidadli 'lu ,i,'nHtb, 

A blia aÌ2 iia Oaidheil riaiiih. " EACHDRAIDH NA. H-ALBA. 

Tba Eftclidraidh na H-Alb* air a 
iigrioblixdli aun an Gailig, agus air a 
cur K uiacli leis an urramacli Aoughas 
Mac CLoinnich. Mholamaid do ar 
oairdibli Gaidhealach uile, agus do tr 
luehd ducLa leia an ion!ii!uiiiin cainnt 
am niatliar agus eachdraidh dutlialch 
an ailhrichean an leabhar fhaotainn 
agus a leughadh gu curamach duracli- 
dacli ; aguR ma ni iad sin geallaidh sinn 
dhaibli gum bi tiacli an saoithreach aca. 
Le mor dhicliioU chuir an t-ughdar ri 
chelle eachdraidh ghrinn ahnasmhor, 
fhirinneach, agus chruiunich e moran 
ann am beagando euchdaibh uau seann 
laoch agus do gbniomharalbh treubh- 
antaisgliaisgeach rioghachd iia h-Alba. 
Ma tha Gaidheal sam bith loileacli a 
blii mion eolacii air eachdraidh a dhu- 
ucha cliomhairlicheamaid dha guu dail 
an leabliar so a cheannaoh, agu» theid 
fcinu an urras nacli gabh e aitlireacLua 
ail- Hon «in. KAILTE NA BAN'-PHRIONNSA. 

'Mor tha lios aig ar liichd-leughaidh 
cliuii' sinn failLo cho ci'idheil 's a b' 
urrainn sinn, air a Bhan'-Phrionnsa. 
's a cheud ub-oamh de 'n Gaidlieal. 
Bho 'n uair sin, fliuair sinn mu'n cuairt 
air (bisan litir Ian de ranndaichean air 
" Failt(i na Ban'-Phrionnsa," agus tha 
i.\d a tiL'hinn fhathasd. Tlui sinn a cheart cho dileas, agus cha strioclid sinn 
ann andurachddo 'n Bhan'-Plirionnsa', 
do neacli 's am bith ; ach an ainm an 
aigh, a chairdean, mar tha 'n seann- 
fhacal ag' I'adli : " foghnaidh na dh' 
flioghnas, ge b' ann de dh' aran 's de 
dh' im." A Theagamh nach tuig 
inòran de 'r luchd leughaidh an 
America, an seaiui-fhacal so ; tha e relr 
coltaisa ciaHachadh nach robh 'ii t-aran 
's an tim, aig na seann daoine coir cho 
pailt 's a tha e aig muinntir Chanada. 

FREAGAIRTAN. 

Tha siiiii duili'.'li gu 'in fcurn sinn moran de 
na I'ha air ullachadh againn air son an air- 
eamh so, a i-'hur sentdiad gus an ath aireamh. 

jMar fhreagairt do 'n cheisd a tha p;u minig 
air fhaoighneachd dhinn : " Am bheil na h- 
uachdranaiWi, no neach 's am bith eile a paidh- 
cadh fairadh luchd-ii)mruich gu tighiiiu do 
C'h.inada ? Iimsidli sinn an so nach eil cho 
fad 's aithne dhuinne. Tha uachdrayaibh: 
t'haiiada a tuirt seachd fcaraiin saor, agus gach 
ruiiilinadh eile 's urrainn iad airsmi dhaoine 
boehd, a chuidcaohadh gu dacliaidli a dhean- 
amh dhoibh fliein 's an duthaich so. (.'h8'nr> 
eil teagamh againn nach luthaigeadh iad 'mar 
'n cendiia farradh ilhaoine a pliaidh'adh, ach 
eiia 'ii eil e, rèidh dhoibh sin a dheauainh 
aig an am so. 

-♦-o^. 

NITHK NLTADIi AOUS SEAN. 
tViMiiAna.T.AN AiTHOiii'ARn. — Eisd I'ium 
car tiora bej,g, — cha'n eil sch fior bhdagan- 
MSain ri riidh riut — Ubhraidh mi c ann am 
facal no dlifk ; ach '% l^n-airidh iad air suim 
agiis motliuchadh. 

Tha tri nithe anabharraeh feumnil do mhac 
an duiiie san t-saoghal — 's iad so, BiADH, 
AODACH, agus CADAL. Nam bu inhian leat 
do 1ÒU ithe In taitntachas, ;igus bias math a 
lihi air, saoitlirii'h chum a chosnadk ; nam bu 
mliiaun leat tlarhd h bhiagad ann an aodaeh, 
piiigh « muu euir thu iimad e ; agus nam bu 
nihiaini lent cadal math fhaotainn, thoirdeagh 
choguis leat do d' leaba'dh. Dean na nithe 
sr>. agus biilh tu a'd' dhuine rothromach, 
snbhach, a thaobh an t-saoghail so, agus a 
thaobh an t-saoghail eilc. Ma's niiaim leat a 
iliealbbàchadh ann an glòir, lean Esan a 
thubhairt, " Is mi.so an t-slighe." Eaib 'na 
iobairt-ieite, gluais 'na clieumaiinaib, gr^dh- 
i<di e ; agus nn siii-))idh tu sona san t-saogh- 
al so, agus aims an t-saoghal a tha ri teachd. 
— Cuairtcir nan Glr.ann. 

A Ghailio Aoua an P^abhra—- -'S aithno 
dlionisa duiiie araidh Gaidhealach 'tha posda AN GAIDHEAL. 61 ri bean uasal Ghallda. Bithidli an duine so 
air uniiibh a seinn dha fheiii vannan dlieth 
chainnt mhaithreil. Thuirt a l>heau ris aon 
h\ aruidh agiis e ris a ghiiotburb so. " B'- 
fliearr leant fein gu'n tugadb tbu tbaiiis a 
blii ris a cliainiit mbosaicb sin." Cha robh 
sud a cordadb ri ciidhc a (-biiidbeil, agus 
'i ann a thuirt a ris fein : " P.beir niise ort 
a bhean Ghallda, gu 'n aidicb tbusa air 
doigb eile tbaobh irio cbaiimt uasail-sa." 
Agiis mar sin, an di'igh dba a freagairt, ag' 
radii naih robli luosaiidi 's am bitb co-cbean- 
gbailte ris a cbainnt aige-san. Dli' fheoraich 
e dlii "An ciiala tbu liamh dad de 'n a 
cbainnt Eabhrach, agus ciod e 'm beacbd, a 
tb'agad oirrsa ?" " Thoir dlioinb (ais isi') 
earann dhi, agus innsidli mi dbnit cia mar 
'a eao:nh learn i ?" Cbunncaa a nis gu 'a 
robh igu tuiteam annsan rib a sbnidhicbeaiih 
air a son ; agus tbug e dbi le guth cbo glan, 
's cbo suidbicbtt^ 'sa b'urainn da na briatbran 
a leanas : 

" Bba mi 'n de 'm Beinn Dorainn, 
'S na coir cha robb mi aiueolacb ; 
Chunnaic mi na gleanntan, 
'S na bcanntan a b' aithne dhomh." 
"Sin agad a nis (ars ise) cainnt ris an airidh 
cainnt a radh ! " C. D. 

A Deanamh a tri as na dha. — Tba e air 
titbris air dnine araidb aig nacb robb sgoil, 
's am bitb e fbein, gu 'n d' cbuir e mhae do 
'r. Chollaisd gu ard fhogliluin a tlioirt da ; 
agus air do 'n ghille tigbinn dbachaidb aig 
an araidb, dh' fbaoidlinit^h atbair dbeith ngus 
iada suidbe gu 'in biadb : " Cia mar a blia e 
faigbinn air adbairt sa Cbollaisil, no 'in 1)' 
urrmim e dearbhadh 's am bitb a thoirt seacb- 
ad air a''d sgolaireacbd, a tbuigcadh daoiiie 
gu 'n fliogbluni coltaeb lia fheiu agus ri mlia- 
tbair?'(agus ambavus air 'n t-seanii duine nai'h 
robb 'ngille a toirt uiread aire do 'n .sgoil 'a 
bu clioit ba). Ars an gille 'sesealtuinii mu'n 
cnairt da, 's a faiciiin tla thuniiaig rosta air a 
bhord : " Nan dearbbainii dbuibb gu 'm Idieil 
tri eoin 'n sin an aite na dha a tlia sibhs' a 
faicinn, naeh biodh .silib riaraichte ?" " Bhi- 
thadh gx 'n teagamh" ars athair. Cbuir an 
gille an' s,n a)n do na h-eoiii an (bua taobh ; 
•• .sin agad ion," ars esan. " Ceart" ars athair. 
Cbuir e 'u sa) na dba maille ri clieile rithisd ; 
" Tha dba 'nsin," (ara esan) agus nach e aon 
agus a dba a tri: "Se gu'n teagamh ars 
athair, 's mati. a fbuaras tliu. Goirid an 
deigh sin thoisici.a mhathair air na h-eoin a 
rOinn. Chaisg at.air i agradh : " Cha leig 
thu.sa leas a bbean dioir na b-enin a roinn, 
agus gu'n againn a^di+iiur ; rinn sgolaireacbd 
do mliic na h-niread ^n a dh' I'lieum dliuit 
mar tha ; bheir mise Iwrn am fear so (agus a 
toirt leis 'n dara fear), agl^ hiotli 'm fear beag 
sin agad fbein, agus fagan.id an tritbeanih 
fear aigesan slàii air son a sgUaireachd. Cha dh' fheuch an gille 'n doigb cunntaidh so a 
a riamh na dheigh timcbioil air a bhord. 

DEAS FHKF.AGAIRTAN. 

Tha e air aithris gu 'n robb dithis bhrnith- 
ran, agus an dara fear da 'm b' ainm Tain no 
Eoin fo'n ruaig air son ni eigin a rinn e as an 
rathad. Cha robb neach a latbair a dh' aith- 
niciieadh e ach a brathair fbein ; agus bba 
'm brathair sin air a mhionnacbadli gu 'n a 
iiinscadh e air, no gu'n comharraicbeadh e 
mach a bhrathair do 'n luchd toraidid nan 
tigeadh e 's an rathad. Air dha 'bhrathair 
fhaicinn a tarsuinn air falbh ann an eatbar, 
sheinn e an rann a leanas ; oir bba e air son_a 
mbionnan a choinihlionadb gu 'n a bhrathair 
a bhrath : Agus air dhoibhsou smuaineachadh 
gu 'u rubh e faici m fhaoileagaii no eoiii eile 
de 'n t-seorsa, cha d' chuir iad umhal '.s am 
bitb : 

" Chi mi e '» cha cheil mi e, 

"S air mhile bonn cha blirath me e, 
Chi mi Eoin a snamh air sruth, 
Sud agaibh e, 's beiribh air. " 

Bha duine a bba rò tlieoma air guidheach- 
dan a falbh an rotbaid ann 'n carbud. Chnir 
cbich a bha 's an rathad, maille air a charbad 
aige. Ghlaoth e ri scann duine a bha goirid 
uaitbe ; " e thogail na cloiche, 's a tilg<il a 
dh' ifrinn." " Cha tilg" ars an seaiin duine, 
gii socair. 's e ga togail 's ga tilgeil a leith- 
thaobb, "air neo nan tilgeaijh, dh' fhaodadh 
i ' hith rithisd na do rathad." 

Cha mhio.sa na cuid dbiubli so, am freagairt 
a ehnala sinn Dondiiiuil MacR. coir, a toirt do 
dhuine araidb, air 'n robh e g' iarraidh " An 
Gaidhkai,," a ghabhail airson bliadhna ; 
" 'N ann aig ceann na bliadbna(ars an dnine)' 
a bhi'tbas e ri vhaidlieadb ? " 'S .mn (ars 
DondinuU) aig a cheud cheann dhi." TOIMHSEACHAIN. 
Bha moran thoimhseachain de 'n t-.seorsa 
so air feadh na Gaidhealtachd. cuid dhiu' a 
bba fior theoma agus thaitneach ; acli ma' ri 
iomadh ni eile de 'n t-seorsa tha iad a nis » 
doi air chall. Bhiothadh sinn fada 'n romain 
ar cairdean aig 'ni bheil cuirnhne air cuid diu' 
so na 'n cuireadh iad da 'r n' ionnsuiilb an 
an dvasd 's a rithisd iad. Tha sinn a cumail 
ua freagairtan do na toimhseachain a leanas 
air ais gus an ath aireanih, a chum 's gu 'm 
bi tim acasan nach tuala roimh so iad, feuch- 
ainn an dean iad a mach na fieagairtan ceart : 

1. An rude nach eil. nach robb, 's nach bl ; 
Sin do lamb as clii tbu e. 

2. Cha mhotha e na graincan eorna, 
'S comhdaichidh e bord an righ. AN GAIDHEAL. 3. Togaiilh 'n leinealih beag na dhorn e 
■•^3 S cha tog da dhuiiie dheug le ròp' e, 
^.''Diddlfman, daddlpm.in, gille heag dubh, 
5?ijTri cliasaii fodha, agus honaid de 'u fhiod'h. 
5.£Fear beag sporsail, a falljh na mointeach 
Le spuir 's botaiim 's beiil adliaire air. 

6. "Chunnaic fear gun suilcan 
Ubhlan air a ehraoibli, 

t'ha d'tluig e ubhlan di. 

'S cha d'fhag e ubhlan oirre." 

7. Chi mi, ohi mi fada 'nam, 
Tii inilo thai- a chuain, 

Fear gun fhuil, gun fiieoil, gun anail, 
G imeachd air an talamh bhuan. 

8. Chaidh biadh gu dithis. 
Gu ecinn Loch Maree ; 
Dh'ith am biadh 'n ilithis, 

'S thiunig am biadh dhachaidh a ris. 

9. Chaidh mi le biadh triur, 

A null thar lochan an fheidh, 

Dhith am lioadh an triuir 

'S thaiuig e dhacliaidh leis fhein. 

10. Tha -Mogan mollaeh, mollacli, 
Sior .shiubhal a mhonaidh ; 
Cha dath gobhair, no caoire. 

No dath d'aoine th' air Mogaa niollach. 
n. Ceithir na ruith, ceithir air chrith, 

Dilhis a coimhead 'n aghaidh 'n adhair, 
'S fear eile a g' eigheachd. 

12. Bhaduincaraidhairsonfuighinnthairis 
air loch ; bha madadh-ruadh, giadh agus adag 
eorua aige ri thoirt thairis leis,— dhitheadh 
am madadh-ruadh an giadh agus dhitheadh 
an giadh an t-eorna, 's bha 'n tuigheam aisig 
cho beag 's uach b' urainu e uch aon diubh a 
thoirt leis comhladh. Cia mar a fhuair e 
thairis iad ? 

i;j. AisEAo na.vCeakdan.— Bhaaigsea'nar 
cheanlaii, triuir fhear agus 'n truir mhnathan, 
ri faighiun thairis air caolas le eathar beag, 
nach tugadh leatha aeh dithis comhladh. 
JBha na hr ag' iadaeh ri cheile, agus cha 'n 
fhaodadh aon de na mnathau do] thairis ach 

e fear fhein ; ni mo a dli' fhaodadh i bhi 
lathair air taobh seach taobh maille ris na fir 
"le, gu 'ii a fear fhein a bhi comhladb rithc 
ph' fhaodadh na mnatlian a dhol a null no 

nail le cheile, ach gu'u aon de na (ir eih; a 
bhi maille riutha. Cia mar a fhuair iad 
thairis ? Frkagairt do na ch.nid tri toimseachain, 
a bha 's a clumd aireamh de 'n Gkaidkeal. 

1. Bior a chaidh na chois. 

2. Da shoitlieach uisgc a bha e giulain. 

'i. A bliliadhna, na raitheaii, na seachduin- 
ean, na leitlieau, agua na h-uairean. CUMHA LE MAIGHDION OG UASAL 
AIRSON A LEANNAIN, AIR DHA 
'BHI 'N TIR CHEIN. 

AiK roy^~" Ftar a bhàta." 
Luinntag. 
Air faill ill Ò ro, '• na ho ro eile, 
Air faill ill Ò ro 's na h-òro ^ile. 
Air faill ill Ò ro '« na h-6 ro eile, 
Tha mise brònach bho Thriell mo cheudghaol. 
Cha 'u iognadh mise 'bhi tulrseach bròuach 
'S mo Rothach fhin gun 'bhi go a ehomhuuidh, 
I'm Baile Dha'idh" toirt iùl do 'n ògradh, 
A'a mise 'g acain 'sa sileadh dheòrnn. 

Air faill ill Ò ro, Ac. 
Tha mise cianail bho thriuU mo ehàr bhuara. 
An t-òg-laoch gaisgeant' 'bho math 's n» 

blàruibh ; 
A liha na fhoghlumnch anns gach cÀnsin, 
Bho Bheurla Shaauinn gu Gailig Adhamh. 

Air faill ill Ò r6, &c. 
Tha mi Ikn airtneal — tha m' aigue eianail, 
Mo ehòm ua lasair — le gaol air lionadh ; 
Tha gach uair dhomh cho fad ri hliadhna 
'S mar d' thig e dhachaidh, bi'dh m' fhalt air 

liatha<lh. Air faill ill ò ro, Ac. 

Mar gam faiceadh sibh fiadh air mòinteich, 
'S e sile fola an d'eise a leòuadh, 
Aon bheathach eile eha teid e 'n cor da — 
Mar sin tha mise bho thriall an t-oigear ! 
Air faill ill Ò ro, &c. 
Mar gam faiceadh sibh long air cuaintean, 
'S na tonnaii beacach a streuji mu 'n uuairt Ji, 
A ghaoth a seideadh, 's na spt-urau gruamajli, 
Mar sin tha mise bho thriall mo luaidh bhuim. 

Air faill ill Ò ro, kc. 
A' laidhe 'm anaraoeh, tha mi làu airtneil. 
Air uiiigh fhliiir 's beag mo shurd ri ca('al ; 
Magheibh mi drub dhethld'dh tu na'm ashng 
'S an am dhomh dùsgadh 's tu m' ùrnaigh 

mhaduinn. Air faill ill Ò ro, Xc. 

Ach bithidh mi fliathast ami an dòclia.s, 
Gun tig thu dhachaidh le pailteas stdrais, 
Gu Sraid-a-Chaisteilt far 'm beil mi chòmh- 

niiidh, 
'S guu tig am parson gu grad g'ar pòsadh I 
Air faill ill Ò rtk &c. 
Et-an. gafrtagairt. 
A Shara eudail tha mise brònach 
Bho riun mi d' fhigall a reul na-i oighean ; 
A.ch th^id mi dhachaidh m'arfoirid beò mi — 
'S })' e neamh air thalamh 'blV riutsa pòsadh ! 
Air faill ill ò-rò, 's na \-o-ro eile, 
Air full ill ù-ro, 's nanò-ro eile. 
Air faill ill ò-ro, 's nih-Oro eile, 
Tha mise brònaeh blodii' fhag mi m' eiteig 

.''ILIDII NAM BeANN. 

Inbherncis, 1871. 

* 'Sa Bbdurlft Da"d'»-ton, bail* b»ag a tU "alg 
CfDUipa. 

t Sraid-a-Chaiat"! «nn au Inbherneis. A'N G^IDHEAL. 63 BLAR MAGH LEUNA, 

EADAR. CUCHILLINN, FEAE-RIAGHLAIDH EIRINX, A»US SUARAN, 
RIGH LOCHLAIN. 
Lb Oisein. 
Bha Ciichuillinn 'n a fhenr-riaghUidh air Eiresnn, sm feadh 'f a 
bha nn righ, Cormac Mac-Airt, 'n a ùifce. Anns an am sin thninig; 
Sunran, righ LocliUin, 1« fenchd laidir, nn Pghnidh Eirinn, sgnt 
chaidh e air tir f asg air Tur^, fir an robh Cuchnillinn a tuineadh 
Chunnacas cabhlach Shn.ira'n roimhe sin, agus chnir Cuchuillinn 
fios gu Fionn, air pon conaidh. Ach chaidh Cuchuillinn nn aghaidh 
nanLochlannach.mr.s and' thainig Fionn ; aguschatheri Suaranair 
Majh-Louna, sn Ulainn. 

Mar stoirm fhaoghair 'ruith bho dha bheinn, 
Gn cheile ghrad tharrninn na trein ; 
Mar shruth laidir cas bho dha chraig, 
Ag aomadh 's a taomadh air faich, 

Fuaimear, dorcha a's garg 's a bhlàr 
Thachair feachd Innis-faiP a's Lhochlain. 
Gach ceaimard a spealt-chleas ri sàr, 
A's a dhaoine ri Jhàimh a cosgairt. 

Bha gach cruaidh a screadan air cruaidh, 
Agns clogaidoan shuas 'g an sgoltadh, 
Fail a dortadh gii dlùth mu 'n cnairt, 
[A's air takimh gu luath a spoltadh.] 

Bha taiteid^ a fuaim air min iuthar, 
A's gathan a siubhal troi 'n speur, 
Sleaghan briste a tiiiteam gun phudhar, 
Mar dhealaiii air mulhich ant shlèibh. 

Mar onfhaidhean beucach a chuain, 
Nuair a ghluaiseas an tonn gu 'h-ard, 
Mar an torrunn air cùl nan cruach, 
Bha gruaim agus farum a bhlàir. 

Ged bhitheadh ceud bard Chormaic ann, 

A's an dan a togail a bhlàir, 

Cha b' urrainn daidh aithris ach gann 

Gach coluinn gun cheann a's gach bàs. 

Bu Ihionar bàs fhear agus thriath, 

'M i'uil a sgaoileadh air sliabh an air. 

Bithibh brònach, a shiol nan dan, 

Mu Shithàluinn, ceann nan grabh-thriath, 

Agus togsa, Eibhir, t' uchd ban 

ÌÌ.VL og Ardan, sàr nan colg fiar. ^ 

Mar dha eilid thuit iad 's an reidh, 
Fo ihaimh Shuarain, treun nan donn sgiath, 
Nuah a ghluais e roi mhiltibh le feum, 
Amhufl tannas an speur nan nial. 

1 I^Tcann. 2 Sreang bogha. AN GAIDIIEAL. Fuar thannas a shuidheas an scleò, 
A's e sgeadaicht' le ceo hho thuath. 
Nu:iii- a dh' aomas am iruivaieli iinch beò 
SealJadh bròiu air barniibh nan sluadh. 

Nior chadail do Ihamh ri do ihaobh, 

A thriath Tunis is caoino sian," 

IJha do Ihann ann an astar nan fnobh, 

Mar dhealan a baoills<^etidh air slia])h 

Nuair a thuiti^as an slaa<4h anns a glileann, 

'S a bhios a^ihaidh nam beann 'n a caoir.* 

^N sin shrann an Dubh sroingheal" tharseoid, 
'S nhio-h Sith-fada" a bhròzam luil 
Lh.iidh <!:ais'4Ìch 'n a dhoi'j:h(' gu leoir, 
Mar ehaoille air torr nan tnil, 
Nuair ghkiaiseas osag troi 'n Jhraocli, 
Giulain tannasan faoiu na h-oich'. 

Bi denrach air carrais; nam fiiaim, 
Nhiirhean unsal Innis nan Loiur ; 
A's ]ùb do g-hnuis aluiiin thair chnan 
Thus' a's glaine na I'uath' air torn, 
A dh' pireas mall, mòthar suas, 
Mar ghath-greine air crui.ich nan tonn. 

Oir thuit e ('s 2:rad thuit e) 's a bhlar : 
Ata oic^-fhoar do o-hràidh <j;nn taar, 
Fo ehonr-lann Chuchnilliim bu shàr — 
A dh 'f hà<^ e co ban a's co fuar. 

Cha <2:hluais e g-u cruadal gu bràth, 

A's cha bhuail e luil ard nan s loi : 

Thnit Treunfhi^ar, Ò2; Threunfli.nxr, gu bàs ; 

Oigh, chan fhaic thu do ghradh a chaoidh. 

Ta mhiolchoin a caoineadh gu trom 
Alir bailc nan sonn 's iad mu thaibhs;' 
Ta liho'zha gun taifeid 's e lorn ; 
Air an tom ta iarum a bhàis. 

Mar dh' aomas mile tonn gu trài<ih,* 
A ghluais fo Shuaran borb na dàimh* 
Mar thach' rcas traigh ri mile tonn, 
A thaciiair Eireann 's righ nan long 

An sin bha guthan garbh a bhais, 
Mcasg toii-m na <iàire-cath a's cruaidh, 
* Bha sgiathan 's m lile bi-ist air lar, 

A's lann 's j^ach laimh mar dhealan shu^s. 

3 'Se 'nt Eilein Sgi;it]ianach a tha c cialltichadh, f^r nn d' n^adh b an do thogadh 
Cuchuillinn. 

* 'N a laxair tlioin-. 5 Na h-eich aigCncliiiillinn. G Tnblie. 9 >fa coigrich. 

V Blia iad a rreidHÌnn, blio slioan, gu.u faiceadb toin, txilee--^ i»*ddi iiiarbh. 
8 Tlia 'm fonn ag' atharrauhadh an go. AN GAIDHEAL. 65 Bha fu;iim a bhlàir bho thaobh gu taobh, 
'S an còrai*: beuchdach, creuchdach, teth, 
Mar iomacl ord a bualadh. baoth, ^ 

Bho 'n teallach dhubh-dliearg caoir ma n seaati 

Co iad sud air I^euua nan sliabh ? 
Co 's duirche, 's is fiadhaiche gruaim ? 
Co is cosmhuil ri iiial bn chiàr, . ,, ^ 

Lann gach triath mar theine air stuaidh ? 

Ta bruaillean air aghaidh nan torn, 
A's chrith carraiz nan tonn air tràigh ! 
Co a t' aim ach Suaran nan long, 
A's triath Eirinn mn 'm fonnar dain ? 
Ta suil' nan slò.z:h ag; amharc claon 
Air suinn nach b' fhaoni ag anmadh suas 
Ach thnit an oich' air cath r.an laoch, 
A's cheil i stri nun saoi gun bhuaidh. 

AUl BUAIDH AN T-S()ISaEIL. 
Air Fonn — ''Mios Deirimicarh an Flwiihai?:'' 
Nuair a sheallas mi mn 'n cnairt domh, 
Gu 'r mòr namhas cor an t-saoghail, 
Nan cadal fo chniiig -Ax Satan, 
'S iad a bàsachadh na miltean, 
A sahairt air fnil na rèitP, 
'S air Mac Dhe gii'n d' rinn iad dimeas, 
'Ni chuir ioghantas air aingloan, 
A chrochadh ri crann mar iobairt. 

Gur mòr a chulaidh smaointoan, 

Bhi laicinn dhaoino doanamh tair 

Air iobairt PiiioxxsA N.\ Sithe', 

Chaidh a dhiteadh n'ar 'aite, 

An teaffasg phri^eil thug e leiii dhuinn 

Nuair bha Nicod^mus lamh ris, 

G-un robh 'n ath-bhreith o'n ^piorad Naomha 

Mar tha ghaoth 'n obair nàduir. 

So creideamh 'n aghaidh dochais 

Thng urram 's gloir do dh'Abram ; 

Cha d' chuir e teagamh san sgeul'. 

Gum biodh a shliochd marreiiltanair aireamh; 

Thug e aoidheachd do na h-aiiiglean, 

Mharbh e'm meann a dè'anamh càisg dhoibh, 

'S leum a chridhe le aoibhneas 

Nuair chual e gu'm biodh oighr' aig Sarah. 

Seumas, Eoin agusPeadar, 
Bha na 'n seasamh air beinn Thaboir, 
Chunnaic iad an sealladh mor ud, 
losa comhradh ris na Fairlhean, 
])hlutha,ich orra sgaik^ gloirmhor, 
Thainig bho na neoil le dearsadh, 66 AN GAIDHEAL. Chuar iad auth o' na speuraii, 

Gu eisdeachd ri ]\Iac a <4-liraidh-san. 

Slid an G:ràdh 'tha do-innsoadh 
Dh'fhoillsich ail ihirinn dhomhsa : 
(Inn d'thaini<:r am Facal cho dioblaidJi 
Clmm 's gu'n diteadh iad san fhnoil e, 
Umhal do bhas a chroinn-clieusaidh, 
Si f hiiil iein a riiin e dhortadh, 
'S ire iobairt Captain ar slainnto 
Grheibli sinn gras aig; cathair tròcair. 

Be 'n t-iongantas da rireadh, 
'Ni chaidli inivscadh leis na Faidhran, 
G-'un d'thigeadh Mac Dhe do'n t-saoi?hal 
Chum an cinne-daon' a thearnadh. 
Diomhaireachd mhor na diadhachd 
An t-Athair siorvnidli ghabli ar nadur, 
Toirt air ais do na ])raighdean. 
An ni chaiil iad ann an Adhamh. 

Siblise tha g' aideachadh na ilrinn, 
Leanibh arii Biobnl mar lochran' 
Cumaibh 'ur cridho daonan 
Air a ghaol a chaidh thar eolais. 
Prtonnsa rioghail theaghlach Dhaibhidh 
Gun d'chuireadh gu has 'san f heoil e, 
Nuair thi"' e 'rist Bidh 'phobul aoi])hneach, 
Bheir na li-ainglean iad na chonihail. 

Nuair thig losa leis na h-aingloan, 
Rid'h' a naimhdean lb Ian uamhas 
Cha robh iad umhal do'n fhirinn 
'S ma'n Bhiobal bha iad suarach. 
Cluinnidh iad am Bveitheamh gloinnlior, 
Toirt seaehad an ordugh bh'uaidh', 
" Sgìùrsaidli o iad mar na gobh'raibh, 
Gu ionad dorainn is' truaigho." 

Sud an la bhios mòr a.oibhneach 

Do'n mhuinntir a f'huair trocair, 

Cluinnidh iad fuaim na trompaid, 

'S theid an dusgadh an cuirp "-hloirmhor ; 

Air an cruinneachadh le ainglean, 

An trusgan bainnse nan oighean ! 

Bitbidh iad uile air an crùnadh, 

'S inneal ciùil ac' seinn le solas. 

Nuair thig Leoghan Og threubh luda, 
Chum ar dusgadh as na h-uaighibh, 
Ghtnbh sinn pailloanan ùra, 
An aite a chuirp bhrùideil thvuailldh. 
Cha bhi plan, no smal, no bròn oirn', 
Glanaidh o na, dooir 'o r gruaidhibh, 
Mach sa steach mar chunnaie Eoin, 
Am Baile-Mor nan clachan luachmhor. TIEI E SCOTTISH HIGHLANDER, 

AN ENGLISH SUPPLEMENT TO "THE GAEL." 

A GAELIC MAGAZINE AND MEWEPAPLR PUBLISHED BY^ HIOHOLSON & G0-> TORONTO. OANADA, AIID GLASGOW. SCOTLAND- THE GAELIC LANGUAGE. 

BY P1COF36SOE. JOHN STUART BLACKIE. 

The following lecture on the Gaelic 
Language was delivered by Professor 
Blackie, of Edinburgh, in the New Hall, 
Oban, on the 22nd of September last, 
under the auspices of the Oban Scientific 
and Literary A.ssociation. The subject 
was treated in an able and intereeting 
manner, as mignt be expected from the 
well known attainments of the lecturer 
After being introduced, the learned Pro- 
fessor spcjke as follows : — 

" It is now about forty years sine* Dr. 
Prichard, by a work well knt)wn to phi- 
lologers, caused the Celtic languages of 
Greit Britain, Ireland, and France to be 
generally acknowledged as legitimate 
branches of the great Aryan family. That 
family comprises five great branches, 
spread geographically over the globe 
from the Ganges to St, Kilda, and from 
the Cape Matapan to Iceland — viz. (1) 
the Oriental branch, containing Sanscrit, 
one of the oldest and most perfect forms 
of the family, and Persic : (2) the Greco- 
Roman branch, containing the two famous 
classical languages, one still alive in a 
green old age, and the other surviving 
under the modified forms of Italian, 
French, and the other Romanesque lan- 
guages ; (3) the Teutonic branch, con- 
taining a great variety of dialects, from 
the extinct Maeso-Gothic to the existing 
Norse, German, and-Dutch ; (4) the Sla- 
vonic branch, of which Russian, Bohe- 
mian, and Polish are the principal varie- 
ties; and (5) the Celtic branch, comprising 
Gaelic, Irish, Welsh, and Manx, all 
spoken languages of the United Kingdom, 
and the Armorican dialect spoken by the 
peasants in Britanny, the original fathers 
of the great Cymric race that at| an early 
date peopled the whole of England till it was driven within the mountain barrier 
of Wales by the invasion of the Romans, 
and the occupation of the East and South 
East districts of Britain by hordes of 
Teutonic settlers from Saxony, Denmark 
and Norway. All these languages now 
stand to one another in the recognized 
relation of brothers and sisters ; except 
only in so far as secondary languages, 
like French and Italian, may rather ba 
said to stand in the filial relation to the 
paternal Latin from which they sprang. 
But as to the five great stocks, though 
we may say, on scientific grouitds, that 
one of them is more ancient than the 
other, in so far as it possesses certain 
ancient forms, which in the other branches 
have suffered corrupti(jn, I scarcely think 
there is any fair ground for »»serting that 
one of these groat branchei, as a whole, 
is (dder or younger than another. If it 
be true, for instance, in one very obvioun 
sense that French is younger than Latin, 
because it it a recent modification and 
corruption of Latin, it is equally true in 
the same sense that Gaelic is younger 
than Latin ; for the Gaelic athair is just 
as manifest a corruption of pater as the 
French pere. But though not a few roots 
and infectional forms in Gaelic are mani- 
fest corruptions from the Latin, this 
merely proves that certain classes of 
words have undergone a greater amount 
of attrition in the Celtic than in the 
Roman branch of the original stock ; but 
no man, on such grounds, is entitled to 
lay down the wholesale proposition that 
the language of the modern Highlanders 
is a modern language, standing in the 
sam.e relation to Latin that French does. 
As a whole, Gaelic is no doubt as ancient 
as either Greek or Latin ; for history dis- 
tinctly testifies that the Celts were one 
of the earliest drifts of population that 
came from the table lands of Asia to the 68 SUPPLEMENT TO THE GAEL. West ; and when they came of course 
they brouglit their language witli them ; 
but beyond this 1 am not prepared to go. 
For thongli it may not be dithcult to 
point out in tlie existing Celtic dialects 
•ome radical vrords from which only de- 
rivations exist in Greek and Latin, it 
may on the other hand be equally easy to 
put one'g finger, in Latin nr Greek, on 
certain roots from which the present 
Gaelic exliibits oiily a few feeble and 
fragmentary remains. Dismissing there- 
fore all unanawerable questions to the 
comparative antiquity of the different 
members of the great Aryan family, we 
will proceed to analyse the Gaelic lan- 
guage as it actually e.cists, and see of what 
materials it is made up. Now in this in- 
quiry we are immediately met with a 
phenomen<jn which an analogy borrowed 
from the rocks at Oban will onahlo us 
readily to understand. The beautiful clifl's 
which run along the shore of v/h;\t lias 
been not unjustly called our "Celtic 
Naples" are composed of v/hat geologists 
call a cf)nglomerate ; now such a cringlom- 
erate, or hotch-potch of various inorganic 
elements' is a proper image of the charac- 
ter of the English language, and enables 
us to understand what the character of 
the Gaelic is by tlie law of contraries. If 
you know what black is you can amagine 
something a3 far removed fromthataspos- 
sible, and thi.s will be white. Now (iaelic, 
like Greek, Sanscrit, and German, is 
not a composite language like Englisli, 
but an original language growing out of 
its own root ; and the admixture which 
it has suffered from without ia not so 
much in the way of a vital grafting as of 
» mere mechanical accretion. Those who 
know German are aware how many words 
borrowed from Latin, Greek, and specially 
French, are constantly used in the familiar 
discourse, as well as in the scientific style 
of our trans-Rhenane brethorou ; but 
however many theao woi-da may be, Lhey 
are still strangers, and are immediately 
recogjiizod as auoh. Exactly so with 
Gaelic. The British Celts, as a com- 
paratibely uncivilised people, have from 
the earliest times bean Bubject to various 
superior social influences which ha/o left 
their most manifest marks in tlie coiuiuon 
materials of the spoken language. Some 
of thesa materials have been more 
thoroughly incorporate! iut) the origiial 
mass, BO »8 almost to hive lo^t i.iioir foreign look ; such, for instance, as eaa- 
biiig from episcopus, pcacadh from par.ca- 
tìiìit; and not a few others of theologic*- 
or ecclesia.stical orgiri. The German lan- 
guage notwithstanding its pure Teutonic 
type possesses words of a similar charac- 
ter su«h as Mancr fvommurna, and ^<ras- 
sc from l^liafiim, both indicative of the 
social sup! riority of the Romans in the 
arts of road-making and building. In an- 
alysing the materials of the Gaelic lan- 
guage, therefore wc shall in the first place 
have to diswmnt all borrowed word.s — ■ 
that is words cei-tainly, or very probably, 
not of tjio original stock, but adopted 
from neces.sity or convenience ; and this 
adoption, in the case of Gaelic, may have 
taken place eitlierfrem heathen Home, or 
ecclesiastical Rome, or from Scandinavia 
during the four hundred years of the 
Norse dominion in Orkney and tlie He- 
brides, or again, from Lowland Scotch, 
when Scotch was the language of the 
Scottish Court and the Scotti-'h gentry, 
or finally, from English, when, as now, 
English has become the language of all 
well educated persons in every part of 
the United Kingdom. After these foreign 
elements have been carefully stowed away 
into a seperate compartment. tliere re- 
mains the great mass of original root of 
the language, and the derivatives and 
compounds which proceed froni them, 
just in the same way that branches grow 
from a tree, or an apple pie is maile out 
of apples. Now, a thoroughly compre- 
hensive and exhaustive classification of 
these original materials, or radical ele- 
ments of the Gaelic tongue, has nut, so 
far as I know, as yet been made ; it is, 
indeed, no easy matter to do, for in ad- 
dition to Latin, Greek, and German, 
Sanscrit, Anglo-Saxon, and the Norse, 
languages would be iieceasary in some 
ca-ies for a strictly scientific conclusion. 
But. witliout protending to settle every 
curious detail and every slippery relation, 
it may be laid down certainly, as the re- 
sult of Ebel's researches, that in Gaelic 
there is contained a strong original 
Litin element, and a Teutonic element 
of not much inferior, perhaps of equal, 
weight. As the L itin element in Gaelic 
is *^hit which will 1)3 recognized by the 
greatest nutuber of educ ited persons in 
tills country, I will set down here some of 
the most striking roots oinmon to Latin 
and Gaelic from a list male by myself : — SUPPLEMENT TO THE (JAEL. 69 Gaelic. 


Latin. 


Gaelic 


Latin 


Ach 


Ager 


Cinn 


Gigno 


At;us 


A.; 


Coileach 


GalluR 


Air 


Aro 


Coille 


Silva 


A 11 nil 


Aiihelo 


Creadh 


Cieta 


ArMiar 


Arviuu 


Ciidhe 


I'or-dis 


Anl 


ArJuus 


Cu 


Can-is 


Alhair 


PatiT 


Cuir 


Sero 


Ba 


Bos 


Danili 


Dama 


Blia 


Fui 


Deas 


Dfxter 


Beinn 


J'inna 


Dia 


Dtus 


F^iui 


FlllKÌllS 


Droniii 


Dorsum 


Biisng 


Bus^are 


Diir 


IJurus 


Brathair 


Frater 


Each 


Equus 


Bior 


Veni 


Ear 


Kurus 


Caivden 


Cams 


Eadtr 


Iiit.r 


Ciiluiuan 


Coliuiibii 


Uiske 


Aqua 


Ce 


<,iui 


Eairach 


Ver_ 


CVod 


(.'(•do 


Easg 


I'iscis 


Ceil 


Cclo 


Eil-.- 


Alius These are ouly a few of the most obvious 
roots, taken from the first letters of the 
alphabet ; a full catalogue of genuine 
Latin roots in Gaelic would, I imagine, 
certainly amount to about two or three 
hundred. But it is not only by the radi- 
cal material of Gaelic that its afEnites 
are indicated — it is even more visible in 
what pliilologers call the formative ma- 
chinery of the language ; that is to say 
those prefixes or affixes to roots, or mod- 
ifications of roots themselves, by conson- 
antal or vocalic variation, whicli are used 
to mark the relation which one root bears 
to another, f>r to itself under a peculiar 
aspect. Of this formative part of lan- 
guage the flexional terminations, by which 
the cases of nouns are designated, as also 
the tenses and moods of verbs, are the 
most familiar exam])les ; and here we 
find in Gaelic a strange mixture of Latin, 
Greek, and Teutonic elements. For 
wiich the r of the Gaelic passive voice 
is most peculiarly and characteristically 
Latin, the s of the future indicative, and 
the inn of the conditional is as manifestly 
Greek. Among the adjectival termina- 
tions, ail or eil, as in Icdhail is one of the 
n^ost common in Latin ; while the famil- 
iar ach is doubtless indentical with the 
ic in rhetoric, public, which is both Greet 
and Latin. Tn the declension of the sub- 
stantives again we find i-emarkable analo- 
gies with the German ; viz., the use of 11, 
in the plural, and the modification of 
the root vowel, which in German is con- 
fined to the plural number as in brudtr 
br-neder, but in Gaelic denotes also the 
oblique cases of the singular as cu coin, hrog broige, alt, uilt and a host of others. 
Into the particuiar laws w ich regulate 
the i)assage of a word from Latin in Gae- 
lic, or from Gaelic in Latin if that phraise 
be prefered , I Cannot here enter. It is 
subject Trhich presents some phenomena 
extremely interesting to the professional 
philologer, but for a popular view of the 
general character of the Gaelic tongue 
other aspects claim a preferance, some of 
which I now proceed to state. 1 will di- 
rect attention in the first place to some 
characttrif,tic exctllenciesof the Gaelic a* 
compared with other languages, and then 
to some of its most prominent defects ; 
and 1 will then conclude with ecme jrac- 
tical remarks on the unwortliy neglect in 
which the language has fallen, and the 
duty and pleasure of its cultivation. The 
firstofthete three excellencies of the Gaelic 
has already been alluded to, viz., its or- 
iginal andself-formativecharacter. Herein 
it poEsesseB a notable fiiperiorify over 
aill such mongreal languages as English, 
and falls under the same chapter of 
praise as Sanscrit, Greek, German, and 
Russian. It possesses the character and 
l^reEents the aspect of an organic natural 
growth, while English is only a mantle of 
motley tissue, or a pavement of varioua 
colored stones. Thai Gaelic-speaking per- 
sons have been largely in the habit of 
borrowing from English is only too true, 
but in doing so they have acted contrary 
to the genius of their own language, which 
like Greek, delights in original composi- 
tion. So for example, in Rom. xii. 2 the 
words " tronsformed" and "renewed," 
are rendered by the genuine Gaelic com- 
pounds crnth-afharrachadh, and ath-nua- 
dhachadh, words formed exactly fr(}m the 
type of <he Greek, from which they are 
translated ; whereas the corresponding 
English words are formed not out of or- 
iginal English roots, but by mere adop- 
tion from the Latin. In the same war 
the names of animals in Gaelic often dis- 
play beautifully the original formative 
process by which they were created. Thus » 
whale is mucmhara, that is a sea-sow • 
and a swallow is gobhlachan-gaoith, i.e . 
a bird that sails through the air, plou^hl 
ing the breeze with a forked tail ; and so 
generally, in Gaelic as in Greek, nameg 
are pictures, or, if you please, coins with 
the image of superscription visable • 
while English words are only counters' 
a blank curency without a aignature. A 70 SUPPLEMENT TO THE GAEL. second beauty of i raelic is its richnoss in 
certain deep v^oJic, dipthon^ral, and 
liquid Bounds, to -vvhich English is a 
stranger. The gioat number of words 
spelt with ao and e?t are eiamples of 
this ; and the peculiar liquid roll given 
to I, and r, and n in many words as in 
Uanabh lach, belongs to the same cate- 
gory. Among beauties alao must be clas- 
sed the delicate nasal sound given to »?» 
in many ' words before a and o ; for, 
though the American nasality is alniost 
always ugly, the Gaelic is only so in the 
mouths of extremely coarse and grumpy 
persons. The third beauty of the High- 
land dialect which I wish to eulogise is 
an extremely delicate and fine perception 
of euphony generally and particularly, 
as marked in the changes produced on the 
initial letter of many words, by the as- 
similating character of the final letter of 
the immediately preceding word to this 
catagory belong the remarkable phenom- 
ena- -so characteristic of the Celtic lan- 
guages — of what is called asjnration or 
breathing, that is a softening down of 
the initial consonant of a word into 
a cognate, but more vocal consonant 
by the euphonic influence of a 
broad final vowel immediately pre- 
ceeding ; thus cu a dog, genitive a 
choin of the dog, because, whatever the 
English may imagine, ch is realy a much 
softer sound than k, or hard o. In the 
same manner from muileciim a mill, comes 
Loch-a-Vuillean, the very pretty name of 
a very ugly little loch in this place, where 
the initial vi is changed into mh, the En- 
glish V, by the melodious contagion of the 
proceeding a, the genitive case masoulino 
of tlie definite article. So after )/io, do, da, 
and a few other monof-yilables with a 
long; final vowel. Another very noticea- 
ble result of^the fine ouponio instinct in 
the (j-aolio is the practice of changing an 
initai * into t after a preceeding n ; as in 
Mac-an-ts'wir, or Macintyre, "a carjien- 
ter'a son," when the t in pronuncitaion 
takes the place of the s, plainly from tlie 
influence dentonasal n, which is more al- 
lied to the dental t than to the sibilant *. 
■o much for beaiities. I shall now — as 
I mean to be honest — specialize aomti de- 
fects, and those very gruiit defects 
in the Gaelic dialect. The first is 
a lazy habit our Northern islanders and 
mountaineers have got into of omitting 
their consonants altogether, and in this way, so to speak, taking the bones out of 
the word, and depi'iving it of its pith and 
sinew. In this respect it is a curruptfon 
of Latin, in many cases even worse than 
French ; for our Gaelic neighbourp, for 
instance, have only taken the t out of 
pater and changed it into ^jot but the 
Highlandman in athair which rliey pro- 
nounce (tar, haA'e not only lost the initial 
p, but drop altogether the aspirated con- 
sonant whicli they retin in spelling. And 
so in whole hostr of dissyllables and poly- 
syllables with dh, bh, or gh, in the mid- 
dle, these consonants for any use they 
are put to might as well not be there. 
No doubt we have examples of this sort 
of unhandsome treatment of double con- 
sonants in our English words dough, 
plough, although, and other such ; but 
these cases of English, are few and ex- 
ceptional, whereas in Gaelic they are the 
rule, and prevail to such an extent as 
justly to bring down upon the language 
the charge of feebleness and emascula- 
tion. Another great \ice of Gaelic is the 
monotony of its accent, the habit of ac- 
centing words on the penultimate and 
ante-penultimate syllables, except only 
in such compound words as Ben- 
more and Lismore whoso parts retain their 
special significance, as contrasltd with 
grasmhor sultmhor, and similar com- 
pounds ; for it needs assuredly no proof 
that monotony is always a blemish, and 
that an accent on the final vowel, what the 
Greeks call oxyton, is generally eupho- 
nious. Again it must be accimnted a 
serious blemish in the Gaelic language 
that it carries the principle of aspiration 
in some canes to such an extent as not 
only to soften, b\it altogether to annial- 
ate the initial consonant of a -word, (as 
when a man's nose is cut off) necessarily 
loses its character, and is difficult to re- 
cognise. Thus Eoinn Fad, the lowest of 
the three heads of Bon More, is pi'o- 
nounced Ben At ; and s<), generally the 
Aspiration of / into fh is an example of 
an addition which not only add.? noth- 
ing to the original quantity, but takes 
away even that which existed. And lastly, 
the rampant luxuriance with whicli the 
aspirate ch has iicen allowed to overrun 
the Gaelic dictionary must justly bo con- 
sidered an a mannerism of the worst kind; 
even as it is a grave offence against good 
taste and a sign of rhetorical poverity, 
when a writer constantly repeats certain SUPPLEMENT TO THE GAEL. 71 favourite phrases and turns of expression 
wliile he systematically ignors the various 
other wealth of the language which he 
uses. 

The practical part of my discourse now 
remaines — Why is the Gaelic language eo 
much neglected ? Is it worthy of the su- 
percilious disregard by which it has been 
treated both by learned and unlearned 
in this countiy ? There is only one answer 
possible to this question; it does not decerre 
this treatment; it has been most unfairly 
and scurvily treated by all parties. To 
the notion, o.ten broached, that it is a 
pecularly difficult language no very leri- 
OU6 reply is necessary. These tkiags are 
altogether relative ; and no doubt Gaelic 
M more difficult to «q Englinhmftn who 
knows Latin than French, but it is not 
more difficult than German. Erery lan- 
guage has its own special difficulties ; the dif- 
ficulty of the English ia its arbitrary pro- 
nunciation ; the difficulty of Gaelic lie* 
partly in the law of aspiration — which, 
however, depends on fixed principle* — 
partly in the strangeness of a great part 
of the vocabulary. But these difficulties 
are comjjensated by peculiar facilities. 
The fleiional terminations of the verb 
are remarkably few, when compared with 
Latin or Greek; and the remoteness of the 
vocabulary is compensated partly by the 
aids furishod by comparative philology 
partly by the close connection of the Gae- 
lic language with the topographical no- 
menclature of the country. If any tra- 
veller in the Highlands will take the 
trouble to inform himself as to the sig- 
nificance of the topographical nomencla- 
ture with which he coaaes in contact dur- 
ing a summer tour of a few weeks, I will 
undertake to start him in the study of 
Gaelic with a vocabulary of some two or 
three hundred roots which are stereotyped 
in the external features of the country. 
Thus Cruachan, the pural of cntach means 
peaks ; and everybody who has travelled 
in Argyllshire knows that the beautiful 
mountain which bounds Loch Awe on the 
north rises with three graceful cones 
above the lovely waters of Loch Awe. 
But the real reason why Gaelic has been 
so much neglected is simply this, that 
this language has never occupied a 
prominent position in the intellectual, 
political, or moral world ; and therefore 
people, in the usual superficial fashion, 
have presumed that it is not worth look- ing into. But this way of judging is 
anything but philosophical. It is pretty 
much as if a botanist should say that a 
plant was not worth inspecting because it 
never had been cultivated in a botanical 
garden or exhibited in a flower show ; the 
intellectual, political, or moral prominence 
of a language is one thing, its moral and 
human interest is another and a very 
different thing. A language is interesting, 
among other reasons, specially because it 
is the key to the life and feelings of an 
interesting people ; and that the Gaelic 
in this view is oae of the moet interesting 
of languages, particulary to those who 
inherit the traditions of the British Isles, 
there is no need of formally proving. 
Persons whose interest in a language con- 
sists altogether in the length and breadth 
of the bookish matter which it contains 
must be looked upon as somewhat pedantic 
in their notions. If I study Russian, for 
instance, it is not for the sake of reading 
Russian books, but for the sake of know- 
ing the Russian people. The best books 
are only a small fragment of a national 
life ; and the permanent human interest 
attaching to emy language may often be 
in the inverae ratio of the number of 
books which it contains. But it is by no 
means true that even the bookish record* 
of the Celtic languages are so few, or so 
devoid of intellectual and moral signi- 
ficance, as the worshippers of mere book- 
knowledge itriagine. The legendary and 
lyrical poetry of the Gaelie language, 
if not voluminous, is interesting ; and to 
me, certainly, as the purple heather is 
more welcome on the Highland brae* 
than the English rose, eo at Tyndrum 
and Glenorchy the ' ' Ben Dorain " of 
Duncan Macintyre is a more congenial 
and a more interesting poem to read than 
the Odyssey. All poetry, indeed, with a 
distinct local character, color, and fra- 
grance, such as no one can deny to Ossian 
and the Gaelic lyrical poets generally, 
has a value on the spot with which nothing 
else can compete. When I am at Rome 
I endeavour to feel with the Pope, and 
live in his sphere of ideas so far as I con- 
scientiously can ; when I am in the 
Highlands, in the same way, to under- 
stand them I must feel and live with the 
Highlanders, and this can only be dona 
adequately through the medium of the 
language in which their traditions are 
contained and through which their feelings 72 SEPPLEMEET TO THE GAEL. are expre33ed. The wholo questicm, 
therefore, about the ;Klva,ntnga ami utility 
of studyin;^ Gaelic resolvea itself into the 
question, whether the Celtic element in 
onr historj- and onr existing population 
is worth understanding and appreciating 
or not ; and this question I answer with- 
out the slightest hesitation in the aftirni- 
ative. Very true it may he indeed, that 
to large portions of the British population 
the interest attached t.) the Celtic element 
may be so remote as to render any 
attention to this laiiguage, in their case, 
a waste of labor ; but there are special 
classes of the British community by whom 
this plea cannot be advanced, and 1 will 
now cf)nclude by mentioning distinctly 
who they are. In the first place, of 
course, there are the clergy and schofil- 
masters of those extensive district? of the 
Highlands where Gaelic is either the only 
or the most familiar language spoken by 
the people. Of course 1 assume that in 
all Highland schools English should be 
taught as an absolutely necessary means 
of mere wordly advancement ; but Gaelic 
also must be tauglit scientiiically, not 
only as the natural organ of all original 
healthy culture to a Celtic population, 
but as the best means of teaching English 
or any other language to such a population. 
The mother tongue is, and must always 
be, the proper root of all genuine moral 
and intellectual growth to every people. 
It is the only tongue that is or can be in 
the blood and bone, an essential and in- 
separate part of the living man. Where 
Gaelic is not taught in the schools, it will 
be found that neither is English learned 
with any efficiency ; it will be learned in 
many ca.ses as Latin is, by boys in English 
•chools, only for the jmrpose of being 
forgotten. And as a matter of fact, I am 
afraid, a large proportion of the Highland 
populanion cannot i-ead either their 
Gaelic or their English Bibles with any 
ease or intelligence; and this is one of the 
Bad results which lias flowed necess:irily 
from the ignorant superciliousness with 
whicli a certain class of ])ersons in this 
country have been accustomed to look 
down on Gaelic and everything Celtic. 
It is even maintained that the language 
of the Gaels entails barbarism on the 
population, and sliould be violently 
aboli-shed. To which the idain practical 
answer is, that being there onr, fir.st duty 
is to use it sympathetically and wisely, not to attempt, with a foolish and an im- 
perious violence, to expel it. Such a 
policymiijhtsuitwell the Paissiah autocrat 
in dealing with clic Polisli pcoide, but 
certainly docs not harmonize with the 
free atmosphere vvhicli we breathe in thii 
country. The Caelic language will die, 
no doubt, like other mortal things in due 
season ; but while it lives it has its rights, 
and should be treated in a rational, 
gentlemanly, liberal. Christian fashion. 
Whatever m vy belts inferior social posi- 
tion in reference to English, the rule of 
Christian philanthropy leads us to conde- 
send to men of low estate not to ride 
rougK over them. The second class of 
persons from whom a little attenti^ n to 
the Gaelic language might naturally be 
expected are landed proprietors, factors, 
sheriifs, and all pers-uis whose position 
in society leads them into "frequent inter- 
course with the Gaelic-speaking natives. 
A sheriff sitting on a jury case at Storno- 
way or Tobermory would command much 
more respect, and feel much more inde- 
pendent, if he could take up the evidence 
of witnesses directly from their own 
mouths instead of through the medium 
of an interpreter. But if the head in 
such and siinular cases can always be 
reached through the medium of English 
the heart of a Gaelic-speak uig people can 
only be entered through the medium of 
their own language ; all those therefore 
whose position leads them to cultivate 
the people shcnild cultivate their language. 
It is 'a sort of politeness, indeed, which 
all foreigners owe to the natives of a 
country in which the sojourn that they 
should take some trouble to learn thoir 
language ; and allpersims of Saxon blood 
and tongue are strangers in the midst of 
a Celtic popul.'ition. And iinally consider- 
ing both the philological characteristics of 
tjie Gaelic language and the number of 
Gnelic-spcaking students who attend our 
colleges and uppur schools, it appears to 
me that a special obligation lies on tha 
professors of languages in our high schools 
and c )llego3 to acc^uiro some familiarity 
with the j)hysiognomy so to speak, and 
the physiology of the Celtic dialects spok- 
en and written in the British isles. For 
the purposes of comparitive philology — a 
science which no univei-sity can now ne- 
glect— a wide and various ediication is 
indespensiblc ; and it is surely the height 
of folly in academical men to travel to SUPrLEMENT TO THE GAEL. the months of the Ganges for illustrations 
of linguistic phenomena, which can be 
found not less strikingly displayed on 
the banks of sny Highland burn. Prof- 
essors of Greek and Latin in Scotlaml 
ought besides to consider that the an- 
alogies of Gaelic to the classical Celtic 
Irnguages when scientifically pointed out 
may prove an engine of the utmost value 
in facilitating to Gaelic students the 
scholarly acquisition of those languages ; 
and in this view it cannot but be noted 
as the sad symptom of the constitutional 
disease of a vulgar utilitarianism in the 
British mind, and that there does not 
exist a professor of the Celtic languages 
in any English or Scotch university. 
Such a glaring deficiency under similar 
circumstances would not for a moment 
be tolerated by the enlightned Govern- 
ment of the King of Prussia, or any less 
notable sovereign in intellectual Germany 
To conclude, though I certainly am of 
opinion that we arc all very much to 
blame for the superficial supercili.nisness 
with which wo have looked down upon 
the language spoken by the inhabitants 
of our romantic Highland glens, it ap- 
pears to me that a special guilt has l)een 
incurred by the Gaelic people themselves. 
Except in conversation .among themselves 
and in pulpit addresses the language of 
our Highland glens is never known ; no 
shop shows shows a Gaelic sign, no shop 
window a Gaelic advertisement, not even 
a gravestone in a country churchjard 
shows a Gaelic epitaph. This is a sort 
of literary suicide wliich the Scottish 
Gaels — in this deviating from the laud- 
able use of their Welsh cousins — have 
commited on themselves, and which can 
be laid to the door of no Sassenach. 
Though tendered by an evil spirit, it is 
at bottom a good advice which Mephis- 
topholes gives to the medical student in 
Faust "Believe in yourself and the world 
will believe in you. " And if the Gaelic 
people systematically abstain from put- 
ting themselves forward in the world of 
printed of printed paper, which is the 
bearer of our modern civilisation, they 
have themselves to blame, if with the 
great mass of floating observers they pjvss 
for barV>arian3. Men are, is for the most 
part, too busy and too indifTerent to em- 
ploy themselves in dragging into notice 
persons who skulk in corners, rnd hide 
their light at the end o^ a long dark cava 
where no man can see it." np:ws of the highlands and 

ISLANDS. ÌTÌsre;iortci],:i]ii:;u.'iitlyoiigood*anthorit3v 
that the yist iliglilaiiilfrs am io discanl the 
trews, and to wear boiinetsaiid kilts in futuie. 

Lewis— Angus McAskell, beloiigiii!,' to 
Slnider, Lewi.'*, was ì.iteìy drowned in Storno 
way, while returning from attending a funeral" 

Thk GiiEKNocK FiiEK Gaelic Chukoh.— 
The Rev. Colin Sinclair, of Invergordon, has 
received a call from the Fne Gì; 
tioii of Greenock. ■ aeiie congrega- I.SLANT) OF nPAllXAKAY.— This lieautiful 

little island famed for the bloody massacre of 
the Blacieods by one of the Ciau Liiu of Ard- 
i.aniurchan, and his fifteen sons, some three 
hundred years ago, has been .sold, it is said to 
feirJohnOrd, Bart., of Kihnory. 

The Flora Macuonai-d Memorial. — The 
memorial to Flora Macdonald, designed by 
Mr. Koss.Archetect, Inverness, is now fiiushed, 
and was shipied October 18tli, to its destina- 
tion in tlie Chm-ch-yard of the Parish of Kil- 
nniir, Skye. The monument is said to bo 
somewhat in the form of an lona Cros.s, and 
is admired Ijy all who have seen it for its sim- 
ple tlignity and fine proportions. 

The Gaelic Society of Inverness.— This 
Society, quite recently formed, appears to be 
going to work in earne.st. The inaugural ad- 
dress was delivered by the Rev. Mr. Macken- 
zie, of t'ilmoracl;, on Tlmrsday, the 18tli Oct. 
(Jluny Macpherson has signilied his intention 
of becoming a lile member of the Society— an 
example which we ho|.e will be. followed by 
many otlier Highland Chiefs and gentlemen.. 

Estate of Harius.— It is stated that the 
Earl of Diinmore has jiarted with North Har- 
ris, which comprises the fine deer forests of 
Fincastle and Ardvourlie, several good fishing 
lakes, and riveis, and the little village of Tar- 
ber. A corresi)ondent says that the. purchas- 
er is a London gentleman, Mr. Scott, Banker, 
Neptiew of Sir Claude Edward Scott, county 
of Dorset. The purchase j)rice is differentlT 
stated at £130,000 or £155,000, either being 
a large enough sum. 

Encouragement to Ragpipe-Playing.— 
In connection with the recent games under 
the auspices of the Braem^ir Royal Highland 
Society, the Highland Society of London, 
through Her Majesty's jiiper, Mr. Ross, Bal- 
moral Castle, has handed a don tion of £10 
sterling, to be applied in such a manner as 
the management comndttee deems proper for 
the improvement of bag-pipe music. This 
very libeial donation, which we understand 
will very ])robably be continued annually, will 
be awarded in prizes to successful youthful 74 vSUPPLEMENT TO THE GAEL. aspirants in the art, at the Braeniar Games 
each year. It may be added, however, that 
the winners of cliani)iiou gohl medals and 
competitQ*s ahove tliirty years of age will he 
excluded from participating in the competi- 
tion, as the olijcct is for the encouragment of 
young musicians. ANSWERS TO CORRESPONDENTS. 

Owing to the large space taken up hy Prof. 
Blackie's able lecture on the Gaelic language, 
we are compelled to .leave out most of the 
answers to our correspondents, and other mat- 
ter which wc had prepared for this number of 
The Gael. 

J. McK., Glencoe, Ont. — Your enquiries 
regarding Pipe music were answered in our 
last. 

A. M. G., Fort William, Scotland.— A few 
of the por^ms of ^John Jlorrison, of Harris, 
were published in Can;ida a few years ago, 
but the book is now very scarce, only a copy 
to be met with now and again in second- 
hand hook stores. 

H. McK., Prince Edward Island. — We are 
not aware that Mary McLcod — Nighean Al- 
asdair Riuiidh's poems were ever published 
in a seiiarate volume : most of them have 
been printed in different collections. 

J. L. C, Glasgow, Scorland, wishes to 
know if there are any newspapers in Canada 
that make the Gai^lic a regular feature except 
The Gael, and The Canada .'Scotsman, as he 
had heard that there were some ? We are 
sorry to inform him that, at present, there 
are not ; there are several newspapers pub- 
lished in Gaelic-speaking districts, that pub- 
lish an occasional piece. The Brace Reporter, 
published at Kincardine, appeared to have 
made that quite a regular feature at one time, 
but now it has dropped down like many other 
papers (and we might say indiviiiuals) to an 
appeal at election times — it ajipears to be then 
considered useful. But now that our re- 
spected confrere, Thomas Robik, Esq., late 
of the Scotsman, has taken charge of that 
paper, we hope to see the Gaelic department 
revived. PHILOLOGICAL ENQUIRIES. 

GAELIC WORDS REFERRED TO THEIR ROOTS. 

There are few studies more pleasant than 
that in which the words of any language are 
traced to their original roots, and the Gaelic 
reader will doubtless be pleased to observe the 
following terms of liis native tongue thus 
explained : 
BUACHAiLL, a shepherd. This word comes 

from bo and gille, and literally means a 

*'lad for cows." Meur, a finger, is from mlr, a piece, and has 

reference to the fingers, as division* of 

the hand. 
Baine, milk, is from ban, white, which latter 

Gaelic word is related to the French, bon ; 

Scotch, bonnie ; and Latin, benua. 
Gealach, moon, is from ^caì, white ; and 

th(! Latin luna is of similar origin. 
MiN, flour, is from mhi, fine. 
Bar, crop, is connected with a word which 

apfiears in Gaelic as beir, in English as 

bear, and in Latin as /*ro. Its literal 

lui'aiiing is, therefore, that which the 

earth bears. 
Aotuoman, a bladder, is from aotrorn, light. 
Bakajk, c wedding is made up of ktan, a wife, 

and feisd, a feast. 
Seangan, ant, is derived from seang, slender, 

and is so called from its .slender waist. 
Gldin, a knee, seems connected with elaon, 

Latin, clino, to bend. 0. M. R. A«ENT« FOE TEE GAEL. CANADA. 

PROVINCE OF ONTARIO. 

Durham Finlay McRae, Esq. 

Sullivan H. McCorkindale, Esq. 

Willianistown D. F. Maclennan, Esq. 

Balmer's Island Allan Stewart, Esq. 

South Finch Finlay McNaughton. 

Rothsay Hugh Chisholm, Esq. 

PROVINCE OF QUEBEC. 

Lingwick D. McRae, Esq. 

Stornoway, Winslow D. Guun, Esq. 

Lake Megantic J. B. McDonald. 

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK. 
Dalhousie, Black Sand. Donald McMillan, Esq. 

PROVINCE OF MANITOBA (RED RIVER). 
Lower Fort Garry.... Duncan McDonald, Esq. 

PROVINCE OF NOVA SCOTIA. 
Springville, Pictou.. Duncan McDonald, Esq_ 

River Dinni.s, C. BA. McEachren, Esq^ 

PRINCE EDWARD ISLAND. 

Charlottetown ..John McNeil, Esq. 

Orwell William McPhail, Esq. 

Wood Island John McDonald, Teacher. 

UNITED STATES. 

Lake Linden, Mich John McPhail, Esq. 

Chicago, III Mr. MoPherson, Druggist. 

Lumberton, N. C Hon. Jame.s Sinclair. 

SCOTLAND. 

Edinburgh Maclachlan & Stewart 

Invernes;; John Noble, Esq. 

Tullypowrie P. McNaughton, Esq. 

Ledaig John Campbell, Esq. 

AUSTRALIA. 

Macavther, Victoria Donald Beaton, Esq. 

NEW ZEALAND. 
Invercargill, Southland. ...John Waldie, Esq. 


I. Leabh.] DARA MIOS AN T-SAMHRAIDH, 1872. [4 Air. RUN AR TURUIS. 
A meadhon seann dachaidh nan 
Albannach tha "An Gàidheal" as iir 
a' cur failte le cridhe gràdhach agus 
taingeil air a luchd-diithcha air fad 
agus air leud cuairt a' chruinne gu 
h-iomlan. Anns na suidheacliaidhibh 
lira agus eugs-amhuil, anns am blieil e 
'g a fhaotainn ièìn ni 's freagarraiche, is 
e a run gu 'm faigh e eòlas maireannach 
air na Gàidheil gu lèir. Tha e air 
'uidheamachadli a mach fo stiiiradh, 
chuideachadh, agus theagasg nan sgoil- 
eirean Gàilig is nan uaislean tàlanntach 
Gàidhealach a's feàrr aig an tigh agus 
thairis. Is ann chum na criche so a 
shocruich e fa dheòidh ann an Albainn. 
Fo a' leithid so do riaghladh tha e ann 
an diiil gu 'm bi 'eideadh, a mhodh 
labhairt, agus na chanas e, taitneach, 
agus neo-oilbheumach do gach neach. 
Mu nacLiisibh so bithidh e lo-thoilichte 
èisdeachd gu smuainteachail 'sle aire 
ri beachdaibh muinntir 's am bith. 

Mar tha air fhilleadh auns na thubh- 
airteadh cheana'se Run Turuis "A' 
Ghàidheil" gach fear d' a ainm fhios- 
rachadh a mach, chum 's gu 'n taoghail 
e air gach mios le 'chuid naigheachd, 
le 'sgeulaibh, le eachdraidh an t-saogh- 
ail, le seisdibh ceòlmhor bhàrdan ar 
linn, maille ri iomadh focal teagaisg 
mhaith eile. Tha e dearbhta gu 'm 
faigh e cuireadh is failte chridheil aig 
gach dorus air son a shaothrach oidh- 
eirpich. Agus ann an so tha e 'g iarr- 
uidh a bhi ag aideachadh le aigneadh 
ro-thaingeil mend na comain fo'm 
bheil e do mhòran air son am briathran 
misneachaidh, agus an cuideachaidh 
air iomadh dòigh. so a mach tha e 
suidhichte air a chairdean a ruigsinn gach mios gun bhriseadh. 'S ann le 
siiil gu'm biodh "An Gàidheal" ni'bu 
choimhlionta, agus gu 'm mealladh e 
saoghal fada a cheadaicheadh na bris- 
idhean a thachair roimhe so. A nis le 
clannaibh nan Gaidheal ri guailnibh a 
chèile bithidh e air a ghiiilan air agh- 
aidh gu buadhach ! 

Tha e soilleir agus fiosrach do na 
Gaidheil iad fèin, ni a dh' aidicheas iad 
gusaor, gu'm feum a' chuid dhiubh 
nach tuig Beurla gu h-iomlan a bhi 
car math air dheireadh air a* mhuinntir 
ud a tha a' sealbhachadh comais air 
paipeiribh naigheachd a leughadh anns 
am faighear eachdraidh an t-saoghail 
le 'dheanadasaibh mora, iongantach, 
maille ri iomadh teagasg feumail eile. 
'S e ar rim-ne gu 'm biodh an Gaidheal 
air a chur ann an cor co-ionnan ris a' 
Ghall anns a' chuis so. Bheir sinn 
geàrr-chunntas air gach ni cudthromach 
a bhios a' gabhail àite feadh nan riogh- 
achdan gach mios maille ri geàrr-sgeul 
cinnteach air a Ghàidhealtachd 'sair 
na h-Eileanaibh. Bithidh againn mar 
an ceudna geàrr-sgrìobhaidhean luach- 
mhor, brighmhor, agus teagasgail, air 
ciiisibh feumail, diomhair, le fòghlum- 
aichibh treuna, aithnichte, à measg 
nan Gaidheal 's gach àite. 'S cha dear- 
maid sinn a ghnath focal maith freag- 
arrach, agus solusach a bhi againn air 
eachdraidh, sgeulaibh, agus cleachd- 
uinnibh taitneach nan Gaidheal a bh' 
ann re "am o aois," — ar sinusreachd 
ainmeil a dh' fhalbh — a chum 's gu 'm 
biodh an gniomharan euchdail agus an 
gnathan subhailceach a' toirt aoibhneis 
do ar cridheachaibh agus 'gar misneach- 
adh-ne gu nithibh co-ionnan a chur an 
cleachdadh. Ni mo a ni sinn dearmad 76 AN GAIDHEAL. Dara Mlosan t-Samhraidh. air cruinneacliadh as gach ceàrn a 
h-uile dan, raim, is focal-geòire fiachail 
chum an tasgaidh air son linntean eile. 
Ged nach biodh na criochan feumail, 
cleachdail so idir air an cur romhainn, 
cha bliiodh e ach 'na dhleasdanas 
macail do ar dutliaich, do ar cànain 
'sd'a h-aois, do ar n-aithricliibli treuna 
leis an robh i air a labhairt y6 mhiltibb 
bhliadhnachan, gu 'n deanadh sinu 
oidlieirp dbuineil air ar càinnt a clium- 
ail air cliuimhue air chor agus nacli 
biodh ar dearmad suarach-ne "air an 
teanga, bhrighmhor, bhlasda, bhinn" 
'n a aobhar spòrsa agus tarcuis aig na 
Goill ni 's faide. 

A chum agus gu 'n dean sinn seas- 
amhmaireann,daingeann,agusèifeachd- 
ach an aghaidh nan sruthan tarsuinn 
so, feumaidh na Gàidheil gu leir aon- 
adh, seasamli taobh ri taobh, a dhion 
an tire, an cinnidh, an canain, agus 
gach urraim a bhuineas dhoibh fa leth, 
nithe mu 'm bheil Gàidheil anns gacli 
àite agus diithaich aon-sgeulach. Na 
nithe tearc' mu nach 'eil iad aon- 
sgeulach fagaidh sinn aig a' ghinealach 
a thig 'n ar dèigh, ach cha'n ann air 
duilleagaibh "A' Ghàidheil." 'J^ha an 
raon coitchionn air am feud sinn uile 
còrdadh farsuing gu leòir. 

'N uair a tha sinn a' stri mar so ris a' 
Charbh a sheachnadh gu sàbhailte, tha 
sinn dòchasach gu 'n gk'idh sinn mar 
an ceudna o chunnart Coire-bhreacain, 
— gu 'n gleidh sinn ar seasamh gu 
daingeann air bonn f'lrinn, ceartais, 
agus (h'agh blieus. Anns na ciiisibh 
so gheibliear sinn a ghnàth do-glidill- 
eachduinn. Air dhuinn ar coslas, agus 
ar gnc mar so innseadh gu h-aitbghearr, 
feudaidli sinn stad aig an am so le ar 
run no ar diiil atli-ainmeachadh, gu 'm 
faigh ar Leabhran fàilte, dlieth nacli 
gabhar aithreachas, feadh iomadh 
chriochan na Gàilig feadh an t-saogh- 
ail; gu 'm hi e 'na chuideachd thait- 
nich do gach seòrsa de ar co-Gliàidheil 
anns gach cor; agus gu'n dean e iad 
comasach air a bhi ni 's fheumaile dhoibh fdin, d' an cloinn, d' an càird- 
ibh, d' an co-chreutairibh ; d' an riogh- 
achd, do 'n t-saoghal, agus d' an Dia ! MU NA SEANN GHAIDHEIL. IV. 

B' iad na Picti no na Caledonaich 
Ghàidhealach luchd-àiteachaidh taobh 
tuath Albainn air tiis; ach mu'n 
bhliadhna a.d. 506 thàinig sluagh 
Gaidhealach eile a nail à h-Eirinn 
d' am b' ainm Scott no na Scùitlch a 
ghabh tàmh an taobh deas Siorramachd 
Earraghaidheil. B' iad na h-aitean 
anns an d'rinn iad tuineachas Còmhall, 
Cinntire, Cnapadal, Earraghàidheal, 
Latharna agus pairt de 'n Mharbhairn, 
maille ri Eilean He, Arainn, I-challum- 
chille agus eileauaibh beaga eile mu 'u 
cuairt doibh sin. A.nns a' chuid eile 
de 'n Ghaidhealtachd bha na Picti a 
chòmhnuidh, oir b' iad ceud luchd- 
aiteachaidh Albainn. Bha an ceann- 
bhaile aca so fagus air Dhnchailean 
no Peart, agus b 'i a' chrioch eadar 
iad fèin agus na Scoti na beanntau 
àrda sin a tha eadar siorramachd 
Pheairt agus siorramachdEarra-ghàidh- 
eil ris an abrar Drnim-Albainn. Tha 
e coltach gu 'n robh an Da fhine 
Ghhidhealach so a'deanamhsuas luchd- 
àiteachaidh Eirinn agus Albainn o 'n 
fhior-tlioiseach, agus gu 'm b' iad na 
Pictich, ris an abair na seanachaidhean 
Eirionnach Crnitlinich, anceuddhream 
a ghabh còmhnuidh anns an da dhhth- 
aich. Ciod 's am bith fri-dhealachadh 
a bha eatorra tha e coltach nach robh 
annta ach da threubh de 'n aou 
t-sluagh, d;\ theaghlach de 'n aon 
chinneadli, aig an robh na h-aon 
ghnàthannan agus a bha 'labhairt na 
h-aon chanaine. Bha na Cruithnirh 
no na Picti an taobh tuath Eirinn anu 
am Mòr-roinn. Ulladh agus an ceann 
tuath Laighinn; am feadh 'sa bha 
taobh an iar agus deas na h-Eirionn, 
's iad sin Conacht, Munadh, agus ceann Dara Mios an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 77 deas Laighinn air an àiteachadh leis 
na Scoti. B'iad na Pictich no na 
Cruithnich na ceud Ghàidheil a ghabh 
tuineachas an Eirinn agus an Albainn, 
agus roimli thoiseacli na sèathamh 
lìnne a rèir coslais, cba robh Gàidbeil 
's am bitli eile an Albainn ach iad fein. 
Ach aig an am sin thàinig trì ceann- 
ardan a nail à Eirinn agus leth cheud 
fear maille ris gacli aon diubh. Leis 
clio tearc 's a bba iad ann an aireamb 
tha e ro cboltacb gur h-ann a f buair 
iad cuireadh o Rigb nan Caledonacli 
gu tigh'nn a nail a riagliladb ann an 
Earra-gbaidbeal gu bbi 'n an ceannard- 
aibh air na Gaidbeil a bba an sin anns 
a' chogadh ris na Deas Bbreatannaicb, 
gus an cumail air an ais o bbi a bris- 
eadh ni b' fbaide stigb air taobh siar 
na Gàidhealtacbd. Oir tba e cosmhuil 
gur b-e bu ghnàtb-obair do na ^coti 
Eirionnacb a bbi a' sior cbogadb ris na 
Deas Bbreatannaicb. Bba na seann 
Gbaidbeil Albannacb a' cogadb riii mar 
an ceudna mar a cbitbear o 'u cbogadb 
a bba aig Fionn riutha, 'n uair a loisg 
e Baile-cbluaidb no Dhn-Breatann, 
ceann-bbaile nam Breatannacb a bba 
a cliòmbnuidli ann an Sratb-cbluaidh. 
Anns a cbeud dol a macb cha robh aig 
na ceannardaibh Eirionnacb so tiodal 
na b' àirde na an Toiseach no Triatb 
no Ceann-feadbna, acb an dèigb sin 
gbabb iad an tiodal Bigh dboibb fdin, 
agus rinneadli Feargbus 'na rigb, gidb- 
eadb blia e fo uacbd'ranachd Ard-righ 
nan Scott ann an Eirinn, agus bbuan- 
aich a sbliochd mar sin os ceann ceitbir 
ficbead bliadbna gus an do dhealaicli 
iad ri cuing na h-Eirionn mu 'n 
bbliadhna A. D. 590. Is ann mu 'n 
am so a tbainig Calum-cille a nail d 
h-Eirinn a sbearmonacbadb an t-sois- 
geil do na Gaidbeil Albannacb, 'n uair 
a bba Conull 'n a rigb air na Scoti agus ! 
Bride no Bruidai 'n a rigb air na Picti. \ 
Bba Kicbairt Bbride, rigb nam Picteach, \ 
's an am sin aig Locbnis, ach tba e col- ! 
tacli gu 'n robh mar an ceudna Caisteal | 
no Aros rioghail eile aig na righribh so ann an Diin-Chaillean no laimli ri 
baile Pheairt. Tha sinn a' leughadh 
mar an ceudna mu na Pictich Dheas- 
ach; bba an dara feadhainn diubh so 
air taobh tuath nan garbh-bheanntan 
(Grampians) agus an fheadbainn eile 
air an taobh deas diubh. Bba monadh 
Dhruim-Uachdair agus na Beanntan 
mora sin a' cur dealachaidh eatorra; 
agus faodaidh e bhi gu 'n robli iad air 
uairibb dealaichte 'nan riaghladh, agus 
gu 'n robh righ dhoibh fdin aig na 
Pictich thuathach, agus righ eile aig 
na Pictich dheasach. 

Do na Pictich dheasach bhuineadh 
am fearann a tha a nis 'deanamh suas 
siorramachd Pheairt, sioxTamachd Aon- 
ghais, Fiofa, Struileith, agiis an tir air 
taobh deas na Friu ris an abrar Lothian, 
gu ruig a chrioch Shasunnach. Do na 
Pictich thuathach bhuineadh a' cliuid 
eile dhe 'n tir gu ruig Gallthaobh agus 
eileanan Arcaimh. Agus bba Srath- 
chluaidh agus taobh an iar-dheas 
Albainn 's an am sin aig na Breatann- 
aich. 

(Ri leanniuinn.) D. B. B, LITIK MU GHAIDHEIL GHLASCHU. 
A Ghaidheil Ghaolaich, 

Chuir e aoibhneas air mo chridho mar 
a cliuala mi an sgeul, gii 'n do rinn sibh 
imrich thar a' chuan mhor is gu 'n robh 
a' mhiann oirbh a so suas tuineachadh 's a' 
bliaile so. Mata, mata, agus tha "An 
Gùidheal" a so suas ri teachd a mach 
gach mios ann an Glaschu. Ceud mile 
fùilte dhuibh — a' h-uile latha dhuibh — Gu 
ma fiida a bhitheas sibh beò agus ceo as 
'ur tigh. Nam biodli e mar mo mhiannsa, 
bliitheadh soirbheachadh gu leòir agaibh. 
Cha bhiodh Gàidheal eadar ceithir oisinnean 
na cruithne nach bitheadli air 'àireamh am 
measg 'ur luchd leughaidh, is cha l)hiodh 'ur 
sporan gun bhonn no 'ur cridhe gun ghean. 
Is ged nach 'eil an da shealladli agam, ged 
nach fiosaiche no fear seallaidh mi, tha mi 
cinnte gu leoir gu 'm hi soirbheachadh 
agaibh. Tha mise ag innseadli dliuibh gu 
'm bheil do Ghàidheil anns a' bhaile so fein. 
na bheireadh air 'ur n-oidheirp pàidheadh. AN GAIDHEAL. Dara M'los an t-Samhraidh, 1872. nan cuireadh iad an guaillean ris a' glinoth- 
ach mar bu dual is bu duthchasach dhoibh 
u dheananih. Nach f bada o 'n chuala sinn 
an sean fbocal "Clanna nan Gàidheal ri 
giiaillibh a cheile." Fbeara 'sa ghaoil is 
iomadh latba a sheas iad ri guaillibh a 
cheile, o latha blàir Alt-a-blionnaich, mar a 
rinn iad an cuid frin fo cheannsal Triath 
nan Eilean, gu tuil uaibhreach àirm Shas- 
uinn a tbilleadh air a h-ais agiis crun na 
h-Alba a bhuidhinn do Kaibeart Brns. giis 
an latha "s an do dhiricb iad uchdaichean 
Alma, le iolach ait na buaidlie fo stiuradh 
an f hior Ghàidheil, Cailean Caimbeul — Is tha 
mi an dochas mar sheas iad gu duineil cliù 
an dùthcha ann am mile blur, gu'n seas iad 
a nis a chearta cho fearail cànain an diith- 
cha le an ainmean a chur sios air son "A 
Ghàidheil" gu h-ealamh agus le an airgiod 
phàidhcadh gu togarrach Ach cha 'n e 
mhiiin gu'm bheil mòran Ghàidheal anus a' 
bhaile so ach tha do Chomuinn Ghàidheal- 
ach de gach seòrsa ann, nan gabhadh iad 
"An Gàiuheal" fo an sgiathaibh càirdeii 
gu'm b" un-ainn iad dion a thoirt dha o gach 
cruadal, agus cuideachadh anns gach aire. 
Is ma cheadaicheas sibh dhomh, bheir mi 
cunntas goirid air cuid de na Comuinn sin 
agus ua h-aobhair air son am bheil iad air an 
cur air chois. Tha iad cho lionmhor is gur 
gann a ghabhar ann an aon litir iomradh a 
thoirt orra gu leir, tuigidh mata iadsan a 
dh"fhaodas a bhi air am fiigail a mach nach 
e dimeas, ach diùiiie is aobhar. 'S e is 
aobhar gu 'm bheil iad cho lionmhor, gu 'n 
d' fhas e fasanta, o cheann tamuU ùine, do 
gach eilean is siorramachd comunn fhaot- 
uinn a suas co-chcangailte ris a'cheàrn sin, a 
chum is gu'm bheil a nisnacruineachaidhean 
sin cho lionmhoi- ach gann ri eileinibh innse 
Gall, no siorr'achdailih nan garbh chiioch. 
Cha'n'eil mi idir a' diteadh a' chleachdaidh 
60, oir is ciatach an tii, aim am measg otliail 
is iiprait a' bhaile mhoii-, a bhi cumail beò 
gaol dùtlicha, agus a bhi a' cuimhneachadh 
ghnathan agus chleachdainnean nan gleann- 
tan siochail 'sail deachaidh ar n-àrach; ach 
oha'n f heud mi a ràdh nach feudadh pairt do na 
conminn sin barrachd adheanamh air son an 
luchd dùthcha na tha iad a' deanamh. Tha 
gun teagamh air bith cuid diubh a' deanani 
mòrain. ('omhaii'aichte anns an rat had so 
tha an "Comunn Gàidhleach" (Highland 
Society). Is gann a dh' fheudar meud a' 
inhaith a tha an comunn so a' deanamh a 
Km mhcas. Tha iad a' cumail suas sgoile 
aims am bheil fòghlum agus leabhraichean gun airgiod gun luach, air an toirt do theann 
air naoi ceud do chloinn Ghaidhealaich, Is 
cha 'n e teagasg suarach a tha iad a' faigh- 
inn, oir cha'n'eil mi a' saoilsinn gu'm bheil 
ach gann sgoil ann an Glaschu a theid an 
toiseach oirre. Is cha'n e mhiiin gu'm 
bheil iad mar so air an deagh theagasg, ach 
tha gach bliadhna deise bhreacain air a 
toirt do àireimh mhòir do na caileagan. Tha 
an t-aodach so air a thoirt ciia 'n ann ann 
an rathad deirce ach mar dhuais do na 
sgoilearan a's feàrr, a chum nach ruig a leas 
an Gaidheal a's uaibhiiche inntinn nùir a 
bhi air leigeal le a nighinn an t-aodach a 
chosd — 'si sochair anabarrach a tha aig ar 
luchd-diithcha anns a' bhaile so, anns an 
sgoil so. Is lionmhor mac Gaidheil an 
diugh, a tha 'lioiiadh àite onoraich aig an 
tigh is thairis a dh'fhaodas a' chomain sin 
a thoirt air an fhòghlum a f huair e ann an- 
sgoil a' Chomuinn Ghaidhealaich. Cha 'n 
'eil sealladh a chi mi o cheann gu ceann 
do 'n bhliadhna a tha cho taitneach leam, 
ri bhi a' faicinu, a reir an gnatha, air tois- 
each ceud mhios an t-samhraidh gach 
bliadhna clann na sgoile Gàidhealaich a* 
meùrsadh fb cheannsal an luchd-teagaisg is 
luchd riaghlaidh a' chomuinn, gu Eaglais 
Chaluim Chille far am bheil searmoin freag- 
arrach do chloinn air a toirt seachad leis a' 
mhinisteir. Is bòidheach an sealladh da 
rireadh a bhi a' faicinn mu naoi ceud cloinne 
ag iomachd ann an ùrdugh o'u sgoil gus an 
Eaglais is air an ais a ritliis. Na maothrain 
ghaolach! tha mo chridhe a' teòghadh riu 
gach uair a chi mi iad. 'n tha mi a' 
labhairt air sgoil feudaidh mi a thoirt fain- 
ear gu'm bheil sgoil eile mar an ceudna ann 
an Glaschu far am bheil teagasg agus leabh- 
raichean a nasgaidh air an toirt do chloinn 
Ghaidhealaich, ris an abrar sgoil MhicLach- 
luinn. Chaidh an t-airgiod a tha 'cumail 
suas na sgoile so f hàgail le duine coir de 'n 
ainm Mac Lachluinn. Rinn e 'chuid airgid 
anns ua h-Innsibh, is ma thiomnadh dh'f hag 
e roinn de air son sgoil a thoirt do Chloinn 
Ghàidheal aims a' bhaile so, agus is iomadh 
aon a dh' fheudadh a bheannachd a thoirt 
air air son a ghniomha. Tha niu dha cheud 
Egoilear anns an sgoil so. Tha comunn 
Gàidhealach eile againn mar an ceudna, ris 
an caiiar 'sa' bheuria "Tlie Celtic Society." 
Tha deagh aobhar aig a' chomunn so anns an 
amharc mar an ceudna, — aobhar a bu 
choir am brosnachadh gu ftiilte fhuranach 
a chur air "A' Ghàidheal," oir tha iad ag 
aideachadh gu 'm bheil an aon chrioch Dara Mios an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. aca 's an amharc ribh fein. So agaibh 
na nitheau a tha iad a' cur fa 'n comhair 
fèinadhean,amli (1.) "Cànain, fòghlum, ceòl, 
bàrdachd, èideadh, sean-nithe, agus cluich- 
ean fearail Ghàidheal na h-Alba, a chumail 
suas. (2) Còmhnadh airgid a thoirt do 
Oileanaich Ghàidhealach athacomharraichte 
airson an dichill no an tapadh. (3.) Cuid- 
eachadh a dheanadh le muiantir a bhuineas 
do'n Ghaidhealtachd a dh' fhaodas tuit- 
eam ann am bochdainn ann an Glascho." 
Tha run a' chomuinn maith is cha 'n 'eil 
teagamh nach 'eil an deanadas a ruir an 
rùin, oir tha cùrr mòr air mile ball anns a' 
chuideachd. Car cosmhuil ris a' chomunn 
so tha a' "Chuideachd Cheann-tìreach," 
Oir tha iadsan mar an ceudna a' toirt cuid- 
eachaidh do dhuine òg aig an Oil-thigh, 
agus a' cur dliuaisean a chum nan sgoiltean 
ann an Ceann-tire, a bharrachd air bhi a' 
deanamh còmhnaidh le naistnich Chiun-tire 
a tha air tighinn gu bochdaina. A thuilleadh 
orra so tha àireamh mhùr eile aig am bheil 
'n am beachd, a bhi 'cumail suas ciiirdeis 
agus carrantachd, is a' deanamh còmhnaidh 
leis an fheumach is cuideachaidh le luchd a' 
mhi-fhortain. Ach cha dean mi ach a 
mhàin an ainmeachadh. Tha an " Comunn 
■Earra-ghiiidhealach" a'deanamh feumanach 
beag 'san rathad so. Is " Comunn oircheas- 
ach Pheairt." Tha a' "Chuideachd Sgiath- 
anach" ag amharc an dcigh nàistnich eileau 
maiseach a' cheò. Tha " Cuideachd oir- 
cheasach Chataoibh" a' deanamh iochd air 
an co-luchd-diithcha. Tha "Comunn Muil- 
each," is "Comunn Ileach" ann. "Comunn 
Abrach," is "Comunn Appaineach," "Cuid- 
eachd Arranach" is "Comunn Collach,'' 
"Cuideachd nan Siorramachdan tuathach," 
agus "Buidheann Cheann-lochgilb is Loch" 
fine." Tha gach aon de na cuideachdan so 
a' coinneachadh uair 's a' bhliadhna tim- 
chioU bòrd suilbheir na feisde gu dinneir a 
ghabhail le chuile, no a' coinneachadh ann 
an talla eigin gus am feasgar a chur 
seachad, le ùraidean, ceùl agus ùrain. Ach 
thacuid dhiubh a' deanamh tuilleadh na so, oir 
tha iad a'sineadh na lùimh' f hiail do iomadh 
aon air an do luidh am mifhortan gu trom, 
is air an do ruig cruadal is eigin. Fhir mo 
chridhe, is eireachdail an sealladh ri 'f haic- 
inn e, mar tha "Tigh mor na cuirme mar 
liichairt laiste," is a tha "clauna na Tir' 
Aird' ris an abrar gu bràth na gaisgich" a' 
-coinneachadh, cuid diubh sgeudaichte ann 
«ideadh aosda na dùthcha, le an sporain 
mhollach is an spangan airgid ; na nionagan màlda, le am miog shuilean tlatha, is na 
mnathan còire gu boiteanach, sròlach, rib- 
eanach gu'n saoileadh sibh gur bean baile 
gach aon diubh. Mar tha a' chuideachd a' 
cruinneachadh, tha piobaire no dh;\ a' cur 
nan smi'iid dhiubh a'cluichair pìobmhòir nan 
dosan àrda, gu snasmhor grinn, port meàr- 
sidh eigin. Cha 'n ailhne dhomh ceòl a 
ghluaiseas mo chridhe cosmhuil ri nualan na 
piobam(Mre,martha "Cabar-feidh," "Cumha 
Mhic an Tòisich," "A mhnathan a' Ghlinne.'' 
no aon de na seann phuirt Ghàidhealach sin 
air an deagh chluich. Mar a tha a' chuid- 
eachd cruinn 's a ghabhas fear na cathrach 
'àite 's a tha 'n t-altachadh air a ràdh, 's ann 
an sm a bhitheas am farum, le gleadhraich 
chupan is spainean, luchd frithealaidh a' 
ruith 's 'n an dean ruith a' freasdal do gach 
aon cho suilbhear togarrach is ged a bu 
tigheama fearainn gach aon's a'chuideachd. 
Tha an sean-fhocal ag riidh gu 'm "bi 
gille aig an fheannaig 'san fhogharadh.'' 
Ach tha gille aig gach aoidh aig na cuid- 
eachdaibh cùirdoil ud. Cha bu mhaith learn 
a bhi 'cur miothlachd air aon de na comuinn, 
ach cha 'n fhaod mi rùdh. gun tig aon 
diubh suas ris a' Chomuun Mhuileach, aig a' 
chuirm bhiiadhnail aca. Bha air a' 
bhliadhna so fein an talla a's motha 's a' 
bhaile air a lionadh o cheann gu ceann le 
cuideachd cho togarrach, cridheil, òrdail is 
a chunnaic mi riamh. Bha òrain Ghùidhlig, 
is òraidean Gàidhlig air an toirt seachad ann 
am pailteas. Oide is fheudail! b'e an seall- 
adh e mar a bha gach neapaiginn pòca a 
mach a' togail seisd air an fhonn; tha mise 
aj ràdh ribh nach 'eil coinneamh 's a' bhaile 
a bheir ite as an te Mhuilich, cha tig a' 
h-aon diubh ann an uisge na stiiirach aice. 
Ach an innis sibhse dhomh ciod a's ciall do 'n 
ainm "^Soiree" a thug iad air na coinn- 
eamhan ud, Tha fhios o 'n a bha sibh an 
America gu'm bheil gach eùlas agaibh is 1 
gu 'n teid agaibh air so a dheanamh. Tha 
iad ag ràdh rium gur he facal Fraingis a 
th' ann, ach is gann a tha mi 'gan creidsinn. 
Oir ged a thàinig e oirnn as an Fhraing is 
i mo bharail gur h-e facal Gàidhlig a th'ann 
a ghoid iad bh'uainn is a tha uis a' tighinn 
oirnn ann an dreach ùr. Tha fhios agaibh 
gu 'm bheil na Frangaich gu math tapaidh 
tiolpanta, agus gu 'm bheil e air a chur as 
an leth gur h-e an gnàth innleachdan a 
fhuair muinntir eile a mach a thoirt leò, is 
an sin a chur mar fhiachaibh air an 
t-saoghal gur iadsan a fhuair a mach a' 
chilis an toiseach. Is tha duine coir a's 80 AN GAIDHEAL. Dara Mlos an t-Samhraidh, 1872: aithne dhomhsa ag rùdli gur h-ann mar so 
a rinn iad leis an fhocal so. Tha esan 'sa' 
bheachd nach'eil anns an fhacal soiree acli 
an dnigh Fhraugacli air an fhacal suiridh!!! 
Ach biodli sin mar a thogras e, tha aon ni 
fior, gur ciatach a thionudaidheas'iad a mach 
aig na coinnoachan sin, is cha'n'eil mi ag rùdh 
nach bi beagan do 'n t suiridh a' do) cuid- 
eachd, agus is mise nach faigh coire dhoibh 
mar tha gach ni gu beusach ceart. Ach 
feumaidh mi an litir so a tharruing gu crich, 
ach mu 'n dean mi sin, tha aon Chomuun 
Gàidhealach oile air am feum mi iomradli a 
thoirt, agus 'se sin an "Comunu Oiseanach." 
Tha an comunn so a nis teann mhath air 
leth cheud bhadhna a dh' aois, agus is 
fior chomunn GùiHg a tha ann, oir tha gach 
gnothach air a ghiidan air adhart anns a' 
Ghàilig. Tha na mionaidean air an sgriobh- 
adh anns a' chànain mhilis sin, is tha gach 
òraid is deasbaireachd anns a' cheart chàinnt 
ghaolaich. Tha an comunn so a' coinn- 
eachadh air gach feasgar Di-h-aoine fad 
seisein an Oilthigh ann an tigh-seiseiu eag- 
lais Challum Claille, agus is iomadh sear- 
monaiche fileanta, gleusda, an Albainn 's an 
Canada a bheir a bheannachd air a' Cho- 
munn Oiseanach a' son anchothroim a bhuil- 
ich e orra gu eòlas fhaotuinn air a' GhàiHg. 

A nis, a Ghi'iidheil rùnaich, thug mi dhuibh 
cunntas air a' chuid mhòir do no comuinn 
Ghàidhealach againn anns a' bhaile so, is 
tha mi cinnteach o 'n àireimh gu 'm lend 
sibh misneach a ghlacadh a chum dol air 
'ur n-aghaidh gu fearail 'n 'ur n-obair, oir 
ma chuiroas iad an guaillean ri chtile tha an 
gnothach leibh. 

Slàn leibh — Theagamh gu 'n cluinn sibh 
nam gu goirid a rithis. An latha a chi 
s nach fhaic, is mi, le gach deagh ghuidhe, 
ur caraid dileas. 

RUNASDACII. 

Glaschu, air Cluaidh, Ì 
2.3mh. de'n Ghiblean, 1K72. J OISEIN: A LINN AGUS A 
BUARDACHD. 

(air leantuinn.) 
Cha 'n 'eil na comharraidhean aon 
chuid fann no faoin a tha dàin Oisein 
annta f(5iu a noclidadh gu 'm buin iad 
do aimsir a tha fada air chiil. Tha c 
Huilleir gu 'n robh laoicli is saoi na 
Fdinne ann an suidheachadh simplidh; 
gu 'n robh iad fatha-st ann an òg mhad- uinn au cinneadalachd 'n uair a chaidh 
slige au t-sòlais mu 'n cuairt, agus a 
thog au righ am foun air h\ithibh nan 
sonn a b' hirde gniomh, is Ian mhile 
fear focail shuas ag aomadh gu luaidli 
an righ. Is e leantuinn na seilge air 
raon is aonach, agus marcachd thairis 
air stuaidhean a' chuain mhoir, maille 
ri Cruaidh is Maile ciar a ghiiilau aun 
an dealan beur a' chòmhraig, a bu 
chleachduinn do laoich na Feinne. 
Cha robh au aite còmhuuidh seas- 
mhach. 'Nuair theirgeadh tuirc is 
feidh ann an aon aite, rachadh na 
seann Ghàidheil gu aite eile; agus is 
ann air an aobhar so a tha e 'tachairt 
gu 'm bheil aiumean air am faotainn 
an sud agus an so, a tha 'gleidheadh 
cuimhne air sàr-threin na Feinne. 
Cha robh eòlas no tuigse aca, mar tha 
dain Oisein gu soilleir a dearbhadh, air 
ealdhain no innlcachd air bith ach a 
mhàin orrasan a bha feumail doibh 
anns a' bheatha a bha iad a' caitheamh. 
Bha iad eòhxch air iarunn. Is ann an 
Ceàrdach Luinn Mhic Liobhuinn a bha 
ri obair gobhainn aig righ Lochluinn 
anns a' Bheirbhe, a bha sleaghau is 
lannan na Feinne air an deanamh. Is 
e Mac an Luinn a b'ainm do'n chlaidh- 
eamh a bha Fionughal ag iomchar. Is 
eiginn gu 'u robh eùhxs nach bu ghann 
aca mar au ceudna air seòhxdaireachd. 
Oir tha e soilleir gu 'n robh iad gu 
minic ag imeachd thar a' chuan shum- 
ainneach, stuadhach gu Lochlann, gu 
Innisfàil is Innis-nan-torc. B'e mianu 
nan laoch an eithear dhoun is a chur- 
ach luath ag eiridh suas air cuau nan 
long, a' gearradh an astair feadh thonn 
gun chiiram, mar theiue nan speur 
troimh bhearnaibh beur nan neul. 
Ged bha longan na Feinne fo'n siiiil 
bh;\na 'beumadh troimh 'n cheathaich 
ghlais air toirm nan stuadh 's nan tonn 
eiti, 's an cobhar ban mu 'm muineal 
shuas; gidheadh, dileas do shimplidh- 
eachd na luiugis 'saun le iallaibh air an 
deanadh, mar dh'fhaodas sinn a chreid- 
sinn.debhiannamfiadh'sbheabhaichean Dara Mìos rn t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 81 na seilge a bha na siùil gheala air an 
ceangal. Chi sinn mar so gu 'n robh 
eòlas na Feinne a ruigheachd air na 
cleachduinnibh aca fein, agus nach 
robh ni b' fhaide. 

Air feadh bardachd Oisein uile, cha 
'n 'eil luaidh air a dheanamli air inn- 
leachd no àbhaist nach 'eil a' comh- 
chòrdadh ri òige nan laithean anns an 
do thog iad fuaim air teudaibh na clàr- 
saich ann an Talla Sheallamai Giul- 
ainidh an ni so fein Oisein is a threun- 
laoich gu aimsir fad o chian. 

Ged b' e athair Osccdr agus mac 
Fhionnghail righ Sheallama « nam feart, 
bard caomh nan iomadh sgeul ; ged bu 
bhinn gach dan o 'bheul maiseach, an 
trath thòisicheadh esan rujh nam bard 
air iomradh àrd nan laoch 's nan lann ; 
bha 'smuaintean arda, òirdhearc, agus 
a shamhiaidhean bòidheach fìrinneach 
air an tarruing o nàdur fein. Fuaim no 
guth, luaidh no moladh cha 'n 'eil 'n a 
bhàrdachd uile air curaidh Greugach 
no air filidh Romanach. Cha chualar 
leis riamli gun do sheinn Ilomar iom- 
raiteach treubhantas is euchdan nan 
Greugach, maille ri fearg an-iochd- 
mhor Achilleis, ni mo dh' inntrig 
ranuan sgeineil grinn Virgeil agus 
Horals, a chridhe riamh. B 'e nàdur 
fein ban-altrum cbaoimhneil Oisein. 
A' ghrian, mac aighearrach nan speur 
anns an ògmhaduinn agus ann an 
duibhre 'n fheasgair; na neòil, a dh' 
iadhas mu lòchran nan leadanòrbhuidh, 
'ga dheanamli smalanach, sprochdach, 
agus an uair 'dh' imicheas iad thairis 
air, ag aiseag sunnd is gean is sòlais ; 
a' ghealach leth-chòmhdaichte le trus- 
gan dorcha, agus aig am eile 'toirt 
seachad a soluis fein le 'guiiis àiUidh 
aoidheil; na sruthan gàireach, tormau- 
ach a ruitheas dian bho aonaichibh 
nam fuar-bheanu arda; an ceo a thùir- 
lingeas ann an iomadh dealbh is cruth 
air broilleach nan raon, air uchd nan 
lochan 's air taobh nan cnoc le scleò 
dhuaichni; na cluarain a' crathadh an 
cinn ann an osag Lhiai; feartan na Feinne le cruaidh is mhile; fuaim lùir- 
each is beumadh lann, osuaidheaa 
thaibhsean is guiomharan nan laithean 
a bha 's a dh' aom ; b' iad so uile càird- 
ean Oisein, an trath a mhosgladh 'anam 
le guth nan dan 's le fuaim nam fonn. 
Agus CO a leughas bardachd Oisein agus 
a thuigeas a h-òirdheirceas agus a snas 
— mòrachd a smuaintean, nach aidich 
air ball gu 'm bheil e, mar thubhairt e 
fein mu Fhionnghal nam feart, a' seas- 
amh leis fein, gun choimeas am measg 
nam filidhean. 

Thig e dhuinn a nis oidhirp a dhean- 
amh air linn a' Bhàird aosmhoir 
thairisich a shonrachadh a mach ni' 
mionaidiche. Chunnaic sinn gu 'n, 
bheil cainnt is dealbh nan dan fein ag 
inuseadh sgeoil air am o aois, agiis 
gu 'm bheil còrdadh dlùth follaiseach 
eadar smuaintean, beachdan, agus 
guiomharan a' Bhàird. Ghleus e 
'chruit chiiiil, agus dh' imich anam an 
srutli nam fonn 's nan òran, oir bu 
taitneach leis faireachduinnean a 
chridhe a dhòirteadh a mach gu 
nadurra. Cha b' e iarrtuis solas a 
thoirt do dhaoinibh fòghluimte. Cha 
robh e air a theannachadh le riaghailt- 
ibh sgriobhta na Bardachd. Bha toirm 
nan dan bho'n am a dh' aom, tlachd- 
mhor do 'n anam a bha tairis, fial. 
Dh' aithris bilean a' Bhaird gu fior 's gu 
nadurra na smuaintean bbidheach 'sna 
h-òrain bhlasda 'bha 'tuiueachadh ann 
an uaigneas anama fein. 

Tha iomradh air a dheanamh air 
siol nan coigreach, agus ann an Caomh- 
mhala tha Caracul is Caruimi nan 
sruth ag iadhadh ann am fuil a' bhiiirn, 
air an toirt far comhair. Thug 
Fionnghal buaidh, 's bha solas air ard 
na mòrbheinn. 

Tha ruaig air mac righ an domhain 
's a shluagh. 

" Togaibhs' a bheula nan dan, 
Togaibh gu h-àrd am blàr aig Carunn ; 
Theich Caracul 's a shluagh o m' lainn. 
Theich e thall thar raoin an àrdain. 82 AN GAIDHEAL. Dara Mios aa t-Samhraidh, 1872 A ghaisgich mar dhealain air sliabh 
'Tlia 'sgeadachadh tannais na h-oidhche, 
'S e 'g aomadh ro' ghaoitli o 'n iar 
'Sa'choille chiarmu'n cuairta'boillsgeadh 
Taom, a Charuinn, taom do shruth ; 
An aoibhneas an diugh siubhail sios. 
Theich coigrich a b' àirde guth." 

Tha e cosmhuil gur h-e Caracalla 
mac Hhevei'uis an ceaiuiard ard Rom- 
anach a tha air a chiallacliadli an so. 
Chaochail Severus aun an toiseach an 
treasamli linn, agus mar sin, tha bun- 
chair is barantas againn aun a bhi 'g 
amharc air an treasamh no 'n ceath- 
ramh linn, mar an t-àm anns an robh 
talk na fèile 's nam fleagh, nan cuach 
's nan corn, 'n a sheasamh ann an 
Seallama nan tiir ard, mun robh laoich 
na Fdinne 'n an tannais gun tuar 's a 
chàrn air neòil agus fuar-ghaoith 
Ghonai, 

Tha fios againn gur h-iad ainmean 
Locklituieachsb tha, mòran de eileanaibh 
Albainn a giiilan. Jura, Scarba, 
Staffa — cha 'n e so fuaim na Gàilig. 
Cha 'n 'eil blasdachd Oisein anns na 
h-ainmibh so. Buinidh iad do thir 
'sdochainnt nan coigreach. Bhagun 
teagamh ainm gach eilein is caoil, gach 
maigh is raoiu air tils Gàidhealach. Is 
anns a' cheathramh agus anns a' chuig- 
eamli linn a thainig na Lochlinnich 
siol nan tonn a nuas, agus a rinn iad 
àiteachadh ann an eileanaibh Albainn. 
Bha, mata, Oisein agus suinn threubh- 
acli na Feinne roimh an am so. Cho 
fada 's a tlia e comasach a leithid so 
de ni a r(^'iteacliadh gu ceart, tlia e air 
adheanamhamach gurh-anns a' cheath- 
ramh linn a ràinig teachdairean a' 
Chreidimh Chriosduidh tir nam beann 
's nan sruthan fuaimneach. 

Aig toiseach Ckaltlw'nm is Cliaol- 
mkail,thii Bard Chonai'labhairt mar so : 
"Glan ^'utli na Ibnna de thri'in, 
Fliir 'tlia 'tuincadli Icat fein an cos. 
Fliir a tlii'iinii,^ o iiiliiV^di nan Gall, 
MosL^laidh ni'anani an ialla nan Hea.!:,'li; 
Mar na làithean am bliadhnaibh thall: 
Tlia mi 's'mcadli mo làinli 'tha lag, 
Is an osun fo smachd mo chlèibh'. An cluinn tlui, sliil nan cos an craig 
Fonn o Oisian mu 'òg glmiomb fein? 
Am faic fear tninidli nan cos ciar' 
S.L,àath mliòr Oisein an àird an talla 
Fo cbomharradh scara nan còmhrag? 
Thrc'ig an soillse glan a balla, 
Tha meirg air a ballaibh, mo dbòruinn! 
Cluinu-sa, fliir tuinidh nan cos ciar', 
Mòr sgeul air na bliadhnaibh 'tba tball." 

Is ann an seann Idithibh Oisein a 
sgriobh e 'n dan so. Cha 'n 'eil è eu- 
cosmhuil idir gur h-e aon de cheud 
Shearmonaichibh an t-soisgeil a tha 'm 
Bard a' ciallachadh leis an neach a 
thainig mhagh nan Gall 'sa bha 'tuin- 
eadh leis fein an cos nan creag. Is ann 
an dèigh do righ Fearghas a liichairt 
a phlanutachadh ann an tir nan GaU, 
agus frithean is aonaichean na Gàidh- 
ealtachd a thrèigsinn, a dh' eirich 
roinnean am measg luchd tuinidh nan 
àrd-bheann. Sgairte bho cheile le 
glinn leathan dhomhaiu, no le aibh- 
nichibh brasa beucach; cuairtichte le 
lochaibh farsuing eiti no le beanntaibh. 
corrach àrda, roinneadh na Gaidheil 
'nam buidhnibh an dèigh do chuirm 
'sdo chompanas an righ an trèigsinn. 
B'e so a bu phriomli aobhar do na 
roinnibh ris an abrar Clann nan Galdh- 
eal. Tha laoich is treun-fhir Oisein a* 
gèiUeachduinn do 'n mhòr thriath 
Fionnghal gun fhocal, gun ghutli o 'n 
ceann : gach siiil air lainn is tuar an 
righ, is esan a' tarruing a shleagh _o 
'chill. Is i gairm ard mhic Chomhail 
a thionaileadh mòr ghaisgeacha na 
Feinne gu cath no fleadhachas; agus 
cha robh cinn feadhna no ceannardan 
air bith eile air an aithneachadh no air 
an aideachadh. 

Tha mi 'saoilsinn ma chuireas sinn 
an cuideachd a cheile na h-aobliairean 
air an d' rinn mi nis gu h-aithghearr 
iomradh, gu'm bheil againn barantas 
seasmhach ann a bhi 'creidsinn gur 
h-anns an treasamh linn aghluais Fionn- 
ghal gu stri nan lann, agus a thog 
Oisein fonn mills nan òran air teudaibh 
nan sàr-chlàrsach. 

[Ri leanntuinn.) CONA. Dara Mios an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 83 UKNUIGH OISEIN. 

Oisein. 
Aithris sgeul, a Phàdniig, 

An onair do leughainn," 
Am bheil nèamh gu h-àraidh, 

Aig Fiannaibh na h-Eirinn? 
Padruig. 
Bheireams' briathar dhuitse, 

Oisein nan glonn,t 
Nacb 'eil neamh aig t' athair, 

Aig Oscar, no aig Goll. 
O. 'S olc an sgeul, a Phàdruig, 

A th' agad dliomhs', a cbleirich ; 
C uim' am bithinn-sa ri cràbhadh, 

Mur 'eil neamh aig Fiannaibh Eirinn? 
P. Nach dona sin, Oisein, 

Fhir nam briathra boile, 
'Sgu'm b' fheàrr Dia re aon uair', 

Na Fianna Eirinn uile? 
O. B* f hearr leam aon chath làidir, 

A chuireadh Fionn na Feinne, 
Na Tighearn a' chrabhaidh, 

Agus thusa, chleirich. 
P.JiGre beag a' chuilf chronanach, 

Agus mònaran na greine, 
Gun fhios do'n Righ mhoralach^ 

Cha tc-id fo bbil' a sgeithe. 
C. 'N saoil tliu 'm b' ionann e 's Mac Cumhail, 

An righ 'bh' againn air na Fiannaibh? 
Dh' f haodadh gach neach 'bha air thalamh, 

Dol 'n a thalla-san|| gun iarraidh. 
P. Oisein ! 's fada do shuain, 

Eirich suas is eisd na sailm, 
O'n chain thu nis do liith 'sdo rath, 

'S nach cuir thu cath ri la garbh. 
0. Ma chain mi mo liith 's mo rath, 

'S nach maireann cath a bha aig Fionn, 
Do d' chleirsinneachd is beag mo speis, 

'S do cheòl eisdeachd ni 'm fiach leam. 
P. Cha chual thu co math ri m' cheòl, 

thus an domhain mhòir gus a nocbd; 
'S tha thu aosda an-ghlic liath, 

Fhir a dhioladh cliar air chnoc. 
0. 'S trie a dhiol mi cliar air chnoc, 

'lUe Phiidruig a's olc rim, 
'S eucoir dhuitse 'chain mo chruth,^ 
nach d'jfhuair thu guth air thus. Chualas ceòl os cionn do cheòil, 
Ge mòr a mholas tu do chliar ; 

Ceòl air nach luidh leth-trom laoich, 
Faoghar cuilc aig an Ord Fhiann. 

'N uair a shuidheadh Fionn air cnoc, 

Sheiuneamaid port do 'n Ord Fhiann, 
"Chuireadh 'n an codal na slòigh, 

'SJochòin bu bhinne e na 'chliar. 
Smeòrach bheag dhubh o Ghleann Small, 

Faoghar nam bare ris an tuinn," 
Sheinneamaid an leithid' a phuirt, 

Is bha sinn fein 's ar cruit ro bhinn. 

Bha tri gaodhair dheug aig Fionn, 

Leigeamaid iad ri Gleann Small ; 
'S bu bhinne glasghairmf ar con, 

Na do chluigs', a chleirich chàidh. % 
Guide ruinne. Fionn ar dia, 

A riar cliar§ agus sgoil 
Thug e la air bronnadh òir|| 

'S an ath lò air meaghar chon. 
P. Aig meud 'f hiughair ri meaghar chon, 

'S e dioladh sgoil gach aon la, 
'S aig lughaid eisimeil ri Dia, 

Anis tha Fionn nam Fiann an làìmh. 
0. 'S gann a chreideas mi do sgeul, 

A chleirich le d' leabhar ban, 
Gu 'm bitheadh Fionn, no cho fial, 

Aig duine no aig Dia an làimh. 

P. Ann an ifrinn tha e'n làimh, 

Fear le 'n sàth bhi bronnadh òir, 
Air son a dliimeas air Dia, 

Chuir iad e 'n tigh pian fo leon.U 
0. Nan robh Clanna Morni steach. 

Is Clanna Baoisgne, na fir threun", 
Bheireamaid-ne Fionn a raach, 

No bhiodh an teach againn fein. 
P. Còig còigeanna""'-' na h-Eirinn ma seach, 

'S air leat-sa gur mòr am feura, 
Cha tugadh sin Fionn a mach, 

Ged bhiodh an teach agaibh fein. 
0. Nach math an t-àite ifrinnft fein, 

A chleirich dha 'n leir an sgoil? * Tbe MS. Ì3 'lebhidh'; the Dean of Lismore's Book 
has 'leyvm"='leughainn,' which w3 have adopted. 

f 'Glonn,' deed of valour, exploit. 

{ 'Cuil,' a fly ; 'a" chuil chronanach," the humming fly. 

§ 'Mùnaran,' mote. 

II The MS. is 'tsheolle,' for, probably, 'shealladh'; "na 
shealladh-san,' into his presence. Dr. Young's copy has 
"na thalla-san,' into his hall, which we have adopted. 
The Dean of Lismore's Book has ' 'n a thigh.' 

H It is difficult to decide whether the word in the MS. is 'cruth' or 'emit'; the copies of Hill and Dr Young 
have 'cruth.' 

♦ TheMS. andHill'soopyhave 'tuinn.' ' Tonn' is some- 
times feminine. See Armstrong's Dictionary, and Duncan 
Riach M'Nicol's lines at the end of this poem. 

t 'Glasghairm,' noise of hounds. 

t 'Càidh,' holy, pure. 

§ The MS. is 'A riar chliar agus scoil;' Hill's copy has 
'A riar do chliar is do scoil,' but inaccurately printed. 
'Riar,' please, satisfy, distribute, serve. See O'Reillys 
Dictionary. 

II 'Bronnailh òir,' distributing gold. 

i[ 'Bhròn ' is written in the MS. over 'leòn.' 

*» 'Coige,' a fifth, a province. 

tt 'lume'inMP. 84 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-Samhraidh, 1872. Nach CO math is flaitheas De, 

Ma gheibhear innt' fcidh is coin? 
Bha mise la air sliabli Bhòid, 

Agus Caoilte 'bu chruaidh lann, 
Bha Oscar ann is Groll nan sleagh, 

DòmhnuU nam lleadh is Fraoch' o 'n 
ghleann ; 
Fionn Mac Cumhail, borb a bhrigh, 

Bha e 'n a Righ os ar cionn. 
Tri inaca àrd-rìgh nan sgiath, 

Bu mhòr am miann air dol a shealg, 
A Phàdriiig nam baehall fiar,* 

Cha leigeamaid Dia os ar cionn. 
Bu bheag leam Diarmad 0' Dhuinn, 

Agus Fearrghas 'bu bhinue glòir, 
Nam bu chcad leat mi do 'n huidh, 

A chleirich nuaigh,t a theid do 'n Roimh. 
p. C'uim' nach cead leam thu do 'n luaidh, 

Ach thoir t' aire gu luath air Dia? 
O 'n tha nis deireadh air t' aois, 

Sguir do d' bhaois,:j: a shean-fhir leith. 

0. A Phàdruig, ma thug thu cead, 

Air beagan a labhairt duinn, 
Nach aidicli thu, ma 's cead le Dia, 

Flath nam Fiann a radh air thiis? 

P. Cha d' thug mise comas duit, 
A shean-fhir chiiirt, agus thu liath, 

B' fheàrr Mac Muire re aon la 
Na duine a thainig riamh. 

0. Nior robli math aig neach fo 'n ghreia 
Gu 'm b' f heàrr e f ein na mo thriath ; 

Mac miiirneach nach d' eitich§ cliar 
'S cha leigeadh e Dia os a chionn. 

P. Na comhaidll thusa duine ri Dia, 
A shean-fliir h-ith, na breithnich e; 

Is fada o 'n thainig a neart, 
Is mairidh a cheart gu brath. 

0. Chomhaidinnse Fionn nam fleadh 
Ri aon neach a sheall 's a' ghrein ; 

Cha d' iarr [e] riamli ni air neach 
'S cha mho 'dh' eur^i e neach niu ni. 

Bhcireamaid seachd cathan fichead, an 
Fliiann, 
Air sithean Druim Cliair a muigh; • The MS. is 'fial,' an obvious mistake for 'fiar,' the 
word ia Dr. Young's cojjy. The 'baohall fiar' was the 
crosier. 

t 'Nuaigli,' heaven; also holy. 

X The M.S. i.s 'mhaoigh' for 'bhaoithe,' abstract noun 
(aspirated) from 'baoth;' I>r. Ycjung's copy has bhaos= 
' bhaothas ;■" Hill's copy bus Chaois,' a misprint for 'bhaois, 
levity, folly. 

§ 'Kitich,' refuse. 

II 'Comhaid,' compare. 

•I 'Eur,' refuse. Cha tugamaid urram do Dhia, 

No 'cheann cliair*'' a bha air bith.f 
P. Seachd cathan fichead dhuibhse,'n ar Feinn, 

Cha do chreid sibh 'n Dia nan diil; 
Cha mhaireann duine do 'r sliochd, 

'S cha bheò ach riochd:j: Oisein iiir. 
0. Cha 'n e sin 'bu choireach ruinn, 

Ach turas]Fhinn a dhol do 'n Roimh, 
Cumail cath Ghabhra leinn f ùin, 

Bha e claoidh ai Feinn gu mòr. 
P. Cha 'n e sin 'chlaoidh sibh uile ann 

A mhic Fhinn, o 'n gearr gu d' re ; 
Eisd ri radh Righ nam bochd, 

'S iarr thusa nochd neamh dhuit fein. 
0. Comraich§ an da abstol deug, 

Gabhaidh mi dhomh fein a nochd; 
Ma rinn raise peacadh trom, 

A chur an cnoc nan torn a muigh. 
Crìoch. 
The following lines follow in the MS. : 
Thoir an eachdraidh 'Mhaighstir Dorahnull, 

A tha 'chòmhnaidh an cois na tuinne ; || 
An urnuigh 'bha aig Oisean liath-ghlas, 

Nach robh riamh ach 'n a dhroch dhuine. 
It is then added, in reference, we suppose, 
to these lines : 

The above stanzas were composed by 
Duncan Riach M'Nieol, in Glenorchy, 
commonly called "The modern Ossian." 
(This poem is from a manuscript collection 
of Ossiauic and other poems, which belonged 
to the Rev. Donald M'Nieol, Lismore, 
author of "Remarks on Dr. Johnson's 
Journey to the Hebrides &c." A copy, 
nearly the same as M'Nicol's, but very 
inaccurately printed, was published in 
Hill's Collection in 1784, and was after- 
wards reprinted in the Plighlaud Society's 
Report on the Poems of Ossian (1805). 
Another but slightly different copy was 
published in 1787, in the Transactions of 
tlie Royal Irish Academy, by Dr. M. Young, 
an Irish gentleman, who travelled in the 
Highlands in the summer of 178-4. There 
is also a copy in the Dean of Lismore's 
Book, but it difters considerably from the 
otlier copies which we have seen, and the 
modern version of it published a few years 
ago is frc(iuently inaccurate. The MS. of 
tills poem is dated 1762-3. A. C.) * The MS. was originally 'dhaoin triach'='dh'aoa 
triath,' but was sub.sequenty altered. 
{ 'Bith,' world. 

X Dr Young's copy has 'rioghachd.' 
§ 'Comraich,' protection. 

II Viz. Lismore, , Hlos an t-Samhraidh, 1873. AN GAIDHEAL. 85 NAIDHEACHDAN. 

Anns na làitliibh a tha ann an diugh tha 
atharrachaidhean mora a' tighinn air caoch- 
ladh nithean le luathas ro iongantach. Tha 
iiitlie lira a' gabhail àite air aghaidh na 
talmhainn agus am measg chinneach an 
t-saogliail le ealamhachd a bhiodh 'n a 
nùorbhuil do mhuinntir Imntean roimbe so. 
Ged tha so fior gu coitchionn, gidheadh 
cha 'n 'eil e fior mu cheisd no dhà air am 
bhcil sinn ri iomradh a dheanamh air ball. 
An deigh so cumaidh sinn cuimhne air 
nithibh cudthromach a*s buanaiche is a's 
femnaile na cheile. 

Tha ceisd dhuilich ris an abrar " Agraidh- 
ean air son na h-Alabamai," a blia gun 
reiteachadh o am Cogaclh A mericai, a' tarr- 
uing a nis gu deireadli. Cha 'n 'eil e cos- 
rahuil gu 'm bi eas-aonadh bagarrach 's am 
bith eadar an da rioghachd, Breatann agus 
na Stàidean Aonaichte mu 'n ghnothach so. 

Tha a' chrioch so 'n a h-aobhar ghair- 
deachais agus 'n a riarachadh niòr do 'n da 
shluagh. 'S e call eagallach a bhiodh ann 
gu 'm briseadh cogadh a mach eadar an da 
shluagh a tha cho dileas an dàimh. Thug 
na Stàidean air an ais nah-Agraidhean ueo- 
chuimseach a riun iad an toiseach na 
bliadhna; agus troimhe so tha rathad fosg- 
ailte gu bann-còrdaidh a dheanamh a bhith- 
eas 'n a riaghailt stiùraidh sheasmhach, 
agus fheumail dhoibh ft'in agus do riogh- 
achdaibh eile, 

Tha faoin iomradh an dràsd a ris air 
tighinn a Africa gu'rn bheil an t-Olla Libh- 
ingston, o nach d' f huaradh fios cinnteach o 
cheann bhliadhnachan, fathast beò; agus 
gu'm feud sùil a bhi ris gu geàrr a meadhon 
Africai. Feudaidh an sgeul so a bhi fior, 
ach'cha do dhearbhadh buileach e thuige 
so; ach, co-dhiii cha'n fhada gus an cluinn- 
ear fios àraidh o 'n mhuinntir a chaidh air 
a thùir. 

Tha bliadhna no dha o 'n thòisicheadh air 
Eeachd nr Pàrlamaid air son sgoilean 
Rioghachd ?n Albainn a thoirt a mach; 
ach thuit gach oidhirp a dh' ionnsuidh so 
gu làr. 'S iad na h-aobhairean tuisleach- 
aidh na beachdan ioma-sgeulach a tha aig 
gach buidheann fa leth air na nithibh a bu 
choir a bhi air an teagasg anus na Sgoilibh 
Rioghachd. 'S i a' phuiug gu h-àraidh a 
tha 'n a cnàimh connspaid, co dhiùbh a's 
coir do'n Pharlamaid fèin lagh a dheanamh 
gu'm feum am BiobuU a bhi air a theagasg 
anns na Sgoilibh Rioghachdail, no comas a 
thoirt do bhuill Bòrd gach Sgireachd fa leth beantuinn ris mar a chitheadh iadsan iom- 
chuidh. Ròghnaich an neach a thurr a 
steach am Bill do Thigh Tochdrach na Pàr- 
lamaid an ciirsa so mu dheireadh a ghabh- 
aii, an gnothachfhagai! an lamhaibh Buill 
nam Bòrd ; ged a tha am Bill a nis gu 
maith air aghaidh thamòran do Bhuill na 
Pàrlamaid a' sònruchadh atharrachaidhean 
mora a dheanamh air mu 'n ceadaichear 
dha tighinn a mach 'n a lagh. O'n staid 
anns am bheil e'n dràsd tha iomadh a' 
co-dhunadh nach urrainn iad fhaotainn 
troimh'n Pharlamaid am bliadhna. 

A thaobh ceisd an Aonaidh am measg 
nan Eaglaisean Cleireach an Alba, gu sòn- 
ruichte eadar an Eaglais Shaor agus an 
Eaglais Chleireach Aonaichte cha 'n 'eil a' 
bheag a dh' adhartas no dhol air ais anns 
a' chilis. A thaobh na h-Eaglaise Saoire 
tha 'n Earrann a tha an aghaidh an Aon- 
aidh a' riinachadh seasamh do-gheilleachd- 
uinn 'n a aghaidh, 'nuair a tha an Earrann 
eile a' cur rompa gu 'n lean iad an gnoth- 
uch a mach. Tha sinn a' tuigsinn gu 'm 
bheil larrtuis (Petitions') o iomadh seòrsa 
a'dol gus an Ard-Sheanadh air son iad a stad 
tamulJ a chum sith aiseag do'n Eaglais air 
fad. Tha mnathan uaisle feadh na diith- 
cha a' deanamh suas lantais iad fein ag 
asluchadh an h-Ard-Sheanaidh stad a chur 
air an eas-aonadh, a' bhriseadh, agus an 
naimhdeas a tha a' freumhachadh 'n an 
measg fcin, le cosg a chur air na h-oidhirp- 
ibh a tha air an cleachdadh a chum Aonadh 
a thoirt mu 'n cuairt. Tha diiil mhòr 
aig sluagh Albainn ris na h-Ard-Shean- 
aidhean a tha 'cruinneachadh 's na làith- 
ibh so. Bidh sinn comasach air ciod a ni 
iad innseadh anns an ath aireamh. Tha 
anns an Eaglais Sti'idhichte mar an ceudna 
gluasad timchioll a' Pliatronage. Tha a' 
chuid a 's mu 's an Eaglais a nis air son a 
chur as, no mar is ceartaiche a radh tagh- 
adh a' mhinisteir a chur ann an làmhaibh 
cinn nan teaghlach. no dh' f haoidte ann an 
L'lmhaibh nam firionnach ann an coimh- 
thional a bhitheas 'n an luchd-comunnach. 
aidh. Tha Diiic Earra-ghaidheil a' gcall- 
tuinn Bill a thoirt a steach do'n Pharlamaid 
mu'n ni ; tha mòran de dhaoinibh urramach 
eile air son na Patronage a tha iad a' meas 
'n a cuing air Eaglais na h-AIba a chur as, 
ann an tomhas co dhii'i. Tha cuid de tia 
h-Eaglaisibh Cleireach eile an Albainn a 
tha a' togail an guth, air dhoibh so a thuig- 
sinn, an aghaidh ath-shuidheachadh 's am 
bith a bhi air a dheanamh air an Eaglais 86 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-Samhraidh, 1872 Steidhichte, gun an cead-san a bhi air a 
ghabbail. 'S e an rùn-san, a ruir coslais, 
gu'm biodh Eaglais Cbleireach na h-Alba 
air a di-stcidheachadh, agus a deanamh 
co-ionnan riii fcin. 'S e ar dleasannas 
ceuman de'u t-seùrsa so a thoirt fa cboinh- 
air av luchd-leughaidh, 'nuiiira db'fbanas 
sinn o bhreitb 's am bith a thoirt anns na 
cuisibh. 

Thàinig crith-thalmhainn mhòr air an 
treas la de 'n Ghiblean rathad baile mòr 
Antioch 's an àird-an-ear. Tha e air aith- 
ris gu 'n deachaidh barrachd air an treas 
cuid de'n bhaile a sgrios. Tha eachdraidh 
ag innseadh dhuinn gu 'n do sgriosadh da 
cheud mile pearsa 'sa' bhaile so le crith-thal- 
mhainu ri linn an Impire Trajan a fhuair 
•ach gann as. 'S e sgeul ro thiamhaidh a 
tha 'n a leithid so a chluinntinn — daoine 
air an slugadh suas a chridhe na talmhainn 
ann am priobadh na siiil. 'N uair a 
thiiinig an te mu dlieireadh so thachair 
gu'm b' e Am-trasgaidh nan Greugach 
(Lent) a bh'anu; agus ann an aon àite far an 
robhcoiinhthionaldhiubhagaoradh, muthri 
cheud pearsa, dh'adhlaiceadh sios a dh'aon 
bheum iad. Ann an àite eile chaidh tigh- 
sgoil le leth cheud cloinne a shlugadh suas. 
Bha troimh-eheile uamhasach feadh a' 
bhaile timchioU air na mairbb. Agus 
bha a' mhi-riaghailt ud air a meudachadh 
troimh chleachduinnibh buidhne ris an 
abrar Dusari, feadhainn a tha 'deanamh 
aoraidh do Bhaal agus do Astarot. Bha 
buaidh mhilleidh gbràineil aig a' ghrein air 
na h-uiread de chuirp mharbh, 'n uair a 
bha na Oriosdaidhean agus na Mahomatan- 
aich a' stri co a gheibheadh cothrom air an 
cuid f uin adhlacadh guh-iomchuidh. Bha na 
Mtibomatanaich air son nan Oriosdaidhean 
adhlacadh cho luath 's a ghabhadh iad gun 
choinneal no ni de'n t-seòrsa, iad a' smuain- 
eachadh gur h-ann troimh na Criosdaidhibh 
a thàinig na brtitheanais orra. 

Tha beinn Bhesubhiuis làimh ri Naples 
a' brùchdadh a raach teine ghoilteich ni 's 
mo na b'àbhuist di. Chaill mòran timchioU 
am beatha troimh na sruthaibh loisgeach a 
thàinig orra. Tlia cuid a' deanamh a mach 
mur bitheadh na tuill loisgeach so feadh an 
t-_saoghail gu'm bitheadh crith-thalmhainn 
■ni bu mhilteiclie na tha i. Tha na reangan 
a tha a' sgàineadh fo thalamh a' cur a 
mach am briichd troimh na tuill ud. Tha 
e soilleir gu 'n robh critheannan a boan- 
tuinn ris na h-Eileanaibh Bi-eatannach fada 
roimhe bo; agus 'scoir dhuinn a bhi taingeil gu'm bheil sinn cho saor 'sua h-amaibh so, 
'nuair a tha sinn a' faicinn gu'm bheil sinn 
ann an sreath direach eadar Etna ann an 
Iceland agus Bhesubhius. ORAN. 

Le fear araid air dha a leannan fhaicinn 
a' falbh còmhlath ri Niall MacLeòid. 
AirFonn : "Hoireann o gur mi "tha iursach.^' 
Co-Sheirm. 
Hoireann ò gur mi 'tha tiirsach, 
Thriall mo mhànran, dh' f hag mo lùth mi, 
Cha 'n 'eil cail agam gu siigradh 
Shiubhail Niall le rim mo cheile. 
! gur mise 'bha gu brùnach 
'Doi bho 'n Eaglais air di-dòmhnaich — 
Sail 'g an d' thug mi air an Leòdach 
Bha e 'falbh gu seòlt' le m' eudail. 
Hoireann ò, &c. 
Chaidh e suas leath' thun an eilein* 
'S an trie am bi 'n òige 'beadradh, — 
Far an cluiun iad na h-eòin blieaga 
Le 'n cuid cheileiribh cho gleusda. 
Hoireann ò, «S:c. 
'S gile bian na ribhinn oirdheirc 
Na sneachda air slios nam mòr-bheann, 
Oh gur binne 'guth ag oran' 

Na smeòrach air bhàrr nan geugan. 
Hoireann ò, &c. 
Och gur mise 'th' air mo bhuaireadh! 
Leis a' ghaol 'thug mi do 'n ghruagaich, 
A's i nise 'gabhail fuath dhomb 
Ged is luath a thug mi speis di. 
Hoireann ò, &c. 
Shamhlaich mise gaol nan òighean 
Ris a' cheò air feadh nam mòr-bheann — 
'N uair a ghluaiseas gaoth o neòil e — 
Eiridh e mar sglcò 's na speuraibh. 
Hoireann o, &;c. 
Och clia 'n ioghnadh mar a ta mi — 
Bhi Ian airtneil air bheag mànrain — 
Cridhe ciiiirrte, briiite, sàighte 
Lc saighdibh gràidli o Bhenus. 
Hoireann ò, &c. * 'S e 'n t-eilean a th' air a chiallachadh an so, aon de 
na h-eileanaibh a tha 'a an abhainn am bràigh' Inbher- 
neis Tha gach aon diubh so cùmhdaichte le iomadh 
seòrsa chraobh is lus : maille ri sin, tha fuaim na h-aibhne 
a ghnàth 'an cluasaibh an f hir-thurais, agus coireal gach 
eòin a's binne guth 'san caltainn (na thim f hein) a' cur 
an coin sgòimh na lanntaire mu 'n cuairt, air mhodh 
's gu'n do theab mi ràdh 's an oran 

An t-eilean, fiarach, biachar, craobhach, 

'N t-eilean measach, preasach, fliirach. 

Far an cluinnte 'n am dhuinn dtisgadh 

'Chubhag le gu-gtig 'a a' cheitean. Kara Mìos an t-Samhraidh, 1872- AN GAIDAEAL. sr Ach na 'n cluinneadh fir Chinn-tàile"" 

E bhi 'falbli nan cnoc le Màiri, 

'Cheart cho cinnteacli 's thig am bàs oirnn, 

Chuireadh iad thar sail' a' bbeisd uainn! 
Hoireann 6, &c. 
Ach ged dh'fhalbh thu air di-dòmhnaich 
Leis a' bheisd nacb aoir a' cheòlraidh — 
'Eudail ma bhios tu deònach 

Cha toir Leòdach bho 'na' Cbleir thu. 
Hoireann ò, &c. 

1871. Alasdair. FAILTE GAOIL. 

A ghaoil! o'n chaidh thu astar uam 

'S trom airtnealach mo smuain, 
Tha m' inntinn-sa cho sàraichte 

Ki bat' an onfhadh cuain, — 
A' cuimhneacbadb do mhànrain rium 

'Bha tlàth le iomadli buaidh, 
A dh' f hag a nis ro chràiteach mi 

'S do thiimhachd fada uam. 
Ach 's cuimhne leam-sa m' àilleagan 

Bhi 'tàmhachd 'n so air chuairt, 
'Nuair bha an samhradh 'dealradh oirnn 

Le ceòl, le blath's, 's le snuadh; 
Is dubhar chraobb 'cur sgàile oirnn 

O'n t- Solus Aigh 'na chuairt, 
Far 'n trie a rinn sinn gàirdeachas 

Le inntinn chàirdeil, shuairc. 
Thi! 'tha 'riaghladh fhreasdalan 

Dean mar is maith 'n ar ciiis. — 
Do thoil ro naomha dh'iarradh sinn, 

A dh' iocadh dhuit-sa cliii ; 
Is deònaich ann ad f habhar dhuinn 

Gu 'm faigh sinn fàth ar ruin : — • 
Bhi cuideachd anns an fhasach so 

An gràdh 's an comunn caorah. 
2nd October, 1869. 

LiLIDH NAN ElLEAN. LEABHRAICAEAN URA GAILIG. 

Laoidhean eadar-theangaichte 

o'n Bheurla. 

Air an cur a mach an Glaschu le G 

Mac-na-Ceàrdadh, 62 Sràid Earraghàidh. 

eil. 

'S leòir sealltuinn ris a' clilàr-iunsidh 
air son cliii choitchinn an Leabhair 
so f haotainn a mach. Tha a' chuid as •Bho'n earrainn so tuisidh an leughadair gur h-e "Mac 
Choinnich mòr Chinn-tùile " is ceanncinuidh do Slhàiri; 
agu3 nach còrdadh e lis an Fhin uasail sin an ribhinn 
sheirceil ud f haioinn air a mealladli ie coigreach mar 
bha JS'iall. mo de na Laoidhibh air an eadar- 
theangachadh le "laoich mhòr ainmeil 
na Gàihg," an t-Olla Urr. T. MacLeòid 
nach maireann, an t-Olla I. MacLeòid 
's a Mharairne, an t-Urr. G. Clèireach 
an Cille-mhàilli, ainmean a tha urras- 
ach air fiach nan Laoidhean. Tha iad 
air an cur ri chèile air son a bhi air an 
seinn ('s e sin dòchas an fhir-chruinn- 
eachaidh) ann an aoradh follaiseach 
maille ri bhi feumail ann an aoradh 
teaghlaich. Tha na Gàidheil cho 
leanallteach air cleachdaclh, 's gu sòn- 
ruichte 'nuair a tha iad 'ga mheas 
ceart, 's gu 'm bheil eagal oirnn nach 
h-ann air son an fheum ud a's mo a 
dh' iarradh iad sealbh air an Leabhar. 
Gidheadh tha iad gu nàdurra gràdhacli 
air ceòl ; agus tha sinn cinnteach gu 'm 
faigh iad ann an so Laoidliean tarbhach 
agus beathail air an eadar-theangach- 
adh agus air an sgriobhadh gu snasail. 
Tha "Bho bheanntan reòta Ghreen- 
land" le Mr. MacPhaidein f ior mhaith, 
— ruithteach agus litireil. Tha sinn a' 
deanamh gnè riaghailt de bin a cunnt- 
adh nam mearachdan (ma bhitheas aon 
idir ann) a gheibh sinn air da thaobh- 
duilleig gach Leabhair ùir, do bhrigh 
'sgu'm bheil e iomchuidh dhuinn a 
bhi cho feumail 'sa tha e 'nar n-urrainn 
do sgriobhadh coimhlionta na Gàilig. 
Cha 'n 'eil sinn 'g ar meas feln coimh- 
lionta ni 's mo na mòran eile. 'S e am 
modh seasmhach a tha sinn a' cur f ' ar 
comhair, am modh sgriobhaidh a tha 
air a chleachdadh anns na Deasachaidh- 
ibh a' s feàrr de'u Bhiobull, agus a bha 
air a mheas ceart leis na h-Ollaibh 
Stiùbhart, Smith, isMacAoidh; — seadh, 
's iad sin na priomhbhunabhasa coit- 
chionn ris an do gha bh iadsan. A thaobh 
nan Laoidhean so tha iad air an sgriobh- 
adh guro-chothroraach; 'sairidli amfear- 
cruinneachaidh air cliii. Gidheadh air 
an ceud thaobh-duilleig a bhàrr air 
nithibh teagmhach eile gheibh sinn am 
focal "dhleasnais" air a mhi-litireach- 
adh; bu choir, a rèir guè fuaim na 
cainute, da n a bhi ann. A ris air an 88 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-Samhraidh, duilleig mu dheireadh glieibli sinn 
"amhuinn" air a mlii-litireachadh ; 'se 
b a bu cliòir a bhi 'n aite m gu bhi 
'deanamli athaiTachaidh eadar i'iver 
agus "àmhuimi," furnace. 'S ann air 
Son sgriobbadli iia cànaine a bhi coimh- 
lioiita agus aon-cbruthach a tha sinn 
a' toirt nau nithean so fainear. 

SEACHD COIREACHAN A TA 
CUMANTA. 
<3EARAN, DROCH-NADUR, NEO-SHUIMEAL- 
EACHD, rEIN-CHUISEACHD, ANBHARR' 
lOMGAIN, LEISG, FEIN-THGIL. 

Lc Seumas Erasmus Phillips, M.A. Eadar- 
tlieangaichte gu Gàilig (le cead an 
ùghdair) lc Eobhan Maccolla, Pears' 
Eaglais De sglreaehd Easluiig Earra- 
gliàidheal, 'suan Eilean, 'sa fritheal- 
adh a'n Eaglais a Ghearasdain, 'an 
Loch Aber. Air a chur a macli leis a' 
Choniunn Urramach 'an Lunnuinn a 
ta air son Eolais Chriosdail a nibcud- 
achadh. 

'S c leabhar luachmhor a tha an so ; 
tha a luach a' co-sheasamh gu mòr ann 
e bhi a' beautuinn ri uilc a tha cho 
sgriosail 's cho trie am measg dhaoine. 
Bidh daoine a'stri ris na coireannaibh so 
a chur à bith le teagasgaibh feallsan- 
achd agus subliailc, 's lèir dhuinn gur 
h-e an leigheas a tha Mr. Philhps a 
moladh an t-aon ni èifeachdach air an 
son. Tha e 'g an toirt f ar comhair, 
aon an deigli aon, ann an solus teagaisg 
shoisgeulaich, 's a nochdadh na dòigh 
air an gabh iad a bhi air an caitheamh 
ds. A thaobh an eadar-theangachaidh 
tlia a chuid so de 'n leabhar air a 
deananih mar nach olc. Tha e sim])lidh, 
nàdurra, agus so-thuigsinn. 'S e so 
fèin a' phriomhbhunablias ri 'thoirt 
fainear ann an eadar-theangachadh 
maille ri aire blireithneachail do bhrigli 
an iighdair. Anns a chuid so rinn 
Mr. Maccolla a ghniomh gu taitneach. 
Ach tlia sinn 'g a mheas 'n a dhleas- 
annas iomradh a dheanamh air mear- 
achdaibh sgriobhaidh an leabhair. Tha 
uiread a dh' f hoclaibh air an mi- litireachadh, anns a' chuid a's mo tha 
sinn a creidsinn le fear a chlobhual- 
aidh, gus nach biodh e 'na cheartas 
do 'n iighdar na mearachdan lionmhor 
a tha ann aiumeachaidh. 
Tha sinn a' toirt nam mirean priseil a 
leanas as an leabhar : — 
"gearan." 
"Cha bu choir gu'n cluinnteadh fuaim 
gearain ann an teaghlach chriosdail air 
bith. Cronaichibh 'urc lann air-a slioa 
mata ; — aig am iomchuidh, agus 'nuair 
'tha cothrom freagarrach a tighinn 's an 
rathad — cronaichibh 'ur cairdean air a 
shon ; oir ma 'tha Gnàth' f liacail Shol- 
aimh ag radh: 'An ti a chronaicheas 
duine, na dheigh sin gheibh e ni 's mo 
do dheagh-ghean na esan a ni miodal 
le, theangaidh.'" 

'"Tha nadur-gearanach fior-clironnil 
do'n chaithe-beatha dhiadhaidh.. Tha 
e 'cur mòr-bhacadh air meudachadh 
grais. Tha e toirt oirnn a dhi-chuimhn- 
eachadh gu bheil sinn daonnan fo 
chiiram Freasdal De. Tha gearan 'g ar 
deanadli mi-iomchuidhairsou urnuigh." 

"Tha fhios agaibh 'gur e ar Slàn- 
uighfhear Beannaichte 'ur n-Eisimpleir 
anns an ni so co math 's anns gach ni 
eile. Dh' fhuiling Esan ann an iomadh 
doigh, 'sann an caochladh inbhe, — 
seadli ged bu taireil, sgainnealach an 
gnathachadh a fhuair E bitheanda, — 
gidheadh aon uair cha d' thai nig gearan 
bhilibh losa Criosd." 

''droch-nadur." 
"Tha chuid is mo againn buailteach d' 
on dara h-aon de 'na buairidhean a dh' 
ainmich mi (am bheil mi 'm meai-achd 
sa chuis so?). Tha sinn an darna cuid 
'toirt gèill do dhroch nadur a tha bris- 
eadh a mach a'm feirg gun cliiall gun 
riaghailt, — no do dhroch nadur a tha 
'g a nochdadh fein ann an gruaimiche, 
coimheasachd, agus dùire." 

"LEISG." 

"Bhananaoimh bho shcan ag I'iridh 
gu moch. Tha 'n sgriobtur a toirt 
dearbhaidh gu leor gu'n robh. B'ann 
moch 'sa mhaduinn a chunnaic Abram Dara M'los au t-Samliraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 89 athair nan Creidich, an smuid a bha 
'g èiridh suas gu neamh a luaithre 
bailtean a chomlmaird. B'ann moch 
's a mliaduinn a dh' f halbli e, le ordugh 
Dhe, chum gu 'n iobradh e do 'n Uile- 
chumhachdach ionmhas grhdhacli a 
chridhe, seadh a leanabh Isaac. B' ann 
moch 'sa mhaduinn a chur lacob suas 
an carragh cloiche air an do leag e 
cheann re na h-oidhche, chum gu 'm 
biodh i 'na cuimhneachan taiugealais 
air a bheannachadh 's air na sochairean 
a gheall Dia dha. * * Tha e air 
ainmeachadh tri uairean gu 'n robh 
loshua a neach a chuireadh an àite 
Mhaois, ag èiridh gu moch. Bha 
leithid do ghradh aig lob d'a chloinn 
'a gu 'n robh e 'gèiridh moch 'sa mhad 
uinn a thagradh 's a dh' urnuigh ri Dia 
air an son. Agus cha b'e cleachdadh 
ainmic a bha'n so. Tha e air innseadh 
dhuinn gu 'n d' rinn "lob mar so an 
comhnuidh." 

"Thasinna leughadh mu aon am 
aig an d' eirich ar Slanuighear fada 
roimh latha. * * 'S iad ceud uair- 
ean au latha a's fearr 's a 's ùrala. 
; Cha n-eil coir air bhith againn an cum- 
; ail bh' Uaithe." "Bha e riamh 'na 
I chleachdadh aig Eaglais Chriosd a bhi 
I 'toirt misnich agus cothroim d'a cuid 
sluaigh air son aoraidh follaiseach 
maidne, co matii ri aoradh diomhair an 
t-seomair." "Tha e daonnan a coimh- 
earlachadh d' a cuid sluaigh, iiralachd 
an latha 'thoirt do sheirbheis aoraidh 
Dhd." "Bu choir e 'bhi 'na riaghailt 
againn, dol gu aoradh folluiseach, an 
car a's luglia, da uair air La 'n Tigh- 
earna; acli mur urrain sinn dol da uair, 
deanamaid roghainn de 'n mhaduinn." 
"Cha n-eil namhaid a'smiosa aig an 
urnuigh uaignich, na'n leisg; agus esan 
a ta 'tighinn le cabhaig do thigh Dhe, 
cia-mar is urrainn e dol gu suidhichte 
's gu socair troimli an aidmheil choit- 
chionn sin air peacadh — ." 

LEABHRAICHEAN a' TIGHINN A MACII. — 

Tha ni a bhitheas nuadh do na Gàidh- 
€ÌI — " Almanaic Ghàilig" — a' tighinn a mach an drasd, air a deasachadh, tba 
sinn a' tuigsinn, leis an Urr. U. Ros, 
am Baile-Bhòid. ThaLeabhar Urnuigh 
Charsueil, a bha 'n a ghnè Easbuig air 
Earraghàidheal 'sna h-Eilemibh aig 
am an Ath-leasachaidh, 'g a chur an 
clò as ùr fo ullachadh an OUa T. Mac 
Lachlainn. 'S e so an ceud leabhar 
Gàilig a chaidh a chur an clò riamh. 
Tha sinn a' tuigsinn gur h-ann an 
Caisteal Inbher- Aoraidh a tha am M.S. 
a's aosda de'n Leabhar; agus gur h-e 
ball eàrnais a' s measaile a tha aig an 
Diùc. A bhàrr air eadar-theangachadh 
nan Albannach Urramach tha mar an 
ceudna eachdraidh eaglais na h-Alba, 
's an aon leabhar leis an OUa Mac 
Aoidh; tha an leabhar fiachail so 
a nis acli gann criochnaichte. Tha 
neach sònruichte ag iomradh mar an 
ceudna gu 'm bheil e ri Laoidhibh agus 
. riDànaibh D. Chamaroin nach mair- 
eann a bha 'n a mhaighstear sgoile an 
Uibhist a chur a mach. Tha "Cian- 
dhàin" (Neniae) le N. Mac Neill a bha 
air an gealltuinn o cheann fhada gu 
bhi mach gun dàil. Air dha ath- 
smuaineachadh riinaicli an t-tighdar tri 
dàin eile, am measg am bheil a' cheud 
Phàirt de Dhuan-Mòr air "Emanuel," a 
chur a mach maille ris na "Cian-dhàin." 
Tha sinn a' tuigsinn gu 'm bheil 
"Beath-Eachdraidh Chaluim-chille" a 
thòisioh air tighinn a mach anus "A' 
Ghàidheal" le A. Camaron nach mair- 
eann air a cur a mach air dhòigh eile 
an Dunèideann. ORAID GHAILIG. 
Air a' chuigeamh la de 'n Mhàrt 
bha Oraid air "Saobh-bharailibh agus 
Sgeulachdaibh na Gaidhealtachd" air 
a liubliairt ann auGlaschu leis an Urra- 
mach Baibeart Blarach, M. A., minis- 
teir Eaglais Chaluim-chille. Bha an 
talla Ian do luchd-èisdeachd a blia 
'nochdadh gu trie, fhad 'sa bha Mr. 
Blarach a' labhairt, cho taitneach 's a 
bha e dhoibh a bhi 'cluinntinn iom- 90 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-Samhraddh, 1872 raidh fhileanta air nithibh a b'e tlachd 
agus annsachd an oige. Bha'n t-Uasal 
coir D. Mac-a'-Mliaighsteir 's a chath- 
air. Bhean Mr. Blàracli aun an roimh- 
ràdh geàrr, acli a bha farsuinn, snas- 
bhriatlirach, ris na h-atharracliaidhibh 
a thàinig air a' Ghàidhealtachd, a' 
comharrachadh a niacli nan seadhan 
anns an robh iad feumail agus amis 
nach robh. Chaidh e 'n sin air agh- 
aidh gu labhairt air na sgeulachdaibh 
a bha aon uair coitchionn aig cagailt 
nan Gaidheal, a nochdadh gu'm faigh- 
teadh annta dòigh ghleusda, gheur- 
chuiseach air nithibh f haotainn a mach. 
Am measg mhòran nithe eile labhair 
e air "Giseagaibh," ''Droch-chomhal- 
tas," "Drocli-shiiil," "Buidseachas," 
"Taibhsean," "UUaidhean," "Daoine 
fo gheasaibh," "Da shealladh," agus 
an còrr. Thug Mr. Blàrach niìneach- 
adh teagasgail agus feumail uapa sud 
fa leth a thug Ìuathghàir trie aoibh- 
neach o'n chruinneachadh nihòr Ghài- 
dheal a bha 'n hUhair. Chaidh guth 
cridheil tainge a thoirt do'n Oraidiche 
aig an deireadh, agusair do'n nicheudna 
bhi air a thoirt do Fhear-na-cathrach, 
a' cliuideachd. BAS UAISLEAN GAIDHEALACH. 

'Sann le fior bhròn a tha sinn a' 
deauanih geàrr-iomraidh ann an so air 
b;is nan nasal grinn', an t-Urramach D. 
Mac-'IUeathain, Gleannurchaidh ; A. 
Mac - a - Phearsoin, eadar - theangair 
LeabharnaBan-righ ; Alasdair Camaron, 
Sgriobhaiche am Port-righ, agus Uill- 
earn Mac Coinnicli, an Leabhar-reic- 
eadair. llinn ]\Ir. Mac Coinnich raòran 
air son sgriobhaidhean feumail, luach- 
mhor a sgaoileadh feadh na Gàidheal- 
tachd. Chuir e a niacli "Turns a 
Chriosduidh" ann an clò mòr farsuinn 
le dcilbh òirdliearc nach fhacas le 
leabliraichibh Gàilig riamli roimhe. A 
bharrachd air feadhainii eile tha mar an 
ceudua. "Eachdraidh I'laglais na h-Alba 
maille ri Eachdraidh ^nau Albanuach Urramach" sgriobhta leis an OUa M. 
Mac Aoidh, air a cur a mach leis. 
Tha 'n obair f hiachail so a nis ach beag 
criochnaichte. Do Ghàidheil feadh 
taobh tuath Alba tha ainm Mhr. Cam- 
arain glè aithnichte. Bha e re tiine 
'n a sgriobhaiche ann an Loch-na-Mad- 
adh an Uibhist; agus tha cuimhne 
thaitneach aig na thàinig 'n a rathad 
air a chaoimhueileachd. Sgriobh e 
"Eachdraidh an Eilein Sgiathanaich." 
agus "Beath-Eachdraidh Chaluim- 
chille." 'S ann 's A Ghaidheal a 
thàinig an ceud da Chaibideil de 'n 
Leabhar mu dheireadh a mach. Cha 
robh aim an Mr. Camaron ach duine 
òg 'n viair a dh' f halbh e ; tha a bhàs 
'n a cliall mòr do sgriobhaidhibh na 
Gàilig. 'S mills cuimhne a luchd- 
eòlais air Mr. Mac-a-Phearsoin. Bha 
e 'n a sgoilear Gailig ro-aithnichte — 
cho aithnichte 's gu 'n do mholadh e 
do 'n Bhan-righ mar eadar-theangair 
ro fhreagarrach air son a leabhair fèin 
a bha i iarrtasach a chur an Gailig. 
'S e 'n ceathramh neach mu 'm bheil 
againn ri facal a radh, am fior bhàrd 
agus am fior Chriosdaidh Mr. Mac- 
'IUeathain. Dh' fhalbh esan, niòr ann 
an làithibh agus ann am nieas, a' 
giidan sguaban troma. Bha e 'n a 
shearmonaiche tarbhach. Bidli iom- 
radh ann an àireamh ri teachd air a 
dheanamh air a bhardachd. Bha na 
h-uasail gliasda so uile, air falbli o 
cheann ghoirid as ar measg, gach neach 
fa leth, 'na fhior Charaid do na Gàidli- 
eil 's d' an canain. Gu ma fada dcagh 
chuimhne air an ainmibh ! CownAiRi.E an tseanduine d'a mhac air 
dha bhi 'dol a dh' iarraidh muatha: — 

Scachain — 
Tc> uallach nam fliinean, 
Tc cnap air muineal, 
Glog air sitig, 
Pi()i)aire na totach, ach, 
To bheag; odhar i 

An dorus a sabhail fòin, 
Na sir 's na seachain. I 


I Leabh.] TREAS MIOS AN T-SAMHRAIDH, 1872. [5 Air. MU NA SEANN GHAIDHEIL. Mu thoiseach na seachdamh linne blia 
ceithir fineachan a chòmhnuidh aa 
taobh tuath Bhreatainn : b' iad sin na 
Ficti, na Scoti na Breatannaich agus na 
h-Anglaich no na Goill. B'iad na 
Picti, 'bu lionmhoire agus 'bu treise dhe 
na fineachaibh so. Bha ceann tuath na 
h-Alba gu h-iomlan aca tuath airCluaidh 
agns caolas na Friu ach a mbàin Earr- 
aghàidheal a bha aig na Scoti. Bha na 
Scoti an seilbh air Earraghàidheal agus 
He maille ri pairt de'n Eilean Mhuileach 
agus Eileanaibh beaga eile. — Bha na 
Breatannaich an Strath-Chluaidh agus 
an Dun-Breatann agus an ceann an iar- 
dheasna h-Alba. — Agus bha na h-Aììg- 
laich anns an tir gu deas air caolas na 
Friu ris an abairteadh Braighnich 
(Bernicia) leis na seann Bhreatannaich, 
dùthaich a tha nis 'deanamh suas 
siorramachdan Haddinqtoin, Dhun- 
Eidinn agus Linn-Liobhainn, ris an 
abrar gu coilchionn na tri Lothianan 
maille ri Bericick agus Roxburgh, 
fearann a choisiiin iad leis a' chlaidh- 
eamh o na Picti mn 'n bhliadhna a.d. 
547 'n uair a thàiuig "Ida nam bratach 
teine" le 'chuid Ghall do thaobh Deas 
na h-Alba. B' e so cend theachd nan 
Gall, no nan coigreach o Lochlainn agus 
o'n Ghearmailt gu tuineachas a ghabhail 
anns an dùthaich. Tha sliochd nan 
Gall so a' chòmhnuidh anns an tlr ud 
gus an la an diugh. Is ann a N'orth- 
umherland an Sasunn a thàinig iad a 
stigh do thaobh Deas na h-Alba. 
B' àbhaist cogadh a bhi aig na Gaiil 
Anglach so ris na Pictich niu thimchioll 
an fhearainn, agus bha aca chath fuil- teach aca air 20mh la de'n Mhàigh, a.d. 
686, aig Linne Gharhhain ann an 
Siorramachd Aonghais, anns an do 
choisinn na Gaidheil Phioteach a' bhuaidh 
agus an do mharbhadh Eg/rid mac 
Oswy righ nan Gall Sasiinnach maille 
ris a' chuid dhe 'armailt. B' e Bruidhe 
a bha 'n a righ air na Picti aig an am 
sin, agus bha uachdaranachd aige thairis 
air Eileanaibh Arcaimli. Mu thimchioll 
da fhichead bliadhna an deigh sin a.d. 
729, thàinig Aonghas Mac Fhearghais 
gu bhi 'na righ 'bu mho agus 'bu 
chumhachdaiche a bha am measg nan 
seann righrean Gàidhealach. Cheann- 
saich e gach aon de na Cinn-fheadhna 
ris an abairteadh righrean beaga 's au 
am sin, agus thug e iad fo gheill da 
fein mar an "t-Ard-righ" ni's mo na 
b' àbhuist doibh a bhi roimhe sin. Mu'u 
bhliadhna 733 chaidh e a chogadh ris 
na Scoti an Earraghàidheal, cheannsaich 
e dùthaich Latharna agus Chapadail, 
agus thug e na Scoti fo chis do fein, 
.agus chur e aon de a theaghlach fein 
d'am b'ainm Aodhan 'na righ os ceann 
na tire sin. Theirear "Righ Albainn" 
ri Aonghas leis na seanachaidhibh Eir- 
ionnach, agus gun teagamh b' esan 'bu 
treise agus 'bu chumhachdaiche de na 
seann righribh agus is e a leag steidh 
na Rioghachd Albannaich mar a dh'fhàs 
i suas ann an linnibh an deigh sin. Thog 
e Eaglais ann an Cillrimhin agus mar 
an ceudna an àitibh eile, agus chuir e an 
rioghachd aige fein fo chùram Naomh 
Aindreis agus mar onoir do 'n Naomh so 
chuir e air leth moran de mhaoin aimsir- 
eil mar bheathachadh do na h-Eaglais- 
ibh a thog e. 

Mu 'n bhliadhna 794 thòisich na 
Lochlannaich o thuath air taomadh a 
108 AN GAIDHEAL. TrewMios an t-Samhr^dh, 1872 stigh air Eileanaibh na Gàidhealtachd, 
agus loisg iad I-Chalaim-chille, agus 
mharbh iad tri fichead agus ochd man- 
ach no pears'-Baglais ami an I-Chaluini- 
chille. Thac'hair an gniomh oillteil so 
anns a' bliliadlina 800, agus air an 
aobbar sin cliuir Cusantin Rigli nam 
Picteach snas Eaglais mhòr ann an 
Duu-Chailein mar Phrlomh Eaglais na 
Rioghachd. B' e Cusantin so ogha 
Aongbais Mine Phearghais rigb nam 
Picti, agus tliug e moran fearainn do 
Eaglais Dbun-Cliailein. B' e so an rigb 
ris an abradb am bard anns an Duan 
Albannacb "An Curai calma Cusantin." 
Fhuair e bàs mu thimcbioll na bliadhna 
820 agus rioghaicb Aongbas a bbràtbair 
'n a àit', oir b'e an seann lagb Albann- 
aca gun tigeadb am bràtbair an àite 
bràtbar. An deigb sin tbàinig a uibac 
fein agus mac a bhratbar gu bbi'nan 
righribh, agus 'u uair a mharbh na 
Lochlannalch mac a bhratbar fhuair 
mic Bhargoid, a phiuthav, an rioghachd, 
fear an deigh fir. B' e ainm a' cheud 
aoin Fearchar agus ainm an fhir eile 
Bride na Bruidhe. 'Nan deigh-san do 
bhrigh gu'n do theirig nah-oighreachan 
firionnach air na seann Righribh Pict- 
each fhuair Coinneach Mac Ailpein righ 
nan Scoti an Earragbàidheal an riogh- 
achd a chionn gu 'm b' esan an t-oighre 
dligheach. 

{Ei leaniuinn.) D. B. B, OISBIN: A LINN AGUS A 
BHARDACHD. 

(air lkantuinn.) 
Tha ioghnadh mòr air ioniadh neach 
gu 'in blioil bcusau cho niàlda, stuama 
ann an dàin Oisein, agus gun iomradh 
uir bith aiinta air an Dia 'tha uile- 
chumhachdach. Bithidh e furasda an 
ni dragliail so a roiteacliadh le bhi a' 
cuimhneachadh gu 'n robh na Gàidlieil 
re iomadh bliadhna agus ginealach air 
an teagasg leis na Druidhibh subhailc, 
gearanuidh. Clia'nedaoine cealgach, 
saobh-cbràbhach a bha annta mar chunnaic sinn cheana. B' ann doibh- 
san a thigeadh e luadh a dheanamh air 
nithean naomha. B' e so dreuchd is 
dleasdanas nan Druidheau. Is ann 
eadardhealaichte gu raòr bho so a bha 
seirbheis nam filidhean ceolmhor, mor 
ghaisge nan triath, is euchdan eireachd- 
ail nan daoine meamnach a db' eug 'sa 
choisinn dachaidh nam fiath, a sheinn 
ann an rannan foiinmhor, ceileireach a 
chum treubhantas eiridiun ann an anam 
gach laoich, agus brosnuchadh a thoirt 
seachad ann an garbh-chunnart nan 
sleagh ; b'e so gairm is dreuchd nan Bard. 
Tha Oisein, ma ta, a' coimhlionadh gu 
fior àbhaist nam filidhean Gàidhealach 
'n uair tha e a' seachiiadh gach smuain 
chràbhaicb, ged b' e so fiamli a bu 
dealraiche agus sgeadachadh a b' àille 
snuadh a b' urrainn do smuaintean àrda 
's do dhàin rahòrail a chaitheamh. 

Ach is i a' cheist a's mo a thog de 
bhruailleau ann an iiiiitinnean nan Sas- 
unnach 's nan Gall, "Cionnus a thàinig 
dàin cho lìonmhor agus cho fada ri dàin 
Oisein a nuas troimh cheò is troimh 
dhorchadas nan linntean?" Ged dh' aid- 
icheamaid gu'n do rioghaich Fionnghal 
an talla nan sonn, agus gu'n grad-eireadh 
na laoich mu'n cuairt, 'ii uair a ghlac- 
adh e sgiath cbaomhail 'n a làimh 's a 
chluinnteadh sgreadh na màiUe cruaidhe, 
cionnus a b' urrainn do dhàin nan treua 
snamh gu tcaruinte thairis air ceo is 
dorchadas nam bliadhnachan Hatha? 
Tha rabran gun teagamh a' crochadh 
air a' cheist so. Chunnaic sinn cheana 
gu h-aitbghearr cia mar a d' eirich deal- 
achadh am measg nan Gàidheal, agus a 
bha gach claim a' leaiituinn 's a' toirt 
ùmhlachd do 'n ceannard no'n ceann- 
feadhna fein, oir bha iad uile a giùlan 
an aon sloinnidh. 

Cha d' fliàs gnth nam Bard tosdach 
an dcigh do Oisein imcachd gu talla nan 
niall. Bha aig gach clann Bard doibh 
fein. Is ann bho ghaisgich na Foinue 
'bha iad uile deònach a bhi 'tarrniug an 
slnnsearachd. ]}u mhòr am meas a bha 
iad a' cur air brain na Fcinne, agus bha Treas Mìos au t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 109 na Baird min-eòlach air dàiii Oisein, 
Cha robh ni cho comasach air snnnd is 
aighear is greadhnachas a dhùsgadh ri 
caismeachd nan treun-Iaoch ann an am 
spealtadh nan donn-sgiath. Bhitheadh 
na Baird ann am meas mor mar so, agus 
bhitheadh iad dealasach ann an òrain 
na Feione ionnsachadh gu poncail. 
Bha am mac a' leantninn an athar anns 
an dreuchd so. Ach feudaidh neach 
feòraich, "Ciamar a b' urrainn do innt- 
inn neach air bith cuimhne a ghleidheadh 
go cinnteach neo-mhearachdach air 
dain CO fadaf" Anns an latha anns am 
bheil sinne beo, tha e da rlreadh duilich 
duinn breth chothromach a thoirt air 
comas na h-inntinn 'n uair a tha e air a 
char ga dùbhlan air a'mhodh so. Feum- 
aidh sinn co dhiu, aideachadh gu 'm fas 
a' chnimhne ui 's feàrr is ni 's treise le 
cleachdainu. Bha na Baird o thus an 
làithean a' saoithreachadh ann an rannan 
nan sean-laoch ionnsachadh. B' e so a 
b' obair doibh, agns cha 'n iongantach 
ged bhitheadh iad fileanta ann an rannan 
nan sean-laoch a sheinn. Cha do 
thionail fòs, dorchadas co neulach, 
doilleir air Albainn 's a chòmhdaich 
rìoghachdan eile rè ùine co fada. Cal- 
um-cill cràbhach agas manaich lona — 
cha d' rinn iadsan tàir no dimeas air 
dain Oisein. Chum iad lòchran iùil is 
soluis, is eòlas a loisgeadh agus a sgaoil- 
«adh gathannan greadhnach ann an 
dùthchannan elle. Cha'n'eil an smuain 
gun bhunchar gu 'n do sgriobh iad sios 
na dain a bha air an seinn le mòran, 
agus gu 'n do chuidich iad no sgeòil a 
dh' aithris Oisein o am o ao'is aiseag a 
nuas thar stuadhan ciar-ghlas nan linn- 
tean. Thàinig, mar so, làithean a 
ohaidh thairis a nuas, 's chaidh cuimhne 
a chur air am nan triath, nan seod, nam 
flath is threun ghasda nan gniomh. Ann 
an oidheachan fada a gheamhraidh, am 
feadh a bha teine aoidheil a' deanamh 
teach nan Gàidheal sunndach is aireamh 
mhor mu thimchioll, is iad dain Oisein 
is moladh na Fèinne a bu chulaidh 
shùgraidh do 'n chuideachd bhlàth- chridheach a bha an làthair. Cha robh 
teagamh air bith acasan mu dheibhinn 
Oisein is na Feinne. 

An deigh dhuinn na h-uiread a ràdh 
mu dheibhinn Oisein fear-iùil nan ceud 
agus fear-togail cliù mu mhac nan trean, 
tha sinn uUamh gu ni no dha a chur an 
ceill mu thimchioll Sheumais Ic-a'- 
Phearsaian, a dh' eadartheangaich bàrd- 
achd na Feinne. agus a shaor i gu bràth 
bho sgleò na di-chuimhne 'bha teàrnadh 
thairis oirre. Ged a b'eiginn da sgiath 
bhallach iomchar agus comhraga bheum- 
adh an aghaidh cruth Loduinn nan gorm 
lann, cha bhitheadh a chàs agus a 
shuidheachadh mòran ni bu chruadal- 
aiche na bha e, 'n uair a dh' èixùch 
feachd 'na aghaidh a' cur nithean 
uamhasach as a leth. Is e Mac Fhear- 
ghuis a bha rithist 'n a fhear-teagaisg 
i ann an oil-thigh Dhùneidinn, a dh' innis 
\ do Honie 's iad 'nan oileanaich le chèile, 
! gu 'n robh air feadh na Gàidhealtachd 
! bàrdachd mheasail, dhreachmhor a 
thainig a nuas o aois a dh' aom. Bha 
Mac-a'-Phearsainn 'n a oide-foghloim 
ann an teaghlach duine uasail d' am 
b' ainm Grahame faisg air Dùneidinn. 
Thachair gu 'n d' thainig Home an 
rathad. Bha seanachas aige ri Mac-a'- 
Phearsainn, agus thug e air cuid de 
dhàin Oisein eadartheangachadh dha. 
Chunnaic Home air ball àilleachd is 
cireachdas nan dan, agus nochd e iad do 
dhaoinibh foghluimte ann an Duneidinn, 
Mhosgail cridhe caoimhneil, faoiUdh an 
Ollaimh Bhlàirich le ioghnadh, agus 
ghabh e Mac-a'-Pheavsainn air làimh. 
Cho-èignich iad an Gàidheal bochd gu 
cuairt a ghabhail air feadh eileauan is 
tir mor Albainn, cham 'sgu'n cruinn- 
ieheadh e na dain a b' urrainn e a thrus- 
adh. Bhuin iad gu càirdeil fial ri Mac- 
a'-Phearsainn; agus shoirbhich leis gu 
maith 'na thurus. Thruis e moran dhan 
air a shlighe. Fhuair e cuid mar an 
cendna sgriobhta, agus sgriobh e fein 
no iadsan a bha maille ris, moran eile 
bho aithris nan Gàidheal blàth-chridh- 
each d'am bu tlachdmhor dain nau 110 AN GAIDHEAL. it-Samhraidb,187^ gaisg;each a sheinn. Le deifir mhoir tlieangaich e na dàin a fbuair e, bho agus chliùiteich dh' eadartlieangaich e"n 

t-ionmhas mòr dliàn a chruinnich e. 

Buiuiilh gii dlighcach do gach Gàidlieal 

teo-cliridlieacb aig am bheil meas is suiin 

do f liocail blilàtha nam Bard a cliaidli a 

labhairt ri gaisgich gun luheang agus a 

dhùisgeadh le 'm foun am blàr, ainm 

Sheumais Mhic-a'-Phearsainu a ghleidh- 

cadh air chuimhne le spois is mòr-urram. 

Chaidli Alac-a'-Phearsaiun fa dheoidh a 

Lunnuiun, chum gu'n cuireadli e obair 

a Bhàird Ghàidhealaicli anu an uidbeam, 

agus gu 'u clò-bliualadh e i, air dha a 

h-eadartbeangachadli a db'ionnsuidh na 

Beurla. Am feadb a bba e dlcbiollacb 

anus a' gbniorah so, dh' eirich comhstri 

dhian niu dheibhinn Oisein. Dh' fhàg 

Mac-a'-Phearsaiuu ua dàin a db' eadar- 

theangaicb e 'n am priomh staid, mar 

thionail e feia iad anns a' GhàidheaU 

tachd, a chum cotbrom a tboirt do gach 

neacb leis am b' àill, a' cbuis a rana- 

sacbadh air a shon fein. Tbaom stoirm 

ghuineach mu 'cbeanu. Chuir iad as a 

letb gu'm b'e fein a b' ùgbdair do ua 

dàin a bba e 'g ainmeachadh air Oisein. 

Bhitlieadb e 'n a ni anabarracb iongan- 

tacb gu'n racbadh Bard air bitb a shir- 

eadb ainm am measg nan Gàidbeal a bba 

cbeana cian 'n an ciar tballa fein, an 

tratb a bba iomadb combarradh agus 

dearbhadb aige, gu'n coisneadb e cliù 

a bu mb() le bbi 'g an aideachadb e fein. 

Chaidli buidbeann a ròghnachadh a 

cbura an ni so fbuasgladh le bbi a' 

deanamb rannsacbaidh am measg nan 

Gàidbeal a dh' fbeucbaiun an robh 

aithne aca air Oisein 's air an Fbcinn. 

Bba na daoine lionmhor a bba mineòlacb 

air conibtbioual nan sgeul a bba ann, 

agus air mòr gbaisgeFbionngbailjOscair, 

agus Gbuill an garbh-mbeaghar a' 

cliruaidli cbòmbraig, nach cuala riarab 

iomradh air Mac-a'-Pbearsainn no air a 

lucbd-tuailein. Ma bba Mac-a'-Pbear- 

-ainn calma, uaibbreach agus àrdanacb, 

cba b'anu gun aobbar. Rinn e seirbbis 

niliaitli do Oisein. Tha e duilieh beachd 

ii tboirt air an dòigb anns an d'eadar- nach 'eil iad a nis air sgeula ; gidheadb 
tha combarradh againn an sud agus an 
so a tha a' dearbhadb gu soilleir nach 
robh e comasach dùsan molaidbean sil 
Sheallamai nan curaidb nach b' fhann, a 
dbealbb air tiis. Gidheadb, aidichidh 
gach neacb a leugh obair Mbic-a'-Pbear- 
sainn, gu'n robh inntinn foin fileanta 
agus bàrdail ann an tomhas mòr. 

Tha mi a' saoilsinn nach 'eil e comas- 
ach do neacb a steidbeacbas aire gu 
dùracbdacb air Oisein 'sair a bh?ird- 
achd, agus air gach ni a tha a' comh- 
arracbadb nan làitbean anns an do 
mbosgail e farum nad tend anu an talla 
rlgb nan triatb o shinnsearan mora a 
mhouaidh, — gun aideachadb gu'n do 
sheinn Oisein 's gun do tbog righ 
Sheallamai 'n a aonar a lamli 
(Ri leantuinn.) le feart. 
CONA. L AOID H 

LE H. BONAR. 

Chuala mi guth los' ag ràdh 

Thig thugam is eabh fois; 

Leag SÌOS air m' uchd do cheanu 'stu sg'itb 

Leag sios e 's bi aig clos; 

Chum losa thi'iinig mar a bha, 

Sgiih, claoidhte, agus trom. 

Is fhuair mi annsan ionad tàimh 

Is chuir e mi am foun. 

Chuala mi guth los' ag ràdh 
Feuch bheir mi seach gu saor 
Do dh' uisge beò, crom sios is òl 
Aig tobar àigh nach traoigh. 

Chum losa thàinijj agus dhV)! 

Do 'ii t-sruthiui bheò nach gann ; 

Bha m' iota caisgt' is m' anam dhùisg 

Is beatha, th' agam aun. 

Chuala mi guth los' ag rùdh 

Is mise soills' an t-saogh'il; 

Seal lium, 's a' mhaduinn dealraidh ort, 

'ydo ià bidh ge;il a chaoidli. 

Hi losa sheail mi agus thuair 

Annsan mo reult, 'smo glin'an; 

'San t-solus bheò sin giuaisidh mi 

Gu deireadli làitli mo tliriall. 

Eadar-theau^aichte le R. B. Tri'as Mios an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. lU CANADA ^ Air leantuinn o "Chuairtear nan Gleann.") i 

Tha sinn leis na leaiias a' crioclmacli- ! 
adh na bha a^rainn ri thoirt o "Chuairt- nadur an fhuinn, nàdur na dùthcha 
's an dòigh a' s feàrr gu ciuneachadh, 
agus gu àite fhaotaiiin dlioibb fein. 

Tha sinn 'ga innseadb mar fhirinn 
gu'm bheil daoine 'san duthaich sin 
ear nan Gleann" mu dheidhinn laig nach robb aona i:)heigbiun an latha 
Chauada. Tha nis deich bliadhna thar 1 'chaidh iad air tir gun sgod gun ionn- 
fhicheado'n chaidh so a sgriobhadh, sachadh; ach stuama, riaghailteach, 
ach tha gach. focal dheth a cheart cho ' seasmbach, saotbaireach, agas ann an 
freagarrach an diugh 's a bha e an uair I ceanu tri bbadhua, aig an robb leth- 
sin. Ma tha atharracliadh 's am bith i dusan mart, mucan. eunlaitb agus a 
's a' chilis 'sann ni's feàrr agus ni's'h-uile goireas a b' urrainn doibh iarr- 
fàbharaiche air son an fhir iomruich. | aidh. Ma thogras duine air bith an Cha mhòr gu 'm bheil ceàrn de 'n 
duthaich an diugh anns nach faighear ainm fheòraich, bheir sinn doibli an 
ainm 's an sloinneadh agus an t-àit' a^ pailteas de 'n fhearann a's feàrr (a. tha I an d' fhalbh iad o chcann ghoirid air 'fhosgladh a mach) 
sanr agus a nasgaidh. 

Theagamh 's gu 'm faod so tuiteam 
an lamhaibh iomadh neach do nach bi 
e comasach ceud àireanihan a' "Ghàidh- 
eil" fhaicinn, tha sinn a cur sios an so 
beagan de 'n bha 'sa' "Ghàidheal" 
roimhe so. Ach co dhiii "fuilgidh an 
sgeula math 'innseadb da uair:" — 

" Gun teagamh airbith 's i soan duth- 
aich a's freagaraiche do Ghàidheil dol, 
a tha 'cur rompa tir an athraicbean 
fhagail. Cha 'n 'eil cosnaiche slàn, 
fallain a tha eòlach air obair, agus toil- ladsan is urrainn beagan airgid a 
thoirt leò, na cheannaicheas tiehead no 
leth-cheud acair, agus is urrainn pòr 
agus eairneis-tighe a cheannach, agus 
an teaghlaichean a chumail suas fad 
da no tri bhliadhnachan, cha 'u 'eil 
duthaich 'san t-saoghal anns an asa do 
neach de 'n t-seòrsa so t'iridh o cheum 
gu ceum gu cothroni àrd, na ann an 
Canada : 's e sin ma chuireas e mach a 
clmid airgid Ic faicill agus aire. Neach 
air bith is urrainn ceud, no da cheud 
punnd sasunnach a thoirt leis, agus a 
chuireas a mach e ann am fearann le each obair a dheanamh nach faod fear- ! tur, cha 'u eagal da, 's eigin gu 'n (^'iricli 
ann saor a bbi aige dha fein ann am e gu cothrom agus gu saoibhreas. Ach 
fior bheagan bhliadhnachan, agus a bhi tha mòran a dol thairis do America 
cho cothromach, socrach, 's a 's miann agus do chearnaibh eile, nach d' rinn 
leis, ged nach 'eil peighinn air a sbiubh- 1 maith riamh 'nan duthaich fein — 's cha 
al, ma bheir e 'n aire dha fein; 's maimhòani iad math ann an duthaich 
tha e glic grunndail, faodaidh e chur eile. 'Sminic a chuala sinn "Am fear 
cixl a làimhe an ceann tri no ceithir a a tha carrach 's a' bbaile bhos bidli e 
bhliadhnachan na chuireas 'n a chomas carrach 's a' bhaile ud thall :" am fear 
àite seasgar fhaotainn da fein agus a athaleisglùnndachau Albuinn, 'snach 
ràdh: "'Tha mi nis air mo dhiinan fein do sboii'bbich an so, cha 'mho theid a' agus feuch co a chuireas dheth mi !" 

ladsan aig nacli 'eil airgiod r'a thoirt 
leò, ach a tha 'dol a mach mar luchd- 
oosnaidh, cbomhairlicheamaid iad a 
dh' fhalbh trath 's a' bhliadhna, a 
cheud chosnadh math a thachras orra 
ghabhail, iad a bhi foighidneach, seas- 
mbach, fuireach 'nan luchd-oibre 's'nan 
h gus an tug iad gu math chhis leis thall. Tha seòrsa do dhaoine 
's a' Ghàidhealtachd 'tha'curseachad a' 
chuid a's fearr d' an làithean ann an 
amaideachd — sealgaireachd air mon- 
adb, gunnaireachd air cladacb — le 
abbagan 'u an deigh air tòir bhèisde 
dubba, chat-fhiadhaich agus shionn- 
acb; a' luingearachd air ÌDbàtaichean, 
ag òl leth-bhodach an so 'sletb-bhodacli 112 AN GAIDHEAL. TreM>IlosMit-8*mhr idh,1872 an sud, nach diiraichd an lj\mli a chur 
ri obair air bith, mur gabli iad ràchdan 
feòir car tiota 's an fhogharadh, no 
speal car treis 'sa' mhaduinn — a clieann- 
chas air uairibh gambain firionn an sud 
'san so — leth dhuin-ua.sal agus letli- 
dliròbbair — 'na fhleasgach air gach 
banai.s — a tbogas oran math, agus a 
dhannsas gu gasda, agus an sin a 
phòsas. Tha a' bbochduiun a' tighinn 
gu grad air — 's eiginn dol do America 
no do Australia. Nis deir sinn riii so 
ann an clàr an aodainn, cha 'n i sin an 
dùthaich idir a fhreagras doibhsan; 
cha'n'eil Canada a' toirt mil as bainne 
do gach neach gun saothair, mar a bha 
tir na h-Eiphit o shean. Tha cuid a 
dhaoine mar gum biodh duil aca gu 'n 
robh Spain airgid air a cur an làimh 
gach neach 'nuair ruigeas e tir chein — 
agus nach 'el dad aige r'a dheauamh 
ach suidhe sios, ithe agus 61, agus a bhi 
subhach. Cha 'n ann mar sin idir. 
Do 'n duine eusgaidh stuama, shaoth- 
aireach, dheanadach, cliruadalacli, tha 
Canada, 'n àite math ; ach do'n lunn- 
daire cha 'n eil ann àite 's miosa. Tha 
i: 'toirt droch ainm air America-]nu- 
thuath, agus do cheàrnaibh eile, gu 
bheil mòran a' dol ann nach cinnich- 
eaclh ann an ait air bith. Chunnaic 
sinn an diugh fèin mòran fhigheadair- 
ean (tha a' chùis air atharrachadh 
bbo 'n chaidh so a sgriobhadh, gheibh 
eadhon an seòrsa so fhein pailteas 
de 'n obair nis 'n robh iad cleachda an 
Canada an diugh) amhuinntirGhlaschu 
a' falbh le 'u teaghlaichean, agus bu 
bliochd an sealladh e — daoine nach 
nrrainn ruamhar no cur no cliathadh 
— daoine nach do laimhsich tuadli, no 
tàl, no speal, no corraii riabh — am 
basan co min ris an t-sioda — daoine 
bochda lag, nacli gearradh dithis diubh 
craobh ann an seachduin, nach b' 
nn*ainn aon oidhche chur seachad fo 
fhasgadh creige gun bhi air am meil- 
eachadh le fuachd; agus mnatlian 
bochda fann leò, nacli do chuir cas air 
cuibhle riabh, nach do bhleodhain mart o 'n hm an d' rugadh iad. Co cinnt- 
each 's a dh' f halbh iad so, 's ann gu 
bochduinn agus truaighe ni 's miosa na 
dh' ihhg iad. 

Tha iomad ni is coir dhoibhsan air 
a' bheil miann dol thairis, a thoirt leò, 
ach do na h-uile nithe 's e ni a's priseala 
's urrainn duine thoirt leis do 'n àite 
sin no do dh' àite eile, d^'agfh hhean. 
Tha so 'na bheannachadh mòr anns 
gach dùthaich, ach as eugmhais mnà 
maith ann an tir iir do 'n t-seòrsa so, 
"s gann gu bheil e comasach do neach. 
cinneachadh na oiridh gu cothrom. 
'S i luideag bhochd uasal, chuideil, 
leisg, spòrsail do mhnaoi, te nach cuir a 
làmh lis gach fearas-tighe 'thig 'na 
rathad, an aona chlach-thuislidh a's 
miosa 's urrainn teachd an slighe duine 
san àite so. — Xa mnathan sin a thogadh 
gu h-uasal, feadhain eile 'freasdal 
doibh, a chleachd aodach riomhach 
agus Ion sòghail, 'n an sineadh air uir- 
ighean sioda, a' leughamh leabhraich- 
ean, le 'n lamhainean geala leathraich 
air am basan mine — b' e 'n amaidcachd 
do dlmine le gòraig chuideil do'n 
t-seòrsa sin dol do thir ùir : bha e cho 
math dha dol do'n choille le cloich- 
mhuilinn m'a mhuineal. 'Si a' bhana- 
choisniche sgairteil, thapaidh eusgaidh, 
an t-aon ni a's priseala 's urrainn duine 
thoirt leis — 's luachmhoire i so na a 
cudthrom do dh' or — td gun uaill gun 
stràic, is urrainn a bhi aighearach 
simndacl), ged nach 'eil e comasach dhi 
dol air chcilidh o thigh gu tigh — to a 
laimhsicheas, ma 's eiginn e, caipe no 
gràp, no coran no tuadh, a bhleòdhnas 
bò, a ni 'n t-im 's an càise, a bheath- 
aicheas mucan agus eunlaith, a spcalgas 
connadh ma 's diginn, agus a leagas 
craobh. 'S iomad ni is eigin do mhnaoi 
i mhaith an tuathanaich ann an Canada 
a dheanamh. Imridh i bhi eùlach air 
siucar agus siabunn, coinnlean, aran, 
agus ionia ni eile, gun tighin air clàd- 
adh agus suiomii. 'S eiginn di bhi 
eòlacli air feòil agus iasg a shailleadh 
— tha e feumail gu 'm bi i eòlach air Treas Mice an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 113 clò agus aodach a dhath ann an giairm- 
ean, màdar no scarlaid, gu 'n luaidh i 
e ; gu 'n geàrr i e, gu 'm fuaigh i, cha 
'n e ambain cota-bàn as clia'-beag dhi 
fein, acb aodacb do na caileagan agus 
do na balacbain, acb 's èiginn gu 'n 
cum, gu 'n geàrr 's gu' m fuaigb i briog- 
ais d' a fear, agus cota-mòr agus osain ; 
ann an aon fbacal gu 'm bi i cosmbuil 
r'a sin-seanmbair, comasacb air a lamb 
a chur ris gacb ni. 'S èiginn gu 'm bi 
i aoidheil cridbeil, gun gbruaim gun 
ghearan ged nacb robb cupa tea r' a 
fbaotainn, no aran cruineacbd, acb 
gabbail mar a tbig. An duine aig a 
bheil bean de 'n t-seòrsa so, ma tba e 
fein mar bu cbòir dba, 'n a cbosnaicbe 
math, a' gearradb cbraobb, a rèiteacb- 
adb an fhearainn, a' ruambar, a' cur 
'sa' cliatbadb; ma cbi e scan aois, cbi 
se e fein ann an cotbrom air nacb ruig 
fear-cosnaidh gu dilinn 's an kite so. 
Tba b-uile pàisde mar tbig e air agbart 
'n a cbulaidb-stòrais da, 'n a bbuaun- 
acbd agus 'na bheannacbd. Ma tba'n 
teagblach so cuimbneacb air an Dia, 
ag iarraidb a bheannacbd, a' cur onoir 
air a latba naomb, air 'òrduigbean 
naomh, is sona iad; bithidh piseach an 
dèigh an saotbaireach, bidh beannacb- 
adh Dbè fo aon fbàrdaicb leò. 

Bidb piseach air an fhirean choir, 
Mar pbailm-chrann ùrar glas; 

Mar sbeudar àrd air Lebanon, 
A' fas gu direacb bras. LITIR RUNASDACH. 
Fhir mo Chridhe, 

Thàinig an Gàidheal coir a stigh an 
latha roimhe is theid mise an nrras gu ^n 
deachaidh furan fuilte a chur air. Agus 
cha "n ann ri brosgul no ri sotal a tha mi 
mar their mi gur h-aii idh e air fàilte chridh- 
eil fhaotainu aig gach cagailt far am bheil 
Giiidhlig air a labhairt is air a leughadh. 
Cha 'n 'eil mi ag ràdh gu 'm bheil e saor o 
mhearachd, no gu 'm bheil e air gach dòigh Cha'n aithne dhomhsa. N^'m biodh a 
leithid sin do ni ri 'fhaotainn, bhitheadh e 
am measg seachd iongantais an t-saoghail, 
agus b'fhiach e an t-saothair dol ni b'fhaide 
thar tri chriocha baile " gu 'fhaicinn. 
Tha mi an d(Schas air an aobhar sin ann an 
àite a bhi 'stri li coire fhaotainn, gur h-anu 
chuireas gach Gàidheal a ghualainn ris a' 
ghnothach gus an oidhirp chliiiiteach agaibh 
a dheanadh cho iomlan is a tha i comasach 
a bhi. Tha e air a chur as leth 'ur luchd 
diithcha, gu 'm bheil iad anabanach deigh- 
eil gu bhi a' cur buille air a cheile a thaobh 
sgoileireachd Gàidhlig. Tha e air a ràdh 
ma tha neach air bith aig am bheil a bheag 
do dh'eòlas air cànain aosda na h-Alba, gur 
& a' cheud fheum a ni e do 'n eòlas sin, tòis- 
eachadh air dearbhadh gu 'n robh gach 
neach riamh a sgiiobh Gàidhlig an toiseach 
air fein tur ceàrr. Nach robh e(Mas aca aon 
chuid air co-dhealbh na cànain no air a brigh, 
nach b' aithne dha a litireachadh no a cur 
gu snasmhor an eagan a chcile. 'Si so 
barail nan Sasunnach mu 'r deidhinn agua 
cha bheag a chulaidh spurs" a stiias cuid 
dhiubh a dheanadh mu 'n chilis. Is cha 'n 
fheud mi a radh nach 'eil beagan aobhar aca 
air son am barail. Ach tha mi ann an Ian 
dòchas nach bi an ni mar so ni 's f haide. is 
gu 'm faic sin gach Gkidheal cia be na bar- 
ailean a th' aige, a' leigeil dheth a bhi a 
smàdadh muiuntir eile, is le 'uile chomas a 
deanadh na dh' Ihaodas e gus an Gàidheal 
a dheanadh airidh air cànain agus cliii nan 
Finneachan. Tha fhios gu math "Gu'n 
saoil am fear a bhios 'na thàmh gur e 'lamh 
fein is f heàrr air an stiìiir'' Ach ni 's lugha 
na gu'm bheil a mhiann air am bàta a chur 
fodha, mar dean e cuideachadh, fanadh e 
'n a thosd. a chum is nach cuir e maradh air 
an stiiiradair a tha 'deanadh a dhichill, gu 
na trast chuislean mealltach agus na cuart- 
agan taosgach, fhiaradh air gualainn is 
sliasaid na fleasgaivt, a iha mar fhaolan 
bhig a' leumnich 's a 'g eiiidh air barraibh 
caorach geal nan tonnan uaibhreach, cùl- 
ghorm. Tha mi an dòchas a Ghàidheil 
rùnaich gu 'n gabh sibh fein agus luchd- 
dùthcha mo ghaoil mo leth-sgeul air son 
labhairt air a mhodh so. Is tha fhios agam 
gu 'n dean sibh sin mar a dh' innseas mi 
dhuibh an t-aobhnr, Tha caraid fiachal 
agam anns a' bhaile, Cia iheal cho glan 
tiiinneach dileas 'sa sheas riabh air bait 
broige. Tha e, faodaidh sibh bhi cinnteach, iomlan. Ach c'àite am bheil an ni tal- 

mhaidh a tha saor o mhearachd no iomlan? I am measg luchd -leughaidh a' Ghàidheil; ach 114 AN GAIDHEAL. Treas MlosaB t-Sanihraidh, cosmhuil ri iomadh aon eile tha o anabarr- 
ach moiteil as an eùlas ìnhionaideach a tha 
aige air a' (jhàidhlig. Dh'aithiiich e co a 
sgriobh an litir a chuir mi gu'r n-ionnsuidh. 
Is ma dh" aitliuich, se nach do chaomhain 
an neach a sgriobh i. Cha robh coire fo "n 
bhrataidi nacb robh oine. Cha robh sid 
ceart is clia robh so ceart. Ach mar thug 
e fainear nach d' thug mi iomradh air a' 
"Chomunn Chòmhlach" chaidh e air bàin- 
idh uile gu Ic'ir. 'S ann do mhuinntir 
Chòmhail o fein, is tha e 's an lim bharail 
nach 'eil ceùrn eile 's an domhan mhòr oho 
maiseach ri Còmhal, no daoine GÌle air agh- 
aidh na ciuinne cho direach deas, is cho 
fearail treun ris ua Còmhlaich. Air an 
aobhar sin cha b' urrainn dha 'thuigsinn 
ciamar nach d'thug mi iomradh air a' chom- 
unn mheasail sin. Cha chuireadh ni no 
neach iompaidh air nach b' ann le h\n thoil 
a dh'f hiigadh a mach iad. Cha mhòr nach 
d'thug e an t-seichedhiom, 'gam chàineadh 
is 'gam smàdadh. "Thusa," ars' esan "a 
pgaoimire gun sgoinn ag gabhail ort fein 
fiosrachadh a thoirt mu gach comunn Giiidh- 
ealach 's a' bhaile, is a' chuideachd Chòmh- 
lach a dhearmad. Nach 'eil fhios aig a' 
h-uile duine ris an fhiach duine a radh gur 
h-e Còmhal gu ùraidh dùthaich na Fèinne. 
Nach ann air son achair Fliinn a chaidh an 
t-ainm Còmhal a thoirt air a cheàrn mhais- 
each sin do dh' Earraghaidheal? Nach 'eil 
so air a dhearbhadh gu soilleir le co liutha 
àite mu'n cuairt a'chladaicho Ard-na-tcine, 
gu Cill-Chatrina a tha air ainmeachadh air 
Fionn. Nach 'eil gach "Sron nam Fiann" 
gach ''Ardfhinn'' is "Fionabhacan" seadh 
is "Loch Fbinn'' fein (ris an abrar gu ceàrr 
a nis "Lochfiona,") a'dearbhadh chociiram- 
acli 's a bha Triath àrd na Fcaune, Fionn gun 
bheud, a' dion oighreachd athar. Is cha 
b' fhiach leàtsa a bhuimileir gun mhodh a 
ghabhail ort gu 'n robh a leithid do dh' àite 
]"i Còmhal ann, no Comunn Cùmhlach auns 
a' bhaile." Ud, Ud, arsa mise, air d' athais 
a charaid chaoimh, nach f hada o'n a chualas 
"tuitidh an capuU coithir-chasach." Is ma 
bha an comunn agadsa gun iomradh air cha 
b'edimeas idir, ach di-aire a b' aobhar." 
"Di aire!" ars' esan. "An cualas a leithid?" 
"Ni air a chlò-bhualadh agus mearachdan 
de 'n t-seòrsa so aim! Nach bu choir do 
ni a tha air a chU\-bhualadh a bhi saor o 
gach mearachd, is mur 'eil a' chilis mar sin 
cha 'n f liiach o gnùis a thoirt dha. Is beag 
a ghabliainn is am Fear-deasachaidh a 
ruigheachd agus toirt air mochùig tasdain a thoirt air an ais dhomh, ni 's lugha na gu'n 
toir e dhomh a làmh nach bi an deigh so 
aon fhacal air a mhi-Iitireachadh. aon lide 
as a h-àite, no aon mhe rachd a' cur mi- 
mhaise air gnùis A' Ghàidheil" "Thalia, 
thalla, arsa mise, cha'n e ni faoin a dh'fhògh- 
nas leat, cha lugha na lùn iomlaineachd, ach 
tha eagal orm "gu'm bi a' choir mar a 
chumar i" — is tha mi l;\n bheachdaidh nach 
ann air taobh duilleagan A' Ghàidheil a 
mhàin a tha mearachdan ri am faotainn. 
Is theagamli gu 'm bheil cuid do na nithean 
a tha thusa a' cur sios mar mhearachdan 
ceart gu leòir, ged a tha t-eolas-sa cho neo- 
iomlan air a' Ghàidhlig is nach aithnich thu 
mar tha an gnothach ceart. Ciod an riagh- 
ailt ris am bheil thu a' tomhas an ni? Thn 
direach ri do bharail fein, agus nach f heud 
e bhi gu'm bheil barail neach eile a chearta 
cho fiachail ri do bharail-sa. Gabh mo 
chomhairle-sa ma ta, agus an àite a bhi 'strj 
ri mearachdan fhaotainn ann an obair 
muinntir eile, ma tha 'mhiann ort aobhar na 
Gà^dhlig, agus nan Gàidheal a sheasamh, 
cuir do ghualainn ris a' ghnothach is dean 
ua dh'fhaodas tu gus na mearachdan a chur 
ni 's lugha, is gus An Gàidheal a dheanadh 
ni 's fiachala, is theid mis an urras dhuit, 
nach e mhàin gu'm bi am Fear-deasachaidh 
jann ad chomain ach bheir gach neach aig 
am bheil gn\dh d'a dhùthaick 'sd'a chanaiu 
cliù dhuit. Ach na smaointich air del a 
thagradh nan cùig tasdain, oir tha Fear, 
deasachaidh A' Ghàidheil "ua dliuino geur- 
tapaidh a chunnfiic roinn mhath den 
t-saoghal is tha fhios aige ciod is ciall do 
"dh' eun an laimh." "Ma tha e geur, tap- 
aidh" fhreagair mo charaid, "bheir mise 
air gu 'n toir e do nàire asad-sa; ma 'se is 
nach sguir thu do bhi 'cur litiiichean g' ;x 
ionusaidh." Cha d' thubhairt mi fuin diog, 
ach smaointich mi gu 'n robh sin ni b' asa a 
radh na dheanadh, oir cha 'n 'eil e furasda 
nàire a thoirt as an neach aims nach 'eil i. 
Ach coma dh' f lialbh mo charaid ann an 
deagli sliaod is tha mi ficjsrach nach e a' 
chiad aon a thionndaidheas a chiil air A' 
Ghi'iidheal. Ach smaointich mi an doigh 
dha m' f hàgail, gu 'r h-ann mar sud a tha 
muinntir tuillidh is de<is a dheanadh. 
Gheibh iad coire, ach oidhii-p cha toir iad 
air ni chur ceart, no a dheanadh ni 's feàrr. 
Tha mòran ann is tha iad mar am madadh 
's a' phrasaich, cha 'n 'ith iad fein a chòmh- 
lach ach cha leig iad do chreutair eile del 
g' a coir. Tha fcinealachd is farmad de'n 
t-seòrsa so a' milleadh iomadh oidhirp Treas Miesan t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 115 chliùiteich. Ni 's lugha na gu'm bi ni air 
a dheanadh anns gach puinc a rcir na bar- 
ail aca-san, tha iad lionmhor nach toir air 
aon rathad gnùis, do dh' oidhirp air bith a 
tha air a deanamh air son math an t-sluaigh. 
"Is e sin an toll a mhill an t-seiche" a 
thaobh iomadh ni Gàidhealach. Ach tha 
mi sàr-thoilichte f haicinn o na Freagairtean 
a thug sibhse seachad 's an àireamh mu 
dheireadh, gu'm bheil sibhse a' cur roimhibh 
nach eirich dhuibhse is do 'N Ghàidheal 
mar a dh' eirich do "Bhodachna h-asail." 
Tha mi ag iarruidh maitheanais air son 
uiread d' ur n-ùine luachmhoir a thoirt suas. 
Gabhaibh mo Ieth-sfj;eul ris na Comuinn 
Ghàidhealach eile air nach d' thug mi 
iomradh. Oir tha aon no dhà dhiu cho 
math ris a' Chomunn Chòmhlach air an do 
rinn mi dearmad. Tha Comunn Chlach- 
na-cuddin, as an còrr, a bu choir a bhi 's an 
àireamh. Ach cha'n'eil agam air, ach aid- 
eachadh gu 'm bheil mise, cosmhuil ribh 
fein, buailteach do mhearachdan. Ach cha 
bu mhath leam air a thàilleabh sin gu'n cuir- 
eadh c;ardean cùl rium. Slàn leibh. Rath 
is piseach gu 'n robh oirbh. Buaidh is 
soirbheachadh leis A' Ghiiidheal. Gu ma 
fadaabhitheasea'teachdairtiis gach miosgu 
fùilte a chur oirnn. is mi, 'ur deadh charaid, 
RUNASDACH. 
Glaschu air Cluaidh, Ì 
20mh de 'n Og-mhios, 1872. J BEATHA-EACHDRàlDH 
CHALUIM-CHILLE 
Caib. III. 
'N a phearsa, bha Calum-Cillo àrd 
duiueil, agus eireachdail. Bha a ghuth 
binn, agus làidir; air chor is gu'n 
cluianteadh e aig astar mòr, Bha e ro 
ghaolach air seinn nan Salra. Chluinn- 
teadh gu poncail ann am Muile e, thairis 
air a' chaolas, 'nuair a bhitheadh e 'seinn 
nan Salm ann an I. Tha e air innseadh 
le a luchd-eachdraidh, aig aon am, air 
do shagartaibh Drùidheii, agus High 
nam Pecht, ionnsuidh a thoirt air 
casgadh a chur air aoradhChaluim-Chille 
gu'n do sheinn e fein agus beagan do a 
bràithribh an cuigearah Salm thar da 
f hichead, air dhòigh cho drùidhteach, 's 
gu'n robh an Righ air a ghluasad gu domliain, agus dhion e Calum-Cille o na 
sagartaibh, 's ghabh e ris gu caoimhneil. 
Chaidh Righ Brid' iompachadh fo 
'eisdeachd. Chaluim-Chille, agus bhais- 
teadh e leis. Mar thoradh air so, bha 
e ro bhàigheìl ri Calum-Cille, agus 
ri 'bhràithribh, agus thug e cead agus 
cuideachadh dhoibh airson searmonach- 
aidhair feadh a Rioghachd; agus tha e 
coltacli gu 'n robh e fein a' moladh a' 
chreidimh Chrlosdail d' a shluagh. Aig 
ciiirt an Righ so, choinnich Calum-Cille 
ri prionnsa Eileanau Arcaibh (Orl-net/s), 
agus mhol e dha Connac, fear d' a fhògh- 
lumaichibh, mar theaclidair soisgeulach, 
a bheireadh e do na h-eileanaibh sin. 
Bha Calum-Cille agus a chompanaich 
ro shaoithreachail am measg l)heanntan 
agus ghleanntan na Gàidhealtachd, a' 
craobh sgaoileadh an t-soisgeil. Bha iad 
mar an ceudna gu trie a'seòladh air 
feadh nanEileanananlar, a searmonach- 
adh, agus a' togail thighean-aoraidh 
anns gach eilean. Bha tlachd àraidh aige 
anns an Eilean Sgiathanacb, ait' anns an 
deachaidh a shaothair gu mòrabheann- 
achadh. Tha cunntas air a thoirt, gu'n 
robh e latha a' searmonachadh 's an 
eilean sin faisg 'air a' chladach, 's gu'n do 
ghlaodh e raach, "Mo chlann, chi sibh 
an diugh ceann-feadhna aosda, a chum 
re a bheatha gu curamach an lagh 
nàdurra, a' teachd gu bhi air a bhaist- 
eadb agus gu bàsachadh." Air ball, 
bha bata air a faicinn a' tigbinn a dh' 
ionnsuidh a' chladaich, agus sean duine 
lag 'u a toiseach, — ceann-cinue treubh 
anns an nàbachd. Ghiììlain dithis d' a 
chompanaich suas e, chuma'cho-thionail, 
agus dh' eisd e le dùrachd ri teagasg 
Chaluim-Chille, a bha a labhairt troimh 
eadar-theaugair. 'N uair a chrioch- 
naicheadh an t-searmoin, dh'iarr an 
seann duine baisteadh. Chaidh a ghabh- 
ail a stigh do 'n eaglais Chriosduidh tre 
òrdugh a' bhaistidli aig an am sin fein; 
agus air ball dh' eug e! 's chaidh 'adh- 
lacadh anns an dearbh ionad 's an robh 
an co-thional cruinn. Thachair so aig 
beul aibhne, a chaidh ainmeachadh 

Q 116 AN GAIDHEAL. Treas Mios an t-Samhjaidh, 1S72. uaithe sin, " Tobar Artbraiiain." Bha 
eaglais agus Tigh-Manacli air an togail 
le Calum-Cille, no a lucbd-Ieanmhuinn, 
ann an oilean a blia ann an Loch 
Chaluim-Cliille,ansgireachdChillmlioire, 
'sanEilcan Sgiathanach. Blia eaglais 
mar an ceudna air a h-aiumeachadh air 
amis an cilean a tha ann an abhuinn 
Shnisoirt. B' e Loch Chalulm-OhiUe 
an t-ainm a bha air Loch Phort-righ, o 
chionn cheudan bliadhna, agns tha eil- 
ean anns an loch sin, ris an abrar fathast 
"I-Chalaiin-Chille," Is ainneamh sgir- 
eacbd an lar na h-Alba, nach 'eil ainm 
Chaluini-Cliille, no fear d' a theachdair- 
ibh, air a chumail air chnimline ann an 
ainm eaglais no claidh. 

Bha Calum-Cille mar an ceudna 
saoithreachail aig a' bhaile ann an I. 
Bhitheadh e a' teagasg na h-oige, 's ag 
uidheamachadh nam foghlumach air son 
drenchd na ministreileachd, Bha e a' 
caitheamb mòran ùine ann an ùrnuigh, 
leughadh, agus sgriobhadh. Bha e a' 
cur theacbdairean soisgeulach, cha 'n e 
'mhàin air feadh na h-Alba, ach mar an 
ceudna do Shasuinn, agus do cheàrn- 
aibh eile, do 'n robh eilean I-Chaluim- 
Chille 'n a àrd lòchran. "B'fhionnar 
an tobar do'n uisge bheo a dh'fhosgladh 
's an eilean uaigneach sin, agus b' ioc- 
shlaint do dh' iomadh dùthaich thioraim, 
tbartmhoir, na ernthana faltain a bha 
'sgaoileadb uaithe gu fada, farsuing." 

Air latba na Sàbaid, an naoitheamb 
la de mlnos mlieadhonaicb an t-samh- 
ruidb, 'b a bhliadhna 597, anns an 
t-seacbd bliadhna deug thar thri fichead 
d'a aois, chriochnaicb Calum-Cille a 
thuras, agus cbaidh a ghairm Icis an 
Ard-Mhaighstir o shaothairibblionmhor, 
cbum suaimhneis siorruidh. An latba 
roimh 'n oidbcbe a cbaocbail e, dbirich 
e an cnoc os ceann a' Chlachain. ann an 
I, ghabb e a chead do 'n eilean 's da na 
tighibh-aoraidh, agus db' fbàg e a 
bheannacbd aig a bhràitbribh. Air dha 
teachd a niias, loan e air atb-sgrlobhadb 
Lealjhair nan Saim, gus 'n do ràinig e 
meadhou an treas salm deug thar an fbicbead, 'nuair a stad e; agus db'ainm- 
icb e Baithein mar an neach a ghabh- 
adb 'àite. Chuartaicb e an sin an t-aor- 
adb gnatbaicbte anns an eaglais, 'sthug 
e na h-aitbeantan mu dheireadh do 
'bbràithribb, a' guidheadh gu'm bith- 
eadh sith agus gràdb ghnàtb a' riaghladh 
'n am measg. Aig meadbon-oidhcbe 
chaidh e a ris do'n eaglais a db'virnuigh. 
's fhuaradh an sin e 'n a shineadh gun 
lùs, le Diarmad. Chruinnich a' bhuidb- 
eann uile mu chuairt da, a' gul airson 
esan a bha 'n a athair dhoibb a bbi nis 
a' bàsacbadh. Dh'fbosgail e a sbiiilean 
's dh' ambairc e orra le gràdh agus 
aoibbneas, an sealladb mu dheireadh. 
An sin dhùin e air an t-saogbal so iad 
a chum am fosglaidb ann an gloir. 
"Agus cbuala mi guth o nèamh, ag 
radh rium, Sgrlobb, Is beannaichte ua 
mairbh a gheibh bas 's an Tighearn, a. 
so a macb: Seadh, tha an Spiorad ag 
radh, chum gu faigb iad fois o'n 
saothair; agus leanaidb an oibre iad." 
(Taisb. xiv. 13.) "Agus doalraidb iad- 
san a tha glic mar shoilleireachd nan 
speur; agus iadsau a thionndaidbeas 
mòran gu fireantacbd mar na reultan, 
fad saoghal nan saoghal." (Dan. xii. 3.) 
"Aig Dia 's ro-pbrlseil bas a naomb," 
(Salm cxvi. 15.) 

" Acli CO an cridli' a bhreitnnicn e, 
No 'n t-suil a chminaic riamh, 
Mòr mlieud is gnè an uUuchaidh, 
D'a pliobuU fein rinn Dia ! 
A oil 's sona dhoibli 's is beannaicht' iad 
'Fluiair aithne ghlau air Criosd : 
Oir meallaidh iad, \\ a chomunn san, 
An sonas ud, gu sior!" 

Cbaidh an obair a thoisicb Calum- 
Cille a ghiùlan air a b-adhairt leis na 
teachdairibh a db'fbàg e 'na dheigb gu 
soirbbeasach; agus bha I-Chaluim-Chille 
fad linntean an deigh an ama sin 'n a 
chatbair dhiadhachd, eòlais, agus fogh- 
luira. Cha robh Calum-Cille air dboigh 
's am bith fo riaghladh Eaglais na 
Ròimbe, a bha eadhon aig an am sin a' 
toiseachadh air fas truaillidh; agus fad 
cheudau bliadhna an deigh a bhàis, bha Treas Mios an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDAEAL. 117 ministeirean I-Chalnim-Chille dealaichte 
■o 'n Eaglais sin, agus a' dol fo 'n ainm 
Ci'ihlich, a thugadh dhoibh do bhrigh 
's gu 'n robh an còmhnnidhean, mar bu 
trice, ana an àitibh uaigneach. Bha 
ministeirean ionnsaichte agus ainmeil a 
ghnàth a' tànih ann an I-Chaluim-Chiile; 
agus bha cruinneachadh mor do leabli- 
raichibli Inachmhor air an gleidheadh 
ann an Tigli-nam-Manach, no Cbatliaii*- 
Chùildicli, an sin. Bha cuid de righribh 
na h-AIba, Eirinn, agus Lochlainn, agus 
moran de chinn-feadhna Ghaidhealach 
air an adhlacadh 's an Eilean iomrait- 
€ach so. Tha e air aithris gu 'n dubh- 
airt Calura-Cille, ùine bheag mu 'n do 
chaochail e, — 

" I mo chridhe, I mo ghràidh, 
'An kit' gutli Mauaich bi'dh geum bà ; 
Ach mu 'n tig an saoghal gu crich 
Bidh I mar a bha." 

Thàiiiig a' cheud chnid de'n fhàighead- 
aireaehd so gu teaehd; chaidh Cathair 
nan Cùildeach a chreacbadh, 's thuit 
aineolas agus dorchadas air an Eilean 
sin, a bha 'n a lòchran a measg nan 
eileanan. ' Cha 'n 'eil e mi-oholtach 
nach'eil coimhlionadh na cuid mu dheir- 
eadh de 'n fhàidheadaireachd air tois- 
eachadh. Tha I-Chaluim-Chille gach 
bliadhna a nis air a fiosrachadh le mil- 
tibh as gach duthaich, a tha a' taghail 
a choimhead air seann laraichibh a 
morachd. Maith a dh'fheudtadh nach 
deachaidh na smaointean a dhuisgear 
anns an iuutinn ann a bhi a' gluasad 
mu ehuairt air ballachaibh briste eag- 
laisean I-Chaluim-Chille, agus air na 
leacaibh-lighe aosmhor fo 'm bheil 
daoine a bha aon uair cumhachdach 
'n an luidhe, a chur an cainnt ni 's eir- 
eachdaile, na mar a labhair an t-OlIa 
Johngon, agus a tha air an eadar-theang- 
achadh mar a leanas, ann an Caraidnan 
Gàidheal: — "Bha sinn a nis 'n ar seas- 
amh air an Eilean ainmeil sin, a b' àrd 
lòchran fad linntean, do Ghàidhealtachd 
na h-Alba — as an d' fhuair Cinnich 
fhiadhaich agus ceathairne bhorba soch- airean eolais, agus beannachdan na 
saorsa. Cha bu chomasach, ged 'a 
dh' fheuchtadh ris, an inntinn a thogail 
na smaointibh a dhiusg an t-aite so, 
agus b' amaideach an oidhirp, ged a 
bhiodh i comasaeh. Ge b' e ni a, 
thàirngeas air falbh sinn o churahachd 
ar ceud-fàithean; ge b' e ni a bheir do 
na shiubhail o chian, no do na tha 
fathast ri tachairt, làmh-an-uachdar air 
na tha a làthair, tha so ag àrdachadh 
ar n-iubhe mar bhithibh tuigseach. 
Gu raa fad uam-sa agus o ra' chàirdibh 
an fheallsanachd reòta sin a dh' aomadh 
mi gu gluasad gu caoin-shuarach, 
eutrom, thar aon ait' a dh' fhàgadh 
urramaiohte le gliocas, le fearalas, no le 
maise. Cha chulaidh fharmaid an duine 
sin nach mothaicheadli a ghràdli d' a 
dhùthaich air a neartachadh air blàr- 
catha Mharatoin, no an crabhadh nach 
blàthaicheadh am measg làraichean 
briste I-Chaluim-Chille." 
a' chrioch. RUATHAR MHIC-MHUIRICH. 

[Air eadar-theangachadh bho Bheùrla 
Aìjtonn^ le Alasdair Mac Neacail.] 

Rinn Mac Mhnirich boid 
An aghaidh Chloinn Mhic Thàbhais, 
Chaidh 'thogail creich' na 'n tlr, 
Le rèubainn is le ànnradh; 
Oir mhionnaicli ò gu teann, 
Gu'n sgriosadh è bho 'n tir lad, 
Le cuig-thar-fhichead fear, 
Is deich-thar-fhichead piobair! 

Ach 'n uair 'ràinig ò 

Sios mu leth Srath-Chanain, 

Cha robh dhe 'chuid seoid 

Ach na triuir 's an làthair: 

Sud na bha ri chùl, » 

Gu diou 'an am an tuasaid, 

Cach bha thall 's a bhos, 

A cuir a chruidh air fuadach. 

'Ro mhath'! ars' Mac Mhuirich, 
'Chaidh ar cliu a dholaidh! 118 AN GAIDHEAL. Treas Mios an t-Samhraidh, 1872; Ghillean, feùmair spàirn, 

Air bcoihac]i luu 'u deid corrag! 

So Mac-Mhic-Mhethusalab, 

'Tighinn le 'chuid sluaigh, 

Tri fichead fear 's a tri, 

'Sna h-uireid de Dhaoin'-u.-iisle'! 

(Arsa Mac-Mliic-Mhethusalab) 
'Fàilte lubaith dhuibh fcin! 
Nach sibhse Triath nan Cattan? 
Co dha 'ra bheil ur ceilidh, 
'An am tigh 'a so air astar? 
So! So! mhic a choin! 
Tha sè ceud bliadhn' bho n' dhùraig 
Annail bheo na m' ghleauu 
Tigh'n air turas spùiunidli.' 

(Ars' Mac-Mhuirich) 

'De sud 'tha thu 'gràdh? 

Tha do bhatbais làidir; 

Seallam dhuit, a bhobag, 

Ciod è 's cubliaidb gnàtb dhuit. 

Chaueil latba tuilleadh 

Agad gu bbi beo, 

Thugad bbo mo gbunna, 

'Sbho'u cblaidbeamh 'tha na m' dbòrn' 

'S ait, 'N àil', an sgeul' ! 
Arsa Flath Cbloinu Tbàbhais, 
'S furasda dbomh fhein 
Stad 'chuir air do rànaicb.' 
'N sin thug Mac-Mbethuselali 
Sgal mar leomban gionach, 
Tharruing è 'sgian-diibh, 
Is sparradair 'n a mhionacb. 

Air an dòigb so fhein, 
Thainig bus do 'n ghaisgeach, 
Dha'm bu cbliu ri 'bheo 
'Bbi na dbuine gasda, 
Thainig mac na dheigh, 
'Bba pùsd air nighean Noah, 
Theab gu 'n thraoigh an Dllo 
Ijcìs dhe 'n uisg' na dhòl è. 

'S bba Ò air a dheanarab, 
'S mise fein 'tha cinnteacb, 
Nam biodh air tachairt ann 
Blasad coir dhe hi Ikach. 
llàinig crioch mo sgeoil, 
Tha mi 'ra beacbd gur 'h-ùr i, 
Ouir mu 'n cuairt an stop, 
Is marbhaisg air an ' Duty'l SAMHLAIDHEAN 

AIR NITHIBH SPIORADAIL O NA CREAGAIBH. 

Bha e 'n a cbleachdadh cumanta aig 
Criosd, 'n uair bha e air an talamh bhi 
'gnàthachadh shamhlaidhean 'na theag- 
asg. Bha iad sin a' deanamh an ni a 
bha e 'cur an cèill ni bu shimplidhe ni 
bu so-thuigsinne do 'n t-sluagh a bha 
'g èisdeachd ris. Tha an dòigìi theag- 
aisg .so feumail anus a h-uile linn; 
's cha'n'eil ni air am bheil eòlas againu 
nach feud sinn samhladh a dheanamh 
dheth a thaobh theagasgan na diadh- 
achd. Tha sinn anns na leanas ma ta, 
a' dol a ghabhail beachd air na creag- 
aibh. Tha sinn eòlacli gu leòir orra ; 
agus chi siun ciod a dh' fliògliluimea& 
sinn uapa. 

AOSMIIORACHD. 

Tha luchd eòlais a' cumail a mach 
gu 'm bheil aois gle mhor aig na creag- 
aibh. Their iad nach 'eil ann am 
beagan mhilteau bliadhua ach neo-ni 
an coimeas ris an iiine mhòir a chaidh 
seachad o 'u rinneadh iad mar a tha 
iad, — 's gu 'm feum sinn aireamh mhor 
de mhuilleinibh a ghabhail gu ruigsinn 
air ais gu breitli nan creag. Ach mòr 
's mar tha a leithid sin a dh' aois, is 
faoin e ri taobh aois an Ti ris an abrar 
"Carraig nan Al." Tha aireamh a 
bhliadhnai-san a' dol thar àireimh. 
Bha E ann an uchd an Athar shiorr- 
uidh mu 'n . robh creag no craobh ana 
am bith ; oir 's E a rinu iad uile ; 's tha 
E Feiu a' dol air ais fad am measg nan 
làithean a dh' f halbh, 'n uair a tha E 
'sgriobhadh mu thimchioU Fdin, — 
"Chuireadh suas mi o shiorruidheachd." 

DÌOMHAIKEACIID AGUS NITHEAN iSO- 
THUIGSINN. 

Tha cuid de na creagaibh a tha so- 
làmhsaichte. Gheibhear iad air uachd- 
ar nan raon ; 's feudar an tomhas no 'n 
cothromachadh. Chithear iad air an 
taobh a thafodha, 'sair an taobh a tha 
'n àird, 's air gach taobh mu 'n cuairt 
dhiubh;'stha sinn mar sin comasach 
air bhi a' gabhail làu eòlais orra. Ach Treas Mios an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 119 tha creagan eile ann 'scha'n fliaic sinn 
ach earrann ro bheag dliiubh; oir tha 
a' chuid a's mo dhiubh folaichte gu 
tur ann am broinn na talmhainn, 's iad 
^a' dol SÌOS a dh'ionnsuidh mòr dhoimh- 
neachd a' chruthachaidh, far nach 
ruigear le sixil orra, 's far nach fhaighear 
■eòlas air an nàdur no an suidheachadh 
a thug Dia dhoibh. 

Tha nithean a tha 'co-fhreagairt ris 
na puincibh so am measg theagasgan 
an t-Soisgeil. Tha cuid a dh' fhirinn- 
ibh a' Bhiobuill de a' leithid de nàdur 
simpb'dh 'sgu 'm feud inntinn an lein- 
ibh bhig an cuartachadh ; 's tha teag- 
asgan an taghaidh 'sna Trianaid, a tha 
ann an tomhas mòr do-rannsaichte. 
Cha 'n 'eil sinn a' faicinn dhiubh sin 
ach mar gu 'm biodh an eudain, 's tha 
iomadh taobh eile dhiubh air an Ian 
chòmhdach le diomhaireachd, air nach 
•cuir dad ach an t-siorruidheachd solus 
duinn. Tha mòran de theagasgaibh 
priosail mar so 's an fhirinn a tha air 
iomadh dòigh air an slugadh suas ann 
an dorchadas troimh nach faic sùil 
duine beò — 's tha iad cho àrd 'n an 
nàdur 's nach faigh inntinn gu bràth 
làn bheachd orra. Tha e f lor nach 'eil 
ni o aon cheann gu ceann eile a 
Bhiobuill nach 'eil feu mail gu 'm bith- 
eamaid 'g a chreidsinn agus a beachd- 
smuaineachadh air ; ach tha iomadh ni 
a tha mar sin feumail a thaobh am feum 
sinn fuireach ann an tomhas mòr a 
dh' aineolas, agus a thaobh gur h-i a' 
chain nt a 's freagarraiche ann am beul 
an fhior Chriosduidh." saoibhreas 
araon gliocais agus eòlais De ! Cia do- 
rannsachadh a bhreitheanasa agus do- 
lorgachaidh a shlighean!" 

a' chreag mar bhunait. 

An ti leis am miann tigh a chur suas 
nach tilg a' ghaoth sios agus nach 
giùlain an t-uisge air falbh togaidh e 
air bonn làidir na carraige e. Ach tha 
nithe eile a bhàrr air tighibh a tha 'g 
iarraidh bunaite seasmhaich chum 's 
gu'm bitheamaid 'gan socruchadh oirre. 
Tha againn anama neo-bhàsmhor a tha gach la ann an cunnart ; 's cha 'n 'eil ni 
feadh an t-saoghail air am bi iad sabh- 
ailt ach air Criosd. Cosmhuil ris a' 
chreag tha Esan seasmhach gu leòir, 
agus coma ciod an t-uallach a shuidh- 
ichear air. Cha 'n 'eil peacach fo 'n 
ghroin nach f heud a thaice a leigeil air ; 
's ged robh a chiont gu bràth cho mòr, 
ma bheirear e gu bhi a' socruchadh a 
mhàin air an Ti so cumar suas e gun 
charuchadh 'scha tig call dha a chaoidh. 
a' chreag mar chladh. 

Gabh beachd air na creagaibh mar 
àit-adhlaiceadh do ainmhidhibh a 
fhuair bitli anns na seann linntibh a ^ 
dh' fhalbh. Tha e 'na ni cho iongant- 
ach 's a choinnicheas ri duine 's an 
t-saoghal nàdurrach gu'm faighearann 
am broinn nan clachan cruaidhe sligean 
agas earrannan de lusaibh 's de ainmh- 
idhibh de gach seòrsa. Gheibhear na 
miltean 's na deich miltean dhiubh so 
air a' leithid de dhòigh 's gu 'm bheil 
ann am bailtibh mora, eaglaisean agus 
tighean costail eile a tha gu h-iomlan 
air an deanamh suas de chlachaibh anns 
nach 'eil dad ach sligean is closaicheau 
nam bèistean marbha a chruthaich Dia 
linntean gun àireamh roimhe so. Tha 
so 'na ni ro iongantach da rireadh; 
's tha luchd-f òghluim a' tarruing iom- 
adh leasaja uaith. Ach 'sann a tha 
sinne ag iarraidh feum' spioradail a 
dheanamh deth. Tha sinn 'ga shamh- 
lachadli ri ni a tha 'co-fhreagairt ris am 
measg àrd theagasgan an t-iSoisgeil. 

'Se Criosd, ma ta, "Carraig nan Al;" 
agus theirear mu 'n dream a tha 'creid- 
sinn ann gu 'ra bheil iad ann. Tha 'n 
Fhirinn ag ràdh, "ma tha neach air 
bith ann an Criosd is creutair nuadh e ;" 
'stha E fèin a' toirt seachad mar àithne, 
iad bhi a' fantuinn arm. Tha iad ami 
an Criosd a bhrigh a' Choicheangail 
shiorruidh anns am bheil E 'seasamh 
air an son, agus 'g an gabhail a stigh 
maille ris; 'stha iad ann mar an ceudna 
a bhrigh aonaidh dhiomhair a tha an 
Spiorad Naomh a' deanamh 'sa' daing- 
neachadh. Tha mar so co-fhreagairt- 120 AN GAIDHEAL. Treai Mios an t-Samhraidh, 137?. cachd eadar na creagan nàdurrach agns 
Criosd, a' Cliarraig spioradail; acli le a' ' 
leithid so a dli'eadar-dhealachadh, ged 
'se na mairbh a gheibliear anuta-san, : 
gursluagh heo iad ann an Criosd, a rèir 
mar tha E Wn\ ag ràdh, "'Do blirigh 
'sgu'm bheil Mise beb, bithidh sibhse 
hcb mar an ceudna." 

a' chreag mar bhiadii. 
Cuiridli so mòr iongantas air-sau a 
Jeughas e. A' chreag mar bhiadh ! 
Co rianih a chuala a' leithid! Gidli- 
cadh is ni e a tha cho fior 's a tha e 
cho iongantach. Cha'n'eil anns an 
aran a th'air a' bliòrd ach ni a thainig 
as an talamh ; 's cha 'n 'eil anns an 
talamh ach a chreag, air a pronnadh 
's air a deanamh min. Bha lii ann, 
mar a tha hichd-fòghluim a' cur an 
coin, 'n uair nach fhaicinu ach uisge is 
cruaidh chreagan feadh farsuinneachd 
a' chruthachaidh. Cha threabhadh 
crann ann an sin — cha sgriobadh 
cliadh — 's cha 'n fhàsadh siol. Ach 
rinn reòthadh is uisge — rinn fuachd 
agus teas — min-phronnadh air na creag- 
aibhsin; 's thionndaidh earrann mhòr 
dhiubh gu ùir; 's tha duine agus ain- 
mhidh a' faotainn a nis an ni a dh'itheas 
iad. 'S ann mar sin a tha sinn a' ciall- 
achadh, agus 'sann mar sin a tha e fior, 
gur h-ann o 'n chreag a tha 'm biadh a' 
tighinn. Ach deanamaid a nis ar 
samhuil o 'n so. 'S e Criosd an fhior 
chreag; 'se Carraig nan Al E; ach 's e 
mar an ceudna an t-aran spioradail c 
air am bheil an t-anam gràsmhor a' 
beathachadh clium na beatha shiorr- 
uidh;'agus mar is èigin do'n chreag a 
blii air a pronnadh mu 'n tig biadh 
aisde; 'sann mar sin a tha sinn a' tuig- 
sinn nach beathaichear an t-anam air 
Criosd ach do r(5ir agus mar tha Criosd 
air a bhrutiiadh. Tha sinn uime sin 
a' leughadh gu 'n do "lotadh E air son 
ar n-eucairtean." Bhuineadh gu 
(iruaidli ris a' chreig mu 'n d' thainig i 
gu blii 'n a meadlion beathachaidh do 
chorpan duine; 'sbliuineadh gu cruaidii 
iiiar an ceudna ri Criosd ann E bhi .-lir a throm-smachdachadh leis an Athair 
mu 'm b'urrainn ar n-anama bhi 'sealbh- 
achadh na beatha shiorruidh. 

A. nis ann an co-dhiinadh, 'se ar 
mianu a bhi 'moladh, do'n dream a 
leughas na briathran so, an Ti Mhòir 
ris am bheil ar samhlaidhean ag amh- 
arc. Gabhaibh eòlas air mar an Ti a 
tha gu Idir luachmhor. Tuigibh gur 
neach E a tha araon ro mhòr ann fèin, 
agus a rinn nithe iongantach air son a 
shluaigh. Seallaibh ris mar an Slàn- 
uighear Uil'-fhoghainteach, 'scuiribh 
bhur dòchas a thaobh tim is bith- 
bbuantachd Annsan. 
Baile-nan-cnoc.) C. D. 

1872. Ì CUIMHNEACHAN O SHEANN GHAIDH- 

EAL SNA STAIDIBH AONAICIITF, 
Baile Ghraidh-Burathaikeil* 

ANNS NA StaIDIBH AlfNAlCHTE. 

C'eiul mhios an Earraich, 1872. 
Fiiilte ort a Ghiii<lheil Oig, — Chuir caraid 
iiraid an treas àireamh a m" iounsuidh, oir 
bha 1Ì0S aige air a' mliòr ghràdh a bli' agam 
do fhànaiii mo leanbaidheachd. Mo 
thruaighe mi gu'm bheil mi nis air meiigeadh 
innte. Thog an leabliar beag siinnd air 
ni' aigne, agus blia ni'inntinn a' sior-chnuas- 
achadh ciod a sgriobhainn a d' ionnsuidh. 
ThJiinig àireamh do nitiiibh a dh' ionnsuidh 
mo chuimhne, ach ròghnaich mi air an iun so 
iabiiaiit riut mu dhithis dhaoine misueacliail, 
sgairtuil, agus Idin sijciseil nach gabhadh .spid 
no mashidh o insai no o uasal. Cha rolih aoii 
aca ciiig troidhean air àirdc. Bha aon dhiubh 
'na mharsanta a ghnhth a' fall)h uiu'n cuairt 
feadh na dùthcha le "nihiilaid air a ghuailnil)h. 
'N uair a thigeadh e chum aon de na bailtibh 
beaga, chruinnicheadh a' chhinn bheag agus 
ruitheadh iad an ddigh a' mharsanta agus 
ihionaileadli iad niu'n cuairt air fdin agus 
air a mhiiiaid, ni a iiha 'na mhòr thrioblair, 
(h)'n mharsanda. i3°i sin a' mhàlaid luachd 
nihor! 'N uair a dli' t'hosgailteadh i thugadh, 
a' chlann bheag an Ikmhan agus dh'fhosgladh 
iad an siiilean le mòr ioghnadh ag riulh ri 
cli(^ile, — "Seall! () seall! am fac thu rianih a' 
leithid sin." Gu deimhinn bha a' nihiilaid 
iongantach! Bha hit' aiir gach seòrsa innte, 
agus bhagach seòrsa'na hite fdin. Ribinneau 
riomhach de gach dath, mapaiceanan side 
agus cainneacli; meurain; snitthadan agus 
sniahliiadhail ; dubhain chuilleag a suas gu 
dubiiain tiirosg; dathan de gach gnò; tridh- 

Philttdelphia. Treas Mios an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 121 eadh bha gach ni 'n a hite fèin. Bha a' mar- 
santa borb ris a' chloinu bhig; agus gu minic 
gheibheadh iad stailc leis an t-slait-thonihais 
mu'n claig'nibh. Bha e leonta an aond'a 
làmhaibh; air son sin fhuair e'n t ainm 
suaicheanta, Marsanf a' chliutain; agus air 
son a chrosdachd ris a' chloinn, leanadh iad 
e o thisjh gu tigb a" glaodhaich 'n a dhèigh, 
diutan] cUiUan\ 

Air lii àraidh bha a' chlaun ghaisgeil ag 
eigheach 'na dhdigh air a' mhodh so; dh'fhhs 
e ro fheargach riù agus air faicinn fuire feòir 
dha, ghabh e'm fore asus ruith e as an dèigh. 
Thachair do shean duine coir teachd a mach 
o thigh oibre, agus 'n uair a chunnaic e a' 
marsanta 'ruith an dèigh na cloinne leis an 
fhorc, ruith e am measg na cloinne a' saoil- 
sinn gu 'n deanadh a Uithaireachd tèarmun 
dhoibh. Thilg a' marsanla am fore air 
thuaireamas agusbhuail e'n sean duine mu'n 
chalpa; agus chaidh aon d'a mheoir troimh 
'n osan agus troinih 'n chraiceann, a' deanadh 
loit cràiteich an calpa an t-sean duine, agus 
thubhairt e, " Ciod uime thilg ihu'm fore 
orm'smi neo-chiontach?" Fhreagair a' mar- 
santa, "'mur an robh thu ciontach car son a 
ghabh thu sgaoim?" 

Aig am eile thachair gu'n d' thàinig mar- 
santa chliutain gu l)aile iiraidh auns an robh 
duine beag sgairteil a' gabhail còmhnuidb 
d' an d' thug an luchd-Uiteachaidh an t ainm 
luaicheanta, Am Frionnsa. Bha tigh còmh- 
nuidh a' Phrionnsa air bruaich gaineimh, 
agus bha sruthan beag uisge a' ruith dlvilh ri 
oir na bruaich. Thachair do 'n mharsanta 
bhi 'gabhail an rathaid seachad air an tigh, 
'sbha"m Prionnsa 'na sheasanih fa chomhair 
an doruis. Labhair iad ri chdile air tùs; ach 
mu dheireadh thainig briathran searbh' agus 
feargach eadar na suinn, an sin scròliail is 
buillean. Mu dheireadh ghlac na feara a 
choile, gach fear a' stri ri 'nàmhaid a chur gu 
taiamh gus an d' thainig iad gu oir na bruaich; 
na feara a' tuiteam muin air mhuin anns an 
t sruthan. Dh'fhuaraich an t-u,isge mòr 
fhearg nan gaisgeach treunmhor agus chuir e 
crloch air an streup. Bha mi 'nam bhall 
achan anns an am agus cha do dhi-chuimh- 
nich mi riamh la blàr a' Phrionnsa agus a' 
Mharsanta. Thubhairt neach ris a' Phrionnsa 
'n uair a thainig e'n hird air a' bhruaich, 
"fhuaras gu math thu mu dheireadh." () an 
duine bochd, thubhairt esan; bha e 'gam 
bhualadh far an ruigeadh e orm! Bha'm 
freagradh so 'na aobhar ghaire do mhòran 
fad an dèigh a'chòmhraig; oir cha robh fhins 
code'n dithis a b'iiirde. Bha a' marsanta 
tana ann am feòil, agus bha 'm Prionnsa 
sultmhor, a' chuid a bha dh'uireasbhuidh air 
ann an iiirde bha e aige ann an lend. 

SEANN GHAIDHEAL. SUSPIRIA 

LE Longfellow. 

Gabh iad Bhàis is their air falbh 
Gach ni a their thu a 's leat fein; 
Tha t' iomhaigh càraicht' air a' chriadh 
Ag radh gur leatsa sin, ach sin a mhàin. 

Gabh iad Uaigh a's luidheadh iad 
Paisgte air do sgeilpibh caol' 
Mar aodach chuir an t-anam dheth 
Luachmhor ach a mhàin dhuinn fein. 

Gabh iad O Shiorruidheachd mhòr 
Cha 'n 'eil 'n ar beath' ach osag f haoin 
'Tha 'sgaoileadh anns an ùir a blàth 
'S gu liir a' lùbadh gheug do chraoibh. 
Eadar- iheangaichte le R. B, LAOIDH NA' BEATHA 

Le Longfellow. 

(Freagairt cridhe an òganaich do 'n Bhàrd.) 

Na innis dliomh am briathran diibhach 
Nach 'eil 'nar beatha ach bniadar faoin; 

Oir tha an t-anam marbh a chaidleas 
'S cha 'u 'eil nithe mar a shaoil. 

Tha ar beatha anabarr soluimt' 
'Scha'n i 'nuaigh fhuar crioch ar i 

Is duslach sibh 's gu duslach pillidh, 
Cha d' thubhairt' riabh ri anma dhaoin.' 

Cha 'n e toil-inntinn 's cha 'n e mtilad 

Ar crioch àraid no ar raad 
Ach bhi 'deanadh chum 's gach latha 

Gu m bith 'ur maitheas 'dol am meud. 
Tha ealain lionmhor 's ùine 'siubhal 

'S ged robh 'n cridhe fearail treun 
Cha 'n 'eil ann ach druma 'mhulaid 

'Bualadh coranach an eig. 

Ann am faicli an t-saoghail fharsuing, 

Ann an camp na beatha fhior, 
Na bith mar ainmhidh balbh gun toiniso-, 

Bi ad ghaisgeach anns an stri. 

Na cuir earbs' an gean ri tighinn 
'S na bi 'caoidh na h-ùine a threig; 

Dean, dean, 's an am a tb' agad 
Fo cheannsal Dhe le cridhe treun. 

Tha beatha dhaoine mòr 'g ar teagasg 
Gu 'm feud sin uile stri ri euchd; 

Is air dhuinne siubhal dhachaidh 
Ceuma f hàgail as ar deigh. 122 AN GAIDHEAL. Treas Miosan t-Samhraidh, 1872. Ceiima theagamh 'clii iieacli eile 
Air a tluirns troinih an t saogh'l, 

BnUhair boclul tha 'call a mhisnich 
'S gu 'ni faigli e spiorad iir d' an taobh. 

Bith'mid suas ma ta 's ag obair 

Le cridh' gun gheilt roinih chruas an 
t-saogh'l 
A' sior-bhuidhinn 's a' sior-leantuinn 
'Fòghlum, foighidin, is saoth'ir. 

Eadar-theangaichte le R. B. RANNAN AIR NOTE PUNND 
SASUNNACH 
A bba am paipean salacb, saraichde a fhuar- 
adh anu am Malairt o sheann bhean aig 
an robb ainm Airgiod a bbi^ agus a bha 
'g a àicbcadb. 

Tha tbusa sin a pbrabag ragach 
Ribeach, robach, pbrabacb thruagh; 

Meadhon sraicbde, aodan salach, 

'S bliith na dosgainn air do ghruaidh. 

Fhreagair ise. 
"0 cha'n iogbnadh mi bbi prabach, 

'S iomadh car a chaidli mi luaidh, 
'S iomadh aon a dh' fhi\g mi sona, 

Is siiil 'bha air mo dheigh truagh." 

Thuhhairt mise. 
"Suidh a SÌOS is inns' do naidheachd 

Is na greas ro ealamh uam ; 
Bheir mi fuin dhuit ait' 's am fan thu, 

'S fasgadh tighe a bhios buan." 

Fhreagair ise. 
"0 cha'n fheud mi fuireach agad, 

'S allaban fo m' chois is ruaig; 
Cha luaithe a tha mi ann am baile 

Na tha mi le cabhaig uaith." 

'N tlm a b' f haid' a f hnair mi dh' anail 
B' ann aig cailleach Eachain Ruaidh ; 

Shnuim i mi am mogan stocaidh 
'N seotal ciste glaiste cruaidh. 

Luidh mi 'n sin fad iomadh latha 

'N toit 'g am dhalladh 'call mo shnuaidh; 

'S bhòidicheadh a' chailleach charrach 
Nach robh aic' aon f hàirdean ruadh. 

Ach air dhi bhi mach air cheilidh 
Thàinig reubanach mu 'n cuairt; 

ThoU an anainn ; bhris na glàsan ; 
'Sfhuair mi ccad na coise uaip! Ach ma fhuair cha b' fhada 'mbeal mi, 
Chaidh an tòir 'n ar deigh gu luath ; 

Thug iad mi i'l sail na br.jige, 

'S cròis is CL'ir chaidli air mo ghruaidli. 

Sheas mi air 1;\ mòr na cùirte, 

'S thug mi fiauuis 'measg an t-sluaigh ; 
Fhuair a' chailleach air a h-ais mi, 

'S fhuair am bus i fein gu luath. 

'S ged l^u chruinn a sgriob i còmhlath 
Am bonn òir, 's an sgillinn ruadh, 

bu bhraise 'chaidh a sgaoileadh 
Na ni gaoth am moll a ruag'. 

Leum na càirdean air a cheile 

Mu 'n robh 'n creutair fuar 's an uaigh, 
Bha 'n luchd-lagha 'n an cuid fein deth, 

Is gach aon ri streupaid chruaidh. 

Och, mo l(''ireadh nam bu ni e 

'Bhiodh r 'a innseadh anns an t-saoghal, 
A' chailleach fhaotainn comas t'iridh 

Dh' f haiciun 'n diol' 'bha air a saothair. 

O 's ann aice 'bhiodh an cuibhrionn 
An och, och 's an guileadh truagh ; 

Càch a' faotainn math a cuibhrinn 
Is i fein dhol bus le cruas. 

'S iomadh piuthar agus bràthair 

A tha'n dràsd aic' am measg dhaoin'; 

'Ncuid 'n a luidhe 'meirgeadh làrah riu 
'S feum gu leòr air air gach taobh. 

Gabh-sa rabhadh nis o m' òran 
Is do dhòrn na gleidh co dùint'; 

Deansa math le d' stor 's tu 'n làthair; 
Sgaoilidh each e 's tu 's an ùir. 

Ledaig. J. Campbell. MAIRI AGUS AN T-ADMIRAL. 
Is cleachda leis na Goill a bhi ri fochaid 
air na Gàidheil bhochd', air son cho aineol- 
ach, maol-thcangach 's a gheibhear iad an 
coitcheannas an uair a dh' f heuchas iad ris 
a' Bheurla; .'igus, air uairibh, cha'n 'eil teag- 
amh nach bi iad a' deanadh thuislidhean agus 
mhearachdan gle neònach ; ach dona 'smar 
tha na Goill, cha 'n 'eil daoine air bith ann 
a tha ni's toithiche air a' bhi a labhairt deth 
a cheile, agus ri fala-dhà neolochdach dc 
gach seòrsa, na na Giiidheil iad fein. Tha 
an sgeulachd bheag a leanas gle chumanta 
ann an cuid de cheàruan de Earraghàidheal 
agus theagamh gu 'n toir i gàire air bhur 
luchd-leughaidh. Cha 'n 'eil mise 'del a 
ràdh CO dhiù a tha i fior no nach 'eil; ach Treas Mlos an t-Samhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 123 ■cin, mar 's am bith a bhiitar 's an am a dli' 
fhalbh, is cinnteach mi nach faightear ann 
an ceàrn d'an Ghàidhealtachd an diugli, aon 
f hear no te cho fada air an ais 's nach bitb- 
■eadh fios aca co dhiii 'bu bheatbach no 
duine a bha ann an Admiral. 

Bha aig boireannach deanadach, glic, aon 
uair, tabhartas beag de uibhean ri chur o 
•dh'ionnsnidh an Tigh-Mhòir. Air dhith an 
cur a suas gu tearuinte ann am bascaid 
ghairm i an searbhanta, caileag òg gun 
mhòran de eòlas an t-saoghail, agus dh' ear- 
ailich is slieòl i dhi cia mar a ghluaiseadh i 
i-fein aig an Tigh-Mhòr. "Is bitheanta," 
ars' ise, "leis an Admiral e fein a bhi 
'gabhail a shrhid fo sgàil nan craobb anns 
an rathad-dhiomhair eadar an Tigh-Mòr agus 
an geata, agus ma thachras e ort feuch gu'm 
bi thu f ior mhodhail 's gu 'n toir thu a' 
h-uile urram da. Ma dh' f heòraicheas e 
■dhiot CO as a tha thu, no c' iiite am bheil 
thu 'dol, no ciod a tha agad, innsidh tu dha 
gu pongail, 's bi cinnteach gu 'n abair thu, 
ieV cead, aig deireadh gach freagairt a bheir 
thu dha. Aithnichidh tu an t-Admiral clio 
luath 's a chi thu e le cheum flathail, ùrd ; 
agus is àbhaist da sràidimeachd am bitli- 
■eantas le 'churraclid-oidhche dearg air mar 
■chòmhdach cinn, agus a nis, a Mhàiri, bi 
'falbh agus mo bheannachd a'd' chuideachd!'' 
Thog a' chaileag bhochd orra gu sùrdail, làn 
de na comhairlean a fhuair i; rùini^- i an 
^cata mòr 's ghabh i a stigh. Air dhi a bhi 
'dlùthachadli air an tigh faicidh i coileach- 
Frangach briagh a' steòcadh a nuas 'n a 
<x)inneamh cho moiteil 's ged a bu leis fein 
an oighreachd - earball sgaoilte 's e 'cur 
smiiid as an talamh le bàrr a sgiathan — "Ma 
tha Admiral 's an dùthaich," thuirt i rithe 
fein, "is e so e. Co nach faodadh aitlmeach- 
adh le 'cheum mòrail, uasal, 's mar a tha e 
a' dliithchadh orra, comharraichidh mi gu 
soilleir a churrachd dearg ceart mar a thuirt 
rao bhaua-mhaighstir. Ach is mithicli a bhi 
bogadh nan gad' so e 'tighinn ! " Bhog an 
coileach a cheann mar fhior dhuin' uasal 's 
chuir e ftiilte chridheil orra. Arsa Miiiri, 
agus i aig a* cheart am a' deanadh a beic, 
"Tha mi a Lismòr, le 'r cead, le 'r cead." 
Thug an coileach an dara miolaran as. — 
"Tha mi 'dol d' an Tigh-Mhòr, le'r cead, 
ie'r cead." An treas uair thug e guileag 
sùnndach as, agus f hreagair Màiri, "Uibh- 
ean chearcan is gheadh, ler cead, le'r cead." 
Le so leig e seachad i Einn i a gnothach 
'8 thill i gun 'fhaicinn tuillidh. An uair a 
ràinig i dhachaidh dh'fheòraich a bana- mhaigstir cia mar a chaidh dhi. "Chaidh 
gu math 's gu ro mhath," "Am faca tu an 
t-Admiral?" "Is mi a chunnaic, — an 
t-uasal grinn, ciiirteil, agus flireagair mi a' 
h-uile ceisd a chuir e orm, ged is i Fraingis 
a labhair e ! '' 

Mac Mharcuis. 

Rugha-nam-faoileann, Ì 
Bealltainn, 1872. j NITHE NUADH AGUS SEAN. 

Chaiuh botul ;>orfa(V a thairgse do Dhrùbh- 
air-each Gàidhealach ma'n aidioheadh e an 
ddigh dlia each a bh' aige a reic fiiillinnean - 
an ainmhidh. Chaidh am botul 61, agus an 
sin thubhairt e nach robh ach da chron air an 
each. 'Nuair a leigte e niu sgaoil bha e duil- 
ich breilh air, agus 'n uair a gheibhte greim 
air cha robh feum 'sam bith ann. 

Altachadh EiRioNNACH OS ceann mir beag 
de fheòil bhruich agus griiinnin de bhuntb-ta 
beag:— 

O ihusa a bheannaich na builliim 'sna h-eisg 
Nis seall air a' bheagan 'tha'n so 'san dii mh^is; 
'Sged nach 'eil na buntiita am meudachd ro 

mhòr 
Do na h uile an so biodh iad lionrahorgu leòr; 
Oir 's cinnteach gu'm biodh e 'namhiorbhuil 

as ùr 
Nan llonadh an cuibhrionn so dhuinnearbrù. 

AiR do shearmoin anabarrachdhiùidhteach 
a bhi air a toirt seachad ann an Eaglais a 
mach air an diithaich, thòisich an luchd èisd- 
eaclid uile air gal ach aon duine. Dh'fbeòr- 
aicheadh dheth-san, de mar a bha e cho 
cruaidh chridheach? Fhreagair e gur h-anu 
a bhuineadh esan do sg'ueaclid eile. 

Thuirt an dara seirbhiseach ri 'chompan- 
ach nach robh ach car mi-chùramach mu 
'anam, "car son nach 'eil thu a' tasgaidh 
ionmhais duit fein ann an Nòamh?" "Car 
son? Dd am feum a tha ann a bhi a' gleidh- 
eadh ionmhais an sin far nach faic duine e gu 
briith tuilleadh." 

'Si an dòigh a's feiirr a chum cridhe duine 
a dhaingneachadh anaghaidhsgainneilcreid- 
sinn gu'm bheil gach sgeul breugach nach 
bu choir a bhi fior. 

Bha da, uasal a' fliilteachadh a ch(5ile gij 
cridheil, 's'gam moladh fein air son cho 
stuama 'sa bha iad. "A nis, a charaid, am 
faca tu mise riamh," arsa aon diubh, i'l& 
barrachd 'sa b' urrainn mi a ghiùlan?" "O 
cha'n fhaca gu dearbh," ars' am fear eile; 
"ach shaoil leam iomadh uair gu'm b' fhelirr 
duit dol Ah. uair air toir na bha agad. 

Dh'thcoraich beanuasal aon uair d'a 
Lighiche co dhiù a bha snaosain oronail do 'a 124 AN GAIDHEAL. , Treas Mlogan »-Samhaidh, 1872^ fantbainn? "Cha'n'eil," ars' esan,"oir cha 
doghabhfearaiijan robh eanchainn snaosain 
riamh." 

Shevrmonaich ininistear ainmeil aon 
inbadiiinn o'n cheann teu-jrais?, ''Tha sibh 
'n'ur clann aisr an I)ial)hul," agus an tloii;b 
inheadhon latha o na (acail, "A chlann, bith- 
ibh nmhal d' 'ur pJirantan " 

TiiiiRT an Ti-jhcania Mac Neill (Lord 
NelsDU) "bha mi a phniith teathramh na 
h uaireach roimh'n hin, agus rinn e duine 
dhinin." 

AN DROBHAIR Mac THAMHAIS.* 

So agail)h uaiu;h Phara Mhic Thhmbais, 
Drobbair GJi'lacb— baniis? jjun iocbd! 
I?ho'n Fhdillratbainn gus an Fhdill Mbiirt- 

ainn 
Lit cba bhiodb Paraiir fionnar bho'n dibh! 
Seacbnaibh a choluiiin a chnuimheagan 

ptiiteach 
Fòghnaidb a fJiileadh ga'r fhgail air mhisg! TiiA inntinn mhòr a' deanamh tàir air 
dioglialtas. 

Cha 'N 'eil esan nach gleidh run diomhair 
airidh air caraid a bhi aige. 

Na j)òs ach air son gaoii; ach thoir an aire 
nach gahh thu gaol ach aircuspair ionmhuinn. 

Cha'nc cuibhrionn beag de'n t sàtan a 
th' anns an neach a tha 'g ùrnuigh ri Dia agus 
a' lot a chòimhearsnaich. 

Tha firinn air a breith leinn; agus feum 
aidh sinn aineart a tlioirt d'ar nàdur mun 
rratb sinn dhinn ar grlulh do'n fhirinn. NAIDHEACHDAN. piiA Ard-Sheanaidliean na h-Eaglais 
Steidhichte amis na h-Eatilais Saoire cruinn 
aig an am àbhaisteacb an Duneidinn, — 's c 
sin an deireadli a" Cheitein agns an toiseach 
an Og mhios. 'S i aon de na Oeisdean a bii 
chudthromaiche a bha fan comhair, Ceisdan 
Fhòghluim. 'Sleir duinn gu'm bheil e 'nan 
rim uilc, lagh math air son fùgliluim riogh- 
achdail fhaotainn a dh' Alba; ach thaiad'gu 
math eadar-dhealaichte 'nam beachdan a 
thaobh a' chruth a bu choir a dh' Achd Pàr- 
hunaid air son f'-ghluim rioghachdail a 
ghabhail. Tha buidheann bheag anns an 
Eaglais Steidhichte aig am bheil an t-aon 
bheachd air a' phuinc ris an Eaglais Chlcir- 

*Hero lies Peter McTavish, 
A Highland Dmver. jind a terrible gavago. 
He was always drunk and never sober. 
From Fort-William in June, to Falkirk In Octobeit. 
Ye greedy worms beware cf his body. 
For 'twill make ynu drunk with whisky toddy. 

< Fort William and Falkirk Cattle Trysts. each Aonaichte, agus ris a' bhuidheann mhòr 
anns an Eaglais Shaoir. \Si brigh seasamh 
na muinntir so gu'm fhgadh a' Phàrlamaid 
aig Buill Bhnnl nan Sgireachdan co dhiubh 
a bhiodh am Biobull agus Leabhar-Aith- 
ghearr nan Ceisd air an teagasg anns na 
Sgoiltibh. Tha a' bhuidheann mhòr 's an 
Eaglais Stt'idhichteagus a' bhuidhoannbheag 
'san Eaglais Shaoirair son gu'mbinaSgoileaa 
Ura dc ghnc nan Sgoilean Sgireachd a tha 
againn an driisd, — gu 'm hi iad. a thaobh 
teagasg a' Bhiobuill agus Leabhar-Aith- 
gliearr nan Ceisd agus nithe eilo, cosmhuil 
riu so. 'S ann mar so a bha gutli nan Ard- 
Sheanaidhean air a' phuinc. agus a rcir so 
chuir iad iarrtuis gus a' Phàrlamaid mu 
dheibhimia'5/;(7/. ThuamBill a nis gumath 
roimh 'n Phiirlamaid, agus tha dòchas math 
d' a thaobh gu 'n tig e roimhe. 

A thaobh Ceisd an Aonaidh 's an Eaglais- 
Shaoir thug an t-Ard-Sheanadh air a'" 
bhliadlma so breith a rcir a' chursa a bha 
air a ghabhail le Ard-Sheanaidhean nam 
bliadhnaehan a chaidh seachad; — 's e sia 
gu'm blieil an taobh mòr a' leantuinn air an. 
aghaidh, ged nach 'eil iad a' do! cho bras^ 
leis an aon rim, 's ag oibreachadh gu s'mih- 
ach cinnteach chum na h-aon chriche, — gu'm. 
bi Aonadh ann, agus nach bi ro fhada thuige. 
A chum na criche so bha da ni a bha ro- 
fheumail ri 'n oidhirpeachadh. An toiseach. 
bha e iomchuidh gu n gabhadh iad air 
mliodh an t-Iomradh a tling an Comuun 
Sùnruichte air an Aonadh a steach. Anns 
an lomradh so bha c air a mholadh m.ir ni 
ro ionmhiaunaic'hte gu in biodh cead air a 
thoirt do na h-Eaglaisean fa leth gairmean a 
thoirt seachad am measg a cheile ; 's c sin. 
gu'm faodadh coimhthional anns an Eaglais 
Shaoir gairm a thoirt do mhinisteir anns an 
Eaglais Chlcirich Aonaichte. Ghabh an 
Eaglais Chleireach Aonaichte ris an ni 
cheana; agus tha an Eaglais Shaor air a' 
ghnothuch a chur gus na Cleiribh air fad 
feadh na rioghachd chum am beachd agus 
an guth fliaotainn air a' phuinc roimh 'n ath 
Ard-Slieanadh. B'e an dnra ni oidhirp a 
thoirt air an Eaglais Steidhichte a dhi- 
stcidhcachadh. Rinn an t-Olla Rainy gluas- 
ad air a' phuinc air son an d' thug a' mhòr 
chuid an guth. Oir tha iad ag amharc air 
cho fad agus a bhitheas an Eaglais Steidh- 
ichte mar a tha i gu 'm bi an taobh beag 
'san Eaglais Shaoir a' scalbuiim rithe le 
sùil chaoin, bli\s cridhe, agus theagamh air 
son cuideachadh uaipe, no aonadh rithe fa- 
dhcòidh. Ma 'n tachradh an ni mu dheir- Treas Mìosan t-Samhraidh, ] AN GAIDHEAL. 12^ eadh so bhiodh aa t.seann Ea^Iais Albann 
ach ni bii treise na an fheadliainn nach 'ei 
Steidbichte ged bhiodh iad ah- fad 'nan aon. 

Tha an Eaglais Steidhichte air an làimh 
eile '£r a neartachadh agns 'g a h-athleasach 
adh fc'in mar a's fearr is iirrainn di. Mar 
a's niù a theid aice air so a dheanamh 's ann 
a's dorra do chàch a tilgeadh sios. 

Le bàs an 011a Urramaich, Tormoid Mac 
Leòid, ministear a' Bharony an Glaschu, 
chain Eaglais na h-Alba an t-aon a b'ainm 
eile d' a ministeiribh. Kugadh e am Baile 
Choann-Loch an Ceanntìre 's a' bhliadhna 
1812, 'nuair a bha 'athair, "Oaraid nan 
Gàidheal," 'n a mhinistear ann. Fhuair e 
'fhòglilum an Glaschu, an Duneidinn, is 
anns a' Gbermailt. B' e fear de 'n fheadh. 
ainn a tha air an sònruchadh gu bhi 'sear- 
nionachadh do 'n Bhan-righ'nn, air an robh 
c fior eùlach agus aig an robh mòr mheas 
air. Shiubhail e as a' bheatha so air an 
16mh L\ deug de dhara mios an t-sanihraidh, 
'se tri fichead bliadhna dh'aois. Tha mòran 
caoidh air feadli na rioghachd air fad, agus 
gu sònruichte ann an Glaschu. Bha e ainm- 
cil mar Albannach treun, tapaidh, le ceud- 
fathan mora, feadh an t-saoghail air fad. 
'S fad' mu 'n faicear a leithid 'n ar measg a 
rithis. Fhad 's a bha e beò bha aig na 
Gàidheil aon neach ainmeil d' an cinrxeadh 
fein as am feudadh iad le ceartas niòr uaill 
a dhcanarah. 

A thaobh Ceisd na h-Alabaraai tha na 
c(jirichean neo-chuiraseach air son an robh 
n.-^ Stàidean Aonaichte a' tagradh an ti\s ri 
bhi air an leigcadh seachad. Le so tha an 
cnap-storra a bu mho eadar sinn fein agus 
na Sti'iidean air a thoirt as an rathad. 

DAN 
MU BHAS Chailein Chaimbeil triath 

CHLUAIDH. 

Tha airm an laoich fo mheirg 'san tiir; 
Chòmhdaich ùir an cuiaidh treun; 
Bhuail air Alaba speach as ur: 
A feachd tròm, tùrsach. 'sileadh dheur. 
Mu Ghaisgeach Ghaidheil nan siir bheairt, 
Fo ghlais a bhài^, mar dhùil gun toirt: 
Triath na Cluaidh bu bhuadhaich feairt; 
Ga chaoidh gu tròm, le cridhe goirt. 
Air oidhche 's mi m' laidhe 'm shuain, 
'S mo smuaintean air luath's na dreig; 
Uair agam. 'sa' n sin uam ; 
Bhruadair ml 'bhi shuas air creig. 
Thoir leam gu 'n robh teachd 'nam choir, Fo bhratach bhroin de shròl dubh 
Sar mhaighdean mhaiseach, mhòr; 
Tiamhaidh, leont'bha ceòl a guth. 
Mar dhrillseadh reult, bha gorm shiiil; 
A glan ghnuis cho geal 's an sneachd; 
Bha fait donn air sniorah mu 'cùl: — 
Tiugh chiabha dluth nan iomadh dath. 
M'a ceann bha clogaid do dh-f hior chruaidh 
Ri barr bha dualach o'n each ghlas; ' 

A laimh dheas, chum sleagh na buaidh;- 
Ciaidheamh truailte, suas ri 'leis. 
Sgiath chopach, obair sheòlt', 
Le mòrchuis 'na laimh chli. 
Luireach mhailleach, greist' le h-òr, — 
Bu chomhdach do uighean righ. 
Laidh leoghaiin garg, gu stuama stòlt' 

Mar chaithir dhi-modhair fo reachd: 

Chuir leth-ghuth o beul seòlt 

A bheisd fo shamhchair, 's fo thur smachd. 

Ghrad phlosg mo chridlie 'nam chòm, 

Fo uarahas a's trom gheilt, — 

Rinn rosg tlath o'n ribhinn rium, 

Fuadachadh lom air m" oilt. 

Chrom mi sios le mòr mheas 

Is dhiosraich mi do threin na mais', 

Cia fàth mu n robh a hairm na 'n cries; 

Mar shonu 'chum sgii(is, a deanamh deaa. 

Ged 'bha a gnuis mar òigh fo Ion, 

No ainnir og 'chuir gaol fo chràdh, 

Sheall i rium le plathadh bruin, 

Measgta le mòralachd is gradh, 

Lasaich air mo gheilte 'a m' f hiamh ; 

'N uair labhair i 'm briathraibh ciùin: — 

"A Ghaidheil aosda, ghlas do chiabh 

Mar cheatharnach a liath le ùin. 

Triallaidh tu mar 'rinn do sheòrs' 

Chum talla fuar, reòt' a bhàis; 

Eisd guth binn na deagh sgeòil, 

'Toirt cuireadh glòir ri latha grais. 

Bha agam-sa curaidh treun — 

Gun chomhalt fo 'n ghrein 'am beairt: 

Ceannard armailt na' mòr euchd 

Thug buaidh 's gach streup, le ceill thar 

neart. 
Och mo leireadh, beud a leon 

reatuinu comhladh le 'trom lot: 
O'n Bhan-righ 'chum an duil gun treoir — 
Uile còinhdaicht' le bròn-bhrat. 
Chain m' armailt ceannard corr, 
Air nàmh 'sa' chòmh-strì toradh grath: 
Mar dhealan speur na 'n deigh 's an toir; 
Bhiodh cosgairt leontach 'n coir a chath, 
Air thus nan Gaidheal, 'stiùireadh streup;. 
Mar fhireun speur, 'an geuraid beachd; 
Gaisg' leoghann garg, 'measg bheathach 
frith. 126 AN GAIDHEAL. Treas Miog an t-Samhraidh, 1872. Chad' gheill 's an t srith, a dh-aindeoin 
' "T:; feachd. 

Cha chualas ceannard a thug barr 
An teas a bhlur air sàr iian euchd: j 

Misneach fhoirfidli, 'an ffleachd nan àr; i 
'Tròm acain bais, o chiadh nan creuchd. 
Do Ghaidheil ghaisgeil, misneach chorr { 

'Am builsgein còmliraig, mor na'm beachd: ! 
A' toirt na buaidh 'sa cosnadh glMr, I 

A dh-aindeoin seòl a's mòrachd feachd. 
Mar chogadh Oscar fl;ithail. garg ; 
'Us Conn 'na fheirg a dol 's an spairn; 
Le Diarmad donn a thuit 's an t-sealg, 
'San Sonn a mharbh an Garbh-mac-Staim. 
Gach buaidh 'bha annta sud gu leir; 
An neart, an trein, an gleus, 's am muhn — 
Bha chii a Chaimbeulaich dha 'n reir, 
'S 'dol thart an eifeachd anns gach tuirn. — 
Ciuin mar mhaighdeann ghràidh 'san t-sith; 
Uasal, siobhalt, min 'am beus, 
Gaisgeil, gargant, crosg 'san t-sri; 
Le cumhachd righ 'cur feachd air ghleus. 
Fhuair e urram anns gach ceum, 
Thaobh barrachd euchd, 'an streup nan lann. 
Rinn d' ar rioghachd 'n a feum, 
Air thoiseach thrt^in-fhir thir nam beann. 
'S na h-Innsean thug e buaidh ro mhòr, 
Le 'iùil 's le seoltachd 'dol thar neart: 
Threòraich e na brataich shroil, 
""Sa' chomhraig anns bu ghlòir-mhor beairt. 
C aite 'n cualas sparradh cath 
Bu bhuadhaich sgath na Alma dhearg? — 
Fuil a's cuirp air beinn 'sair srath 
N' a milltean sreath, fo 'n laoch na fhearg, 
Fbuair' o 'n rioghachd meas 'us gloir 
Anns gach doigh mar thòs-fhear cath: 
Dhiol ar Ban-righ mar bu choir 
Dha onair oirdhearg 'measg nam ilath. 
Triath Chluaidh nam fuar shruth, 
"Mu 'n cualas guth an Oisein bhinn, 
A' caoidh nan saoidh, 'ruith dheur gu tiugh 
Bha mòralach 'an talla Fhinn, 
Ohairmeadh air an uisge 'n sonn 
Mar agh nan glonn bu bhonndail coir; — 
Cho fad 'e a bhuaileas creag an tonn, 
'S air uachdar fonn 'bhios fas an f heoir." 
Chriochnaich sgeul an ainnir mhoir, 
Mu euchdan gloirmhor an laoich threun ; 
Mhosgail mi a m' shuain le bròn ; 
A' sileadh dheòir gu 'm b" f hior an sgeul. 
A Ghaidheil Ghjaschu, sliochd nan sonn, 
A dhfhuadaiche ?dh o thir nam beann ; 
Da 'n dual le coir an sruth "s am fonn ; — 
Dhuibhse coÌ6rige;im mo rann. 
8ibhs' da 'n dealaidh am priomh shar, 
'S gach euchd 'thug barr 'rinn Gaidheil 
riarah ; Ri stiiiireadh feachd san gleachd nam blàr 
Bhiodh buaidh na laraich sàilt' ri 'ghniomh. 
Dearbliaibh gur sibh a\ nan treun, 
Ginealach do reir nan sonn; 
A bhuanaich cliii thar sliochd fo 'n ghrein, 
'Am blar nam beum 's an streup nan tonn. 
Cumaibh cuimhn' air laoch an airm 
A ghairmeadh air an abhainn Cluaidh 
'S a' meall e urram 'theid a sheirm 
'S gach linn le toirm ri sgeul a bhuaidh. 
AoNGHAs Mac-Dhòmhnuill. SOP AS GACH SETD. 
Millidh aire iasad. 
Ceilidh gràdh grìiin. 
Thig math a mulad. 
Se farmad a ni treabhadh. 
Ceisd bradaig air briagaig. 
Dean fanaid air do sheanu bhrògan. 
Cha robh miann dithis air aon inhdis. 
Dean do gharadh far an d' rinn thu t' fhuar- 

achadh. 
Ge cruaidh sgarachduinn, cha robh dithis 

gun dealachadh. 
'Stric a bha claidhearah math an droch 

thruaill. 
Ged dignichear an sean-fhocal, cha bhreug- 

aichear e. 
'S feUrr a bhi leasg gu ceannach. no righinn 

gu piiidheadh. 
Comhairle caraid gun iarruidh cha d'fhuair 

i riamh am meas bu choir. 
Cha tig an cota glas cho math do na huile 

fear. 
"S duiUch triubhas a thoirt o thòin luiui. 
' Biodh iadsaa a' bruidhinn 'sbithidh na 
I h uibhean againne. 
Chain e'm baiie thall 's cha do bhuinig e'm 

baile bhos. 
Mar thuirt Clag Sciiin, an rud nach buin 
duit na buin da. 

'"A chailleach, an gabh thu an righ?' 
'Cha ghabh o nach gabh e mi'" 
B' fheiirr greim caillich na tarruing laoicb. 
"Gaoth a dea.s, teas is toradh; 
Gaoth an iar, iasg is bainne; 
Qaoth a tuath, fuachd is feannadb; 
Gaotli an ear, meas air chrannaibh." 
Cha bhi torn no tulach, 
No cnocan buidhe feurach; 
Nach bi seal gu subhach, 
Is seal gu dubhach, deuracb. TOIMHSEACHAIN. Theid e null air abhainn, 
'S thig e nail air abhainn, 
'S gearraidh e 'm feur, 
'S cha 'n ith se e. Tteas Mios an t-Samhraidh, 1 AN GAIDHEAL.- 12! 2. Botlian beag is solus as 
'S a dhà dhorus dùinte. 

3. Oiseag bheag, bliioracli, 
'S a mionach slaodadh rithe. 

4. Muc dhiibh a steadi an dorus, 
'S cnùimli duine 'n a beul. 

5. Bha i'n Eirinn, 's bha i 'n Eos, 
'S bha i 's a' blieinn eibhinn chais, 
'S bithidh i 's a' bhaile so 'n nochd, 

Bean a rinn crios m' a cois. 

6. BÒ mliaol odliar air an tràigh, 
'S laogh 'n a gobbal 's i gun dàir. 

Y.'^Theid mi do'nbheinn, a chromada cbruim, 
'S cha 'n 'eil anns a' choill, a chromada 

cbruim, 

Nacb leag mi lem' dhruim, a chromada 
cbruim. 

8. Cha mbac peathar no bràthar dhomh e, 
Cha mbac athar no màthar dhomh e, 
Ach 's i mo mhàthair-se, 

'Bu mliàthàir do mhàthair an flileas- 
gaich. 
De 'n càirdeas a bh 'aice ris? 

9. Slat chaol, chaol, 

Ann an taobh tigh an tuairnir, 
'S cha 'n *eil air an t-saoghal, 
Na db' fhaodas a gluasad. 10. Tha toimhseachan agam ort, 

Cha 'ne d' fliionnadh, 's cha 'n e d' fhalt. 
No aon a bhallaibh do chuirp; — 
Tha e ort 's cha tomhais thu e. 

Fkeagairtean do na Toimhseachain anns 
ii' cheathramh Aireamh do'N Ghaidheal, 

1. Poit. 

2. Ceo. 

g. Gunna. 

4. Na Tonnan. 

5. Am Bàs. 

6. Am Bogha-frois. 

7. Litir. 

8. Loinid. 

9. Clair Tuba. 

10. A' chlach-steidh. 

11. Cii air an robh "Idir" mar ainm. 

12. Uisge-beatha. FKEAGAIRTEAN. 

Do I. Mac Mharah.— Bidh "Freagradh 
Gaoir' do "Fhiiilte Gaoii" "Liudh nan 
Gleann" 'san ath Aireimh. 

Do M. Mac M.— Bha e 'n a aobhar gearain 
leinn fein cuideachd nach d' thhinig Am 
Gaidheal a mach ni bu luaithe. Bidh e an 
km as a dhcigh so. DUANAN BEGIN 

Air Bàs Tliormaid 'ic Leuid. 

A Leòdaich Urraniaicli 'bu bliinne cliii 

'Tha nis an diithaich anns nach rioghaich piau 

Tha clann nam Fiann 'g ad chaoidh le deuraibh fial' • 

Tha 'n gearan cian air son mar chuir thu ciil 

Ri saogh'l neo-chiiiin, 's nach dion thu iad o thnii 

Nan Gall ni 's mo ! Do chridhe gaoil bha riamh 
A' lionadh thairis le f ior sheirc, 's le miann 

Air math do chach. Dhearrs thu mar shoillse iiiil 

Troimh shaoghai dubhrach 's am bheil stiùradh dall. 
Tha thusa thall, 'sis faoin ar cumha guil; — 

Trom sgàile thuit ; 's cha teid ar fradharc fann 

Troimh 'n doille thruim 'tha 'snàmh os ceann na tuil'; 

A^ pàilliun corporr' dh' iadh thu troimh 'n blirat-roinu 
Gu tir nan spiorad 's am bheil caoidh air sgur. 

Niall Mac Neil AN GAIDHEAL. Treas Mios an t-Samhraidh, 1872: EILEAN AN FHRAOIOH. 

Tha Leògbiis bheag riabhach, — bba i riamh 's an Taobh Tuath, 
Muir tràgbaidh is lionaidb 'g a h-iadbadh mu 'u cuairt; 
'Nuair a dbearrsas a' gbrian oirr' le riagbladb o sbuas 
Bheir i fas air gacb siol air son biadb db' an an t-sluagb. 

FoNN: — A cbiall nacb mise 'bha'n Eilean an Fbraoicb! 

Nam fiadb, nam bradan, nam feadag, 'snan naosg! 
Nan locban, nan tòban, nan òsan 'snan caol — 
Eilean inuis nam bo, 's àite-còmbnuidb nan laoch ! 

An t-Eilean ro mbaiseacb, gur pailt ann am biadb; 
'Se Eilean a's àillt' air 'n do dbealraicb a' gbrian; 
'S e Eilean mo gbràidbs' e, bba 'Gbàilig ann riamh; 
'S cba 'n fbalbli i gu bràtb as gu 'n traigli an Cuan Siar! 

'N am èiridh na grèine air a sblèibbtibb bidh ceo, 
Bidh 'bhanaracb ghuanach 's a' bbuaracli 'n a dorn 
Ri gabbail a duanaig 's i 'g uallacb nam bo 
'S mac-talla nan creag ri toirt freagairt d' a ceòl. 

Air feasgar an t-samliraidh bidh stinnt air gacb sprèidh ; 
Bidb 'cbutbag is fonn oirr' ri òran di fein; 
Bidh uiseag air Ion agus smeòracb air geig, 
'S air cnuic ghlas' is leòidean uain òga ri leum. 

Gacb duine 'bba riamb ann bba ciatamb ac' dba, 
Gacb ainmbidb air sliabh ann, cba 'n iarr as gu bràtli; 
Gacb ian 'tbòid air sgiatb ann bu mbiann leis ann tàmh ; 
'S bu mbiann le gacb iasg a bbi 'cliatbadh ri 'tbràigb. 

Nam faigbinn mo dbiiracbd 's e 'liiiginn bbi og, 
'S gun gbnotliach aig aois rium fbad 's a db' fhaodainn bbi beò; 
Bbi 'n am bhuacbaiH' air àiridb fo sbàil nam beann mòr' 
'M bad 's am faigbinn an càis' 's bainne blàtli air son oil. 

Cha'n fbacas air talamb leam sealladb a's bòidbcb' 

Na 'gbrian a' dol sios air taobb siar Eilean Leògbais; 

'N crodh-laoidh anns an luacbair, 's am buacbaill' 'u an tòir, 

'G an tional gu airidb le àl de laoidb òg'. 

Air feasgar a' gbeambraidb tbdid tionndadh gu gniomh 
Ri toirt eòlais do cblainn bidb gacb seann duine liatb; 
Gach iasgair le 'sbnàtbaid ri càradb a lion, 
Gacb nigliean ri cardadh 's a màthair ri sniomli. 

B'e mo mbiann bbi 's na badan 's 'na cbleacbd mi bbi òg, 
Ri direadb nan creag anns an neadaicb na b-eòin ; 
O'n thàinig mi 'Gblascbo tha m' aigueadh fo bhròn, 
'S mi 'call mo chuid claistneachd le glagraich nan òrd. 

M. MacLeòid. ENGLISH DEPARTMENT. JULY, 1872. BILINGUAL PREACHING 

AND ANTI-GAELIC PREJUDICES. 

It has been poetically observed, that 
"a little learning is a dangerous 
thing:" and we are indeed very fain to 
thank the poet for having chiselled out 
so faultlessly a caution destined to be 
so serviceable to erring humanity. 
This line alone might be sufficient to pre- 
serve among the names of the immor- 
tals that of the peevish author of the 
poetical Essay on Criticism. The appli- 
cation of its teaching, with the view of 
putting people on their guard, would 
be highly useful in dealing with many 
of the utterances of the public oracles 
of our day. The youtli of the third 
quarter of the nineteenth century have 
very great need of having this observa- 
tion dinned into their ears in season 
and out of season ; they have become 
— the blessed heavens deliver us ! — so 
utterly and lamentably unconscious of 
the superficial habits of tlieir intellec- 
tual being • Nevertheless, the young 
man of the period is learnedly pretend- 
ing; he is even occasionally colossal in 
his apparent capacity of dealing with 
many questions which are truly mo- 
mentous. His quick wit and ready 
tongue, voluble in many terms of whose 
exact meaning he is never aware, must 
busy themselves with every mortal 
thing. And he is particularly eloquent 
in the expression of his thoughts on 
such sacred questions as the inspiration 
of Holy Writ, which he summarily dis- 
proves by reference to the contradic- 
tions of the sacred writers and to the 
conflicting opinions of preachers. In- quire for the source of his light on 
the subject, and he refers to some stere- 
otyped dicta of Dean Stanley, Colenso, 
"VVilkie ColHns, or Dickens ! This is a 
specimen of the youth whose critical 
and gesthetic education has been fed on 
detached newspaper crumbs; whose " 
knowledge, if anything he has, deserves 
that designation, consists of an undi- 
gested, uuassimilated "cram" which he 
has plucked from the pages of some Tn- 
formation for the People. His whole sys- 
tem of learning is based on an element 
of Popular Delusions. One would 
think, however, that the newspaper 
press where talent and common-sense 
generally exist, would despise to treat 
subjects of earnest and sacred import- 
ance after the fashion of the superficial 
young man of the period. Such is not 
the case. Questions of religion, and 
especially those of ecclesiastical interest 
are jestingly dealt with, and settled in 
a hollow, unthinking style, so that their 
very solemnity is made to appear ridic- 
ulous. Where, above all, subjects of 
sacred and Celtic interest arise blended 
or combined together, then very insan- 
ity and stark recklessness parade 
themselves before our vision — even 
the very stars begin to wander ! High- 
land Theology, Highland Preachers, 
Highland Church-Government, High- 
land Life, and finally, the unfor- 
tunate Celt himself have, whenever 
the least opportunity offers, their 
several characteristics sportingly criti- 
cised and condemned as narrow, fanati- 
cal, and not in harmony with the 
progressive spirit of this practical 
enhghtened age. The abiding frequency 130 THE GAEL. July, 1B72. of this style of superficial criticism has 
been the general cause of our remarks 
at present; but the particular one, 
is a recent article in Tiie Glasgow 
Herald on " The Free Church High- 
landers of Dunoon and the Gaelic Lan- 
guage." 

It is an unfortunate as Avell as an 
unpleasant conclusion to the famous 
Dunoon case, that the original authors 
of the wrangling are left sorrowfully 
exclaiming Avith the Herald, that "Gae- 
lic will not entirely die away in Dunoon 
while the second Free Church Congre- 
gation exists to bear testimony for it 
and in it." It is a great pity that 
Gaelic in this thriving town has been 
permitted to live a little longer in this 
particular way. This town thrives — 
and, lest progress, prosperity, and Gaelic 
appear to have any natural affinity, let 
the latter be stamped out, — all traces 
of the town's Celtic iDre-existence be 
swept out of the way ! Men like our- 
selves, into whose bones and sinews it 
has entered, are not at all vexed that 
Gaelic in Dunoon has not been sent to the 
very grave by its late oppressors, where 
it might sleep in the ashes of its kin- 
dred Celtic productions. Long may 
itself and the Free Church Highlanders 
of Dunoon live ere they finally visit 
the tombs of their fathers ! It is really 
a great grievance to the Herald and all 
other ill-wishers of the Gaelic, that it 
has survived as living evidence of Cel- 
tic existence. Should the living Gaelic, 
however, cease to be, the fond hopes of 
the Herald, seeing all traces of Celtic 
disappear would not be realised. Still 
the Rev. Mr. Macmorran would be left, 
and such like. In this veritable 3fac- 
morran, though destitute of the lingual 
proof, is found a living monument of 
Celtic influence, even in him a trace of 
Celtic life survives. Even after the 
Gaelic is dead and buried — after its 
fabric has vanished — much " rack" is 
left behind; Dvnoon itself, and the 
names of the very hills will continue to speak the ancient language of 
Caledonia. 

But one of the objects of the Herald's 
most venomous shafts is '' the sort of 
cross-bred preacher, who thunders in 
Gaelic in the forenoon and twaddles in 
broken English in the afternoon;" he 
does " not quite suit the taste of this, 
(the English Free Church people of 
wealth residing at Dunoon,) which is 
the wealthier and more numerous por- 
tion of the congregation. At a fit 
opjwrfìnrifì/, an English-speaking cler- 
gyman was appointed. The Celtic 
language had nearly died out. Why 
maintain a useless recognition of it by 
Gaelic sermons? Those who argued 
thus miscalculated the strength of the 
Highlanders. They objected, they pro- 
tested, they appealed, they determined 
to open a place of worship of their 
own, and, if need be, start a new sect, 
having for its dominant doctrine the 
beauty and necessity of Gaelic preach- 
ing." It is difficult to deal patiently 
or seriously Avith statements so unfair, 
so unworthy of an educated mind as 
the above. It is only a specimen of 
the undermining style in which the 
press deals with many vital questions. 
It is the legitimate offspring of that 
uncircumcised Philistinism which has 
been so long nursed in the bosom 
of English literature; and against 
which the true-bred, finely-tuned Eng- 
lish mind of our day raises its unavail- 
ing voice. The cross-bred preacher has 
really many enemies to encounter; not 
only has he to meet and grapple with 
the great adversary with his legions of 
roaring young lions, and all the other 
spiritual foes of humanity, but he has 
to defend himself from the modern 
Philistines who set themselves in oppo- 
sition to all real or tran^ccndeidal reno- 
vation of the world. These same Phil- 
istines never pay their respects to the 
beautiful ; they merely concern them- 
selves with things that are of the 
earth, earthy. And many a terrible Juij, 1872. THE GAEL. 131 onset they make on the bilingual 
preaching of the Highlander. But 
the attack is not always successful. 
In the present instance it has been 
signally unfortunate. The bilingual 
preaching, which the Dunoon people 
have been accustomed to for a genera- 
tion or two back, must have been of no 
inferior species. They enjoyed for a 
long time the services of a learned 
father and even-going divine, whom 
even Free Church Philistines delighted 
to raise many years ago to the dignity 
of Moderatorsliip of the Free Churcli 
Assembly. — We refer to the Rev. Dr. 
Macintosh Mackay, whose perfect 
shapeliness of body, and general fiue 
physical appearance, along with gentle- 
manly, highly dignified bearing, used to 
attract, when he stood in the Free 
Church pulpit of Dunoon, the admiring 
attention of the nobly born. His ser- 
mons, on the other hand, whether 
delivered in the sonorous language of 
Ban Macintyre, or in the sharp hissing 
tongue of Shakespeare, always partook 
of the excellent, whether we consider 
the matter, the style, the manner, mode 
of utterance, or accuracy of pronuncia- 
tion. Is it possible that a man of a 
different stamp would be so honoured by 
high and low, Gall and Gael, at home 
and abroad, as he has been ? Is it possi- 
ble that, in an Assembly in the Scottish 
Capital where you meet on such occa- 
sions with the Hower, the wealth, the 
chivalry, and the learning of all the 
land, the fashionable lady whose ear is 
so finely-strung as to distinguish the 
sounds of the various breezes, or the 
lawyer who' has devoted years to the 
acquisition of faultless accent and 
accurate English pronunciation, or 
the lady and lord of high degree, 
would endure for a moment the tor- 
ture of listening to " twaddle in 
broken English" from the Moderator's 
chair? The thought of the possibility 
of such is simply harrowing to the 
feeling. Now the fact that Dr. Mac- Kay, a Gaelic-speaking Celt, once 
occupied the Moderator's chair, leaves 
no reasonable ground of existence for 
the Herald's exulting sneer. The late 
Dr. Calder Macintosh, the last Gaelic- 
speaking minister the Dunoon people 
had, was no common-place man. He, 
the man of cultured intellect, of refined 
feeling, of piety, and of holy unction, 
was as capable of appreciating the true, 
the beautiful and the good, in the 
highest sense of the terms, as the 
Herald has hitherto proved itself to be. 
And this mind of his would make itself 
known and felt in English. 

Other Gaelic-speaking ministers have 
been, and are, who have shown them- 
selves highly acceptable even to EnglLsh- 
speaking congregations; — the whole of 
the Macleod family, four of whom have 
been Moderators of the General Assem- 
blies of their respective churches, — the 
two Normans, .John of Morven, and 
Roderick, Skye. Among the most 
eloquent ministers in Glasgow could 
you point, while he lived, to a more 
excellent preacher in every way, to a 
man of really greater power, greater 
unction, than the Rev. Duncan Macnab, 
late of Renfield Free Church? Among 
the living there are two whose eloquent 
voices are well known in Glasgow — the 
Revs. Dr. MacGilvray of Aberdeen, and 
D. MacGregor of Dundee. The accom- 
plished, the refined, the widely-esteemed 
Mr. Kennedy of Dingwall is well known. 
In broad Scotland, can you point out 
one who is a more real preacher, one 
more refined even in English ? Many 
do not know that the learned and deep- 
cultured Dr. Taylor of Crathie, to 
whose preaching the Queen delights to 
listen, is also a Gaelic-speaking Celt. 
Even the generic Highland preacher 
we do not hesitate to set side by side 
with the English-speaking preacher any 
day ; and this we can specially affirm re- 
garding the matte?', because the former 
is as yet more truly Puritanic, possesses 
more of the fiesh and bone of Calvinism. 132 THE GAEL. July, 1872. But we forbear. And beg in conclusion 
to express our abiding sorrow and con- 
trition of soul at seeing a public organ 
of the Herald's standing, treating in 
such boyish, superficial style, many 
questions of serious importance, — fre- 
quently disinterring out of the remem- 
brance of the grim past bitter feelings 
of race which retard the consolidation 
of our common Celt-and- Angle-Land. ANNUAL REPORT of the GAELIC 
SCHOOL SOCIETY. 

This Society has this year issued its 
sixty-first Annual Report, which evi- 
dences wonderful vitality, and a widely- 
ramifying organization, which, perhaps, 
has never been more thorough and 
efficient than it is at the present day. 
That the Society, preserving its original 
energy and gathering more, has outlived 
the civil, social, and ecclesiastical 
changes which have come over the 
Highlands since its institution strongly 
evinces the crying need that existed for 
schools of the kind, as well as the prac- 
tical and far-seeing wisdom which dic- 
tated the form it should assume and 
the mode of its operations. At the 
time of its formation, the prejudices of 
the Sasunnach against the Celt, and 
everything Celtic, were powerful and 
universal; even the teaching of the 
Gospel, that we are all of one pair, 
human, and sinful, was scarcely able to 
overcome the might of such anti})a- 
thies of race. It is. this race-feeling, 
this element of race-bitterness that has 
so fearfully stained and marred the 
history of unfortunate Ireland. At 
length the brimming charity of the 
nineteenth century has begun to take 
effect, mollifying the hardness of men's 
thoughts of each other. In tliis Society 
for the support of Gaelic Schools, we 
find the German (as our Sasunnach 
friends will have themselves called), and 
the Celt laudably bearing the yoke together in the interest of our common 
Christianity. There is so much truth, 
vigour, and unction in the following, 
that we cannot refrain from quoting it 
from the Report : — 

" Two generations have come and 
gone since the Society was instituted, 
but it is still in the vigour of life, and 
far, it is hoped, from 'the sere and yel- 
low leaf.' During tlie sixty-one years 
of the Society's life, it were strange if 
no obstacles had occurred calculated to 
arrest its progress; but though a few 
storms have spent their force upon the 
goodly tree, they have but served to 
show that its roots were deeply imbed- 
ded in the soil of practical wisdom and 
enlightened Christian philanthropy, 
while at the same they have contri- 
buted to fix them all the more firmly 
there. 

" The practical sagacity which has 
dictated the plan upon which the 
operations of the Society are conducted, 
becomes continually more apparent the 
longer it is tested. One might have 
imagined common-sense would have 
suggested that the most direct way of 
educating — in the strict and proper 
sense of the term — of drawing out and 
developing the intelligence of a peoi)le, 
as of an individual, is by beginning 
.with what they already know, and 
I from that leading them on to what 
they do not know. But obvious as it 
is, and now an acknowledged truism ia 
education, some societies proposing to 
themselves the benefit of the High- 
landers educationally, were expending 
their funds to no good purpose in 
systematically ignoring this principle. 
Their sole object was to teach the 
Higlilanders English, and in order to 
effect that purpose Gaelic was turned 
out of doors as a barbarous language, 
a jargon of uncouth, if not meaningless 
sounds, ability to pronounce which con- 
stituted a badge of degradation, besides 
proving a hindrance to all wordly 
advancement. English was to be taught. July, 1872. THE GAEL. 133 and EngHsh alone. This effort to drive 
home the wedge of education by putting 
the broad end foremost, naturally 
enough did not succeed, and the poor 
Highlander came to be regarded as 
almost hopelessly impenetrable. On the 
other hand, the Gaelic School Society, 
intent chiefly on advancing the moral 
and spiritual welfare of our Gaelic- 
speaking fellow-countrymen, and know- 
ing that truth could be introduced to 
their minds through the medium of the 
language they were already in po&session 
of, more readily than through any other, 
did not go about to invent a more cir- 
cuitous way of accomplishing that 
object. Looking abroad upon the state 
of the country, after a century of 
misdirected zeal in trying to make the 
inhabitants forget their native language 
and take kindly to the foreign tongue 
of the Sassenach Lowland, it was seen 
that many parts of the Highlands and 
Islands continued in a state of great 
ignorance, and that only a small pro- 
portion of the inhabitants could read 
in any language. Here the originators 
of the Society perceived a door of use- 
fulness open before them, and felt that 
consideration both of patriotism and 
religion called upon them to enter in. 
Possessing the means, and with it the 
responsibility, they solemnly asked 
themselves, 

"Shall we, whose souls are lighted 
"With wisdom from on high — 
Can we to men benighted 
The lamp of life deny?" 

"Forthwith they girded themselves to 
the task, and founded the Gaelic School 
Society, which as time wore on, became 
a Home Mission, Bible Society and 
Educational Institute, all in one. The 
Bible has been translated into Gaelic 
at an earlier date ; but as nothing had 
been done to enable a Gaelic-speaking 
population to read it, very few copies 
were in circulation. The Book was 
sealed even from those for whose benefit the translation was intended. This 
state of things was remedied by the 
Society sending out a staff of men with 
the love of Christ burning in their own 
breastSj to bring the record of that love 
to their famished fellow-countrymen, 
and teach them how to read with their 
own eyes, and in their own tongue, 
' the wonderful works of God.' ' He 
that winneth souls is wise,' and in this 
labour of love the Society has been 
largely owned from on high throughout 
iis historj'. Often has 'the blessing 
of Him who was ready to perish come 
upon it,' and it is cause for praise to 
the Father of Mercies that you are not 
altogether without this blessing in the 
present. The Word of God, appealing 
to the heart and conscience of the 
young in your Schools from day to day, 
has its own secret influence distilling 
as the dew, and the kingdom of God 
comes to one here and there 'without 
observation.' Most of the teachers, 
besides their ordinary week-day work, 
in which the Bible is the chief book 
read, have also the charge of Sabbath- 
schools. To these, parents come and 
listen as their children read the Word 
of Life and are examined on what is 
read, and upon questions from the. 
Shorter Cathecism ; while at times they 
themselves also gladly submit to be 
catechised. In many places, also, owing 
to the remoteness from church of the 
stations, the teachers have to conduct 
meetings on Sabbath for j)rayer and 
reading of Scripture, and often a week- 
day meeting besides. 

"But it maybe asked, after teaching 
Gaelic for sixty-one years, what further 
need can there be now for such work 
as engages this society? To this it 
may be replied, that the Society has 
sought to work in localities that are 
otherwise totally neglected; that it 
has never since its origin been able 
to overtake the whole field; — that 
the teachers only remain for a few 
years in the same station; and that. 134 THE GAEL. Jnly, 1S72. even when they return to a former; 
station after a lapse of years, the new j 
generation which has risen up in the j 
interval reipiires to be taught from the : 
beginning. Above all, it may be 
answered that it is likely that, for 
many years to come, a large portion of 
the peasantry of the Highlands and 
Islands will not know any other lan- 
guage than Gaelic. At any rate, they 
icnoAv no other at present." * * - * 
"And the Directors can not think that 
the Society has found any reason to 
slacken its hold of the fundamental 
principle, that ' it is essential for evtry 
■man to he able to read the Word of God 
in his own tnnjue.' 

The Society gives employment to .S8 
Teachers, 8 of whom are located in the 
Highlands, and 30 in the Islands. 
Of those in the latter there are 13 in 
Lewis, 5 in North Uist, 5 in Skye, 3 in 
Mull, 2 in Harris, 1 in Coll, 1 in Islay. 
Of those stationed on the Mainland, 
there are 5 in the county of Ross, 2 
in that of Liverness, and 1 in North 
Kuapdale, Argyleshire. The attend- 
ance on week-days in these 38 schools 
reaches the aggregate of 842 males and 
1031 females, making a total of 1873. 
This is no small number; and it is very 
gratifying to find so many of the young 
of our land benefiting yearly by the 
healthy kind of teaching which is given 
in these schools. Even by these figures 
a stranger can have no idea of the num- 
ber of scholars taught by these teachers, 
on account of the circulatinj character of 
the schools. Many of the teachers are 
only stationed for three or four years in 
the same jilace when they are removed 
to more necessitous districts. The 
burden of the working of the machin- 
ery falls mainly on the Rev. Dr. 
Maclauchlan, who knows so well, and 
is so well known in, the Highlands. 
He has an excellent co-adjutor in the 
inspector of schools, the Rev. A. 
Macrae, M.A. The Society has the 
names of the highest in the land among its supporters : — the Queen for its 
Patroness, and Ewen Macpherson, Esq., 
of Clnny Macpherson, for its President, 
the Vice-Presidents and Governors, &c., 
are all of very high standing and influ- 
ence. It truly deserves the support of all 
who wish to see the Highlands advance 
in matters social, moral, and religious. THANKFUL BREATHINGS. 
A veil of gloom fell darkening on my being; 
Sorrow undying rooted in my soul ; 
Despairing anguish on my vitals stole; 
I sought dread solace in my God's decreeing, 
But ah in vain ! possessing heav'nly seeing 
No rest deceitful satisfied ; the whole 
Had birth in sin unmorlified; the coal 
Of wild despair burned fiercely till, fast fleeing 
From wretched self, I found thy gentle aid 
Which saved me from an outcast, self- 
doomed fate 
For whose dim welcome awfulness I 
prayed; — 
O for a seraph's tongue in tones elate 
To utter breathings of my gratitude! — 
Thy kindly counsel saved fiom fatal mood; 
N. Ambrosk. THE SPIRIT OF rOETRY. 
'Tis Love that beai-s us to the Land 

Of Life and Liglit above; 
Thou art not of the Minstrel Band 
Till Lays of Love thy lyre demand, 
Till thou canst truly undei-stand 
The smile of Woman's Love. 

Mary Miller. NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

On the Gth of June, the Eev. Angus 
Maclver, preacher, was ordained minister of 
Macdonald Free Church, Glasgow. 

The Marquis of Lome is said to be suffer- 
ing from low fever. 

The Highland railway returns for the 
week ending Hth June, were £4(381, against 
£4405 last year, and for the 14 weeks, 
£GI,976 against £55,603, showing an in- 
crease of £0373. 

An elopement recently took place in the 
west of Ross-shire, and the event caused jBly,1872. THE GAEL. 135 considerable excitement. The parties are 
said to have been a "good-looking good 
yirl" and a "son of the shears and goose, 
wanting part of the leg. 

JoNA. — Visitors. — Among the visitors in 
the island at present are a sister and the 
youngest daughter of Dr. Livingston, the 
African traveller. They intend visiting the 
Island of Ulva, the birthplace of the great 
traveller's father. 

Stornoway — Launches — The schooner 
Raven has been launched from the patent 
slip at Stornoway, having vmdergone con- 
siderable repairs, after being wrecked on 
the coast of Skye last spring. Lately a 
new schooner was also launched by Mr. 
AVni. Cook, shipbuilder, for Mr. John 
Wignall Fleetwood, London, Her tonnage 
is 109 tons register. She was christened 
The Thornton by Mrs. Spittal, wife of 
Sheriff Spittal. 

Ecclesiastical. — The Free Presbytery of 
Lorn and Mull met on Wednesday, the 11th 
of June, in Oban, Rev. D Macvean, of Mull 
moderator. It was stated that the congre- 
gation of Ardow and Torloisk had been 
raised by the last General Assembly to a 
sanctioned charge, and that it is now in a 
position to call a minister. 

Free Prilsbytbryof Dunoon and Inver- 
aray. — This reverend Court met on Tues- 
day, the 11th June, at Rothesay — Rev. 
John Clark, of Minard, Moderator. Regard- 
ing the Dunoon Gaelic case. Dr. Elder 
proposed, seconded by Rev. Mr. Russell of 
Glendaruel, "that the Presbytery, having 
before them the deliverance of the General 
Assembly in this case, and finding the 
Assembly having sustained the reference, 
sanction the setting up of a preaching sta- 
tion for the Highlanders." Mr. Macphkkson, 
on behalf of the Free Church Highlanders 
of Dunoon, acquiesced in the finding of the 
Presbytery, and thanked them for erecting 
them into a station. 

Definite arrangements, it is said, have 
at length been made for laying the telegraph 
to the Lews. A steamer chartered by the 
Government was expected with the cable at 
Stornoway on Friday, the 21st June, and 
on Saturday or Monday following the line 
would be laid from the island to the main- 
land. The cable starts at a point a short 
distance from Stornoway, and is carried 
across the Minch to the prominent headland 
which forms the south west shore of Loch 
Ewe. The distance is about thirty or thirty- five miles. Stornoway at the one end, and 
Poolewe at the other, are connected by land 
line; and the wire from the hitter place 
comes along by Gairloch and Achnasheea_ 
to Dingwall and Inverness. The circuit is 
to extend from Stornoway through the 
island of Rodil Bay; and a cable will con- 
nect Harris with Lochmaddy, in North Uist. 
A short cable is also to be laid at Kyleakin, 
connecting Skye with the mainland. 

Another grievance of long standing, the 
uselessness of the Dingwall and Skye line 
of telegr.iph, has at length been removed.. 
Government has agreed to pay to the Rail- 
way Company the sum of £4250, and an 
additional wire for the service of the Post- 
OfBce is now in course of erection on the 
telegraph poles along the railway. 

Fatal Accident in the Hebrides. — 
Four Fishermen Drowned. — The skiff 
Mayflower, of minard, having on board 
Messrs Alexander Campbell (owner), Craw- 
ford, Turner, andCampbell, after completing 
her engagement at the North fishing, left 
Lochboisdale on .'"Saturday, 22d June, along 
with other three skiffs, for Minard. When 
between the islands of Muck and Coll the 
Mayflower broached the wind and sank 
with all her crew. As there was a high 
wind and a heavy sea, the other boats could 
render no assistance. It is presumed that 
the rudder broke, and consequently the skiff 
became unmanage ible. The crew had 
about £60 on bo rd, being the amount of 
their hard-wrought earnings in the North. 
The owner, who was married, has left a 
widow Knd three of a family to mourn his 
loss. The others were unmarried. 

We regret to find that up to this date, 
June 28, the herring fishing in the Heb- 
rides has been considerably below the usuai 
average. The fishing season is now nearly 
over which leaves scarcely any prospect 
of the average of last year being reached. MY CAPTIVITY IN SKYE. 

BY D. LAMONT. 

(Formerly of B.N. America.) 

Some forty years with all their ills. 
Have come and are gone by; 

Since last I saw my native hills, 
The rugged hills of Skye. 136 THE GAEL. Jaly, 1872. I view again my childhood's home, 

But now no home of mine, 
The fields where I was wont to roam, 

In seasons of langsyne. 

How sadly champed the little glen, 

Its gladness turned to gloom, 
And friends tliat lived around me then, 

Laid in the silent tomb! 
The brook still runneth in its course, 

The tide doth ebb and How, 
But things have altered for the worse, 

Since forty years ago. 

I see the sights that tourists seek, 

Bleak hills and mountains high. 
Where the Coolin's loftiest peak, 

Is towering to the sky; 
Those ancient cairns and craggy nooks 

That travelers deem so fair. 
But then what signify their looks. 

When one can't live on air? 

I oft my residence did change 

And many a place I've been, 
My native place seems now more strange, 

Than anywhere I've been; 
My pockets being so scarce of crowns, 

That no one will me know. 
For I have had my ups iuid downs. 

Since forty years ago. 

If round the coasts you take a peep, 

From Oban to Portreee; 
You'll scarcely see but flocks of sheep, 

Where dwellings used to be; 
The hardy, honest, Highland race, 

Now thrive in other climes. 
Who had to leave their native place 

Through dearth of former times. 

Who had while here to go in youth, 

From the parental soil 
To ask their neighbours of the South, 

"To give them leave to toil." 
While many of them were opjirest; 

In povertv extreme: 
Their emigration to the West, 

Was an alluring scheme. 

Had I but meiuis at my command. 

Were I but hale and strong, 
My exile in my native land. 

Would not continue long. 
Here did I ptiss life's pleasant mom. 

In joyful sunny bow'rs; 
Now there is left but want r.nd 

The thorns without the flow'rs ! For better health I sought this shore, 

And crossed the ocean wide; 
From lands that I would see once more, 

And where I would abide; 
Once more I'd venture o'er the wave, 

Ontario to see. 
Its people generous and brave. 

Have oft befriended me. 

Through the above verses their riugfs a cry 
of the human which is peculiarly indicative 
of the struggles and misfortunes of Celtic life 
in the Islands. Some of the more pathetic 
and plain-spoken of the stanzas we have left 
out. D. Lamont, "in the struggle for exist- 
ence," sought some time ago the shores of 
Canada from which he has returned again to 
Skye with the view of benefiliug his health. 
" I am glad to say, however," says the gentle- 
man who has favoured us with the "Captivi- 
ty" of Lamont, "that his health has much 
improved, and that he is making laudable 
efforts among his countrymen to enable liim 
again to reach the land of his adoption." We 
trust this poetical brother Celt will not be long 
pining for want of means to bring him across 
the Atlantic once more. WHAT DETERMINES NATIONALITY? 

The following extract from Mr. Max 
Muller's Third Volume of Chips will 
be interesting and instructive to many. 
Men who glibly and seriously talk 
of difference of blood and pure races, 
ought to listen to the voice of science 
before they deliver themselves with ora- 
cular certainty on such subjects : — 

" People speak indeed of blood, and inter- 
mingling of blood, as determining the 
nationality of a peo]3le; but what is meant 
by blood? It is one of those scientific idols, 
that crumble to dust as soon as we try to 
define or grasp them; it is a vague hollow, 
treacherous term, which, for the present at 
least, ought to be banished from the diction- 
ary of every true man of science. Wc can 
give a scientific definition of a Celtic lang- 
uage; but no one has yet given a definition of 
Celtic blood, or a Celtic skull. It is quite 
possible that hereafter chemical difierenccs 
may be discovered in the blood of those who 
ppcak a Celtic, and of those who speak a 
Teutonic language. It is possible also that 
patient measurements, like those lately pub- 
lished by Professor Huxley, In the 'Journal 
of Anatomy and Physiology,' may lead in July, 1872. THE GAEL. 137 time to a really scientific classification of 
skulls, and that physiologists may succeed 
in the end in carrying out a classification of 
the human race, according to tangible and 
unvarying physiological criteria. But their 
■definitions and their classifications will 
hardly ever square with the definitions or 
classifications of the student of language, 
and the use of common terms can only be a 
source of constant misunderstandings. We 
know what we mean by a Celtic language, 
and in the grammar of each language we 
are able to produce a most perfect scientific 
definition of its real character. If, therefore, 
we transfer the term Celtic to people, we 
can, if we use our words accurately, mean 
nothing but people who speak a Celtic lang- 
uage, the true exponent, ay, the very life of 
Celtic nationality. Whatever people, 
whether Romans, or Saxons, or Normans, 
or, as some think, even Phoenicians and 
Jews, settled in Cornwall, if they ceased to 
speak their own language; and exchanged it 
for Cornish, they are, before the tribunal of 
the science of language, Celts, and nothing 
but Celts; while, whenever Cornishmen, like 
Sir Humphrey Davy or Bishop Colenso, 
have ceased to speak Cornish, and speak 
nothing but English, they are no longer 
Celts, but true Teutons or Saxons, in the 
only scientifically legitimate sense of that 
word." REPLIES TO CORRESPONDENTS. 

To M. M. C— Stewart's Grammar is out of 
print. The subject of your recommendation 
that a new edition of liis Grammar should be 
brought out at our office has been considered 
already to some extent. We have no doubt 
that an edition embodying the philologic re- 
sults of recent German writers and others 
would be very acceptable to the Gaelic public. 

To J. MacL. Koss-shire.— We shall be 
happy to receive for consideration any article 
sent us; but cannot be held responsible for 
them if lost; so we recommend all writers to 
preserve a copy themselves. We may also 
remind our rea.lers too that we can not as a 
general rule undertake to return the MSS. of 
communications considered unsuitable. 

To D. Mac M. — We have given the "Epi- 
taph" among " Nilhe Nuadh agus Sean." We 
are not at all jealous (if the prospective exist- 
«nce of" Bratach na Firinn," the new Gaelic 
Magazme you refer to. There is enough of 
field and to spare. The more the merrier. 
Besides, its title is not indicative of rivalship ; let every man pursue his own ideal, in his 
own humour, in his own element. We do not 
quite understand your question whether we 
"give a life of MacPherson of Ossian?" Do 
you mean in The Gael or in The G.\elic 
Bards? You can find in the present Number 
something on Ossiaii MacPheison in the Article 
contributed by " Cona." 

To R. B.— OurGaeliepageswerejustmade 
up before your extended notice of the late 
Rev. Dr. Norman Mac Leod's death reached 
us, so that we could not give it in the present 
Number as we were anxious that the latter 
should appear in time. This excellent tribute 
to the memory of the great and good Norman 
—the large-hearted Celt who has been among 
the most illustrious Englishmen of this quart- 
er of the nineteenth century, will be given in 
the next Number to sho« our loyalty fully. 
Our thanks are very much due to R. B. 

pOMUNN GAILIG INBHIRNIS. 

Tha 'n Luchd-Riaghlaidh a,' toirt fios do 
Chlann nan Gaidheal anns gach ait, gum bi 

CeUD ChOINNEAMH BHLIADHNAILa'Chom- 

uinn so air a cumail air feasgar Diar-daoiu 
Feill-na-CIoimhe (llmhde'n Vllmh Mios), 
ann an Inhhirnis. 

Bithidh an Ridire Coixneach S. Mac- 
Choinnich, Triath Ghkarrloch, 'sa' 
Chathair; agus labhraidh uaislean ainmeil 
oil' aigan am— Fhuairan Luchd-Riaghlaidh 
oighean 'us aigearan a sheinneas òrain 
Ghìilig 'us Bheurla; agus dannsairean a 
dhannsas cuid de sheann dannsabh na 
Gaidhealtachd. 

'S e miann a' Chomuinn gu 'n tionail na 
Gaidheil as gach cearnaidh chum na fearaa- 
chuideachd so. 

UILLEAM MACAOIDH. 

Rùn-Chleireach. 
G7, Sraid na h-Eaglais, 
Inbhirnis, 
22mh de'n Vlmh mios, 1872. J ARCHIBALD SINCLAIR, 

Gaelic and English Printer, 

62 AEGYLE STREET, 

a L_ A SQOVA^. THA G. Mac-na-Oeardadh deònach air fnnseadh d'a 
chàirdean gu 'm bheil e iiir lermtuinn air gnothach a' 
ChlobhuaUidh a ghiùlan air a^'haidh anns a' h-uUe dòigh 
mar bha e le athair. ayus guv h-es,tn an t-aon Chlobhual- 
adair a thuigens agus a labhras Giilig, ni a tha 'g a dhean- 
amh comas ich air ceartas a tboirt do ^iobhaidhiblj. 
Gàilig a bhioB ri 'n clobhualadb. 

DOMINION OF CANADA, EMIGR^TIOlSr 

TO THS 

FE@¥11©1 Q)W @Sfl'4EI@. To Capitalists, Tenant Farmers, Agricultural Labourers, Mechanics, Day Labourers, and aU 
parlies desirous of Improving their Circumstances by Emigrating to a New Country. 

The attention of intending Emigrants is invited to the great advantages pre- 
sented by the Province of Ontario. Persons living on the Interest of their Money 
can easily get EIGHT PER CENT, on first-class security. 

TENANT FARMERS WITH LIMITED CAPITAL, 

Can buy and stock a Freehold Estate -with the money needed to carry on a small 
farm in Britain. Good Cleared Land, with a Dwelling and good Bam and out- 
houses upon it, can be purchased in desirable localities, at from £4 to £10 sterling 
per acre. 

Farm Hands can readily obtain work at GOOD WAGES. 

Among the inducements ofifered to intending Emigrants, by Government, ia 

A FREE GRANT OF LAND! 

WITHOUT ANY CHARGE WHATEVER. 

Every Head of a Family can obtain, on condition of settlement, a Free Grant of 
TWO HUNDRED ACRES of Land for himseH. and ONE HUNDRED ACRES 
additional for each member of his family, male or female, over 18 years of age. 

All persons over eighteen years of age can obtain a Free Grant of ONE HUN- 
DRED ACRES. 

The Free Grants are protected by a Homestead Exemption Act, and are not 
liable to seizure for any debt incurred before the issue of the patent, or for twenty 
years after its issue. They are within easy access of the front settlements, and 
are supplied with regular postal communication. 

And of Improved Farms for sale, are kept at the Immigration Agencies in the 
Province, and arrangements are made for directing immigrants to those points where 
employment can be most readily obtained. Several new lines of Railway and other 
Public Works are in course of construction, or about being commenced, which 
■will afford employment to an almost unlimited number of labourers. 

Persons desiring fuller information respecting the Province of Ontario 

are invited to apply personally, or by letter, to the Canadian Government Emigra- 
tion Agents in Europe, viz : WM. DIXON, 11, Adam Street, Adelphi, London, 
W C -J G. MOYLAN, 14 South Frederick St., Dublin; CHARLES FOY, II 
CUremont St., Belfast ; and DAVID SHAW, 24 Oswald St., Glasgow. 

Also to the Immigration Agents in Canada, viz : — JOHN A. DONALDSON, 
Toronto ; R H. RAE, Hamilton ; WM. J. WILLS, Ottawa ; RICHD. MAO- 
PHERSON, Kingston; L. STAFFORD, Quebec; J. J. DALEY, Montreal; E. 
CLAY, Halifax, Nova Scotia ; ROBT. SHIVES, St. John, and J. G. GLAYTON, 
Miramichi, New Brunswick, — from whom pamphlets, issued under the authority 
of the(J')venjraent of Ontario, containing fuU particulars in relation to the char- 
acter and resourcea of, and the coat of living, wages, &.C., in the Province, can be 
obtained. 

JOHN CARLINO-, 

ComnUnoner o/ Agriculture and Public Worh$. 
DKPARTireNT at Tmmtoration, for Uu Province o/ Oniari». 

Toronto, February, 1871. 
I Leabh.] CEUD MIOS AN FHOGHARAIDH, 1872. [6 Air. AN T-OLLA MACLEOp. 
Chaochail an duine ainmeil so air 
latha na Sabaid, an lOmh do 'n mhìos 
so chaidb. Is mar a sgaoil an naigb- 
■eacbd, bba do-bbròn anns gacb cridhe, 
agus tiambacbd air gacb aghaidb. Oir 
■cba robb iad acb tearc, nia bba iad idir 
ann, air an robb an dutbaicb cbo eòlacb 
agus cbo gaolacb 's a bba i air Tormoid 
Og MacLeòid, Ministeir iu4abbracb, 
sgireacbd a Bbaroni. Cba b' ann a 
mbain am measg muinntir na b-eaglaise 
Steidbicbte, anns an robb e 'n a mbin- 
isteir cbo ainmeil agus cbo fogliain- 
teacb a bba caoidb air a deanadb air a 
sbon, acb bba an dutbaicb gu leir, do 
gacb ainm agus aidmbeil a db' aon 
inntinn ann an togail fianuis gu 'n do 
tbuit curaidbtreun isgu'n robb caltacbd 
mòr air teacbd air an riogbacbd tre 
bbàs an Diadbair Urramaicb so. Nocbd 
a' Bban-rigb fèin airiomadb dòigb cbo 
goirt 'sa bba a cridbe tlàtb is cbo trom 
is a db' fbairicb i am buille a tbuit, 
mar a gbabb esau, a tbug iomadb uair 
combfburtacbd agus misneacb dbi fein 
ann an uair a bròin is a dorcbadais 
spioradail, a tburas do "tbir na di- 
chuimbne." Cba b'e mbain gu 'n do 
cbuir i btir fbada, Ian do chombfbur- 
tacbd Cbriosdail, agus do cbo-fbair- 
eacbdainn bblàtb, a cbum càirdean 
brònacb an neacb a dli' flialbb, acb 
cbuir i fuin agus a da mbac Fir-ionaid 
a cbum a tbòrraidb, agus combarraidb- 
ean gràidb uaipe fein agus na buill òga 
do 'n teagblacb riogbail. Cba 'n 'eil 
iad acb tearc da rireadb air am bbeil 
urram do'n t-seorsa so air a cbur. Acb 
cba deacbaidb riabb ouoir a cbur air 
neacb a b' fbearr an airidb na Tormaid 
MacLeòid. Acb cba b' ann a mbain am measg uacbdrain agus dbaoine mora 
a bba caoidb air a deanadb air a sbon, 
is a bba ainm is a cbbii aitbnichte, ach 
anns na caol sbraidean agus na botbain 
bbocbda, far an trie a tbainig e mar 
gbatb grèine a' toirt soluis a's sòlais gu 
iomadb leapa bais, bba e air a mbotb- 
acbain gu 'n robb fior cbaraid agus 
dearbb bbràtbair air a tboirt air falbb. 
Is air an aobbar sin bba sealladb air 
fbaicinn air latba a tbòrraidb a leig ris 
mar a gbkiais a bbas-san cridbe mòr na 
dùtbcbagulèir — CbruinnicbnamìUtean 
gu am meas air a cbbii, is am bròn air 
son a cball a tbaisbeanadb. Blia Bàil- 
idbean agus Lucbd Biagblaidb a' bbaile 
an sin, Lucbd-teagaisg an Oiltbigb le 
deise a dbreucbd air gacb aon diubb, 
Ministeirean an t-soisgeul, do gacb aid- 
mbeil, is uailsean as ilsean do gacb 
seòrsa. Is a bbarr air na blia latliair 
aig an tòrradb, bba na milltean eile ag 
ambarc air a gbiiilan tbiambaidb, is 
air gacb agbaidb bba bròn agus mulad 
air am faicinn gu soilleir. Is iomadb 
agbaidb fbearail a bba fliucb le tuil 
tbaosgacb a bbròin, mar a cbuimbnicli 
iad nacb cluineadb iad a cbaoidb tuill- 
idb gutb oscarra caoimbneil, an 011a. 
Leòdaicb a sparradb dbacbaidb le diir- 
acbd tairgse gbrasmbor an t-soisgeil. 
A ir an t-sàbaid an deigb a bbais, bba iom- 
radb air a dbeanadb air a cbbii a's air a*^ 
cballatbàinigairaniìogbacbd,annsgacK 
crannaig acb gann ann am bade Gblas- 
cbu. Labbair aon no dba do na min- 
isteirean as ainmeile 'san Eaglais Sbaoir, 
ann an dòigb dbealasaich, dbileis, 
bblàtb, mu dheibbinn, is tbog iad fian- 
uis gbradhacb air a' mbeas mbòr a bba 
aca air, mar mbinisteir dileas do Cbriosd, 
is mar dbuine air an do bbuilich Dia 140 AN GAIDHEAL. Ceud Mlos an Fhogharaidh, ISrS'^ tàlanta mora nàdnrra agus gibhtean a 
ghrais ann am pailteas. Is clia robh 
aa Eaglais Chldireachail Aonaicbte 
(U.P) an Eaglais Easbuigeacb, iia 
Bais^ticb is na h-Eaglaisean eilc 's a 
bhaile, air deireadb air na h-Eaglaisean 
Suidhichtc agus Saor, ann an togail 
fiauuis gu'n do tbuit da rireadb 
"ceannard ann an Israel," is gu 'm bu 
sbaighdcir dileas do 'n Ard Clieannard, 
a blia 's a' cbaomhan cbriosdail a blia 
air iomacbd dhacbaidb gu fois. Bha 
so uile a' dearbhadli airidheacbd is mòr 
bbuadbau a' Gb;\idbeil ainmed so, is a 
leigeil ris ged a bba e ceangadte ri aon 
Eaglais, d' an d' tliug e gràdb agus sin 
le diiracbd mliòr, gu'm buineadb edo'n 
diithaicb gu leir, is tba e 'n a fhiannis 
ro tliaitneacb air an dòigli anus am 
bbeil sluagh Cbriosd 'n an aon, ged a 
db' fbaodas roinnean a bbi eatorra 'san 
letb a muigb. Clia'n'ed air an aobliar 
•sin letbsgeul sam bitb feu mad air son 
iomradh sònruicbte a tboirt air a' 
leitbidso do dbuine anns 'A' Ghàidheil.' 
Gu sònruicbte a cbionn is nacli be 
mbain gur mac Gàidbeil a bba ann, acb 
gum b' fbior Gbàidbeal e fèin a b' urr- 
ain cànain aosda a dbiitbcba a labbairt 
is a leugbadb gu fileanta reidb, is aig 
an robb gaol mòr do thir nam beann is 
d'a cleacbdainnean. 

Rngadb Tormod MacLeòid ann an 
Ceannlocb Cbille Ciiiarain ann an 
Oeanntire, Earraghaidlieal, air an treas 
latlia do mbios meadhonach an t-samb- 
luidb, anns a bbliadlina 1812. Bba 
atbair aig an am 'n a mbinisteir 's a' 
labaile sin, mu 'n d' tliàinig e do sgir- 
oachd Champsie, far an robb e re mòran 
bbliadbnacban mun do gbluaisegu Eag- 
lais Cballum Cbille an Glascbu. Bba 
na aon ainm air an atbair is air a mbac. 
Agus is ainm e air am bbeil gacb 
Oàidbeal eòlacb, is mu am bbeil gacb 
aon a labbras a' Gbàidblig moiteil miiir- 
neach. Oir dbearbb seann Tormod 
MacLeòid, gu'n robb c anns gacb doigb 
àiridb air an ainm leis am bi e air 
aitbneacbadb cbo fliada 'sa bbitbeas diog Gbiiidblig air a labbairt, no facal 
di air a leugbadb, se sin "Caraid uan 
Gàidbeal." Is bba a mbac mar an 
ceudna ro mbviirueacb mu na Gàidbeil. 
Oir is ann 'n am measg a cbaidb a 
tbogail ann an tiis òige. 'Nuair bba e 
'na bbalacban òg cbaidb a cbur do 'n 
Mbòrairne, a cbum a sbeanar, d' am 
b' ainm mar an ceudna Tormod Mac- 
Leoid, a bba 'n a mbinisteir anns an 
sgireacbd sin. Is dbearbb e cbo domb- 
ain is a rinn coimbneas agus cleacbd- 
ainnean nan Gàidbeal greim air inntinn, 
anns an leabbar a cbur e macb o cbionn 
beagan bbliadbnacban air an d' tbug e 
mar ainm "Cuimbneacban na sgireacbd 
Gbàidb'licb." Mar a db' fbàs e suas 
cbaidb a cbur do'n Oiltbigb, a cbum a 
dbeasacbadb air son na ministreileacbd. 
'S ann an Glascbu agus an Dun-Eidin 
a fbuair e 'fbògblum. 'Nuair bba e an 
Glascbu 'na Oileanacb, bba Gilleasbuig 
Caimbeul Tait, a tba na ard Easbuig 
Chanterburi am measg a cbompanaich. 
Ann an Dun-Eidin bba e bbo tbeagasg 
an fbior dbuine ainmeil agus mbaith 
sin, de am bbeil gacb Albannacb moit- 
eil, gaolacb, an t-Olla Chalmers. Bba 
gràdb mòr aig an duine cbliiiiteacb sin 
clo Tbormod MacLeòid. Is ged a bba 
iad mu dbeireadb ann an Eaglaisean a 
bba dealaicbte o cbeile cba do bbàsaich 
am meas a bba aca air a cbeile, no an 
càirdeas a bba eatorra. Cbaitb e 
bliadbna, no còrr, d'a iiiue air tir mòrna 
b-Eòrpa rau'n d' iar e cead searmon- 
aicbe. Air dba tilleadb dhacbaidb 
cbaidb a cbur air letb a cbum dreucbd 
na miuisteirealachd, is cba robb e fada 
gus an d' fbuair e gairm gu bbi 'n a 
mbinisteir ann an Sgireacbd Loudoin. 
Bba so 's a bbliadiina 1838. Re na 
b-iiine a bba e 's an sgireacbd so rinn e 
obair le dtiracbd is eud a cboisiuu dba 
cliu o gacb ncacb, eadbon uathsan nacb 
robh, aig an am, dbeucbaineacb sin, air 
an aon taobb ris fèin air na ceisdean 
gluasadacb a blia air an deasboireacbd 
ann an ciiirtean na b -eaglais. Anns a' 
bbliadbna 1843, cbaidb e do Dbal-a'~ Cead Mio8 an Fhogharaidh, AN GAIDAEAL. 141 che far an robh e 'na mliinisteir dùrach- 
dach dileas re oclid bliadhna. Anns a 
bhliadhna 1851 fhuair e gairm o cho- 
thional a' Bharoni, gu bhi 'na aodhair 
orra an àite an OUa Mac'Ille Dhuibh, 
a chaochail goirid roimhe sin. Anns 
an sgireacbd fharsuing, rahòr-sbluagh- 
ach sin rinn e 'dhleasdannas air dòigh 
adhearbb air modh sònruichte àilleachd 
nam buadban a bba air am buileachadh 
air, is a bha ro-bhuanachdar do dh' 
aobhar Ghriosd am measg raiUtean mi- 
shuimeil baile mòr Ghlascliu. Cliuir e 
suas Eaglaiseau anns gach ceàrn do 'n 
sgireacbd far nacb robh cothrom aig 
aphobullfeitheamb air raeadhonan grais, 
is bha e an còmhnuidh deas gu gnùis a 
thoirt do gach oidheirp a bha air a 
deanadh gu cor an t-sluaigh a dhean- 
adh ni 's feàrr. Comharraichte am 
measg nam meadhonan a ghabh e air 
son feum an t-sluaigh bha an t-seirbhis 
fheasgair a bha aige air gach Sabaid 
air son muinntir aim an aodach obair. 
Ma'n tigeadh neacb a chum na seirbhis 
sin le cota dubh suasinhor air, bha e air 
a thilleadh aig an donis. — Bha trid so 
àireamli mhòr air an cruinneachadh a 
steach, de mhuiuutir a bha air tuiteam 
air falbh o bhi 'feitheamh air an Tigh- 
earn' ann am meadlionan nan gras. Tha 
iad lionmhor ann a tha nis le an deagh 
chaithe beatlia a dearbhadh gu'm bheil 
iad "a' giùlan toradh siochail na fir- 
eantachd" a bha trid na seirbheis so 
air "an spionadh mar àithnean as an 
losgadh." Cha 'n 'eil iad ach tearc an 
àireimh a tlia idir cho comasacli ann 
an rathad an dleasdanais mar mhinist- 
eirean 's a bha Ministeir cliiiiteach a 
Bharoni. Ach cha do stad obair aig a 
so. Rinn e 'dhleasdanas mar mhinisteir 
air dhòigh chomharraichte, ann an 
cumhachd, dilseachd agus bith-dhean- 
adh. Gidheadham measg nan oibre lion- 
mhor aige, fhuair e ùine gu mòraa a 
Bgriobhadh, is gu iomad leabhar a chur a 
mach. 'Nuairabhae'uafhiordhuineòg, 
thòisich e aircuramachleabhraichean, 
aa air a bhi 'na f hear-deasachaidh. Am measg nan leabhraichean aige tha an 
fheadhainn a leanas. "An t-oileanach 
diirachdach," anns am bheil e air beatha 
Mhr. Iain Mhic an Tòisich, a bha 
'teachd a mach mar mhinisteir anns an 
Eaglais Shaoir innseadh. Tha ni comh- 
arraichte mu'n leabhar so gu 'n d' thug 
e do 'n Eaglais Shaoir a h-uile sgillinn 
bhuanachd, (a rainig caigionn chiadan 
punnd Sasunnach) a blia aige o reic an 
leabhair so. Sgriobh e mar an ceudna 
"An sgoil aig an tigh" air a chur a 
mach 'sa' bhliadhna 1856. "Deborah," 
1857. "An Siiàthainòir," 1861. "An 
sean cheannard airm 's a mhac," 1862. 
"Paipeirean Sgireacbd," 1862. "Gu'n 
Ear, 1866, " Easticai-d," anns am bheil 
e 'toirt cunntais thaitneich air turus a 
thug e do dh' fhearan a gheallaidh is 
do'u Eiphit. Thug e chnntas ro-thait- 
neach, ann an leabhar a chuir e macli 
an uiridh, air an turus a thug e air 
iarrtus na h-Eaglais o chionn thri 
bliadhna, do dh' Innsibh na h-aird-an 
Ear, a choimhead na missiojiaries. 
Chuir e mach mar an ceudna "Daibh- 
idh Beag," agus " An Truideag" is bha 
e 'na Fheardeasacliaidh aig "Na deagh 
Fhocaii" a tha 'teachd a mach gach 
mios. Mar so chi sinn gu'n do chaith 
e a bheatha gu saothrachail, is nach do 
chaomhain e e fein. Tha gach aon do 
nah-oibreansina'leigeilrischoòirdhearc 
is a bha na buadhau iuntinn aige, is mar 
an ceudna cho f;\rsuing 'sa bha a cho- 
fhaireachdainn, is cho blath 'sa bha a 
chridhe. Cha 'n 'eil neach a lenghas 
na leabhraichean sin, nach mothaich 
gràdh a' dusgadh 'na chridhe dhasan a 
sgriobh iad. Ach is ann mar Fhear- 
labhairt a bha cuinhachd comharraichte 
aige thar inutinnean sluaigh. B' urr- 
ainn dha a rèir a mhiann muinntir a 
dhùsgadh gu luathghaire ait, no an 
gluasad gu deòir ashileadh. Cha'n'eil 
neach riabh a chuala e a leigeas gu grad 
air di-chuimhne na briathra cumhach- 
dach a bhitheadh gu fileanta rèidh a' 
froiseadh o 'bhilean. Bha e air leth 
cumhachdach 'sa' chrannaig is anns an 142 AN GAIDHEAL. CeudMlosan Fhogharaidh, 1872. talla far am biodh labhairt ri 'dheanadb. 
Acli 'saunan uair achoianicheadh iieach 
airleisfèin aim an uaigneas, abha bnaidh 
air leth aige, is a bba fior mbaitheas 
agus cumbacbd an duine ri am faicinn. 
Db' f baodadb iadsan a cbuala e a' bxbb- 
airt am folais, meas as urram a tboirt 
dba, acb bbeireadb gacb neacb a bba 
eòlacb air, is a cboinuicb trie an uaig- 
neas e, gràdb tetb dba a cridbe diir- 
acbdacb. Bba e cbo iriosal, caoimbneil, 
teò-cbridbeacb ; cbo Ian do cbo-fbair- 
eacbdainn ri deucbainnean, agus cruad- 
alan muinntir eile, cbo deas gu e fein a 
cbur as a gbabbail air sou an uallaicb 
aca aotromacbadb, uacb robb e comas- 
acb do neacb air bitb a b' aitbue e gu 
ceart, gun gbradb a tboirt dba. DÌi'- 
fhaodadli neacb a bbi do cbaocbladb 
barail ris air iomadb puinc acb cba'n'eil 
I aon a b' urrainn àicbeadb nacb robb 
gradb diiracbdadb, fior, aige do Cbriosd, 
agus eud dombain aige air son a gblòir- 
san a cbur am meud. Ma bba e fior 
mxx neacb riamb, bba e fior mu Tbor- 
mod MacLeòid "gu'n robb gradb 
Cbriosd 'g a cbo-(iigneacbadb." B' e 
run agus miann a cbridbe an còmb- 
nuidb a bbi 'deanadb maitb d'a cbo- 
cbreutaireau as a bbi 'g an treòracbadb 
gu eòlas air an neacb ud a bba comasacb 
air beatba a tboirt dboibb. Is ma bba e 
mar so iarrtasacbairadbleasnasadbean- 
adb a tbaobb a dbreucbd is oibribb eile, 
cba do dbearmad e na dleasdanais a bba 
luidlieairmarmbac,marfbearpòsda,agus 
mar atbair. Is ainneambteagblacb anns 
an robb gradb is carantacbd air an 
nocbdadb a tbaobb gaol a cbeile mar 
bba iad 'san teagblacb aigesan. B'urr- 
antar mòran a ràdb mu dbdibbinn so, 
acb is ni ro naomba air son siiilean an 
t-saogbal diombaireacbd an tcagblaicb 
Cbriosdaidb, is air an aobbar sin gabb- 
aidb sinn tbarais air a sin. Cbaidb iom- 
adb onair cbur air ro a bbeatba. Bba e 
an dliitb cbaidreamb is cbairdeas ris a, 
Bban-rigb is r'a teagblacb. Bba e ann 
am meas àrd a measg a bhràitbre anns 
a' cblèir, a bbuilicb air an onair as àirde a tba aig an Eaglais Cblèireacbair'ri 
tboirt seacbad le a dbeanadb 'na Ard 
Cbeann-suidbe air an Ard-Sbean- 
adb. Acb cba do mbiigb aon do na 
nitbean sin an cridbe blatb, aige, le a 
bbi 'g a lionadb le àrdan. Bba e gu 
criocb a bbeatba iriosal càirdeil, is mar 
so a' dearbbadb nacb b' urrantar na 
buadbau ard cinn is cridbe a bbuin- 
eadb dba mar fbior Gbàidbeal a mbill- 
eadb. Ma bba ni air bitb as an do 
rinn e uaill is ds an robb e bòsdail, b'e 
so e, gu'm buineadb e do Fbinneacban 
clihiteacb tir nam beann. Cba bbi e 
furasda an t-àite a db' fbàg e falamb a 
lionadb, is cba 'n fbaic sinn an cabbaig 
a sbamliuil a ritbis. Tba e nis 'na 
cbadal ri taobb " Caraid nan Gàidbeal," 
fo sgàile nam beann, ann an cladh 
Gliam]isi, anns an leapidh cbaol, far am 
bbeil fois aig lucbd alabainis sgis. Slà 
leis. Db'fbag e dileab luacbmbor 
againn 'na eiseimpleir. Eiseimpleir a 
tba labbairt ruinn 's ag radb 

"Bithibh suas mata 's ag obair 
Le cridh' gun gheilt roimh chruas an t saoghail 

A' sior leantuinn 'sa' sior-bhuidhinn 
'Fùghlum, faigbidin is saothair." 

Glascho, \ P "R 

Mios doireanach an t-Samhraidh, 1872 / -"" ^' DUBH-A'-GHIUBHAIS. 
Anns na laitbibb a db' fbalbb bba 
Alba gu leir còmbdaicbte le coille 
gbiubbais. Cbunnaic rigb Locblainn 
SCO, agus bba mòr fbarmad air ris na 
b-Albannaicb, oir bba iad a milleadh 
a cbuid fbèin malairt, agus cbuir e 
roimbe gu'm fiiigbeadb e teine cbur ris 
na bba cboille 'n Alba. Mar seo bba. 
Ciiuir e a nigbean a db'ionusacbadb na 
"Sgoile-Duibbe;" agus an uair a bha 
i air a fògblum, cbuir e air tir i ann an 
Alba, agus a b-ultacb Ian de tbeine. 
Leis an ultacb sin, sbin i air cur teine 
ris na blia de cboille 'n Alba. Acb cha 
deacb i fad air a b-agbaidb 'nuair a 
cbunnaic na b-Albannaicb nacb bu 
cbreutair Criosdail a bb' innte, agus 
'sann a db'fbeucbadb iad an robb rian 
air a glacadh. A db' aindeoin an cuid Ceud Mios an Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 143 innleachdan cha glilacadh iad Dubh-a'- 
Gbiubhais (oir 'se sin an t-ainm a tbug 
na h-Albannaicb oirre, tbaobh 'sgun 
robb i cbo dubb le ceo a' ghiubbais a 
bba i 'cur 'na tbeine). Nam faigheadb 
iad idir am fagus di, dh' èireadh i air 
iteig, agus cbo luatb 's a bbiodh i gu 
maitb suas anns an iarmailt bba nial 
ag iadbadb mu'n cuairt di, 's'gafolacb 
gacb neacb a bb'air an talamh. Mar 
seo bba i 'gabhail air a h-aghairt, agus 
bha e 'na dbubb-fhocal air na li-Alb- 
annaicb cia mar a gheibheadb iad a cur 
gu bàs. Latba dbe na làitbean 's ann 
a smuainieb duine de mbuinntir Locb- 
bbraoin air innleacbd gu cur as di, nach 
cualas riamb roimbe a leitbid. Tbuirt 
an duine seo, gu'n robb Dubb-a'- 
Gbiubbais eòlacb air sprèidb bbo b-òige, 
agus na 'n racbadb 'àl fòin a tboirt o 
gacb seòrsa beathaicb, 'n uair a cbitb- 
eadbiadDubb-a'-gbiubbais anns an nial, 
gu'm faodadb i teàrnadb gu talamb. 
Mar seo bba. Cbaidb mòran sprèidbe 
'tbional air Acbadb-bad-a'-cbruiteir 'am 
bràigbe Cbilldonnain, ann an Locb- 
bbraon, agus air do 'n t-sluagb an nial 
anns an robb Dubb-a'-gbiubbais fbaic- 
inn, gbrad tbearb iad an t-al òg o 
'màtbraicbean, 's ma tbearb ! 's ann an 
sin a bba gbleadbraicb — gacb bo a' 
geumraicb, gacb lair a' sitiricb, gacb 
caora 'mèilicb, gacb gobbar a' meig- 
eadaicb, 'sgacb seòrsa beatbaicb eile 
'sireadb an gnè fein. Cbuala Dubb-a'- 
gbiubbais am fuaim 'san troimbe-cbèile 
'bb' air an acbadb, 's tbèirinn i, acb cba 
bu luaitbe 'bbuin a buinn ris an talamb 
na cbaidb a tilgeadb le saigbead. Laidb 
i marbb ann an sin, agus cba robb fbios 
CO a db' adblaiceadb i. 

Aig an am bba da long Locblainnicb 
ann an Camus-nan-Gall; agus air 
dbaibb cluinntinn gu 'n d' fbuair nigh- 
eanan rigb bàs, cbaidb an da sgioba a 
db'iarraidb a cuirp. Cbuir iad 'an 
caiseal-cbrò e; agus gbiùlain iad e a 
cbum na luingeis. Sgaoil iad an cuid 
sheòl; acb cba bu luaitbe 'sgaoil, na 
dh' eirich an doinnion bu gbailbbicbe 'cbunnaic mac duine riamb. B' eiginn 
tilleadb. An atb la, tbug iad gu falbb, 
acb db' eiricb an doinnion cbo mòr 's a 
bba i riamb. Db'aindeoin cbo trie 'sa 
bbeireadb iad gu falbb, bba an aon mbi- 
shealbb a' tigbinn 'n an car. Agus air 
dbaibb gèilleadb tbòrr iad Dubb-a'- 
gbiubbais ann an Cill- donnan. Sbeòl iad 
à sin do Locblainn, agus air an t-sligbe, 
fbuair iad an soirbbeas a b' fheàrr a 
fbuair iad riamb. Db'innis iad do'n 
rigb mar 'tbacbair. Bba e fo mbòr 
bbròn ; agus sin gu b-àraid, air sou nach 
robh duslacb a nigbinn 'na laidhe 'an 
ùir Locblainn. Cbuir e 'n da long 
cbeudna air an ais lucbdaicbte le ùir 
Locblainnicb; agus ràinig iad Cill- 
donnan. 'S cba bu luaitbe 'ràinig iad na 
'cbuir iad an tiir air tir, agus cbàirich 
iad Dubb-a'-gbiubbais innte; agus an 
' neacb leis a' miannacb dii e a h-uaigh 
gus an latba 'n diugb. 

[Db' innis mise a nise 'n sgeula mu 
Dbubb-a'-gbiubbais, agus ma's abreug 
nam e, 's breug tbugam e. — Iain 

MOIREASTON.] EACHDRAIDH NA SMUID- 

SHOITHEACH. 
LE IAIN MACILLEBHAIN. 

Cluinnear am beul gacb duine gur 
lionmbor agus gur iongantach na h-ùr- 
innleacbdan agus na b-atharrachaidbean 
a ghabh àite 'n ar linn 's an diitbaich, 
acb is tearc 'n ar measg na 's urrainn 
innseadb cuin, c' àite, no co leis a tbòis- 
ich moran diubb. Tba mi anns na 
leanas gu oidhirp a tbabbairt, gu b-ath- 
ghearr an cainnt mo' dhùtbcha, air 
cunntas a tbabbairt air aon do n'is 
comharraicbte a gbabb àite riar cuimhne, 
cha 'u e mhàin 'n ar riogbacbd fein ach 
anns an t-saogbal. 

Tba beacbd agam gu math an uair a 
bhitbeadh muinntir gu dol do Ghlaschu 
o'n cheàrna so d' an dùthaich,* a bhi 
'gan cluinntinn ag ràdh gu'm bu truagb 
gu'n robb a choimhlion loch 's an rath- Sgriobhadh so ann an Eisdeal. 144 AN GAIDHEAL. Ccud MioB aa ogharaldh, 1872 ad, — iiacli ))n ni 's am bitli leo an t as- 
dar mar l)lii na haisijj. Is ann a tlia 
daoine 'riis air caochladh am beachd cho 
mor 's p:iir arm a tlia iad a' caoidh gu'm 
blieil fcaraiin Chiniitire amis an ratliad, 
— gum b'fhean* gu'm b'uis^e an t-sliglie 
gu h-iomlan, "s gu 'm faighte air aghart 
na bn hiaithe, na bu shaoire, agns na bu 
Bhocaive no air slieol 's am bith ci'e. 
M' am b' urrainn so a blii b' eiginn gu 'n 
d' flniaii- daoine doigli a's fearr air siublial 
air an uisge na bha aca riamli roimlie. 
Cha ruig mi leas innseadli gu'n d'fliuair 
no gar li-i iir-innleachd na Smùid- 
sboitheach a rinn an t-atliarracliadh. 

Sliaoileadli dnine uacb bitheadh e 
doirbh 'fliaotainn a raach co 'rinn a 
clieud smùid-slioitheach, a tlia cho 
eadar-dliealaichte o gacli soitheach eile, 
ach cha 'n ann mar sin a tha. Clia 'n e 
mbàìn gu'n robh mòran dhaoine fa leth, 
ach bha rloghaehdan a' sanntaehadh 'sa' 
stri ri 'dheanadh a mach gur h-ann 
doibh a bhuineadh cliù agus ainm iir- 
innleachd cho comharraichte. 

Tha na Spàinntich toileach a chur an 
ceill gur h-ann doibhsan a bhuineas iir- 
innleachd na sraiiid-shoitheach,a chionn 
gun d'fhuair iad anns a' bhliadhna 182G. 
ann an tigh-tasgaidh, paipeir sgrioblita 
a bha 'toirt ciinutais mu fhear d' am 
b'ainm Blasco de-Garay a rinn, anns a' 
bhliadhna 1543, innleachd a chur ann an 
Boitlieach a chuireadh gu seòladh gu 
siùbhlach le coire de uisgc goilcach. 
Shaoileamaid n' am b' fhior so gu 'n 
cuireadh iad gu feum e anns a' bhliadhna 
1588, an uair a thug iad an ionnsaidh 
air Sasunn leis an Armada mhòir. Is i 
mo bharail an àite toiscach a bhi aca 
gur h-ann a bha 'sa tha iad fathast fada 
air deireadh air na coimhearsnaich 's a' 
chùis. Is gann a chluinnear iomrailh 
idir air smùid-shoitheach Spàinnteach, 
agus tha e mòran ni 's coltaiche gu'n 
d' rinn iad am paipeir anns a' bhliadhna 
1826 nagu'n do rinn iad smuid-shoith- 
each anns a' bhliadhna 1543. 
- Tha Rasunn ag agradh coir air an ùr- 
innleachd a chionn gu 'm faighear ann an leabharan beag a sgriobli larla Wor- 
cester anns a' bhliadhna 1665, gu'n 
gabhadh smùid-ìnnleachd cnr ann an 
soitheach a bhitlieadb ro uiseil a cham 
loiiigis a shlaoiladh a stigh no raach a 
acarsaidean, ach cha chluinn sinn gu 'n 
deachaidli so ceum ni b'fhaide na bhi an 
sgriul)liadh agus mar sin cha 'n airidh e 
air a bheag de shuim. Tha iad a' toirt 
oidhirp eile ann a bhi ag innseadh gu'n 
d' fliuair fear Jonathan Hulls anns a' 
bhliadhna 1736, Litir-Righ* air son 
gu 'n robh e gu soitheach uidlieamach- 
adh le smuid-innleachd a sheMadh loingis 
an aghaidh sruith agus soirbhis, ach cha 
mho 'tha cùnntas air bith gu 'n deach- 
aidh so riamh 'fiieucliainn: faodar uime 
sin a chur a leth-taobh mar ubh anns 
nach robh gur, agus gu cinnteach as 
nach d' thàinig riamh eun. 

An aite muinntir Sliasuinn a bbi 
'feuchainn a thoirt air daoine a chreid- 
sinn gu 'n robh làmh aca ann an ùr- 
ìnnleachd na smiìid-shoitheach, b'fheàrr 
dlioibli gun a bhi a' brosnachadh dhaoine 
gu bhi a' raniisachadh ro mhion 's a' 
chùis, oir faodar a thilgeadh orra nach 
e mhàin nach robh iad air tlioiseach, ach 
gur ann a bha iad bliadhnachan air 
deireadh air Albainn. 

Is ann a Glaschu a ehaidh a chend 
sraùid-shaoitlieach a bha riamh ann an 
Sasunn. Toiseach an t-^amraidh anns 
a' bliliadlina 1815, tliàinig Captain 
Dodds le sgioba a Luimainn a cheann- 
ach te dhiubli. Fiinair o an Elizabeth. 
Uhubh e dlii an t-aiiim is 'n a àite choir 
e air a deircadli an Thames. Sheol e 
leatlia ratliad I*]irinn agus mu 'n cuairt 
iochdar Sliasuinn is i 'n a hioghnadh do 
na chunnaic i. Ràinig i Phjmouth mu 
mheadhon an t-samhraidh far an d'fhuair 
i latha a thoirt cothroira do luchd-riagh- 
laidh a chalaidh a faicinn agns a feucb- 
ainp, is i 'n a seajladh do mliiitean nach 
faca 's nacli ciiaja a' bheag de iomradh 
riamh air a leiiliid. An ath latha sbeòl- 
adb leatba gu Poitsmouth far an da * Patent. Ceud Mlogan Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 145 chruinnich na miltean 'sna deich miltean 
g'a faicinn — gach neach diubh a' meas 
na Thames 'wn h-ioghiiadh do labhairt. 
An am dhi ruigheachd bha Inchd riagh- 
laidh naCabhlaich Bhreatannaich*crainn 
ann au cuirt 's cha d' f han iad ri sgaoil- 
eadh ua cuirt, ach ruith iad a mach mar 
chloinn a tigh-sgoil a dh' fhaicinn seall- 
aidh nach f liacas a leithid riamh roimbe, 
agus iad fo eagal nach beireadh iad air 
fhaicinn a rithisd. Dh' fhan an Thames 
latha ann am Portsmouth far an d' 
thàinig coisiridh rlomliach air bord — 
ceithir àrd-cheaniiardan loingis, mòran 
mhnathan uaisle, saighdeirean mara agus 
buidheann de luchd-ciùil; ach bu bheag 
d' an ceol a chluiiinte an am dol seachad 
air loingis na cabhlaich a bha 'sa' chaladh, 
le àrd-chaitlu'eam nan seòladairean a bu 
leòir a dhùsgadh mhic-talla feiii as a 
shuain. An am pilleadh mu fheasgar 
bha gach neach a' raohidh butiidhean as 
murrachas na Thames. An deigh so 
shaoileamaid nach ruigear leas a bhi 
'cosd cainnt ann a bhi 'dearbhadh nach 
buin an innleachd do Shasunn. Na'm 
bitheadh dad de 'n t seorsa roimiie so 
aca fein, cha deanadh iad a leithid de 
othail ri aon a thigeadh jI Albainn. 

Is iad na h- Americanaich is dh\ithe a 
dh'fhaodas dol air cliù agus creideas na 
h-ùr-ìnnleachd a thoirt uainn. Is iad 
gun teagamh a chuir ^n feum an toiseach 
i. Kiim fear dhiubh d' am b' ainra 
Robert Fulton, anus a' bhliadhna 1807, 
smùid-shoitheach d' am b' ainra an 
Clairmont a chur gu glens air an abhainn 
mhor au Hudson agus b' e so a' cheud 
chosnadh a chaidh a dheanadh riamh 
leò. Cba robh iad air an cur gu ùis 
an Albainn roimh 'n bhliadhna 1812, an 
uair a chuireadh an Comet an ordugh ie 
Henry Bell ann an Glaschu, gidheadh, 
tha mi an dochas gu 'n dean mi soilleir 
nach iad na h-Americanaich ach na h- 
Albannaich, agus gur e fear a mhuinntir 
Dhiinfris d' am b' aium Seumas Taylor, 
an duine, leis an do rinneadh a cheud Adniirality. smùid-shoitheach. 

Bha Seumas Taylor air fhòglilum ana 
an àrd Oil thigh Dhuneidinn. Bha e ro 
thiirail agus toigheach air a bhi 'dealbh 
's a' feuchainn innleachd. Chaidh e 
anns a bhliadhna 1785 do theaghlach 
Mr. Patrick Miller ann an Dalswin- 
ton a theagasg a chloinne. Bha Mr. 
Miller mar an ceudna 'n a dhiiine inn- 
leachdach agus mar so thachair iad air 
a cheile. Fhuair iad bata a thogail air 
son reis a bha ri feuchainn ann an Lite 
'sa' bhliadhna 1787. Bha am bata air 
cumadh ùir agus an aite bhi air a cur 
air falbh le raimh 's ann a bha cuibheall 
ag oibreachadh 'na meadhon. Bhuidh- 
inn iad an reis ach chunnaic iad gu 'n 
robh am bata cho goirt ri h oibreachadh 
's nach bu chomasach do dhaoine a 
sheasadh, — gu 'm feumta an dara cuid a 
chuibheall a leagadh seachad no innleachd 
a bu chumhachdaiche na neart dhaoine 
fhaotainn 'ga h-oibreachadh. An deigh 
breathnachadh air a' chùis thubhairt 
Mr. Taylor nach b' aithne dha ni cho 
freagarrach ri smùìd-innleachd a dh'oib- 
richeadh gu sùr Jail gun fhàs sgìth, Cha 
robh Mr. Miller 'ga fhaicinn cho freag- 
arrach, ach ma dheireadh dh' aontaich e 
leis cho fada 's gu'n deachaidh l)irlinn a 
thogail agus sraùid-inneal beag de umha 
a chàradh an ordugh innte 's a mach air 
loch uisge Dhalsicintoin chaidh a feuch- 
ainn a's sheoladh i gu siùbhl:ch mu 
choig mile 's an uair, an sealladh nan 
ceudan a chruinnich a dh' fhaicinn bata 
a falbh cho luath gun ramh, gun seòl, 
chithear fathast ann am paipeirean 
naigheachd an am sin mion chunntas air 
soirbheachadh na ceud oidhirp a chaidh 
riamh a thoirt air soitheach no bata a 
chur gu h-asdar le smùidinneal. 

Shoirbhich leò cho maith 's gu 'n do 
chuir iad rompa an ùr-ìimleachd a 
thionndadh gu ùis a's buannachd gnn 
dàil am beachd Litir-righ fhaotainn chum 
a dheanadh cinnteach dhoibh fein. M'am 
bitheadh iad aig cosdas a cheum so 
riinaich iad tuillidh dearbhaidh fathast 
a chur air a chùis le soitheach beag 146 AN GAIDHEAL. CeudMloganFhogharaidh, »872. fhaotainn a thogail. Chaidh Mr, Taylor 
gu fiiirneis mbòir Charrobi a cbam iia 
buill throma iarruinn fhaotainn a thilgeil 
air son na smùid-ìnnleachd a bha ri 'cur 
anns an t-soitlieach ùr agus a chum an 
obair a bheairteachadh an òrdugh innte. 
ThuarasdaUiich è fear d* am b' aium 
Symiiigton a bha ag oibreachadh a roir 
stiùradh Mhr. Taylor fhein. Chaidh 
an soitheach a chriochnachadh 'sa feuch- 
ainn an lathair mhòran, uaislean as 
chamanta air a' Chanal dh"ith do Char- 
ron air an 26mh latha do mhios deir- 
eannach na bUadhna 1789. Dh'fhalbh- 
adh i gn siùbhlach, socair a' ruith so 
mile 's an nair, 's bha gach duiue a' mol- 
adh Ian shoirbheachadh na h-ùr-ìnn- 
leachd. Shaoileadh duine gu'm bu leòir 
na chaidh cheana ainmeachadh gu 
'dhearbliadh gur ann do Albainn gun 
teagamh a bhuineas ùr-lnnleachd na 
smùid-shoìtheach 'sguregn sonraiehte 
Mr. Seumas Taylor an duine adh'oib- 
rich a mach i. (Ri leantainn). 

' 

R A N N AN 

AIR AN SgRÌOBHADH AIG BAS AON GHIN MIC. 

A Chailean, a Chailean, a Chailea „ ruin, 
Gur cràiteach mo chridhe 's na deòir ann 

am shixil, 
Tham'iniitinn fo mhulad't 

gun simnt, 
Bho'n dh' fhà^ mi mo Chailean 's an Ach- 

adh fo 'n ùir. 
That'aogas gach latha fa chomhair mo shuil! 
'Sgu'n saoil mi mar àbhaist gu'm bheil thu 

dhomh dlutli 
Led' a^^haidh mhin bhòidheich 'sdo mheall 

shùilean gorm', 
'Sdobhileananisnachdeanmànrannotoirm. 

Gur trom tha mo cheum a' tighinn dach- 

aiiih 's an oidhch', 
Is bristeadh 's a cbròilean a b' àbhuist bhi 

cruinn. 
Bidh c;ich 'tÌKhinn a m' choinnearah 's a 

streupadh ri m' ghliiin, 
Ach aon dhiùbh tha m' dhith is cha till e ri 

iiin. 
Cha 'n 'eil bnUhair a nis aig do pheath- 

raichean gaoil, 
'S tha t' athair 's do mhàthair 'g ad ionnd- 

rain o'n taobh; Ach dh' iarr thu mu'n d'f hag thu nach robh 

sinn ri caoidh. 
Is sùil bhi ri dachaidh a mhaireas a chaoidh 

'N uair a shiab thu na deòir o ar siiilean 

bha Ian, 
'S a phaisg thu ar muineal a'd' ghàirdeanan 

ban', 
'Sa phòg thu le aiteas gach scan agus òg, 
'Sa dh'fheum sinn a ghealltainn nach bith- 

eamaid ri bròn. 

Oh athair, a mhathair, a pheathraichean 

gràidh ! 
Mo bheannachd a nis leibh gu slorruidb 

's gu bràth, 
Is leanaibh an caraid 'thug mise as gach càs. 
'S gu'n coinnich sinn far nach teid sgaradh 

le has. 
Cha robh thu ach òg ann an saoghal a' bhròin. 
Ochd bliadhna 's seachd laithean a f huair 

sinn ort coir ; 
Ach esan 'thug dhuinn thu 's? nis a thug 

uainn, 
Bheir neart gu bhi striochdte d'a thoil anns 

gach uair. 
Ledaig, May, 1872. John Campbell, SGEULACHD SGIRE MA CHEALLAIG., 

Bha Gille ò<,' ann uair 's chaidh e dh 
iarraidh mnà do Sgire ma Cheallaig, agus 
phòs e nighean tuathanaich, 'scha robh aig 
a h-athair ach i fhein, agus 'nuair a thàinig 
am huain na mòine, chaidh iad do 'n bhlàr 
mhòine 'n an ceathrar. 'S chuireadh a' 
bhean òg dhachaidh air thòlr na diathad, 
agus airdol a staigh dhi chunnaic i srathair 
na lài-ach bricc fos a cionn, agus thòisich 1 
air caoineadh 's air riidli rithe fèin, de a' 
dhcanadh ise nan tuiteadh an t srathair, 
's a,u'm raarbhadh i i fciin 'sua bha air a 
siubhal? 'N uair a b' fhada le luchd buain 
na mòine a bha i gun tighinn chuir iad a 
niàthair air falbh a shealltuinn de bha 'g 
a cumail- 'N uair a riiinig a' chailleach 
fhuair i a' bhean òg a' caoineadh a steach, 
"Air tighinn ormsa,'' ars' ise, "de a thàinig 
riut?" "0," ars' ise, "'nuair a thainig mi 
steach chunnaic mi Srathair na làrach brice 
fos mo chionn, 's do 'dheanainn-sa na 'n 
tuiteadh i 's gu 'ra marbhadh i mi fhein 's 
na tha air mo shiubhal!" Bhuail an t-seana 
bhean a basan. "Thàinig ormsa an diugh! 
na 'n tachradh sin, de a dhcanadh tu, na 
mise leat;" Bha na daoine a bha 'sa' bhlàr 
mhùin' a' gabhail fadachd nach robh aon Ceud Mios an Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 147 de na boireannaich a' tighinn, o 'n bhuail 
an t-acras iad. 

Dh' fhalbh an seann duine dhachaidh a 
dh' fhaicinn du 'bha a' cumail nam Boireann- 
ach, agus "n nair a chaidh e steach, 'sann a 
fhuair e 'n dithis a' caoineadh 's a' bas- 
bhualadh. "Ochon," ars' esan, " de a 
thàinig oirbh !" " " ars' an t-seana bhean, 
" 'niiair a tbàinig do nighean dhachaidh, nach 
fac' i Srathair na làrach brice fos a cionn, 
'sde a dheanadh ise na 'n tuiteadh i 'sgu 'm 
marbhadh i i-fein 's na bha air a siubhah" 
"Thàinig orms' " ars' an seann diiine 's e 
bualadh nam bas, na 'n tachradh sin." 
Thàinig an duin' òg am beul na h-oidhche Ian 
acrais, 's fhuair e'ntriùir a' comh-chaoineadh. 
"Ubh ubh,'' ars' esan gu de' a thàinig oirbh. 
Dh'innis an seann duine dha. " Ach," ars' 
esan, cha do thuit an t-srathair." 'Nuair a 
ghabh e biadli chaidh e laidhe, agus anns 
a' mhaduinn thubhairt esan, "Cha stad mo 
chas gus gu 'm faic mi triùir eile cho 
gòrach ruibh. Dh' fhalbh e so air feadh 
Sgire ma cheallaig, agus chaidh e steach do 
thaigh ann, agus cha robh duine a steach 
ach triiiir bhan 's iad a' sniomh air còig 
Cuigeilean. " Cha chreid mi fhein," ars' 
esan, gur h-ann a mhuinntir an àite so a tha 
sibh." " Ta," ars' iadsan, " Cha 'n ann; 
cha chreid sinn fhein." " 'S cha 'n 
ann," ars' esan. " Mata," ars' iadsan " tha 
na daoine a tha 's an àite so cho faoin, 's 
gu 'n toir sinn a chreidsinn orra a' h-uile ni 
a thoileachas sinn fein." " Mata," ars' esan, 
" tha fàine òir agam 'an so agus bheir mi e 
do 'n te agaibh a's feàrr a bheir a chreidsinn 
air an duine." A' cheud fhear a th;\inig 
dhachaidh de na daoine thuirt a bhean ris, 
"Tha thu tinn." "Ambheil?" ars' esan. 
" tha," thuirt ise. " Cuir dhiot do chuid 
aodaich 's bi a' dol a laidhe." Einn e so ; 
agus 'nuair a bha e anns an leabaidh, thuirt i 
ris, "Tha thu nise marbh." "O am bheil?" 
ars' esan. "Tha," thuirt ise, "duin do 
shuilean 's na gluais làmh no cas." Agus 
bha e so marbh. Thainig an so an dara 
fear dhachaidh, agus thubhairt a bhean ris, 
"Cha tu a th'ann " "0 nach mi?" ars' esan 
''0 cha tu," thuirt ise. 'S dh' fhalbh e 's 
thug e a' choille air. Thàinig an so an 
tritheamh fear a dh' ionnsuidh a thaighe 
fhein, agus chaidh e fhein 's a bhean a 
laidhe, 's chaidh gairm a mach am màireach 
chum an duine marbh a thiodlilacadh; ach 
cha robh a bhean-san a' leigeil leis-san 
eiridh gu dhol ann. 'Nuair a chunnaic iad an 
giùlan a' dol seachad air an uineig dli' iarr i air a bhi 'g eiridh. Dh' eirich e 'n so le 
cabhaig mhòir 's bha e 'g iarraidh a chuid 
aodaich 's e air chall, 's thubhairt a bhean 
ris gu 'n robh a chuid aodaich uime. "Am 
bheil," ars' esan, "Tha," ars' ise. "Greas 
thusa ort gus 'm beir thu orra." Dh'fhalbh 
e 'n so 'n a chruaidh ruith, agus an nair a 
chunnaic cuideachd a' Ghiùlain an duine 
lomnochd a' tighinn smaoinich iad gur duine 
e a bha as a chiall, 's theich iad fein air 
falbh, 's dh' f hag iad an Giùlan, agus sheas 
an duine lomnochd aig ceann na ciste 
mhairbh, agus thainig duine a nuas as a' 
choille, agus thubhairt e ris an duine a bha 
lomnochd, ' 'Am bheil thu 'gam athnachadh? ' ' 
"Cha'n'eil raise,"' ars esan "'gad athnachadh." 
"0 cha'n'eil; na'm bu^mhi Tòmas dh' 
aithuicheadh mo bhean fuin mi." " Ach 
car son" ars' esan, a tha thusa lomnochd?" 
"•Am bheil mi lomnochd? Ma tha thubh- 
airt mo bhean ruim gu 'n robh m' aodach 
umam." " 'S i mo bhean 'thubhairt riumsa 
gu 'n robh mi fhein marbh," ars' a' fear a 
bha 'sa' chiste." Agus an nair a chuala na 
daoine am marbh a' bruidhinn thug iad na 
buinn àsta 's thainig na mnathan 's thug iad 
dhachaidh iad, agus 's i bean an duine a bha 
marbh a fhuair am fàine, agus chunnaic 
esan an sin triiir cho g('irach ris an trùir a 
dh' f hag e aig an taigh, agus thill esan 
dhachaidh. 

Agus chunnaic esan an sin bata a' dol a 
dh' iasgach, agus chimntadh da dhuine 
dheug a' dol a steach do 'n bhàta, agus an 
uair a thainig i gu tir cha robh innte ach aon 
duine deug. 'S cha robh fios cò am fear a 
bha air chall. Agus am fear a bha 'g an 
cimntadh cha robh e'ga chimntadh fhein idir, 
agus bha esan a' coimhead so. " Ge de an 
duals a bheir sibh dhòmhsa na 'm faighinn 
am fear a tha air chall oirbh?" " Gheibh 
thu duals air bith ma gheibh thu'n duine," 
thubhairt iadsan. "Deanaibh," ars' esan, 
"suidhe ri taobh a cheile ma tha." Agus 
rug e air siulpan maidc, agus bhuail e an 
ceud fhear, "Bitheadh cuimhne agadsagun 
i-obh thu fhein innte." Lean e air am 
bualadh gus an d' fhuair e naire da dhuine 
dheug 's e 'cur full gu feur orra, agus ged a 
bha iad pronnta agus leòinte cha robh 
comas air, bha iad toilichte air son gu 'n 
d' fhuaradh an duine a bha air chall, agus 
air chill pàidheidh 's ann a rinn iad cuirm 
do'n duine a fhuair am fear a bha air 
chall. 

Bha loch aig tuath Sgire ma Cheallaig 
air am bitheadh iad a' cur eisg, agus ars* 148 AN GAIDHEAL. Ccud Mlosim Fho^haraidh, 1872. esan '"S ann bu ch'iir dluiibh an loch a 
thràgha-lh gus am faiglieadh sibh iasg ùr 
chim na Cuirme ;" agus nuaira thràghadhan 
loch cha d'fhuaradh dearg cisg air 
ach aon casgann rahòr. Thubhairt iad an 
so gu 'm b' i sud a' bhiist a dh' ith an 
t-iasg orra. Rug iad oirre an so agus dh' 
fhalbh iad leatha gu 'bathadh 's a' nihuir; 
agus an uair a chunnaic esan so dh' fhalbh 
e dhachaidh, agus air an rathad, chunnaic 
e ceathrar dhaoine a' cur suas mart gu 
mullach taighe gus an itheadh i am feur a 
bha 'cinntinn air mullach an taighe. 
Chunnaic e 'n so gu 'm bu dhaoine gun 
samhuil sluagh Sg'ire ma Cheallaig. "Ach," 
ars' esan, " de 'n duais a bheir sibh 
dhomhsa," 's bheir mi nuas am feur?" 
Chaidli e 's ghe'irr e 'm feur, thug e do 'n 
mhart e, agus, dh imich e roimhe. Chunn- 
aic e 'n so duine a' tighinn 's mart aigc ann 
an cairt, agus dh' aithnich daoine a' bhaile 
gur h-e goid a' mhairt a rinn am fear so. 
" Agus 's e bu choir mod a chur air." Mar 
so rinn iad; agus 's e 'n ceartas a rinn iad 
an t-each a chur gu bàs air son a bhi 
'giulan a' mhairt. 

Agus gu dearbhadh a thoirt dhuibhse 
gu 'm bheil an sgeulachd so fiòr 's c so a 
thug air lain Lorn am Bard a cluin- 
tuinn : — 

" Mar laf^h nan Iinntean nach maireann 
A bha'n Sjjfire ma Cheallaisr 
'Nuair a dhit iad an gearran 'sa' mhòd.'" Bheirear an nochd iad 'n ar làthair, 
Ged bhiodh cas againn 'n an gearradh. 
Cuirear an tigh mòr gu straighlich, 
Bidh na coinnleirean 'g an glanadh; 
Bidh na ban-oglaich ri fuineadh 
Chum nach faicear duine falamb. DUAN CALLUINNE. 
Le I. M'D. 
B i nochd Oidhche na Bliadhn'-Uire — 
Oidhche nan liiiroach 's nan caman; 
Cuirear cuilean anns na diiiu 
Is rud eile nach fhih dhomh aithris; 
Theid coltar a' chroinn a shàthadh 
Ann an àrd-dhorus an tighe 
Chum nach toir buidseach na Sithe 
Thoradli no 'bhrigh as a bhainne. 
Bha i riamh 'na h-oidhche shona; 
Chuireadh i sogan air fearaibh; 
Bhiodh na maighdeannan 'n an uidheam; 
'S gheibhteadh bruidhiim o gach caillich. 
Oidhche 'n aighir, oidhche 'n t-siigraidh, 
Oidhch'a' cliiiiil, is oidhche 'n drama; 
Gheibh gach duine s ainmhidh 'ndlol; 
*Sgur fear nach fhiach nach faigh a bliannag 

Na mullachagan leathan, liontaidh, 
Bh' aca fad bliadlm' air an f haradh, FREAGRADH GAOIL. 
Do "Fhàilte Gaoil" le Lilidh nan Eilean". 

A Lilidh ghrinn. a Lilidh Ghaoil, 

Bu chaoine leam bha f òr:in 
Na mile tend gu fonnmhor caomh 

An r;ion na coille dhòmhail 
'N uair dhuisgoadh seis nan allt 's na gaoith 

Gu fuaimneach. gaoireach còmhlath; 
Thug t' Fhàilte Ghaoil le tuigse naoirah 

Gràdh Daonna 's Nèimh gu còrdadh. 

A Lilidh bhinn, a Lilidh chòrr 

mhils' do phòig 'nuair dh'fh.-ig mi 
Do m' chrldh' aon chaoimhneas gaoil cha 
b'eòl 

Ach leòn nach searg gu bràthach ; 
Bha seirbhe dhian a' cl.ioidh ma threòir 

Le deòir ainntinn chraiteich; 
'S luidh neulaibh ciàn' le sileadh bròin 

Air m' òig' 'dh' fhas tiamhaidh ànrach. 

A Lilidh chaoin, a Lilidh bh;\n, 

c'àit am bhcil ar bòidean! 
Dh fliàs raise trungh o 'n bhacadh gràs 

O 'n Aird a m' chumail còmhnard; 
m' an am claoidht' an doimhueachd cràidh 

Nach tràigh cho fad 's as beò mi! — 
'Na pian bidh cuimhne m'fhoill gu bràth 

'S i saor bhtis a' m' òran. 

Lilidh Ghaoil! A Ghaoil! Gabhtruas! 

Oir chuartaicheadh o Nramh mi 
Le mallachd tbroin is seargadh cruaidh 

Air nach teid luaidh fo 'n ghrcin so! 
maitheanas! cha "n iarr mi uait; 

Cha'n fhuasgail sud o 'n phein mi; 
Rinn mi long-bhriseaJh shearbli ; "s a cuan 

Na truaigh cha'n iarr mi eiridh! A ghathan grein' a las tre neoil 

An òig' na maidne ciiiine, 
Bidh cuimhne gheur learn lein ri m' blieò 

Air bòidhchcad na bha dliith duinn. 
'N uair luidh bhur leus air stiic is Ion 

'Toirt dec) is càil as ùr duinn, 
Is sinno 'n glacaibh gaoil gun ghò 

Air bruachaig fheòir ghlais chiibhraidh. tCeud Mlosan Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 149 An d' thug sibh leibh air sgèith bhur soills' 

An t-aoibhneas 'bha 'n ar sngradh 
Gil tir a' Ghil far nacli 'eil doills' 

A chaoidh ri 'faicinn dlix di? 
A cheòlairean a b'fhonnmhoir' dain 

A' snàmh an tlàs coill' ùrail' 
An cuimhne leibh a' nihaduinn ghràidh 

A dh' fhàs a nis clio ciiiirrteacli? 
Bu mhaiseach àill nan craobh mu'n cuairt, 

'S iad naine fo li greine ! 
Is b' ait an sealladh amharc suas 

Air snuadli na doimhn' 's na speuraibli 
Ach dh' fhalbh gach àgh, a Lilidh bhàn, 

Tha cràdh an àite èibhnis; 
Is slige 'ghràidh air lionadh Ian 

De leòn nach tràigh 's nach treig sinn. 
IAIN MACMHARAH. MO MHATHAIR. 

Co thog mi air a ciochaibh tlà, 
'Sa thàlaidh mi gu suain le bàigh, 
'S a dh' altrum mi 'na h-uchd le gradh? 
Mo mhàthair. 

'Nuair theich an codal fada nam, 
Co thog an guth bu bhinne fuaim, 
Air chor's gu'n thuit mi ann am shuain? 
Mo mhàthair. 

■Co dh' fhair thairis orm gu caomh, 

'S mi 'm luidhe anns a'chreathail fhaoin, 

'S a shil na deòir le bàigh co caoin? 

Mo mhàthair. 

Fo euslainte 'nuair bha mi'n sàs, 

O am gu h-àm ni"s laige 'fas, 

Co ghuil le geilt gu'm faighiun biis? 

Mo mhàthair. 

Co ruith gu dian gu m' thogail suas, 
'Sa chogair sgeula beag a' m' chluais, 
'Sa phòg air falbh mo Icon le truas? 

Mo mhàthair, 

Co air ùrnuigh dhùisg mo dhèigh, 

Do fhocal naonih a's latha Dhe, 

Gu triall 'na shlighe dhireach reidh? 

Mo Mhàthair. 

Am feud e bhith nach deanar leam, 
Caidreamh a's caoimhneas riut gach am, 
A bha CO bàigheil chaoimhneil rium, 

Mo mhàthair? 

Cha 'n flieud — b'e sin a bhi gun truas, 
'S ma chumas Dia mo bheatha suas, 
'Cha bhi do chaoimhneas dliomh gun duais 
Mo mhathair. Nuair dh' f hasas tusa lag sa' cheum, 
Gheibh thu lorg o m' ghairdein fèiu, 
S bithidh mi a' m' thaice dhuit a' d' fheum, 

Mo mhathair. 
'Nuair chailleas tu do luth 's do threòir, 
Ni mi faireadh ort le deoir, 
A dh'oidhch' 's a latha bi'dh mi d' choir, 

Mo Mhathair. NAIDHEACHDAN. 

Thug sinn iomradh uair no dha cheana 
mu'n OUa Libhingston a tha o cheann 
aireamh bhliadhnachan ann am meadhon 
Africai. Einneadh oidhirp air dòigh no dha 
air 'fhaotainn a mach o 'n a sgaoil sgeul 
ceithir bliadhna roimhe so gu 'n robh e air 
a mharbhadh, ach cha d' fhuaradh fios cinnt- 
each 'sam bith mudh(nbhinn. Fa-dheòidh, 
ghabh Mr. Stanley, duine uasal tapaidh a 
a tha co-cheangailte ris a' phaipcir-naidh- 
cachd Americanach New-York Herald, os 
làimh dol air tòir Libhingston do mheadhon 
Africai. Dh' fhalbh e, air uidheamachadh 
gu h-iomchuidh, agus mu thoiseach a' 
Gheamhraidh fhuair e mach Libhingston 
leis and d'fhan e mu cheithir miosa. 'N 
uair a ràinig Mr. Stanley bha e air briseadh. 
gu mòr 'n a shlàintc, ach mu 'n do dheal- 
aich c ris 'san Earrach bha c air fas gu 
maith liiidir agus beothail. Tha Mr. Stanley 
a nis air tighinn air ais gu Sasunn agus mac 
Libhingston agus feadhainn a bha a' dol a 
dh'iarruidh 'athar air tilleadh leis. Dh' 
f hàgadh Libhingston a' rannsachadh a mach 
mu abhnaichean 's mu lochan an Africa; 
dli'fhàgadh pailteas de gach ni feumail 
aigc 's cha 'n 'eil dùil aige tighinn dhach- 
aidh ri bliadhna no dha. 

Mil dheighinn a Bhill a bh' anns a' Phàr- 
lamaid air son na sgoilean Albannach a 
dheanamh na 's fheàrr, feudaidh sinn a radh. 
gu 'm bheil e nise an deigh 'dhol tro 'ii 
Taigh lochdrach, 's tro 'n Taigh Uachdrach, 
agus nach 'eil a dh' eis air gu bhi na lagh 
ach a Bhan-righ a h-ainm a chur ris. Ged 
a bha moran an aghaidh a' Bhill an uair a 
chaidh a thoirt a kteach do 'n Phàrlamaid, 
gu h-;iraid mu theagasg a' Bhiobuill 's na 
sgoilean agus steidh a Mhaighstir-sgoile, 
cha deach atharrachadh cudthromach air 
bith a dheanamh air, oir chum an duine 
'thug a steach e pailteas sluaigh gu thaobh- 
san a ghabhail anns gach ciiis. Tha cuid 
ag radh gum bi am Bill so na mhasladh do 
dh' Alba, agus cuid eile nach d' fhuair Alba 150 AN GAIDHEAL. Ceud Mios an Fhogharaldh, 1872; aon riabh cbo maith ris. Faodaidh sinn a 
Tadh, a reir an achd ùr so, gum feum sgoil 
a bhi anns gach ait, agus gum feum a' 
chlann a bbi air an cumail innte gu frith- 
ealtacb. Air son cumail suas na sgoilcan 
so bithidh cis air a togail; a^us bi'db'luchd- 
riaghlaidh air an comharrachadb a mach 
anns gacb ait gu coimhead tbairis air na 
sgoilean, gu roghnacbadh a mliaiglistir- 
sgoilo, gn 'phiiidbeadh mar a sbaoilcas iad 
iomcbuidh, agus, gu 'tbagbadh air son na 
dreuchd no cbur air falbh mar 'bi e 'dean- 
amh a glmothaicb eeart. Tba mòran ann 
an dòcbas gum bi na sgoilean ùra so air an 
riagbladh ann am modh a bhios a chum 
cliù agus fògblum an t-sluaigh àrdacbadh 
gu mòr; agus tba sinn ann an dùchas gur 
ann mar sin a bbitbeas, oir tba nioran 
feadb na Gàidbealtacbd nacb urrainn focal 
a leugbadb an diugb, agus tbeagamb ged 
a tba iad mar sin, gun robh taigb-sgoile 'an 
uidbc bbig bbo'n dorus fein, acb air son ni- 
eigin gun sgoinn cha racbadb iad na cboir; 
agus tba mòran sgoilean 's an dùthaicb as 
ged a tba iad gu matb air am fritbealadb 
nach mòr nacb bu cbo matb do 'n cbloinn 
a bhi asda 's a bbi annta air son na 's 
fbiacb iad. Tba gu trie dba no tri sgoilean 
ann an aon ùite, te air a cumail suas leis a 
bhuidbeann ud is te leis a bhuidbean ud 
ejle, agus iad uilc cearbacb, an uair a dh' 
fhaodadb aon sgoil cbeart a bbi eatorra a 
(Ibeanadb an gnotbacb gu coimblionta, agus 
bbo nacb cuir na buidbeanuan so an guaill- 
ibb ri cbeile anns an ni so tba e ro-iom- 
cbuidb gii'm bitbeadb e air a dbeanamh le 
lagb na riogbacbd, a chum 'snacb bi gnotb- 
acb cbo cudtbromach ri fògblum no h-òig- 
ridb air fbàgail air dbeireadli. 

Tba iasgacb an sgadain an Leodhas agus 
ùitean eile air feadb na Gàidbealtacbd a nise 
fieachad air son an tsambraidb so; agus 
cha robh e bbo cheann fbada cho bocbd. 
13ha iasgacb na Langainn mar an ceudna 
mòran na bu mbiosa na 'b' àbbaist. Tha 
iasgacb an sgadain 'an Gallthaobh a nis' air 
•toiseachadh, acb cha deachaidh a bheag a 
<iheanamh fbathasd. Tha am burr air 
fcadh Albainn a' sealltuinn gu gasda. Bha 
■<jeircadh an earraich agus toiseach an 
t-samhraidh anabarrach flinch air feadb 
Alba, acb bha cor latha do thide bhriagh 
air a mhios a chaidh seacbad. Tha cunntas 
gu'm bhe:lan tide neo-chumanta tcith 'an 
America air an t-samhradh so. 

Tha mòran a' dol air iomruicli bho 'n 
Ghiiidhealtachd air a' bhliadhua so. Dh' f balbh còrr agus tri cheud pearsa bho Eileait 
Leodhais mar tha, agus tha tuillidh a falbh 
fhathast; 'sann do Cbanada losal agus Ard' 
a tha 'chuid mhòr diubh a' dol Chaidh 
beagan gu ruig Neiu Zealand. SLAN LE FIONN-AIRIDH. 

[Eadar tbeangaicbte le G. Mac-na-Ceardadh? 
nach maireann.] 

JSirich agus tiugain, 0, 
Eiricli agus tiugain, 0, 
Eirich agus tiugain, 0, 

Mo shoraidh, slan, le Fionn-Airidh. 
Tba 'n latba maitb, 's an soirbbeas ciùin, 
Tha 'n iiine 'ruith, 's an t-àra dbuiun dlùtb.. 
Tha 'n bat' 'g am fbeitbeamb fo a siiiil, 
Gu m' thoirt a null o Fhionn-Airidb. 
Eirich agus, dc. 
Tba ioma mile ceangal blàtb 
Mar sbaigbdean ann am fein an sàs; 
Mo cbridhe 'n impis a bhi sg;\int' 
A cbionn bbi 'f àgail Fbionn-Airidh. 
Eirich agus, &c. 
Bu trie a gbabh mi sgriob leam f hcin, 
Mu 'n cuairt air lùcbairt Fbinn an trein; 
'S a dh dli'eisd mi sgeulacbdan na Feinn 
'G an cur an ceill am Fionn-Airidb. 
Eirich agus, d'c. 
'S bu trie a sbeall mi feasgar Màirt 
Far am biodb Oisein 'seinn a dhàn ; 
A' coimhead grein aig ioma trà 

'Dol seacb gacb la 's mi'm Fionn-Airidhi 
Eirich agus, &c. 
Allt-na-Caillich — srutban ciiiin 
Le 'bborbhan binn 'dol seacb gacb lùb, 
Is llonmbor aoibbneas 'fliuair mo shuil 
Mu'd bbruacbaibbdlùth doFbionn-Airidb^ 
Eirich agus, &c. 
Beannacbd le beanntaibb mo gbaoil 
Far am faigli mi 'm fiadb le 'laogb, — 
Gu ma fad' an eoilleacb-fraoicb 
A' glaodbaicb ann am Fionn-Airidb. 
Eirich agus, dbc. 
Acb cha 'n iad glinn is beanntan ard' 
A lot mo cbridh, 's a rinn mo cbràdh, 
Acb an diugb na tha fo pbramb 

An teach mo gbràidli am Fionn-Airidb. 
Eirich agus, &c. 
Beannacbd le atbair mo gbràidh 
Bidli mi 'cuimbneach ort gu bràthj 
Ghuidbinn gacb sonas is ;\gb 
Do 'nt-sean fhcar bbi\n am Fbionn-AiridIi» 
Eirich agus, &c. »CendMìosau Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 151 Mo mhàthair! — 's ionmliuinn t' ainm r'a 

luaidh — 
Am feum mi tearbadh nait clio luath? 
Is falbh a'rn' allabanach truagh 

An cian uait fein 'so Fhionn-Airidh. 
Eirich agus, &c. 
Soraidh leat-sa, bhràthair chaoin, 
Is fòs le peathraichibh mo ghaoil; 
Cuiribh bròn is deòir a thaobh, 

'S biodh aoibh oirbh ann am Fionn-Airidh. 
Eiricli agus, &c. 
'nieasbuig bhig, mo Leanabh gràidh, 
Gu 'n coimhead Dia tbu o gach càs ; 
■'S bu mbiann leam fèin ma thiU gu bràtli 
Do gbàire blàtli bhi 'm Fionn-Airidh. 
Eirich agus, &c. 
Am feum mi siubhal iiait gim dàil! 
Na siùil tha togta ris a' bhàt' ! 
Soraidh, slàn, Ìe tir mo ghràidh ; 
Is slàn, gu bràth le Fionn-Airidh ! 
Eirich agus, &c. DUANAG A' CHIOBAIR. 

LeDòmhmiUPhàiranCeann-a'-Ghiubhsaich. 
Gu 'm bheil mulad air m' inntinn 
'0 'n là 'thàinig mi 'n tìr so, 
S nach faic mi mo nighneag dhonn òg. 
■»S nach faic mi mo nìghneag dhonn òg. 
O nach faic mi a' cbaileag 
Do 'n d' thug mi 'n cion-fallaich — 
,S ann a dli' f hag mi i 'n Raineach nam bo, 

'S ann, &c. 
°S ann a dh' f hag mise gruagach 
An fhuilt cham-lùbaich, chuacbaich, 
An taobh thall do Dhruitn-Uachdair an 
fheòir. 

An taobh, &c. 
Tha deud shnaighte mar dhisnean 
'Am beul meachair na ribhinn, 
'S gur millse na 'figuis a pòg. 

'Sgur, &c. 
'Ciochan corrach, 'siad glegheal, 
Ann am broilleach a leine. 
Mar aiteal na grein' ri la ceo, 

Mar, &c 
Slios mar eala nan cuaintean, 
No mar shneachda nam fuar-bheann, 
Calpa cuimir, 's troidh uallach 'am bròig, 

Calpa, &c. 
'S cha 'n 'eil samhla do m' hiaidh-sa 
'Measg na chi mi mu 'n cuairt domh, 
Ged a chruinn'cheadh n' tha shluagh anns 
an t-Sròin. 

Ged, &c. S ged a chruinn 'cheadh an duthaich 
Gu feill Chinn-a'-ghiubhsaich, 
Cha bhiodh te ann do 'n duraiginn pog, 

Cha, &c. 
Cha 'n e sid 'rinn mo chiiirradh 
na thàinig mi 'n dùthaich-s', 
Ach nach fhaod mi 'dhol null air do thoir. 

Ach &c. 
Tha 'n t-astar cho fada 
'S nach fhaod mi tighinn dachaidh, 
Eagal each 'bhi 'g am fhaicinn 's an ro^d, 

Eagal, &c. 
'S bi 'dh mo mhaighstir 'g am ionndrainn 
O'n tha 'n stoc air mo chiiram, — 
'S mi 'g an gleidheadh air cul Bail'-a'-chrò. 

'S mi, &c. 
'S mi gach latha mu 'n cuairt dhaibh 
'S iad cho duilich ri 'bhuach'leachd 
O na thàin' iad gu tuath do 'n Chreig-Mhòi r, 

na, &c. 
'S mòr gu 'm b' fhearr 'bhi 'g am buach'- 

leachd. 
Ri mulach na guaille 
Far nach iarradh iad buachaill ri 'n sròin, 

Far nach, &c. 
Far nach biodh orm bonn curaini 
'N uair a chuirinn mo chii riuth' 
Ged a bhitheadh iad dùinte le ceo, 

Ged, &c, 
Ach ni mi litir a dhimadli 
'N deise 'sgriobhadh dha t-ionnsaidh 
'Sbi'dh tu cinn teach nach muth mi mo sheòl. 

'S bi 'dh, &c. 
'S ged a bheir mi seachd bliadhna, 
A' siubhal nan crioch so 
Te eile cha 'n iarr mi 's tu beò, CEUM NO DHA O'N CHAGAILT 
Mu ta 'Ghàidheil ghaolaicli, 'siom- 
adh rud a chi'n duine 'bhios fada beò; 
agus a ri 's e mise 'dh' fhaodas sin a 
ràdh. B'e sin e; b'e sin e, 'nàile paipear- 
naigheachd agus leabhar-sgeòil Gàidh- 
ealach. Mo bhannag air an diiilanach. 
a smaoinich an toiseach air a' leithid 
a' ghniomh diithchail a dheanamh! 
Eudail gu'm bu fada beò e; agus an. 
latha 'gheibh e 'm bàs gu 'm b'ann 'na 
dhèigh-san a bhios beannachdan nan 
Gaidheal anns gach ceàrnaidh dhe'n 
domhan. Agus tha iad ag innseadh. 
dhòmh-sa gur h-e òganach a dh' f halbh. 152 AN GAIDHEAL. Ceud Mios an Fhoghafaidh, 1872; d Eilean-an-Fhraoich do dh' America, 
agus a tlia nis an deigh tighinn air ais 
cho beartach ri liidhach a tha 'ga chur 
a mach. Slàn iomradh air. A ri! 
'sbeag an t-iongantas ged a thuirt Mac- 
Leòid 's au òran. 

*• An t-eilean ro mhaiseach gur pailt ann am 
biadh; [jflinanj 

"Se eileaii as iiillt air'n do dhealiaicli a' 

'S c eilean mo ghriiidh-s' e, bha (iliùilig ann 
rianih [cuan siar." 

'S chii'u fhalbli i gu brath us gu'n tiiiigh an 

agus mur 'eil mise breugach 's i 'n fhir- 
inn a th'aige; gu h-àraidh cho fad agus 
a bhios e fh^in is Mac Neacail beò — an 
an dara fear a' dol a' h-uile geamhradh 
a chumail concert Gàilig ann an Steòr- 
nabhaigh mhuir a' Chaisteil, agus am 
fear eile 'cur a mach paipear-naigheachd 
do chlann nan Gàidheal 'nan cainnt fèin ! Gu ma fada beò òganaich Eilean ! chur suas ann unn ; agus tha e 'na ni cinnteach nach 
biodli gnothach aig Ceann-cinnidh 
Chlann Mhuirich ri Comunu Gliall no 
Ghàidlieal mur a biodh iad air bonn 
ceart. Cha 'n 'oil an Comunn fhathasd 
bliadhna 'dh' aois, ach ged uach'eil, 
's iomadli ball a th'ann; — tha buill d 
Eiriuu 'sd Sasunn cho mhath 'sàs gach 
oisinn de'n Ghàidhealtachd. Gidheadh 
tha'u luchd-riaghlaidh air son gu'n 
cruinnich an còrrde na Gàidheil mii'm- 
brataich. Agus farraideam co'n Gàidli- 
eal leis nach miann na ceathairnich a 
chobhair? oir 'se so run a Chomuinn: — 
"Na buill a dheanamh iomlan 'sa' 
Ghàilig; cinneas cànaine, bàrdachd, 
agus ciùil na Gàidhealtachd; bàrdachd, 
seanachas, sgeulachd, leabhraichean 
agus sgriobhanna 's a chànain sin a 
theàrnadh o dhearmad; leabhar-lann a bade lubhir-Nis de an Fhraoich! Tha mise 'g innseadh 
dhuibh 'scha'n ann idir le brosgal nach 
cuireadh sealladh dhe mo leannan (nam 
biodh tè agam) aleth de dh'aighir orm 
agus a chuir "An Gàidheal" an uair a 
chunnaic mi c. Aig an am bha mi ann 
an Inbhir-nis agus sheall mi e do sheann 
Ghàidheal coir; agus an tomhais sibh 
ciod a thuii-t e? Thuirt e gu'n dean- 
adh "An Gàidheal" urram mòr a chos- 
nadh do dh' Alba. Ach ma thaitinn 
.■sealladh dhe 'n leabhar ris 's ann a bha 
e aighearrach 'n uair a shin mi air 
leughadh dha litir Riinasdaich Mu 
Ghaidheil Ghlaschu. Shaoileadh sibh 
nach robh uair eil' aig air an talamh le 
gaireachdaich 'n uair a thàinig mi gus 
an earrann a bha 'gràdh gur li-e 
"Soiree" an dòigh Fhrangach air an 
fhocal "Suiridh!" 

Ach o'u a shin mi air sgriobhadh 
idir, theagamh nach bu bheag oirbh 
ged a chuirinn naigheachd no ni-eigin 
eile gu 'r n-ionnsuidh. 'S a' cheud àit', 
mata, an cuala sibh fhèin agus bhur 
luchd-leughaidh gu 'm bheil "Comunn 
Gàilig" ann an Inbhir-nis? Mu 'r 
cuala 'siongantach e; oir 'se Cluainidh 
Mac-a-Phearsainn is ceann air a Chom- leabhraichibh agus sgriobhannaibh — 
ann an cànain 'sam bith — a bhuineas 
do chàileachd, ionnsachaidh, cachd- 
raidheachd agus sheanachasaibh nan 
Gàidheal no do thairbhe na Gàidheal- 
tachd; coir agus cliii nan Gaidheal a 
dhion; agus na Gàidheil a shoirbheach- 
adh a ghnà ge b'e ait am bi iad." 

'S cinnteach mise gur taitneach a 
leughas gach duine dhe 'n Chomunn 
"An Gaidheal," agus tha mòr iongantas 
orm ma bhios duine idir dhiubli nach 
ceannaich e — oir tha mi 'faicinn gur 
h-ann a chum na h-aon chriche 'tha iad 
fein 's "An Gaidheal" ag obair. Ach 
gun fhios nach fhaodadh neach-èiginn 
so fhaicinn leis 'm bu mhiannach a bhi 
'na Bhall de'n Chomunn 's coir dhomh 
innseadh gu 'm bheil e cho fosgailte do 
bhean no do mhaighdinn shubhailcicli 
sam bith foighinn a steach, agus a tha 
e do Thriath Gheàrr-loch. Ach thuirt 
mi gu leòir aig an am so mu 'n Chom- 
unn. Neach air bith a bhios ag iarr- 
aidh an còrr eòlais, sgiobhadh esan no 
ise gus an Rùn-Chlòireach, Uilleam 
Mac-Aoidh. 

Tha iomadh ni ann an Inbhir-nis as 
am bu choir do na Gàidheil a bhi 'dean- Cettd Mio8 an Fhogharaidh, 1672. AN GAIDHEAL. isa^ amh uaill ; ach cha 'n fhaod mi idir a 
i ràdh gu 'm bheil gach ni cho math 's a 
bu choir daibh. Ann am baile de 
mhiad Inbhir-nis, agus gu h-àraidh 
baile 'th' air a shuidheachadh ann an 
àite 'm faighear pailteas o mhuir 's o 
thir, bu choir mòran oibrichean a bhi 
air an cumail air aghart. Ach cha 'n 
ann mar sin a tha, am fear a gheibh 
beagan airgid, bidh eagal air a chur a 
mach aig a bhaiie; agus ma'samiann- 
ach leis dad idir a dheanamli, 's e falbh 
do dh' ait eile 'ni e, agus caithidh e 'n 
sin an t-airgeadleis'm bu choir da a bhi 
'deanamh feuma ann an duthaich a' 
bhreithe. An can sibh rium-sa gu'm 
bheil sin ceart ? 

Ach coma co-dhiu, tha Inbhir-nis a 
soirbheachadh. Coiinhidibh Pàdruig 
Deòrsa Mac-Uilleim fèin. Tha mise 
'g innseadh dhuibh gu 'm b' onair do 'n 
Ghaidhealtachd na tha e 'cur de sheud- 
aibh Gàidhealach do dhuthaichibh cèin. 
Smuainaichibh-se gur e duine fhuair 
spàinn òir 'n a bheul a's urrainn a dhol 
a reic àilleaganan ris a Bhan-righ, 'sri 
Ban-Impire na Gearmailt, maille ri 
mòran phrionnsaibh as bhan-phrionns- 
aibh a b' urrainn mi ainmeachadh. 
Agus ged a tha e 'deanamh gnothuch 
ri àrd-uaislean na diithcha, tha e cho 
caoimhneil ris an duine bhochd 'sa tha 
e ris an duine bheartach; agus tha e 
cho saor ri òr-cheard no uaireadairiche 
'sa' bhaiie. — Muinntir eile 'tha 'dean- 
amh mòr reic ris na h-uaislean, Mac- 
Dhiighaill 's a chuideachd. Tha iad so 
ainmeil air son an cuid bhreacannau ; 
agus gun teagamh sam bith 's math a 
thig dhaibh an Deise-gheàrr a dhean- 
amh. 

Ach feuraaidh mi bhi 'toirt mo chas- 
an a Inbhir-nis agus ruaig a thoirt 
feadh na diithcha. "Seadh, seadh, 
mata, falbh am aid air a charbad iarruinn, 
agus cha stad sinn bonn gus an ruig 
sinn Srath-Spe," deir caraid dhomh-sa 
'nlà-roimhe. Ach ged a thuirt, — 
feuch an d'fhalbh e? 'S e fhèin am 
fear nach d' rinn : ach coma, dh' fhalbh mise ; agus ged a bha 'm feun anns an 
robh mi Ian muinntir a' fàgail Inbhir- 
nis aon duine ach mi-fhèin cha robh 
ann an uair a ràinig mi Faroi's. Agus 
eadar Farais is Baile-nan-Granndach 
bha mi air a' mhodh cheudna, air cbor 
's gu 'n do shin mi air seinn 
"'S fhada mi 'm ònaran 
'Sfbada mi 's mi leam fhin, 
'Scianail o thir m'eòlas mi, 
'S fhada mi 'm ònarnn." 
'S truagh nach robh mi le ra'annsachd 
Feadh nan gleanu anns <in òg-mhaduimi- 

'S fhada mi. &c. 
Anns a' ghleann anns an cluinnear 
Leam coireall na Smeoraicho. 

'S fhada mi, &c. 
'N gleann 's an cinn an t-sail chuaiche 
'S air na cluaintean na neòineanan. — 

'S fhada mi, &c. 
'S an am eiridh 's a' mhaduinn 
'Geisdeachd langan 'n d limh chròcaiche. . 

'S fhada mi, &c. 
Anns a' ghleann sin b'e m' aoibhnis 
'Bhi le maighdinn nan ròs ghruaidhean 
'S fhada mi, &c. 
Sin agaibh mar a chaidh mise air 
m' aghart; agus an uair a bha mi 'dol a 
chantuinn, 'an àite 'bhi anns' a ghleann 
a bha mi 'miannachadh gur h-ann a 
dh'fheumainn tàmh rè na h-oidhche 
'an taigh-òsda air chor-eigin ann am 
Baile-nan-Granndach, stad an carbad, 
agus choisich mise gus an taigh-òsda, 
's tachas 'na mo bhuiim, oir cha robh. 
mi riabh roimhe 's an àite. Chuir mi 
oidhche seachad 'an sin agus a' lath'r 
na mhaireach dh' fhalbh mi suas troimli 
Shrath-Spè. Tha mise 'g ràdh ruibh a 
Ghàidhpil ghràdhaich gur h-anabarr- 
ach briagha an duthaich Srath-Spe, 
agus a thuilleadh air a sin, tha sluagh 
ro-chaoimhneil ann. Ach 'sann aca 
'tha 'Ghàilig as troimhe chdile 'chuala 
mi riabh. Dh'fhoighnich mi ri fear de 
mhuinntir an àite ciod e an rathad a 
blia Ceann-a'-Ghiuthsaich nam* "Tha 
direach straight ann.<?an direction sin" 
ars' esan, 's e 'sineadh a in ach a làimhe 
rathad Chinn-a'-Ghiubhsaich. Fear 
eile ris 'n do choinnich mi dh' fheòraich. 154 AN GAIDHEAL. Cead lIiosanFbogbarmdIi,lS72. mi c' ainra a bh' air na beanntaibh a 
bha mi 'faiciun 'an siu agus currachd 
slineacbd air mullach gach aon diubh. 
"0 dearbh," deir esan, "cba'u'eil fios 
agam-sa, ach glieibh sibb f hdin an ainm 
anns an Geography ; agus tba mi cinnt- 
each na'n rachadh a measurigeadh 
gu 'm bbeil height annta nacb conceiv- 
igeadh duino 's am bith le 'm faicinn 
dhe 'n ratbad mbòr." 

Db'fhàg mi "Granndaicb Shratb- 
Spe," ged a bba iad coir, caoimbneil, 
agus sbiubbail mi gu Cinn-a'-Ghiubb- 
saicb ; agus a ri ma sbiubbail, 's mise 
sbiubbail an diitbaicb as taitnicb anns 
an robb mi riabb. Cho luath 'sa 
raiuig mi Cinn-a'-Gbiubhsaicb cbaidb 
mi gu taigb caraid àraidb, 's b'e f bèin 
an caraid 's an duine coir. Acb, a 
Obàidheil gbaolaicb, 'sfbada o'n chuala 
sibb, "Coinnicbidb na daoine ged nacb 
coinnicb na cnuic," agus air an aobbar 
sin, le bbur cead-sa, coinnicbidb 
muinntir Chinn-a'-Gbiubbsaicb a's 
mise fbatbasd air duilleagaibb "A' 
Gbàidbeil." CUAIRTEAR. LUATH ASTAR NA H-URNUIGH. 
Cha n-aitbne dbomb cò a sgriobb an 
laoidb a leanas, 'us cba-n-eil f bios agam 
CO dhiubb a tba no nacb 'eil i cheana 
'an clò. Ach is dearbb leam gur airidh 
i air àite maitb ann an duilleagaibb A' 
Ghaidhil, agus gu-m bi a lucbd-leugh- 
•aidh toilicbte air son i 'bbi air a toirt 
fa'n combair. Tba urrad de spiorad na 
fior bbàrdaclid anns na ceud ceitbir 
rannan, 'snacb ruigeadb leas Oisein no 
Ullin nàire 'gbabhail dhiubb. Ach 
tba 'n t-iomlan snasda, agus tha'n teag- 
asg a tba i a' toirt duinn da rireadh a 
reir an f hocail sbòlasaicb a tba 'g ràdh 
"Tba Dia dliith dhoibhsan uile a 
ghairmeas air ann am firinn." 

CUlcMh;iillibli. 1 P P 

Treas Mlos an t-Samhraidh, 22mh, 1872. / ^- *-'• 

Ge luath air a sgiathan a' ghaoth 

A' saighdoadh thar aonach nan gleann; 

Ge dian ceum na lasrach 's an f hraoch 
'N am earraich, suas taobh nam beann, Us fuar-anail chruaidh a' mliàirt 

A' sgiùrsadh na càire deirg, 
'S a' ruagadh nan neul gu h-àrd 

Mar imeaclid an sgail air an leirg; — 

Ge siiibhlach an long air a' chuan 

Roimh f huadach ua doininne gairg', 
S na sliabh-thuinn a' tòirleum in'a h-èarr 

'G a h-iomain le gànraich feirg 
'Us torman a crànraidh troni, 

Geur-thead lom, air uair, 'n a beaii't, 
Coiprich m' a saith*, 's i 'n càs, 

"S a foirnet 'failneach a chion neairt: — 

Ge luath, air cleitridh chòrr a sgiath, 

A dh' astras ligh nan ian an àird 
Feadh failbhe;}: fhàs a' ghorm-choip§ chein 

'Tha 'còmhdach rùnH nan speuran uill: 
'Sge cas a dhoirteas griann a soills 

A nuas gu lar troi 'n aibheisf" chian, 
Is deine, is siiibhlaiche, 's is luaith' 

A ruitheas urnuigh suas gu Dia. 

Ged is aird' os ar ceann an Triath 

Na 'n t-astar 'tha 'ghrian o 'n chè,* 
Gur luaithe na dealan air fair' 

A ruigeas 'n a làth'r ar n-eigh; 
S ma dh' iobrar miann a cridhe ceart 

Is ceart co luath thig neart g' ar fòir, 
'S a thaomas tuiltean trom thar eas 

Air sliunein cas nam beannta mòr. 

Co, mata a bhios 'an cruas, 

(Mar tha gach aon mhac truaillidh ere) 
Nach tog ri Dia a ghuidhe 'n aird 

'S gur athair 'tha ro chàirdeil E? 
Esan a thug suas a Mhac 

Chum peacaich lag a dhion o sgrios, 
Ciamar bhios creidcach ann an ag 

Gu-n cum e aon dad uaithe leis? 

Cha bhi, cha bhi, cha mheath a ghaol 

Do 'n aitim sin a ròghnuich b, 
Bheir e dhoibh am feum 's an t-shaoghal-s', 

Bheir saoibhreas pailt 'an saogh'l a's feàrr. 
Is daor a dhioladh air an saors', 

'S thug sin a ghnàth fo dhaors' an gràdh-s', 
Oir dh' lath e ump' a chordan gaoil 

G' an nasgadh dliith ri 'thaobh gu bràth • "Saith," no "suigh," aisinn, no fiodhrach-tarsuinn 
bàta. 

f "Fòìrne;'' sgiobabàta. 

t "Failbh" (falamb); an iarmailt, an speur. 

§ "Gorm-chop;" am Beuria blue vault. 

II "Run;" diomhaireachd. 

"IT " Aibheis," farsuingeachd nan speur, no a' chuaiu. 

** " Cè," an talamb, an saoghaL Cend Mìosan Fhoghaxaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 15S NITHE NUADH AGUS SEAN. 

Cha'n'eil aon chuid cridheachan matha 
no tuigse mhatli aig luchd-tuaileis. 

Cha 'n 'eil e ceart gu'n diteadh sinn neach 
'sam bith nach'eil 'san làthairgu dhìonfein. 

Cha 'n fhiach le neach aig am bheil ceud 
fathan mora a bhi ri connspoid. 

Seachajn, mar a sheachaineadh tu an nath 
air, an neach a sgriobhas gu mi-mhodhail, 
ach fathast a labhras gu milis. 

Cha 'n 'eil aoibhealeachd 'na dearbhadh 
gu'm bheil an inntinn aig fois, oir is trie 
"am meadhon gàire gu 'm bheil an cridhe 
dubhach." 

Tha tri nithean ro dhuilich ann, sgeul 
riiin a ghleidheadh, càineadh no lochd a dhi 
chuimhneachadh, agus feum math a dheanadh 
a dh' ùine a bhitheas aig neach dha fdin. 

Air do Phlato cluinntinn gu'n robh naimh- 
dean aige a labhair gu h-olc ma dh^ibhinn 
fhreagair e, -'Bithidh mo chaithe-beatha air 
dhòigh 's nach creid neach 's am bith iad.'' 

Seachain an t-siiil a dh' aithnicheas an t- 
olc gu luath, agus a tha mall a dh' fhaicinn 
a' mhaith. TOIMHSEACHAIN. 

1. Coileach dubh 's a' bhail' ud thall, 
Ite dhubh is ite dhonn; 

Da ite dheug am làrr a sgeith, 
'S còrr is tri fichead 'na dhruim. 

2. Tobaran oir am meadhon a' bhaile so 
Tri chinn oir is comhla ghloine ris. 

3. Siùbhlaidh e na lùanagan, 
Siùbhlaidh e na breunagan, 
Siubhlaidh e'n t-imire fada, 
'S thig e dhachaidh anmoch. 

4. Each dubh is each donn bonn ri bonn, 
'S luaithe 'n teach dubh na 'n t-each 

donn. 

5. Tiolcaidh am marbh am beò. 

6. Bean bheag a' tigh'nn do'n bhaile so, 
'S creagada creag air a muin; 
Casan oirre 's i gun làmhan 

'S ultachan càthadh 'na h-uchd. 

Freagairtean do na Toimhseachain anna 
a' chùigeamh Aireamh de 'fi Ghaidheal. 

1. Peileir. 

2. Ubh. 

3. Snàthad. 

4. Bròg, 

5. Loinid bheag. 

6. Soitheaeh le 'bàta. 

7. Tuagh. 8. A mac fein. 

9. Gath-greine. 
10. T'ainm. SOP AS GACH SEID. 

Millidh diinadas modh. 

Molaidh an teach math e f hein. 

Chaidh dubhag ri dualchas. 

Trod a' mheasain 's a chùl ri làr. 

Theid dimadas gu droch oilean. 

Tilg mir am beul na bdist. 

Leig e 'n tearball leis a' chraicionn. 

'S i 'n taois bhog a ni mKs rag. 

lallan fada o leathar chàich. 

S eigin do 'n f heumach a bhi falbhanach. 

Na sir uisge teth I'o chloich I'huar. 

'Tha car eile an adharc an daimh. 

'S ann a bhitheas an uaisle mar a chumar i, 

Coinnichidh na daoine ged nach coinnich Dik. 

cnuic. 
Mar 's miannach le brìi bruichear bonnach. 
'S farasda duine gun nàire a bheathachadh. FREAGAIRTEAN. 

Do A. Mac C, Inbhirnis — Fhuair sinn aa 
litir a' gearan air son a bhi deanamh Shas- 
unnuich de na h Albannaich. 'S anu gua 
Ihios do'n fhear-uUachaidh a fhuair na 
briathran ud iiite 's A' Ghaidheal; agus tha 
sinne cho fada 'n aghaidh a bhi deanamh 
Shasunnaich de'r luchd-duthcha ri A. MacC. 
fhdin, 'sair an aobhar sin, cha bhi leithid do 
ni 's A' Ghaidheal tuilleadh. 

Do Niall Crùbach. — Fhuair sinn an litir 
leibeideach a churthusa thugainnn. Am bheil 
thu srauainteachadh gu'm bheil do chuid-sa 
bagraidhean a' dol a cliur " A' Ghàidheil " dhe 
na bhonn air 'n do sheas e'n toiseach? Ged 
a bhiodh "An Ghldheal" cho dona ri bodach 
na h asai f hein cha ghabhadh e do chomhairle. 
'Nuair a sgriobhas tu arithisd a' NèiUcuimh- 
nich nach bi thu buileach cho droch-eilean- 
ach, fein-mholtach 'sa bha thu air an uair so. 
Siùn leat a NèiU agus 's e miann "A' 
Ghaidheil" gum bi tuillidh cdill agad mu'n 
smuanaich thu air an ath litir a chur aa 
rathad so. 

Do A. R. F., Ceanna'-Ghiùbhsaich.— Tha 
sinn fada 'n ur comain air son na 'n toimh- 
seachain a's nithibh taitneach eile a chuir 
sibh ihugainn. Bhiodh e ro iomchuidh gach, 
ni dhe'n t-seòrsa 'tha ri fhaighinn a' measg 
an t-sluaigh a thional, agus a theàrnadh o 
dhearmad; agus na'n deanadh ar càirdean, 
uile feadh na Gàidhealtachd cho math ruibh- 
sa, cha bhiodh e gu cron daibh fein, agus 
shealladh e nach do dhi-chuimhnich iad hbh- 
achd an sinnseir. Bidh sinn toilichte cluinn- 
inn fathasd o A. R, F. 156 AN GAIDHEAL. CeudMìo»anFhogharaidh,1872. LOCH-NAN-GARR. 

A' m' shealladh a cliòmlinaird, a liosan nan ròsan! 

'N 'ur measg-sa biodli mùirnean na sògh re a shaog'l; 
Tboir dhòmhsa na stùcan fo 'n t-sneachda le 'shròlaibli 

An còmluiuidh 'tha 'galtrumas saorsa is gaoil! 
Seadh, Albainn mo chridhe, 's ro ionmhuinn do bheannta! 

Mu 'n cinn gheal', chithinn, na duilean ri àr; 
An càit srhlag uillt chithinn mire 'n Eas steallmhoir — 

Tha mise an geall air gleaun donn Loch-uan-Gàrr. 

Ah! 'n sud bha mo cheuman a' m' òige gu tlachdmhor; 

B'i bhoineid an ad leam, b' e 'm breacan mo chleòc; 
Mo chuimhn' air cinn-fheadhna a dh' eug bha mi cleachdadh, 

'S mi 'mànran troimh ghlacaig na coille gach lò ; 
'S cha 'n iarrainn del dhachaidh gu 'n ciaradh am feasgar 

'S gu 'n seargadh a mhais' roinih na reultaibh gu h-ard; 
Oir sholairinn sùnnt am beul-aithris na h-eachdraidh 

A gheibhteadh o nàistnich ghlinn duinn Loch-nan-Gàrr. 

"A thaibhsean nam marbh! nach cual mi 'ur guthan 

A' siubhal troimh 'n t-soirbheas air anail na h-oidhch'?" 
's cinnt' gu 'm bheil ^ibhneas air anam a' churaidh 

Ri turns trè 'ghleann fdin air sgiathaibh na gaoith. 
Mu 'n cuairt Loch-nan-Gàrr 'n uair a dhtimhlaicheas gaillionn 

'S an Geamhradh d 'chathair fhuair reòit' a' cur failt, 
Tha neula a' cuartachadh Chruthan mo shinnsear 

'Tha 'chòmhnuidh an siontaibh ghlinn duinn Loch-nan- Gàrr. 

""Am fac sibh 'n ur n-aisling, ged bha sibh co treubhach, 

Gu 'n robh e an dan nach biodh difeachd 'n ur stri?" 
Ah! 'm b' e bhur dan aig Cuilfhodair gu 'n eugadh? 

Cha d' èirich leibh buaidh, 's ann a thuit sibh 's an fhrith; 
Gidhcadh, bha sibh sona ! clos tahnhaidh an eugaidh 

'G 'ur càradh le 'r treubhaibh an uamhaibh Bhramàir; 
A' phiobaireaclid fuaimneach, do nualan a' plùobair', — 

Sgeul 'ur gniomh' air mactalla ghlinn duinn Loch-nan-Gàrr. 

Chaidli bliadlinachan seach, 'Loch-nan-Gàrr, o 'n a dh' fhàg mi; 

Ni bliadhnachan tar as mu 'm faic mi thu ris; 
Sgiol Nadur de d' chinneas 's de phiùraichean t'àill' thu, 

Gidheadh 's tu a's fcàrr leam na còmhnaivd rdidh' mhìa'. 
bhasuinn! do mhaise tha coitchinn, neo-giireadhnach 

Do aon a thriall suas air na beanntaibh gu 'm barr; 
nach robh mis' air sgòrr fhiadhaich nan aonach ! 

An gloir chais neo-aobhaich ghlinn duinn Loch-nan-Gàrr. 

Ead. leNiallMacNèill. ENGLISH DEPARTMENT. AUGUST, 1872. THE AFFINITY OP GAELIC TO LATIN 

AND GREEK."- 
The Highlanders have been very frequently 
describedas unreasoningly reasonable in their 
opinions of things ; — that is when you find 
them in the right, the correctness of their 
position depends, not on the result of dis- 
cursive thought, so much as on some acci- 
dental impulse. This, though their cooler 
advisers do not altogether intend to mean it, 
is very much akin to being intuitively in the 
right, to gaining by a surt of intellectual 
naturalness ends which the creeping but ad- 
mittedly progressive intellect of the German 
reaches by a toilsome effort of reason. De- 
spite the sneering element accompanying it 
as well as the sparingness with which the 
possibility of any good coming out of Nazar- 
eth is plainly acknowledged, we willingly 
and thankfully accept the compliment, and 
endeavour to show thereby in one word (our 
space is small) one quality at least of no 
contemptible species, admitted by the Ger- 
man himself to be preeminently character- 
istic of the Celtic mind. It is fairly admis. 
sible that the haste in which the large majo- 
rity of mankind live, move, and have their 
being prevents them from ascertaining 
scientifically the truth or hollowness of 
many important opinions which they must 
receive or reject in their actings of every-day 
life. Take for instance the question of re- 
ligion. Man in his first awakenings to his 
position as such finds this an immensely 
powerful element in the world, vitally affect 
ing its health and destiny, — an element 
with which in his human capacity as well 
as in his relations to social life he is com- 
pelled seriously to deal. He is a hard 
working man of the world; and should he 
be possessed, which not many are, of the 

*The Philologic Uses of the Celtic Tongue 
— An Auilre.NS (lelivere.i by W. D. Geudes, M.A., 
Professor of Greek, Univeisity of Aberdeen. To 
the Univeritv Celtic Dehating Society. Abtr- 
<leen: A. & K. Milne. 1872. necessary will and ability to weigh and ex- 
amine the arguments for and against certain 
religious opinions or propositions, his busy 
life will preclude him from attempting it to 
any considerable extent. So he must adopt 
agreatd alat second-hand; acquiescing in, 
and receiving intuitively as true, the results 
arrived at by a Calvin, a Butler, a Mansel, 
a Mill, or a Mac Cosh, and even Revelation 
itself. 

Fortunate it is for the great mass of human- 
ity that this power of intuition is anunfaihng 
feature of the human mind, or many would 
be left destitute of having anything to 
nourish in their bosoms except the dreary 
shade of sceptical thought, or the vacantness 
of an untramed mind. It is this intuitive 
capacity of rejecting or accepting what is 
false or true in the world of opinion that 
many of his unfriendly critics ascribe to the 
Celt. And really most practical, bard- 
working people will be disposed to acknow- 
ledge that it is a noble, needful, and a most 
divine element in the human mind; and 
that the Celt has only some reason to feel 
supremely satisfied that, in a higher degree 
than others, he is in possession of an intellec- 
tual quality which enables him, while hurri- 
edly marching in the dust and roar of the field 
of life's battle, to adopt as correct, without any 
long process of speculation, doctrinal results 
and propositions presented to him. This 
line of remark leads us into the reason why 
Germany is so characteristically rational 
and infidel; in the case of many of her 
intellectual great men the cold dreariness of 
discursive speculation has well-nigh absorb- 
ed the warmth and divine glow of the 
original intuitions of the mind. 

These digressive remarks are made on 
account of the frequency with which the 
Celt is complimented for his incapacity of 
submission either to logic, facts, or reason. 
The sneer owes its existence, not to the 
Celt being actually unreasonable. — it is 
admitted that he is reasonable, — but to the 
manner in which he arrives at reason. But 58 THE GAEL. Aug., 1872: surely if a man is ultimately right, reason- 
able, or correct in his ideals it is not at all 
to his discredit that he ar ives at such a 
healthy state of mind less laboriously than 
his neighbours, whether he docs so impul- 
sively or intuitively? At any rate we 
must not linger longer on the subject at 
present but refer at once to the excellent 
pamphlet before us, anxious to assure Pro- 
fessor Gcddes that we Gaelic Scholars are as 
willing as our emotional natures will admit 
to "submit to the logic of facts and listen to 
the voice of science." If Celtic Scholars 
felt impulsively compelled to insist "on the 
lofty claim they used to advance of speaking 
the primeval language," they must accord- 
ing to an admission already made, have held 
a somewhat reasonable position, and it is 
doubtful whether they should even be 
requested to "lower the plumes of their 
pride" till their more scientific and discur- 
sive neighbours disprove the reasonableness 
of their position by presenting them with 
fresh results which they can intuitively 
discern to be correct! We will feel very 
grateful indeed if our friends assist us in 
acquiring a more rational system of arriv- 
ing at reason; the advantage of becoming 
more scientific and systematic is one 
not to be slightly and thanklessly de- ' 
spised. To Professors Blackie and Geddes | 
the gratitude of all true Celts is truly 
intense ; and the intensity will increase 
in proportion to the assistance afford- 
ed us in learning a scientific mode of| 
investigating the Philologic facts of our| 
language. If the result of thorough invest- 1 
igation will prove that the liquid and 
guttural sounds of the Celtic never wafted 
their musical murmurs on the breezes of 
Eden, that it is only an unmusical dialect 
of the defunct Anglo-Saxon, that the name 
of Ossian himself was only manufactured 
amidst the taleologic vagaries of the four- 
teenth and fifteentii centuries of this Chris- 
tian era, or that even our national existance 
only dates from the day when colossal 
Johnson trod our barbaric glens, — even 
after all such prospective misfortunes are 
realised, we are resolved that our Sasunnach 
friends will find us psssessed of sanity 
enough to save ourselves from hanging 

The following paragrajihs as fresh, 
scholarly, and interesting on Classic Pro- 
nunciation and the ^^ sporadic phenomena" 
of the Celtic from Prosessor Geddes's Pamphlet we very gladly transfer to our 
columns: — 

"We hear much at present of a discussion 
cairied on in England as to the mode of 
pronouncing Latin, and we can catch the 
low murmur of a confused battle going on 
against the peculiar, solitary, not to say 
fantastic, pronunciation of Latin that has, 
prevailed so long there. Scotland, as you 
know, had begmn to be corrupted in this 
matter from English influence. The Court 
of Session and the Academies of the South 
were acquiring the mincing pronunciation 
from the other side of the Borders, and I 
was once looking forward to the time when 
the tide of this English influence should 
have submerged all the rest of Scotland, 
and left us in Aberdeen maintaining in its 
last retreat the old ore ri9<!mr?o national pro- 
nunciation of Eomanos rerum dominos 
ffentemque togatam. That felicity or infel- 
icity, to which I was looking forward, of 
'sitting alone among the ruins of Carthage,' 
is not now likely to be realised. In England 
itself a reaction has set in under the power- 
ful influence of Munro, and will lead to 
common sense and conformity on their part 
to us, instead of our conformity to them. 
Not that the Scottish pronunciation of Latin 
is unimpeachable, but it is sound in many 
pointswheretheEnglishis false, and I do not 
know that the English mode is ever sound 
where the Scottish happens to be false. It is 
otherwise with the Celtic. It can be shown 
to be sound where both are false. I instance 
especially the important matter of the pro- 
nunciation of the third letter of the alphabet 
(c, as we wrongly call it), before e audi. AVhat 
does the Celtic say? Is it in favour of 
Kihero or Sisero pronunciation? Undoubt- 
edly in favour of the hard, and on this analogy 
alone we might fairly confront any difficulty 
arising from the unwoutedness to the ear 
of silicet, vicissim, and the other stumbling 
blocks put in our way by the anti-Munro- 
vians. 

"The proof from Gaelic may be rested on 
two grounds — First, the condition of the 
loan-words, which came out of Latin into- 
Celtic at the time when Latin was still a 
living speech. I refer to such a word as- 
the Celtic for priest (sagart), which I think, 
there can be little doubt, found its way from 
the language of the Church into Gaelic 
before tiie downfall of the Western Empire. 
It is the GaeUc edition of the Latin sacerdos, Aug., 1872. THE GAEL. 159 but the Gaels did not take it witli its 
present pronunciation, but with the c 
pronounced hard; whereas, if the Romans 
pronounced the c then as an s, it would be 
inexplicable how the Gaels transmuted an s 
sound into a Jc or g. 

"Other loan-words of Roman origin, now 
'deeply embedded in Gaelic, but showing 
•clearly how the c was sounded when they 
were transferred, I take to be — 
ccart (just, right, correct) Ì tells the pronun- 
<eartas (justice) j elation of ceriws. 

cill (a burial-ground, church, £'i7-bride, ^"«7- 
patrick, &c ) tells the pronunciation of cella. 
cearcall (hoop, circumference) tells the pro- 
nunciation of circus, circulas. 
'Ceard (artist, also tinker) tells the pronuncia- 
tion of cerdo (handicraftsman). 
ceir (wax) tells the pronunciation of cera. 

Best of all, as undoubtedly a term of the 
Roman Imperial time, when all the world 
was taxed. 

>cis (tax, tribute) tells the pronunciation of 
census. 

"Second argument is from words of a 
much more hoary antiquity, and which the 
Celtic has in common with the Aryan 
jaces. 

"The word for hundred, ceud, with Jc 
sound, throws light on Latin centum; so 
ceil (to hide) on Latin celo; cead (leave, per- 
mission) on Latin cedo. 

"Indeed, the Gaelic and Greek seem partial 
to the sharp k sound; for instance, the 
Greek Kluo and Gaelic cluas the (ear), a 
root in which the Sanscrit has shown symp- 
toms of weakness, passing klu over into 
sru, and the Slavonic tongues into slu, 
whence it comes that their national name 
slava (glory) is the analogon of the Greek 
Kleos and Gaelic cliu (fame). This second 
class of words, namely the primitive, afford 
an argument not so strong upon the par- 
ticular point in question as the later or 
loan-words, because it may be said that 
there is no dispute as to the original value 
of the Roman c, that it was like a k before e 
and i, as well as before a, o, u. The only 
doubt is as to whether, before the best 
period of their literature was over, the 
Romans did not soften it themselves. It is, 
however, an answer in point to say that 
those words that flowed into Gaelic before 
the Roman Empire perished, or about the 
period of its downfall, bear the mint of the 
hard pronunciation, and therefore we are 
entitled to conlude that that was the normal pronunciation at the time. Thus the Gael 
has retained in the fastnesses of the hills 
forms of words that have come down, at 
least, from the days of Galgacus.'' 

"I conclude with a gleaning of a few of 
what may be called the sporadic phenomena 
of Celtic, being chieHy concentrated in single 
words or roots, many of them of great sug- 
gestiveness, and throwing often a strange 
weird light over the darkness of the past. 

"How interesiing, for example, to know 
that the leader under whom the Gauls 
poured down upon Rome in 390 B.C. bore 
among the Romans the name of Brennus, 
and that this is still the word for " judge" 
and "judgement," Breitheanas, proving 
that the Gauls were under a social organisa- 
tion, where the office of a King was not so 
much to lead in war as to dispense judg- 
ment and administer justice It is strange 
to find the same name appearing also in the 
leader of the irruption into Greece a century 
later, down upon Delphi, a portion of which 
band afterwards became the occupants of 
Galatia, in the heart of Asia Minor. 

"Again, in the early history of England 
we meet with the name Vortigern or Verti. 
gem, as the King who called in the Saxons 
Can we doubt that we have in that word 
simply Fear-Tighearn, "the man who is 
Lord," which leads me to affirm that the 
great chief of Latin poetry has, like Vorti- 
gern, a Celtic name Virgiliusi 

"He belonged to the region of Gallia 
Cisalpina, and Zeuss says of the name, 
'Nomen vix dubium gallicse originis.' It 
might be be hazardous to say what the 
■gilius signifies, but of the vir- there can be 
no doubt, and the assurance is made all the 
surer by the old form Fer-gilius, to which 
the critics are now returning, which suits 
admirably the singular of the Celtic, fear 
(a man). 

"Besides the chief of Latin poetry, Zeuss 
hands over to the Celtic race tlie chiefs of 
Latin History, and Science: — 'Addo, _et 
Livius, et Plinius, nomina Gallica Italiae 
superioris.' " 

The Greek for man is aner and the noun 
for manliness (besides enoree and andria) 
is androtes. The a of the initial seems to 
be euphonic, and not part of the root : for 
the Sanscrit is without the a initial, nri, 
plural naras, "men." So the old Sabine 
speech, which, we are told, said Nero, 
'fortis,' and Nerio, 'fortitudo.' 

"What says the Gaelic? Is there any 160 THE GAEL. Aug., 1872. word for man that will identify with anhr'i 
Not now, but there had been once, for the 
word for manliness is neart, which is, there- 
fore, an exact analo,'on in root and endin.L,' 
of androtts, when this last has been stripped 
of all accessories (a,d,-!s), and reduced to its 
simplest form (11,0). Even the rit^'id Curtius, 
who, to avoid the violation of certain pliil- 
ologic principles, will not allow us to 
identify the Greek thens with the Latin 
deus, admits the equation; l^eart = a)idrotijs. 

"Few thint^s in languaLje are more inter- 
esting than to know that Gaelic holds fellow- 
ship with Greek in its word for manliness, 
.•tnd with Latin in its name for man; Fear 
being similarly the equation of the Latin 
Vir. 

"In this high companionship I leave the 
Celtic tongue, and commend it, therefore, 
to your earnest study and investigation, on 
scientific as well as on patriotic grounds." very reasonable terms. The Govern- 
ment grant it to Set tiers for a small sum, 
and that sum can be paid during a 
course of years, by improving the roads 
to the Settlers' farms. The Highland 
(jrAELic Emigration Society started 
about thirty-three years ago, has now 
no existence. It was the means of 
bringing out a number of Highland 
families at the time. THE HIGHLANDERS OF NEW 
BRUNSWICK. 
We are indebted for the following 
interesting information regarding the 
Highlanders of New Brunswick to the 
Rev. Thomas Nicolson, Riper Charles, 
New Brunswick: — There are about 150 
Highland families in this county, Resti- 
gouche, chiefly from the Island of 
Arran. They are generally in good 
circumstances. The greatest number 
of them came here from twenty-five to 
thirty years ago. A few have come 
occasionally since. There are about 
fifty or sixty families of Highlanders 
in Black River, Miramichi. There are 
besides these some hundreds of Highland 
families scattered up and down the pro- 
vince. There is now no Gaelic preaclied 
in New Brunswick, except one sermon 
by the Rev. Mr. MacMaster at the 
Communion Season. Some families of 
Highlanders left for California a few 
years ago. They have not bettered 
their circumstances, and all regret that 
they left. Highlanders generally do 
well in this province. There is an 
abundance of excelletit land unoccupied 
in our country. It can be obtained on THE HIGHLANDERS OF NORTH 

CAROLINA. 
To the Editor of "The Gael," 

Permit me to add a note of correct- 
ion to the Rev. John C. Sinclair's very- 
interesting account of the Highlanders 
of North Carolina which appeared in 
the .June number of "The Gael." 

When writing the names of Ministers 
who preached there iu tlie Gaelic Lan- 
guage, he omitted to mention the Rev. 
Dugald Crawford, from the Island of 
Arran, who, I am informed, went twice 
to North Carolina and remained there 
several years and preached in the 
Gaelic. Some of his Sermons were 
printed there and some were printed in 
Scotland; the first of his printed Ser- 
mons that came to my hand were six 
in number, printed uniform, the title 
of the first reads, — Searmon a chaidh a 
Uohhairt ag an Raft Swamp, (here 
follows a date in Gaelic) Le D. Craw- 
ford, Ministei\ FayetteriUe; printed 
by Rowlston & Sibley or Sidley, 1791. 
The second appearance from the press 
is entitled Searmon do Mhnai, and 
dated 1805, this Serujon was dedicated 
to Mrs M'Calister of Cour in Kintyre; 
and the third is a Farewell Sermon in 
the English preached in the parish 
church of Skipness, Ki ntyre, 1812. He 
afterwards settled in his native Isle of 
Arran and was appointed as parish 
Minister of Kilraorey, where he con- 
tinued till his death which happened 
about the year 1841. He w^\s drowned 
whilst getting out iu a small boat to Aug., 1872. THE GAEL. 161 reach the steam -boat intending to go 
in the latter to Greenock. 

I hope that the Rev. J. C. Sinclair 
will again speak to his brethren 
through your truly Highland News- 
paper and permit me to suggest to him 
that he should extend his enquiry 
through the length and breadth of the 
United States and try and trace out as 
many as possible of our Gael who have 
distinguished themsevles in various 
professions and occupations of life, re- 
membering that 

'Lives of great men all remind us, 
We can make our lives sublime, 
And departing; leave behind us 
Footprints on the sands of time.' " 
NiALL Càiimbeui.. 

BALL GHLINN-TRUIM. 
Le Dòmhnull Caimbeul, Mac Dhòmlinuill 

Phail, Bard Chinn-a'-Ghiiibhsaich. 
{Ann am B'-nrIa '.s an Gà.ilig.) 
Air Fonn: — ''The Laird of Cockpen." 
Yesterday evening, san fheasgar an raoir. 
We marclifd away to Bail Ghlinn-truim, 
We could na get lasses, cha rachadli iad leinn, 
Andgoiny without them bii mhuladach sinn. 
When we arrived, gvi'n d fhuair sinn ho-rel 
They all enquired "nach tug thu leat te?" 
" We're better without them'' gun fhreagair 

mi fhein; 
But never let on, nach f haighinn a li-aon. 
And when we entered an rum 'san ro' 'n 

danns', [Galld', 

The lasses were dressed anns na fasanan 
With tvhite muslin frocks agus cròtaibh 

na 'u ceann — [eadh tu fann- 

They would cheer up your heart ged a bhith 
With gum-floivexs and ribbons gur h-iad a 

bha briagh, — [riamh. 

All tnmmed in the fashion nach fhaca mi 
With hoops in their skirts, '& ann annta 

bha 'n Had : [inn. mas f hiar. 

They thought uach robh'n leilhid ri 'fhaigh- 
When the dancing commenced, cha robh iad 

cho gann, > [riut' a dlianns'; 

But you would get pleuty "reidheadli comhl' 
The house was so crowded - bha 'n t-urlar 

cho trang; 
You never saw leitheid de rabble 'sa bh'ann ! 
The butler then ivent le toddy mu 'n cuairt; 
•When they got the whisky '& ann aca 'bha 'm 

fuaim ; The lads were with lasses ri barganan criiaidh 
And I luent to listen, an taice ri 'n cluas! 
The wind ivas hard blowing 'nsabhal Ghlinn- 

Truim ; [druim, — 

The candles ivere dripping a mhan air ar 
They painted our coats gun f harachdainn 

dhuinn: — 
ffive stayed at home, cha d'eirich sid dhuinn. 
Lt was four o'clock — 'si mhaduinn a bh'ann 
We started for home anns a' choach aig a' 

Ghall, ['na ghleann 

When lue reached Kingussie, gu 'n deach m[ 
Regretting the loss 'bhi gun chadal 'san àm^ NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

Sutherland — Large Estatj: Sale. — We 
understand that Messrs Stewart, Rule, and 
Burns, solicitors, Inverness, on Wednesday 
purchased the extensive baronial estate of 
Skibo, in Sutherlandshire, for E. C,. Suther- 
land-Walker, Esq. of Aberarder, for the sum 
of £130,000. 

The Island of R assay. — This tight little 
island, on the east of Skye, and close beside 
it, is now in the market. By far the greater 
part of it is bleak and rocky, but to the south 
and west there are some fine pastures, arable 
land, and plantations. The rental is about 
£1500, and one man. a native of Sutherland, 
pays about £1000 of that for having almost 
the whole of the island as a sheep farm. 
The most desirable things in the island are 
the mansion-house, garden, tmd the sur- 
rounding grounds. The house is a 
commodious and most beautiful modem. 
mansion, and the garden is a good one, and 
famous for its fruit, especially gooseberries. 
A hothouse, which cost £1500, is in the 
garden, but is not kept properly. Close 
beside the garden entrance is a stone slab, 
which was dug out of an old Celtic ruin, 
and which bears Celtic hieroglyphics and 
figures which have defied nntiquarians to 
make out what they . re There are good 
roads through all the island; it is said the 
improvements effected in the place by the 
father of the late proprietor cost about 
£15,000. Rabbits and other game are very 
numerous. It is said that a good many 
offers are given for the island, and that Lord 
Middleton, the lessee of Sconcer shootings, 
is among the number. It is Iso s id that, 
the executors of Mr Rainy's will are not to 
give the island to any one likely to be 'à. 162 THE GAEL. Aug., 1872: harsh landlord for fear of his turning out 
the few people \eh.— Northern Ensign. 

CoAi. IN THE North of Scotland —At 
the last meeting of the South Midland 
Institute of Mininer, Civil, and Mechanical 
Ent^ineeers in Wolverhonipton. the Presi- 
dent, Mr. E. Jones, Minin.t,' Enirinecr, .t^ave 
the result of certain recent investigations 
made by him with and for the Duke of 
Sutherland on his North of Scotland estates. 
In Sutherland, where he expected to find 
granite, with scoria and other traces of ig- 
neous action, he had found coal. He 
believed the field would prove of great value, 
that the carboniferous ironstone associated 
with it would be found lying immediately 
beneath the oolite, which was the formation 
at the surface, and this would prove to be 
of a larger area than any other known coal 
field in Scotland. He had traced the coal 
from the rivei Brora to the Frith of Dornoch, 
and upwards along the edge of Sutherland 
to Helmsdale. Sinkings would soon be 
made, and the powerful machinery for con- 
ducting the operations would be under his 
direction. The work would have an impor- 
tant bearing upon the question of the 
existence of coalbetween London andDover. 
The President showed fossil specimens of 
the oolite formation that he had brought 
from the quarry of which Dunrobin Castle 
was built, and beneath which Mr Jones be- 
lieves the coal is lying. Going on to speak 
of the coal field of the immediate district, 
he asserted, as the result of close observa- 
tion extending over forty years, that the 
coal of Shropshire is being rapidly worked 
out. 

Kingussie — Death of Mr. Macrae, 
Banker. — The sudden andunexpeeted death 
of Mr Donald Macrae, agent for the 
Caledonian Bank at Kingussie, has taken us 
by surprise here. It was only on Monday 
that he felt unwell, but he was then still 
able to attend his business. In the after- 
noon he accompanied Sheriff Blair — who 
was in Kingussie at a meeting of Police 
Commissioners— to the railway station, and 
appeared to be in pretty good health. He 
attended at the Bank on Tuesday v.s usual, 
but between Tuesday night and Wednesday 
morning he had a shock of paralysis, whicli 
ultimately proved fatal. From the moment 
it was known thnt Mr Macrae was seriously 
ill there was a constant flowof sympathizing 
friends inquiring for him at the Bank, and 
his untimely death has cast a gloom, not only over the village of Kingussie, but over 
the district of Badenoch. His funeral took 
place on Tuesday, and was attended by 
friends from all parts of Inverness-shire, and 
from the counties of Ross, Sutherland, 
Moray, Perth, and Edinburgh. The shops 
in the village (and they are not a few) were 
closed, and the shutters on the windows; 
the bells of both churches were tolled, and 
the children of both Free and Established 
schools turned out on the occasion. De- 
ceased was local Secretary for the Inverness, 
Ross, and Nairn Club, in the Badenoch 
district, and it was only the other day that 
along with Sir George Macpherson-Grant, 
he took part in presenting prizes to the- 
successful competitors at the last examina- 
tion. The Volunteers also have lost one 
of their best friends, for he gave them many 
valuable prizes, the last being ^£10 to be 
equally divided between the first, second, 
and third class shots, so that each class of 
shotshad an equal chance of winning a prize. 
Mr Macrae was a native of the district, and 
intimately acquainted with its circumstances- 
He not only carried on banking and law 
business, but wiis one of the most enter- 
prising farmers in the district. Mr Macrae 
died at the early age of 55 years, and leaves 
a widow and large family to mourn his loss. 
June, 26, 1872. 

Shipment of Peats from Islat. — There 
is likely to be a dearth of fuel in the island 
of Islay before the ensuing winter is over,. 
as peats are being shipped in large quanti- 
ties to meet the demand. A few days ago 
there were 150 bags of peats sent to New- 
Zealand from Port-Ellen, and this shipment 
is not the first from the Island. It is under- 
stood that there are to be large quantities 
forwarded regularly from Islay to our 
Australian possesions. — Scotsman. 

A Highland Congregation in New- 
Zealand. — Mr. William Macrae, who 
emigrated from Strathpeffer to Auckland, 
New Zealand, in October last, under the 
auspices of the Colonial Committee of the 
Free Church of Scotland, has, after having 
Tuidergone the required examination of the 
Presbytery of Auckland, been licensed as a 
Minister of the Gospel, and appointed Minis- 
ter to the Gaelic-speaking congregation of 
Waipu, some eighty miles from Auckland 
from whom he had received a unanimous 
call, and who are almost wholly composed 
of Highlanders from the shires of Suth- 
erland and Ross, At a Meeting of Aug., 1872. THE GAEL. 163 ! the Colonial Committee in June, Mr. Neil 
MCallum probationer was also appointed 
to the Colonial field and has selected Auck- 
; land as the sphere of his labours ; other 
I appointments to the same field are also 
I expected to follow. 

I Of the Inverness Royal Academy 
j Examination, a correspondent in the Tn- 
j Terness Cotirier of July 4, writes thus : 
— ''Sir, — While all had much reason 
to admire and approve of the appear- 
ance made by both teachers and pujDÌls 
during the examination days of this 
excellent iu.stitution, may I ask why— 
during the musical performances in the 
Music Hall on Wednesday — our native 
music was so entirely excluded ? Do 
the Directors disapprove of its being 
taught? It is hardly pos.sible that 
Strathspeys, martial airs, or Jacobite 
songs, will cease to have their special 
charms in any part of Scotland, far less 
in the metropolis of the Highlands. 
And we think therefore that the Direc- 
tors would do well to provide that this 
class of music should be regularly and 
properly taught in the Academy." 

We heartily sympathize with this 
correspondent's sugge.stions. It is 
really to be deplored that in such a 
place as Inverness our native music 
would give place entirely to German 
or any other far-fetched material. 
And in such an Institution as the 
Ro)^al Academy of Inverness, should 
the teaching of the Gaelic Language 
be neglected? While other quarters are 
busily engaged in the study of Gaelic, 
and matters of Highland interest in 
general, should Inverness look on in 
thq lukewarm manner in which she is 
generally represented to do towards 
matters affecting the thne-honovred 
tongue of her oldest inhabitants'^: Should 
there be a Gaelic Class formed in the 
the Royal Academy of Inverness, would 
it not be a grand stepping stone to the 
Class in the University whenever the 
Gaelic Professorship is founded. INVERNESS GAELIC SOCIETY- 
ASSEMBLY & CONCERT. 
The re-union of this Society took place on 
Thursday evening, in the Music Hall, In- 
verness. The Chairman, Provost Mackenzie, 
was supported by Professor Blackie; R. 
Carruthers, LL.D.; Colonel Macpherson, 
Cluny; Sheriff Macdonald, Iat«ofStorno\vay; 
Bailie Simpson, Inverness; Alex. Dallas, 
Esq., Town-Clerk, do.; Rev. Mr Macgregor, 
Inverness; Rev. Mr Stewart, Nether-Loch- 
aber; F. Macdonald, Esq., Druidag; Mr. 
Camming Allanfearn, &c. The Pi-ovost 
in opening the proceedings expressed regi-et 
at the unavoidable absence of his nephew, 
Sir Kenneth S. Mackenzie, of Gairloch, who 
had agreed to preside. The first song of 
the evening was commmenced and excel- 
lently rendered bv Mr Macrae, '"Nighueag 
a Chuil duinn," in the purest (Jaelic. This 
was followed by one in good broad Scotch, 
preserving the spirit and key note of the 
proceedings, by being in praise of "The Stem 
Scottish Hielands.'' The next item was the 
well known reel of Tulloch — danced by four 
practised "hands." This was followed by a 
recitation in Gaelic by Mr Macdonald, the 
Society's Bard, a well known adept in Gaelic 
prose and verse. Aiter this appeal in the 
vernacular, came a selection of Scotch airs 
by Mr. C. S. Grant. The next speech was 
delivered by the Rev Air Stewart, the talent- 
ed Netlier-Lochaber correspondent of the 
Inverness Courier. It is hardly necessary 
for us to remark that M.i Stewart executed 
his task in the same excellent style which 
characterises his writings and that he sat 
down amid volumes of applause. This was 
followed by a Gaelic song from the Misses 
Mackintosh and Mr. W. Mackay. After 
an iutervar during which the audience par- 
took of a service of fruit, Professor Blackie 
rose amid cheers and said that if ever he 
delivered an address with pleasure in spite 
of displeasure, it was on the present occa- 
sion. Being a mere south country Saxon — 
an alien in blood and language, he cei tainlj 
should not have been asked unless it were 
known that he loved the Highlands, and the 
Highland people loved him. And to him 
the love and esteem of his fellow countrymen 
were more than all the power of all the po- 
liticians, andallthe gold of all the millionaires. 
He would consider it a very high honour tr> 
be associated with the Society in this resus- 
citation of a grand national feeling that had 
too long Iain dormant in this country. It 164 THE GAEL. Aug., I87fe was a very great mistake in past times to 
neglect our Celtic nationality, and its lan- 
guage, tiaditions, inusii", noetry. It could 
never be right to undervalue themselves, to 
trample upon their own traditions, to cast 
odium upon theii- own mother, to neglect the 
graves of thoir fai liers. But !iow they made 
a public profession of something wrong done, 
and an earnest beginning of a light thing to 
be accomplished. They were all to blame, 
Celts and Saxons alike, and he did not know 
which was m )st to blame. Not one High- 
lander in a bundled could read or spell his 
own langu ige. Sli 1 he believed the Saxons 
were more to blame than the Celts. The 
latter lived in a reynote corner, and suffer- 
ed wrongs of which he would not speak 
particularly; while the Saxons were sitting 
in the comloilable South, having the High- 
landers to fight tlieir battles at Waterloo 
and elsewhere, yet despising them, making 
them the subjects of shallow jests, hughing 
at them, just as an Englishman 1 lughs at a 
Scotchman What a set they were, laugh- 
at one another, instead of engaging in 
scientific research, and seeking mutual 
sympathy and philosophical appreciation! 
Such men as Stewait, Armstrong, iMaclauch- 
Ian, Mackenzie, and Skene, had made a study 
of Celtic matters, but these were single 
names. The neglect of thu Gaelic was a 
loss intellec-tually, morally, and socially. It 
belonged to the great family of tongues 
commonly called the Aryan, and to know 
Latin and Greik thoroughly they should 
read Sanscrit or Gaelic — rio matter which. 
If people had an interest in old stones, and 
old bones, and old urns, surely they should 
venerate the oldest languiige of the human 
race, still a living langufif^e — one rich in 
illustration, near to our living sympathies, 
and of pi-actical interest and importance. 
The Gaelic language had characteristic pe- 
culiariti(;s most interesting in i-eference to 
the organization of human speech, and not 
found in Sancrit, or Latin, or Greek. Some 
of those peculiarities opened up quite a new 
trahi of thoui^ht altogether. It had also 
.some fine sounds and it was a great help to 
the knowledge of Latin, (4reok, Gorman, 
and other languages. He had himself 
traced 500 Greek roots to Gaelic. But some 
of those clever fellows in the South, who 
knew everything, aaked what was the use 
of studying a language that had no litera- 
ture? Now it there was n>it a single bo(dc 
iu Gaelic he would study it, because it was the way to the hearts of the people. Better 
living men and women than all the printed 
books in the world. Rut Gaelic had the^ 
best kind of Hterature — the kind of literature 
that makes Scotland what it is — the litera- 
ture of songs and poetry and national music. 
This was of value, nf)t to enable every clever 
fellow to talk ot all subjects and a few 
others, but in bringing out all the noble sen- 
timents of a people's heart, and in cherishing 
llie nodlest memories; this was a literature, 
that would do them more good than all they 
could cram at the University of Kdinburgh 
or under the Education Bill. The greatest 
evil to them in the South was ihat their 
national music was n')t made an indispens- 
able j)artof the national education. Next 
to the Bible he placed the national songa 
for true, healthy tenching — fresh like the 
breezy atmosphere, blooming like heather, 
rushing like the mountain streams; and 
making the blood beat in harmony with 
them. Latin and Greek were all very well, 
but a man should be what God made him,, 
and his duties were with his own people. 
Of course they must be fashionable— that is, 
go to Italian operas in Edinburgh and 
London, and force people to learn Latin 
and Greek, which they forget soon enough 
— but don't learn yom- own mother tongue, 
which you suck in with your mother's milk. 
People who went away in search of some- 
thing grand, and dii not learn the wisdom 
and philosophy of common things, would 
be shallow fellows to the end of the chipter 
though crammed fulhind fringed round with 
learning. 'I'he Sa.xans could certainly not 
be accused of loving the Celtic people too 
much. They sung Jacobite songs, but that 
was a matter of pure sentimentality ; and 
many of them thought and said that the 
Celts should be stamped out and extirpated. 
Now, he did not think that the Saxons 
should have spoken in that way if they had 
known the langu-age of the Celts and their 
good qualities. They came down to stare at 
their mountains and glens, but tliey did not 
love the Celts, and see that no man tin-ned 
them out of their glens, He did say that 
though there was adisease of over- population 
in some par:8 of the Highlands, thai was no 
reason why there should be extirpation in 
any part of them. He spoke of no one 
personally; but if the country had been de- 
populated, one cause of that had been that 
those who held the land did not speak the 
language, and did not know the hearts of Aug., 1872. THE GAEL. 165 the people, did not care a'straw for the people, 
but felt that they would have no poor-rates 
when the devils were away. If such things 
had been — and he had good reuson to sus- 
pect that they had — he repeated that the 
cause was this, that there was no sympathy 
between the holders of the land and the peo- 
ple who lived upon it; and there would 
have been more of that sympathy if the 
landowners had studied the language of a 
people of whom they ought to have been 
proud. Well, he had given very good reasons 
why the Gaelic should be preserved, and he 
was not bound to give an nnderstaniling- 
wsth them. If they did not sympathise 
with him and with the Gaelic people, then 
he was very sorry for them, but thankful 
also thas he was not cursed with the blindness 
of their intellects or the hardness of their 
hearts. (Cheers ) 

The Rev. Mr. M'Gregor of the West 
Church, Inverness, delivered an Address in 
Gaelic, which was frequently drowned amid 
cheers and appliuse. After several son?s 
&c., the national anthem was sung in Gaelic 
and this very successful meeting separated 
after almost four hours sitting. 

We may compliment the members of the 
Society for the e.xeellent manner in which 
they have got up this meeting, and the un- 
flagging zeal wliich characteiizes them since 
they formed themselves into one of the most 
enthusiastic of Higliland Societies. PROFESSOR BLACKIE ON NATION- 
ALITY. 

On Saturdsy, 13lh July, Professor Blaokie 
delivered a lecture on Nationality in the 
Music Hall, Inverness, under the auspices of 
The Gaelic SocitTir. Mr. Mackintosh of 
Raip:more, M. P. occupied the chair, and was 
accompanied to the platform by Provost 
Mackenzie; Mr. Waterston, Banker; Dr. Car 
ruthers; Bailie Mackmto'h; Mr. Davidson 
Solicitor; Mr. Rose, Solicitor; and Mr 
Mackenzie, Barnbill. 

In speaking of the Highlands the Professor 
-said he resumed the strain of his address on 
Thursday evening, and denounced the extir 
pation of peasantry from the glens. They 
would drive awiiy the people and call it im- 
provement. He had known those in the south 
who would wish to see the whole Highlands 
turned into one immense Tomnahuirich, the 
Celts buried beneath it, and Saxon Palaces 
piled on the top. 'i'his would be a very mag- 
nificent, a very selfish, a very despotic, and a 
very Russian way ofgaverning free men and improving a country. There was a danger 
in losing that magnificent fellow the High- 
lander. Could any of the clulis of London 
turn out such an animal? He wanted as 
many Highlanders in the Highlands as could 
be comfortably maintained there. He said 
there should be no extirpation— except in the 
way of weeding the turnips; weed but don't 
exterminate. In this matter proprietors and 
people had both duties to perform. The 
duties of a proprietor in the Highlands were 
quite plain. The wealth of a country did not 
consist in the number or guineas which found 
their way with the least amount of trouble 
into the landlord's pocket, but in the number 
of well-conditioned people whom, by his 
superior position in society, he was enabled 
to cherish, to protect, and to elevate. The 
landed proprietor was the Bishop of the dis- 
trict in secular matters; and if he thought bis 
only business was to get his rents paid, to 
spend them where he would, to do what he 
would with his own, then he did not know his 
duties, and he was a selfish lellow. Observe, 
he was not speaking; against proprietors, but 
supposing there was such a one in the lot 
then these terms applied to him. A landlord,' 
he would suppose, got £IOU(J from one big 
farmer, and there no poor rates and no trouble 
about it, and he went and spent that in Lon- 
don at the opera, or in worse places; or spent 
it in Paris, where it was a gain t o Franee; or 
in Rome, where it was a guiu to the Pope and 
a loss to us. Would it not be better if the 
same landlord got £8U0 or £600 from a 
number of tenants and spent it among them, 
than going away with his £IU()U and doing 
with it what he liked? Yes, he might do 
what he liked according to the letter of the 
law. The law could not be always with him; 
common sense could not be always with him; 
but the very constitution of society, and the 
eternal laws of society, commanded that he 
should attend to the place where God had 
placed him, and do his duty there. He 
(Professor Blackie) was neither a Tory nor a 
democnit, only a thinker, a student, and, in 
a small way if they pleased, a philosopher. 
That gave "hiiu a "certain advantage. His 
business was to find out truth, to speak truth 
and justice; and except to do that he would 
not be there that night. But wdiile he was 
not a democrat, he would bring in a very 
democratic kind of measure; he would impose 
an absentee tax, rewarding those proprietors 
who stay at home, and making the fellows 
who go "abroad pay all the poor rates. Of 
course lie did not object to young ladies going 
up to London to get husbands — or the Duke 
of Argyll and others going, who had business 
to discharge; what he did object to was the 
practice of going and squandering money in- 166 THE GAEL. Aug., 1872 the dissipation of London and Paris. For To "Finlagan," — We have receired your 
himself he was not a jiroprietor. No doubt j contribution too late for the present number 
he was a fcuar, but it was only an acre. He of The Gael, but shall appear in our next. ■was one of the public; and he considered the 
public had a duty — not to run after what was 
lbrei.;n, but to cherish self-esteem, to cultirate 
Jocarindependence, to make the most of what 
■we have here. Far fowls had fair feathers — 
to fools. Let them i)reserve and guard their 
right to he themselves. When an Englishman 
came to Scotland he expected to find a Scotch- 
man — not a second edition of himself, an 
edition not enlarged and improved, but dim- 
inished, dwarfed, and degraded. When 
he came to Inverness he expected to find a 
Highlander,and he found him there — (shaking 

hands with the Provost, amidst loud laugJiter j careful of your penmanship, and enaeavour 
and cheers). Let them learn a lesson from to have more substance, less words to express 
the wisdom of unreasoning animals, which I your ideas (if you have any), and by all means 
were always right becaRse they -n ere always [ less of that extraneous rubbish which has To S. F.— We have received your letter, 
and beg to thank you for the interest you take 
in The Gael. Your suggestions shall be 
carefully considered. 

To "Caberfeidh"' Glen-Urquhart — Your 
letter and contribution are two literary curi- 
osities. What do you mean by i)l;icing a 
lecture on bad behaviour iu the middle of a 
pajier on "Astronomical observatiousr'' We 
don't know. Neither can we understand what 
have occasional references to the Darwinian 
Theory to do with the subject which you 
write upon. When you write again be more in the hand of God. What, animals did un- 
consciously, let intelligent beings do con- 
sciously. Therefore, let the eagle glory in his 
wings, let the fish glory in his fins, let the 
hound glory in his swiftness, let the young 
man glory in his strength, let the Celt glory 
in being a Celt, and the Scotchman in being 
a Scot. (Loud cheers.) ANSWERS TO CORRESPONDENTS. 

J. C. C. — VVe have referred your enquiry as 
to the origin of the name Carmichael, to a 
member of the Clan, well versed in such 
matters and received the following: — 

Carmichael, in Gaelic Càr-Mhìcheil, a 
Celtic name of Devotion, signifying the 
"Friend of Michael," the Archangel, is of 
great antiquity in Scotland, and was adopted 
originally from a Barony called Caiimichael, 
in Lanarkshire. One John Carmichael, 
■who commanded the Auxiliaries at the Battle 
of Eaugc in Anjou, France, in the year 14-22, 
attained the highest martial renown, by dis- 
mounting the Duke of Clarence, which 
exploit decided the fate of the day in favour 
of the French and Scottish armies. In memory 
of this achievement, John Carmichael, 
having broken his lance in the encounter, 
obtained the addition to his family arms of a 
hand holdinu; a broken spear vihich continues 
the crest to the present day. The family is 
of Argyleshire and Lanarkshire, but many of 
them have for some considerable time resided 
in England. The Argyleshire, sept ranked 
under the banner of the "gallant, devoted, 
old Stel'RTs of Appin,"' and of them acted as 
ensign, or standard I)earer at Culloden. The 
crest is a culiit arm, erect, in armour, holding 
in the hand a broken tilting lance, the point 
falling. 
Motto (Gaelic), "Daonnan Deas."— (English), "Aye 
ready,"— (French), " Toujours Prest " swallowed up your "Astronomical observa- 
tions.'' INVERNESS SHEEP AND W^OOL FAIR. 
July 13. 
The Great annual market for the sale of the 
staple products of the Highlands, sheep and 
wool, took place at Inverness last week, com- 
mencing on Friday, and closing on Saturday 
night. The attendance was larger than has 
been witnessed for many year.s; as owing to 
the facilities afforded by "the railways there 
were purchasers from all parts of England 
that were never here before. The weather, 
also, was generally favourable. Sheep of all 
classes were in great demand, and sold at 
higher prices, on the whole, than in any previ- 
ious year, unless, perhaps at the unprecedented 
market of 18G6. We give a few o? the tran- 
sactions: — 

CHEVIOTS. 

Attadale top wedder lambs, sold to Mr. 
Fraser, Loch-carron, at L18 lOs; shots> LIO 
10s. 

Achinduich east ewes L35. 

Ardross half-bred lambs. 30s. 

Glen Urquhart, Cromarty, half bred lambs, 
34s without shoting. 

Inveran Cheviot wedder lambs, L20; cast 
ewes L32. 

Invergordon Mains, three parts bred lambs. 
32s. 

BLACKFACED. 

Achnanault three year-old weddcrs, L42. 

Attadale lambs, L14. 

HALF-BREDS AND CROSSES. 

Mr Fraser, Aittendow Dava, sold 700 grey- 
fiiced lambs at 21s. 

Mr Trotter bought the Rosehaugh half-bred 
lambs at 3os each; and sold Mr Fraser, 
Clunes, blackfaced lambs at 15s. 


I Leabh.] DARA MIOS AN FHOGHARAIDH, 1872. [7 AiR. CALLUM A'GHLINNE— URSGEUL 

GAIDHEALACH. 

Eaerann I. 

Ann an coilltean fàsail, agus ann an 
uruighean uaigneach air feadli nan 
gleann agus nam fireach, aun an lar- 
eileanan na Gàidhealtaclid, tha ioma 
lus agiis blàtli àillidh o bliliadbna gu 
bliadhna a' fàs gu h-ìirail fallain, ds 
eugais cùram, no saothair, no Pgil a' 
gharadair ; ach gu blii 'seargadh 's a' 
bàsachadh fo anail fhuar reota a' 
gheamhraidh, air dboibh an cùrsa 
beatha a ruìtb, gun a bhi air am faicinn, 
no an aiUidheachd no an cubhraidh- 
eaclid a bbi air am mealtuinn le neacb 
air bith. Mar sin, b' iomadh iad do 
luchd aiteachaidh na Gàidliealtachd 
air nach cualas riamli a bbeag de 
iomradh o am breth gu am bas, a 
bhiodb iomraiteacli a thaobh na buaidh 
a bhiodh aig an cliii modhanail air 
an lucbd duthcha, na 'n robh an 
subbailcean agus an comasan intinn air 
an cur ann an suidheachadh follaiseach 
aithnicbte fan combair. — B' anndhiu 
Bud Galium a' Gblinne ; agus ann an 
dòchas gum feudadb e bbi araon tait- 
neacb agus buanacbdor do lucbd leugb- 
aidh A' Ghàidbeil, tba sinn a ranacbadb 
roinn de eachdraidb a bheatha ann an 
rian ùrsgeulacli a tbaisbeanadb o mbios 
gu mios. 

Rugadh Galium a' Gblinne o chionn 
còrr _ agus leth-cbeud bliadbna, aig 
inbliir aon de na b-abbnaicbean lubacb, 
caisleacb, leumnacb, gorm-gbrinnealacb 
a chitbear air feadh na Gàidhealtachd, 
a deotbal gu tràigh uisgeacban nan allt 
'snan tobraicbean a tba siòr shruthadb 
leis na leathadan o cbàthar nam blar agus cbreagan aosda nam beann. 
Bba a pbarantaibb le cbeile measail 
'n an iubbe fèin ; a tbaobb an crann- 
cliur saogbalta, cha robb iad aon cbuid 
bocbd no saoibbir; bba gabbaltas 
cuimseach combfburtacbail aca ann 
'sa'gbleaun — barr 'us crodli 'us caoirich. 
Bba iad iomraiteacli a thaobb am fial- 
uidheacbd, bba an dorus fosgailte, agus 
am bòrd lucbdaicbte o mbocli gu 
anir.och de cboigricb 's de lucbd turuis, 
ciod air bitli airde an tigeadh iad. 
Bba iad adbartacb, deanadach, cùram- 
acb 'n an gairm ; simplidb, iriosal 'n an 
caitbe-beatha, 'n an eideadb, 'n an eir- 
eacbdas agus'n an cleacbdaidhean. Bba 
an gabbaltas daor-mbàlacb gu leòir. 
Cba robb crodb 'us caoiricb 'us cloimh 
acb ro-iosal ann am pris an coimeas ris 
mar tba iad ann 's na laitbibb so ; aig 
ceann gacb letb-bbliadbna 'nuair a 
pbaigbte am màl, cba bhiodb acli glè 
bbeag airgid ma seacli gu bbi solar 
gacb goircas agus comfburtacbd a bha 
feumail do'n teagblacb; acb ma bha 
an t-airgiod gann bba an cosdas da 
reir; rachadh punnd Sasunnach aig an 
am ud ni b'fhaide na thi^id deich dhiu 
air an la diugh aun an solar uireasbh- 
uidbean coitcbionn theagblaichean. 
Bha ach beag an t-iomlan d' an teachd- 
an-tir a' fas as an fbonn. Cha an eideadh 
cuim agus leapa air an deanauih aig a 
bhaile air gle bbeag de chosdas ach 
saothair nan lamh. Ann 's na laithibh 
ud, bba gacb fear tighe agus bean 
thigbe ann an seadh agus ann an 
tomhas àraidh 'n an luchd ceaird ; an 
àite bhi 'reic seiche a' mhairt-gheamh- 
raidh ri " Marsanta nan craicionn" — 
is ann a .bhiodb i air a polladh, air a 
malcadh, air a h-aoladb, air a cairteadh 168 AN GAIDHEAL. Dara Mi. , Fhogliarnidh,lSr2. agus air a gi<illacbd airsou leatliar 
bhr^g, fad air thoiseacb aim an cnias 
agus auu am buaaas air an leathar 
(jhallda a gheibhcar an diuglx ann am 
buthaibh nam marsantan agus nan 
greusaichean. Bha na brògan air an 
deanamh aig a bbaile, air an deagli- 
cbumadh a's air am fuaiglieal gu dain- 
geau dionacb le iallaibb, gnu cbaiub 
gun rosaid. Bba gacb sratliair 'us 
sumag, le 'n gaid ucbdaicb, tbarraicb 
agus èislicb, gacb sugan agus crann- 
bbraid, gacb cliabb a's coran sacaicli, 
•cranu-treabbaidb us cliatli-cbliathaidb, 
gacli amal a's grcalag, gacb teagbair a's 
taod a's buaracb, agus acb beag gacli 
ball-acfbuinn agus ni bba feumail a 
stigb 'sa muigli, air an deanamb A fas 
an f bearainu gun sgilliun airgid a cbur 
nan ciric Ma bba na fir mar sud 
teòm-làmbacb adliartacb, cba robb idir 
na mnatban agus na maigbdeanan air 
deireadb 'n an deanadas fdin. Gbeibbte 
iadsan gacb feasgar fada geambraidb 
air an cleacbdadb ri cireadb, ri tlamadb, 
ri ckrdadb, ri sniomb, ri toinneamb 'sri 
tacbras snatb cloimbe agus lin airson 
nan clòtban, nan currainean, nam 
breacan, nam plaideachan, nan stutb- 
an, nan drògaidean agus an lion-anairt 
dbetli an robb acb beag an t-iomlan 
d' an deiseacban seacbduin agus sabaid 
air an deanamb suas, gun sgilHiin a 
cbur nan eiric acb duais an fbigbeadair 
agus an tailleir. B'ainmig a cliite san 
am ud air feill no an clacban, deisc de 
aodacb tana lorn Gallda air fear no air 
mnaoi, air òganacb no air maigbdinn, 
agus ma bba iad mar sud simplidb 
na 'n èireacbdas, bba iad direacbdail 
'n an sinplidbeacbd ; oir b'e fasau an 
latba, eireaclidas air bbeag riombaidb ; 
cha b'e riombadb luideagacb riobagacli 
air l)beag eircacbdais. Ann 's gacb 
buaidb agus deagb blieus a blia dean- 
amb suas cliu neo-mbearacbdacb nam 
" ban f^ubbailceacb," cba robb matbair 
Cballum a' Gblinne bonn air deireadb 
air a combaoisean agus air a comb- 
inbbig>l^, a-nns an diitbaicb. On latba cbuireadb "ceudbbreid na muà posda" 
air a ceann, dbearbb i anu 's gacb 
daimb agus suidbeacbadb, "gun robb 
a luacb gu mor os cionn clacban 
nasal." "Cboisinn agusgbleidb i earbsa 
cridlie a fir, agus riamb o na db'aonadh 
ri cbeile iad, cba robb feum aige air 
creicb." "Dliiarr i olann agus lion, 
agus db' oibricb i gu toileacb le a 
làmban. Bba i ann an ioma seadb mar 
longaibb nanceannaicbean, abbeireadb 
am biadb o tbir cbein. — Db'eireadb i 
'nuair a bi an oidbcbe bliiodb fbatbast 
ann, agus bbcireadb i Ion d'a teagblacb 
agus cuibbrionn d'a maigdeauaibli. 
Bba a leasraidb an combnuidb crios- 
laicbte le neart modbanail. — Bba i 
motbacliail gun robb a ceannacbd 
maitli, cba vacbadb a coinneal ds san 
oidbcbe. — Ciiuireadb i a lamban air an 
dealgaii, 'sgbabbadbglacan alainbgreiin 
don cbuigeil. — Bba a glac an comb- 
nuidb fosgailte don truagban; agus a 
làmbp.n sìnte don fbeumacb, — Cba 
bbiodb eagnl oirre roimb an t-sneacbd, 
airson a teagblaicb, oir bba iad uile' 
còralulaicbte le saotbair a lamb. — Db' 
aitbnicbte a fear ann 's na geataibb, 
'nuair a sbuidbeadh e maille ri sean- 
airibb na tire. Db' fbosgladb i a beul 
le gliocas, agus bba bigb a cbaoimbneis 
air a teanga. Bba i curamacb mu 
sbligbibb a teagblaicb, agus cba d' itli 
i riamb aran an diombanais." Os cionn 
gacb buaidb a^us deagb bbcus eile trc 
an robb i aitlinicbtc mar mbnaoi agus 
mar mbatbair — bba "eagal an Tigb- 
earna oirre." Bba a Companacb mar 
an ceudna na fbear aideacbaidb air an 
diadbacbd; cha robb mor fhogblum 
aca; acli a rdir tombas an (.'òlais, bba 
iad Ic cbeile a'gluasad ann an aitbntibb 
agus ann an ordiiigbean an Tigbearna 
gu neo-locbdacb — cba robb an aideacb- 
adh air an diadbacbd aon cbuid 
gleadliracb no àrd-fbuaixucacb; bba 
iadilriniicacb.onoracb, agus creidcasach 
nan clici agus nan giulan anu am 
fianuis an t-saogbail. Bbaaitefein aig 
a' Bhiobul ana san teagbliich; cba r.obK^ Dara Mios an Fho^hardJb, 1S72. AN GAIDHEAL. 169 mòran de leabliraiclieaii eile aca a bharr 
air, acli am beagan a bh'anii, bha iad 
de'n t-seorsaa b'fliearr; agus ach beag 
an t-iomlan dhiu amis a' Ghàilig — mar 
bha, "Staid ceitliir fillte an duine" 
le Boston; " Tus agus fas diadliacbd 
san anam ;" le Doddridge; '' Gairm do 
pheacaich," &c., le Allelne; " Tiirus a 
Chriosduidh," " Leabhar aidmheil a 
chreidimh," "Leabhar farsuing agus 
aithghearr nan ceisdcan," agus leabhar 
no dha de oibribh nan seaun bhard 
Gaidhealach. Ma bha bardachd Oisein 
ann an clo àig an am ud, cha robh i 
aithnichte am measg nan Gàidheal anns 
'an uidheam sin ; ach cha b' ainn- 
eamh iad aig an robh raoran de dhain 
na Feinne air an cuimhne, airus bha e Bhiobul, mar a chuala sinn boireannach 
diadhaidh aon uair ag radh, " Nach 
tugadh i mòran air aideachadh neacli 
air bith a chite a leughadh paipear 
naigheachd ;" — ach cha bi sud beachd 
pharantan Challuim a'Ghlinne; bu trie 
a dheisd e aig glim 'athar ris an dealbh- 
tharruing choiinhlionta a rinn Donncha 
ban air aillidheachd eugsauihuil 
Naduir ann. an òrain "Beinn Dòbh- 
rain" agus " Choire cheathaich;" ni 
mo a dhi-chuimhnich e re a bheàtha na 
gUiasdau intinn gradh-dhuthchail a 
bheir an dusgadh na bhroilleach lean- 
abaidh le bin ag èisdeachd ri orain nam 
bard anns ,ia robh euchdan agus gaisge 
nam Fineachan Gaidhealach 's anluchd 
leanmhuiuu ann au aobhar an duthcha na chleachdadh cumanta mar chaith- i air an seinn 's na feasgair ri tacbh na 
eamh-aimsir taitneach air na feasgair cagailt, 'nuair a bhiodh " siird air 
gheamhraidh a bhi 'g an seinn air fuinn sniomh nan cloimhean." Ni mo a dhi- 
bhiun thiamhaidh tre an robh iad gu chuimhnich e tosdachd naomh na Sab- 
furasda agus gu riochdail, air an clobh- aid, no an cleachdadh ionmholta anns ualadh air a' clmimhne, agus mar sin, 
cha 'n eil teagamh nach robh iad air 
an giulau a nios o ghinealach gu 
ginealach o cliionn linntibh, ciod air 
bith bu toiseach a's bu mhàth- 
air-aobhair dhoibh anns na laithibh 
a dh' fhalbh. 'Am measg nan seann 
Ghaidheal do nach b' aithne sgriobhadh 
no leughadh, bha an comasan cuimhne 
anabarrach graraail, diònach, agus bha 
feum orra — oir bha an t-iomlan deth an 
eòlas air nithibh aimsireil agus spior- 
adail gu buileach an crochadh rithe. 
Cha ni furasda e do ard-sgoileirean 
agus do fheallsanaich mhor-chuiseach 
an latha so, do nach comasach ach gle 
bheag eòlais a chomhphairteachadh ri 
muinntir eile gun leabhar no paipear 
fo 'n sroin, a chreidsinn gun robh bard- 
achd Oisein ann am bitli gus an 
deachaidh a toirt air lorn le Seumas 
Mac-Mhuirich. 

Faodaidh e bhi gum bheil iad ann a 
tha de 'n bharail uacli bu choir aite no 
cairtealan a bhi aig dain Oisein no aig 
obair nam bard aim an teaghlach air 
bith anns an robh aite fdiu aig a' an robh gach feasgar dhiu air an 
caicheamh. llinn leughadh nan Sgriob- 
turan, agus an ceasnacliodh teaghlaich 
leabhar aithghearr nan Ceisdean 
deargadh agus driighadh air intinn ann [ 
an laithean aleanabuidheachd a thug a 
mach deagh thoradh an dèigh moran ' 
laithean. 

Faodaidh ar luchd leughaidh a bhi 
saoilsinn gun deachaidh sinn 'san dol a ' 
mach, tuillidh is fada a's ar gabhail, i 
ann a bhi cur fo'n comhair na h-uiread ' 
do chliu agus do blieatha-teaghlaich 
parantan Challum a' Ghlinne, acli mu'n 
ruig sinn deireadh ar sgeoil, chithear'i 
ciod a bhuaidh thearnaidh agus mhis- 
neachaidh a bha aig eiseimpleir agus .' 
teagasg na fxrdoich 'san d' rugadh e 
air a bheatha, an ddigh dha tir a dhuth- ■ 
chais fhàgail, agus aghaidh a cliur na 
aonar ri saoghal faar,feineil, coimheach, i 
carach, cealgach, mar a fhuair esan e, . 
Ian de mhealladh, de bhuaireadh, de ; 
chunnartan, de eigincan agus de, 
chruaidh-chas. 

(Ri 'leantuinn.) 

MUILEACII. AN GAIDHEAL. D.ir,i SHcsan Fhogharaidh, 1872, )ISEIX:— A LIXX AG US A 
BHARDACllD. 

(Air leantuinn.) 

a deig-li na li-uiread a radii a dhion 

'us ainm 'ns aiinsir Oisein, faicea- 

l cuid de na uitboan bòidheacli a tha 

111 sgeòil nam bliadhnacbau a threig, 

aharraibli an s^oithe dorclia. Is 

blio nàdnr fein a tha am Bard a tarr- 

ua samlilaidhean leis am blieil a 

daclid CO oomharrak'hto. Ged tha 

itar ioBann anns am bhcil am bard 

,an àirde a smnaintcan a' triall, tha e 

, uair a' nochdadh caochladh cruth 

. >òidhchead ann an grian, an gealach, 

■ eult, an aonach, 's an srntban thart- 
. h. Tha e fior gum bheil tannais a 
i isearan guminica'toirtcòmhnadh'us 
, each do sharghaisgeach Sheallama, 

; gur ann am feadh tha anam air a 
^ idh le cliù 'ns cuimhue nan sonn 

Q bu nos sealltuinn a nuas o 'n tall- 
. fein, an com 's an oir nan niall, is 

iche sgiamh a' bhàird, agus a 's 

, ) 'n gniorah tha inntinn aoibhneach, 

\ibhach a deanamh. Ann an " Cath 

tha Oisein a' Idbhairt mar so: 

• luit an oidhchc neulach, 

torrai^ spcur air chuanlaibh, 
^ s gu duaidini an doalan, 
na taihhbc san adhar ri nuallan, 

■ cirbibh an tnisgain dàtlita, 

!a iad a* leum ghios na doimhne, 

ica mara ri sgreadaii, 

tonna g'am freagairt o'n ailbhcinn, 
..ual' a' ghealacb 'na teacli neulach 

.ch bene oillteil thug an cuan as, 
: i' f hill i 'ceann an (•co na Lanna, 
; na rcultan am falacli mu'n cuairt di, 
_ r cbritb ri bhrislo nan neul, 
' .ithear an eudaun air uairibb." 

;.ha anam a' bliàird ancs na rannan 
./ taomadh a raaoh sjunhlaidhean 

j^h air toirni 'us stri nan dùilean. 

'n sealladh uaui!!asach,agu9Ìs e fair- 

duian oillteil a tha na niUiean a tha 
. 1 leantuiiin a cheilo ann an cais- 

!hd Oi^oiii a' fadndh suas. Tha 

;,aclias 'us imcheist auns an oidh- 

an cuan Citidh air a luaegadh le tartar àrd-fhuaimneaeh an toi'rninn; tha 
ciar thalla nan taibhse air a charuchadh; 
a' ghealacb, a'clninntinn fuaim 'lis farnm 
'us bene an lear, a' folach a gnnis ann 
an cct) na Lanna ; agus na reultan ag 
iarruidh fasgaidh bho sgiathaibh loch- 
rain na h oidhcbe. Is uamhasach, is 
foghainteach, is treuufhoelacli an samh- 
ladli so. 

A rithist ann an Sgeulachd air Tratli- 
nil nam buadh 's air Colgnil nan tual 
bheart, tha Oisein ag ràdh : 

Cbaidb Tratbuil a sios na cide'. 

Mar sgarnaicb o mbullach slcibbc, 

Mar bhuinne sbrutb fuaimneacb, oillteil, 

No mar tbeinc 'ni fait nan coilltcan, 

Blia Colguil 'se fcin mar dba sbrutb aonaicb, 

Cbluiiinte air gacb taoba am beuc:iicb: 

B' iiirde fuaim am faobhar geala 

Na toirm mbic-tballa 's croinn gan gearradb, 

Bba Tratbuil mar ncart na gaoitbe, 

Leaffas "iutbas mborbheinn aobbacli, 

'S bba Colguil mar luas nan stcud-sbruth, 

Bbios le cuuann sbliabb a leumnaicb," 

Cha Colguil le 'fheachd tbar stuadhan 
a' chuain a chum 's gum faigheadh e le 
foill dioghaltas air Tratbuil. Chuir 
Colguil fealltach aon de dliaoine le 
naigheachd ,mealltach a dh' ionnsuidh 
Righ nanLanii ; ag ràdh ris " Tiubhraich 
dhomh aon do 'd dba shleagh, 's thoir 
fein ma seadb dhomh do chorahnadh.'* 
Dh' imich Tratbuil caoin nan iomadh 
bens maille ris an teachdaire gus an 
traigh, agus tha e air a chuartachadh 
Ic lainn 'us sleaghan Cholguil 'us a 
thrcun fhir. Tha righ na Feinno leis 
fein; ach cha 'n 'oil e meatachadh. Tha 
'neart a' fas mar uisge an inbhir, mar 
chuantan a ta air steideadb. Tha anam 
ag eiridh na aonar. Tha sliMas mar 
thannais na h-oidhche dearg bholtrach 
air neul nan aonach. Tha uamhunn 
paisgte anns na briathraibh fein leis am 
bhcil Oisein ag innseadh cia mar 'chaidh 
Tratbuil mor 'us Colguil fealltach an 
coinnearah a cheile. Bu nco-ghealtach, 
treun, beartach anam a' bhììird a labh- 
radh m:ir so. 

Bumhòrmeamnadh'us cruadal Chleas- 
amgir an uair, aun an talla Bhaile- JìafSk HìùB an FhogharaiJh, 187 AN GAIDHEAL. chluthai, a tlia e leis feiii, agus eascaird- 
ean lionmhor ag iadhadh run thimchioll, 
's iad uile an toir air Maona, nighean 
Rurmar, oigli uam buadh, a broilleach A clilaidlieamh glan gorm na laimh, <i 
Mac an Luinn, bu cliiar-dliubh gruaiih, jj 
Ghluais solus na cruaidhe ro 'n talbhs', >1 
Fuathas dona bhais fo ghruaira. o > ;i ^„„1 ! 'J-'l^uit esiin gun chruth 's e thall 
buu rem ! a- „„^;ti, ,,„„ ,i„i.i. „^ „,„_ mar chobhar nan stuadh, a ^un icm.- -n i n i ■ -j 

,,. -i-T -11111 , Air gaoith nan dubh charn; mar smiud 

Sholuis an t-sloigh, a ciabh dua^li mar Bhrise.s òg, 's bioran na laimh, 
am fitheacb; b' kdlidb i 'na 'ciabh 's na : Mu theallach na spairn 's na muig. 
guè. Tha naimhdean na Feinne a ' Scread fuathas Chruth Loduinn ' t a' faoighneachd gu sgeigeil: 

"C'ait am bheil àrd Chumhal nan lann, 
Fear-astair nan glcann gun raon? 
Bheil Cumhal 'us gaisgich 's an àai ; 
Thusa ladorna, dan 'us faoin?" 

So freagradh Chleasamoir; 

"Tha m'anani, thuirt mise, a thriath, 

A' lasadh gu thrian leis fein ; 

Gun eagal tha Clcasamor fo 'sgiath, 

Measg mhiltean, ge ciar na trein, 

'S mòr t-f hocal, mhic coigrich nan lann, 

Agus mise 's an am am aonar, 

Tha mo chlaidheamh crith-nihosgladh gu 

'cheann ; 
Grad a b' àiU leis mo làmh ag aomadh 
Gun fhocal eile air Cumlial nan ceud, 
Mhic Chlutha o na threijj an sruth." 

Nacb dileas a tha Oiseiii a nochdadh 
cia mar ghluais an gaisgeach sgairteil 
mor, e fein 's e na aonar, G a thional anu fein 's a' ghaoith, 
Chual' lapis nan tore an fhuaim, 
Ghaisg astar nan stuadh le fiamh; 
Dh' eirich gaisgich mhic Chumhail nam 

buadh ; 
Blia sleagh 's gach laimh shuas 's&n t-slis 
" C' àite bheil e?" 's am fearg fo ghruain 
Gach maile ri fuaim m' a thriath. 

Cha 'u 'eil na dealbhaidhean aon ch 
faun no tearc a tha Oiseiu a toirt &each 
air cia co cumhachdach 's a tha bbria 
ran am feadh a tha e ag aithris cath 
spairn 'us còmhrag nan laocb, ach 
e ag eiridb gu fada eadbon os a chi 
fein, ann am mòralacbd, ann an dana 
agus ann an snasraborachd, an uai 
tha e 'seinn ann an rannan siubhk'H 
combraig rigli na Feinne agus Cr; 
Loduinn nan gorm lann, eagal 'us te Cha robb e ! niunn Lochlainueach araon am blàr 'i 
comasacb dba eisdeaebd ri sgeig no ' sitb. Cha do mbeataich cridhe 's tamailt airCumhail nan lann; agus dalma 
ann an àrdan uaibhreacb aiiaim^ chuir 
e cath as leth na Feinne. 

Ann an Carraig-Tbnra, tha Oisein ag 
innseadb cia mar "thug Fionnghal nam 
feart buaidh air cruth Loduinn. 

A' ghealach dearg 'us mall "s an car; 
Thàinig osnadh 'nuas o'n charn, 
Air a sgiathaibh bha samhladh fir, 
Cruth Loduinn "s an lear gun tuar, 
" Teicli gu d' tlùr,'' fhrea;^'air an cruth. 
" Teich air a' ghaoith dhuibli: bi falbh! 
Tha d osag 'an crodhan mo laimhe ; 
'S leam astar 'us spairn nan stoirm; 
'S e righ nan Sorucli' mo mhac Kin; 
Tha aomadh 's a bheinn dha ra' thucir. 
Tha a charraid aig carraig nan ceud, 
'Us coisnidh gun bheud a' bhuaidh. 
Teich gu d' thir fein, a mhic Chiunhail, 
No fairich gu dubhach m' fhearg." 
Thog e gu h-àrd a shleagh dhorch ; 
Dh' aom e gu borb a cheann àrd, 
Ghabh Fionnghal na aghaidh le colg, d' fbannaich gaisge Fbionnghail. " 
e mòrail, mìleanta, mar bu nos, ead! 
an agbaidb crutb Loduinn. Cha 'r 
sgath no geilt ag eiridb na ai. 
ann an gleachd ri Taibhse buadhm: ■' 
nan Locldainneach. Tha anam an i! 
mar charraig 'sa' cbatb. Thug e bua; 
Is dealbbach àrd a' cbainnt a chlea: 
Oisein, ann an ioraradh a dbeanamhi ' 
a chomhstri uamhasach so. Is tia;'',.' 
aidh tairis ceòl na cainnt a lab'i" 
Fionnghal 'us e ag iarraidh air na, ., "Thiouudaidh Fionn ri luchd bu bhinn, 
'Us dh' iarr am fonn o shoun nam bàrd' 
"A ghutha Chona. a's àirde fuaim, 
A' bharda, tha luaidh mu haois, 
Dha 'n eirich air ar n-anam suas 
Feachdan mor nan gorm chruth laoch. 
'S taitneach leam aoibhneas a' bhròin, 
Mar dhruchd mothar earraich chaoia, 
Fo 'n lùb geug dharag nan torn 172 AN GAIDHEAL. rhogli;.rakìh,1872. S an dTiillcacli òg ag cirigh maoth. 
Togaibbse, mo bhàird, am fonn." 

Bha anam Oisein a' lasadh le caoiv- 
theas 's le dian-bblathas a' chombraig, 
an uair a tba e tarruing bho gacli scall- 
adh neartmhor, bagrach, fuaimneach a 
tba nàduir feiii a taisbeaiiadh, smuaint- 
ean 'us iiitbe.in a tba ag àrdachadb 'us 
a' meudacliadb oillt, 'us gaisge nan 
treun laocli a lean Cucbullin mùr mac 
Sheuma, agns Suaran rigb nan long, 'us 
nan. donn sgiatb, gu garbb spairn a' 
cbombraig. Anns a' cbeud Duan de 
L^hionnglial tba e ag radb : 

"Mar sbruth a' taomadb o gbarbh glileann 
Db' aom na suinu o cbmaich nam beanu, 
Gacb triatb an airm atbar nam buadb ; 
A ghaisgicli dbubb-ghruamacb na dhiigb, 
Mar chombthional uisgc nan stuadb 
M' an cnairt do dbealaiu nan speur, 
Chkiinnto fuaira nan arm 's gacb ceiim 
Meagbal mbiolcbon' cleasadb àrd, 
Duain g am miicbadlvanus gacb beul, 
Gacb curaidb treun ag iarraidb bL'dr. 
Mar tbaomis srutb cobbaracb liatb, 
O chru licb iarnaidb Chrombiicb àird, 
An torrnnn a' siubbal 's an t-sliabh, 
'S a cbiar-oidbcbe air letb nan earn, 
Is tanas fbnar nan snu;idb glas 
'A' coimbead o iomall nam fras; 
Cbo garg, cbo mùr, cbo borb, cbo luatb, 
Db' imicb ciuadal siol na b-Eb'inn, 
An ceannard mar mbòr tborc a' chuain 
A' tarruing nam fuar tbonn 'u a dlieigb, 
A taomadb a tbreunais mar stuadb; 
' Fo sbiubbal cbritheadb an triiigb, 

Mar tboirm fbogbair o dba bbeinn, 
, Gu cliuile tbarruing na suiun ; 
, Mar sbrutb Kddir o dba cbrcig 
I 'G aomadb, taomadb, air an r^ idb, 
I Fuaimear dorcba, garbli 's a bbUir 
i Tbacbair Innisfiul 'us Locblainn, 
( Ceannard a 'spcalt cblcas ri ceannard, 
j Is diiine an agbaidb gacb duinc; 

Bba ciuaidb a' screaclan air cruaidb, 
', Bbii clogaidean sbuas 'g an sgoltadb, 
■ Full a' (lortadb dliitli mu'n cuairt, 
' Tuifeid a' fuaim air min iutbar, 
I Galban a' siubbal ro 'n speur, 
' Sleagba 'bualadb 's a' tuiteam thall, 
j Mar dbcalain oidbcbe 's a' bbeinn, 

Mar onflia bcucacb a' cbuain, 
• 'jSTuair gbluaiscas an tonn gu li-àrd. 
Mar tborruinn air cul nan cruacb, Bba gruaim 'us farum a' bblàir, 
MiXT db' aomas mile tonn gu trAigh, 
A glduais fo Sbuaran na dàimb. 
Mar thacliras tràigli ri mile tonn, 
Tbacbair Eirinn ri Suaran nan long, 
Sin far an. robb gutban a' bbàis, 
Toirra gàirccatb 'us cruaidb, 
Sgiatban 's rnàile brist air làr, 
Lann 's gacb laimh 'n a dbealan sbuas. 
Fuaim a' bhlnir o tbaobb gu taobb, 
Còmlirag beucacb, creucbdacb, teth. 
Mar cbeud ùrd a' bualadb baotli ^ 

Caoir o'u tcallacb dearg ma seacb." 

Tha na samhlaidhean agus na cos- 
arablacbdan a tba Oisein a' ciirnadh suas 
a chnra 's gun dean e comlirag nan 
laocli CO dian 's co oillteill 's as urrainn 
e, a' seasamh leo fein air son maise 'us 
àirde 'us eireacbdas. Is leòir iad so 
fcin air sou tuaim a' bbàird a chrùnadh 
's a' sgeadachadh le coran buaidh, agus 
a chuimhue òradh le sobbraicliean mol- 
aidh. 

Mu 'n troig sinn deanadas nan siir- 
cliuraidli aun an teas na strl, ni mi 
luaidh air coimeas eile a tba Oisein a' 
deauamh mu bbrathair fein Fillean, anns 
a' cbnigeamli duan de Tiiigiijioua: 

"Tba Fillean mar tbanas nan speur, 
A tbe-'rnas treun o cbirb nan sian, 
Tba 'n f bairge 'am bruaillean fo cbeum, 
'Us c 'leum o tbuinn gu tuinn; 
Tba astar a' lasadb na dbeigh; 
Cratbaidb innsean an ceud cbeann 
Air cuan ng cirigb gun blieus thall." 

(Ri leanntuinn.) CONA. EACIIDRAIDH NA SMUID- 
SHOITHEACH. 

(.1/)' leantainn,) 
Anns a' bbliadhna 1801 no 1802, an 
uair a cbaidb guth thairis air Mr. Tay- 
lor agus a bbàta, tbòisicli Mr. Syming- 
ton, cbeana ainniichte, (le cuideacliadh 
LordDnndm) air smuid-bbata a dhean- 
arali a chum soitliichean eile a sblaod- 
adh tvoimh 'n clianal. An uair a bha 
i deas cbaidh a feucbainn 'sbha a' chol- 
tas oirre freagairt do 'n aobbar, ach 
chuir luchd riaghlaidh a' chanail 'n a Dara MiosanFhogharaiJh, 187 AN GAIDHEAL. 173 stad i fo eagal gu'n lionaclh i e leis mar 
a shruladb. uisge a cuibblean a sios a 
bhf uachan. Cbaidh a cur a leth taobh 
ami an liiib uaigneach d'an ciianal 
goirid o'a Eaglais Chric. 

Mu 'n cheart am so blia fear Mr. \ 
Fulton America maille ri Henry Bell' 
a Glaschu a' faicimi fuirneis mbòir 
Charroin. Chuala iad mu 'n bhata ùr { 
agus chaidh Mr. Fulton a tliaghal air 
Mr. Si/mington a chum a faicinn. ] 
Sheall iad gu raion air a feadh, a' • 
beach(:achadh airgach ni sonruichte m'al 
timckioll, as iad le clieile a' cur rouipa ' 
aig au ceud chothrom an ùr-iunleachd 
cliomliarraiclite so a chur gn biril dhoibli | 
fein — ni a rinu iad — Mr. Fulton anu 
an America aims a' bliliadhna 1807, air 
an abhuinn Hudson, agus Henry Bell, 
'n uair a rinn e an Comet anns a' 
bhliadlma 1812. Uaith sin tha elan' 
shoilleir nach mor coir America air lir- 
iniileachd na smuid-shoitheacli. Chuun- 
aic Mr. Fulton te dhiubh aig Carron 
— mhiuich Mr. Symington dha gacli ni 
m'a timchioll — cha 'n e sin a mhàin, 
aoh cbuir e gu falbh i 'cbura gu'm 
faiceadb e mar a db' oibricbeadh an 
t-iom!an, agus e 's a' cheart am ag inn- 
seadb an fheum a dheanadh e d' an colas 
a bba e au sin a' faotaiiin, an uair a 
racbadh e dhaAaidk do America. A 
tbuilleadb air gnr ann Ti Sasunn o Watt 
<t Bolton a fhuair e an smuid-inneal air 
sou na ceud sbaoithicb a chur e an 
òrdugh. Tha e coltaeh gu 'n robh e 
toileacb gu 'm biodb so an an-fhios oir 
cha b'e ainra fein a thug e suas do Watt 
cC' Bolton an am dha 'bhi 'toirt ordugh 
dboibb au smuid inneal a dbeanamh. 

Thug Mr. Symington e fein oidhirp 
neo-fbiacbail anns a bhliadhna 1802 no 
1803 air coir fhaotuinn dha fein air an 
ur-iunleacbd, le Litir PJgli fbaigbinn 
gun fhios do Mhr. Taylor, acb cba do 
dhuraichd e riamb a tbagar gus a' 
bhliadhna 1815, an uair a dh' f beach e 
rl toirt air sealbhadairean smuid-sboith- 
ichean Chluaidb suim rabor a phàigh- 
eadb air sou na saorsa a gbabb iad ann a bbi 'togail agus a' seòladb nan soith- 
icbean gun a chead-san, Chnir iad gu 
Ii-ealamb 'n a tbamb e le innseadh agus 
a sboilleireachadh nach b'e idir a b' iigb- 
dar do'n smuid-shoitbeach. Cba chuala 
Mr. Taylor gutb dhetb so gus a' 
bhliadhna 1821, 's an uair a sgriobh e 
g'aionnsaidh db'fheuch.3//'. Symington . 
ri 'bhreugadh le tairgse a thoirt dha de 
leth 's a gheibbeadh e. Tha e coltaeh 
gu'n do dhi-chuimbnich c gu'n robb a 
litir aig BJr. Taylor cho trathail ri 
20mb, August, 1787, a' guidhe soirbli- 
eachaidh dha 'na oidhirpean air a smuid- 
sboitheacb fhaotainn an ordugh. 

O'n am a sgriobh Mr. Taylor, 1821, 
cha chluinn sinn a bheag m'a thimchioll ' 
gu 1824, an uair a bba aois agus bocbd- 
aiun a' teannadh air. Cbuir a chairdeau 
iompaidh ah' a chids a tboirt fa chomli- 
air TJachdaranachd na Rioghacbd. 
Rinn e so ag earbsa a' ghnothaich ri 
Sir Henry Parnell. Cha 'n 'eil e colt- 
aeh gu 'n d' fhuair e mor cisdeachd, a 
chionn, cbi sinn e 's an ath bhliadhna a' ' 
deanamh a ghearain ri Sir William \ 
Hus/cison 's a' faotainn mar fbreagairt, 
nach robh mor dbòcbas gu 'm measadh' 
iad an innleacbd airidh air a bheag de 
dhuais! Anns a' bhliadhna 1826, a's e 
air leabaidh a bhàis sgriobh e cunntas 
mion-riochdail mu gach ceum a ghabh 
e ann an toirt air aghaidh na h-inn- 
leacbd o tboiseacb gu deireadh, gun fhios 
nach robb an Uacbdaranacbd an teag- i 
amli am b'e gu cinnteach a b' ùgbdar 
dbi. Mu 'n am so cbaocbail e— meadh- , 
on au fbogharaidh 1826 — aig ocbd a's 
tri ficbead bliadhna db' aois. Is cianail ' 
r'a smuaineachadb cho beag gnùis, 
cothroim no ceartais 's a fhuair an duine 
so a cbuir an saoghal gu h-iomlan fo 
'leithid de cbomain. ^ 

Beagan an deigb a bbàis thug fear d'a 
chàirdean a cbùis air beulaobh Ard- 
cbombairle na Rioghacbd as leth na 
bautraich 's nan dilleachdan, a' deanamh 
na cuise cho soilleir, dearbhta, 's gu 'n 
do dheònaich iad leth cheud punnd • 
Sasuunach 's a' bhliadhna orra ri 'm beo. , AN GAIDHEAL. Hani Mioian FhogharalJh, 1872. aochail a bhean so ann am baile 
inneideanii aims a bhliadhna 1859. 
Faodar a ràdh gu'n robh ùr-innleachd 

smuid-slioitheach 'n a cadal o 'n a 
lidh a' bbirlinn a chur gu siubhal air 
ban Dhalsu-inton anns a l)hliadUna 
38, gus an do cbuir Fulton an 
;ierica 's a' bhliadbna 1807, agus 
nry Bell mt CInaidb ann an 1812 a 
gu saod i. Thoisicb an Comet ri 
tb gu riagbailteacb eadar Glascbu 
IS Grianaig toiseacb na bliadbna 
12, 's cba bu chadal a rinn iad an 
gh sin. Anns a' bbliadbna 1815 
ddb coig dbiubb a tbogail an Albainn. 
'^un" gbin an Sasunn, agus anns a 
iadbna 1S18, cba bu kigba na ocbd 
T fbicbead dbiubh a bba a 'ruitb gu 
bblacb an Albainn. 
[s ann air a' Ijbliadbna so a thoisicb 
)ine air del tbar cbuantan leo. Is 
'i eadar Cluaidh agus E'trinn a cbuir 

a' cbius gu dencbainn as air dboibli 
hi air am faotainn ro fhreagaracb, air 
atb bbliadlina (1819) cbaidb an cur 
ilar Cluaidh agus Lherpool. B' ì an 
. hert Bruce a' choud aon a ^\^o\ an 
ligbe so. Bha i gun dàil air a lean- 
in leis an f^uperh agus am Majestic 
le iomadh te ainmeil eile, air sail a 
lie — gach aon a' toirt bàrr air na bba 

thoiscach oirre. 

Anns a' bbliadbna 1823 cbaidb an 
mes Watt a chur air an t-sligbe eadar 
;e agus Lunnaiun, ann an 1826 cbaidb 

United Kingdom a chur air an 
ligbe cbcudna. B'i so soitheach a bu 
Magba 's an Rioghachd 'na latha fein. 
• 'A-ir a' bbliadbno 1838 thug iad ionn- 
dh air Cuan Mor na h-àirde 'n lar 
Uir a sbeòl an Sirius agns an Great 
astern gu America. O'n am sin tlia 

a' seòladb gu riagbailteacb a null 's a 
1, a shambradh 's a gbeamhradb. 
a 'n 'eil cuan air nach faigbear iad a 
, cba'n c mbàin a' giulan lucbdturais, 
[ cuid mhor de bbatbar-malairt an 

logbail. Is iad a tba freagarrach 

a shou, ann an biatbas, an tèaruin- 

chd, airus am nieudachd: oir bha iad a' fas am meud mar a bba iad a' dol an 
lionmhoracbd. B'e fad na Great West- 
ern, 240 troidh; am British Qiie^n, 
275 troidh; an Great Britain, 322 
troidh; am Persia, 390 troidh; agns 
mu dheireadh, a' toirt barr orra uile, 
tba an Great Eastern 690 troidh air 
fad, no sè fad deug na Comet aig Henry 
Bell! Bha comas giulan na Comet air 
a mheas aig coig tunna Gchead — an 
Great Eastern coig mile fichead tunna; 
agus tba da fhad na Cornet de lend 'na 
clàr uacbdarach. Bha cunibachd 
smuid-inneal na Comet air a mheas aig 
tri eich — tba cumhachd inneal na Great 
Eastern air a mheas aig deich mile 
each ! 

Cba 'n 'eil e coltach gu'n d'tbeid ri 'r 
linn-ne soitheach a's mo na 'n Great 
Eastern a tbogail. Is ann a tha an stri 
a nis cia cho liiidir, dhiongalta 's a 
ghabhas iad deanamh. Cha 'n e 'mbain 
gu'm bbeil am fiodh na 's truime ach i& 
ann a tha na luingis-chogaidb air an 
suaineadh agus air an strucbdadh thairis 
le iarrnun, cuid diubh cùrr a's troidh air 
tiugbad, agus a' cosd letb muillein piinud 
Sasunnach, no os cionn tri tunna oir! 

Lùidir agus do-leonta a reir coltais 
mar a tha iad air an togail nco-ar-thaiug 
mar 'eil airra-chogaidh sgriosail a' lean- 
taiiin air an s;ul. Ann an coimeas do na 
h-iniileachdan millidh cba'n 'eil iad idir 
cho math ris an luireach-mhaileacb ri^ 
linn a' cblaidhimh 's na biodaig 's an am 
's an do fbairtlich air a' Ghàidheai a 
bbiodag a shathadh troimb 'n t-Sasunn- 
acb 's a tbuirt e, "Mairbh-phaisg ort, a 
fhleasgaicli, cba'n i do mluithair a rinn 
do leine!" CAB AE-FEIDU. 

Doocb-slainte cliabair fiidh so 

Gur h-c'ibhinn 's gur b aighearach; 
Ge fada bho thir fein c, 

Mhic Dh' grcas g'a fhoarann e; 
Mo chrocbadh a's mo chcusadh, 

A's m' òideadh mnv mlicala mi, 
Mur ait leam thu bin 'g eiridh 

Le tremi neart gach caraide! Dara Miosan Fhogharaidh, 1S72, AN GAIDHEAL. Gur mise chiinna' sibli gu gunnacli, 

Ealamh, ullamli, àcuinneach; 
Euith nan Rothach 's math 'ur gnolliach, 

Thng sibh sothadh maidne dhoibhj 
Cha deach' Cataicli air an tapadh, 

Dh'fhag an neart le eagal iad, 
Ei faicinn ceaun an fheidh ort 

'Nuair 'dh' L-irich do cliabar ort! 

Be'n t-amadan fear Fòluis, 

'Nuair tliòisicli e cogadh riut; 
Eothaich agns Eòsaich — 

Bu gliùrach na bodaicli iad ; 
Frisealaich a"s Granndaich, 

An càmpa cha stadadli iad; 
'S thug Forbeisich na'n teann-ruith, 

Gu seann taigh Chuil-fhodair orr'. 
Theich iad uile is cha d-fhuirich 

An treas duine 'bh'aca san; 
An t-Iarla Catadi ruith e dhachaigh — 

Cha do his a dhagachan; 
Mac-Aoidh nan creach gun thar e as, 

'S ann dh'eigh e*n t each a b' àigeannaich, 
Ri gabhal an ra-treuta, 

'Nuair dh-eirich do chabar ort I 

'S ann an sin blia 'm fuathas 

Ga'n ruagadh thar bheahiichean, 
An deas dhuinn a's an tuath-dhuinn, 

Gu luath ruith roi d' cheann-eideadh; 
Mar sgaoth a dheoin nam fuar-bhoann, 

A's gruaim air a h-uile fear, 
A' tekrnadli bho na sleibhtean 

Gu rCidhleiu 's gu cladaichean. 
Dh 'eigli iad port 's gu'n d'f huair iad coit, 

'S bu bhcag an toirt mar thachair dhoibh; 
Ciod e'n droch rad rinn am brosnach', 

Le'n cuid mhosg nacH freagi'adh srad' 
'S a huthad toirtear dlietli na Eothaich, 

'Dol air flod thar chlaigeannan? — 
'S ann ghabh iad an ratreata, 

'iNuair 'dh'eirich do chabar ort! 

Gu'm faigh mi fein mo dhiirachd — 

('Se dhùisg lis mo chadal mi) 
An TÌ do'n geill na dùilean, 

'S da 'n iimhlaicli na h-uile ni, 
Gun greas e thu gu d' dhùthaich, 

Gu h-ùiseil 's gu h urramaciil 
Gur tu nach leigeadh ciiis, 

Leis na dii-Ghaill nach buineadh 'iioibh: 
'S tu bheireadh clotha do" luchd gnothaich. 

Gun fhios CO a throdadh riut; 
An fhine Eothach chuir thu fotha 

Ge mor leotha 'n ladornas, 
Ga'n cuir romhad VSn ruith-choimhich, 

'S am baile-nodha na sbradagan S na lasair anns na speuran, 
'Xuair dh'eirich do chabar ort! 

Chunna mi m"a thuath thu 

'S gar'm b'uachdaran allail thu; 
Bha Cataich fo do churam, 

A's dh' umhlaich na Gallaich dhut ; 
S gach ti bha riut an diiunba, 

'S nach diiirigeadh sealhidh ort, 
A' faicinn bhi ga'n sgiùrsadh, 

Gu diithaich nach buineadh dhoibh. 
Le gasraidh fhinealt dheth do chinnead 

Nach gabh giorag eagalach ; 
Luchd chlogaid 's bhiodag's chorcan bin 

Cha philleadh luchd-bagairt iad; 
Thig feachd Mhic-Shimi gu do mhilleac 

'S ruithidh iad gu saidealta; 
'S gun teich iad o chlir t eudainn, 

'Nuair dh'eireas do chabar ort! ■ 

Th'am brochan a' toirt sàr dhuibh, 

'S tha'n càl a' toirt at oirbh; 
Ach "s beag is misde 'n t-àrmunn, 

'Ur sàth thoirt an nasgaidh dhuibh: 
Ge mor a thug sibli 'chaise, 

Thar ;\iridhean Asaiune, 
Clia'n fhacas cuirm a'ln Fòlais, 

Ge raòr bha do chcarcan ann ; 
Caisteal biorach, nead na h-iolair', ; 

Coin a's gilleaa gortach ann; 
Cha'n fhaicear bioran ann ri teine, 

Mur 'bidh dileag bhrochain ann ; 
Cha'n fhaicear mairt-fheoil ann am poi 

Mur 'bi cearc 'g a plotaigeadh; 
'S ga'n tional air an deirce, 

'Nuair threigeas gach cosgais iad.' 

Cha'n eil eun 's na speuran, 

Is breine n'an iolaire, 
Cha 'n ionan idir beus d'i, 

'S do dh -fheidh anns na firichean;— 
Bi'dh iadsa moch ag eiridh, 
A' feuchainn a' bhiolaire ; 
'S bi'dh is' air sean each caoile, 
Ei slaodadh a mhionaich as ; 
Chiiir i spuir a staigh na chxinv.h, 

'S thug i fhui! na spadul as, 
An t-ian gun souas 'g iarraidh donais, 

BifDi na coin a' sabaid rith'; 
I 'S breun an t-isean i air iteig, 
r Gu'n fhios c'idt' an stadadh i, — 
j ilas' olc a lean i 'h-àbhaist, 
! Cha b' fheàrr far na chaidil i. 

! Cha'n eil eun 'san t-saoghal 
I E'a fhaoiHÌnn tha coltach riut^-— 
Ch:i'n ithi-ar do chuid slthne— ' 
Einn firinn a' mollacbadh : 176 AN GAIDHEAL. Piira Jliosan Fhosharaidh, 1S72. GeJ tha ort itcag dhircach, 

JIar fhior shaigdeacl corrannacli, 
S gcd' thuirt iad riiit am fireun, 

Tlia ionan an Doniiis ort! 
S ioma buachaillc 'tli' air fuar chnoc, • 

Agus ciiaille but' aige'; 
Ni guidhe bbuan do bhuntainbbuatb, 

'S a bbnaileas blio do tbapadb thii ; 
'Nuair bbcir thu ruaig air fcadli nan uan, 

'S a bbios buaireas acrais ort, 
'N tiair tbachras cabar feidh ort, 

Gu'in fcum thu bhi snasadb dha! 

Tba cabar-fjarna Dhòmhuill, 

Mar spurs' anns an talamhs' ac' ; 
Nacb innseadh sibli dbonihs' e, 

'S gum beol donib a characbadb ; 
'S cbuirinn fios gu b-eòlach, 

Gu Seòras an caraidcacb, 
Gur b-e Fear Dhuin-Dòinbnuill, 

Le Ion cbum an t-anam ris; 
'Bbiasd gun mboas, gun mbiagh gun, gbl 

Eiamb bu trie 's an talamh-s' thu ; "[c; 
Db'òl a's dh'itb thu trian do d' phiseicb, 

'S tu an t-iscan aniaideach; 
Chuir na liothaicb thu air gbnothach, 

S tu an t-amhusg aineohich, 
'S ged' thug Clann-Choinnicb miadh ort, 
j Oha b' fhiach thu 'n trcas earainn deth. 

iFaire! faire! sbaoghail, 
! Gur caochlaidhcach carach thu; 
Chunna mi.s(i Si-phort, 

'Nam pioban cruaidh, sgahanta, 

■ Nach robh an Alb' a db'aon-shluagh, 
< Ged shhicadh Mac-Chailein ris, 

i Na cbumadh riuts an eudann, 
! 'Nuair dhVireadh do chabar ort! 
'• Db'eireadh Icat an coir 'san ccarl, 
; Le trian do ncart gu bagarach, 
Na bh'eadar Asainn, a's fa dhc is, 
I Gu ruig Sgalpa chraganacli, 
I Gach fear a glacadh gunna snaip, 
i Claidlmamh glas, no daL;achan, — 
|Bu leat Sir Dòmlmull Bhk'ibhtc, 
( 'N uair dh'c'ireadh do chabar ort ! 

JDh'eireadh leat fir Mhnidcirt, 
'Nuair 'ruignfte do lihrataicliean, 

Le 'n lannan daite du-ghorm, 
\ Gu'n ciuirtc na marcaich Ico; 
- Mac-Alasdair 's Mac lonnibuinn, 
I Le 'n cuilbheirean acuinncach ; 

'Nuair rachadh iad 'san iorghuill, 

■ Gu'm b' ioghna inur Irodadh iad: — 
■'Bi'dli tu fhathast gabliail aighcar, 

Ann am Brathuinn bhaidoalach, Bi"dh cinne t-athair ort a' feithcamh, 

Co 'bhratbadh bagradh ort? 
Bi'dh fion ga chnitheamh feadh do thaiglic^ 

'S uisgc-bcatha fcadanaah; 
'S gur lionmhor piub' ga'n glcusadh, 

'NUAIU DH'CIUEAS DO CHABAR OUT! 

[Tha c ri chantuinn gur h-e Torniod ban 
Macleòid :ui Asaiima rinn " Cabar-feidh" air 
do na Rothaich cuairt a tlmirt dj dh-Asainne 
a dh iarruidh ci-fiuhe. Thh.iiiig iad r6 an 
t-samhruidii, 'n luiir a hha na boireannaicb 
leis a" spreidli air an iiiridh, agus, a r(5ir na 
sgeuhichdan a tli' airainnL-, clia n c 'mhàin gun 
d' thug jad leo inòran cruidh ach mar an ceud- 
na, ini a"s false. Thog an gnionih so fearg 
Mhicleòid agus rinn e Cabak-feiuii, oirsann 
Ijho Clilann Choinnich a ihaidii a ch:cach a 
thuirt.] 

FAILTE 'N " SGIATHANACH." 
A' Ghàidlieil loninhuinn, 

Is fhad on tliubliairt an sean-fhocal, 
"Gur uìinicathàinigdeagh chomhairle 
A beul amadain," agus tha e ro cheart. 
Feudar an sean-fhocal eigneachadh, 
ach cha bhrcugaichear e. Ach bith- 
eam-sa aniaideac]] no glic, bu ro 
mhaith learn deagli-chomliairlc a thabh- 
airt duit-se, a thaobh nan nithe eug- 
sàmhla a tha thu a' cur romhad a 
dheanamh chum eolas agus fiosrachadh 
de gach gnc a chraobh-sgaoilcadh am 
fad 's am farsuing am measg nan Gaidh- 
eal. Tha 'n obair a ta agad os làimli 
cliù-thoilltinneach, agus bu choir do na 
h-uile aig am bheil spc^is do dhiithaich 
am brcith, agus aig am bheil dhrachd- 
cridhe chum staid agus cor nan Gàidh- 
eal bhochda ath-lcasachadh, gach 
cuideachadh nan comas a dheanamh 
leat. Bheirinn iiithne dhuit os ceann 
gach ni, cùram a bhi ort nach toir thu 
geill do chomhairle nan uile. Ma ni 
thu sin, Ic miann ort gach neach fa leth 
a riarachadh, tuitidh tu ann am 
mearachd an t-.'i^eannduine "sa chosamh- 
lachd a bha 'n dhil, le mhac agus le 
asail fein, gu'n toilicheadh e iadsanuile 
a bha 'g a chòmhlachadh air an rathad 
mhòr. Tha e ni 's fhusado mharaiclie 
gach cilean aguscrcag 'san " Archipel- 
ago," a sheachnadh o lòng-bhriseadh Dara Mlos an Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 177 air òidhclie dhuirch, ghaillionnaich 
gbeamhraidh, ua tha e dbuitsa do 
chosan a slieasarali raa dli' èisdeas tu 
ris gach comhairle a bbeirear dhuit. — 
Tba beacbdan agus barailean a cbinDe- 
daoine co ioma-gtiètbeacb agns eadar- 
dheabaicbte 'sa ta crutb agus dealbb au 
gnùiseau fein, agus ciod a's minsa, tba 
gacb neacb fa letb co fdin-bbeacbd- 
ail 's gu 'm bbeil e 'sa bbavail gur 
esan fdiu a tlia ceart, agus gacb duiue 
eile mearacbdacbd. Sin agad Fionn- 
ladb lluadb a bba 'na fboirbbeacb- 
eaglais o cbeann còrr is ficbead 
bliadbiia, agus ged tba deagb eòlas 
aig air a' Ghailig, cba 'n 'eil innleacbd 
air a tboilleacbadb. Tba Fionnladb, 
m'as fior e fein, ro tbuigseacb, ro 
bbeacbdail, ro gbbc, agus 'na dbuine 
aig nacb 'eil coimeas air son a bliuaidb- 
ean maiseacb a'm measg a lucbd-eòkis 
air fad. Agus god nacb toir Seònaid a 
bhean-pbòsda cbòir fèin an cliù sin 
air, gidbeadb gabbaidb e dba feiu e, 
agus diau Lisas e a'm ièìvg an agb- 
aidb an ti ai^^ am bbeil a dhànadas 
cur 'na agbaidb. Rinn Fionnbidb 
dicbioU gu grdim fbaotuinn air gacb 
ni a cblodb-bbualadb 'sa Gbaibg 'na 
la 's na linn fein. Leugb e au scann 
" Teachdaire," " Cttairtear nan 
Gleann," " Fear-tathaicii nam 
Beann," "An Fiiianuis fhior," 
" Bratach na sithe," agus an leitbid- 
ibb sin, — agus do gacb aon fa letb bba 
Fionnladb a faofcuinn cron air cbor 
eigin. — Bba Tormadog, an t-Eilthir- 

EACH, AN SgIATHANACH, RoB PttJADH, 

Caraid NAN Gaidheal, agus Ian an 
letb-cbeud eile a' sgriòbbadb annta sin 
chum an lucbd-ducba fein atb-leasacb- 
adb, acb cba do cbòrd a h-aon diubb ri 
Fionnladb ; agus ma tba e beò f hatbasd 
agus cumbacbd nan siil agus nan cluas 
aige, cba cbòrd "An Gaidheal" ris 
ni's mo, oir is duine e aig nacb 'eil 
deagb-gbutb do neacb fo'n gbrein. Acb 
tba iomadb Fionnladb 's an t-saogbal 
fatbasd; agus cba 'n ionann iad is 
Cailean Ban j^Juileach, — duine cial- lacb, tuigseacb, aig an robh deagb-i-im 
dboibbsan uile a bba 'cur a mach ni 
sam bitb ann an cànain bhinn agns 
bblasda nan Gaidbeal. Ceart mar a 
tbàrruingeas an seillean a' mbil a's gach 
luibb agus blàtb, bba Cailean coir a' 
tarruing teagaisg agus fògbluim o gach 
ni 'sa' Gbailig. Bba gacb lide 'sa' 
cbainnt sin oirdbearc ann am beachd 
Cbailein. Bba gacb Gailig co-ionnan 
da, agus cba robb Gaidbeal o'n àirde 
deas no tuatb nacb tuigeadb e. Bba 
òrain Eob Duinn agus Dbonnacbaidh 
Bbàin maraon so-thuigsinn da: agus 
cba deanadb e tàir air ni sam bitb a 
cblodb-bbualadb ann an càinnt a 
mbatbar. Cba robb e idir frionasach, 
gearanacb, drànndanach, mar a bba 
Fionnladb Ruadb ; acb bba e tàingeil 
air son gacb dicbill a rinneadb le daoin- 
ibb fògbluimte chum eòlas a tboirt da 
air sgeulaibb, cleacbdannaibb, agus 
eacbdraidb a lucbd-diicba fein. Tha 
mi uime sin, a'n dòcbas, a' Gbaidbeil 
lonmbuinn, gu'm buia na ceudan riut- 
sa cleas Cbailein Bbcàin, agus gu;i cròdh 
iad mn'n cuairt duit chum do cbuid- 
eacbadb, agus do cbumail suas. Tba 
feum agad air do Lamb a neartacbadh 
le bbi 'gad cbòmhnadh, an da cbuid 
cbum do Leabhran taitneach a dbean- 
amb suas, agus a cbraobb-sgaoileadba'm 
fad 's am farsuing. Tba mòran ann, 
gu'n teagamb, de dbaoinibb trdun agus 
cumbacbdacb 'sa Gliailig, a nocbdas, 
tbami'n dòcbas,mòr dheagb-gbean d'ad 
tbaobb. Tba aodbair urramacb a' 
Chill- Mbàllidb ann, a dhealbb cùimh- 
neacban air fein a bhios co maireann 
ri Beinn-Neambais, leis an t-seòl air an 
d'eadar-tlic; ng licbeadh dàiu Oisein leis. 
Than t Olln-c liiiteach Mac Lacblainn 
ann, a cbladhaicb co dombain sios 
cbum seann sgriobbanna 'sa cbainnt 
a dheanamb aitbnicbte. Tba Mac 
Cboinuich, aodbair fògbluimte Cbill- 
Mbòraig ann, diàn agus deas cbum 
gacb bun agus bàrr air am bbeil fiamh 
na Gcàilig a rannsacbadh a mach. Sin 
agad, mar an cèudna, an t-aodbair 17S AN GAIDHEAL. DaraMlos an Fliogharaidh, 1875. Camshroiii ajm au Ptenton, agus clia'ii 
fliurasd fhaotuinn a bheir bàrr air a 
thaobh eòlais-san air gacli ui a bhiiineas 
do'u Ghailig. Agus c'àit an d' fliàg 
mi " Lochabar lochdarach" — duine 
fiughantacli, fialaidh, foghluimte, dcas 
gu cuideacbadh, m.àll gu cronachadh — 
suairce, sèimb, seirceil? — gu'u teagainb 
is tearc a lèitbid r'a fhaotuinn — Cha 
bheò e aig am bheil barracbd fiosrach- 
aidh natha aigc-san air cainnt, cleaclid- 
annaibh, cairdeas, treubliantas, gaisge, 
fad f hulangas, agus gacb deagb-bbuaidh 
eile a bbuincas do na Gàidbeil; agus 
CO e a tba co ullamb, ealanta, eallamb, 
chum nan nitbe sin a leagadh ris 'na 
bhriatbraibh òirdbearc agus sbnasmlior 
fein? Tba iad so uile, ma ta, agus na 
ficlieadan eile comasacb air do chuid- 
eachadb, agus tba dòcbas agam gu'n 
dean lad e. Ged nacb sàmlilaicbinn 
mi fein. acb àmliain ann an deagb- 
dliiiraclid, riii-san a dli' ainmich mi, 
gidbeadb, cha di-cbuimbnicb mi idir 
thu. Ged a bheirinn duit sgòd sear- 
moiu au trà's 'sa ris, bu cboraa leat e ; 
uime sin, gbeibb thu de nitbibh eile 
"sop as gacb seid" ceart mar a chead- 
uicheas bine sin a dbeanamb. Tba gu 
■cinnt.eacb deagh-rùu aig Comunn Gai- 
LiG Inbherneis dhuit, agus sinidh iad amach an lamb gu'n teagamb gu d' 
chòmbnadb, B'e sin an Comunn 
tlachdmbòr, geanail, dian, deas, deal- 
aidh, gu'n diòbradb, ann a bhi 'lorg- 
adh a mach gacb cuspair eugsambuil 
air am blieil iad an tòir. Beannacbd 
leat, a' Gbaidheil lonmbuiun. Buaidb 
agus piseach Ipat; agus gu mo maith a 
tbdid gacb ciiis leat. 

Is mi do charaid gu'n teagamb, 
Sgiathanacii. 

Priori, h-Bhsi!e na Oaitlhcaltachd. > 
Ceud Mios an l''hogUaraidh, 187-'. i MIANN NA BAN-EIRE AN NAICH. 

Bha duine uasal ili'aid lum an Eireann, 
agus bha a bin an ro dhoiia airson au oil. 
C'lia ro fill a loirjo iiacii reiccadli i pu ceann- 
ach an uisgebhcatlia. Bha an duine VL\r\umje-heaiha?'' eigneachadh leatha, 's cha romh fios aige 
ciod e 'dheanadh e gu thoirt oine 'n t-òf a 
thrcigsinu. Mu dheireadh, 's ann a chaidh 
e gu lighiche -bha 'san àito 'dh'iarraidh 
comhairle air son a (jalair. 

'^ Am bheil e n'ur comas ni sam bith a 
thoirt doiiih air son bean a bhios a gabhail 
na daoraich?" ars' an duine. 

" 'N e piunnsean a tha uait " ars' an ligh- 
idle, "mas e, iarr gu fcarail e, 'sna bi 'dean- 
amh eis?" 

"0 cha 'n 'eil mise 'g iarraidh puinnsean, 
ach rud-eigin a bheir oirre sgur de 'n oh" 

"Na 'm b' urrainn mise leigheas a thoirt 
air a ghalair sin" ars' an hghiche, "bha 
m' fhortau deaimta. Ach coma co-dhiù, 
dian mar so a' nochd. Thoir leat galaa 
uisge-bheatha ;igus leig leatha òl gus gu to 
miannach leatha fht-iu sgm-; agus theid 
mise 'n rathad 's a' mheadhon oidhche." 

Mar so bha. Thug an duine leis an 
t-uisge-beatha. Dh'òl a bhean e; agus anns 
a' nihoadhon oidhche, thàiiiig an lighiche. 
Dh' f halbh an dithis leis a bhean, agus shia 
iad i fuar marbh leis a' mhisg ann an seilear 
iochdiach seann chaisteil a'bha 's a' nàb- 
uidhcachd. An deigh beagan cadail, dhuisg 
i, agus shin i air feòrachd c' àite an romh i. 

"Tha thu ann an tir na bithbhuantachd" 
ars' an hghiche 'bha 'g a f halach Ihein air a 
cùl-thaobh. 

"Agus c' fhada le 'tha mi 's an tir so?" 
ars' ise. 

"Tha còrr is bliadhna" ars' an lighiche. 

" 'S cinuteadi gu 'm bheil mi marbh ma 
tha mi cho fada sin ann" ars' ise. 

"Tha cho marbh ri clich." 

"Agus am bheil thusa marbh mar an 
ccudna?" 

"Tha." 

" Agus c'fhada tha thu 'san dùthaich sol" 
ars' ise. 

"Tha còig bliadhna" ars' an lighiche. 
"Gun teagamb tha sinn uile marbh a 
reisd." 

"Tha; gach neach againn." 

Air do 'u lighiche 'm freagairt so a thoirt 
di, rinn i suidhe agus air son seal beag 
lean i air smuaineachadh gu ciiramach. Cha 
robh f hios aig an lighiche ciod e a bha i 'do! 
a chautuinn. 

Mu dheireadh thuirt i — "Tlia mi cinnt- 
each gu'm bheil thusa gu maih eòlach 'san 
ùite; am hheil fios agad c' aiV am faigh mi Dara Mies an Fhegharaidli, 1872. AN GAIDAEAL. 179 Cha robh fhios aig an lighiche ciod e 
'dheanadh e 'n uair a channaic e gu'n do 
ehir i'n dram ann an dùthaich nan spioradan; 
'a thug e 'chasan aa. TUIREADH BAINTIGHEARNA 
CHOLA, 

Gar h-e mis' th' iar mo chiùradh, 
Thug mi gealladh do 'n chiiii teir, 
Ged nach leiginn fo run e nas mo.* 

Moch 's a' mhaduinn '8 tu 'g eiridh, 
Gur math thigendh dhut feileadh, 
'N uair a sgioblaiche;idh m'endail gu falbh. 

Sealgair /c'idh air an driùch] thu, 
Bu trom lot o le d' fhiidar, 
Call fala 's do chii air a lorg. 

An la thàinig thu dh' Albainn, 
Bu làmh shònruichte arm thu, 
Tha sud firiuneach, dearbhta, gun bhòsd. 

Bu tu 'n cèarrach mòr prìseil, 
Air chairtean, 's air dhisnean, 
'S tu gu 'n coisneadh a' chis air an torm. 

Agus cearr.ich air feòirne, 

Air an taileasg ga 'n steùrnadh, 

'S tu nach iarradh, 's nach sòradh an t-òr. 

Bu tu ceinn do hichd-muinntir, 
Nach robh geur orra 'n cainnt o, 
Ann an eii-eachdas cimntais no moid. 

Ach, a Neil choir, a ghaisgich, 
Fhuair do stialiadh mu 'ii clilachan, 
'S e do bhàs chuir am fadal so orm. 

Chunnacas sud le d' cheann-cinnidh, 

lad ga d' ghiiilan gu hinnis, 

'S iomadh bean a bha sileadh an deòir, 

Gu 'n robh gruaim air do dhalta, 

'N tràth bha 'n uaigh dhuit ga treachailt, 

'Sgu'm bi 'n uair nach bu mhaslach e dhò. 

Ach na 'm b' aithne dbomh d' àireamh, 

'S ùr a' choill as an d' fhàs thu, 

Shiol nam fiaeachan àrd bu mhòr stoirm. Mac Ghill-Eathain air thus leat, 

Agus larla na Ciiile, 

Leat mac lonmhuiun bho liichairt Chrò. Leat mac .Shimidh mòr uaibhreach, 

'S larl Antruim sec chualas, 

Lochlann leat an am bualadh, 's bi choir. ■ Aitbris gach ceithreamh da uair. An am tighinn do n fheasgar, 

'S mòr m'ionndrain, 's cha bheag i, 

Mheudaichiomnadh nam fleasgachmobhròn. 

Mi ri feitheamh na foiche, 
'S fir an òrdugh dol seachad, 
Ach cha lèir dhomh fear d' fhaicinn na 'n 
coir. 

Duin'-uasal treun sgairteil, 

Ur gleusta ro bheachdail. 

Fear fial dha na bhaisteadh Niall òg. 

Abracf/ GUTH CHANADA. 
A'Ghàidheil rùnaich, 
Is ann le toileachas mòr agus le deadh-dhùr- 
achd a chuirinn failte 'us fui-an oirbh agus 
a labhruiun mu'r timchioll na briathran 
aosda: "An la 'chi 'snach fhaic:" "Gu'ra 
slàn agus gu'm fortunach a bhitheas sibh," 
Gun teagamh buiuidh dhuibh cliii 'us mol- 
adh do bhri'j,h gu'm bheil sibh a' deanamh 
oidheirp ghasda air canain bhlàth nan 
Gàidheal a chumail suas agus a sgaoileadh 
gu pougail anns an dùthaich iir fharsuing 
so. Tha bhur sgiamh boidheach, grinn. 
Tha bhur sgeadachadh tiachdmhor. Thug 
sibh cheana dearbhadh làidir seachad gur è 
bhur run suidhichte onoir a chur air cainnt 
bhlasda nam beann. Tha c soilleir mu ni 
gach Gàidhoal anns an duthaich a dhleas- 
annas do 'r taobh, nach bi è comasach focal 
a labhairt an aghaidli bimr snu idh agus 'ur 
dichioll. Is iomadh latha o'n chunnaic iad- 
san tha measail air a Ghàilig "Cuairtear" 
'n an cainnt fein. Gun amharus tha bhur 
bàigh ri tir nam beann 'us ri cleachduiunean 
nan Gàidheal araon làidir agus cliiiiteach, 
Ged nach 'eil Canada fathast ach ann an 
tiis a mòrachd 'sa beartais; feumar, aideach- 
adh gu'n d' riun siol nan gleann agus clann 
nan Gàidheal mòran cheana a chum an 
diithaich anns am bheil sinn a' tuiueachadh, 
a thoirt air a h-aghaidh gu iubhe urramach^ 
àrd. Tha paipeireau naigheachd gun àir- 
eranh air an sgriobhadh ann am Beurla 
agus ann an cànainean eile. Bhitheadh è 
na ni brònach, tàmailteach, mata, gu'm 
bitheadh a' Ghàilig gu tur gu'n leabhar no 
paipear anns am faoiladh gach neach leis an 
aill uaigheachdan an t-saoghail a leughadh 
agus a thuigsinn anu am briathran maiseach 
Oisein. Chi mi gu soilleir gu'm bheil turus 
maith roimhibh, oir tha iomadh Gaidheal 
anns an duthaich a tha toilichte agus aigh- 
earrach bho 'n thog sibh an seòl meadhoin 180 AN GAIDHEAL. Para Mlos a» FhogharaiOh, 1872. acrus a Rgaoil sibh 'ur bri'iiioan geala ris an 
t-£()iil>lieas. Tlia Canada 'smibhcachadli 
on liiiith: a^^us tlia mi 'creiilsimi gu 'in bi 
agbaitas a's mddba, agus (lichioU a's airde 
air -in noclidadh anns an aiinsir a tha li 
teaclui. Tha farsuingeachd anabarrach 
an!is an duthaich; tha leaiann toirach, 
domhainn ann an ioinadii cciirna; tha 
rathaidean iaruiiin a nis ag ioinachd air 
feadli cuibhrionn mhòr de'n tir; tha lorhan 
nU'^o .114 us abhnaicheau tana a^ainn naoh 
'eil aig tir air bith eile; tha eòlas 'us sai)rsa 
air freumh laidir a ghabhail am measg an 
t-sluHÌj,h. Nach 'eil againn, niata, aobhar 
sonruiehte 'blii g' ainbaiic ri fortan mòr. 
agus ri soirbheachadh paillt anns na laith- 
ean a iha air thoiseach oirnn? '1 ha mi 
«arbsach agus dòchasach gu 'in bi laithi^an 
sunndach, fada air am buib-achadh oirbhsa 
agus gu'n giidain sibh inmadh stigradh. 
gean 'us toileachas-iiintinn do liach (iai.lh- 
eal a bhitheas anu an ioiiadin iomallach na 
duUicba a' deanamh dachnidh bhuuaiteach 
dha fein agus mar so a' fosgbidh suas na 
duthdia. O'n tha'n seol nieadhoin a ni- 
an àird agus am biita air bioilleauli a' 
chuaisi, tlia mi 'n dòclias gu'm bi gauth 
fhàbli.irach daonnan a' lionadh nam breid- 
ean; agus gu'm bi 'n long ur eireachdail so 
furasda 'stiùradh agus a gleiiiheacjh aim 
an uidheam thogarrach. Tha sibh a' 
gealltuinn gu'n iniiidi sibh le ceum a's 
luaitho agus a's treise aim an ùin 
ghniiid. Ni bhur càinlean tjàinieachas an 
truth a thogas sibh ur f-eann ni 's airde 
agus a sgaoileas sibe a niach tuille breidean 
ris an t-soirbheas. 'Ilia ini i:lè cliinnteach 
gu'm f'eum sibh cuideachadh agus aoidli- 
I eachd fhaotainn aim an iomadh xlachaidh 
. agus aig iomadh teine. Bu ni tamailteach 
j a thachradh da rireadh, na'n diultadh 
i nridlie Gàidlicil air bith ar>iiih('arhd a thoirt 
di'.lbh agus còmhnadh adhcauamh le minrn 
's iu ilaclid ieibh, Na bilheatlh ioghiiadh 
' oirbh mu ni mise (iichioll air litir a sgriobh- 
adh a uis agus a rithist do bhiir n-ioimsuidli. 
; Is mise aig an am, 

A' Ghàidheil rìinaich, 

ilhur caraid dileas, 

"COxX.V." 
♦ 

LITIR A CEANN-A'-GHIUi;iISAlcn. 

A' filiàidheil rimaich, 
pf C'eadaichibh dhonih failto cbvidlioil a 
cliur oiibh As an earrann so de 'n duthaicii. 
Tha uii 'cluiuntinn, agus mar an ceu<lna^ leughadh, gu'm bheil sibh a' faighinn mòran 
litrirhean taitiieacli o 'ur càirdean As gach 
ce:\riiaidh de 'n cliruinuo. Agus am bheil 
sin iongantach? Ud, ud, cha-n-eil. 'Sann 
bu choir do gach (iàidlioal aig am bheil 
peis d'a dhùthaich, d'a chinneach, agus d'a 
chànain — 's mar oil speis aige do gach aon 
<liubh sid, cha Ghaidhkal e — clach- 
chuimhne 'thogail an ait eigin air feadh na 
tìàidhealtachd air son an latha 'rugadha 
lei (hid de ghaisgeach ruibii Na smuan- 
aicbibh idir gum bheil mi gu bhi a' brosgal 
no a' sotal ruibh. Chuala sibb bho 'ur n'òige 
nach d' thig an còta glas cho math do na 
h-uile fear: agus sann mar sin a dh-eirich 
dhomh-sa 's do 'n bhrosgal — cha d' thig e gu 
math dhomli. 

Tha mi faicinn ann bhur ]iaipear luach- 
mhor gu'm bheil sibh a' faighinn beagan 
btrichean air bheag briglie — eadhon, feadh- 
ainn leibeideach, dhroL'h-"ile!nach mar a 
. buir "Niall Criibr.ch" thugaibh. Tha mi 
gle thoiliclite leis na freaciairtean geur, tap- 
aid h, a tha sibh a' tabhairt do uile-biastan 
de'n t-seòrsa ud. Sa h-uilo duine liabh 
(liul)h ma dh' innnsaicheas e an ailndeal, cha 
bhi ach sineadh air beumadh, 'sair faotainn 
cion do Ghàilig a's nif dh litreachaidh 
muinntir eile. Tha Mr. Disraeli ag radh gur 
h-iad na tiolpadaii'ean, buidhf ann air an do 
dh-fhairtlich gach seòrsa de sgriibhadh, — 
agus air an aobhar sin 's eiginii doibh siu- 
cadh air smàdadh na muinntir a tha ealanta 
air. 'J'ha. mi a' creidsinn gu maitii gu'm bi 
■ n seòrs.i ud 'g ar trioblaideachadh; — 's 
cha 'n una mise ch intuinn aig a' cheart am 
so nach i sin a' cheai'tobair a blr aig "Niall 
( 'rubach." Ma bheir sibh te irt idir orra na 
caomhiiaibh a' Ghiàisg, innsibh iad-iheiu 
dhoibh, innsibh dhoibh nach d'thig as a phoit 
ach an toit a bhios inutc. Ach cieidibh-sa 
mi.sp, 's thoiribh dhiom na cluas ^n mar eil 
mi ceart, an uair a their mi gur he umaidh- 
can, b'tli-chiallaich, no bleideirean air chor- 
('ÌL;in de'n t-seòrsa sin a bhios ris a ghniomh 
tnhi-chliuiteac!i air an i-obh mi a' labhairt. 
Hha mi ro-thoilichto leis an dara litir a chuir 
" liimasdach" tbugiibh agus cho ciallach's a 
bibliair e air a' cheart scòrsa rau 'ii robh mi 
Ibein a' labhairt. Tha mi 'faicinn nach do 
cliuir an duine coir (mas e duine no boir- 
caniiach a th' agam) litir no dad eile gus A' 
'iHAiDTiRAL mu dheircadh, ach tha mi'n 
ddcbas nach do chaidil e air son sin. Thug 
ini gus a' so air cainueadh na Gràisg a bhios 
a' faighinn cron do na Ghailig; ach le 'r 
cead-sa their mi-fhein focal no dha ruibh a , Miosan FhogliaraiJh, 187 AN GAIDHEAL. 181 nise mu dheibhinn oran a chuir sibh anus 
A' GrHAiDHEAL mu dheireaclli; asrus tha mi 
'n (lochas nach saoil sibh gur li-aiin ri tiol- 
padaireachd a tha mi. 'Sfliada bho mo 
ch ill e, f hiv mo chridhe. "S aun a tha mi 
air son beagan a radh ruibh ann an spiorad 
bnitliiail. 'Se an t-òran a tha mi a' ciall- 
acb.adh, "Duanag a' Chiobair." Tha-n 
t-oran gun teagamh gle chridbeil, deas- 
bl'jiathi-ufih ; ach ged a tha, de 'thug air an 
ii.;h*'^'' ^ Icithid a chantuiun mu mhaigh- 
dioiian a' bbaile sol Smuanaichibh fein, 
fbir mo chridhe, air an ranu so: 

"Ged a ebruinn'cheadh an dùtliaich. 
Gu f(?ill Chinn-a'ghiiibhsaifh, 
Cha bhindh te ami do 'n dnraujbui p('</."0) 

Nac-h fiDV a thuirt an sean-fbocal. "A' 
.chailleach, an gabh thu 'iìgh?" — "Cha 
ghabb o'n nach gabh e mi," Tha maigh- 
dionan anns a' bbaile bheag so, cho llàth, 's 
cho maiseach 'sa tha fo'n Chriin Bhreat- 
uinnoach. 'N uaiv a chi mi prasgan diubh 
a' dol seai^had an ivathal mòr teòj;liaidli mo 
chridhe riù — ^ach te dhiubh cho gràdhach, 
's cho flnyaUa, agus gum moladh Oisean iad 
mar a mhol e Mala-mhin. Tha mise cinut 
each, f'hir mo chridhe, na'n tachradh dhuibh 
a thighinn a chaoidh an taubh so, gun cuir- 
eadh sibh leis gach focal a thuirt mi mu ribh- 
innean seirceil 'HJhinn-a'-ghiiibhsaich. Ach 
'sa'cho-dhimadh innsidh mi sgeulachd bheag 
dhuibh: Hha madalh-ruadh ann roimhe, 
agas air dha a bhi 'fa'bh an fhàsaich air 
latha liorrani toth, dh thus e ro phàiteach 
's cha romh uisge no ni air bith eile .anna 
chaisgeadh iota. M u dheireadh de chunnaic 
e ach craobh fhion-dhearcan. Bha na fion- 
dhearcan ro bhiiagha, na h-uile aon diubh 
abuich, agus iad cho lionmhor 's gun roiiih 
iad a liibadh barraibh nam mcangail. Ars' 
an sionnach, '"S ann domh a rug an cat an 
cuilcan; du na 'th" ann an sin do fhion- 
" dhenrcan, gach aon diub'i cho maiseach 's 
cho Ian; 'siad a, chaisgeas ino thart.'' agus an 
so thug e leum suas ris a' chraoibh an diiil 
gu'm biodh Ian a chra^'is aige tighinn air ais 
Ach leibeidean, cha d' fhuair e 'm bainae; — 
cha ruigeadh e litli na slighe gus na fion- 
dhearcan. Leim e, 's leini e, ach ged a 
bhitheadh e a' leum fhathasd cha dtanadh 
e tiirn. Mu dheireadh dh'ihalbh e, agus, 
ars' esan. " Tha mi coma dhe na fion-dhearc- 
an, — tha iad goirt!" — Cha-n-eil mi ag radh 
nach do bhlais còrr 's an sioiinach bochd air 
fion -dhearcan goirte. An dòchas nach dean sibh orm-sa mar a 
rinn sibh air "Niall Criibach," 
Is mi bhur seirbheiseach umhal 

CALLUM. 

Ceann-a'-Ghiubhsaich, Ceud "t 
Mios an FhogharaiJh, 1872.. / LTTIR EUNASDACH. 
A' Ghàidheil Rùnaich, 

Aig an am so de'n bhliadlma cha'n'eil 
aon aig am bheil sgillinn ruadh ri 'chosd 
agus nair de dh' iiine ri 'sheaehnadh, nach 
fag othail agus ùpvaid a' bhailo mhòir ah* 
son sàmhchair na dvithcha agus àile glan 
nam beanu. Ma thug sibh sgriob timchioll 
a' "Bhroomielaw" na cinnuidhe an eich 
iarruinn chunnaic sibh le 'ur siiilean fein na 
bha de shluagh a' fàgail a' bhaile. Gu sòn- 
ruichte air seachdain na Faireach shaoileadh 
neach gur ann a bha a' phlàigh an Glaschu 
is a h uile fear riamh a' teicheadh le a bhean 
's a chlann, gu ionad tearuinte. Nis 'us 
ciataoh an cleachdadh so, oir tha di cine' tha 
fad na bliadhna mhòr air an tachdadh la 
toit a' bhaile feuniach air aon l;\n beòil de 
àile ghlan, agus is mòr an t-ùrachadh 
dhoibh sealladh de na machraichean uaine 
agus de'n fhraoch bliadanach ghorra. Na 
saoilibh, mata, gur ann a' faotainn coire 
do 'n chuis a tha mi. Cha 'n ann idir, oir 
is ann a tha mi 's an ];in bharail gum bheil 
làithcan cluiche, mar theirear riu, tuilidh is 
tearc againn, 's e sin na 'm biodh iad air an 
gnathachadh air an dbigh so a chum slàinte 
a's falaineaclid a thoirt do 'n chreubh trid 
turns a ghabhail "a sios an t-uisge" no 
taobh cigin eile, far am biodh dragh as 
cnram, toit is gleadhraicli a' bhaile mhòir 
air am fagail na'n deigh. Ach am bheil 
sibh a' feòraich, ciod a th'agamsa ri dhean- 
adh ris a' cbleachdainn sin ? Tha direach a 
chum an aobhar, a thug orm-sa nach cuala 
sibh uara air a'mhios adh'fhalbh, adheanadh 
soileir dhuibh. Tha fhios agaibh gu'm 
bheil an sean-fhocal ag radh gur "fearr a 
bhi iis an tsaoghal na as an fhasan" a's air 
an aobhar sin thug mise am fireach orm 
maille ris a' chòrr. Thug mi sgriob air 
feadh nan garbh chrioch agus ruaig a' measg 
eileanan Innse-gall, agus feudaidh sibh a bhi 
cinnteach gur e sgriobhadh a bu lugha bha 
air in aire. Bu leòir learn a bhi ag òl a 
stigh an tsonais a bha sruthadh thugam o 
bhi coimhead air beanntan mo ghaoil a's 
a' bhi beachdachadh air àilleachd do-clioini 182 AN GAIDHEAL. ri;.r.; Mi"f anrhoghaxaidh, 1872:. •as, tir thuiniJh nan treun, no o 'bhi g" èisd- 
•achd sgcula mu na làithean a dh' f halbh 
a's mu na cleachdainnean ud a tha gu luath 
a' dol as an t-sealladh am measg sgàilean 
dorcha na h-aimsir a thrèig. Is ma bheir 
sibhse agus 'ur luchd-leughaidh cead dhomh, 
bheir mi o am gu am dhuibh cuuntas air 
•uid de na nithean amaideach agus faoin a 
bha aon uair air an Ian chreidsinn 'n ar tir. 
Cha 'n 'oil mi idir a' saoilsin gum bheil c na 
ni ccarr na nithean sin a chur air chuimhne 
mu 'm b'lsaich iad gu builench. Tha ioma 
aon diubh faoin gu leòir ach tha foglilum 
us teag.isg annta aig am. Is eadhon ged 
nach bitheadh idir, is airidh iad air cuimhne 
a chumail orra do bhrigh gum bheil iad' 
freagarrach a chum soluis a thilgeil air na ' 
h-amanan as air na cleaclidainean a tha 
'nis air siubhal seachad a chaoidh. Is ann 
na sgeulachdm, o na baotli bharailean 
agus o na sean ubagan aig sluagh a tlia sinn 
comnsach air eùlas fhaotainn air ciod i fior 
eachdraidh pobuill agus ciod iad na smioint- 
eanan agus na breitlmeachaidh a bughnàth 
leò a bhi cleachdadh. Faodaidh mata 
beachdachadh air na nithean ud a tha faoin 
gu leòir annta fèin a bhi na ni buanachd'or 
a chum ar neòlas a mheudachadh mu 
dheibhin nan linntinn ud a tha gu hiath 
ga'm follach fein a measg ceo nam bhadh- 
naehan agus sgailean na h-aoise. Tha mi 
an dòchas mata nach meas luchd-leughaidh 
A'Ghaidheil, gu'm bheil mi gòrach, amaid- 
each ged a bheir mi fo'n comhair iomadh 
gisreag is iibag is barail fhaoin. Oir cha 'n 
'eil mise, a' Leughadair ionmhuinn, gu'n 
creidriinn ni's motha na thu fein, ach air 
dhomh a blii 's an Ian bharail gu'm bheil 
solus ri fhaotainn iomadh uair far an lugha 
am bheil sùil ris, agus gliocas aig am fo 
chleòca na h-amiideachd, tha mi am beachd 
gur fhiach sean nithe nan Gàidheal aithre a 
thoirt dhoibh. Maille ri iomadh ni eile a 
tha air caochladh ann an tir nam Beann tha 
beachdan an t-sluaigh mu na nithean amaid- 
each ud air atliarracliadh mar an ceudua. 
Agus is maith gum bheil, oir tha e 'n a 
dhearbhadh gu'm bheil fòghlum 'us eòlas a 
dol am raeud, agus luchd-àitcachaidh nan 
garbh clirioch a' fas ni's tuigsiche. Ach is 
f hcudar dhomh aideachadli 'nuair a thairneas 
mi coimeas eadar staid na Gàidhealtachd 
mar a tha i nis ague mar a bha i 's rui liun- 
tin a dli' fhalbli gum bheil mi iomadli uair 
ann an teagarah a thaobh na chisc, agus air 
uair cha 'n 'eil e cho soileir dhomh gu'm 
bheil ciiisean air caochladh, anns gach ni a chum na cuid is fc'irr. Tha a thaobh an ni- 
80 "d;'i thaobli air a' Mhaoil." Air aon. 
taobh tha be.'uuichdan 'us buanachdan ri 
am faicinn, air an taobh eile, tha tiamhachd 
agus bròn. A thaobh na 'm buanachdan, 
thàinig rathad na Gàidhealtachd, faodaidh 
mi na nitliean a leanas a chomharachadh a 
mach. Tha sgoilean agus caglaisean air an 
suidlieachadh ann an iomadh gleann uaig- 
neach agus air iomadh eilein cuain far an 
robh aig aon am meadhona teagaisg agus 
gràis gle thearc. Tha rathaide mora air an 
deanadh air feadh nan garbh chrioch, a chum 
is gum feud carbad nan ceithir each, dol 
troimh na glinn is fiadhuiche cho socrach 
rc'idh is air cabhsair a bhailcmhòir. Tha mac 
talla nan creag a" co-fhreagairt do sgriach 
an eich iarruinn agus do dh' f huaim rothan 
nan carbad aige fe.idh ghleanntan'us bheann- 
tan na h-airde tuath far am bu chruaidh 
ann an linn ar n-.ithraichean do ncach an 
rathad a dheanadh n i chois. Tha bàta na 
smuide air eileauan iom ilach Innse Gall 
agus air Lochan fasgach na h àirde n' iar a. 
thoirt ro dhldtli do 'u bh;.ile so againn. Tha 
trid so iom id goireas aig luchd-àiteachaidh: 
ni Gàidhcaltaclid n.ich robh aig an athr.dch- 
ean. Tha eadhon an iuuleichd iougantach 
sin, a tha air cearcal a chur air an t-saoghal 
air a leithid a dhòigh is gun d'thig naidh- 
eachd ann am priobadh n i sdl o America 
fein, air cuid do na heileiueau a thoirt cho 
dliith oirnn is gum feud neach ann am 
Muilc no lie (ma tha cuid thasdan aige ri 
chosd) còmliradh a chumail ri a charaid ann 
an Glaschu mar gum biodh iad nan suidhe 
rau choinncamh a cheile aig an aon bhord. 
Tha mar so gun Lcig imli iomadh caochladh 
aigh air tighinn air tir nan Treun, o na 
làithean ud anns an robh aa Finneachan do 
ghnàth ann an'naimhde s d'a cheile — o na 
iinntin anns an robh suil gun leigeadh gach 
Ceann Feadhn.i òg air dha teachd a chum 
a thighcarn is f haicinn a thapadh agus a 
threubliautas trid a chreicli a thogal o 
fhcaran a clioimlicarsnaich, agus anns am bi 
a cliulaidh spuirt a bu togaraiche a bha aig 
'ur n atbraioliean a bhi mort 'sa spuincadh 
nan Gall. Tha e nis mòran nis furasda agus 
nis sàbhailte dj Baailidhe in Ghlaschu 
cuairt a thoirt feadli nan g irbh chrioch na 
bha e anns an linn anns an robh Bailie 
N'icol Jarvic cho treun agus sgriob a thoirt, 
fo cheannsal Rob Ru.idh .slhic Griogair, a 
dh' fhaicinn maise nan Troisichean, àiU- 
eachd Loch-Cliatrioua agus garbh shlios 
Blicinn Lomuinn. Ach ged a tha so uile DaraMìosaii F'aogharaiJh, 1S72. AN GAIDHEAL. 183 fior, agus ged a tha gacli Gaidlieal ro thàing- 
cil air a shon, thit gidheadh aiharraichcan 
eile air teachd nnn an lorg nan nithean sin 
a lionas mo chridlie le tianihachd agns bròn 
gach uair a bheir mi ruaig air feadli Gàidh- 
ealtachd mo Gliaoil. Tlia trid nan goireasan 
ud agns o aobharan eile, luach fearainn air 
àrdachadh a chum is gum bheil na Tigh- 
earnan trid gaol nam màltan mora air iom- 
adh gleann tiond agus sratli tirbbach a 
cliur fas a chum caoraich a chur an aite nan 
daoine. Is fada on a thubhairt an Slan- 
aighear Be-.nnuichte "Cia mòr is feùrr duine 
na caoni?" Acli cha'n'eil uair a bheir mi 
cuairt feadh ionada fnsa tir mo dhuthchais, 
nacli d'thig an smuain ann am aire gur 
eigin, nnch-eil an earainn sin ann am 
Biobul Tighearna Fearain na Gàidhealtaclid 
idir, no gum bheil iad fein is an luchd 
gnothaich air solus ùr fhaotainn oirre, oir 
tha an deanadas a' cur an coill gur i a bhar- 
ail acasan gur mòr is feàrr caora na duine. 
Is tha iad air an aobh;.r sin air an t sluagh 
f hògradh is aii- iomadh srath bòidheach agus 
gleann àillidh f hàgail nam f àsaichean tiamh- 
uidh. Far an robh iomadh dachaidh 
chomhfhurtachail, anus an robh sluagh 
moralta, diadhaidh ■,.g gabhail còmhnuidh, 
cha'n'eil a nis ach na liatli liithraichean Thug ainneart fògraidh uainn iad, 
'Sleis na coimhich buaidh mar "s àill, 
Leis na flniair 's na chunnaic iiiise, 
Biodh am fios so aig a' Bhàrd. 

Cha 'n fhaigh an dc^irceach fasgadh, 
Na 'm fear astair fois o 'sgios, 
No 'n Soisgeulach luchd disdeachd, — 
Bhuadhaich eucoir Goill is cis. 
Tha nathair bhreac na lùban 
Air na h-iirlair far an d' fhàs 
Na fir mhòr a chunnaic mise, 
Thoir am tios so thun a Bhaird." 

'X uair a bheachdaicheas mi air na h-ath- 
arrachuidli so uile, ged tha mi ullamh gu 
leùir gu aideachadh gum bheil iomadh 
caochladh maith air tighinn air a' Ghàidh- 
ealtachd, gidheadh thig tiamhachd air 
m'anam agus tiomadh air mo chridhe tra 
'chuimhnicheas mi air na làithean ud anns 
an robh "aiteas is àgh feadh nan gleann," 
mar bha an oidhche fhada gheamhraidh air 
a cur seachad ann an cidrdeas agus ann an 
cridhealas, le toimhseachain, iirsgeulan agus 
cleasan gun lochd, le iomradh air cliù na 
Fcinne agus le aitliris dàin Oisein is a cho- 
luchd ciuil. Is ged a tha solus is àirde a 
nis air sgaoladh ann am measg na fuigheal 
a dh' fhàgadh do shiol nan trcun, na na 
sgeulachdan faoin ud, cha 'n '3ÌI f hios agam fuara, agus na tolmain fheurach ghorm gu ' ^leo air thàing gach neonachas d'an d' thug 
fiiinuis a thoirt air na bha. Air an Leith- | iad geill nach robh toiseach aca oirnne a 
thir thorrach far an cluinnte ann au ciiun I dhaindeoin ar bòsd as ar mòit mu ar neòl- 
shàmhchair an anmoich sliamhruidh guth 1 as, ann an iomadh subhailc agus biiaidh 
nan salm ag èiridh o ioma.dh altair teagh- mhaiseacb. Oirbhacaoimlineasa'scàirdeas, laich, le co sheirm thiamhnidh bhinn cha 
bhuail fuaim air a' chluais an diugh, ach 
mèilich nan caorach bàna agus tabhaim 
madadh breac a' chiobair ghallda. Da rh-- 
eabh "Iselionmhorachd nan caorach, chuir 
dann nan daoin' ;iir alaban." Oir tha e 
fior mu iomadh ceàrn do tliir gharbh na 
h-Alba, mar thubhairt am Bard lleach mu 
Eilein glas an f heOir, far an d' i'buair e 
nvacli. 

"Tha tigbean scalbh na dli' fhàg sinn 
Feadh an fhninn 'n an cavnan, 
Dh' fhall h "scha till na Gaidheil 
Siad an t-àiteach, cur 'us buain, 
Tha stèidh nan Uuach tiumhuidh 
A' toirt fianuis air 'sag ràdh; 
Mar a fhuair 's a chunnaic mise 
Leig am fios so thun a' Bhaird. 

Cha chluinnear luinneafj Oighean, 

Seist nan òran air a" chldith, 

'S cha 'n f haiccar sp.ji'I mar 'b' àbhaist 

A' cur lùir lur faichu ioi ih. ' mòralachd a"s dcagh bheus ri fhaotuiun 
nam measg a dh' f haodadh nùire a chub" 
oirne an diugh. Bha iad aoidheil agus 
tabhartach ri bochdan, rachadL furan fàilte 
a chur air a' choigreach, i-^ a bheatha dhean 
adh ged nach biodh boiin 'na sporan, u's 
rachadh gabhail .age gu maith is gu roth 
mhaith, gun pheighinu, gun chain. Na 'n 
tugadh e làmh air paidheadu air son a 
shuipcir 's a leabaidh, cha ghabhta uaith e, 
is gheiblieadh e mar fhrcagrirt, 'Ud, ud, 
is gann an t-earrf.ch fiij^ an cunntar na 
faochagan. Cha'n'eil sini chr> galida is 
sin fhathasd." Ged n:.ch biodh =òr fheiim 
mata anns na sean nithean ^in r^a mi 'sa 
bheachd gum biieil lid aUhr.ah air aite 
fhaotuinn air taobh duilLagan A" Ghaidh- 
EIL, do bluigh is gum bheil iad m ir than- 
asg sgaileach nan laithean a dh' fbalbh, a 
dh-uiigeas iomadh aigne *:hlà, agu- cuimh- 
neachan tlnam'.uidlj anu a:., b.oilleach 
muinntir a tha an diugh math dh' fhaodta 
fadu fada o sgàile nam fuar bheann. Oir 184 AN GAIDHEAL. Dara ViosanFhogharaidh, 187J. tha sgeiila na h-aimsir a dh' fhalbh, cha "n e ' 
mhain mar ghath soluis don inam, ach 
mar fhuaim thiamhuidh nan caocliain uisge 
ann an gleann iiaigneach fasail "'nuair 
a thuitcas sg;\ilc na hoidhche, mar gum 
b' ann a* caoidh na bha," no mar ghaoir 
iosal mhuladach nan tonn air feasgar cmin 
anns a' cheitinn, a gbiùile ,nas air falbh an 
t-anam gu beachd smuiin, agus breillmach- 
adh air se.ismhachd nàduir agus a b-obair, 
agus air neo-nitbeacbd fhalasnc'.i gincil 
chlann daoine. Ma bbcir sibb cead dhomb 
mata bbeir mi ann an litir eile iomradb air 
cuid do na nitbcan sin. Aig an am is mi 
'ur Caraid. RUNASDACH. 

Glaschu, air Cluaidh, \ 

CeuUMios an Fhogharaidh 1872,. / NAIGHEACHDAN. 

Tha crioch a nis air a' Pharlamaid; agus 
an uair a leughar uirghioll na Ban-rijj;h, tha 
e soirbh ri fhaicinn gu "n deach barrachd 
obair a dheanamh am bliadhna, air son 
gnothaichibh na diithcha— araon aig an 
taigh a's thairis — a thoirt air an aghairt 
na chaidh a dheanamh o cheann iomadh 
bliadhna. Mu dheighinn na ceiste chud- 
thromaich a bha eadar sinn fhein agus na 
Staidibh Aonaichtc, tha e taitneach ri inn- 
seadh gu'm bheil e coltacli ris gun teid 
crioch shiochail oirre; agus nach bi i fada 
na ceap-tuislidh air son a bhi 'gàrach mi- 
run eadar an da rioghachd. Cha ruig sinne 
leis gacli ni a th'air an ainmeachadh anns an 
uirghioll Kioghall a chur sios air duilleagaibh 
A' Ghaidheii.; foghnaidh e dhuinn a chant 
uinn, gu'm bheil a chuid as honmhoire dhe 
'n t-sluagh taingeil air son, agus, toilichte 
leis, na chaidh de ghnothaichean na riogh 
achd a dheanamh air a' bhliadhna so. 

Tha na Sasunnaich a nise 'sgaoladh feadh 
na duthcha, mar as cleachdach h-o aig an 
am so. Tha mòran diubh air tigliinn thun 
na_ Gàidhealtachd. Air feadh an Eilein 
Sgiathanaich, gu deimhinn air feadh nam 
Beann uile, tha iad cho lionmhor ris na 
meanbh-chuileagan. Tha tlachd mòr aig 
na Sasunnaich ann a bhi 'gamharc air hxA 
bhcanntaibh na Gàidhealtachd, agus gun 
teagamh tha seallaidhean dc'n t-scorsa 'g 
àrach smuaintinean maiseach, oirdhearc. 
ann an cridheachan air bith aig am bheil an 
gradh is lugha do obair a' chruthaichidb, 
»gus diomhaireachd obair nàduir. Tha na 
Gàidheil a tha a ghnàth a' measg nam 
beann 's nan gleann air fas cho eòlacli air gach scalladh a tha ri fhaicinn agus gu'n 
bheil mòran diubh nach saoil dad sam bith 
^0 na ccart-sheallaidhean a thogadh si 
cridheachan nan Gàidheal 'sa' bhaile. Mar 
gach neach eile tha a' Bhan-righ fhein 
tiffhinn gu math gu tuath air an Fhoghar 
Tha iomradh air gum bheil i gu pàirt 
de 'u iiine a cliur seachad cuide ris an Diùc 
Chat'ìch a'n Dim-Roibin. Tha muiuntir 
Inbhir-nis ro dheigheil air gu'm fan i ùin« 
gheàrrna'm baile bòidheach fhein; agus 
chaidh dithis dhaoine urramach, iProbhdst 
Mac-Choinuich agns a roirah-shealbhadair, 
Maidscar Lyon Mac-Choinnich) 'ga cuircadh 
gu tàmh aig Inbhir-nis 's an dol seachad. 
Tha fear de phaipearan naigheachd Inbhir- 
nis ag ràdh gu'm biodh e ro iomchuidh 
clach-chuimhne "chuir suas anns a' bhaile 
air son a tàmha. Tha iad a' meas gun- cosg 
a' chlach so (ma bhios a leithid ann) corr air 
mile punnd Sasunnach — ach ciod e dh'aith- 
nicheas muiuntir Clacli-na-cudainn sin 
uatha ? 

Thug Ban-impire nam Frangach agus a 
mac cuairt feadh na Gàidhcaltachd air a 
mhios a chaidh seachad. Bha i ann am 
Biddeanach, ann an Lochabar, 's anns an 
Eilein Sgiathanach. Bha an dùthàich a' 
taitinn ro mhath rithe. Tha feadhainn-a 
thàinig 'na car air an t slighc ag innscadh 
gu'n robh bruidhiun mhor aice air son lite, 
' s gach seòrsa bidhe eile a's cleachdach a 
a bhi aig na Gàidheil. Tha i ag ràdh nach 
coir do na Gàidheil a Gh;aiig a leigeil bàs; 
agus gun teagamh sam bith tha i ag inn- 
seadh na firinn. 'Nuair a bha i anns an 
Eilean Sgiathanach bha iomradh mòr aice 
air a' Phrionnsa 'sair Fionnghal nighean 
Raonuill Mhic-Aonghais òig. !Mu"n do dh- 
fhàg i an t eilean sgriobh i ann an leahhar 
itn Itichd tatliaich 's an taigh-òsda, anns a' 
chaiunt Fhrangaich: — "B' fheàrr Icam ^u'n 
romh an t-eilean so, ris am bheil iomad co- 
cheangal an eachdraidh agus anns am bheil 
lanntair cho oirdhearc, air a thaghal le luchd- 
turais, agus air a mhcas leoth'a mar bu ch(Mr 
da a bhith. 

Tha am bàrr fior mhath anns gach cearu- 
aidh dc'n (Ihàidhealtachd; ach tha sinn a' 
faighinn cunnlas gu'm bhel an gaiseadh 
anns a' bhuntàta ann an àitean. 

Tha iasgach an sgadain gu math air dcir- 
cadli am bliadhna. Ged a chaidh niòrau a 
ghlacadli ann an ùitean, cha 'n 'eil e idir 
cho math 's a blia c mu'u tide so an uiridh. 

Tiia an aimsir glc fhliuch am bitheantas. 

Air a' mhios a chaidh seachad bha crith- ; ìaxa, Mio3 an Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 185 C ;h;ilmhuinn ann an àiteiin de 'n Ghaidheal- 
;aclid, ach cha deach c.ill sam bith a dhean- 
imh. NITHE NUADH AGUS SEAN. 
Thuir grliflh do na h uile; dean enrbsa rf 
beagan; na dean olc do iieach; bi a'd' fhear 
dùlain an neart ni 's mo na 'n cleacbda'di; 
agus glèidh do chaiaidfo inchair do bbeatha 
fèin; fuilinir bacadh air son a bbi sàmhach 
agus na togar cis dhiot a chaoidh air son a 
bhi labhrach. 

Facail 's am bith anns am bbeil tbu ag 
innseadb do sgeòii mur 'eil iad atoirt do 
mhuinntir eile na brigh a tha thu fein a' 
toirt asda, dia'n'eil thu a' d' fhear labhaiit na 
fìrinn o d' chridhe. 

Tha neart agus urram duinea' comh-sheas- 

amh 'n a reuson ; tha gach ni a dhorchaicheas 

t no a mhilleas an comas inntinn luachmhor 

Ì so, a' lagachadh,a'lughdatliadh,'sa' deananih 

I Beach suaracli. 

[! Seakgaidh maise ann an ùine ghcìirr, ach 
r mairidh subhailc agus tahinn maille ruiun, 
Nagus mar a's aosda a tlia eina a' fas 's ann 
a's fearr a tha ihd a' dol. 

Tha Bòidhichead ni's miosa na deoch 
liiidir; tha i a' cur an neach anns am hheil i 
agus an ncach a tha 'g amharc oirrc air mhisg. TGIMHSEACHAI>^. 

1. T]>a mi ni 's airde na beanutaibh an 

domhain, 
Agus gun bhreug thamoleudyun tomlias, 
Cumaidh 'n sealgear mi suas, 'an cluais 

a ghunua, 
Ged tha mi ni's truime na mile tunna. 

2. Skird' 6 na na beanntan, 
'S doimhne e na 'm muir, 
'Sgi^ire e na"n draighionn dubb, 
'Smilse e na 'mhil. 

3. Cha n eil <; muigli, 's cha n cil e staigh, 
'Scha tig an taigh ds eugmhais. 

4. Tri bà breaca 'n cois nan leaca. 

Nach do bhleodhnadh deur d' am bainne 
riamh. 
Ò. Tha bean thorrach 'sa' bhaile ud thall, 
'Sge torrach i, cha bheir i clann; 
Olaidh i 'm fion bharr a boise, 
'S caol a coise troimli a ceann. 
6. Teadhar fhada bhhn 
'S i 'n a liimh daonnan. 
Freagajrtean do na Toimhseachain anns 
an t seathamh kireamh de'N Ghaii>heal. 
J. Botul uisge bheatha. 

2. Uaireadair. 

3. An corraii buana. 

4. An t uisge 's roth a' mbuilinn. 

5. An hiath a falach nan eighlean. 

6. Cearc. SOP AS GACH SEID. 
'S ann an uair a' s gainne 'm biadh is coir a 

roinn. 
'S mine m.in na gran; 's mine mnai na fir. 
'S e lionmhoireachd na làimhe a ni obair 

aotrom. 
Ma their rni fhèin 'Hhu' ri mo chu, their a' h- 

uile fear e. 
Ma their thu na 's l^ir dhuit, their thu na 's 

nhir leat. 
'S call caillich a poca, 's gun tuilleadh a bhi 

aice. 
fs sàmbach an obair a' dol a dholaidh. 
S fearr pilleadh "am meadhon an alha no bath- 

adh uile. 
Niiirc nam maighdeannan an luirgnibh nan 

cailleachan. 
Tha thu cho breugach 's a tha an luch cho 

bradach. 
Tuitidh ton cadar da chathair; 's tigheadas 

eadar dh, mhuinntir. 
Na toir droch mheas air mac luideagach, no 

air loth pheallagach. 
'N uair a chailleas duine a stòras cha 'n fhiii 

a sheòladh no a chomhairleachadh. 
'S ann aig an duine fein a'sfeàirfìosc' iiitam 

bheil a bhròg 'g a ghoirteachadh. 

FREAGAIRTEAN. 

Slàn iomradh air "Callum a' Ghlinne." 
Fhuair sinn an litir mhodhail,shuairce 'chuir 
e thugainn. Chi e gu'm bheil sinn a dean- 
amh ieuma dc phùirt de na bha innte. Gabh- 
aidh sinn an còrr uaithe fhathast; ach 's eug- 
ainn duinu inn*eadh da gur mur a's fearr 
ieinn na seann thoimhscachain, ua an f headh- 
ainn iira, se sin mar a bi an fheadhainn ùra 
tìor mhath. Chi " Callum" gii'm bheil finn 
a sgrlobhadh beatha "Challuim a' Ghlinne." 
Ach 'siomadh bonaid gorm a lb' air an fheill, 
a's air an aubhar sin tuigidh "Callum" nach 
e bheatha sa 'tha againr.e 'n ar beachd. 
Coma co-dhiu, "'Chalìum" lean thusa air 
àbhachd do shinnseir, agus. cuimhnicb ged a 
thachras iomadh bodachan gnu riut aig am 
bheil fuath do gach ni dhe'n t seòrsa, nach 
"toir iad fo'n iiir na's miigh' na bheir 
Callum." 

Chi "Gille nan rann" gum bheil siun'a 
toirt "Slàn le Fionn-airidh anns a' Bheurla. 
Bithidh ar luchd-leughaidh toilichte 
FAILTE fhaighinn anns A' GuAiDHEALair 
a' mbiosso,bho an "SGIATHANACH" air 
an romh mùran diubh eòlach anns an t-seann 
"Chuairtear." 

Tha R. B. ag iarruidh oirnn a leth-sgeul a 
ghabhail ri ar luchd-leughaidh air son niear- 
achd beag a rinn e anns an àireamh mu dheir- 
eailh a \haobh bèis an OUamh Leòdaich. 
Chaochail an t-Ollamh Mac Leòid air IGmh 
is cha-n ann air an 19mh mar tha air a chur 
sios. 186 AN GAIDHEAL. DaraMlosanFho OPtAN MOLAIDH DO CHOMUNN NAN GAIDHEAL ANN Ai 
BAILE THORONTO. 

Le Eoghan Mac-Cholla. 

Clad fàilte air Coniunn nan armnnn deas, foinnidh, 

Ni diitbcbas an ath'raicliean 'cburaail a suas, 
Seann dùtbclias nan Gàidbeal, an cliii a's an canain — 

A' cbainnt sin a tbàinig Ijbo Adbainh a nuas — 
Mar Bud a's an t-eideadli, air srùid no air sleibbte, 

Ta uallacb, deas, eutrora — grinn, greadbnacb an snuadb; 
Sàr-ebomunn mo cbridbel cba'n iogbuadb ged bbitbinn 

'An so, mar is dbgheacb, a' guidbe leo buaidh. 

Mo gb;iol na fir iira nacb cuireadb an cùl-tbaobb 

Ri Ceob-aidb an dùlbcba — fìor dbiitbaicb nam Bard: 
Bbo mbac rigb na Fèinne gu Donnacba Ban geur-bbinn, 

Co 'n tir sin fo 'n gbrein air a b-aosdàin bbeir bàrr? 
Co'n neach leis nacb solas j^bi 'n cuideacbd lucbd òrain? 

Deagb iomradb 'n an cònibradb mo stor agus m' àgb; 
Bi 'bb sil)bse nis dileas do cbleacbdiiinu co rlogliail, 

'S a cbaoidb cba teid dltb air caiunt gbriuu nam beann-àrd. 

€ba 'n eòl domb toil-inntinn is mo na bbi cluinntiun 

Piob mbòr nan dos cnaimb-gbcal is fonnmboire fuaim; 
'N uair tbeid i gu combraidb air faicbe no 'n seòmar 

B' e'u ceòl tbar gacb ceòl learn a tòrman 'nam cbluais; 
X am lannan a rùsgadb, 's na b-àrmuin do 'n run i 

Air naimbdean a' briicbdadb le gnùisean gun gbruaim, 
Suas "Gillean an Fbcile" air pioban deagb-gbleusacb, 

'S cba duilicb ri leughadb co 'n taobb a gbeibb buaidb ! 

'S iad cleacbduinn nacb miosa gu neartacbadb cbriosa 

'Bbi tilgeadb nan Cabar 's a' cur na Cloicb-neirt: 
'S e sid a rinn làidir ar u-atbraicbean ta'cbdacb— 

Mo tbruaigb iad 'tbig ceàrr orr' a' stàibnn nan glac! 
Am fear leis an snaracb 'bbi 'galtrum no luaidb air 

Gacb lùtb-cbleas grinn uasal ta 'n uair so 'n ur beacbd, 
Cba deanainu a cbàineadb, ged 's cinuteaob a ta mi 

Gur siocbaire grannd' e de db-àl air bbeag tblacbd. 

Ged 's mitbicb nis dbòmb-sa 'bbi 'criocbnacbadb m' òrain, 

Tba tuille gu leòir a bu mbiann leara a ràdb 
Mu dbeigbinn ua tir sin tba daonan air m' inntinn — 

Seann Albaiun do-cbiosnaicbt', do 'n fbirinn tbug grùdb, 
Ciad soraidb tbar cbuan bbuam 'g a b-ionnsuidb, mo cbruadal! 

Bbi 'n so mar cun fuadain fad' uaip' — acb ged 'tba, 
Mq 'n tcid as mo smuainteau tir àluiun nan cruacb-bbeanu 

Bitbidb 'n cridhe so f uar anns an luaitbre a' cnàmh ! ENGLISH DEPAKTMENT. SEPTEMBER, 1872. E HISTORY OF THE HIGH- 
LANDS. 

lere are few things more import- 
» the Gael at this moment than 
history of his country. It does 
as if the language of the Gael 
destined to be stamped out ere 
If the history of the Highlands 
the Highland people is not written 
|l after that stamping out has taken 
, I have no hesitation in saying 
it never will be written. No one 
fT'ending to any acquaintance with 
h subject, acknowledges that there is 
H] real history of the Highlands in 
»rt. There are books on the subject, 
re valuable in their way, and deserv- 
u to be carefully studied, if it were 
)F to see how very little they contain 
jfjal Highland history, and to realise 
bl duty devolving upon the present 
»(eration of Highlanders. What has 
b(a printed on this subject may almost 
b( placed under this one head, — ^just 
wit was necessary to the history of 
Ejland and of the Saxon court in 
Stìand. 

iVhere are we to look for the mate- 
ris with which to build up the very 
ijjortant edifice of Highland history? 
ilm afraid we are not so fortunate in 
t s respect as the Irish have been. Ire- 
1; d has been very much in the same 
F'dicament with the Highlands in so 
f as that her history, as written, has 
Im just the western skirt, or fringe, or 
f/ters of the History of England, and 
irped, twisted and torn to suit the 
Irposes of the garment to which it 
Ts the draggled fringe. When the 
tmachaidh of Erinn bethought them of their duty in this respect, what did 
they do? They set about ascertaining 
and arranging the native materials, 
chiefly in manuscript. Their country 
had its own historians, its story-tellers 
and its bards : it had its schools and its 
places of retreat for the learned classes. 
But, just as with us, these sources of 
information were ignored by the writers 
whose compositions were accepted in 
England and Scotland as Irish history. 
Even so patriotic — or pseudo-patriotic — 
a man as Tom Moore wrote a "History 
of Ireland," for the English booksellers, 
and that work is accepted as genuine 
history. Subsequently when the late 
piofessor O'Curry was eng.ii^ed on the 
old MSS. of his country in the rooms 
of the Royal Irish Academy, the late 
distinguished archroologist, Dr. Petrie, 
and Tom Moore, paid him a visit. The 
poet asked the professor what those 
yellow tomes were upon which he was so 
intent, and noticing the confusing 
characters inserted upon their pages, 
he inquired if the professor could de- 
cipher them. O'Curry gave a brief 
account of the MS. before him, and of 
others of the same class, telling the 
poet that he was transcribing and 
translating it. " And I," exclaimed 
the poet, "took upon me to write the 
history of my country, and yet I did 
not know of the existence of the mate- 
rials from which it should have been 
written !" 

For a number of years, O'Curry and 
O'Donnovau were engaged upon these 
MSS., making facsimilies, copies, and 
translations. Three volumes of results 
have appeared, viz., '' The manuscript 
materials of Irish History," and two ISS THE GAEL. Sept., 1871 volumes of tlie Irish " Breliou Laws." 
The former vohirae consists of a course 
of lectures by O'Curry, giviug a sort of 
popular introduction to tlie various 
classes of Irish MSS., tracing their 
history, their subjects, and their pre- 
sent places of keeping. By the uhani- 
mous testimony of all competent wit- 
nesses, this is one of the most valuable 
contributions of modern times, not only 
to Irish history and archaiolog}', but to 
all history. It is a work of which the 
whole Gaelic race has reason to be 
proud ; and more than that, it goes to 
encourage us to set about doing for our 
own branch of the Gaelic people what 
O'Curry did for his. 

I may mention here, that a very im- 
portant contribution was made to the 
materials of Irish history by the Ord- 
nance survey of Irpland, although that 
contribution is not included in the 
volumes to which I refer. Whilst the 
survey was going on, such men as 
O'Curry and O'Donnovan were picked up 
in their respective localities, the one 
from Clare and the other from the 
southern part of Kilkenny, and attached 
to the statF of surveyors, for the purpose 
of eliciting and utilizinj* the topo- 
graphy of the country. Vast stores of 
materials were thus collected besides 
what were utilized in perfecting the 
survey records; and among the private 
MSS. of O'Curry will be found 
treasures little inferior to what he has 
published in his lectui-es. It is to be 
hoped tliat these MSS. will not be 
allowed to be forgotten and lost. 

But I may be asked, " ^yhat analogy 
is there Ijetween our case and that of 
the Irish in respect to MSS.? We 
have no manuscripts in our own 
tongue?" Perhaps not; but perhaps 
we have. There is not very long since 
the .same thing would have been said of 
Ireland. She liad no MSS. until they 
were looked for ; and when looked for, 
it was not always in her own libraries 
they were found. Some of them were found in Eome, some in Loraine, somi 
at Oxford, and others at Stowe an(j 
elsewhere. For any thing we know a! 
this moment, there are scores of volume.) 
of the same kind, pertaining to ou.| 
country in the Tower of London and ill 
Dumbarton Castle. What were th< 
records which Edward carried awj_ 
with him from Scoilaud, and what beii 
came of tlmm ? There is every reasoè' 
to believe that they included Gaelic 
records and other native productions. 
No systematic and persistent search 
has been made for them, or to discover 
what was done with them. This is an 
inquiry which I would call upon the 
Gaelic Society of Inverness to under- 
take. And to enable it to set about the 
work in a business-like way, a fund 
should be formed, and contributions 
obtained even outside the member- 
ship. 

But there are traditions still extant 
in the country which require to be 
collected, compared, and arranged ; and 
there are the legends and the romances 
both in prose and verse, which must 
perish with the Gaelic tongue if it is 
destined so to go. This is another and 
very important duty devolving upon 
what we hope wnll shortly be recognised 
as the premier Gaelic Society, having 
as it has the privilege of being seated 
in the centre of the Gaelic country. 
The country must be mapped out for 
the purpose of this gathering, and the 
most competent men in each district 
called upon to render service in this 
cause. It is a very curious thin^ that 
many of the legends, in particular, 
which O'Curry mentions as existing in 
Irish MS., should be found in various 
stages of disentcgration, and, in some 
cases, apparently in a more perfect 
state, in tlie more secluded glens of our 
mainland and in the most flistant and 
inaccessible of our Western Isles? This 
suggests the desirableness of more inter- 
communication and co-operation be- 
tween the Gaelic people in Scotland 3ept., 1872. THE GAEL. 189 md in Ireland. For political purposes, 
hey have been systematically antago- 
nized and estranged ; and itis nouncom- 
inon thing to find the Irish taking up 
:he missiles prepared by the English, 
lud slinging them at the Highlanders, 
ust as Highlanders lend themselves for 
( purposes of English prejudice to assail 
j :he Irish. No history of the Highlands, 
■ Worthy of its subject, can possibly be 
put together, under the influence of the 
1 intagonism to which I refer. In the 
iame way! must apprise our friends in 
Ireland of the loss they also sustain by 
yielding to that vandal feeling in Eng- 
land which sets Irish hands to scratch 
the eyes out of Highland heads. It is 
only with the assistance to be had from 
the old Gaelic story-tellers in Barra 

||and Kintail, that some of the Irish 
(shoicest legends can be restored to any- 
'tliing like their original i_>roportions and 
finish. This we know ; and many more 
things pointing to this interdependence, 
arc equally certain, though not yet 
quite so well known. 

There is another analogy, however, 
between the case of Ireland and our own 
which I must mention here, viz., the 
bearing of the Ordnance Survey. This 
survey is at present going on in the 
Highlands. Can any one tell what is 
being done to fix the topography, to 
elicit the traditions which may be said 
to hang upon the topography, and to 
preserve the scraps of lore which cannot 
fail to turn up in the course of search- 
ing for the meaning and the origin of 
the names of places ? Here is an ad- 
mirable opportunity afforded for col- 
lecting vast quantities of the choicest 
materials for Highland history. But to 
,be turned to account, we must set com- 
: peteut men to the work. Have we 
I done so? Or have we given the sub- 
' ject a moment's consideration ? 

I have been told that there are 

several Gaelic-speaking men employed 

- on the Ordnance Survey, and that some 

of them are devoted in a measure to the work of elucidating Gaelic names. 
I am further informed that at the head 
office there is a competent Gaelic 
scholar through whose hands every- 
thing of this kind is made to pass ere it 
is acceiDted as settled; and that in a 
book accompanying each section of the 
survey maps, there is a sort of digest 
given of the topography. This is very 
interesting, gratifying, and valuable, 
so far as it gots; but there will be a 
great quantity of matter, as I have 
said, turned up in the course of the 
Ordnance inquiries which, although 
irrelevant to the purpose of the in- 
quirers, should be carefully preserved, 
and in our present chaotic state, we 
do not know what on earth has 
been done so as to insure its preserva- 
tion. I would here suggest that 
the Secretary to the Inverness Gaelic 
Society should be instructed to write 
to Mr. Carpenter, of the Ordnance 
Survey at Southampton, to ascertain 
what is being done, and what further is 
necessary to be done towards turning 
the work now in hand to the best ac- 
count for the purposes of Gaelic His- 
tory, philology and archa3ology. At 
the same time, the Society should 
establish relations, as quickly as possi- 
ble, with the officers of the Survey 
over the countrjs not only for the sake 
of the objects for which the Society 
exists, but in the hope of being of some 
service in rendernig the Survey itself all 
the more perfect. 

Without moral or philosophy, I leave 
these hurried suggestions to be pondered 
by the readers of The Gael. A FRAGMENT OF OSSIANIC 
POETRY. 

Through the kind attention of a 
correspondent in Lochalsh we are glad 
to be able to present to the attention of 
our readers a genuine fragment of Ossi- 
ajiic poetry that has never before 190 THE GAEL. api)eared in print, the very existence of 
which, indeed, is known to very few. 
It is exceedingly interesting as a relic 
of ancient poetry, for ancient it uiKjues- 
tionably is, presenting in every line 
abundant internal evidence of be- 
ing the composition of a very remote 
period. It has all the characteristics of 
the poems attributed to O.ssian, the son 
of Fingal, nor will Celtic scholars fail to 
perceive its bearing upon the still 
unsettled controversy as to the authen- 
ticity and genuineness of the poems of 
the Bard of Morven. One gladly wel- 
comes even the feeblest ray of light or 
elucidation of what many still persist 
in considering a dark and mysterious 
guestio vexata. Of the history of this 
fragment our correspondent, a poet 
himself of no mean order, writes as 
follows: — "I have much pleasure in 
sending you annexed a piece of very old 
poetry — Osiàanic I think. It was taken 
down from the recitation of an old 
tailor who died in Kintail a few years 
ago. I do not know where another 
copy of it could be found, except one I 
sent some years ago to the Rev. Thomas 
Maclauchlan, now Dr. Maclauchlau of 
Edinburgh. I shall be curious to hear 
what you think of it." 

BARUACHD DHEIREANNACH 
OISEIN. 

(a fragment.) 
Seisear sinne saor o shliochd, 

Seisear nach do smaoinich lochd, 
Chaidh fear dheth 'n t-seisir fo lie, — 

'S mòr fàth mo chlisgidh 'noehd. 

Coigear sinne a' del air ghleus, 

Sud e li-ugad Righ na Greig, 
O'n 's dearbiita dlminn a del air chuairt, 

Bhuineadh uainne fear dheth -n trend. 

Ceathrar sinn a' sealg re seal, 

A bhuidheanu anna 'nach gabh gior; 

Air clio cruaidh 's dan cuirte leinn cath, 
Bhuineadh uainne fear dheth na fir. 

Triuir sinn 'an gniomhan cor, 
'G aithrÌB thairis air chleas arm, 

8hiubhail a' ghrian o ear gu iar, 
'S bhuineadh u«iimt 'n triath gua ohealg. Suidhidh sinn 'nar dithis a muigh; 

Sgaoilidh sinn fo 'nar gean : 
Thainig an t Aog mar bu dlighe, 

'S bhuin e uarns' an dara fear. 

Mise 'nam aonar 'nan deigh, 

Cha bheatha dbon:h ach am bàs, 

Cha tainig air thalamh 'nuas 

Aon neach leis nach cruaidh an cà 

'S mi 'n aon chnò cli-fhas 's a 'mhojj 
Gun chnò eile n am fhasgath; 

'S gearr mo bhogadh gu tuiteam, 
'S a' ghaoth dol fodham gu farsuci 

'S mi 'n aon chraobh a dh-fhas 's a' 
Mar stoc a bhuaileas an fenn ; 

Cha bheathu dhomh ach am bas, 
'S mairg 'ga fàgar a' làmh lom. 

Caoilte, Goll, agus Oorraidh, 
Agus Oscar uallach, slios-gheal, 

Mise 's Ruidhne o'n a' mheann-bhei 
Gum b'e sud ainm an t-seisir. 

So interested are we in the abov 
we subjoin for the benefit of ou 
lish readers a translation which w 
somewhat hurriedly this afterno( 
is tolerably literal, and the sen 
manner and tone of the original 
found reproduced with cousic 
fidelity. The difficulty of doing 
to such compositions in any trans 
however laboured, is very great, 
who have ever tried it will : 
admit : — 

OSSIAN'S "SONG OF SORROW 
HIS OLD AGE. 

(a fragmbnt.) 
Six childless men were wo, who ne'er < 
harm — 
A brave and blameless life we lived 
But one of us soon slept beneath the 
Remembering him this night I'm ■ 
wae. 

Five were we now, five warriors of r 
Woe to the foe that dared to beard i 

Death came again, as he had come b 
Another hero vanished from our \ 

We then vrere/our, hunting the fore 
Fair were the arms our good righi 
did wield ; THE GAEL. 191 ilin valour saves not from all scaitli — 
tlier warrior fell in battle-field. 

m were three, far-famed for valorous 

3ds ; 

s o'er their harps sang of our feats the 

die, 

2 pursued his course from east to west, 
iost another — chief withouten guile ! 

-J > then sat upon the green hill-side 
"a all we love we're fated still to part) ; 

Death, unlooked for, came again, 
mljtook the sole companion of my heart. 

i alone, the last of that brave band ; 
3mbering other years, I sit and mourn ; 
ted we must die, but still 'tis sad, 

3 the j ourney whence shall none return. 

nut cluster on the hazel bough, 
[ast nut I— the rest are fall'n and gone, 
to fall, I tremble in the breeze, 
wandering through the woods makes 
rie moan. 

t tree of the clump upon the hill, 

and withered, I stand all alone, 
1 1 loved are gone, and soon must I 
jlhke the leaves that on the earth are 
rown. 

bold, and Oorrie brave, and Gaul, 
Oscar fleet of foot and fair of skin, 
and Euno, from the hill of fawns — 
le were the Six in love and Wiir akin. 

;g to call attention to the exceed- 

3auty of the sixth, seventh, and 

hi quatrains of the above in the 

'q<.al Gaelic. Every Gaelic scholar 

Igree with us that it is altogether 

D'Sible adequately to reproduce them 

£y other language; and yet how 

% and obvious is their meaning; 

(P'xpressive they are; how exqui- 

il natural and simple and tender in 

ii native form ! It will probably 

ii to the reader conversant with the 

\r of Ossian, to ask — If Ossian, the 

n of " Fingal," " Calodin," &c., is 

t^uthor, how happens it that he 

ibes himself, as well as his five 

mions, as " Childless," " Saor 

Lochd," sine prole f He was the 

: of Oscar, and Oscar is mentioned with praise and pride as one of the 
heroic band commemorated in the 
fragment. How then could Ossian 
speak of himself as " childless," with a 
son, and such a son as Oscar too, by his 
side ? The only plausible explanation 
seems to be that the Oscar here men- 
tioned is not the son of Ossian, but 
another warrior of the Fingalians of the 
same name — an earlier Oscar than the 
poet's son, for Ossian describes this 
Oscar and himself as close companions 
on the war-path and in the chase, when 
both were in their strength and prime. 
Or is it possible that the author of these 
verses was not Ossian, but a later 
bard of the Fingalian period who hav- 
ing outlived the companions of his 
youth, and fallen on evil days, finds 
mournful consolation in sunning him- 
self in the "■ light of long departed 
years," and commemorating the deeds 
of more heroic times. Eten admitting 
that the poem is not the composition 
of Ossian himself, but of a somewhat 
later and inferior bard, it rather gains 
than loses in interest on that account. 
It is unquestionably a fragment of Fin- 
galian poetry, entitled at least to rank 
with. Semi Dana ov ''Ancient Lays," and 
manifesting in every line the stamp and 
impress' of a very remote period, just as 
a celt of stone or bronze connects us 
with pre-historic times. Another solu- 
tion of the difiiculty we have been 
considering, has been suggested to 
us, since writing the above by an old 
Glencoe man, a great Secmachaiclk 
and repository of ancient folk-lore, 
whom we happened to meet during an 
evening ride this afternoon. He sug- 
gests that the word " SHochcV should 
be taken here not in its primary, but 
in its secondary sense — "Saor o 
Shliochd" — not meaning, as he opines, 
childless, buttribeless, without followers; 
the bard and his five companions hav- 
ing voluntarily banded themseves to- 
gether for a time, that they might 
acquire the greater glory by their un- 19: THE GAEL. assisted exploits in war and in the 
cliase. This he says, was a common 
practice among the ancient Gaels, and 
he instanced an old and well known 
Sgeulachd in which a number of 3^oung 
men are represented as banding them- 
selves together, a sort of "Free Lances," 
who set out in quest of adventures and 
greatly distinguish themselves for the 
•space of "a j'ear and a day." The 
abrnpt apostrophe in the second line 
of the second quatrain is curious. 
Even granting that the Fingalians may 
have heard of Greece and Ptorae, the 
mention of the "King of Greece" in 
such a composition seems odd and out 
of place. We rather incline to believe 
it to be a corniption of the text that 
crept into the piece while floating on 
the stream of oral recitation. A con- 
jectural mention would be — 

Sud iad h ugacl Pagli na Fein'. 

meaning, These then were the warriors 
to uphold thy cause and bring honour 
to thy race, thou King of the Fingal- 
ians ! We have given the poem, how- 
ever, just as it came into our hands, 
" with all its imperfections on its head." 
The difficulties we have been consider- 
ing, if they are to be regarded as 
blemishes, seem to us also to point very 
conclusively to the authenticity and 
genuineness of the fragment as a whole. 
— Nether- Lochaber Correspondent of 
Inverness Courier. FAREWELL TO FINAEY. Eirirh agun tiuqainn, 0, 
Eirich agus tiitgainn, 0, 
Eirkh agus tiugainn, 0, 
Farewell, farewell, to Fiiiary. 

The wind is fair, the day is fine, 

Swiftly; swiftly, runs the time; 

The ^5oat is floatini; on the tide, 

Tha,t. .wafts me off from Finary. 

Eirich agus, &c. A thousand, thonsaud tender tics — 
Accept this day my plaintive sighs; 
My heart within me almost dies 

At thoiiglit of leaving Fiaary. 
Eirich agus,' &c. 
With pensive steps I've often strolled 
Where Tingal's Castle stood of old. 
And listened while the shepherds told . 

The legend talcs of Finary. 
Eirich agus, &c. 
I've often paused at close of day, 
Where Ossian sang his mart>al lay ; 
And viewed the sun's departing raj^, 

WandVing o'er Dun Finary, 
Eirich agus, &c. 
AlU-na-CailUch's gentle stream. 
That murmers sweetly through the greei 
What happy, joyful days I've seen, 

Beside the banks of Finary. 
Eirich agus, &c. 
Farewell, ye hills of storm 'and sno^v, 
The wild resorts of deer and roe ; 
In peace the heath cock long may crow^ 

Alon? the banks of Finary. 
Eirich agus, &c. 
'Tis not the hills nor woody vales 
Alone my joyless heart bewails; 
A mournful group this day remains 

Within the manse of Finary 
Eirich agus, &c. 
Can I forget Glenturret's name? 
Farewell, dear father, best of men ; 
May heavens joys with thee remain 

Within the manse of Finary. 
Eirich agus, &c. 
■Mother! — a name to me so dear — 
Must I, must I leave thy care, 
And try a world that's full of snares, 

Far, 'far from thee and Finary 1 
Eirich agus, &c. 
Brother of my love, farewell; 
Sisters, all your griefs conceal ; 
Your tears suppress — your sorrows quell. 

Be hai-ipy while at Finary. 
Eirich agus, &c. 
Archibald, my darling child. 
May heaven thy infant footsteps guide, 
Should I return, may 1 find 

Thee smiling still at Finary. 
Eirich agus, &c. 
must I leave these happy scenes! 
See they spread the flapping sails! 
Adieu, adieu my native plains ; 

Farewell, farewell to Finary. 
Eirich agus, cfcc. ept.lS72. THE GAEL. 193 NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

The deer forest and shootings of Glen- 
itrathfarar, belonging to Lord Lovat, in the 
arish of Kihnorack, Inverness-shire, have 
een let to Mr. Weyness, an American 
entleman. at an animal rent of £4000. 
Dingwall. — At the Quarter Sessions of 
le County of Ross, held on Tuesday, Mr. 
lex. Hay, solicitor, Dingwall, was appoint- 
i Procurator-Fiscal of the Justice ot Peace 
ourt, in room of Mr. John Shaw, vrho had 
isigned. 

Important Exchangk of La>:ds in Inver- 
Ess-SHiRE. — We unilerstand that Mr Bailie 
iQchfour, and Sir J. W. I'amsden, Bart., 
ave made an aggreement for the exchange 
fthe former's lands within tlie parish of 
aggan, for the latter in the parishes of In- 
erness and Dores. The value cf the lands 
id others so to be exchanged, are common- 
reported ro be worth on either side up- 
irds of £200,000. 

'tkince Charles & Flora Macdonalr. — 
must notice a popular and poetical delusion 
)Olit Prince Charles and Flora Macdonald. 
Diig-writers and painters have fancied, and 
ade other people believe, that Flora went 
andcring about with the Prince for a con- 
derable time, watching over his sleep in 
ives, in a kind of Juan and Haidee fashion, 
lapted to the Highland meridian. Now, 
1 this hap])cns to be mere imagination; and 
the reality is quite romantic enough, 
id at the same time perfectly respect 
)le, I think, being something of a Platonist, 
at these inaccurate representation of poets 
id painters ought to be discouraged. In 
)mt of fart. Flora, was but two nùjlds in 
impany with the Prince. The first night 
as on board the open boat that carried him 
d her ami Neil Macdonald (father of Mar- 
ill Macdonald, Duke of Tarentum) from 
snbecula to Skye, The second night was 
the house ofI\liss Flora's future father-in- 
vr, the brave old Macdonald of Kingsburg. 
1 the following day she escorted the Prince 
Portree, and that night, "he slipped out 
the, house," says Boswell, "leaving his 
ir protectress, whom he never again saw." 
■'W." in .Scolsman. 

Wallace's Sv/ord — The Countess of 
tadon arrived at Kilmarnock from England 
Tuesday night last, on her way to Loud- 
n Castle. The Coun tess brought with her 
)m England the sword of Wallace. This sword has been preserved at Loudoun Castle 
from the Death of Wallace until five years 
back, when it was removed by the late 
Marquis of Hastings to his seat in Leicester- 
shire. On the death of the Marquis in 
1868 it passed into the possession of the 
present Countess. The mother of Wallace 
was a daughter of Loudoun, and on the 
death of his uncle, Sir Reginald Crawford 
of Loudoun (hanged by the English at Ayr), 
Wallace had the custody of his only 
daughter, Susannah Crawford of Loudoun, 
who married a son of Sir Neil Campbell, of 
Argyll, and was ancestress of the present 
Countess of Loudoun, the hereditary cus- 
todian of the sword of William Wallace. 

Nationality of our Regiments. — A re- 
turn just before Parliament gives the 
nationality of the various officers in the 
different regiments of our army, There are 
altogether ^5982 English, 809 Scotch, and 
1711 Irish. In none of the regiments do 
the Scotch officers show a preponderence 
save in the Highland regiments. The 
greatest portion of Scotch officers is in the 
79th or Cameron Highlanders, which has 
25 Scotch to 8 English and 7 Irish officers. 
The 92nd or Gordon Highlanders, the 42nd 
or Royal Highlanders, and 78th Highlanders 
have each 19 Scotch officers. The 42nd 
has 15 English and 4 Irish officers, while 
the 92nd has 12 and 5 Irish officers,- and 
the 78th Highlanders has 10 English and 
10 Irish officers. Of the Household Cavalry, 
in the 1st and 2nd Life Guards, and Royal 
Horse Guards, there are only II Scotch 
offiicers to 64 English and 15 Irish. In the 
Cavalry of t'le line, there are only 81 Scotch 
officers, to 605 English and 161 Irish. In 
the Royal Artillery there are 104 Scotch, to 
1088 English and 190 Irish officers. In the 
Royal Engineers there are 52 Scotch, to 424 
English and 134 Irish. 

Permission to Tenants to Kill Hakes 
and Rabbits. — The EJgin Cournnt states 
that Colonel James Grant, M.P. for the 
counties of Moray and Nairn, has just 
granted permission to the tenants on his 
astate of Main, to kill hares and rabbits on 
their farms. This concession is quite a vol- 
untary one, and the tenantry highly 
appreciate it. They are allowed to kill these 
destructive animals themselves, or by deputy 
without any restrictions whatever, so that 
it will be their own fault if they suffer dam- 
age. 194 THE GAEL. Sept., 1872 GAELIC BURSARY. 

On this iubJGot Professor Blackic addresses 
the following letter to the Editor of The 
Inverness Courier. 

"Altnacrai;^', Oban, 2d August 1872. 

"Sir, — At the late meeting of the Inver- 
ness Gaelic Society, at which I had the 
honour to be present, one of the speakers 
announced that it was in prospect to found 
a bursary for a Gaelic student from the 
funds of the Society. I presume this bur- 
sary is intended not only for the advance- 
ment of Highland talent generally, but, in 
connection with that, specially for the 
encouragement of the GaeVc language and 
literature. On this supposUion I venture to 
make the following suggestions, trusting 
that they will meet with the kindly consid- 
eration of the Society: — 

"1. That the qualifications for holding 
the bursary shall be general excellence in 
the studies of the schools attended by the 
student previous to his joining the Univer- 
sity; and in addition to this a colloquial 
command of the Gaelic language. 

"2. That at the commencing of every 
season, during the term of his bursary, the 
student shall be examined of his knowledge 
of Gaelic grammar, philosophy, and litera- 
ture, according to a graduated scale of 
progress; and l\\?± a fair pass in this exam- 
ination shall be a condition sine qua non of 
the annual p ^yinent of his bursary. 

"3. That the ([ualification of the student 
shall be tested by impartial persons well 
skilled in the Gaelic language, to be named 
by the Society. 

"If these, or some such regulations be 
made, our Gaelic students will be induced 
to join classical and Celtic philology in a 
fashion equally pleasant and profitable, 
calculated no less to exercise their usefulness 
in school or pulpit, than to plant their lin- 
guistic studies on a broader and a firmer 
basis. — I have the honour to be yours, &c. 
"John Stuart Blackie." 

The ARciYT.KsniRE Gatherisg. — On the 
ocwision o'" the home-coming of the Princoss 
Louise at Invcrary last year the lairds of 
the county of Argyll who were present to 
welcome her Royal Highness determined to 
organise an annual social meeting in the 
county. To carry out this idea an associa- 
tion was formed under the presidency of the 
Marquis of Lome, which adopted the name 
of the " Argylcshire Gathering" and intends to inaugurate its proceedings by a ball at 
Oban on the 1st of October, at which, it is 
stated, the Marquis of Lome and Princess 
Louise, Marchioness of Lome, will be 
present. 

IsLAY— Ordination.— On Tuesday, the 
13th inst., the Free Presbytery of Islay or- 
dained the Rev. Alexander Lee, A.M., to 
the pastoral charge of Kildalton and Oa. 
The Rev. James Pearson of Kilarrow pre- 
sided on the occassion, and after the ordina- 
tion, suitably addressed tiie pastor and 
people. Dr. Maclauchlan of Edinburgh, and 
Rev J. F. Macara, Kinloss, being present, 
were associated with the Pj-esbytery. At 
the close of the services, the young minister 
received a most cordial welcome from the 
members of his flock. 

Call to the Rev. Mr Kennedy Ding- 
wall. — The Free Gaelic Congregation of 
Greenock met on Thursday, the 16th 
August, and agreed to present a call to the 
Rev. John Kennedy, Dingwall, to become 
their minister. 

The East Coast Herring Funixc. — 
The total catch of herrings to this date for 
the 3300 boats from Aberdeen to Wick 
inclusive is 830,000 cjaus, of wliich two-thirds 
are on the Aberdeen coast, Fraserburgh 
alone having about lOO.OuO crans. The 
I Wick catch is only about 50,000, or half 
last year's to a like date. The catch on the 
I whole coast is 20,000 less than last year's, 
! but a good deal above the average of former 
years. 

Sale or an Invf.^ness-shire Estate.— 
The estate of Raasay and Rona, in western 
[nveruess-shire, \\ii<. exposed in Dowoll's 
Rooms, Edinburgh, on Friday, at the upset 
price of £50,000, and after keen competition 
was secured for George Grant RIackay, 
Esq., of Rosehall and Obim; at the sum of 
£55,000. 

On Thursday the 22nd August, the 
Masgow Presbytery met in the Govan 
Established G.'.elic CJlmrch and ordained 
Mr David MacKeuzie as Pastor of that 
church. In tlie evening a soii-ee was hold 
in tho Govan Hall, when a Bible and Psalm 
Book, a handsome gown and a purse of 
sovereigns were presented to the new minis- 
ter. Addresses were given by Mr D. 
MacMaster, tho cluurmau; by Bailie Mac 
Farlane, and tho Rev. Messrs Stevenson, 
Ruthei'glen; MacLachlan, Tarbert; Blair, 
St. Coluuiba; and Brown, assistant to Mr. 
Blair. jL.2>r O-JLZIDSIEJ^L. TREAS MIOS AN FHOGHARAIDH, 1872. I Leabh.] [8 Air. CALLUM A' GHLINNE. 
Earran II. 
B' e Galium* an t-aon a b' oige de 'n 
teaglilacli, agus mar is trie a thachair, 
b' esan ailleagan agus annsachd na h- 
uile neacli; bu gliriau 's bu gbealach 
.gacli ui 'theireadh no 'dheanadli e. 
Bba e 'ua leauabb tirail f allain eireacbd- 
ail. 'Na f bior leauabuidbeacbd, tbais- 
bean e buadbau inntinu a bba 
combarraicbte— bba 'aignidbean maotb 
soitbeamb ciuiu so-gbluasadacb, agus 
a cbuimbue gramail, dionacb. Sbuidb- 
eadb e gacb feasgar Sabaid gu sambacb 
tosdacb ag eisdeacbd le dian aire ri 
ceasnacbadb an teagblaicb, agus ri 
leugbadb a' Bbiobuil. Ann 's a' 
cbeatbramb bliadbna d' a aois db' 
aitbriseadb e gu pongail 'na cbainnt 
liotacb shimpblidb fbdin, Eacbdraidb 
a Cbrutbacbaidb; Tuiteam an duine; 
Togail na b-Airce le Noab, agus Sgrios 
an t-saogbail leis an Dile. Ki b-uine, 
obaidb a cbur do sgoil na sgireacbd, 
a bba mu cbeitbir mile db' astar 
uaitlie. Be Leabbar aitbgbearr nan 
Ceisdean, auns a' Bbeurla, leis an 
Aibideil Eomanaicb agus Eadailteicb, 
maille ris na fogbairean agus na comb- 
fhogbaireau, agus mu leud na boise do 
fboclan da-litreacb agus tri-litreacb 
air a' cbeud duilleig, a bba air uiseacb- 
adb auns an sgoil mar an ceud leabbar 
fogbluim. Aig ceann seacbduin no 
dba, cbo luatb 's a fbuair Galium 
lamb-an- uacbdar air a cbeud duilleig, 
cba robb a null no nail aige acb 
agbaidb a tboirt a db' aon leum air 
"Criocb araid an duine," mar sin 
fbuair e 'macb gun dail nacb b' fbeal- 
adbà an sgoileireacbd; coma co-dbiu — cbuir e 'uebd ris an ucbdaicb, agus 
mu'n robb e thar dusan bbadbna dh' 
aois, tbog e uiread do fbogblum 'sa 
bba am maigbistir-sgoile comasacb air 
a tbeagasg dba. Mu'n am so, fbuair 
e leabbar araidb a rinn greim agus 
drugbadb combarraicbte air 'intinn — 
ursgeul gaoil da 'm b' ainm "Paul and 
Virginia." Bba 'n t-ursgeul anabarrach 
tiambaidb so-gbluasadacb. Ged b' 
iomadb oran gaoil agus cumba a 
cbuala Galium air an seinn agus air 
an leugLadb, lucbdaicbte mar bba iad 
am bitbeantas le mulad 's le bron, le 
iundrainn 's le cianalas, le bristeadb- 
cridbe 's le diiil-bbristeadb — cba d'rinn 
iad riamb acb ro bbeag de dbeargadh 
air aignidbean an coimeas ris an 
ursgeul ud. Be criocb an ursgeoil, an 
deigb bliadbnacban do 'n gbaol bu 
dealasaicbe agus a bu dilse, taobb air 
thaobb, gaol nacb do lasaicb riamb 
roimb dbiomb cbairdean, no roimh 
tliuaileas lucbd mi-ruin, gun deacbaidb 
Virginia a bbatbadb. Bba dealbh 
anns an leabbar, a nocbdadb mar a 
fbuair Paul i, ann an oir a' mbuir-làin, 
le a broilleacb ruisgte, agus a folt 
dualacb camagacb riobta le feamuinn 
's le lirein a letb-cbombdacb a muineil. 
Bba 'leitbid de bbuaidb aig deireadb 
cianail an ursgeoil ud air cridbe maotb 
Cballuim bbocbd agus gur trie a b' 
eigin dba teicbeadb a macb do bbadan 
coille a bba dlutb do 'n tigb, gu bbi 
'fosgladb tuil dborsan a cbridbe ann an 
comb-fbulangas ri cranncbur cruaidh- 
fbortanacb " Phoil agus Virginia" 
" Tba tri nitbe a tbig gun iarruidb, — 
an t-eagal, an t-iadacb 's an gaol " 
agus CO aca 'bba no nacb robb ursgeul 
" Phoil agus Virginia" ann an tombas 196 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhogharaidh, 1872. airbith'na mhathair-aobhair dha,laidh 
galar a' ghaoil gu scaiteach fuatbasach 
air Galium mu 'n am ud, og 's mar a 
bha c ; cba b' fhada gus an d' fbairicb 
esan do rireadh Nach 'eil gaol ann cJio 
teth ri's a cheud ghaol. Air latha de iia 
laitbibh an uair a bha Galium mar sud 
a sior-chnuasachadb ciod a dheireadh 
dha fèin na 'm biodh e iinns an t- 
suidheachadb dbeucbainncach 's an 
robb Pol, thainig ceard a dh' ionnsuidb 
an tighe 's an anmocb, le 'tbeaghlacb 
's le 'asail agus Ic 'chuid acfhuinn. 
Be gnaths nan ceard aig an am ud, a 
bhi dol mu 'n cuairt o bhaile gu baile, 
a' deanamli spainean de adhaircean 
cruidh agus reitheachan agus a càradb 
phoitean agus choireacban. Bha cairt- 
ealan saor fosgailte dhoibh ann 's gach 
baile, oir ged a bha iad am bitheantas 
borb fiadhaich, mi-rianail 'n an cliù, 
bha iad feumail 'n an gairm. Gha 'n 
iarradh iad aite taimh a b' f hearr na 'n 
atha, far am faighte i. Dh' fhuirich 
an ceard agus a theaghlach corr 'us 
seachduin. Bha nighean aige a bha 
mu 'n aois cheudua ri Galium. Bha 
i na caileig bhoidheich sgiobalta, aoigh- 
eil, thaitneich, shunndaich. na 
cheud oidhche a thainig i do 'n bhaile, 
thigeadh i 'stigh 's an fheasgar am 
measg an teaghlaich ; bha i ro ealanta 
air aithris sgeulachdan, agus 'na ban- 
òranaiche thaghta coidheas am Beurla 
's an Gailig. Bha cluas-chiiiil ro mhath 
aig Galium ; bha orain annasach aig a' 
bhan-cheard air fuinn agus teisean lira 
nach cual e riamh roimhe. Air feasgar 
àraidh, air dhi a bhi 'seinn oran 
Eireannach d'am b'ainm "■ Donnyhrooh 
fair" — ann am priobadh na sul, thuit 
Galium ann an gaol oirre agus be sin an 
gaol gun choimeas am fad 's a' mhair e, 
thug e ach beag a leirsinn 'sa clilaist- 
eachd uaithe. 0! ciod e dh'eirich dha; 
an e gur h-i nighean a cheaird a chois- 
neadh a cheud ghaol ged a bhiodh i cho aillidh ris a' ghreini dh bha an t-saighead dhiomhair an sas 'n 
a chridhe, ach — Ged a chuir Cupid an t-ultach 'na bhroil- 

Icach 
D'a shaighdean coronach caol, 
A dbniigh air a chxiislean 'sa chuir luchd 

air a chokiinn, 
Lels an do tbiiit e ge b' oil Zeis." 

Ged a bheirte an saoghal dha, 

Cba 'n irmseadb e 'n sgeul do 'n te 'rinn No do neacli air bith ; chum e air 
fhein e. Latha no dha an deigh so, 
air dha bhi na shuidhe 's an tigh sgoil, 
CO chaidh seachad an uinneag, ach an 
ceard agus a theaghlach, air a thurus 
gu tigh tuathanaich a bha mu leth- 
mhile air falbh. 'N uair a sgaoil an 
sgoil 's an fheasgar, air falbh chaidh 
Galium cho luath sa bheireadh a chosan 
e, an taobh a ghabh an ceard. Nuair 
a rainig e Bealach-an-droighinn, dluth 
do thigh an tuathanaich, co a chunnaic 
e ri taobh an fhrith-rathaid a' trusadh 
counaidh, ach a bhan-cheard agus a 
mathair? Ghabh e air adhart gus an 
deachaidh e as an t-sealladh orra; 
thionndaidh e air a shall agus thill e an 
taobh a thainig e . Ann san dol seachad, 
chunnaic e Marsali aig taobh an rath- 
aid agus i a ceangal a cual chonnaidli 
— sheall i na aodann gu bathaiseach, 
caoin-shuarach. Labhair e focal no 
dha rithe gunmoille a chur air a cheum. 
'N uair a chuir e cul a chinn rithe, 
sheid i suas gu sunndach iolagach 
luinneag '•'' Donnyhrooh fair;" luathaich 
Galium a cheum oir bha gach ponnc 
de 'n teis ud o na ghuth - cinn a bu 
mhilse a bhuail riamh air a chluais, a* 
dol mar shaighdean geur troimh a 
chridhe. Mu 'n deachaidh e fad air 
adhart, shuidh e air cloich ri taobh 
an rathaid; chuir e a lamh ri 'cheann; 
dh' analaich a' Gheòlraidh air airson na 
ceud uair. Smuainich e, na 'n rachadh 
leis rann no dha chur an eagan a cheile, 
gun tugadh e faothachadh d'a 'chridhe 
briste. Thoisich e mar a leanas, air 
fonn " Donnyhrooh fair :" — TteMXlosau Fhoj^uuraidb, 1872. AN GAIDHEAL. 197 Co 'dhireas am bealach sa ghiulaineas 

beannachd, 
A dh' ionnsuidh an fhiurain 'oh' fhas 

cùbhraidh deas fallain — 
Oigh ùr a' chuil cUannaicli d' an can- 

ainn am fonn. 

Ged dhuraiginn luaidh air gacli buaidh 

agus loinn 
'Th.' air oigh a' chuil dualaich 's nan 

cuach-chamag grinn. 
Tha mo chlarsach garbh-fhuaimeach, 

'sa teudan air fuasgladh, 
Mur tig Ceolraidh nan teisean 'chur 

m' eislein air fuadach, 
'S a ghleusadh mo bhuadhan gu bual- 

adh nam ponnc. 

Co dhireas am bealach, &c. 

Tha 'gruaidh mar na caoran 's iad 

sgaoilt' air a' chrann, 
Tha 'cneas mar an f haoilean air aodanu 

nam tonn — 
A broilleach caoin fallain cho min ris 

a' channach, 
Thug mise dhi gealladh — 

"Air t-athais," arsa 'choguis, 'si'togail 
a guth 'na bhroilleach, "thoir an aire 
nach cuir thu a' bhreug 'n a do cheud 
oran; ged a thug thu do ghaol do 'n 
bhan-cheard, cha tug thu do ghealladh 
dhi. 'n uair 'san do chuir i druidh- 
eachd ort le a suilean is ann a chuir i a 
ghlas-ghuib ort." Ann am priobadh 
na sul, dhealaich Galium agus a' Cheol- 
raidh ri cheile ; cha deachaidh e ni b' 
fhaide air aghaidh ann an deilbh an 
orain. Mar a bha e 'g eiridh gu falbh, 
chuala e fann-ghuth ciuil a' snamh 
air osaig thlath an fheasgair. Shaoil e 
air tus gum be guth mills druidheachd- 
ail Marsali a bha e a' cluinntinn, acli 
'n uair a thàr e ni b' fhaisge dha ! bu 
Deo-choslach ri cheile iad! Clod e a 
bh' ann, ach guth tùchanach reasgach 
brogach buachaille a bha ag ioman a' 
chruidh gu todhar, agus ciod e a bha e 
*seinn ach oran a rinneadh uair eigin 
do luidseich bhochd neo-sgiobalta a' 
mhuinntir na sgireachd a ruith air 
falbh le ceard. 'Nuair a chuala Galium 
gu riochdail soilleir an rann a leanas : " Tha mithlachd air do chairdean, 
'S tha tamailt air do dliaoine 
Thu bhi falbh le ceard a giulan s|)ain- 

ean, 
'S maileid air do chaol-druim" 

cha d' eisd e ris a' chorr, shin e a 
chos ris an astar, agus mu 'n d' rainig 
e 'dhachaidh fhuair e cuibhte do 'u 
bhan-cheard ann 's na h-uile seadh. 
Dh' fhaodta 'radh do rireadh d'a 
thaobhsan, — " An gaol a thig le cabh- 
aig, cha bhi e fada 'fuarachadh," agus 
chuir e roimhe nach glacta a rithisd e 
ann an lion-mhoguil a ghaoil giis am 
biodh 'fheusag ni V fhaide na 'f hiaclan, 
Gha robh a' bheag do chreideas aig 
Galium ann an geasaibh no ann an 
gisreagaibh, ach riamh cha b' urrain e 
thuigsinn cia mar a thuit e ann an 
gaol cho breisleachail air a' bhan-cheard 
mur a b' e an drughadh lasanta cianail 
a rinn ursgeul Phoil agus Virginia air 
'inntinn, agus riamh 'na dheigh sud cha 
robh ach beag umhail aige do ursgeu laibh 
gaoil, agus b' fhada uaithe a chliuth- 
achadh d 'a chairdean oga a bhi 'g an 
leughadh. Bi a bharail gun robh moran 
de na faoin sgeoil annasach a tha tigh- 
inn a mach gach seachduin ann 's a* 
Bheurla ri barrachd cron na niaith do 
oigridh an latha. B' aithne dha ban- 
charaid og a fhuair deagh oileineachadh 
le rogha gach eiseimpleir, a thainig a 
mach gu seirbheis do Ghlaschu, agus a 
bha fo dheaghtheisteas marshearbhanta 
thapuidh sgoinneil, easguidh, churam- 
ach.ach coltach ri ioma te a bharr oirre, 
thoisich i ri leughadh an " London 
Journal" agus cha b' fhada gus an do 
chuir a chuid ursgeulan spleadhach a 
leithid de thuainealaich 'u a ceann is 
gun d' fhas i cho dearmadach mi- 
shuimeil mu a dleasdanais agus gum b* 
fheudar d'a ban-mhaighstir cead a coise 
thoirt dhi. Thainig latha na h-imrich 
oirre, ach cha d' thainig mac larla no 
Moraire 'g a giulan air falbh ri solus 
na gealaiche ann au carbad cheithir- 
eachach, gu a posadh gun fhios d'a 
chairdean a dh' aindeoin co le 'm b' 198 AN GAIDHEAL. Treas Hlog an Fhoghazaidh, 187Z. oil e, agus gu a togall suas a dh' aon 
bheum o thraillealacbd onoracli a chos- 
naidh gu greadlinachas ailgliiosacli 
na moralachd. Dli' fliaodadli i bhi air 
a deagli phosadli oir dhiult i lamli fir no 
dha de a coimpirean fliein, agus tha i 
nis na seaun mhaighdiuu: cha b' fliiu 
leatba na coisichean agus clia d' thaiuig 
na marcaichean. 

MUILEACII. 
(Ei leantuinn.) MU NA SEANX GHAIDHEIL. 
VI. 

Thug sina faiaear mar fliuair Coian- 
each Mac Ailpein an rioghachd PJnct- 
eacli a cliionu gu 'm b'e an t-oighre 
dligheacb a thaobli a shcan-mliàthair, 
màthnr Ailpein, a bi piuthar Aougliais 
agns Chusantin a bha le clieile 'n an 
rlgliribh air na Plctl. Tliachair an ni 
so anus a' bbliadhna a.d. 843. Aig an 
am so, fo riagliladli Choinnieh chaidh an 
da rioghachd, agus an da f hine Ghaidh- 
ealach, na Plcti agus na ^cotl, aonadh 
ri cheile gu bhi 'n an aon sluagh. Tha 
cuid de sheanachaidhibh ag radii gun 
do cbeannsaich Coinneacli na Plctl ann 
an cogadh, agus gun d'tbug e an riogb- 
acbd a macb le faobbar a' cblaidbeimb ; 
acli tha an nl sin mi-cboltacb agus do- 
cbreidsinn gun deanadb prasgan beag de 
db-Earragbaidbealaicb Ijuaidh a thoirt 
air a' cbuid eile do na Gàidhcil ; is ami a 
fhuair e coir air an riogbacbd a tbaobb 
a sbean-rabàtbar mar a fhuair Seuraas 
VI righ na b-Alba coir air riogbacbd 
Sbasuiiin ann an liunibb an deigli sin. 
Tba ùgbdair an Leabbair "Nennius" a 
sgrlobb mu'n bbliadhna a.d. 858 ag 
radb mu na Picticli ''tertiam partem 
Britanniae tenuerunt, et tencnt usque 
nuiiC:" 'Se sin an Gailig : Bha sealbb 
aca air trcas earrainn Bbrcatuinn, agus 
tha serdbk aca olri'e gus a nlse." 
Chaidh so a sgriobbadli mu cbòig 
bliadbna deug an dcigb do Cboinneacb 
Mac Ailpein riogbacbd nam Pieteach 
fhaotainn, agus tha c soilleur nacb deacb- aidh an sluagbacbasgairtno a dbitheach- 
adb leis na Scotl, acb gun robb lad a* 
gabhail còmbnuidb anns an aon dùtbaich 
cheudna 's an robb iad roimbe, ged a 
fhuair iad Coinueach Elgk nan Scotl ga 
bhi 'na Rigb os an ceann. Dearbhaidb 
na Seauacbasan Eirionnacb a sgriobb- 
adli mu tbimchioU nan amannaa so aa 
ni ccudna, oir their iad ^'Mlgh nam Pic- 
teach" mar tbiodal ri Coinneach Mac 
Ailpein, ni a tba 'nocbdadh gun robb an 
sluagh agus an riogbacbd a Uitbair aig 
an am sin, agus nacb deacbaidb idir an 
lom-sgrio3 mar a tha cuid a' cumail 
a macb gu mearacbdacb. Tha e 
sgriobbta ann an Seanacbasaibb Mor- 
roinn Ulladh gun " d' fbuair Coinneach 
Mac Ailpein Pilgh nam Pieteach bas" 
mu'nbbliadnaA.D. 858, agus tba Nennius 
ag radb '■'Elgh nam Pieteach" rismar au 
ceudna. Fhuair e bas aig Dun-fothair 
ann an Siorramacbd Pheairt, aon de 
Chaistealaibb nan seann righrean Gaidh- 
ealach: agus tbainig Dombnull Mac 
Ailpein gu bhi 'na rigb an aite a 
bhruthar, ni a bha a reir an t-seann lagh 
Albannaich a bha air a cbleachdadh am 
mesLS'^nanGaldheal Pieteach. Thelrear 
Pilgh nam Pieteach ri Dombnull mar aa 
ceudna, oir tha Seanacbasan Ulladh ag 
radb "gun d' fhuair Dombnull ]Mac Ail- 
pein Rigb nam Pieteach bas" anns a' 
bbliadhna a.d, 862. Righicb dithis 
mhac Choinnieh a ritbist, Cusantin agas 
Aodb, fear an deigh fir agus b' e 
an tiodal a theirteadb riusan " Righ- 
rean nam Pieteach." A tbaobb Chu- 
santin faodar a thoirt fainear, nacb robh 
an t-ainm so riabb air aon de na Seoti 
agus nacb robb e acb air aon de na 
Righribb Picteacli roimbe so, se sin air 
bratbair scan mbatbar Choinnieh; agus 
uime sin tba e ro chosmhuil gur ann air 
a shon-san a thug Coinneach an t-ainm 
air a mhac foin. 

Mu'n bbhadhna a.d. 900 tbainig 
Cusantin Mac Aoidh, mhic Dhomhnuill, 
mbic Ailpein gu bhi 'na Rigb air na 
Pictich. Anns a' blibadbna 1)18 chuir 
an Rigb so air ccauu nan Gaidheal cath Treas Mios an Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 199 gailbheach ris na Lochlninuich air an d' 
fhaair iad buaidh; agus anns a' bhliadb- 
na 937 chuir e cath ris na Sasunnaich; 
mharbhadh a mhac anns a' chath so. 
Cha 'n 'eil iomradli sam bith air a 
dheanamh air na Scoti aig an am so, oir 
dh' fhuirich iad 'n an tir fein ann an Ear- 
ragbaidheil, agus chuir na Picti 'u an 
tir na cathan fuilteacb so ris na 
Locbluinnicli agus ris na Sasunnaich: 
a' dearbbadh mar so gum b' iadsan 
iarmad nan treunlaoch gaisgeil a chog 
ris na Romanaich agus ri Agricola aig a' 
Gharbh-mhonadh, ceudan bliadhna 
roimhe sin. Fhuair Cnsantin bàs ann 
am mainistear Chill-Rimhinn agus b'e 
an tiodal a theirteadh ris "Righ Alb- 
ainn." 

Re na h-iiine so dh' fhuirich na Scoii 
na'n dùthaich feiu; cha d' f hag iad idir i 
a cheannsachadh nam Plcteacli no a 
ghabhail seilbh 'n an aite air am fear- 
ann. Dearbhaidh na seanachasan Eir- 
eannach so, oir tha iad ag innseadh 
dhuinn gun do mharbhadh Goraidh Mae 
Arailt Righ Innse-Gall leis na ^cotl 'sa' 
bhliadhna A.D. 989, agus gun d'rinneadh 
an gniomh fuilteach so 'n an tir fein an 
Earraghàidheil. Thachair so mu thim- 
chioll còrr agus seachd fichead bliadhna 
an deigh do Choinneach Mae Ailpein 
rioghachd nam Plcteacli fhaotainn, agus 
feuchaidh e dhuinn gu soilleir nach 
d' fhàg na Bcoti Earraghrddheil idir. 
Ged a chaidh an Righ aca do dhùthaich 
nam Picteach gu bhi 'riaghladh os ceann 
an da shlaaigh, dh' fhuirich iadsan 'nan 
tir fein, mar a dh' fhuirich na h-Albann- 
aich 'n uair a chaidh Seumas YI. do 
bhaile Lunnuinn gu bhi 'na Righ air 
Breatuinn gu h-iomlan. Agus na fin- 
eachan Gàidhealach a thàinig a nuas 
uapasan is ann an Earraghaidheil a 
gheibhear iad gus an lii an diugh, ni a 
dhearbhas nach d' fhàg an sinnsear an 
dùthaich fein riabh, oir nam fàgadh, 
gheibhteadh iad ann an àitibh eile de 'n 
Ghaidhealtachd mar an ceudna. A 
thuiileadh air so tha GàiHg Earraghaidh- 
eil nas faisge air a' Ghailig Eireannaich agus nas mo air a measgadh leatha na 
Gàilig earrainu sam bith eile dhe 
Albainn. Tha na h-argumaidean so 
uile a' dearbhadh nach d' fhàg na Scoti 
an tir fein, agus nach ann uapasan a 
dh' ionnsuich a' chuid eile de shluagh na 
Gàidhealtachd a' Ghailig, na 's mo na 
'sann uapa a shiolaichiad mar shliochd; 
ach gur ann a fhuair iad i a thaobh 
dùthchais mar dhileab o'n sinnsearaibh 
a ghabh còmhnuidh an Albainn o chian, 
leis an robh i air a labhairt ann an tir 
nam beann re nan ceudan bliadhna mu'n 
d' thàinig na Scoti a nail thar chuan na 
h-Eirinn. 

Mu'n bhliadhna a.d. 1020, timchioU 
deich bliadhna fichead an deigh bàis 
Ghoraidh Mhic Arailt righ Innse-Gall, 
thàinig sluagh agus duthaich nam Pict- 
each gu bhi 'faotainn ainme nuaidh, 'se 
sin Scoti agus Scotia na Scot-fhonn. 
Bho 'n am so cha chluinnteadh luaidh 
tuilleadh air na Plctl ann an Eachd- 
raidh na Dùthcha. Chaidh iad as an t- 
sealladh mar a chaidh na Caleclonalch 
ann an làithibh an Impire CJionstantlus 
Chloruis. B'ann r'a linnsan a fhuair na 
Caledonaich an t-ainm nuadh " PlctV 
ainm a lean riutha fad seachd ceud 
bliadhna; agus a nise air dhoibh an t- 
ainm so a chall, fhuair iad ainm nuadh 
eile, Scoti; gidheadh cha robh ni ùr 
sam bith 'nam measg ach an t.alnm 
agus an teagJdach riogliall. Chaidh 
Ainm a' ddnnich atharrachadh o'n a dh' 
atharraicheadh an Teaghhich Bioghail; 
ach dh' fhuirich an luchd-aitich gun 
chaochlaidh gun atharrachadh sam bith, 
ach mar a bha iad roimhe, direach mar 
a dh' fhuirich na Caledonaich o shean 
'nuair a fhuair iad an t-ainm nuadh, 
Picti. Cha robh anns na h-ainmibh 
so ach sloinneadh a fhuair iad o na 
Seanachaidhibh a bha sgriobhadh mu'n 
tJmchioll anns an Laidinn ; cha bhuin- 
eadh iad dhoibh a thaobh dùthchais, oir 
b'e an t-ainm a bha dualach dhoibh'o 'n 
sinnsearaibh, na Gaidheil. Chaidh an «- 
ainm Picti air chall, ach dh' fhuirich an 
sluagh, ris an abairteadh na Picti, agus 200 AN GAIDHEAL. Treas Xios an Fhoghataidh, 1872. a' chanain a blia iad a' labhairt gun 
atharrachadh mar a bha iad riabh amis 
an tir. A chionn gum b' ann de na 
Scoti a blia an teaghlach rioghail, sgaoil 
an t-ainm so thairis air an dùthaich gu 
leir, ionnus nach abairteadli ach Scoti vh 
an t-sluagli agus Scotia ris an fir ; ach 
b'e so an t-ainm a tlieirteadh o sliean ri 
Eiriun 's a luchd-àiteachaidh leis na 
seanachaidhibh a sgriobh anns an Laid- 
inn ; gidheadh cha d' aidicheadh riabU 
e leis na Gaidlieil, aon chuid an Albainn 
no an Eiriun, ged a tba e nise air a 
ghabhail leis na Gaill mar ainm na tire 
agus an t-sluaigli, oir their iadsan Scot- 
land ri h- Albainn agus Scots ris na h- 
Albannaich. Anns a' bhliadhna a. d. 
1158, Sgriobh Aindreas,Easbuig Ghall- 
thaobh, leabhar " Mu shuidheachadh 
Albainn/' anns am faighear na briath- 
ran so, "Albania quae nunc corrupte 
Scotia appellatur," — se sin 'an Gailig, 
" Albainn ris an abrar'a nise gu mear- 
achdach Scotia." Tba na briathran so 
a' dearbhadh gun robh aon de na daoin- 
ibh a b' ionnsuichte anns an rioghachd 
'g a mheas 'n a mhearachd truaillidh 
aig an am sin a bhi 'ag radh Scoti mar 
ainm ris an t-sluagh agus Scotia ('se sin 
Scotland) ris an rioghachd d' an goirear 
Albainn. Agus tha iad a' nochdadh 
mar an ceudna nach robh esan a' creid- 
sinn aig an am sin mar ni air an robh 
(> s gun do cheanusaicli na Scoti 
Earraghaidhealach na Seann Ghaidheil 
Albanuach, oir nam biodh cha b' urr- 
ainn e a chainnt ud a chleachdadh le 
firinn; agus anuair a dh' atharraicheadh 
ainm na tire agus an t-sluaigh gur h-ann 
a dh' eirich so bho na righribh ùra a 
thainig a steach air an tir a bha dhe 'n 
fhine Scuiteich. 

D. B. B. OISEIN:— A LINN AGUS A 
BHARDACnD. 

{Air leantuinn.) 
Nach anabarrach farsuing a bha 
beachdan a' bhàird aig an robh comas a leithid do choiraeas a dheanamh, agns a 
chuir ann an dealbh co riomhach. 

Ach cha 'n ann an spealtadh cblogad, 
agus ann an iomairt nan lann 's nan 
sleagh, 'tha Oisein 'sa ghaisgich ainmeil 

;us curanta. Tha sprochd 'us tiamh- 
aidheachd mhor r'am faicinn ana am 
mòran de dhàin Oisein. Dh' fhagadh 
esan an deigh na Fcinne, agus is ana 
'na shean laithean, maille ri Malamhia 
nan seod,beanuasal ant-sàrlaoich Oscar, 

chuir e a bhàrdachd ri cheile. Tha 
e daonnan rioghal, àrd, 'us measail 'n a 
sheanachas, agus bha tuille mor 'us 
truscan cian a' chomhraig a' lionadh 
anama. Bha Pionnghal beusach, caoin, 
'us càirdeil mar an ceudna. Bha e 
gaisgeil agus buadhmlior anns an stri, 
agus caoimhneil nasal ris an anfhann. 
Is i so an earail a thug a sheanair do 
Oscar nan lann am feadh a bha iad a' 
cuideachadh ChuchuUin an aghaidh 
Shuaran nan long : 

" A mhic mo mhic, thubhairt an. righ, 

Oscair na stri 'na t' oige; 

Chunn' am do chlaidheamh nach mln, 

Bha m' uaille mu m' shinnsear mor. 

Leansa cliii na dh' aom a chaoidh; 

Mar t' aithrichean bi sa fein,; 

Mar Threunmor, ceud cheannard nan 

saoi, 
ISIar Thrathul sàr athair nan treun: 
'N an oige bhuail iad am blàr; 
'An duanaihh nam bard tha 'n cliù, 
Bi-sa mar shruth ris na sàir; 
Ri laigse nan lann cho ciiiin 
Ri aiteal gaoith air laon an fheoir. 
Mar sin bha Treunmor nan sgialh, 
Is Trathul, ceannard nan triath; 
Mar sin bha mo ghniomli 's an t-sliabh. 
Bha 'm feumach riamh ri mo làimh 
'S dh' fhas an lag dana fo m'chruaidh, 
Na iarr-sa carraid nan sgiath, 
'S na dihlt 1 air shabh nan cruach." 

Cha 'n e fuaim nan lann an aoa toil- 
eachas a bha aig laoich na Feinne. Tha 
'chomhairlo a thug righ Mhorbheinn naa 
glonn air Oscar nan ciabh doun, a' 
dearbhadh gu soilleir gun robh carthan- 
achd 'us caoimhneas 'us fiùghantachd a 
tuineadh ann an anam na Feinne. Tha Treaa Mlosan Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 201 e da rireabh iongantach gun clninnea- 
maid smuaintean co ceart agus co stuama 
air an aithris le neach a bha beò ann an 
aimsir co fad air chùl. Cuimhnichea- 
maid mar an ceudna gum b' àbhaist do 
Ullin imeaclid le focal caoin na sith a 
dh' ionnsuidh clann nan coigreach ag 
ràdh: 

"Is mòr an cliùsan a thog am fleagh, 
'An talla farsuing a's fial bàigh ; 
Ceud làilt air mac coigrich nam fleagh, 
Thig gu cuirm Fhionnghail nam beann, 
Thig ga cuirm an righ a nail." 

Tha cleachduinn 'us comhluadar na 
Feinne ag eiridh gu fada os cionn abh- 
aistean nan Lochlinneach agus cinnich 
eile a bha 'mealltuinn nan cothroman 
ceudna riusan. A thaobh an inbhe 
chiataich anns an robh laoich na Feinne, 
bha lad a' toirt an àite fèin do na 
mnathan; agus ag altrum meas 'os 
nrram doibh mar bu choir: 

"'Stri-nan-daoine nan cioch àrd, 

Ma's ann air siubhal an f hraoich 

Bu ghile nan canach a crulh ; 

Ma 's ann air tràigh nan stuadh faoin, 

Na'n cobhar air aomadh nan sruth'; 

Bha suilean soluis mar dha reul; 

Mar bhogha nan speur am braon 

A gnuis àluinn fo 'ciabh fein, 

'S duibhe na nial fo ghaoith ; 

Bu tuinidh dhuit anam nan laoch, 

A stri-nan-daoine bu caoine lùmh." 

Tha dearbhadli againn air cia co 
tlusail, bàigheil, furachair, furanach 'sa 
bha sar ghaisgich na Feinne ri ainnirean 
nan rosg mall, ann an Carraig Thura, 
an uair a chuairtich dorchadas anam 
'Utha nan rosg mall, 's na deòir a' sil- 
eadh air a gruaidh chaoin, a broilleach 
geal ag eirigh thall, 'sa ciabh nach gann 
air làr 's i trnagh, 

"Ghluais tiomachd air anam an righ, 
Mu òigh mhin bu ghile làmh; 
Chaisg e 'chlaidheamh anns an stri; 
Thuit deòir neo-chli o righ nan lann." 

Agus CO aig am bheil eolas idir air 
bardachd Oisein a tha aineòlach air 
gràdh 'usgaol teochridheach Chuchullin 
d'a mnaoi fein? Eadhon am meadhon othail 'us creuchdan a' chòmhraig, tha 
e ag radh: 

"Buail clarsach, mhic Fhena, buail, 
Mol, a Charuill, mo luaidh 'tha thall, 
Deo-ghreine Dhun-scathaich nan stuadh, 
Og-bhean bhanail choir mhic Sheuma. 
An tog thu aghaidh nan snuadh caoin 
O'n charraig a' coimhead mo sheòil ? 
Cha 'n fhaic thu ach a' mhuir f haoin, 
Cha 'n e cobhar nan tonn do sheòid, 
Fàg a' charraig 'us oidhche mu'n cuairt ; 
Tha osag nan cruach mu d' cheann." 

Is e ni mor a'm fàbhar Oisein agus na 
Feinne, gun robh iad co dealuichte o 
chinnich eile ann am meas iomchuidh a 
chuir air òighean 'us mnathan nan rosg 
mall. Tha cunntas air dreach 'us sgiamh 
ailleag ann an Losga Tatira, agus tha 
mi a' saoilsinn nach'eil e f urasda buaidh 
a thoirt air briathran 'us beachdan a' 
bhàird 'n uair a tha e 'seinn mar so: 

" Innseam pàirt do dhreaoh na reul : 

Bu gheal a deud gu h-ùr dlù. 

'S mar chanach an t-sleibhe 

Bha a cneas 's a h-eide ùr, 

Bha a braighe cearclach ban, 

Mar shneachda tlàth 's an fhireach, 

Bha da chich air a h-uchd ciatach, 

Be 'n dieach sud mian gach fir, 

Bu shoitheamh binn a glòir, 

'S bu deirge na'n ròs a beul; 

Mar chobhar a sios r'a taobh ■ 

Sinnte gu caol bha gach meur, 

Bha a da chad mhala mhine, 

Dii-dhonn air liomh an loin, 

A da ghruaidh air dhreaoh nan caorrunn, 

'S i gu h-iomlan saor o chron, 

Bha a gniiis mar bharra gheuga 

Anns a cheud fhas ur. 

A fait buidhe mar orra-shleibhte 

'S mar dhearrsa greiue bha siiil." 

Tha ceilear ceòlmhor nan rannan sin 
annta fein ag aithris, gun robh Oisein 
air a' lionadh le greadhnachas ann an 
conaltradh a ghleidheadh ri àilleachd 'us 
aghaidh naduir. Ciod e an doigh air 
an gabh moladh as àirde 'deanamh air 
grinnead 'us uailse òigh no ainnir na 
rinn Oisein anns a' chainnt so. 

Ann an tuireadh a' dheanamh thairis 
air na laoich a thuit ann am meadhon 
astar an làithean mu 'n d' eirich 's an 201 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhogharaidh, 1872. dan an cliii tlia Oisein ùr-labliracb, 
tiamhaidh, agus muladacb. Tha cnmha 
Oiseiu tlu\iris air Oscar da-vireabh tiom : 

"An do thuit tliu Oscair shàir nan lann, 
Am meadhon do ghaibh astair fuin! 
Na thuit am mac a thug dhomh clii'i? 
jS'ach fhaic mi thu, Oscair, a chaoidh? 
'N uair a chluinneas triathau mòr m' an 

cloinn, 
Nach chiinn mi 's an am ort, a thriath? 
Bidh còineach air do clilachaibh bath; 
Bithidh gaoth 'measg an ciabhan fo bhròn ; 
Cuiroar còmhrag gun thusa air sUabh ; 
Clia lean thu cilid cbiarr mu thorr, 
Chruinuich iad uime na shiaigb, 
"S gaeh aon neach ri bùirich thruagh; 
Cha chaoineadh a mliac fi'iu, 
'S cha ghuileadh a bhràthair e; 
Cha chaoineadh piuthar a bràtbair, 
'S cha chaoineadh màthair a mac, 
j\ch iad uile anns a' phlosgail 
A' geur chaoineach mo chaonih Oscar." 

Tha brou 'us mulad mòr a' siubhal 
troimh 'u tnireadh a rinn Oiseiu thairis 
air a mhac, Oscar. An deigh bids a 
mbic, chaith Oisein agus Malamhin nan 
seod, nigliean Tbocsair agns bana- 
chliamhuinn a' bbrdrd fuin, mòran d'an 
laithean le cbeile. Is miaic 'tha bard 
Chòna a' t?)iseachadh a dbàin, le luaidh 
a dheanamh air Malamhin nam buadb, 
agus ag radh "a Mlialambia le d' cblàr 
bi dlù." Tha e soilleir gun robh fingbair 
aig laoicb na Feinne, gum bitbeadb iad 
an doigb am bids a' leantuiun na seilgc, 
agus a' ruagadb nan tore ciar mar a bba 
iad air raon Lena agus am measg 
fliritbean 'us aonaichean Mhorbbeinn. 
Anns a'cbeatbramb duan de Phionngbal, 
tba Oisein a' toirt an ùrdugh so seacbad: 

"Cuimlmicli, thusa, cuir mo lann, 
M' iubhair cam 'us ci-òc an f hi'idh. 
An taobh cluiidt ghlais a tha ri ceaun 
Caol thall, a oimirn gun lous." 

Bba Oisein 'na gbeug 'na aonar, leis 
fein,airatbreigsinn le 'cbairdean uile,aon 
an deigb aoin dbiubb dh' fbailnicb, 'us 
db' fbàg iad esan gu dubbacb. Sbil 
debir Mbalambin 's an oidbcbe, cha 'n 
fhaiceadb i locbran nan speur; b'ambuil 
i 's reul na niaidnc, glas neulacb an dcigb gacb locbrain. Tbàinig guth ann 
am badaibb nan coilltean, agus b' ait 
an fbuaim. "Bidb Oisein 's Malambiu 
gu luatb leinn." Tha sarbhean Oscair 
ag radh: 

"Fosglaibhse talla nan speur, 
Aithriclie Oscair can cruaidh bheum; 
Fosglaibhso dorsa nan uiall. 
Tha ceuma Mhalambin gu dian." 

Db' fbas gutb Cbona balbb, agus cha 
'n'eil faisneacb a' bbàird gun bbrigh: 

"Pill thusa gu d'fhois Oisein chaoimh, 
'S na guil nis mo an deigh na dh'f halbh: 
Cho fhad 'sa bbios grian no gealach ann, 
Cba'n airmhear iad am measg nam 

marbh ! 
-*S gus an caochail na h-uile ni tha fo 'n 

gbrein, 
A bhàii d chaoimh nan iomadh sgeul, 
Cha 'n f hailnich da chumhachd no do 

chliù, 
'S cha ghearrar do chuimhne o mheasg 

an t-sl6igh. 

CONA. NA TRI BANTFvAICHEAN. 
Bba triùir bbantraicbean ann roimhe, 
agus bba mac aig gacb tu dbiubb. 'S e 
DùmbnuU a b' aium do mbac a b-aoQ 
diubb. Bba ceitbir daimb aig Dombuull, 
's cba robh acb da dbamb au fbir aig 
càcb. Air son sin bba iad daonnaa a' 
trod ag radb gu'n romb'n corr feoir aig 
DombnuU 'na bba aca fbein. Oidbcbe 
dbe na b-oidlieacban cbaidb iad do 'n 
rabainnir agus mbarbb iad na daimb aig 
Dombnull. Air do DbùmbnuU eiridh 
's a' mbaduinn cbaidb e 'cboimhead a 
cbuid dbamb, agus fhuair e marbb iad. 
I)b-flieann e iad, 's sbaill e iad, Jigus 
thug e leis to dbe na seicbeacban do 'u 
bbaile-mbor air son a reic. Bba'n 
t-ustar cbo fada 's gun d' tbàinig an 
oidbcbe air mu 'n d' ràinig e 'm baile- 
mòr; agus cbaidb e 'staigb do cboille 
's cliuir e 'n t-seicbe mu 'cbeann. 
Tliàiuig grunnan ian 'slaidb iad air an 
t-scicbe. Cbuir DombnuU a mach a 
lamb, 'srug e air fear dbiubb. Ma Treas Mio3 an Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 203 shoillseachadh an latha dh-eiricli e 's 
dh-fhalbh e. Ghabh e gu taigh duine- 
nasail. Thàinig an duine uasal gus an 
dorus, 's dh' fheòraich e do Dhòmhuull 
dè bh' aige 'n a achlais. Fhreagair 
Dòmhnull gu'n romli fiosaiche. "De 'n 
fhiosaclid a bhios e 'deanamh" ars' an 
duine uasal, "Bithidh na h-uile seorsa 
fiosachd" arsa Dòmhnull. "Thoir air 
fiosachd a dheanamh," ars' an duine 
uasal. Dh-fhaisg Dòmlinull an t-ian 
gus gu 'n d' thug e ran as. "Ciod e 'tha 
e 'gradh?" ars' an duine uasal. "Tha 
e 'gradh gum bheil toil agadsa 'cheann- 
ach, agus gu 'n tabhair thu da chiad 
punnd Sasunnach air" arsa Dòmhnull. 
"Mata, gu cinnteach!" ars' an duine 
uasal, "tha e fior, agus ua'm bithinn a' 
smaoineachadh gu'n deanadh e fiosachd 
bheirinn sin air." Cheannaich an duine 
nasal, an sin, an t-ian o Dhòmhnull air 
son da chiad punnd Sasunnach. "Fiach 
nachreic thuri duine 'sam bith e" arsa 
Domhnull, " gun fhios nach d' thig mi 
fhein fhathasd ga iarraidh. Cha d' thug- 
ainn dut air sou tri mile punnd Sasunn- 
ach e mar bitheadh gu'm bheil mi aun 
an eiginn." Dh'fhalbh Domhnull dach- 
aidh 's cha d' rinn an t-ian an còrr fios- 
achd. 

'N uair a ghabh Domhnull a bhiadh, 
thoisich e air cunntadh an airgid, agus 
CO 'bha 'ga choimhead ach na fir a 
mharbh na daimh; a's thainig iad a 
steach. "A DhòmhnuiU" ars' iadsan 
"cia mar a fhuair thusa na tha'n sin de 
dh-airgead?" "Fhuair mar a gheibh 
sibhse e cuideachd. 'S mi 'bha toilichte 
gu'n do mliarbh sibh na daimh orm" 
arsa Domhnull. "Marbhaibh-se na 
daimh agaibh fein agus feannaibli iad ; 
thugaibh leibh na seicheachan do'u 
bhaile mhòr, 'sbithibh ag èigheachd '-co 
^cheannaicheas seiche claimhf agus gheibh 
sibh pailteas airgid." Mharbh a's 
dh-fheann iad na daimh. Thug iad 
leotha na seicheachan do'n bhaile mhòr, 
'sthòisich iad air èigheachd ^'■co ^cheann- 
aicheas sficltc daiinhV Lean iad air 
eigheachd sin fad an latha. 's muinu- tir a' bhaile mhòir a' deanamh spòrs 
orra; agus mu dheireadh thill iad dhach- 
aidh. Cha romh fhios aca 'n so ciod e 
'dheanadh iad, 's bha aithreachas orra 
chionn na daimh a mharbh adh. Chunn- 
aic iad mathair Dhòmhuuill a' dol do 'n 
tobar, rug iad oirre 's thachd iad i. 
Bha Domhnull a' gabhail jongantais 
nach ro 'mhàthair a' tighinn. Chaidh e 
'choimhead air a son, 's fhuair e i marbh 
aig an tobar. Cha romh fios aige de 
'dheanadh e; ach thug è leis dhachaidh 
i, 's a la 'r na mhàireach sgeadaich e i 
anns an aodach a b' fhearr a bh' aice, 
's thug e do 'n bhaile mhòr i. Choisich. 
e suas gu taigh an rlgh 's i aige air a 
mhuinn. Air dha thighinn gu taigh an 
righ thachair tobar mhòr ris, agus stob 
e 'bhata 'm bruaich na tobarach, 'schuir 
e a mhàthair 'na seasamh ri 'thaic. 
Ràinig e dorus taigh an righ; bhuail e, 
's thainig searbhanta 'nuas. " Abair ris 
an righ" ars' esan "gu'm bheil boireann- 
ach coir thallud 's gu'm bheil gnothach 
aice ris." Dh-innis an t-searbhanta so 
do 'n righ. "Abair ris a radh rithe 
tighinn a nail" ars' an righ. "Tha'n 
righ ag iarraidh ort a radh rithe tighinn 
a nail" ars an t-searbhanta ri Domhnull. 
"Cha teid mise; siubhal fhein ann; tha 
mi sgith gu leòr" ars' a Domhnull, 
Dh-fhalbh an t-searbhanta 'n so, 's ars' 
a Domhnull "mar a freagair i thu, put 
gu math i, oir tha i bodhar." Ràinig an 
t-searbhanta agus labhair i. " A' bhoir- 
eannaich choir, tha 'n righ ag iarraidh 
oirbli fein tighinn a nail." Cha d'thug 
a' chailleach feairt. Phut i i 's cha d' 
thubhairt a' chailleach facal. Bha 
Domhnull a' faicinn mar a bha 'muigh. 
"Tarruing am bata o 'h-uchd" arsa 
Domhnull, "'sann 'na cadal a thai." 
Tharruing i 'm bata o 'h-uchd, agus sid 
a' chailleach an coinneamh a cinn do 'n 
tobar; agus aig an am dh' eigh Domh- 
null "Om'eudail! m'eudail! mo mhath- 
air air a bàthadh anns an tobair! ciod e 
'ni mise'n diugh!" Bhuail e 'n so a 
bhasan, 's cha robh ran a bheireadh e as 
nach cluinnte miltean air astar. Thainig •04 AN GAIDHEAL. Treas Mlos an Fhogharaidh, 1872. an rigli a mach, agus ars' esan ri Dòmh- 
null, "0 gbille na toir gnth gu bràtb 
air is pàigliidh mise do mhàthair. — Ciod 
e 'n t-sinm a bhios tu 'g iarraidh oirrel" 
"Còig ciad puund Sasunnach" arsa 
DomhuuU. "'Stu'glieibli sin gii'u dàil" 
ars' an righ. Fhuair Dòmhnull an 
t-suim airgid a dh' iarr e; dli' flialbh e 
far an romli a mhàthair ; thug e dbi an 
t-aodach a bh' oirre; 's thilg e 's an 
tobar i. 

Chaidh e 'sin dhachaigli agus thòisicli 
e air cuuntadh a cliuid airgid. Aig an 
am CO 'thigeadli acli an dithis eile, 
'clioimhead an romh e brònach an deigh 
bàs a mhathair; agus air dhoibh an 
t-airgead fhaicinn, dh-fheoraich iad 
c' àite 'n fhuair e na bha sud. '"Fhuair" 
arsa DombnuU "far am faigheadh sibhse 
pailteas na'n toilicheadh sibh fein." 
"Cia mar a gheibh siun e?" "Marbh- 
aibh-se 'ur màthraichean; thugaibh 
leibh air 'ur muin iad; rachaibh thun a' 
bhaile mhoir leotha; bithibh ag eigh- 
eachd, 'Co ^chcannaicheasseanachailleach- 
an marhhaT 's gheibh sibh 'ur fortau." 

'N uair a chuala iad so chaidh iad 
dhachaigh, 's shin gach fear diubh air a 
mhathair fhein le clach 'am mogan gus 
an do mharbh e i. An la 'r na mhkir- 
each, dh-fhalbh iad do 'n bhaile mhòr 
leotha ; 's thoisich gach fear diubh air 
cigheachd, '■Co' chcannaicheasseana chaill- 
each mliarhh X ach cha romh duiue 
'cheanuaicheadh am bathar sin. 'N uair 
a bha muinntir a' bhaile mhuir sgith a' 
gabhail spt)rrs orra, chuir iad na coin 
na 'n deigli dhachaigh. 

Thàinig iad dhacliaigh fann, sgith, 
's chaidil iad gu maith an oidhche sin. 
An la'r na mhàireach 'nuair a dh-eirich 
iad thainig iad far an robh Dòmhnull, 
rug iad air, 's chuir iad ann am baraille 
e. Dh-fhalbh iad leis gus a thilgeadh 
sios mhullach creige. Bha iad a' dol 
air an aghaidh leis — 's fear mu seach aca 
'g a ghiulan. Ars' an dara fear diubh 
" O'n tha 'n t-astar cho fada, 's an latha 
cho teth, bu choir duinn a dhol a staigh 
do thaigh a ghabhail drama." Chaidh iad a staigh, 's dh-fhàg iad Dòmbnull 
anns a' bharaille air an rathad mhor a 
muigh. Chual e tristrich a' tighinn, 
's CO 'bha 'n so ach cibear le ciad caora. 
Ghabh an cibear air aghaidh agus shin 
Dòmhnull air seinn trump a bh' aige 'sa' 
bharaille. Ars' an cibear 's e 'bualadh a 
bharaille le a bhata "co tha 'n so?" — 
"Tha mise" arsa DomhnuU. "Ciod e 
'tha thu a' deanamh an so?" ars' an 
cibear. "Tha mi 'deanamh an fhortain 
ann" arsaDomhnull, "'scha'nfhacaduine 
riabh a leithid so de dh-àite le or 'as 
airgead. Tha mise 'n deigh mile sporan 
a lianadh 'an so, agus tha m' fhortan 
an coinneamh 'bhi deanta." '"S truagh" 
ars' an cibear, "nach leigeadh tu mi- 
fhein a steach treis." "Cha leig; 's mòr 
a bheireadh orm e." " 'S cinnteach gu'n 
leig thu ann mi air son aon mhineid, 
agus gu 'm faod pailteas a bhi agad fein 
co-dhiu." "An leobhra 'dhuine bhochd 
o'n tha thu cho feumach, leigidh mi ann 
thu, cuir fhein an ceann as a' bharaille 
's thig an so ; ach cha-n fhada 'gheibh 
thu 'bhi ann" arsa Dòmhnull. 

Thug an cibear an ceann as a' bharaille, 
's thàiuig DòmhnuU amach, a's rug e air 
dhà chois air a' chlbear, 's thilg e an 
coinneamh a chinn 's a' bharaille e. 
"Cha-n- eil airgead no or an so" ars' an 
cibear. " Cha-n fhaic thu dad gus an 
d' theid an ceann 's a' bharaille" arsa 
Dòmhnull. "O cha-n fhaic mise ni air 
bith an so" ars' an cibear. "Mar a faic, 
biodh agad," arsa DomhnuU. 

Dh' fhalbh DomhnuU 's chuir e air am 
breacan a bh' air a' chlbear, 's an uair a 
chunnaic an cu am breacan, lean e 
DomhnuU. Thainig na fir a bha 'gòl 
amach, rug iad air a' bharaille, 'sthog iad 
air an guaillibh e. Dh-fhalbh iad leis; 
agus theireadh an cibear 'an ceaun na 
h-uile mionaid, " Mise 'th' ann, raise 
'th'ann." "0 's tu bhraidean, 's math 
gur tu." Ràinig iad bed na creige 's 
leig iad sios am baraille leis a'chreig 's an 
cibear 'n a bbroinn. 

Air dhoibh pilleadh, co chitheadh iad 
ich DomhnuU le 'chù 's le 'bhreacan, 's Treas Mlos an Fhogharaidh, 1872. AN GAIDHEAL. 205 ciad caora aige ann am pàirc. Ghabli j Bha sia bann-lamh' deii": air àird' 
lad a null far an robh e, agus ars' iad- j 'S na h-adhVcean a b' àiUidh sniomh. 
san, " O Dhòmhnuill, cia mar a fhuair 9?"'^ ^^"^'^^ ^^^ iubhar caol t'sa Chuir air ghleus fhaodail chòrr— 
dealbhach, grinn. 'S shnaim e 'n taifeid iir gu teaun, 
'S an cleith bho shiil-bheachd na Greig' 
Air chùl sgiath nan treun gun mheang. 
Chum 's uach brùchdadh neart nan nàmh 
A mhosgladh a' bhlàir romh 'n am, 
Seal mu 'm biodh fuar marbh, fo chreuchd, 
Ceannard Greugach nan geur lann. 
Thog e beul-còmhdaich a' bhuilg, 
'S fhuair e calg guineach a' bhàis, 
I Fi'ith-i)hacach, iteach, ùr, slim, thusa tighinn an so?" "Fhuair .v.„^,„, . , , ,. 

Dòmlmufl, "mar a gheibheadh sibhse P^l^f^^^^f^^g"^,^ . , _ 
, c 1 11 IT- A 1 '• 1 ^ chomhdaich e 'u da rumn le h-or. 

nam fiachadh sibh ris. An deigh Leag e sios air làr am ball 

dhorahsa n saoghal thall a ruigsinn, 

thuirt iad rium gun d' ràinig mi ro thrà, 

's chuir iad a nail mi 's ciad caora 'n a mo 

chois gu airgead a dheanamli dhomh 

fhein." "Agus an d' thugadh iad a' 

leithid sin dhuinne na 'n rachamaid f6iu 

ann?" ars' iadsan. "Bheireadh, 's iad a 

bheireadh" arsa Dòmhnull. "Ciod e 'n 

dòigh air am faigh sinn dol ann" ars' 

iadsan. "Direach air an aon doigh air j Aobhar nan deich mile cràdh. 

an do chuir sibh fein mis' ann?" ars' esan. i Ghrad-chuir e 'n t-saighead an crois, 
Dh' fhalbh iad, 's thug iad leotha da \ Saighead gheur nan dosgainn truagh 

bharaille gu iad fhein a chuir unnta gu """ ' i~-->i-' 

h-àrd. 'N uair a ràinig iad an t-àite 

chaidh fear dhiubh ann a h-aon de na 

baraillean, 's thilg am fear eile sios leis 

a' chreig e. Thug am fear sin ran as 

shios 's an eanchaiun an deigh dol as leis 

a' bhuille 'fhuair e. Dh' fheoraich am 

fear eile de Dhòmhnuil ciod e 'bha e 'g 

radh. "Tha e'geigheach, '■ Crodh as 

caoraich! maoin a's mathas !' " arsa Dòmli- 

null. "Sios mi! sios mi!" ars' am fear 

eile. Cha d' fhan e ri 'dhol anns a' 

bharaille ach ghrad leim e sios, 's chaidh 

an eauchainn as. Thill DòmhnuU dhachaidh s bha 'm fearann aige 
fhein. — Sgeidachdan Gaidhealack. dha MAR A CHAIDH MENELAUS A 
LOT LE PANDARUS. 
Air a thionndadh gu Gàilig Abraich : 
bho 'n cheathramh Duan de 'n Iliad — 
le EoBHAN Mac Lachlainn. 
Labhair i 's dh' impich foill, 
Cridh' gun sgoinn gu gniomh gun bliuaidh : 
Tharruing e 'n tiota air lom 
Bogha crom bu liomhaidh snuagh. 
Adh'rcean bras-ghaibhre nan cruacb 
A bhuail 'fhiubhaidh luath roimh'nchliabh; 
A preas-falaieh leum an calg, 
'S i 'direadh nan garbhlach liath. 
'S teach 'n a h-uchd chaidh an gtith searbli, 
Thait i marbh air creag nan sliabh; S riun iirnaigh bho chridh' gu dian 
Ri mur-dhia nam fiùbhaidh luath ; 
'S gheall iar 'ath-philleadh gu 'thir 
Gu 'n tairgeadh e an iobairt shaor, 
A choig fichead ceud-ghin uan 
Air làr Shelia, stuaigh a ghaoil. 

An sin ghlac an cuimsiche còrr 
An èarr ghobhlach, 's an deagh shreang; 
Tharruing e 'n taifeid gu 'chich, 
'S a chuilc dhireach gu fior-cheann; 
'N uair bha 'm bogh' air a shàr-lagh 
Mar mhòr-chearcall, a' spadh chruaidh, 
A dha bhàrr cuideachd, ach gann, 
Bhreab am ball bu ghliongrach fuaim. 
Shraun an taifeid le h-àrd-eubh 
Leum air ghaoth nan speur 'n a still 
Le h-acras caothaich gu feòil* 
Fiùbhaidh chròcach nan geur-ruinn. 

Dhuts', a Mhenelàuis thrèin, 
Cha b' ascaoin na de bhith-bhuan: 
'S i Pallas euchdach nam blàr 
'Dhion bho 'n Eug thu s a' chàs chruaidh. 
Thill i 'n dealg-bhior bho d'chaorah chneas, 
IMarmhàthair an taic a luaidh, 
'Dh' fhuadaicheas creithleag bho ghnùis, 
'Micein ùir 'se trom 'n a shuain. 
Stiùir Pallas gu seòlt' an calg 
Gu sroath ghrinn nan ailbheag òir 
A dhaingnich an cries gu dlùth 
Far 'm bu diibailt uchdach chòrr. 
Lot an t-iarunn stim nan greis 
Gòrsaid cheutach nam breac dhealbh, * "Is minigle Homer, trid samhlachaidh, anam a thoirt 
do nithibh gun anam. Anns gach seanchas is ro-thait- 
neacb a' bhuaidh bheothacfaaidh 80 : mar a thuirt e (mu Tk. 
t-saighid) : Le h-acrAS caothaich," &c. Aristot. Ehet. Ill 206 AN GAIDHEAL. Treas Mlos am Fhogharaidh, 1872. 'S an fhalluing ri taic a clileibh 
A bhac neart nan reub-ghath searbh. 
Riach an giiinn' a chraicionn maoth 
Eomh 'n deagli-fhaobh bu dliith ri 'chòm; 
An f huil chraobhach bhiiicbd gu luath 
']>! a blàth shiuitbean ruadh romh 'n toll. SOLUS A' PEALRADII MACH A 
DORCIIADAS, 

Eadar-theamgaichte leis an Ukkajiacii 

Alasdair Camshkon. 
An doighibh dlorahair gluaisidli Dia, 

Tboirt 'iongantais inu'n ciiairt; 
Mar cbarbad dha tha 'n doinionii dbian. 

'S tha lorg a' chois' 's a' chuau. 
An doimhneaclidan do gbliocas sior 

Tha 'rùiutean taisgte suas; 
Is cuirear leis a thoil an gnlomh, 

Mar 's miann leis fein gach uair. 
Ur-mhisneacli glacaibh, naoimh gun 
treòir, 

Na neoil a's duirch' tha Ian 
Do throcair chaoinih, is doirtear leo 

Oirbh maitheas mòr gun dàil. 
Na measaibb Dia tre shealladb mbàin, 

'N a gbrus cuiribb 'ur dùil; 
Air cùl an fbreasdail dbuircb tha grudh 

A' lasadb gbnàth 'n a ghnùis. 
A rCiintean abaichidh gu luath, 

•'S iad fosgladh suas gun tàrnh ; 
'S ged robh a' gbucag searbh 's an uair, 

Didh mills' is buaidh 's a' bhlàth. 
As-creidimh dall theid ell 's gach ceum, 

Gniomb Dho a chaoidb cha sgriid; 
''Se Dia 's fear-ni nieacbaidli dha fciu, 

'S ni soilleir reidh gach cuis. LITIR EUNASDACIL 

A Gliàidlieil Gliaolaicb, 

Gheall mi iunis an litir mu dhoircadli 
a chiiir mi tluigaibh gun innsinn duibli cuid 
dc na scan nitlie faoiii a cbruinnich mi air 
mo tliuras leadh na Gàidliealtachd. 

Tha mi a nis a' dol a thoirt oidhirp air 
mo ghcalladh a choilionadh. Ach an creid 
sibhse ini, 'n uair a their mi ruibh gu 'm 
bheil mi, mar is motha 'bhcachdaicheas mi 
air na nitheau amaideacli ud, air mo dliaing- 
ncachadh anns a' bharail, gu'm blicil aig mòran dhiubli an steidh ann am firian 
eigin? — nach robh ann an cuid dhiubh ach 
d(Mgh bhàrdail air ni tigin a chumail air 
chuimhne, no rathad seòlta a ghabh daoine 
glice air firinn shònruichtc a thcagasg do- 
shluagh a bha aig an am cho aineòlach nach 
tuigcadh iad an ni a bha air a theagasg 
n'an rachadh a chuir fa'n comhair air 
dhùigh eilc? Ach leigidh sinn seachad so aig 
an am is bheir sinn ciiid de'n ghòraich ud a 
lathair. Anns an litir so tha 'mhiann orm 
labhairt air bcachd a bha aon uair cumanta, 
is nach'eil fhathast turbàs,anns a' Ghaidh- 
ealtachd, 'se sin, creideas ann an droch- 
chòmhlaichean. 'Bha e air a Ian chreidsinn 
gun robh cuid de nithibh, de chreutairibh, 
agus de dhaoinibh nach robh idir cncasda a 
thacliairt air ncacli. Na'm biodh tu 'dol a 
chum margaidh, no air tùir mnatha, no air 
air ghnothach cudthromach air bith eile, 
dh' f haodadh tu tilleadh dhachaidh n' an 
tachradh aon de na nithibh, neo-sheunta ud 
ort. Am measg nan nithe nach robh idir 
sona, n'amb'fhior, bha an fheadhainn a 
Icanas: Cha robh e ceart ma bha tliu 'dol 
air thiiras uighean a ghabhail chum do thra 
maidne. Cha mhotha a bha e sona piogh- 
aid a thachairt ort no seilicheag air lie luim, 
no uan no searrach fhaicinn 'san culthaobh 
riut. — Ach cha 'n c a mhidn gun robh iad so 
fior mi-shealbhach ri tachairt orra "nuair bha 
thu dolair thuras, ach bha iad a' cur air 
mhanadh droch f hortan fad na bliadhua, ma 
se is gu'm biodh a chiad seihcheag a chith- 
cadh tu air àitc lom, agus a chiad uan agus 
searrach 's an culthaobh riut. Is còmhla ri 
so uile,nan cluinncadhtu a chuthag air son' 
na ciad uair 's an òg Shamhradh mu'n do 
bhlais thu Ion, bha cupan do mhi fhortain 
L'ln. Cha ruigeadh a leas sùil a bhi agad 
ach ri tubaistcan, drocii-fhortan agus rosadan 
fad na bliadhna. A chum am mi-f hortan 
so a sheachnadh bha e na chleachdainu 
"greim cuthaige" a ghabhail 'sa' mhaduinn. 
B' aithne dhomh iad a bha 'cur mir de 
dh' aran fo'n chluasaig aca, a chum ithcadh 
'nuair a dhùisgeadh iad a mochra, 'us gu'm 
biodh mar so toiseach aca air a' chuthaig. 
Tha mi cinnteach gu'n cuala iomadii aon 
de luchd-leugh:'.idh ''A' Ghàidheil" an rann: 
(.'liiiala mi 'chuthag gun bhiadh 'am bhroinn^ 
Chunua mi searrach 'sa chiilthaobh rium, 
Cluinna mi seilcheig air lie luim, 
Is dh'aithuich mi nach rachadh a' 

bhliadhiia sin learn. 
Cha 'n 'oil fhios agam ciod a b' aobhar do 
ua barailean so. Math dh'fhaodte a thaobh Tnas Mi OS an Fhogharaidh, '. AN GAIDHEAL. na cuthaig gur e an leasan a bha air a 
theagasg, gn'm bu choir do dliaoinibh a bhi 
moch air an cois ; oir bha meas mòr aig 'ur 
n-athraichean air moch-eiridh. Bha iad a' 
creidsinn aun am firiun an teagaisg a bha 
ai: a chur sios ann an rann beurla air am 
bleil gach aon eòlach. Bha an rann so ag 
radii gn'ni b'e. "A bhi àmail ma thamh, 
agus mocli air do chois, an dòigh gu bhi 
saoibhir, bhi falan 'us glic." Ach is eagal 
leam, "air maduinn chiiiin cheitein" gu 'm 
feumadh iad "a bhi bogadh nan gad" 
'•mu'n blaiseadh an t-eun an t-uisge" ma 
se is gum bitheadh an trath maidne seachad 
ma'n goireadh a' chuthag. A thaobh an 
rainn so mu'n chuthaig, chuala mi freagairt 
air a tlioirt dha is flora gu fada na an teag- 
asg a tha ann. Be so e : 
Ged 'chuala mi 'chuthag gun bhiadh 'am 

bhrolun, 
Ged'chunnamisearrach 'sachùlthaobhrium, 
Ged 'chunna mi seiicheag air lie luim, 
Is coma leam sud, ma bhios Dia leam. 

Bha e mar an ceudna air a mheas neo 
shona, thu a dhi-chuimlmeachatlh ni air 
bith as tilleadh air a shon. Na'n deanadh 
tu so, cha chinneadh do ghnothach leat air 
aon chor, Tha giiocas anns a' bharail so, 
oir ged nach b'e an tilleadh air ais a dhean- 
adh dolaidh ort, bha e 'dearbhadh, nach 
robh thu a'd ghille gnothuich maith, nach 
robh annad ach claobaire gun òrdugh mar 
bha thu mar so 's a' cheud dol a mach a' di- 
chuimhneachadh. Bha mar an ceudna a 
mhaigheach na fior dhroch chomhlaiche, 
a chionn, math dh' fhaodte gur i caillcach 
èigin a bha air i feiu a chur ann an riochd 
gearra. Oir bha, n'am b' f hior, an cumh- 
achd so aig na buidsichean iad fein a chur 
ann an cruth a' chreutair cheithir-chasaich 
so. 

Labhraidh mi- ann an litir eile mu'n ni so, 
buidseachas, is air an aobhar sin cha'n abair 
mi tuillidli mu na cleasan acasan aig an am. 
Ach cha 'n e 'mluiin gu'n robh creutairean 
de'n t-seùvsa so na'n drocli chomhlaichean, 
ach bha daoine ann mar an ceudna nach 
robh cneasda a choinneachadh. Bha mi 
fein eòlach air aon no dha aig an robh an 
■cliii so. B'aithne dhomh duine coir 'us 
na'm b'e a' cheud aon a thachradh air iasg- 
airean, mar a bha iad air an rathad thim a' 
bhàta aca, thilleadh iad dachaidh, oir. cennn 
cha ghlacadh iad n'an tachradh esan orra. 
Cha 'n aitline dhomh carson a f huair an 
duinc so an t-ainm, oir tha f hios agam nach 
do thoill se e, oir is iomadh uair a thachair 6 orm fhein is cha robh e riamb na dhrocli 
chomhlaiche dhomh. Ma bha neach air 
bith na dhroch chomhlaiche, is gun robh a 
thoil agad nach deanadh e coire ort, cha 
robh agad ach full a thoirt as os ceann 
analach, is cha b' urrainn e coire air bith. a 
dheanamh ort. Tha seann duine a b'aithne 
dhomh, a tha fhathasd a lathair (cho f hada 
"s as fios domh,) a tha beagan cearr 's an 
inntinn. Bha e Ian do dh' ubagaibh agus do 
ghisrigeaibhaguslàn chreidsin aige gun robh 
muinntir ann a bha na'n droch chomhlaich- 
ean. Bha 6 aon uair 's an tràigh chailleag, 
'usthùinigboireannachcùir a thrusadh maor- 
aich mar an ceudna, thainig i eadar esan 
agus a' ghrian, 's thuit a faileas air. Ghrad 
thog esan air a chliabh is dh' fhalbh e 
dhachaidh. An la'r na mhiiireach bha e 
dol do'n bhaile mhargaidii a b'fhaisgeair, air 
ghnothach, is co a chiad aon a thachair air 
ach a' cheart bhean. "Bheir mise ort," 
ars' esan, "nach bi thu daonnan a' cur buid- 
seachas ormsa." Is taimear e botal a bha 
aige 'na achlais is ghearr e 'bhean choir 'sa' 
mhaladh. Thug e a leithid do phaillearfc 
dhi 's gun do theab e cur as di. Chaidh a 
thoirt gu mod. Dh'fheòraich am breith- 
eamh dheth "Ciod a thug ort a' bhean a 
bhualadh? Ciod a rinn i ort?" "Rinni 
gu leòir orm" fhreagair e, "bha i daonnan a' 
cur ubagan orm, is bha mi direach ga m.' 
dhion fein o a gisreagaibh le fuil a thoirt as 
a maladh." Chaidh fhaighinn a mach nach 
robh e gu buileach 'n a chiall fein, is air an 
aobhar sin chaidh cùram a ghabhail dheth. 
Ach cha b'e daoine mearanach a mhàin a 
bha aon uair a' creidsinn a leithid so do dh' 
amaideachd, ach muinntir a bha pongail 
tuigseacli gu leòir a thaobh nithean eile. 
Tha mi 'sa' bheachd gu'm bheil dliith 
dhaimh eadar creideamh ann an droch 
chomhlaiche agus a' chleachdainn ud a tha 
coitchionn gu leòir 's a' bhaile so fein ris an 
abrar '\first-footing" anns a' Bheurla. Is e 
an ni o'm bheil a' chleachdainn so a sruth- 
adh, gu'm bheil e air a mheas neo shona dol 
do thigh neach air tiis na bliadhn' uire guu 
tiodlilachd eigin a'd làimh. Ma theid thu 
falamh ann tha thu a' toirt gainne is bochd- 
ainn chum an tighe. Ach ma bheir thu 
leat tiodlilachd eigin, .'us gum bheil thu fein 
a bhàrr air sin a'd chomhlaiche math tha 
thu 'toirt sonais 'us rath 'ga ionnsuidh. Tha 
e air a mheas na ni fior olc ni air bith iarr- 
aidh air lasad air latlia na bliadhna uire: 
gu sònruichte fadadh teine. Na'n tuiteadli 
gun rachadh an teine I'ls agus nach robh 208 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhogharaidh, 187?. igh agad air fhadadh, b' fhcarr a bhi gun 
ne idir no gnn rachadli t\\ a shireadh 
foid tcine air coimhearsnacb. Na'n tigcadh 
ncach a dli' iarniidh teinc chum do thiglic, 
is gu robh droch rim 'na bhcachd Ic so a 
dbcanamb, cha robh agad adi cibbleag a 
cbur ann an soitheacb uisgc,'agus thuiteadli 
an teinc bha iadsan a' toirt leo ann an lub 
is racliadb a bhàthadh, is mar a tuiteadh 
cha robh iad comasach air coirc air bith a 
dheananih aona char, mar rachadh so a 
dheananih. Am cile a bha air a niheas 
cearr foid tcine a thoirt u tigh, n uair bhiodh 
leanabh a stigh nach d' fhuair na fiacahm. 
Ma se is gun d'thugadh aon aig an robh 
gcasan air bith a mach foid teine aig a 
leithid sin do dh'àm, bha aobhar eagail nach 
faigheadh am paisdc na fiacalan idir. Dh' 
fhairtUch orm fhaotainn a mach ciod a bu 
stiiidh do'n bharail amaideich so, no ciod an 
co-cheangail a b' urrainn a bhi eadar foid 
teine o"n teallaich agus fiacalan naoidhein 
's a' chrcithcih Car do'n cheart seùrsa bha 
beachdan agus clcachdainean a bha air an 
coimhcad a thaobh dol air imrich. Bha e 
feumail air son so gum biodh hatha ceart air 
a thaghadh. 'N uair a thigeadh tu a chum 
an tighe anns an robh thu ri còmhnuidli a 
ghabhail, bha e na ni gHc crcutair beo a 
chur a stigh air an dorus ma'n rachadh aon 
do'n teaghlach a steach. Bha c na ni f ior 
mi shona cat a thoirt air imrich uis lugha 
na gun rachadh a thilgeil a stigh ma'n rach- 
adh ball de'n carnais a steach ; na'n rachadh 
so a dheanadh cha bhiodh olc air bith a' 
leantuinn a bhi toirt a' chait air imrich. Bha 
Di-sathurn air a mheas na dhroch hatha 
dol air imrich agus Di-luan na latha fior 
shona. A reir scann rann a chuala mi, cha 
robh a reir aogais ach da latha anns an 
t-seachdainn air am bu choir imrich a dhean- 
adh. Tha an rann ag radh : 
Di ciadain craobhaidli, 
Diar-daoin daladi, 
Di-h-aoine clia'n 'oil c buadhar, 
'S cha dual duit falbh am uiàireach. 
Imricli an t-Sathurna gu tuath, 
Is imrich an Luain gu deas: 
Ged nach biodh again acb an t-uan, 
'Sann Di-luain a dh' fhalbhainn his. 
Cha mhòtha a bha e air a mheas sona 
do'n aon a thigeadh a' d' dhcigh, na'm fàg- 
adh tu an tigh air a sguabadh gu glan. 
Mar is motha a bhithcadh dc shopan, de 
smùr, 's dc thrcanialusg fcadh an tighe 
'sann a bu mhoth a bhiodh de bhuaidh a's de 
phiseich air an teaghlaich a bha gu còmh- 
nuidh ann. Cha 'n 'cil c furasd 'f haicinn ciod is ciall do 'n t saohh bharail so, ao 
ciod an ceangal a tha eadar salachar is soms. 
Shaoileadh neach gur ann mar bu ghloinnt a 
bhiodh tigh air fhàgail, gur ann a bu lugha 
dragh a bhitheadh acasan a bha 'tighinn 3 
chòmhnuidh ann. Is a bhàrr air sin ma tla 
sonas idir ri 'fhaighinn 's ann ann an gloia- 
cad a tha e ri fhaotuinn is cha 'n ann idir 
ann an salachar. Tha eagal orm gu'm fcum 
mi an litir so a tharruing gu crich. Tha 
mi'iran de shean bharailibh eile air am bheil 
a rim orm sgriobhadh ma's i 'ur toil-se, 
Fhir-Ullachaidh, àite a thoirt dhoibh 's A' 
Ghaidheal. Ach, " foghnaidh na dh'fhogh- 
nas" aig aon am, is gleidhidhmi an còrr gu am 
eile. Air an ath mhios labhraidh mi air an 
"Droch Shiiil" air "Cronachadh" agus air 
an dòigh gu dol as uatha. Ach nach mòr 
an aobhar thaingealachd, gu'm bhcil na 
Gàidheil a nis cho saor o chreideas a thoirt 
do ghòraich de'n t-seòrsa so is 'tha sluagh 
air bith 's an Eoinn-Eòrpa; gum bheil iad 
a nis eòlach air firinn De a tha comasach 
an inntinn àrdachadh os ccann nan saobh 
bharailcan ud. Buidhcachas do'n Fhreasdal, 
gum bheil Soisgeul na Sithc a' dealradh le 
a sholus high air feadh ghlinn 'us shrathaibh 
nan garhh chrioch 'us gum bheil eòlas is 
fearr air sgaoileadh am measg au t-sluaigh. 
Oir ged theagamh gun tachair an so agus an 
sud oirbh cor aon a chreideas na scan nith- 
can faoine ud, do'n mhòr roinn de na 
Gàidhcil, tha iad cho suarach is a tha iad 
do'n teallsanach as foghluimichte 's an tir. 
Is ma tha cuid ann a tha 'toirt aithre dhoibh, 
cha 'n 'eil iad ach a' deanamh so a chionn is 
gum bhcil na seann cithe sin mar "sgeula 
na h-aimsir a dh' f halbh," is gur toigh leo a 
bhi 'cumail cuimhne air clcachdainean nan 
"seann daoine" a tha nis 'n an cadal gu tosd- 
ach samhach an Clachan 'san Cill. Ach na 
di-chuimhnichemaid ma tha solus is àirde 
againne na bha acasan, gu'm bhcil air a 
radh leis a bheul nach breugnaicliear, 
"Dhoibhsan do'n toircar mòran iarar mòran 
uatha." Ma tha air an aobhar sin solus is 
àirde againne bithidh suil gun d' thoir sinn a 
mach toradh is fearr. Ach is engal Icani' 
nach 'eil a' chuis mar sin. Cha 'n 'eil mi 
cinnteach gimi bheil tuillidh seirce a's caoimh- 
neis ri'm faotuinn a nis, nabha 'nam measg. 
san. Ma tha tuillidh soluis againn cha 'n 'eil 
am barrachd blins againn. 

'Si sin mo bharailsa, theagamh gum bheil 
mi ceitrr. 

Is mi le gach deadh dhùrachd, 'ur caraid, 

Glaschu, air Cluaidh, Mlos \ RUNASDACH. 
meadhoin an Fhoghair, 1872. / I Mios an Fhogharaidh, 1872 AN GAIDHEAL. 209 S&EULACHDAN O'N " SGIATHAN- 
ACH." 
An Gobhainn agus am Ministeab. 
Is minic a bha guaillean teine ann an 
sgoman gobhainn, agus bu ro thaitneach 
leis a smàladh as le uisge ni 's treasa 
na uisge fionnair an tobair. Air la àraidh 
chòmhlaich. gobhainn na sgireachd am 
ministear, agus thachair gu 'n robh an 
rathad-mòr rud beag cumhann dha; gidh- 
eadh, cbuir e failte air a'mhinistear, a thubh- 
airt ris, " Sheumais, Sbeumais, tba mi ro 
bhrònach 'f haicinn gu'm bheil thu air tois- 
eacbadh air do sheann cleachdadh a ris, dh' 
aindeoin nam bòid a thug thu gu minic 
seachad. Ciod a dh' eireas duit, a dhuine 
thruaigh, agus ciod a tba thu 'cur romhad 
a dheanamh de "n bhallachan gille so agad, 
— brogach glan, tapaidh, gleusda gu'n teag- 
amh?" " Ma ta, a mbinisteir Pchoir, tha^mi 
'cur romham a dheanamh dheth ni nach 
Tirrainn thusa, ged is duine-uasal, fiosrach, 
fòghluimte thu, a dheanamh, dhe d' mhac 
fein." " Ciod sin, a Shei^mais, innis domh. 
innis domh air ball, ciod sin?" "Ma ta. 
le'r cead, a mhinisteir," ars' an gobhainn le 
fiamh-'ghaire, " tba mi 'cur romham duine 
a dheanamh dheth moran ni 's fearr n'a 
athairl" Thig beo gu sdbhailceach. 
Bi-sa bochd, agus buanaich ann, Ogan- 
aich, an uair a ta muinntir eile mu'n cuairt 
duit a' fas saibhir trid foimeirt agus fòill. — 
Bi-sa gu'n inbh, gu'n chumhachd, am feadh 
'sa ta sluagh eile ag tiridh suas air slighibh 
sleamhuinn na h-eucorach. Fulling gach 
àmhghar a dh' eireas o mhealladh-dòchais, 
agus gnàthaich foighdinn, an uair a ta cuid 
eile a' dol air an aghaidh gu goileamach, 
miodalach, seòlta! Paisg thu fein suas 'n 
ad' shubhailc fein agus na cum comunn ach 
ri fior charaid, '■ oir sgriòsar companach 
nan amadan." larr t-aran laitheil, agus air 
a shuarraichead, hi tàingeil, toilichte leis. 
Ma dh' fhasas tu aosmhor, liath, air an t- 
slighe urramaicli so, dean gairdeachas, agus 
do'n Ard-Eigh thoir fior thàingeilcachd do 
chridhe! 

DONNCHADH DuBH. 

BbaDonnchadh Dubh ro chomharraichte 
air son gach innleachd a ghnàthaichcadh 
leis chum e fein a chuideachadh ann an coir 
no 'n eucoir. Cha bhiodh ni sam bith a 
dhitb air Donnchadh, 'nam biodh e idir far 
an ruigeadh a làmhan air. La de na laith- bh bha muc mhòr, reamhar aig Cailean 
Ban, duine bochd aig an robh bothan-tighe 
goirid o thigh Dhunnchaidh Dhuibb. 
Smuainich Cailean gu'n robh an t-àm aige 
a' mhuc a mharbbadh agus a shailleadh. 
Ach CO a thàinig an rathad ach Donnchadh 
Dubh, a bha deas gu deagh chombairle 
a thoirt do Chailean mu'n t-seòl air an 
uUaicheadh e gach ni mu'n mhuic. " A 
nis, a Chailein," deir Donnchadh, " cha 'ri 
'eil aon mu'n cuairt duit am fad 's am fagus, 
aig nach 'eil deagb-fhios gu'n do mharbh 
thu a' mhuc mhòr andiugh, agus thig iad 
as gach cearn agus cùil a dh' iarraidh 
chriomana a db' f haicinn am bheil an fheoil 
maith reamhar; ach 's e so a ni thusa, 
Chailein, gabh a' mhuc agus tilg 's an allt 
i re na h-òidhche. Cruaidhichidh an t-uisge 
fuar an fheoil, agus ni e glan i, agus freag- 
arrach air son an t-salainn. Ma thig neach 
sam bith chum do thighe 'sa "maduinn a dh' 
fhoighneachd mu 'timchioll, thoir do 
mbionnan gu'n do ghoideadh i, agus an sin 
cha bhi diiil aca ri mir di fhaotuinn." 
■Rinn an duine bochd, amaideach, mar a dh' 
iarradh air, agus thilg e closach na muice 
's an linne goirid on tigh. Thàìnig Donn- 
chadh Dubh anns an oidhche, an uair a bba 
Cailean bochd 'n a chodal, agus ghoid e a* 
mhiic air falbh as an allt. Air an ath 
mhaduinn, air do Chailean 'fhaicinn mar a 
thachair, thug e gu grad tigh Dhonnchaidh 
air, agus dh' innis e dha gu 'n do ghoideadh 
a mhuc gu'n teagamh sam bith. "Eo 
cheart, ro cheart, a Chailein, abair thusa 
sin, agus mo lamhsa nach eagal duit." 
" Ach, tha mi darireadh, a Dhonnchaidh, 
gu deimhin asus gun teagamh dh' fhalbh a 
mhuc." "Dh' fhalbh, dh' fhalbh, ro cheart, 
ro cheart, direach abair thusa sin, a Chailein, 
agus cha'n eagal duit." "Eisd rium, a 
Dhonnchaidh," agus e a' lasadh suas le 
gnè chorruich, "eisd rium an uair a tha mi, 
air m'onair, a' cur an ceill duit gu'n do 
ghoideadh a' mhuc co cinnteach ris a' bhas." 
"Sin c direach, a Chailein; 'sje sin a' cheart 
ni a dh' iarr mi ort ; thoir thusa an còmh- 
nuidh t'f hocal gu'n do ghoideadh a' mhuc, 
agus cha chuir na coimhearsnaich dragh 
sam bith ort; cuimhnich sin a Chailein, 
agus dean do ghnothuch gu ro nihaith.'^ 
Cha deanadh e feum 's am bith do 'n duine 
bhochdsmid tuilleadhalabbairt; dh' fhalbh 
e gu brònach dhachaidh, agus ghleidh 'us- 
dh' ith Donnchadh Dubh a' chreach ! 

Sgiathanach. 210 AN GAIDHEAL. Treas Hios an Fhogharaidb, 1872. GUTH O CHANADA. 

A GH.UDIIEIL RUNAICH, 

Am feadh u tha inoran dhaoine caoimli- 
neil agus suairce ann an tir nam beann a' 
cur fiiilte, 'us furan oirbh, agus a' guidhe 
LVithean fada fabharach duibh, tha iarrtus 
làidir agam innscadh duibh gu 'ni bhcil 
bhur càirdeau lioumhor ana an Canada ro 
thoilichte gun d' f huair sibh aoidheachd co 
taitneach agus co faoilidh air taobla thall a' 
chuain. Cha dean sinn idir di-chuimhne gur 
anns an dvithaich òig f harsuing aghartaich 
so a sgaoil sibh 'ur brcidean geahi ris an 
t-soirbhcas air tiis. Cha'n'eil sprochd no 
mi-thlachd oirnn ged a thrvig sibh sinn, agus 
a phlanntaich sibh 'ur n' ;\ite-tuinidh ann 
an dùthaich ar n-athraichean. Dileas do 
Abhaistean laghach mhalda nan Gàidheal, 
nochdaidh sinn gun amharus nach'eilach 
smuaintcan caoimhneil a' lionadh ar cridh- 
eachan an trath a tha sinn a' faicinn turus 
CO reidh, ciiiin romhaibh, agus snuadh co 
dreachmhor g'ur còrahdachadh. Cha bhi 
sibh feargach mu dh'innseas mi duibh gum 
bheil dòchas làidir aig Gàidheil Chanada 
nach dean sibh dearmad air -iomradh a 
dheanamh air ar duthaich agus air na 
gniomharan mura 'tha sinn a' gabhail oirnn. 
God is gcàrr an ùine o'n a rinn sibh imrich, 
thachair iomadh ni 'n ar measg a tlia araon 
airidh air cliù agus Ian de dhòchas làidir. 
Tha fios cinnteach pongail agaibh fiJin gum 
bheil Canada 'g eiridh gu hiath ann an ion- 
mhas, ann an corahfhurtachd, agus ann an 
cumhachd. O'n a chaidh roinnean Chanada 
'aonadh agus a f huair sinn Parlamaid anns 
am bheil daoino tapaidh seòlta hìio gach 
ceàrna 's an tir a' suidhe Ic chcdle, tha e 
furasda 'fhaicinn gun d' imich sinn chcana 
astar mòr ann an sealbh a ghabhail anns an 
diithaicli f harsuing fhoghaintich a bhuin- 
eas duinn. Tha gach ce.irna 'nis le didan 
'us dealas gaisgeil a' saoithreachadh a chum 
^gach riaghiilt a chur air chois agus gach 
'oidhirp ghasda 'dheanamh trid an d' thig 
oirnn pailteas a's modha agus sonas ni's 
àirde na mheal sinn f hathast. Aig an am 
so fein tha upraid mhòr air feadh na diith- 
cha do blirigh gun d' thàinig am taghaidh 
na Parlamaid hire. Mar tha fios agaibh 
fein, is e an Ridir Iain Mac-Dhòmhnuill a 
tha an dràsda 'stiìiircadh long na diithcha. 
Tha mòran dhaoino g'a chàineadh a;^'us g'a 
smàdadh, a' cumail a mach nach 'eil e idir 
airidh air mcas 'us ughdarras. Tha e da 
rireadh furasda coirc fliaotainn. Is eduine 
seòlta, tapaidh, geur-inntinncach a tha anns an Ridire. Bha dragh 'us àmhghar mòr 
aige mu 'n do chiiiinich e iomadh duine 
fiar crosda aig nach robh iarrtus air bith 
gun toiseachamaid le cheile air farsuing- 
eachd uamhasach na mòr-roinn so àiteach- 
adh agus fhosgladh suas. Anns na coig 
bliadhanchan a tha 'nis seachad, shoirbhich 
le Mac-Dhomhnuill agus a chàirdean. Tha 
Canada cheana diongmholta agus samhach; 
tha oibrean mora 'dol air an aghaidh; tha 
cabhlach lurach a' lionadh nan abhnaichean; 
tha rathaidean iaruinn g'an deanamh ; agus, 
an creid sibh so? bithidh, ann an ùine 
gheùrr, an t-each iaruinn a' srùunail gus a' 
chuan mhòr a tha air cid America. Inn- 
sibh do na h-Albannaich uile guni bheil 
iomadh mile acair-fhearainn ann am Mani- 
toba, far nach do chinn arbhar riamli, agus 
far am bheil talamh trom brighmhor. Tha 
tuarasdal mòr air a thairgseadh do gach 
seirbhiseach a tha toileach saothair dhligh- 
each a dheanamh. Tha fosgladh gasda 
gealltanach air gach taobh do luchd-imrich 
dhichioUach dheanadach. Is maith a thig e 
dhuibhse impidh a chur air gach Albannach 
nach 'eil toilichte le 'charamh ann an duth- 
aich athraicliean, aghaidh a thionudadh a 
dh 'ionnsuidh Chanada. Bithidh e duilich 
geur-bharail a thabhairt seachad mu dheidh- 
inn na còmhstri a tha aig an am so a' luasg- 
adh na diithcha. Cha bhi e idir iongantach 
mu gheibh an Ridir Mac-Dhomhnuill greim 
air an àrd-inbhe 'tha e 'nis a' sealbhachadh 
re coig bliadhnachan eile. Ma dh' f haoidte 
gun cuala sibh gu'n d' thàinig a' chrioch air 
Iain Sandfield Mac-Dhomhnuill. Cha robli 
ann ach balach bochd Gaidhealach gun 
mhaoin, gun charaid cumhaclidach, ann an 
toiseach a laithean. Gidheadh le dichioll 
's le tapachd a bha comharruichte, choisina 
e maoin 'us ainm 'us seasamh àrd ann aa 
gnothaichean na diithcha. Gu latha 'bhais, 
bha e measail air a' Ghailig, agus bu mhaith, 
bu sgiobalta, 's bu jihongail a labhradh e i. 
Agus chriochnuich an t-OUamh Urram- 
ach, blàthchridlieach, deas-chainnteach Mac 
Leòid a chuairt thalmhaidh! An duine 
lagliach, bàigheil, deas-fhoclach, dh'eug e. 
An Gùidheal grinn stuama, bha sinn uile 
proiseil gum buineadh e dhuinn. Dhuisg 
teachdaireachd bàis an duine mhòir so 
raulad mòr ann an iomadh cridhe 'san. 
diitliaich so. Bha sinn uile miu-eòlach air 
treubhantas 'us eud 'us dichioll Tliormoid; 
agus air an aobhar so blia sinn tiamhaidh 
smalanach an uair a ràinig an naidheachd 
bhrònach sinn. 'N uair a tha 'Bhan-righ. Tress Mios an Fhogharaldb, 1872, AN GAIDHEAL. 211 ■bheusacli gLaolach, prionnsaclian agus tigh 
eaman, sgoileirean mora agus daoine diadh 
uidb a' deanamh luaidh air àilleachd 'us 
gaisge 'us fogbainteachd Thormoid, cead- 
aichibh dhuinne ann an Canada 'n ni so 
aithris: gum bheil doilgbeas mòr oirnn gun 
do tbuit an laoch mòrail, meamnacb, oir 
bba gràdb ar cridbe againn air, agus bba 
sinn Ian aoibhneis, 'us aighearracb, an tràtb 
a cbuala sinn gun robb Tormoid Mac Leoid 
a teacbd a nail tbar a' chuain ann an ùine 
gbeàrr. 

"Cha'n fbàilnicb a cbumbacbd no a cbliù, 
'S cha gbearar a cbuimhne o mbeasg an 
t-slòigh." 
Mu bbitbeas sibh iarrtuiseach air fiosracb- 
adb 'fbaotainn bbo ana gu am, ciamar tha 
cùisean a' soirbheacbadb ann an Canada, 
cuiridb mi le toileacbadli mùr iomadb litir 
d' ur n-ionnsuidb, 
Is mise, 
Le mòr urram agus deadh run, 
Bbur caraid dileas, 

ONTARIO. 

Treas mios an t-Samhraidh, 1872. ALTACHADH-BEATHA 
DO Shir Coinneach Mac-Choinnich, 
Triath Ghearr-Loch 
Air dba seilbh a gbabbail ana am Fearann 
'Aitbrichean. O'n gbiùlan ghealltauach 
a bb' aige 'n a mhion-aois bba gach bochd 
'us beartach dhetb 'cbuid iocbdarain 'am 
beò-dhòchas gum biodh e cosmhuil ri 'aith- 
ricbean, 'na uacbd;iran fiiigbantacb, fogh- 
ainteach, iiiosal, agus bàigbeil. 

M'aoibhneas eibhinn, inntinneach. 
An sgeul an dràsd' cliaidb innseadb dliomb, 
' S e gbleus mo cbàil cho iunsgineacb 
Gu seinu mo tboil do 'n òig-f hear. 
'S e gbleus mo chidl, &c. 

'S e 'n t-òig-f hearr meadbracb matbasacb, 
Tbafiùghail, fialaidb, flatbasach, 
A dh-fbàs a stoc neo-gbaiseadacb, 
Taigh Eacbimnach nan ròiseal. 
A db-fhas a stoc, &c. 

'Bbi gabbail seilbh le barantas, 
'An àros àdbmbor aithricheau, 
'S a' choir, 's an staoidTiie bb' aca sud, 
Le macantas gun mbòr-chuis. 

'S a' choir, 's an sfaoidhle, &c. 

B'e suaicbeantas na h-aitim ud, 
Mar chite 'n sròl am brataichean. Ceann ciar-dbearg, cràcacb, cabarach, 
Damb aigeannach nam mùi-bheann. 
Ceann ciar-dhearg, Szc. 

Bu lionmhor cliii ri 'fhaotuinn orr', 
lad caoimhneil, càirdeil, daonnachdach, 
lad miiimeacb, meineach, faoilteachail, 
Gu gaolach, glic, Ian eòlais. 
lad miiirneacb, &c. 

Mar charraig chruaidb nach caraicheadh, 
Ged reubadh stoirm an talamb dbith, 
Gu seasadh iad le 'n glas-lanna, 
A' casgairt luchd an comh-stri. 
Gu seasadh iad, &c. 

B'iad sud na leògbainn bhuadbarra, 
Bha colgail, ainmeil, cruadabich, 
Bhiodli armach, meanmnacb, luatb-gbaireacb- 
'N uair ghluaiseadh iad 'san tùracbd. 
Bhiodb armach, &c. 

Bu chleachdacb anns a' mhaduinn leo 
Bbi direadh mach ri bealaicbean, 
Gu gunnacb, cuimseach, grad-Kimbach, 
Chum tachairt ri fear croice. 
Gu gunnacb, &c. 

Be sud an còmblan àbbachdach, 
Le 'm miol-choin ghlas, 's le 'n spaintichean, 
Bhiodh fuilteacb, calgach, làn-shacach, 
'N am teàrnaidb dhoibh le solas. 
Bhiodh fuilteacb, &c. 

'S iar ruigbeacbd Teach na rioghalufhd, 
Bhiodh tiunal fhear 'us nionag ann, 
'S bhiodh deoch 'g a h-òl a piosau ac; — 
Deagh fhidhleireacbd 'us òrain, 
'S bhiodh deoch, &c. 

Bhiodh IMac-nan-creag gu sprcigeanta 

Ag aithris ceòl nam feadanau, 

'S an talla gbreadhuach sbeasgaireacb, 

'M biodh fleasgaicbean 'an òrdugb. 

'^ an talla gbreadhuach, &:c, 
Bu dionach bhlàth an f hasdail ac. 
Do bhàird, do chliair, 's do cheatharnaich, 
'Bhiodh duanach, fuaimneacb,caithreamacb^ 

Le carthannas nan seòd ud. 

Bhiodh duanuch, &c. 
'S a Choinnich òig b' i nv iarratas, 
O'n 's geug o sbùgh nam friamh ud thu, 
Gu meas thu 'n ainm 's an riaghailtoan, 

Ni 's fiachaile na 'n stòras. 

Gu meas thu 'n ainm, &c. 
Na lean 'an ceum nan uachdaran, 
A tha 'cur fas nan tuatb-bbailtean, 
Le'n docha Icidh m' an cuairt orra, 

'S a sluagb a chur air f ògai'. 

Le'n docha fciJh, &c. 212 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhoghar^dh, 187*. Ach ùraich 's an Aois laruinn so 
'Am measg na tuath' a riaghlas tu, 
Gach cleachdadh bli' aig an tighearnan, 

'S cha bhriag ged "theirt' Aois Oir rith' 
Gach cleachdadh, &c, 

Bi beachdail, smachdail, reusanta, 
Gu duineil, seasmhach, treubhanta, 
Na faic a' choir gu heigneachadh, 

'S na h-eisd ri guth hichd fòirneirt. 
Na faic a' choir, &c. 

Bi aoigheil, bàigheil, sìobhalta, 
'N uair thachras ort au diobarach; 
Biodh bantraichean 'us dilleachdain, 
Ro chinuteach as do chòmhnadh. 
Biodh bantraichean, &c. 

'S bi 'dh rath, 'us miadh, 'us urrani dhuit, 
Gu fialaidh, pailt, 's gu bunaiteach, 
'S ni sith, 'us sàimh, 'us subhachas, 
A'd' thuineachas an còmhauidh, 
'S ni sith, &c. 

'Us thig gach ni gu 'n gnathsalachd, 
Mar chleachd na suiun o'n tainig tu, 
'S bi 'dh fonn, 'us ceòl, 'us àbhachdas, 
'An Gearr-loch mar bu nos dhoibh. 
'S bi'dh fonn, &c. 

Deagh shaoghal fada, fallain dut, 
"•An cUii, am. miiirn, 's an tapantachd, 
Biodh beannachd thuath' 'us cheathairn' dut 
'd mo bheannachd fein an tòs dut. 
Biodh beannachd, &c. 

LOCH-AILLSE DO NEOINEAN 

A BHA a' CINNTINN GU DOSRACH URAR FO 

BHLATH AIR AN RATHAD MHOR AIR MAD- 

VIKS NA BLIADHNA UIRE, 18G8. 

B' ann air maduinn na bliadhn' ùire, 

Ann an diildachd 'geamhraidh, 
A chunnaic mise neòinean àillidh. 

'S 6 mar bhlàth an t-samhraidh. 
Cha b'ann fo chiirani gàradair, 

No'm bruachan bl;\ an all tain, 
Ach air rathad mòr an rìgh, 

Gun sion do fhasgadh ann da. 
Bha crodh is caoirich air gach taobh, 

'S gach bile*g f haoiu gu chreim ac', 
Ach saltairt air no beantainn ris, 

Cha robh ann aon a rinu e. 
Bha ghucag geal le bile dearg, 

Bu mhais do ghruaidh bean bainnse, 
'S gach duilleag uain mar roth mu'n cuairt 
'Ga dhion o fhuachd 's o chrainnteachd. O 's ann mar sud 'tha iomadh neach, 

'S iad ruisgte ris an t-saoghal, 
Tha deuchainn plàigh is buairidhean, 

A' cuairteachadh gach taobh dhiubh. 

Ach ged a dh' f heud gach cruaidh chàs ud 
An cuir gu bruach na h-eiginn, 

Gidheadh gu bràth cha tuit iad sios 
Is làmh 'g an dlon nach leir doibh. 

An Ti a ghleidh an neòinean faoin 
Tre mheadhon geamhraidh gailbheich 

Gu'n gluidh tre gheamhradh'n t-saoghail so 
Gach neach a làimh a dhearbas. 

I. C. 
Leadaig. BAS SHEJTACHERIB. 
Mar mliadadh a chromas gu moch air a' chrò, 
Craos-fhosgailteach, fad-fhiaclach, geur- 

ineach, beò ; 
Mar sid rinn àrd-cheannard Assyria 'teacM, 
Ann am purpur 's un or uile-còmhdaicht' 

bha 'fheachd. 
Mar bhoillsge reult oidhche air muir Ghalili 
Bha dealaa an lannan a lean e mar Righ. 
Mar dhuilleach na coille 's an samhradh 'n a 

àird, 
'S au f heasgar cho lionmhor bha armailt 

nan sàr ; 
Mar dhuilleach na coille 'sam foghar air triall, 
Bha armailt nan treun 'n uair a dh-cirich a' 

ghrian I 

Oir db'imich am Bàs ann an carbad na gaoith* 
'S del seachad thug 'anail dhoibh galar 'us 

gaoid, 
lad uile 'n an sincadh 'an suan-chadal trom, 
Bhuin an t-aog do na seòid, 'scha robh deò 

ann an com; 
Gun ghluasad 'n a shineadh 'an sid air an 

fheur 
Bha'n stcud-eacli a b'uallaiche gluasad an 

de, 
Bha 'cliuinean cruin, fosgailte, dearg, ach 

ma bha, 
Dh'fhalbh anail na misnich 'sua sitrich gu 

bràth, 
'S bha cobhar a' chruaidh-ghleachd mu 'n 

cuairt air gach taobh. 
Mar chop-goal nan stuadh air an sguaba' le 

gaoith. 

Bha 'marcach 'n a shineadh 'an sior-chadal 

fuar, 
'Armachd air meirgeadh 's an dealt air a 

ghruaidh. Tre*sMios an Fhogharaidh, 1872. A^ GAIDAEAL. 213 Na pàilleanan samhach, gun giiàire, gun 

cheòl, 
'S na brataichean uile gun duine 'n an còir, 
Na lannan caol, direach. 'n an sìneadh. 's an 

fheur, 
^Sna trompaidean ard-ghu'ach sàmliach, gun 

gheum; 
Tlia bantraichean Asuir ri coranaich àrd, 
'S cru sìorruidli fo mlii-cliliù tlia lodhalan 

^ Bhàail; 
Oun cliòmhrag 's gun iomairt tha 'n Cinn- 

each 'us 'fheachd 
Ann am fianuis 'ur Dia-ne air leagliadh. mar 

slmeaclid! "Bun-Lochabak," NAIDHEACHDAN. 

Mu dheidhinn na ceisde cudthromaich a 

bha eadar sinn fein agus America, tha sinn 

j toilichte 'iunseadh, gu'm bheil i gu bhi air 

; a cur gu taobh gun dàil ann an dòigh 

' shiociiail. Bho cheann ùine bha co-chruinn- 

: eachadh ann an Geneva, a' rannsachadh na 

ciiise, agus a' deanamh deas air son breath 

a thoirt. Bha na h-Americanaich ag iarr- 

aidh gu'm pàidheadh Breatuiun £9,479,160. 

133. 4d. air son a' chall a rinn an Alabama 

j (agus na soithichean eile bha maille rithe) 

I ©rra. Clia phàidheadh Breatuinn an t-suira 

so, oir bha i air a saoilsinn ro mhòr, agus 

air a h-iarraidh gu mearaclidach ; ach air a' 

chùis thug a' bhuidheann a dh-ainmich sinn 

breth, agus si sin gum pàidhear do na 

h-Americanaich £3,229,166. I3s. 4d. Air 

do uile chisibh na rioghachd blii air an 

tional, bithidh pailteas airgid aig àrd ionmh- 

asair a' chruin 'n a mhaileid gus na fiachan 

leibeideach so a phàidheadh. 

Bha an t-àrm Breatuinneach cruinn air a' 
mhios a chaidh seachad ann an ceann deas 
Shasuinu, ri iomairt a's deas, mar gu'm 
b' ann ri cogadh a bhitheadh iad. Bha iad 
air an roinn 'u am buidheannaibh; ceannard 
air gach buidheann, agus iad a' stri co bu 
deise 'sa b'ealanta an am a' chruadail. Ged 
a thug feadhainn de na ceannardaibh iom- 
adh òidugh tuaireapach, gidheadh bha a' 
chuid mhor de 'n obair gu math 's gu sgiob- 
alt' air a deanamli. 

Dh'ainmich sinn anns an t-seachdamh 
àiraamh de 'n Ghaidheal gun robh a' 
bhan-righ gu cuairt a thoirt do'n taobh 
tuath; agus rinn i sin. Air an t-seathamh 
latha da dhara mios an Fhoghair chaidh i 
tuath gu ruig Dun-Roibin. Mar a bha i 
'del air a h-aghaidh bha còmhlanan 'ga 
«oinaeachadh anns gaeh àite 's an robh an carbad iaruinn a' stad. Bha Prothaiste 
gach baile a' toirt sgriobhadh di, a' cur an 
ceill taingealachd an t-sluaigh agus an toil- 
eachais air son i a thighinn 'n am measg. 
Bha mòran greadhnachais mu na h-àitean 
's an robh i 'stad ; ach os cionn gach àite 
tha sinn a' cluinntinn gu'n choisinn Eilgin 
an turram, Ann an (ioillspidh bha na 
briathraibh so anns a' Ghàilig air an sgriobh- , 
adh feadii a' bhaile, " Ar Buidheachas do'a 
Bhuadhaich;" "Na h-uile latha 'chi 's nach 
fhaic;" "slàintedhuibh a's solas," "Ceudmile 
fàilte do Chataobh." &c. Cha robh 'leithid 
a dh-fhuaim 'sa thartair rioghail 'san taobh 
tuath, theagamh, o linn righ Fhionnghail 
'sna Feinne. Tha iomradh am measg nam 
paipearan naidheachd gu'm bheil mac aa 
Uiiic Chataich a' dol a phòsadh Beitiris, an 
aon nighean a tha gun phòsadh de'n teagh- 
lach rioghail. Tha am Marcus òg bliadhna- 
thar-fhichead, agus a' bhan-phrionnsa sia- 
bliadhna-diag a dh-aois. 

Tha diii gach galair, an Einderpesf, an 
deigh bristeadh a raach a measg a' chruidh 
ann an Siorramachd York. Chaidh gach 
ni a chleachdadh air son a chumail gun 
sgaoileadh, — ach gun fheum sam bith. 
Tha e 'sgaoileadh 's an t-siorramachd sin, 
a^us, mar a till e gu h-aithghearr, cha 
b'iongantas leiun ged a bhiodh iomradh air 
e 'bhi 'an Albainn ann an iiine ghearr. 

Tha 'u t-iasgach 's an airde an Ear a nise 
criochnaichte air son bliadhna. 'An Inbhir- 
ùig, 's anns na h-àitibh iasgaich eile 'au 
Cataobh 's an Gall-thaobh, cha do ghlacadh 
idir uiread 's a ghlacadh an uiridh. Ach 'an 
Ceann-a'-Phàdruig, as puirt eile 's chearn- 
aidh sin, ghlacadh mòran eisg. Bha mu'n 
cuairt do mhile bàta a mach a Geana-a'- 
Phiidruig as Abar-eadhain, agus ghlac iad 
dlii air ciad gu leth mile crann: no ciad ga 
leth crann air a cheile. Tha deagh phris 
air an sgadan 's na puirt thall, agus a bhos 
mar an ceudna. Cha-n-eil iasgach trom 
sam bith f hathasd anns an àirde au lar, ach 
bi 'dh dùil nach d' theid an Geamhradh 
seachad gun e gluasad 'an àiteigin. 

Tha 'n gaiseadh anns a bhuntàta ann an 
cuid de chearnaidhean (mar a dh-ainmich 
sinn roimlie) ach tha sinn a' cluinntinn nach 
'eil a choltas air gu'n teid e na's f haide air 
aghaidh. 

Tha 'n aimsear anabaiTach flinch anns 
gach cearna. Tha na tuathanaich a muigh- 
eadh gur h-eiginn doibh na prisean a thogail 
na's àirde na 'tha iad — ged a bha muinntir 
a' orearan air an airdid o chionn f hada. 214 AN GAIDHEAL. Treas Mlosan Fhogharaidh, 1872» Cba'n 'eil neach air thalamh 
Nach fheum 'bin ga ghabhail, 
'S cha tig iad ro mhath as a dbith. 

2. 'S e 'ni fiodh an iuchair, 
'Se'n t-uisge 'ghlas; 
Chailleadh na sealgairean, 
'Sfbuair an t-sealg ds. 

3. ; Chi mi thall air fanas, 
'Sail- bàrr na roite ruaidhe 
A mac a' tighinn bho 'n mhJitbair, 
'S a mhàtbair ag imeacbd uaitbe. 

4. D;i fhitheacb air a' chreig, 
Da fbitheacb gob ri gob, 
Fitheach a feitlieamh an fhithich, 
'Sco meud btheach a tha sin? 

FnEAGAiRTEEN do na Toimhseachain anns 
n t-seachdamb aircamh de 'n Ghaidheal. 
1. AnMle. 
i!. An gaol. 

;i. Cliathan na h-uinneige. 
4. Trl nathraichean. 
6. Spaiun no gloiune. 
6. An lathad mòr. NITHE NUADH' AGUS SEAN. 

Tha sinn a' ftigblum ni eigin eadhon o 
challdaehd. 

Feumaidh iadsan nach cuir 's an Eanacb 
a bhi 'giarraidh na deirce 's an Fhoghair. 

'S fearr dol timcbioli na tuiteam 'san digc. 

Cuidicbidh biorana beaga nis fearr na 
feadhain mhòra chum an teine 'bheothachadh. 

AiRoiou AGUS UiNE. — Aig airgiod agus 
ùine tha mòran an luach fuin. " Chan urrahin 
an tl a chuireas an t aon gu drocb bhuil, an 
t-aon cile 'chur gu deagh bhuil. 

Cha n eil duine ann cho suarach 'na chaith- 
beatba 'snach feud a ghiuiau a bhi chum 
lochd d'a choimhearsnach. 

Na l^g ni sam bith gun dheanamh a ta 
freagarrach ann an ciiis n'an obair a ta dligh- 
each a bhi deunta. Measar cumhachd an 
duine leis an ni air an cuir e crioch, agus ni 
h-ann leis an ni air am feud e ionnsuidh a 
thabhairt. 

Feudar Firinn, Subh ailc agus Sonas a bhi 
air aui faineachadh o cheile, ach cha 'n urr- 
aiun iad a bhi air an eadar-dhealachadh. 
Theid iad mar phcathraiche griidhach, diùth- 
dhaingnichte r'a cheile, agus a' boillsgeadh 
soluis na diadhachd ann an cridhe an duine. 

SOP AS GACH SEID. 

Ma 's dubh ma 's odhar no ma's donn, 

'S toigh leis a' ghabhar a meann. 

Mionach a' bheathaich ismaoile, 

Air adhaircean a' bheathaich is bioraiche. 

Am fear is treise an uachdar, 

'S am fear is^luaithe air an toiseach. 

Seacbd bliadhna, saoghal a' chait, 

Sin gu h-eibhinn agus ait, 
Seach sin codal ugus turchardaich. 
Bha dithis mhac aig duine iiraidh; agus 
b'hbhaist do 'n dara fear a bhi 'geiridh gu 
moch 'n uair a bha am fear eile na chudal. 
Air am eigin fhuair fear na moch diridh sjjor- 
au airgid air an ratliad. Ars' athair agus e 
dol leis an sporan thun an f hir a bha s an 
leabaidh "na'm bitheadh thusa aireiridh cho 
moch ri do bhratbair dh-fhaodadh thu fhein 
an sporan fhaighiun," '"Smath dh-fhaoidhte 
gu-m faodadh," ars' csan '-ach na'm bitheadh 

n duine boehd a chaill e na chadal cho | (^•^re.'" Tha'N Gaidiieal ro fhada 'san 
amhach riumsa, cha chailleadh c 'sporan." I adharc air son a leithid sin. Chuir Gilleas- 

Tliuirt leanabh iiraidh ri brlithair athair | I'.u'o thugainn òran uair-eigin, agus gheall 
gu 'm bu choir dha a bhi faicioliach gun dad : ^*"" feum a dheanamh dheth; ach tha ion- 
ach airgiod cruaidh a bhi aige 'n uair a bhas- gantas air nach 'eil e 'ga fhaicinn anise, 'sA' FREAGAIRTEAN. 

NiALL Crubach a ris. — Nach e Niall Cril- 
bach a tha bagarrach? Am bheil e'smaoin- 
eaehadh naeh'eil^againne ri dheanamh ach a 
bhi 'frithealadh air sa. Chaidh a' bhiirdachd 
gus na coin ma's e Niall am bard a's fearr a 
tha ri fhaighinn. Ach si ar beachd-ne gum 
bheil inntinn Neil) mar 'bha Idine Dhòmh- 
nuill Cheaird,an deigh'dhol deth a seòl. Am 
bheil e 'smuaineachadh gur lighichean siune 
gu cungaidhean a dheanamh suas a bbeir air 
an fheòsaig aige-sa flis? Ma tha, cha toir 
sinu de chorahairle air ach ola chas easgann, 
bainne cich ciree, 'sgeir mheaubh-chuileag, 
air am measgadh ann an adharc muice, a 
shuathadh ri smig le ite cait. 

Fhuair sinn "Leomag, agus chl ar caraid 
ann an ùinc ghehrr, nach ann do phoca na 
gaineamhaiche 'chuireas sinn i. 

I'ha Gilleashuig Aotrom an diii] gum bheil 
An Gaidheal gle aincòlach. Am bheil e 
'smuaineachadh gun toir e a chreidsinn oirn- 
ur h-csan a rinn "aiarbh-rann, Iain aiclieadh e, air eagal 's gi 
nvtaichmn an uair a ruigeadh loisgeadh 
thall. TOIMIISKACIIAIN. 
1. Is buig e na brocban. 
Is cruaidhe e na aran; 
A's bi 'dh e 'n cuideachd an ri Ghaidheal. Faodaidh sinn innseadh do 
Ghilleasbuig gun d' rinn sinn ar Icum deth— 
eadhon au aon feum a dheanadh e—a chur 
'san lainel 

Tha sinn fad an comain an "Sgiathanaich " 
air son cho cuimhneach 'sa tha e oirnn. Sliin 
iomradh air. Gu'm bufadesan an comas a b 
luaidh air Eilean maiseach a' Cheò! 5€! (i^Sit, 

ENGLISH DEPARTMENT. OCTOBER, 1872. GAELIC PHILOLOGY. 
The following interesting remarks on 
tlie philology of the Gaelic language, 
are from a lecture delivered by the 
t Eev. Mr. Cameron, of Kenton, in this 
j city: — Mr. Cameron, after referring 
I to the method pursued in the study of 
philology, and to the principle accord- 
■ ing to which languages are divided 
into families, went on to say that the 
Celtic belongs to the family which is 
now called the Indo-European or Ary- 
an, and which embraces Sanskrit, Zend, 
Greek, Latin, Celtic, and the Teu- 
tonic and Slavonic languages. Phil- 
ologists differ in opinion in regard 
to the position of the Celtic in this 
family, but it seems to stand in the 
nearest relationship to the classical 
languages, especially to the Latin, 
although its marks of affinity to 
the other branches of the family are 
both numerous and striking. The 
affinity of Latin to the Celtic is proved 
by the numerous cognate words which 
are found in these languages, and by 
the fact that many of the laws of their 
letter-changes have been ascertained. 
In regard to cognate words, it deserves 
to be noticed that very many of the 
words which are marked in the Latin 
Lexicons as derived from unknown 
or doubtful roots, show a close affinity 
to words found in one or more of the 
dialects of the Celtic. After giving 
numerous examples of Gaelic and 
Latin cognates — as capio and gabh; 
celo and cell; iimeo and tlomct; tenuis 
and tana; earns and car, car a, car aid; 
senex f^gen. senis) and scan; siccus and 
seac — he proceeded to notice some of the letter-changes between these lan- 
guages :— 

1. Consonants, which in the middle 
and end of words are aspirated in 
Gaelic, are plain in Latin. Exam- 
ples: — comis and caomh; sat and 
sàtk; tego and tigh, tighearn; remus 
and ràmh; ratis and rath; equus and 
each; seciis and seach; mater and 
màthair. 

2. P in Latin frequently corresponds 
to c in Gaelic. Examples: — Pluma 
and clumh (down) ; plecto and cleachd 
(plait) ; lapis and leac; purpura and 
corcor; vesper and fescor (now feas- 
gar). The same letter-change occurs 
between Welsh and Gaelic, between 
Welsh and Latin, and between Greek 
and Latin. Examples ; Welsh and 
Gaelic: — Pen and ceami; plant and 
eland {now clann); pedioar and ceithir; 
pimp and chig ; map and mac; pren 
and crann; Welsh and Latin : — Ped- 
icar and quatuor ; pimp and quinque; 
Greek and Latin : — Pente and quinque; 
hippos and equus; hepomai and sequor. 
In Gaelic itself plod and clod signify 
the same thing. 

3. From many Gaelic words initial 
p has wholly disappeared. Examples : 

Pater and athair ; 2>iscis and iasg ; 
pier us and leir; j)lemis and làti; 
2?rafum and rath (plain); pectus and 
uchd. So also Gr. platus and L. latus 
(Gaelic leathan). It maj^ be noticed 
in connection with this letter-change 
that, while aspirated p becomes/ aspi- 
rated /' becomes quiescent in Gaelic. 
From this it arises that several Gaelic 
words begin sometimes with, and some- 216 THE GAEL. times without initial/, as /oir arid oir; 
fàrlus and hrlus; fàradh and uradh. 

4. Manj^ words beginning in Latin 
with T begin in Gaelic with f. Exam- 
ples : — Veriis and /tor ; rir, tiri and 
fear, fir; tirtiis and feart; Tanus 
andyàow (faoin); tagor and /ògair; 
tesper and fescor (feasgar); riginti 
and fichead; tarns and fiar ; row, 
Tocalis and focal. Instead of v in 
Latin, and/ in Gaelic, the Welsh has 
frequently gic. Examples : — Vertis 
and gicir; xir, tiri and gwr, gv:yr ; 
TÌnum and gwin; ventus and gwynt. 

5. Several words beginning in Latin 
with V begin in Gaelic with b. Exam- 
ples : — Valhan and halla; titiiim and 
baotk; veru and bior ; tlta and beatha; 
tiro, (Gr. bio(>) and bèo; Tilla and 
baile. It may be noticed, as showing 
that these letter-changes are not arbi- 
trary, that where v in Latin represents 
the aspirate, or the digamma, in Greek 

the Gaelic has^ ; but where v in Latin 
represents b in Greek, the Gaelic also 
has b. 

6. Some words beginning in Latin 
■with/, begin in Gaelic with b. Exam- 
ples: — Fero and beir ; frango, from 
hìcssò, and bris ; frendo and briian; 
fratis, fraudis and braid; frater and 
brhthair; fremo, from bremo and 
hramaire; fermo and beirm. 

7. Some words beginning with /in 
Latin begin with s in Gaelic. Exam- 
ples : — Frenum and srian (Welsh, 
ffrwyn) ; fastis and siiist (Welsh, ffust) ; 
flecto and slenchd. Ff (which corre- 
sponds to /in Gaelic) and s frequently 
interchange in Welsh and Gaelic. Ex- 
amples: — Ffroen and sr a i?i ; ffivj-n and 
sorn ; ffreuo and sruth ; ffymi and scan 
Gvseun. The Greek aspirate is frequently 
represeated by / in Latin and by s in 
Gaelic, which accounts for the inter- 
change of these letters in Latin and 
Gaelic. 

8. 8 precedes several words in Gae- 
lic when it does not precede the corre- 
sponding words in Latin. Examples : — No, nati, and smmh; neo, nevi, 
and sììlomh, ruo and sruth; nix and 
sneachd. It may be noticed here that 
the Latin fallo corresponds to the 
Greek sphalò, and tego to stegò ; that 
terphos =:sterphos; and that, in Gaelic, 
leamhan = sleamhan and leac = sleac. 
The Latin strenuus also may be com- 
pared with the Gaelic treun. 

9. N disappears in Gaelic in the 
middle of a word before s, / or the 
tennes p, t, c (Ebel's Zeuss p. 42). Ex- 
amples : — Mensis and mios ; census and 
CIS ; infernum and ifrinn ; dens, dent- 
is, and deud; centum and ceud; riginti 
and fichead; tendo and tend; inter 
and eadar; quinqne and ciiig; rumpo 
and reub ; mensus and meas. 

1 0. The mediae b, d, g, correspond 
in Gaelic, especially in modern Gaelic, 
to the tenues p, t, c in Latin. Exam- 
ples : — Capio and gabh {gab) ; caper 
and gabhar {gabar) ; carpentum and 
carbad ; liquo and leagh; linquo and. 
leig ; squama and sgamhal; queror, 
querimonia and gearan; vix and beag, 
big ; scateo and sgaoth. In ancient 
Gaelic the tenues are frequently pre- 
served, as in acus {agus), ce't, {ceud), 
etar, {eadar); carpat {carbad). 

Other letter-changes, including those 
which affect the vowels, might be no- 
ticed — but the above, together with the 
large number of cognate words found in 
Latin and Gaelic, are sufficient to prove 
the close affinity of these languages. It 
is necessary, however, to guard against 
inferring affinity from mere resemblance 
in the forms of words, for words de- 
rived from different roots often closely 
resemble one another, while words that 
have little or no resemblance to one 
another in form may be proved, from 
the ascertained rules of letter-changes, 
to be cognates. Ventus and gaotk 
(Welsh gwynt) furnish an example. 
(See letter-changes 4 and 9 above.) 
So also the words eun, ite, edn (Welsh), 
pen, feather, which, although dissimilar 
in form, are all derived from the same THE GAEL. 217 root pet, which appears in the Greek 
y^o-càpetomai. (See the old Latin form 
petna, for penna, and letter-change 3 
above.) 

He then referred to the loan- 
words, such a3 sarjart, eaglais, peac- 
adh, aoradh (anciently adrad, from 
adoratio), leabhar, leugk, sgriohh, 
seirbhis, which have been borrowed 
from Greek and Latin, and which, 
although they have been incorporated 
into Gaelic, cannot be taken into ac- 
count in judging of its affinity to the 
languages from which these words 
have been derived. In very many 
instances it is difficult to distinguish 
between loan words and words that are 
purely Celtic. 

The affinity of Gaelic to Greek is 
shown by the large number of 
cognate words which are found in 
these languages. The following are 
examples : — Tis, ti, and tl ; pelomal \ 
and hell ; orge and fearg ; meros and 
mXr ; helro and gelirr ; derJcomal and 
dearc; lambanO smd làmh; deÌ7ios a,nà 
dian; kairos and coir; nephos and 
neamh ; ball/J and huall ; gunS (Boeot. 
hanci) and bean. The words that are 
common to Greek, Latin, and Gaelic 
are very numerous. The following are 
examples : — Cliortos, hortus, gort or 
gart {Gort or gart frequently appears 
in Gaelic topography, as Gartinore 
Gavtsherrk. The diminutive gortan is 
still common in the spoken language) ; 
cheimon, cheima, hiems, geamh {Geamh- 
radh is from the old word geamh, as 
mmhradh is from slunh) ; chamos, hamus, 
cam and caman ; tauros, taurus, tarhh ; 
misgO, niisceo, ineasg; kerdi), cerdo, ceard; 
Jiupnos, somnus, suain; kahalles, cahallus, 
capull; Jdino, dino,claon; gignomai{aor. 
egenomèn), gigno f'perf. genui), gin (the 
root is gen, from which comes also 
gniomli) ; kluo, clueo, cluinn and cuala ; 
hezomai (fut. hedownai), sedeo, suidh; 
hioO, vivo, beh ; plains, latus, leathan ; 
Ciena, ulna, uileann. 

A comparison of the numerals and also of the pronouns in Greek, Latin, 
and Gaelic, would lead to the same 
conclusion in regard to the close affi- 
nity of these languages. He did not 
maintain that Latin and Greek 
have been derived from Gaelic. All 
that he maintained was that these lan- 
guages are closely allied— that they 
have a common parentage, which, 
parentage could be discovered only by 
a comparison of the roots of the several 
branches which have sprung from it. 
In estimating, however, the compara- 
rative ages of these languages, the fact 
must not be overlooked that there are 
many words in Gaelic which resemble 
more closely than do their Greek and La- 
tin cognates, the corresponding words in 
Sanskrit. 

After referring to the two families 
into which the Celtic dialects are 
divided — the British, including the 
Welsh, Cornish, and Armoric ; and the 
Gaelic, including Scottish Gaelic, Irish, 
and Manx — he proceeded to give an. 
account of the early printed works in 
Gaelic, some of which he exhibited, 
and concluded by referring to what 
has been done within the last few years 
by Continental and Irish scholars such 
as Zeuss, Ebel, and Stokes, to promote 
the scientific study of Gaelic, and to 
what still remains to be done in the 
same field. He said it was curious to 
find some of the most learned works on 
Celtic philology coming to us from 
India, where, far distant from the 
Celtic MSS., Dr. Whitley Stokes, who is 
connected with this city, finds means 
for prosecuting the study of a science 
to which he has made contributions, 
second in importance only to the great 
work of Zeuss, which, as now revised 
— it might be said rewritten — by Ebel, 
must form the foundation of the scien- 
tific study of Celtic. The " Turin 
Glosses," printed by Stokes in his 
" Goidilica," have since been published, 
carefully edited by the Chev. Di Nigra, 
and an edition of the " Milan Glosses" 

5li3^ ;i8 THE GAEL. is now in preparation for publication 
The theologian Ebrard published, last 
year, a work on the Ossianic Gaelic, 
which is curious and interesting 
although it contains many errors, 
which, however, are, to be accounted 
for, partly by the incorrectness of 
the materials with which he dealt, 
and partly by his want of acquaint- 
ance with our vernacular Gaelic. In 
regard to modern Gaelic, he believed 
that as much has been done for the 
Gaelic of Scotland by the Stewarts, 
Dr. J. Smitb, Armstrong, Ewen 
M'Lachlan (of Aberdeen), and Dr. 
M'Intosh M'Kay, as has been done for 
any of the other dialects of the Celtic, 
but much still remains to be done. 
The Gaelic Scriptures must be purged 
of the errors and anomalies which 
escaped the notice of tlie translator 
and also of the revisers of the quarto edi- 
tion of 1826, so that they may becom 
what they were intended to be — the 
standard of Gaelic Grammar and Or- 
thography; the work of which Dr. 
Alexander Stewart laid the foundation, 
in his " Grammar of the G^ielic Lan 
guage," must be completed; a stand 
ard edition of the Gaelic poets must 
be prepared; the Bardic and other 
traditional literature v.'hich still exists 
in the Highlands, but which has not 
been committed to writing, must be col 
lected and i:)reserved, before the present 
generation shall have passed away; 
much must yet be done, in addition to 
what has already been done, to read 
and interpret the old Gaelic which has 
come down to us, often much obsured, 
in the Gaelic names of places ; and, 
especially, a Gaelic Comparative Lexi- 
con must be prepared, which will exhi- 
bit the words of which the language is 
composed, not only in the clifterent 
forms in which they appear in the 
different dialects of the Celtic, but also 
in relation to their cognate words in 
the other branches of the Aryan 
family. This last work would cer- tainly be a heavy^ undertaking, and 
one which could not have been accom- 
plished Avhen, more than forty )'ears 
ago, the dictionaries of Armstrong and 
of the Highland Society were prepared 
— but the progress which has been made 
in the study of Celtic philology within 
the last few years has prepared the way 
for beginning, and for carrying on to 
successful issue, a work of this kind — 
and if the Highlanders of Scotland 
should resolve, " shoulder to shoulder," 
to help it forward, he promised that it 
would be undertaken. A REVIEW OF THE HIGHLAND 

REGIMENTS. 
In tLe muster-roll of the Britisli army, 
at tlie present time, there are nine regiments 
denominated "Highlanders," five of which 
— Gillean an Fhèilidh — in harmonious 
accordance with their designation, are 
appropriately equipped in the Highland 
garb; whilst the other four — Bodaich nam 
Brigisean — in evident incongruity with 
their distinguishing appellation, march at 
ease attired in trews. "Whether the bands 
of these four regiments attempt the "Garb 
of Old Gaul," or their pipers "Gillean an 
Fheilidli," is a question Avhich should be 
decided negatively, inasmuch as neither of 
these martial, marching tunes concerns 
them, unless as a reminiscence of "Auld 
Lang Syne," by recalling to recollection the 
bright days when they also were clad in the 
picturesque panoply of mountaineers. 
Altliough now we can only boast of nine 
Highland regiments, the Lite gallant and 
patriotic General David Stewart of Garth, 
in his interesting history, enumerates no 
fewer than 25 battalions,* named and •LIST OF HIGHLAND REGIMENTS, 

As detailed by General David Stewart. 

42iid Royal Highlanders. 

7 1 St Fraser's do. 

72iul Seaforth's do. 

73rd Lord Macleod's do, 

74th Argyle do. 

7.Jth Aberci-omby's do. 

7(jth Lord Macdonald's do. 

77tli Athol do. 

7i'ith Ross-shirc do. 

7iltli Cameron do. 

8 1 St Aberdeen shire do. Oct, 1872. THE GAEL. 219 numbered, in addition to 18 Fencible regi- 
ments, which were raised and embodied in the 
Highlands during the latter half of last and 
commencement of present century, exempli- 
fying the prolific nursery of warriors then 
possessed by North Britain. Need I dilate 
or enter into detail upon the martial 
achievements of our Highland regiments? 
From Fontenoy until the suppression of the 
Indian mutiny — 

"The foe weel ken'd the tartan front, 

Which never shua'd the battle's brunt," 
and on every field most memorable in the 
annals of British history, the tartan'd 
legions have worthily upheld the military 
renown of our redoubtable little kingdom 
and irresistibly demonstrated to adversaries 
in every clime that — 

■Still against a foeman's steel, 

No Highland brogue shall turn the heel," 
verifying the eulogistic lines of an 
English poet who wrote of the Highland 
regiments as being — 

"In Egypt, India, Belgium, Gaul and Spain, 
Walls iu the trenches, whirlwinds on the 
plain." 

In takmg a rapid review of our present 
Highland regiments, I shall firstly name 
the' 42nd, formerly the 43rd, but ever since 
its embodiment known as the "Black 
Watch," or Freiceadan Dubh, which dates 
its origin from the year 1725, and in 
1758 was made "Koyal" as "a testimony 
of His Majesty's satisfaction and approbation 
of their extraordinary courage, loyalty, and 
exemplary conduct." That distinguishing 
badge, the Ked Feather, worn by the 42nd 
in their plumed bonnets, was acquired from 
!the 11th Light Dragoons, in 1795, couse- 
quently on a dereliction of duty perpetrated 
by the troopers named, in the winter cam- 84th Royal Highland Emigrants. 

87th Keith's Highlanders. 

88th Campbell's do. 

89lh Gordon's do. 

91st Argyle-shire do. 

92nd Gordon do. 

93rd Sutherland do. 

97th Strathspey do. 

100th Campbell of Kilberrie's'do. 

105th Queen Charlotte's do. 

113th Royal Highland Volunteci- 

llGth Perth-shire Highlanders. 

132nd Cameron of Callarfs do. 

133rd Colonel Fraser's do. paign of 1794-5, in Flanders; and which 
dereliction was promptly and effectively 
rectified by the 42nd. The 11th Cavaliers 
had made an inconsistent "rear-turn" on 
the occasion of an attack by the French, 
leaving two field-pieces, or cannons, of which. 
they had charge to be possessed by the 
enemy, but which were speedily retaken 
when the Highland laddies' services were 
brought into requisition. Wlien the 42nd 
disembarked in Egypt in 1801, and under 
fire from the French enemy on the heights 
above the landing place, the regiment, after 
being formed in line on the beach, got the 
word of command to "fix bayonets;" which, 
order was immediately executed. The 
commanding officer next followed with 
"prime and load," but no sooner was this 
order given, than an individual in the ranks 
vociferated — "No prune and load, hut 
charge haignets, and sMst immediately," 
when the entire regiment, as one man, 
instantly obeying the energetic summons, 
ascended the heights at the charge and. 
carried the French position, with cold steel, 
in the most gallant style. On subsequent 
inquiry as to who had ordered the charge, 
it was found to be Donald Black, a private 
soldier and an old smuggler from the Isle 
of Skye. 

The next Highland corps is the present 
71st Highland Light Infantry, who got the 
graphic order from their gallant Colonel, 
Cadogan, at the battle of Vittoria, to "chase 
the enemy doun the Gallowgate," and 
which they did. Previously this regiment 
was known as the 72nd, or Lord Macleod's 
Highlanders. 

Next in order is the 72nd, or Seaforth's 
Highlanders, but now designated the "Duke 
of Albany's Own ;" and inasmuch as they 
do not now display the kilt, although ad- 
hering to the plumed bonnet as worn by 
the kilted regiments, this corps is facetious- 
ly dubbed "the half-dress'd Highlandmen," 
an imputation, I understand they are loath, 
to admit — nay prone to resent — as if they 
verily possessed the "Garb of Old Gaul." 

The 74th follows, which took the place of 
another corps, bearing the same number^ 
and termed the "Argyle Highlanders." 
The present 74th, unlike the other High- 
land corps, bears no name, although I have 
heard whispered concerning them, "Belfast 
Highlanders, " which must be a misnomer, 
inasmuch as there is no concentration of 220 THE GAEL. Oct., 187». HigUand nationality in the flourishing town 
named. 

"We have next the Y8th or "Ross-shire 
Buffs," Avhose vengeful bravery, during the 
Indian mutiny of 1857-8 is still in lively 
remcmhrance. This gallant regiment on 
landing in Persia, in 1856 to take part in a 
short scrimmage tliere, astonished the 
natives so much with their Highland garb, 
that it was anxiously inquired to which sex 
they belonged. The 78th has the exclusive 
Celtic distinction of being the only Highland 
regiment bearing a Gaelic motto on the 
colours and appointments, that of the 
Mackenzie's, among which clan the 78tli 
■was raised, as implied in its Gaelic designa- 
tion, "Rèisimeid Chloinn Ghoinnich." The 
motto is "Cuidich anRigh" — helptheking — 
and refers to the exploit of an ancient chief 
of the clan, who opportunely rescued the 
Scottish monarch of the time from the 
attack of a stag, while on a hunting expedi- 
tion. 

Now we have 

" The 79th, whose valiant name, 
Is wreathed with many a field of fame," 
and who derive their title, the " Cameron 
Highlanders," from a patriotic Lochaber 
gentleman, " Ailean an Earachd," who raised 
the corps in the year 1793. Colonel 
Cameron, who, latterly, in addition to being 
knighted, attained the militaiy rank of 
Lieutenant General, was so thoroughly 
imbued with Celtic fire and enthusiasm, 
that in order to preserve the nationality of 
his regiment intact, and have it virtually as 
-well as nominally Highland, he enlisted 
none but Gaelic speakers, so that the 79th 
was long familiarly known as the "Cia mar 
thà-s;" whilst on another occasion, in the 
year 1804 on a threatened governmental 
abrogation of the kilt in the regiment. 
Colonel Cameron addressed an energetic 
remonstnitive letter to the Horse Guards, 
■which secured retention of the martial 
garment he so well loved. When entering 
a garrison town in Ireland, some years ago, 
as I have been told by a veteran of the 
regiment, the 79th were amused by the 
natives shouting to each other — "Holy 
Father, come and sec the petticoats!'' 

Next in order is the 91st, Argyleshire 
Begimcnt, which saw much hard service 
in the Peninsular campaigns; and whicl 
•within the last few years, after long 
abandonment, has resumed the tartan, but 
only in the shape of trews. The 92nd Gordon Highlanders follow, 
whose mihtary history is somewhat like the 
motto of their "big brithers" the Scots 
Greys — "second to none." This famed 
corps when landing on a West Indian island, 
some 30 years ago, was whimsically set 
down (by an aborigi»al negro) as being 
composed of "very poor men, when they 
had not money to buy trousers." Said" 
nigger might rank in with the Spanish 
priest, who, having seen in Gibraltar, a 
regiment of Highlanders attir-ed in the 
"Garb of Old Gaul," volunteered the infor- 
mation that the regiment in petticoats had 
been invested with this "feminine" attire for 
having misbehaved on the field of battle I 
Verily, this verdant ecclesiastic must have 
been an ignoramus of the first magnitude, 
and much in need of being posted up in the 
history of his own country, where so many 
of the Highland regiments brilliantly served 
under Moore and Wellington. 

Lastly, I notice the 93rd, the now re- 
nowned Sutherland Highlanders, — "the 
thin red line of Balaclava" — and who, 
although the youngest of the Highland 
regiments, have won imperishable renown 
on the battle-fields of the Crimea and India, 
as well as at a more distant date, at tha 
Cape of Good Hope. 

Without further comment on the interest-' 
ing subject which has suggested these 
observations, I shall conclude by quoting 
the expressive stanza of one of our national 
bards, while making a poetical review of 
the soldiers of the United Kingdom : — 
"And oh, loved warriors of the minstrel's land. 
Yonder your bonnets nod, your tartans wave; 
The rugged form may mark the mountain baud. 
And features harsh, and a mien more grave. 
But, ne'er in battle-field throbs heart more 

brave. 
Than that which beats beneath the Scottish 

plaid; 
And when the pibroch bids the battle rave. 
And level for the charge your arms are laid, 
Where lives the desperate foe that for such 

onset staid?" 

" Mac a' Ghaidheil." GAELIC HOMER. 

(To the Editor of The Gael.) 

Sir, 

From letters whicli appeared 
in the "Scotsman" some time ago, it 
seems that the late Ewen MacLachlaii'» THE GAEL. 221 Gaelic translation of Homer is stiU ex- 
tant; the accompanying fragment* is 
therefore sent for publication in " The 
Gael," in thebopethatit may attract the 
attention of the possessor of the MS., 
and perhaps induce him to publish the 
whole, 

I am, Sir, 

Yours respectfully, 
Abrach. A LETTER FROM " NETHER- 
LOCHABER." 
Mr. Editor, 
Dear Sm, 

I send you a translationf of a 
well-known poem of Byron's. It is but 
a trifle, but a straw shows, as the pro- 
verb has it, how the winds blows, and 
small and insignificant as is this contri- 
bution, it is at least a proof that I read 
"The Gael" and wish it all success. 
A pinch from a snuff-box has often made 
men known to each other (and even 
friends) who might otherwise have been 
strangers — enemies perhaps — all their 
life long. I hope to send you semething 
of more substance and "body," as the 
wine merchants have it, before the 
winter is past. 

I am, with aH'good wishes, 
Yours very faithfully. 
The "Nether-Lochaber" Correspondent 
of the "Inverness Courier." PROFESSOR BLACKIE ON THE 
GAELIC "GOD SAVE THE QUEEN. " 
The following interesting letter which 
appeared in the Scotsman, we copy for the 
benefit of as many of our readers as are of a 
philological turn of mind: — 
"Sir, — I send you the Gaelic version of " God 
Save the Queen," sung * * * * at the 
first meeting of the Inverness Gaelic Society, 
and composed by Angus M'Donald, the bard 
of the Society. In order to give the uninitiat- 
ed some idea of the materials of which this 
venerable language is made up, it occuned to 

• The fragment referred to is inserted in our 
Gaelic department, page 205. 

f See our Gaelic Department, page 212. me to etymologise the verses to the best of my 
ability; and the result is appended. You 
will see that about one-third of the whole 
words in the three stanzas is pretty distinctly 
recognisable as old friends with new faces — 
familiar to philologers either in the Teutonic 
or in the classical languages. The two 
columns will sufficiently explain themselves 
to all who care for such matters,— I am, &c. 
JtJHN Stuart Blackie. DHIA GLEIDH BHANEIGH. 
Dhia (1) gleidh ar (2) Banrigh (3) mhòr (4). 
Beatha (5) bhuan (6) dar (7) Banrigh choir, 

Dhia gleidh Bhanrigh. 
Thoir buaidh dhi, 'us solas (8), 
Son agas (9) ro ghlòrmhor (10), 
Fad' chiun riaghladh (11) oirnn ; 

Dhia gleidh Bhanrigh. 
A Thighearn (12) ar Dia eirich (13), 
Sgap a nàimhdean (14) fitich, 

'Us leig (15) iad (16) »103 (17), 
Cuir (18) cli (19) an (20) droch riaghladh; 
TUg sios an luib dhiabhiaidh (21) ; 
Ar dòchas oirre leag ; - 

Dhia gleidh Bhanrigh. 
Do (22) thiodhlaig mhaith thoir dhi, 
Doirt oirre pailt gun dith (23) 

Fad' riaghladh i (24) ; 
Ar reachdan (25) dionadh (26) i, 
Toirt dhuinn aobhar (27), gun sgios, 
Bhi (29) seinn (30) le'r guth "sar cridh' (31), 

Dhia gleidh Bhanrigh. 

Gaeiic. Latin, Greek, English, on Germas, 

1. Dhia Deus, Theos. 

2. ar our. 

3 Banrigh Ban Aeolic for gunè, reg, rex. 

4. mhor major, more. 

5. Beatha vita. 

6. bhuan menò. 

7. da to, ad. 

8. solas solatium. 

9. agus ac, atque, eke. 

10. ghlòrmhor gloria. 

11. riaghladh reg", regula. 

12. Thighearn .... The first syllable of this compound I 

consider identical with tignum 
(Lat.) from tego — a shelter, a 
house. 

13. eirich orior, erigo. 

14. naimhdean... . inimicos (?) 

15. leig lay, legen. 

16. iad that, id (t is the sign of the thirff 

person in all the Aryan languages) 

17. sios subtus. 

18. cuir sero, 

19. cli laevua (?) — the omission of the first 

of two initial consonants is com- 
mon, as klinò, lean. 

20. an yon, jen, keinos. 

21. dhiabhiaidh... diabolus. 

22. do thy, tuus. 

23. dith deò. 

24. i she, he. 

25. reachdan rectus. 

26. dionadh den, dean, i.e., a sheltered place, a 

den. 

27. aobhar. opera (?) 

28. gim un, in compounds, ohne. 

29. Bhi be, phuò, fui. 

30. seinn cano. 

31. cridh cor, kardia. 

J'.S.—I see I have omitted luib, which is just onr 
English loop. J.S.B." THE GAEL. Oct., 1872. NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

EwEN M.\cLachl\n's Gr4ve. — The fol- 
lowintf extract we take from the "Nether 
Lochaber" column of the Inverness Courier, 
the sentiment of wliich we endorse, and hope 
that our friend's sus:a;estion will meet with 
the sympathy and support it deserves: 

"Ewen Maclachlan, commonly styled "of 
Aberdeen," because he taught the Grammar 
School there, and there died, but who was, in 
truth, a Lochaber man — nay, a Nether-Loch- 
aber man born and bred, and whose ashes 
rest in Killevaodain of Ardour, without, we 
are ashamed to confess it, "One ^ray stone to 
mark his grave" ******** 
"There is a monument in the shape of a 
small obelisk, with a well written suitable 
inscription to the memory of Mr Maclachlan, 
so distinguished as a Gaelic scholar, on the 
" Craigs" at Fort- William. Why should not a 
plain stone, if no more,simply inscribed with his 
name, be placed over his remains in the old Kiel 
«fArdgour,one of the quietest and sweetest spots 
in all the West Highlands? The Lochaber 
Highlanders of Glasgow, who have a large 
and influential annual "gathering," might 
surely do something in the direction indicated. 
Few true Highlanders would refuse, if 
solicited, to add their "stone" to the "cairn" 
of such a man. Aided by local subscriptions, 
the expense would be but a trifle. It is sad 
to see the grave at present, overgrown with 
nettles and other noxious weeds, uncared for 
and untended, without a stone to mark the 
spot, or a line to tell the " meditator among 
the tombs," that beneath sleeps the best Gaelic 
scholar, as he was in all respects one of the 
truest Highlanders of his day, and a thorough- 
ly. good man withal, simple and guileless as a 
child. The writer of these lines will be glad, 
as minister of the parish, to take charge of all 
that may be necessary to be done upon the 
spot, should the suggestion be received with 
favour." 

Monument to a Gaelic Baud— Professor 
Blackie twits the Highlanders for having no 
Gaelic inscriptions on the grave stones in any 
of their chu:ch-yards. The practice of having 
such is not so general as might be wished 
and expected, but one instance at least can be 
quoted in which Gaelic is the language used. 
In the Janetield Cemctry, Parkhead, Glasgow, 
a very elegant monument has been raised over 
the grave of William Livingston, the Gaelic 
Bard, by a number of friends, and admirers 
of his genius, on which there is both a Gaelic 
and an English inscription. The monument 
is a hard Ireestone obelisk, having on one 
side the words "Carragh cuimhneachan 
Uilleam Mhic Dhunleibhe, am IVard Ileach, 
a rugadh an Gartmeadhoin an. He, 1608, a chanchail an Glaschu, 1870." On another 
side it has the words " In memory of William 
Livingston, the Islay Gaelic Bard, Born at 
Gartmain, Islay, 1808, died at Glasgow, 
1870." In our next number we propose giv- 
ing a short notice of Livingston and from 
time to time some of his poetry, as there are 
some pieces of his which were never publish- 
ed, and which, by the kindness oF those in 
whoso possession they are, we can lay before 
our readers. 

We understand that the Italian Artist A. 
Signor P.. Priolo, residing at 64 Stock well 
Park Road, S. W., London, has prepared 
engravings of drawings which he has made 
from OssiAN. They are to be published with 
a page of letter press to each, and we hope 
that the undertaking will be crowned with 
success. 

Oban — Gaelic Class— A meeting was held 
here on Thursday, the -'Gth September, for the 
purpose of starting a Gaelic class. Addresses 
were delivered by Professor Blackie; Rev. 
Archd. Farquharson; Councillor Clerk; and 
Mr. Macdougall. After these addresses a com- 
mittee was formed to carry the suggestions 
&c. into effect, and 16 persons engaged to en- 
roll themselves as members of the Association, 
Mr. Macdougall kindly volunteered to teach 
the class. 

ANSWERS TO CORRESPONDENTS. 

To G. MacK.— The origin of the clan 
Mackay seems to be wrapped in much obscur- 
ity; but the general belief is that they are 
descended from the ancient Gaelic inhabit- 
ants of Caithness. Colonel Robertson says 
" They are no doubt the descendants of the 
pure Gaelic race, who had retired to the in- 
terior of the country from the Norwegian in- 
vaders." Their seat was Strathnaver,but there 
was also a branch of the clan in Kintyre, and 
another in Islay — to the latter, MacDonald of 
the Isles (who fought at the liattle of Harlaw) 
granted, in 1408, the only Gaelic Charter 
known to be in existence. The antiquity of 
the clan is evident from the fact that as early 
as 1427, they could muster 4000. Their 
Arms are "Azure, on a Chevron, or, between 
three bears' heads couped, argent, and 
muzzled, gules. A roebuck's head erased, of 
the last, between two hands holding daggers, 
all proper." Badge, " Bulrush." Motto, 
"Mann forti." Chief "Erick Mackay, Lord 
Reay." We have not heard the name pro- 
nounced Mackae or Mackee except where 
ignorance, or affectation, was the predominat- 
ing j)assion. The name in Gaelic is Mac- 
Aoidh (son of Hugh) and in English it is pro- 
nounced almost similar, and that it was pro- 
nounced in that manner from the earliest times 
is manifest from the fact that Fordun writes it 
"Macqyc." 


I Leabh.] CEUD MIOS A' GHEAMHRAIDH, 1872. [9 AlR. MU NA SEANN GHAIDHEIL. 
YII. 

Dhearbli sinn a nis gu soilleir ga'm 
b'e an t-aou sluagh ceuflna a bha 
'chòmhnaìdli an ceann tuath na li-Alba 
fad mìlebliadhna — olàithibh Agricolagu 
linu Challuim a' Chinn Mhòir. Rè thrì 
cheud bliadhna theireadh na Ròmanaich 
Caledonaich riutlia; agus re slieachd 
ceud bliadhua theirteadh Pictich riu 
leis na Ròmanaich agus leis na Seanach- 
aidhibh; an dèigh sin fliuair iad an 
t-ainm Scultich : ach 'n am measg fèin 
b'e an t-aium a bha orra daonnan, na 
Gàidheil, agus b'i a' Ghàilig a' chainnt 
a bha iad a' labhairt riabh. 

Tha cuid ag radh gun do chailleadh 
an t-seann chànain an uaii* a fhnair 
Coinneach MacAilpein an rloghachd, 
agus gur ann o na Scuitich a sgaoil a' 
Ghàilig air feadh na h-Alba: ach cha 
ghabh so creidsinn, oir tha e soilleir gun 
robh Gaidheil a chomhuuidh 'an ceann 
deas na h-Alba agus 'an Eilean Mhan- 
aiun, agus mar an ceudna an Eirinn fada 
mu'n d' thàinig Agricoha, no lulius 
Caesar, no neach sam bith dhe na Ròm- 
anaich thar a' Chaoil Bhreatunnaich. 
Tha Gàilig Mhanainn na's cosmhuile ri 
GàiKg Albainn na tha i ri Gàilig Eirinn; 
agus tha so a' dearbhadh gum b'e an 
t-aon shiagh a ghabh còmhnuidh air tùs 
ann am Manainn agus ann an Albainn. 
Anns a' Ghàilig Mhanainnich gheibhear 
an hde diultannach, no am focal àicheidh 
Albanuach cJicii an àite an fhocail àich- 
eaid Ni, no Nior, mar so, "cha rel 
feeyn aca" cosmhuil ris a' Ghàilig Alb- 
annaich, '■'■cha'ii'eil fion aca" an àite 
na doigh Eireannaich '■'■ni hhuil fion 
aca." Their ua Manainnrch a rithist "ta mi" agus na h-Eireannaich ^^do 
hlii mi." Mar an ceudna their na Man- 
ainnich, " cha vel, cha rou, cha bi, " 
agus na h-Eirionnaich "771 bhuil, ni 
rahh, ni bitheann." Tha Gailig Mhan- 
ainn mar so ni's faisge air Gailig Albainn 
agus tha sin a' feuchainn gun robh na 
h-aon Ghàidheil ann am Manainn agus 
an Albainn shean. Tha e soilleir mar 
an ceudna gu'n robh na Gaidheil an 
ceann deas na h-Alba anns na linnibh 
chian, oir gheibhear mòran de ainmibh 
nan àitean air an toirt o'n Ghàilig, Tha 
cùnntas againn gu 'n robh seilbh aig na 
Caledonaich agus aig na Pictich air an 
tir sin gu deas air caolas na Friù gu 
ruig a' chrioch Shasunnach, agus cha 
robh na Scuitich riabh a chomhnuidh an 
sin. Gidheadh cha robh sluagh Gàidh- 
eallach sam bith a' fuireach, no Gailig 
'ga labhairt anns an dùthaich sin, 'n a 
thàinig Ida ngh nan Gall Sasimnack, 
a ghabhail seilbh air an tir 'sa' bhliadhna 
A.D. oil, co'rr us tri cheud deug 
bliadhna roimhe so. Co, uime sin, a thug 
na h-ainmean Gàidhealach air na h-ait- 
ean ud mur robh Gailig aig na Pictichi 
Tha na h-ainraean Gailig so cosmhuil ri 
ainmibh àitean eile far an robh na 
Pictich 'n an aonar a chomhnuidh agus 
far am bheil na Gaidheil, an sliochd-san, 
a chomhnuidh gus an la an diugb. Ann 
an Siorramachd Haddington tha sgir- 
eachd ris an abrar "an Garbh-allt" air 
a h-aiumeachadh o'n t-sruth, no an t-allt 
a tha 'ruith troimpe, ris an abrar an 
t-AUt-Garhh. Ciod an dealachadh ann 
an seadh eadar an t-ainra an Garbh- 
A I It ann a' Haddington., agus an 
t-Allt-Garhh ann am Bràighe Loch- 
abar? Nach Gailig iad le cheile.? Nach 
tnigear ciod a's ciall doibh leis na h-uile 224 AN GAIDHEAL. Ceud MioB a" Gheamhraidh, ] mac Gàidheil a cbluinneas an t-ainm? 
Ann am Bràighe Mhàr, am fagus do 
Bhaile-chaisteil, tha allt ris an abrar an 
Garbh-allt mar an ceudna. Tha so a' 
dearbliadli gu'm b'e an sluagh cendna a 
bba a cbòmhnuidh ann a' Iladdington 
agus am Bràigbe Mbru', gu'n do labbair 
iad an aou cbànain, agus gu'm b'i sin a' 
Gbàilig. 

Tha baile aua a' Haddington ris an 
abrar Dunbar; tha so a' ciallacbadb 
Dun, no daingneacb, a tba suidkicbte 
air burr, no air rugba; agus tba e 
freagarracb do 'n àite sin — a tba suidb- 
icbte mar sin. Tba àite eile 'm fagus 
do Dbiin-eidin, mar letb-mbile bbuaitbe, 
ris an abrar Dail-Rigb: 's tba mòran 
àitean 's a' Gbàidbealtacbd air am bbeil 
an t-ainra so, agus tba o soilleir do 
neacb air bitb aig am bbeil Gàilig. Tba 
ainm a' bbaile Dun-Eidin, a' noobdadb 
mar an ceudna gun robb Gàilig air a 
labbairt 's an taobb deas aig an am sin, 
Tbugadb an tir so bbo na Pictich le 
Ida agus na Gaill 'sa bbliadbna 547. 
B'e Edwin no Eklin an atb rigb a bba 
air na Gaill an deigb Ida. Tboisicb 
esan air riogbacbadb'sa' bbliadbna a. d. 
617. agus mharbbadb e 's a' bbliadbna 
633 le Caldwalla rigb nan Breatuinn- 
eacb, agus Penda rigb Mhercia. Uime 
sin b'ann cadaran da am so a tbog Edwin 
suas as ùr agus a cbàirich e an seann 
Dim a bba aig na Picticb, agus air an 
robb Dun-Monaidh mar ainm an tois- 
eacb, mar a cbitbear ann an roimb-ràdb 
Leabbar-Urnuigb Easbuig Charswell 
(a cbeud leabbar a cblò-bbualadb an 
Gàilig.) cbeann còrr us tri cbeud 
bliadbna cblò-bbualadh e "ann an Dun- 
Eidin, d'am bu cbomb-ainm Dun-Mon- 
aidb, an 21mb la de'n mbios April 'sa' 
bbUadbna 15G7." B' cigingu'n tugadh 
Dun-Eidin mar ainm air a' bbaile cbo 
fad 's a bba rigb Edwin beo, 'se sin 
roimb 'n bbliadbna C33, oir an deigb a 
bbàis cba bbiodb e dualacb an t-ainm a 
tboirt air, do bbrlgb nacb biodb e cbo 
soilleir CO a rinn au daingneacb mu'n 
do gblac na Gaill an t-aite, agus b' eigin gu'n d' fhuair e an t-ainm so fada mu'n 
d' tbàiuig Agricola agus na Romanaich 
do 'n tlr, oir bba an earrann sin de 
Albainn cbo Ian sluaigb le 'm bailtibh 
daiugnicbte agus gu'n do gbabb an 
Ceannard Romanacb so da bbliadbna a' 
ceannsacbadb nan Gàidbeal a bba gn 
deas air caolas na Friù agus air Cluaidh. 
Tba mòran eileanan ann an caolas na 
Frill ris an abrar Innis, mar tba Innis- 
cbeitb, Innis-Cballuim, an Innis-Gbarbb. 
Is ainraean Gàibg iad so aile agus tuig- 
ear iad leis gacb Gàidbeal. Agus tha 
morau àitean eile air feadb nan tri 
Lothianan ris an abrar Inhliear, far 
am bbeil da abbaiun, no da allt, a' coinn- 
eacbadb a' cb6ile agus a' dol cuideachd, 
mar tba Inbbear-bbuic, Inbbear-Lite, 
lubbear-uisge, Inbbear-abbainn, agus 
mav sin sios. Ann an siorramacbd 
Liun-Liobbann gbeibbear na b-ainmean 
soilleir Gàilig so: Acba-uam-bard, 
Baile-Bbàird, an Abboinn, Baile-na- 
Craoibbe, Creag-nan-Gall, Dail-nam- 
meann, Druim-beag, Druim-buidhe, 
Druim-dubb, Druim-loisgtc, Druim-mill- 
idb, Dun-tairbb, Tòrr-fbitbicbean, agus 
mar sin sios. Agus an siorramacbdaibh 
Dhunfris, Roxburgh, Ghalloimy, agus 
ShcdJiirJci\vA an tir Ian ainmeauGàidbeal- 
acb, mar tba Sean-cbatbair, au Càrn- 
seilicb, Dail-Rigb, Dun-scòrr, agus na 
ccudau de 'u t-seòrsa sin. Tba so uile 
dearbbadb gu'n robb an tir aon uair Ian 
Gbàidbeal, agus ged a db' fbalbb an 
sluagb agus a tbeirig a' Gbàilig anus na 
cearnaibb sin, gidbeadb db' fbuiricb na 
b-ainmean a tbug iad air na b-tiitibh 
gnn atbarracbadh gus an la an diugb. 
Tliugadb na b-ainmean so air na b-àit- 
iljji ud ceudan bUadbna mu'n d' tbàinig 
na Ròiuanaicb do db' Albainn, o cbeann 
còrr agus da mbile bliadbna roimbe so, 
agus tuigear iad leis gacb Gàidbeal a' 
cbeart cbo matb agus ged a b' ann au 
do a db' ainmicbeadb iad. Mur bu 
Gbàidbeil na Calcdonaich agus na 
Pictich cia mar a b' urrainn so a bbitb. 
Tba ni eile a dbearbbas gur b-i a' 
Gbàilig a labbair na Picticb; se sin CeaJ Miosa'Gheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 225 i Dàia Oisein. Rinneadh na DUn so 

[' eaclar a.d. 207, linn an Impire Severus, 

: agiis A.D. 276, a' bliliadhna 's au do 

mharbhadh Oscar mac Oisein le Cairbre 

Ruadh, Bha so ma thuairim sea ceud 

blÌAdhna roimli linn Clioinnich Mbic 

Ailpein, agus na'm biodh a' Grhailig air 

a Ii-atharrachadh an sin racbadh na 

Delia air cball, no bbiodb lad air am 

measgadh le facail Eireannach. Acb 

! cha 'n 'eil measgadb sam bitb annta. A 

■ nise mur biodb an slaagb ceudna air fan- 

i tuian anas an tir, 's a' labbairfc na cànain 

chendna a bba aig an sinnsearaibb, cba 

tigeadb na Dain so nnas ail* chuimbne 

biio linn gu linn. Db' fbeamadb iad a 

bbi air an aitbris o bbeal gu beul le 

daoinibb a bba làn-tbuigsian na càuaia 

anus au do cbuireadb ri cbede iad air 

tùs mu'm b' nrrainn so tacbairt. Uime 

sin tba na Gaidheil a cborabnuidb 

auns an tir o linn Oisein, — no ana am 

briatbraibh eile 'si a' Grbàilig a labhair 

na seanu Chaledonaich agus na Pictlch 

D. B. B. AIR CRUINN-CHORPAIBII 
SOILLSEACH NAN SPEUR. 

Tba e 'n a ni araon taitneacb agus 
feumail do'n duiue eòlas fbaotuinn a 
tbaobb gacb ni air am bbeil e'n comas 
da a sbùilean a tbilgeadh. Tba oibre 
a' Chrùitbeir, gìdbeadh, auns aa t-saogb- 
al uadurra, cbo llonmbor 'n an gnè, 
eho miorbbuileacb air an dealbbadb, 
agus cbo òirdbearc air an saidbeacb- 
adb, 's nacb urraiun an duine a tba 
gearr-sbeallaob, agus air bbeag-eiMais, 
acb fir-neoni dbiubb a rannsacbadb a 
mach. Tba feartan na b-inntinn 
aige cbo mòr air an trnailleadb, 's 
nacb ruig iad, acb aaia an tombas ro 
bbeag, air maise agus mòracbd nan 
nitbe sin a ta mu'n cuairt da air an 
talamb. Acb an uair a db' ambaircaas 
e air na speuraibb os a cbeaun, agus a 
cbitb e a' gbrian, a' gbealacb, agus na 
veultau, a' gluasad gu tosdacb, ciuiti, 'n an cuairtibb fnrsuing fein, tba aobhar 
aig an sin a tbuigsinn cia co diblidh, 
fann, lag-cbuiseacb 'sa tba e ann fein! 
Tba oibre sin a' cbrutbacbaidb a' fòiU- 
seacbadb, cba'n e rabàiu cumbacbd neo- 
cbriocbnacb an Tigbearua De, acb mar 
an ceudaa, a ghUocais agus a mbaitbeis! 
Gru'a teagarab, "Cuiridb nanèambau an 
ciSill gloir Dbe, agus nocbdaidb na 
speuran gniomb a lamb," — agus am 
feadb 's a ta iad mar so a' toirt fianuis 
air buaidbibb do-labbairt an Ti bbeann- 
uicbte sin a dhealbb iad; tba iad, mar 
an ceudna 'toirt rabbadb do 'u duiue 
cbum e fein irioslacbadb 'n a làtbair, 
mar cbreutair nacb 'eil airidb air an 
trocair a's lugba o làimb-san. Is ceart 
a tbulibairt rigb Israeli r'a Cbruitbear 
bbeanauicbte feia; "Au uair a db'arah- 
airceas mi air do nèambaibh, obair do 
mbeur: air a' gbealaicb, agus na reult- 
aibb, a shuidbicb tbu; co e an duine 
gu'm biodb tusa cuimlmeacbail air, agus 
mac an duine gu'm fiosraicbeadb tu e?" 
Acb neo-iomlan mar a tba an duine 'n a 
reusau agus 'n a tbuigse fein, 'sea 
dbleas'nas na feartan agus na cumbacbd- 
aa a tbugadb dba a gbnatbacbadb ann 
a bbi'faiciau agusa'fiosracbadbDbeauns 
na h-oibribb eugsambla sia a rinneadb 
le Focal a cbumbacbd. Rinn na li-ab- 
stoil so, an uair a tbubbairt iad, "Tre 
cbreidirab tba sinn a' tuigsinn gu'n do 
cbrutbaiclieadb na saogbail tre fhocal 
Do, air cbor as nacb d' rinneadb na nitbe 
a chitbear de nitbibb a bba ri'm faic- 
iaa." 

Cbum cuideacbadb a dbeanamb le do 
lucbd-leugbaidh, a Gbàidbeil ioambuian, 
gu beagan nitbe a tboirt fa'near mu 
astar, meud, agus siubbal nan reult, tba 
mi 'cur rombam miueacbadb beag a 
tboirt seacbad ''air cruian-cborpaibb 
sòiUseacb nan speur," ann au deicb earr- 
annaibb fa letb. Cbuireadb a macb a' 
cbeud ceitbir de na h-earrannaibb sin 
ann an "Cuairtear nan Gleann," o 
cbeann deicb bliadbna ficbead air ais ; 
acb cbum am miueacbadb a dheanamb 
cbo iomlan 's a dh' f lieudas mi, cuiridb 226 AN GAIDHEAL. Ceud Miog a' Gheamhraidh, 1872, mi 'n ad ionnsuidh iad anns an òrdugh 

a leanas: — 

Earranu I. Air Reultaireachd gu coit- 

chioun. 
" II. Air a' Ghreiii agus air 

;Mercuri. 
" III. Air co-shuidhcacbadli 

Bhcnuis agus na Talmliainn. 
" IV. Air caochlaidhibh na 

Gealaich. 
" V. Air na reultaibh Mars, 

Bliesta, luno, Ceres, Pallas, 

agus Iiipiter. 
" VI. Air na reultaibh Saturn 

agus Uranus. 
" VII. Air na rionnagaibh ear- 
bull ach, 
" VIII. Air na rionnagaibh 

suidbichte. 
*' IX. Air gluasad agus dlùth- 

tharruing nan corp-nèanih- 

aidh, agus air na seolaibh- 

ruara. 
Air dubhradh na Greine 

agus na Gealaich. — X. bhriàthar an t-salmadair aideachadh, a 
deir, "Cuiridh na nèamhan an ceill 
glòir Dhe, agus nochdaidli na speuran 
guiomh a lamh." (Salra xix. 4.) 

Tha reultaireachd 'na h-eolas a ta air 
gach seol oirdhearc agus iomchuidh. Is 
iongantach a' chlnnteachd, agus an 
eagnuidheaclid leis am bbeil realta 
nèimh a' gluasad ann an gorm-astar nan 
speur! Trid innleachd agus foghluim, 
innsidh na teallsanaich, roimh laimh, 
gach caochladh a tbig air solusaibh 
nèinih! Innsidh iad gu pougail mu 
dbùbhradh na greine agus na gealaich, 
innsidh iad c'uin a tbig gach dubhradh 
dhiubh so — cia cho mòr 'sa bhios iad — 
agus cia fada 's a mhaireas iad! — Ach 
ged tha'm fiosrachadh so ruòr, agus 
luacbmbor, "An urrainn an dnine le 
rannsacbadb Dia fbaigbeil a roach?" 
"Is esan a ta 'na shuidbe air cuairt na 
talmbainn, agus tha a lucbdaiteacbaidh 
mar fhionnain-feòir, a ta 'sineadh a mach 
na uèamba mfir sgàil tbaua, agus 'gan 
sgaoileadh mar bbiith anns an gabhar 
còmhnuidh." (Is. xl. 22.) 

Cba'n e mbàin gum bbeil reul-eolas 
feumail churn an inntinn a llonadh le 
sniuaintiljb iomchuidh mu ghloir, agus 
,mu mhòracbd an Tigbearna Do: — Earrann I. 

AIR REULTAIREACHD GU 

CO ITCH 10 NN. 

An uair a bbeachdaicbeas sinn gn cùra- 

mach air cruinn-chorpaibh soillseach j ach tha e feumail do'n chinue-daoine 
nan speur, a' siubhal gu ciùin, agus gu , air son nitbe eug samhla eile. Air an 
riaghailteach os ar ceann, cha chomas ' aobbar sin gheibhear an t-eòlais so, ann 
duinn gun a bhi air ar lionadh lejan tomhas niòr no beag am measg nan' gun 

iongantas, agus gun eigheach a mach 
maille ri Dabhaidh, "0 lehobhaih ar 
Tigbearna cia oirdhearc tainra air feadh 
na talrahainn uile! a shocraich do ghloir 
OS ceann nan nèamh! 'Nuair a db' 
ambairceas mi air do nèamhaibh, obair 
do mbeur: air a' gbealaich, agus na 
reultaibh, a shuidhich thu, co è an 
duine gu'm fiosraicheadh tu e?" (Salm 
viii. 1 — 4.) An uair a dh' fbosglas 
sinn ar sùilean air na neambaibh, chi 
sinn gu cinnteach sealladh leis am bu 
choir duinn a bhi umbal agus iriosal, — 
obi sinn ni's leòir chum gliocas, cnnih- 
achd, agus maitbeas lehobhaih fb^ill- 
seachadh d'ar luigse; — agus chum firiun uile chinneacb! Trid an eolais so, tha 
daoine fogbluimte a' faotuinn a mach 
caochlaidb solnis na gealaich, — riagh- 
ailtean nan seol-mara, — cnmadh agus 
mend na talmbainn, — agussuidbeacbadh 
agus farsuingeacbd dluicbanna agus 
riogbachdan an dombain! Trid an 
còlais so, mar an ceudna, tha bliadh- 
naicbean air an tomhas, agus tcachd gach 
truth' agus aimsir air a chombarrachadh 
a mach? Trid an eòlais so, tha seòl- 
adairean a' faotuinn a mach nan aitean 
anns am bbci! iad air na cuantaibb mora 
agus farsuing, agns a' stiùradh an 
sligbcan gu tèaruinte do dhùchannaibh 
an coin ! 1 Mlosa' Qheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 227 Mu dh' arahairceas neacli, air oidhche 
chiiiin, reòta, ghearaliraidh, chi e mu 
mhile rionnag an crochadh mar lochran- 
. aibh drilianeach os a cheatia — chi e iad 
do ga;h mead, agus soilleireachd — cuid 
diabh beag agus faau, agus cuid eile 
dhiubh mòr, agus a' deàlrachadh le 
solus soilleir agus seasmhacla! Ach ged 
nach fbaicear acli mu mliile dliiubli so 
leis an t-sùil luim, cliithear le gloiaeach- 
aibli innleacbdach a fbuaradh a macb, 
mu'n cuairt de cbeud mile, uile 
còmblatb! Agus cba'n 'eil an àireamb 
mliòr so an coimeas ris an aireamh a ta 
air an sgaoileadb air feadb farsuingeachd 
ua cruitheacbd, ach mar eltean gaiueimli 
air tràigb ua fàirge! Tha cuid diubh 
anabarracb mor — ficbead, letbcbeud, 
mile uair mi's mo na'n talamb air am 
bheil sinn' a' gluasad, agus is gann a 
: gbeibbear aon 'nam measg cbo beag ris ! 
I Goirear le teallsanaicb rionnagan 
suidhicbte dbetb gacb solus a cbitbear 
amis na nèamhaibb, ach cba'n abrar so 
ris a' gbrein, agus a gbealaicb againne, 
no ri aireamh bbeag de reultaibb agus 
de ghealacbaibh eile, agus de rionngaibh- 
earbullacli, ata cuairteachadb na greine, 
air an toir sinn cùnntas an deigh so. Tba 
na rionnagan suidhicbte aig astar 
uambasadh, agus do-thuigsinn air falbh 
uainue; — agus an uair a smuainicheas 
sinn air am meud, an aireamh, an nàdur, 
agus an astar — cha chomas dhuinn, an 
sin, gun smuaineaachadh air cumhacbd 
an Ti uile-gblormhoir sin " a sgeadaich 
na nèamha le a Spiorad." (lob xxv. 13) 
Chum beachda thoirt air astar nan 
rionnag so air falbh, ghabhadh am peileir 
a's luaith' a chaidli riamb a macb a beul 
gunna, ged a dh' fhanadh e 'ua dheann- 
aibb, còrr agus muillean bliàdhna, mu'n 
ruigeadh e cuid dhiubh! Nach ceart 
a dh' fbeudas daoine a' cheist a chur, Co 
a rinn ua nithe mora, maiseach, agus 
miorbhuileach so? Co, ach an Dia sin, 
"a rinn an talamh le 'chumhacbd, — a 
shoeruich an saoglial le 'ghliocas, — agus 
le 'thuisge a sgaoil a macb na nèamba." 
(ler. X. 12.) Tha na reulta so uile air an suidheach- 
adh, mar ga'ra b'ann, 'nan teagblaicb air 
letb, air feadb farsuingeachd na cruith- 
eacbd! Tba aireamh shonruicbte dhiubh, 
aig am bheil grian doibh fein, m'a 
timchioU am bheil iad a' siubhal, ann an 
cuairtibb eug-sambla; agus o'm bheil iad 
a' faotainn soluis agus teas! Tha air- 
eamh nan grian, 's nan reull, a ta 'gan 
cuairteachadb air an dòigh so, cho mor, 
a's nach urrainn teallsanaicb le'n uil' 
inideachdaibb, a bbeag sam bith a 
dbeanamh a mach gu cinnteacb mu'n 
timchioU! Cosmhuil ris gacb grian eile, 
tba a' ghrian againne 'ga nochdadh feia 
anns na speuraibb, air a cuairteachadh 
le a reultaibh fein, ris am bheil i a' comh- 
pairteachadh ai'aon soluis agus teas! 

Air di a bhi fagus do làimh, an coimeas 
ri grianaibb eile na cruitheacbd; tha 
sinn 'ga faicinn mor, cruinn, agus deal- 
rach; am feadb 'sa chi sinn na grianan 
eile, mar rionnagaibb beaga, driUnneach, 
a thaobh am mòr-astar air falbh! Ged 
nach d' fhuair daoine foghluimte a bbeag 
a mach mu tbimcbioll nan rionnag 
suidhicbte, agus nan grian do-àireamh, 
a ta air an suidbeachadh mar sheudaibh 
boillsgeach, anns na speuraibb os ar 
ceann; gidheadh, fhuair iad a mach 
mòran de nitbibh air mliodh cinnteacb, 
mu tbimcbioll na greiu' againn fein, agus 
an teagblaicb bhig de na reultaibh, a ta 
'g iadhadh gu siùijhlacb, tosdach, mu'n 
cuairt di! Orra so, uime sin, bheirear 
a nis cunntas goirid agus cinnteacb, 
chum 's gu'ra faicear moraebd agus 
cumhacbdRigh siorruidh nacruitheachd 
a dhealbb iad uile an toiseach. 

Fbuaradh a mach gu'm bheil seachd 
mhòr agus ceithir bheaga de reultaibh 
seacharanacb, a' siubhal timchioU na 
greine, ann an cuairtibb air letb, agus 
gu'm bheil gealaichean aig còig de na 
reultaibh so, a ta 'gan cuairteachadh, 
ceart mar a tba iad fein a' cuairteachadh 
na greine! Tha gacb aon de na 
cearcallaibh mora so, anns am bheil na 
reultan a' siubhal, aig caochladh astair 
air falbh o'n ghreiu; uime sin, tha a' AX GAIDHEAL. CeudMioga'Gh amhraidh, 1372, glirian air a snidheachadli ami am 
meadbou a teaghlaicb, 

Cruiun mar Ian sgiatli chruaidh nan triath, 
far am bheil i a' tilgeadh a mach a 
gallianiia-soluis, air gach aoa fa letli 
d'a reultaibh, agus 'gan ath-nnadhach- 
adb gacb la le maise, agus soilleireacbdl 
Til a na reultau air an ainmeachadb mar 
a Icanas, agus anus an òrdugli anns am 
blifil iad aig astar o'nglirein: MERCura, 
Bhexu?, ax Talamft, Mars, Biiesta, 
luNO, Ceres, Pallas, Iupiter, Saturn, 
agus Uranus. 

Bbeirear cunutas orra so fa letb, ami 
an earrauuaibb eile an deigb so. 

SGiAxnAXAcn. 

SEACHDUINN AN CINN-A'- 
GHIUTHSAICH. 

PlIIR MO ChRIDIIE, 

'S i mo bheachd gu'n robh 'ur 
luclid-leughaidh a' sineadh air smaoin- 
•eacliadli nach cuirinu-se 'n corr triob- 
laid orra, le mo chuid feala-dha, air 
duilleagaibh A' Ghaidiieil. Ma bha, 
chi iad a nise iiacli robh an cuid faidh- 
idearacbd clio firinneach 's a bha iad 'N uair a S2;r iobh 'Ceum KG DiiA o'n Chagailt" 's an fc-seath- 
amh àircamh de 'n Ghaidheal, gheall 
mi gun innsinn aig am eile clio math 
'sa thaitinn Ciun-a'-ghiùthsaich rium, 
's air an aobhar sin ni mi dichioll air 
focal no dba 'chur ri cheile, agus mar 
a thuirt an ceard '"mar a dian mi spaiu, 
millidh mi adharc." 

Ma's math mo chuimhnc, dh-innis 
mi ann an "Ceum no dha o'n Chcagailt" 
gur h-ann 'g am chluith fein a blia mi 
'a Cinn-a'-ghiiithsaich, oir cha d' rinn 
mi ni ach falbh d Inbhir-nis mar rinn 
an "Rimasdach" ;'i Glaschu. Tha mi 
'faicinn gu'n do dh-ionnsaich csan a 
bhuidseachd air a chuairt, ach mise, 
cha chuala mi guth mu bhuidsichean 
no mu shithichean (an Ni math gu'n 
robh 'g ar gleidheadh) am fad 'sabha 
mi 'm Baideanach. 'Si cailleach an Lag- 
ain, a' bhan-bhuidscach mu dhcireadh airan d'fhuair miiomradh'sauduthaich ; 
agus air son sithichean, cha'u'eilduine 
am Baideanach a clmnnaic a h-aon 
diubh riamh : ma tlia, cha chuala mise 
mu dheighinn. Theagamh gu'm bheil, 
feadhainu de'rluchd-Ieughaidh-se nach 
cuala an sgeula rau bhean an Lagain, 
agus air an aobhar sin, their mi focal 
nodhàmu'n uilebiast. Ma tha gach 
sgiala fior 's i 'chuir as an rathad Iain 
Garbh Mac-'IUe-Challuim Ràrsaidh; 
ach air an latha 'rinn i sin fhuair ise 
acaid a's galair a b;\is. Air d'i i^illeadh 
an deigh "Iain Garbh" a bhàthadh, 
thug i am monadh oirre agus a steach 
gu'n deach i do bhothan anns an robh 
fear deth 'cuid n;\buidhean a' gabhail 
tàmh. Bhiodh an duine seo gu math 
trie a' sealg agus nam biodh stoirm 
ann (mar a thachair gun robh air an la 
ud) bu chleachdach leis 'anail a Icigeil; 
agus ma-dh-fhaoidte, an oidhche 'chuir 
seachad anns a' bhothan a dh-ainmich 
mi. Air an la seo bha e staigh 's an 
deagh ghealbhan air a bhial-thaobh, a's 
e 'g a thiormachadh 's 'ga ghaireadh 
fein. Siiil 'gan d' thug e air an dorus 
ciod e chunnaic e ach cat peallach, 
odhar, agus gur gann a bha e 'lean- 
tuinn a cheile leis a' bhochduinn. Bha 
da chh aig an t-sealgair, a's leum iad 
air a' bheisd cho luath 'sa thàinig e 
gus an dorus. Cha bu luaithe 'leum 
na coin air na thug e ran as agus aig 
an am cheudna dh-iarr e air an t-sealg- 
air tròcair a dheanamh air. Ghabh an 
sealgair n:òrioghuadh air do'n chat 
labhairt ris; agus a chum 'sgu 'm faic- 
eadh e ciod 'n seorsa beathaich a bh' 
aige chaisg e na coin; 'sanuair a chaisg 
cha 'n f hac e ach an cat mar a bha e 'a 
toiseach. "Thig gus an teine 'sdean 
do ghaireadh" deir an sealgair. "Cha 
d' thig" ars' an cat, "oir tha eagal orm 
gu'n gearr do chuid chon mi." Thug 
an cat an seo ròineag fhada do'n t-sealg- 
air, ag iarraidh air aig an am cheudna 
na coin a cheaugal leatha ris a mhaide- 
cheangail. Chuir an sealgair an ròineag 
mu'n mhaide-cheangail, agus leag e air Còwì Mios a' Gheamhriidli, 1872. AN GAIDHEAL. 229 ris a' cliat gu'n do chuir e air na coin 

i mar an ceudna. An seo thàinig an 

cat thun an teine; agas cha bu luaithe 

; 'thainig na shin e air fas mòr. Thug 

( an sealgair an aire do seo, agus ars' 

'; esan, "droch shiubhal ort a bhiast leib- 

eideach, 's tu tha 'fas niòr;" a's ann 

' am prioba na svila bha 'n cat cho raòr 

ri mialchu; agus an ath shealladh 

chruth-atharraich a bhiast e-fèin 's co 

bh' aige ach tè deth 'bhan-nàbuidhean 

ifis an canta gu coitchionn "Bean an 

Lagain," agus air an robh e cho eòlach 

's a bha 'n liagh air a' phoit. "A 

shealgair nam beann" deir ise, "thàin- 

,ig crioch do ]àithean-sa. 'S fhada 

> le b' f huathach leat mi-fein 's mo 

sheòrs', ach a nisegheibh sinubuaidh.'' 

Leum i air, 'srinn i greim air a sgornan; 

ach cha bu luaithe 'leum na 'leum na 

coin oirre-se; "teanuaich a's tachd a 

roiueag" ars' ise — 'si'n diiil gu'n robh 

I an roineag mu abhaichean nan con — 

. 's cha bu luaithe 'thuirt, na 'gheàrr an 

; roineag am maide-ceangail. Bha na 

I coin an sàs innte, 'g a caobadh 's ga 

ireubadh, ach mu dlieireadh fhuair i 

uapa, 's am j^rioba na siila dh-fhalbh i 

air iteig 'an cruth fithich. Gu sgeula 

goirid a dheanamh dhuibh, fhuair i 

bàs an oidhche sin. Thachair do dhithis 

iChoisichean a bhi, aig a' cheart am, a 

tighinn seach a' Monadh-liath eadar 

Srath-eire 's Bàideanach; 's ciod a 

chunuaic iad ach boireannach 'n a ruith 

's 'n a teann ruith, a' tighinn 'n an 

.coinneamh, agus chaidh i seachad orra 

gun aon fhocal a ràdh. Cha deach iad 

fad air an aghaidh an uair a choinnich 

da chii dhubh iad 'nan teann ruith air 

lorg a' bhoireanuaich. Goirid an dèigh 

seo, choinnich duine dubh iad, a' mar- 

cachd air each dubh. Stad am mar- 

caiche dubh a's dh-fheòraich e am faca 

iad am boireannach 's na coin 'n a 

dèigh. Thuirt gu'm fac'. "Saoil sibh 

am beir iad oirre mu'n ruig i 'n cladh ?" 

Thuirt na fir nach biodh iad fada 'n a 

dèigh co-dhiù ; 's an sin dh-fhalbh am 

marcaiche. Cha b' fhada gus gu'n d' rug e orra tighinn air ais agus am 
boireannach seachad air a bhial-thaobh 
air an diallaid — an dara cii an slaoda 
ri 'sliasaid air taobh clith an eich, agus 
an CÙ eile an slaoda ri 'cioch air a 
thaobh deas. 'S an dol seachad thuirt 
fear de na coisichean "Puig thu oirre." 
"Rug" ars' am marcaiche "direach aig 
dorus a' Chlaidh." — Thainig na fir do 
Bhàideanach a's dh-innis iad mar 
thachair doibh air an t-slighe; is bn 
mhuladach e, oir cha 'n 'eil teagamh 
nach e spiorad cailleach an Lagain a 
chunnaic iad a' ruith thun a' chlaidh 
(oir b' àite seunta e) agus am Fear-mill- 
idh air a tòir. 

Latha de na làithibh, 's mi air mo 
chuairt, co 'choinnich mi ach 
Dòmhnull-Phcàil, am bard, duine cho 
aoigheil 's cho toilichte 's a chur cas am 
bròig. Labhair bathais-gun-naire ris a 
cheart co tapaidh agus ged a b' eòl 
domh e o ghlùn mo mhàthar; 's mo 
labhair, cha b'e freagairt gruamach a 
fhuair mi. Shin sinn air bruithinn 
mu 'n Giiaidheal agus faodaidh sibh a 
bhi cinnteach nach ann 'g a chaineadh. 
"An cuala tu riamh an. rann seoT' ars' 
esan: — 

•'Tha Gliàilig air a sgiathiiibli 
'S tha 'srian aicc 'n a beul; 
'S sean i, 's cha do liath i 
'S i riamh aun o hnn Eubh — 
'S mar fhir-eun anus na nialaibh, 
Os cionn gach ian 's na speir!" 

Cha 'n 'eil fada le chunnaic mi litir 
's A' (Jhaidheal mu dheighiun òran a 
rinn'Dòmhnullcòir. Cha'n urrainnmise 
'thuigsinn co e 'n " Galium" a sgriobh 
an litir ud; ach gun teagamh sam bith, 
tha fios agaibh-se. Cha 'n fhaca mise 
duine an Cinn-a'-ghiiithsaich de'n 
aium ach aon ionragau a bha gu math 
trie air an t-sràid, agus ma's math mo 
chuimhne 'se "Callum Post" a chuala 
mi iad ag radii ris; a's mheall mo 
bharail mi, ma 's e esan a sgriobh do 'r 
n-ionnsuidh. 

Air cuairt eile air an robh mi fhuair 
mi iomradh air bard eile an Cinn- 230 AN GAIDHEAL. Ceud Mios a' Gheamhraidh, 187f. 'a-gbihthsaich. Ged blia mi eòlach 
air bàrdachd Dbòmbniiill Pbàil o in' 
òige, cha cbnala mi guth riabh mu 
DbòmbnuHa' Cbnuic (oir 'se sin ainm 
coitchioiin an fhir eile). Gu'n fhios 
nach'cil luchd-leugbaidh A' Giiaidiieil 
cbo aineolach air snbhadcean an duine 
POO 's a bba mi-fein mu'n deach mi do j 
dh-àvd bbaile Bbàidcanach, bheir mi 
dhnibh na rainn a leanas. Bha iad air 
an labbairt leis fein, air dba eiridh a 
db-òl deocb-slàinte nigliinn Thigbearna 
Chbiainidb, air dhi Òcùiìtean Fitzroy 
a pbòsadb, 

"'Si seo deoch-slàinte 'clnipuill ùig 

A phòd 'an Caisteil Chluainidh; 

'S a dh-fhalbh Diar-daoin le aoibhneas as, 

'S an staoidhle mar bn dual doibh. — 

Bi'dh sinne 'guidhe sòlais dhoibh 

'S a 'g Ò1 le Ian na cuaiche — 

'SaogU'l buan as mòr thoil-irmtinn dboibli 

'S iad cinntinn mar an luachair. 

'N uair 'tbàinig beul na b-oidbche 
Bba aoibbneas a' measg naislcau, 
Bba aoibbneas ann am Bàideanach, 
'S gacb àite 'n cnalas luaidh air. 
Bba 'n tir gu lèir a' soillscacbadh 
Mar dbaoimeanan mn'n cn.iirt dninn, 
'S mar mbeadbon la bha 'n oidliche 
Le tein'-aoibhnis air gacb guallainn. 

Bba Còìrncal Bbailebhilleadb ann 
Nacb tilleadb le 'cbuid armacbd — 
Bha còrr a's coig eich fbicbead aigo 
'Tarruing giuthas sgealbta — 
Sid "s clii'i air fear I'airc an t-Cbeipeil 
'S gun cbcist cha'n fhicas cearb air: 
'S gur mòr an cliù tba 'm Baideanacb, 
'S g ich ait an cualas ainm air. 

«f o «S fit «t » 

Ach 's i ar gnidbe 'n trà seo, 
'S gu br;\tb do'n cbàraid uasail. 
An t-àrd Rìgb 'bhi 'n a gheard orra 
'S gacb ait' an dian iad gluasad, 
'S iad leantuinn lorii; an sinnsearaebd, 
'S gu cinnteacb bi'dh iad buadbach, 
'S ar duil gun till iad sàbbailte 
'Chur fàilt' air Tigbe.irna Chluainidh, 

Air dbomb pilltinn do 'n taigh 's an 
robb mi 'tamb, sbin mi air bruitbinn 
ri mo cbaraid (fear-an-taiglie) mu gacb 
m a bha mi 'faicinn 'sa' chiinntinn gus 
mu dhcireadb a tbionndain ar conal- tradb mu na bàird. "Siii am pac,'* 
ars' esan, ''a tba fas lionmbor, na bàird, 
no gu b-àraid lucbd-millidb nan dan. 
Cba 'n 'eil duine, ma gbeobb e bliadbna. 
no dlia 's a' sgoil uacb sin air toirfc a> 
cbreidsiun air fein 's air càcb, gur bard 
e. CbuaLa mi iomradb air piobaire leia 
am bu cbleacbdacb a bbi aig gacb pòa 
adb a's banais 's an diitbaicb an làith- 
ibb 'òige; agus mar sin a' tional mòraii: 
airgeid. Acb air dba 'bbi tigbinn gU' 
aois sbin feadbainu eile air a' cbeard,! 
agus cba robb an sean pbiobaire 'faigh" 
inn cuireadb gu aon bbanais anns an 
fbicbead a bba e cleacbdadh 'sna 'làith- 
ibb a dli-aom'. Latba de na làitbibh 
cboinnich duine eil ris, a sbin air 
bruitbinn mu na piobairean òga mu'n 
cuairt; '0 drocb sliiubbal orra' ars' an 
sean fbear, ' Cba'n fbaigb tbu clach 
a tbilgeas tu aircii acb piobaire;' acb a 
nise na bàird; cba'n fbaigb tbu clach 
a tbilgeas tu air cii acb bard." '"Sam 
bbeil sibh a' smuaineacbadb" deir mise, 
"nacb 'eil bard idir ri fbaigbinn an 
diugb?" "Cba'n 'eil" ars' esan "'SmÌ 
nacb 'eil; acb ged a gbeobbar beagan 
cruinneacbd a' measg ar lucbd eallaidb 
tba 'm moll ro pbailt. Na sniuainich 
idir gur bàrdacbd rann no dba a cbur 
an altaibb a cbeile (gu trie gle cbearb- 
acb) gun aon smuaintean 'n am me? 
nacb cuala sinn o làitbibb ar nòige<< 
Tba'n fbeadbainn a tba 'ceangal 
cuid rainn gun bbrigb ri seann fbuinil: 
bblasd-mhòr Gbaidhealacb an dhil gu'a 
ctim iad an cuid fein spleadbacbais a 
cuimbne air a mbodb sin ; acb tba iail 
gu trie a' call an chrsa, agus an cuifl 
ranntacbd a dol air an t-sligbe ^à 
an robb i cbo toilltinneacb — eadhonj 
sUghe na di-clndmhne. Agus tboir a! 
cbluas de mo cblaigionn-sa ma bhioi 
iomradb aig an àl a tba 'g eiridb suaai 
air aon anns an fbicbead de na sgaom-l 
airean a tba nise 'gabbail orra'bbi 'nami 
bàird. Acb togaraaid diubb. Ciodii 
do bbeacbd de Bbàid^anacb ?" 

Db-iunis mi dba mo bbeacbd d9< 
Bbàideanacb; agus A Giiaidhbiìji Oeud Mlos a' Qheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 231 chomhairlichinn duibli-se cuairt a 
thoirt troimhe; oir 'se fior àite Gàidh- 
ealacli a th'ann. Ann an cuid de dh- 
àitibh de'n Ghàidhealtaclid innsidli iad 
, dhuibh le spalpadh pròise nach leugh 
iad a' Ghàilig (ge nair e ri 'cliluinntinn) 
ach am Bàideanach ma tha neach idir 
ann nach leugli canain bblasdmbor 
Fbinn a's Oisein 's ann le atbadb, as 
rutbadh nàire 'na agbaidb a db-aidicb- 
eas se e. Db' aindeoin gacb àite 's an 
robb mi cba do tbacbair mi ri boireann- 
aicb a bba ebo ealanta air leugbadb na 
Gàilig rÌ3 na Ban-Bbàideanaicb. Tba 
iad cbo eòlacb air A' Chuairtear 's a 
tba iad air abbaiun Spe ; agus 's i mo 
bbeacbd gu'm faigb An Gaidheal 
deadh aoigbeacbd 'na measg. Ach tba 
mi 'n deigh cus a sgriobbadh mar tba, 
agus ged bii mbiannach leam mòran a 
cbantuiun fatbast, 's èigin domb sgur; 
agus tba mi 'n dòcbas gun cur sibh see 
's a' chiad Ghaidheal, oir 

'•Cha-n-eil mise 'giunseadli blireng; 

Tha mi fior 's n a h uile cnr; 

Cha-n-eil mearachd 'na mo sgiala ; 

Tha gach smiach a thuirt mi ceart, 
'S i 'n f hirinn i, ho ill ii o, 
'G a h-innseadh dhuibh hii ill ò; 
'S co-dhunaidh mi ho ill ù o, 
Le diirachd dhuibh hù ill o." 

CUAIRTEAE. CALLUM A' GHLINNE. 
Earran III. 

Air do Challum an sgoil fhagail, cbaiclh 

i 'fhasdadh ri 'sheau'air car leth-bbliadbna 

\ gu bbl 'buacbailleacbd spreidhe ann am 

t braighe a' ghliniie. Bha a shean'air 

• 'n a dhaiue coinbarraicbte 'na latha agus 

' 'n a inbhe feui. Cha b'aithae dha riamh 

; leugbadli no sgriobliadli ach bha e 

'■ anabarrach geur, soilleir 'n a thuigse 

■ agus 'n a bhreithneachadh. Bha e 'n a 

' fhear-gnothuichtapuidh, sgilear, curarn- 

aeh, oiiorach. Ann an reic agus ceanu- 

ach theii'te guu robh e daoauan 

fortanach; ach cha robh ni air bith de 

[ dhiombaireachd no de thuiteamas 'n a fhortan, ach a tbàlantan nàdurra fheia 
a bhi gu bunailteach air an cleachdadh 
agus air an riagbladh le onoir, le cùram, 
agus le adhartachd. Tha e duiUch a 
ràdh, cia mar a ràinig e air na bh' aige 
de "speur-eolas" — cia mar a b'aithne dha 
ti'àitbean na gealaiche o mhlos gu raios, 
5gus a bhuaidh a bha aig am tighiun a 
staigh agus aig dol a mach nan ceith- 
reamhau air an t-side agus air na 
siontan. B' iad cùrsa na greine 's an 
latha, agus nan rionuag 'san oidhche, a 
b' uaireadair dha. Chomharraicheadh 
e mach àireamh nach bu bheag de na 
rionnagaibh suidhichte agus de na 
rionngaibh gluasadach, agus an cuairt- 
shiubhal fa leth troimh chopan na h- 
iarmailt. Bha barrachd creideis aig a 
luchd eòlais 'na fbaisneachd-side na'bh' 
aca anu am "Miosachan Bhaile cliath." 
Le bhi 'toirt geur aire do an t-side re 
da la dheug na Nollaige — 'se sin dusan 
latha roimh latha Nollaig — dh'innseadh e 
ciod an gne side a bhiodh a buadhachadh 
re gach mlos de'n ath bhliadhna — oir na 
'tn biodha cheiid latha de'n dà-là-dheug 
stoirmeil no air chaochladh, bhiodh a 
cheud mhios de'n bhliadhna mar siu mar 
an ceudna; agus mar siu air adhart o 
mhios gu raios. Air au oidhche mu 
dheireadh de'n bhliadhna, le bhi toirc 
fainear an airde o 'm biodh a' ghaoth a' 
seideadh, dh' innseadh e ciod an gne 
toraidh no tacar airson am biodh an ath 
bhliadhna comharraichte, agus ciod a 
bu bhinthas do 'n bhliadhna anns a' 
choitehionn, agus, sin a reir na seana 
riaghailt a leanas: — 

Gaoth o'n deas, teas a's toradh; 
Gaoth o'n iir, iasg a's bainiie; 
Gaoth o'n ear, meas air chra maibh; 
Gaoth o'n tuath, fuachd a's feaauadh. 

Bha aige mar an ceudna, air a mheogh- 
air, aireamh do-chreidsinn de shean- 
fhocail thaghta anns an robh moran de 
ghliocas agus de fbeallsanachd ro 
fhallain air am filleadh a staigh. Bhiodh 
e gu trie 'gan aithris do Challum, mar 
chaitheamh aimsir ann 's na feasgair — 233 AN GAIDHEAL. CeuJ Miosa' Gheamhraidh, 1S72. agus a' cur dencbainn air a tlmigse agus 
air a bhreithneachadh le blii a cur 
clieisdean ris, a tbaobh nam firiunean 
air ail robh iad a' cur soluis. Fuodaidli 
ar lucbd leugbaidb a tbuigsiiui o'u 
eiseimpleir a Icanas, an deagb oileineacb- 
adb a bba Galium a' faotainu o' sbean'air 
aig an am ud. "A laocbain, ciod a 
sbaoileas tu a bba an duine glic o sbean 
a' ciallacbadb leis a' cbombairle a tbng 
e d'a mbac air dba 'blii togail air a db' 
iarruidb ceile — 'A mbic mo cbuim! ciod 
airbitb a db'eireas dbuit,feucb gum faigb 
thu d'eun, Ti neid gblain; seicbainnCeulag 
'us Cinneadag agus lolacb-an-coill'." 
An ùite 'bbi freagairt nan ceisdean, 'se 
bu rogbuaiobe le Galium a bbi 'na tbosd, 
gu bbi toirt cotbrom do 'n cbeisdear e- 
fein a bbi 'ga mineachadb, ui a dbeauadb 
e air an doigb so — "Eun a, neid gblain" 
— faodaidb an t-cun a blii glau, ged robb 
an nead salacb, — faodaidb nigbcan 
mbaith tigbinn o dbrocli mbatbair, agus 
mac ouoracli dcagb-bbeusacb o atbair 
bradacb, breugacb; acli ged a db' 
fhaodas, leauaidb mìcbliù nam parantan 
air a' cbloiuu cbo math ri an aiiigidb- 
eacbd. Soacbainn "Geolag." Ma cbi 
tbusa te a bbios a sior-sbeinn o mhocb 
gu anmocb, acb 'fbad 'sa bbios i 'na 
cadal, gabb sin mar cbombarradb air 
eancliain fbalamb — air iutinn eu-domb- 
ain, — agus air lamban iieo-adbartacb. 
"Ginneadag" — sin agad te a bbios an 
cimbnuidb a' deanamb uaill as a dàimb 
ri uuislean ard-inbbeacb natire — ma-db' 
fbaodte vis an "uaisle bhocbd gun cbas 
gun lamb" nacb cuir salann air a' cbal dbi 
fbcin no do mbuinutir eilc. "lolacb-an- 
coill" — sin agad to a cbluinnear far nacb 
faicear i, agus do nacb comas a locbdan 
fein no faillinean muiuntir eile a cbletb, 
ciod air bitb a tbig 'n a lorg — te aig am 
bi acbeud fbacail 'samfacalmudbeireadb 
de 'n cbonaltradb aims gacb aite an 
suidb no 'n seas i. — Mar so bba Galium 
air dheagb oileineacbadb gacb feasgar 
ann an gliocas agus ann am feallsanacbd 
nan seanacbaidbean;oir cba'neil teagamli 
nacb ann a uuas uatbasan troi bbeul- aitbris nan ginealacb a tbainig a cbuid 
'bu mho agus a b' fbearr de na seau- 
fbocailgbeur,shoilleir,bbrigbmhor, abba 
cbo pailt 'am nieasg nan seann Ghaidh- 
eal; agus cba'n eil c idir coltach, gum be 
daoiue aiueolach ueo-fhogluimte a b' 
ughdairean dboibh. Ni mo am bheil e 
coltach, gu'm faigbeadb daoine aiueolach 
aitbne air a' bbuaidh a tba aig fas agus 
earradbubh na gealaich air fiodb, air 
luighibh agus air ainmbidbibh ana 
an amaibb araid de 'n bliadbna — gu'm 
bheil am fiodb a chinneas air an 
duatbair ni's cruaidbe agus ni's fallaine 
na 'm fiodb de n t-seorsa cheudna a 
cbiuneas air an deisear, agus mar an 
ceudua gu'm mair agus gu'n seas am 
fiodb a ghearrar bharr a bhuinn 's aa 
earradbubh ni's fearr na 'm fiodb a 
ghearrar 's an fbàs — agus ioma ui eile 
a tba ach beag a' dearbhadh gu'n robh 
uair eigin 'am measg nan seann Ghaidh- 
eal, daoine araid aig an robh ard-eolas 
air diomhaircachd laghanna Naduir, 
Eadar teagasg agus conaltradh a 
sbean'air agus tosdachd chiauail naa 
raou air an robh Galium a' cur seachad 
nan laithean fada grianach 'n a aonar, 
far an robb cotbrom aig 'iuntin rannsach- 
ail a bbi 'breitluieacbadb air oirdbearcas 
iongantach ioma-gbneitbeach obair 
Naduir, thill e dhachaidh aig ceann|*-i 
na leth-bhliadhna a' saoilsinn gu'n roblt'i 
barracbd de fhior fbogblum air a chos-.- 
nadh leis re na h-uiue ud, na'choisinn e 
re an iomlan de 'n uine a bba e fo oid- 
eachas Eacbaiun sgoileir ann an sgoil 
na sgireachd, agus le dian iarrtaa 
dealasach an deigh air fogblura nach d' 
fbairi(;h e riamb roimbe. Thuit e 'nis. 
ann an gaol air foghlum agus air fiosrach- 
adh a bba gu mor ni bu teotha agus a 
bu mbaireannaiehe na 'n gaol a thug c do 
'n bban-cheaird; ach b'i a cheisd cia mar 
a gheibbeadh e ruigheacbd air, oir fbuair 
e cbeana na b' urrainn Eachan sgoileir 
a theagasg dba. llùnaich 'athair a char ■ 
do ard-sgoil ann 'sa' bhaile-mhargaidh à 
b' fbaisge; ach cha robh e 'san dan gun 
tachradb e. 'Nuair a bba Galium ma Ceud Mios a' Gheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 233 clieitliir bliadhna deug a dli' aois, | cho riomhach loiimeil ri ban-tighearna, 
leagadh sios athair le tinneas o nach d' j le a boineidean iteach ribineach, le 
cirich e, agus cha b' fhada gus an robh | 'deiseaclian sioda, le a botainnean tana 
a mhathair 'n a bantraicli — ni a thug I bioroch laiunireaoli ard-shaileach, agus, 
caocMadhaii'suidlieacbadasusaircrann- na 'm faodte a mathair a chreidsina° le chur an teaghlaich. Smuaioich Callum 
iia'ra biodh e 'n a fhear ceairde, gu'm 
faodadh e ri h-uine, le dichioll, le ciiram 
agus le adhartachd ruigheachd aig a 
chuid 'bu lugha, air tomhas de'n ard- 
fhoghlum air an robh e an geall cho 
mor. Bu trie a chuala e iomvadh air 
òganaich ghleusda, dheanadach, de a 
luchd duthcha a dh' oileinich iad fein le 
toradh an cosnaidh anus a' Glialldachd, 
gu bhi 'n am ministeirean agus na 'n 
lighichean; cha robh mor thlachd aige 
'san am ud de aon seach aon de na 
gairmibh ud; cha tugadh e moran air na 
dreuchdan ud fa leth, na 'u coisueadh e 
an t-ard-fhoorhlum a bha feumail gu dorlach de 'n or 'na sporan a bharr' air 
na bha mu' muineal agus 'na cluasibh 
dheth. An deigh do Ruairidh Eoghain 
an tàilleireachd ionnsachadh o 'athair, 
thug e Glaschu air; aig ceanu bliadhna 
no dha, thug e cuairt air ais a dh' 
fhaicinn a chairdean, le a dheiseachan 
briagha dethaghadh nan cloSasunnach, 
le'bhata cuilc agus ceann airgid air 'n a 
laimh, agus sgailean sioda fo 'achlais, le 
uaireadair airgid air slabhruidh òir, le 
'fhaineachaibh agus le 'sheudaibh 
cosdail— CO a theireadh nach be latha an 
àigh dhasan, an latha a dh' fhag e a 
dhuthaich. Rinn cuairt Ruairidh a 
'eithid de fharum 'san sa;ireachd 'sgun bhi 'ga uidheamachadh air an son; bha | robh Donncha nan oran air a o-hluasad barrachd deigh aig air f oghlum air a sgàth 
fheiu na air a bhuanachd a dh'fhaodadh 
tighinn 'n a lorg. Mar mheadhoin fa 
chomhair na criche a chuir e ri a shuil, 
cheangail se e-fein mar fhoghlumach ri 
fear ceairde ann an clachan na sgir- 
eachd. Leag e inntiun gu dùrachdach 
air a cheard, re na h-uine 'bha aige ri 
sheirbhiseachadh ; aig an am cheudna, 
bha e 'togail foghhuu litireachail mar 
a b' fhearr a dh' fhaodadh e le leughadh 
agus le meorachadh. 'Nuair a thainig 
a mhuinntireas gu crich, ged 'bu 
chruaidh leis a mhathair agus a dhuth- 
aich fhagail, bha e gu mor air a thaladh 
ris a' Ghalldachd. Mu'n am ud, bha i 
'n a barail chumanta anns an sgireachd 
nach robh fear no te a rachadh do 
Ghlaschu airsou cosnaidh, nach faod- 
adh, na 'm biodh iad cùramach, 
fortan a dheanamh ann am beagan 
bhhadhnachan. Dh' fhag Mairi A.lasd- 
air an duthaich 'n a caileig luideich, 
shlaodaich, neosgiobalta le brogan èille 
^sle gùn drògaid agus a fait mu 'cluasan, 
'us gun smiJ 'bheurla 'n a ceann; cha 
robh i ach mu leth dusan bliadhna anns 
a' Ghalldach 'n uair a thill i dhachaidh gu bhi luaidh a chliu ann an ranntachd 
dheth nach eil air ar cuimhne aig an 
am ach an rann a leanas — 

" Ged a chaidh do phàrantan, 
Arach air an Leth'r Mhuileach, 
Cha 'n ith thu buutàta, 
Cha 'n aill leat ach aran cruinneachd." 
Cho luath 'sa_ dh' fhag Domh- 
nuU, mac Lachaiun an Tuira, an 
sgoil, chaidh e do Ghlaschu. Bha e 
'ua dheagh sgoileir, a's fhuair e a bhi 'n 
a ghille-biithaiuu^agusocheum gu ceum 
chuir e suas buth mhor eireachdail air 
a laimh fhein. Ri h-uine, cliaidh a 
mhathair g'a fhaicinn. An deigh dhi 
tilleadh dhachaidh, co a thainig 'san 
rathad ach "Cailleach nan uibhean," 
gu bhi 'faotainn naigheachdan Ghlas- 
chu. Aig deireadh a chonaltraidh, dh' 
fheòraich i cia mar a bha Domhnull — 
^"Is cinnteach" ars' ise, ''gum bheil e 
'nis 'ua dhuine mor, beartach." "Tha 
gun teagamh," arsa 'mhathair, — "tha 
pailteas agus urram aige — chan eil fios 
agam an creid thu mi, ach tha 
Domhnull 'u a Sheanaileir f "A 
Sheonaid! a Sheonaid! tog dheth do 
bhòilich, CO a chreideadh e?" " Mata 234 AN GAIDHEAL. Ceud Mios a'Gheamhraidb, 1872 mur creid thu mise; an atli uair atheid 
tbu fein do Ghlaschu, rach a sios Marg- 
adh an t-sallain agus chi thu 'ainm 
agus a shloiniieadli aim an litricbibb 
òir OS ceanu arddborus a bbutb — 
*^ Donald MacKinnon General Grocer' 
— Tba Donibnull na Sheanaileirii.\x na 
Grocairean cbo cinnteacb 'sa tba mise 
'ga innseadb dbuit," 

{Hi leant uiim.) 

MuiLEACII. NA SITHICHEAN. 
Re raòran ùine, blia'n amaideacbd a 
b' fbaoine air a creidsinn, feadb Gall- 
dacbd agus Gaidbealtacbd, mu tbim- 
cbioU nan daoine Sitbe. Do rèir na b- 
eacbdraidb tbainig a nuas d'ar n-ionn 
suidb, anns na sgeulacbdaibb spleadb- 
ach a bba air an aitbris umpa air feadb 
na diitbcba, bba iad nan creutairibb 
neo-sbaogbalta, guanacb, eutrom, do- 
leirsinn do sbuilibb dbaoine, acb 'n uair 
bu toil leo feiu e, a' sior gbluasad air an 
ais agus air an aghaidb, a làthair anns 
gach cuideacbd, agus a macb air gacb 
cò'-dbaiL Bba aca so, ma b'fbior, an 
còmbnuidb ann an uambaibb fada fo 
tbalamb, ann an uaigneas gbleann, 
agus fo gacb tolman uaiue. Cbuireadb 
as an leitb, gu'n robb iad a' sealbb- 
achadb àrd-sbubbacbas'nan tallacbaibb 
riombach fo tbalamb ; gu'n robb aca 
cuirm sbuilbbearra air àmaibb àraidb, 
le ceòl bu bbinne na aon ni cbualas air 
tbalamb; agus gun robb am maigb- 
deanan ni b aillidb' na uile òigbean an 
t-saogbail so, iad do gbnàtb ri aigbear 
agus ri dannsa, gun sgios gun airsneul; 
acb 'na dbèigb so gu leir, gu'n robb 
sior-f barmad aca ri muinntiraut saogb- 
ail so: a b-uile togradb aca gu brigb 
gacb sòlais a dbeotbal uatba, agus 
domblas a tbilgeadb anns gacb deocb a 
bu mbilse. Anns na linnibb dorcba 
cbaidli seacbad, bba gacb bàs obann, 
gacb sgiorradb, agus dosguinn, air a 
cbur as an leitb; goid naoidbeana, agus 
guàtbacbadb ioma^ druidbeacbd, nacb fiacb aitbris. Mar bba anns gach 
dùtbaicb san am sin daoine cuilbbeart- 
acb seòlta, abba mealladb na muinntir 
sbocbaracb le 'n gisreagaibb faoine, 
'sann, ma b' fbior, o'n leannanaibh 
sitb a tbarmaicb iad an t-eòlas a bha 
iad a' gabbail os làimb a bbi aca. 

Ged a cbaidb an saobb-cbràbbadh 
so, agus iomadb amaideacbd eile de'n t- 
seòrsa so air cbiil, ann an tombas mòr 
feadb na Gaidbealtacbd, agus ged a tba 
'n t-iarmad dena tbalàtbair a'teicbeadh 
roimb gbatban dealracb an t-Soisgeil, 
mar a sgaoileas ceo na b-oidbcbe roimh 
èirigb na grèine, is iomcbuidb an ni, 
gu'm biodb fios aig daoinibb ciounus a 
thòisicb an fbaoineacbd amaideacb sin. 
Cbitbear so ann an eacbdraidb na 
dtitlicba. 

cbionn da-cbeud-deug bliadbna 
agus còrr, cbaidb creidimh nan Druidh 
a tbilgeadb gu tur bun os ceann, Bha 
geur-leanmbuinn gbuineacbaira dhean- 
amb orrasau a gbnàtbaicb e. Bba iad 
air am fògradb o ionadaibb còmbnuidh 
dbaoine; agus air an co-èigneacbadh 
gu tèaruinteachd iarraidh ann an gliun 
uaigneach, agus ann an uambaibb 
ùdluidli nan creag, far am faigheadh 
iad an creidimh a gbnàtbachadh, gu 
foigbidneach ann an dòcbas gu'm faigh- 
eadh iad saorsa uair no uair-eigin 
o'n cbruaidb-chàs o'n robb iad a'fulang. 
Bba na Locblannaicb 'san am sin, ag 
aideacbadli creidimh nan Druidh, agus 
fhuair mòran de na cbaidb fbògradbas 
an dtitbaicb so dion agus fasgadli uatba. 
Blirosuuich iad so na Locblannaicb gu 
diridli as an leitb; agus tba eachdraidh 
na diitbcba 'g innseadb dhuinn, gur 
iomad oidbeirp a thug iad, linn an 
ddigh linn, aicbeambail a tboirt a mach 
as an leitb. 'S ann 'n an aobbar-san a 
thàinig iad 'n an cabbluicbibh a tboirt 
sgrios le teine agusclaidheamli air gach 
àite 'san robb eaglaisean an t-Soisgeil 
no tigbean JMbanacbair an suidbeach- 
adh. Fad na linn sin, bha mòran de 
na sagartaibb Druidhneacb san tir so, 
aig an robb còmhnuidh, mar chaidh a Caud JIlos a' Ghsimbrai Jb, AN GAIDHEAL. 235 ràdh, anas gach doire, agus anas gach 
fàsach uaigiieach. Chum aa àireamh a 
chumail saas bu ghnàth leò mnathan 
agus claim a ghoid air falbh, agas gach 
cothrom a bha 'a an comas a ghabhail, 
chum an uireasbhuidh a dheanarah 
suas mar a b' fhèarr a dh'fheudadh lad. 
Bha iad innleachdach, seòlta, am feadh 
'sa bha muiantir na dùthcha aiueolach, 
dall ; thug iad, mar so, air an t-sìuagh 
achreidsiun gu'nrobh aca fiosrachadh os 
ceann naduir; agus o'n am sin, thòisich 
eachdraidh nan daoine sith. So ainm 
a bhuineadh gu h-àraidh do shagartaibh 
nanDruidh. B'e'ngnothuch-sanreachd- 
an a shocrachadh, agus sith na diith- 
cha a churaail suas. Chiim iad am 
moid air tulachaibh uaine, air ciiirn 
Hatha, agus air beanntaibh arda; agas, 
an lorg so, tha mòran de na h-àitibh 
air an ainmeachadh gus an là'u diugh, 
Dìm-sìth, Carn-sith, Sith-bhruth, agus 
iomad ainm eile de'n t-seòrsa sin. 

An dèigh do na Druidhibh so bhi air 
an cur fodha, smuainich daoin' aineol- 
ach, 'n eagal a bh' aca rompa, gu 'n 
robh iad fathast air mhodh neò-shaogh- 
alta a chòmhnuidh's nah-ionadaibh sin. 
A thaobh na cumhachd a bh' air a chur 
as leth nan daoine sith, bhae air 'ain- 
meachadh, druidheachd a' dearbhadh 
dhuinn gur ann mar chaidh a rcàdh 
a thòisich an eachdraidh amaideach sin 
Tha e gu h-àraid air innseadh mu"n 
timchioll, gu'n robh amanna sònruichte 
ann, anas nach robh e sona teachd an 
gar d'an sith-bhruth, gu h-ai'aid air 
oidhche Shamhnadh agus Bhealltuinn. 
'S ana gua teagamh o chleachdadh nan 
Druidh a thàiuig so a nuas; oir b' iad 
so an da chuirm mhòr aca-san: agus is 
diigh dhuinn a smuaineachadh, gun 
oidheirpiclieadh iad daoin' a chumail 
air falbh an am nan cò-dhailean sin, 
fhad 'sa bha iad feiu a' cleachdadh nau 
deas-ghnath sin. Agus o nach b'urr- 
ainn doibh sin a dheaaamh as eugmhais 
teine 's e so a thug a nuas a' bharail gu 
bheilteiner'afhaicinnairnasibh-bhruth- 
aibh sin, air co-aium nan am sin. Mar so chithear cionus a thòisich eachdraidh 
nan daoine sith, d'an robh cho liuthad 
aoa a' toirt creideas, gus o chionn 
ghoirid, ann an iomad cearna de 'n 
rioghachd. — Leabhar nan Cnoc. TALADH NA BEAN SHITH. 
Tha e air aithris o cheann ioraadh linn 
air ais gun d' thàinig a' bhean shith am 
beul an anmoich gu Lùchairt. Mhic Leòid 
Dhunbheagiin, 's an Eilein Sgiathanach, 
agus gu'n gh ibh i staigb troimh gach dorus 
agus seòmar gus an d' ràinig i an t-ionad 
's an robh an t-oighre 'n a chadal, 's e 'n a 
naoidhean òg. Thog 1 air a glùn e 's sheina 
i le guth binn leadarra an tàladh neo-chum! 
anta 'leanas ; an sin chàraich i an leannbh 
anns a' chreathail far an d' f huair i e, agus 
le 'h-earrudh fada uaine 'sle 'haogasg neo- 
sh'ioghaltH, gun fhocal a 'beul, no sealladh 
o 'sùil, thog i raach ris an aonach a ghabh- 
ail a h-àite 'an talla a' chiùil agus nnm fleadh 
am measg luchd àiteachaidh nan cnoc. 

'S e mo lennabh mingileiseach, maingileÌ3- 

exch, 
Bualadh nan ench, glac nan li;ireach, 
N;in e ich criiidheach 's nan each snagach, 
Mo leanabh beag, 

'S truigh nach faicinn fein do bhuaile 
Gu h;\rd àrd air uachdar sleibhe,^ 
Còta caol caiie inach uaine, 
Mu d' dhà ghuallainn ghil^a's leine, 
Mo le.mabh beag. 

'S truagh nach friicinn fein do sheisreich, 
Fir na de idh mna-caoimhneil a' tighinaj 

dachaidh, 
'S na catanaich a' cur sil. 

mliile bhog, o mhile bhog,', 
Mo bhrii a rug, mo cliioch a_shluig, 
Mo ghliin a thog. 

M' ultach iudhair, sultmhor, rcamhar, 
Ml) luachair bhog, 

M' f heòil a's m' uidhean, a ni bruidhinn, 
Bha thu fo mo chrios an uiridh, lus an tor- 

aidh, 
Bidh tu 'm bliadhna gu geal guanach 
Air mo ghuallainn feadh a' bhaile, ^ 
Mo leanabh beag. 

bhireinn o bhò. na cluinneam do leòn," ,' 
bhireinn o bhò, gu'm bioraioh do shròn, ' 
bhireinn o bhò, gu'n liath thu air choir. ' 236 AN GAIDHEAL. Ceud Mios a' Gheamhraidh, IS bhiveinu o bhinn tlui, clia 'n ami a 

Chlanu Choiunich thn, 
O bliireiun o bhinn tlm, cha'n ana a 

Chlann Chiiinn thu, 
bhircinn o bhinn thu, siol a's dòch' linn 

Ihn,— 
Siol nan Leòdach nan lann 'snan luircach,- 
B'e Lochlainn cUithchas do shinnsir. 

N. M'L. 

Dun-eidin, 7 

Deireadh an Fhoghair, 1872.) DOCTUIR CEITIN 

CeCENIT AG CUU SlAN chum NA llElREAXX, 
AGUS E SA IlBuEATAINN. 

Beannachd leat a sgribhinu 
Gu Innis aoibhinn Ealga. 
Truagh nach leur dhomh a bcanna, 
Le gnàth a teanga dcavga. 
Slàn da h-uaislean is da h-oireaelid, 
Slàn go roibheachd da clearcuibli ; 
Slàn da banntrachduibh caoine, 
Slàn da saoithibli le h-eigse. 
Slàn da maghaibh mine, 
Slàn fa mhile da cnociibh ; 
Mo chcan do n te ata innte. 
Slàn da linntibli "s da lochaibh. 
SLlu da coilltibh fa thorthuibb, 
Slim da cortbiiibh iasgaidh ; 
Slàn da mùiutilih 's da banntaibb, 
Slùn da rathuibh 's da riasgaidh. 
Slim om' chroidhe da cranntaibh, 
Slàn fòs da tuarthaibh troma. 
Soniidh da tnlchiiibh aonaiche ; 
Slàn uaim da craobhaibh croma. 
Ge gnàth a fùirne fraochcia, 
An Innis naomlia neamhbhochd, 
'S iar tair trom (?) chladh na dilionn, 
Beir a sgribhinn mo blieannachd. 

Abrach. COMUNN GAIDHEALACII LUNNAIN. 
IVSi. 

Uasail Cheanalta, 
Ma shaoileas tii gu 'm freagair sec, "s a' 
mhàileid, 's e do Ian di-beatha dha. Cha "n 
'eil ann ach sgcòd a thug mi, a chion ath- 
arrachaidh, a m' "Bhalg-Tionail." Na'm 
biodh annas agam gheobhadh tu e ; ach co- 
dhiù, "Is naidhcachd iu- do 'n f hear nach 
cual e." — Lean do bhuillc — is math do 
thriall. 

Air an ochdamh latha diag de Dheireadh 
an Fhoghair, 1784, choinnich an comunn sco 
ann an Dun-eidin, an làthair mòran biiain- tighearnan agus dhaoin'-uaisle, a chur 
diachainn air bàird 'a air piobairean ; agus a, 
thoirt dhuaisean dhoibhsan a b' fhearr a 
thoilleadh iad. 

Chaidh sia diag dc rogha nam piobairean 
a dh'fhiachainn a chèile, agus cead aig 
gach fear dhiubh a rogha puirt a chluith. 
An dt-'igh do gach fear a chuairt fhein a 
chluith, thugadh air fear an duigh fir dhiubh 
"A' Ghlas-Mhiar" a chluith. Is e seo ceòU 
mòr cho briagha 's a tli' aun, thathas am 
beachd. Chuireadh niu choinneamh nam 
bard oran-molaidh a dheanamh do 'n Ghàil- 
ig, do 'n Phiob, agus do ii Deise-Ghàidh- 
ealaich. Chluith na piobairean 's an rian a 
leanas : 

Na Puirt. Na P'K'bairean. 

1. Moladh-Miiiri— Dòmhnull lasgair a 

Braid-Albainn. 

2. Cumhadh an aonMhic— Gilleasbuig Mac 

Griogair a Feartaighill. 

3. Piobaireachd Dhomhnuill Duibh — Iain 

Mac Griogair a Gleann Liobhunn. 

4. A' Ghlas-Mhiar — Iain Cuimeineach, 

piobaire Thighearna Ghrannda. 

5. Sliabh an t Sierra— Rob Mac Aoidh a 

Dùthaich Mhic Aoidh, 

6. Ceann na Drochaide moire — Iain Mac 

Griogair a Feartaighill. 

7. Spaidsearachd Mhic ISIhic Ailein—Iain 

(òg) INIac Griogair a Feartaighill — aon 
bhiiadlma diag a dh-aois ! 

8. . — Dòmhnull Guimhneach, piobaire 

Shir Iain, am Peighiun-na-cubhaig. 

9. Fàilt' a' Phrionnsa— Aonghus Ros, fear 

de thuathanaich Mhic an Tòisich. 

10. Cumhadh an aon Mhic — Seumasilunro, 

piobaire 'Chanongate. 

11. Fàilt' a' Mharcuis — Dòmhnull Mac a' 

Chanonaich, a Paisley. 

12. Ceann na Drochaide Bige — Dòmhnull 

Ros, piobaire Dhiuc Atholl. 

13. A Cholla mo ruin— Dijghall Diighallach 

ii Latharna. 

14. Siighan agus Lagan — Alastair Mae 

Laomainn, piobaire Mhic Laomainn. 

15. Fàilte Shir Seumas — Cailean Mac- an- 

Aba, piobaire Mhic-an-Aba. 
10. Spaidsearachd ilhic Mhic Ailein — 

Donnachadh Mac na Ccàirde a Mon- 

tcath. 
An uair a sguir na piobairean thòisich na 
bàird — Donnachadh Ban agus an Caimbeul- 
ach. Sco mar a thuirt Donnachadh Ban's c 
'tòiseachadh: 

Innsidh ml sgeul àraid duibh, 

Air Cànain 'us air Ceòl. Jeud Mlos a' Oheambraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 23^ Rogla na deas Ghiiidhlig, 
'S i 's feàrr a dh' innse sgeòil ; 
A' chainnt a's lionmhor pairtean, 
P 'Sa's oilse manran beòil; 

m Gu freagrach deas ]a'bhrach, 

m 'S i àrd cliuiseach gu leòir, &c. 

?" An sin thug na piobairean an t-urlar orra. 
Thaitinn iad clio math ris na h-uaislean 
's gun do chuh- iad rotnhpa duaisean-dannsa 
'thoirt seachad aig an atli choinnimh. 

An am tòiseachaidli, chluith Iain Mac 
Artair cuairt air a' phiob, agus cuairt eile 
an am sgur. B' esan piobaire Comunn 
Gàidhealach Dhùn-eidin, agus an t-aon mu 
dheireadh de dh' fbòghlumaich Mhic- 
Chruimein! B' ann an earbsa ris-san, agus 
ri uasal eile de 'n chomimn chiadna — Dùmhn- 
nil Dòmhnullach — a bha riaghhidh na 
Coinnimh. 

B' i 'chiad dhuais Pìob-mhòr bhannach, 
airgeadach, iir, a rinneadh le fear de Chlann- 
Donnachaidh, agus da fhichead marg. 
Thugadh an duais so, 's bu ghcal an airidh 
oirre e, do dh'Iain Mac Griog.iir a Feart- 
aighill. Dh' ionnsaicli e 'phiobaireachd do 
dhà-fhìchead Gàidheal; bha a cheathrar 
bhrhithrean 'nam piobairean; a's b'e an athair 
f hein a b' oid'-ionnsachaidh dhaibh agus do 
cheithir fichead piobaire 'us deich a bharr- 
achd! 

B'e Dòmhnull lasgair a choisinn an dara 
duais — duais-chiiinnidh ; agus tluigadh an 
treas duais do Dhiighall Dùghallach a 
Latharna. 

Chruinnicheadh mòran airgidaig an dorus, 
agus riaraicheadh e air na piobairean eile a 
phàidheadh an costuis bho'n taigh 'us 
dhachaidh. 

Abrach. 'Siubhal eutrom gun bhi fann, 

Ceum nach froiseadh dealt 'arr feoirnein, 

Fiunealt' seolt' air urlar danus'; 

'Athair, 'Mhic, 'sa Spioraid Naoiinh! 

An Co-Dhia 'an Aon is àirde glòir, 

Beannaich an ribhinn òg 'na coin 

mhullach 'ciun gu bonn a bròig! 

Beannaich gach deadh bheus a's buaidh 

Anns an d' f huair i urram mòr, 

Bàigheil, banail, bandaidh, ciallach, 

Chridhe farsuinn, fialaidh coir: 

Ann an neochioutachd a h-òige, 

Ann am bòicheadas a gnùis, 

'Na maighdian, 'na mnaoi-phosd 's na 

mathair, 
Beannaich gu brath i 'Righ nan Did! 
Beannaich ar mòr ghaol da cheile, 
Dean e seasmliach, stcidhte, buan, 
Greas an t-àm 's an toir i lamh dhomb, 
'San goir mi beau mo ghràidh ri m' luaidh. BEANNACHADH LEANNALV, 
Leisan Urramach A. Stiubhairt, 
'Am Bjx-Lociibar. 
Beannaich a Dhia mo leannan gaoil, 
Is àille dreach 's as eutrom ceum, 
Beannaich i an tiis a h-òige, 
A's diou an òigh d'an tug mi speisi 
Beannaich a da shuil dbonu bhoidheach 
'Hinn mo chridhe 'leòn air tùs, 
A cid dubh, bachallach, cuachach, 
Da chaol mhala 's gruaidh mo ruiu : 
Beannaich a h-uchd 'sa broilleach fior-gheal, 
Air an àiUe sioda 's sròl, 
A gairdean reidh 'sa caol-mheuir ealamh 
Air gach inneal 's am bi ceòl, 
Beannaich a culpa cruiun "s a caol, ABHUINN DU'LAIS. 
Air Fo:^x : — " Coirecheathaich." 
Abhainn Du'lais a' ruith gu siiibhlach, 
'S a' cur na smiiid d'i le buiroidh garg' 
Lochaiu dhu-ghorrn 'cur neart as iir iunt', 
Is sruthain iiiseil 'ga diisg' am fearg. 
Le torman tiirsach feadh ghlac a's liiban, 
I 'toii-t didan do dh'uiUte garbh, 
Feadh chlach a's chiiilteau a's chreag gu 

sùrdail, 
Gun bhoinne ciiraim, 'sa siiil ri fairg'. 

Tha 'm barrach dii-ghorm a' cinntiun dlii 

dhuit 
'Sa \jharr air liibadh guciuiii mu d'bhruaich, 
A' toirt dhuit umhlachd is thu mar dhi dchd 

dha, 
Gach la 'ga ùrach' 's ga chumail suas, 
Sruth a' durdail a staigh troimh' 'n uire, 
Gu bun nam fiurivn 'g an dusg o 'n suaiu, 
Toirt culaidh iir dhoibh rian geamhradh 

thoirt dhiubh, 
A's fàile cìibhraiJh 'cur fàilt air 'snuadh. 

So 'n sealladh eibhinu ri latha greine, 
Faileas chraobhan an gruund do liim, 
'Toirt fàilte speiseil le gràdh d'a cheilo 
An sgàil 's na geugan le caidreamh grinn, 
'S gu'n saoileadh ceudan gun tiiigs' gun 

reusan, 

Gur auns naspeuraibhbha steidhambuinn; 
Brie a' leum riu le briosgadh eutrom, 
'San itinn geura a' reubadh tuiuu. 

'S lionmhor seòrsa le mian bhi pòsd' riut, 
Luibh a's sòbhrach gad choir 's gach tom; 238 AN GAIDHEAL. Ceud Mlo3 a' Gheamhraidh, 1872 Doire neòineau mu d' bhruaich 'ga còmh- 

dach, 
Is cuairteas: òir mar glilòir 'n-i com. 
Rosg dluibhiiilt gu da'iigean dlii orra, 
Bicac-gheal nrav 'stu fliir gach fonn; 
'S gach maduinn chiiiiiighil bi brat do 'n 

druchd orra, 
1» sruthain chùbhraidh a' sùth' fo bonu. 

Bi eòin an t' slcibhe air maduinn cheitein 
'Natl sroath air gheugaibh a'gleLisarlhteann; 
An òigridh g' eisdeachd ri ceòl an teudan, 
Ancridh' a 'leum atinta an deigh gach rann, 
Gu foirmeil speiseil le colg ag eiridh, 
'S am borbhan fein ac' lo 'n re ghuth fann; 
Claisdeachd gheur ac' 's an astar 's loir 

dhaibh, 
Gun aire gun eigin na 'n cid air chrann. 

Ni 'n smcòrach eiridh gu barr 'na gàÌG^o, 
S an uiseag tf'arnaidh o'n speur 'n a deann, 
Le 'u caismeachd cheutach o ghrunnd an 

cli'ibhe, 
Is athrach s?enl aca 'bhog a's thall; 
Mactaila shleibhtean 'toirt freagradli gour 

dhoibh, 
A' ruith 'sa' leumnaich o ghleann gu gle inn 
Be an t' aighear cibhiiis a bhi 'g an eisd- 
eachd 
Co-sheirm le cheile 's gun deud na'n ccann. 
Bi choiil airghluasid le ceòl neo-thruaillidh, 
Fuiiiin a' chanail bu luaiiieach ceaiin, 
Tighinn deas a's tuath oirn foadh eas a's 

bhruaciian, 
Feadh phreasa's uain chrainn gun ghruaim 

gun |vhreann, 
Gun smal gun smuairean a' gearradh 

dhuanag, 
'S car mu'n cuairt ac' gun duais gun gheall 
Clia ti-eabh 's cha riimh'r iad, cha chuir 

's cha bhuain iad, 
'S iad soithe imh suairce na'n uaisle ghrinn, 
Padkuiu Mac-an-Hothaich. Sinaoinich mi gu "n deanainn saoir, 
'S shaoileadh iad gu 'm bithmn òg. 

Gaol an ainnir, &c. 
Ged bhiodh agam cupal chiad, 
Crodh a's caoirich air an t-sliabh, 
'N uair 'dh' fhàsas an fhiasag liath, 
Cha d' thoir ua h-ionagan domh pòg. 

Gaol an ainnir, &c. 

Smaoinich mi gu'n robh an t-àm 

Dol do 'n choiil, 's cha b' aithreach leam, 

Spion mi meangau as a bonn, 

Blia fiamh nan crann air bàrr gach raeòir 

Gaol an ainnir, &e. 
Fhuair mi thu le toil na cleir,' 
Toil do chàirdean 's do thoil fhoin; 
Is tliug mi gealladh dhuit da rèir, 
Nach deanainn eucòir ort le m' dhcòin. 

Gaol an ainuir, (Ji:c. 

D. C. O R A N. Comhairle 'bheirinn fhin 
Air gach buitchealair 's an tir 
(i\in iad bhi 'tarruing mòran tim, 
Mu'n dean iad dimeas air a' phòig. 
Gaol an ainnir a dli' fhàs ciùiii, 
Ribhinn ghas>!a nan ceum dliith, 
Goug nam mnangan nach gabh Hib, 
'S i mo riuisa mhaighdeaun òg. 

Thug mi grei<5 'am barail f liaoin, 

'An diiil nach laidheadh ormsa 'ii aois ; OIDHCHE AIR CHEILIDH. 

A Ghàidheil Rùuaich, 

Is taitnench loam fhaicinn o am gu am, 
an oidheiip dhiongmholta tha thu a' toirt 
air nithibh Gàidhealach a chumall suas mar 
bu choir dhoibh a bhi; agus si m' ùrnuigh 
gu'm bidh ''An Gaidheal" fada beò. Tha 
liòchas agam gu'm bidh ùireamh dheth, 
gach mios, air a liubhairt leis a' phost anns 
gach cecàrn do 'n diithaich 's am bheil 
Giiiiiheal a' chòmlmuidh. Gun teagamh, 
cha bhi mòran dhiubh anns na badtibh 
mora, nach ceantiaich e cho liiath is a thig 
e mach. Tha mi 'cluiiuitiini mòraa 'ga 
mholadh'sa' bhaile seo fuin, agus is cinnteach 
mi, ri beagan iiiue, nach bi moran Gliàidh- 
eal idir ann as eug'ais. Gu fior. tha feum 
air a leithid air son na Gàidlieil a bhros- 
nachadh gu tlachd a ghabhail air a' Ghàilig 
iounsachadh; gnothuch leis an do leag iad 
cadal o cheann iomadh bliadh Is eigm 

dhomh fcin aideachadh nach b' urraina 
dhomh idir a' Ghàilig a loughadh ro mhath 
an uaira thòisich "An GAionEAL" air tigh- 
inn a mach; ach thòisich mi air a raimsach- 
adii gach miDS, agus theid agam a nis air a 
leughadh gu tlachdmhor. 

Is taitiieach leam a nis innseadh dhuit 
cuid de chracaireachd a thachair nm ghnoth- 
aicliibh mar seo, aon oidhche a thuit dhomh 
a bhi air cheilidh 'an taigh Gaidheal cho 
fior 's a tha 's a' bhaile mhòr seo air fad. Ged 
tha'nduine coir gu math os ceann leth- 
cheud bliadhna 'dh-aois, is trie le giUeanòga Ceud Mios a' Gheamhi'aidh, 1872. AN GAIDHEAL. 239 bhi taghal 'n a thaigh. Blia e f ein a's 
mise, air fin oidhche seo, 'n ar suidhe aig 
an uinueig ag amharc a mach air an 
t-sluagh a' bha 'dol a's a' tighiim air an 
t-sràid. Bha sinn a' bruidhinn air "A' 
Ghaidheal," 'nuair a thàinig a steach do'n 
t-seòmar, triùir ghillean Gàidhealach, air an 
robh sinn le cheile gle eòlach. 

"Deanaibh euidlie," arsa fear-an-taigbe. 
"Gun toagamh," ai's' esan, (a leantainn air 
a sheanachas air dhoibh suidhe) "cuiridh 
'An Gaidheal' gu gluasad sinn air fad a 
chum tlachd a gbabbail de 'n Ghàilig, nach 
robh againn oirre le cbaochail esau aig an 
robh gràdh cbo mòr dhi." "Co esan a tha 
thu a' ci.illachadh?" thuirt mi fein- "Co 
ach 'Caraid nan Gaidheal,' ars' esan 
"Cha'n eajjal nach cuir," arsa Somhairle 
Sgiathanach, "is tha feum air. Cha robh 
a' Gliàilig riamh cho mòr air dichuimhne 
's a tha 1 aig an am seo." " Is mòr mo 
bheachdsa," thuirt Eògban Mòr, "gu'm faic 
sinn gu'm bi i fathast air a labhairt, 'sair a 
teagasg, anns gach ait. Tha na daoine is 
luachmhoire 's an rioghachd a nis ag eiridh 
suaa air a taobh, a chum 's gu 'm bi i air a 
teagasg 'an oilleamhaid Dhun-eidin, 'an 
taighean-sgoile na Gàidhealtachd, 's anns 
"na bailtean-mòra."' "Cha d'thig an la sin 
am feasd," thuirt Seumas Ban, "ged nach 
biodh 'ga dibeart ach na Gàidheil fùin, le 'u 
spòrsiilachd. Na dearg amadain! 'siadsan 
na mortairean is miosa ta aice. Cha leag 
an stràic leò aideachadh gu'n urrainn dhoibh 
a bruidhinn, is cinnteach mi nach 'eil a' 
bheurla aca ach gle shuarach 'an eisdeachd 
nan Gall. Bu choir teannghieim a dhean- 
amh air sgòrnan gach aon de 'n t-seorsa seo, 
a's p thoirt orra mar thug an t-Arranach air 
a' bhalach bheag a shluig an t-se-sgillinn " 
"Tha thu geur a nochd, a Sheumais," arsa 
Somhairle. "Chi mi gu'm blieil an deise- 
ghoirid fein a nis co bitheanta ri f haicinn air 
pearsa nan Gall, is a tha i air druim a' 
Ghàidheil a bu choir a caitheamh," "Tha 
na Gaoill, da rire.idh, air ionia dòigh, a' 
toirt leasan dhuinn 'bu choir uàire mhòr a 
chur oiinn." "Ciod is ciall do ghnothaich- 
ean a bhi mar sin .?" thuiit mi fein- "'S e 
is ciall dhoibh," arsa fear-an-taighe, "di- 
chuimhne a thàinig air na niaighistirean- 
sgoile (iaidhealach, a' Ghàilig ionnsachadh 
do chlanna na duthcha, ri a sgriobhadh a's 
a leughadh cho math ri Beurla — di- 
chuimhne a thàinig air a' chloinn sin a ris, 
'fi a' bhaile mbòr, an gnothach a charadh, 
le iad fein ionnsachadh innte mar bu choir dhoibh. — di-chuimhnc air an t-sean fhocal, 
'clanna nan Gaidheal ri guaillibh a' cheile.' 
'Carson' (lean an duine coir, le 'aodann a' 
lasadh a suas) "c'arson nach 'eil iad a' 
cruinneachodh gach geamhiadh, aon oidh- 
che 'san t-seachduinn, agus iad iein a theag- 
asg 'sa' Ghàilig gu ceart. Is iomadh oidh- 
che cbridheil, shuundach, a dh-fhaodadh iad 
a chur seachad mar seo. Tha iad lionmhov 
gu leòir, is cha bhi an costas mòr 'n am 
measg." "Air m'onaii-," arsa Eòghan Mòr, 
"'stu fein a tha 'tuigsinn a' ghnothuch gu 
ceart. Is trie a smaointich mi air a leithid. 
Ma sheasas sinne gu dileas r'a cheile, faod- 
aidh sinn fathasd coinneachadh mar bhràith- 
rean." "Tha thu ceart, Eòghainn, ach 
chuala mi seanachas mar seo tuilleadh a's 
aon uair a nis; ach co againn a chuireas a' 
ui seo air aghart?" arsa Seumas Ban. 
"Cha'n 'eil e cho duilich r'a dheanadh a's 
a tha thu smuaineachadh, a Sheumais," 
arsa fear-an-taighe. "Tha e soilleir gu'm 
bheil a dhi oirnn tuilleadh na bhi a' coinn- 
e-ichadh aon uair 's a' bhliadhna. Is eigia 
dhuinn gluasad chum na Gàilig ionnsach- 
adh 'd'a cheile anns a' cheud ait. Sibhse 
tha hiath, laidir, òg, bithibh an greim gun 
di'iil; cuiiibh am fraoch r'a theine a' meas 
ar luchd-duthcha, a's chi sibh, an nine 
ghoirid, gu'm bi aig na daidheil anns gach 
baile mòr Taigh-Coinnimh dhoibh fein, le 
leabhar-lann Gàidhealach a's gnothaichean 
mar sin." " Air mo shon fein," arsa Eògh.m 
Mòr, "tha mi deas air sou a leilhid a cbuid- 
eachadh air aghart,, uair air bith, ach tha 
eagal orm nach gabh ar liichd duthcha ris 
mar bu mhiann learn Ciod e tha thu ag 
radii, a Shomhairle?" "Tha'mise ag ràdh" 
arsa Somhaiile, "ma tha sinn air fad 's an 
aon bheachd mu'n chùis, gar coir dhuinn 
dol ris gu grad, a's a chuir air aghart air 
dùigh a bheir air gach gille Gàidhealach 
toil-inntinn a gbabbail ann. 'N d'theid thu 
staigh le sin, a (Sheumais Bhain?" "Theid 
mise staigh le ni air bith de a leithid; a's 
tha mi cinnteach gu'm bheil sinn air fad 
's an aon bheachd." "Tha," arsa Fear-an- 
taighe; "agus a ris, their mise, biihibh an 
greim gu tap.iidh, na bitheadh eagal oirbh 
nach tiofldaidh gach ni a mach gu reidh 
fàdheòidh." 

Ach gu earbull mo sgeòil. Mu'n do 
dheallaich sinn, chuir gach aon roimhe 
buille a bhualadh air son cànain ar duthcha 
mu'n rachadh mòran ùine seachad. 

GILLE DUBH. 

Grian»'g, 9mh Mlos, 1872. 240 AN GAIDHEAL. Coud Mios a' Gheamhraidh, 1S72. LITIR A ONi'AirO. 

Fhir mo Chridhe, 

Tha'x Gaidheal a' tighiii d'am ionn- 
saidh aon uiir 'sa' luhios, gun didl, tarsuing 
air a' chiiau mhòr. Fhuair mi an seachd- 
amh aireamh, agus tlia mi 'am beaclid gar 
h-e is taitniche dhc na chaidh a chlo-bliual- 
adh. ged bha iad uile sàr-mhatb. 

Ma tba av lucbd-diitbcha d'deas, theid 
An Gaidheal air aghnrt o mbios gu mios 
gus am faighear e aig a b uilc cagailt 
Ghiudbeabnch aun an Canada iocbdracb a's 
nacbdracb, 'sanns na heileanaibb coin dcas 
a's tuath, 'niar, 'san ear, a' tabhairt sòlais a's 
toilinntinn do 'r luckd-diitbcba ann an cul- 
chaoilltibb Chanada, a's anns gach coarn- 
aidh cile dbe 'n t-saogbal. 

Tba 'n Gaidheal a nis air a sbuidbeacb- 
adh ann am baile Glilascbu, far am bbeil 
miltean dbetb ar bicbddùtbcba. ma-an 
diubb urramacb na'n staid, beartacli 'n am 
pòca, agus fògbluimicbte anns na h-uilo 
gliocas a's innleacbd a tba ri'm f aotainn anus 
na làitbibb sco. An do cbaill iad an diitb- 
cbas, no an do leag iad air di-cbuimbne 
cainnt am màthraicbean no gniombaraibb an 
sinnsiroan? Tba fios matb againn nacb'eil 
a' cbùis mar sin. Tba fios againn gu'm 
blieil iomadb Comunn GiiidheaLacb air a 
st'jidbeadh anns a' bbaile, air son cainnt, 
eacbdraidb, a's bardacbd an sinnsireau a 
cbumail air cbuimbne. Nacb faod sinn a 
rt-isd 'bbi cinntcacb gu'n cuir iad f àilt air 
A' Ghaidheal. 

Ma tba fear-dulbcha an Gbiscbu a tba air 
a tbacbdadb le cainnt an t-Sasunnaicb a's 
aig nacb 'eil speis don cbanain a db-iunn- 
saicb e o 'mbatbair, crocbamaid c aig crois 
a' bliaile, m;ir cisciniplear do na b-uile 
bakocb eile, cadar Maoil Cbinntirc agus 
taigb Iain Gbròt. 

'S e mo rim, anns an btir gbearr seo, cuir- 
eadb a tbabbairt do mo lucbd-dutbcba aig 
an taigb a tbigbinn gun dàil do Cbanada, 
far am bbcil pailtcas de db-fbearann, cos- 
nadb aig na b-uile li-àm, a's tuarasdail sùr- 
mbatb, ri'm faigliinn. Na'mbiodb fios aig 
ar lucbd-dutbcba aig an taigli an deifir a tba 
eadar tuatbanaicb ann an sibrramacbdan 
Inbhirnis, Ilois, a's Earra-Ghàidbeil agus 
an càirdean ann an Canada, cba bbitbcadb 
gillc òg, no niglican òg, no teagbbicb òg, 
nacb imricbcodli air ball do'n dutbaich sco. 
Tba b-uile tuatbanacb ann an seo 'n a f hear- 
baile. Cba'n 'eil màl ri pbàigbcadb, oir a's 
Icis foin am fcarann a tba e ag ùitcacbadb 
Tba aige pailteas de cl.rodli, dc cbaoraicb, do dbeicb, 's ua b-uile ni eile a tba feumail 
dha. 'N uair a tba e 'dol bbo 'n taigb cba 
cboisicb e; acb sann a tba e 'dol air muinn 
eicb, no ann an carbad le da eacb. Tba 
'bbean cho riombacb ris a' Bban-rigb le 
siod I 's sròl bbo 'bona gu 'ceann. Tba 'n 
tcaghlacb og a' faotaian fogblum ro mbath 
's n I sgoilean. B' fliearr Icam a bbi 'nam 
uacbdaran air leth cbeud acair fbearalnn 
's an duthaicb seo, na 'bbi "pàigbcadb tri 
cbeud punnd de mbal aig an taigb. Mar 
eil creideas aig an tuatbanacb anns an* 
Taigb-Mbalairt, aig an taigb, 'an ceann na 
bliadbna ''tbeid an ceòl feadb na fidble"— 
no aun an cainnt eile, cba 'n urraiun c am 
m \1 a pb;'iigbeadb, 's fcumaidb e falbb ui's 
bocbda na tbàinig e. 

Ann an dòcbas gu'n soirbbicb "An Gaidh- 
eal," a reir do tboilltineis. is mi, le mor 
urram, do cbaraid, 

Iain Mac Fhionnlaidi:. 

Elora, Ontario, > 

Dara Mios an Fho^harai Ih, 1S72. >" C S A 31 II L A C n D A X. 
I. 

AJI MADADH-ALLAIDH AG0S AN T-UAN. 

Air latha brutbainneacb, tetb, tbuit do 
mbadadb-allaidh agus do nan tigbiun aig 
an aon am a cbasgadb am patbaidb a 
srutban soilleir, glau a bba a' ruitb gu bras 
a nuag aodann beinue. Sheas am madadb- 
allaidb air àite ard, agus an t-uan astar 
matb uaitb, sliios an srutb. Acb air do'n 
mbadadb-allaidb toil a bbi aige cur a macli 
air an uan, db' fheoraicb e dbetb, de bu 
cbiall da 'bbi 'cur an uisge troimb-cbeile 
agus 'ga fbagail cbo salacb nacb b' urrainn 
dàsan 'ol; agus aig a' cbcart am a' tagradh 
diolaidh. Bha an t-nan bochd air chrith 
le eagal 'n uair a cbual e bagraidhcan a' 
mbadaidb-allaidh agus tbubhairt e ris, am 
briathraibb cbo ciuin 's a b' urrainn da, 
nacb robb c comasacb dhàsan a bbrcath- 
nacbadb ciamar a gbabbadb sin a bbitb ; a 
cbionn, an t-uisge a db' ol c gur ann a ruitb 
c nuas g'a ionnsuidb o'n mbadadb-allaidh, 
agus uime sin nacb b' urainn gun robb c air 
a chur troimb-cbeile cbo fada suas an srutb. 
" Bithcadb sin mar a tboilicbeas e" arsa m' 
madadh-allaidb, "cba 'n 'eil annad acb an 
sloigbtire, agus chaidb innseadb dhomh 
gun robb thu 'g am cbnl-chaineadh o cbcann 
mu tbuaiream Ictb-bbliadbna." " Air m' 
fbocal," ars' an t-uan. " bba an t-àm a db' 
ainmicb thu m'an do rugadb misc." An Ceud Mios a' Gheamhraidh, : AN GAIDHEAL. 241 uair a chunnaig am madadh-allaidh nacli ' agus chuir iad a suas atli-chuinge a db'ionn- 
robh feum dlia cathachadb n' a b' f liaide I saidh lupiter air son gu 'n d' thngadh e 
an aghaidli na fiiinn, chaidh e ann an cor- ; dhoibh righ a dli' amhairceadh as deio-h am 
ruich f buathasach a' donnalaicli agais cobhar beusan agns a bheireadh orra a blii bea':^an 
m' a bbeul mar gu 'm bitbeadh e air a' I n'ab'onaraicbe 'nan cleacbdainnibh. Thnit 
chutbach, " A gbarraicb," ars' esan, agus j do lupiter gu'n robb saod meadbonach 

" ' ' math air's an am; gbair e gu cri^dbeil air 

iarrtus cbo neonacb asus tbuirt e, 's e til- "mar e 'tigbinn n' a bu dluithe air an uan 
tu fein 's e t-athair a bb' ann, agus is e an 
aon cbuid e." Le sin rug e air a' cbreutair 
lag, neo-cbiontach, bbocbd agus sblaod e as 
a cheile na leopan e. 

An Comhchur. 
Tba an ni a tha air a cbombarracbadh a 
mach anns a' cbosamblacbd so cbo soilleir 
's nacb ruigte leas a bbi meudacbadh fbocal 
uime geil cabar fiodba anns an uisge, " So dbuibh, 

sin agaibb Eigb 1 " Chuir an cabar a leithid 

de luasgan 's an uisge 's gu'n do ghabb na 

losgannan eagal cbo mòr gu'n robh geilfc 

orra tigbinn g'a choir. Acb an ceann beag- 

an iiine, an uair a chunnaig iad e 'na laidhc 

gun char, ghabb iad de mhisneacb dliith- 

,-.-,,.,, , , ( achadh air a lion beag as beag gus m' a 

_ An uair a tba dmne droch-nadurach, dbeireadh an do leum iad a suas aif, agus a' 

an-iocbdmhor, todeach aon as isle na e fem, | foicinn nacb robh ciiram doibb, ghAathaich 

iad an cabar le di-meas mar a tbogair iad. aon cbuid ann an cumhacbd no ann an 

cruadal, a mhi-bhuileacbadb gar an d' thug 

e dba an t-aobhar a bu lugba air a shon, 

nacb math a db-fhaodar a choimeas ris a' 

mhadadh-alkidh aig an robb a nadur cho 

gionach, sbanntach "s nacb b' urrainn e cur 

suas le bbi 'faicinn neo-cbiont a' tigbinn 

beò ann am fois "na choimbearsnachd. A 

dh-aon fbocal c'ait air bith am bheil drocb 

dhaoine ann an cumhachd tba neo-chiont 

agus treibhdhireas cinnteach a bbi air an 

geur-leanmbuinn. Liar is miosa 'n sluagh 

's ann is mo a tha aca de gbnùis air son an 

reacbdan aingidb. Tba e ealadh gu leoir 

ambaras a thoirt air duine e 'bbi a' gnath- 

achadh ouarachd ann an di-och tbimcan; 

ach na 'm bitbeadh de dbanadas aig neach 

air bitb onaracbd a mholadh 's dòclia gur 

ann a racbadh gacb cionta agus drocb- 

bbeairt a chur as a leth ; oir, seasamb a 

suas airson ceartcds ann an rioghacbd a tba 

air claonadh iiaipe is ionann e agus a bbi a' 

tabhairt achambsain do 'n lucbd riaglilaidb, 

agus is bitbeanta leis gur ann a bbeir e 

'"nuas diogbaltas air ceann an fhir a dh' 

t'beuchas ris. Far am bheil aniochd, gamh- 

las agus cumhachd laimh an laimh cha 'n 

'eil ni is usadh dhoibh no leth-sgeul fhaot- 

ainn air son ain-tigbcarnas a dbeanamb os 

ceann neocbiontachd, agus gacb uile ghne 

eucoir a chur an gniomh. 

" Theid neart ihar ceart." II. 

Na Losgannax ag iarraidh Eigh. 
Ghairm na losgannan — agus iad a' caith- 
eadh am beatha ann an sltb agus saorsa air Cha robh iad idir toilichte le righ cho marbh- 

anta, agus chuir iad air falbh an teacbdair- 

ean a rithisd a db' iarraidh air lupiter fear 

air chor eigin eile 'thoirt doibh; oir am fear 

so 'cha d' thug iad urram da 's cha mho 

'b' urrainn doibh meas a chur air. An uair 

a chuala lupiter so, chuir e corra-ghriodh- 

ach g' an ionnsaidh, a tbòisich gu neo-iocbd- 

mbor air am marbhadb 'sair an itbeadh aon 

an deigh aon cbo bras 'sa b' urrainn di. 

Chuir iad an sin an guidbe gii h-u.aigneach 

gu Mercurius a's f huair iad gu'n deachaidh 

e a bhruithinn ri Iiqnter as an leth, gu "m 

bitbeadh e cho matli a's righ eile 'bbuileach- 

adh orra, air neo an aiseag air an ais a 

db' ionnsuidh na staid anns an robh iad o 

thoiseacb. "Ni-h-eadh," ars' esan, "oir is 

e an rogbain fein a bh'ann; bitbeadh na 

biastan neo-tboilicbte a' fulang a' pbeanais 

a tba an gòraich a' toilltinn." 

An Comhdnir. 

Tha Phedrus ag iunseadh an am anns an 

do labhair Esop an cosamblachd so. An 

uair a bha co-fhlaitbeacbd na h-Aithne a' 

soirbbeacbadh fo laghannaibb math agus 

fallain air an dealbh leotha fein, chuir uad 

a' leithid de earbsa ann an seasgaireachd an 

cor 's gu'n do leig iad le'n saorsa dol gu ana- 

measaracbd. Air do iorghuillean briseadh 

a mach 'n am measg ghabb Fisistratus an 

cothrom; ghlac e an àitean daighnich, 

agus riun e e-fèin n a uachdaran orra fein 

agus air an sochairean. An uair a mhoth- 

aich muinntir na h-Aithne gu 'n robb iad 

ann an staid thràillidh ged a thacbair do 

Phisistratus a bbi "na uachdaran gle iochd- feadh nam boglach 's nan locban— coinn- I mhor cha chuireadb iad air chor sam bith a 
eamh chabhagach, aimhreiteach aon latha, j suas leis; uime sin, an uair nacb robb dòigb 242 AN GAIDHEAL. Ceud Mios a' Gheamhraidh, 1872» leasacliaidh air a' chilis, rinn Esop leis a' 
chosamhlachd so an comhairlcachadli gii 
bhi foighidnoacla, agus thuirt e riu mu 
dheireaJh, ''SIo luclid dùthcha ionmhaian, 
bithibh toiliclitc le 'ur cranncliur, dona 's 
mar tha e, gun fhios nach ann a dheanadh 
atharrachadh gnothaichean na's miosa." 
"Mar a chaireas duine a Icabaidh, 's ann a 
laidheas e." 

Ead. le Mac-Mharcuis. NAIDHEACHDAN. 

Cha n 'eil naidheachdan cudthromacli 
sam bith agiinn ri 'n innseadh air a' mhios 
seo. Ach faodaidh sina gearr-chunntas a 
thoirt air beagan de ghnothachaibh na 
duthcha. 

Thainig Mac Thighearna Ghrannda gu 
'aois air a' mhios a chaidh seachid; 's ma 
thainig, cha-n ann gun fhuaim a chaidh ;in 
latha leigeil seacTiad. Bha Baile nan- 
Granndach air a sgeadachadh leis gach ni 
a's àillte 'surrainn sinn ainmcachadh ; agus 
am measg na'n sgriobhaidhean cha robh a' 
Ghailig air dhi-chuimhn', oir an àitean de'n 
bhaile bha na briathran seo: "Saoghal fada 
's deadh bheatha do 'n mhorfhear òg," 
"Fàilte air an oighre," agus an còrr. — lih i 
miiinntir Ghlinn-Urchaduinn cruinn aig an 
am cheudna. 'Sgann gun robh beinn. cnoc, 
no tulach 's a' ghleann gun tein' aighir 'n a 
chaoir-lasidr air am mullach. Gu h-ùr-labh- 
rach, snasmhor, deas-bhriatlu-ach, sheas 
Uilleam òg Mac-Aoidh, 's a,' Bhlar-bheag 
(Runaire Comunn GaiHg Inbhirnis) a dh' 61 
deoch-slàinte an oighre òig. Labhair Mac- 
Aoidh 'sa' Ghiilig, a's bha 'uirgheall na bu 
f hreagarraichc 's na bu mhaisiche na mùran 
de'n spleadhachas fhada gun blirigh, a tha 
ro chimianta aig coinnimhean dc'a t-seòrsa 
seo, 

Thainig oighre ug Gàidhealach eile gu 
'aois air a' mhios a chaidh seachad — 
Eosach Chromba. Mar a's cleachdach aig 
amaibh de'n t-seursa seo, bha na h-àrd 
uaislean mu 'n cuairt cruinn, aig deadh 
dhiothad. Bha mòran ri chantuinn, ach cho 
fad 's a's fiosrach sinnc, cha robh idir a' 
leithid de choltas Gàidhe .lach air ni sam 
bith mu'n cuairt do'n chuis, 'sq, bh' air 
coinnimh Thighearna Glirannda, 's a chuid 
iochdarain Ann an deadli uiriglieall beurla, 
dh-iarr Fcar-Ghàthan deocli-sL'iiLae an oighre 
òig Ò1 — ni a chaidh a dheanamh le niòr 
aoibhneas. Anns na làithihh a dli-aom, cha bhiodh coinneamh de'n t-seorsa seo, aig 
nach biodh am bard a' seinn subhailcean 
nan òg agus a' luaidh air euchdan nan 
triath a dh' f halbh, ach an diugh tha 'cheòl- 
raidh 'n a suainn, a' chlarsach air gheugaibh 
seilich, agus meilich, nan u in na's binne an 
cUiasaibh an uachdarain na uile oiifeid nam 
filidh. 

Tha sinn a' cluinntinn gu'm bheileas gii 
rathad i iruinn a dheanamh tro Eilean-dubh 
na Tòisidheachd. Choinnich mu"u cuairt 
do dhà fhichead de dh-uachdarain a's uaisl- 
ean eile na duthcha, anns a' Chauonaich 
deireadh na miosa 'chaidh seachad, gu an 
comliairle chur cuideachd, agus beachdan a 
cheile 'fhaotiinn mu'n chuis. Bha fear 
iMac-an-Leisdeir 's a' chathair, a hibhair gu 
pongail, agus a dh-iarr comhnadh o gach 
uachdaran mu'n cuairt. Gu sgeula goirid 
a dheanamh, mu"n do sgaoil a' chuideachd, 
chaidh dlu air ficheid mile punnd tìasunn- 
ach a chruinneachadh (no gu h-àraid a 
ghealltainn). 

Tha'n aimsir am bitheantas flinch anns 
gach cearna. Tha 'm b\rr a nise air a 
thional gu tcai-uinte ge>rl 1)U mh^r an eagal 
a bh' air cuid nach rachadh a thional air a' 
bhliadhna seo le fliuichead nah-airasir, Cha 
d' f huaireas a' mhòine air a cruachadh 
fhathast ann am mòran àitean de'n Ghàidh- 
ealtachd; agus tha a mheud 'saig am bheil 
an comas gu dripeil a' togail giuthais, 'g a 
spealgadh,'g a thoirt dachaidh, agus a luchd- 
achadh nm spàrdan leis. 

Bha cuid, aon uair, ann am mòr chreideas 
's a' bheachd f haoin, nach biodh duine anns 
na h-uile seidh'na Ghàidhcal, mar gabhadh 
e 'n daorach cho trie 's a ght^obliadh e mac- 
na-bracha. Faodaidh ar luchd-lcughaidh a 
thuigsinn gu'm bheil a' bheachd seo a' call 
greim 's a' Ghàidhealtachd 'n uair a dh-inn- 
seas sinn gu'n d' thug Mac-Mhurchaidh, 
M ica'-Linnein agus Elliot àrd righladh nan 
" S<ior Theampalach^' (ann am Breitinn 
's an Eirinn) do phriomh bhaile na Gàidh- 
ealtachd. FllEAGAllirF-AN. 
Fhuair sinn an litir thaitneach agus na 
s:ifriobliaidheaii eile a chuir Iain Mi)ireaston 
tbugaiim. Cuiriilh siiiii 's A' (ìiiAiDHEALÌad 
a lion ciiid a's cuid. fllar a bha e 'g- larraidh, 
clò bhuailidli sinn bho iim gu ò,m sgriobh- 
aidhean iis an Tkachdaire (ìhaiuhealach, 

'.Slls a' CllUAIRTEAR. 

Tlia mòran litrichean againn gun am 
fhreaKairl air a' inhios seo. ENGLISH DEPARTMENT. NOVEMBER, 1872. GAELIC PHILOLOGY. 

NOTES BY THE REV. AI.EX. CAMERON. 

In llie Ptiidy of Gaelic pliilology 
we must carefully guard against the 
danger of concluding that all words 
which reaomb'o each other in form 
and meaning are cognates, for words 
derived fiom emirely different roots 
may closely resemble each other in 
both these respects. Chunnairc and 
chwmaic, for example, are nearly 
identical in form and have the same 
signification, but (hey are derived from 
different roots. Chunnairc, which fre- 
quently occurs in some of the older 
editions of the metrical psalms (see Ed. 
1753, Pss. xxxvii. 35 ; cxix. 96, 158), 
is composeil of tiie prefix con (:= co,com, 
= Latin co)i) and dearc (dare), while 
chunnaic is coinposed of the same prefix 
and faic (O'Donovan's Gram, p 223). 

These words illustrate also the im- 
portance of a knowledge of the ancient 
forms of Gaelic words to enable us to 
determine their true etymology, and the 
words in otlier languages to which they 
have a r^-al affinity. Chunnnirc was in 
ancient Gaelic cnndairc (compare adcon- 
dairc = ad con-dairc in Turin Glosses), 
which olearl}' points to the root dare 
(Sanskrit d'c) and to the Greek cognate 
derkomui {V)\ Nigra's Turin Glosses, p. 
39, and O'Donovan's Gram. p. 223). 
Chunnaic was formerly written chonnaic 
(= con-fo-ic), which seems to point to 
a root ic cognate with oc in the Latin 
oculus (Ebrard's Handbuch der Mitt. 
Gal. Sp.). 

It would be easy to give illustra- 
tions without number of fanciful etymo- logies, based upon mere resemblance 
between words in sound without any 
regard to either their ancient forms or 
the laws of letter-change between Gaelic 
and its cognate languages, but the iol- 
lowing will suffice at present : — 

Flail /teanas{heax en). — Fki(h-iniiis(}s\e 
of nobles or heroes) is given in the dic- 
tionaries as the etymology of this word. 
But the old form fiathemnas (glory) 
shows that it has no connection what- 
ever, etymologically, with the " island 
of the brave or noble, which was sup- 
posed to lie far distant in the Western 
Ocean," and which, we are told, formed 
the imaginary heaven of the ancient 
Gael, but that it is a mere derivative 
from flaithem (lord) as hreitheanas, an- 
ciently bretJiemnas ( Saint Patrick's 
Hymn), is a derivative from breitheamh, 
anciently brithem. 

Ifrinn (hell).— This word hasbeen some- 
times derived from \ bhrbin (the island 
of sorrow). In Armstrong's Dictionary 
and in Logan's Introduction to Macken- 
zie's Beauties of Gaelic Poetry, it is 
explained as i-fuar-fliviiw^ " the isle of 
the cold land or clime," and in support 
of tiiis etymology we are told that the 
" Celtic hell was a cold dark region, 
abounding in numerous reptiles and wild 
beasts, especially wolves." The author of 
the History of the Early Scottish Church 
derives this word (p. 176j Irom averiiiis. 
But the laws of letter-change between 
Latin and Gaelic show that these ety- 
mologies are mere fancies, and that 
ifrinn (anciently ifurnn, gen. ifii'nn) is a 
mere loan-word from infernum, n dis- 
appearing beforey by rule (Zeuss' Gram. 
Celt. 2nd Ed. p. 42). 244 THE GAEL. Nov., 1872. Oirdheirc (excellent). — This word is 
derived in the Highland Society's Dic- 
tionary from or and dearc ; but the old 
forms airdirc, irdircc, erdirc, show that 
the first syllable is not br (gold), but the 
preposition air, which in composition 
appears also as er and ir (Zeuss' G. C. 
pp. 5, 8G8). 

Inhlnr (confluence). — "NYe have seen 
various etymological explanations of 
this word, but none which we could 
regard as satisHictory. The old form 
was Inber (^Stokes' Ir. Glosses, p. 74), 
which we regard as containing the 
prefix in and the root her, which latter 
corresponds, as Avill be afterwards 
noticed, to the Gi-eek pher-0 and the 
Latin fer-o. Inbhir is, therefore, cog- 
nate with iiiferre, one of tiie meanings 
of which is " to flow in or into." 

Tighearna (lord). — Of this word we 
have seen several fanciful etymological 
explanations, of which by Air the most 
plausible is that which is given in the 
Highland Society's Dictionary, and 
which connects it with the Gr. turannos. 
But the old name Vorticjern, glossed by 
architeetor, shows that g, which dis- 
appears by aspiration from the modern 
pronunciation, is an organic letter, and 
points unmistakably to the Lai. tego, 
Ger. dach, and Gael, teach, tigh, as 
cognates (Stokes' Ir. Glosses, p. 104). 

Closely connected with the evil now 
referred to, is another against which 
the student of Gaelic philology must 
carefully guard. "We mean the ten- 
dency to draw sweeping inferences from 
instances of affinity, which are either 
too few or too doubtful to support 
general conclusions. Of this crude 
mode of philologising, the following 
examples of affinity by which, wc 
observed .some time ago, a lecturer on 
Gaelic philology sought to illustrate a 
general statement which he made to 
the cflTect that four-fiflhs of the Latin 
primitives may be traced to roots which 
are also common to the Celtic, may be 
taken as a fair specimen: — Aro and àr, nrco and tart, aridus and lioram, 
aries and reithe, arista and dias, diasi, 
arma and àrtn. 

Ar and aro contain the same root àr, 
and are, therefore, closely related ; but 
tart and tioram are related, not to areo 
and aridus, but to torreo and its cog- 
nates, Gr. tersomai, Ger. durst, Eng. 
thirst, Sanskrit la7-sh. 

If the resemblance between arics, 
arietis, and rciihe be sufficient to justify 
the inference that these words aro cog- 
nates, then must we likewise conclude 
that ahies, abielis, and heithe are cog- 
nates. But, unfortunately, ahies is not 
the birch-tree {beithe), but the fir-tree 
{giutìias'). 

The lecturer seemed to feel that the 
resemblance between arista and dias is 
not such as to lead at once to the con- 
clusion that these words are etymologi- 
cally related, for he placed alongside of 
dias the form dia&t, which is used in 
some parts of the Highlands. But the 
t of diast is not organic, as may be 
seen by comparing dorus and dorust, 
solus and solust, ris and ì'ìst, dithis and 
dithist, milis and milist, reubal (rebel) 
and reubalt. Besides, dias, not diast, is 
the form which we find in ancient 
Gaelic (Zeuss' G. C, p. G23). 

Arm is probably a loan-word, iden- 
tical with the Latin arma (Ebel'a 
Celtic Studies by Sullivan, p. 69). 

These examples of false etymology 
show that, in order to pursue the study 
of Gaelic philology intelligently, we 
must know : — 

1. The oldest existing forms of 
Gaelic words. 

2. The laws of Gaelic derivation 
and composition, that we may be able 
to determine with some degree of cer- 
tainty the constituent elements, and, 
consequently, the roots of the words 
of which the language is formed. 

o. The laws of letter -change be- 
tween Gaelic and its cognate languages. 

What we have now stated will be 
further illustrated by the following THE GAEL 245 examples of genuine affinity traced 
between words, some of which have 
little or no resemblance to each other: — 

1. Foirfeach (Presbyter, Presbyterian 
elder) and Gr. phoneus (murderer). 

These words have no resemblance 
to each other either in form or in 
meaning, but they are, nevertheless, 
closely related. Foirfeach (literally, a 
perfect man) is derived from foirfe 
(perfect). But the ancient form of 
foirfe wasfoirhthe, which is compounded , 
of the preposition for, hi from the root 
he (to cut), and the participial termina- 
tion the. (Di Nigra's Turin Glosses, 
p. 39). The root be, also ben, is cog- 
nate with the Gr. root j^hen, from which 
are derived the Gr. aor. epephnon from 
the obsolete phenu (to slay), phonos 
(murder), and p)honeus (murderer). 
Greek ph corresponds to Gaelic b. 
Compare pherO and heir, phallos and ball, 
phullon and bile. 

From the root he, hen or ban, come 
hana (death, O'Reilly's Diet.), has 
(death, Zeuss' G. C., p. 787), tobe (cut- 
ting oS ;=dofo-be, Zeuss' G. C.. p. 
883), imdibe (circumcision •,-=im-cli-he). 

The corresponding Sanskrit root is 
van (Bopp's Sanskrit Glossary, p. 342). 

2. Gàir, glare, gair or goir, toghairm, 
freagair, agair, foghur, cagar, iairngire, 
fogair, Welsh gair, Gr. gèruO, Lat. garrio. 

These words are from the root gar, 
which is common to Gaelic with the 
other congnate languages. Compare 
Sanskrit gar (to soundj. 

The relationship between gair {sXioni), 
gàire (laughter), gair or goir (call), 
gairm (calling), and Gr. gèriio and 
Lat. garrio, is obvious. AVe may, 
however, notice that gair and gairm 
have the same relationship to each 
other as the verb gniu (facio), from the 
root gen^ and gnim, gniomh. (Zeuss' G. 
C, p. 770). 

Agradh (anciently acre-=adgre^ =:ad- 
gaire, Avhere ad stands for ath cr aith, a 
common prefix (Zeuss' G. C. pp. 8G9, 
875). Freagradh (anciently frecre)-=z frithgaire (Zeuss' G. C. p. 875, and Di 
Nigra's T. G. p. 46). Tagradh (ancient- 
ly tacre, tacrae in the Turin Glosses) 
=do-ad-gaire, where ta is formed out of 
the two prefixes do and ad (Di Nigra's 
T. G. p. 46). Tairngire (promise)= 
do-air-con-gaire, tairn containing the 
three prefixes do, air, and con. Fogradh 
(admonition) anciently focre =fo-od- 
gaire. Irfocre and airocre-=.air-fo-od- 
gaire. Foghur:=fo-gaire. Irgaire (pro- 
hibition)=a/?- gaire. Toghairm (invo- 
tiii\on)=ido-fo-gair-m. Diucaire (ex- 
clamation; in Turin Glosses diucrae)-=:i 
do-od-gaire, Cogar or cagar (whisper) 
=con-5rar (Stokes' Ir. Glosses, p. 157). 
I have met with several other deri- 
vatives from this root, as frisgair (to 
contradict), forgair and fuvcongaire (to 
command), which show the power 
Oaelic possesses of forming words by 
composition, and also the copiousness 
of ancient, as compared with modern 
Gaelic. 

3. Fiamiis and ivitncss. 

The old forms fiadhnaise, fiadnisse, 
show at once the affinity of these words. 
Fiadnisse is from the root fid, from which 
come also fios (anciently fis), if, indeed, 
it be not a loan-word from vfsio, fidir, 
cuius {consc\encc)=confus=sconfis or 
con-fats (Zeuss' G. C. pp. 787, ,872), 
cocubns (consc\erice)=:con-con-fus. Com- 
pare tlie modern word coguis. 

With the root fd are cognate the 
Sanskrit vid, Gr. id (preceded by the 
digamma) from which come cidon and 
oida, Lat. vid (video), Ger. tvisscn, A. S. 
ivitt, Eng. wit. 

4. Beo (living) and qiticJc. 

These words have not one letter in 
common, but they are, nevertheless, 
etymologically related, as shown by the 
following comparison : — 

Bcò{ìn old Gaelic bin), Gr. bios (bi[F\os, 
with digamma), Latin vivus, Sanskrit 
gii'a, Goth, qvius (th. qviva), A. S. civic, 
Eng. quicJc. (^Compare Zeuss' G. C. p. 
37; Bopp's Glos. p. 154; Curtius' Gr. 
Etyra. p. 418). 24G THE GAEL. Nov., 187?. 5. Bean and queen. 

The Boeotian form lana shows that 
bean (in old Giielic ben) is cognate with 
the Greek gunc, with which may be 
compared the Sanskrit ^a?i/, Golh. gvejis, 
A.S. civen, Eng. queen. (Compare Zeuss' 
G. C, p. 37, and Bopps' Glos., p. 147). 

6. BÒ and cow. 

BÒ, Lat., bos, bovis and Gr. ious are 
manifestly cognates. But the last two 
examples have shown us thsit b in 
Gaelic corresponds to g in Sanskrit 
and to c in Anglo-Saxon. We can, 
therefore, compare ho and bos with the 
Sanskrit ga, gaus, Ger., kuh, A.S., cu, 
and Eng., cow. 

7. Qtn,gineal, gniomh, còtnhnadhfògh- 
namh, fògknadh, cinne, cinneach ; Gr. 
gignomai, egenomea ; Lat. gigtio, genus, 
gnatus; A.S., cijn, cynd ; Eng. kin, 
hind, kindred. 

These words, which, with their deriv- 
atives and cognates, form an extensive 
family of words, are all derived from 
the root gen, cen, which corre,^ponds to 
tlie Sanskrit (/a??, (Bopp's Glos., p. 146). 
The root gen occurs in genim, an older 
form of ginim, (I beget). Compare 
genair in Fraoch's Hymn, and the 
Greek egenomèn. From gen come the 
verb gniu (I do,) gnhmh (anciently 
gm>n=:gni-m, thing done,) conihnadh, 
(anciently co-gnamz=iCon-yniin, assist- 
ance, lit. CO- act), fbghnamh (anciently 
fognamz=fo-gniin, service), jbghnadh 
(sufficiency), which, if not identical with 
fbgnamh, is from/b, gnini, and the ter- 
mination ad, now adh. 

Although gincal has a close resem- 
blance to the root gin, it is not derived 
from it immediately, but from the other 
form cen, as shown by its ancient form 
cenel, of which there must have been 
a still older form cenethl, as may be 
seen by comparing it with the AVelsh 
cenedl, anciently ceneil. 

The afTinity between gen and the Gr. 
gignomai, from the obsolete geno (com- 
pare egenomcn), and the Lat. gigno is 
obvious, and the form of the root, cen, explains cinne, cinneach. with which 
A. S. ci/n, ci/nd, and Eng. kin, kindy 
kindred, are cognate. 

(T-jbe Continued.) THE RIVER NAMES OP ENG- 
LAND AND SU()TL\ND, AND 
WHAT THEY PROVE. 
It is allowed by all who have studied 
place names, that those of rivers and 
mountains ai-e the most ancient in aU 
countries, and must have been given by 
the first inhabitants. Now, when we 
find that in England there are a very- 
great number of rivers which have pre- 
cisely the same names as those in Scot- 
land, it is certain they must, in every 
instance, have been given by a race of 
people speaking the same language. 
The origin of tJie Scotch river names 
is derived from the Gaelic language ; 
there are none composed of Welsh 
words, and this fact is acknowledged by a 
Welsh writer, Mr F. Ei I wards, who says, 
in his very recent work on " Names of 
Places," page 12: "The Sjottish rivers 
and mountains must have received their 
names long before the Cyrary arrived." 
This is a truthful fact, and proves that 
not a river or mountain in Scotland was 
named by the Welsh people. The ety- 
mology of the rivers of Scotland being 
from the Gaelic, the writer I lereof pro- 
ceeds to give the names of those of Eng- 
land identical with tliem, and their 
derivations. 

In Scotland there are seven rivers 
named "Avon;" in En, laud there are 
four rivers named ■' \ von ;" in Scot- 
land (iu Dumfriesshire) there is a river 
" Evan;" in England (iu Kent) there is 
also an "Evan;" all these come from 
the Gaelic woi'd Abhuin/i, and means 
"a river;" this name itself is formed 
from Abh, old Gacjlic for " water," and 
lime, "a channel." — Abhuirm is often 
contracted into Aune, Auin, and An; 
we find it so in the " Anne" of Devon- 
shire. In England there are three Nov., 1872. THE GAEL. 247 rivers called " Esk," one in Yorkshire, 
and two in Cumberland; in Scotland 
there are seven rivers called " Esk," and 
are derived from the Gaelic word Uisg, or 
Uisge, meaning " water." The " Eskle" 
of Hereford is evidently from the same 
■word ; so also are the three English 
livers named " The Ouse." 

In England (in Yorkshii-e) there is 
a river called the " Leven ;" in five dif- 
ferent counties of Scotland rivers named 
" Leven," occur, and derive theii* names 
from the Gaelic words Liath-abhuinn, 
pronounced as if written " Leea-aven," 
and now contracted in English to " Le- 
ven." The signification of the Gaelic 
words is the " grey or misty river." In 
Lancashii'e there is a river called the 
" Douglas," which is identical with the 
Scotch rivei'S called " Douglas," of 
which there are no less than seven so 
named. One of them is in Argyleshire, 
where no Welsh race ever dwelt, and 
could not have named it. They are all 
derived from the words Du-glas, or in 
full Gaelic orthography, Dubh-gJdas, 
meaning " dark gray." In Glenfender, 
Perthshire, there is a stream named 
AlUan Duhhghlas, which confirms the 
etymology of all the " Douglas " rivers 
being as above stated. The people of 
Glenfender speak Gaelic, and know no- 
thing of Mr Edmunds' Welsh word las, 
" a stream," but will understand Duhh- 
ghlas to mean " dark gray." 

In Yorkshire there is a large river 
called the " Don," which is identical 
in name with the " Don " of Aberdeen- 
shii-e, and another in Elgin, Scotland. 
Some good Gaelic scholars make its de- 
rivation to be from Domhain (pro- 
nounced " Doan"), which means " The 
deep river j" but Dr Armstrong, in his 
Gaelic Dictionary, says it is an old word 
for "water." The "Dun" in York- 
shire is the same name as the river 
" Doun '' of Ayrshii-e, Scotland, and 
which last was in old charters written 
" Dun." Its etymology is from the 
Gaelic Du-an, meaning " The dark river." There is in Yorkshire a river 
named the " Calder ;" there are many of 
the same name in Scotland, in La- 
nai-kshire there being no less than 
three. The derivation is from the 
Gaelic Coille - dur, meaning, " the 
wooded water or stream." "Dur" is 
well known to be an old Gaelic word 
for " water." In the county of Suffolk 
there is a river called the " Ore;" there 
are two livers of the same name in 
Scotland, one in Eifeshire and one in 
Kirkcudbrightshh-e; the derivation is 
from the Gaelic Oir, which signifies the 
river which runs at " The edge or mar- 
gin." The river in Aberdeenshire called 
the " Urie," was formerly written 
" Ure ;" and there is in Yorkshh-e a 
river " Ure," and also comes from Oir. 
The old spelling of the river " Ayr," in 
Ayrshire, was " Aii'e," and we find a 
river of that same name in England (in 
Yorkshii-e), and on which Leeds is 
situated. The etymology is from the 
now obsolete term in Gaelic for water 
represented by the single letter "A," 
which is pronounced broad like the 
English word " awe," and occurs in the 
River "Awe," in Argyleshire; the other 
Gaelic word is reidh, pronounced " ray," 
the two together mean " The Smooth 
water." 

The river Tyne in Scotland, and the 
Tyne of England, must have the same 
etymology; and, as the Welsh race did 
not give the name to the former, so 
neither could they to the latter, and 
with regard to the Angles naming the 
Scotch Tyne, that must be held as an 
unreasonable surmise, because they did 
not enter the country till the middle of 
the sixth century; but the Romans, in 
the Urst century found that part of 
Scotland held and fully peoj)led by the 
Caledonian Gael, and it was this 
primitive and valiant race who gave 
all the Gaelic topography of Scotland. 
This river name appears to be from the 
Gaelic words Teth-an, pronounced, as if 
spelled, "Tayan," and meaning "The 248 THE GAEL. ■warm river." The rivers " Tcan " and 
"Teign," of Devonshire, are probably 
of the same derivation. There is an 
" Aide," in Suffolk, which is certainly 
identical with the " Aldie," streams of 
Scotland, derived from the Gaelic words 
Allt-dn, or "The dark stream." It is 
ridicnlous to say the name of these 
streams (there are four in Scotland) was 
given by the English race from tlie 
Alder tree. The Gael must have given 
the names centuries before any English- 
men entered the country. 

The " Allt " of Lancashii-e is iden- 
tical with the " AUts " of Scotland, and 
of which there are many hundreds. INIr 
Edmunds makes an astonishing mistake 
as to this name in his last Avork (p. 
14), where he derives it from the Welsh 
word Allt, meaning, he says, "a steep 
place, or mountain district " — which is 
impossible, because the " Allt," of Lan- 
cashire, is a stream. 

There is a brook in the county of 
Kent called the " Eden," and in Cum- 
berland there is a river called the 
" Eden," on which is Carlisle. There 
are four different rivers of the same 
name in Scotland ; their ancient spell- 
ing is " Edan," which is nearer to the 
Gaelic word whence this river name is 
derived — namely, from "Eudan," mean- 
ing "The front river," probably from 
being conspicuous ; the Gaelic word also 
means "the face," which would be ap- 
plicable to a river that ran along the 
edge or slope of a ridge. At p. 15, 
Mr Edmunds says this river name 
(Eden) " must be conceded as Gaelic." 
This admission is important, coming 
from an advocate contending for the 
Welsh race being the first inhabitants 
of Britain ; but Avhich is impossible, 
when we find proofs of the Gael naming 
rivers from Kent to Cumbei-land, botli 
included, and that tlie very same river 
names are also spread over all Scotland, 
demonstrating that it was a Gaelic- 
speaking race who gave these names in 
both countries. That it is altogether erroneous in Mr Edmunds, or any other 
person, to say that the "Douglas" and 
" Esk " river names come from the 
Welsh language, is proved by the im- 
portant fact that they occur in Ireland, 
where the Welsh race never gave any 
names. Thus, Mr Joyce, in his work on 
Irish Topography, 1st edition, p. 411, 
says — " Douglas is very common both as 
a river and a townland designation all 
over the cou.ntry ;" and however eager 
Welsh writers may be to attempt to 
give their derivations to the Scotch and 
English rivers callejl "Douglas," we 
learn from this same Irish river name 
that they must be wrong. Esk is also 
found as a name in Ireland, and Mr 
Joyce (page 408) brings it also from the 
same coi'responding word of tlie Irish 
Gael, namely, iiisce, " water." Th« 
name " Eden " is also found in Ireland, 
derived, as mentioned above, and by 
this -wiiter, from " Eudan." (See page 
464.) 

There are, besides, such a number of 
rivers identical in England with those 
of Scotland which must have been given 
by a people speaking the language of 
the Gael. There are also a great many 
others derived from it, and as it was 
not the Welsh race who named the 
Scotch rivers (which is admitted by Mr 
Edmunds), so the similar names in 
England must have been given in like 
manner by the Gael long before the 
Welsh race arrived. 

James A. Eobertson. RETIREMENT of MR. MURDOCH. 

It is witli deep regret we announce 
tliat Mr. Murdoch, the spirited writer 
who has done so macli to vindicate the 
Celtic character, is now retiring from 
his public office. Mr. Murdoch was 
for thirty-four or thirty-five years in the 
excise, and during that time, was 
continually contributing to the forma- 
tion of public opinion on a variety of 
subjects — among others, the Repeal of THE GAEL. 249 the Com Laws, Temperance, and the 
Land Question. With the Temperance 
Movement he was connected for the 
last thirty years. In connection with 
the Land Question, his name is a 
household word. Having spent many 
years in England and Ireland, he was 
enabled to deal with the Irish and Eng- 
lish Laud Question, as well as the 
Scottish. Deeming this the most vital 
Question next to the Gospel, his zeal 
in ventilating it never flagged. He 
wrote largely on it in English and Irish 
as well as Scotch papers ; and his 
writings on thissubjectalonc, if collected, 
would form several respectable, good 
sized volumes. A notable series of 
papers from his pen, entitled " Suth- 
erland AND OTHER CLEARANCES," and 

signed "Finlagan," were printed, about 
ten years ago, in the " Mark Lane Ex- 
press," the leading Agricultural Journal 
of England. In these papers, the 
Sutherland Clearances were made to shed 
light on the whole system of Eviction 
and Land mismanagement, and the 
interest they created was such as that 
they were reprinted in several other 
papers. Mr. Murdoch advocated the 
cause of the people, and particularly 
the right of the Celtic people to their 
native soil, at the same time recognising 
the hardships and wrongs of the Saxon. 
He has always been the champion of the 
Highlanders, and was ever eager to 
promote measures for their good. As 
an instance of how his writings are 
always relished, we may refer to a paper 
he read, two years ago, on the " Cli- 
mate OF Inverness," before the Mem- 
bers of the Inverness Literary Institute. 
Such was the interest created, that 
they unanimously called on him to 
deliver it as a Lecture, under their 
auspices, in the Music Hall of that 
town. In Forres, last winter, he de- 
livered a Lecture on the Heroes of 
Ossian; and we understand, he is called 
upon to deliver it again in some 
of the neighbouring towns. He also wrote an elaborate paper on the Clan 
System. He was always ready to help 
others, both in public and private work, 
if he thought that in so doing he 
was advocating the cause., and walking 
in the paths, of justice. He is a Chief- 
tain of the Inverness Gaelic Society, 
and from the literary talent he brings 
to its meetings as well as the zeal he 
evinces in promoting its welfare, he 
is one of the chief pillars of the Society. 

From the Revenue Department (to 
which he professionally belonged), it 
appears from what the Civilian says, 
that he is not retiring unnoticed : — 

" Mr. Murdocli, whose name is a house- 
hold word throughout the Department in 
every part of the kingdom, has for many 
months been a martyr to rheumatism, 
acquired by him ir^^ the discharge of the 
laborious duties of Supervisor, and, as no 
prospect of his early recovery exists, he has 
taken the only course open to him and 
sought retirement. We are certain that this 
announcement will be everywhere received 
with sorrow, and we cannot believe that Mr. 
Murdoch's retirement from the service will 
be unmarked by striking testimony to his 
work and fidelity to the great cause to which 
he has devoted so much energy and 
ability.'' 

After the above cursory review of 
some of what Mr. Murdoch has done, 
our readers will see that a most useful 
man is retiring from Public Life. We 
would therefore humbly suggest that 
the sons of the Gael in all quarters, as 
well as his own friends (private and 
public) should co-operate with the 
Members of the Excise, in presenting 
him with something that may not be 
unworthy of themselves. GAELIC PHILOLOGY. 

(A Letter to the Editor.) 
My Dear Sir, 

I have read with great 
interest the re ai-ris you made in the ÌEng- 
lish Department cf the Oct. No. of "The 
Gael," upon the Ie:tnre delivered by the 
Rev. Mr Cameron, )f Kenton, on Gaelic 
Philology. I have for several years been 250 THE GAEL Nov., 1872. groping my way in the same direction witli 
very little leisure time, aud no assistanee 
except my nearly -worn out knowledge of 
Latin and Greek, aud recent'y acquired 
knowledge of Welsh aud Armonic. 1 there- 
fore hail" with delight the idea of having 
a compilation as you shadow forth — a 
Gaelic Comparative Lexicon. It would bo 
of the greatest importance to the Gaelic 
student. It would be the means of attract- 
ing more attention to the antiquity and 
virtue of the language, and wiping away 
the stigma, that even Germans aud other 
foreigners know more about the Gaelic 
philolog cally than those whose language it 
is. 'Ihe undertaking would, doubtless, be 
an arduous one, requiring much and varied 
study, much learning and great research, 
yet not insurmountable. 1 observe, with 
delight, in your concluding remarks, that, 
were encouragement given, and were Iligh- 
landeis resolved, '* shoulder to shoulder," to 
help the matter forward, a promise was 
given by the Rev. Mr Cameron to have such 
a great work undertaken. 

As a Highlander willing to bear a hand, 
I accept the challenge by offering at ou' e 
to subscribe a live pound note to begin with, 
more if fuiind necessary, and take several 
copies of the work when published. I hope 
every patriotic Highlander will do the same. 

You, sir, will raise the lasting gratitude 
of every real Highlander, who has any love 
left in him for the language of his fore- 
fathers, by agitating further th s undertak- 
ing, aud the support, and the encourage- 
ment, to undertake so desirable a Avork. 

I shall be heartily glad to hear more of 
the scheme, and to hear that it has a pro- 
spect of success. — Ever yours sincerely, 
John Mackay. 

[It is with the greatest pleasure we in- 
sert Mr Mackay 's letter, and we hope that 
other lliglilanders, at home and abroad, 
•will follow his examp'e, not merely by 
telling what ought and might.be done, but 
by showing what they can do, and are willing 
to do ; and, finnlly, we are confident that 
Mr Cameron's ability to execute the task is 
a full guarantee for the Cklt every- 
where, to follow in the good path which 
Mr Mackay has so munificently opened ujp.] thing that Professor Blackie does in show- 
ing the affinities of the Gaelic language, 
I cannot allow him to run away with 
the harrows at pleasure. The word Tigh- 
earn (in its aspirated form "Thighearu") 
he considers is derived from the Latia 
" Tego," a shelter, a house. I beg to state 
that the word has no connection with 
"Tigh" (more prop rly taigh), a house. 
"Tighearu" is compounded of " Ti," an 
individual or person, and " tharainn " over 
us, the word therefore meaning the indi- 
vidual who is over or above us, and equally 
applicable to " Tighearn " neimh and 
"Jighearn" an fhearainn. 1 hough the 
first syllable " Tigh " has a resemblance to 
"tigli," a house, yet the " gh " is no part 
of the word " ti." The "gh" is only 
used to keep the vowels from coalescing, as 
in many instances "dh," "mh," " bh," 
" gh,'' " th," &c., the real pronunciation of 
the word is "Tiarna." 

Argathaliax. ANSWERS TO CORRESPONDENTS. 

We are sorry that the sketch of Wm. 
Livingstone's Life has been unavoidably 
postponed. 

Books Received.—" Celtic Origin of 
Greek and Latin," by Dr Stratton ; also, by 
the same author, " The Affinity between 
the Hebrew Language and the Celtic ; " 
•'Lays of the Highlands and Islands," by 
Professor Blackie ; " Leabhar na Feinne," 
by J. F. Campbell ; " College Irish 
Grammar," by Professor Bourke ; also, 
by the same author, " Easy Lessons in 
Irish ; " " Historical Map of the Clans," 
by Col. Robertson and T. B. Johnstone ; 
&c., &c. THE GAELIC "GOD SAVE THE 
QUEEN." 
(To the Editor of The Gael.) 
Sir, — Although a great admirer of every. We arc glad to inform our readers 
that the "Netlicr-Lochaber" corre- 
spondent of the Inverness Courier has 
kindly consented to superintend a 
poetical column — original and select — 
in the -winter and spring numbers of 
The Gael. Under the charge of a 
gentleman so thoroughly qualified to 
execute the task, -we arc confident that 
this column shall be hailed with delight 
by all lovers of the killed muse. Mr 
Stewart's first contribution will appear 
iu our next. 


DARA MIOS A' GHEAMHRAIDH, 1872. I Leabh. [10 Air. AIR CRUINN-CHORPAIBH 

SOILLSEACn NAN SPEUR. 

II. Earran 

AIR A' GIIREIN AG US AIR 
MERCURI. 
Ged tha oibre a' cliruthachaidh gu 
ieir mòr' agus miorbhuileach, gidheadh, 
cha 'n eil ni air bith ri f haicinn 'n am 
measg ni's ciàtaich', agus ni's oirdheircc 
na cruinn-chuirp shoillseach nan speur. 
Feumaidli " na soluis a ta ann an speu- 
raibh nèimh" iongantas achur orra-san 
uile, a bheaclidaicheas le ciirani air na 
gniomharaibh so, a rinneadh leis-san 
a thubhairt, "Biodh soluis ann an 
speuraibh neimh, a chur dealachaidh 
eadar an la agus an oidhche, agus biodh 
iad air sou clionibaran, agus air son 
ainasirean, agus air son làithean, agus 
bhliadhnacban ! Agus biodh iad mar 
sholusaibh ann an speuraibh neimh a 
thoirt soluis air an talamh : agus bha e 
mar sin. — Agus rinn Dia da sholus 
mhor, an solus a's mo a riaghladh an 
latha, agus an solus a's lugha a riagh- 
ladh na h-oidhche ; agus na i'èultan," 
(Gen. i. 14, &c.) Mar so tha Maois a' 
toirt cunntais duinn air cruthachadh na 
greine, na gealaich, agus nan reult. 
Labhair Dia am focal, agus leum iad 
suas gu bith — " Thubhairt e, Biodh 
solus ann, agus bha solus ann ! Agus 
chuunaic Dia an solus gu'n robh e 
maith," (Gen. i. 3, 4). Gu cinnteach 
is dall, aineolach, agus neo-mhothuchail 
an neach a thilgeas a shiiilean air reul- 
taibh soillseach neimh, gun e fein 
isleachadh, agus gun fhaicinn cia co 
diblidh 's a ta e, agus cia co suarach 'sa 
ta a ghniombara a's fearr, an coimeas 
ri àilleachd an t-seallaidh a chi e, agus ri cumhachd neo-chrioclmuichte an Ti 
dhealbh neamh agus talamh, a neoni! 

Dh' innis sinn anns a' cheud earrainn, 
gu'm bheil a' ghrian air a suidheachadh 
ann am meadhon nan reult, a ta 'g 
iadhadh m'a timchioU 'n an cuairtibh 
eug-samhla fein. Tha i fein, ach beag, 
neo-ghluasadach ged tha a reultan uile 
a' gluasad mu'n cuairt di. Tha i, gidh- 
eadh, a' cur char di air a mul fein,* 
o'n iar gus an ear, agus a' gabhail coig 
thar fhichead de na làithibh againne, 
chum aon chuairt a chur ! Tha i còrr 
mòr agus muillean uair ni's mo na'n 
talamh so, agus corr agus ceithir fichead 
's a deich muillean mile air astar uaithe; 
gidheadh, tha a teas, agus a solus a' 
ruigheachd air, agus a' toirt beatha do 
gach creutair agus luibh a ta air! A 
reir beachd dhaoine foghluimte, tha a' 
ghrian 'n a cruinn-bhallmòr, daingeann, 
agus dorcha, air a cuairteachadh le 
adhar soillseach agus dealrach air chor 
is nach faic sinne ach amhàin dearrsadh 
an sgeudachaidh Icis am bheil i air a 
còmhdachadh! Chithear air uairibh 
buill dhubha air aghaidh na greine, 
agus tha na teallsanaich a' deanamh 
mach, gur fosglaidhean, no tuill, iad so, 
air trusgan lannaireach na greine, trid 
am bheil a coi'p dorcha fein air a nochd- 
adh ! Tha cuid a' saoilsinn gu'm bheil 
a' ghrian air a h-eiteachadh, cosmhuil 
ris an talamh so, le creutairibh reusonta 
agus tuigseach ! Ach cha 'n oil cunntas 
againn air so, agus cha 'n fheud sinn a 
bhi glic 'n ar barail fein, os ceann na 
tha air a sgriobhadh ! Ach, cha'n eil 
cunntas againn 'n a aghaidh ; agus gu 
cinnteach a reir reusoin, cha'n 'eil e 

* h-Aisil, — Beurla, Axis. 252 AN GAIDHEAL. Dara Mios a' Gheamhraidh, 1S72. cosmhuil, gu"ra biodh am ball cruinn 
agus beag so, air am bbeil sinne a' 
teachd beo, air kiteachadh le creut- 
airibh tuigseach am feadh 's a bhiodh 
a' ghrian, a ta còrr agus rauillcan uair 
ni's mo na e, air a fàgail 'n a fiisach 
fiadhaicli agus falamh ; agus a reir ar 
beachd-ne, gun flieura air bith, ach mar 
lòchran mòr a shoillseacliadh nan reult, 
a ta 'grad-sliiubhal mu'n cuairt di. Mar 
so, cbitliear a' ghrian, aillidh agus 
òirdhearc, ann am mcadhon a teagh- 
laich, a' co-phairteacbadhriu gaclisolais 
agus aoibhneis — a' tilgeadh a gathanna 
or-bhuidh, chum an criochan a's iomal- 
laiche — agus a tomhas an airasirean 
doibh maraon ! Mar so, tha'n solus 
mor so, a' riaghladh an latha do gach 
aon fa leth de na reultaibh a dh' ainm- 
icheadh, agus tha e dhoibh, a reir 
sònrachaidliDhe, — "airsonchomharan, 
agus air son aimsirean, agus air son 
làithean, agus bhliadhnachan." Air 
do'n ghrein a bhi ni's aillidh' agus ni's 
dealraiche na uile sholuis eile neimh, 
rinneadh i 'n a cuspair-aoraidh, le cin- 
neachaibh lionrahor 'san iiird an ear ! 
Bha iad ag amharc oirre mar dhia, agus 
a' sleuchdadh dhi leis gach cùram agus 
treibhdhireas 'n an comas ! Cha 'n 'eil 
teagamh nach i a' ghrian " Baal,"' dia 
nam Pheniciach, "Chemos" dia nan 
Ammonach ! Ach an aghaidh an 
iodhail-aoraidh so, thug Dia, le beul 
Mhaois, rabliadh sonruichte agus soillcir 
do chloinn Israeil, ag r;idh riu, "Thu- 
gaibh, uime sin an aire mhaith dhuibh 
fein, air eagal gu'n tog thu suas do 
shuilean ri nèamh, agus an uair a chi 
thu a' ghrian agus a' ghcalach, agus na 
reultan, eadhon sloigh neimh uile gu'n 
tairngcar thu gu cromadh sios dlioibh, 
agus gu aoradh a dhcanamh dhoibh, a 
roinn an Tighearna do Dhia ris gach 
cinneach a ta fo ncamh uile," (Deut. 
iv. 15, 19). 

Aig na reultaibh a ta 'cuairteachadh 
na groine, tha la ag'us oidhcho, sarah- 
radh agus geamhradh, ceart mar a ta 
aig an talamh againne. Tha iad uile a' dol mu'n cuairt air am mulanaibh 
fein, ann an amannaibb suidbicbte, agus 
's iad na h-amanna sin, an laithean agus 
an oidhchean fa leth. Tha iad uile, 
mar an ceudna, os barr, a' dol mu'n 
cuairt do'n ghreiu, ann an cearcallaibh 
mora, agus tha gach cuairt dhiubh so, 
a' deanamh na bliàdhna aig gach reult 
fa leth. Mar so tha bliadhnaichean 
nan reult, a's faigse do'n ghrein ni's 
giorra na bliadhnaichean nan reul, a ta 
aig astar ni's faide uaipe. De na re- 
ultaibh a dh' ainmicheadh anns a' cheud 
earrainn, 'se Mercuri a's faigse do'n 
ghrein. Tha 'n reult so ni's lugha na'n 
talamh, agus cosmhuil ris a' ghrein agus 
ris gach reult eile, tha i 'n a ball cruinn 
talmhainn, da mhile agus sea ceud de 
mh'iltibh troi'pe ! Tha i 'deanamh a 
cuairt mu'n ghrein, ann an seachd agus 
ceithir fichead la, agus tri uairean thar 
fliichead iiine de na laithibh againn-ne, 
agus 'se so, uime sin, bliadhna Mher- 
curi. Tha l;i na reilte so, dlùth air a 
bhi CO fada ri'r latha fein; ach tha i co 
fagus do'n ghrein, an coimeas ris na 
reultaibh eile, agus air an aobhar sin, 
CO ana-minic air a faicinn, is nach 
soirbh an ni do na teallsanaich, fad a 
la a thomhas ! Tha i 'cuairteachadh 
na greine ann an cearcall, a ta sea muil- 
lean deug thar fhichead mile air astar 
uaipe; agus tha i a' siubhal anns a' 
chearcall so cho luatli, 's gu "m bheil i 
deanamh corr agus ceud mile de mhil- 
tibh anns an uair ! Tha 'n solus agus 
an teas a ta i a' tarruing o'n ghrein, a 
sheachd uiread ris an t-solus agus an 
teas againn-ne; agus ma thacreutairean 
reusonta a' gabhail corahnuidh anns an 
reilt bhig so, chi iad a' ghrian, seachd 
uairean ni's mo, na tha sinne 'ga faicinn! 
Nach aluinn — nach miorbhuilefich uil' 
oibre an Tighearna De ? " Clia 'n 'eil 
neacli cosmhuil ri Dia lesurain a tha 
marcachd air ncamh a'd' chOmhnadh, 
agus 'na mhòrachd air na speuraibh," 
(bent, xxxiii. 2G). " Thigibh agus 
faicibh oibre Dhe — uamhasach tha e 
'n a glmiomharaibh," (Fs. Ixvi. o). 'Se Dira Mios a" Ghaamhraiaii ANT GAIDaEAL. 253 so aa Ti Uile-bheannuichte sin, " A 
sgaoileas a macli na neamha 'n a aonar, 
agus a shaltaireas air tonnaibh na 
fairge ; a tha deanamh Arcturuis, Ori- 
oin, agus Pleiades, agus sheòmraiche 
na h-airde deas : a tha deanamh nithe 
mora nach bi e'n comas fhaigheil a 
mach, agus nithe iongantach nach gabh 
aireamh," (lob ix. 8, 11). 

SgIATHA-NACII. CALLUM A' GHLINNE. 
IV Earran. 
Mu'n am an d'thainig muinntireas 
ChalUiim gu' crich, agus 'n uair a bha e 
ann an tomhas de iomchomhairle co aca 
'rachadh e gu Galldachd a dh'iarraidh 
'fhortain, no a dh' fhanadh e car nine 
mar a bha e, thainig caochladh doch- 
arach air a' Ghaidhealtachd a dh' 
aobharaich an ditheachadh agus am 
fogradh a dh' f hag i mar a tha i, 'na 
fasaich an coimeas ris mar bha i aig an 
am ud ; eadhon, " Achd Lagh nam 
•Bochd" — lagh nach do thionndaidh a 
raach na bheannachd aon chuid do'n 
bhochd no do'n bheairteach. Fo an 
t-seann riaghladh cha robh na bochdan 
ro lionmhor agus bha iad air an cumail 
suas ann an tomhas de chomhfhnrtachd 
freagarrach da'n inbhe le saor-thabhar- 
tais nan sgireachdan d'am buineadh 
iad fa leth. An aite 'bhi air an 
cuibhreachadh mar phriosanaich ann 
an luchuirtean mora, riomhach, cosdail, 
o'n leth a muigh, ach lorn fuar fasail o'n 
leth a staigh, agus fo smachd 's fo riagh- 
ladh mhaighistirean agus mhnathan 
eiridnidh aig nach eil ach ro bheag de 
chaomhalachd no de chomhfhulangas 
ri 'n laigsinnean, a's ann a bha iad air 
an cumail suas gu blath agus gu seasgair 
"n am bothain fein agus an uireasbhuidh- 
ean air an leasachadh gu bunailteach 
le tialaidheachd thlusmhor an cairdein 
's an luchd eòlais, agus ant airgiod abha 
air a thioual o shabaid gu sàbaid aig 
dorsaibh na h-Eaglais air a roinn orra 
leis an tSeisein aig amaibh suidhichte. Cha bu cheum air ghaig le oigridh na 
sgireachd obair latha no dha 'bhuile- 
achadh air buain, air caoineachadh 
agus air giulan dachaidh raoine nam 
bochd, agus cha robh biuthas a dh' 
fhaoidte ainmeachadh as an deanadh 
ban-tuathanach barrachd uaill na gum 
biodh e air a radh d'a taobh " gun robh 
beannachd nam bochd 'n a cuideachd." 
Ach air do'n lagh iir tighinn as taigh, 
leis an robh cis air a leagadh air uach- 
darain a's iochdarain a reir an tighinn- 
as-taigh — a's a dh' f heumadh a bhi air 
a dioladh gun mheachainn gun dail aig 
na traithean suidhichte — cha b' fhada 
gus an d'rinn siod " am feumach mi- 
thaingeil 's an saoibhir neo-shuairc." 
Bha na bochdan a nis 'n an lethtrom 
agus 'n an uallach searbh do na h- 
uachdarain agus do na tuathanaich. 
Thug siod, gun dail, buille-'bhàis do'n 
spiorad uasal, chaomhail, bhlath-chi-idh- 
each, air son an robh na Gaidheil cho 
comharraichte, agus do'n ghradh na- 
durra f hiuthail neo-eiseimeileach a bha 
air altrum, eadhon leis na cosnaichean 
bochda d'am parantan aosda. Co 'nis 
a dh' aicheadh, no a sharuicheadh e 
fein, a cumail suas caraid no ban- 
charaid aosda, uireasbhuidheach, air 
dha bhi air eigneachadh, aill air n-aill, 
gu bhi dioladh gu daor airson cumail 
suas bochdan eile ris nach robh dairah 
no cairdeas aige. Mar sin, dli' fhas 
na bochdan ni bu lionmhoire agus na 
cisean ni bu truime o bliliadhna gu 
bliadhna. B'e siod, ann an tomhas mor, 
a bu mhathair-aobhair do'n an-riagh- 
ladh dhocharach, bhreisleachail, ghearr- 
sheallach a rinn a' Ghaidhealtachd, 
ann an ioma cearna, ach beag, na 
'fasaich. Thainig na h-uachdarain 
gu co-dhimadh nach robh leigheas a 
b'f hearr air an leon, na an tuath bheag, 
mar 'theirte riu, fhogar as an duth- 
aich, an duil gum biodh na bochdan air 
an ditheachadh 's an tomhas cheudna 
agus uallach na cise air a tliogail 'bharr 
guallainn an luchd diolaidh, no aig a 
chuid 'bu lugha air a h-eutromachdh. 25i AN GATDHEAL. Dara Mioa a' Gheimhraidh, 187 Mar sin thoisich iad air suidheachadh 
an fhearainn air tuatlianaich mliora 
mav f liritliean fhiadli agus mar ghabiia- 
laichean farsuing chaoracb. Chaidh 
gundail sguabach an fhograidh a leagail 
air a' glileann tborrach, tharbhacb, 
innseagacb, 's an d' fhuair Calliuu agus 
a sbinnsear am brcLb 's an àracb. Ged 
a bba 'mbathair corr agus da fbicbead 
bliadbna 'na ban-tuatbanaicb air an aon 
laraich, agus gun a bbi riamb ann am 
fiacban do'n uacbdaran, am measg 
cbaicb, fbuair i a' bbairlin; agus air a' 
cbaingis a b' fbaisge cbaidb corr agus 
fichead smuid a smàladb a db' aon 
bheum o bbraigbe gu bonn a' ghlinne, 
dbe an robb ant iomlan air a sbuidb- 
eacbadb air aon tuf^tbanacb gallda 
— seann fbleasgacb, gun bbean, gun 
mbac, gun nigbean. Mu mbeadbon-là, 
gbluais gacb teagblacb fa letb, a macb 
an combdhail a cbcile, cba b' ann mar 
a cbite iad re ioma bliadbna air mad- 
uinn gacb sabaid 'n an comblain stolda 
rianail le'n agbaidhean air eaglais na 
sgireacbd gu bhi 'g aoradb do Dbia an 
athraicbean — acbgublii 'gabbail an cead 
deirreannacb d'a cbeile ann an tir nam 
beò, a cbuid a b' fbearr 'sa b' oige dbiu 
air cheann an allabain a' del air imricb 
do dbutbcbaibb cein. Bu cbianail 
deucbainncacb an sealladb e,-an oigridb 
lutbor, fliallain, eireacbdail, a' deahvcb- 
adbris an aosda, a bba air an latbaud air 
an iomain gu rudba cruaidb, creag'acb, 
ann an oisinn Ictboireacb de'n oigb- 
reachd far an robb botbain cbumban 
dbiblidb air an togail dhoibb. Am 
measg nan eiltbireacb bba cuid de 
bbraitbrcan agus de pbeatbraicbean 
Challuim ri am faotainn. Bba a 
mhathair a nis air a fagail gun seilbb, 
gun bbunacbas a's acb beag 'n a b-aonar, 
agus sgiiil na sean aois ag iadbadb oirrc, 
ach fbatbasd clia robb i aon cbuid ann 
an uireasbbadb no ann an eiseimeil ant 
saogail. Bba Galium a nis air a cbur 
tbuige gu deucbainncacb, agus cbuir 
c roindic ciod air bitb a dbeireadb dba 
nacb fàgadb e Eilcan Bhreatunn cbo fada 's bu bbeo i. A bbarr air an teas- 
gbradb a bba aige dbi mar mbathair 
cbaombail, dbleasdanaicb, bba co- 
fbulangas ro cbaoin aige ritbe, mar 
bba i 'nis, 'n a suidbeacbadh aonarach, 
air cbor agus gur ann le cridbe goirt a 
rinn e suas inntinn dol cbo fada uaipe 
eadbon ri Galldacbd na b-Alba. Cha 
d' rinn e suas inntinn gus an do cbuir e 
'n (oiseacb gu 'raidhe fein e, Co aca a 
b' fbearr leatba e db' fbuireacb dluth 
dbi mar a bba e na e 'dhol do Gblascbu 
far am faodadb cotbrom a 'bbi aige air 
soirbbeacbadb ni b' fbearr a tbaobb na 
cbuir e ri 'sbuil. Deucbainncacb mar 
a bba i thug i 'Ian aonta dba gun 
gbearan gun soradb. Cbuir i na 
'uidheam e mar a b' fbearr adh' fhaod- 
adli i. Cbur i Biobul ùr eireacbdail, 
'na cbiste, air dbi aireamb nacb bu 
bbeag de earranan a cbombarracbadh 
agus db' asluicb i air gun cuimbnicbeadh 
e gacb uair a tbigeadb aon dbiu fo 
'sbuil, gu'm b' earrannan4ad cs cionn. 
am biodb ise gacb latba a' gttidlie gu'm 
biodh iad air am beannacbadb dba; 
agus bba iad air am beannacbadb dba 
air mbodb sonruicbte mar a chitbear an 
deigh so. 

Air feasgar ciuin, blath mu dbeireadh 
a' Cheitein, 'n uair a bba gbrian a' 
tearuadh gu h-atbaiseacb troi cbopan. 
gorm-shoilleir na b-iarmailte gu a leaba- 
tbaimb ann an ucbd an lar-cbuain, ag 
òradb muUacb nam beann, agus braon- 
dbrucbd caoin na b-oidbcbe cbeana 
tòiseacbadb ri dealtradb nan coilltean 
agus bblaitbean cùbbraidh ioma-dha- 
tliacb nan raointean agus nan acbaidh- 
can ; agus coisir sgiatbacb nan. 
doireacban a' seinn gu sunndacb fo sgail 
an ùr-bbarraich uaine, gbluais Galium 
a macb a botban a mbatbar air a thurus 
do Gblascbu gun a bbeag 'na sporan 
a bbarr air na pbaidbeadb fbaireadh 
air bata-na-smuide, acb le beannacbd 
agus deagb dburacbd a lucbd-còlais a's 
gu baraid le mile beannacbd a mbatbar 
'ga leantuinn. Cbo luath 'sa fbuair 
Galium e fein air bord soitbeacb na Dara Mios a' Gheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 255 smuide, shuidh e sios air a clar deiridh 
agus i a nis' ga ghiulan air falbh gu 
siubhlach o'n "Eilein ghrianach mu'n 
iadh an saile" acli clia b'fhada gus an 
do chuir an t-astar agus an dorchadas 
sgail-bhrat eadar a shuil agus 
Tir nan giomanacli gun ghiamh, 
A rachadh sunndach ris ant sliabh, 
'Sa chuireadh smuid ri fritli nam fiadh, 
Mu'n goir ant ian 'sa' chamhanaich. 
Tir a' bharraicU cluibhraidh uain', 
Tir na soillse, tir gun ghruaira, 
'Sam faicte 'ghrian na gloir do-luaidh 
Gun toit a ghuail 'cur falach oirr.' 

Agus air an fheasgar ud chuunaic 
Galium i, mar nach robh e 'san dan dha 
a' faiciun a ritbisd car latlia 's bliadli- 
na na dheigh siod, acli mar bu trie a 
chunnaic, agus a blieaclidaicli e oirre 
le thachd agus le ioghnadh 

" aig criocli a cuairt 

Troi cliupan gorra nan speuran buan 

A' dol gu tarah an uchd a' cliuain, 

'Si' g òradh cliruacla 'usbliearraidLiean," 

Ged a b'fliada gliabli e o' nadur agus 

o 'cliliu a blai aon cbuid meata no lag 

cbuiseacb, cbuir fàgail a dhutlicha sar- 

dheucbainn air a dbuinealais agus air a 

mbisneich. Ged nacli robli a bheag 

aig a dbutbaich ri mhaoidheadh air 

ann an seadh air bith ; agus ged a bba 

. docbas aige gum faodadb e ruiglieachd 

air cotbroman feabbasacbaidb, air cus- 

i pairean ionmbiannaiclite agus ioma 

[ co-fburtacbd pbearsanta ann an 

1 Glaschu, ris nacb bu du dha fiugbair a 

I bbi aige le fuireacb aig a' bbaile, gidb- 

1 eadb bba dian cheangal aige ris an 

i eilean bhocbd iomallacb a db' fhag e, a 

j bba an impis a cbridhe 'bbristeadh. 

I Bba suidbeacbadb cianail a mbathar, 

; mar eun aoiiaracb air sliabb, agus a 

,[ nead air a creacbadh, a'laidbe gu goirt 

I air 'inntinn. Air an laimb eile, bba 

I leithid de bbuaidh solasacbaidb agus 
ij riaracbaidb aig obair Naduir air aignid- 
<\ hean, mar tba 'n obair eugsmbuil sin air 

I I ataisbeanadh ann an aillidbeachdfhiad- 
I haicbnambeann, nam gleann agus nam 

fascboilltean uaigneacb — nan lochan, nan allt caisleach, liibacb, tormanacb — 
agus, nan aibbnicheaneasach,linngeacb, 
balbh-sbruthacb, dian-sbiubblacb a 
dh'fhag e nis 'n a dheigh, gun fhios da 
nacb e, ma' db'fhaodte, a chead deir- 
reannacb a ghabb e dbiu 'n uair a sbio- 
laidh iad uidh air uidh as a shealladh 
fo sgail na h-oidbcbe, is gun d' f bairich 
e efein mar leanabb maoth air a ghrad 
spionadh o n' bbroilleacb cbaombail a 
bba riamb roimhe dha na blihilhs, na 
thaitneas agus na ioc-shlaint. Cha robh 
teagamb aige nacb robh moran nithe ri 
'm faicinn ann an Glaschu de obair 
lamban dhaoine a bhiodh 'n an annas, 
'n an iongantas agus 'n an toileacbas- 
inntinn dha ; acb 'n uair a thainig e gu 
chuimbnemar a cbuala' enomar a leugli 
e uaireign — " Gur h-E an Cruithfbear 
a chrutbaicb an dutbaich; ach gur 
h-annle lamban dhaoine arinneadh na 
fcailtean mora," smuainich e ciod air 
bith cu'pairean talaidhno tattneacbaisa 
db' fhaodadh a bbi air thoiseach air, 
nacb tigeadh an latha 's an lionadh 
iad suas dha an fhalanihachd io-'.ndrain 
leis an robh inntinn air an oidbebe ud 
air a fiosracbadh. 

Mu ghlasadb na camhanaich, bba 
soitheach na smuide timchioll Maol- 
Chinntire. Cha b'fhada gus an robh 
Galium bochd air urachadh agus air a 
bheotbachadh le bhi coimbead air 
beanntaibh boidheacb Cbinntire agus 
an Eilein Arranaich ; ach mo thru- 
aighe ; cha b'fhada gus an d' fliag e 
ant iomlan dbiu air a chulthaobb, agus 
beul farsuing Chluaidb r'a uo'nd, asus 
mar gu'm biodh i ga shùghadh as taigh, 
olc air mbath leis, an coinneamh a 
sgornein dhorcha thoiteach nach do 
choisinn ach ro bheag dhe a thhichd no 
dhe a chiatadh. Bha faiU^adii breun 
a b-analacb cho deistinneach dha is 
gu'n robh e gle tbaingeil 'n uair a fliuair 
e a chas air tir, agus air cnbhsair a' 
bbaile mhoir, anns am fiiighear e an 
deigh seo. a' cothachadh air a laimb 
fein mar a '^/ba an ceard 'sa' chaonnaig.'' 

MulLEACir. 

{Ri leantuinn.) 256 AN GAIDHEAL. Dura MioB a' Gheamhraidh, 1372. "BUN-LO CHAB A K." 

In a company of literary men, at -n-hicli the writer of these lines, though 
then but little more than midway through his teens, was privileged to be 
I^resent, Professor John AYilson, of Edinburgh, the world-renowned "Christo- 
pher North," remarked, in the course of conversation — " Since the days of 
David, the sweet singer of Israel, I know not at this moment that I could 
point to a single hymn, properly so called, worthy of the name, except that 
which Scott causes the Jewess Rebecca to sing in ' Ivanhoe.' It is as nearly 
as possible a perfect gem of its kind, in which dignity, pathos, and a religious 
spirit, at once pure and fervid, are admirably intermingled. I know not any 
species of poetical composition so difficult to deal with successfully." We 
beg to present our readers with the hymn thus warmly praised by such com- 
petent authority, with a Gaelic translation on the opposite column, in which 
we have endeavoured, how successfully let the reader judge, to do something 
like justice to the original. Eebecca's Hymn (from " Ivaniioe.") 

1 

When Israel, of the Lord beloved, 

Out from the land of bondage came, 
Her father's God before her moved. 

An awful guide in smoke and 
flame. 
By day, along the astonished lands. 

The cloudy pillar glided slow ; 
By night, Arabia's crimsoned sands 

Ileturn'd the fiery column's glow. 

2 

There rose the choral hymn of praise. 

And trump and timbrel answered 
keen, 
And Zion's daughters pour'd their lays, 

With priest's and warrior's voice 
between. 
Ko portents now our foes amaze, 

Forsaken Israel wanders lone ; 
Our fathers would not know Thy ways. 

And Thou has left them to their own. But present still, though now unseen ! 

When brightly shines the prosperous 
day. 
Be thoughts of Thee a cloudy screen 

To temper the deceitful ray ; 
And oh ! when stoops on Judah's path. 

In shade and storm the frequent 
night, 
Be Thou, long-suffering, slow to wrath, 

A burning and a shining light ! LAOIDH NA DAN-IUDHAICII. 

1 

Tir a braighdeanais 'n uair dh'fhag 

Israel a ghradhaich Dia, 
Bha ESAN mar rithe 's gach trà, 

'Ga stiuradh air gach làmli 's ga dion. 
'S an latha roimpe bha meall neòil, 

'S be 'n t' ioghnadh mòr siod do gach 
treubh ; 
S an oidhch' bha 'm fasach mar an t-òr 

Le boillsa;' an teine a dh'orduich E. "An sin bha laoidhean naoimh a 

Le tromp a's tiomban 'seirm do chliii, 
A's nigh'nan Shioin "togail fhonn 

D'an d' thug gach sonn 's gach sagart, 
fill. 
An nis gun ni mar so — mo chreach ! 

Tha Israel air seach'ran sleibh, 
Cha gh'ath ar n' athraichean Do shlighs, 

As dh'fliag Thus' iad 'n an slighe 
fein. Ach mar ruinn fòs — ged 's ann fo sgail! 

'Nuair 'thig oirn latha seilbh 'us 
maoin, 
Biodh smuainteanOrtsadhuinn nacihion 

'0 theas 'as iargain air gach taobh. 
'S air slighe ludah O ! 'nuair 'thig 

An oidhche dhorcha, trie bi dlii, 
Fad-fhulangach 'us mall chum feirg, 

'Nad sholus dealrach dhuinn 's na' d' 
stiiiir. Dara Mios a' Gheamhraidb, : AN GAIDHEAL. 257 4 
Our harps we left by Babel's streams, 


4 
Ar clarsaichean, nan culaidh-thàir, 


The tyrant's jest, the Gentile's scorn; 


Dh'fhag sinn aig sruth Bhàbeil thall; 


No censer round our altar beams, 


Chaidh gach altair oirn fo smàl, 


And mute are timbrel, harp, and 


A's fuaim ar gaire tha air chall. 


horn. 


Ach full nan gobhar 'Dhia, ars Thus' 


But Thou hast said, the blood of goat, 


Cha toilich mi ua mile spreidh 


The flesh of rams I will not prize ; 


" An cridh brist', 'san spiorad bruit' 


A contrite heart, a humble thought, 


Si'n iobairt umh'l dan d'thug mi 


Are mine accepted sacrifice. 


speis." 


Scott. 


Nether -LoCHABER. PAT O'CONNOE 

Chaidh duiu'-uasal, Sasunnach hraidh, 
air tir ann an Eirinn, agus chuir e 
fastadh air gille òg, tapaidh a thachair air d'am b'àinm Pat O'Connor, gu bhi 
'dol maille ris air feadh na diithcha. 
Thòisich am Maighstir agus esan air 
comhradh r'a chèile anns na briathraibh 
a leanas. 

Maigh. — An i do bharail gu'n dean 
6 an t-uisge an diugh, oganaich? 

Pat. — Tha mi cinnteach gu'n dean e 
an t-uisge uuireigin, ach cha'n fhios 
domli cuin. 

Maigh. — Tha e eu-cosmhuil ri uisge 
'san am, oir tha 'ghrian a' sòillseachadh 
gu h-àiUidh. 

Pat. — Tha gun teagamh. Gidheadh 
cha'n 'eil i a' deanamh ach an ni a's 
coir di. Ciod tuilleadh am feum a ta 
innte? 

Maigh. — Ciod an ùine a bha thu 
maille ris a' Mhaighstir a dh' fhàg thu? 

Pat. — Air m' onoir, cha'n urrainn 
mi innseadh. Chuir mi m' ùine seachad 
cho toilichte 'na sheirbhis 's nach do 
ghleidh mi ciinntas air. Dh' fheudainn 
teachd beò maille ris uile laitheau mo 
bheatha, agus mòran ni b' fhaide n'an 
tograinn fein. 

Maigh. — Carson a dh' fhàg thu e, 
ma ta? 

Pat. — Do bhrigh gu'n do ghabh mo 
Bhan-mhaighstir 'n a ceann mo chridhe 
a bhriseadh. Cha tugadh i tàmh 
dhomh a la no dh' òidhche ach 'g am 
chur thall 'sa bhos, a dheanamh sud 'sa so, air chor 's nach robh innleachd 
agam a bhi beo ni b' fhaide maille rithe. 

Maigh. — An ann mar sin a shàruich- 
eadh thu, ged tha tha ag ràdh gu'n 
robh thu cho toilichte agus sona? 

Pat. — Bha mi cho aoibhneach 'sa 
bha'n la cho fad. 

Maigh. — Nach robh do Mhaighstir 
'n a dhuine ro uaibhreaeh àrd ìnntin- 
neach ? 

Pat. — 'Se bha. An duine is ua- 
bhraiche 'san rioghachd air fad, oir cha 
deanadh e gniomh suarach, salach, ged 
a gheibheadh e dha fein an cruinne-ce 
mu'n iadh a' ghrian. 

Maigh. — Ciod a's aois duit a nis, mo 
ghille tapaidh? Cia lion bliadhna tha 
thu? 

Pat. — Tha mi direach 'san aon aois 
ri Morgan Finnigan. Eugadh sinu. 
'san aon la, agus air duinn a bhi 
seachduin a dh' aois, tha cùimhne agam 
gu'n do bhaisteadh cuideachd sian leis 
an aon uisge. 

Maigh.-^-Gu'u teagamh is maith do 
chiiimhne, oganaich; ach innis domb, 
ma ta, ciod a's aois do Mhorgan 
Finnigan ? 

Pat. — Cha'n urrainn mi innseadh, 
agus a reir mo bharail, cha'n 'eil e a'n. 
comas do Mhorgan fein a' cheisd sin a 
fhreagairt. 

Maigh — An ann a'm Baile-cliath, 
ma ta, a rugadh tu ? 

Pat. — Cha'n ann idir. Dh' fheud- 
ainn a bhi air mo bhreith anns a' 258 AN GAIDHEAL. Dara Mios a' Ghearahraidb, 1872. bhaile sin n'an tojijrainn fein, ach 
b' fhearr leam an diithaich ; agus ma 
bliios mi bcò gus am faigh mi bàs, agus 
m'a bhios deagh ghiulan agam, blieir 
mi an aire gu'n adhlaicear mi 'san 
sgireachd far an d' rugadh mi. 

Maigh. — Ro cheavt, ro cheart, — tha 
mi 'faicinn giir tapnidh an didlnach 
thu, agus gur ainneamh do leithid; ach 
iunis domh an dean thu sgriobhadh ? 

Pat. — Sgriobhadh ! Is mise a ni, 
agus ni mi gu h-ealant'e, — ceart co 
hiath 'sa ruitlieas am miol chu an deigh 
an fiieidh air na raointibh. 

Maigii. — Ach a nis innis domh ciod 
an seol cumanta air an teid neach air 
thuras troimh an diithaich bhòidheach 
so? 

Pat. — Ma ta, a' Mhaighstir choir, 
tha 'chilis direach mar so, — ma tlieid 
thu air muir, feumaidh tu 'dol air luing 
sheòlaidhh no air toit-long ; ma theid 
thu air tir, feumaidh tu dol air carbad, 
no air muin-eich ; ach mar roghnaich 
thu aon dliiubh sin, cha'n 'eil ann duit 
ach na casan a ghabhail, agus coiseach- 
adh mar a's fearr a dh' fheudas tu, 
gus an ruig thu ceann do shlighe, biodh 
i fad no goirid. 

Maigih. — An dencbaidh thu fein 
riamh astar nior air do chosaibh ? 

Pat. — Is mi nach deaehaidh. Cha 
do choisich mi riamh a mach air tri no 
ceiihir cheud mile a null tarsuing air 
an rioghachd ; ach rinn mo chomh- 
aois Morgan Finnigan Eirinn a chois- 
eochd o cheann gu ceann, gun bbiog 
air a chois, gun bhonaid air a cheann, 
agus gun snàtluiinn eudaich air a 
dhruim, ach beagan luideagan reubta, 
salach, a bha 'gabhail beannachd le 
aon a' chòile. 

INIaigii.— ]\ro thruaighe ! Morgan 
bochd, cha robh sin idir furasd dn, ach 
ciamar a chaidh aige air ? 

Pat. — Cliaidh gu ro mhath, oir cha 
robh dith bidh, no dibhc, no Icapach 
air, an uair a bha teanga 'n a cheann, 
agus taigliean, agus tobraichean arm an 
tir na h-Eirinn. — Mar cuir mi fadal ort, a Mhaighstir choir, dh' innsinn sgeul 
beag dhuit mu Mhorgan. 

Maigh. — Each air t-aghaidh, ma ta, 
agus innis ciod a dh' eirich do'n truagh- 
an bhochd. 

Pat. — Bha e an siod ag imeachd gu 
cruaidh air rathad mor an righ, gus an 
d'rug e air duin'-uasal a bha' coiseachd 
air thoiseach air. An uair a bha e 
direach aig sail an duin'-uasail, ghrad 
thionndaidh e mu'n cuairt, agus rug e 
air amhaich air Morgan, agus thubhairt 
e ann am feirge mhòir ris, " a mhèirlich 
ghoid thurao neapaigin-poca nam. agus 
cuiridh mi air ball do'n phriosain thu." 
Eo mhaith, ro mhaith, a dhuin'-uasail 
choir, cha mhòr gur miosa sin na so, 
ach dean foigbidinn beag, agus na bi 
cho bras, cha do ghoid mise oirleach. 
dheth. Blia'm fallus a' dalladh an 
duin'-uasail, le bhi 'tarruing Mhorgain 
'na dheigh, agus stad e tiota beag. Mu 
dlieireadh, tliug e an ad aige bhàrr a 
chinn a tbiormachadh an fhalluis. Ach 
ciod a fhuair e 'san aid ach an neapaigin- 
poca a bha duil aig a ghoideadh, Ghrad 
thionndaidh e ri Morgan, agus thubhairt 
e ris," Tha mi 'g iarraidh maitheanais 
ort, a dhuine bhochd, oir dhit mi thu 
gu neo-chiontach." " Cha ruig thu 
leas maitheanas iarraidh ormsa," a deir 
Morgan, " oir gliabh thusa mise mar 
mhcirleach, agus ghabh mise thusa mar 
dhuin'-uasal, agus bha sinn 'nar dithis 
air ar mealladh ! " Thug an duin'- 
uasal le deagh-ghean bonn-crùin da, 
agus dhealaich iad. 

Maigii. — Is lagbach an sgeul sin, a 
Phat, agus bu tapaidh am ballach 
Morgan 'n a luideagaibh. Ach innis 
domh a nis, ciod an t-àm a's freagarr- 
aicbc gu dol air thuras air feadh na 
duthcba so? 

Pat. — Tha gu cinn teach an t am 
anns am mo am bheil a dh' àirgiod 
aig duine 'n a sporan. 

Maigh. — Gle clieart, gle' cheart, (a' 
deanamh gaire) ach tlia duil agam gu'ra 
bheil na ratliadan mora 'san diilhaich 
so gle fhurasd imeachd. Dara Mios a' Ghe»mhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 259 Pat — Gle fhurasd gun teagamh ma 
phàighear na cis-glieataichean a ta co 
tiugh air an suidheachadh, mar astar 
ochd mile o cheile, air gach slighe 'san 
riòghacbd. 

Maigh. — Dh' ìnnsèadh dhomh gu'm 
bheil àireamh mòragaibh dhe'n chrodh 
adhairceach 'san tir so. Am bheil sin 
ceart? 

Pat. — An iad na seilcbeagan a ta 
thu a' ciàllachadh ? 

Maigh. — Cha'n iad, cha'n iad idir, 
an crodh-dubh tha mi 'ciallachadh. 

Pat. — An crodh-dubh ! Tha'n crodh 
againn deth gach dath,— dubh, geal, 
buidhe, ban, odhar, riabhach, agus deth 
gach dath agus dreach eile fo'n ghrein. 

Maigh — Ach tha duil agam gu'm 
bheil e 'g uisge tuilleadh a's trie ann an 
Eirinn. 

Pat. — 'Se sin tha na h-uile neach ag 
ràdh ; ach is comadh co dhiubh, cha'n 
fhad gus an tig crioch air sin, oir 
gheall an duine maith O'Connell gu'n 
robh e gu achd Parlamaid a thoirt a 
staigh air son turaidh agus aimsire 
bhlath, agus gheibh 'anam e. Guidh- 
idh mòran gu'n teid a' chilis leis, gu 
sònraichte luchd buaineadh na mòine 
agus an fiieòir. Guidhidh na h-uile 
gu'n tuit mile beannachd air a cheann. 

Maigh. — Air duibh mòran aibhnich- 
ean grinn' a blii agaibh 'san rioghachd 
so, shaoilinn gu'm biodh pailteas eisg 
agaibh an còmhnuidh. 

Pat. — Pailteas dhe'n iasg is fearr a 
fhliuch riamh uisge! A cheud iasg 
air an talarah ach e fein ! Gu'n tea- 
gamh, a Mbaighstir, cha'n innis mi 
breug dhuit, ach n'aai biodh tu aig 
abhainn Bhorjne gheibheadh tu na 
bradain agus na brie a nasgaidh ; 
agus n'an rachadh tu gu Baileshanaidh, 
gheibheadh tu iad air moran ni's lugha ! 

Maigh. — Is leòir sin, ma ta, biomaid 
a nis a' falbh. 

Sgiathanach. BRASAILTE. 

Do Choinneach MacLeòid. 

Fear na Tobrach, 'an Strath- 

Feothair. 
Tliachair do bhean an ùghdair a bhi 
beagan sheachduinean aig tobraichean 
iocshlainteach Shrath-Feothair. Re 
na h-uine sin, bha i fuireach ann an 
taigh I\Ihic-Leòid,a nochd mòrchaoimh- 
neas d'i ; 's o'n bha teist muiuntir 
eile, a bha mion eòlach air ag co-chòrd- 
adh anns gach seadh ri na thaisbein e 
dh' i fein smuanaich mi na rainn so 
'chur ri cheile mar chuimhneachan air 
'fhiiiphantachd, 's air iomadalachd a 
bhuadhan. 

Tha m'aigneadh, 's mo chonn, 's a' 
cheòh'aidh air bhonn, 
Gu-n togair learn fonn òrain, 
'S o 'n tha sinn clio reidh, gu-n teid 
mi air ghleus, 
'S gu seinnear leam seis sholais 
Do 'n fiiiiiran gun ghiamh, fhiughan- 
tach, fhial, 
Leadanach, chiabh òr-bhuidh', 
'S min-dhcirge da ghruaidh mar chaor- 
runn 'g am buain, 
'S nan Hop tha air shnuadh ro^an. 
A Choinnich dheis, òig, o bhroilleach 
shil Leòid, 
'S na «?hiiinich na seoid ainmeil, 
'Nuair ghluaiseadh an sloigh fo bbrat- 
aichean sròii, 
Bu f hlatliail am por meanmnach, 
'S torman nam piob a' borbadh an spid, 

A' tarruing gu stri armaibh, 
'S mu 'm piUeadh o 'n àr bhiodh cis 
air an narah, 
'S e sud 'n an cuid blàr 'dhearbh iad. 
Tha thu o d'òig, 'rèir feartan do sheòrs', 

ceanalta, coir, uasai, 
Faicilleach, ceart, taitneach, 's gach 
heart, 
Rodlioiuhain'arabeachd-smuaintean, 
Aoidheil gun stiirr, caoimhneil gun liib, 

Fileanta, ciuin, suairce, 
Subhach gun chron, sicir gun Ion, 
'S theid beannachd nam bochd 'suas 
leat. 260 AN GAIDHEAL. Dara MIos a- Ghef.mhraidh, 'S fliad dh' imich do chliù, 's bi 'dh tu 
fo nihùirn, 
'G ad shireadh 'an cuirt uaislean, 
'S tu cridheil mu bhòrd, 's a' lionadli 
nan corn, 
2si thu gach bròn f huadach ; 
Dannsair air làr ionnsuicthe 'tha, 

Briosg, sgiobalta, sàr-f huasgailt'; 
Ceol gu do reir, 's boidheach do chrc 

Ri ruidhle nan ceum luatlia. 
Gur gile do clmeas na cobhar nan eas, 
'S na cuitlie 'ni sneachd aon oidhch'; 
'S gur binne do gbuth na coisir nam 
bruth, 
'S a' mhadainn ri mocli aoradli : 
Gu-n dheothail thu run mhaighdean 
na dùlhch' 
Le mealladh do ghniiis fhaoiltich, 
'S tlia cuid dhiubb fo bbron 's a 
bhitheas ri 'm beò, 
A' cumba fo leon gaoil dut. 
'Kuair tbeid thu do 'n bbeinn le d' 
gbunna tba grinn, 
Gur moch thu 's na glinn àrda, 
'S do mhiol-choinn 'n an deann a' 
dÙ3gadh nam mang, 
'S a' cuibhleadh nan seann hln-damh. 
Gur fui] teach do thriall a' toUadh nam 
bian, 
A' leagail nam fiadh crù-dhearg, 
'S gur trie thug thu leat o iocbdar 
nan eas, 
Am bradan, 's am breac tàrr-ghcal. 
Coisnidh tu reis le taghadh do steud, 
Tba spioradail, trcun, uaibbreacb, 
'S e circanach, :lrd, uchd-fharsuinn, bin, 

Mòr-sbuileach, àill, cluas-gbeur, 
Cuinneineach, mòr, cruinn anns a' 
bbruig, 
Mas-lcatlian, beo, cnnachd-bbcag, 
Lag-mhuingeach, gann, tiugh-earblacb, 
teann, 
Dircach 's gach ball, 's Inaineacb. 
Cha-n aithme dhomh cuchd 'ni duinc 
fo n' glrein, 
Nach fhaighcartharcbeud buaidbleat, 
"S a dh-aindeoin gach piiirt 'Ihuair thu 
thar cbaich, 
Cha chluinnear gu brath uaill ort. Choisinn thu toirt bheartach 'us bhochd, 

'S ni iad le raoit luaidli ort ; 
'S bhrigh d' uaisle ri m" Chcil' guidhidh 
mi fein, 
Sonas 'us re buan dhut. 

Locn-AiLLSE. To the Editor of "The Gael." 

Inveraray Castle, October 31, 1S72. 

Sir, — The following Gaelic poem is 
copied from a manuscript found yes- 
terday, amongst a large and valuable 
collection of old papers, given lately 
by Mr Campbell, of Sonachan, to the 
Duke of Argyll. The manuscript is 
on quarto paper, written in a band of 
last century, with an English rendering 
opposite to the Gaelic. The song ap- 
pears to be a genuine composition of 
1528. Like other Gaelic poems of 
this period, the language tends towards 
current northern Irish dialects. The 
spelling, accents, and other marks, are 
copied. With the aid of the Eev. Mr 
MacPherson, and after questioning 
Inv.eraray boatmen as to the meaning of 
some technical words, I have attempted 
to make a close translation, which 1 
have now the honour to send, with a 
copy of the song. 

It is interesting, because it gives a 
portrait of an ancient west country 
expedition. They launch their boats, 
they step their masts, they hoist a square 
sail, make the tack of the lug sail fast 
to the weather cat-bead, set a foresail 
("scoid-lin"), and beat to windward, 
using oars. This picturesque old 
navy of Loch Fyne was very lil 
the modern herring fleet for size and 
rig. Such boats are commonly sculp- 
tured on tombstones, and are blazoned 
on coats of arms. It is curious also to 
note the small Gaelic equivalents for 
great titles, and their value when 
translated. The title of " Riogb," 
which the learned bard gave to the 
Earl whom he chose for laudation, was 
given to a great many petty chiefs in Dara Mios a' Gheamhraldh, 1872. AN GAIDHEAL. 261 Ireland, and in Scotland, and clearly is 
the word "Raja." When given to the 
Irish monarch, who ruled at Tara over 
five provincial kings, they added a word 
to make the title " High King " (Ard 
Eigh). When given to a great monarch 
in the East, they add a similar word to 
make the title "Great King" ("Maha 
Raja"). Riogh, therefore, meant a 
country gentleman of old. Such titles 
as " General," "Lord High Justiciar," 
" Warden of the Marches," &c., in like 
manner dwindle when turned into 
Gaelic. I have tried to give equivalent 
words in translating the poem which 
follows, but I am not quite sure that I 
have rendered the whole correctly. 

The following is a quotation from 
Buchanan. Vol. II.. seventh edition. 
1799. R 153 :— 

" And whereas, the King had no 
great confidence in the Hamiltons as 
being friends to his enemies, and was 
also offended at tliem upon the account 
of the slaughter of John Stuart, Earl 
of Lennox ; and, besides, there being 
none of the nobility of the adjacent for that service, at last he resolved to 
send Colin Campbell with an army 
against the rebels, a person living in 
the furthest parts of the kingdom, but 
a prudent man, of approved valour, 
and, upon account of his justice, very 
popular. The Douglasses, when the 
Hamiltons and the rest of their friends 
failed them, were reduced to great 
straits, so that they were compelled by 
Colin, and by George, Chief of the 
Humes, to retire like exiles intoEngland, 

" In the month of October, two emi- 
nent knights came ambassadors from 
the King of England about a peace 
which, though earnestly desired by 
both Kings, yet they could scarce find 
out the way to conclude upon it. . . ." 

From this it appears that the ballad 
is historical, so far as it goes with the 
history of George Buchanan. It also 
agrees with entries in Irish annals. 
Unless my recollection is at fault, this 
Colin Campbell is mentioned there as 
a generous, hospitable man, who gave 
gifts to learned scribes and bards. — I 
am, your obedient servant, 

J. F. Campbell. party that had power or interest enough 

AN ODE OR SONNET 
(Copy.) 
Composed by a Highland Bard in honour of Colin, 3rd Earl of Argyle, in the 
reign of King James 5th, Anno 1528, upon his being appointed by the king 
to command an expedition against the Douglasses, then in rebellion on the 
borders. Buchanan, B 14 Ch. gives account of this expedition, with a beau- 
tiful and noble character of this Colin. 

1. 

Trialfa mi le m'Dhuanaig ullamh 

Go Riogh Ghaoihdeal, 
Fear ag am hi 'm baile toitheamhil, 

Sonna saidhbhin. 
2. 
Triach Erragaoidheal is fearr bhfaicean 

Is mo maitheas 
Callen liarla faoi cluidh 

Se is fial Flaitheas. 

Amhal iiasal fairsin freamhach 
Dan cubhaigh moladh I'll wend with my finished ditty, 
ToaGa3licKing[Riogh]: 

A man whose town has many a fire- 
Happy and wealthy. [smoke, 
2. 

The Lord of Argyll is best to look on, 
Of greatest goodness; 

Colin the Earl, well reputed, 
Is pride of nobles. 

3. 
Noble apple-tree, widely rooted, 
Who is praiseworthy; 262 AN GAIDHEAL. Dara Mios a' Gfiearahrnidh, 1872 Crann is uire dhas roimli Thalamh 

Lau do tLoradli. 
4. 
Seabhag is uasle tbeid sna neulamh 

Crann thar chrannuibh tbu 
Mac Ratb tbu cbum Dia go ullamb 

Don cleir Ealadbann. 

0. 

Mar leomhan neimbneadb neartmbuii* 

An am trioblaid tbu [laidir 

Beg nacb deacbuidb Alba ar udbmbal 
Gus an do tbeasrig tbu. 
G. 
An tratb tbrialfas Callen larla 

Is a sbluagb bunnidb 
Curfar leis air Fairge o' cbaladh 
Cabblacb ullamb. 
7. 
Loingeas leatban laidir liicbdmbiir 

Dealbbthacb dbianach 
Is sleambiiinadb Slias dbol san tiaradb 
Dar-cbruadb rambacb. 
8. 
Togar an sin no geal cbroinn cborrach 

Suas le'n lonadb 
Is iomdlia Balle gu teann ga deanamb 
An am dboibb Seoiladb. 
9. 
Dheantar an slaogh dbireach dualacb 

Mar bhraigb thosuigh 
Togar na seuil mbor le maisa 
Le scoid-lin crosacb. 
10. 
Dheantar 'n cluas san cbicb tosaigb 

Dbol san uaradb 
Mar Steid ro luath i, srutb ga sar- 
aigb 
'S muir ga bualadb. 
11. 
A leuid Laocb fulingeacb meanmnacb 

Dorn-geal trcitbacb 
Imrudb lub air a bàlach 
Socairacb seidtbracb. 
12. 
An deadb sluadb Honmhur faoi Ian 
O'mbarcùigb rcambra [armidii 

Air a dheis laimh do anan neart na 
Aige Riogb Alba. [Dbuibbnacb* 
* (gloss) Campbells. Noblest tree tbat grew tbrougb eartb's 
Full fruit bearing. [mould, 

4. 
Noblest falcon tbat soars to cloudland, 
Tree above trees tbou; [ready 

Son of good fortune, wbom God kept 
For learned clerks [instructed bards]. 
5. 
As a fierce lion, strong and migbty, 

In troubled time tbou; 
Scarce but Scotland went to I'uin, 
Till tbou aided. 

6. 
The morn tbat Colin the Earl marches, 

And bis people; 
By him is put on sea from harbour, 
A full flotilla. 

7. 

Broad-beamed shipping, strong, great 

Tight, and shapely; [burdened, 

Of slipperiest sides to go to -windward, 

Oak-bard, oared. 

8 

Then are lifted the white masts swaying, 

Up with their gearing: 
Many's the rope tbat is being made fast, 
What time they're sailing. 
9. 
Their straight cables are made colled, 

To top tbefo'k'stle; 
The great sails are raised in beauty, 
With foresails crossing. 
10. 
Their ears are made fast in the fore- 
bosom [cat-bead], 
To go to windward ; 
As a right swift steed she, tide ex- 
Sea her beating. [bausting, 
11. 
Iler crew of haughty, enduring heroes, 

Wliite fisted, hardy; 
Would make a bond in her oar-banks; 
Steadily breathing. 
12. 
The excellent numerous host full armed, 

From rich mark lands [? markets]; 
At his right ever the power of the 
Has the King of Alba. [Duibhnach, Dwft Mios a' Gheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 263 13. 

Le laigh a chartas 's nuair i b' eigin 

Le cruadli cbogadh 
Bhuain sibh buaidb 's 'a sibh oirdheiric 
'S fhuar sibh Tosach. 
14. 
Ni aithnidb dbamsa bbur cairdin a 
Ga fairsin 'ra eolas [raach 

Ach' sro cbintadba gu 'neiridh leatsa 
Mac Leod Leoghes. 
15 
Fuil Mhic Intosich gu ullamh 

Feaclitiia Mliic Imidh 
Mairg air an leagudh iad 'mbuilean 
An am Lann imirt. 
16 
Clan na Leoin gu laidir lionmliur 

O'n Fhion mhullach 
An Dream thug buaidh an s'gach beal- 
ach 
'S bfearr fuirach. 
17 
Brollacb Clan Doaihniiil ort a feith- 
eamh 
Dun cliu buaidh lathairach 
Uaslin luse Gall gu coimblion 
Fir gun aUin. 18 

faoi an Kiogh Fhuar thu sud 
b'arrigh 
Bhi d' ard chean bheirt 
Air fearibh Alba is bhi d'ard Ereith- 
mhiir 
Neithe is annama. 
19 
Ata thu d'ard-fliear gleidh agus coim- 
Air an Crioch thall [head 

Rainig 's bhuaidh thar bhur naaihiii- 
duin 
'S fhuair thu siothcheaut 
20 
Air ard-comhairle na Alba 

S tu stuir uile 
Do cho mhaith ni n' dhuarfas an sean 
nachus 
lin Uilliam 13. 

With hands of justice, and, when 'twas 

^ With hard fighting; [needed, 

Ye won victory, and ye are honoured, 

And got the lead. 

14. 

Unl<nown to me are all your allies, 

Though wide my knowledge; 
But sure it is that he'll rise with thee, 
MacLeod of Lewes. 
15. 
The Macintosh Blood ever ready, 

The hosts of Mac Imidh [Lovat]. 
Woeworth on whom they may drop 
Li the blade play. '[their Hows 

16. 
Tribe of the Leoin, strong and plen- 
teous, [MacLean] 
From the white hill top ; 
The branch that won battle in every 
Of best endurance. [pass, 
17. 
The Breast of Clan Domhnuil are 
waiting on thee, 
Whose style is " Victorious."* 
Gentles of the Gentile Isles together, 
Men undaunted. 18. and That got'st thou from the King, 
earned it, 
To be high chieftain 
O'er the men of Alba and High Brehon, 
In gear and lives [Souls (?) matters 
ecclesiastical and civil]. 
19. 
Thou art high keeper and watcher 

On yonder marches ; 
Thou camest and overcamest thy foe- 
men, 
And gottest peace words. 
20. 
Over the high Council of Alba 

Thou did'st steer all; 
Of such a worthy no story was got- 
ten, 
Since the time of William * To whom is the honour Victory-in- 
stricken-field-ish. 264 AN GAIDHEAL. Dnra Mios a' Gheamhraidh, 1S7:J 21 


21. 


Uallas ! Flath na Fear gun coimhnihoas 


Wallace ! chief of men, unequalled 


A measg Dhaoiiie 


Amongst mankind ; 


Calen na d'aighsan gun coimhmlicas 


Colin, after him, is peerless, 


An Tliiarla uirach. 


That noble Earl. 


22 


22. 


Giodh gu ro mlioi- d' iuuimlie d'ainm 's 


Though right great thy rank, thy name, 


t'onnoir 


and honour, 


'Smo do gliocas 


Greater thy wisdom ; 


Rinn thu bunn a steidh na firiuine 


Thou hast inwardly rooted the truth 


'Is a cheartas. 


And justice. 


23 


23. 


Ehinnadar leat dlighe ceart 


By thee was given righteous judgment 


Do lag 's do laidir 


To weak and strong ; 


Beannachdgach aon Duinead'cuideaclid 


Bless each Duine in thy host, 


Gall us Gaoidheal 


Celt and Stranger. 


24 


2L 


An Tathair cumhaclidach d' Gleidh 


The Mighty Father keep thee. 


Is a Mac Fireune 


And the Son of Truth, 


An' Spiroid noamh 'diain do nair 


The Holy Spirit, guard thy fame, 


A Riogh Loch fine. 


King of Lochfine. 


25 


25. 


Ni 'n dhfuaras do choimlimliaith do 


Ne'er was found thine equal as patron, 


Is ni mo iarrfuidheas [Gurrain 


Nor is sought for; 


A chean na Fear bu fhailt a churam 


Oh ! head of men of heavy cares, 


Leat do trialfam. 


I'll wend with thee. N.B. — Verse 15. The Mac Intoshcs, instead of the common appellation of Clan- 
intosh, chose to call themselves in the Gaelic Language Fuil Mhic Intoshich — The 
Blood of Macintosh, by way of eminence. 

{Music as written in the manuscript.) i i=i=f^ *:i: :^ t-^^ f^*: szizszi: -^^^ ^m OIDIICIIE 
FniR MO CimiDiiE, 

Ceadaich dhomh 
focal no dha 'chur sios mu oidhche 
Shamhna. Ma chi thu nach cur iad 
mi-chliu air do Giiaidiieal maiscach, 
bi' mise gle thoilichte ma bhcir thu 
oisinn doibh, oir tha mi an droch staid, 
agus ma tha leigheas domh air thalamh, 
'si mo bheachd gur h-ann am measg 
lucbd-leughaidh A' Ghaidhcil a gheobh 
mi e, air an aobhar sin bi tròcaireacb, 
mar bu dual duit o d' shinnsearan. SHAMHNA. 

Mar tha fios agad-sa, tha mi guu 
cheile, agus, a reir cleachdadh mo 
dhuthcha, smaoinich mi gu'm feuch- 
ainn de 'm fortan a bha romhara, air 
oidhche shamhna. Le sin na mo 
bheachd dh'fhalbh mi fein agus mo 
charaid " Mac-Shimidh," gu taigh sean 
bhoircannach a tha 'san iute leis an 
clcachdach a bhi leughadh na'n copan : 
ach air an oidhche seo, 's ann a bha i 
'leughadh na'n uibhean. Bha triuir 
nighean as teach maille rithe, agus gach >ara Mios a' Gheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 265 f; dhiubh air " bhiod," air son a fortan 
chluinntinn. Cha bu luaithe 'iàinig 
nne na ruith an triuir a mach air an 
lorus chuil ; agus, ma dh' innseas mi 
ki fliirinn duit-se, 'Ghaidheil ion- 
tbuinn, cha robh sinne bronach, oir 
pha bu toigh leinn a bhi 'g eisdeachd 
na caillich a' leughadh nan uibh- 
ean, agus gu 'n robh sinn cinnteach 
gu'm bitheadh na caileagan a' magadh 
a ris oirn. Bhrist a' chailleach ubh, 
agus gu ciiiamach leag i leis a' gheal- 
agan ruith don ghloinne (aig an am 
cheudna gle thoitheach nach gluaisedh 
am buidheagan, oir na 'n tuiteadh 
boinne dheth 'sa' ghloinne maille ris a' 
ghealagan 's ris an uisge, cha bhiodh 
a' chuis cho math). An deigh do'n 
ghealag'an a bhi mar bu nihiannach 
leis a' chaillich, chuir i a bois air beul 
nagloinne,'s chrath ii gu h-iollagachaig 
an am cheudna 'g ainmeachadh araon 
"Mhic-Shimidh" (air ainm 's air a shloi- 
nneadb) agus an fliir nach tig- an 
comunn nan criosduidhean. Leag i 'n 
sin leis na bha 'sa' ghloinne stòladh, 's 
shin i-fhein air aithris rann no ubag 
air chor-eigin. Leugh i 'ghloinne, 's 
dh' innis i do " Mhac-Shimidh," ni, 
ma tha e fior, a ni 'na dhuine 
sona e, cho ftida 's a bhios 'anail a' 
dol sios a's suas. Air a mhodh 
cheudna, leugh i mo gldoinne-se, ach 
's duilich learn nach d'thug i misneachd 
sa bith dhomh. Dh'fhalbh sinn an sin 
a taigli na caillich a's dhealaich mi- 
fein 's " Mac-Shiraidh," agus chaidh 
mi do thaigh eile, agus air dhomh dol 
as teach, bha fear ann an sin 'sa cheann 
gu ruig a ghuaillean ann am ballan 
uisge, feuchain an tugadh e sia sgillinn 
de 'glirunnd. Theirteadh na'n tugta 
an t-sia sgillinn a grunnd a' bhallain 
uisge, leis na fiaclan, gu'm faigheadh a 
neach a dheanadh sin ceile, luath no 
mall. Chuir mi fhein mo cheann 'san 
uisge, agus gach uair a dh'fheuchainn 
ri chur fodha, thigeadh an aileag 
orm, 's ged a Ì)hithinn a' stri ris an 
t-sia sgillia a thogail fhathasd cha bhithinn dad n'a b'f hearr ; agus sgur 
mi, oir bha e cho fasa dhomh snaoisean 
fhaighinn o "DhòmhnuU na Gealaich" 
'sa bha e dhomh greim a dheanarah 
air an t-sia sgillinn. Dh' fhiach mi n 
sin ri ubhall a thoirt as a' bhallan, ach 
cha b'e dad a b'fhasa dheanamh : a's 
gheill mi. Chuireadh an sin brat air 
m'eudainn, gus an robh mi cho dall ri 
fàth ; agus chuireadh tri triunnsairean 
air mo bhial-thaobh — fear falamh, fear 
Ian adh uisge glan, agus, le do chead- 
sa, am fear eile Ian adh uisge salach. 
Bha agam ri mo lamh a chur ann am 
fear diubh, agus a reir an fhir 'san 
cuirinn i, bha m' fhortan' 'sa bheatha 
SCO gu bhi air a thaisebanadh. Tri 
uairean an deigh cheile, chuir mi mo 
lamh 's an triunnsair f halamh ; as le 
corraich tbilg mi am brat de m' 
aghaidh. Fhuair mi an sin ubhall 
agus chaidh mi leis gus an sgathan; 
oir chuala mi, na'n ithinn ubhall ag 
coimhead ris an sgathan agus coinneal 
a' lasadh na m' lamh chli, gu'm faicinn 
iomhaidh mo leannain. llinn mi mar 
dh'iarradh orm, ach an truaighe iomh- 
aidh a chunnaic mise ach m' iomhaidh 
fein ! Shin iad an sin air losgadh 
chnothan ; 's a cliiad dithis a loisg 
iad (Mac-Shimidh 's a mhaighdeann) 
"ghabh" iad cho aillidh agus gu'n 
eilticheadh tu-fein riutha 'Ghaidheil. 
Loisgeadh an seo mi-feiii agus an te air 
an robh mi 'n toir o ghliin mo mhathar 
— 's mo loisgeadh, "ghabh" mise, 's 
"chrag" ise. Cha b'urrainn mi 
seasamh ris a' chorr, 's dh'fhag mi 
'n taigh le corraich agus thug mi 'n 
iolainn orm, a spionadh dhias as a' 
chruaich choirce. Bha fadal mòr orm 
gus an tigeadh an dias, agus mi 'n 
dochas gu'm biodh i tarbhach, torrach, 
ach, mo dhiubhail ! cha robh aon siallan 
oirre ! As an iolainn thug mi 'n ath 
orm, agus thilg mi ceirsle shnatha 
'ghoid mi air mo mhathair, suas do 
chro na h-athainn, a's dh'eigh mi, " co 
tha siod air ceann mo shnathain ?" ach 
cha d'fhuair mi freagairt ; a's gu dubh- 2G6 AN GATDHEAL. Dara Mios a' Gheamhraidh, 187!. cliridlicach b'eiginn tillcadh dacliaidh. 
A' del dachaidh smaonaich mi air 
oidheirp, eadhon an oidlieirp dlieirean- 
naich : mo mhuilicheann a bhogadli 
aim an allt sa bith air an robh beo 
a's marbh a' dol seachad. Rinn mi 
seo, cbaidli mi dbacbaidli, as cbaidii 
mi 'laidlic. Cbuir mi mo mbuiiiclicann 
fliiicb fo mo cbeann agus mi 'n dull 
gu'm bruadairicbinn air ailleag air 
chor-eigin ; acb clia do bbriiadair, agus 
air dbomb eiridb 'sa' mhaduinn bba mi 
"sgith, trom, airtneulacb." 

Nis a Gbaidbeil ionmbuinn db'innis 
mi dbiiit mar dh'eiricb dbomb oidbcbe 
sbambna. Db' fbeucb mi gacb ni 
airson fios fbaigbinn air ciod an seorsa 
mnatba bba mbanadb orm, acb cba d' 
fbuair mi am fios sin ; agus ciod a 
ni mi ? Cba bu mbatb learn a bbi na 
mo sbeann fbleasgacb, agus sin gu b- 
araid o'n tba 'n seau-fbocal ag radb 
"gur fada bu cboir dol a db'fluiichin 
fear nacb fbaigbeadbbcan." Tlicagamli 
gu'm faigbinn-se te, acb 'se 'm mi- 
shealbh a bb'orm riabb — an te a 
gheohhainn cha ghabhai/in. Bba mi 'n 
toir air iomadb te, acb de dbeth sin, 
cha ghabbadb iad mi. An nis a 
Gbaidbeil sbuairce tuigeas tu-fein mo 
staid, a's tbeagarab gu'n cur tbu focal 
matb as teacb air mo slion ri aon dc na 
b-oigbean maiseacb a tba leugbadb do 
GnAiDiiEAL. Ma gbeobb tbu eolas 
air te a sbaoileas tu 'tbaitneas rium, 
abair ritbe gur anu innte-se tha 'n eis, 
's nacb ann annam-sa ; 's ma shaoileas 
tu gu'm bi i coma-co-dbiii, abair, mar 
tliuirt Uilleam Ros. 

Nach ciiis gbrain agus mbi-tlioirt 

Seann nighean gun sgiamb, 
'N a briogaid gun mbiagli, 

'S nacb iarrair a pog! 
Bi' 'b-aodann air casadh, 

Bi' 'fait air fas liatb, 
Bi cam-cbar 'n a bial 

A's fiar char 'n a sroin ; 
Wfian sJie'll lohiite and irpine 

Clia bbi loinn tuille dli' i, Not a kiss a gbeobb is' — 
She II be meas cumanta, 
Gun cbeile, gim leannan, 
Gun teallach, gun tuai*, 
'N a seasg-cbaillicb tbruaigh, 
Fo smuairean, 's fo bbron ! 
Na di-cbuimhnich m' atbcbuinge'. 
Seall njo dhealbb do the sa bitb leis anc 
miannacb fbaicinn ! Cuir seo 'sa 
Gbaidbeal ; agus, creid gur mi do_ 
cliaraid seasmbach 

Mac-Dhomhnuill Duibh. 
Uig, XL Mios, 1872. 

SGRIOS NAM PIOCACH. 
Bno Aon AS Macaonai^, Craoiteak, 

SMEARCLEIT, UlST- a'-ChINN-A'-DeAS. 

[Sgriobbta le Alasdair G. MacGille- 
Mbicbeil, air an 13mb la de cbeud 
mbios na bliadbna, 18G5,] 

Bha uigb aig Rigb Coinneacb cuir 
as do na Piocacb. Sbuidhicb e iomadh. 
doigb air an sgrios, acli cba deacbaidh 
leis. Bba a mhac dombain 'sa' cbeann 
agus sbuidbicb easan agus an greigbear 
doigb cbum an sgrios, o na db' f bairt- 
licb iad eir 'atbair. 

Agus b'i seo an doigb — " Falbh 
thus" orsa mac an Rigb ris a ghrcigh- 
car " agus abair ris an iasgair tois- 
eachadh air iasgacb a' bbradain agus 
feannabuilg a dhianadb air a' chuile 
gin a gbeobh e agus na biain a tboirt 
thugamsa." Thug an greigbear seachad 
an t-ordugb a fbuair e, agus rinn 
an t-iasgair mar a sliireadh air, agus 
thug e biain nam bradan gu ciiramach 
adh ionnsuidb mac an Righ. 

Rinn an sin mac an Righ agus an 
greighear deise le biain nam bradan, 
agus bba an deise fuatbasach iongan- 
tacb. 

Bha i coltach ris na luiricbeann 
aigileanach uallacb (? dualacb) a bbith- 
eadh eir laoicb o shean, ri am cath a's 
combraig. Ruigeadb i shuas gu mul- 
lacb a chinn, agus shios gu sail nam 
boun ! Daa Mios a' Gheamhraidh, 1S72. AN GAIDHEAL. 267 Bha lais us l«inneireac soills' aist 
nar bhoillsge bogha nan speur, a's 
(ihealradh i 'san oidhche dhùdarra 
gheamhraidh mar dhealan air beinn an 
fheidh. 

I Chuir High Coinneacli a sin fios a 
mach fad agus farsuinnfeadh Alba thun 
pan diucanan, iarlacban, agus tighear- 
ban, tigbinn a chumail cuirm agus 
cuideacbd ris, mar onair dha-fbein, 
agus mar tboileacbadb dLiaibbsean, aig 
feotbas an treuntais agns an gaisge, ri 
linn bbitb 'cur as dha na Piocaicb. 
Tbainig na h-urracba mora agus rinn- 
eadb cuirm mbor, mhor, eir an coin- Sgeadaicb an greigbear e-f bein anns 
an deise bboisgeanta a rinneadb eir 
bian nam bradan/ 'Nuair a bba na b- 
uaillsean 'n an suidbe aig an dinnteir 
cbaidb e tbun uinneig an Rigb agus 
sbeid e 'n trombaid, agus gbLaodb e le 
gutb ard, " A Rigli Cboinnicb, sgrios 
na Piocaicb ! cuir as daibb ! na fag 
anara beo dbiu. Is mise teacbdaire 
'tbainig a nuas o neamb leis an teacbd- 
aireachd seo tbugad-sa agus bitbidb mi 
nis a tilleadb a suas an taobb a tbainig 
mi." Slieall na b-uaiilsean eir an 
Rigb agus eir cacba cbeilc, agus sbeall 
an Rigb orra, acb cba d' tbuirt duine 
diog. Labbair a sin mac an Rigb agus 
tbuirt e, "Nacb coir coimbead a macb 
fiacb coid e"m fuath tba siod, no fiacb 
coid e is matbas dba." " Is coir coimb- 
ead a macb gu dearbb " orsa na 
h-urracba mora. Nuair a sbealladb a 
mach bha an greigbear a suas ri aghaidb 
na beinne mu cboineamb taigh an Rigb. 
Dbearc'ad air gus an deach e as an 
sealladh. Thill iad a sin is taigh. " Tba 
siod fior gu leoir a Rigb Cboinnicb. Tba 
aingeal o neamb a siod gu beucaidb. 
Toisich thus air na Piocaicb agus bitbidb 
sinne leat agus cha'n fbag sinn Piocach 
beo an Albainn." 

Sgaoil na h-urracba mora dacbaidh 
a chruinneachdadh an cuid sluaigb agus 
airm. Tbainig iad adb ionnsuidh an 
Righ le'n coisridhj le'n eachraidh agus le 'm marcraidb. Shin iad fhein 
agus an Rigb a sin air na Piocaicb 
gus nacb d'fhagadh Piocach beo 
as an deogbaidb an Albainn. — Sin an 
sgrios mu dbeireadh a thugadh eir na 
Piocaicb. NAIDHEACHDAN. 

Bhrist teine macb ann am Boston, a 
rinn mor chall araon do bbeatha dhaoine 
agus do cheannacbd. Cba mu'n cuairt 
do ochd ciad taigh a' losgadh — a chuid 
bu mho dhiubb, taighean maileirt. 'S 
gann gu'n deach roineag chloimhe fha- 
gail am baile Ehoston, gun losgadh. Ni 
rao a cba brogan (no leathar gu an 
deanamb) fbagail. Ged a cba na h- 
urrad de thaighean a' losgadh, cba 
robh acb mu'n cuairt do dha chiad 
pearsa gun dacbaidh an deigh an teine 
— oir, mar a dh' ainmich sinn 'siad na 
b-aitean maileirt a cba 'm milleadh. 
Cba, aig a chuid a's lugba, luach ceithir 
fichead muillean dollair airgid a chall ! 

Cba sluagh a chiurradh an la roimhe, 
aig Bail'-Eoghainn faisg air Inbhir- 
feotbarainn le da charbad iaruinn a 
bhuail a cheile. Cha deach gin a 
mharbhadb,ach cbabcag'ancbnainibean 
a bhristeadh. Gu sealbbacb^ bha leigb- 
ich air a' charbad aig an am, agus 
chleachde'eolasguduineil — niachoisinn 
da mor chliu o gach neach. Cba bu 
luaithe "'cho-bbuair' na carbaid na 
chuireadh dealan-fbios do Inbhirnis a 
dh'innseadh an tubaist. Gun uin a chall 
cha carbad Ian lucbd oibreach a chur gu 
Bail'-Eoghainn, agus cha b' fhada 
'bhathas ag cur gach ni 'n a aite fein. 

Bitbidb ar liicbd-leughaidb toil- 
ichte cbluinntinn gu'm bheil am fior 
Gbaidheal Alasdair Mac-Neacail, am 
fear lagba, a' dol a dh' fbagail Dhun- 
Eidin do aite na's fearr da. Tba fios 
aig ar leughadairean cheana, air cho 
measail 'sa tba e air a' Ghailig; agus 
gun teagamb bi deagh chuimbne aca 
air " Ruatbar Mhic-Mhuirich," eadar- ■ 
theangaichte leis-san, agus clo-bbuailte 268 AN GATDHEAL. Dara Jlios a' Glieamhraidh,l872. 'sa' cLoigeamh aireamh de'n Ghaidii- 
EAL. Tha c dol do shiorramaclid 
Kirkcudbright, gu dreucbd moran as 
tairbhiche na 'dhreuchd an Dun-Eidin. 
'Se Mac-Neacail a shuidh an uiridh 'sa' 
chatliair aig coinncamli bhliadhnail nan 
Gaidbeal, an Grianaig, 's air deireadb 
oran a cba dbcanamb air son an aobbair, 
blia'n rann sec : 
" 'Si ar durachd do Mbac-Neacail, 

Gu'u ruig e dhacbaidh gu sabbailt; 

Tba ar suil ri 't'baicinn fbatbasd 

'Na sbuidbe an catbar is airde." 
Tba e gu "suidbe an catbar is airde" 
gun dail, agus tba sinn cinnteacb gu'm 
bbeil dcagb-dburacbd gacb Gaidbeal 
maille ris. 

Mar cbitbeadb ar lucbd-leugbaidb 
litir a' " Ghille Dliuibb " 'san 
aii'eamb mu dbeireadb de'n Gbaidb- 
eal, tha Gaidbeil Gbrianaig a' stri ri 
ComunnGaidhealacii a cbur suas anns 
a' bbaile sin. Gun teagamb sa bitb 
bbiodb e gle iomcliuidb gu'm biodb ni- 
eigin de'n t-seorsa ann am baile anns 
am bbeil na b-urrad de'r lucbd-dutbcba 
ri Grianaig : cba'n e nibain gu'm bbeil 
e ioracbuidh, acb gu'm bbeil e nair nacb 
robb e ann o cbionn fbada. Air an 
aobbar sin, tba sinn an dòcbas gu'm bi 
comunn maiseacb Gaidbealacb an Gria- 
naig gun dail, agus nacb bi na Gaidbeil 
dearmadacb air fritbealadb air anns 
gacb duigb 'n an comas. 

Cba an long a' '■'■Forest chief' a 
Halifax a cball air eilean lie. Bba i (\ tigbinn a America Ian de gbràn Im- 
seanacb, do cbcann tuatb Eirinn. Bia 
i air a' luasgadb leis an stoirm gbailbl- 
eacb fad na sligbe a' tigbinn ; acb ar 
d'i bbi gu malb air a b-agbaidh troimh 
na cbuan Eirinneacb, cba i dhetb a 
sail, cba' lucbd troimh-cbeile, 's laidb e 
air taobb an fbasgatb air mbodb 
agus gur gann a gheobbadb a sail 
greim ged bbiodb e fiatbacb. Fbuair 
a sgioba uile — acb aon fbear — air tir. 
Ged bba iad air dbrocb gbreigbeadb, 
fbuair iad gacli corabnadb an *' eilean 
glas an fbeoir," agus a sin cbaidb iad 
do Liverpool. 

Bba 'n cruinneacbd anabarracb tair- 
bbeacb an America air a' bbliadbna seo 
— a' leitbid de bbarr cba cbuimbneach 
leinn, eadbon da cbiad a's da-f bicbead 
muillean buiseil. 

Tba'n aimsir gle cbaocblaideach 
daonnan — tbeagamb raaduinn gbrian- 
acb, bblatli, a's uisge 'm anmocb ; no 
lianagaicb sbneacbda 'sa' mbaduinn 
a's aiteamb am oidbcbe. Tba'n cruin- 
ncacb daor ; tba mbin bbo ocbd tastain 
diag a's sia sgillinn gu nota 'm bolla. 
Tba pris mbor air feudail a's meanbh- 
cbrodb. Tba'n fbeoil fuatbasacb daor 
— cbo daor agus gu'm bbeil moran 's 
na bailtean nacb eil comasacb air a 
faigbinn idir. Tba'n gual cbo daor 
agus gu'm bbeil mor fbarmad aig 
muinntir nam bailtean ris an fbeadh- 
ainn aig am bbeil pailteas moinc air 
an diitbaicli. NUADH ORAN. 

Air a dbeanamb Do Eiridb a macb America, le Dunncbadb Ceanaldeacb 
Maigbistirsgoil 'am Meileart. 
Luinneag 
Hem lil o lil lio ro bi, 
Hera lil lil bo ro bi, 
Hem lil o lil bo ro bi, 
Gur coma ro cboma leam cogadb no sitb. 
'S c cogadb dubb, deuracb, na b-eiridb a macb, 
A tbòisicb gun aobbar cbum daoine 'sgatb as, 
Air an t-seacbdamb-ceud-deug do INIbac Dbe 'tbigb'nn a flath, 
Ccitbir deug 'us tri ficbcad air imeacbd a seacb. Gheamhraidh, 1872. AN GAIDHEAL. 2G9 Eadar Mòr Bhreatunn 's America thall, 

Mu chisean beag eigin a dh' fheuraadh an t-arm, 

A choimhead a sith-thaimh 's gach tir a ta ann, 

'S a chomhrag nan Innseanach dhionadh an ceann. 

Cha-n iochdadh na h-ioclulrain ud cisean no cain, 

Ach bhitheadh iad neo-cheangailt' ri Sasunn 's ri 'gnatb, 

A reachd no ceart-cboir-sa cba deonaicbt'gu brutb, 

A dbionadb 's a cbòmbrag a' cboir ann an Uximb. 

Bu tair leis an uacbdaran uasal, an Eigb, 

'S le' cbomhuirlicb uile nacb buidbinnt' a' cbis ; 

Ged nacb robb i gu sta-san, no db' aracb na riogb'cbd, 

Acb cbum am maitb fein, ged nacb b' leir dhoibb a brigb. 

An sin cbuir a Mboracbd dream f bogbkiimte nunn, 

Gu sitb-reite a cblosdadb 'us cordadb air suira, 

A bbitb'db gu'm maitb fein 's nacb èignicbt' tbar tuinn, 

Acb db'aicbein na b-eucoraicb, 's db' eigb combrag ruinn. 

An tratb nacb robb againn acb catbacb' no call, 

An diitbaicb mbor agbrabor, 's na pbaigb sinn d' a ceann, 

'Se rogbnuicb sinn eiridli, o'n b'cigin bba ann, 

'S gu'ra faiceadb na reubalaicb eucbdan ar lann. 

An cuaLa riamb combrag na's bronaicb na tb'ann, 

'N tratb b' eigin do Dbeors' dol a stroicimli a chlann, 

Rinn an dion ann a cbleit anns gacb greadan o naimb 

'S a thug eideadb 'us Ion doibb 'n tratb b'og' 'us a b' fhann. 

O an-iochd nam Frangacb cbaidh 'n dion anns gacb cruas, 

O Spainticb, o Gbiosaicb, 'so Innscanaich ruadb' ; 

Cbaidb an sitb 'us an saorsa a sliaoradb le buaidb, 

Ged a cbaidb an claonadb gu baotbail gu fuatb. 

Acb db'fbas iadsan uaibbreacb, 'us uailleil a 'n stor, 

'8 an cridbe niear, reauibar, le gean agus sogb ; 

Air cbor 's gu'n do cbuiticb le dùracbd an dorn, 

Do mbatbair an diitbcba, a cbuinn doibb an t-or. 

'S ann a db'f baodar an donas a cboimeas gu leir, 

Ris a' mbac struitbeacb òlnibor bu gbòracb 'na bbeus ; 

Ged bu mbuirneacb diia 'atbair le b-aidbear 'us speis, 

Cba-n fbogbnadb sud dbasan acb a pborsan dba t'bòin. 

'N tratb sbluig' a mbi-stuamacbd o'n truagban a mliaoin, 

Tbug gainne agus dolum dba eolas maraon, 

Air easumblacbd dbasan a db' hraicb e maotb, 

'S a tbaisbein dba grks gu ro gbairdeacbail, caomb. 

Ghrad tbeicb e gu 'atbair gun spionnadb gun treoir, 

'Nuair bba e 'dol bas anns an fbasacb gun Ion ; 

Am broineagan groda 'na eillbireacb broin, 

'S a' toirmeasg a cbantainn a mbac dbe na's mo. 

Tbuit an t-iompaicbte truagb ann an luaitbre air an fbeur, 

A' guil 'us a' caoineadli 's b'e aogasg an t-eug; 

Ag aidmbeacb a dbòbbearta mora gu leir 

'S ag guidbeadb lan-mbaitbeanais, 's gealladb nacb treig. 270 AN GAIDHEAL. x)an> M.,V 0>.ea...,dMS7. 

S amhail sin 's mar a tharlas do'n ghraiag ud fa dheoidh, 
Ge h-uaiblireach ro statoil an tabhachd 's an treoir; 
Feith, 'us chitear iad fliathasd a' gal 'us a' bron, 
Air son gach mor thruaighe thug uaill ann an coir. 
Nach iomadh ceud curaidh thug cuiridhnean ard, 
Do'n bhuidhinn an-fbcile nach toilleadh a bhaigh ; 
Gu tighinn fo fiiasgath am brataich 'us tamh, 
O dhortadh na fohi, "s bhi tairis an saimh ? 
Nach cruaidhean cridhe, gun tiomachadh riamh, 
'S blii 'faicinn an daoine nan slaod air gach sliabh ; 
'S gun truas aig an cairdean do'n arahghar o chian, 
O'n chaidh an truailieadh le fuath 'us drocli mhiann? 
Nach amaideach, gorach, an doigh air an d' fhas, 
lad cairdeach ri'n naimhdean, 's nach ann air an gradh ; 
A tha iad 'g an comhnadh gach lo' anns a' bhlar, 
Ach chum 'us gu'n deonaicht' dhoibh coir ann an ail' ? 
Nach lionmhor an truaighe o'n ghluais iad a mach, 
Tha 'm fearann gun bharr, 'us tha'n tain 'gan sgath' as ; 
An treudan 'nan spoHaibh aig oigridh nam Hath, 
'S gun eideadh no comhdach tha 'n ton anns a' chath? 
Cha-n'eil luibh ann an achadh, no 'machair, no 'm beinn, 
Bha eifeachdacli, fallan, an galar no'n tinn. 
Nach deachaidh a tliachdadh, 's a chasgairt gun fhoinn, 
O'n thoisich a' charraid le gasraidh na foill. 
Chaidh toradli na coille an gainnead gu leir, 
'Us thoirleura gu làr ann an ciiirahaig 's nan ceir, 
Cliaidh ceairdean, 'us malairt, 'us ceannachd gun fheum 
'Us miltean a chreachadh 'bha gaisgeil gu heuchd. 
Ged thug iad 'n an triuir uainne diibhlain nan lann, 
'S ged fliuirneisich Duidsich dhoibh fudar nach gann ; 
Cha gheill sinn, ach buaidhichidh suas thar an ceann, 
'S mar cliomhar' buaidh-laraich bithidh liiblirais ri crann. 
Tha n ionmhas 'g a trà'ihadh gach la do na sloigh, 
Tha coimhead na Uirach 's o ghàbhadh thigh'nn oirnn ; 
Ach chi sinn an la nach aidhearach gleois, 
Luchd dhusgaidii na tuaireip, 's cha truagh leinn an dcoir. 
An tsùil a ni faiioid, air 'athair caomh fiiin, 
'S tha 'tabhairt da mhailiair gach tiiir 'us mi-gheill, 
Ni filliicli an fhasaich an cràdh' as a cheil', 
'S na h-iolairean oga dhiubh Ion agus beidh. 
Mhallaich an alhair, 's cha d' bhcannaich iad riamh, 
Am mathair a dh' fliòir air an dòlum gach iall ; 
Ann am fradharc cho ard 's nach b' aill leo an riar, 
O'n dh' fhas iad ro làidir air tailleandi namh fial. 
Fhuair gionach 'us sannt ann an cridheachaibh cruaidh, 
'S nacli toilislit' gu briith iad na 's mo na 'n uaigh ; 
A dh' fliàsas nis torrach cur chorpaibh an t-sluaigh, 
'S gheibh a'cldarsicli 's am foghnan, 's an ros caithream buaidh. 
{Gu bhi air a leantainn 'san ath aireamh.) ENGLISH DEPARTMENT. DECEMBER, 1872. GAELIC LORE. 

Whilst we are keenly alive to the 
rights and interests of the Gaelic race, 
and ready at all times to do battle with 
those who traduce or contemn our 
people, we are also solicitous that 
Highlanders should manfully discharge 
the duties Avhich they owe to the rest 
of mankind. Celtic mind has shone, 
no doubt, in every department of 
thought, as certainly as Celtic vigour 
and skill have accomplished their fair 
share of the physical work of the 
world ; but we are self-abasing enough 
to confess that, of the purely charac- 
teristic products of Celtic genius, which 
are in an especial degree incorporated 
with the Gaelic language, compara- 
tively little V^s as yet been contributed 
to the common stock of human know- 
ledge. Every intelligent Highlander 
knows that, whether we refer to the facts 
or the ideas, the philosophy or the 
fancy, or limit our thoughts to the 
mere etymology of the language, there 
is a vast amount of treasure among us, 
from want of which pliilologists, ar- 
cha3ologists, historians, ethnologists, and 
sociologists are at a loss. Numbers of 
these builders of science and philosophy 
are looking across the mountains and 
the seas to the Highlands of Scotland, 
to Ireland, to the Isle of Man, and to 
"Wales, but particularly to those who 
speak the Gaelic language, for assist- 
ance which Celts alone can afford. 
This is an important fact in the high 
intellectual commerce of men ; and 
although it may be somewhat depress- 
ing to think that we have been so 
remiss in times past, as in any measure to neglect this part of our work, it is 
encouraging to those who have struggled 
against an evil anti- Celtic current of 
tliought, to find that their countrymen 
are so much looked up to in the world 
of intellect. One of the most common 
reproaches with which Highlanders 
were wont to be assailed was, that 
there was nothing of value in the 
language which they spoke. It did 
not matter much that this allegation 
was made by persons altogether incom- 
petent to pronounce a worthy opinion 
on the subject, the opinion was all the 
more positively asserted, that it was 
becomingly fortified by the most obdu- 
rate ignorance. It has repeatedly 
struck us as very remarkable that 
persons should so often feel themselves 
competent to pronounce judgment in 
Celtic matters, even when their own 
ignorance was most palpable. As if 
the Goth should say, "I know nothing 
about the matter, therefore there is 
notiiing in it." There is a very 
important question connected with this 
assumption, to which we may, at some 
future time, call attention. How did 
this assumption arise? Was it a mere 
intellectual mistake, or a criminal 
policy? A curious example of the 
potency of this assumption occurred in 
the leadino; columns of the Scotsman, 
when the Irish Land Question was under 
discussion, some time previous to the 
passing of Mr Gladstone's great Land 
Act. The Scotsman editor has long 
been notorious for his furiously hostile 
feelings towards Irish Celts, as well as 
towards Highlanders ; and at that time 
he was violently opposed to anything 272 THE GAEL. Dec, 1872. j being done to modify for the better a 
system of land occupancy, wliich was 
rapidly desolating the country. So, 
when hard pressed by certain Scotch- 
men, who spoke from personal know- 
ledge of Ireland, tlie editor carried out 
the assumption of which we have been 
speaking, the length of saying, that 
personal knowledge of Irish affairs was 
a positive disqualification. This, of 
course, was only saying, in his own 
way, what numbers of others had felt. 
It must, however, have been accepted 
by the Scotsman and his clients, as a re- 
markable evidence of the perverseness 
of the human mind — of the law-making 
mind in particular — that the House of 
Commons, with Mr Gladstone at its 
head, acted on the opiniohs of those 
qualified by personal knowledge, rather 
thanuponthesuperior judgment of those 
far reaioved from the force of facts. 
This is more than a curiosity : it should 
be a warning to those who fortify 
themselves in their strongholds of pre- 
judice and ignorance, and should make 
them a little less confident of the power 
of the assumption before us. They 
may, like the Scotsman, have to bow 
down before the hard and unpalatable 
facts, wlicn the submission will be a 
humiliation and a reproach. Better for 
them to think beforehand, even if they 
should have to acknowledge the force 
of facts, and bow to reason rather than 
in ignoble defeat. Just as certainly as 
the opinionistson the Irish Land Ques- 
tion had to bow before the obnoxious 
facts, so will the contemners of High- 
landers, their speech and their polity, 
have to give way to the force of facts 
already acknowledged by the most 
enlightened men in Europe. 

It is in reference to these facts that 
Highlanders are now called upon to 
gather up all their lore ; to stereotype 
for distant and future generations the 
thoughts which glowed in the bosoms 
of their forefathers ; to preserve their 
speech from decay ; and to let the wide world have the benefit of the "light of 
other days,'' which that speech alone is 
able to shed upon other languages, his- 
tories, and peoples. Highlanders must 
essay a suitable response to these de- 
mands ; and, in order to do this, there 
must be some recognized organization. 
Highlanders must come to an under- 
standing as to what it is exactly that 
they are to contribute to the general 
stock of knowledge. They must map 
out the field from which they are to 
reap, and they must look for the 
reapers, and assign to each, if possible, 
his own work. 

This is work, it will be seen at once, 
worthy of philosophers and of patriots. 
It will be a great part of the vindica- 
tion of the Celtic character which they 
owe to themselves. And, in labouring 
to confer benefits upon others, we shall 
be doing something towards removing 
that self-esteem of our people, from the 
depression of which, more than from 
anything else in themselves, they have 
fallen behind in the world's march. 
After being so often and for so long 
told that they were of no value, and 
that their chief mental possessions were 
drags upon them, it must have an en- 
couraging eflTect upon them to be told 
that they and those possessions are 
valued by the most competent judges. 
They are an important portion of the 
human family ; their ideas are valuable, 
their imaginings, even, are in requisi- 
tion, and the world waits until their 
speech sheds its light on the path of 
human progress. In a thousand ways 
will these convictions put fresh energy 
into their hands, and send commercial 
life through the Gaelic communities of 
the north. A very large proportion of 
our duty to ourselves is pertbrmed im- 
mediately towards others. We sow 
the seed, in the shape of duty, in other 
men, and the fruits fall, in course of 
time, ripe into our own laps. 

To the curious, to the leisurely, to 
the intellectual all over the Highlands, THE GAEL. 273 we would appeal, to gather up the lore 
which lies thick as autumn leaves 
around them, and help us as a people 
to discharge the duty, and sow the par- 
ticular seed of which we write. No 
doubt there are difficulties in the way. 
One of the results of the systematic 
repression of everything Highland has 
been that the poor people shrink from 
acknowledging what they know, and 
from exposing themselves to the ridi- 
cule of their more egotistical neighbours. 
Hence, tlie secretiveness which every 
collector of sgeulachdan has found barr- 
ing his access to the Highland mind. 
And what has been induced by fear of 
the ridicule of the profane has been 
strengthened ])y the denunciations of 
some of the clergy. From Carswell 
downwards, numbers of the most re- 
vered among our Highland ministers 
have denounced as sinful the practice 
of devoting to sgeulachd, the time due 
to religious duties. This gave a kind 
of religious sanction to the criminal 
philosophy invented by the enemies of 
the Gael, for their own selfish purposes. 
Hence, in a great number of instances, 
it is only by stratagem, that the best 
repositories can be got at. But things 
Lave materially altered : among the 
most able and zealous advocates of 
the claims of everything distinctively 
Celtic, we are now able to class num- 
bers of our Highland clergy of diflfer- 
ent churches. The ban of the church 
may be said to have been removed, 
when Dr MacLauchlan, Dr Clerk, Mr 
Stewart, Mr Mackenzie, Mr Cameron, 
Mr Ross, Mr Blair, and numbers of 
others come forward to recommend the 
study of Gaelic literature. The devo- 
tion of these men to the inspired "Word 
of God has only intensified and ele- 
vated their appreciation of the treasures 
which God has oifered to the world 
through the medium of the Celtic mind. 

Notwithstanding the opposition pro- ! 
voked, at the time, by Macpherson's 1 
Ossianic publications, they set in motion i a regular succession of influences which 
Mammon has not been able to stop. A 
striking eflfect appears in Scandinavia, as 
we write : the second Oscar ascends the 
throne of Sweden. Napoleon the Great 
carried the Highland poems of Ossian 
about with him as if they afforded him 
the higliest models. Bernadotte called 
his own son after Ossian's son, and he 
again gave the same name to his son, 
now Oscar ! These poems have over 
and over again been translated into 
French. >So they have into Italian and 
other languages ; and, as we mentioned 
in our October issue, Signer Priolo, an 
Italian artist, has, as he says himself, 
discovered in Ossian a rich mine for 
pictorial illustration, and he has set 
about working the mine. AVe wish him 
success. Dr White, of Waterford, a 
professor of music, has adapted Comala 
for the stage, producing a beautiful 
opera, with airs, and pictorial scenery. 
"We hope to be able to make fuller 
reference to Dr White's version of 
Comala in another issue. Mr Camp- 
bell, of Islay, has, by his labours, placed 
our most simple tales on a level with 
those which the Brothers Grimm have 
rescued from decay in other lands ; and 
whilst he has himself saved a large 
mass of matter from oblivion, he has 
raised, as we may say, the market value 
of what has yet to be gathered, and en- 
couraged others in the same work. 

But we have outrun our space ; and 
all we shall say further is, " Let our 
Gaelic friends do their duty to them- 
selves and to other races, by rescuing, 
as quickly as possible, those treasures 
which will prove a gain to others, and 
a credit to themselves." THE PLACE OF THE CELTIC. 

(From a forthcoming work, entitled a 

" Survey of the Celtic Languages," 

by the Rev. William Ross, F.S. A.S.) 

If we cast our eye over a linguistic 

map of the world, we cannot fail to 274 THE GAEL. Dec, 1871. note that there exists a vast number of 
languages, and that all of them have 
certain geographical relations to each 
other. AYe are not warranted to con- 
clude that because of their proximity to 
each other, they are on that account so 
intimately related as to be one in struc- 
ture or form — one in the materials of 
which they are composed, nor yet one 
in the sense of a common progeny, with 
diverse lineaments, owning a common 
parentage. Such a conclusion can only 
be arrived at on scientific grounds when 
the science of language shall have 
attained its majority, and the languages 
of earth have been analysed and com- 
pared. A careful and accurate study 
of any one form of speech will lead us 
to see, that, although the great bulk of 
the language may consist of materials 
of native growth and character, yet a 
considerable portion is to be traced to 
the incursion of materials that are of a 
mixed character — some bearing marks 
of a kindred, and some clearly of a 
foreign extraction. If we extend our 
inquiries to several languages, we obtain 
precisely similar results. The farther 
we extend our survey the more likely 
are Ave to obtain large and reliable data 
upon which to found a safe induction. 
A tolerably accurate survey of the lan- 
guages which abound on the face of the 
earth has led to the discovery of three 
extensive groups or families of lan- 
guages, each family having its own 
native character, qualities, and genius. 
These are the Aryan or Indo-European, 
the Semitic, and the Turanian or AUo- 
phyllian languages. How far these 
families arc, if at all^ related to each 
other, the future of our science must 
show. The question is foreign to our 
present inquiry. It is enough for us to 
know that the Celtic language possesses 
characteristics wliich enable us to fix 
its place in the Aryan or Indo-European 
family. It cannot be without interest 
to us to inquire how, and by whom, it 
was discovered that our language had its legitimate place among the Aryan 
tongues. The discovery was not made 
by any merely Gaelic or Cymric scholar. 
Our native scholars, with one notable 
exception, the distinguished Edward 
Lhuyd, the author of the " Archasologia 
Britannica," were busily engaged for 
many years in endeavouring to prove 
an intimate connection between the 
Celtic languages and the Semitic family. 
In the early stages of philological 
studies, most linguists laboured long 
and diligently to show that their native 
tongue was the primeval speech, or at 
all events closely allied to it. Our 
Celtic scholars were no exception to 
the general rule. It is but just to the 
memory of Lhuyd, our first and perhaps 
greatest Celtic scholar, to observe that 
in his " British Etymologicon, " he 
clearly pointed out the affinity between 
the Celtic and such Indo-European 
languages as in his time attracted the 
attention of learned men. It is possible 
that an intimate connection may yet be 
found to subsist between the Aryan and 
Semitic families ; and if so, the Celtic 
may perform no mean service to the 
inquiries that shall issue in this result. 
The efforts of our native philologists 
were at the time, to a large extent, 
labour in vain. The discovery that 
helped to place the Celtic in its right 
position was that of the Sanscrit lan- 
guage, which took place in the year 
1808. Previous to that year, it was 
generally supposed that there was an 
absolute distinction in race and lan- 
guage between the inhabitants of Hin- 
dostan and the East, and those of 
Europe and the West. In that year 
the supposed distinction was abolished. 
It was discovered that the Sanscrit, 
though dead for upwards of two thou- 
sand years, was the direct source of all 
the principal modern dialects of the 
Hindoos, while it, moreover, presented 
the closest aflinities to the language of 
Persia and the chief languages of 
Europe. Sir William Jones, the dis- THE GAEL. 275 tinguished founder of the Asiatic So- 
ciety, was the first to point out the 
probable connection which might be 
found to exist between the Celtic and 
the languages of the East. In a paper 
contained in the first volume of the 
"Asiatic Researches" (p. 442), he says, 
" The Sanscrit language, whatever may 
be its antiquity, is of a wonderful 
structure : more perfect than the Greek, 
more copious than the Latin, and more 
exquisitely refined than either, yet 
bearing to both of them a stronger 
affinity, both in the roots of verbs and 
in the forms of grammar, than could 
have been produced by accident; so 
strong that no philologer could examine 
all the three without believing them to 
have sprung from some common source, 
which, perhaps, no longer exists. There 
is a similar reason, though not quite so 
forcible, for supposing that both the 
Gothic and the Celtic, though blended 
with a different idiom, had the same 
origin with the Sanskrit. The old 
Persian may be added to the same 
family." 

The next in order who secured the 
attention of scholars to a consideration 
of the question was Dr Pritchard, the 
celebrated author of a work " On the 
Varieties of the Human Race." We can- 
not value too highly the service which 
he rendered to the Celtic language by 
the publication in 1832 of his Avork on 
'^The Eastern Origin of the Celtic 
' Nations." He says — " It will more 
\ evidently appear, if I am not mistaken, 
I that from the Celtic dialects a part of 
the grammatical inflections, and that a 
very important part, common to the 
} Sanscrit, the Eolic Greek, the Latin, 
and the Teutonic languages, are 
capable of an elucidation which 
they have never yet received." The 
line of evidence followed by Dr Px'it- 
chard, and the materials produced, 
were of such a character, and in 
such quantity, as to satisfy the most 
sceptical that the Celtic must find its place in the numerous cluster of 
speeches embraced by the Indo-Euro- 
pean tongues. The forty years that 
have elapsed since the publication of 
his work have only helped to confirm 
the position he had taken up, and 
largely to add to the evidence submit- 
ted by him. To his labours we are 
indebted for the first rational and 
scientific investigation as to the origin, 
place, and relations of the Celtic lan- 
guages. The study of the Celtic now 
received a new impetus, and in the 
right direction. A singularly clear 
comprehensive, and scholarly review 
of Dr Pritchard's book, by the late 
Rev. Richard Garnett, of the British 
Museum, in the British Quarterly Re- 
view for September, 1836, and valuable 
articles on the languages and Dialects 
of the British Islands, by the same au- 
thor, in the first and second volumes of 
the " Proceedings of the Philological 
Society of London," thoroughly con- 
firmed Dr Pritchard's conclusions, and 
supplied fresh and valuable materials, 
which rendered conviction irresistible. 
" Till lately," says Mr Garnett, speak- 
ing of the Celtic dialects, " they 
were supposed by various emi- 
nent scholars to form a class apart, 
and to have no connection whatever 
with the great Indo-European stock. 
This was strongly asserted by Colonel 
Vans Kennedy, and also maintained, 
though in rather more guarded terms, 
by Bopp, Pott, and Schlegel. The 
researches of Dr Pritchard in the 
"Eastern Origin of the Celtic Nations," 
and of Professor Pictef, of Geneva, in 
his truly able work " Sur I'Affinite des 
Langues Celtiques avec le Sanscrit," 
may be considered as having settled 
the question the other way, and as 
proving satisfactorily that the assertion 
of thephilologistsabovementionedjwere 
those of persons who had never pro- 
perly investigated the matter, and were 
consequently incompetent to decide 
upon it. The demoustratioa of Pictet 276 THE GAEL. is so complete that the German 
scholars, who had previously denied 
the connection, now fully admit it, and 
several of them have written elaborate 
treatises showing more affinities be- 
tween Celtic and Sanscrit than perhaps 
really exist." (Philological Essays, p. 
147.) The result of the publication of 
the works of Dr Pitchard and Pro- 
fessor Pictet were of the most satisfac- 
tory character, and finally established 
the position of the Celtic as one of the 
Aryan tongues. At the same time, it 
must be conceded that several very 
striking coincidences between the Cel- 
tic and the Hebrew have been pointed 
out, while it is undeniable that the 
evidence hitherto adduced in support 
of the great mass of alleged resem- 
blances is unsatisfactory, and, in not a 
few instances, entirely illusory. 

The Celtic language possesses for us 
not merely a general, but a special and 
deep patriotic interest. It was among 
the first, if not the very earliest, to part 
company with its kindred, and to re- 
move from the ancient fatherland. It 
was among the first to furnish names 
for the beetling cliffs, towering bens, 
shaded valleys, flowing streams, wind- 
ing pathways, and thriving homesteads, 
of the continent of Europe — names 
which may even yet be distinguished 
as underlying the superficial deposits 
of Teutonic, Romanic, and Slavonic 
designations. Its vocabulary also sup- 
plied no small number of the terms that 
describe the social relations, and the 
arts of husbandry and war. As the 
parent imparts his lifeblood to his off- 
spring, and the pioneer the results and 
value of his discoveries to his succes- 
sors, so did the Celtic tribes hand over 
their treasures to those who tracked 
their footsteps and took possession of 
their lands and homes. These coura- 
geous and numerous tribes formed the 
van and centre in the great exodus of 
the European nations from their home 
in the East. They were impinged upon by the Teutons on the North, by the 
Greeks and Romans on the South, 
while they were pushed forward by the 
lower Teutonic, Windic, and Illyric 
tribes, which took up the rear. The pres- 
sure of these various migrations drove 
the Celts to the West, and their further 
advance was for a time stopped by the 
Atlantic ocean, and their colonisation, 
by the occupancy of Great Britain and 
Ireland. 

COHHESPOHDENCE. 

Sir, — I hear that the Rev. Archd. 
Farquharson is trying to stir up the 
Highland people to make an efitort to 
establish a Gaelic professorship in one 
of our Scottish Universities. It is high 
time that areally serious effort were made, 
and every true Highlander will wish 
Mr Farquharson God-speed, and hope 
that his efforts will meet with the most 
brilliant success. And it is to be hoped 
that such success will be the means of 
rescuing the Gaelic language from the 
contempt in which it is too frequently 
held by so many of those of whom 
better might have been expected. 

If we contrast the conduct of the 
Welsh people in regard to their lan- 
guage and the conduct of the High- 
landers in regard to theirs, I am afraid 
the contrast willnotredound tothecredit 
of the latter. The Welsh, although 
away from their own country for years, 
ay, and even for several generations, 
in Liverpool, London, or elsewhere, 
teach their native language to their 
children with a noble patriotism and 
true fidelity. Many Highlanders, on 
the contrary, even when residing in 
their own country, and amongst a Gaelic 
speaking people, if they think them- 
selves in any way better than their 
neighbours, seem (with the most con- 
temptible snobbishness) to consider it 
I quite beneath their dignity to allow 
their children to learn Gaelic, as if they THE GAEL. 277 , considered the Gaelic people a con- 
quered and subjugated race ; and a 
most downtrodden and ill-used race they 
undoubtedly are in many respects. 
Even men whose chief claim to distinc- 

j tion is derived from their knowledge of 
Gaelic, have yet exhibited so much 
contempt for the language from which 
they derive their fame, as to deem it 
quite unworthy of the trouble of teach- 
ing it to their children. If such be the 
example of men of learning and distinc- 
tion what can you expect of mere 
shoddy upstarts? How much of the 
blame for this shameful state of matters 
rests with the mitural leaders of the 
people, the landlords ? — how much Avith 
their hired leaders, the clergy ? — I will 
not venture to say. This much we know, 
that some of the ministers would evi- 
dently be very glad to get rid of the 
language altogether. And of the 
landlords (with a few noble ex- 
ceptions, such as the Duke of Athole, 
Cluny Macpherson, and a few others) 
how few of them know a single word 
of the language of the people by whom 
they are surrounded, or teach it to their 
children ? Oh, but you will say, they 
are too busy " preserving their game 
and collecting their rents to think of 
anything so contemptible as the 
Gaelic!" And yet, forsooth, they 
plume themselves on being chiefs and 
leaders ! How can they be chiefs 
among, or leaders to, a people with 
whom they have so little sympathj', so 
little in common, whose very language 
they do not understand ? But surely, 
notwithstanding much game and greed, 
there are still some true patriots 
amongst the landlords. And, I believe, 
notwithstanding much indolence, tradi- 
tional nai'vowness, Jaissezfaire, and even 
snobbishness, there are many public- 
spirited men amongst the clergy. But, 

1 if not — if none of the so-called leaders 

I will lead — why should not the people 
take the matter up themselves, and, by 
associatingtogether, stimulate each other in true patriotism and in love of their 
own beautiful language, bidding defi- 
ance to all despisers and oppressors of 
their country and language. Why 
should there not be Gaelic societies in 
all the Highland towns and villages like 
the now flourishing one in Inverness? 

I hope to see much good accrue to 
the Gaelic from your valuable paper ; 
mich also from a Gaelic professorship, 
and even still more from the people 
laking the matter up in a public-spirited 
manner. Have they still patriotism 
enough to do so ? — Yours very truly, 
J. F. 

London, Oct. 30, 1872. A CHALLEXGE TO THE CLANS. 

Shrewsbury, 
13th November, 1872. 

My Dear Sir, 

Following up the offer I 
made in a previous commuuication to you, 
with regard to the proposed " GaeUc 
Comparative Lexicon,'' four more Mackays 
promise to contribute £20 towards it. I 
can rely upon obtaining material assist- 
ance from at least twenty more of the 
same name, of my personal acquaintances. 

Now for the members of other clan 
names to come forward with their counten- 
ance and support. " Who gives quickly, 
gives twice." Should each clan contribute, 
on an average, £50, the work can be under- 
taken and completed. Pray continue 
agitating the scheme. Surely Highlanders 
are not so dead to the value of such a 
work as to hold back, wkcn it is so 
necessary to come forward. — Ever yours 
sincerely, John Mackay. NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

Greexocic. — Gaelic - Soiree. — The 
second Gaelic soiree and concert under the 
auspices of Tir Nam Beann Lodge I.O.G.T. 
was recently held here. Brother Duncan 
Macpherson occupied the chair. After tea, 
the Chairman, Brother Macneil, and others, 
addressed the meeting. To add to the 
enjoyment of the evening, Brothers Camp- 
bell and jMacfarlaue played piobrachs ; 
and Brothers Blue and Black, &c., sang 278 TPIE GAEL. Dec, 187J. occasional songs. All were delighted, and 
the meeting -was a great success. 

Oban. — "\Vc observe that Professor 
Blackie generously offers a prize of two 
guineas to the best Gaelic scholar in Mr 
MacDougall's Gaelic class. The text-book 
is D. B. Maclntyre's songs, and the exa- 
mination is to come off in October, 1873. 
We hope that our friends in other parts of 
the Highlands will take an example of 
those in Oban, and start Gaelic classes to 
qualify themselves in the language of 
their forefathers. 

Grand IIigiii.and Gatiieking. — Asrnay 
be seen from our advertising columns, a 
grand assembly of the natives of Ross-shire, 
in Glasgow, is to be held this year, on the 
27th December, when Kenneth ]\Iurray, 
Esq., of Geanies, will preside. Under the 
presidency of so qualified a gentleman, com- 
bined with the well known enthusiasm of 
the committee and their indefatigable 
secretary, Mr Ross, we have no doubt it 
will be eminently successful : and it only 
remains for us to add that vre cordially 
recommend all who desire to spend a 
happy evening to procure their tickets as 
early as possible. THE TUAM NEWS ON THU GAEL. 
^Ye have this week received from the 
publishers, Nicholson & Co., 7-i Argyle St., 
Glasgow, a copy of a new Gaelic periodical 
or newspaper in Gaelic. It is called "An 
Gaidheal ; Pàpèir Nuaidheachta, agus 
Leabhar-sgeuil Gaidhealach." It is pub- 
lished only monthly, and we are reminded 
that this copy before us is that for Novem- 
ber, by the words, " Ceud mios an Gheamh- 
raidh, 1872." We bid the Gaelic newspaper 
ten thousand welcomes — " ceud mile failte," 
say we, in the language of the Gael of 
Ireland. " Se do bheatha a phapeir nuai- 
dheachta aig teact chugainn a n oir as tir na 
sean-Gaedhal, as tir na h-Albaine, as tir 
Cholumb-cillo, aL'us ar muinlire fein. Sc do 
bhf atha. Is raait linn go bh-fuil tu a lathair. 
Bi slan." We take it as a favourable omen 
this publication from the pens of our High- 
land friends. It will tend to unite the clan 
of the Gael in the North of Caledonia ; it 
will be a mes.=;cngor of fraternity between 
the old Gaels of Eire, or Scotia Major, and 
the younger branch, the Gaels of Scotia 
3\Tinor. 'Ihere was a time when the people 
of Scotland were in accord with the Milesian stock in Ireland. Theyhad a right to be one; 
they were originally of one stock, they 
spoke a common language. Irishmen 
taught them the Christian faith — Coluraba, 
an Irish monk, evangeliaid them. Zona, 
peopled by Irishmen, taught them the arts 
and sciences and religion. The Highland 
Gaels deserve the thanks of Irishmen 
for this example of national life and 
national union. It is a sign of national 
life. It is the expression of national 
unity, to a certain extent, and of national 
life, of Home Pvule — of a people distinct 
from, though united with, the people of 
England. It is an effort to be like Wales. 
Where is Ireland in the race of national 
distinctness? Where is her Irish national 
press? are we fairly snuff'ed out as a 
people ? We are no where. No echo of 
the past bearin<r on the present. No vocal 
link uniting the times of old with the 
glories and the defeats and victories to the 
present %vith its aspirations for unity, for 
Home Rule, and for national life. Is the 
national pulse dead? Is the silent breath- 
ing of dissolution in the throat and in the 
heart of the nation? No Irish voice — no 
pen? No word of the Gaelic? Yes, ÌQ 
Connaught and in Munster there are still 
thousands who are alive, and who will 
foster the dying nation, and will yet 
restore her to a sound healthy existeace. ANSWERS TO CORRESPONDENTS. 

R. M. — Your verses may soon appear. 

S. G. — The "Historical Geography 
of the Clans of Scotland"' is published 
by W. k A. K. Johnstone, Edinburgh. 
The map is well executed, and the con- 
tents to the letter-press varied. The 
price is only 7s Cd. 

" Ddnedin." — You forgot to send 
your name and address. Do so, and we 
may do something for you. 

Letter by Mr Edmunds, author of 
" Names of Places," in reply to Colonel 
Robertson's article in the November 
Gael, shall appear in our next. 

D. W. F. London. — We shall inquire. 

M. Campbell, Cape Breton. — The , 
History of the Isle of Skye, by the late 
Alexander Cameron, is published by E. 
Forsyth, Inverness. Price Gs. 


I Leabh.] TREAS MIOS A' GHEAMHRAIDH, 1873. [11 AlR. AIR CRUINN - MHEALLABH 

SOILLSEACH NAN SPEUR. 

III. Earrann. 

AIR CO-SHUIDHEACHADH BHEX- 
UIS AG US NA TALMEAINN. 
An uair a bheachdaiclaeas sinn le 
curam air na neamhaibli 03 ar ceann, 
far am bheil na milte grian, rionnag, 
agus reult, a' tilgeadh a mach an solais 
air feadh na cruitheachd, agus far am 
bheil iad gu leir air an suidheachadh gu 
h-eagnaidh, agus a' siubhal gu riaghail- 
teacli 'n an cuairtibh eug-samhla fein, 
is ceart a dh' fheudas sinn eigheach a 
mach maille ri SalmaJair binn Israeil 
— " Cia lionmhor t-oibre, a Thighearna! 
ann an gliocas rinn thu iad gu leir," 
" agus molaidh t' oibre gu leir thu." 
Tha cumhacbd neo-chriochnaichte leh- 
obhaih air 'fhoillseachadh d'ar sealladh, 
agus d'ar tuigse, air mhodb miorbhuil- 
each, leis na solusaibh a ta 'triall gu 
neo - mhearachdach 'n an cuairtibh 
sònruichte, agus a ta, mar sin, a' co- 
lionadh na criche air son an d' rinneadb 
iad air tiis! Co, uime sin, aig am 
bheil comus amhairc air na comharaibh 
mòr agus soillseach so, gun a bhi a' 
beachd-smuiineachadh air bith, air 
Ihthaireachd, agus air cumhachd an 
Ti sin, trid am bheil gach ni anns na 
neamhaibh, agus air an talamh, a' co- 
sheasarah? Air an aobhar sin, ''Biodh 
ard chliu Dhe ann am beul nan uile, 
moladh iad e air son a ghniomhara 
treuna — moladh iad e ann an speuraibh 
a chumhachd." 

Air duinn cunntas a thoirt 's an ear- 
rainn mu dheireadh, air an reult Mer- 
curi, on is i a's dluithe do'n ghrein, labh- 
raidh sinn, a nis air Bhenus, an ath reult ann an ordugh. Tha'n reul 
dhealrach so a' cuairteachadh na greine 
ann an cearcall a ta ochd agus tri 
fichead muillean de mliiltibh air astar 
uaipe ; agus tha i a' triall air a slighe 
mu thimchioll ceithir fichead mile de 
mhiltibh anns an uair! Tha i seachd. 
mile agus ochd ceud de mhiltibh troipe, 
a' cur car di air a mul fein ann an 
ceithir uairean -fichead, agus a' crioch- 
nachadh a turuis mu'n ghrein ann an da 
cheud agus ceithir latha fichead gu leth 
de na laithibh againn-ne, iiine a ta 
'deanamh suas na bliadhna aice-se. 'S 
i Bhenus. de gach uile reult, a's faigse 
do'n talamh againne-ne, air an aobhar 
sin chithear mor agus dealrach i an 
coimeas ri aon air bith eile de na reul- 
taibh! Theirear, mar a's trice, an 
reult-mhaidne, agus fheasgair, rithe so. 
An uair a bliios i an iar air a' ghrein, 
chithear anns a' mhadainn i, agus an 
uair a bhios i an ear air a' ghrein, cbi- 
thear air an fheasgair i, corr agus leth- 
bhliadhna m'an seach! — Cha'n 'eil 
Bhenus a bheag ni's lugha na'n talamh 
air am bheil sinne a' gluasad, ach air 
di a bhi ni's faigse do'n ghrein, tha 
barrachd teas agus soluis a' bualadh 
oirre, na tha air an talamh! Ged nach. 
'eil an reult mhaiseach so, aig astar co 
fad uainn-ne ris na reultaibh eile, gidh- 
eadh tha a deax'rsadh agus a soilleir- 
eachd co mor, 's nach soirbh aon ni 
amharc oirre leis na gloineachaibh, eaàh- 
on a's fearr, chum gach ni a bhuineas 
di a chur an ceill le fior chinnteachd. 
Air do na cuairtibh aig Mercuri agus 
Bhenus, a bhi eadar an talamh agus a' 
ghrian, chithear iad a' fas agus a' caith- 
eamh, cosmhuil ris a' ghealach ur! Tha 
na cuairtean anns am bheil iad a' ruith. 280 AX GAIDHEAL. Trcas Miog a' GheamhraiJh, 1S73. CO cumhann, an coiraeas ri cuairtibh 
nan reult eile, 's gu m blioil iad a 
ghnath air am faicinn am fagus do"n 
ghrcin, agus air uairibh tlia iad co fa- 
gus di 's gu'ra blieil a dearrsadh 'g am 
foluch gu h-iomlan o 'r scalladh ! Nach 
leoir na nitbe so chum gliocas neo- 
chrioclinuiclite an Ti a dhcalbb iad a 
dheanamli follaiscach do na li-uile? agus 
nach leoir iad chum toirt oirnne a radh, 
maillo ris an abstol — '• Trc chreidimh 
iha sinn a' tuigsinn gu'n do chruthaich- 
eadh na saogbail tre fhocal De, air chor 
do nach drinneadh nanithe achitbear do 
nithibb a bha ram faicinn.' --Eabh.xi.r;. 
Labbraidh sinn, a nis, rau"n tahvmb, 
a ta n a reult cosmhuil riusan a dli' 
ainmich sinn agus a' siubhal iiurn 
cuairt do'n gbrein ann an am suidbicbte! 
Is ball cruinn an talamb, a ta dluth air 
ochd mile de mliiltibb troimhe, agus 
CÒÌ2 thar fbichead mile de mbiltibh 
mun cuairt. Tba e "siubhal mu'n 
cuairt do'n ghrein ann an cearcall, a 
tba ccithir fichcad, agus coig muillean 
deug de mbiltibh air astar uaipe : agus 
gabliaidb e tri cheud, tvi fichead, agus 
coig laitbean, agus teann air sea uairean 
iline, chum aon chuairt a chur air a' 
gbrein, agus tha'n lune so a deanamb 
suas na bliadbna againne. — Ged is bras 
a ta 'n talamh mar so a' siubhal sea 
fichead uair nis luaithe na peileir 
gunna-mbòir gidheadb, cha 'n 'eil c idir 
CO luath ri Mercuri, a cbeann nach 'eil 
e "deanamb ach mu tbri fichead agus 
ochd mile dc mbiltibh anns an uair, am 
feadh 's a ta Mercuri "deanamb corr 
agus ceud mile de mbiltibh! Tha'n 
talamh, mar an ceudna a' tionndadh air 
a mbul fein, gacli uile cbeitliir uaire 
fichead agus mar so tba ceitbir uairean 
ficlicad air fad anns an latba againn-ne! 
Tba na nithe so uile iongantach annta 
fein ; ach an deigh sin tba iad fior. 
Cha soirbh, gidheadb, le daoinibb 
aineolach a thuigsinn, gu'm bheil an 
talamh idir a' carachadli, no 'gluasad 
as an aon àite. Tba iad mar a's trice 
s a' bharail, gu'm bheil e neo-ghluasad- I ach, am feadh 's ta a' ghrian, na 

rionnagan, agus fcacbd neimbe gu leir, 

, a' cur char diubh mu'n cuairt da! — Is 

i iongantach loo. mar an ceudna r'a 

smuaineachadh, gu'm bheil an talamh 

so 'n a reult, a ta 'n am beacbd-san, ni's 

: mo na aon air bith de na rionnagaibh 

I beaga, drilinneach sin, a chithear 'n 

am miltibh anns na speuraibh, air 

oidbche shoilleir. Ach tba e fior, 

I gu'm bheil an talamh a' gluasad air a 

j mbul fein, gach la; agus ann an cear- 

j call mu'n cuairt do'n ghrein, gach 

i bliadbna ; ceart luar a ta Mercuri, 

B/icnus, agus na reultan eile. Tba 

mòran an diiil, gu'm bheil a' ghrian 

agus na reultan, a' ruith gu luath anns 

na speuraibh mu'n cuairt do"n talamh, 

nach 'eil a' carachadli as 'aitc ; ach tba 

iad air am mealladb an so 'n am barail, 

ceart mar a ta iad, an uair a ghiixlainear 

iad seachad gu luath air luing an cois 

fearainn ; oir an sin, tha iad an dùil, 

nach 'eil an long a' caracbadh ; ach 

gu'ra bheil am fearann a ruith gu grad 

seacliad orra ! 

Dh' ainmich sinn a cheana, gur i a' 
ghrian a' ta toirt soluis agus teas do na 
reultaib buile, agus air do'n talamh so a 
bhi 'na reult, tha e 'mealtuinn buannacbd 
an t soluis agus an teas so mar an ceudna. 
Tha darna leth na talmhainn a ghnath 
air a shoillscachadh leis a' ghrcin, agus 
tha'n leth eile ann an dorchadas. Ach 
o'n tha'n talamh a' tionndadh air a 
mbul fein, o'n iar gus an ear, gach uile 
cbeitliir uaire fichead, tba solus agus 
doi'cbadas a' teachd oirnne mu'n seach, 
anns an bine sin. Mar so, tba la agus 
oidbche a' leantuinn acbeile; agus an 
uair a ta an taobh air am bheil sinne 
do'n chruinne-cbe, air a shoillscachadh, 
tba 'n taobh eile dbeth ann an dorchadas. 
Air an aobhar sin, an uair a bbios an 
lii againn-ne 's an Eilean Bhreatunnach, 
bithidh an oidlicbe aca 's na h-Innsibh 
an aird an car — ann an China i\gus ann 
an Australial Tha mar an ceudna, 
claonadb sonraichte aig mul na talmh- 
ainn, trid am bheil solus na greine a' Tre.is Mios a Ghcamhraidh, ; AN GAIDHEAL. 281 bualadh aigamannaibh de'n bhliadhna, 
air earrainn ni's lugha de cliearnaibli 
tuatha na talmhainn, na aig amannaibh 
eile ; air an aobhar sin, tha na laithean 
againn fada agus goirid, a reir sin. 
Agus feudaidh sinn a nis ainmeachadli 
nacli 'eil na cuairtean, na ccarcaill, no 
na slighean farsuing sin, anns am bheil 
na reultan a' siubhal mu tliimchioU na 
greinc, gu h-iomlan cruinn, ach air 
cumadh uibhe ; air an aobhar sin, tha e 
furast fhaicinn, an uair a ta a' glirian 
air a suidheachadh ann am raeadhon nan 
cuairt sin, gu'm bi na reultan a ta 
'gluasad annta, ni's faide o'n ghrein, aig 
amannaibh araidh de'n bhliadhna, na 
aig amannaibh eile. Ceart mar so, raa 
ta, tlia'n talamh a' suibhal rau thim- 
chioU na greine, ann an cearcall a ta 
ni's mo ann am fad, na tha e ann an 
lend; uirac sin, tha e air uairibh de'n 
bhliadhna fad o'n glireia, agus air 
uairibh eile ni's giorra uaipe; agus tha 
so, maille ris a' chlaonadli a ta 'n a 
mhul fein, a' deanamh Samhraidh agus 
Geamhraidh, a cheann do thaobh nan 
astar eug-samhla a ta'n talamh o'n 
ghrein, nach 'eil a chearnan iomallach 
a' mealtuinn a soluis agus a teas, ann an 
tomhas co-ionann. Tha gach cuairt agus 
gach caochladh dliiubh so, air am faot- 
uinn a mach co cinnteach, agus, co eag- 
nuidh le rculatairibh, agus air an tomhas 
CO curamach leò, 's gu'm bheil fios aca air 
a' cheart uair agus mhionaid anns an 
cricchnaich gach reult a turus, agus cia 
CO fad 's a ta an laithean, agus am 
bliadhnaichean fa leth. Gu cinnteach 
is iomadh innleachd a fhuair an duinne 
a mach ; ach an deigh sin cia faoin a 
dhichioll, agus cia co neo-iomlan a cho- 
mas, chum sUghean, agus oibre an Ti 
ghlormhoir sin a rannsachadh a mach. 
A ta'na shuidhe air cuairt natalmhainn! 
An urrainn sinnc le rannsachadh Dia 
fhaigheil a mach gu h-iomlan? Feuch 
is iad na nithe air an robh sinn a' labh- 
airt, cuid d'a shlighibh ; ach cia beag 
a' chuibhrionn a chuala sinn deth? 
Sgiathanach. CALLUM A' GHLINNE. 

V. Earrann. 

Cho luath 'sa fhuair Galium cairteal- 
an freagarrach ann an Glaschu, an aite 
a bhi 'cur saachad nine, no a' caith- 
eamh nan gearr-bhonn a'sireadh a luchd- 
duthcha agus a luchd eolais o shraid gu 
sraid, is ann a sheall e mach airson 
cosnaidh, ann 'sa' cheud dol a mach ; 
agus cha deachaidh e ach goirid gus an 
do shoirbhich leis ; agus cha b' fhada 
gus an do choisinn e deagh-ghean agus 
muinighin a mhaighistir ; oir a bharr 
air e bhi 'n a oibriche glan, teoma,^ 
riaghailteach agus bunailteach, bha e 
smiorail, tapuidh, gradcharacli, suairce, 
siobhalta agus taitneach 'n a chonaltradh 
agus 'n a ghiùlan. Mar choigreach am 
measg aireandi cho mor — oir bha corr 
agus leth cheud fear ceairde ag obair 
fo'n aon fhardoich ris — dli' fhairich e 
gun dail cho feunail 'sa bha e dha 'bhi 
air 'fhaicill agus 'n a dhusgadh 'n am 
measg. Bha cuid dhiu nach do clieil 
am mi-run, an gamhlas, agus am farmad 
ris as leth na choisinn e de miicas agus 
de fhabhar o 'mhaighistir, agus o luchd- 
riaghlaidh na h-oibre. Bha cuid dhiu 
a tliaisbean o'n Iclh-a-muigh caoimh- 
neas agus saorsa ris, a chuir deuchainn 
ri h-uine air a chairiseachd air a 
dhuinealas, agus, air a chrionnachd. 
Bha caraiche sliom, seolta, 'n a!u 
measg d' am b' ainm Micheil 
Balgaire. Blia cliii agus sloin- 
neadh Mhicheil ann an ioma seadli 
co-fhreagarrach ri chcile. B' aithne 
dha gu gle mhath, e fein a thaisbeandh 
anns gach caochladh cruth agus coltais 
a dh'-fhaodadh a bhi freagarrach do 
gach suidheachadli anns an tachridh 
dha tuiteam. Ann an seadh araidh, bha 
Micheil, " na h-uile ni do na h-uilc 
neach," a thigeadh 'n a rathad. Bu 
choidheas leis cuideachd Criosduidh no 
Anacnosduidli,antuasal no antanuasal, 
an glan no an neoghlan, na 'n saoileadh 
e gum bu chomasach dha, le an deagh- 
ghean a chosnadh, an caradh no an 282 AN GATDHEAL. Treas Mios a' Gheamhraidh, 1873. aomadh airson a clirioclian cuil-bheart- 
ach gabhdach fein. Do neach air bith 
a bhiodli dri^beil air taitneasan ana- 
measarra a' bliaile mhoir, b'e brod a' 
chompanaicli agus an fhir-iùil e. Clia 
robli ciiil no ciiilidh uaigneach, taigh- 
cluicbc no seomar ciùil, no scomar 
dannsa an taobh a staigh do clirioclian 
Ghlaschu air nacb robli e niion-còlach. 
Cha robh clcasaiche no ban-chleas- 
aiche, aiuhailteacli no burraidli-abhaclid 
air na sgrdain-cliluiche o cbladacli gu 
cladacli de'n rioghachd air nacli robh 
tombas de fbiosrachadb aige, agus gu 
h-àraidh mu gacli cagarsaich sgainneal- 
acb no amharusacli a thaobh an cliti 
modhanail. B'aithne dlia o slieacbduin 
gu seachduin co iad na b-eicb-reise as 
am bu mho an robh de earbsa aig 
luchd na geall-chluich air fcadh na 
rioghachd, agus na gill a bha air an 
leagail an aghaidb a cheile as an leth 
anns gach aite fa chomhair nan 
reisean anns an robh iad gu ruith. 
B'aitime dha gach taigh osda ann 'sa' 
bhailefaram biodh coinneamhan diomh- 
air aig luchd na geall-chluich o' am 
gu am, agus am measg am faighte 
moran dc chleirich agus de ghillean 
bhuithean d'am bu chleachdadh a bhi 
ag gabhail air iasad gun chead, a 
cobhain-airgid am maighistircan, air 
chunnart a bhi air am brath agus air 
am maslachadh, ach daonnan ann an 
dochas ri buannachd fhaotainn dlioibh 
fein gun fhios agus gun chall d'am 
maighistircan. Leag Michcil a shuil 
air Galium o'n cheud dol-a-mach, agus 
ged a bha c gle shoilleir dha nach 
ro mor mhcas aig a cliomli sheirbhisich 
air Micheil, ciod air bith a b'aobhar 
dha, fhuair Galium e cho suairce, cho 
comaineach agus cho failtcach is gu'n 
robh e gu mor air a thaladh ris mar 
charaid anns am faodadh e tomlias de 
earbsa 'chur; ach cha bu liiaithe dh' 
fhairich Micheil gu'n do choisinn e a 
mhuinighin, na 'thaisbean c na crio- 
chan a bh'aigc 'san amharc anns 
gach caoimhncas agus cairdcas-beoil a nochd e dha. Air do Challum a 
bhi na choigreach agus ro dheigheil 
air cuid de iongantasan Ghlaschu 
fhaicinn, dh'aontaich e gu toileach ri 
dol mu'n cuairt le Micheil anns na f eas- 
gair ; agus gu dearbh cha b' f hurasda 
dha fear-iuil a b' fhearr fhaotainn ; 
ach air a' cheud f heasgar a ghabh iad 
cuairt feadh a' bhaile, cha deachaidh 
iad ro f hada gus an do bhuail pathadh 
air Micheil, agus b' f heudar taghal aig 
aon de thaighean osda a' Bhroomielaio 
airson dcoch-iirachaidli. Bha Micheil 
eolach air an osd-fhear — duine uasal 
fiiighail, coir, flathasach, agus fior 
Ghaidheal gu craimh an droma, agus 
aig am faighte smior an Ilich, gun 
truailleadh gun mlieasgachadh. Mu'n 
gann a chaidh iad thar na stairsnich 
bha bord-malairt nach faca Galium a 
leithid riamh o 'rugadh e — luchdaichte 
le stòpain agus le noigeanan airgid agus 
crystal, agus fear an taighe e-feiu gun 
ad gun bhoineid. gun chota gun chasag, 
le mnilcheanan a Icine trusta gu 'ach- 
laisean, agus e 'cur na smuid dheth a' 
taosgadh suas dibhe de gach seorsa a 
broinn a' bhuird-mlialairt, le geimhleag- 
an riomhach air an còmhdach thairis 
le or, le airgiod agus le iobhri. Ghuir 
antosd-f hear failte chridheil air Micheil, 
agus ceud failte air a' choigreach òg, 
air do Mhicheil ainm 'sa shloinneadh 
ainmeachadh. Sheòl e staigh iad do'n 
t-seomar chuil, ach anns an dol seachad 
thug Galium fainear do Mhicheil a' 
eaogadh ris an osd-fhear. 'N uair a 
dh' fhosgail dorus an t-seomair, bha 
e cheana Ian de aoidhean, dheth nach 
do ghabh Galium mor chiatadh : a 
bharr air na bha de giileadhraich agus 
de utaig 'n am measg, cuid a' seinn 
òrain, agus cuid a deasbad agus a conn- 
sachadh : bha fàileadh deistinneach 
toit tliombaca agus na min-shàbhaidh 
shalach lobhta leis an robh an t-urlar 
air a chorahdach is gu'n d' fhairich Gal- 
ium bochd e fein an impis a thachdaidh, 
thionndaidh e gu grad air a shall, le 
run a bhi raach air an t-sraid a dh' aon Treas Mios a' Gheamhraidh, 187 AN GAIDHEAL. 283 leum,ach bha Micheil agus an t-osdair ri 
'uchd. Threòi'aich iad e a staigh do chuil 
bheag chumhann dhorcha far an robli 
bord beag aimhleathan, agus aite suidbe 
airson triuir no ceathrar. Rinn fear 
an taighe an ditb-bbeatba le sgaile a' 
bhotull fein, agus dh' f bag e 'nan aonar 
iad. Cha bu luaithe 'fbuair Micheil 
iotadh a cbasg air cosd Cballuim na 
dh' f has e rud eigin sgith, agus cha 
rachadh e ni b' f haideair an fheasgar ud. 
Am feadh a bha Micheil a' leigeil a 
sgios dheth, bha Galium ag eisdeachd 
le cluais fhurachair ris na bha del air 
adhart anns an t-seomar chuil, agus 
anns na cuiltean cumhann eile a bha 
fosgailte ri dorus cuil an taigh- osda. 
Cha b'fhada gus an cual e sgal na pioba 
moire ga gleusadh air taobh eile na 
claraidh, agus casbhruidhiun ard ghlea- 
dhracli de bheurla agus de ghailig am 
measg a cheile ; agus gun dail thainig 
fear an taighe staigh gun chead gun iar- 
raidh, don chuil 's an robh Micheil' 
agus Galium, le dithis no triuir comhla 
ris de Ghaidheil rapach, leibideach, 
nach robh ro sgiobalta aon chuid 'nan 
eideadh no 'nan conatradh. Chuir iad 
failte chridheil bhrosgullach air Galium, 
mar choigreach agus mar f hear duthcha; 
agas gun tuilleadh seamsain, dh' fbeum- 
adh e dol leo, aill ar n-aill, don 
t-seomar ^s an robh an ceol agus an 
dannsa. Thug Galium taing dhoibh 
airson an caoimhneis, ach dh' iarr e 
orra a lethsgeul a ghabhail ; agus dh' 
innis e dhoibh nach robh a bheag de 
thlachd aige 'n a leithid sud de chaith- 
eamh-aimsii". Chunnaic Micheil ann 
an tiota nach robh a chompanach gu 
bhi air a ribeadh aon chuid le smadadh 
no le mi-mhodh, agus dh'eirich e gu grad 
agus thuirt e ri Galium gu'n robh an 
t-iim a bhi 'bogadh nan gad. Ghabh 
e eagal, mar bu mhath a dh' fhaodadh e, 
gu'm faca agus gu'n cuala e air an fheas- 
gar ud na bu leor gu a ghraineachadh 
gu buileach o bhi a' tathaich air osd- 
fhearan Ghlaschu. Thainig eagalan 
Mhicheil gu Ian bhuil mar a shaoil e, oir riamh 'na dheigh sud cha 
chuireadh Galium air ailghios caraid 
no eascaraid, a chas thar stairsneach 
aon de mhisg thaighean Ghlaschu, 
mar theireadh e riu ; an aite sin is 
ann a bha e le buaidh 'eiseimpleir 
agus a chomhairle, 'na mheadhoin air 
ioma boganach bochd simplidh dheth a 
luchd duthcha a thiorcadh uatha. Cha 
robh e riamh na thur-sheachnuiche ; 
cosmhuil ri ioma ni eile, b e 'bheachf^ 
soilleir suidhichte nach robh aon choia 
cionta no cunnart ann a bhi a' gnatha- 
chadh deocli laidir gun a bhi ga mi- 
ghnathachadh ; cha mho a bheireadh e 
gnuis no aonta do ghluasadan no meas- 
arrachd fhoirneadh a dheoin na 
dhaindeoin air a mhor shluagh le Achd 
Pàrlamaid, ach rachadh e le 'uile 
chridhe ann an aobhar gach gluasaid 
d' am bu chrioch a bhi 'sguabadh air 
falbh no a lughdachadh aireamh misg- 
thaighean nan grùdairean mosach, 
salach, suarach, a tba cho millteach air 
dcagh bheusan agus airmaith coitchionn 
nam bailtean mora — na " h-uaighean 
gealaichte o'n taohh a muigh " le 'n 
coinnleirean meurach, agus le 'm breagh- 
achd dhrillseach riomhach chosdail, ach 
'n taobh a staigh na'm failean malcta, 
le'n cuiltean salach cumhann dorcba far 
nach faigh coigrich no luchd astair aite 
tàimh no cadail, biadh no deoch, ach 
deoch laidir ; agus a tha 'tarruing am 
beolaind ach beag gu h-iomlan o struidh- 
eas anameasarra fotus an t-sluaigh. Be 
sud an co-dhunadh gus an d' thainig 
Galium air an fheasgar ud, mar thoradh 
air na chuala agus na chunnaic e an 
taobh a staigh do 'n taigh osda ann an 
cuideachd Mhicheil. Coma co dhiu — 
bha ribeachan eile aithnichte do 
Ml.icheil leis am f'aodadh Galium ma' 
dh' fhaodte, 'bhi air a ghlacadh. agua 
chuir e roimhe feum a dheanamh de 
gach coLhrom a thigeadh gu bhi ga 
tlialadh 'n an dail gu h-athaiseach le 
foighidinn agus le seoltachd 

MuiLEACH. 

(7?2' leaniuinn.) 284 AN GAIDHEAL. Trcas Mios a' Ghcaraliraidh, 1873. BOINEIDEAN COKRACII. 

DUDINDIAIGH. 

Air FONN " I'hc Bonnets of Bonnie Dundee." 
Ri Siiir Cuigpc 'n Duneidiunn 

Tliuirt Cl(5ibhers' mar so — 
Mu'n d' thig crùn an R'lgh 'nuas 

"S ioina cnuachd a bliios goirt ; 
Gach lascaire treun 

Leis an eibhneas glonn-ghniomli 
'^^is togadh air, 's leanadli e 

Boineid Dhuindiaigh ! 

FoNN — Lionar mo chopan 

Dearr-lionar mo chuach 
'Us diolaidear m' eachraidh, 

A mach biodh mo shluagh ; 
'Ghrad fhosglar an t-Iar-phort. 

'Us leigear dhomh triall, — 
Tha togail fo bboineidibh 

Corrach Dhuindiaigh. 

Lcnm Cleibhers' air 'each 

Agus mbarcaich tre 'n t-sraid 
Sheinn na cluig air an ais, 

Bhuail gach druma le stsiirnn ; 
Ars' am Prothaiste coir, 

" Leigear foil leis a shvian, 
Oir 'ri raaith as ar coraunn 

An Rosad, Dundiagh." 

Lionar mo chopan, &c. 

Mar mbarcaich le surd 

Tre na Lubaith, 'n a still, 
Bha gach cailleach a' tathunn, 

'S a' crathadh a cinn ; 
'S na h-ogana gràsmhor, 

'G amiiarc blath air an t-sonn, 
"S a guidlie 'buaidh-larach,' 

Do dh' Armunn nan glonn.' 

Lionar mo chopan, &c. 

Lion Cuigsichc searbh-ghnùiseach 

Margadii-an-f heòir ; 
Mar dhaoine ri'n crochadh 

B'e coltas a phòir, 
'N uair' bha iad a' coimhead, 

Le goigh, 'us le fiamh, 
Am faiceadh iad seolladh 

De bhoineid Dhuindiaigh. 

Lionar mo chopan, &c. B'airm sleagh, 'us bior-feòla 

Do na ceosaich o'n lar, 
Agus core air bharr bata, 

A chasg'radh nan cliar ; 
Ach theich as an rathad, 

Le h-athadh fo dhion, 
Aig faotainn doibli plathadh 

De mhaithibh Dhiiindiaigli. 

Lionar mo chopan, &c. 

Spuir 'each gu cois craige sin, 

Caisteil nan stuadh, 
Thuirt grad ris a Cheann — 

Coileach sar an Taoibh-tuadh — 
•' Canadh ' ÌNIeig,' 'sa co-bhrath'rean, 

Diog bhlath'-coig no sea — 
A labhras teas graidli 

Bhoineid aird-ghuirm Dhuindiaigh. 
Lionar mo chopan, &c. 

Diuc Gordon "sin dh' iarr, 

' Cean is triall dliuit a Sheoid ? ' 
"An ceum sin a dh'f hoillsichcas 

Taibhse Mhointrois! 
'Us cluinnidh bluir Grasan, 

Gun dail ormsa sgial ; 
No 's iosal 's an ari'haich 

Boineid ard-ghorm Dhuindiaigh 
Lionar mo chopan, &.c. 

" Ma tha Moirf hearan pailt, 

Ann am magh-thir man Gall, 
Gur lionmhor Cinn-chinnidh, 

'N tir ghlinnich nam beann, 
'S naoi mile Duin'uasal, 

'Dh' eireas "suas learn gun fhiamh 
'Us iolach a thogas 

Air bhoineid Dhuindiaigh 

Lionr.r mo chopan, &c. 

" Air an sgeithidh tha prais — 

Seiche Ian chairte 'n tairbh — 
'S an truaille 'tha lamh ri' 

Tha staillinn gun mherig ; 
Agus dearsaidh a' phràis, 

Drillidh 'n staillinn mar 'ghrian 
'N uair' thogar le h-ardan 

Boineid ard-ghorm Dhuindiaigh. 
Lionar mo chopan, &c. 

" Air falbh thun nan coilltibh, 
Nan creag, 'us nam beann ; Tress Mios a' Gheamhraidii, IS AN GAIDHEAL. 285 2\i mo leaba 's an t-Saobhaidh, 

Mu 'n taobh le righ feall. 
Gabbaidh oillt, a chealg-chuigsicb, 

'S gearr-mbairiann bbur rian, 
Db' fheobb fatbast garbb-sbeoUadh 

De bhoineid Dbuindiaigb." 

Lionar mo cbopan, &c. 

Chratb e ritbe nan euch^, 

Agus sbeid an stoc eruaidb, 
"Choire-dhruma bliuail bras, 

Am marc-sbluadb "gbrad gbluais ; 
Seach Stiuic Bbaile-raobbaill, 

Agns Raon Bhaile-cliar — 
Gu'n 'chailleadb, 's:in astar, 

Ceol tartrach Dbuindiaigb. 

Lionar rao cbopan, &.C. 

[Ead. leis an OUa Urr. Iain Mac-an- 
t-saoir, abba 'n Cill-Math-Nibbeig.] 

lOLAIRE LOCII-TPvEIG. 
Bha roimbe seo seann iolaire mhor a' 
tàinb an Aird-mbeadlioin Locb-Treig", 
far am minig a bba a seòrsa. Bba i 
liatb leis an aois bbo'n bu cbuimbne 
leatba ibein e ; 's bba i uime sin an 
dull gum b'i creutair bu shine bba beo ri 
linn. Acb an earalas nacb faodadb a 
combaois a bbi mairionn an ait eigin, 
chuir i roirabpe , an ciad cbotbrom a 
gheobbadb i, sgrib a tboirt air cbuairt. 
Bliadbn' a blia "n sin, tbainig an aon 
Oidhcbe-Bbealltuin a b' fbuaire db' 
fhairicb no cbunnaic i riabh, agus 
sraaoinieb i gum bu mbatb an leisgeul 
d'i e air a run-fallaicb a cbur an 
gmomh ; agus 's a' mbaduinn mhoich 
Latba-Bealltuinn sin fhein seach latba 
sa bitb, mu'n do bldais na h-eoin eile 
ant uisge, togar oirre air cheann a 
turuis. Cbarobb diiil bheù a tbacbradh 
oirre — acb nial na b-aoise bbi oirre, 
nach farraideadb : Am fac thu Oidhche- 
Bbealltuinn riabh cbo fuar ris an oidbcbe 
'n raoir ? acb cban f bac a h-aon. Coma 
bba 'n latha as a thoiseach, 's bba i mar 
seo ag cumail air ah-aghart gun chluain, 
gun cblos gus an do thachair seann 
dreathandonn coir cine. " Fàilt air an dreathan, Latha buidhe Bealltuinn,'' 
ars ise, " am fac tbu riabh Oidbche- 
Bbealltuinn cbo fuar ris an oidhche 'a 
raoir ? " Acb sean '3 g' an robh tuar 'us 
dreach an dreatbain, cha b' fhiosrach e 
gu'm fac. Cba robh eòlas aige air 
creutair bu shine na e fhein ; ach cbual 
e gu'n robh seann ghobba-dubh blio 
cbian am Bun-Ruaidh, 's ma bha e 
fhatbast beo, gu'm bu dualacb, ma 
thàinig a leitbid, gu'm fac esan i ; agus 
sheòl e 'n ratbad dh' i. Thug i taing 
do 'n dreathan, agus togar oirre gu 
cèardacb Bhun-Ruaidh. Rainig i ; ach 
cha robh roimbpe ach larach fhuar — • 
thriall gach mith '3 gach math, acb an 
gobha-dubh ; 's bba esan fhein bho 
cbian dall leis an aois, agus an deigh toll 
a dheanamh 's an innean ag glanadh a 
ghuib. Chuir i failte na Bealltuinn air 
a' ghobha, 's db' innis i fath a turuis : 
" Am fac thu riabb," ars ise, " Oidhcbe- 
Bhealltuinn cbo fuar ris an oidh- 
che 'n raoir ?" Thug an gobha 
glaomadh bocbd air fhein, 's thuirt e 
nach faca riabh, agus nach cual e 
iomradh air a leitbid; ach gu'n robh- 
seann udlaiche bho chionn fhios c' uine 
tathaich Choill-Lmse ; 's gu 'n robh a 
cbalg air liatbadh leis an aois bho 'n 
bu cbuimbne leis-san a bbi na bhùta 
bcag a' sgiatbais air feadh nam preas. 
"Bu trie leis uine 's aimsir an deigh 
sin," ars esan, " tighinn a nail air 
cbeilidh orm a cbur ssachad na h- 
oidhche faide Geambraidb, agus a tboirt 
sgeòil domh air cor na diilhcha ; ach 
sguir sin. An turns mu dheireadb a 
bba e bbos, bha 'n aois cbo trom iar 
laidhe air, 's gu 'm beil eagal orm nach 
'eil e 'n urrainn gluasad mor a dhean- 
amh. Thug sinn cbo fad an coimh- 
earsnacbd a cbeile, 's gu'n dean mi, 
mar a thuigeas tusa, sogan ri sbeann 
langan, tiichanach mar a tha, an uair a 
cbluinneas mi e 's a' chambanaicb. Is 
e creutair a's sine tha liithair an diugb 
fad m' aithne '3 m' eòìais ; agus ma ni 
thu guth aige 's an dol scacbad, innis 
dha fath do thuruis, agus gu'm fac thu 286 AN GAIDHEAL. Treas Mios a' Gheamhraidh, 1373. raise ; 's mur tV tli:iinisj'caocliladh air ni 
e do Ian di-bcatha." Dh'aithris e 'n sin 
d'i gnotliuichean iiraid a tliachair ri 
linn nan triath bu chuimhne leis am 
faicinn ; mu ouchdan a shiunsrean, 
agus mu bhuil a mhuirichinu. An 
uaii' a bha iad ag gabhail " raaduinn 
mbatli " le cbeile dli'carb 'iis dh'earail e 
oirre tagbal aige an atb uair a bhiodh i 
'n ratbad. Gbeall i gu raodbail do'n 
gbobba gu'n tagbladb ; agus tbog i 
oirre do Choill-Innse, 's fliuair i 'nt 
iidlaicbe na cbriiban am fasgadb seann 
stuic-fbearna agus spideanan deigbe le 
cuinneaunan a sbròine. Chuir i fàilte 
na Bealltuinn air agus dh'innis i fàtb 
a turuis : " Am fac thu riabh,"' ars ise, 
'• Oidbcbe-Bbealltuinn cbo f uar ris an 
oidbcbe 'n raoir?' Bba 'nt iidlaicbe 
cbo sean 's gu'n do " leig e 'n cabar air 
ant sblinnean;" acb tbuirt e air a 
mhin-atbais nach bu cbuimbne leig gum 
faca riabh. Fhuair i gu faoilleacb, 
iuranacb e, agus dh'fhiosraich e gu 
caoimbneil mu'n gbobba dball. Thug 
iad an sin treallan air seancbus agus 
air sloinnteireacbd, 's bha'n iolaire 
dol a tbagairt urram na b-aoise ; 
acb an uair a bba iad a' dealacbadb, 
tbuirt ant iidlaicbe gu'n robli breac 
cam ann an locban Clioire na ceanainn, 
air an do chuir e eolas an triitb a bba 
e na laoigbean òg an cois a mbàtbar a' 
tigbinn a nail an Lairig-leacacb a Beinn 
a bbric. " Bba smalaicb na b-aoise 
g\v an uair sin f hcin," ars esan, " agus ma tba iiine agad, is fiacb dbut dol db' 
a cboimbead — is enacaiche gasd e." 
Is e bh' ann gu'n do tbog i rithist 
oirre, 's gu'n d' rainig i 'n locban. 
Chuir i deocbeolais air a' bhreac 
chain, agus db' innis i fath a tur- 
uis ; " Am fac thu riabh Oidbcbe- 
Bbealltuinn cbo fuar ris an oidbcbe 'n 
raoir?" Tbuirt am breac gu'm fac — 
aon oidhch' eile, 's gu'n robb i cbo fuar, 
's ged a bha e 'n teas 'f hala 's an treine 
'neart gu'm b' 6udar dba tòiseachadh 
air gearradh shùrdag air feadh an uisge 
'chumail teas air fbein ; ''Agus," ars 
esan, " siirdag db' an d' thugas, leumar 
jis an uisge, 's buailear mo leth-cbeann 
ris an lie dhuibb ud tball; acb bba 
nimb an reotbaidh cbo dian, 's mu 'n 
d' fhuair mi mi f hein a thoirt air m' ais 
gu'n do lean mo shilil ris an lie ; 's dh' 
fbag sin an diugh mise cam!" An 
tràtb chual an iolair sco, thug i modh 
'us urram na b-aoise do 'n bhreac ; 
agus th'iU i air a b-ais adb Aird-mheadh- 
oin adb aithris a ggeoil do 'n iilach òg. 

Chunnaic iad ioma latba geal, grian- 
acb an deigh sin ; acb cbo iad 's a b' 
urrainn d' i sgiatb a ghluasad, cba 
deacbaidh Latha-Bealltuinn fuar notetb 
seacbad oirre nach deacbaidh i tacan air 
cheilidb air na b-aosdai corr — an gobha, 
ant iidlaicbe, agus am breac. 

Abu A en. 

An Tom Buidhe, 
Toiseach a' Gheamhraidh, 1872. AN GAIDIIEAL" AGUS AN EALA. "An Gaidheal." 
A ! Eala bbàn o àros cliiar nan tonn 
Stad air do sgeith, 's tboir cisdeacbd uair do m' ghuth : 
Innis ciod e am fearann garbb nan sonn 
A chunnaic thu 'n uair threig thu fairge liath nan srutb. 

An Eala. 
Chnnnaic mi tball air cladach lorn na b-iar, 
(Bbaghrian san am a tearnadh dluth ri cuan) Treas Mioa a' Gheamhraidh, 1S73. -^-^^ IxAiDHbAL. 287 

Oigfhear leis fhcin, 's a sliuil air tonnan fiar 

Mar neacli a dealbhadh bhriath'r, no aon a riarach smuain. 

" Ruithidh" thuirt e "gu luath a nuas gu sail 

Am fuaran ùigli ged 's yaigneach e 'sa'ghleann ; 

Ach o mo chridh' ! s tu 'm fuaran daonan Ian, 

Gun doigh 'san ruig do dhain luclid aiteach tir nam beann." 

Cbnnnaic mi ris 's'mi triall seach sliabb a' cheo, 

An t-aosd air earn bha liath-ghlas mar e fein ; 

Bha e mar neach a stad bhi raeasg nam beo : 

Mar thaibhs' an ceo nan stùc ; gidheadh 'n a sliuil bha seun 

A bhac mo tliriall, is dh' eisd mi ris a' glilaodh 

A bhris o 'bheul, 'se 'bualadh 'chas air làr: 

" A chuirn ! a chuirn, ged 's balbh thu 'n seo ri m' thaobh, 

Mor smuainte duisgidh tu air linnte aosd nan sar. 

"Acli ged bu leamsa spiorad mor nam bard. 
An cluiuneadh each gu robh mo leithid ann ? 
Nach bith'n mar eun leis fhein am frith nan ard 
Gun aon am fagus da a bheireadh freagradh fann? " 

Aon sealladh eile tharruing sios mb shiiil : — 

Maighdean 'n a h-aonar dliith ri sruthan luath, 

Bha 'ciabha dorch ag crith-chluich sios mu 'cfil, 

'N uair sguabadh osag chiuin a nios feadh Kib nam bruach. 

" A shruthain aosd " cha bhris an t-aog do ghuth 
(Seo chuala mi 'tigh'n nios troimh'n bbarrach uain') 
Theid tim, am milltear, thairis ort mar chruth, 
Le ceimeadh samhach rain's cha chlsnich e do dhuan. 

'' Cha 'n ionnan thus a 's oighinnean mo thir, 

'S gann gheibhear aon diubh chuireas rann r'a cheil' : 

Mar bhalbh-chlais lom on d'f halbh an sruth gu sior 

'S tearc thig an tuil mu'n cuairt a dhuisgeas luaidh'nam boil. 

'S god thogte 'n dan, an cluinnte e le sluagh. 

Tha nis air fuadain feadh gach uile tbir ? 

An cluinnt' e leo ? cha chluinn gu brath mo thruaigh ! " 

'N sud dh' fhag mi i fo chlaoidh, 'smi 'caoidh an sgeil bhi fior. 

" An Gaidheal." 

A ! Eala bhàn, their as gu tir nam bard, 
'S innis gu'n d' eirich teachdair nuadh dhoibh fein, 
A theid gach mios a mach air feadh gach aird ; 
Mar cholman 'falbh a's sgeulachdan fo 'sgeith. 

Thog mise 'bhratach : racli a's duisg na slòigh : 

Mar ionnsuidh còmhrag racb is gairm na trein ; 

Glaodh ris a' bhard, na dichuimhnich na h-oigh'n, 

'S abair gur brath'r mi'n ainm, 'san spiorad mar an ccudn'. 

Mac-Oidhche. AN G AIDIIEAL. ,,,., ,,,3 .V Ghea.h.M,., un. "BUN-LOCHABAR." 

One of tlic best known, and deservedly popular, of our national quick-steps, 
Avlien properly played on the Piob-MhOr, is that known from earliest infancy to 
every Highlander as 

Ga'aidh sinn an rathad raor, 
01c no math le each e ! 

An air that makes us all assume a bolder look, and feel at least an inch higher 
in our shoes. When deftly fingered by a master of the national instrument, it 
strikes upon the car, whether on the streets of the populous city, or, better still, 
in the far remote Highland glen, where the bracken and the birch, stirred by 
the fitful breeze, seem to nod responsive to the warlike notes. The refrain or 
burden, and first verse, have always been well known, but the reader will, we 
dare say, thank us for presenting him with a complete version of the old words 
to which the quick-step air is so fitting an accompaniment. "We took them 
down some years ago from the recitation of an old woman in Lome — a Janet 
Mac Dougall, a cousin, I think, of Allan Ball's, the celebrated Inverlochy bard. 
A version very much the same is in our possession, taken down from the Can- 
daireachd of an excellent old Highlander, the late Donald Mackenzie, North 
Ballachulish, better known as DonuU-a-Chaigin. The occasion of the song was 
this : — In 1644, a body of the Macgregors, Mac Nabs and Perthshire Stewarts 
marched to join Ivlontrose under the command of Major Patrick McGregor, of 
Glengyle, and in spite of every obstacle, and having to march through the ter- 
litories of ho-stile clans, they managed to join the " Great Marquis " in good 
time to be present at the battle of Inverlochy, where, for once at least in their 
lives, they had, to use the words of an old Seanachie," a good day's harvtsting /" 
The allusion to the Maclntyres is not to be taken as it seems. It is simply what 
the French call a ruse de guerre, very common at the period. The brave sons of 
'' Cruachan," were, in truth, friendly to the king's cause, though they dared not 
appear openly in the matter for fear of their powerful neighbours, the Campbells 
of Argyll. The bard cunningly, and quite bard-like throws in the bit of abusive 
defiance in the first verse, to make the Campbells believe that the Maclntyres 
were hated by the loyalists quite as much as they hated the Campbells them- 
selves. The line 

Bodaich mhaol' an làgain 

refers to certain auxiliaries from the low countries whom the Campbells called 
■to their aid against Montrose, but who, along with the valiant Earl of Argyll 
himself, soon crossed Loch Fyne for safer quarters, whenever they heard that 
the loyalist Marquis intended paying them a visit (in return for many o( theù's) 
and hoped to find them at home ! Lagan, by the way, is the Perthshire Gaelic 
i'ov Jlummery or soivens. — Could the bard have possibly used a more contemptuous 
epithet to hint in an indirect sort of way how little these valiant auxiliaries 
were to be trusted when the hour of trial came ? Sluagh an Righ. in the last 
verse are of course the Stewarts. 

The translation in the opposite column is not to be taken as a literal trans- 
lation, but rather as a paraphrase or imitation of the original. It is merely an 
attempt to give the reader an idea and no more, of the manner and style of a 
very old song. It will stand, I think, in very proper juxtaposition with Mr 
J. F. Campbell's very interesting song in your last. Treas Mioa a' Gheamlnaidh, IST-I AN GAIDHEAL. 289 Foiin. — Gabhaidh sinn an rathad mòr, 
Gabhaidh sinn an rathad mor, 
Gabhaidh sinn an rathad mor 
01c no math le each c. 

OIc no math le Cloinn-an-t-saoir 
01c no math le Cloinn-an-t-saoir 
OIc no math le Cloinn-an-t-saoir — 
Na bodaich mhaol' an làgain. 

Diridh sinn ri beann an fhraoich, 
Tearnaidh sinn le gleann nan laogh ; 
'S cha'neil fear de luchd-nani-braosg, 
Nach' leag sinn gaoir a 'mhàileid I 

Thar a' mhonaidh null 'nar ?cnob, 
Sios Gleann Comliann air bheag sgios, 
Màrsaidh sinn 'an ainm an High, 
01c no math le each e. 

Gu Mac-'ic.-Alasdair 's Lochia!, 
Bidh iad leinn, mar ''^hn iad riamh 
'8 feai'-na-Ceapaich mar ar mian, 
01c no math le each siod ! 

Thig Cloinn-a'-Phcarsoin — feachd nam 

buadh, [tuath, 

'S thig Cloinn Choinnich o'n Taobh- 

'S mairg an dream do'n nochd iad fuath 

'Nuair 'dh'eireas gruaim nam blàr Thig Clann-Ghriogair garg 'san stri — 
Thig Clann-an-Aba, — 's sluagh an Bigh, 
Miirsaibh uallach — suas i, phiob. 
01c no math le each e. 1 Wo will take the good old way, 

I We will take the good old way, 

I We'll take and keep the good old way, 

i Let them say their will, O ! 

j Let MacTntyres say what they may, 
i Let Maclntyres say what they may, 
'. We'll take and keejJ the good old way, 
Let them say their will, ! 

'Tis up the steep and heathery Ben, 
\ Adown the bonny winding glen, 
j We march, a band of loyal men. 

Let them say their will, ! 

We will march adown Gleneoe, 
We will march adown Gleneoe, 
By the Ferry we will go. 

Let them say their will, ! 

To Glengarry and Lochiel — 
Loyal hearts, with arms of steel, 
These will beck you in the field, 

Let them say their will, ! 

Cluny will come doon the brae, 
Keppoch bold will lead the way, 
Toss thine antlers Caber Feigu, 

Let them say their will, ! Forward, sons of bold Rob lioy, 
Stewarts — conllict is your joy, 
We'll stand together, pour le Roij^ 
Let them say their will, ORAID GHAILIG. Leugh an t-urramach Alasdair Mac 
Griogair, ministear na h-Eaglais-an- 
lar, an Inbhirnis, an oraid, o' m bheil 
na briathran a leanas air an tabhairt, 
do choraunn Gaidhealach Inbhirnis ; 
a's tha sinn ag cluinntinn gur h-i a' 
chiad oraid Ghailig a bha air a liubh- 
uirt 'sa' bhaile sin. 

Tha diiilichinn oirnn nach "eil e 'nar 
comus ach fior-neoni dhe'n oraid thait- 
nich seo a chur sios anns A' GhAidii- 
EAi, do bhrigh gu'n robh i cho ro 
fhada agus a fiUeadh a staigh nithe cho liònmhor agus eho eugsamhla annta 
fein. Tha sinn a' tuig-sinn gu'n tug i 
mòr-thoilinntinn do'n mhòr-chuideachd, 
eadar bhan-tighearnan agus dhaoin'- 
uailse, a bha 'g eisdeachd rithe, agus 
gur iomadh glaodh-gaire agus caith- 
rcam a thogadh leis an luchd-eisdeachd 
"n am di 'bhi 'ga labhairt o thus gu 
deireadh. 

Is iad na nithe air an do leudaich 
an t-Urrammach deas -bhriathraeh, 
Cainnt, Ceol, Cantaikeachd, Comii- 

DACHADH, CiNNEADH, ClEACIIDANNA, 290 AN GAIDHEAL. Treas Mios a' Gheamhraidh, 1S7S. ClWADAL, AGUS CaTRDEAS NAN GaIDH- 

EAL. Leig e ioinadh ui a ris gu soilleir, 
so-thuigsinn, air gach aon fa leth de 
na cinn seo, agus labhair c moran mu 
na Gaidhcil fein, a thaobh an ccud- 
thus, agus air gach ni air am bhcil 
fios againn niu'n limcbioU a tbaobb an 
stuic agus an freirah aca. Tbubh- 
airt e, " Cha'n 'eil teagamh nacb 
iad na Gaidhcil an t-aon sluagh 
ris na Caledonaich agus na Pio- 
caich an sinnseara fein, eadhon na 
daoine gaisgeil sin a dhion an dùtbaich 
agus an saor.=a fein, an aghaidh gach 
ionnsuidh a thugadh orra le armailtibh 
treuna nan Ronianacb. Bba Alba, no 
Caledonia air a h-aiteachadh leis na 
Piocaich agus thugadh leòsan ainmean 
'n an cainnt fein air gach bcinn agus 
baile, loch agus amhainn, agus ionad 
eile 'san rioghachd. Tha gach ainm a 
tha toiseachadh le Dim, Beinn, Monadh^ 
Baile, Craig, Magh, Maghair, AcJi, Amh- 
ainn, Lcachd, Aird, Uachdar, Cam, 
Blur, Cul^ Druim, Eas, Gleann, Srath, 
Innis, cm, Mcall, Torr, Loch, Linn, 
Poll, Bos, Port, Tidlaich, agus moran 
eile, a' feuchainn air ball gur ainmean 
Gailig iad." Mu'n Ghailig fein, thubb- 
airt c, " Do gacli cainnt thugamaid an 
t-urrainn do'n Ghailig. Tha i liath- 
aosda, gidheadh is liighmhor, laidir, 
lurach i, — is fallain, fiachail, flor-ghlan 
i. Mar oigh gheamnuidh, cha'n aill 
leatha gnothuch a blii aice ri ni sa bith 
a tha truaillidh^ no drabasda, no droch- 
mhuinte. Ann am beul nan laoch is 
binn, blasda a fuaim ; agus is tiamh- 
aidh, trom a guth ann an gearan gach 
dream a ta fo bhron. Air Laidinn, 's 
air Greugais bheir i barracbd,agus cha'n 
fhaighearalcithid'galabhairtfo'nghrcin 
" A' chanain a blia riamh 

Feadli bheanntan agus shliabh, 

Ban-oighre dhligheach fhior 

Chaledonia ! 

A' chanain a's fearr 

Fo na spcuran i, 

Chum gach smaoin is ni 

'Chur an ceill innte. Lan thorrach i gach am, 
Air focail nacb 'eil gann, 
Tiia gach cainnt eile th'ann 
A' toirt geillidh dhi. 
Ach tha i nis 'dol suas, 
Air bunnachar nach gluais 
Le còmlmadh Comuinn uasail, 
'S cha trèig iad i.'' 
An deigh labhairt nine fhada air aois 
agus oirdheirceas na Gailig thòisich e 
air leudachadh ann am briathraibh ro 
tliaitneach air Bardachd nan Gaidheal. 
Thug e iomradh freagarrach air sao- 
tliair Ois