Skip to main content

Full text of "Cuvari Jugoslavije - Crvena knjiga - Srbi"

See other formats


CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DEDOVIC, (Milovana) Milan - "Agava" 
1950. - Ljubljana/Slovenija 
rf/ATAH.: SD3 MOSIAB '' D - 33<&> UPITNIK S I'M-nmr. in* i* vn Inic 1 tnn 
P%v)iJnrnm Ciinjiiu. mj'-ito, npittni I SU 
1 tlrfavn) 

(prcbivali^f j} Narudnosl Dr/tirJjansKo Zjitjmanjf (vrsla po»l.i] N.inv I rn;rV« uttsnovc tl" 
prcdurcfa jj«Ijr Jc iipmlrn VrsU (j^rinaj rfjelalnovti DEDOVlfi Hilovana MILAN 
"A G A V A" 

7. 5. 195o. g. u Ljubljoni 3R Slovenija 
Trebin^e, ul.M.Tita broj 17 

Srbin SFHJ 
Ekonomista Uprasnik JUR PTT Treble* e PTT saobradaj Sl.otjka sprcma, ipdhosno sltotru 
kvalifikarlja ■ ;M> '' Znanje stiamlt Jnlka mini' hi>[i> Vt It |. ."i«i SK I ii '. • -\;n vr .( Visoka Hije 329 CUVARI JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH a) i.lnijs raila 

V 1*1.1 N.ll Jlllilk.l 


b) Mjotv i god in* itpuilvanja 
ii ttroNtr.utMVo = i| Da h jf knrKfeti prijr 
\ od!ask.i it mositsnslvo f n* Ha'dbbrovoljnoj"" osnovi ' : 0? Pracenje djelatnoati ekstremne emigracije 
i njihovih veza putem prepiske. Informator 22 23 a r!) \ i^.i »ar jrimkii c\ M.iifin i;^rai1ivan|.i Ii N.u'm otlrf.tvanjj vcrc sSlcpcu pniwdamiitt l-tradnlkd K«jt t;j opif.itiviii radmk df II 
n".i ve/i 0%lili poi|;ii i, miSij«uj:i i pnjrdto.'l 
(i i.iriidmktt t i;>r.idri|i Pouzdan SAHENA.C SLOBODAK - DETA&MAN TREBINJE Kostaru >)iit 7.3. ,.78 t (Vj Lrt I k p ■« y< • 


330 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH DRASKO, (Save) Bubresko - "Rezak" 
1942. -Trebinje 
CENTAH: KO.SIAE mmm^^f^-y^ '■■'■■ K, t br. . D-H^2 Mil UPITN IK S 2 


Pic/tni'. o/i-vi" tine t ntti- 


DRASKO /Save/ BUBRESKO 


('x-tiilminu 


"REZAK" 


I 
5 
(iiiilini. di:>-1h. ••pSiiiu I SR 
ludrfi/;. i/.i ■.it.im* tfrfjYlJane 
1 rltjav.n 


1942. g. u Trebinju 


(pfctinalr-lj) 


Trebinje 
OSenjen 


Otai'mi \llnjc 
N'arniliiutl 


Srbin 


7 


O[2avlj;int!vo 


SFRJ 
Novinar 


f 


7-animanir (vrirn posln) 


It 


N.ini- i mjfs •» uManovc 111 


"Ilustrovana politika" Beograd 


III 


Vism i|!uiiia) rijclatnuill 


Novinarstvo 


11 


&l,ci!*~lca sptenia. odnosnn slrutna 
kvahlikarija 


8 ginmazije 


IV 

«. 

1 1 

I : 


/.tiaiijr Mr.iciili jejlka 


- 


J;iillV*J.t..tr iiMjViut _. sklDrioNtl 

nun- I.-*;, 
ill :. ■ ..i sh 

1 . ■ . . , ;. 1. . 


'up. 331 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBEUBIH 
IKtinv .nifijina'if.i a) I Hum '.i<t:> fthi.iilnjr r I Uhdil.i it.i kM)D )t 11- \'t\Ui ^..-.i.'n I i .11 Mji-i'ii. tlr/;n,i i »ini:.l\«i « MtuMt.m^K'n ?= ii.!ta>k» ii MIOMiL'ltMvi* 1 llll 

J ■ knjMti Aiil.irimft {Imijtj patriotizam 

05 

Ob.slusbe SAD 

Kontrola pseudodiplomata 
Informator til \ M.i V3:gi1tnk.i cj Vn'tn ■n;uil^ai:jj t| \.n in r,ti:J.iv.ui|.i m-.*i Slt'pCH (Hn./it:it-.i>.lf ■;.r(.1.li:lJi.i Knji j;.i n;-i .iliwi- 'ntdiiV. fbfj 
n;i ir/i Pousdan n-utu |i,ii„ 

<• VlMlJlll' ■'.< jr nj.i f r"')i*(Uo/i Kapic Snajil I ;. . i r - ;■ i 332 ClJVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DZELETOVIC, (Manojla) Miloslav - "Ridjan" 
1953. - Odzak/Nevesinje u p i f ii 1 k s "'■"'■'"' 1 

.3 

4 

& 
6 


Picnoc. nfc»o imr 1 imi- 


D2ELET0Vl£ /X,\V.C:-LL./ f.ILOSAV 


Pwudonin 


"RIDJAN" 


Godiru, mjcto. opjitna 1 SK 
rodcaja (u altane driarljinc 
1 dtlata) 


1953-6 od i ne u Odf-aku, :& nevesinje" "" 
SH BiH 


MJeslo I adfci* bonvlta 
(pfcbinliili) 


Mostar, Stjepana -~.sdica bb. 


Bratno xtanjc 


^eozenjen 


Karodooil • 


Srbin 


7 

R 
9 


Drlatljajiilvo • 


SFEJ . 


Zanioinjc (villa posla) 


Student 


S'jny I tsjts'ft uslanovc ill 
predozcfa £djc J« xapoilcn 


Pravni fa)cultet Koutar 


10 


Vnla fcra'iu) djclalnoill 


Fakultet 


.'It 
12 


&olika •prcmi/'odninao sliutnjt 


Sre&nja 


Ziunje aUanlh (cjlka 


- 


13 


Indivulualnc o*obmc — Hlonosli 
mint, hobi 


- 


lis li k flan SK 

I'..,!), i ■ j.i..'.l.«.!i i .,.,„.,. 
i.jf«. U -.Mil . vc/.v.i .•» [.•..•.!.,•.: 


- 333 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
Datum: 24 .11.19871 godine 

D-3165 (reg. broj) PRIJEDLOG 

da se na osnovu clana 4 6 Pravila o radu SOB iz 
mreze aktivnih saradnika briSe saradnik "RIDJAN" Saradnik "RIDJAN" angazovan je za saradnju sa SDB 
decembra 1977. godine u cilju pradenja nep. djelatnosti Dje- 
rid Branka, Djurmez Luke, (Ttijac Moia cila )i drugih lica koja su 
u to vrijeme bila nastanjena u studentskom domu u Mostaru, a 
istupala su sa pozicija srpskog nacionalizma. 

Nakon sto su t drugl izvori Sluzbe potvrdili sazna- 
nja saradnika "R1DJAN" o neprijatel jskoj djelatnosti Djerida i 
Djurmeza, nad istijna su zavedene obrade. Tokom 1982. godine sa 
Djericem i Djurmezom je ra§ci§davano i njihovi slucajevi su 
okoncani sluzbenim upozorenjiaia. 

Pocetkora 1984. godine saradnLk je stekaO-.dobre opera- 
tivne pozicije prema Zurovac DuSanu, POO, novinar iieta SOOR 
"SOKO" u Mostaru. "P.IDJA.N" j e o neprijateljskoj djelatnosti Zuro- 
vca redovno informisao. 

U posljecnjo vrijomc, zbog nekih njihovih privatnih 
nesporazuma saradnik i Zurovac nisu vise u dobrim odnosima, a 
prema raspoloiivim saznanjima Zurovac je u toku ove godine u 
mnogome korigovao svoje ponasanje, radi cega srao i predlozili 
rasciscavan je sa istim. Takodjer saradnik se prije nokoliko 
njeseci ozertio radi cega niu je smanjena mogudnost angazovar.ja 
ru> odgovara^ucim zadacima SDts, pa cemo istoga u narednom pe- 
riods konsiiti kao proven tivno uporiste. 334 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DZELETOVIC, (Mirka) Nedjo - "Dusan" 
1949. - Odzak/Nevesinje CENTAI! SD'J M O .5 f A It 
- Linij.i r.ida : 02 - 

CUV KAON IK: ZDRAVKO GKK .SLl.:ZHE\A TA.INA 
.SnUAHJ POVJERLJIVI 

( reg. broj ) 

( datum evide.) PKIJEDLOG za angazovanje saradnika na osnovu clana '16 Pravila o raduSD!}. ■ :"■; 

DZELErOVlC: XED.JO,sin Mirka i Kose,rodjena Brenjo,rodjen 25.8.1919.godtrie'; r 'p 
u Odzaku-Xevesinje,Srbin,drzavljanin SFRJ,za%Tsio bsnoynu skolu,nosilac ria^ ; 
Seg pasosa ,nalazi se na privremenom radu u Cirihu-Svajcarska ,nastanjen' na ;•';;;' 
adresi : Krameracker str. 24 Uster Schweiz. '■:■'■ ■•■*.;% ' : . 

Tokorn prosle godine sa Dzeletovicem je u vise navrata,neposredno kontaktiraho, 
kojom prilikom je informisao 6 neprijateljskoj djelainosti ekstremnog cetnickbg .'; 
emigrants iz Cirlha-Svajcarska PEKi£ Peira (obrada ovog Centra^ o cemu je 
pisano u nasoj informaciji broj 02-286 od 29. 7. 1982 -godine- .• 

Nakon toga sa D:ieletoviceni.'su'nastavlieni redovni kont,akti,a Hvgusta 1982. godi 
ne registrovan je kao op. .yeza "DEJAN" i koristen na pracenju neprijateljske -';"'■ 
djelatnosli Pekica. U torn periodu pruzio je vise bezbjednosno interesantnih poda 
taka o neprijateljskoj djelatnosli Pekic Peira i drugih bezbjednosno inieresantnih : 
lica, o cemu je.takodjer ,pisano u nasim informacijama broj 02-335 o<l 1.9. 1982.. 
02-39 od 13. 1. 1983. godine I izvjcstajnim depesama broj 02 -13.94 od 25.8.1982. y : . : -. 
02-2018 o-J 11.12.1982. t 02-602 bd 6.4 .1983. godine." V . : .'.-•; : $ 

Kroz kontakte sa njim ,stekao se utisakda se radio inteligenlnoj i komunikatiynoj. 
osobi.koja iz palriotskih motiva gbvori o n'epri jateijskoj djelatnosli Pekica \'i xiru^? 
gih cetnickih emigranata sa podrucja"§vajcarske'iV''^';'"^ 5 -:;.'-.^-' : .--' '■'"-'l-^W^Ji'^- 

Do sada je ostvario dobru opV : poziciju j stekao povjerenje kbd Pekica i drugi'liV:!'-^ 
cetnickih ekstromista.U mogucnostj je da i dalje prati njihovu neprijateljsku dje- 
latno.»t na podrucju Ciriha i Sire u Svajcarskoj i da radi na utvrdjivanju njihovlh ■ 
veza medju nasim gradjanima ,nosiocima pulnih isprava." ; / •- . 

Kroz dos-idasnju saradnju pokazao je volju i spremnost da se angazuje na zadaci 
ma SUfl.L" tutor misanju je tacah,blagovremen t produktivan. 

N'a osiio.-ii navederio-j,a iniajuei u vidu op. jiotrebe 5;iu?.be,predlazemo da se Dze- 
lelovic r<.»<ji»lruju kao aklivni snradnik SUM sa p.<eudo:iimom *' DUSAN". 

PREDLAZEOP. KADNIK , 

SaglasVn J^^z-W 

NACELNIK ODJEUENJA 02 'V'V'7 1 . Cr^n Mostar. )3. l.PJKJ.g. 335 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH FRZOVIC, (Gase) Radivoj - "Mladen" 
1943. - Biograd/Nevesinje CENTAR SLU2BI BEZBJEDNOSTI MOSTAR 
SEKTOR SDB J 
- Linija radas 02 - 

OP.RADNIK: GRK ZDRAVKO SLUZBENA TAJNA 
STROGO POVJERLJIVO 

D - 5387 

/ reg. broj / 

Jtff jo mcp 

tide./ I datum evj PRIJEDLOG 
za prestanak saradnje 

Na osnovu tadke 17 Pravila o radu SDB predlazem pre- 
stanak saradnje sa saradnikom "MLADEN". 

FRZOVIC RADIVOJE,sin GaSe,rodjen 7. 3. 1943. g. u Biogra 
du— Nevesinje,Srbin,dr£avljanin SFRJ.zavrSio visu komercijalnu 
Skolu,boravi na privremenom radu u Melburnu-Australija . 

R A Z L O Z I 

Sa Frzovidem je 19. 3. 1985. g. uspostavl jenja saradnja 
na dobrovoljnoj osnovl u cilju pradenja neprijateljake djelat 
nosti Sipovac Dragomira,Kovac Bo2e i drugih pripadnika SNE na 
podrudju Melburna 1 Sire u Australiji. 

S obzirom da Sipovac,Kova£ i druga njima bliska Ilea 
vise ne zaaluzuju paznju SDB,te da "MIADEN" nema us 1 ova za pra 
denje nepri jatel jske djelatnosti drugih bezb jednosno-interesan- 
tnih lica predlazemo da prestane saradnja sa ovlm saradnikom. 

Za vrijeme saradnje "MLADEN" nije nagradjivan niti Slu- 
zba prema njemu ima obaveza. RSjJPifc^NBiH Materijal saradnika demo dostaviti R^Ojfl-^iS;, 
VII Uprava,radi unistenja. Mostar, 4.10.1990.g. O * /"* SDB 
336 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH GLOGOVAC, (Riste) Nikola - "Bordje" 
1938. - Dramisevo/Nevesinje CENTAR SLU'/BI BEZUJEIiNOSTI MOSTAR 

SEKROH KDU 
Oi>.l<AlJNIK: GRK ZDRAVKO 

DATUM: 22 . 10. 1990. GOUINE. slu:-:bi:na tajsa 
strogo povj eri.j 1 vo 

-O M-&Z — / rog. broj / 

&• ''I • % ■ 

/ datum evldo./ PRIJEDLOG 
za prcstanak saradnje 

Na osnovu taeke 17 Pravlla o radu SDB,predla2em prcsta- 
nak saradnje sa op. vczom "DJORDJE". 

GLOGOVAC NIKOLA, sin Riste 1 Danlco, rod jene 2orajid ,rodjon 
28. 6. 1938. g. u Dramisevu-Nevesinje,Srbin,driiavi janin SFRJ,bora- 
vi na privremenora radu u Mclburnu-Australija. 

R A Z L O Z X 

. .■* -. ■■'t'~."«.'- ;■ ,". ■ * * 

Sa Glogovcom.je" 15. 2.1983. g. uspostayijona saradnja na 
dobrovoljnoj oanbvl,a.u cllju pradenja noprljatcljsko djelatno 
atl oipovac Dragomlra/Kovai Bozldara,kao i drugih prloadnika 
SNE na podruoju Melburna 1 tilro u Australijl,-. 

Nakon uspostavl janja saradnje "DJORDJE" je povrcmeno do- 
atavljao bozbjodnOBno-lntercsantno podatkev.yozano za ova 1 dru- 
<j.j njlma bliska ; lica,koj I su so pokazall kai'o ta£ni,poiito su pro 
vjor.ivani i preko drugih lzvora SluiSbo. .' 

S obzirom da ae pomonuta Ilea viiio no nalazc pod opcrati 
vnim t. r.;Lmanom SDB,to da "DJOIWJE" noma ualova za pra<5enj<» ncprl 
j.n.i; 1 j:»ko djolatnosti druqth bi.'zlnodnosno-lntcrosantnih llc.^,pre 
<lla.:omo da prestana saradnja aa ovom op. vozom. 

Z,\ vrljomc saradnKkoq o,]r>r»«a "D.IORD.IE" ni-jo n.itjradj iv.in 
"in Slu.:ba proma njemu Im.i .>v.v.-.y.'..i . 337 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH - 2 Dosijc op. vczc "DJOrnxn:" dosuua ivn.i '^t-'I - SK Hill 
SDB VII Uprava radi unistcnja. Mostar, 22. 10. 1990. g. 


1 . -.- .-. 


f: ,' P !/ A . E 
.NflK StKTORA SUB, 

oujad Ual; l j<?n S A GTR'A S A N. < 
rODSEKRjS*Wt,^A :SD», Sr 


O D L U K A Na osnovu tacke 5 Pravila o radu SRH donoslm odluku da 
so op. voza "DJORDJE" briSe iz evidoncije s.iradnicko mreSe. Sarajevo, REPUUI-IOKI SEKRETAR ZA 
UNUTKAtiNJE POSLOVE 

Muhamod Bcsic GZ/JK 338 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH GOVEDARICA, (Pante) Branko - "Jasen" 
1926. - Dubljevici/Gacko ':<-*.*. ..'■- TCPil^DNICI: UOTISA TRAPAKld : '^-v. : 0.' •• - STRQGp POVJERLJIVO 

'•■"•.'•■■ i DRAGUTIN SARKOVIC ■' V~j[/Z3 

DATUM: 31.lo.1985. GODINE ( reg . broj ) ( datura evident. ) :••« PRIJEDLOC 

da se na osnovu clana 51 Pravila o 
radu SDB registruje kao operativna 
veza'. GOVEDARICA B r an k o, sin Panta, rodjen 12.9.1926. godine u Dub- 
ljevidima - Gacko, Srbin, drSavljanln SFRJ, penzioner, nastanien u 
Mostaru, Dizdareva broj 5, Clan SKJ. 

Kontakte sa Govedaricom smo zapoceli u septembru 1982. godine, ka- 
da nas je samoinici jativno inforaiisao o neprijateljskim komentari- 
ma SESELJ Milana, rodbinska veza SESELJ Vojislava. SESELJ Milan 
;je povrener.o kontaktirao SESELJ Vojislava i o sadrzaju ti'i raz - 
govora upoznavao Govedaricu. obavjestenjima koja nan jc- cao 
Govedarica pisali smo u nasoj depesi broj 03-1514 od 17 9 1982 go- 
dine, posebnim informacijama od 24.9.1982 godine i 6.1.1983. godi- 
ne, A informaciji broj 468 od 20.lo.19e2. godine i "B" -nfor- 
maci 3 i broj 533 od 17.11.1982. godine. 

GOVEDARICA je 1984. godine preselio iz Konjica u Hostar 1 sa 
njim smo nastavili kontakte . Posto nas je informisao da povremc - 
no kontaktira sa SESLIJA^ BOGDANOM, svesten ik SPCu Potocima - Mo 
star, koji povremenarneprijateloski istupa, daliimo mu potrebne in- 
strukci^e. u skladu sa tin, u avgustu ove godine, nas je informisao 
o seslijinim neprijateljskim istupima, o cemu smo pisali u nasoj "B" 
informaciji broj 03-540 od 8.8.198S. godine. Pored tooa informisao 
i< c? " e P rl Jateljskom istupu SOlC Vasa iz Mostara, o"cemu smo pisa- 
tr ™™ benoj zabil 3'e§ci dostavljenoj RSUP SR BiH SDB, aktom broj 
25-3009 od 8.8.1985. godine. 

S obzirom da je GOVEDARICA elan SKJ, a lma objektivne mogiuSno - 
stl i za pradenje nepri jatel jske djelatnosti SESU JA Bogdar.a. u na- 
S03 opera tivnoj informaciji broj 5303 od 7.10. 1985. godin^ rvredio- 
aili smo da Govedaricu, i oored toga sto je Clan SKJ, usmjc-ravano 
na kontakte sa SeSUjo:,, kao i da ga registry jemo kao operative ve- 

Kako .)0 KS»F- Sf Bli! SDB III Soktor cuuoiom broj '391 or: 2E.Io.'«»-i 
got. i no bio sagiasan sa predlozonir , a imajudi u vidu da Grv-jriari - 
'-a J ma <-.:ijekr. : vne mogudnost i za pradonje nepr i jatel iske 339 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ^ ;V 7 ^ioiatnosti SOIC Vasa'ii Mostara, V.ao i za pratfenje cve- 
ntu'alnih bezbjednosno interesantnih pojavo u sredini gdie iivi. 
te da je spreman i voljan za saradnju sa Sluibom, predlazemo 
da se registruje kao op. veza SDB, pod pseudonimon "JASEN". Mostar, 31.10.1985. godine 5'REDLAjW OP.RADNiqi: 

M^'tt TP\fth>< 

LJUBISA TRAPARIC 
ySAGUTIN ZAR/OVlC Saglasan 
NACELNIK ODJELJEN.7A 03, 
KOSXI6 / ODOBRENJE Na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB odobrava se registracija 
op. veze "JASEN". Mostar, 31.10.1985. godine SLOBODAN SARENAC \ LJT-D2 * DR 340 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH GRGUR, (Jovana) Ivan - "Tihi" 
1935. - Berusica/Gacko ' ' 1! P I T H I K- V c:J:.'V-:^£<. 1. 


Prexiwe, otevo lee 1 Imc 


GRGUR (Jovana) IVAN 


2. 


Pooudonlm 


"T ihi" 


3. 


Co<Jln« < mjeBtoi ; 'op!tSna 1 SR 
rodjenja (xa itranc drlavljarve 
1 drZava) 


1935- godine, Berusica, SO Gacko, 
SR 3iH 


4. 


MJeito 1 adrena boravka 
(pceblvall&ta) 


selo Avtovac, SO Gacko 


S. 


Bra&no atanje 


ozenjen 


' e. 


Narodnost 


Drbin, 


7. 


Driavijanstvo 


5FRJ 


S. 


ZavrBcna Bkola 111 fnfcultot 
atruCna kvallf tkaclja ' 


■boBOslovija 


s. 


Naxlv 1 mjeoto radne 
organlxact je gdje je 
zaposlen 


pravoslavna crkva u Avtovcu pri 
Zahumsko-hercegovackoj eparhiji 


lo. 


Radno B]esto 


pravoslavni svestenik 


11. 


Vrata (grana) djelatnoatt 
):. 


Zna:ijc strjnih jorlka 
13. 
iakren 

i 


:: 


1 
1 
- .... . - . :c-::cc :: rorooice kcj.v ,;e u ic?.u :-s- ] 

t>-< T-ri::idnia C'.'t:dcin.-i ■ 

! 341 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 


vPfe 17. 


20. '..••:prs Ja-.el ;.6>..» <55eUtno»t n» 
>:oju }« air.'.rr'.-. ntr.v!.% /;.* >.."-,u ;..- usmlercn *'*<■ • . . :ri.\va i avojstv.- 

I .r..-."...\ jl Kiev.,: i noJAnft odlaokn i.-.i :: ..- k-rl5cen prlje 

i l.ir.>..i u 1 r.astrAr.ctvo 

1 :-..'. y-.i A in radaciiaft 01. klero-nftcionaliana Vasiljevic Blagota - POO .r) N.v>;r. O'Jriavanje ve:c ii^ft'L-n ii •iir::.'.:i'^ u fazi provjeravanja Kc-;! *;a oporatlvri radtilk 4r,*l Spaso Ratkovid sal jon:. i !.-.ci . r. : 11 jenja i 
: o c-.). vczi i rrebin;-.:, lo..7.. •?£. 


342 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH GUTIC, (Vladimira) Radivoje - "Reporter" 
1961. -Mostar **''■ " ~*' ,v '^ '^•SEKTOR^SDBV-' M--'^:";--!^>" — ' '^"stxrogb £ovjerlji ; 
OP.RADNIK: GLIBO LUKA -. J J 

Datum: 18.1.1990. godine j- my (reg. broj) 
(datura evid . ) PRIJEDLOG Na osnovu clana 49 Pravila o radu SD3 predlazemo 
da se brise saradnik "REPORTER" iz saradnicke jr.reze Sektora 
SDB Mostar. 

Gutid Radivoje, sin Vladimira i And jo, rodjen 15.1. 
1961. godine u Mostaru, Srbin, drzavljanin SFRJ, sef dopisni- 
5tva"Vecernjih novosti" iz Beograda u Mostaru, stalno nasta- 
njcn u tlevesinju, trg Djure Pucara broj 5. 

"REPORTER" je na dobrovoljnoj osnovi, kao student 
IV godine FPN, odsjek zurnalistika u Sarajevu, januara 1987. 
godine angazovan za saradnju kao operativna veza, a po osnovu 
kvaliteta obavjestenja koja je dao, februara 1988. godine 
prekategorisan je u saradnika sa istim pseudonimoa, . 'J torn 
periodu bio je usmjeren na pradenje nepri jatel j ske djelatno- 
sti lie?, koja su se eksponirala sa pozicija gradjanske desni- 
ce i nacionalizma (Vukovic zeljko, Causevic Enver, Tomic Ma- 
nojlo, svi bili pod operstivnim tretmanoin Sluzbe) . Krajem 
1988. godine "REPORTER" je postavljen za sefa dopisnistva 
pomenutog lista u Mostaru, a na vezu ga je preuzeo op. radnik 
ovog Sektora jula 198S. godine. 

Tokom saradnickog odnosa, od kaca boravi u Mostaru, 
"REPORTER" je pruzio vise bezb j ednosno-ir. teresan tnih saznanja 
?. a lica prema kojim je usmjeren, kao i u ve:;i ukupnih bezbje- 
dno:-iiih zbivanja na podrucju Nevesir.ja i Gacka (protestni n;i- 
tin:-. i, n-nid j unacionalna podvajanja i si..) . .'-'.eel ut irn, u poslje- 
c:n;iL:- : nekoiiko mjc-seci vise puta nas jo ■:":■• :••,-: n vu isac , qovoreci 
'n y.-.,. : nti.~t.ine, a u dva r.rivmta objavic ; ; ■..■ uekstove koji su 
c:it'!;: ! .T.n nticali na remecenje mec!jur.acic.na;ni!i odnosa na po- 
j ■■.-■:: ir-.i it. podrucjiiua u Iiercegovini ( Li s t ica , i i i_ luk , Nevesinje). 343 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
proc jeni' ni je zelio kontakt ''zbb'g- toga" §tb • j'e' : bbeda6" : 'dia r 'ce 'nam 
prezentirati odredjene materijale koje ne posjeduje, a na 
osnovu kojih je navodno pisao naprijed pomenute tekstove. 

"REPORTERU" je kroz telefonske kontakte operativni 
radnik na odredjeni nafiin ukazao na neprihvatljivost naprijed 
pomenutog pona§anja, nakon Cega se nije ni telefonora javljao, 
niti trazio neposredni kontakt, iako je to bio obecao. 

Imajudi u vidu naprijed navedeno, predlazemo da se 
saradnik "REPORTER" brise iz evidencije saradnidke mreze. 

Prema ovora saradniku Sluzba nema obaveza.Za sara- 
dnju dobio je poklon minimagnetofon od Sektora SDB Sarajevo, 
marta 1988. godine. Tokom septembra i oktobra 1989. godine 
saradnik je trafcio da mu pomognemo oko rjeSavanja zahtjeva 
za nabavku i no§enje oruzja (pi§tolja) , ali mu se iz objekti- 
vnih razloga nije moglo udovoljiti zahtjevu. Materijal demo zadrzati u Sektoru radi operativnog koristenja. Mostar, 18. 
PREDLAZE, 01 
Gl«Fo SEKTORA SDB 
kovid E N J E Na osnovu clana 42 i 49 Pravila o radu SDB, odobravam 
da se saradnik "REPORTER" briSe iz aktivne saradrtidke rcreze SDB. Sarajevo, PODSEKRETARIJZA Sf)B 

SREDQJE.^PVK? 
KMJJ 344 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH IVKOVIC, (Obrena) Lazar - "Bukovik" 
1924. - Drezanj/Nevesinje 
U'P'IT'NIK S I I I'l-rim- . <».V><-| .me I ■ itnltti,*. ,n;'*.io, nfrlliril « SW D'/jYljiniHi /,j)iimaii|f (smIj pflOji N'.im I v\\*\ it <iil.i:iftic ii» I" v fju i^mfi«) ij|Hitnoi[i £*>o:*ka vj'rfHM, MilHrtSU'i itiufna Znjnjr \(r Jinlt |i nki IVXOVIC /Obrena/ LAZAH 
"BUKOVIK" 1924.godine u Droiaju, SO Neresiaje SH BiB Odzak - NeToeinje Oienjen 

Srbin 

SPRJ Upravnik poSte u Odzaku - NeYeainje ?o5ta Odzak PTT aaobracaj lij'lr, njiialiir mohint - illnnii-ih 
m'nr hn'>> \).< ii i. ;un •>(•• k ii li C 1 I'tWr Vi/ji* ■! (i>..;3i.M OanoYna Skola. Da U£esnik NOH od 9.9.19'i5.godine 345 dfc CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 


D-3252 (reg. broj) 
17.12.1977. oodine (datum evid.l PRIJEDLOG 

da se na osnovu clana 4b Pravila o radu SDB sa- 
radnik "Bukovik" bri§e iz evidencije saradnika Sektora SDB 
Mostar . Saradnik "Bukovik" ancjaaovars j« docerabra 1977. 
godine na kontroli po§te (pistna, posiljke i si.) , u to vri- 
jerne, catnickog ekstremiste iz Kojtlingena - SR Njemacka, 
Ivkovid Vladimira koji se nalazio nod op. tretmanom kao 
OO. 

Cdgovarajudira mjerawa SD3 Ivkovic se pasivizirao, 
a obrada nad istira je brisana. Krajc-w L9S7 . godine saradnik 
je otisao u penziju. 

Imajudi u vidu navedeno, predla^emo da se sara- 
; dnika" Bukovik" briSe iz evidencije Saradnika Sektora SDR 
■Mostar. 

PREDLA2E OP. RAD:: IK: 
Mostar, 30 . 3. 1988. godine J'sprcrno i?.ar.:--.s 

SAGLASAN UACZUili: ■:■:>..! i-:u; i:hj A 0-1 

da se na osnovu cKi:;... ••; I l-/^-: . la o ra:jj y.Zl. ■. : ■• - 
dnik "Bukovik" brice iz e vidi.'.-v- i ;;•• r. • ■: ;cn :ka Sijktor:! .■";.■■ V. .:jc.u' 

Mostar, 30.3.1988. godine i- NACELM1K- StlKT .;KA SDB 

Dzemo Vuck jvir v 

346 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KIJAC, (Ilije) Bozo - "Logos" 
1951. -Mostar 


s ~ --.»4 -jjapari^ Ljubiga 
Saturn: 21.?.1987.godine / reg.broj / 

/ datum evident./ PIIIJEDIOG 

da se na osnovu clana 51 Pravila o radu 3DB 
registruje kao op.veza: , k...^. Kijac Bozo, sin Ili^e i Kriste,rodjena £aradeglija,rodjen 

21.l2.1951«godiae u Mostaru,Srbin, drzavijanin SFHJ,zavr5io Pedagosku 
akadenijUjzaposlen kao glavni i odgovorni urednik lista M Lom" u Mosta- 
ru.nastanjen u Ortijesu - Mostar, na adresi Ortijes" 57, clan SZJ. U sklopu operativno istrazivaSkog rada po problematici grad- 
janske desnice planirali smo stvaranje operativnog uporiSta u redakciji 
lista "Lorn" ,jer smo od ranijje raspolagali saznanjima da Maksumi6 NedSad 
zv."Maksi" > k.o;ji neprijateljski djeluje sa pozicija gradjanske desnice, 
u pomenutom listu objavljuje tekstove bezbjednosno-intereaantnog sadrz- 
aja. 

Diferencijacijom lioa u redakcijji lista "Lom",ocijenili smo da Kijac 
Bozo, glavni i odgovorni urednik lista, ima objektivne i subjekbivne no- 
gucnosti za pracenjj nep.ijelatnosti Mak3umi ; - Medina, icao i zm ultar.iv- 
anje na druge bazbjednoeno-intoresjtnttie tekatovo i njiaovt autore. 
Potrebnim provjeravan/jima smo utvrdili de Be radi o pozitivnom licu,pu 
smo sa njim obavili iafonoativni razgovor 28.t.i98?.godino. 347 _^j ^ CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH ' je^Kljao^'odBovorid^da'sa •oii^kad : ' ; ur8dni)E;ni39. 1 ausrata.oHa taJwijm>'i^toi^ 
jima.izuzev u jednom sluSaju.ObjaSnjavajuci to.rekao $e da je Maksumid 
Nedzad,5lan redakcije liata "Lom",dok je bio na odsluzenju vojnog rokii 
poslao tekst koji po njegovoj ocjeni.zbog sadrzaja nije mogao biti 
objavljen u "Lomu". 

Kijac je 30s rekao da 6e 113m taj tekst dostaviti na narednom sastanku, 
§to je i ucinio 12.5.1987.godine,a izrazio o"e spremnost da nas i u bu- 
duce informise svim tekstovima i ponasanjima koja po njegovoj ocjeni 
budu zasluzivala nasu paznju. 

Dana 16.6.1987. godine sa Xijcem smo.prema ranijem dogovoru, obavili 
razgovor i torn prilikom nas je inf ormisao da se Maksumic Nedzad vfcat- 
3 sa odsluzenja vojnog roka,da ;je sa njim razgovaryo na okolnosti 
uredjivanja lista "Ibm" i da je Mak3umic u torn razgovoru isticao da je 
"Lom" potrebno koncipirati po ugledu na "avangardne" omladinske listov 
kao §to su "Polet","Mladina" i si. i u "Lomu" objavljivati tekstove .■ 
slicnih. sadrzaja kao u navedenim glasilima,ali to nije konkretnije ob- 
razlagao.Takodjer nas ^e informisao nekim bezbjednosno-interesantnii 
saznanjima u vezi SOHA "Neretva 87'*,koja se odrzava u Salakovou kod 
Mostara,sto smo provjerili i preko drugi'a lica i ti podaoi su se poka- 
zali tacnim. 

Cjeniao da je Kijac u razgovoru sa nama bio iskren,da je spreman da 
nas i u buduce informise svim bezbjednosno-interesantnim zapa2anj- • 
ima,a s obzirom da ima objektivne mogucnosti za pracenje nep.djelatn- ; 
osti Maksumic Nedzada kao i za uocavanje eventualnih tekstova bezbje- 
dnosno interesantnog sadrzaja,koji bi se pokusali objaviti u listu od 
•. rane pojedinih lica t te da je spreman i voljan za Baradnju sa Sluzb-, 
om,predlazemo da se registruje kao op.veza SDB,pod pseudonimom "Logos" Hostar, 21. 7. 1987. g. , , ?redlazes 

DJukiS Omica . . Xraoaric LJubiSa . 

aaglasan \j,r*i"5:* —J, „ * ' Na5elnik odjeljenja oj 
Glibo Luka <$l-t?o 348 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADN1CI UDBE U BIH KOKOLJ, (Mitra) Branko - "Albatros" 
1917. -Bileca : -son TNI V: 
M035AR UPITNIK S IV /tmi\ ffcvd imr I imc 
!**• minium (•'|t-nji i/.i *, r • uric ill J.ivlj.inc 
Mtv». i .'nlfiM iKinivkfl 


DrliivI|.in*!vo ^.intnjanjr ivrils porJn) 


Vista {grana) djelalnuitl Sl.oltlu ipremn, odnosno stcuO-na 
kvAlitikarija /ujiijr Mr.iuih icntA li- hW-:*:r.. n»«h If '.I-., 'CiC.lI KOKO LJ /r .itrn/ BHAliKO 
"ALBATHOK" 

191?. s- u Hileci 
Bileca 

OSenoen 
Srbin 3FRJ Kastavnik 0. S. Bileca Prosvjeta Visa 349 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
a) t.lnlla r*da 

M \cjtil|ilfI)\V.j t!.i l.i!m,%t i.. ; ,, 

■ >tir.l.lu|i- 
if OlirjiiKi HA ko)u jr if.t . ;) |,.. ViMJ »>'j.ln.l..i .1) V|i'MO, iti/ji I . >M.|\U 
l»<l.ivkl> ii ui<i-.ir.i:i*'v- O I') Dl II Ji- llTSilM piijr 

^ Oill)*.}*;* ii lii</\'i.lifitit> i 

; kojim /.iii.n "ir.i (h"iji; o . (I) Vt%Ij jsraijni*.. 5 O Nai'tn n^r.i.li. Ait).i Ii N.i.'m o.li.'.... Slcprn pmi/it-tm-Mi i it.-.'.fwk.i 


OMalt |»Oilj. I. iiiit-i.-.ii.i i f.:.icil!n.- 
ii viMdl.tku i vir i;ln i 


d'ccetebra 1968. g. 

Ka kompromitujuceir. r.'i'.ori^ulu 01 Birokratizar; - Ili Inforoator Pouzdan 

Sarenac Slobodan 350 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KOVAC, (Dure) Savo - "Karlo" 
1945. - Grmljani/Trebinje rs upisFTO^^^ 

SDH I I N I \1" MCSTAH • \it lrti«' ( ■ • • i'im m. -in. np".it(i;t < - 
• 'r-iji i i hl'.itH i1i/.t%? -.ft* 

M*t'M.. . :i.|i. flj |<m.iit..i 
li'f tm: f 'i,i,i| \>iimtnnM \'i*'* l mj»* ii iiftlallOW mi 

pit iJiuri*!! fjihr |r /,ift..*4t it Viv:< i|<;aiiA} iljrfoluoft'.l Skohka sprcma. cwl»o>n ■ »itutna 

hwMikatija /iti:.: • vii.Huli |i-/it.i, I' ' I ...1-1 •■■...».,! „.,.„. D-ioai UPITNIK S KC-VAi. /Djure/ SAVO 
"il/.HU-" 

19'»''-r.. r..iirmljnni Trcbinje 

16 I-'fipe nve Toronto Ho 1X2 i 5 Catario 
Canada 

Hoo£enjen 

Srbin Kanacia 
Sadnik 

Toronto 

Zanatstvo 

Srednja 

encleski 351 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 5?W 


1 : Mart 1973' v. - {t*^*^*;.,^ }*■■'•$■' -%iK 0«it«v :ill£4fOVailJa n] I lni)« rada l>l V'cprMairliika dirlntnoat lt<i|u 

ntH.lrllljC M»m.:,i iu koju y iitm)rrru Vni.i v.i:jitrnk.i .11 Mjrslo, driava I tvnjslvn 
hor.ivka n h) Mjcsrc I kmIhib tipitCivanjj 
2 u musiranttvo konpromitujuci tnaterijal 
04 Srpsfca emigracija GOO "Trebisnjica" Informator 22 s i) Da II |t- koilMcn prije 
1 odtaUci ti lnoalran»lvo 1 na 

; kojira ladatima (llnl(l) e ti) Vrata saradnlka r) N.i?in tigiarttvaiita • I) Ni*in otfrlavaajs Vcie Sicpcn pou/rianoiti uradnika K'i|i j;a opirallvnl radnlk dill 
na veil O-'tsti poJai i. miilp-nfa I pnlcdlo/i 
it »:trn4tiil.u 1 laodnji Pouzdan Barenac Slobodan 352 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KOVACEVIC, (Mile) Miladin - "Vrapcici" 
1950. - Krekovica/Nevesinje .y.rj. i v H:l« 


/ v-mz. 


**?•*;!-*, "*i-"*o ir.* I itr.f? 


KOVACIv/TC /i:iln/ till ADIH 


***.■■; *!-.*i-. ir 


"V-WtlOl" *■""' 
1V5<"'-G- Kl-ekcvica - Kevesinje 


( . 


Mjcir.o i a/irosa fccs.-.vka 
'prcbivaiiitAl 


': Vrepcic bb. - J-;o3tar 
(train > itanje 


OXen^en 


(. . 


Narodnosr. 


Srbin 


7. 


Oti^vl jinatvo 


SFRJ 


U. 


■ *.ru£nn kvallf jiVacija 


: OsmogotiiSnja skoia ■■"'■■; :&■<'■' .'*.! 


1. 


Martv t wjeftto radnc ^" 
organliocije <fdje }e 


■■■.,..;.. . : ":-^#W^ : #' 


1-5. 


Bad no mjmto . 


•^Fizicki vartnik v'^i*'$!^- : : 


::. 


Vr»tui (grunt* t dtfllft'.rtosti 


Fanwcna ■industri4a' : ''!. : v'> ! ^^S^^y^V^; ■ i- 


1 


."r.a .Jc ^tr?"lh ■'.i*:*. 1 .'; 


■--«:.. . . ■ . •"^..•:i5-\?'^iT;JJ?:.>- .'• ■■■';• 


-*.1P-- t !::■): ; 
* . !.ir. 


Hije 
Totice iz cetuii'kv p'TO'lice, stric nu 
je cetnicki eni^ivmt l.ovacevic Aleksa 
u Iion;!omi - CO ovo^ Centra, a kun Ivko- 
vii Vladinir is iteutlingona - SH IJj 353 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH RSUP SR BiH 
SD B CESTAB: SOU MOSTAIt Re* ,*.v- Cj62 Mil DOPUNE I PRQMJENE 

PO UPlTNtKU V PrftiT*. oiffO liat i lm< Pstudomra KOVACEVI6 (Mila) M1LADTN "VRAKil^r 1 Rc^m b<0| pttinji 
psomjtna .T. C K S T e R O M J C N E 2o.Io.l98o.g llrisc sc iz evidencijc pp.veza, n>gi strovan kao soradnik 'VLATKO". - " '. *-": L*"A **.*,*'«- ■ 
... ..: ■■,^; J v^2:i:J<^>> 


■■■••■"^rS?^^^. 

■■.•^''i-saw*.-'-:.'; ?»'r : \' ; ...-•r-./fv,'^.; 


dini 2o.lo.„ ijJBp HtOMJENU IZVRSlO: 
M.Lovric 354 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KOVACEVIC, (Tome) Rajko - "Lovac" 
1919. - Koleska/Nevesinje gs^gmmm 
1. 


Proximo, ofiavo lmo 1 1ms 


KOVaCeVIC /Tome/ RAJKO 


2. 


Paeudonlm 


"L V A C" L--" 


3. 


Godina.njeBto, opstina i SR 
rodjanja (za strane drSavljane 
1 drzava) 


24-.6.2>919.godine u Kolesku - Kevesi- 
nje, SR BiH 


4. 


Mjeato 1 adresa boravka 
(prablvallgta) 


Laksevine bb, Buna kod Mostara 


5. 


Brafino atanja 


Ozenjen 


6. 


Narodnoat 


Srbin 


7. 


DriSavljanstvo 


SPRJ 


8. 


ZavrSena Skola lit fakultet 
strucna kvaliftkaclja 


Osaovna skola 


S. 


Naztv 1 mjeato radne 
organlzaclje gdje je 
taposlen 


P o 1 $ oprivr ednik 


lo. 


Radno mjesto 
11. 


Vrata (grana) djelatnostl 


Poljjoprivreda 


12. 


Znanje Btranlh jezlka 


- 


13. 


IndividuMne osobine - sklonosti 
mane hobl 


- 


14. 


Da I! lo i\nn SK 


Kije 


11. 


I'U'lni.'l IK )>r' -'I'jK'.I 1 i:-:i" 
k.'tr/ikl'T J r.\ IJ-r. v.-7fli\" -/.-i 
pi •'*'. ]»7r:l 


194-7. g. radio na otkrivanju cetnickih 
oflmetnika i bio angazovan za saxadnju 
od strane SDB. 195o.g. prekinuta sara- 
dnja Jer je zbog neopreznosti kompromi 
to van. 355 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
PRIJEDLOG 

za registraciju op.veze na osnovu clana 51 Pravila o radu 3D3. 

KOVASeVIO RAJKO,sin Tome,roden ?4.6.1919.g.u Kolesku-Nsvesir^s.Sr'bin, 
drzavljanin SFRJ,zavrsio osnovnu skolu,T>oljoT>rivrednik,stalno aasta-' 
njen u Laksevinama bb-Buna,nije clan SKJ. 

Kovacevic je septembra mjeseca 1978.g.angazovan za saradnju sa 3D3 
kao op.veza "LOVAC" i u3p,jesno koristen na irracenju net>rigatel js>» 
djelatnosti veza:Kovacevic Obrada, Jonlija Branka, Kovacevic Radovana 
(sva tropica 00).Pocetkom 1982. g. "LOVAC" je obolio,usled cega ga ni- 
smo mogli dalje koristiti na pomenutim podlovima SDB,t>a je isti bri- 
san iz evidencije SDB maja 1982. g. 

Pocetkom februara o.g.,nakon sto se zdravstveno stanje Kovacevica bi- 
tno poboljsallsojaa njim smo ponovo ostvarili kontakt.Tom nrilikoc Ko- 
vacevic je takode izrazio spremnost da se i dalje angazuje na odsrova- 
rajucim zadacima SDB i pruzio neka berhjednosno-interesantna saznanja 
(pisano u nasoj depesi broj 02-333 od 2.3.1983-g.i nasa "3" informa - 
cija broj 112 od 3.3.1983-g.). 

Imajuci u vidu cinjenicu da se zdravstveno stanje Kovacevica bitno po 
"bolj§alo,njegovu izrazenu spremnost da se i dalje angazuje na zadaci- 
ma SDB, kao i potrebe Sluzbe da i u buduce koristi Kovacevica na otkri 
vanju yeza 5etni5ke emigracije u zemlji i pracenju njihove djelatnosti 
predlazemo da se isti registruje kao op.veza sa pseudonimom "MIIiKO". Mo3tar,9.3.1983.g. PREDLAZE OP.RADNIK: 
L§gremov Ranko 
saglasan 
haCelhik/<JHjeljenja 02 

Dri*W fiolak 

B II K M J E 

Nn onrmvu <"1.nnn r ,l Prnvil.n o i-n-lu f>DB o'<ol>i\-iv:i .to rcfb'.trfici In or> 
vim "N I I, K 0". M<>nt:> :■,').*. l'>' Mp.WAJ' 


356 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MARIC, (Alekse) Radovan - "Petar" 
1934. - Bratac/Nevesinje - Linijja rada: 02 - STEOGO POVJEHUIVO 

OP.RADNIK: Sl-liiiMO RaNKO y- ,/__ . . .. ( reg. broj ) 

— 

( datum evide.) PRIJEDLOG za registraciju op. veze na osnovu clana 51 Pravila o radu 
SDB. 

MaRIC RADOVAN, sin Alekse, rodjea 13.7.1934.godine u Bratacu, 
Nevesinje,Srbin,drzavljanin SR BiH i SFRJ,clan SKJ,zavrsio 
§kolu ucenika u privredi,obavlJa duznost upravnika poste u 
Kifinom Selu - Nevesinje,stalno nastanjen u mjestu rodjenja. 

Posto smo predhodno za Marica izvrsili provjeru, sa istiia 
smo pocetkom januara ove godine obavili razgovor i u svjetlu 
tadalnje taedjunarodne politicke situacije i zdravstvenog sta 
nja druga Tita, ukazali mu na potrebu anKazov an.ia na fcontroli 
ponasanja veza emigracirje na terenu (,S£oLIJA Savo,RADOVlC Ka 
naQlo,i)AiiAh.<Jl^ Andjelko) , kao i nekih eksponenata uautrasnjeg 
neprijatelja (RADOJCIC Luka) . 

Tom prilikom Marie je istakao da ima mogucnost da kontrolise 
politicko drzanje pomenutih lica i obecao da ce nas o svemu 
bezboednosno interesantnom blagovremeno obavjestavati. 

Od Januara do danas,kontakti sa Karicem se obavljaju kontinu- 
irano. Zavisno od njegovih obavjestenja o drzanju navedenih 
lica, SDB je bila u mogucnosti da se odredjenim op. radnjama i 
mjerama prema tim licima adekvatno postavi. Kao rezultat toga 
Seslija i Radovic su brisani kao obrade. 

Imajuci u vidu dosadasnje aagazovanje Marica na ovim poslovi- 
ma,kao i volju da i ubuduce obavjestava SDB o svim zapazanji 
ma do kojib. dod^e ,cijenimo da Marie ima potrebne uslove za 
pribavljanje iaformacija o evenfcualnoj neprijateljskoj djela- 
tnosti veza emigracije i drugim bezbjednosno interesantaih li 
ca,pa oredlazem -ia se registruje kao op. veza sa Dseudouinoc 
"PETAR" . 

Mostar, 25-8.1980.g. -^redlaie 

I Op. radrfik ,. 
* ^jiamo/, R<njift t U.^ 357 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH MILIDRAGOVIC, (Gaje) Spiro - "Todor" 
1921. - Vranjska/Bileca nr.ij." 5? ti!ii 
f. r. !. |< C S T A R i -^v n im ' <:. ! y. v 


t>.. roijnnja (*a ct:*ne <ir?.Av:;.i 
I drf.dv.i) HJcsto 1 adrcsa boravK.t 
(prcblvaimal bra£no stanje nrl.avijanatvo SavtSona.Ikola 111 f/iXiilte!. 
ittutna .tivallflkaclja 


N*:iv J njooto railne 
or?anI»aclje g<JJ« jc 
capoalcn' , l<adnc? mji?3to Vrsta (9rarji) -dj«latnoatt Ina-i)'! «lr*ntti jollfca KILIIiRAGCVlC (Gaja) iM'.lO "T O d O r" 1921. godine u Vranoska, sc Bileca, 
SR 3iH selo Vranoska, SO Bileca ozenjen Srbin 3FIIJ osnovna '. £kpla'. 
ucesniJcvBOH-a •- kapetan penzioner "'.';;; ;'.. :.:.■-.>-*>-.■;■.■ wane, h.V-'l ?:• tl 10 Cian 5K j.'tri !r i.r: '.I '.;.-.! : da Potice is porodice koja je u toku 
rata pripadala HOf-u. 358 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH u 


v - of x ■■■.J 1- '•"/« po^ ■ c;;. a« i> evidenci^e o:>. ve?« Centra dkli Mental" briT-e op. ve- 
?.* "fOl) C H" . 

";• i.' C K" Je registrovan aa^ja IV/?. iodine na pracenju ne- 
pri^teljeke djelatnosti MILID":-:AG<.;VIC 3 1 a v k a /"CO" po .; 
I.'.-u/ i KIlIDKAdOVli. V 1 a c a /" ;"•'&" po I3-u/. 

Jocno vri^er.e do anga-Sovanju cruf:iio Je bczbjednosno zanacajne; 
podatke. Kadutia, "U D C P." p" u poslednje vrijeme, zbog bo- 
lonti, m nemogucnosti da kont.-.k':i-r> i.;ore navedena lica. 

3 cb-iror. na bolest i poodm-dile ...•.-dine f predln?.emo da se "TO-_; 
DCK" brise is evidencije op. ve .») Centra SD3 Nostar. 

1-rioedlO;- jo usaglasen sa radnor. r.rupom tilih RoUP-a Sit MK, 
V.o.Wi o e i.'vrijila uvid u dosije o- . voae "TCaOH" 5.1?. ove RO- 

ciTS'i. 

I-io-;nor, SjSl?.198o. eodine HlJiD^A^E 01'. J5ADMIK-2 

Danild "Sbndex-ac « — 5 • D C B is 22 i. J £ ••..-..• 

<J«.i m: 5. '"ridencije op. ver.r* Centra dD2 Kostar brise op.^'ve-^ 

lx:;-:.r, 2£.12.1;oo. iodine ./;v •• v'-ri elj 1 359 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MILIDRAGOVIC, (Pere) Jovan - "Trebisnjica" 
1926. - Vranjska/Bileca OEHTAH SDB M O S T A R 
Detagman SDB Trebinje 
- Unut. problematika - 
OP.HADNIK: MIRO MARIC Reg. broj: <> '■S^t'S 
Datum evid. <f . £ _,'</ . PRIJEDLOG za uspoatavljaiije saradnickog odnosa sa Kilidrago - 
7„ ir ^^^ J o v a n o m , rodjen 10.3.1926. godine u se- 
»^I«fS d Mn«» opatina Bileca, Srbin, drzavljanin SFRJ.clan SKJ, 
mjestu rodJenda Z osnovnu 5kolu . pensioner, nastanjen u 

L a « * ° J Z ± : , 0d ma J a 1976 - B° d i«e MILIDRAGOVI6 ae koriati 
/ a rEo» / ?^ U n ? pr ^ ;J Qtel Ja ke djelatnosti grupe BXLIDRAGOVICA 
i T ?°° £Jf< & ^"tf 8 **. opstina Bile6a. Posto je MILIDRAGC- 
JL^X Si ? 2 odnoauaa aa licima obuhvacenim "GOO" /MH.IDRAGO- 
vS^Ti °*a a f° 1 ^"Bi/, ocijenili smo da bi mogao pruzati 
korisne podatke o njxhovoj neprijateljakoj djelatnosti. s njin 
smo obavxlx xnfonnativni razgovor u cilju aagledavanja njego- 
DRAGOVICA mogudnoati daljeg pracenja djelatnosti KILI - 

DILIDRA.GOVIC je i do sada dao niz korisnih podataka vezanih 
za djelatnost i ponaSanja grupe MlilDRAGOVlCA iz Vranjske. On 
je takodjer po poaebnom planu i zadacima upucivan u Beograd 
p>a je i torn prilikom opravdao povjeravanje koje mu je ukazano 
i dao niz korxsnih podataka od intereaa za dalje vodjenje ob- 
rade . 

MI1IDRAGOVI6 potice iz porodice koja je za vrijeme rata bila 
na atrani NOP-a. Bio Je aktivni borac partizanskxb snaga i i- 
ma status borca. Poalije rata bio Je stalno aktivan drugtveno- 
politieki radnik na terenu Bile6e. 

MILIDRAGOVIC Je angazovan za saradnju na patriotakoj oanovi.a 
u pripremx ga vodimo vec godinu dana. Ka osnovu dosadaanjih 
rezultata smatramo da iapunjava ubIovo da ae aa njim uspostn- 
vx saradniSkl odnoo. 

Do aada je vodjen pod pseudonimora "? r e b i r, n j i c a" p;; 
predlaaemo da se pod tim peoudonimom i re,jistruje kao sarad - 

aik. 

Kontakte aa njim odrXavaino neposiredno i puteia pisannc ve?,e. 
Na vo/,i ga drzi op. radnik l-iiroslav !: a r i c. Trebinjo, 17. 5. 1977. god. - I- r o d 1 a r. a 
Op. radnik 
Hiroalav Marie 360 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MILINIC, (Ilije) Slavko - "Boban" 
1952. - Zovo Dole/Nevesinje 
^>r;5f;^^ h?-' 
&- $: 1 1. tU. 14. Prenme, ofero Ime I t«e Pieudoalra Co4mt. *{f Ho. oflUM I SK ... 
r»4«nft {ti mine dfti»ljint...';, ^ 

.' *!•»•} . \':j' ; .;.V-.' ; ;'. f 


Botr-o lUaJe'" ;. Hirodoost .v'-v.:.-W/';nf^- Drttrltuuivo "^ '■-..•i.V> r r,'j3<^ 
-- -■-:>*- — - r-.yr . ■ ■• • ■•''■_ ■''■S.cS. ! !''yf^' u 

Zulnu>)e [mU posit) -.' •' -.'':'..>v-vr 

-. •. : :•'■'■■.;■•:-:. <.'f>tf>>s> : - K*i!r J sltdg vuUoore Ili prtduie*, 
4*"BdJe le upoefea ! t'Z&t '■gii'ffjty- VrtU (gr*<u| dkUiooM 
StxiUkt tore**, odooiao'ttntbU '$ 


ladtokSudoc o»ob(oe - »blo<»«»l ' 

HUM, hOtt Dt II 1c Cl^n SK Pod*:! Ii woilcnU I (Jrvjc 
txrubbrlilltx rrunc u pfdlloil 'MII.ISTC (■ ILira^VSLAVfCO s-tf.'^HT) < On V' f t 

V#$ Kgifein ' -.. , ..-,■ V -|^j&-. , ■'.'.-. 

•SXto"'.'' ■■-■•'■• •" '• " ■-• , .; : *<' i a^S~.'i',".>A ;;-.-; ■: . .. • 
.&«*'.■>../ •.'-.:. .;vs ,, --i.' , ',/.t-iV5. , «.,*.'':-- .;- •'- 

VEt?^'"-'.' :% -' '•■-" '•"•^'■■^■VJlVfiXSSSUti'^'/ -■■ ■ ■••'•iV'.' ..'iT?r 


-rrrt:" "" r<.;t v 
■^:::-^.-- ■'■'■.•■:• K>-K- , &mm&#& ! -X-: ■-■■■ !ffi' 


361 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH : ' ';- ' SEKTOR SD3 :-''■'•;"" 
OP.HADNIK: GRK ZDRAVKO 
DATUM: 2o. 1o. 1988.oodine SIiU2BENA tajna : " 

STROGO POVJERLJIVO 

D-5255 

/ Reg. broj / 

/ Datum evid./ PRIJEDLOG da se na osnovu clana 46 Pravila o radii SDB, iz saradni- 
Cke mre2e brise saradnik "BOBAN". Saradnik "BOBAN" je angaSovan za saradnju sa SD3 24. 1o. 
1984.godinc, u cilju" pratfcnja neprijateljske djelatnosti Vrtifcana 
Trlfka, 00 ovog Sektora, i drugih pripadnika cetnicke enigracijeu Be- 
2u - Austrija. 

■> •. ... proteklom periodu "BOBAN" nas je redovno obavje§tavao 
■•o.svim bezbjednosno-'interesantnim zapaSanjima vezano za Vrtikapu i 
druga neprijateljski orjentisana lica u Becu i Sire u Austriji, a 
^blagovremeno je dostayljao saznanja i o neprijateljskoj djelatnosti 
fRadovid Riste ( septeinbra 1985.godine osudjen je na 4,5 godina zat- 
vora, zbog neprljateljske djelatnosti sa pozicija ekstretrtne cetnicke 
eraigracije ) u vrljerae dok je isti boravio na privrenenon radu u Aus- 
triji. 

U augustu ove godine"BOBAN" se definitivno vratio u zenlju 
i za sada noma mogurfnosti da prati ncprijatel jsku djelatnost lica 
na koja jc bio usmjeren. Pored toga, u njestu gdje saradnik iivi, 
trcnutno nema bezbjednosno-interesarHnih lica na koja bi « a r0 oli 
usmjcriti. 

Irujudi u vidu navcdeno, predlazono da ne sar.s-.in ifc"30BAN" 362 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MILOJEVIC, (Cede) Jefto - "Sarlo" 
1960. - Apatin,Vojvodina 
Frail**, oEavo law 1 la* raamdoaia Godlna.ajaato, opltlna 1 SR 
rodjanja da atran* drfavlja 
1 drlava) MILOJEVIC ( Cedomira ) JEFTO " SARLO " 2.2. 1960. godine u Apatinu - SAP Vojvodina - 

- SR Srbija .- Mjaato 1 adraaa boravka 
(pzablralllta) stalno nastanjen u Apatinu - S. Kovacevica 27 
privremno boravi u Studentekom centra u Mostan ■raBno atanja neozenjen lo. U. 12. 11. U. II. Marodooat Srbin DrlavljaMtvo SFRJ Xavrlan* IkoU Ut Cakaltat 

•traCna kntlttlkaolja Gimnaiija, iv godina Pravnog fakulteta KutT t ajaate radna 
orfanliael]* jdja Ja 
■apoalan Radna ajaato VraU (trana) djalatmtl Snanja atranlti jailka XndlrlduMna oaobtna - iklonoatl 
aana, hob I Dl II ]« BUn IX DA Fadatl li arallaail 1 drua« 
karaktarlatika *aiana ia 363 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH PRIJEDLGG 

za brisan;je op. veze "SARLO" iz evidencije operativnih 
veza Centra SDB Mostar. 

Gp. veza "SARLO" je angazovana aprila 1983. godine u 
cilju pracenja eventualne neprijateljske djelatnosti 
l'iajstbrovacNenada (bio sudjen na 14 mjeseci zatvora 
zbog kriviSnog djela neprijatel;jske propagande), kao 
i u cilju preventivnog djjelovanja na Pravnom fakulte- 
tu i Studentskora centru u Mostaru. 

S obzirom da jeMajstorovicotisao na odsluzenje vojnog 
roka u JNA, da op. veza nema objektivne moguSnosti za 
usmjeravanje prema drugim bezbjednosno - interesantnim 
licima, kao i da nema takvih mogucnosti za pracenje 
eventualnih indikativnih pojava u studentskoj sredini 
u Mostaru, jer nije vise nastanjen u Studentskom cen- 
tru i vanredan je student Pravnog fakulteta, smatramo 
da su prestali razlozi za njeno dalje uvodjenje u evi- 
denciju op. veza. 

Imajuci u vidu naprijed navedeno, predlazemo da se op. 
veza "SARLO" bri§e iz evidencije op, veza Centra SDE 
Mostar. Mostar, 15.11.1984-. godine PREDLA^E OP. RADNIK: 

Djukic Omica •&~Vx r O—^ SAGLASAN 
D B 1( ii » J ii 
da ou op. veza "oAKLO" brifie iz evidencije op. veza Centra, 

Hootur, l'j.ll.l'ju-l . godine NAc.a.tUrt^jULh^ JUB: 

Hiobudun l.aYcnuc 364 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MOKRIC, (Milana) Stevo - "Kristifor" 
1961. - Gornja Slatina/Bos. Samac 
(reg. broj) "'■• 

(datum evidentiranja PRIJEDLOG 

da se na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB registruje kao ope- 

rativna veza. Mokrid Stevo, sin Milana i Petre rodjena Vajid, rodjen 
10.7.1961. godiie u Gornjoj Slatini-Bosanski Samac, Srbin, drza- 
vljanin SFRJ, vanredni student Pravnog fakulteta u Mostaru, 
nastanjen u Mostaru, nije clan SKJ. 

Kontakti sa Mokridem zapodeti su pofietkom 1985. godine 
kada je samoinici jativno informisao Sluzbu o neprijatel jskim istu- 
pima Kolarid Milivoja, POO ovog Sektora zbog neprijateljske dje- 
latnosti s pozicija srpskog nacionalizma,o cemu smo inrornusali Uifonraci- 
jora "B" broj 03-86 od 2.2.1985. godine. 

Mokrid nas je informisao o nekim nep. istupima Nedid Deja- 
na sveStenicko ime Jovan, iguman u manastiru zitomislid kod Mosta- 
ra s kojim povremeno kontaktira jer su rodom iz istog mjesta. Po- 
sredstvom Nedida Mokrid je stupio u kontakt i sa mitropolitom Vla- 
dislavom Mitrovidem (OO Sektora SDB Sarajevo) koji je takodjer 
pred njirr. neprijatel jski istupao o cemu smo informisali informa- 
cijom "B" broj 03-85 od 2.2.1985. godine. 

Mokrid je u aprilu 1985. godine prisustvovao crkvenoj sve- 
canosti u manastiru Zitomislid i informisao nas o neprijatel jskim 
xstupima mitropolita Mitrovida i Sipovac Radmila, pravoslavni sve- 
Stenik iz Konjica (POK ovog Sektora P o kleronacionalizmu) o demu 
smo informisali informacijom "B" broj: 03-339 od 9.5.1985. godi- 
no. ovu informaoiju smo provjerili preko OTS "Morkur" 1 aara- 
dnikom "Simeon" a Mokrid je bio 1 !, Sabornoj crkvi u Moataru, povo- 
dom vjorskog praznika "Vaskrunije" 1 9 8 5 . godine kada ,„ i-uijiao 2ul»c 
Aloksa, parol, iz Mctara (OO ovog Sektora po kieronacionaliimu 

365 ^ CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH i;SPC) ; V£Olnep; ? fis^upu~Zubca\in£o 
broj 03-441 od 7.6.1985. godine. I ove podatke provjerili srao 
preko izvora "Merkur" i saradnika "Simeon". 

PoSto je Mokrid pokazao spremnost za saradnju sa SDB, 

a provjeravanjem smo utvrdili da su podaci koje je dao tafini, 

usmjerili smo ga na operativno pokrivanje Nedid Dejana - "Jova- 

na" koji, istupa sa kleronacionalistidkih pozicija. Koristedi 

poznanstvo sa Nedidem, Mokrid moze dodi u kontakt sa mitropolitom 

Mitrovidem , koji desto boravi u raanastiru 2itomislid pa smo 

je 
ga usmjerili i uputili i na te kontakte. Mokrid kroz kontakte 

sa Nedidem stekao odredjene mogudnosti da posjeduje manastir 

2itomislid, i time na odredjen nadin prikuplja podatke od bezbje- 

dnosnog znadaja. 

Predlazemo da se Mokrid registruje kao op. veza SDB .pod 
pseudonimom "KRISTIFOR" . 

Mostar, 10.3.1966. godine PREDLA2E OP.EADNIK: 

fcARKOVlC DRAGUTIN 

SAGLASAN NAfiELNIK OCJELJENJA 03 

Na osnovu dlana 51 Pravila o radu SDB odobrava se re- 
gistracija op. veze "KRISTIFOR". NACELNIK SEKTORA SDB 
; SAVucjcovid 366 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MRKOVIC, (Joksima) Vojo - "Maksim" 
1945. - Humcani/Nevesinje * > ;^'^- i y-%'SEKTOR SDB ' 
Op.radnik : Grk Zdravko 
Datum. 31 .8. 1989.godin- Glrocro povjerljlvo 
a 1 u y.b e p. z\ t a j n a J>-ty ( reg. broj) 

."<■ JO- /$?} 
(datum evid.) 
saglasan : Kokor 1 
PRIJfcDLOG 

da se na osnovu clana 49 Pravila o radu SDB, farise 
saradnik "MAKSIM" . 

MRKOVIC VOJO, sin Joksima i Kose, rodjene 2ivak, 
rodjen 13. 5. 1945.nodine u Humcanima - Kevesin je,Srbin, dr- 
5avljanin SFRJ, zavrSio skolu ucenika u privredi, boravi 
na privreraenom radu u Durenu - SR Njemadka, stalno nastanjen 
U Zitomislidima - Mostar. 

Za saradnju je Mrkovid angazovan , kao saradnik 31. 1o. 
1968.godine pod pseudonimora "MAKSIM", a u cilju pradenja 
neprijateljske djelatnosti cetniiklh ekstremista Blagojevid 
Bore, Sedlar Dugana, Dabetid Lazara, Remetid Veljka, Radovid 
Djordja> Sukovld Bozidara, Jovanovkd Radmila, Ivkovid Bogda- 
na i drugih njima bliskih lica. 

Od angaSovanja za saradnju 1968.godinc "MAKSIM" je 
duzi period u kontinuitetu, blagovremeno i detaljno infor- 
misao o neprijatel jskoj djelatnosti pomonutih i drugih ,njima 
bliskih ekstremista , kao i o njihoviro plinovima i namjerama 
za izvodjenjo LeroristiOkih akcija na n.siia OK predstavn i.-;tva 
u inostranstvu , .i svojevremeno je uz r.jo.-iovo posredovanje 
uspje3no real izovnn a mjera koraproaicaci je prcma Radovid 367 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE UBIH 
Dopune i prom jene 

pu upitiiikM S I j l 1 1*/ 1 I f, '.^fVtl 1HI> ) lllli* HR£07l6(Joksima) VOJO 
"MAKSIM" W<-.|nt t>riij pHanji IKK ST PROMJENt 6. 9. 1939. god, Briae se,, nenta uslova za dalji rad.- •&£ 


r (Lot- (k'ffl 4$ Q^yiit**? "•'."-"T.-'V. 
'Sli-ii-f-' vi' ■ :'- ; :-':: ; ^^%^K<" :-\ /T Mostaru j, nj 7.9. i»89.« PMMJENU IZVflSlft 

D.Mihid 368 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MUSIC, (Luke) Slobodan - "Jupiter" 
1945. - Zalom/Nevesinje ' 
1. 


Treslme, oEevo lme 1 lme 


MUSIC /Liike/ SLOBODAN 


2. 


Pseudonim 


"JUPITER" ^ 


3. 


Godina.rojeBto, opstlna 1 SR 
rodjenja Ua strane driavljane 
1 drSava) 


15. 6. 194-5. g. u selu Zalom - Nevesin.ie 
SR BiH 


4. 


Mjesto i adresa boravka 
(prcblvallSta) 


Adelaideu Shwest Beach Rl> Keswick 5o35 
Australia 


5. 


Bra£no stanje 


02en;Jeii 


6. 


Narodnost 


Srbin 


7; 


DrSavljanstvo 


SFRJi Australia e 


8. 


ZavrSena Skole 111 faktiltet 
stmCna krallf lkaclja 


Srednja ugostitelijska skola 


.'9. 


Haxlv 1 njesto radne 
organliaclje gdje Je 
zapoalen 


Sgostiteljski radnik - konobar 

u Aerodromskom restoranu u Adelaideu 


lo. 


Radno mjesto 


Ugostiteljski radnik 


11. 


Vrsta Cgrana) djelatnostl 


Ugo3titeljatvo 


12. 


Znayije stranih jezlka 


SluSi se engleaki* 


13. 


Individur.lne osobine - sklonostl 
mane, hobi 


- 


14. 


Ba It je ilan SK 


Nije 


15. 


Podacl iz proSlosti i dru<*e 
karakte.ristikc vezane za 
proSlosi 


- 369 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 
v/ (reg.broi) 
(datum evld.) PRIJEDLOG da se lz evldencije op. veza SDB brise op. veza "JUPITER". 

©p. veza "JUPITER" je angazovana za saradnju sa SDB septembra 1978. godine 
1 koristena je na pratenju neprijateljske djelatnosti fasisticke emigracije u 
AHaideu - Australija. 

Tokom 1980. godine produkcija "JUPITERA" je bila bitno smanjena, a u pros- 
loj I ovoj godini se uopste nije javljao f iako smo ga, u vise nsvrata, putem.pl- 
saia posjetili na obaveze izvrsavabja dogovorenih zadataka. 

Na osnovu naprijed navedenog, kao 1 na osnovu k«**stalacije 8adne grupe,koja 
je 2.11. ove godine ostvarila avid u njegov dosije, predlazenio da se op. veza 
"JUPITER" brise lz evldencije op. veza SDB, a njegov materljal arhivira u skla- 
du sa uputstvima o dokufnentaciji o SDB. MOSTAR, 15.11.1982.god.- PREDLA^E OP. RA)NIK: 
OGrk Zdi;avko SAGLASAN 
NACELNIK ODJELJENJA-02 ^ ODOB RENJE da se op. veza "JUPITER" brise iz evldencije operativnih veza SDB. 

N AC ELN1KjC^JTrJs v SDB : 
Stipe Grizelj/ MOSTAR, I5.11.1982.god.- 370 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH PAPIC, (Maksima) Novica - "Dusan" 
1934. - Odzak/Nevesinje 
1. 


Prexima, oievo ime 1 ing 


PAPIC /Maksima/ NOVICA 


2. 


Paeudonim 


"DUSAN" i^--' 


3. 


Godlna, mjesto, opStina i SR 
rbdjenja (za atrane drZavljane' 
1 drZava) 


.,25..3.13$1.e. u Odzaku - Nevesinje 


4. 


Mjesto i adresa boravka 
(preblvaliSta) . . 


Diisseldorf - Scheffel atr.8? - BR Nje- 


. 5. 


BroSno a tan jo 


02 en;) en 


6. 


Narodnoat 


Srbin 


7. 


Drfavl janstvoi ' • . . \ i i to.\ alike .." 


SPHJ- ■'■•" -" - 


■&::■>. 


SavrSena 8kol«.ili'iafcuitat , ' ; 
BtruSna Jwallf lXaci Jai, Ji^Vnrjl" ;, 


.Qsnovna skola • 

't'E&SXSil'i if ' ." 


■9'..' 


Naziy.t mjesto cadne : - ' ■ g, ,' 
organlzaeije gdjo Jo 
zaposien,. 


Pinna IHurtegeuse" - Diisseldorf 


lo. 


Radno mjesto 


Pizicki radnik 


11. 


Vtsta Cjrana) djelatnost*-' ... 


Grad $ evinars tvo 


12. 


Znanje stranih jezlka 


Djelimicno njemaSki 


13. 


Indlvidualne osobine - sfclonosti 
mane, hobi 
14. 


Da U je elan SK 


Nije 


15. 


Podacl iz proSlostl i druoe 
karakterlstlke vezane za 
proSlost 


Potice iz porodice koja je aktivno uces-l 
tvovala u KOP. Iskren je. 371 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
OP . RADNIK : ZDRAVKO GRK V -661 

(reg.broj) 

v (datum evid.) PRUEDLOG da se iz evidencije op. veza SDB brise operativna veza "D U § A N". 

Op. veza "DUSAN" je angazovana za saradnju sa SDB oktobra 1975. godine i 
koristena na pracenju neprijateljske djelatnosti RADOVIC Djordja i drugih 
cetnicklh emigranata u Dizeldorfu - SR Njemacka. 

"DUSAN" se jedno vrijeme javljao i davao podatke o neprijateljskoj djelat- 
nosti RADOVICA i drugih. U posljednje vrijeme se odao prekomjernom uzi- 
vanju alkohola, zbog cega je izgubio povjerenje Ilea sa kojima je kontaktirao. 
U tokuprosle godine nije se uopste javljao, nitl je davao bilo kakva zapazanja. 
Ocijenjeno je da n DU§AN" vise nema uslova za saradnju sa SDB. To je konsta- 
tovala i radna grupa Centra 12.2.o.g. prilikom ostvarivanja uvida u njegov do- 
si je. 

Zbog naprijed navedenog predlazem da se op. veza "DU§AN n brise iz eviden- 
cije operativnih uporista SDB, a njegov materijal arhivira u skladu sa Uputstvom 
o dokumentaciji u SDB. 

MOSTAR, 23.2.1982.god.- PREDLAZE OPERATTVNI RADUK: 

Grk Zdravko 

SAGLASAN 
NaceWJo9dj&janja-02 
ODOBRENJE 
da se op. veza "DU§AN" brise iz evidencija operativnih veza SDB. /" 

MOSTAR, 23. 2.1982. god.- NACEli«K KSCTKA SDB: 
372 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH PAROVIC, (Mirka) Milorad - "Simon" 
1941. - Biograd/Nevsinje Sod ]j 1 ist i:>:.i Hopubl ika Bosna 1 Horc-ewov in.» 1 tf~ ■{' 

kltuuUv.ki :;i:KHi.TARUAT za i;:;uTRA..N.)r: poslovi: ' " ' 

sm: -ija dr..av:»*i: nt:zajt:D?w)S'ri Sektor SDH rtasur V- 2694 

Linija n,U: 02 - ■ , rgg _ broj , 

Op.radnik: 4 ( .n* ft f/> fa 

I datum ovide./ 

FRIJEDLOG 
za prcstanak saradnjc 

Na osnovu taoke 17 Pravlla o radu SDH, prod lai:em prestanak 
saradnjo sa op. vczotn "SIMON". 

PAROVIO MILORAD, zv."MIJ0", sin Mirka i Jovanke,rodjen 25.1. 
1941. ci, u Hloyradu-Nevesinjo,Srbin f dr;..avijanin SFRJ,zavralo L.UP, 
boravi na privremcnom radu u Ahenu-Njcmacka. 

0BRAZL0-. KNJB 

:»a Parovleem jo 18. 12. 1989. n. uspostavl jena saradnja na do- 
brovoljnoj osnovi.a u cllju pralenja noprl j.-itoljske djclatnostl 
utvrdjonlh voza srpska nepri jatel jske emi<:racije u Achenu,Di2el- 
dorfu 1 ;. In- u Njomaekoj (Drljan Obren,Samard..id Slavko,Antclj 
Rajko,Gnjalo Vukojln). 

S i)l«/.irom da pomcnuta Ilea vt;.o no z.islu/.uju intereB SD», 
to da "SIMON" noma uslova za pradonjo nopri jatoljsko djelatnosti 
dcu')lli bt.-zb n'dnosno-intoresantnlh 1 ica,predla-cm da prostanc snra 
ilnj.i ».i ovom op. vozom. 

Z,i vrip-iiK' saradnicko<i odnosa ".SIMON" nijo na<rrartjlvan nl- 
tl Slu.-h.i pr-'in.i n ji'inu ima obavcza. 373 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH - £ - ilri.si je op. voze "SIMON" cioslovn. cenio oiinovara jucoj U:.-vci- 
vi StJli r.idi uni.itenjn. Mostar, 13.12. 1990. g. 

P R E L^tt/£, , ''..'OX 
% V NA«- Ef .N I KJteKTtfftf"^^^' vj\ 

l lr ' * ' ** * ' 

\\ ■ *»•#-' ■> "i ;<" 

V"' -s <> ^VVi 

V/'^vVa^WD l. u k a S A C L A S," A N 
PODSEKRETAR/ZA, 6DB, 

Srccioje Novld | t::«'> v J<«S Na osnovuTTTCTRe 5 Pravtla o radu SDR donoslm odluku da 
se brijo op. veza "SIMON", a da se u skladu sa taiikom 69 Pravl- 
la o radu SDB njogov dosije unlstl. Sarajevo, ODOBRAVA 
REPUBLICKI SEKRETAP. ZA 
UNUTRA^NJE POSLOVE 

Mirfiattcci Boofd 374 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH PRAVICA, (Danila) Jovo - "Danilo" 
1938. -Trebinje UPlTNlk S 1 

2 


I'ffJlmo, iitrvo line 1 Imp 


PRAVICA /Danila/ JOVO 


Pu'iiriimim 


"DANILO" 


•i 


flndhio, m|i'Mo, upSllna 1 SR 
nnlcil)n (jit nlronc dr^avljnnc 
1 dtlnvn) 

MJcMo 1 attrrxa hornvkn 
(prcbtvnllftla) 


1938. g. T r ebin;je 


361 The West Mall APT IJOI Etobisoko 
Toronto 


s 
Biacno stanlc 


Ozenjen 


Narudnoil 


Srbin 


7 


Dr!»ylJ«iulvo 


SFRJ 


8 


Zonlmanjc (vrsla pnslo) 


Radnik 


a 


Nuzlv 1 m)t»'o mlniioVQ III 
prcduzc6> gd|c Jt laposlcn 


- 


10 


Vrsln (grain) djclilnoill 


Gradjevinarstvo 


11 


Skolaka aprema, odnoano atruCna 
kvallflkaclja 


Osndvna Skola 


12 
i:i 

i.'. 


Znanje stranlli Julka 


Engl e ski 


Indlvldiialnr nudum- — nklnnoHll 
ninnr, Imhi 


Ne mjenjati op.radnike 
Kije 


l)n li |f flan SK 

I'niUi I \> \\nn\mU 1 iltu^r 
KamMriKiilo vi/aiir /• jti ■>( Inai 375 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ; :caMtARiv»sna^.i^QarAfi: ki JiG ; ; '.■" ;:r-- ''-'^•i ' ~ '' " ' Re* 'b». '„,.';. Dj^34i..,';' '■•'■•' Ma Dopy ssy I p r asTt] s n 

po upitnlkii 5 Pitdnu, oEtro lm« I tan Ptndoaia PRAVICA (Danila) JOVO "DANILO" 


kod kojif Ji Mtala 
pnajiM 25.5.1982. TCK8T PROMJCNE Brise se iz evidencije saradnicke mreze Centra SDB Mostar*-Ne, 
ma realnih mogucnosti za dalje koristenje.- wr t-mr*frTL j Mostnru tfrac 25.5. <fj33. WOMttMJ IZVSilO: 

D.Mihid 376 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH RADOVIC, (Luke) Novo - "Lorka" 
1948. - Bratac/Nevesinie CENTAR .SDH - M O S T A R SUJZREN'A TA.JNA 

- I.IM.JAUAIM: 0-, - SiKJ'fAMMIil.JlV'i 

ul'.UADMlv: AXniiiC SLAVKO 1) - 4f¥$4 

(ron.broj) f£.mJi (datum evid. ) I' K I i I-. I ■ I. i j (, za anyazovanje saradnika na osnovu t'lana -lo I'ravila o radu SD3. 

RADOVIC NOVO, sin Luke, rodjen 5.1.19'18 a . fjodine u liratacu - Nevesinje, 
•Srbin, drzavljanin SKIU, zavrsio Pcdagosku akademiju - smjer razredna na- 
stava, zaposlen kao upravnik Radnickog univerziteta u Nevesinju, stalno na- 
stanjen u Kilovcina- Nevesinje, clan SK.r. 

J'ocetkom oktobra 1982. godinc sa RADOVICKM smo zapoceli kontakte u cilju 
o[>erativnoy kombinovanja. Kroz cotiri neposrodna t vise telefonskih kontaka- 
ta dao je bezbjednosno-interesantna zapazatija sa konkretnim podacima o ne- 
prijateljskoj djolatnosti MARIC Novice, ZERA.IIC Horlslava, STAJ1C Oedoona . 
(svt I'OO)^ ksn I o drugim Kcima njima bllisktni: ZERAJld Zari, GUisiC Ralku, 
RADOJICIC l.ukl, VUKOVIC dr. RADU, SIPOVAC Radovanu, zv. "Rasku", IMA- 
TIC Drarju, ZERJAIC Slobodanu, VUJ0V1C Ratku i IVKOVIC dr. Milosavu, o 
comu smo informisaH posehnim informacf jama. Odredjeni podacl o djelatno- 
sti navedonih lica potvrdjeni su proko OTS "MERKUR" i HEBIBOV1C l-'azlije. 

Cijeni.no da RADOVIC Ima realne mogufinosti da prati neprljateljsku djelatno- 
st navodenih lica. S obzirom da je kroz dosadasnje koniakte izrazio punu spro- 
mnost da svjesno, tajno i kontinuirano tzvrSava aired jene zadalke Slizbo, a 
imajuci u vidu njogovu iskrenost i volju koju je pokazao na ovim poslovima, 
predlazemo da s<« rogistnije kao saradnik SDR pod pseurionimom "L OllK A". 

MOSrAW, -..11.1 .)82.r,od.- PREDLAZE OP. RADMK : 

/jA^+rt^?iavko 

''> I) <-> n R K \ i I * 1 

Vi n-ii-n-.; • ! ::..i I-. i'r.ivtl.i <> r.iln SDiJ o-lol .rava s-- r. ..|:-=tr:ici j.i =.ar.,,| : ,;;. ; . ■•; ■ ,. 


377 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH RADULOVIC, (Novice) Obrad - "Diplomac" 
1952. -Mostar -J.jn.Vtit IVJU K ~ T A ii 
- Odjcljcnje 01 - 

op. !<;\ u :;ik: ?uc-.;:c7iC o. HI J ;■.. 'J LOG zn ati5:nr":ovnnjo snradniln n>i o/inovu 51ana 46 Pravila o radu Klu 
?.bc drSnvno besb^ednosti. 

Prodln^.em d« oo rogiotrujo kuo nktivni aaradnik r«DB HADULOVIC 
Obrad, ain Novic*; i cajke Panicj, rod,; one Bejativ46 t rodjon 9. 
U.19'.><:. coding u Koctarti, Srbin, drzavljanin r>FRJ, apBOlvent 
Pravnog fnkulteta u Mostaru, ntalno nastanjon u Mostaru, ul. 
Rudincevu bro;) 3, clar :-iKJ» 

Radulovit Obrad $o ve* duze vrenona, a posebno u toku 1976.1 
prvo,' oolovini 1977. soiiine, oavao iiluXbi korisnQ i provjerene 
□odot::-' o jv.kiia nosiocinn liberaliaticko djelatnooti na ?rav - 
non fakultetu u Mostaru. Prije avega to se odnoai na Dr. 3rani 
rlr.vu cOJlC, koja se kod ovog Oentru vodi kao 00 i Jo5 neke rtu 
dente ?ra\mo»- fnkulteta, koji zbog uvor ncisativnofe ponasanju , 
aa3lu?.uju pasinju sa stanovi-rt i bazbjddnoati. 

Kao 51an poetsko-dranske grupa "Toatar aladih" tfrioutan i° u 
kulturno-zabavnon Sivotu crada. To mu onogueuje da uoci neprl- 
Jatoljsku djelatnost pojcdinaca /istup pjesnika Iseta iiarajli- 
6a u "Labirint" baru u Koistaru/. 

Predlaaea da se u evidenciji £D3 rogistruje kao aktivni:: Barad 
nik pod poeudoainoa "D I P L C 1 H A C". 

Hostfir, 13. 6.197?. c.- PR:-3)LA:".~'0P. E.\S?!IE: 

Tucakovic Orer 
r "a;, - - k.ig r.Vttivr.i 378 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH STAJIC, (Rajka) Nedo - "Peda" 
1953. - Grabovica/Nevesinje OP.RADNICIrSPREMO ^ RANKO I * ^.POVsMzxyvT 

GRK ZDRAVKO* y -4£6* 

DANA: 30.7.1982.godine. - "^ (reg.broj) (datum evid.) PRIJEDLOG da se na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB registruje kao op. veza SDB. 

STAJIC NEDJO, sin Rajka i majke Ljubice, rodjena Grahovac, rodjen 17.9.1953. 
godine u Grabovici - Nevesinje, Srbin, drzavljanin SFRS, clan SKJ, zavrsio 
skolu sa prakticnom obukom -^smjer tokarski), zaposlen u RO "Fabrika Alata" 
- Trebinje - OOUR Nevesinje, neozenjen, stalno nastanjen u mjestu rodjenja. 

U toku prosle i ove godine sa Stojicem smo u vise navrata razgovarali u cflju 
oojene mogucnosti angazovanja za saradnju na pracenju i kontxoli ponasabja 
veza emigranta IVKOVIC Vladimira (obrada ovog Centra). 

Nakon prvog razgovora, STAJIC nam je ukazao na vise lica iz Grabovice i sireg 
podrucja Nevesinja, koja su na bilo koji nacin u vezi sa Ivkovic Vladimirom 
(putem pisama, narudzbenica za nabavku poljoprivrednih masina i si.). 

Dana 15.7. i 20.7. ove godine sa STAJICEM smo ponovo ostvarili kontakt. Tom 
prilikom je iznio b^zbjediiosno-i nteresantna saaiaija o kontaktima Ivkovica i 
nekih lica sa podrucja Nevesinja (pisafro u nasoj "B" informaciji br. 02-283 
od 28.7.1982. godine). 

ImajuSi u vidu potrebe SDB, kao i Sinjenicu da STAJIC ima objsktivne uslove i 
izrazenu volju da pomogne Sluzbi na planu op. pokrivanja i kontrole veza Ivko- 
vi6 Vladimira (lvkovi6 Danilo, Stojid Radisa, Golijanin Milorad i dr.), predla- 
zemo da se registruje kao aktivna op. veza SDB sa pseudonimom "PEDJA". 

MOSTAR, 30. 7. 1982. god.- PREDLAZEU OP.RADNICI: 

Grk Zdravk 
S A G L A S A N Q^, . g^ 

NACEUNJK.QnjELJENJA-02 * ODOORENJE 

Na osnovu Slana 46 Pravila o radu SDB odobrava ao regiatraolja op.veze "PEDJA" 

MOSTAR, 30.?.198a.god.- -i**t NAfiEUfllCrCKNfJBC SDBi 

WL/t-e V^A-U^ 

379 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH STAJIC, (Vlade) Nikola - "Nik" 
1946. - Grabovica/Nevesinje 
(regibroj) fK (datum evid.) 
PRIJEDLOG 

za registraciju op. veze na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB. 

STAJIC NIKOLA, sin Vlade i Obrenije, rodjena Mucibabic , rodjen 23.5.1946. 
godine u Grabovici - Nevesinje, Srbin, drzavljanin SFRJ i Kanade, zavrsio eko- 
nomsku skolu, zaposlen kao radnik u fabrici automobila "KRAJSLER", boravi na 
prtvremenom radu u Vindzoru - Kanada, nastanjen na adresi: 1830 Touranaehu 
RD. M 

Raspolagali smo podatkom da je STAJIC bio clan emigrantske organizacije SNO, 
ogranak u VindzOru i sekretar istog ogranka. Tokom ljeta ove godine STAJIC je 
boravio na odmoru u zemlji. Na pomenute okolnosti sa istim smo u nekoliko nav- 
rata vodili informativne razgovore. Tom prilikom STAJIC je priznao da je 1969. 
godine bio clan ogranka SNO u Vindzora , a iznio je i nska novija saznanja o akti- 
vnosti Setnicke emigracije u Vindzoru i sireu Kanadi (pisano u nasoj "B" informa- 
ciji broj 475 od 26.8.1983. godine) . 

U vise navrata kroz razgovore STAJIC je isticao da je svjestan "greske."(misli 
na clanstvo u SNO, primjedba op.radnika) , ali je "spreman i sposoban u nared- 
nom periodu gresku ispraviti (mogucnost da se "rehabilituje" , prim, op.radnika). 

S obzirom na STAJICEVE objektivne mogucnostu, iskreno kajanje zbog nekadasnjeg 
clanstva u SNO , te izrazene spremnosti da se u narednom periodu angazuje na od- 
redjenim zadacima SDB,istorij smo pred njegov povratak u Kanadu dali zadatke 
na pradenje neprijateljske djelatnosti: BAJCETIC Milutina, KONJHOD^IC Alije, 
BUL3T Petra i drugih cetnickih ekstremista u Viixizoj-ui sire i dogovorili nacin 
odrzavanja veze. 

Po pdvratku u Kanadu, STAJIC se u dva navrata javio pismom, a jednom nam je 
podatkea aktivnosti cetnicke emigracije u Vinizoni prenio putem telefona (pisano 
u naSim dopeSama br. 02-1853 od 27. 9. 1983. g. ,br. 02-2413 od 17. 11. 1983. g. i br. 
02-2571 od 2. 12. 1983. godine) , te tako potvrdio dato obecanje da ce se angazirati 
no praconju noprljntoljsko djelatnosti Cetnicke emigracije. 

Imnjucl u viclu cirijonlcu du so SIAJIC do sada upotpunosti pridrifinyao dogovorenih 
/.nelntnkn nti plonu prrtionjn noprljntoljsko djelatnosti cotnicko Qmigrnclje u Vindzo- 
fn - Knnatirt, prodlnjiiomo tin so lull roflistruje kao op.vo/.n ma psoudonlmom "NIK". 

MCWIAH, o.U. 1983. yotl.- PHEULA2E OI>. RAIJNIK: 

J Spremo/^Jankp 380 7bt**t«»' ICtttiUfc' CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH SIPOVAC, (Nikole) Kostadin - "Mitar" 
1958. - Podgrade/Nevesinje ECENTAR SDB - M O S T A R ' " 
- UklJA RADA: 03 - 

6P.RAbNIK:COKORILO JOVO V PRIJEDLOG ^SLUZBENA TAJNA 
STR.POVJERLJ1VO t.POVJERI 9 S (reg.broj) 
(datum evicl. ) za angazovanje ^aradnika na osnovu clana 46 Pravila o radu SDB. 

SiPOVAC KOSTADIN, zv. "Kojo", sin Nikole, rodjen 3.6.1958. godine u Pod- 
gradju - Nevesinje, Srbin, drzavljanin SFRJ, zavrsio Srednju bogoslovsku sko- 
lu, svestenik SPC, paroh u Kifinom Selu, nastanjen u Kifinom Selu - Nevesinje. 

Pocetkom maja 1982. godine sa SIPOVCEM smo zapoceli kontakte u cilju opera- 
tivnog kombinovanja. Vec u prvim kontaktima on je dao bezbjednosno-interesan- 
tna zapazanja o nekim svestenicima SPC (ZUBAC Aleksa - OO, MITROVIC Vla- 
dislav - OO, SESLJJA Bogdan i dr.) i ukazao na neke bezbjednosno znacajne 
pojave u Zahumsko-hercegovackoj eparhiji. (Pisano u nasoj op. informaciji 
broj 25-1316 od 8.6.1982. godine). 

Na posljednjem kontaktu, 25.9.1982. godine, SIPOVAC je pruzio konkreuie po- 
datke o neprijaf.eljskoj djelatnosti ZUBAC Alekse (OO), ZIROJEVIC Sime (OO), 
kao i podatke o bezbjednosno-interesantnim , komentarima SESLIJA Bogdana, pa- 
roha u Bijelom Polju kod Mostara i DABARCIC Svetka, ucitelj u Krekovima - 
Nevesinje. Takodjer je informisao i o najnovijim aktivnostima i odnosima me- 
dju sveStenicima SPC u Zahumsko-hercegovackoj eparhiji. (Pisano u nasoj in- 
formaciji "B" broj 03-437 od 7.10.1982. godine). 

Neki podaci koje je SIPOVAC dao o ZUBAC Aleksi (OO) i ZIROJEVIC Simi 
(OO) su provjereni preko drugih izvora (Saradnici "MAK" i "SIMEON"), a 
podaci koji se odnose na mitropolita MITROVIC A potvrdjuju nasa ranija sazna- 
nja b njegovim namjerama da na indi rektan nacin utice na rad Udruzenja »vrs- 
tenika i slicno. 

Cijenimo da SIPOVAC ima realne mogucnosti da prali neprijateljsku djelatnost 
ZUBAC Alekse (OO), ZIROJEVIC Sime (OO), kao i nokih drugih bezbjednosno- 
interesantnih lien o koji ma je vec dao odredjena bezbjednosna zapazanja. .-> ob- 
zirom da je kroz dosadasnje kontakte i/.razio punu spremnosl: da svjesno, rajno 
i konl.inuirano i/vrs.-wa odredjene zadatke SJuzbe, a imajuci u vidu njerjpvu is- 
krenost, vol ju i umjosnost koju jo do Sada poknz.io na ovini poslovim.i, i-r-.-ila- 
zemo da se registruje kao snradnik SDB pod psmirlonimom "M I T A <r\ MOSTAU, 3. 10. 1982. god. - 'RKIJI.A/.k < )l'. ka: >\IK 
,-...f n'KOQJla Jovj 381 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TOHOLJ, (Mirka) Bosko - "Dinko" 
1928. -Ljubinie .••■:NTAN Sui;?,S: BEZ!'..I::-V:';.:T: :■;. .■.:•: 
SHKTOl'. Si'.i- 

: ' ta.".>:an son cai'i.ji.va 

• •iSi.iA KADA : 03 

<"'■:> . RA^NtK: OBRADOVIC .JU:-::'-' 

uATUX: 29. 10 . 1 990 . nod i p.. • :: In '■!..-. ■v ■ 
I : ■•<: . 

r i 'i ;.i n:vs '■ .i :: L O C. 
: s.':ivh!:; ,,• 


<•:.!• •;" •-■.•id.) N'a osnovu Lacko 17 h.iviU ,.-; radii :;.'.'», :-r----2ia? 
.■in .'ik saradnjc sa saradnikom "PINKO". ' : em pro- TOHOt.J Boiko, sin Hirk.i, rodjon .:..>.: 'i.'K . cind^n" u 
.". ii:!jir. ju, Srbin, dr2av.l -;.'m i n .«-;r--:.7, i ■••:;: t: : 3 n i ii.; : i:ii. • ' ■■■■os 1 .--i 
•: '.'.O "Inkos" Stolac, :';t.a!nr, p..i:. t..'.:. -^n u Kfocu ' () » f: A 7. :. 7. E N J ••:: Imcnovan 1 jo jaiiuara 1987. gociirv- .,::■; i~-. >■■-"-■ •> i «--,t-t- 
dnju kao operativna voza "JAVOR" s ciljom m-ao-n j a ":».•::- i i.-.i'ol j s Vn 
c.-oIatnosti lica koja su vodjoi-oa pod opor.it ivn i .-,: t .i .•trnnom Slu- 
;:!v>. Po osnovu rczultala ja::uara 193(5. qorlino t..r-k,i (-■••> -.risan it- n 
•■aradnii-.a sa pseurioiiir.om "niNKO". 

Imajuci u vidu da pomtrr.uta 1 i ca vi :":•■• sic prodstavlia- 
jii lr.tercs Sluzbe, to da "DINKO" noma uslova •.■..-> rivirsnioravanie 
r.a druge bezbjcdnosne ;:ada!_ko prodlaSeir.o prest..:. <:-; .-..-.r.uinj^ i unS- 
litunjc.- njogovog dosijoa. 

Saradniku jo skmnuta pa/.nja da kontaktu so SDIs ne 
c.ckonspiri5e jor isti predstavl ja ju :;].u2be:ui tajnu. V toku sara- 
au } o nije nagradjivan niti su mu nadoknadjjaawj; troskovi a Slu?ba 
nem.i bilo kakvih obavczn premn i :; t om ^^<T-7*. '.""i^*^*- Nos ta r ,/';29 . 10.1990. god i no S A G'-I 
PODSKrj-iuCTAR 

O D I, U K A 

Na osnovu LaOko r > Pravila o radii ;;nu, dor-.osim odluku 
<..i •:■<-. \7. ovidcnei jo r.aiadnjka son briso saradnik "liTNKO". 
I> "fe 't'.D L / A 2 E , 
ACELNTtf SETKTORA/SDB Ugl-jexv N'adjad .i r.i icvo, HEI'lHSI-IOKI SKKRETAR Z/> 

i;>a."W?Aij>:.'i k poslove 382 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TOPALOVIC, (Boze) Branislav - "Ekonomist" 
1964. - Ribari/Konjic CEHraR SDB H S T A R 
XJHUh RADR-.03 

OP.RN3NICItDUKlC OMIG"V 

TRAPARl£ UUBI3A SLUZBH«V tains 

STHOQO POVJERUITO ^ R D L, O (J da se na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB registruje kao op.v-r.: : : 

TOrAICVTC BRWISLAV,sin Bo5e i Desanke , rodene Iozo.roden 22.i.v>.w.7.'j selu P.ibari- 
Konjic,Srbin,drzavljanin SFRJ,redovni student II god ins Hmicra* ■« : ■-'■: :iri?io u >V) - 
staru.nastanjen u mjostu rodenja,privrenieno boravi u Stucientskcra co.-::.r: Mr;star,stara 
zgrada,soha broj 31G,£lan SKJ. 

Kontakte sa *Rjpalovicem sno zapoceli u maju 1984.g.u cilju naseg prevent ivnog ::-jolo 
vanja u Studcntskorn ciintru i Univerzitetu u Mostaru,odnosro u cilju prik-jpl janj -i evn 
ntualnih bezbjodnosno-.Lnteresantnih saznanja u toj sredini.Kako je Tcoilcr/ic izrazio 
sprewnost za saradnju,u narednim kontaktima sa njim,davali smo mu potrebr.e inscrukci 
je i konkretna zaduzenja,posebno u vrijcm? "protesta" ncdu stucle.ntira b-.-njradskcg 
Uiiiverziteta u novartoru 1984 .g., pa nam je pruSio neka zapazanja o reflektovajvju tih 
dogadaja nedu studontima-stanarima Studentskog centra u Mostaru,o cerou sin ir.formisa 
li nasim depesania broj 2741 od 9.11.;2742 cd 10.11. i 2758 od 14.11 .193-l.c.Poro-a no 
vcdenog informisao nas je i o neprijatoljskim kccrentarima Sarovid Miroslava,sf.idanta 
iz Mostara,o corn sno plsali u naSoj infbrmaciji broj 03-569 od 14.11.1VS4.C. 

S obzircm da sno 28.2.1985.g.obavili informativni razgovor sa £arovicfe,r.a ofcolncsti 
r.jegovih neprijabeljskih istupa i da je uglavnom potvrdio nasa op. saznanja, podaci 
dobijeni od Topalovica su se tine pokazali fcacnim,a kako cijeniro da Topalovic' ira 
objektivne nogucnosti 2a dalje pracenje neprijateljske djelatnosti Sarovida,kao i jo§ 
nekih lica koji su sa njim u vezi ill saml neprijateljski istupaju{Pje&5id Padccur) ,da 
provjeravanjera za istog nisroo dosli ni do kakvih negativnih saznanja, te da jo sprcman 
; i voljan za saradnju sa Sluzbom,predlazerao da se registruje kao op.veza SDB.podpseu 
doniitcra "EKONOMIST". • Mostar,4.4.l985.g. PREDLA2U OP.RADNICI: 

Bukid Qnica 

->..\,.: < ■ 

Traparid fjjubisa 
I] I 'i -v-v\ 

s a c, r. a s a t: 

riacoln'ik oijclj'inj.-i 03 
•":>::<■. i-i J'-rko t.'a osnovu clana 51 Pravn.i o ra:i:: S.'» oriolirava so rrjgistmc; ;i ■■:..■■■■. 

tt»tar,4.4 .1985.9. *'ij&^WZ&t* : 

Sloixxlati Saron-x: >"•'"'.!> '".iP," 383 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH VUKOVIC, (Gase) Trifko - "Argentina" 
1949. - Mega Gruda/Bileca 
CENIAP: « 0S ?4? Rr . b ,. D-28J4 .MB UPITNIK S J Pivnmr. mVvo line I *mr Pv inl'iuim iiiKhn.i, m|< v.w. iipllhu i SK 
roilciij.i {i-i Ntf3nc dr/airljane 

I (!t*AV.l) 

M!»io i a<!ic»« Iwravka 
(pictmali«a) VUKOVI C_ /Ga6e/_TRI PKO 
"ARGENTINA" < f . M Bratno ^tflnjc N'nrodnoM OlJavljaitllVO 194-9. s. Mega Gruda - Bile6a Dengleroasae 14/15 Be£ Auetrija OSenjen 
Srtdn Zammanjr (vriu posla) N'.iJIV 1 m|rj o IDtailOVC U) 

j)rfiluin*a gijjr |c raposlcn Vina (grana) OjcEatnostl &ko!ska *;'ien)a, odnotno struCna 
fcvalihkorija SFRJ Radnik Zn.lnjc sti.imli jr'l^a !n-livi(li:.*lii' 'i-ohitlr — ^K(ono\ll 
t:t.mr. I:ti:>' IX. Ii 1- ■..■ -K "Unija" Be5 Saobracaj Osnovna §kola 384 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
21 22 |i| \r|Ul|.li.::vl..i ilMlilnutl V..jii 

iittt.nliijt t) <j!w;h!.i -i.i kr>}u [r iiM»j« mi \'r%ln s.-ir-nloit,,! Inir.ivk* :■ inostr.initvii g i) »• li ]< kiKKtrn pfljr 

S <«l!l*kfi (j mnslranstvo t im 

2 kiijim iail.>.-in» (lim|l) | >l) Yrs!» saradntk.i 
J .. ._ 5 ; r> Safin »nr»itlvnnj,i 

If Vi.'m ai\ilnvnnia vcji- 
Slcpcn p'Mi/tl.inu^ii ).tra<!nika 
Kojl ga oprrahviii rmlnik drll O.uli |iih!.i. I. miiJI., nj.i i pHirillvsl 
o N.i.'.idnikn i •;ir.n]i l |i pafcriotizam n4 

SrpskB eraigracija 

Vrtikapa Trifko 
Ugradjen Pouzdan 

Barenac Slobodan 385 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBEUBIH 386 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH ,. CENTAR 
SLUZBI DRZAVNE BEZBJEDNOSTI 

SARAJEVO 387 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 388 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ALBIJANIC, (Blagoje) Ratomir - "Pravnik" 
1949. -Bileca <2 1. 


Prezlmc, oievo Ime I tine 


ALBIJANI6 /Blagoju/ RATOMIR 


2. 


Pscudonlm 


"PRAVNIK" 


3. 


Godina 1 mtesto rodenja 
(opslina 1 SR) 


19^9. godina Bileca, SR BiH 


4. 


Mtesto 1 adresa boravba 
(preMralBlaj 


Sai-njavo, Studentslci dom "Br*tatvo-J«dln 
8i>vo" Nadzaridi. 


3- 


Braf no stanje 


Neozenjan 


0. 


Karodnosl 


Srbin 


7. 


Driarllaostvo 
8. 


Zanimanle (vrsla posla) 


Student Rravnog fakulteta 


9. 


Kaziv I mfc5lo uslanovc III prcduze- 
£a gdie te zaposlcn 
10. 


Vrsta (grand) dielatuosli 
11. 


Sbolsba SDrcma, odnosno slruEna 
bvjlilibaeila 


Srednja 


IS. 


Znanle stranitl iezlfea 


-- 


13. 


tndiviclual.ie osubim* — sL-IonosH 
mane, hob: 


. 


14. 
IS. 


Da It iv lildn 5K 


Da 


b.ir.ildiTi«lll.'o wz.im- i,i nroilosl 

.. 389 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
IB. SOi Osnor 4DHiJov<in|.l ' . ~ ■:~^:J Kolu ncpriMlrij.b;] d|da'"<i«l 
obradule (linlla rada) 2f 

■fit L. 

55 o) Micsto. drtara I svoislTO 
boravba b) Mjcsec i godina ucuiiranla 
u inostranslro c) D* II |c borlitcn prile 
odlasba u [noslranstvo I oa 
bolim udadma (Hnill) d) Vnta saradniba c) Nailn ugradlvanla Nafta odrtavania «ie $4epen pourdanoslt saradniba Ko)i ga operatiroi radnib drii 
oa reef Os!all oodaci. miiljenl* I prI(edloil 
o saradniba I iar*dn)i 


Uamjaren na cVbradu ilea k'oi;j .istupajiii" siu 
pozicij« arpskog nscionslizaaj Pouzdan Terzic Novica- ol u Sarajeyu dana J3_,Ib. 1.923 «... Upltnib opunlo; 

Vujisic Milka 390 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH AVRAM, (Rista) Miroslav - "Bekret" 
1939. -Kalnovik «*■--:•• SD3 SARAJEVO'"* r "■• ■ " " F W/ ...,..--■■.■..,■,-- \) &#/£*$*$■ ■ U P I T N I K '' 

-. ,,,„... 


AVRAM MIROSLAV 


: | 


"BEKET" 
*. ■ w' . .if .' i v i .i H'.l' 


1939. godine, Kalnovik - $?. BiH. 

::.>: ; : :■.-.. : i ■■.i.i) 


Sarajevo - Soci jalistitke revolucije 
broj 2o. 


Hr.iT. m.:i. ;... 


o5enjsn 
!...,, -...-., 


Srbin 


-.. 


V.i ;..i- ! ir.^t v • 


SFRJ 


-.. 


r-m-riflni Sfccli lis r«v..jit.ct 
si ruins i.v.1.' 1'lhacija 


Filozofski fakultet 


3 . 


Hail* 1 r-ijcs-c imiSiii: 
«PCsl..'P. 


Prosvjetni list - Sarajevo 


', -» 


SM-lr.r - ;. r.'.c 


urednik 


V 


V:v:-..i .'rt!--..-.-' if'i'Lj-.nos" ' 


lzdavacka 
1 

i 391 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 

17. Llnlja rada unutraBnja problematika Ncprlja^eljaka <Sjalatnoae na 
koju }a usmjeran srpsKl nacinallzaun i libei-aliza 19. Obraiia n.i koju jo u«B)»r«n SLAVKO LEOVAC, SVETOZM? KOLJE-VK?/ 
/GOO "VRBAS"/ °? a) KjcstOadrSava i «voj«tve 
heravXa b) Kjonoc i godln* 'odlaakfl 
u inoatramtvo c) Da 11 jo korl8t«n prtje 
odlaska y lnoctrarutvo 
1 na kojlm xadaciaa 

tlinLjt) rt) NaCin odrlavanje vetc St-cpcn pousdnnostl potpuno pouzdan Koji qa operatlvnl radnik drfl 
na vozl CQUADSiO D.Z35VAD nmaH ixxl-iel, mSljenJa 1 
prijedlo:l o op. vezl 1 
aaradnjl v.. S . ara -: ftv . u ..., r ,.31-.Jula .. 10 78. Up i *. ri : v. y>opv.r. : •■: -. 392 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH BEJATOVIC, (Stanka) Gojko - "Librijum" 
1935. - Mjedenik/Gacko . Dana, 23.7.199o.g. PRIJEDLOG 


za brisanje saradnika pod pseudonimom "LIBRIJUM", na 
osnovu clana 49. Pravila o radu SDB za t 

- BEJATOVIC GOJKO, sin Stanka, rodjen 23. 2. 1935. g. 
u selu Mjedenik, SO Gacko, Srbin, driavljanin SFRJ, po zanimanju 
pomocnik upravnika St. dona "Mahraut BuSatlija", stalno nastanien u 
Sarajevu, ul.Mehraeda DzudSe br.2o. R A Z L Z I Sa Bejatovic Gojkom Sluzba je atupiia u kontakt 
1986.g. nakon eega su sa istim nastavljerii kontakti tokom kojih nam 
je Bejatovic pruiio odredjena bezbjednosno interesantna aaznanja o 
pojedinim licima za koja je poetojao interes SDB. Na osnovu aaznanja 
koja je pruiio Bejatovic je 3o.3.1987.g. regiatrovan kao op.veza pod 
paeudonimom "UCltelj" da bi 6. 8. 1987. g. prekategorisan u saradnika 
pod pseudonimom "Librijum" . 

Hedjutim, kako su pomenuta lica napustila studentsko 
naselje, Bejatovic je kao izvor izgubio pozicije te viie nije u mogu- 
enosti da pruza aaznanja od interesa za SDB. 

Bejatovid nije upoznat sa svojim pseudonimom, nagra- 
djivan je u vise navrata a smatramo da Sluzba prema njemu nije ni u 
cemu oatala duina. Nije mu posebno naglasavano da se njegovo dalje 
kontaktiranje prekida, tako da, ovieno od potreba, raozemo ostvariti 
kontakt sa njim. Napominjemo, da Bejatovid nije obuden u speciiali- 
atidkim diaciplinama. J 

. , K Iz navedenih razloga predlaSemo da se Bejatovic Gojko 
brifie iz evidencija Sluibe kao saradnik pod pseudonifriSE^iabrilum" , 
a materijal uniSti. Jenr-. t-*t j PREDLAzU Operativni radnik 
Nafiel.Odjelenja 03 
«aev 
D L U K A /' brisanje 
pseudonimom Na osnovu dl.49. Pravila o radu SDB, odobraffi'se 
Bejatovic Gojka iz evidencija Sluzbe, kao saradnika pod •LIBRIJUM". Sarajevo, 'pODSriK^JLB ZA SDB 
N0VI6 SRSDOJE 393 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH BIJEUAC, (Milana) Krstan - "Faust" 
1916. - Ljeskovici/Drvar 
$£ " ■ V -- * UPITNIK'S Prcrlmc, oicvo imc I In Psi:in[:)iili: Cnjiiin;i. mjcslo. cipjlina I Sli 
rottcnp (7.3 siranr dii.ivlj.inc 
I Ufiav.i) Mj'.'Sln I a,lr.":a liaiavk.1 
[prcbivaliStaj BraCno slanjc Narodnosl Drjavljanslvo Zanlmanje (yrala posla) -.10 ./I.) mm 

S'l2 v . Naziv I mjrs-o usianovc ill 
prcduzc^a gtlic je zaposlcn Vrsta (grana) djclalnosll Skolska sprema, odnosno slruCn 
H-kvallllkaclla •■ ' 

■ ;:• ■'"■ - ■ —L Znanje slranlh jczlka Iiidivldtnlne osobinc — sklonosll 
mane, hobi Da II |c .'Ian SK I'niijfi i? pri,<i.is!i : ,11,11:1- 
kar.iktrri.Mlk'' vi-raur 1* pruSlnsi BI JEL JAC/Mi 1 an/KRSTA N : 'J?AUST" l916.g.Ljeskovici,Drvar?SR3iH Sarajevo, M.Tita 50. Oaenjen Srbin Svest_enik-sluzbenik 
33, Republicki odbor crvenog krsta leoloski. £ akultet 06 394 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
20 22 23 ID Vcprlj.m^fc.i ilir!;iinosl ko|u 
nbr.i<Iit]c c) Oliraita !ia ko]n jc lisinjricn Vrsli l .x.ir.Kinir.a ; n) .Mji'slo, ilrJava I svojslvo 
Ir.ir.ivfca b] Mjcscc i K')tiin;i iipiidivanja 
i! !:ms!ranslvo c) Da li ]i- fcoriSlcn prije 
ndlaska it inoslranslvo 1 na 
kojim wilacima (linljl) i!) Yr.sta saradnika c) NaCin i]gradivan|3 f) Naiin odriavartja vcze Stcpcn poitzrjanosti saradnika Koji ga opcratlvnl'rndnlk dril 
na veil ' Ostali potl.icl, miSIK'nia I prijedlozi 
o saradniku 1 satadnjl SPG Dabrobosanska eparhija Inf oraatcr Pouzdan Vukovic Momir Sara jevu rlan:i 22.6. ... 77. I ' p i l n i k p o p ii a i ii : 

Anka St»var)c»vic 395 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH BOJOVIC, (Tatomira) Marjan - "Snajperista" 
1953. - Zagradac/Rogatica l. 


Prezlmc, oCevo lrao 1 line 


Bojovi6 Tatomira Marjan 


2. 


Pfieudonlm 


"Snajperista" 


3. 


Godlna,mjc8i.o, opStlni ISP. 
fodjenja (za stranp drXavljane 
i drzava) 


4.8.19^>3. godine, Zagradac, Royatica, 
SR BiH 


4. 


Mjesto 1 adresi boravka 
(preblvallBta) 


Selo Zagradac br. 5> Rogatica 


S. 


BraSno atanja 


Neozenjen 


Si'. 


Narodnoat 


Srbin 


■'•• 


Drlavljanotvo 


SFRJ 


8. 


ZavrSena Bkola 111. fakultet 
atruiSna fcvallflkaeija 


Skola ucenika u privredi, KV trgovac 


J. 


Nazlv 1 tnjeato radne 
organlzaclje gdje je 
zaposlen 


RO "Agrokmbinat" OOUR "Iromet" 
Rogatica 


5. 


ftndno mjeato 


Trgovac u super-marketu Rogatica 


1 

if-" 


^Vcita (grana) djalatnoatt 


Trgovina 


t. 


Zno'ilr ntranlh Ji-rlkn 


DjelimiSno ruski jezile 


i. 


Ih'll'-I .'•-'■ ■ '■■jr.|i|i,i - ■:! I"WSU 
fliiir.r , ' • 1 i 


Nom.-i 


• 


P,i . ' . '.in -r 

1*11.1.1. -1 11 ' 1 

k.u .in.-i i ■ ■ i. . • .■.• i 

pi..f,|.».i 


J 'Jf.1,ir 


• 


Uoii.lu 7.i<: ju Jii.i. Vojui vnV. : : 3 • i ii i f j u 
'1? i.i.uvoj iiux*<li l l )''/[/, i;cnli]i" 396 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH BOZOVIC, (Luke) Cedomir - "Veber" 
1937. - Sahinovici/Pale Dana: 18.9.1987. -god. Dat ' ev1d - 2 ■JO^lf- 
PRIJEDLOG 

za rejistrovanje operatlvne veze, na osnovu Calna 46. Pravlla o 
radu SluZbe drfavne bezbjednostl . 

B020VIC Cedomir sin Luke i Danice, rodjen 26.6.1937. godine u selu 
Sahinovicima, SO Pale, Srbin, driavljanin SFRJ, oienjen , po zanimanju radnik, 

od 1969. godine boravi na radu u Boholtu, zaposlen u firmi "Lebo", boravi na 

adresi: Teodor Heussring str. 19 A 429o Boholt, a u zeinlji boravi na adresi 

Omladinska br. lo Pale, nije Clan SKJ. 

R a z 1 o i 1: 

Boiovid je 1969. godine oti5ao na rad u Boholt , SR Njemacka, gdje Je pos 
redstvom Samardzid Milanka tkaodje sa Pala upoznao CetnlCkog emigranta Oakov 
ljevic Pavla , rodom od Srebrenice, 00 Sektora SDB Tuzla. 

Tokom 1986. godine kroz akciju "Odmor" sa BoZovidem smo obavili 
razgovor kroz koji narn^je prenlo svoja zapaianja o povezanostl nekih lica iz 
redova nosioca NPI sa^akovl jevid Pavlom i Tomovid Radoraanom detnidkim emigran 
tima u Boholtu, SR Njemadka. Medju njima pomenuo je Samardfid Milenka 1 RAde,\ka 
bradu sa Pala koji borave na radu u Bohol tut Nikolid Oovana rodom od Rogatice. 
Prenio nam je i podatke za Forcan Budimira rodom 1z sela Ponor , SO Pale koji 
je jedno vrijeme proveo na radu u Boholtu, a 1984. god. je boravlo kod brata 
Cetnidkog emigranta i dlana OSC "Ravna Gora" u Vankuveru, Kanada. Pri odlasku 
a i povratku iz Kanade Budimir je navradao u Boholt kod Nlkolida 1 Jakovl jevida. 

Bofovid je 1987. god. u vrijeme godiSnjeg odmora doputovao u zemlju 
1 javio se na razgovor kroz koji nam je prenlo neka zapazanja o povezanostl 
MiloSevid dr. Ksenije nosilac NPI rodom iz SR Crne Gore, koja Je do 1975. god. 
radila u mjesnoj ambulanti Prada, SO Palo, sa Tomovid Radomanom sekretarom 
ietnidke organizaicje SNO u SR NJemtakoj. 

Obzlrom na kvalitet informacija i kontinuitet JavljariJ*. dalje objekitv 

ne mogudnosti 1 voj'ii momenat predlaiemo da se Bozovid r#gittruje kao op. vez. 

pod pseudonimom "VEBER". „ ,, . 

Predlato op, radnik 

397 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH BRANKOVIC, (Patra) Milivoj - "Udarnik" 
1914. - Krnjeusa/Bos. Petrovac ^^ Pnalmc, oCcto ime 1 lme • :Brankbvi6/Patra/ : MilivqJ?^K||p^| Pscudonlra "Udarnik" Godlna 1 mleslo roden]a 
(opjlina \ SR) 1914 god. KrnjjeuSa - Bos.Petrovao ' Mleslo 1 adresa boravba 
(prebirallsla) "",. Saraj evo ,';0 1 okara '..Kerjj ovanl ,$g^£xA„£;Q& BraCno Ktaafe- 02 enjen' >": ' : '.-r.-,'.'f^"'"->.'.' ' ; ''--'fri'"'' Narodnosl Srbin'. : ".\:.?" 


Driavljanitvo 


Zaulmanfe (vrsta posla) HaSelnlk tehniiSkog odjelenja, posted < .. 
Sarajevo . , - - "" % Naziv t m|<2slo ustanove ill prcdu»e- 
6a gdje Je zaposlen Preduzede^.PTT saobradaja Sarajevo Vrsla fcraoa] dlelatnosl! PTT slugba £feolsba sprcnia, odnosao strufina. - 
bvalilibadla ■"'•''"" -Ivf' ..C v '.- ■IK. tt mehaniSar r-'!.i>:V;#-:^ : :^& Znanje slranlh jeziha tie zna jezika lndfvidualne osoblne — sblonosll 
mane, hobl Planinar - ffoto ama-fcer Da H \c ilan SK IHnl.icl ii; proSlosll I druae 
b.ir.iUi.-rlslIUc vtzanc *a ivoliosil 398 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH »i. !p»ao?.an(aIo»ari| a '■• V 'f •'<■'! ''■*' "*'• * {■fpyivf.-i-- 


Ko|u neprllaleljiUu' djelalnosl 
obradule {Hnl|a rada) 5f 

. s a) Mlcslo, driatra I svolstvo 
borarba b) Mlcsec I godina upuilvan]! 
u Inostranshro c) Da li |e borlilen prifc 
odlasba u tnoslranslro I na 
bolim radaclma (Hnl)i) 2& 

° S ! d) Vrsla saradntha e) NaJIn ugradlraala I) Nailn odriaranla veie Slepen Dourdanosli saradnltu Ko)i ga operalivnl radnlb dril 
Qa vczl OsMl podacl, miillcnla I prl|edloil 
o saradnlbu t saradnjl /^jffta^doljrovo^ Ispomod u operativno tehniSklm zahvatiou Pouzdan Pinci Rafael - Braco S obzirom da -je stari^i koriati se 
u'izuzetnim sluSajevima u S a rajevu dana 20. 5. 70 UpMTJlb^Of unloi 
399 * CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH BUCAN, (Hruste) Avdo - "Lovcen" 
1930. - GubavJca/Cetinja RSUP SR Bill 
SBB 

ci=.STAU:Ili OEKTOH II ODJEWENJS 
i)-'>.Ll UPITNIK S 10, l't«!lll.. .s .•<•■.> I'M I l-i. CWntln.l i rr.ii-r\i-> it^irnM Mlwto 1 O.trrM Mt.tvL-i 

:'([irrblM!ISi.i) Hrrt^po itAnie Krtfovlnoit Oflflrll(in»tTO 'Z»B\miin*r tmla po'to) 


Vmlii (tfr.iiMI ilii'l.itiii»n $bobbA »pf»'itu odiM-.io ilfuJ.M 

bVrtllIII.Mi-il.1 Zn.injc ilr.intli |i-:ili.i hlillvl.lii >ln- 
lu.inr, h.il't •nil- — fcL-UiHiMli BUCAN (lERUSTJi) AVDO 

"I/OV6EN" 

195o. god., (V.u.nvica, Cetinje 

Sarajevo, Stjonana Tomiua t>r. 1?. ozenjen 

Cmogorac SFRJ Sekretar produseoa "Svjetlost! Sarajevo Izdava£ko produzece "Svjetiost" u Sarajevo izdavaSka djolatnost Visoka, Pravni fakultct albanski Dll'll !!■ >-l.-n >!■ lMr.ililr>i>ln- >■ .m< :■• i". .1.-1 da 400 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH !:,.:-;/ 


novenbnr 1961 - *7xi i «e 


i 

1 " - 


no dobrovoljnoj o:.'r:ovi 
Kulii lU'l'lli.iloInL-. ih 1. n • i 


omogucio ozvodenje aVrci^e stalni "MEPJCUH" 
W>Mt1ujr Jliml.i r.i.i.'l 


na objektu "Sap.id I" i "Zapad H"-Kat<h&iek:. 
kler. --- - 
u 


W M|ow i y.M.n.i ui'it.'iv inj.» 
H tn;»i!r.in •)■•■•• 


if 

? 3 


c) t)j II Jc t-vci-Irn prifr 
19 


-1 


Uoilm r.id.wUtu Olri'i't 


s£ 
H 


d) Vr»U Mr.i.Intl.-^ 


''.':■ 
*• - 
K 
■ -— 


c) Ndiln u£M.tu.it>M 
«. 
1) NaCIn iitlrMv.tni.i tc/i* 


'... ■ ■."•.-■•■■' . ■•'•■■• " 


S<t*ixrn jvu#iiif'Oi.n <.u.i«jnHr.i 


pouzdan 


it 


Ko|l pA Ofwr.ilirnl i.v!:i:l- .!r.*i 


Dranko Andalkoviu 


.v> 


0»UU iwdm'i. imUi«-»|.j 1 wlu-tllori 
o Mr>vlnibu 1 i.i rjj till 


SluiEi kao zastita nasih ins^alacija kojo 
prolaze kroz rcreduzeco "SVJETfiOUT" a iz 
ob;Jekta "ZAPAD I" i "ZAPAD II". Ceato pu- 
ta Je vrlo straisljiv i voli da komplikujo 

— po,ctg.vl|jaa«..gadati(o. Unrajovu 1.1. 75. n1 1> opunlo \ U^rIo ia ihVir.ko ^ndolkovic 401 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH CARKIC, (Svetozara) Vojislav - "Pikolo" 
1937. -Sarajevo 
vjSpIradni'k; Blagovfenln Sranlslav v fatl'evfd. '*f;fQ.$£> 

Dana: 2o. septerabra 1983. god i P P. I J E D L G 

Za prekategorizaciju op.veze "1 / je 1 i" u saradnika "&rj~-H' , 
na osnovu clana 46. Pravlla o radu SOB, za : 

CAP.KiC VOJISLAVA, sin Svetozara i majko Radrrnle, rodjen i.-.'i':' 
godine u Sarajevu, Srbin, driavljanin SFRJ, sveStenik SPC-a, paroh dola- 
Cke parohije, stalno nastanjen u Sarajevu, ulica Ivana Krndelja broj -, 
ozenjen ,regulisao vojnu obavezu, bez ratnog rasporeda, evidentiran u oo. 
evidenciji SD3 RSUP-a SR BiH. 

R a z 1 o z i 

Carki£ je kao operativna veza anyazovan 13. lo. 1982. godine i o- 
tada daje vrlo kvalitetna zapazanja o pojedinin. sve§teniciT,a SPC-a sa 
podrucja Dabrobcsanske eparhije, koji predstavl jaju interes SD8 . te nc-Vis 
aktuelnim ter.dencija.iia u okviru SPC-a. 

Kr-o? dosadasnji rad, CarkiC nam je dao odredjena zapaianja za 
grupu sveStenika "Justincvaca" - "zilota" iz Eeograda /Atanasije Jeftid, 
Anfilohije Radovic, Jrinej BulovicV. sa kojima je u pri jatel jskim odno- 
sima. 

T I su 

tokom razcovor>. kon se odnosili na pojedine sveStenike sa 
podrueja Dabrobosanske e-^ije. CarkiC je dao podatke za UbiparipoviC 
Dragomira /POO/, V~vn<i -••-^. j /no/, Rp.jak Vasu, VukoviC Mosslra. Ja- 
njC Nedju, Mitrovi<5 Vlav:-. ; .-.vj /00/ i dr., koji su potvrdili na$a sazna- 
nja o njihovoj neprijas-}! '■-•:-'. i djolatnosti. 

Osim toga, Carkic t->s je redovno informisao i o svim sk'jpovi-4 
koji su or-carnzovani ,-a svest-j<;ik» Dabrobosanske eparhije "hratskir. 
sastancina'". lemama i predavaijima koji su nn t.im skupovima vodjer.i ,te 
dis'usi jaiw pojediriih svoSlenifca. 402 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH CICOVIC, (Branka) Jovo - "Mornar" 
1949. -Saice/Pale CENTAR SLU2B1 BEZBJEDNOSTI 
SARAJEVO 
SEKTOR SDS 
Odjeljenje 02 
Op . rajn ; •: Rene v '■ •-<* ;, lile 
Dan.5 . !•! .3 J S^c.n . ■' (~l-'\t A T . r v : ,. \ TT~7 -/'j C\ P R I J E D L G za regi strovan je saradni'i na osnovu cl .4 2. Pravila 
o radii Sluibe drzavne bezbjednes t i , :a : 

- CICOVIC JOVO, sin Branka i Ande Duhovina. rodjen 
7. 7. 1949. g. u selu Saice, SO Pale, Sroin, drzavljanin SFRJ, neo- 
zen.cn, po zanimanju automehanidar , stalnc nastanjen u Palama, 
Jahcrinska br.l., povremeno bcravi na radu u SR Njemackoj, nije 
dlan SKJ. 

R A Z L Z I 

Sluzba je sa Cicovidem u fcontaktu cd 1982. g., kada 
je preko njega cbavljala same tehnidki dio pcslcva pptrebnih u 
cp.radu (kupovina poJtanskih koverata, autckarata. planova gradova 
u SR Njemadkej, Austriji i Francuskcj). Naken odrodjenih provje- 
ravanja, prilikem boravka u SR Njemadkej, usmjeravan jc prema je- 
dnc>n brcju lica koja su pevezana sa pripadnicima cetnicke emigra- 
cije (Vesel inovid Petkc, Santrad Slobodan, Zekid Oragan) a po de- 
lasku u zemlju i prema vezama cetnidke emigracije u zerol ji . Take 
smo ga konkretno usmjeravaH prema Jevanevid Milemiru (PO) sa Pala, 
utvrdjenoj vezi Bozid Mileta, cetnickeg emigranta u Cirihu, 5vaj- 
carska. Obzirom na bl ago vremenos t i tadnost podataka, koje je do- 
stavljao 1988. g. registrovan je kap operativna veza pod pseudoni- 
mem "Mornar". 

Intenzi vni jim kontakti ranjem i usmjeravan jem, Cicovid 
je stupio u vezu sa Radovid Bozanom (PO), utvrdjenom vezom detnidke 
emigracije, nastanjena na Ilidzi. Njenim posredstvom. Cicovid je 
ostvario kontakt sa jednim brrjem lica koja nepri jolel j&ki djeluju 
sa pczicija srpskog nacional i zma . U periodu od 2.3. do 5. 3. 199c. g. 
Cicovid je boravio u SR Njemadkej, gdje J na preperuku Radovid Bozane, 
(PO), posjeti«, njenog brata Radovid Dorda. emigranta u Ahenu.(OO), 
Sektora SOB Mostar. Zajedno sa Radovidem je. prisust vovao skupu 1 403 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH koji jo 3 . 3 . L99o.g , , o:*«jj:i :.: ■ .- 0:;:iaLiriku u : ..-v :>.. ; 
.iolaska V.Draskoviea, j<*dno;: rd rukovorii Kum "Srpi:k-? 
natrodno obnove", kojom prilikor. jc prikupljao nateri- 
jalnu pomoc za rad svoje stranke. 

Cicovid je prilikom boravka u SK Njemadkoj obavio jc- 
dan dio tehnickih poslova iz 1:^0 op.konbin.ici jo "i'ro- 
ces". Imajuci u vidu kvalitet podataka koje je dostavljao, 
kao i pozicije koje je stvorio prema Radovic Bozani, 
nasoj PO, prcdlaSemo da sc Cicovic prekategorisc iz op. 
veze u saradnika, pod istim pseudonimom - "M R N A R* PREDLASU: 
Na£elnik Odjeljenja 
- 02- 
JozXc Op./ radniJ 
, JVEnovica Mile 
D U K Na osnovu clana 42. PraviLa o radu SDB, odobrava sc 
registrovanje CICOVIC JOVE za saradnika pod pseudoni- 
mom "M R N A R". Sarajevo, 1 

PODSEKRETAR .ZA SDB 
Sredije .yovii 404 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH COKORILO, (Petra) Mladen - "Hans" 
1929. -Kalinovik crs-TAH:. SD3 SARAJEVO 


Mfl UPITNIK S Pn'/tmr. ii/chi inif i hi:* ['M-mlnnim 

(kiiIiii.i. m,"«Jii ..pinna i SK 
imlrnp im v|..c„ ,itj.i»l|.inc M|cmii i ailirsi luiravksi 
(pirbivah>i4i Biafnu *linjc NamdnaM Drtavljamn-n Z«llim«n)t (vota ptxlu) prcdiizcfa gilje |r j.ipijst>fi I'lMi IRrana) if|ciilno>ll Sliolska iprema. odnosno strufni 
kvatllikiciia /nan|e »lranili p ti».a mam- Iti.-'i. P., i, J, .n 50 KORILO/Pe t ar/MLA DEN 
"HANS" 1939. g.u Kalinovilru.SRBlH Saraj-vo.SocijaliaticSke Revolucije IS/VI 
Uiohen ,SRNJ-privr»meno Ozenjen 
Srbin Direktor"Ek8port-Iniportovog ,1 pred8tavnistva 
u "Biheks"u Minhenu Predstavnistvo "Eksport - Import" 
"Bihoke" u Minhenu Erivreda ZavrSio. gimnaziju Oa 405 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH CEHTAR, SDB SARAJEVO Bt«. bf. KB Dopune i promjene 

po upitniku 5 Prctlmt. o*«to lot t Inc FVmJorfo! GOK0RIL0 p.. tar KLAI "HANS" Redo) broj plUflJi 

kod ko)tf X amUl, 

proojuu TEKST PROMJINE Brisan iz aktivne saradr.icks :r.r»5e Centra G";- •• a ^,,-j 
per nije vise u poziciji dn Hnsr^var*^"- «"* l%° 
j-yeaiazemo da se njeg ov jnh1arj.s a I_arbi>,ii : a. ^ 1 to. . .% PftOMJENvJ IZVRtlC 406 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH CVIJETIC, (Branka) Ljubomir - "Lovcen" 
1936. ■ Bijelo Polje/Crna Gora 
UPITNIK S - l ' 1. 


Prczlme, e£evo Ime 1 loie 


" 

CVIJETIC /Branka/ LJUBOMIB 


9. 


Pseudontm 


"lOVCEN" 


3. 


Godina I nleslo rodcnla 
(opSlina 1 SR) 


1936. Bijelo Polje, SR Crna Gora 


4. 


Mleslo 1 adresa boravba 
(prebiTalltla) 


Sarajevo, Zagreba£ka br. 37/17 


5. 


Brafno stanfe 


OSenJen 


6. 


N'arodnost 


Crnocjorac 


7. 


Driavljaiutvo 
8. 


Zanimanle (vrela posla) 


Urednik - Sasopis "Eregled" 


9. 


Nazir i mtesto ustanorc Hi preduzc- 
da ftdic |c sapoalcn 


"Eregled" 


10. 


Vrsla (grana) dlclatnofll 


Kultura 


11. 


Sbotsba spreraa, odnosno slruina 
bvaJIHbadla 


Filozofaki takaltat 


12. 


Znanie jlranih icziba 
13. 


Indt7!dualne osoDIne — sblonost! 
r.i.mc. hobl 


• 


1-1. 
IS. 


Da 11 Ic ilail SK 


Da 


I'Ovl.Tfi in luoilostf 1 ilrimi' 
b.lrl^^!^•^^sHw^• vironv '•! nroiKist 407 1 p CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH Webb ift7fg>^T^T?>3^gjngg^yj;n^Sj^y^^!i- 


^jtot^,,^ v^B^^^^^^y^ 

Osnoy aug.iiovanla Kolu ncprl|a[cl]ibu dlclatncvM 
obradulc (llnlla r.Klfl] o 5 

B Xt « 

o S a) Nlcslo, dridia I srolstvo 
boravba b] MJesec ! godina upueiranla 
u Inostranslvu c) Da li )e boriSlen prile 
odlasba u Inostranslrn E na 
bolim zadaclma (llnilll d) Vrsla saradnlka e) NaJIn ugradlvanja I) NaCln odriarania ve« I ' Na dobrovol jnoj" o anoyi' ■'•';'. " ; "' Uemjeren na obredu lica k.o^<» iatupaju 
sa nacionalistiSkih pozooi3a/"76rw»"/ Stcpen pcwzdanosti saradniba Koji ga operaiivni radnib dr£i 
na vezl Pouzdan Skaljic Avdo - ol Oslall podacl, miJUecM i prliedloil 
o saradniba I saradnji Sai'ci jsvu dana S.lo. D 73. Upttnlfa opunlot 

vujioa.1, tux 1 K.o 408 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DUROVIC, (Steve) Milutin - "Manfred" 
1946. -Brcko M^m%m&m ^^^^^W^^fif^'--^ "- i;{< " - r - --■"■ ■■■/£ &%$$0\ '<&% &£■ ^Iiiniaa rada: emigracija 
Op. radnik: Tepavcevifi Hilenko /registarski bro J o/ PRIJEDLOG 

za angazovanje saradnika u. inostranstvu na osrsovu claaa 46. 
Pravila o radu Sluzbe drzavne besboednosti . 

BUBOVI6 MIXUTIN, sin Steve i Gospave Ga.-jic. roden 11.4. "19^. 
godine u Brckom, opstina Br5ko, Srbin, drzavljanin BPHJ,raz 
veden, otac Jednog djeteta, po zanimanju metalni radnik, sta 
lno nastanjen u Sarajevu, ul. Brace Ribara br. b3-gi od 1.9- 
.1980. godine, nalazi se u. Bilefeldu - SR Njemacka, nije 6lan 
BKJ. 

R A Z L Z I 

Sa Burovicem je Sluzba stupila u kontakt jana 1979- godxie , ko 
jom prilikom nam je prenio neka interesantna zapazanja o nepr 
ijateljskojj djelatnosti BABIC ZIVKA. sveatenika iz okoline Bi 
lefelda. Tokom avgusta 1979- godino, Burovic je u dogovoru. sa 
Sluzbom, boravio u. posjeti kod Babica, o cemu je po povratku 
f , prenio zapazanja, a sa kojim od tada redovno odrzava vezu. Ua ;tbm kontekstu, a na oanovu dogovra sa Centrom SDB Tuzla, 
,.:: ; i)urovi6a smo redovno uBmJeravali na daljem pradenju Babideve 
•jpaepridateljske djelatnosti. 

• V JTa oanovu usmjeravanjja Burovid je 4.6.1980. godine, sa Babicem 
'."•oatvario neposredni kontakt u Zagrebu, na koine mu. je Babic pre 
dlozio da dode u Bilefeld, gdje bi radio na odrzavanja stampar 
skih strojeva u "politiekom centra", kojim rukovode Babic i via 
dika iz Bilefelda. 

D vezi sa tim je, a nakon analize, procjene i dogovora % pr<»<lloze 
na mogucnost kombinovan j a prema 3abicu i grupaciji Setriickih ek 
stremista oko njcga. Ocijenjeno je -1-i :;<> Surovic uputi po z-±iaci 
ma Sluzbe a CR Njeniacku i to u -ivi ..'••: :'-f7,«: — prva u trajsmju. od 5 mjeseca 
risticke vize; >..-. I'i. 51 bor-'ivio na osnov: tu 409 -m CUVARl JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ^^^^^^i^kt^^s^m^^^a^m 
'■' 7 %ff^:^.0U%i^^U^^v^^ 


U okviru priprema na realizaciji zacrtanog, Sluzba je fiurovi 
cu obezbjedila dva ajeseca ne..placenog odsustva sa radnog mje 
sta i mjesec dana koriscenja redovnog godisnjeg odmora, a u 
daljem periodu, Sluzba prema n,jemu ne bi imala materi jalnih oba 
veza, osim operativnih. 

U pripremnom periodu, prije odlaska u Bilefeld, Burovi6 je obu 
5en i instruisan na odrzavanju veze sa op. radnikom, a koliko 
su mogudnosti dozvoljavale upoznat je i sa osnovnim predznanji 
ma u rukovaaju i odrzavanju Stamparskin strojeva u Stampariji 
NISEO "Oslobodenje". 30.8.1980. godine, je otputovao u SR Nje 
naSku. 

Burovic je relativno dobro sltuiran i samostalan, a od 1969.- 
1978. godine, nalazio se na privrsmenom radu u Svajcarskoj. 
Relativno dobro poznaje i koriati znanje njemackog jezika, ko 
je ce mu biti neophodno prilikom boravka u SR Njemackoj. 

Njegova obavjestanja cemo dostavljati pod pseudo.nimom "MANFRED; 1 
a angaSovao B» 0? , i na vezi 6e ga dxiati op. radaik: 2EPAVCE 
Vl6 MI1ENK0. Predlaze op. radnik: 
/X'epav6evi6 Milenko/ D L U E A 

na osnovu Slana 46. Pravila o/radu Sluzbe 
odobrava se angazovanje earadnika Sarajevo, 9-9- 1930. godine- 

bezbjsdnosti, 
1 1UOTHED n . J^ZLNix^I«JA SDB 410 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DURINI, (Viktora) Dusan - "Janko" 
1921. - Novo Mesto/Slovenija RSUP SK Kill 
SDB CliSlAU: Ix I .ici'.tor .'Jji A- 60S m;i UPITNIK S 1. 


I'rciline. ovWu lim- 1 l-n- 


IXirini /'/i'r-. torn/ Lu:'i-in 
"Jur.!:o" 

1921 eodino - Kovo Kesto SR Slovonija 


t'jcudonlm 


3. 


... 'v. 

Codliu I mlcjto rojcnjj 
(opSllnA 1 SI.') 


■»._ 


Mteia'l idrwa borjvba 
;{orebi«II»la)' • 


Sarajevo, Have Ja;ikovi<5 51 


a. 

'7. 


Bf*tiib »l»!ile 


Ozenjon 
Slovonac 


NorodnoM 


Drtarltintlvo 


■'.'■«, 


Zariinunte (nila potta) 


•;v<8ef^re'oopciJo hotel "Svrope" u 
••.-y Sarajeyu. ■ '"•.' 


.»■ 


Njtlif.ll'.lrtWIo.ijiljnoTo III p/.«du!v- 

i» 'JKlfc'Jc' MPQtlrn 

^■'V.^s,-"-;.'-.-' 


- Hotel •;|'B«ropii" u S.-irujevu .x"''".^ .''••; 
ySS^Krina) dlclalnoiii 


3i»i»fci ipfi'ms, bJn>Hn> »trm'-.i 
Jb»in.lilMilW 

2<mii|« tliunlli i.-rll.'.i 


Viaoica hotel ska ijkola - konercijalisV' - "" 


PotpUno vludu 3n,-loa!ci, I-'rancunki, 
HJomaeki i Talljannki 

Dofcro rudi uz novihno i druyc nuerade 

du 

UCoanil: rata - "f-li-a od 19-'r.l ;;od. a 
poslljc ruta inao ubijok dobro drganje 


t4. 
IJ. 


In.livlilu-ilnr ol.iWm- - .'.l.m.vh 
».\ II 1c flan SK 

I'Chl.Ki l» proSIWI 1 ■liiitf-- 
lMroblfrUtil.? rcjaru j.i ii.>;[.>.i 411 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH *s. *>* jl -. v- ikt Ii ,i!.t.ril->ir;.t O«nov .iri'j.t; ■v«ii|,i Kolu ncprfMlWubu iVI.ilr.o-t 
obfadufe (linlki r.uU] Iff. » s 
Si 


i:: ^ ■ bomvL'a :j ' : u. InoMruulyo.. .'..";'• .: .'.-■;': t) Da Jl fc: borlMcn prlle V 
' v 'odl«lM ii !noslr<sn.<Iro I iw 
. . bollm rjdjclraj (linillt fe:i <J)' Vnla wr.idntba . ■? .': <•). KaStri usMjlvanjo "'"'■ l).°N'«tln bdrtji-jnlfl vcf'e .'.''•'■ -' %&&'?■■• '*>■' 


■•V. 
icCmiiUcoUJ oriic^loii; 


7.10.1S5? vj-:in-: IU dotirovoljnoj o:;uovi 0;:o£U(Savtuije izvod.icnja opera tivno tehii- 
iSkih z^hv.ifiii "lierkur" i "leopard" na 
' objektu 

#>"-: • ■ ■'-Ji^f^V ■' , ,- ,.* ..1-., _i -i*tv.v-^- '':/>>:-?' ."' f* <■ <•.'-' .^Jlf^K.'- "•■' v.. ^ ■•.■>. V",:j- ^ffifcl^-''-^"™ -™ ■•■' ' .•■'■'.•;•'■ ;•','•• •»■■■•■■•'• r - 

«i;v .KoH;M5>j>eriUTDl radnllidrti ;.'■•;,; .dUES&fcL v. V,U,< y„,i^ '-••'■.'. ••'••.••'. •i»v:.;.' : .-!' ;■•■ 

>/Tn *• ••**T^C#I ■ » 'j*. .V - 1 * * ■ ■ - j ' » i* ■.■■■ . 5- m*u-d .« 'j • .. i .''.•■■'.'. i- r • . - ''"'0&r$ : 

~/THi&<rcrc)V5.zQVi.6/ 412 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH GATARIC, (Milana) Ilija - "Zidar" 
1921. - Trijebovo/Mrkonjic Grad 


Op.radnik: Svrafca Sulejnian 
Dana: 11. 9. 1985. g. Dr. t . ev i ri en . '£.<•?• i? -A' PR IOEDLOG Za prekategorizaci ju op.veze "Vodnik" u saradnika "Zidar". » r,a 
osnovu ilana 46. Pravila o radu SOB. za : 

GATARIC ILIJU, sin Milana i Miholjke, rod j . 6. 6. 1921. g. u selu 
Trijebovo, op5tina Mrkonjitf Grad. SR BiH, po naci jnalnosti Srbin, drzsvlja- 
nin SFRJ, uJesnik NOR-a, zavrsio skolu unutra5njih poslova, priznata SS5, do 
odlaska u penziju radio u GSUP-o - Sarajevo, S.M. "KoSevo", nastanjen u Sa- 
rajevu, ulica Oadranska br. 5, Clan je SKJ. 

R a z 1 o z i 

Tokom 1984. i 1985. g., op.veza "Vodnik" nam je dostavio vise- kva- 
litetnih saznanja o negativnom djelovanju Majkalovid Tome /IB-ac, POO.', s>rs- 
ma ovim saznanjima, MaieaoviC je, u njegovom prisustvu, izmedju ostalcn. ce- 
iCe glorifikovao sistem i mod SSSR-a , zatim opravdavao intervenciju u Avgsni- 
stanu i pruzanje vojne pomodi Vijetnamu, pitaju<fi se "zaito ved jednon ne or?- 
qaze i ne satru Kampufiju". 

Pored toqa, za politiku nesvrstavanja, Majkalovid je isticao da 
"od toga nema ni5ta", te da ni "UN m'sta ne predstavl jaju, jer svijetc* vla- 
daju Rusi i Amerikanci". Govoredi o trenutnoj ekonomskoj situaciji u na?oj ze- 
mlji, Iznosio je miSljenje prema korae smo mi "uziroanjem kredita od Zapada po- 
stal! potpuno ovisni od njlh u ekonomskom smislu, a time onda i u vojn^ra i p^- 
lltiCkom". 

Vedinu navoda, koje nam je "Vodnik" do sada dostavljao, provjeri- 
11 smo preko saradnika "Konis" i ustanovili da su isti tacni , na osnovu csga 
djen-tmo da se radi o provjerenoml pouzdanom izvoru. 

Kako "Vodnik" 1 dalje 1ma dofare pozicije prema Majkalovidu, kao 
1 nagla5enu volju za rad sa Sluzbom, to cijenimo da demo pravilnim usmjerava- 
njem prema Majkalovidu detaljnlje rasvijetHti njegovo negativno djelovanje, 
te <Jo£1. do Interesantnih saznanja 1 o druglm licima, koja se negativno ekspo- 
nlraju, radi Cega predlazemo da se op.veza "Vodnik" prekategorise u saradnika 
pod pseudonimom "2 I A R" . 

Sarajevo. 11. 9. 1985. g. n PR£Dl t 2 ^ /Svraka Sulejmayy * L U K A r:> oinoyu clona 16. Pravila o radu .SOB. odobrava se preV.*: 
zacija r,A r AP. I ". II. [JE \i op.veze "Vodnik" u saradnika pod pseudonlfo?- Sara jevo. 
413 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH GOLUBOVIC, (Marka) Cvijan - "Bor" 
1951. - Jamici/Foca Centar SDB Sarajevo 
Odjeljenje: 03 

Broj : 

Dana: 21. septenbra 19 82. god, 
Op.radnik - Subctid Kirko Reg.br. JQ-VT&T 
nat.evld. «£/• Jo-fH. PRJJEDLOG 

Za prekategorizaci ju or.veie "Eor" u saradnika "Bor", 
na osnovu clana 46. Pravila o radu Sluzbe drzavne bezbjednosti 
za: 

GOLUBOVIC! CVIJANA, sin Marka 1 Darinke Govedarica, 
rodjen 8.5.1951.godine u selu Jamici ked Jabuke, opStlna Foca, 
Srbin, dr5avljanin SFRJ, pravoslavni svestenik na NISidlma, op- 
Stlna Ilijag, gdje stalno nastanjen. Nije clan SKJ. 

P. a z 1 o z i U tekudoj godini, Golubc%-id je potvrdio naSa oceki- 
vanja i postavljer.e zadatke izvrSavao savjesno i na vrijeme, 
samoinici jatlvno ukazujudl na pojedine bezb jednosno-interesan- 
tne stavove pojedinaca i organa SPC. 

tJa osnovu njegovih obavjeStenja o mitropolitu Mitro- 
vidu i sveSteniciroa Bosnid Stanku /POO/, Ubiparipovid Drago- 
iniru /POO/ i Popovid Nedeljku Iz Trnova, kao i opgtijr. kreta- 
njima u SPC, informisali smo putem 14 pismena. 

Imajudi u vidu navedeno, predlaSetno da se izvrSi pre- 
kategorizaci ja op.veze "Bor" u saradnika "B O R". Sarajevo, 21 . 9 . 1982. god. PREDLAZEi 
Op— -. ragnlk 7S 37 O P I. U K A 
Na osnovu clana 46. Pravila o radu SDB, odobrava se 
prekategorizaci ja op.veze "Bor" u saradnika "B O R" . Sarajevo, NACeLNIK .CENTRA SDB 
Amir Salihagld 414 CUVARI JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH GOLUBOVIC, (Boze) Sreten - "Gonzales" 
1936. - Ravne/Mostar WFr^-f- ••' Sarajevo ' -• ' -vV/ 

U P I T N I Y. v f-'^Pz, Prpziitp, o^cv'.i inc 1 ine COLUBOVltf (Boze) SRETEN Pacurtonlirt "Gonzales" Godlna.mjoatc, opfitlna 1 SR 
rodjenja (sa atranc dritavljana 
1 drZava) 1936, Ravne, Mostar, SR BiH Hjcato I ji!rcn.» borovka 
(prcblvatlStn) Hadzi<5i , Slobodana Principa lo6 , Urnfirio sl&njc oSenjen Srbin Dr£avl)anct.vo SFRJ S&vrSena Skola III fnkultet 
3tru5nft V.valifiV.acija ViSa pedagoSka Karlv 1 n^esto radne 
or^anliAci^i? rjJ^ jc 

znposlen nastavnik u Vormsu - SR N"je:na£ka Padno n^cste nastavnik u 2koli za djecu Jugoslovena n. Vrata (rrrar.a) djclatnosel SkolstVO njereacki cijelimicr.o poezi jfi I : 415 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH GRGIC, (Glise) Vlajko - "Vatrogasac" 
1921. - Blazuj/Sarajevo PS I! I' s|„> ',. , Ii UPITNIK S A t fO 1 
,\ 

*■ 

5, 
t. 
7. 


: "';'"■• - -v 

f-.-ii.ti'i'irn 

v*..».lin.i i tn... — 1 .» ii-.VnI.i 

MU-li> 1 ,>.:iv-> fs»r.n Lm 

|t>K'l'hMls<l.l! 

S,troJn.->1 


Grci.-S /illi^e/ Vlajko 
"Vatros'JS;io" 

1921 hovnccvci.blazuj .Sarajevo SRBi'H 

Blo^uj,Rackr;:ce 26 

Oienjen 

3rbin 


Dri.ivliJiulvj 


- !•'■ 


«. 


Zanlnunle (»i«la po»l.>) 


Radnik Dootavc Poste 2 Sarajevo 


t. 


Njnr 1 mif-'o iiO.inori- ill prcdurr- 
tt U.'.K 1.- MpnslVn 


Preduzece PTT saobradaja Sarajevo 


10. 

II. 

i'J. 

1?. 
II. 

1* 


Vr*.*.i f/r.iM ij .!i.'l.itim-li 

»t>»iM<.i -:T. Ill i <l t'-. - '-• *'»ni x M 

t.'tf.tl .'■' 

/iMMI-.- \'' ■ !> 1 .•'!--! 

Ill lu. '■■ .'ii-- •• mI-mi ■ ■* >'• 1 ni -Ii 
1 ..III 1. 1 

111 tl '• ' .'1 1 

1 1 '• .•■ 

I-..I III -I'. . 1 1 .1 1 


PTT Bluaba ■'"'...'■'■ M- 
yrednja ntrucna Bprema 

Da 

l'onljje ra..l'01'miranja Igmar.3kofj odreda u 
1942 o ir.i mobiliatin u itadnu donobranoku 
bojr.u.gUJo on ;; .. zarobili cetnici.odakle 
je pobjot'.ao i ponovo moMlioan.pn pobjegac 
tc uo kou k-.:Je krio od nvih or:i:-.anil: for- 
r-acija. 416 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH i». to; 


>•.•■ ■ I.. I . .1 ■'. . ■: .:.. 1. t - I .ll N;.-!.- .>!.\t\.i 1 .iV>|«!v,Y 
Kv.n'k.1 Jonu;.u - a l-'.j'i - u j;j::uaoo l'j'>o re '.;-:*- ivi ran 

Ho dobrovo 1 r.o.i osnovi 
"Slaven" ?,■.!»■; Mr r V.-^;;;:v" I'l .%w i v'Otlin,) U!*k'lvm|j i oi I).i II h- LvilMrn wilr 
c - J £\ll.nb.i u ln.>*!r.iMir.» J ju 
" ]g j L-oiini MJ.wtnw ilinili) 5 3 i!) Vf»to i-ir.i.lnllia C) Nacln ui:r.K!ir.ilil4 '-V- .•:;* 
____ 'j^ ' •■•■: ; .^1 
I) S.H'ln cJrJjr.inia v«R5'.. .■ili'poh PiiofitanofSi «rddnll>«Y_-"'V.1j Koli J4 CKMlirnl Mtinlli'ilftl. -;.::• 
jm «i| ' "■■'.?.- .- OJI.111 POslJft. fiiKlMll* I prlk'illiul 
o wr,).lii)L'U I tiu.'iul *V'J?ouzdan ^ipjordje Tadic.:/ ^/^^v 
■>;/.i-"\ ?■; - i, Sarojevu dand lo,6/V'>._.^-.' H '7o Upllnik opumo: 

A i' 417 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH GUBERINIC, (Ljube) Vujica - "Grubi" 
1927. - Ivangrad/Crna Gora " Op. ' ra&nik: Blagovcanin Eranislav 
Dana: 16.3.1984. godine P H I J E D : O G 

Za angazovanje op. veze, na osnovu clana 46. Pravila o radu SD3 za: 

• ' - GUBEETNlC VUJICU, cod pseudotumor] "Grubi", sin Lj'jbe i 
nvajke Daririke, rodjen 9.9.1927. godine, u rajestu Seoce - opstina Ivangrad, 
SR Cma Gora; Qrnogorac, drzavljanin SFRJ, po zanijaanju nastavriih srosko- 
hrvatskog jezika,' 2aposlen u O.S. "Braca Ribar" u Scraizovcu, nastanjen u 
Vcgosdi, Semizovac br. 65. Nije clan SKJ, nalazi se na spisku da tin na 
kcntrolu SJB. 

R a z 1 o z i 

"Mean dosadaSn j in kontakata , Guberinic je dao vise pedataka o neprijatelj- 
skoj djelatnosti lica.koja se eksponiraju sa pozicija srpskog r.acionalizra. 
Prenosedi rasa interesantna zapazanja, Guberinid nam je ukazao na Eojic 
. Milica I jedan broj lica sa podrucja Vogosca, koji djeluju sa core rsavede- 
nih pozicija.;^;; .■•;.;,:?■;• ''• 

Upoznavaji*5£nas sa'djelatnoscu Bojica - .Milica, dosli smo do podataka da 

on u svojian kanentarima negativno kctnentariSe madjunacionalne odnose u 
■ BiH.J. Jugoiklaviji^af irmise pisanje Vuka QraSkovica, Vbjislava Uibarde i osta- 

Lih "srpsklh.Jcn3i5evnlka B , vulgazno napada istaknute cruStveno-politicke 
" radnike lz'EiH,' negativno govori o sfcanju u SFRJ, te vrijedja licnost i dje- 

lo druga Tita i jednog broja istaknutlh TlSnosti na nivou Feceracije. 

Bored navedenog, Guberinic' je ukazao i na jedan broj lica az Vogcsce, koji 
u svojim karaentarina oStro djeluju sa pozicija srpskog nacicr-alizra. 

trajudi u vidu navedeno, kao i izraisnj- spreimost Qjberir.ifs. zz. v.rsdr. ju 
sa 3luzbon predlazemo da se isti ar.gazuje kao veza pod pry -.i-.z.Lrcr '"rubi." 

418 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ■Uisnijeravanje de "se vrsiti na bsnovu Plana zada; pri £oai'6e se posdbna •••'-■■■ 
painja obratltl na Guberinidevo usnjeravanje prena Bojid Milidu. uporedo 
sa ovin zadatkcrr. redovno 6&vo pn>:-.::::.-.-:-:i op. i drjgo njere, u cilju 
couzoanosti izvora. Sarajevo, 16.3.1984. godine Predlaze 

op. radniii: 

*. ! /Blagov£anin Branislav/ ODLIiKA 

Na osnovu clana 46. Pravila o radu SD3 odobrava se arxjazovanja Guberinid 
Vujice, kao cp. veze pod pseudoninctr. "G rub i." 

Sarajevo, KACET.NIK CE7TRA SCB /Anir Ssl ih. : ss^l-5 * ■ 419 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH JAPUNDZA, (Urosa) Marinko - "Mirko" 
1933. - Donji Rakani/Bos. Novi ci!STA«: HI SEKTOR 
Rrc. t>r. ^ -.«'<? ■':'■ UPITNIK S 'Mi.. , iin.-sk' u»,t. ni. 
■ '.ii.. I -,l,-| s l|'-!o i ,ii!rr>.l lior.ivLM 
(;•:. t'lV.lKJI.ij Japundza /Uroso/ Narinko »M1t'jt>» IIi.i n,. il.ii nr'jrli.'nttvo Z.ictim.icili- (i-rMa pasta) S.12A i i!iii'>!o iis1.ir.ovt- III prrdujc- 
c.> v:Jt.-- i<- r.ipo>U'u Vr^l.i (vr.in.il \li<.*talnp<n ^fcolsbu spivmo, odnosno slruftn.i 
t/vdl|liV\K'ita /n.i:m' ilt.inih \riiti,\ l-i.i.vi.lniliii. ..— . •(■in. - iLlmi v.h ,iirko" 

1933 Oorji Rakani.Boa.Uovi oRBiK 
Sart. jevo.Jovana Cvijica.objekat Oil 

h'eoaenjen 

Srbin Pomoc::ik upravnika Poste 2 Sarajevo Preduzece PIT eaobracaja Sarajevo PTT nluzba Vioa - Visa PTT akola Sluzi se francuBkim jezikom Ke voli pro.Tijene operativnih radnika 
Uporar- i obasriv. 420 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH «rwww 


05n»»T >\\y;.i iV^hm Kulu iif|irh.i!i -IuImi iIkI.iIik',1 
I'tW.Mulc (Iniii.i .-.«.!.>! ■-e.pt 

Ha dobrovoljnoj oanovi Orgauizovanje izvodjenja akcija "Slevena" l. j '•) Mii:>cv i goiliru upm : !Tin|.\ 
11 Lfl;»tr>in>tr<t « a * ^ cj !),i li ]<• bonMen pn|r 
~* ^ ' L'tflim /.id.li-tm.t (ltn:m .- » )) Vfilj irtM.inllM rl N.i.Mn in:M/ltMti|.! II N'.i£ln •.'ilrj.iv.inla cm* -Mi'iwii poujjamwli MMdnlli.i Koll vu orrralirnl Mdnili .!rii OsWI ixxtici. miilicnj.1 I priioJlo:l 
o Mradnibu I uradnjl Poucdan 

■K^aaje -MigTHgrtrert 
a g c rdj e Tadic u ^arajevi djn.1 l0.&. w 70 U p i Ln i J* opunio: |i i Li /fi <- All ^jfe^_ CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH JOKSEMOVIC, (Milenka) Slobodan - "Sateks" 
1951. -Sarajevo • tl&ltvv^a'^or X/K ~~ ' '" y • ""*■''' Da 1 1 e'v £'7/-f '^ Op. radnlfc: Svrafca Sulc-jraan PRTJEDLCG Za rrekategorizaciju op.veze "DIZAJNES" u sarartnifca pod oseudoni- 
mom "SATEKS". a na osnovu clana 46. Pravila o radii SDB . /a: 

JOKSIMOVIC SLOBODANA, sin Milenka, rodj . 14. 3 . 1951 .9. u Sarajevo, 
po nacionalnosti Srbin. drzavljanin SFRJ , zavrsio VSu tehnitku skolu, zaoo- 
slen kao komerci jalista u RO "DES" u Sarajevu. gdje je i nastanjen, ulica 
Filipa KljajiCa br. 2/IV. tlm je SKJ. R a 1 o 2 i Kao op.veza pod pseudonimom "Dizajner", JoksimoviC je anqazovan 
2o.septembra 1983. 9. Ustnjeravan je na praienje nepri ja tel jske djelatnosti 
DautCehajid Faika /"DO/, koji djeluje sa birokra tsko-dogmatskih pozirija i 
za koga je. do sada. dao viSe bezbjednosno-interesantnih saznanja. Oedan 
broj ovih saznanja, bill smo u moguinosti da provjerimo preko saradnika 
"Snajder", na osr.ovu £eqa smo se uvjerili da su ista bila taCna i da se 
radi o pouzdanom izvoru. 

Kroz dosada5nji njegov rad sa Sluzboro, zakljuiili smo da Joksimo- 
viC posjeduje i odgovarajuee rwalne kvalitete i voljni nomer.at za dalja 
kontaktlranja. Zbog toga, a iraju-ii u vidu da i dalje ima dobre pozicije 
prema DautCehajidu i licima s njiir, u vezi , predlaiemo da se isti prekate- 
goriSe iz op.veze "Dizajner" u saradnika pod pseudonimom "S A T E K S". Sarajevo, 2. 4. 1984. god. PREDLA2E: , /Op— radnik 
/Sv'ra V~a Suleiman/ 1 D L II K A 
Na osnovu clans 4fi . ■ ? --^vilfl o radii SDB. odobrava se prekategori- 
zacija JDKSIMOVIC. Sl(V*0na*iA i ."• n t ..v<?ze "Uizajner" u saradnika ood pseudo- 
nimom "S A 7 £ K S" . Sarajevo. ''ACELfMK' CE'ITF.A SD? 
A^iif SalihagK. 422 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH JOLOVIC, (Dordija) Anica - "Odzak" 
1952. - Bandin Odzak/Sokolac 
UPITHIK V 1. 


Proline, oievo Ijno 1 lit* 


Jolovic (Li,iordjija) Ar.ica 


2. 


Pseudonln 


"Odfcak" 


3. 


Godlna.njcsto, opgtina 1 SR 
rodjcnja (za Btrane drlavljane 
1 drlava) 


1952. godiiie, Bandin Cdzak, Sckolac, 
SR BiH 


4. 


Mjcsto i adresa boravka 
(prcblvaliSta) 


Bandin Odzak, Sokolac 


S. 


BraCno atanjc 


Neudata 


6. 


N.trodnast 


Srpkinja 


7. 


DrEavljanstvo 


SFRJ 


e. 


ZavrScna Skola 111 fakultet 
struSna kvallflkaeija 


FPN 


9. 


5ar.iT 1 B}ctlo radne 
or^anliaclje tjija Je 
zrpcilcn . 


SIP ■VHomani-ja" 


lo. 


Radno ajeato 


Novinar ■ .1 


11. 


Vrata (grana) djolatnoitl ■'".;'. 


-. Inf ormativna . '" vv/ 


12. 


Ir.a-ijc stranlh jezlka 


Rriski -• 


12. 


ln-il vt-JJu- ln*» osoblne - sklcr.cstl 


- 


1». 


V..\ : 1 •)<• «lnn SK 


Ha 


:i. 423 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH JUROSEVIC, (Slobodana) Dragan - "Zoran" 
1959. -Zivinice 
: 'GpSeddn-uiz :'Daj>t>dtaia : ^agan' '■■■': '■'-' 
Dana: 8. nurta 1083. god. PRIJEDLOG Za angazovanje op.ver.e na osnovu Slaria ■iC. pjyavila o radii SDB JUROSEVIC DRAGANA; sin Slobodana £ Radojke, rodjen 21. II. 1353. 
godinc u lix>£n£cama > Jugosloven, drsavljanin SPRJ, student PrirodKO- 
natenxztiSkog fdkulteta u Sarajevu, stalno noBtanjen u Djuvdjeviku - 
Z-Lvin-ic.p. ,<5lan je SKJ. R a I o z £ Sa JuroSevid DragarLon , SDB j'c poSela kontaktirati tokom 
l9B':.godine i u do3ada3njem pcriodu dao je n£z foorisn-Di saznanja o 
etar^n u student skim damovinta "Vladimir Perid - ■' Valter" £ "Bratstvo 
i jcdinstvo". '".*'■. 

Pored toga, dao je nekoliko kvalitetnth eaznanja, na osnovu 
koji-h amo informiaali III Sektor RSUP-a SR BiH SDB y.vesano za dje- 
latnoat i zirivanja medju Btudentima. P.P. £ 8tudent£ma : ERIKAT-a t te 
o djelatnoat£ naformalnog druStva "Raj Jo #**";J&S$ : -'.:Y 

Xros doeadaSnje kontakle. 3uroliexrt&£§%61<ttiao iakrenixi £ 
konBpvrat£vn£m, a epreman je da^obrovoXjnbj^anp^^aaradjuje ea 

Imajudi u v£du naprijcd navedcno^predXaSemo da se Jia*o3cvid 
Dragan, angav.uje kao op.veza pod pseudonimorr. "Z R A N". Saraj--. v ,_, t S.TTKrta Z98Z.god. ■'y-PREDLAZE: 
;.%rOp^ rqdnik 

/Devedlaka Draxar.. 424 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KALAS, (Danila) Bogdan - "Boka" 
1961. -Vares CVnl.ir slu.'hi l>:jbjedno$t i 
h A, K -\J I: V O 

SJMVJK SDR 
DtTASU\N VI'.iOKO 

(U).i-jci:iK :>-'• i I >> "^' '«* Iteg.lir. l '^ 
l)nt .i-vui.'75 i_ 11 I' R I J I. I> 1 <> I. 
l.i .irvr'-tf'--" 1 !'-' op.veiu, na osnovu d I .m.i 'i I . t'r^vila o radu SUi z<: : 

KALAS UOU>W\. sin Danila i Vel inke Djuki: . rud|vn 16 .5. 1961 .<_t.u Vareiu. 
Si-hin. driovl janin SFRJ; [» zanimanju rm!.i.->ki lehnidar. zaposien u "Ri*J- 
niku Olova. citiKa i barita" - Vares. m.-c.-.-n j..-n. sluzio JM"i. dlan SKJ, sta-. 
Ino nastanjen u f'ajtov Hanu, Varei. 

R a z 1 o z i 

Kalas Boydan je u kontaktu sa Sluzbom od I987.g., i od tada nam je konti- 
nuirano prenosio bezbjednosno interesantna saznanja o licima /Simic Vojno. 
Simic V<;s(-ljko. Stjepanovid MomCilo/, sa podrucja opstine Vares, koja istu- 
|wjn so |xii , i:ij3 srpskocj nac i ona I i zrnn . 

Tako nas j<_- Kaljs u oktobru 1987. g., informisao o nepri jatel j skon eksponi- 
ran|u Simic Vojrx;. masinskoy tehnicara iz mjesta Brda. Vares. sa pozicija 
srpskoy ret ci octal iziiw. Vojno u svoj im komentarimu govorcti o teskcm poloiaju 
Srba iia Xosovxj. istiCe da "ista sudbina cokn sve Srbe u Bosni". 
Takodit: ruis ]«.- ufxiznao sa nacional ist ickim istniima Simit Veseljka, n«sin- 
sk<xj (uhntcara iz mjesta Brda, Varei. Vuseljko je na nacional ist ickoj osno- 
vi vrijtdjao lieu mis I imanske nacionalnosl i govoreci "da on kao Mis I iron, 
tj. Turd in nerna pravo da se druf i sa djevojkcm srpske nacionalnost i" i "da 

Mislimani nisu niko i nista, te do ce se on kao velikosrbin uvijek boriti 

... (t 
prot iv n{ in. 

Na osnovu njeyovih saznanja i zapafanja, do sada su nap i sane tri sluzbene 
zabiljeske, tri depose i jedrta informacija i sa podacima je upoznato ope- 
raiivno odjel jenje 03. Veii dio podataka koje je Kalas dao. provjeren je 
preko dniyih i zvora Sluzbe. U dosadasnj im konlaktima, pokazao se kao veoma 
i skren. 

Cbzirctniia sti Simici i uii kriti njihcvih prijatelja nac i ona I ist i£ki opte- 
ri-Li-ni. (ijt-niMii da je neojjJ-Mxlno stvaranje zivog izvora Sluzbe m op.|x>k- 

r i v.iriji- ov i ii I ic.i . 425 rita CUVARIJUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH Soci Ml i stick.! Republika Bosna i il t- •:;-.•:. ~j 
-•""• ^ : .r< v Xt SKKSF.TAKIJAT /.A !JTi'VT!'A:^: .>'■ ■■ .•:,>■•-. 

jjjuiiii I'" 

Soktor S»3 Sarajevo £,!■,„«!)) j'.>; ; •• P r ; .; : 

ZA RASKID SAR/MjN,:;- . . •■• "!i ):-•.-.■' 

Na -isnovu tacke 17. Pravila o radu .-' ' : . i.'- -no .} i :=•..• i i:-.<in.' 

= .t:- : '.n: : SDH sa : 

K.M.Aj BOODANOM, sin Danila i Velir.'-. _-. .:•].•:; i i, . \ . : '•>, | . .; . 

". V:r:-5u. Srbin, drzavljanin SFW, :■• .-:;.-;:. -.1 ru-Jir--: ••".".* "t- 

w \ ircau, sroui, ot <-.»»»* j-..».. ..._ . .. , ; „ .,;_. . _^ ' 

zapcalt?n u DS» "Rudnik olova.cinka i'b. ii:.i" vir--'i5. stjlriw n'a ata- 
ri j or. u Pajtov Hanu, VareS. 03RAZL02ENJE: 

Tokoai 1987. g. dosli smo do indikativnih oodataka koji su ukazivali 
na national is ticku djelatnost jednog broja lie a iz Var.-^a. V cilju 
provjaravanja navedenih indicija 1987. g. uspostavljen jo kontakt 
sa Kalas Bogdanom, koji je djelimicno potvrdio navodono indicija o 
nacio:ulistickoj djelatnosti istih. Nakon toqn. Kalas iJo:-.i.- : -i, ; 
198:. g. ar.gazovan kao op.veza pod psc:udor.imo.? "iioka". 
Mcd;utim, kroz kontakte sa op.vezom nismo dosli do si:n.ir,;j !.i kod 
ovih lica postoje elementi koji ukazuju na ilogalnu i orcanizovanu 
djoiatnost usmjerenu na ruScnje »Jstavo.-n utvrdjonog porntka. 

Obzirom na navedeno, kao i na Cinjonicu da so uiko od l:o pr-'ria ko- 
3»na je bio usmjeren ne nalazi pod trctmanom Sluzbc, pmdlaz'-mo da 
sa sa op.vczozrt "Boka" prsfcine saradni^ki odr.n=;, ,i da *.-» -,t>--iiai 
istag uniSti. ' " " - 

Pre.ra Kalas Bogdanu nemaroo nikakvih obavcy.a, mti y- : ;-• i-. u obu- 

cavan^spocijalistiCkim disciplinama. 

"Boka" je upozoron na cuyanje tajne o kontaktu sa SDB. 

Sarajevo, 6.11.199o.g. 

NACELSIlJ^TORA SDB PODSEKR^hVa soi 

DELIC BtfRISA N0ViYsre6&E \ 

Q t, U K A 

sa^-ta^nf^ i^i *"»"!! ° radU SDB ' oaobravaada so raskine 
sa.a-..ja SDB sa Kalas Bogdanom, op.vozom pod pseudor.imc.Ti "UOKA". 

Sarajevo, 

odobrava 
rkpubliCk! sk-;setar 
za unutra$n\je: posi.ove 426 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KECMAN, (Velimira) Milan - "Edin" 
1956. - Drinic/Bos. Petrovac Centar SD3 Bihac '"'■' "?-■•; ■>"'••' 

Linija rada 03 

Op. radnik: Solo-iun JDusan I 2 V J E o T A J 
o angaxovanju sanuinika 

3a saradnika je angazovan Kecaan ::ilan, sin Velimira 
rodjen 18.5-1956. godine u selu Drinic - Bos. retrovac, 3rbin, 
drzavljanin SPHJ, zavrsio fakultet politickih nauka, clan UF.J, 
monentalno bez zaposlexija, stalao r.aac=injen u n,3estu rodjgnja, 
vodi se pod pseudonimom "Edin". 

Cilj angazovanja: 

Freko saradnika "Edin" pratice-c «ksponiranje lati- 
novlfi Zdravka, nasa 1-00, kao i qos nekih lie* koja su pred 
"£dinom" iatup-la sa pozici,ja srpakos nacionalisma. 

Angaiovenje je izvrseno ny pat-rio-skoj osriovi. 

Na sastanku koji je odrzan danas "Edin" je izjsvio 
da ja voljan, u okviru svooih mogu^nocci, or f ;.*niaovnno sara- 
djivati aa SDB. 

IzvjeStai se podnosi 51.5.1983vrSodino 

* :n. *• l «i. o g \\ 

za regiatraci'ju saradnika 

Ma. osnovu clana 46^fecavila o radu SD3 nalazem da 
se saradnik "Kdin" registauje'u evidencijana SDB. -•-Lha(';, .51. =:-. 1 "> '.;.. odine 

. •.^•2l::i.-: Cuv.tv* 
/V : :v' kov i A T crier ■'/ a a- 1 427 r CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KNEZIC, (Luke) Borivoje - "Ashkelon" 
1908. -Mostar 


crwrAR Sacaieva . 
U P I T N 1 K V ^Xr.y.r.f^. 


t. 


Prrzlnv. rt*evo !do 1 lre« 


KNE2l£ (Luke) BORIVOJE 


2. 


PaeuiJcnl!* 


"Ashkelon" 


3. 


Codln>,r.j«Kto, opfttlna 1 SO 
rodjcnla (is itune <ir!avllan« 
1 drlava) 


13.6.19o8, Mostar 


4. 


KJealo : adre&a boravlca 
tprablvall&ta) 


Sarajyo f H. Brktda 16/111 


5. 


BraCno stance 


oSenjen 


6. 


Narorinost 


Srbin 


7. 


t>rIavl}anstvo 


SFRJ 


S. 


ZavrEcoa Ikola til fakultet 
struCna kvalirikael]a 


dr. pravnih nauka 


9. 


Matlv 1 n]csto radne 
organltactje gdje )e 
xaposlcn 


penz loner, ranlje sudija Vrhovnog suda 
BIH 


lo. 


Radno njesto 
11. 


Vrata fgrana) djclatnoatl 
12. 


"nft'ifr v.ri-t- fcrlicR 


njetna&ki 


1). 


:fti:v: ~- --.-•-.:-.- - j>.:c-w. 


i 
novinastvo 
1 . 


I 428 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH KNEZIC, (Mile) Nebojsa - "Filozof * 
1952. -Sarajevo "{THYAR '"■"'CENTAR SDB SARAJEVO ^S 

U P I T N I K V 


• • 


it- . : ■ . 


kne2i£ /mile/ nebojSa 


2. 


fr-.i i-: .- 


"FILOZOF" 


3. 


rodj»l. .• . -,-. rj::- ': .-.iv: -.in.; 

1 tr.'.i 

j * 


1952. godine u Sarajevu, SR BIH 


4. 


Iprebi v.)'. ."ii 


Sarajevo, Lenjinova broj 42. 


5. 


braCna -j,: \r. *..• 


neoSenjen 


6. 


J«*oroJiMir-T 


Srbin 


7. 


Drlavl jjr.slv.. 


SFPJ 


8. 


3t.ruir.i CvaS'.fli.scj }a 


Gimnazija 


9. 


Nail* i n?«-;'.~ r.i !:\c 
x«J»»lc.~. 


student Filozofskog fakulteta u 
Sarajevu 


f 

t . 

So. 


««<no .-._•.-:- - 


vrsta l<jr=~-.' •Jj.-l.itnost < 
i;. 


-■>■■. 


engleski, francuski - djelimiCno 


:-.. 


putcvanja • 

1 •. "loraci i:: 429 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
19. LlnlJA vnda Neprljateljakn d)elatno»t n* 
koju j« usmjcrcn Ohrarta n.i fcoju jo uamjeren a) MjtisUo.drfava 1 »voj»tvt 
boravfca b) Mjeaec i godina odlanka 
u lnoatranfltvo c) Da 11 je koriSton prlj« 
odlooka u lnoitranatvo 
I no kojln xadaelM.- 
Ulnljl) d) Na*ln odrlavanje vtx* Stepen poutdnnostl Koji 5a oporatlvni radolk drli 
na vest Ostall podael, niSljenja 1 
prljedlorl o op. vezi 1 
saradn?! 01 £etni£ka emigracija i nacionalizaro Na pradenje zbivanja u studentskim srcui 
nama od interesa za SDB. pouzdan P0T0GIJA MUHAMED .Sarajoyu ... ,. .31. jula _,, 78. HT'i'niV: pcpu- 1c r I'otoci ji 430 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KOMAR, (Jovana) Ruza - "Obala" 
1944. -Baljci/Bileca SEKTOS SDQ ' ■•■--■■.... .• ..-...'■...• 

Odjeljenje o3 

Op.radnik Ram id Zlatan ... , 

DrOj:_ REG .BR: ' ' _ 

DAna. 26. 11. 1987. g. DAT.EV: "'-/ '- S^'' 

PSIJEDLOG 

za angazovanje op.veze pod pseudonimo.-s "Oh.ila" p. a osnovu 
01. -5 6. riaviii -./ rauu SDts Si : 

KOMAR RU2U, k<5i Jovana i Todore, rodjene Kukic", rodjena 
2. 6. 1944. g. u selu Baljci - Bileda, Srpkinja, drzavl janka SFRJ, 
zavrsila Filozofski fakultet, zaposlena kao novinar urednik u Republi- 
ckom Komitetu za inf ormisan je, stalno nastanjena u Sarajevu, ul."27.juli* 
br.21/2., elan SKJ. 

R A 2 L Z I 

Sa Komar Ruzom Sluzba je pofiela kontaktirati u proljece 
1987. g. # kada jc- ista samoinici jativno ukazivala na ntpri jatdjsek Ko- 
■'"'- nUre Melike Salihbegovid (001. Nakon toga, Komar Ruza je nastavila 
da pruza b G zbjednosno_ intercsantna saznanja vezana .za operatiyno inter _ 
resantna lica iz Udruzenja knjizevnika BiH, a prije svega za Osti Jo- 
sipa (POO), i Feridu Durakovid, knjiSevnicu iz Sarajeva, obzirom da je 
i sada elan navdenog udruzenja, te za lica sa FF-a u Sarajevu, koja dje- 
luju sa neprijateljskih pozicija (Muhamed Filipovitf) . 

Kroz sve dosadasnje kontakte, Komar Ruza je pokazala spre- 
mnost da na dobrovoljnoj osnovi i na konspietivan naein saraajuje sa 
Sluzbom, a kako je u mogucnosti da prati i da nas blagovremeno informi§e 
prije sveya o bezbjednosnu intercsantnim komentarima Osti Josipa (POO) 
kao i drugih bezbjednosno interesantnih lica iz Udruzenja knjizevnika 
Bill (Ferida Durakovic", Vojislav Maksmovitf i dr.) i Sire, preclazeno da 
se ista angaSuje kao op.veza i voci pod pscudonimom "Obala". 
PHKDI.AJ.E SAGLASAN 

OD.radniK . Kacelnik odjolenja o3 :)-L jh?"*< •/iwr.i<5 Zla-.an/ /Alibabitf y,u;,ir./ 

O L ■ :. i: ;: ;, 
r.,?. jsnovu cl.40.f>r;iv! !-i o raon suit . odcbrava se antta- 
•:<.v.:nie Ko::,ar Hiizo za op.vezu pod p.-s.ruc'.on iisom "Obala"., I 

>o r.:i jovo , KACELNTK 1 . SEK'AoRA SDE ■<&&m jncfa 

I 

SDE 431 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KOVAC, (Mirka) Ratko - "Profesor" 
1942. - Strane/Kalinovik " SEKTOR SDB, 
Odjeljenje: 03 

Op. radnik: C^:an:; Praclrag 
Dana, 12.7.1939. coding j~m ;• r I J E r: ■ ■ ; 
Za brisanja saradnika pod pseudonimom "Profesor", na oir.ov-j 
aiana 49. Pravila o radu SDB, za: 

- KOVAi RATKA, sin Mirka, roden 2d. 4. 1942. g. u sslu S — ano, 
SO Kalinovik, Srbin, drzavljanin SFRJ, po zanimanju profesor knjizev- 
nosti, zaposlen u Q.S. "Simon Bolivar" u Oebrinji, stalno r.astar. ;-.:-:■. 
u SArajevu Ul. Miroslava KrleJEe br.15, clan SKJ. 

R A Z L Z I 

Kao saradnik pod pseudonimom "Profesor", Kova£ je r>. ; L :■-.• -:<var. 
4.2.1983. godine l koristen je za pradenje nepri jateljske djolatnosti 
sa pozicija srpskog nacionalizma lica obuhvadenih akcijom "Car". Kako 
je isti, tokom raSeisdavanja ea pomenutozi grupaoijom, korister. kao 
svjedok na sudenju Kovacevid Radorairu, time je dobrim dijelora dekon- 
spirisan kao saradnik, te je od 1987. g. preusmjeren na pradenje nep- 
rijateljske djelatnosti sa pozicija grartanske desnice Josipa Ostija 
i Abdulaha Sidrana (brisane obrade) , clanovi Udruzenja knjizevnika 
BiH. Kako su u posljednje vrijeme ucestali natpisi u stampi povodom 
akcije "Cer", a isti su pisani na platformi njenih aktera, pogc-ovo 
kada se uzme u obzir da je u listu "Non" br.685 od 18. 6. 1983. g. KovaS 
direktno prozvan kao "policijski provokator" , sniafcramo da isto c^pn- 
nosi njegovoj dalj-j dekonspiraciji i ujedno gubl jen ju pozic.^i - 
knj tzevnickia strukturarca . 


h I'azloqn, predi:: .:o::io :;i' is.i:-. )■ Eatka Kova.-i '-..v. ■•. n-.i-J:: i.ka pod pSGud-_-ri :r:.or 432 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ,. l ' : ''^'''Naponinjemo Sa tokomsvtsje saradnibke aktivnosti, Kova£ 
nije obuCen u specijalistiSkira disciplinary, an je obufien u 

koriStenju privremenog OTS "Mars". Isti nije znao za svo;j saradr.ieJci 
rso-|d<>nin. NagraJ ivari jo rvvc-ip.o •.-:■;.■ :■:':. 

Smatrano da Sluajia nije nicin ostalj ciuina s.ir.tcr.i:: . , kao 
: ::a nije bilo nic-..-g.i si.vj rtio.,1 na relaciji sara^ri ik- -:ip. r.n:r,:"i ko- : .- Obziron; da je saradnik u vise navrau prove- i ran od strane 
li"i obuhvadenih akcijom "Cor" ^bog svjedotonjj 'na sacJenju Kovacevicu, 
pri cerr.u mu jo prebaclvano da j e "pol-ijski provcttator - , nisljenja 
smo da nije uputno njegovo dalje koriStenje kao izvora od strane SDB. 

SAradnik je mwzoren na cuvanje tajne, a snatramo da bi mogla 
nas^ati steta po SDH ukoliko bi nas dekonspirisao, obziroa na to da jo 
obuccn u koriStenju privremonog OTS-a "Mars" i da je u»ko upoanat sa 
odredenim nietodama rada Sluibe. . ' '" " " • Prodlaic-rcc da ::.e dos SArajevo, 12.7.1989. ejedinc si je saradnika "Profesor" I '. arnivita. N'ACELMIK S^KTtjRA SDB Cj r, U K A ■""''" 

Na osnovu clana -5 9. Pravila o radu SDB, odobrava se brisa- 
njc Kovac Ratka kao saradnika pod pseudonimom "Profosor". SAra jevo, 5'OBSEKRF.TAP. ZA SDB 

NGVIC -SUEDOJS 433 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KRNJAJIC, (Vlade) Milan - "Poeta" 
1950. - Savarlije/Bos. Dubica 
™t&zm^*Mi s /Z~^ ■.'■•;■ vy ; ■'■■ ■ '•.•:•' :■- fe^C^^--^ UP1TNI KvS •' 1 


Prezlmc, ofievo fmc 1 line 


KRNJAJICAlado/tillAN 
2 


Pscmlanlm 


" POETA '.' -,- 
3 


Oodina. mjcsto, opStlna 1 SR 
roclenja (za stranc (lriavl)ane 
1 tlr2av») 


19^0 . g . u Sav arlij ama , Bos . Dubica ,SRBiH 
. 4 


Mjcslo I 0(lrcs8 f boravka 
(problvnliSla) 


Sarajevo, stud. dom "Mahmut.BuSatlija" 
5 


Braf no slanje 


Neozenjen ' 
C 


Narudnost 


. Srbin 
• 7 • 


-Drzavljanslvo::. . >V- 


, . - ■•■ ■,.- ■■I----, *. .-,: '■ . ■'.A-.-^.-.'i* 
^ 
•# 

t- 


: - ■ .>■ •',. <&»£ ^f^'.t "$%&^ 


;'{jJSSUde'at Praynog fakuitet^; • :; - - }~". -'?*;' '. ..'■*' 
V;g 


tonzlv 1 mjes'O ustanovc ill 
prcduzefia gdje jt'zaposlen 


Pravni fakultet ^- — 
10 


Vrsta (grana) djelalnoaLI 


Prosvjeta *^*^ 


Skolska sprema D .odnosno struCna -^ u 
SKvalltlKaclia - ' ■■$5* IS-I, / •. ^S ' 


■ ; v,,.Sss- ..• ,, - -..;■■■■ ..j,. : _■ : v_ ^ 
% 


'Znanjc slranlh jczlka 


■ 13 


Indlvidualnc osobinc — sklonostl 
mane, bobi 


M 


Da li Jc flan SK 


Da 
in 


Poilafi iv pruslustl 1 dmgr 
karaklcrt.Ktki' vc/aoc za prnAlnst 


Ci r-t j p]"i?losf. 

434 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 


^MR.'1.,^S5^;..S5B.;;S^0]ETO Re«.br. .?-3o,?.i MB Dopune i prom jene 

po upitniku S 1 


Prexlme, ofievo Ime t Ime 


KB1WAJIC VI ado MILAN 


2 


Pieudonlm 


"POETA" Rednl broj piUn]i 

kod kojejj Jt nuteli 

promjeiu TEKST PROMJENE Brisan iz aktivne saradnicke mreze Centra SDB 

Sarajevo, jer je zasnovao radni odnos u Centru 

-S HR-Samajpvo . PrffdlR7Pao ria <i ; p Tpnt-o-n-i jni i^w ...S.ar.a.j.e.YU d.m . 1.3...J,.2.» 18.29* PROMJENU lZVRSlO: 

Anka Stevancevie 435 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KRSMANOVIC, (Gruja) Toso - "Adi" 
1935. - Bijela Voda/Sokolac CENTAR SDB SARAJEVO •■'■" " ' *' Reg. birbjV 

Odljenje 03- Dar.evtden,_ 

Op. radnlk: SVRAKA SULEJAAN PK1JEDL0G 

za brisanje saradnlka "Adi", na osnovu Clana 46. Pravlla o radu 
Sluzbe driavne bezbjednostl . 

- KRSMANOVIC TOSO, sin GRUJA 1 majke DESANKE, rodjen 26. 
decembra 1935. godine u selu Bijela Voda - Sokolac, Srbln, drza 
vljanin SFRJ, profesor elektrotehnlke, zaposlen ti SOUR "Energoi 
nvest" - Centar za obtazovanje kadrova, nastanjen u Sarajevu, ull 
ca HrasnUka cesta br. 23, Clan je SK-a. R A Z L Z I 

KRSMANOVIC TOSO, pod pseudonimom "Adi", je angazovan za saradnju 
n septembru 1979. godine, a bio je usmjeren na praCenje neprijate 
ljske djelatnosti PRECANICE DRAGANA (realizovana obrada), za kog? 
je dostavio vi§e kvalitetnih zapazanje. Medgutlm, realizacijom na 
vedene obrade, "Adi" je koriSten 1 na sudu kao syjedok, pa je samim 
tim i kompromitovan kao izvor naSih saznanja. 

Nakon toga smo ga koristili u operativno-istrazl vaCkom radu i us 
mjeravali prema nekim novoeksponlranim licima za koja smo cijenili 
da bi prema njiraa mogao imati dobre pozidje, all je njegov doprl 
nos u tome ostao neznatan, Zbog toga smo miSljenja da "Adi" viSe 
nema moguCnosti za daljd rad, a narofiito u sredini gdje zivl i ra 
di , radi £ega predlazemo da se briSe iz aktivne mreze saradnlka. Sarajevo, 20.fi.lS!?l. uodine PREDLA2E OP. RADNIK 

<T ■ ■ -j \ 
Svraka Sb'iejman 436 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KULIC, (Ljube) Miso - "Kant" 
1951. - Sarajevo Z« brisanje saradnika pod psaudonlaoa "KANT", na 
osnovu Clana 49. Pravila o radu SD8» za : 

- KULIC MSU, sin Ljube. rodjan 13.8.1951 .9. u Sa- 
rajevo Srbln, drzavljanln SFRJ. zavrllo FF u Sarajavu, po zanlaa- 
nju profesor na Ff-u u Sarajavu, gdje je 1 ftalno nastanjen u ul . 
RadHava br.12. R A Z t Z I t Saradnlk "Kant" je angalovan za saradnju 3. 7. 1975. g. 
1 od tada na* je u vile navrata ukazlvao na odredjene bazbjadnotno 
1nt«ra$antnt koMntare 1 negatlvne pojave u krugdvlaa eksponenata 
sa pozlcija gradjanske dasMce 1 naclonallzaa (0-624B, 0-02610524). 
Zbog prtstanka Interesa SluZbe za pojedtne ektponente na koja je 
<zvor bio usajeren, javto sa problea sa njegovla daljla adekvatnla 
koriUenjea 1 usajeravanjaa. 

S obztroa na navedeno, predlazeao da se 1st1 brISe 1z evldendja 
SluJbe kao saradnlk pod psaudonlaoa "Kant*. 

Saradnlk ntje upoznat sa psaudonlaoa, nltl Sluzba 
praaa njeau 1aa ne1zvrlen1h obavaza. 0s1» toga, Izvoru nlja 1zHC1t 
naglaieno da sa sa nJ1a praklda kontakt, ta se 1st1 u sluCaju da 
naa aoie pruzitl saznanja, ovisno od uslova, aoze ponovo na$tav1t1 
kontaktiratl. U radu sa tstla nije ostalo nedoreCanosti . SaradnU 
Je nagradjlvan 2 puta struCnoa literaturoa za kojii sa Interesovao, 
1 nije obuCen u specijallstUkia discipllnaaa. Istl je upozoren JoS 
u poietku rada sa Slulboa na obavazu Cuvanja tajne^gaa£|d.nj1 

Predlaleao da se aaterljal sat 
PRE0LA7U : 
Op.radnlk : Renoylca Zoran 

NaCelnik Odjelenja 03 : ATibabU Munlr 

D L U 

. . "a osnovu CI .49. Pravila radu , 

brisanje Kulifi HHe, kao saradnUa pod pseudonliaoM "KANT* 

Sarajevo, j 
PODSEKRETAR ZA SDl 437 
CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH LEDINSKI, (Davida) Milica - "Ibar" 
1925. -Nasice ^___ rc$ui» si? Kill 
S'DIJ .'( / L '- •- CBS TAN III Soktor II Odjeljcnje ol)B UPITNIK S k Mil I iMlw, i\'«o l:iw i Inv iVxIiiu I intrilo rixicnl* 
lop«!l[M 5 SKI 

y.\n'.o I »JfCM bor.»vlia Ur.iCno tlinX N'jrcxlnoil DrliTlMoilTo Z.iDlnunif <»r»l4 potto) LEDIMSKI (UAVIDA) MILICA 

"I3AR" 

1925. u Naaicaaa, SH Hrvatska 

Sarajevo, S-iarjana Barona br-5- 

udata 
Srpkinja SFRJ 


■»». Stoilr I mfcilo ujIjuotc III predu:e« Vr»to <Kfjn.i) djrtolnwir.,.:-",: '■'-'. . ■ . ■:■■ (..-,- ■■ Jbolili* lprcnu. odnoinrt ilrutiu 

: Wailflfcd.'ll* : Zntnfc ilr.inlh i*ill».i ln.litl>!n.ilR< o<iiWn> - - tUonoili 
lium\ ln»W fl.l II !•• i'I.III SK l'.'.!.i:i 1/ iin'il.vli 1 ilfu^* 
L-.i.mIjI ruliLv vcHK ».l l»f«.*ilo«l Nadzornica, radnica-oobarica u hotel "EVHO- 
iPIV- xt Sar ajevu '_ _ Hotel "Evropa" u Sarajevu ugostiteljctvo Kvalifikovani ugo3titeljski radnik govori njcmacki nijo 438 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH I april 19&4.;;od. jna Uobrovoljr.oc ocnovi VS' i-.-iim n i ru.t'.'ir.U ■ »M :. tn* ' .1 

c!-'.'.:.:.- |!i::ri.| M.t.)| .11 Xlr I.- ,1r.'.t..l I -*».|-.!v. 
ti.-f.ivS:* 1'! x !kmv 1 co.linrt ui'iu'Sc.ini.1 
li l.i.i*.lMfi*:«v lonocucujo oporativno-tohnioko zahvato na 
Ubjektu i - J= L-u|im mAk-Iiim tl'iilli' - £ ' il) Vii'J MMilr.llij :^.v v ln u8f.u1lvj>nH I) Sj.'ln odflarjnla tort- '••l.-lHii p-'uiiUroll fcjf«4nltw. Ko|i b.i oivMlivnl ttAnWt drll 
in rc»l Ot.iil ivui.Kl mUlienl* I wl|«d!o»l 
o «.if.i.lrnl:u I uuilnll aijo pouzdana-voli da razROvara on. drucjiB :?> 
- - - .... . j^ .* JLiciaia o.jrlaljonia gadacina Brsako Aniolkovli U bllEo;} por3po«ctivi ovog oorndnika troba 
taobici, all jo oada soooga6e dor jo radnin 
mjooton vezcna za riafie opordtivne zahvato. J::rujcvu amt 1.01. w *;;>. y UrtltniU opunlo: V 

anko \Anaolkovic 439 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH LJUBINAC, (Milorada) Gojko - "Raska" 
1948. - Seljani/Rogatica Crfo TAN -Jl.MZBl HEZUJEONOvn i 
'-. ,'■ !■! A .1 C. V 

Sr.KTOK 3DU 
DfZTASKAN SDKOLAC 

Linija rada: o77. 

Op. radnik: Subofcid Mirku ■A i ..P'C^\ Datum iivi 'iijul. i j-i:M,i.i •ZTlif (ft PR! JCDLOG 
'.a angazovanje saradnika na osnov.i £lana ''.'J. Prvivii. -ac'u Si!!: Za LJUBINAC, Gojka, MILORADA, rudjun S .5 . l'J-'.2 . ijudirnj u snlu 
Seljani, opitina Rogatica, SFFJ. muiiki, dr.'jov] janin :.W-"R3. sv;- 
5tenik SPC, stalno nastanjen u Sokocu u ul. Danilu Dokica Sir. 
55, pravoslavni svegtenik sokolafikc parohije u dobrobosniisko.i 
eparhi ji ..:.'■. R A L I 1 ■i ;■■■;■• .Zbog indic.ijaMa-'iGtupa sa -pozicija klcronacionalizma SPC nad 
Ljubincom. je .do:.1.3.1985. godine bila zavedena :P00 i posto go 
VVije doSlb ':do "kvalitethih' operativnih sazrianja o nepri jate.ljskoj 
iidje la trios ti pristupllo se .obavljanju .•iriformativnag razgovora sa 
j'limoriovanim.' Toraiprilikbmon^je bio korektan izrazavajudi sp'remno- 

13 (iit'.da u okviru eyqjih^mqgudnosti pruJa bezbjednosno interesantn 
$?s'aznanja za SDB^lst^^^j^np". prezbntiravSi nekoliko bezbjednosno 

yVinteresantnih .■■sozrianj.'a.-.lD -djolatnosti Sipnvac Dragomi 
:> ftostar - Sektor:'zaSDi3/; v :raskolnii;kog sve£tenika u S ra /00 CSB 
SAD. Krajem 1907. godine ihtanzivirani su kontakti sa Ljubinccm i on 
.je pruziq.viSe kvalitetnih saznanja q naprijateljskaj djulatna- 
sti pojedinaca iz redova SPC i pojedinih nksponenata ua pnzicij: 
srpskog nacionalizma o demu srno informis.il i put em 5. redovnih ir-z 
rmacija, 6. operativnih dep32a, :j liir, da smu provjer jv-snj^iri prako 440 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 1 .'V'ilM II • . V.:-\ ■;.• ;v ;•"■ :. '-i :."'.!■ i • ■ • .!. ::-.-.ivil L da su . ; iu1..«v:-;i (li Hi ;i.it.riutskoj oanovi saradjuj.: aa 3DE3, Ljubinac 

: |iri:!i\5av.» i'n.-. ;>i:\itivnast.i u rjciu to ruu-.tu i i rojlizovati in- 
:-.' .-m'. ..i ji.- k-:j j: ■:•] a .-» J j :l'!'.:i j->.i. njoyovuj spramnosti 2a sa- 
r.j.Jnj'i. duvuljr.u "ovori ivjciatak d.i ja an prnki-Cio sveStenifiki 
::Vju!. o i3puv.i-.j:;1. i i upozn.-jn n. : * r-;i podacirM Ko.Jc mu je prili- 
:-..:n <.•>,-. Sina pro/.unl.irao kof.ofctfki svcStonik RA.1AK Vaso. Podaci • ■ . 
a<j sin udnoslli mi anonlmku .;iji ju auLor Raj.ik (5to je priznao . 
prilikum ispovj^Jll u kojoj ju napad.io Udru/onj.; pravoslayni£|«ve-, 
't.Miika i snKj-i:ttir»i sveatonil-a LuiiiC Nilan 5.s kliironacionalistickih 
rczicija. ' '- ' .".■^"•■vr-; "_•.?• ljubinac je ukazan na odrsdjcno novijo bozbjodno3no interasantne 
.lktivnusti u pojedinim krugovima SPC, a Ciju aktivnost inspirisu . 
nuprijateljski orjantisahi volikodostojnici SPC kao npr.'.KACAVE.NDA 

7 ■-■ili jo (00 i::;n l.!:-li :;,:-!.nr ztf '"•It-). Anfiluhi j-: P.AD'JVlC (obrnria 
;,;ij !iUUP-a LiK ..n;ij'-i) i driu'.ih :;;; kojima ju u proleklom periqdu.. , 
kontaklirao. '<• i-'i';?' >;i!lS ; . } 

fij osfiovu navudenotj predla2enn do se Ljubinac M3 lorad. angaSuJe/ 

•■■• ";y." -2- ■'«■♦} 
iij patriotskoj osnovi, za saradnika SDD pad paaudo.fiirnom .^RASKAJJ 

P^iCU.A^E /IP. RA0N1K: 
Su*At>V\^ko 

Sokoiac, SAGLASAK NACELNIK 003 
Ali.ba 0U0BRA.N3E 

!'u osnovu Clan.i 4ij Pr.'ivil- 1 . c r^du SD3 odo 
'•' IL.Ii'AiJ anga2uj!3 k.io sar-jdnik pod p s eudo 

::- ! j :V:;. 

UUBINAQ~ ;/ r:g^JlfU4v.KT0RA- SOB: 
U*lj3&4fi3a ',} . 

X, \ k * vl K If 
441 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH MAJSTOROVIC, (Milosa) Rade - "Vuksan" 
1924. - Melina/Banja Luka CENTAR - SLU?8! • BK3JE0N0ST1- 
SARAJEVO 
• SEKTOR ZA SOB 


**<.tr..; ...-;. .j r.-«;jre. c?r«. ic Twittxt* C:ei.-j..r;«tto. Cf.'t:.-» 1 !t 
:■ iftr.lz (s« »i;» < ::.*«:;t;i 
i £r!tva) 5. r:;eitc s «£rc«a b:r»- - fc* lf»!ic"»i*nj« Sircir-ott !»vl;«-itvo '•svrlot l>tl« XI'. !i\y.1tX 
r-.r-itrj kr«:i;ii:«.::* .....r; MAJSTOROVIC /MILOSA/ RAOE "VUKSAN" 6.11.lS2«.g. u selu Kelina, SO Barja Luka boravi u Mecu - Francusfca, a prijavljen 
na adresl V.Putnika 73 - Sarajevo ozenjen Srbin SFRJ srednja ikola - vo2ac 


■•&T •■■&; 
W Si::r X r;t»ce r» r:ie -V ■'.-;• 

r«;<s:«r • ■ :■;<'; '.Vvv-'-, -V--, ry; 
■ ■ ■' ■ '. •- • • ..'*• ?<.:^" ■^. r: *V ?! - i ?>-fc^* ;r - ''-''' : ■yf.?.~~ ;',-•■ 


<*<** : •' • . .'.-..-» tectum-"" s»'»?..2c ««V.m l s«.siris. : iwer:c»'.s •'%£«»• j^jS; *?. 

».*r»V.t»r:»'i>« »■«;«.-<;» u Kecu - Francuska ■"'■*■&:$•■■ ^^%'e... 
r^i poznaje francuski jezlk 
NE tj^O 'pcribdu od 1943.'g.V Radeje pripadao Cetm- 
£■ .:{k1m vojnln fonnacijama, odakle je preSao u 
•' parti zane, gdje je ostao do kraja rata. 442 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH COTTAR SLU2BI BEZBJEDNOSTI 
SA K A J K V 
SKKTOR SUB 
Op.radnik: Ronovicn Mile 
Dana: I.U».I99i>. god. :iA«;ijts.«N I — ' L." t P R U E II L ii C 
Za brisanje opcratlvne veze na osnovu tsC-ke 1". ."raviU n r.iJu sua k;i: 

MAJSTOROVlfi Rada. sin MlloSa i Milevc Pat.'okovi.-, rodjcii A. ! i .I9?i. S cd. 
u selu Xelina. SO Banjn Luka, Srbln, dr2avl j.i::in SFR.I, po zaninanju r.idntk, od 
1976. god. boravl na radu u Mecu, Francuska, ■"•.•:; ]c::, »t.w dvi>;.„- Jj^.i.-. ;>r : j.iv 
IJcn nabdrcsl Vojvode Putnika br. 73. 

R a z 1 o z i: 

Sluzba drzavnc bezbjednoscl ju sa >b jsrorovii'c.Ti stupiln it k.in:.iici 
1.936. god. od kada je kontlnulrano dostavljao podacke o ncprl jatiii jsfcisj i! ; e~ 
latnosrt pripadnika cetnit-ke cnigracijo u obl.isti Mozel u Francisskoj . i.viju- 
ci u vidu njogov angazman 1987. godlnc sna ga registrovall loio op. vezn Jtoja 
se vodlla pod pseudoniraoa "Vuksan". 

Tokoa 199o. god. "Vuksan" Jc obollo tako da vise nlje u KORuenostI 
da se anjjazuje na zadaciraa SDB, te :;toga predlazcno da <u- hrlSu Iz s.ir.niiilckv 
tnrcJo. 

Oslo £co j«s obuccn polukodoa drugin dtsciplinaaa nljc obuc.sv.ia. 
Takodjc predlazcno da se nji.'Kov dosijcLnisti obzlroo da j u io:;:.ivlj.io 
naho= podatktf o propagandnoj djelatnosti cetnlcKe enlgracije. Sarajevo, PREDU/.t : 
NACEuAk SE^TORA S!)5 
DELI 
>,,x- ..::. SACLASAN: 
..PODSEKRETARi'ZA SD3 ;. SREdMe n()v,i£/ 


» .O'jD LUKA JKa'.osnovu tacke 5.'?ravila»''7radu SDB odobrava se brlsanle'OD vce 

^•vuksan". . -;. * -Witift&<2£:< ...■.,.- F 

£»£>.. •■'■■:■' REPUBLlCki'sEKRETAR 
za unutrasnje POSLOVE 443 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MALENICA, (Petra) Marinko - "Brko" 
1932. -Sarajevo ======= 


M<:..Gr<B.o8.Bao«Yft -11 p ! T !i ! K V 1. 


Pc^rlr-c, o5evf» Site i it=o 


MAU5NICA Petra MAHIMKO 


2. 


Ps«udonls 


"RRKO" 


3. 


noiiini.r.iesto, opltlna 1 SB 
rodjenla da ctrane driavljann 
1 drfava) 


1932. god. u Sarajevu, SH 3iH 


4. 


KJcato i adreaa boravlca 
{problvallitat 


Sarajevo-Husinjska br. 4. 


5. 


Ruins brAr«5« 


ozenjen 


6. 


Narudnuct 


Srbin 


7. 


D*-2avljanstvo 


SFHJ i KAHADE 


B. 


tavrScna Ikola 111 faXultet 
a«.ru!na Kvallftkoelja 


SUP - elektriSarski zanat 


9. 


Naziv 1 mjeato radne 
organ liaclje gdje Je 
zapoalen 


privatni obrtnik 


lo. 


Radno njcato 


preduzetnik i elektriSar 


11. 


Vraca <«jra™») djalatnoatt 


zanatska djelatnost 


12. 


~nr.-)<r siranih jesika 


engleski jezik 


13. 


:■?.".::■•-■'.■ -:r- csoMw - iv.irr.-it! 


Iiiran,tih,porodican i konr.pirativan. 


:<. 


! . . . , .. 


bio je clan 3KJ pri:j« cil*::":* 1 ir.o~trand 444 CUVARI JUGOSjAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 

*- Llnljo rada emigracija Neprljatnljaka djciatnost na 
ko)u j« usn^eren ekstremna SetniSka emigracijo u Xan.nd: 19. Obrada na koju jc usnjeccn NISI6 ALEKSANDRA — 8£ a) MJesto.drlava 1 ovojatvt 
boravka Sudbury - Kanada, privremeni rarl fa) KJescc t g&dina odlaeka 
u inosuanstvo 1968. godine e) Da 11 je koriStan prlje 
odlaska u inostranstvo 
1 na kojici zadaclna 
(Unljl) d) KaCln odrS-vanje vtre Ktopen pouidanostt ne neposredni kontakti.puteia telefona pouzdan 22. Xojl 5a opera tlvni radnlk dr!l 
na veil IVANOVlC MHOS: 23. Ostall podacl, mlSljenja 1 
prljedlozl o op. veil 1 
saradnjl Moze se koristiti i kao saradnik 
"baza". 2-5. -3. ...19.78. t'Ditr.iV. fweur.lc: 


445 ^^^^ CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MANDIC, (Milorada) Brane - "Ekonomist" 
1954. - Barajna/Cainice i. 


Prezlmc, ofe»o Ime 1 line 


UWIDI6 /Luk«/ MILIVOJ 


2. 


Pscudonltn 


"SAVO" 


3. 


Godina 1 mleslo roden|a 
(opilina 1 SR) 


19o8 godine Zaoviko - Titovo UXice 
SB Srbija 


■ *. 


Mleslo 1 adresa boravba 

(prebivatlsta) 


Sarajevo, ul. M.Tita br.71a 


5. 


Bra£no ilaoje 


Ozenjen 


6. 


Narodnos) 


Srbin 


7. 


.Driavllasstvo 


- "•' . ■■■'. ■' ' 


8. 


Zanimanle (vrsta posla) 


SvoSteaik 


. 9. 


Naiir i mjeslo uslanovc III prcduzc- 
4a gdle |e zaposlen 


Parohtja Hogatlca 


• 10. 


Vrsla (grand) dlclatnosll 


Crkvena instltucija 


i p 

tit. 

( ■•■■•' 
! 


Sbolsba sprema, odnosno struina 
bvallllbadia 


TeoloSki fakultQt 


IS. 


Znanle slranlh jezlba 


Engleski 


13. 

U. 

1.1. 


Indlvldu.ilnc osobinc — aMonoill 
mane. Iiobl 

D,i II ic i*l.m SK 


Voli da se karta,* v'oli novae 

No 

Fo^acijamf Ua " tV0Van J a u n.prijat.l^in 446 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 
'.17, 19. 0»noT.anaJlown|»" Xompromit.tljjudi oaterijal Ko|u neprllaleljibu dlelatnoil 
obradule (Itnlla rada] Eravoalavnl kler "•a 
- I a) MJeslo, driava I »vo|slvo 
borarba bj Micsec I godina upu£ivan|a 
u Inostranslru c) Da li |e borliten prlie 
odlasba u Inoslranstvo i iu 
bojim zaddclma (Hdl|l) d) Vrtla saradnlka c) NaEln ugradlranja f) Nailn odrtarania vete Stepen pourdanosll saradniba Pouzdaa ■ KoJI «a operatlvnl radnlb dril 
na veil Oslall podacl, mijljen|a I prljedloil 
o uradnibu I iaradn|l BJBLAN0VI6 MIJO u J?«adevu dina ^27.2.. 7o Upllnlb popunloi 
Vujisid Millca 447 CUVARI JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH MILISIC, (Riste) Jovom - "Labud" 
1928. - Blagaj/Kupres 0* 
UPRNM-O^ 
RADNIKi DautbaSid Aaim ■ nnniin" n * •*>V > !V."T!< -,'■ •*. ^^^^mw^f^m D - 625 
/rogistanki broj/ 2 7.2.1990. 
/datum ovidontiranja/ PRIJEDLOG 
ZA BRISANJE SARADNIKA 

Na osnovu elana 49. Pravila o radu SDB predlaiem prokid aaradnickog 

odnosa sa MILISIC JOVOM, sin Riste, rodjen 1928. godine u solu Blaga j , 

SO Kupres, SRBi.H. Adresa stanovanja Bjelave 24, zavrSio ViSu Skolu, 

elan SKJ, Srbin, anga2ovan za saradnika joS 1946. godine u svojstvu 

informatora. 

Obzirom da je promijenio viSe radnih rajesta, uspjegno je koristio 

za operativne potrebe po raznim linijaraa rada SDB. Posljednjih godina, 

bio je zamjenik predsjednika poslovodnog odbora SOUR-a PTT Sarajevo. 

R A Z L O Z I 

Obzirom da je u medjuvremenu nastupila njegova prirodna smrt, nesta- 
la je mogudnost za dalje angaSovanje saradnika "Labud", te predlaSem 
njegovo brisanje iz saradnieke mre2e. PREDLAZE 
Op.3jy(dnik Dafatbajid Asim A S A N "1 
ODOBRENJE Na osnovu elana 49. Pravila o radu SDB odobravam da se brifie iz 
saradnickog odnosa MILISIC JOVO, pod pseudonlmom "Labud". ODOBRAVA 
POD^EKRETAR Z^SDQ 
448 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MLADENOVIC, (Zivojina) Slobodan - "Regrut" 
1954. -NoviTravnik V cwtw 5E3. . .5W.!A.^yo. . ."' 

UP ! TN I K V Be<j.br .KB I. 


Prei Inc. oftevo In l law 


MIADENOVlC Zivojina SL030D.;:; 


2. 


Paeudonln 


"REGHUT" 


3. 


Godlna.rcjento, opjtlna 1 SR 
rodjan)a (r» atrane driarljaiw 
1 drlava) v 


l.'t-.lO^'i.Bodine .• u Novoa Trfsvr.i'cu, 
SR BiH 


«. 


M jet to 1 ad rata boravka 
(prebivalUta) 


51A ST STR TOREmSV'lIIA 5o3 ADSLilDA 
AUSTRALIJA 


S. 


Bra£no atanjc 


Heosenjen 


6. 


Naiodnost 


Srbin 


7. 


Drlavljnnstvo 


SFRJ i Australije 


e. 


tavrOena Skola. Ill fakultet 
atruSna kvalltlkaci]a 


, SUP 


9. 


Ha i It l njeato radne 
0r9ani.zaci.j0 gdje J« 
tapoalen 
lo. 


Radno mjeato 


automehaniSar 


11. 


Vrata (grana) djclatnostt 


zanatsko-usluXna 


12. 


Inar.ie atrnr.!>- *cslka 


engler/ici 


13. 


— 
■ : - :,: i 


:s. 


rV'irc: ; : ■:". . ~r '. i J '!rur?<e 


.... .. 

J 

! 449 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TWk> 


^m^^^v^^:^^^^ 


iii. 


Llnlja rada 


emigraci ja 


-is. 


Naprljateljaka djelatnost na 
Koju ja usnjeren 


Prncnnjc croicracije u .V.: '.::■■.'. i ,j i 
19. 


Obtada na koju jo uimjoren 
20. 


a 

3 
H 

; 

a, 
og 

< ** 
N rt 

e 

22 

«* A* 

IS « 

O 

•H C 

c 

g. 


0. 


a) Kjasto.drtava 1 avojatvt 
boravka 


ADELA.IDA-AUSTKALIJA , nrT.-.r.i ::r na 


radi 


b) Hjeaac 1 godlna odlaaka 
u lnoatranatvo 


1974. godine 


el to H }t V.orltten prlje 
odlatka u lnoatcanatvo 
t na kojla xadaclaia 
(Until) 
d) Nafln odriavanje vale 


Puteia' korespondenci jo 


21. 


Stcpen pou:danostl 


Provjera pouzdanosti jc u ,"o!-:u 


■12. 


icojl qa operatlvnt radnlk drll 
na veil 


Soce Bruno 
08 tall podacl, nllljenja 1 . 
prljedlozi o op. vexi i 
aaradnjl 


Inteligentan,patriotski nastrojen 
obucen za zagranicni rad. 


i y. .5ava,5cr;;. .dara \;<,\ 197.39. t'M'.r.:<'. pon_f,;o.* 450 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MOTIKA, (Milorada) Rajko - "Ramo" 
1946. - Dusevine/Ilijas • ,-,nw» Reoublika Bosna i Hercegovtna 
% C ?ull CK IShSSJS Z* fHUT^SNJE POSI.0VE 
" SI.U2BA DRZAVNE BEZBJEDNOSTI 

Sektor SDB Sarajevo 
Linija rada 03 
Radnik 50101 Ri-ij.br :_ 
Dat .i?v: J)SfSl 

h a* .on 

—. — ;-•; — /*■ PRIJED.LOG 
ZA RASKID SARADKJE SA SARADNIKOM 'KVARNER' ^: Na osnovu tafikc 17.Pravila o radu Sf,B, predlazemo da se raskine 
saradnja SDB sa .: •.■■'■-;•":•' V ........ 

MOTIKA RAJKOM, sin Milorada, rodjen 3-3.1946.g.. "u selu Du5evine,g^ 
SO Ilijas, Srbin, drzavljanin SFRJ, Anc£ugostitel3skx radnxk, ??^/$5«g-v poslcn u DP "Ozfen" IlijaS, stalno nastaigenvu selu OBRAZ LOZENJE : ' ' ':-^;-. . • ".- •• '-r.'"U : v 

■ "— • ; ■ ■■IfrSy-:.:'-'' '"■ . ■■■/.■&&$&:■' 

Kao op.ve2a pod pseudonimom "Rajno", Motika je angaSovan krajcra' r " ' ;- : -. 
marta 1984. g. a od 1.7. 1986. g. je prekategorisan u saradnia pod .v-;.^->^' 
pseudonimom "Kvarner". '< : ''<$*^*':''. : • '■•"■'>■.■•"'-' 

Od vrcmena angaiovanja Motika je pruzab. .yi5e korisnih podataka o .,:; : 
nacionalistiCkoj djelatnosti pojedinaca"sa podrucja IlijaSa, a na-^' ■;.,.: 
rocito NiSida, pokazujudi pri ton dosta yisok stepen konspirativ- 
nosti i odgovornosti u izvrsavanju postayljenih zadataka. Sazna-r.-.;;- 
nja do kojih je izvor do§ao za vrijeme'saradnickog odnosa nakna- 
dnim provjeravanjem i op.radom potvrdena su kao tadna. U radu say ■-•""■<■ n 
Sluzbora "Kvarner" nije bio obucavan iz specijalistifikih disciplina. . 
Isti jc bio svjestan saradnje sa Slu5bom,..ali nije znao svoj pseudpniin. 

Zbog principijelnog odnosa prema ispoljeriinr'riegativnostima u MZ :kao ■:.';'-£ 
aktivista jo doSao u sukob sa jednira broje'm'lica; 2bog ce-ga je rari'ijeV-; 
imao odredjenih problema, koji se sada manifestuju u nesto oltrijoj ■• • 
forrai. Obzirom da je Motika iskazivao bojazan da se prisutnc tegkor,:i 4 . 
TAR/ za /SDB I! :.%?®a^'- 

D h U K A. .'.-.' . 
Na osnovu tacke 5.Pravila o radu SDB, 'oaobravam da se raskino ' ' '■ ; '.' 
saradnja SDB sa Motika Rajkom, saradnikom: pod pseudonimom "Kvarner-^i 
Sarajevo, ■■!■■':£&:■*■■'- odobrava 
■■■■■■ republiCki se«;retar. 

.- ZA UNUTRASNJp. POSLOVE 
' BESld MUHA>5fit> ■>\f-'fi\-. 451