Skip to main content

Full text of "Svenska adelns ättartaflor, afdelning 4"

See other formats


Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och för läggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk Ihttp : //books . google . com/ 
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world' s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . qooqle . com/| 
• 5Ä-y 
XeroKopieronaus 
rischen GrOnden i 
Nur Im Lese*a« Digitized byCjOOQlC <3661 539010001 5 '■- 
<36615390100015 
Bayer. Staatsbibliothek Digitized byCjÖOQlC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC SVENSKA ADELNS ÄTTAR-TAFLOR UTGIFNA <&&&»&& &Sf&&3>» STOCKHOLM, 1864. 

P. A. NORSTEDT & 8 Ö N I B, 
KongL Boktryckare. Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC SVENSKA ADELNS ÄTTAR-TAFLOR UTGIFNA <&&3Bssaa&2£ &mim&. FJERDE AFDELMNGEN 
(Sky tte af Doderhoff- östner, jemte Tillägg, Rättelser och Slutord). Digitized by VjOOQIC 1 ^-\\..»\<: Digitized by VjOOQIC A'\Y£RISCHfi 
j 8TAAT8- 
*»»BUOTM»K Friherr}, ätten Skytte af Duderhoff, N:o 8, f. Tab. 1. 

Jehia Benctssen Scbrsderus. Nebll. och Baran 
Skytte af tWerhoff (son af Bengt Nilsson, Skräd- 
dare, se •del. ötten Skytte af Sfitra, Tab. 3), Fri- 
herre till Duderhoff samt Herre till Grönso i Up- 
land, St romarn 01 i Småland och Skytteholm på Ekerön 
i Mälaren; Riddare; f. 1577 i Nyköping; Läromä- 
stare, först for Hertig Johan af Östsryöthland, sedan 
1611?. for sedermera Konung Gustaf IV Adolph; Ad- 
lad 1603, och upptog då efier sin mormors mor det 
gamla utdöda Skytte na ni ne t, men ej dess vapen; Ge- 
sandt till Ryssland, Holland och Danmark; Ambas- 
sadör tiU England 1604; Hemkom 1006; Åter Am- 
bassadör till England 1010; Slagen till Riddare af 
Konang Jacob 1 derat.; Ståthållare i Westmanlaud 
s. å.: Kammar-Rad 1612; Riks-Råd 1617; President 
i Räkninge-kamniaren 1620; Upsala A kadern ie-Knn- 
slir; Friherre 1624 l# 6 , med Duderhoff till friherr- 
skap (introd. 1625 uuder N:o 8); Lagman i Norra 
Fnsac Lagsaga; General-Guvernör i LifiBand, Inger- 
ssaalaad och CareJen 1620; Dorpts första A kadern ie- 
Kanatar 1632; Den första President i Götha Ho/ratt 
1634; Legat tUl Fredstraktaten i Brömsebro 1645; 
t s. å. **/ a på Söderåkra vid Brömsebro ocb begraf- 
ven i &t Botheiee ehor i Upsala domkyrka. Han var 
ea lärd och språkkunnig herre samt är den historiskt 
bekanta Johan Skytte och den, som inrättade Skyt- 
ten n sk a Professionen vid Upsala Akademi. — Gift 
1605 •', med Friherrinnan Maria Nåf, t 1649; 
dotter af Ståthållaren öfrer Westmanlaud och Da- 
larne Friherre Jacob Näf, till Masby och Elfvesjö, 
af en förnämlig greflig slägt i Skottland, med Carin 
Kämpe. 

Barn: 
Carl Gustaf, f. 10O6 16 / ln , t ung. 
Catharina, f. 1607, f barn. 
JfVasJefa, bekant för sin skönhet och lärdom, f. 
léOS */,„ t 1629 '*/„ i Stralsund af pesten och be- 
rrafren i faderns graf i Up*ala domkyrka. Gift 1626 
med Laadshöfd ingen Hans KyU, N:o 5, till Frötuua, 
Kar k ettor p, D rett inge, Roseuhof och Bergs, i bans 
I * gifte, f. 1602. 

Ann*, f. 1610 ",; Begrofs 1680 */ 7 i Riddar- 
holtn»kyrkan i Stockholm. Gift med Amiralen ooh 
Laad»h£fdingea, Frib. Gör** Gyllenstjema af Lund- 
koim, N:o 3, till Landholm, Björkesuud, Heljö och 
Staket, f. 1601, f 1646. 

Maria, f. 1611 %, t 4647. Gift 1632 med 
Ofveraten Johan Mårtensson Pott, Noöil. Armlod, Nto 
i?f, till Alfveretad och Benestad, f. 1605, f 1662. 
Johan, dim Yngre, f. 1612 */,,; Raktor- Illa st ris 
rid DorpU Akademi-, Kammarherre hos Konungen i 
Kogland oeh af honom slagen till Riddare 1632; 
Ofverete t 8wenek tjeast; Ogift skjuten 1636 för 
Greifawsdd. 

Bea&. t W14; Riks-lid oeh President* i 1683. 

Se T**- *• lleldina, f. 1621 *>/„ f ogift 1642 ,a / 4 på Kdby 
och begrafven i faderns grnf i Upsala domkvrka. 
Jacob, f. 1623; Landshöfding; t 1654. Se' T a b. 3. 

Tab. 2. 

Bengt (son af Johan Bengtsson Sch roder os, No- 
bil. och Baron Skytte af Duderhoff, Tab. 1), Fri- 
herre till Duderhoff aamt Herre till Grönso och 
Marby; f. 1614 *%; Student i Upsala; Åtföljde 
1629 Svenska Ambassadören, Generalen Frih. Jac. 
Spens till England; Slageu till Riddare af Konung 
Carl I derst.; Student i Dorpt; Kammarherre hos 
Drottning Christina 1(133; Revisor i Rakningekam- 
maren 1638; Kammar-Råd derst. 1640; Landshöf- 
ding i Upsala län 1646 och tillika i Stockholms läu 
1647, då de båda länen sam manslogos; Landtmar- 
sknlk vid Riksdagen i Stockholm s. å\; Riks-Råd 
1648; Dorpts Akademie-Kanslär s. å.; Afsked från 
Landshöfdinge-embetet 1640: Riddare af Amaranther- 
Orden 1651; Guvernör i Estlaud 1655; Lagman i 
Ingennanland 1663; President i Wismarska Tribu- 
nalet ooh Legat till Tyskland så.; Eudtledigad från 
alla sina embeten 1664; f 1683 23 / 7 i Stockholm 
och slöt ätten samt begrafven i faderns präktiga graf 
i Upsala domkyrka. Han var en lärd och vältalig man 
och har af trycket utgifvit åtskilliga skrifter, merendels 
på latin, men var fallen för intriger och hyste ett 
oförtjent hat å sin sida emot den gamla adeln; ankla- 
gades for delaktighet i de bekanta M essen i ernås sak, 
men frikändes af den öfver honom nedsatta kom- 
missorialrätt; afsändes 1655 till Hertig Jacob af Cur- 
land, för att förmå u honom erkänna Konungen af 
Sverige, såsom sin Öfverherre, och uti hvilket han 
lyckades; endtledigadcs slutligen af de öfriga Rods- 
herrarne från alla sina embeten, för sin brefväzling 
och sina intriger med Hertig Adolph Johan, som 
ville tillerkänna sig Riksraarsk-cinbetet. — Gift l:o 
1636 8 /|, med Christina Sparre, Friherrinna Sparre, 
N:o 11. f. 161», f 1660 »/, i Stockholm; dotter 
af Riks- Kammarråd et och Ståthållaren Carl Ericsson 
Spsrre, till Sundby, Stäringe, A I menas och Säby, med 
hans l:a fru, Margaretha Axelsdotter (Natt och Dag, 
N:o 13): — 2:o på 1670-talet med Eva Mörner. 
Döttrar: 
1. Maria, f 1707 och ligger, jemte sin man be- 
grafven i Banérska grafven i Riddarholmskyrkan. 
Gift 1667 i Febr. med Riks-Stailmästaren och Gene- 
ral-Guvernören Gustaf Adam Baner, Grefve Baner, 
N:o 11, Dulle-Banér kallad, tiU Sordevalla, Gamla 
Carleby, Målhammar, Kongs-Norrby, Strömserum, 
Mörby och Werder, i haus l:a gifte, f. 1624, f 1681, 
och med h vilken hon, under hans l:a frus lifstid, 
reste omkring i landet, bvilket väckte sådan för- 
argelse, att han måste i Svea Hofrätt aflägga värje- 
milsed, det han icke olofligen aammanlegat med 
henne. 

1. Hednig, i ogift 1668. Digitized by VjOOQIC SKYTTS AT SATKA. Tab. 3. 

Jactfe (son af Johan Bengtaton Schroderut, Nobil. 
och Baron Skytte af Duderhoff, Tab. 1), Friherre 
till Duderhoff, Herre till Strömsrum och Skytteholm ; 
f. I65>3; Slagen till Riddare 1635 af Konung Carl 
1 i England; Vice President i Svea H ofrät t 1642; 
Lnndshöfding i Linköpings lan 1646; Afsked 1650 
för sjuklighet; f 1654 %. — Gift 1643 M / 8 med 
Anna Nilsdottcr, f 1663 af sorg öfver sonens ill— 
bragder; dotter af Holm-Amiralen Nils Claesson 
(Bjelkenstjerua, N:o 28), till Kdeby och Stensholm, 
med Friherrinnan Gunilla Gyllenstjerua af Lundholm. 
N:o 3, i hennes 2:ä gifte. 

Barn: 
Gustaf Adolph, till Strömsrum; Lcfde utan tjenst 
och sysselsatte sig, tillsammans med Gust. Drake af 
Hagelsrum. mestadels med sjöröfveri; Arkebuserad 
barnlös 1662 i Jönköping, synnerligast för tagandet 
vid Öland af en Holländsk gallioth och dråp i dess 
besittning. — Gift med Friherrinnan Brita Marga- 
retha Hamilton af Deserf; dotter af Öfversten Hugo Hamilton, Baron Hamilton af Deserf, N:o 50, till 
Ljung, Släfringe och A la, med hans l:a fru. 

Jacob; Öfverste- Löjtnant; f ogift 1671 i Slrasburg. 

Johan, Friherre till Duderhoff, Herra till Skytte- 
holm och Edeby; Lefde utan tjenst; f barnlös 1#>07 
i Stockholm. — Gift 1664 med Btata Lillje, af 
Greger Mattssons ätt, skiljda ät; dotttr af Öfversten 
Pehr Lillje, af Greger Mattssons att, N:o 6, till 
Klefva och Göthenvik, med Maria Rosenst jema , 
N.o 172. 

Marim, f 1699. Gift 1668"/,, på Svartsjö med 
Öfversten Zacharias Ribbing, N:o 15, till österby, 
Hvalstad och Ekenhult, i 1676. 

Gunilla. Gift med Majoren Frih. Ludvig Mörner 
af Tuna, N:o 36. till Tunn, Näs, Mörneraholm och 
Råsnäs. f. 1645, + 1675. 

Christina Anna. Gift med Ryt t mästaren Gustaf 
Drake af Hagelsrum, N:o 90, till Hagelsrum och 
Ekenäs, i hans l:a gifte, f. 1634, t 16*4. m 

Sophia Beata. Gift J664 '*/,„ med Öfversten 
Eric Matte, N:o 97, till Algö, Husby, Steasholm och 
Hofby, i hans 2:a gifte, f 1673. 

Wendela, f. 1641 V l0 , i 1648 "/ l0 i Linköping. Adel ätten Skytte af Sätra, N:o 154. Tab. 1. 

Nils. 

Söner: 

Bengt Nilsson, Skräddare; Borgmästare. Se 
Tab. 3. 

Henning Nilsson Schutte; Rid- och Handelsman; 
t 1646. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Menlig Missal Schutte (son af Nils, Tab. t), f. 
på 1500-talet; Råd- och Handelsman i Nyköping; f 
1646. — Gift med Engela Danckwardt, f. 1601; 
dotter af Borgmästaren i nämnde stad Joachim Danck- 
wardt och hans l:a bustrn, Brita Olofsdotter, samt 
halfsyster till Vice Presidenten Henric Danckwardt, 
Nobil. Danckwardt, N:o 711. 
Söner: 

Joachim Skytte, Nobil. Skyttehjelm, t. 1617, f 
1678. Se adel. ätten Skyttehjelm, Tab. 1. 

D:r Henning Skytte , Nobil. Skyttenhjelm, f. 1620, 
f 1707. Se adel. ätten Skyttenhjelm. 

Tab. 3. 

Beugt Missan, Skräddare (son af Nils, Tab. I), 
f. pft 1500-talet; Borgmästare i Nyköping. — Gift 
med Anna Avdersdotter ; dotter af Borgmästaren i 
nämnde stad Anders Pehrsson och Elin Larsdotter, 
hvars moder var Brita Ericsdotter Soop och mor- 
moder Märta eller Maria Pedersdotter Skytte, af den 
gamla adel. ätten Skytte. 
Söner: 

Nils Bengtsson. Se Tab. 4. 

Lars Bengtsson, Nobil. Skytte [af Sätra), f 1634. 
Se Tab. 5. 

Johan Bengtsson Sckroderus, Nobil. och Baran 
Skytte af Duderhof, t. 1577, + 1645. Se friherrl. 
ätten Skytte af Duderhoff, Tab. 1. Tab. 4. 

Nils Beagtssen (son af Bengt Nilsson, Skräddare, 
Tab. 3), f. i Nyköping; Bofast derst. Han Ur äldre 
broder till Lars och Johan Skytte, h vilka, om man 
skall tro Trisarolus, voro naturliga söner af Hertig 
Carl af Södermanland, sedermera Konung Carl IX. 
— Gift pi 1590-talet med Gertrud HakansdoUer. 

Söner: 

Håkan Nilsson, Nobil. och Adopt. Skytte af Sd- 
tra, f. 1603, f 1688. Se Tab. 7. 

Bertil Nilsson, Nobil. Skytte, + 1667. Se adel. 
ätten Skytte, N:o 429, Tab. 1. 

Carl Nilsson, Nobil. Skytte, f 1668. Se adel. 
ätten Skytte, N:o 665. 

Tab. 5. 

Lars BeBgtseea, Habil. Skytte af Sätra (son af 
Beugt Nilsson. Skräddare, Tab. 3), till Sätra i Bränn- 
kyrka socken och Södertörn; f. p& 1500-talet; Borg- 
mästare i Nyköping; Bisittare i Svea Ho frätt 1614; 
Sedan brukad i Konung Gu»taf II Adolphs tjenst 
både in- och utrikes; Adlad 1619 V,; Yiee Guvernör 
vid Handelskompaniet 1623; Ståthållare på Stock- 
holms och Upsals slott samt öfver dess län 1625; 
Introducerad på Riddarhuset 16*7 under N:o 154; 
+ 1634 och ligger, jemtc sin sednare fru, begrafven 
i Stockholms Storkyrka, nere i hörnet vid »lora sa- 
kristian, der ock deras afbilder ses i sten uthuggna. 
Han gjorde 1622 den 12 Febr. sitt testamente, der- 
uti han, Gudi till ära och de husfattiga till uppe- 
hälle, gaf sitt stenhus vid Westerllnggalan och Die- 
dric Ficks gränd, med en ansenlig ränta af något 
landtgods, bvilken skulle utdelas vid hans hus Lars- 
messodsgen h varje å>; förordnades ytterligare 1631 
den 2 Oct., också genom testamente, att räntan af 
hans säteagård Sätra med onderliggande torp, Kunga- 
hatt och Rostocks krog, skulle gå till de hajfattigas Digitized by VjOOQIC SKTTTE AF 8ATRA. sneeailJe, nåder hans söners eller dotterbarnt I5re- 
sttadandc efter h varandra, hvilka egendomar, da de 
IM2 reducerades, Iterlöatea af arfvingarne till tkatte- 
rito>teten och räntan. — Gift l:o med Brita Hå- 
ksesdotter: — ?:o 1623 V 10 på Eogsö i Westman- 
Uad med >J**a Posse, till Grinistid, tom fick i mor* 
foaglfra Haseby gård i Svingarns töcken och Up- 
lsed; dotter af Hofjunkarea Arvid Lagesson Posse, 
Ht Ii, till Engaö, Släringe och Wennersnäs, med 
tas Gnttafsdotter (Balt, N:o 3). 

Barn: 
I. Lars, till Kongtbro; Student i Upsala; Hof- 
jnktre; Svensk Abgesandt eller Resident till Portu- 
ossks Hofvet 1641; Afsked derifrån 1647; Begaf 
t% derefter till Rom tamt blef Katholik och Munk; 
f 1696 i titt klutter i Rom och var den sista af 
4etta ättegren. Han egde en djup lärdom och kände, 
färatom Sventktn, äfven Latin, Tyska, Fransyska, 
Engelsks, Italienska och Potugitiaka språken, hvar- 
jcnte han var tärdelet hemma i Europeitka statt- 
kunskapen; kallade tig. efU*r titt religionsombyte, an 
Fnuer Laurentius a Divo Paulo och ttundom tillika 
Nobilii Sreeos, än Laurentius Skytte, Nobilit Svecns, 
Mait erbjöds ett katholskt biskonsdöme och smickra- 
des äfven med hopp om en kardinalshatt, men han 
?ar och förblef Munk; egde en tid Drottning Chri- 
stina* synnerliga nåd, som dock slutligen något min- 
skades af den orsak, att han var oog fritalig; ut- 
gsf åtskilliga tkrifter syftande pl htnt öfvergång till 
katolicismen och önskan att dertill äfven föra sina 
landsmän, och hvilka tkrifter han flitigt gaf till de 
i Rom resande Svenskar; lemnade slutligen efter 
si; lera handskrifter, hvaribland kopior af bref och 
andrå handlingar, rörande hänt ministerpost i Portugal 

1. Raban; Assessor. Se Ta b. 6. 
1 NU, + ung. 

2. Arnnm, f spid. 

2. Anm*, Gift lro ned Rådmannen och fnspek- 
torta 8ven Hansson Svahn: 2:o med Majoren Lars 
Bensson, Nobil. Lindorm, N:o 439. 

2. Elisabeth, t 1642 "/ l0 i Piteå och der be- 
grtfven. Gift med Landshöfdingen Frans Crusebjörn, 
N:o 136, till Hnsebyborg, Björk enas och Ekeby, i 
baas 1» gifte, f. 1605, i 1654. 

2. Elin, f 1658 "/,. Gift på 1630-talet med 
Stsds-Öfversten Hans Månsson Oliveblad, N:o 178, 
ull Wårby, f. 1600, f 1650. 

2. Brita, t 1629, f 1687 V, och ligger, jem te sin 
rasa, begrafven i Riddarholmekyrkan i Stockholm. Hon 
1st 1659 i Aug. uppsätta en vacker predikstol i We- 
fter-Haninge kyrka i Södermanland, sig och sin man 
till åminnelse, samt gaf i testamente ett orgelverk 
t'll Skrakeby kyrka i Ottergöthland. Gift med Landa- 
töfdingen Johan eller Hans 8trijch, Natural. Strijck, 
K* 177, till Mortel, StrijckthofT, Skogs-Ekeby och 
Norrby, f. 1595. t 1653. 

Tab. 6. 

låkaa (ton af Lärt Bengttton, Nobil. Skytte af 
Sätra, Tab. 5), till Sätra samt Huteby i Svingarns 
»eken och Upland; Assessor i Götha Hofr&tt 1634, 
mea förmådde, såsom hofvudsvag för sjukdom skall, 
ej foreslå denna tjänat — Gift 1639 med Elisabeth 
TzhnU; dotter af Hofmartkalkao Wolmar Yzknll, 
Natnral. Yzknll, N:o 76, till Kasti, Djorsnåa, Oge- 
stad och Körnnda, med Helena Magnuadotter. 
Barn: 

Lars; t ogift 1677 änder tina resor i Frankrike. 

Båkam, f ang. Brita, f. 1642, S:t Jacobs dag (*»■,), f 1687 «/,. 
Gift 1659 1S / U i Helsingör med Landshöfdingen Frih. 
Jacob Dwoall, N:o 64, till Lådvika och Ekhammar, 
i hans 2:a gifte, f. 1625, f 1684. 

Tab. 7. 

lakan Missen, Nebll. ack Adept. Skytte af Sätra 

(son af Nils Bengtsson, Tab. 4). till Göshult samt 
Sinolairabolm i Gumlösa socken och Christianstads 
län; f. 1603 10 / n ; Tjente sig upp, under Konung 
Gustaf II Adolphs och Drottning Christinas rege- 
ringsår och i de Polska, Preussiska och Tyska kri- 
gen, till Ofverste för Kronobergs reg:te; Adlad 1615 
*/ 1 och Adopt. på adel. ätten Skytte af Sätra (introd. 
1050); Landshöfding i Christianstads lärt och Ble- 
kinge 1658; Diinitteradea derifrån 1666; Åter Lands- 
höfding derst. s. å.; Afsked 1670; f 1688 %. — 
Gift 1653 % med sin kusins dotter, Elisabeth Olive- 
blad, f. 1633 % f 1700 •%; dotter af Stads-öf- 
versten Hans Månsson Oliveblad, Na 178, till Wårby, 
med Elin Skytte af Sätra. 
Barn: 

Maria; Var 1710 öfver 60 år gammal och ogift, 
då hon dömdes ifrån lifvet för stöld. 

Nils, f. 1653; Öfverstej f 1720. Se Tab, 8, 

Tab. 8. 

Ulls (son af Håkan Nilsson, Nobil. och Adopt. 
Skytte af Sätra, Tab. 7), till Säfsjö i Lenhufda töc- 
ken och Bivarma i Agnnnarydt socken, båda i Kro- 
nobergs län, samt Sinclairsholm ; f. 1653 % på Säfsjö; 
Ofverste for Östra Skånska in fan t. 1700; Kommen- 
dant i Bauaka i Curland; Afsked 1704; 1 1720 »/„. 
Han fördref 1703 ett parti af Ogintkit trupper; ned- 
satte tig efter afakedstagandet på sina gods. — Gift 
på 1690-talet med Drottningens Kammarjungfru, Fri- 
herrinnan Emerentia Horn af Marisnborg, f. 1667, 
i 1709; dotter af Rika- Rådet, Fältmarskalken och 
General-Guvernören Henrie Henricsaon Horn af Kanc- 
kas, Baron Horn af Marieuborg, N:o 21, till Ma- 
rienborg, Kanckas, Hesslö, Wenden och Ingrits, med 
hans 3:e fru, Emerentia Ribbing, N:o 15. 
Barn: 

Ulrica Eleonora, f. 1692. * 1759. Gift 1713 
med Majoren Christian Fredric Riddersköld, N:o 
1006. till Rönningsholm, f. 1688, t 1753. 

Henrietta Elisabeth, f. 1693 2 %, + 1736 på Bröd- 
åkra i Skåne Gift l:o 1721 med Majoren Arild 
Ebbessen Gyldenstjeme, till Tyrestrup, + barnlös 1722 
på Sinclairaholm och af samma gamla adel. tlägt, 
tom de introducerade ätterna Gyllenstjerna: 2:o 1723 
med Majoren vid Adlerfeltska värfv. reg:tet Carl Gu- 
staf Mech, t 1678 ! % på Wallen i Halland, t 1742 
och broder till Magnus Fredrie och Johan Jacob 
Meck, Natnral. Meok, N:o 1778. 

Emerentia Beata, f. 1694 '%, t 1727 % Gift 
1720 u / t med Rvttmästaren Frih. Claes Anchar- 
stjerna, N:o 96, till Knutstorp, f. 1«94, t 1730. 

Carl Henrie, f. 1695; Major; t 1752. Se Tab. 9. 

Håkan, f. 1696; Major; f 1743. Se Tab. 10. 

Bengt, f. 1697; Ryttmästare; f 1756. Se Tab. 13. 

Nils, f. 1698; Ryttmästare; t 1768. Se Tab. 23. 

ffedmg Sophia, f. 1702, + 1724 M / 10 . Gift 1720 
3 % med Malte Ramel, N:o 24, till Maltesholm, Lö- 
beröd, Weaterstad, Widerup och Sireköpioge, m. m., 
i hans l:a gifte, f. 1684, f 1752. 

Christina Margaretha, t 1705 "/„ f 1757 •/„. 
Gift 1723 på Malteaholm i Skåne med ain systers Digitized by VjOOQIC MC YTTE AF 8ÄTBJL ståger, Ryttmästaren Jacob Johan Meck, Natural. 
Meck, N:o 1778, till Askcnäs, f. 1085, f 1757. 

Tab. 9. 

Carl Benrk (son af Nils, Tab. 8), till Safsjö och 
Sindairsholm samt Skeinge och Björkeberga, båda i 
Wernras socken och Christianslads län: f. 1695 'V* 
p& Sinclnirsholm; Frivillig vid Smålands Feuimrs- 
infant. 1710; Förare derst. 17 11; Fänrik vid Östra 
Skånska in fan t- reg: tet 1712; Löjtnant derst. s. I.; 
Kapten 1714; Majors afsked 1730; Riddare af S vårds- 
Orden 1748; + 1752 % på Sinclnirsholm och be- 
grafven i egen graf i Gomlösa kyrka i Skåne. Han 
bevistade, bland annat, fälttåget i Norrige 1718 och 
dernuder belägringen af Fredricshall ; fick i testa- 
mente sin faders kusins, Generalen och Guvernören 
Frih. Carl Gast. Skvttes ansenliga egendom, den han 
dock efter en längre tids rättegång kunde fft till- 
träda. — Gift 1720 *V 4 med sin syssling, Brita 
Magdalena S kylte, f. 1696, + 1768 V T ; dotter af 
Öfverste-Löjtnanteu Hans Skytte, N:o 429, till Oli- 
venhuit, Ruustorp och Tångestad, med Wendela Catha- 
rina Törnsköld, N.o 234. 
Barn: 

Emerentia Wendela, f. 1721, t 1748 »V„. Gift 
1744 M / 7 med Ryttmästaren Frih. Jacob Axel Du- 
wall, N:o 64, f. 1700, + 1764. 

Carl, f. 1722, + straxt. 

Carl Gustaf, till SinoJairsholra ; t 1725 '%; An- 
tagen i krigs* jenet 1744; Fänrik vid Lifgardet 1749; 
Löjtnant derst.; Kapten 1757; Riddare af Svärds- 
orden; Major vid Lifgardet 1768; Öfverste- Löjtnant 
1770; Förste. Kavaljer hoa Hertig Carl af Söderman- 
land 1772; Öfverste för ett värfvadt reg:te; General- 
Major; Afsked nr krigstjensten ; Kommendör af Wasa- 
Orden 1794; t ogift 170* % på Sindairsholm. 

Elisabeth Sophia, f. 1726, t ogift på Sindairsholm. 

Catharina Margaretha, f. 1728, t ogift 1748. 

Elsa Dorothea, f. 1729, t ogift 1748. 

Henrietta Christina, f. 1730, + 1801 */, pi 
Sindairsholm ogift. 

Brita Magdalena, f. 1733, f 1808 */, på Sin- 
dairsholm ogift. 

Hedvig Charlotta, f. 1736, t 1808 % på Sin- 
dairsholm ogift. 

Tab. 10. 

Båkaa (son af Nils, Tab 8), till Safsjö; f. 1698 
på Sindairsholm; Förare vid General Skyttes reg.-te 
1713; Fänrik derst. s. &.; Löitnaut vid Kronobergs 
infant. 1714; Kapten derat. 1718; Major; + 1743 
"/ n på Safsjö. Han blef fången 1715 vid Stral- 
sunds öfvergång. — Gift l:o med sin syssling och 
sin broders svägerska, Margaretha Sophia Skytts: 
dotter af Öfverste- Löjtranten Hans Skytte, N:o 429, 
till Olivenhult, Runstorp och Tångestad, med Wen- 
dela Catharina Törnsköld, N:o 234; — 2:o med den 
1:a fruns knsin, Friherrinnan Elsa Christina Kruse 
af Verchou, f. 1700, + 1772 l9 / ft ; dotter af Kapte- 
nen Frih. Johan Kruse af Verchou, N:o 76, till Eka, 
med hans 2:a fru, Brita Dorothea Törnlköld, N:o 234. 
Barn: 

1. Hans Jacob, f. 1724 *%; Fonrir vid Hamil- 
tonska reg:tet 1742; Sergeant derst. 1744; Fänrik 
1749; Löjtnant 1754; Kapten vid Prins Fredric 
Adolphs reg:te; Major; Riddare af Svärds-Orden; 
Afsked ur krigstjensten; t barnlös 1793 *V I0 på 
Tjdfvestad i Snaflonda socken och Nerike. *■» Gift 1772 % med Arma Lovisa Stjern/tyeht, i hennes 2:a 
gifte, f. 1732 *%, t 1799 "% på Tjdfvestad; dot- 
ter af Kaptenen Nils Stjernflycht, N:o 332, till Tjdf- 
vestad, med Johanna Catharina De Geer, No 291 
samt enka 1765 efter Kaptenen Svante Natt oeh 
Da*, Nro 13. 

2. Nils Heuric, f. 1726 '%; Antagen i krigs- 
tjenst 1742; Under-Löjtnant vid Artilleriet 1754; 
Kapten vid Speneiska reg:tet 1758; Kapten vid Ska- 
raborgs regrte; Majors afeked 1771; t ogift 1793 
*V, i Stockholm. Han bevistade för ätten riksdsgeu 
i Gefle 1792. 

2. Carl Bengt, f. 1727; Msjor; + 1784. Se 
Tab. 11. 

2. Margaretha, f. tvilling 1728 %. + straxt. 

2. En Dotter, dödfödd tvilling 1728 */„. 

2. Margaretha Sophia, f. 1729 ,7 /, + barn. 

2. Wendela Margaretha, f. 1732»%, t 1804 
w / å på Engeltofta i Skåne. Gift l:o med Ryttmä- 
staren Otto Tott, Natural. ToU, N:o 26, till Skaber- 
sjö, i hans 2:a gifie, t 1758: 2:o 1762 V, med Öf- 
versten Rudolph Hodder Ahlberg, Nobil. Stjemsvård, 
N:o 2053, till Wollsjö och Åkerhulni, f. 1728, f 1793. 

2. Urs Håkan, f. 1734 »/,„ + barn. 

2. Emerentia Dorothea, t 1735, t 1739. 

2. Håkan, f. 1740; Volontär 1749; Sergeant 
1756; Fänrik 1758; Löjtnant vid Prins Fredric 
Adolphs reg:te 1768; t ogift 1770 */,. 

2. Abraham, f. 1741 "/» i barn. 

Tab. 11. 

Carl Bengt (son af Håksn, Tab. I Oj, UU Wi i 
Ostergöthlsnd; f. 1727; Major; t 1784 2, / 4 på Wi. 
— Gift 1761 M / s med Grefvinnan Margaretha Catha- 
rina Gyldenstolpe, f. 1730 %, f 1773 *%; dotter 
af Kammarherren G ref ve Ulric Nils Gyldenstolpe, N:o 
35, till Noor och Forsby, ned Grefvinnan Brita Chri- 
stina Oxenstjerna af Korsholm oeh Wasa, N:o 8. 

Nils Håkan, f. 1762 •/,, t 1767 *V t . 

Christina Sophia, f. 1763 *%, + 1810 % på 
Svärdstad i Södermanland. Gift 1788 w, , n med sin 
svågers knsin, Kaptenen Wilhelm Kuylenstjerna, N:o 
1304, i hans l:a gifte, f. 1764, * 1832. 

Henrietta Elisabeth, t. 1764 »'/„ + 1840 *% pä 
Barkarby å Lofön. Gift 1787 med Kaptenen Gustaf 
Lagercrantz, Nro 1011, f. 1759, f 1813. 

Brita Lovisa, f. 1765 ,7 ft , + 1843% på Husby 
i Svärta socken och Södermanland. Gift 1817 "/, 
med sin svåger, Kaptenen Wilhelm Kuylenstjerna, N:t> 
1304, i hans 2.a gifte, f. 1764, + 1832. 

Ulrica Charlotta, f. 1767 '%, t 1846 *'/, i 
Stockholm. Gift 1795 7 4 i Löths kyrka i Östergöth- 
land med Hof-Apothekareu Georg Eberhard Georgii 
i Stockholm, i hans 3:e gifte. 

Jacob Edvard, f. 1709; Löjtnant; + 1796. Se 
Tab. 12. 

Tab. 12. 

Jaet* Bivärd (son af Carl Bengt, Tab. 11), f. 
1769 «%; Antsgen till krigstjenst 1780; Fänrik vid Ltf- 
grenadiér-rejRtets RothåUs-fördelning; Löjtnant derst. 
1791-, Afsked 17U6; t s. å. »V». - Gift 1792 *V lo 
på Graby i Östergötland aned Hcbbla Elisabeth Räåf 
i Småland, f. 1775 %, t 1800*%; dotter af Kam- 
marherren Axel Leon härd Rääf i Småland, Nro 189, 
till Graby «ea KnHa, natd hans 2a frn, Dorothea 
Rundborg. Digitized by VjOOQIC SKYTTE AF SATRA. Dotter: 
GusUefsa, f. 1793 **,,, t två dagar gammal. 

Tab. 13. 

lengt (son af Nils, Tab. 8), tiUBivarma; f. 1697; 
liorportl vid Smålands kavall. 1712; Qvartermästare 
sent 1713; Adjutant 1714; Kornett 1715; Löjtnant 
1716; Slutligen Ryttwättare; t 1/50% och bearaf- 
m i Agutmaryds kyrka i Småland. — Gift l:o 1731 
\aied sina svågrars brorsdotter, Margaretha Brita 
Meck, t 1715 9 / l0 . f 1739 •/,; dotter af Öfvcrsten 
U*wm Fredrio Meck. Natnral. Msck, N:o 1778, 
vå Clara Sabina Lilljehöok af Gäl la red och Ko) bäck, 
Sa 66: — 2:o 1745 % med Margaretha Charlotta 
De la Grange, i henne» l:a gifte, f. 1 7 24 %, t 
1783%; dotter af Majoren Paul De la Grange, N:o 
1J43, och Friherrinnan Märta Elisabeth Möruer af 
Tim, N:o 36, aamt omgift 1757 med Häradshöldio- 
get Carl Gustaf Carloer*. 
Barn: 

1. Göran Fredric, f. 1733 */ l0 ; Under-Officer; 
t cfift 1760 *% 

1. Emerentia Sabina, f. 1734 7 /„, + 1762 %. 
Gift 1761 •»/. ooed RyttmäatareB GoTon £l&Aatnmar, 
N» 496, f. 1731. 
% 1. Ätomora Christina, t. 1736 w /, , t 1817 «/, 
pe Eledjnratreck i Kronobergs lan. Gift 17611 med 
Cereoooi mästaren Carl Johan Gyllenpalm, N:o 1U23, 
Ull Stora Taanlker, f. 1720. t 1788. 

I. Äirtyer jyenric, f. 1737; Hofjunkare; * 1788. 
J»tTab. 14. 

1. Håkan, f. 1738; Lefde utan tjenst och titel; 
t >«63. Se Tab. 17. 

1 Elisabeth Margaretha, f. 1746 *%, f 1793 
' 4 i Malmö. Gift 1763 *V, 2 med Borgmästaren i 
»särade stad öeoro Reinhold Dahlström, f. 1710, 
t 1798. 

2. (kW, f. 1747, f banu 

*. Paulina Frtdrica, f. 1748 %, f 1760 V.. 

2. Cari Jmeob, f. 174» *>/„ f 1750 */ å . 

2. 8»^, f. 1750; Fänrik vid Sprengt portska 
ftgfet; t ogift 1773 »% i Landskrona. 

2. Bri*i tiewde/n, f. 1755, t 1847 % i Ek»jo. 
Gift 1782 */,„ med Ryttniästarua Carl Adam von 
Bmse, N:o 1503, skiljda åt 1785, f. 1753, f 1814. 

Tab. 14. 

Utger lesrlc (son af Bengt, Tab. 13), f. 1T37 
'V»; Hofjunkare; t 1788 " n . — Gift 1766 V, 
med Helena Christina Horn af Rantzien, f. 1738 
'%$ dotter af R>ttmuataren Gustaf Horn af Raiit- 
zien och Friherrinnan Helena Maria von Hyltéen, 
N:o 152. samt syster till General-Majoren Samuel 
Henric Horn af RanUien, Natural och A döpt. Horn 
af Rantaien, N:o 1910, A, till Skillinge. 
Barn: 

Betena Maria Christina, l 1767 ■/„ + 1823 % 
Gift 1796 % med sin moders kusin, Hofjägmästaren 
Otto Wilhelm Burenskéld, N» 614, till Wallen, f. 
1/52, f 1825. 

Resyi Gustaf, l 1768; Ryttmästare; t 1844. 
Se Tab. 15. 

Rutger Georg, t 1769 M / la ; Antagen i krigs- 
tjeast 1787; Ryttmietare vid ett Husar-reg:te 1793; 
Aisked 1802; t ogift 1851 «%. 

Magdalena Eleonora, f. 1771 %. + 1773 V,. 

CeW £fe«r*c, f. 1772 %, f 1773 % 

CoW Sas*»***, t 1774 "/,; AnUgen Ull krigs- tjenst 1785; fänrik vid Konungens eget värf v. regtte ; 
Löjtnant dcrst. 1794; Kaptens afsked 1801 ; f ogift 
1840 !, / 8 på Woitorp. 

FredHo Reinhold, f. 1775 »/ §l f späd. 

Magdalena Eleonora, f. 1776 *»/„ t 1839 »V, 
på Källåkra i Christiaostads län ogift. 

Henric Reinhold, f. 1778 »/,. t s. å. *%. 

BriA* ÄopAia i4ma/to, f. 1779 »%, t 1853 •/„ 
på Källåkra ogift. 

Tab. 15 

Bengt Gustaf (son af Rutger Henric, Tab. 14^ 
f. 1768 s 6 ; AnUgen till krigstjenst 1782; Koroett 
vid S. Skånska kavall. 1786; Löjtnant der» t. 1791; 
Ryttmästare vid Skånska Karabiniér-reg:tet 1801; 
Afcked 1808; f 1844 M / e . — Gift 1821 M /„ på 
RösjöhoJm i Skåne med sin kusins svägerska, Lovis* Gustaf va Stjernspetz, f. 1788 i 1841 ; dotter af Löjtnanten Carl Axel Stjernspetz, N:o 1805, och 
Eva Juliana Mannerstedt» N:o 1083. 
Son: 
Rutger Carl Gustaf, l 1822; Lefver utan tjenst. 
Se Tab. K). 

Tab. 16. 

Rutger Ctrl Gustaf (son af Bcugt Gustaf, Tab. 
15), f. iö22 »•„ pH Stora Björkeröd i Skåne; Lef- 
ver utan tjenst. — Gift 18 i8 med Anna Petronella 
Nordström, f. 1821 % 
Barn: 

Bengt Gustaf, f. 1849 %. 

Axel Johan Henric, t. 1850 %. 

Carl Samuel Oscar, f. 1852 u 4 . 

Wettdeta Gwtafca, t. 1853 '/.,,. 

Håkan Bertil Gotlfried, f. 1856 ».',. 

Aron Emanuel, f. 1858 '%. 

Tab. 17. 

Håkan (son af fengt, Tab. 13), till Sjöboholm; 
f. 1738 2 V t0 ; Lefde utan tjenst och titel; + 18o.t 
'%. — Gift på 1760-talet med Elisabeth Juliana 
Rosbéch, f. 1747, t 1814 */, i Lönshult; dotter af 
Prosten och Kyrkoherden i Pjeiteryds föran ml. af 
Weiiö stift M:r Pehr Rosbeck och Agueta Wic- 
keuberg. 

Barn: 

Göran Libert, f. 1767; Prost; t 1836. Se Tab. 18. 

Elisabtth Margaretha, f. 1768 *%, t 1838 %. 
Gift 1784 " in med Fänriken Eric Adolph Gylien- 
svård, N:o 240, f. 1753, t 1834. 

Emerentia Juliana, f. 1769 u / ö , f 1856 n / 2 på 
Agerup i Skfine ogift. 

Agneta Catharina, f. 1771 ! V 10> f 1773 V 8 . 

Rutger, f. 1774; Kornett. Se Tab. ti2. 

Tab. 18. 

Giran Libert (son af Håkan, Tab. 17), f. 1767 
**/,; Phil. Magister; Stads Komminister i Malmö; 
Kyrkoherde i Mälby och Tjörnarp i Skåne; Prost; 
f 1836 M / 4 . — Gift med Ebba Maria Bring, f. 
1777 %, t 1855 i Espö prestgård i Skåne. 
Barn: 

Bengt Håkan, f. 1805; Prost. Se Tab. 19. 

Ebbe PeUr, f. 1807; Arrendstor. Se Tab. 20. 

Carl Magnus, t 1809; Major. Se Tab. 21. Digitized by VjOOQIC SK YTTE AP SATRA. Juliana Mari* tVedrica, f. 1812 */ l0 . Gift med 
Prosten och Kyrkoherden i Rspö och Klagstorps sock- 
nar i Skftoe Nils Loven, t 1796 »/., f 1858. 

Emerentia Margaretha, f. 1814 " „ f. 

Anna Christina, f. 1816 lf ', , f Ogift 1857 % i 
Espö töcken. 

HmrieUa Elisabeth, f. 1820, f 1823 •'„. 

TAB. 19. 

ieut låklB (son af Göran Libert, Tab. 18), f. 
1805 *7,; Student i Land; Vice Pastor i Mellby 
hos fadern; T. f. Bataljonspredikant vid Wendes 
Arti!leri-reg:te; Bataljons-Predikant vid detsschemea- 
tet af samma reg:te i Landskrona 1844; Afsked 
1845; Prott och Kyrkoherde i Engelbolm. — Gift 
l:o med Maria Crensjoe: — 2:0 1844 med Maria 
Wilhelmina Cronsjoe. 

Barn: 
1. Göran Libert, f. 1838; Stndent i Lund. 

1. Anna Ebba Wendela, f. 1840 V 1A> t s. å. V l0 . 

2. Bengt Johan, t. 1840 */ 6 , t 1857 «/ T . 
2. Gustaf, f. 1847. 

2. Nils Ludvig, f. 1848 »/ |flt + 1857 »V,,. 

2. 6*ra» Wilhelm, f. 1849 %, f. 

2. »Wefo SonAfo, f. 1851. 

2. ifona Ja/tona Emerentia, f. 1852 § /|j. 

2. Iorio, f. 1859 •%. 

Tab. 20. 

Ebbe Peter (*on ar Göran Libert, Tab. 18), f. 
1807 **/,; Arrendatorj Bor på Hsmmsrön i Wen- 
nern, nära Carlstad. — Gift 1839 "/,<> »ed Emma 
Catharina Sophia Palm. 

Söner: 
Carl Libert, t 1840 %. 
£ric August, f. 1841 */ |0 , f 1859 %. 

Tab. 21. 

Carl Magnus (son af Göran Libert, Tab. 18), f. 
1809 "/„; Under-Löjtnant vid Wendes Artilleri- 
reg:te 18?8; Löjtnant derst. 1837; Kapten 1848; 
Riddare af Svärds-Orden 1858 och af Norska S:t 
Olsfs-Orden 1860; Major i Artilleriet s. å. och vid 
Svea Artilleri-reg:te 1861. — Gift 1:o 1840 */ 10 i 
Stookholm med Eva Regina Törneblad, f. 1817 V, 
i Stora Kopparbern församl. i Dalarne, t 1850 % 
i Christianstad; dotter af Örverste-Löjtnanten Carl 
Törneblad, N:o 1702, och Brita Catharina Eggerts, 
i hennes 2:a gifte: — 2:o 1856 •/, med Clara He- 
lena Luven, f. 1826 %; dotter af Majoren Pehr 
Lowén. 

Barn: 

1. Ebba Catharina, f. 1841 V,. 

1. Wendela Johanna, f. 1843 "/,. 

1. Emerentia Juliana Clrica, f. 1845 '/ 5 , + 
1649 'V . 

1. Eva Charlotta, f. 1847 "/,. 

1. Carl Göran, f. 1850 %. 

2. Pehr Eggart, f. 1858 V,. Tab. 22. 

fcrtger (son af Håkan, Tab. 17), f. 1774 V, 
Qvartermsstare vid N. Skånska ka vall.; Afsked; Kor- 
netts karaktär 1802. — Gift 1806 % med Anna 
Brita Akermarck, f. 1770 f V„ t . 
Barn: 

Juliana Christina, f. 1808 */„ + 1810 »/,. 

Carl August, f. 1810 */„ t. 

Tab. 23. 

Nils (son af Nil* Tab. 8), till Olivenhnlt i Krigs- 
bergs socken och Östergothland ; f. 1698 4 /„ på 
Sinolairsholm ; Volontär vid Östra Skånska infsnt.- 
reg:tet 1715; Förare derst. 1716; Fänrik 1717- Löjt- 
nant 1718; Fänrik vid Vestra Skånska rcg:tet 1723; 
Kaptens karaktär 1726; Öfver-Jägmsstare i Öster- 
gothland 1728; Kornett vid Adelsfanan 1738; Löjt- 
nant derst. 1744; Ryttmästare; Riddare af Svärds- 
Orden; t 1768"/, i Linköping. Hsn bevistade 1718 
fälttåget i Norrige och Fredricshalls belägring ismt 
blef under en rekognoscering fången af Danskarne, 
men frigjorde sig sjelf. — Gift nå 1720-talet med 
sin syssling och sioa broders svägerska, Wendela Catha- 
rina 8kytte; dotter af Öfverste-Löjtnanten Hans Skytte, 
Nio 429, till Olivenhnlt, Runetorp oeh Tångestad. 
med Wendela Catharina Törnsköld, N» 234. 
Barn: 

Hans Henrie, t 1723; Finrik i Preussisk tjenst; 
t ogift 1748. 

Nils Bertil, t. 1725; Volontär vid Boaaquets reg:te 
1740; Förare derst. s. å. och vid Östgötha infsnt 
1741; Fänrik derst. 1748; Löjtnant 1757; + ogift 
1764 "/.. Han bevistade, bland annat, Finska kri- 
get på 1740-talet. 

Carl Jacob; f. 1746; Fänrik vid Östgötha infant. ; 
+ ogift 1776 «•/,. 

Håkan Philip, f. 1728; Antagen i krigstjenst 
1744; Styokjunkare vid Artilleriet 1758; Under- 
Löjtnant 1760; Löjtnant vid Arméens Flotta 1761; 
Kapten, derst. 1765; Riddare af Svärds-Orden; Slut- 
ligen Öfverste- Löjtnant vid Flottan; Afsked; t ogift 
1795 »/, i Calmar. 

Lars Gustaf, f. 1731; Antsgen i krigstjenst 1748; 
Förare vid Östgötha infant.; Fänrik derst. 1758; 
Slutligen Kapten och Regements-Qvartermästare vid 
samma reg:te; Riddare af Svärds-Orden; Afsked ur 
krigstjensten; i ogift 1782 % i Stockholm. 

Johan Bengt, f. 1732; Antagen i krigstjenst 1748 ; 
Fänrik; Löjtnant 1758; Kapten vid Björneborgs reg:te 
176? ; Kapten vid Calmare reg:te; Riddare af Svärds- 
orden; Major vid sistn. reg:te 1771; Öfverste och 
Kommendant i Calmar; Afsked 1794; t barnlös 1810 
*% i nämnde stad. — Gift 1773 M /„ med Catha- 
rina Magdalena Svebilius, i hennes 2:s gifte, i 1804 
'V, i Cslmar; dotter af en Härsdshöfding Svebilius 
samt enka efter Råd- och Handelsmannen Thamstén 
i Calmar. 

Wendela Catharina, f. 1734 M / fi på Olivenhult; 
Stifts-Fröken; i 1819 M 12 . Gift 1765 på Sindairs- 
holm med Öfverste-Löjtnanten Albreeht Tigerhlou, 
N:o 844, t 1720, + 1779. 

Emerentia Elisabeth, f. 1737, * 1743. 

Malte Fabian, f. 1741, i 1759. Digitized by VjOOQIC SKITTEHJILM. Adel ätten Skytte i Finland, N:o 81, f. 

Det vapen, hvilket i Vapenböckerna itlr upptaget för denna att, är aldeles oriktigt, ty det är det- 
om Ryttmästareu och Under-Stallmästaren Gerdt Skytte till Knrckoll och Munknä* fick, då han 
in 9 Juni 1627 blef Adlad, men hvilkens ätt aldrig introducerades. Den första kända i Finland af Sky tte- 
Sftea far Öerico eller Gerhardna Skyttä, aom år 1348 var Konung Magni Smeka Fogde i Öaterlanden. Jbtttas JeppesMi Skytte j Lefde på 1500-talet. 
Son: 

lättas Mattass» Skytte, till Broddnäs och Skäg- 
ssole. — Gift med Margaretha Jönsdotter; dotter 
a* Jöns Grelason till Snontaka och Katinola. 
Son: 

Jsss lattsssn Skytte, till Skyttelä, Broddnäs och 
Lsakankari; Först Fogde i Hattula härad i Finland; 
Seden Ståthållare på Tawastehus; Blef 1625 intro- 
dacerad änder N:o 81, och har ätten sedermera filt 
namnet Skytte i Finland. — Gift på 1580-talet med 
Margaretha Tawast; dotter af Henric Kåaa eller Ta- 
wsst, till Weealunda, Kockala och Kymmelä, med 
Sissa Andersdotter, till Kockala, hvars moder var 
Fru Anna G ndm andsdotter till Hyfväkylä. 

Barn: 
hgeborg, till Skytteli och Jnttila, f. 1583,tenka 
IM •»/,. Gift med Ståthållaren Henric Månsson Spåra (Spåre), N:o 160, till Hyfvikylä, Skyttelä och 
Jnttila. 

Axel; Lefde utan tjenst; t barnlös och slöt ätten. 
— Gift med Margaretha Svärd; dotter af Pehr Ja- 
cobsson, till Rankois och Suraupä, med Elsa Mårtene- 
dotter Lax. 

8ara. Gift med Horjonkaren Henric Lindelöf, 
N:o 143. Hon blef den 28 Sept. 1628 i A bo Hof- 
ritt personligen hörd i frågan om hennes och hennes 
broder Axels adeliga härkomst, hvilken hon var ålaggd 
att bevisa, och då hon berättade att deras handlin- 
gar genom krig och vådeld förkommit, men att för- 
öfrigt de allmänneligen anaågos för adel, hvarjemte 
Hofrätten fick af Axel Korek ofvanstående alägtled- 
ning och ett intyg af honom, att Axel Skytte vore 
af gammal adel, hvadao Hofrätten medelat dom af 
den 15 Ock s. å. erkände Axel Skytte och denna 
håna ayeter Sara för adeliga personer, aå hädanefter 
som hittills. Adel. ätten Skyttehjelm, N:o 488, f. Tab. 1. 

JearhkB Skytte, Nebll. 8kyttekjeln (ton af Hen- 
ning Nilsson Schätte, se adel. ätten Skytte af Sätra, 
Tib. 2), till Graolinge; f. 1617 "/, i Stockholm; 
Kanslist vid de Tyska sakerna i Hofkansliet 1639; 
Beferendarie i Räkningekammaren 1643; Adlad 1C50 
V, (iatrod. a. å. nuder N:o 488); Sekreterare i nämnde 
kammare 1631 och i Kommerae-kollegium 1635; 
Sekreterare i Banken; Kammar-Råd 1665; f 1678 
% och begrafven i S:t Nicolai kyrka i Nyköping, 
kt bana vapen uppsattes. — Gift på 1650-talet med 
Käke- Drottning Maria Eleonoras Hofjungfru Catha- 
ma Riese. 

Barn: 

Johan; Hofjunkare; Assessor i Svea Hofrutt; Hä- 
mdahöfding efter Thnronius 1C76; t barnlös 1688 
n '„. — Gift 1686 */ xt med Margaretha Franc; 
dotter af Hof- Rådet Sven franc, Nobil. Franc, N.o 
HO, till Mycklemåsa och Kjällehult. med Christina 
iohsMsdotter, Nobil. Oljeqyist, N:o 331. 

Joachim, f. 1653; Ofverste- Löjtnant; f 1696. 
Se Tab. 2. 

Anna Kngcl, + 1726 w f och ligger, jemte ain 
nan samt flera barn och afkomlingar, begrafven i 
Salem* kyrka i Södermanland. Gift med sin farbrors 
»**ger f Laodehöfd ingen Anders Qr elsson Lindeberg, 
SobiL och Baron Léndhjeln, N:o 03, till Fogelstad, 
Lsävik, Sjötorp och Sätra, f. 1634, t 1704. Catharina, Gift med Majoren Henric von Krefelt, 
Natural. von KrefeU. N:o 808, t 1683. 

Christina, + 1729. Gift på 1680-talet med Pre- 
aidenten Gustaf von Faltzburg, Baron Faltzburg, N:o 
130, f. 1650, t 1719. 

Tab. 2. 

Jtachlm (son af Joachim Skytte, Nobil. Skytte- 
hjelm, Tab, 1), f. 1653 */, i Stockholm; Kanten vid 
Österbottens reg:te 1675; Slutligen Ofverste- Löjtuant 
derst.; t 1696 »% i Stockholm utan söner och slöt 
således ätten på svärdssidan samt ligger begrafven i 
faderns graf i Storkyrkan. — Gift l:o 1686 V, med 
Brita Ornfelt, f. 1665 V l0 , t 1690; dotter af,Öf- 
ver- Krigskommissarien Henric Schnltx, Nobil. Orn- 
felt, N:o 892, och hans l:a fru, Margaretha Jonas- 
dotter, Nobil. Appelberg, N:o 904: — 2:o 1692 »/, 
med Maria ÖUerklo, i hennes l:a gifte, f. 1674 % 
i Stockholm, t 1731 V ; dotter af Assessoren Johan 
Utterklou, Nobil. Utterklo, N:o 849, till Grängsham- 
mar och Utteraberg, med Ingrid fioy samt om gift 
1697 med Majoren Göran Swebilius, Nobil. Ad ler- 
berg, N:o 1061, B, till Uttersberg. 
Barn: 

1. Joachim; Volontär vid Amiralitetet; t på 
1690-talet före fadern. 

2. Catharina Margaretha. Gift med Kommendö- 
ren Hans Husman, Nobil. Ridderheim, N:o 1530, f. 
1668, f 1732. Digitized by VjOOQIC SKOLDAÄM. Adel. ätten Skytt^flhjclm, N:o 788, f. D:r Henning Skytie, Nskll. Skytienkjelm (son af 
Henning Nilsson Schutte, se adel. ätten Skytte af 
S-itra. Tab. 2), f. 16?0 I2 tn i Nyköping: Student i 
Upsala 1039; Magister der» t. 1646; Hofpredikant 
hos Prins Carl Gustaf, sedermera Carl X Gustaf, 
1652; Prestvigd s. Ä.; Preses i Hof- Fältkonsistorium ; 
Superintendent i Trondhiem i Norrige 1658; Len- 
nade denna tjenst, di Trondhiem Äter kom nnder 
Danmnrk; Superintendent i Calmar 1660; Adlad 
1668 ,B g (introd. a. å. nnder N:o 788); Den försU 
Biskop i nämnde stad 1678; Theol. Doktor 1693, 
vid Jubelfesten i Upaala; t 1707 81 / l2 i Calmar utan 
söner och slöt sjelf sin adel. ätt samt begrofs i Cal- 
mar domkyrka, der hans oeh hans frus grafsten med 
en kort Svensk minneaskrift finnes, men hans lik 
flyttades sedermera till den af honom för sig ock 
arfvingar tillredda graf i choret af Kläckeberga kyrka, 
belägen $ mil frin nämnde stad. Han anträdda 
hösten 1639, med understöd af Drottning Christina, 
sina utrikes resor, ocn studerade derunder vid akade* 
mierna i Rostock, Wittenberg, Leipxig och Strasburg 
samt öfvade sig uti predikande; besökte äfven aka- 
demierna i Oxford, Le) den ock Utrecht och varder» 
jemte ock si i Paris; åtföljde Konung Carl X Gustaf 
i falt och utstod många besvärligheter under kriget 
samt under Konungens resa genom Pomern och Hol- 
stein till Danmark; erbjöds af Danska Regeringen 
att få qvarblifva såsom Superintendent i Trondhiem, 
men hvilket han, som Svensk, vedersakade, samt 
blef, jemte flera Svenskar, vid jultiden 1658 förd 
ifrån nämnde stad till Herjeådaleu ; utverkade hos 
Konungen att ett skol- och gymnusiihus blef inköpt samt invigde slutligen, midsommardagen 1682 den 
vackra nybyggda Calniare domkyrka, hvilken dock 
ioke blef riktigt fullbordad förrän den !3Sept. 1699. 
— Gift 1655 "/, på Stockholms slott, då Konung 
Carl X Gustaf bestod kostnaden, med Anna Lindhjelm, 
f. 1636, t 1714% och begrafveo i Skyttenhjelmska 
grafven i Kläckeberga kyrka; dotter af Sekreteraren 
i Kammar-kollegium Grels Gustafsson och hans 2:a 
hustru, Ulrica Appelbom, N.-o 325, samt syster till 
Landshöfdingen Anders Grelsson Lindeberg, Nobil. 
och Baron Lindhjelm, N:o 93, till Fogelstad, Lad- 
vik. Sjötorp och Sätra, samt Landshöfdingen Mårten 
Grelsson Lindeberg, Nobil. och Baron Lindhjelm, N:o 
93, till Lindö, Stjernernp och Alslöf. 
Döttrar: 

Eva Catharina, f. på 1650-talet, + ogift. 

Anna Engel, f. 1662 •'/, i Calmar, t derst. 1730 
M / ft och ligger, jemte sin man, begrafven i för- 
äldrarnes graf i Kläckeberga kyrka. Gift 1681 */ l0 
på Kläckeberga sätesgård med Öfversten Philip Frt~ 
äric Rothlieb, N:o 523, till Sadehott, Fribäck, Rams- 
hult, Aby, Grönskog, Knapegården, Kläckeberga, Kjärs- 
torp, Barkestorp och Ebbetorp, f. 1658, + 1712. 
Hon gjorde sig känd for sträng hushållning och sam- 
lade mycken både fast och lös egendom ; hennes kon- 
terfej slutligen fanns på Sade hult i Småland. 

Hedvig, f. 1665 f % i Calmar, + derst. 1668 2 %. 

Brita. Gift 1685 *% på Kläckeberga med Ge- 
neral-Majoren Abraham Cronhjort, Baron Cronhjort, 
Nio 107, till Kläckeberga, f. 1634, t 1703. 

Christina, f ogift. 

Ännu en Dotter, + barn. Adel. ätten Sköldarm, N:o 2007, f. Tab. 1. 

Lars Pouteltus; Prost och Kyrkoherde i JerlSsa 
i Upland. — Gift på 1680-talet med Anna Gahn. 

Son: 
Julius Ptntellus, f. 1687 "/, i Jerläsa prost- 
gård; Hofsekreterare ; Salpetersjuderi-Inspektor i Sö- 
dermanland, Nerike och Wer inland; Direktör öfver 
Salpetersjuderierna i Norrige; t 1772 *•/,, i Chri- 
stiania. — Gift 1716 med Anna ffnlenia, f. 1696, 
+ 1743; dotter af Prosten och Kyrkoherden i Hede- 
sunda i Gestrik land Jonas Hnlenius och Anna Erics- 
dotter Limnelia samt brorsdotter till Räntmästaren 
M:r Peter Hallenius, Nobil. Hallenstedt, N:o 1270. 

Söner: 

Lars Pontelius, Nobil. Sköldarm, f. 1717; Sal- 
petersjuderi-Dircktör. Se Tab. 2. 

Jonas Pontelius, Nobil. Sköldarm, f. 1719; Krigs- 
Råd; + 1778. Se Tab. 3. 

Julivs Pontelius, Nobil. Sköldarm, t 1724 '% i 
Stockholm; Volontär vid Helsinge regete 1744; Ser- 
geant derst. 1745; Fänrik vid reg: tet Royal Soedois 
i Frankrike s. å.; Löjtnant vid nyssn. Svenska reg:te 
1747; Regements-Adjutant derst. 1753; Soua-Aide- Major i Fransk tjenst 1756: Kapten i Svenska Ar- 
méen 1761; Öfver- Adjutant hos kommenderande Ge- 
neralen i Pomern Grefve Augustin Ehrensvärd 1762; 
Riddare af Franska Orden Pour les Merites Militaire* 
1771; Kapten vid förutn. Svenska regrte s. å.; Rid- 
dare af Svärds-Orden 1772; Adlad s. å. "'„, jemte 
sina bröder, men först i ordningen bland dem (introd. 
1773 under N:o 2007); Major i Arraéen 17«»4; * 
ogift 1795 l0 / 2 på Rafnäs vid Norrköping, hos Gref- 
vinnan Ulrica Eleonora Posse, född "Wrnngel, och 
slöt således sjelf sin adel. ättegren, samt lijrger be- 
grafven i en af henne för sig och döttrar byggd graf 
i en ängsbacke vid nämnda ställe. Han bevistade 
elfva kampanjer och fyra hufvudbataljer, neuiligen 
vid Hastenbeck, Bergen, Corbach och Felliugshausen 
samt belägringen af Maestricht. 

Hans Henric Pontelius, Nobil. Sköldarm, f. 1729 
"/, i Hedesunda; Volontär vid Fortifikationen 1746; 
Und<»r-Konduktör derst. 1748; Löjtnant vid regrtet 
Royal Suédois i Frankrike 1756; Sous-Aide- Major 
1757; Kapten 1767; Kapten med kompani 1769: 
Adlad 1772 ! %, jemte sina bröder (introd. 1773 
uuder N:o 2007); Riddare af Svärds-Orden 1779; * 
ogift och slöt således .sjelf sin adel. ättegren. Han 
bevistade vid Franska Arméen 1757—1763 fälttågen 
i Westphalen, Hannover, Luneburg och Hessen. Digitized by VjOOQIC 8KOLDEBRAND. Tab, 2. Lan Ptofelku, NtWI. SkiMara (son af Julios 
fcetelios. Tib. 1), f. 1717 % i Stockholm; T. f. 
Salpetersjoderi-Inspektor i Södermanland, Ncrike oeh 
Wermleiid 1738; Kammarskrifvare i Krigskollegii 
Artilleri-kontor 1744; Ordinarie Salpetersjuderi-In- 
^ektor i ny ma. provinser 1747; Salpetersjuderi-Di- 
i** dersi. 1753; Adlad 1772 '%, jcmte sina brö- 
k Sotröd. 1773 under N:o 2007); Afsked 1796; + 
«u »ner och slöt således sjelf sin adel. ättegren. 
-Gå 1748 a /„ med Anna Catharina Trolle, f. 
/*£ * 1749 % i Stockholm; dotter af Kontre- 
Aniralen Georg Herman Trolle, Nobil. af Trolle, 
&o 2105, B, och Anna Margaretha Grise. 
Dotter: 
Anna Catharina, t 1749, t s. å. 

Tak & 

Jans Pastellus, Natil. Skildarm (son af Julius 
Postelins, Tab. I), f. 1719 »/„ i Stockholm; Extra 
Kaulist i Krigs-kollegium 1739; Ordinarie Kanslist 
knL 1747; Krigsfiska] 1762; Adlad 1772 ,3 / 9 ,jemte 
ii5i bröder (in trod. 1773 under N:o 2007); Krigs- 
bnmisttrie 1773; Krigs-Rid 1774; + 1778 "•/, i 
Stockholm. — Gift 1760 »/ 1ft med Hedvig Catharina 
bykader; dotter af en Krigskommissarie Dylander. 
Barn: 

Mas, f. 1761 V„; I Fransysk tjenst; + ogift 
1782 % i Havanna a Cuba. 

Åarna Brita, t. 1766 %; Stifts-Fröken; t. Gift 
l'W •%, men med hvilken är ej kändt 

Urs Adolph, t. 1769; Löjtnant vid Arméens 
Rotta; f ogia 1791 •/„ på Rafhäs. ffons ffenric, f. 1772; Löjtnant; + 1835. Se 
Tab. 4. 

En Son, f. på 1770-talet; Fourir; + 1783 w / 8 . 

Tab. 4. 

Hans Henrlc (son af Jonas Pontelius, Nobil Sköld- 
arm, Tab. 3), f. 1772 '%; Löjtnant; t 1835 M / 7 
på Iuvalidinrättningen å Ulricsdal. -— Gift 1808 M / 2 
med Carolina Walmstedt, f. 1782, + 1834 ! % i 
Stockholm i cholera. 

Barn: 

Carl Hampus August, f. 1806; Muraregesäll; f 
ogift 1850 24 / 4 på Fnttigförsörjningshuset i Adolph 
Fredrics församl. i Stockholm och slöt ätten på svärds- 
sidan. 

Gustaf, f. 1808 21 / 2 , + 1820 M / 10 i Stockholm. 

Selma Carolina Henrica, f. 1812 ! %; Stifts-Frö- 
ken; t ogift 1813 i Stockholm. 

Otto Henric, f. 1814; Timmerlärling ; + 1839. 
Se Tab. 5. Tab. 5. 

Otto Henrlc (son af Hsns Henric, Tab. 4), f. 1814 
•/,, i Stockholm; Timmerlärliug; 1 1839 % i nämnde 
stod. — Gift derst. i Ciara församl. 1837 % med 
Anna Christina Wiberg, f. 1810 *% i Helgsrö socken 
och Södermanland. 

Döttrar: 
Carolina Bernhardina, f. 1837 24 / s i Stockholm. 
Christina Charlotta Eugenia, t. 1840 Vi i Stock- 
holm, posthuma. Adel., Friherrl. och Grefl. ätterna Sköldebrand, N:ris 1991, 345, f, 

373 och 137. 

Sköldebraodska slägten härstammar ifrin Dalaroe och Fahlun, hvarest flera varit Grufvedeh-egare, 
ftoter och Borgare med aamoet Bränder. Tab. 1. 

Fredlic Braader, f. 1693 i Fahlun, der hans far 
f *t farfar varit Borgare; Handlande och Grufvedels- 
ttre; Rådman i Köping; + 1736 "%. — Gift l:o 
ad Maria Elisabeth Sahlman, f. 1700, t 1722; 
Mter af Löjtnanten vid Lif-reg:tet till häst Lars 
Platan och Elisabeth Appelbom, N:o 323: — 2:0 
*d Anna Margaretha Tornberg; dotter af en Borg- 
®*Ure Törn berg i Thorshälla. 

Son: 
. t. Eric Braader, Nobil. Sköldesraad , f. 1720 
'„; Student i Upaala; Antagen pi prof i Banken 
''47; IS. o. Kanslist i Kansli-kollegium 1748; Or- 
*urie Kanslist derst. 1749; Svensk Konsul i Algier 
''53; Afsked derifrån 1765; Adlad 1767 % men 
«nl4ebrefvet ej utftrdadt förrän 1772 (introd. 1773 
«&r N:o 1991); Kommerse-Rlds titel 1769; 1 1814 
r i i Stockholm, sedan han några är varit aldeles 
^■d, och ligger, jemte sin fru, begrafven framför 
■kret i Weaterljnngs kyrka, i en nu igenmurad graf. 
Ö*a förestod konanlatssysslan i Algier till rikets 
•Jiaerlig* heder oeh förmån samt hade tillfälle att, för den synnerliga ynnest, som Deijen hyste för ho- 
nom, göra flera med Sverige allierade makter stora 
tjenster; gjorde i Algier stora samlingar af naturalier, 
antiqviteter och mynt; hemsände till Sverige pil egen 
bekostnad tio stycken Barbaresk-hingstar, i afsigt att 
opphjelpa hästafveln; försålde sin vackra och betyd- 
liga myntsamling till Konung Gustaf III, hvilken 
införlifvade densamma med Kongl. Myntsamlingen; 
var Ledamot af Vetenskaps-Societeten i Upsala samt 
af Musikaliska Akademien och Vitterhets-, Historie- 
och Antiqvitets-Akademien; har slutligen af trycket 
utgifvit sorgespelet Habor och Signild. — Gift 1756 
'% med Johanna Logie, f. 1740 %, f 1780 V 4 på 
mannens egendom vid Södertelje; dotter af Svenska 
Konsuln i Algier Georg Logie (af en gammal Skottsk 
adel. ätt, hvaraf ett fruntimmer var gift med Ko- 
nung David II i Skottland) samt hans 2:a hustru, 
Johanna Elioth ifrån England. 

Barn: 
Anders Fredric, Baron och Grefve Sköldebrand, 
f. 1757, + 1834. Se Tab. 2. 

Mathiss, f. på 1750-talet i Algier, t derst. 3 år 
gammal. 

2 Digitized by VjOOQIC 10 SKOLDEBEAND. Georg Johan, f. 1761 •/, i^Algiar; Inskrifven i 
krigstjenst 1772; Kornett vid Östgöt ha ka?all. 1777; 
Löjtnant derst. ; Kapten vid Lifgrenadiér-reg:tets Rust- 
hålls-fördeln. 1792; Mojor derst. 1796; Riddare af 
Svärds-Orden 1799; Öfverste-Löjtnant i reg:tet; Se- 
kund-Cbef för detsamma; Afsked 1810; Öfverste 
titel s. å.; + ogift 1816 *% i Linköping. 

Maria Elisabeth, f. 1763 '% i Algier, t 1842 
17 / 10 i Stockholm ogift. 

Afnthias Archimioldus, f. 1765; General-Konsul ; 
f 1813. Se Tab. 4. 

Fredrica Charlotta, f. 1767 1e / 7 på Sörby, t 1809 
l5 / 9 på Stäholm vid Köping. Gift 1796 *% pä 
Erieslund med Kaptenen Johan Julius Bägge af Sö- 
derby, N:o 147, f. 1752, f 1807. 

Pehr Eric, Baron Sköldebrand, f. 1769, + 1826. 
Se Tab. 8. 

Johanna, f. 1771 »/, i Stockholm, f 1824 3, /„ 
ogift. 

Sophia, f. 1774, + 1815 % i Stockholm. Gift 
1803 '% på Stäholm med General- Adjutanten Carl 
Albrecht Leijonfiycht, N:o 1088, f. 1771, t 1835. 

Conslantia Juliana, f. 1779 ,s /fl ; Stifts-Fröken; 
+ 1861 ,8 / 4 . Gift 1815 l4 / n i Stockholm med Bruks- 
patronen Jacob Ramieli- Da fässon, f. 1792 M / 12 , + 
1828 % på Farna bruk i Westmanland. 

Tab. 2. 

Anders Fredrlc, Baron sch Grefve Sköldekrand 

(son af Eric Bränder, Nobil. Sköldebrand, Tab. 1), 
f. 1757 M / 7 i Algier; Student i Upsala 1771; Qvar- 
termästare vid Södra Skånska kavall. 1774; Kornett 
derst. s. å. ; Löjtnant 1777; Löjtnant vid Östgötha 
kavall. 1779; Ryt t mast a re derst. 1783; Tjenslfri 
1792, då regementet reducerades till infanteri; Major 
i Arméen och Öfver-Adjutaut 1793; Tjenstgörande 
Adjutant hos Hertigen-Regenteu s. i. ; Löjtnant vid 
Konungens Drabanter och Öfverste i Arméen 1794; 
Riddare af Svärds-Orden a. å.; Afsked från nvssn. 
kår 1797; Chef för (Htergöthlands Landtvära 1808; 
Chef för Lifgrenadiér-brigaden 8. å.; Chef för Norra 
Arméens Andra Fördelning 1809; Kommendör af 
nyssn. Orden samt General- Major s. å.; T. f. Öfver- 
Stålhållare i Stockholm 1810; Endtledigad derifran 
1812; Kommendör med stora korset af förutn. Orden 
s. å.; General-Löjtnant 1813; Friherre 1814 u lt 
enl. 37 8 Regeringsformen (introd. s. å. under N:o 
345); Riddare af Svärds-Ordens stora kors, 2: a klas- 
sen 1814; Chef för Svenska Arméens Andra Inspek- 
tion 1815; Stats-Råd s. å.; Chef för H. K. H. Kron- 
prinsen Oscars Hofstat 1818; Seraphimerriddare 1819; 
Grefve s. å. u / 6 , enl. samma Regeringsforms-paragraf 
(introd. 1821 under N:o 137); Riddare af Konung 
Carl XIILs Orden 1819; General af Infanteriet 1820; 
En af Rikets Herrar 1822; En af de Aderton i 
Svenska Akademien s. å.; Afsked från Statsråds- 
embetet 1828; Var dessutom Heders- Ledamot af de 
Fria Konsternas Akademi sedan 1803; af Musikaliska 
Akademien, der han första gången blef Preses 1815; 
af Krigsvetenskaps-Akademien, hvars Styresman han 
blef s. å., samt af Vitterhets-, Historie- och Anti- 
qvitets- Akademien sedan 1818; + 1834 2 % i Stock- 
holm i cholera. Han kommenderades under Finska 
kriget på 1780-talet på Örlogsflottau och var, såsom 
Adjutant hos Stor-Amiralen Hertig Carl, med i sjö- 
träffningen vid Öland den 26 Juli 1789; gjorde 1799 
en resa landvägen till Nord-Kap; bevistade riksdagen 
i Norrköping 1800, h va ref ter han, jemte flera andra 
af adeln, blef på Konnng Gustaf IV Adolphs befall- 
ning anklagad i Götha Hofrätt, men frikändes; var vid 1809 års riksdag Ledamot i Konstitutions-Ut- 
skottet; beledsagade s. å. i Dec. den afsatta Konungen 
och dess familj ifrån Gripsholm till Carl sk rena och 
så vidare till Bruchsal i Baden; afgick 1813 med 
Svenska Arméen till Pomern samt afsäudes af Kron- 
prinsen Carl Johan till Kejsaren af Ryssland med 
förslaget om det bekanta mötet i Trachenberg; var 
under kriget först Chef för Svenska Arméens första 
Division och sedan för Svenska Arméens Kavalleri- 
division samt segrade vid Boruhöft den 7 Dec. 1813, 
fördref fienden öfver Ejdern och besatte Kiel kort 
derefter; gjorde året derpä tåget med Arméen öfver 
Rehn till Belgien och sändes af Kronprinsen till 
Kejsar Alexander, som då stod i Frankrike, men till- 
fångatogs af en uppstudsig folkhop vid S:t Thibaud 
och fördes till Kejsar Napoleon, som doek frigaf ho- 
nom; var under fälttåget i Norrige också Chef för 
Kavalleri-divisionen samt afslöt den 14 Aug. 1814, 
jemte Geueral Björn stjer na, konventionen i Möss, 
hvarigenom den af Norriges Storting till Konnng 
valda Danska Prinsen Christian Fredric uti en hem- 
lig artikel afsade sig kronan och nedlade regeringen; 
har slutligen gjort sig känd såsom musikus, må- 
lare och skald. — Gift l:o 1779 med Friherrinnan 
Petronella Con stantia von Höpken, f. 1757 %, t 
1780 2o / 10 efter barnsäng; dotter af Presidenten Frih. 
Carl Fredric von Höpken, N.*o 161, och Petronella 
Constantia LeyUtar: — 2ro 1811 "/, i Gefle med 
Charlotta Latitia Ennes, f. 1791; Öfver-Hofmäatarinna 
hös H. K. H. Kronprinsessan 1836 och hos Högst - 
densamma, blefven Drottning, 1844; dotter af Grosa- 
handlaren i Gefle, Riddaren af Nordstjerne-Orden 
Pehr Ennes och Elisabeth Margaretha Brändatröm 
samt systerdotter till General-Löjtnanten Pehr Bränd- 
ström, Nobil. och Baron Brändstrom, N:o 355. 
Barn: 

1. Carl Eric, f. 1780; Kabinetts-Kammarherre; 
+ 1817. Se Tab. 3. 

2. August Fredric, Grefve vid faderns död 1834; 
f. 1812; Kadett vid Carlberg; Kornett vid Lifgardet 
till häst 1S34; Löjtnant derst. 1839; Ryttmästare 
1846; Regemeuts-Qvartermästare 1848; Sqvadrons- 
Chef s. a.; Major 1857; Riddare af Svärds-Orden 
1858; Ståthållare på Stockholms slott 1859. — Gift 
1858 'Vtn på Björnö i A by socken och Calmare 
län med Grefvinnan Hildegard Ingeborg Posst, f. 
derst. 1828 %; dotter af Majoren Grefve Carl Otto 
Po åse, N:o 51, och Sophia Wilhelmina Berg von 
Linde, N:o 1917. 

2. Carl Fredric, f. 1815 a V s i Stockholm; Kadett 
vid Carlberg; Under-Löjtnant vid Wendes Artilleri- 
reg:te 1834; Löjtnant derst. 1844; Kapten 1853; 
Riddare af Svärds-Orden 1858; f ogift 1861 "/„ i 
Christianstnd. 

2. Eric Bogislaus. f. 1816; Kadett vid Carlberg; 
Under- Löjtnant vid Lifbevärings-reg:tet 1841; Löjt- 
nant derst. 1819; Kammarherre bos H. M. Drott- 
ningen 1852; Kapten vid förutn. reg:te 1858. 

2. Aurora Charlotta, f. 1819 *',; Hoffröken hos 
fl. K. fl. Kronprinsessan 1836 och hos Högstden- 
samma, blefven Drottning, 1844. Gift 1848 % på 
Tullgarns Kougl. lustslott med numera Laodshöfdingen 
Frih. Johan Carl Åkerhjelm af Margarethmlund, N:o 
205, i hans 3:e gifte, f. 1807. 

Tab. 3. 

Carl Eric (son af Anders Fredric, Baron och Grefve 
Sköldebrand, Tab. 2), f 1780 °/ 10 ; Inskrifven i krigs- 
tjenst 1785; Kadett vid Carlberg; Fänrik vid Lif- 
grenadiér-regttet 1791; Löjtnant vid Götha Garde Digitized by VjOOQIC 8K0LDEBEAND. 1! 1798; Kapten derst. 1805 och vid Fäftmätnings- 
kårea; Arbetande Ledamot af K ripsreten sk apa -Aka- 
demien; Riddare, af Svärds Orden; Öfversle- Löjtnant 
i Annéen och Öfver- Adjutant 1809; Öfverste- Löjt- 
aaat rid Lif&renadier-reg:tet 1810; Sekund-Chef rar 
aimoda reg:tea Rnathå Ils-d i vision 8. I.; Öfverste i 
Arméen 181?; General* Adjutant; Riddare af Svärds- 
Ordeaa atora kors 2:a klaaa 1814; Öfverste och Chef 
för Andra Lifgrenadiér-reg:tet 1816; Kabinetts-Kam- 
narherre hos Konungen s. å. ; t 1817 sl / 3 i Lin- 
köping (enl. Stiftsnppgifterna skall han dödt den .31 
Nov.) Ban bevistade 1814 års fälttåg i Norrige 
nnt gjorde derunder den 1 Juli landstigningen vid 
Hvalöarue och blef den 14 Ang., då han efter be- 
fallning forcerade passagen vid Kjdlbergs bro, illa 
bletserad. — Gift 1813 *% på Rehnstad i Öster- 
gölbland med Stifts- Fröken Fredrica Christina Rid' 
éerborg, i hennes l:a gifte, skiljda åt 1816, f. 1798 
% t 1822 *V n ; dotter af Majoren Carl Fredrio 
Ridderborg, N:o 1428, till Ribbingshof, med Hedvig 
Ulrica Hvitfeldt samt omgift 1816 med Lagmannen 
Carl Gustaf Danckwardt, N:o Hl 2. 
Dotter: 
Eva Brita Fredrica. Gift 1839 */ 7 med Kaptenen 
Frih. Martin Adolph Falkenberg of Tryttorp, N:o 255, 
l 1808. 

Tab. 4. 

laftia* ArtMafcaldm (son af Eric Bränder, Nö- 
tt. SköMebtand, Tab. 1), f. 1765 *% i Algier; 
Piarik vid West man lao ds reg:te; Löjtnant derst.; 
SlttHgen General-Konsul i Algier; t 1813 *% på 
Steasjö vid Halmstad, der han var på besök. Han 
bevktade kriget med Ryssland 1788—90. — Gift 
1798 n .\ i Stockholm med Maria Guttafva Wester- 
berg, i hennes l:a gifte och som hade gjort ansök- 
ning om äktenskapsskillnad, då mannen dog, f. 1781, 
t 1845 •/, i nyssn. stad; dotter af Grosshandlaren 
derst., Brukspatronen Gustaf Westerberg och Maria 
Disabeth Möller samt omgift 1814 med öfverste- 
Löjtnanten Guataf Carl Fredric Fredenheim, N:o 1980. 
Barn: 

Johanna Maria, f. 1798, + 1799 »V,, i Algier. 

Gustaf Eric, f. 1800; Kapten; + 1850. Se 
Tab. 5. 

Frtéric Wilhelm, f. 1803; Major; t 1860. Se 
Tab. 6. 

Carl August, f. 1806; Kammarherre. Se Tab. 7. 

Tab. 5. Brit (son af Matbins Arehimboldus, Tab. 
4). f. 1800 % i Algier; Kadett vid Carlberg; Fän- 
rik vid Andra Lifgardet 1820; Löjtnant derst. 1825; 
Kapten 1836; Riddare af Svärds-Orden 1841; Afsked 
■r krigstjensten 1845; t 1850% på Noor i Roslags- 
Bro socken. — Gift derst. 1838 % med Stifts-Frö- 
kea (Jlrha Sophia Hård af Segerstad, till Noors 
Sdeikommiaa ; f 1814 % i Lägga socken och Up- 
l»sd; dotter af Kaptenen Henric Hård af Segerstad, 
N* 17, och Beata Christina Stjernheim, N:o 1646. 
Barn: 

Gustaf Carl Henric Arehimboldus, f. 1839 '%. 

Sophia Oustafta Beata, f. 18 il 2 %. 

Tab. 6. 

Frtarie Wllfcetal (son af Mathias Arehimboldus, 
Tab. 4), f. 1803 %; Kadett vid Carlberg; Under- 
Ujtnaat vid Wermlands Fältjägare-regte 1821; Löjt- nant derst. 1828; Kapten 1846; Majors afsked 1849; 
+ 1860 n ' 10 på Tynnelsö i Mälaren, hvilken egen- 
dom han arrenderade af Kongl. Sekreteraren Philip 
Hebbe i Stockholm. — Gift l:o 1835 med Catharina 
Liedbeck, f 1841 % nå Tynnelsö: — 2:o 1843 
l8 / 7 på Tibble i Södermanland med Friherrinnan Jo- 
hanna Lovisa Wrangel af Lindeberg, f. 1813; dotter 
af Öfverste-Löjtnanten Frih. Otto Ludvig Benedict 
Wrangel af Lindeberg, N:o 41, till Säby, med Brita 
Charlotta Wattrang, N:o 848. 

Barn: 
1. Mathias, f. 1837 M / 4 . 

1. Maria Charlotta, f. 1840 »>,. 

2. Wilhelm Ludvig, f. 1844 "/,,. 
2. Johanna Charlotta, f. 1845 "/,*. 

2. Lovisa Fredrica, t, 18*7 l8 / 6 , f 1848 ,Ä / g . 

2. Otto Fredric, f. 1849 "/,. 

2. Carl Gustaf, f. 1850 V„ + 1851 %. 

2. Carl Gustaf, f. 1853 2 %. 

Tab. 7. 

Carl Alglist (son af Mathias Arehimboldus, Tab. 
4), f. 1806 »/,; Kadett vid Carlberg; Kadett-Kor- 
poral; Fänrik vid Andra Lifgardet 1829; Löjtnant 
derst. 1832; Kammarherre 1836; Afsked ur krigs- 
tjensten 1838. Eger Borgviks, Knngskogs och Gnn- 
nernds bruk i Wermland samt den gamla Posseska 
sätesgården Hellekis å Kinnekulle. — Gift 1837 *>/, 
med Sophia Antoinetta Groen; dotter af Bergs-Rådet 
och Riddaren Groen. 
Barn: 

Sophia Maria, f. 1837 M / n , f 1847 % på 
Borgvik. . 

Augusta Amalia, f. 1839 %. 

Anna Charlotta, f. 1840 %. 

Carl Hugo, f. 1841 */ ia . 

Emilia, f. 1846 M / ft . 

Fredric August, f. 1851 %. 

Johanna Elisabeth, f. 1852 •/,. 

Tab. 8. 

Pehr Eric, Baron Sköldebrand (son af Eric Brän- 
der, Nobil. Sköldebrand, Tab. 1). f. 1769 »/„ på 
Sörby, R, o. Kaoslist i Kommersekollegium; Kon- 
sulats-Sekreterare i Algier 1794; Vice Konsul derst; 
Förste Expeditions-Sekreterare i Konungens Kansli 
1799; Landshöfding i Södermanland 1815; Riddare 
af Nordstjerne-Orden 1816; Ståthållare på Gripsholm 
1817; Kommeudör af nyssn. Orden 1818; Friherre 
1819 " 8 , enl. 37 g Regeringsformen (introd. 1820 
under N:o 373); General-Tull-Direktör 1824; Pre- 
sidents n. h. o. v. 1825; t 1826 "/„ på Ericslund 
i Södermanland och ligger, jemte sin fru och några 
barn, begrafven på Westerljungs kyrkogård, under en 
derst. upprest grafvård. — Gift l.o 1809 l4 / 7 på 
Dalbyö i nämnde provins med Catharina Charlotta 
Bågh, f. 1777, + 1816 4 ft i Nyköping; moder till 
Ryttersköldame: — 2:o 1826 *% pä Görvelu i Jer- 
fälla socken och Upland med Ulrica Magdalena Le- 
vin, i benaea 2:a gifte, f. 1771, t 1828% i Stock- 
holm; dotter af Brukspatronen Adolph Ludvig Levin 
och Maria Becker samt eoka efter Grosshandlaren i 
Stockholm, Brukspatronen Bengt Magnus Björkman. 
Barn: 

1. Charlotta Johanna, f. 1801 27 / 9 ; Stifts-Frtken. 

1. Erica Zaphira, t 1802 s, / 6 ; Stifts-Fröken; + 
ogift 1839 %. Digitized by VjOOQIC \2 8LANQ. I. Maria Constantio, f. 1803 ,7 / 10 ; Stifts-Fröken. 
Gift 1837 n / ia med General-Majoren Carl Henric 
Möllersvärd, N:o 645, f. 1798. 

1. Fredrica, f. 1804 M / l2 ; StifU-Fröken; + 1860 
% i Stockholm ogift. 

1. Knut Eric, f. 1807; Landshöfding. Se Tab. 9. 

1. Julia, f. 1808 •/,; Stifts-Fröken. 

1. Raphaélla, f. 1809 \; StifU-Fröken. 

1. Catharina, f. 1810 */,; StifU-Fröken. 

1. Lydia, f. 1812 V 4 ; StifU-Fröken. 

1. Eric Axel Theodor, f. 1813 "%; + 1822 M /, 
på Ericslund. 

Tab. 9. 

Roat Eric (son af Pehr Eric, Baron Sköldebrand, 
Tab. 8), Frihtrre vid faderns död 1826; f. 1807 V, ; Kadett vid Carlberg; Kammarjunkare 1826; E. o. 
Kanslist i Hofkanslärs-expeditionen; E. o. Riddarhus- 
Kanslist vid Riddarhuset 1828; Andre Sekreterare 
i Kabinettet för Utrikes Brefväxlingen 1832; Harold 
vid Kongl. Sfärds-Orden 1838; Förste Sekreterare i 
förotn. Kabinett 1839; Härold vid Kongl. Seraphimer- 
Orden 1846; Riddare af Nordstjerne-Orden 1850; 
T. f. Landshöfding i Calmare län 1852; Ordinarie 
Landshöfding derst 1853; Kommendör af Danska 
Dannebrogs-Orden 1854 och af nyssn. Svenska Orden 
1858; Kommendör med stora korset af samma Or- 
den 1860. — Gift 1845 "/„ i Stockholm med The- 
rése Fock, t. 1812; dotter af Presidenten Berndt 
Wilhelm Fock, Baron Fock, N:o 354, och hans 2-.a 
fra, Eogel Ekman. 
Son: 
Axel Eric Wilhelm, f. 1847 «•/„. Adel. ätten Slang, N:o 106, t- Tab. 1. 

Håkan Tldeuiansson, till Wjurala och Balk is, bada 
i A bo län; Lefde 1505. — Gift l:o med Walborg 
Fleming, i hennes 2a gifte och som lefde 1484; 
dotter af Lagmaunen Henric Clawusson Fleming (N:o 
4), till Sundholm, Arfsala, Wjurala och Bal k is, med 
hans 3:e fru, Walborg Djekne, samt enka efter Lasse 
Finne: — 2:0 med sin 1:a frns half brors dotter, 
Lucia Fleming; dotter af Riks-Ridet Joachim Hen- 
ricsson Fleming (N:o 4), till Svid ja, Qvidja, Sund- 
holm, Koskis, Yllenä och Lepisto, med hans l:a fru, 
Ingeborg Ragvaldsdotter. 
Son: 

Bertil Båkanssen Slang, till Balkis och Lilia. — 
Gift med Anna Olofsdotter från Näset. 
Son: 

Eric Bertllssfn Slang, till Balkis och Mälkilä; 
Ståthållare på Tawastelius och öfver dess län och 
på Kexholm 1583; Under-Amiral i Finska och Nar- 
viska farvattnen; Krigs-Öfverste. — Gift med Carin 
Ericsdotter Bergen, till Mälkilä; dotter af Härads- 
höfdingen, sedan Befallningsmannen på Tawastehus, 
Eric Bergen, till Hyfväkylä och Mälkilä (som förde 
i skölden en femuddig stjerna och på hjelmen ett 
kors, men upptog sin morfaders namn Spåre), med 
Margaretha till Mälkilä. 
Barn: 

Hebbla Slang. Gift med Fänriken Måns Jlle (N:o 
60), till Prestkulla. 

Claes Ericston Slang; Fält-Öfverste. Se Tab. 2. 

Catharina Slang. Gift i början af 1600-talet med 
Öfverstcn och SIotts-Hauptmannen Hans Munck af 
Fulkila, N:o 130, till Fulkila och Nuhiala. 

Tab. 2. 

Claes Erlcssen Slang (son af Eric Bertilsson Slang, 
Tab. 1), till Lauko och Lazpojo; Var 1604 Rytt- 
mästare för en fana Finska Ryttare; Ståthållare på 
Nöteborg 1612; Under-Ståthållare på Nanra fästning 
1613; Fält-Öfverste i det Ryska kriget; Introducerad 
1625 under N:o 106. Han förordnades 1616 till Kommissarie i Finland vid Elfsborgs lösens uppta- 
gande och jemväl att hålla jordransakningar i Sex- 
mäki härad, samt var 1618 den förnämsta Kom- 
missarien vid gränseskillnaden emellan Sverige och 
Ryssland. — Gift med Elin JohansdoUer, till Ka- 
runna i Sagu socken och Fioland, som lefde enka 
1647; dotter af Befallningsmannen Johan Boose (N:o 
275), till Laxpojo och Karunna, med Ingeborg Hen- 
ricsdotter. 

Barn: 

Eric, till Lanko; Tjenade sig upp under Konung 
Gustaf II Adolphs tid ooh blef 1635 Öfver» te för 
Lif-reg-.tet; Slutligen General-Major af Kavalleriet; 
Stupade ogift 1642 M / l0 i slaget vid Leipxig och slöt 
ätten på svärdssidan. Han uppfostrades i Konung 
Gustaf II Adolphs Hof, och följde med honom 1630 
ut till Tyska kriget; bevistade detsamma med tap- 
perhet och var af Fältmarskalken Johan Baner myc- 
ket älskad; bidrog till flera fasta slotts och ortera 
eröfring i de Sachsiska länderna samt nedhögg flera 
fiendtliga regementen, såsom vid Kitsch i Böhmen, 
der han 1640 nedgjorde 3,000 man Kroater; blef 
s. å. i belägringen af Saalfeld så illa sårad, att han 
måste låta af t aga ena armen; ilade, då Baner var nära 
att blifva öfverrumplad i sina vinterqvarter, till hjelp 
med tre regementen kavalleri, och blef af fienden 
vid Neiibnrg am "Walde aldeles kringränd, men slog 
sig lyckligen igenom; kringrandes åter vid Regens- 
burg af femton Kejserliga regementen och fattade 
posto under en gammal ringmur, den fienderna ned- 
skjöto, hvarefter han på fjerde dygnet måste för 
hunger gifva sig och fördes i triumf in i staden; 
var slutligen vid sin död förlofvad med Fröken Ag- 
neta af Waldeck, h vilken ock fick ärfva honom. 

Anna, till Lazpojo, t barnlös. Gift med Rytt- 
mästaren Henric Sabelsijerna, Na 206, till Huchtis 
och Laxpojo, som lefde 1678. 

Catharina. Gift med Amiralen Arvid Christjern- 
son Björnram (N.-o 300), till Domaregården. 

Elin. Gift med Öfversten och Ståthållaren Hen- 
ric Philipsson Sass, Natural. 8 oss, N:0 38?, till Sas- 
senhoff, i hane l:a gifte. Digitized by VjOOQIC 8LATTB. 13 Adel. Ätten Slätte, N:o 97, f. Tab. 1. 

ftaft| Vinsm*; Lefde 1366. 
Son: 

8Mfe LtWTfliuoi, å Vapn 1382, 1400; Bodde 
i Cahaar. Efter hans dopnamn kallade sig bana af- 
ktmKogar Slätte. — Gift med Brita Erlandadotter, 
se» k«fle eiika 1439. Sdner: 
Bengt Slott*. 
Peder 8latte. Se Tab. 2. Tab. 2. Peder 8UUe (aon af Slätte Laurentxson, Tab. 1), 
tfll Lien; å Vapn 1426. 
Son: 
Jtaa, i Lien eller Liom. — Gift l:o med Gertrud: 
— 2» med Ingeborg Andertdottcr. 
Söner: 

1. Mer. Se Tab. 3. 

2. Anders. Se Tal». 4. 

Tab. 3. 

Mor (aon af Jons, Tab. 2); Riksföreståndaren 
Stea Store den Äldres Tjenare; Namnes i Stockholms 
rtsts Tankebok ffir år 1487. — Gift med Lena An- 
ssnietter (Orrhöna). 

Son: 
Mani Pederssei Skrlfvarej Var 1521 en ibland 
Bn&sp Håna Brasks i Linköping Manhaftige, och 
ateeirdå. jenate andra, till Konung G as ta f Irstjenst; 
SfcUB i ft ea på Stegeborg 1525; Höfvidsman på We- 
*rfe 1527; Kollas 1529 Höfvidsman pä Stockholms 
aistt; SJotUlofv«n på Calmar 1533; Blef 1542 på 
an gård Graakäl, då han lig i själtåget, af Nils 
tnekes parti ibjäJskjnten. Han tog af sin fordna 
bstltv BUkop Hans Brask, trohetseden for Konung 
Gator* L — Gift 1528 med Anna Bengtsdotter, till 
Tywsjg, i bennes 2:a gifte och den han vid nyssn. 
K sooa sj krtaing vann i en ridderlig torneri ng med 
Man Satee; dotter af Riks-Rådet Bengt Grcgerssou 
flfljt, af Greger Mattasons ätt, N:o 0), till Tyresjö, 
Upå ock Höfreoe, med Marta Arendtsdoiter (af 
TÄakaoseade Ulfattgten) samt enka 1520 efter Riks- 
Utet Eric Bengtsson Ryning (N:o 15], till Tyresjö, 
och Grensholm. Son: 
Mr. Var år 1543 en ibland Konung Gustaf 
b Irigs-öfverstar emot Dacke och hans anhang. 

Tab. 4. 

Aaéere (aon nf Jöna, Tab. 2), till Lien ; Väpnare. 
— ttft med Ingeborg Jokansdotter ; dotter af Vap- 
■«« Jokan Henrtcaaon. 

Barn: 
Gustaf. Se Tab. 5. 
A**a. Gift med Arvid Offesson. 
m. Se Tab. 6. 
f*4t. Gift ned Olof Knmtsson. 
Aat. Se Tab. 16. Tab. 5. 

total (son af Anders, Tab. 4); å Vapn 1181. — 
Gift med Brita Svärd; dotter af Peder Olofsson 
Svärd, den Yngre, till San näs i Finland, som var 
ibland Svenska Sändebuden till Danmark 1449, och 
Carin Nilsdotter (Stjernkors, N:o 39). 
Barn: 

Anders, till Sannäs; Var 1520 och 1526Härads- 
höfding i Nedre Satagonda härad i Finland. 

Anna. Gift med Fader Pehrsson. 

Carin, till Edeby. Gift med Domaren i Dalarne 
Otto Nilsson i Holm, i hans 1:a gifte, som lefde 
1539 och i vapnet förde ett svart hästehafvnd i 
grönt falt 

Ingeborg. Gift med Henric Jönsson Clappe, till 
Haga på Åland. 

Margaretha, till Sannas; Lefde 1538. Gift 1518 
med Ståthållaren på Tawastehns Gödeke Fincke, till 
Perno och Willsis, i hans ?:a gifte. 

Tab. 6. 

Nils (son sf Anders, Tab. 4), till Botatorp. — 
Gift med Margaretha Nilsdotter; dotter af Nils 
Trulsson, till Botatorp och G ra by, af gamla Bagge- 
eller Wäderhufvudslägten. 
Barn: 

Anders, till Yxneberga. 

Anna. Gift med Eric Sluck. 

Eric; Häradshöfding. Se Tab. 7. 

Brita. Gift med Lasse Olofsson. 

Tab. 7. 

Eric (son af Nils, Tab. 6); Var 1518 Härads- 
höfding i Åkerbo härad i Östergöthland. — Gift 
med Anna LydikesdoUer ; dotter af Lagmans-Dom- 
hafvsuden i Östergöthland Lydike Olofsson, till Forssa 
(är känd 1474—1487 och förde en hvit Dufva i 
vapnet), med Catharina Gudmuudsdotter. 
Barn: 

Lyder t; Slottslofven på Stegeborg. Se Tab. 8. 

Carin. Gift med Slottslofven på Stegeborg Truls 
Andersson Skrifvare (Marbo), till Rafvanäs, i hans 
3:e gifte och som lefde vid år 1544. 

Eric. 

Werner; Tillsy ningsman på Lycka. Se Tab. 9. 

Gustaf. 

Nils, till Slattefors i Lauderyds socken och Öster- 
göthland; Förseglade 1560 ibland Adeln Konung Gustaf 
I:s Testamente. — Gift med Carin Månsdotter; dotter 
af Ståthållaren Måns Johansson (Natt och Dag, N:o 
13), till Säby, Bro och Räfsjö, med hans 2:a fru, 
Barbro Ericsdotter (Bjelke, N:o 8). 

Bengt; Befallningsman på Elfsborg. Se Tab. 15. 

Tab. 8. 

Lydert (son af. Eric, Tab. 7), till Söderby i Ör- 
tomta socken och Östergöthland; Slottslofven på Ste- 
geborg 1544. Han forseglade s. å. ibland Adeln 
Westerås Arfiorening. — Gift med Ingrid m Kyle, i 
hennes l:s gifte och som ligger begrafven i Örtomta 
kyrka samt kallas på grafstenen Inge K. D. Kyl; 
dotter af Slottslofven Clavs Kyle (N:o 5), till Ersta- Digitized by VjOOQIC 14 SLATT1. vik och Barkestorp, med Margaretha (Färga It), samt 
omgift med sin mågs broder, Amiralen Peder Hal- 
atensson Bagge (af Berga, N.o 118). 

Barn: 

Nils; Ryttmästare 1601. — Gift, men med h vilken 
är ej kändt. 

Werner, t ogift 

Eric. — Gift, men med hvilken är ej kändt. 

Brita. Gift med Gamle Lars Lucasson. 

Gustaf. — Gift, men med hvilken är ej knndt. 

Malin. Gift med Anders Halstensson Bagge (af 
Berga, N:o 118), till Skällesnäs, som Jefde 1500. 

Margaretha; Ligger begrafven i Ortomla kyrka. 
Hon uppbrände åtskilliga gamla bref, slägten till harm 
och förtret. 

Ingrid. Gift med Kneckte-Höfvidsmannen i Ko- 
nung Eric XIV:s tid Nils Olofsson, som blef stam- 
fader till ätterna von Törne, Tömeblad, Törnflycht 
och Törnstjerna. 

Tab. 9. 

Wener (aon af Eric, Tab. 7), till Högarum i 
Fliseryds socken och Calmare län, Aljö, Slattefors 
och På torp; Var 1564 Tillsyningsman på Lycka* och 
Aveskär i Blekinge. Han förseglade bland Adeln 
Konung Gustaf l:s Testamente 1560. — Gift med 
sin brodera svägerska, Carin Kyle; dotter af Slotts- 
lofven Clava Kyle (N:o 5), till Erstavik och Barkes- 
torp, med Margaretha (Fargalt). 

Barn: 

Claes, till Slattefors samt Bankeberg i Fliseryds 
socken och Calmare län; Konung Johan IIT.-s Hof- 
tjenare 1581; Bytt mästare for en fana Östgötha ryt- 
tare; Häradshöfding i Bankekinds härad i Öster- 
göthland 1584; Ryttmästare vid Adelsfanan 1591; 
Flydde 1597 till Polen; Konung Sigismunds Ståt- 
hållare på Wittensten och Öfver dess län 1598; Lefde 
ännu ltiOO landsflyktig hos bemälde Konung samt 
förverkade derigenom sina gods i Sverige. 

Bengt; Ryttmästare; f 1593. Se Tab. 10. 

Margaretha, till Enhult. Gift med Gustaf Erics- 
son Ulf (af Horsnäs, N:o 56), till Wrangsjö och 
Wepijn. 

Tab. 10. 

Bengt (son af Werner, Tab. 9), till Malmö i 
QviHinge socken och Östergöthland samt Högs rum, 
Bankeberg, Finsjö. Johult, Torp och Ramshult, alla 
i Fliseryds socken och Calmare län; Ryttmästare för 
Hofmäonen i Östergöthland 1590; t 1593. — Gift 
mcå Brita Ericsdotter; dotter af Befallniugsmannen 
på Örebr» slott Eric Pedersson (Soop, N:o 10), till 
Malmö, med Anna Carlsdotter (Månesköld af Seg- 
linge, N:o 62), i hennes 2:a gifte. 

Barn: 

Eric; Häradshöfding Se Tab. 11. 

Werner 

Gunilla; Lefde 1637 ogift. 

Nits; Öfverste- Löjtnant; + 1638. Se Tab. 13. 

Carin. Gift med Herman Capell, till Hagerum. 
Båda lefde 1634, då de den 6 Maj pantsatte Kols- 
rom i Högaby socken och Småland till Bengt Bagge, 
till Berga och Lagnö. 

Margaretha. Gift med Ryttmäataren Inge We- 
siesson, som 1593 den 9 Ang. blef Adlad ooh fick 
till vapen två hvita häatehufvuden samt reste 1632 
bort mor Fliseryds socken. Tab. 11. 

Eric (aon af Bengt, Tab. 10). till Malmö och 
Slattefors; Häradshöfding i Östkinds härad i Öster- 
göthland 1620; Ligger begrafven i Wårdsbergs kyrka 
i nämnde provins, der en tafla med hans och hnns 
frus namn uppsa tes. Han fick 1619 den 8 Juli 
Kongl. stadfastelse på sin farbroder Claes Slättes för- 
verkade gods. — Gift med Carin von Scheiding, f. 
1586; dotter af Kot.uug Carl IX:s Marskalk Chri- 
stoffer Scheiding, N»»bil. von Scheiding, N:o 71, till 
Skedevi, A by och Kullerstad, med hans 1:a fru, 
Mogdaleua Rosengren, samt omgift med Häradshöv- 
dingen Eric Broms, Nobil. Rosenhjelm. N:o 3?6, 
till A mö berg, Mariaeberg, Idingstad, BÖrrum och 
Helgonslätt, i hans l:a gifte. 
Barn: 

Magdalena, i 1645. Gift 1639 med Majoren 
Magnus Drake af HageUrum, N:o 90. till Grabv, 
Bnlsjö och Fostorp, i hans l:a gifte, f. 1615, + 1693. 

Christina. 

Chis; Hofjunkare. Se Tab. 12. 

Tab. 12. 

Claes (son af Eric, Tab. 11), till Malmö, Slatte- 
fors och Högsrnm; Drottning Christinas Hofjunkare. 
— Gift på 1640-talet med Maria Stjemfelt, f. 1617 
s, / 12 ; dotter af Assessoren Peder Mattsson, Nobil. 
Stjernfelt, N:o 171, till Ry och Utala, med hans 2a 
fru, Anna Skuthe. 
Barn: 

Catharina Magdalena, f. 1644 *V på Malmö, + 
1672 *%. Gift 1670 *% med Öfveraten Zacharias 
Aminoff, N.-o 456, till Saborondie, Pakoff och Ha- 
ge ni ra. i hans 1:a gifte, t 1710. 

Anna Christina, f. 1701 %. Gift på 1660-talet 
med Amiralen Johan Bär, Nobil. Bår, N:o 465, till 
Maraö, f. 1620, t 1688. 

Claes; Kapten vid Amiralitetet; Ogift ihjälstucken 
1677 l0 ,,, och ligger troligen begrafven i Qvilliuge 
kyrka, der hans vapen oppsattes. 

Tab. 13. 

Nils (aon af Bengt, Tab. 10), till A\jö i Öfver- 
Sela socken och Södermanland samt Högsrnm och 
Näs; Öfversti -Löjtnant; i lef 1625 på ättens vägnar 
introducerad under.N:o 97; + 1638 '% i Stockholm 
och begrafven i Öfver-Sela kyrka, der hans vapen 
uppsattes. — Gift med sin moders aysslings dotter, 
Carin Soop; dotter af Lära Åkesson Soop (N:o 10). 
till Daganas och Aljö, med Brita Ulfsdotter Snaken- 
borg (BSSt, N:o 3), i hennes ?:a gifte. 
Barn: 

Bengt, till "Waderrum i Småland; f. 1617 pu 
Aljö; Lefde utan tjenst; t 1677 och ligger troligen 
begrafven i Nässjö kyrka i nyssn. provins, der hans 
vapen ses. m — Gift med Catharina Hammarsköld ; 
dotter af Öfversten Pehr Michelsson, Nobil. Ham- 
marsköld, N:o 135, till Bröttorp, Tuna och Wirbo, 
med hans 2:a fru, Christina Stjerna, N:o 77. 

Lars, till Ulfvestad; Kapten; f barnlös. — Gift 
med Magdalena Margaretha Crail; dotter af Öfver- 
aten Georg Giinther ..Crail von Bawberg, Natural. 
Crail, N:o 214, till Ökna, med hans lra fru, Doro- 
thea Brackel. 

EiHc; Öfverste; + 1673. Sa Tab. 14. 

Brita, till Bankeberg; Leffle 1683. Gift med 
Öfversten Carl Somhufvud af Qvalséad, N:o 145, 
till Torlax och Aljö, * 1667. Digitized by VjOOQIC 8MITTENHJELM. 15 Ckristma, till Högsrum, + 1684. Gift med sin 
broders svåger, Byttmästaren ffans Jacob Crail, N.-o 
214, till Herrokna och Högsrum. 

Tab. 14. 

Eric (son af Nils, Tab. 13), till Aljö, Husby, 
Sreasbolm och Hofby i W. Eneby socken och Öater- 
göthlaud; Öfverste till fot; + 1673 27 / 4 pI Stens- 
sola, bisatt i Jönköping och begrafven i Öfv er-Sela 
kuka. — Gift 1:o med Märta Kagg! dotter af Öf- 
nrste-Löjtnanten Matts Kagg, N:o 68, till Kjells- 
torp, Styrestad och Eköen, med Märta Ulf af Hörs- 
als, N:o 56: — 2:o 1664 l0 / 1o med Friherrianan 
Sspkia Beata Skutta af Duderhof; dotter af Lands- 
sofdingen Frih. Jacob Skytte af Dnderhoff, N:o 8, 
till Dnderhoff, Strötnsrum och Skytteholm, med Anna 
NSsiotter (Bjelkenstjerna, N:o 28). 
Barn: 

2. Amma Maria, till Stensholm, som hon 1696 
fisk i arfrkifte; f. pi 1660-talet; t 1723 »/,, på 
Dja&rp. Gift 1685 med Hof-Rldet och Öfver-lnten- 
érstea Gustaf Gustafsson Qveckfelt, Nobil. Qveckfelt, 
N» 979, till Ingarpaberg (lngsberg), Qveckstad och 
Isy. i bana 2:a gifte, f. 1628, f 1712. 

2. Gmmitla Sophia. Gift med Kaptenen Knut 
PttkaU. 

t Eric; Korporal rid Westgötha karall.; Afsked 
1689; t ogift i England och slöt ätten. 

Tab. 15. 

Bengt (son af Eric, Tab. 7), till Skofteby; Fogde 
•ek Befalloingainan på Elfsborgs slott 1374. — Gift 
■sd Margaretha eller Märta Nilsdotter (Winge), som 
förut varit förlofvad med Bengt Gylta oeh lefde enka 
1576; dotter srf Riks-Rådet Nils Olofsson (Winge), 
ull Skofteby, som mistade Ii f ve t 1529 för delaktighet 
i Mäns Bryn tessons uppror, samt Ingjerd Lake (N:o 
i3), i hennes 2:a gifte. 
Dotter: 

Deretkea. Gift med Germund Pedarsson, till 
Skofteby. 

Tab. 16. 

Jtns (son af Andera, Tab. 4). — Gift. men med 
kfflkea ir ej känd t. Söner: 
Nils. Se Tab. 17. 
Gudmund. < — Gift med 
Håkansson. 

Bengt. Se Tab. 19. Karin; dotter af Johan Tab. 17. 

Nils (son af Jöns, Tab. 16). — Gift med Elin 
på G råby; dotter af Sven Nilsson och Helga Ehren- 
gielesdotter Foot. 
Söner: 

Jöns; Slotts-Öfverste i Calmar 1533; Fogat derst 
1535 — 37; Befallningsman i Calmare ltiti och på 
Öland 1538; Kom s.S. ifrån denna sin beställning; 
Var 1642 Fogde på Öland; Ihjälslogs s. å. af Däc- 
kens anhang. 

Sven. Se Tab. 18. 

EhrengisU. 

Tab. 18. 

Sven (son af Nils, Tab. 17), till Graby i Öster- 
göthland. — Gift l:o med Christina Brynjelsdotter ; 
— 2:o med Ingrid Bagge, i hennes l:a gifte; dotter 
af Ofversten Halsten Månsson Bagge (af Bergs, N:o 
118), till Ber ga och Skällesnäs samt oragift l:o med 
Olof Gustafsson (Stjernbjelke), till Forsnäs, oeh 2:o 
med Amiralen Nils Joensson Broms (N:o 161), till 
Lija, i hans l:a gifte. 
Dotter: 

Helga. Gift med Ståthållaren Tönne Olofsson 
Lille (Wildeman, N:o 89), till Tjusterby, Lappträsk 
och Näs, i hans l:a gifte. 

Tab. 19. 

Bengt (son af Jöns, Tab. 16), till Forssa. —Gift 
med Marina; dotter af Greger Andersson. 
Barn: 

Ingeborg. Gift med Lars l\demansson (af Hjorto- 
Slugten eller Ulfsparre, N:o 112), till Forssa, i hans 
2:a gifte. 

Greger. — Gift med sin systers stjufdotter, Inge- 
borg LarsdoUer; dotter af Lars Tidemansson (af 
Hjortö-Slägten eller Ulfsparre, Nio 112), till Forssa, 
med hans l.-a fru, Kjerstin Pedersdotter. Adel. ätten Smittenhjelm, N:o 970, f. leirie Ter Snitte», Nebll. SmlttenijtJinj Här- 
tisaaiade af en adel. ätt i Brabant, som i vapnet 
fode ea tistelblomma med bokstäfverna C. T. S. 
toofver. och hade hans förfäder, i anseende till re- 
^onsförmljelsen noder Hertigens af Alba styrelse, 
»Ut år 1569 flykta ifrån Brabant, der de ?oro be- suttna; Först Köpman i Frankrike; Sedan, 1664, 
Kongl. Svensk Kommissarie derst.; Adlad 1680 "/„ 
(introd. s. å. under N:o 970). Om han var gift 
eller hade barn, är icke kändt, hvarföre ätten för 
längesedan är ansedd vara utgången. Digitized by VjOOQIC 16 8NACK Adel. ätten Snack, N:o 1132, f. Tab. 1. 

Peter Schoaek, Nobil. Snack (son af Olof Peders- 
ton Schnack, te adel. ätteu Sneckenberg, N:o 843, 
Tab. 1), f. 1532% i Nyköping; Skrifvare ho* Landt- 
räntmästaren Joh. Sparfelt i S tett in 1647 och hot 
Proviant-Förvaltaren Henr. Strålraan i Driesen i Marek- 
Branden burg 1649; £. o. Kanslist i Kong). Kansliet 
1651 ; Drottning Christinas Hofkontrollör 1653 och 
hennes Kassör lÖf»4 ; Kanslist i Bergs-kollegium 1656; 
Advokat-Fiskal derst. 1661; Sekreterare i sedermera 
Kammar-archivet 1667; Assessor i Kammar-revisionen 
1668; Direktor derst. 1683; Adlad 1688 \ (introd. 
1689 under N:o 1132); Kainmar-Råd s. å.; Landa- 
höfding p& Gottland 1710; Afsked 1711, men skulle 
dock med Landshöfdings namn vara uti direktionerna 
i Kammar-kollegium och Stats -kontoret; t 1713 l1 / 7 
i Stockholm och slöt sjelf sin adel. ätt samt begraf- 
ven i Jacobs kyrka, der hans vapen uppsattes. Han 
skickades 1653 i Mars till Strömsholm, Ultuna och 
Åland, för att återkalla bortskänkta gods under kungs- 
gårdarne derstädes; anlade 1708 Malingsbo bruks- 
och kapellkyrka i Westmanland; blef 1710 i Juni 
mSnad blind; eftcrlemnadc slutligen sin lefnadsfor- 
teckning i handskrift. — Gift l:o 1655 % på Nos 
i Jumkils socken med Christina Gettrinia, f. 1628 i 
Upsala, t 1668 % i Stockholm i barnsäng och be- 
grafven i Jacobs kyrka; dotter af Professoren M:r 
Martinus Erici Gestrinius i Upsala och Elisabeth 
■ Olofsdotter tamt syster till Majoren Jacob Gestrin, 
Nobil. Leijonsvärd, N:o 924: — 2:o 1670 **/, i 
Stockholm med Anna von Wullen, f. derst. 1653 '%, 
t 1688 */, i barnsäng; dotter af Kongl. Lifmedikos 
Doktor Johao ron Wullen (af en adel. slägt i gref- 
skapet Marek), med Anna Trotsig: — 3:o 1698 *V, , 
med Magdalena Hansson, i hennes 2:a gifte, f 1705 
3 / 5 ; dotter af Råd- och Handelsmannen i Stockholm 
Eric Hansson och Brita Pehrsdotter Nyman samt 
enka efter Biskopen i Wiborg D:r Petrns Bing: — 
4:o 1706 '% med Maria Leijtl, också i hennes 2:a 
gifte, f. 1657, t 1740 V, n i Stockholm och begrafven 
i S:t Nioolai kyrka i Leijelska grafven, hos sin l:a 
man; dotter af Handlanden i nämnde stad, Bruks- 
patronen på Elfkarleby och Härnäs, Jacob Leijel och 
hans 2:a hustru, Barbara Martha Dress, samt syster 
till Brukspatronen Adam Leijel, Natural. Leijel, N:o 
1533, och enka 1687 efter Handelsmannen i Stock- 
holm och Brukspatronen på Hammarby Sven Björns- 
son Möhlman, hvars ton med henne var Brukspa- 
tronen Jacob Möhlman, Nobil. Möhlman, Nk> 1663. 
Barn: 

1. Olof, f. 1656 "/, i Stockholm; Hofjunkare 
hot Franska Ambassadören 1682; t ogift 1684 "/, 
i Paris. Han åtföljde 1676 Svenska Ambassaden 
till fredstraktaten i Nimwegen; återkom 1670 till 
Stockholm, men begaf sig 1679 med Ambassadören 
Grefve Nils Bjelke till Frankrike. 

1. Mårten, f. 1657; Bergmästare; * 1687. Se 
Tab. 2. 1. Carl, f. 1659 'V, i Stockholm, * derst. 1662 
*'/, och begrafven i Jacobs kyrka. 

1. Brita, f. 1660 M / T i Stockholm, * derst. s. å. 
24 /f och begrafven i Jacob. 

1. Peter, f. 1661 ",', i Stockholm, f derst. 1663 
V T och begrafven i Jacob. 

1. Maria Eliaabeth, f. 1662 '/ 10 i Stockholm, * 
derst. 1663 M /, och begrafven i Jacob. 

1. Margaretha, f. 1663 l4 /, i Stockholm, + 1751. 
Gift 1682 2 */ 1t i nämnde stad med Kammar-Rådet 
Johan Wasseniui, Nobil. Lager marek, N:o 1141, f. 
1653, t 1722. 

1. Carl, f. 1665 *% i Stockholm, * dertt. 1669 
*% och begrafven i Jacob. 

1. Eric, t 1667 ♦/, i Stockholm; Volontär vid 
Tytka Lif-reg:tet till fot i Landskrona 1683; Kor- 
poral derst. 1684; Förare 1685; Fänrik vid General 
Mellins reg:te i S tet Un 1687; Löjtnant 1688 vid 
Grefve Nils Bjelkea reg:te, som gick till Holland; 
Slutligen Öfverste i Kejserl. tjentt; Lefde 1704, då 
han om sommaren besökte sin fader i Stockholm, 
men dog ogift före honom. 

1. Gustaf, f. 1668 '% i Stockholm, t derst a. 
L ,T /j och begrafven i Jacob. 

2. Anna, f. 1671 37 /, i Stockholm, + derst. 1702 
*% efter barnsäng. Gift 1686 '% i samma stad 
med Sekreteraren Hane Pahl, Nobil. Pakl, N:o 1163, 
i hans l:a gifte, + 1708. 

2. Johan, f. 1674 13 /, i Stockholm; Volontär vid 
Lifgardet 1694; t ogift 1695 «% och begrafven i 
Jacobs kyrka, der kant vapen varit att se. 

2. Brigitta, f. 1676 «/ 4 i Stockholm, f derat. 
1677 % och begrafven i Jacob. 

2. Peter, f. 1678 2 V, i Stockholm, * derst. 1681 
*/ 2 och begrafven i Jacob. 

2. Marcus, f. 1679 •/„ i Stockholm, t derst. 
1681 3 % och begrafven i Jacob. 

2. Sigrid, f. 1682 */ § i Stockholm, t 1709 *% 
i Riga. Gift 1702 M /, i förutn. stad med General- 
Krigskommissarien Peter Paliche, Nobil. von Ehrcn- 
heim, N:o 1749, B, i hans 2* gifte, t 1710. 

2. Peter, f. 1687 '/„ i Stockholm, t dertt 1694 
al / ia och begrafven i Jacob. 

3. En Son, Dödfödd 1699 »/„ i Stockholm. 

Tab. 2. 

Mårten (son af Peter Schnack, Nobil. Snack, Tab. 
1), f. 1657 % i Upsala, under det föräldrarne dit- 
flyttat för pestilentian ; Bergmästare i Södermanlands, 
Östergöthlands och Smålands bergslager; t 1687 % 
i Stockholm. — Gift 1686 3 % i Norrköping med 
Maria Reenstfcrna, t 1720 ; dotter af Kommissarien 
Jacob Momma, Nobil. Reenstjerna, N:o 818, och 
Elisabeth Kock, som kallade sig Cronström. 
Dotter: 

Charlotta, t. 1688 V, i Stockholm, posthuma. 
Gift med Borgmästaren i Norrköping Jacob Ekebom, 
t 1685, t 1758 %. Digitized by VjOOQIC SNECKENBERG. 17 Adel- Ätten Sneckenberg, N:o 843, f. Tab. 1. 

Oltf PedcrtMa Schnack, f. i staden Snackenburg 
\ Flandern; Inkom till Sverige och blef slutligen 
Bergmästare i Nyköping. — Gift på 1620-talet med 
BrupUa Hemmingsdotter. 
Söner: 

Jacob Schnack, NobU. Sneckenberg, f. 1625, f 
1497. Se Tab. 2. 

Peter Schnack. NobU. Snack, f. 1632, f 1713. 
Se adel. ätten Snack, Tab. 1. 

Eric Schnack, NobU. Sneckenberg, f. 1634, f 
1695. Se adel. ätten Sneckenberg, N:o 1066. 

Tab. 2. 

Jacnn Schnack, Nobil. Sneckenberg (son af Olof 
PeéerasoB Schnack, Tab. 1), till Fnllerö i Wcstman- 
kai; f. 1625 M / 7 ; Revisions-Sekreterare; Sist Kongl. 
JUatmåvUre; Adlad 1073 M / 4 (introd. 1675 under 
Sva 843); t 1697. — Gift 1653 «/ 10 med Carin 
EricsdoUer. i 1696; dotter af Aaseasoreu i Götha 
Hofrilt Eric Larsson. 
Barn: 

Catharina, f. 1653 •/,, + 1730 *%. Gift på 
1670-talet med Krigs-Rådet Georg Wallruwe. NobU. 
Walirawt, N:o 1194, till LöfsUd, f 164 1, f 1714. 

Brita, f. 1654 *%. Gift med Bergmästaren vid 
Ssiberget Johan Pehrsson Köhn. 

Kjentin, f. 1655 »,' IOf + a. å. «/„. 

Anna Maria, t 1657 »/„, + 1660 *•/.. 

Eric, f. 1659 V„ + 1660 »V,. 

Johan, t 1660; Kornett; t 1699. Se Tab. 3. 

Amma Maria, f. 1662 •/«. Gift på 1670-Ulet 
bk4 Ofver-Kommissarien Magnu» Gaveliut, NobU. 
UgercranU, N:o 1011, + 1693. 

Christina, f. 1665 *%. Gift 1681 */„ med Vice 
Presidenten Stsso» Ruuth, N:o 690, C 1656, + 1704. 

JoroA, f. 1666; Regements kvartermästare; f 
1700. Se Tab. 14. 

Peter, t 1668 9 „ + 1671. 

Tab. 3. 

Maa (son af Jacob Schnack, Nobil. Sneckenberg, 
Tab. 2), Ull Westlaoda (nu Westlandaholm) i V. Sked vi 
••eken och Westmanland ; f. 1660 "/,; Kornett vid 
Akb/anan; t 1699 %. — Gift 1683 med Märta 
Ufiing, l på 1650-talet; dotter af Assessoren Johan 
Löfhig, N:o 255, till Westlanda, Oppeberg, Store- 
rlrden och Holt, med Elisabeth An rep, N.o 236. 
Barn: 

Jacob, f. 1683 * V, ; Löjtnant vid Uplands reg:te; 
f ogift i Rysk fångenskap i Siberien, deri han kom 
f« Poitava 1709, då han äfven blef sårad. 

Johan, t 1684; Major; * 1766. Se Tab. 4. 

Catharina, t 1685 a, / 10 . Gift l:o med Eric 
Drpander: 2:o med Tullinspektören Johan Strandbom. 

Gustaf Reinhold, f. 1687; Kapten; t 1745. Se 
Tia. 5. 

Carl Adolph, f. 1688; Öfverste: + 1781. Se 
Tsk 6. 

Erk, l 1689; Sergeant vid Lifgardet; + ogift 
wåer Rysk fångenskap. 

Pehr, t 1690; Fänrik vid Wermlands reg: te; Kongl Lifdrabant 1722; Kapten; + 1759 barnlös. 
— Gift under fångenskap i Ryssland med en ofrälée. 

Märta, t. 1691, t s. å. 

Nils, f. 1692; Löjtnant; t 1711. Se Tab. 8. 

Märta, f. 1693, + s. å. 

Elisabeth, t 1694'/,. Gift 1724 med Löjtnanten 
Johan Omberg. 

Hans, f. 1696; Löjtnant; + 1773. Se Tab. 10. 

Göran, f. 1699 % + s. å. 2 %. 

Tab. 4. 

Johan (son af Johan, Tab. 3), f. 1684 I4 / 10 ; Ma- Gift 1716 */,, med Margaretha jor; + 1766 % 
Lassen. 

Döttrar: 
Märta Hedvig, f. 1718 %, f ogift 1747 '/„. 
Johanna Margaretha, f. 1719 V». Gift 1753 
n / 9 med (ej kändt). 

Tab. 5. 

Gustaf Reinhsld (eon af Johan, Tab. 3), f. 1687 
30 ,; Löjtnant vid Österbottens reg:te; Kaptens ka- 
raktär 1722; f 1745 s '/ 8 . Han blef 1710 fången 
vid Riga och förd till Moskva, derifråu han hem- 
kom 1721. — Gift under Ryska fångenskapen med 
Anna Catharina Lemeken; dotter af en Löjtnant. 
Barn: 

Märta, f. 1718 »/ + s. å. % 

Johan, f. 1719 , % ; Lefde utau tjenst och dos 
ogift 1740. 6 

Fredric, t 1720 'V,, t s. å. 

Gustaf Adolph, f. 1721 *%, f 8 . å. V a . 

Jacoé Reinhold, f. 1722 *>/ . 

il/drta Elisabeth, t. 1729 »/ n> f 1808 *%. Gift 
med Hof-Målaren, Professoren Eric Hallblad. 

Christina Margaretha, f. 1732 V 4 , t 1807 •/« 
ogift. 

(riM/a/ Reinhold, f. 1735; Öfver-Styrman i Hol- 
ländsk tjenst 

Tab. 6. 

Ctrl Adslpk (son af Johan, Tab. 3), f. 1688 %; 
Kommendör-Kapten; Riddare af Svärds-Orden; Öf- 
verste vid Amiralitetet; t 1781 %. — Gift 1725 
*/- med Christina Elisabeth Wernle. f. 1693 V,,, f 
1778 |4 / Ä ; dotter af Vice Amiralen Marcns Wernle, 
Nobil. Wernle, N:o 874, och Catharina von Roaen- 
felt, N:o 909. 

Barn: 

Marcus, f. 1726 «/„ + s. å. "/,. 

CaMartna Elisabeth, f, 1727. Gift 1768 V 7 med 
sin syssling, löjtnanten Gustaf Otto von Grooth, N:o 
1084, f. 1730, f 1770. 

Gustaf Reinhold, f. 1728; Kapten; t 1783. Se 
Tab. 7. 

Marcus Wolmar, f. 1730 M / 10 , + 1739 % 

/acoft, f. 1733; Under-Officer vid Amiralitetet; 
f ogift utrikes. 

David Reimer, t. 1735 M /, ; Under-Officer vid 
Amiralitetet; f ogift 1758 % 

3 Digitized by VjOOQIC 18 SNBCK*NBK&e. Tab. 7. 

Gustaf Reinbffld (son af Carl Adolph, Tab. 6), f. 
1728 ,2 / a ; Löjtnant vid Amiralitetet; Kapten; t 1783 
V e . — Gift 1763 med Catharina Berg; ddtter af en 
Radman. 
Son: 

Carl Adolph, f. 1764 »Z,; Fänrik vid Amiralitetet; 
Löjtnant derst. 1793; t troligen ogift. 

Tab. 8. 

Nils (son af Johan, Tab. 3), f. 1692 »•',; Kongl. 
Lifdrabant 1723; Löjtnant; + 1741%. — Gift 1715 
**' s med Christina Sophia von Feilitzen; dotter af 
Ofversten Mathins Fredric von Feilitzen, till Tirsen, 
med Anna Reutcrcrantz, N:o 449, samt faders faster 
till Majoren Johan von Feilitzen, Nobil. von Fei- 
litzen, N:o 2271. 
Barn: 

Johan Fredric, f. 1716 22 / 2 , + a. d. 

Andreas Gideon, f. 1719; Kapten. Se Tab. 9. 

Märta Euphrosyne, f. 1720 2 / n , t 1724 *»/,. 

Anna Charlotta, f. 1722 •/„ f 1725 »/,. 

Ml$ Edvard, f. 1723 a V 7 ; Volontär vid Ami- 
ralitetet; t pl örlogsflottan under Finska kriget på 
1740-talet. 

Gustaf Reinhold, f. 1724 2fl / fl . + 1725 »/„. 

Sophia Margaretha, f. 1725 %, + 1726 5 / n . 

Peter Samuel, f. 1726 2a / 12 , + 1727 »%. 

Benoi 07nc, f. 1729 l %; Volontär vid Artil- 
leriet; f ogift 1764 24 A. 

Carl Esbjörn, f. 1730 M / a , + s. å. % 

Magdalena Margaretha, f. 1735 2, / a . Gift 1758 
2 V,, med Hof-Qvartcrmästaren >4dam von Borring. 

Tab. 9. 

Andreas Gideon (son af Nils, Tab. 8), f. 1719 
14 / 8 ; Kapten. — Gift 1747 2 / 2 med sin faders syss- 
lings dotter, Anna Cecilia Pahl, f. 1724, f 1782 
*%; dotter af Kaptenen Johan Pahl, N:o 1163, och 
Sabina Christina Gyllenskog, N:o 1310. 
Son: 

Johan Niclas, f. 1747 2 %; Volontär vid Forti- 
fikationen; t 1762 9 /, r 

Tab. 10. 

Eaos (son af Johan, Tab. 3), f. 1696 "/ a ; Löjt- 
nant; t 1773 M / 7 . — Gift l:o 1727 % med Mar- 
garetha Planting-Gyllenbåga: — 2:o med Hedvig 
Ulrica Gyllenallon, f. 1716,^+ 1800 ,4 / s pa Carlsby 
vid Marissstad; dotter af Öfverste-Löjtnanten Arvid 
Philip Gyllenallon, N:o 185, till Medhamra, med 
Margaretha Reuter af Skälboö, N:o 158. 
Barn: 

2. Johan Philip, l 1736 '%, + 1737. 

2. Märta Hedvig, f. 1738 "/„ + 1754. 

2. Margaretha Lovisa, f. 1739 %, t 1740. 

2. Ingeborg Margaretha, f. 1740 ,3 / 10 . 

2. Gustaf Mauritz, f. 1741; Kapten; + 1S27. 
Se Tab. 11. 

2. Hans Jacob, f. 1743 2T / 1 , + a. å, 

2. i4do//>Ä JVedric, f. 1744 V, 5 Fänrik vid West- 
manlands reg:te; Slutligen Major och Riddare af 
Svärds-Orden; f ogift 1792 % pä M&nsegården i 
Keckestad. 

2. jlfarta CTfrtca, f. 1745 %. 2. Carottwa Charlotta, f. 1747 »/„ f 1818 »'„ 
ogift. 

2. CArwfcort Beata, f. »748 V 8 , f I780 4 /,. Gift 
s. &. med Löjtnanten och Handlanden Carl Gustaf 
Ehrenpohl, N.o 1871, i hans 2:a gifte, f. 1737, + 
1789. 

2. Johan Eric, f. 1749 •/„, t s. å. 

2. Arvid Peter, f. 1751; Kornett. Se Tab. 12. 

2. Carl Niclas, f. 1753. t s. å. 

2. firäa CaMariwi, f. 1754, + s. å. 

2. GöranJ. 1756; Löjtnant; f 1804. Se Tab. 13. 

Tab. 11. 

Gustaf MfttirHl (soo af Hans, Tab. 10), f. 1741 
9 / n ; Fänrik vid Kronprinsens regrte; Slutligen Kap- 
ten; f 1827 %. — Gift 1778 4 /,„ med Christina 
Juliana Berghman, f. 1760 9 / l0 , f 1819 '%; dotter 
af Hofrätts-Assessoren och Brukspatronen Carl Hen- 
ric Berghman, N:o 922, till Kläckeberga och Hnsaby, 
med hans l:a frn, Hedvig Christina von Castanie, 
N:o 1691. 
Barn: 

Hedvig UliHca, f. 1780 »A, * s. å. % 

Hedvig Carolina, f. 1781 *' T . 

Carl Gustaf, f. 1782 w / e . 

Ulrica Christina Eleonora, f. 1785 '•/,. Gift 
1818 !7 / n med Drängen Sven Jönsson från Näckarp. 

Adolph Fredric, f. 1786 2 %; Sergeant; f ogift 
1841 l0 / 4 . 

Gustaf va Charlotta, f. 1787 *%. 

Magnus Georg, f. 1790 21 / 6 . 

Tab. 12. 

Arvid Peter (son af Hans, Tab. 10), f. 1751 '%; 
Kornett. — Gift 1778 med en Insptktorsenka Boll- 
berg. 

Dotter: 

Hedvig Ulrica, f. 1779. .,. 

Tab. 13. 

Göran (son af Hans, Tab. 10), f. 1756 2 / n ; Vo- 
lontär vid Lifgardet; Slutligen Löjtnant; t 1804 
*% i Stockholm. — Gift 1782 med Enkan Catha- 
rina Hasselroth, + 1792 */, : — l':o 1794 2l / a med 
Maria Elisabeth Beckman. 
Barn: 

2. Hedvig Elisabeth, t 1794 22 / 9> f s. å. 2 %. 

2. Johan. 

Tab. 14. 

Jacob (son af Jacob Schnack, Nobil. Sneckeuberg, 
Tab. 2), till Fullerö; f. 16«6 w ; RegemenU-Qvar- 
terraästare vid Artilleriet; f 17U0 20/ n i Curland. 
— Gift 1695 27 / 2 med sin svägerskas kusin, Edla 
Regina KlöJ 'versköld, i hennes I:a gifte, f. 1679 •/„ 
f 1723 27 / 12 ; dotter af Kammar-Rådet Johan Klöf- 
versköld, N:o 579, och Gertrud Anrep, N;o 236, 
samt omgift 1711 med Artilleri-Tygmäataren Lars 
Adlerhjelm, N:o 732, i hans 1:a gifte. 
Dotter: 

Catharina Regina, f. 1697 ,8 /„ i Stockholm, t 
1722 M / 4 . Gift 1716 4 / n i Malmö med Kaptenen 
Gotthard Georg von Rehausen, N:o 1781, i hans l:a 
gifte,..f. 1689, + 1752. 

Ätten är troligen utgången. Digitized by VjOOQIC SKBCKBNtttÖLD. 19 AdeL ätten Sncckenberg, N:o 1066, f. Eric 8chnack, Nobil. Sneckenberg (son af Olof 
Ptseneon. Sehnaek, se adel. Sneckenberg, N:o 8 $3, 
Tib. 1), f. 1634 % i Nyköping; Antagen först i 
Drottning Christinas Kansli, 1647, sedermera Tid 
Gtaeral-Gavernenientet i Pomern; Barberare vid Lif- 
pjitt 1654; Tillika Konung Carl X Gustafs Bar- 
berare och Kammartjänare 1655; Barberare vid Sal- 
benet 1660; Bergmästare i Nora, Lindes, Grythytte, 
Csrbkoga och Lekebergs bergslager 1675; Adlad 1684 2 % (introd. 1686 under N.o 1066); f barnlös 
1695 2S /, och slöt således sjelf sin adel. Stt samt 
begrafven i Sala stads kyrka. Under anställningen 
vid Pomerska Gavernementet biträdde han mesta- 
dels Ofver-Proviantmästaren i Stettin; reste seden 
till Hamburg och lärde sig der Barberareyrket, hvar- 
efter han besåg åtskilliga orter i Tyskland. — Gift 
med Märta Christina Schmidt. Adel. ätten Stttckenfelt, N:o 553, f. Tab. 1. 

lengt Nilsson; Bonde på Klöfsta gård i Ösmo 
•ocken och Södertörn. — Gift på 1560-talet med 
aria NiUdotUr. 

Son: 
Lars Bengtsson, f. 1567 »%; Tullnär vid Stora 
Sjötallen i Stockholm 1604; * 1647 2 */.. — Gift 
1606 med Brita Daniel sdottcr, f. 1579 2 %; dotter 
tf Kyrkoherden i Wika i Dalarne Daniel Donielis, 
Caprimontanus (Svinhufvud i Westergöthland , N:o 
199), och hans första fru, Brita Nilsdotter. 

Barn: 

Brita Larsdottér, Nobil. Sneckenfelt; Adlad 1652 
M V på samma xåog som brodern Lars; I.efde enka 
1658. Gift 1«31 24 / 7 med Vice Presidenten Mårten 
Amatutimåion, Nobil. och Baron Leijonsköld, N:o 53, 
ull Elfkarleby, Wallhof, Spellinge, Iswoss och Dahl- 
borg, f. 1600, f 1656. 

Amma Larsdottér, Nobil. Sneckenfelt; Adlad 1652 
*' 4 , på samma gång som brodern Lars. Gift 1:0 
1634 med Geners! -Qvartennästaren Olof Hansson 
Smart, Nobil. Ömehu/vd, N:o 235, till Hel jo, f. 
1400 f 1644: 2a> 1652 " , med Hofkanslären Nils 
Nilsson, Nobil. och Adopt. Tungel, N:o 192, till Inga, 
Laadsberga och Näsby, i hans 2:a gifte, f. 1592, t 
1645. 

Lars Larsson, Nobil. Sneckenfelt. Se Tab. 2. Carin Larsdottér, Nobil Sneckenftlt; Adlad 1652 
*V ft , på samma gång som brodern Lars. Gift med 
Justitiae-Borgmästaren i Stockholm Johan Gerhard* 
Hesterman, Nobit. Lilljecrantz, N:o 480, till Löfotad 
och RocksUd, f. 1604, f 1653. 

Tab. 2. 

Lars Larsson* Nobil. Sneckenfelt (son af Lars 
Bengtsson, Tab. 1), till Snäckstavik i Södermanland 
samt Bjnrstad; f. i Stockholm; Sekreterare hos Riks- 
Kanslären Axel Oxenstjerna; Kommissions-Sekreterare 
vid fredstraktateu med Polackarne i Liibeck; Ad- 
lad 1652 24 / B , jemte sina systrar (introd. s. å. under 
N:o 553); f på 1660-talet och slöt sjelf sin adel. 
ätt. — Gift på 1650-talet med Margaretha Hart- 
man, i hennes l:a gifte, f 1688; dotter af Handels- 
mannen i Stockholm Lorentz Hartman och Catharina 
Böckman samt syster till Assessorer» Johan Hartman, 
Nobil Adlerhjelm, N:o 732, till Näshult och Hun- 
nerstad, och omgift 1<>65 med Holm- Amiralen och 
Amiralitets-Rådet Hans Clerck, den Äldre, Nobil. 
Clerck, N:o 433, till Näshult, Hunnerstad, Mörlunda, 
Wirmnrmäki och På vist, i hans 2:a gifte. 
Son: 

Johan, f. 1656 »V 8 i Stockholm, t derst. 1658 
2 V, och begrafven s. å. d. ,3 / e i Stockholms stor- 
kyrka, på samma gång som sin moders farmoder, 
Riks-Rådinnan Adler-Salvia. AdeL ätten Sneckensköld, N:o 798, f. Jacob Snack) Blef, för sina långliga, tappra och 
tr^gaa tjenster änder m i Uti en, af Drottning Christina 
brtifvad med några gods i Wi borgs län. 

Jacob Stack, Nobil. Sneckensköld) Ölver-lnspck- 
V* öfver Riks-Kanslärtrn Grefve Magn. Gabr. De la 
Gsrdies gods och bof; Adlad 1669 ■*/, (introd. 1680 
N» 798); Stats- och Kammar- Kommissarie i Liffland 1672; Hof : Råd 1674; Tillika Assistans-Råd 
i Liffland s. å.; Öfver-Kommissarie vid Liffländska 
Arméen 1677; Ekonomie-Ståthållare 1681 öfver de 
genom reduktionen i Liffland till kronan hemfallna 
godsen; Reduktions-Kommissarie i nämnde land. — 
Gift, men med hvilken och om han hade barn, är 
icke kändt, h vårföre ätten varit sedan långliga tider 
ansedd utgången. Digitized by VjOOQIC to VON SNOILSKY. Adel. ätten ¥011 Snoilsky, N:o 528, B, f. barn. Tab. 1. 

JehtD Snellskij Härstammade af en gammal adel. 
ätt ifrån Ungern; Lefde 1631 och var Professor i 
Heilbronn. 
Son: 

Gearg Snelbkl, Ntbll. ren Snellskjj Blef af Drott- 
ning Christina befordrad till Pomerskt Rid och En- 
voyé samt Resident i de fvra underkretsar ne; Adlad 
1651 '% (introd. 1652 under N:o 5:'8). - Gift 
med Anna Weiler; dotter af Riks-Guardien i Stock- 
holm, Assessoren i Bergs-amtet Hans Weiler och 
Brigitta Mårtensdotter. 
Barn: 

Anna Regina, I . . 

Susanna Margaretha, ) 

2Ä-J ** -■•■ 

Gustaf, f. 1645; Kammarherre; i 1695. Se 
Tab. 2. 

Georg Fredric, f. 1647; Hofkanslär; t 1705. 
Se Tab. 4. 

Maria Catharina, f barn. 

Wilhelm, f. 1651 »V»; Kapten; Skjuten ogift 
1676 M /„ under kriget i Skåne. 

Johan Ernst, f. 1652; Hofjuukare; i 1706. Se 
Tab. 5. 

Carl Emanuel, f. 1659; Öfver- Jägmästare. Se 
Tab. 7. 

Ludvig, f. 1662; Major vid Infanteriet; Skjuten 
1706 */, vid Fraueostadt och hade med sin fru en- 
dast tre barn, hvilka alla dogo späda. — Gift med 
Sophia Bildstein, i hennes l:a gifte; dotter af Bruks- 
patronen Carl Bildstein och Anna Wulf aamt syster 
till General-Majoren Carl Bildstein, Baron Bildstein, 
N:o 137. 

August, f. 1663; Major vid Westmanlands regrte ; 
Slagen ogift 1706 % vid Frauenstadt. 

Adolph, f. 1664; Öfverste; f 1728. Se Tab. 8. 

Tab. 2. 

Gustaf (son af Georg Sooilski, Nobil. von Snoil- 
sky, Tab. 1), till Sätra och Pitkola; f. 1646 »»/,. 
Ryttmästare vid Lif-reg:tet; Kammarherre; f 1695 
*>/,. — Gift l:o på 1670-talet med sin kusin och 
sin broders svägerska, Maria Euphrosyne von Beijer, 
f. 1657, t 1686; dotter af Öfver- Postdirektören och 
Hof-Rådet Johan Beijer, Nobil. von Beijer, N:o604, # 
till Lisma och Westberga, med Margaretha Weiler: 
— 2:o med Hoffröken Catharina von Bluhen, 

1. Gustaf, f. 1679; Major; f 1727. Se Tab. 3. 
1. Carl, f. på 1680-talet; Löjtnant vid Lifgardet ; 
t ogin 1702 i slsget vid Clissow. 
Fem Barn, ++ små. 

Tab. 3. 

Gustaf (son af Gustaf, Tab. 2), f. 1679 %,; 
Major vid Jönköpings reg:te; + 1727 *•/,. — Gift 
i början af 1700-talet med Wendela Margaretha' von 
Campenhausen, f. 1683 ", 8 , f 1733 % i Pernau; 
dotter af Öfversten Johan Herman von Campenhausen, 
Nobil. von Campenhausen, N:o 881, och Friherrinnan 
Agnet Margaretha GyldenhofT, N:o 84. Barn: 

Gustaf Adolph, till Skottorp i Skummcslöfs soc- 
ken och Halland; f. 17»6 3 /, ; Major vid Kron- 
prinsens reg: te; Öfverste afeked; Riddare af Svärds- 
Orden; + barnlös 1784 ,4 /,. — Gift 1753 »V, på 
Skottorp med Friherrinnan Wilhelmina Sophia Coijet, 
f. 1709, t 1776 på Skottorp; dotter af General-Ma- 
joren Frih. Gustaf Wilhelm Coijet, N:o 117, till 
Ljungby, Bengteboda och A rop, med Anna Hedvig 
Örnestedt, N:o 659. 

Adam Ludvig, f. 1707, f ung. 

Johan, Baron och Gre/ve Snoilsky, f. 1708, f 
1787. Se adel. ätten von Snoilsky och grefl. 
ätten Snoilsky, Tab. 1. 

Euphrosyne, f. 1710 */,. Gift med en Domprost 
i Dorpt. 

Georg Fredric, f. 1712 %; Kapten vid Kron- 
prinsens regrte; + ogift 1756. 

Tab. 4. 

tiearg Fredric (son af Georg Snoilaki, Nobil. von 
Snoilsky, Tab. 1). f. 1647 *V„; Envoyé i Regens- 
burg; Sedan Hofkanslär; t 1705 '/,. — Gift 1677 
M / l0 med sin kusin, Christina Maria von Beijer, f. 
1655 "/ 7 , f 1682 24 / 4 ; dotter af Öfver-Postdirek- 
tören och Hof-Rådet Johan Beijer, Nobil. von Beijer, 
N:o 604, till Lisma och Westberga, med Margaretha 
Weiler. 

Barn: 

Georg Fredric, + vid hemkomsten från sina ut- 
rikes resor. 

Anna Margaretha, f ogift. 

Johan Zacharias, t 1704 V,,. 

Tab. 5. 

Johan Ernst (son af Georg Snoilski, Nobil. von 
Snoilsky, Tab. 1), f. 1652 ",„; Hofjunkare hos 
Drottuing Ulrica Eleonora; t 1706 % och ligger, 
jemte sin fru och hennes 2:a man, begrafven i Röks 
kyrka i Ostergöthland. — Gift 1685 med sin kusin 
och sina bröders svägerska, Christina Regina von 
Beijer, i hennes l:a gifte, f. 16«? 4 >, , + 1719 '%; 
dotter af Ofver-Postdirektören och • ^f-Rådet Johan 
Beijer, Nobil. von Beijer, N:o 604, till Lisma och 
Westberga, med Margaretha Weiler samt om gift med 
Öfversten Carl Ludolph Lei jon sten, N:o 863. 
Barn: 

Eric Ernst, f. 1695; Assessor; i 1773. Se 
Tab. 6. 

Christina Charlotta, f. 1700, f 1770 »' 4 . Gift 
1719 med Hofjäginästaren Eric Gustaf Boije af 
Gennäs, N:o 16, f. 1699, t 1731. 

Johan Gustaf, i 

Fredric, 

Anna, 

Maria, ] 

Tab. 6. 

Eric Ernst (son af Johan Ernst, Tab. 5), f. 1695 
14 )0 ; Auditör vid Uplands reg:le; Häradshöfding; 
Assessor; + 1773 *7„. — Gift l:o med Mtdea Tun- 
derfelt, f. 1689, t 1727; dotter af Öfversten Gustaf 
Johan de Rodes, Nobil. Tunderfelt, N.o 933, och 
Lucia Sophia Tunderfelt: — 2:o på 1740-talet med +f barn. Digitized by VjOOQIC VON 3NOIL8KY. 21 Christina Maria von Gröninger, f. 1723 "/„, + 1796 
w / 4 ; dotter af Öfverste-Löjtnanten Casper Fredric 
tm Gröninger, N:o 742, till Trehörna, med hans 
la fru. Anna Margaretha Ribbing, N:o 15. 
Dotter: 
2. Christina Margaretha, t 1747 »/„ + 1829 
11 u P* Högbo eller Högbolyckan i Röks socken, 
dea sisU af adel. Ätten. Gift 1771 */, med Rvlt- 
mäaUren Pehr Benric von Gisler, N:o 1043, f. 1734, 
t 1799. 

Tab. 7. 

Carl Enaaael (son af Georg Snoilski, Nobil. von 
Saoilskj, Tab. 1), f. 1659 *V, ; Major; Öfver- Jäg- 
mästare i Wcstergöthland. — Gift l:o med Christina 
Stjtmho&k, f. Ifi44; dotter af Hof-Rådet Johan Olofs- 
no Dalkarl. Nobil. Sijernhöok, N:o 471, tillKifver- 
rtad, med Carin Appelbom, N:o 325: — 2:o med 
Agneta Hård af Segerstad, i hennes l:a gifte; dotter 
■f Öfver-Jägmästaren Eric Hård af Segerstad, N:o 
17. till Tabbetorp, Krabbelond, Moll unge och Söder- 
kola. med hans la fru, Anna Krabbe, samt oingift 
ated Majoren Börje Finkenbom. Barn: 

1. Christian Predric; Utan kand tjenst; Drunk- 
nade ogift 1703, jemte sin kusin, Jacob Stjernhöök, 
under resa ifråu Carlskrona till Stockholm. 

2. Christina Charlotta, f 1733 */„. Gift l:o 
1717 med Kaptenen Carl Magnus 8Uf versvård, N:o 
184. f. 1696, f 1719: 2: o på 1720-talet med Lands- 
sekreteraren i Elfsborgs län Samuel Perman, t på 
16^0-ialet, t 1743 och som var broder till Hans 
och Isaac Pennan, Nobil. Olivecrona, N:o 16 26. Tab. 8. 

Adtlph (son af Georg Snoilski, Nobil. von Snoil- 
sky, Tab. 1), f. 1664; Öfverste för Stockholms stads 
garnizon; f 1728 */ 4 . — Gift med sin kusins dotter, 
Catharina Margaretha Brenner, f. 1665, f 1735 5 / 10 ; 
dotter af Revisions-Sekreteraren Mårten Brenner, No- 
bi). Brenner, N:o 762, och Regina Elisabeth vou 
Beijer, N:o 604. 

Dotter: 
Anna Regina, f. 1708 31 / 8 , t 1717 %. ÅdeL ätten Y0n Snoilsky, N:o 528, A, f, och Grefl. ätten Snoilsky, 

N:o 133. Tab. 1. 

Mil Ytn Saoilskj, Birsi ack Grefve Saellsky 
(son af Gustaf von Snoilsky, se adel ätten ?on Snoil- 
sky, Tab. 3), f. 1708 '% i Riga; Page hos Ko- 
■aag Fredric I 1724; Konstapel vid Amiralitetet i 
Landskrona 1728; Tillika Jaglpage vid Kongl. Hof- 
ret; Var 1730-36 i Holländsk tjenst; Löjtnant vid 
Svenska Amiralitetet; Var 1744 Kapten; Tjenstgö- 
raade Kammarherre hos bemälte K inung 1745; Kom- 
axadör- Kapten vid Örlugsflottan 1749; Riddare af 
Svärds-Orden 1751; General- Adjutant 1756; Schout- 
bynacht 1765; Riks-Råd 1769; Kommendör af nyssn. 
Orden s. å. ; Friherre 1770 "/, och Grefve 1771 
"/ M (sonsönerna 1820, såsom Grefvar, introd. uoder 
N* 133); Nedlade Rådsrmbetet 1772; Uppflyttad 
1778 i d. v. Riddareklassen under N:o 528, A; t 
1787 '% i Carlskrona. Han kommenderades 1730 
på örlogsskeppet Verden, hvilket afgick till Algier 
■ed presenter och för att utlösa derstades i slafveri 
hållna Svenskar; nyttjades noder sin Holländska tjenst 
på den eskader, som kryssade emot de Marockanska 
sjöröfvaroe, hvarunder han bevistade fyra sjö affärer 
sant intagandet af kastellet Magador på Afrikanska 
kasten; var 1738 på örlogsskeppet Sverige, som skulle 
rå till Constantinopel, men natteu till den 25 Nov. 
förolyckades i Spanska sjön, dervid 150 personer om- 
kom no och de öfriga måste pl ett stycke af skep- 
pets eoa sida i irenne dygn, under nakenhet och 
kiager, uthärda ett grufligt väder; skickades 1740 
sf regeringen till England, for att derstades utfordra 
a*4e), tillhörande Sverige, och lyckades deri så väl, 
stt kan hemkom med 25,000 pund Sterling i silfver, 
fantom ersättning for tillskyndade kostnader; be- 
vistade slotligen, nnder Finska kriget, 1741 och föl- 
jande årens sjökampanjer, deribland aktionen vid 
nsrpo ström, aamt likaledes under 7-åriga Pomerska 
kriget flottans krigsoperationer, dervid flera vigtiga verk blefvo honom anförtrodda. — Gift l:o 1736 
M /„ med Maria Catharina Spalding, f. 1718 ,5 / ft , 
4- 1738 "/,; dotter af Kommendören Miohaél Spal- 
ding, N:o 910, och hans l:a fru, Sara von Löwen 
(Löwe), N:o 1739: — 2:o 1746 18 / 4 med Friherrinnan 
Charlotta Catharina von Psilander, f. 1713 M /„ f 
1771 a4 / t ; dotter af Amiralen och Presidenten Gustsf 
Psilander, Nobil. och Baron von Psilander, N:o 146, 
och Ingrid Lepin. 
Barn: 

1. Sara Margaretha, f. 1737 V 10 , + 1768 %. 
Gift 1762 V- med Majoren Conrad Wilhelm Anekar- 
crona, N:o 1965, till Runsa och Bosarp, i hans 1:a 
gifte. f. 1733, f 1809. 

2. Gustaf, f. 1752; Krigs-Råd; + 1818. Se 
Tab. 2. 

2. Charlotta Johanna, f. 1754 M / T , + 1792 "/,, 
på Fledingstorp i Wissefjerds socken och Calmare län. 
Gift 1772 w / 12 med sin syssling, Kammarherren 
Fredric Dalman, N:o 1718, till Fledingstorp, f. 1733, 
T 1806. 

Tab. 2. 

Gustaf (son af Johan von Snoilsky, Baron och 
Grefve Snoilsky, Tab. 1), f. 1752 %; Kapten vid 
Kronobergs reg:te; Krigs-Råds karaktär 1798; Leda- 
mot af Allmänna Magasins-Direktionen; Riddare af 
Nordstjerne-Orden 1815; f 1818 % — Gift 1781 
'Vt med sin syssling och sin sysslings dotter, (Fri- 
herrinnan) Johanna Sophia Psilander sköld, f. 1754 
9 A, + 1817 W / B i Stockholm; dotter af Amiralen 
och Amiraliteta-Rådet Nils Psilander, Nobil. (och 
Baron) Psilsndersköld, N:o 1911, A, och Brigitta 
Elisabeth Dalman, N:o 1718. 
Söner: 

Johan Georg, f. 1782%; Fänrik vid GötLa Garde 
1794; Afsked derifrånj £. o. Notarie i Svea Hof- 
rätt; t 1802 V|. Digitized by VjOOQIC 12 SODBK8TJERNA. Gustaf, f. 1786; Major; f 1844. Se Tab. 3. 
Nils, f 1792; Jnstitias-Råd; f 1860. Se Tab. 4. 
Fredric, f. 1792; Kammarherre; + 1842. Se 
Ta b. 5. 

Tab. 3. 

Gustaf (aon af Gnitaf, Tab. ?), f. 1786 %; Ka- 
dett vid Carlberg 1799; Under- Löjtuant vid Ami- 
ralitetet 1806; Löjtnant derst.; Kapten 1818; Chef 
for indelnings-kompaniet i Norra Halland; Major vid 
Örlogsflottan 1823; Riddare af Svärds-Orden 1820; 
Kapten vid Kongl. Maj: ta Flotta; Chef för matros- 
kompaniet i CsrUkrona; t 1844 %, i nämnde stad. 
— Gift I:o 1820 *% pft Hinsekind i Wernamo soc- 
ken och Småland med Ulrica Juliana Lodefrån Liff- 
land, i. 1793 *V I2 , + 1829'% i CarUkrona; dotter 
af Ofverste-Löjtnanten Carl Eric Lode från Lifflnnd, 
N:o 173, och Grefvinnan Albertina Amalia Lilljen- 
berg, N:o 101: — 2:o 1830%, med Fredrica Cöster , 
f. 1803; dotter af Kaptenen vid Örlogsflottan, Kon- 
salen Anders Cöster och Charlotta Maria Melander. 
Dotter: 

1. Sophia Albertina, f. 1822 "/,, f 1847 % 2 i 
Stockholm efter barnsäng. Gift derst. 1843 V,, med 
sin faders sysslin ga son, sedermera Laodshöfd ingen 
Grefve Gustaf Lagerbjelke, N:o 115, till Elfcjö, i 
hans ha gifte, f. 1817. 

Tab. 4. 

Nils (son af Gustaf, Tab. 2), f. tvilling 179:' % ; 
Student i Upsala; K. o. Kanslist i Justitiae-revisions- 
expeditionen 1809; E. o. Notarie i Svea Hofriiit a. 
å.; Kopist i nvsan. Expedition 1811; Kanslist vid 
Seraphimerordens-gillet 1812; Häradshöfdinge all- 
makt 1816; Kamtnarjunkare a. &.; Kanslist i förutn. 
Expedition 1818; Förste Riddarhns-Kanslist 1819; 
Protokolls-Sekreterare i Kongl. Maj:ts Kansli 1S2I; 
Härold vid Kongl. Svärds-Orden 1822; Assessor i 
förutn. Hofrätt 1823; Kammarherre a.å.; Ordförande 
i Nedre Borgrättcn 1820 — 36; T. f. Lagman i We- 
s ter bo t ten s lagsaga 1827; Riddare af Nords! jirne- 
Orden 1829; T. f. Landshöfd ing i Örebro läu 1831; 
Hofrätts-Rld i ofvann. Hofrätt s. å. ; Hofmarskalk 
1834; T. f. Joatitiie-Kanslir 1835; Justiti«-Råd I »36; Kommendör af förutn. Orden 1850; Afsked från 
Justitieerlds-embetet 1857; Kommendör med stora 
korset af nyssn. Orden 1858; f 1860 % i Stock- 
holm. — Gift 1840 '% på Sjöd i Holms socken 
och Upland med Friherrinnan Sigrid Fredrica Juli- 
ana Baner, f. 1813 '%,; Stats-Fru hos H. M. Drott- 
ningen (Desideria); f 1856 *% i Stockholm i chokra; 
dotter af Öfverste- Löjtnanten Frih. Johan Gustaf Ba- 
ner, N:o 22, till Sjöö, med Marianne Louise von 
Both. 

Son: 
Carl Johan Gustaf, f. 1811 %; Student i Upsala. 

Tab. 5. 

Fredric (son af Gustaf, Tab. 2), f. tvilling 1792 
%; Student i Upsala: E. o. Kanslist i Jostitiserevi- 
sions-expeditioneu 1809; B. o. Notarie i Svea Hof- 
rätt 8. i.: Vice Notarie derst.; Extra Ordinarie 
i Rikets Ständers Bank 1810; E. o. Kanslist i 
Kammarrätten 1812; Kanblist derst. 1815; Kain- 
marjonkare 1816; Kanslist i Banken 1819; Regi- 
»trätor i Kammarrätten 1820; Härold vid Kongl. 
Nordatjerne-Orden 1826; Bankokoro missarie s. å.; 
Kammarherre 1829; Riddare af Nordstjerne-Orden 
1836; f 1842 2 % i Stockholm. Han tjenstgjonlc 
nti det i Kammarrätteu tillförordnade Krigsrevisions- 
Departement, som skulle granska 1808 och 9 årens 
krigs-räkenskaper; anstäldes vid riksdagarue 1815 
och 1818, såsom Kanslist i Bank o- Utskottet, vid 
hvilken sednare riksdag han äfven satt för sin då 
varande ätt, adel. ätten von Snoilsky. — Gift 1829 
7 / 7 i Stockholm med Friherrinnan Beata Sophia Ce~ 
derström, f. 1804 %; dotter af Hofmarskalken Frih. 
Thure Gustaf Cederström, N:o 211, och Friherriunan 
Carolina Oderstrom. 
Barn: 

Johanna Carolina Antoinetta, f. 1830 1s / 6 . 

Gustaf Fredric, f. 1833%; Kadett vid Carlbcrg; 
Under-Löjtnant vid Skaraborgs regrte 1852; Löjtnant 
i Arméen 1858 och vid nämnda regtte 1859; Ge- 
nernlstabs-Ofticer; Riddare af Ryska S:t Annas-Or- 
dens 3:e klasa 1800; Ordon. -Officer hos H. M. Ko- 
nungen 1861. 

Mls Axel, f. 1836 18 /, ; Telegraf- Assistent i Ny- 
köping. Adel. ätten SodeilStjema, N:o 1398. Tab. 1. 

Jehan Sodeman, Ntifl. Sode^erna, f. 1660 a % 
i staden Loitz i Vor-Pomern, der fadern var Bor- 
gare; Först Arrcndator af sm te t Barth i Pomern: 
Sedan Amtmau i Frantcbnrg och Tribsees i samma 
Tyska provins; Adlad 1703 2 % (introd. 1706 under 
N:o 1398); Afsked frän Amtmanskapet 1703; + 1722 
,n /,j. Hau bringade sig upp till en ganska vacker 
förmögenhet och formerade rikets inkon eter i mänga 
delar samt förvärfvade sig det loford, att han var 
den bästa hushållare inom landet; hans efterkom- 
mande slutligen kallade sig uti Tyskland von Sodeu- 
stern. — Gift l:o 1680 27/ n med Margaretha Dransche, 
t 1688%: — 2:o 1690% med Maria Margaretha 
von Schewen, t 1744%,; dotter af Johan von Sche- 
wen och bana 2.» fru, Anna Veijth, tamt balfcystet till Herrarne von Schewen, Nobil. von Schewen, N:o 
1755. 

Barn: 

i. Johan Christian, f. 1681; Kapten; i 1733. 
Se Tab. 2. 

1. Henric Fredric, f. 1684; Kapten; t 1741. 
Se Tab. 10. 

1. Albertus, f. 1686 2 % ; Kapten; t ogift 1714 "%. 

2. Catharina Maria, f. 1692 *%. Gift l:o med 
Kaptenen Gustaf von Ehcr: 2:o 1738 % med Rytt- 
mästaren Christian von Schtoartzer, N:o 1/42, f. 1713. 

2. Bernhard, f. 1695; Lefde utantjenst; t 1728. 
Se Tab 12. 

2. Margaretha Regina, f. 1697 "/ 12 . Gift 1716 
*7 n med ain systers svåger, Majoren Abraham von 
River. Digitized by VjOOQIC 80DBN8TJERNA. 23 1 Carl Georg, f. 1699; Hof-BKd; t 1750. Se 
Tab. 13. 

2. Anna Klisabeth, f. 1700 14 /„. Gift 1720 a % 
med ett Landt-Råd, vid namn von Bulow. 

Tab. 2. 

Mu Christian (son af Johan Sodeman, No- 
bil. Sodenstjerea, Tab. I), f. 1681 "/„; Kapten vid 
Generalen Frih. Nils Gyllenstjernas reg.te; t 1733 
V|. — Gift med Maria von Brmuu. 
Barn: 

Johan Gustaf, f. 1708; Ryttmästare. Se Tab. 3. 

Carl, f. 1710 *V im + 1711 "/,. 

Margaretha, t 1711 ,<J / ia , + 1748 8 / l2 . Gift 
1730 med en Kammarherre von Usedom: 2: o med 
Gettäeb Ernst von Plåten, i hans 2:a gifte, som lefde 
iann 1779 och var farbroder till En af Rikets Her- 
rar, Fältmarskalken Philip Julios Bernhard von Plå- 
ten, NatnraL och Baron von Plåten, N:o 313. 

Christian, f. 1714 *%, + s. I. 

Maria Eleonora, f. 1715 %, + s. å. 

Charlotta Regina, f. 1716 *%, + s. a. 

Carl Frtdric, f. 1717; Lefde utan tjenst; + 1739. 
Se Tab. 9. 

Lovisa, t. 1718 *% t 1719 *>/„. 

Maria. f. 1720 %, + 1748 8 /„. Gift 1736 % 
ned Landt-Rldet, Kommendören af Wasa-Orden Bo- 
giskms von Usedom, till Cantzitz och Uddorff. 

Eleonora, f. 1722 *%, + s. ä. 

Regina Charlotta, f. 1724 *%. Gift 1741 *% 
med Alexander von Horn. 

Tab. 3. 

Jskaa Gustaf (son af Johan Christian, Tab. 2), 
f. 17«8 2T ',; Ryttmästare i Hessisk tjenst. — Gift l:o 
1733 *% med jtforta ^»m Scheffer: — 2:o med en 
«o« Broun. 
Barn: 

1. i/aria vinn*, f. 1734 M /„, + 1735 % . 

1. Christian Fredric, l 1737 ,8 / l0 ; Löjtnant i 
Hessisk tjenst; Kapten dcrst. 

1. Margaretha Regina, f. 1739 "/,. 

1. Maria Dorothea, f. 1740 % Gift 1764 % 
med Öfver-KonsistorialrSdet D:r Spalding i Berlin. 

1. Maria Charlotta, f. 1741 %, + 1742 •/„. 

1. JoJbm Fredric, f. 1742 V 12 . + s. 8. 

1. Carl Gustaf, f. 1744; Major; t 1815. Se 
Tab. 4. 

1. Car/ Bernhard, f. 1745 Ä / tft ; Löjtnant i Brauu- 
staweigisk tjenst; Drunknade ogift. 

1. CAwr/orto ylm/i/ia, f. 1748 *%, + 1753 %. 

I. Charlotta Wilhelmina, f. 1751 V 13 . Gift med 
RyttnuUtaren vid Blå Husarerna och Riddaren af 
Wasa-Orden Gustaf Ludvig Fredric von Olthof, f. 

1743 "/, och brorsson till Regerings-Rådet Justns 
OUhoff, Nobil. von Olthoff, N:o 1752. 

1. Bernhardina Elisabeth, f. 1751 7 / u , f s. å. 

2. Fyra Barn, om hvilka intet ar kändt. 

Tab. 4. 

Carl GuUf (son af Johan Gustaf, Tab. 3), f. 

1744 *%• Antagen i krigstjenst 1758; Förare vid 
Lövenfelsiska reg-tet 1759; Sergeant derst. 1760; 
Fiarik s. *.; Löjtnant 1771; Kapten vid Sprengt- 
portsks regttet; Riddare af Svärds-Orden 1782; Ma- 
jor; Afsked 1794; Postmästare i Nyköping 1807; 
attad därifrån 1809; t 1815 *7, i nämnde stad. 
— Gift 1767 */* med Grefvinnan Ursula Lovisa Johanna von Jahncke, f. 1748, i 1832 "/„ i Ny- 
köping; dotter af Grefre Christian von Jahneke. 
Barn: 

Charlotta Carolina Elisabeth, f. 1769 «/,, + 1773%. 

Christina Lovisa, f. 177(1. +. 

Johanna Gustafva, t 1773 »%, + 1859 «•/, i 
Nyköping ogift. 

Johanna Charlotta Wilhelmina Fredrica, f. 1774, 
f 1852 *%. Gift 1815 % i Upsala med Vice Pa- 
storen i Upsala domkyrkoförsaml., Theol. Kandidaten 
M:r Lorentz Gustaf Mittag. 

Carl, f. 1777 % + 1779 '%. 

Coro/iim, f. 1778 *>/„ ti,l a V I0 . 

ffenr/ca Fredrica, f. 1780 2 %, *. 

Carolina Fransiska. Gift 1816 % i Stockholm 
med Fabrikören Eric Liljeberg. 

Johan Wilhelm, f. 1781; Postinspektor; f 1841. 
Se Tab. 5. 

£Wc Md, f. 1785; Prost; f 1851. Se Tab. 8. 

Tab. 5. 

Johan Wilhelm (son af Carl Gustaf, Tab. 4), f. 
1783%; Fänrik vid Konungens reg:te 1793; Afsked 
1801; E. o. Kanslist i Öfver- Postdirektörens kansli 
1808; Postmästare i Nyköping 1809; Postinspektor 
i Norrköping 1824; f 1841 2 %. — Gift 1:o 1808 
1 % med Sophia Christina Elisabeth Pihlberg, f. 1784 
*%,, f 1825% i Norrköping efter barnsäng; dotter 
af Kyrkoherden Sven Fredric Pihlberg: — 2:0 1825 
M / u med Gustafva Carolina Welin, f 1851 u / 7 . 
Barn: 

1. Gustaf Fabian, f. 1809 % * 1816 % i 
Nyköping. 

1. Johanna Lovisa Sophia, t. 1811 *%, f. 

1. Johan Schering, f. 1812 M /„; Fabrikör i Norr- 
köping; f barnlös 1842 '%. — Gift 1837 »/, med 
Sara Helena örnborg, i hennes 2:a gifte, f 1855 
3 %, 70 är gammal; enka efter Handlanden S. P. 
Juhlin. 

1. Fredric Wilhelm, f. 1814 *%, f 1816 M /,. 

1. Maria Wilhelmina, f. 1816 *%, + s. å. »/ 1f . 

1. Constantia Dorothea Josephina, f. 1818, f 1859 
"/, på Söregård i Jemtland. Gift 1852 med Hä- 
radsskrifvaren Conslantin Stanislaus Leczinsky. 

1. Sophia Amalia Albertina, f. 1820. Gift 1855 
*% i Stockholm med Komministern i Bredernds, 
sedermera i Kylingareds och Tiflereds socknar af 
Skara stift. Claes Johan Ljungström, f. 1819. 

I. Elof, f. 1822; Postinspektor. Se Ta"b. 6. 

1. Robert Leonhard, f. 1823 %, + s. å. *%. 

1. Christina Elisabeth, f. 1825 *%. Gift 1856 
% med Komministern i Trosa, sedermera i Bdsbergs 
socken af Strengnäs stift (i Nerike), Olof Ldfdahl, t 
1801. 

2. Magnus Robert Wilhelm, f. 1826 a V T , t 1829 *%. 
2. Pehr Henning Wilhelm Leopold, f. 1828; Öfver- 

Jägare. Se Tab. 7. 

2. Jacob Wilhelm Leonhard, f. 1830 '%; Poat- 
sekreterare i Norrköping. 

2. Aurora Carolina Johanna, t 1832 1 %. 

2. i4npe/igue Wilhelmina, f. 1833 M / I|v i 1837 2 %. 

2. Emilia Augusta Lovisa, f. 1835 "/„, + 1857 
'%. Gift 1855 med Landtbrukarea C?«s/a/ ÄrWiu*. 

Tab. 6. 

Elef (son af Johan Wilhelm, Tab. 5), f. 1822 
,4 / 4 ; Postsekreterare i Norrköping; T. f. Postinspek- 
tor derst.; Postinspektor i Östersund 1860. — Gift 
1851 'V,, pa Björknäs i Upland med sin kusin, Digitized by VjOOQIC 24 80DBK8TJKENA. Charlotta Lovisa Henrietta Sodenstjerna , f. 1831; 
dotter af Prosten M:r Eric Arvid Sodenstjerna och 
Christina Charlotta Welin. 
Barn: 

Christina Lovisa, t. 1852 n / n i Norrköping. 

Eugens, f. 1856 *% i Norrköping. 

Axel, f. 1858 *V, i Norrköping. 

En Son, f. 1861 "/„ i Östersund. 

Tab. 7. 

Pehr lennlag Wilhelm Leeaeld (son af Johan 
Wilhelm. Tab. 5), f. 1828.. ! %; Elev vid Skogsinsti- 
tutet i Stockholm; T. f. Öfver- Jägare i Norrbottens 
lan 1862. — Gift med Nesta Thawenius. 
Son: 

Georg Hjalmar, + 18fi2 "/, på Skarberga i 
Wårdinge socken och Södermanland, nära fyra må- 
nader gammal. 

Tab. 8. 

Eric Arfld (son af Carl Gustaf, Tab. 4); Phil. 
Magister; Kyrkoherde i Jerlå*a i Upland; Prost; f 
1851 *% på Björknäs egendom. — Gift l:o 1816 
"7 3 i Stockholm med Margaretha Elisabeth Al stubbe 
(Stubbe), i hennes 2:a gifte, f. 1778 % f 18V7 
",' e : — 2:o 1828 *V |0 med Christina Charlotta Wc 
lin, f. 1804. 
Barn: 

2. Johanna Christina Adelaide, f. 1829 a %. Gift 
1853 2 % med Kyrkoherden i Loos försatnl. af Erke- 
stiftet (i Helsinglaud), Anden Adolph Tunellt,f. 1821. 

2. Charlotta Lovisa Henrietta, f. 1831. Gift 
1851 **/„ på Björknäs med sin kusin, Postinspek- 
toren Elof Sodenstjema, f. 1822. 

2. Carl Gustaf Arvid, f. 1833; Student i Upsala. 

Tab. 9. 

Ctrl Fredric (son af Johan Christian, Tab. 2), f. 
1717 l9 / T ; Lefde utan tjenst; i 1739 V I0 . — Gift 
1738 "7(0 med Maria von Essen. 
Son: 

Frans Gustaf, f. 1739 n / e ; Antagen i krigstjenst 
1757; Fänrik tid Löwenfelska reg: te t; Löjtnant vid 
sa ra ma eller sedermera Sprengtportska reg:tet 1760; 
Kaptens aftked 1769; f ogift. 

Tab. 10. 

■eiric Fredrlc (son af Johan Sodeman, Nobil. 
Sodenstjema, Tab. 1). f. 1684 ,9 /„; Kapten i Svensk 
tjenst; Afsked; +1741 ,6 / l0 . — Gift med sin stjuf- 
moders halfsyster, Barbara Eleonora von Schewen; 
dotter af Johan von Schewen och hans 3:e fru, Ca- 
tharina Maria Vorberger samt halfsyster och syster 
till Herraroe von Schewen, Nobil. von Schewen, N:o 
1755. 

Barn: 

Johan Carl, f. 1713 n / 2 , f ogift och utan tjenst 
1747 »/,. 

Maria Margaretha, f. 1716 "•/„ f 1751 ! %. 
Gift 1733 ,4 / 10 med en von M ellenlin. 

Sophia Charlotta, f. 1717 '%, f ogift. 

Ulrica Eleonora, f. 1718 V 10 , t ogift 1747 "/,. 

Fredric Wilhelm, f. 1721 ,8 / 4 , f ogift och tjenstlös. 

Bernhard Ludvig, f. 1726; Kapten. Se Tab. 11. 

Dorothea Elisabeth, f. 1729 '%. Gift l.o 1750 
med en Kapten von Segebaden: 2:o 1758 w / n med en Kapten (sedermera Öfverste-Löjtnant) von Norr- 
man vid Sprengtportska reg:tet. 

Tab. 11. 

Bernhard Ludvig (son af Henric Fredric, Tab. 10), 
f. 1726 "/,„; Kom i tjenst 1742; Fänrik i Sachsisk 
tjenst 1743; Löjtnant vid Drottningens Lif-reg:te i 
Stralsund 1747; Kapten derst. Under sin tjenst i 
Sachsen bevistade han fälttågen i Böhmen 1744 och 
i Schlesien, Böhmen och Sachsen 1745 samt fält- 
slagen vid Streigao och Krobelsdorff. — Gift l:o 
1700 med Maria Elisabeth Hagemeister: — 2: o med 
enkan efter en Kapten Gundlack. 
Söner: 

1. Fredric Wilhelm, f. 1761 % f s. å. 

1. Bernhard Ludvig, f. 1764 %. 

Tab. 12. 

Bernhard (son af Johan Sodeman, Nobil. Soden- 
stjema, Tab. 1), till Trönwiti i Pomern; f. 1695 
"V, Lcfde ulan tjenst; + 1728 *»/,. — Gift 1723 
13 „ med Maria Charlotta Taube, i hennes l:a gifte; 
dotter af Öfversten och Riddaren Berndt Otto Taube 
och hans l.a fru, Maria Kraft, samt orogift med 
Kammarherren Anders Gotifried Dahlstjerna, N:o 
1864, till Neii-Bauhoff, i hans l:a gifte. 
Barn: 

Maria Margaretha, f. 1724 ,1 /, . Gift med en 
von Krassow. 

Bernhard Ludvig, f. 1726 '%, f 1746 %. 

Sophia Charlotta, f. 1728 ,8 / la . Gift 1744 med 
en von Ueedom. 

Tab. 13. 

Carl Get rg (son af Johan Sodeman, Nobil. Soden- 
stjema, Tab. 11), f. 1699 w / 12 ; Svenskt Hof-Råd i 
Pomern; + 1750 ! % och begrafven i Prohn. — 
Gift 1728 V 2 med Eva von Cochenhausen. 
Barn: 

Bernhard Carl, f. 1729 ,a / 4 , + ogift och tjenat- 
lös 1753 %. 

Johan Abraham, f. 1731; Kapten; f 1794. Se 
Tab. 14. 

Augusta Margaretha Regina, f. 1734"/,, f 1754 
%• Gift med en Kapten von Norrman. 

Gotifried Wilhelm, f. 1735 % f 1752 4 / 4 . 

Maria Eva, f. 1739 |8 / s , + 1742 %. 

Christina Hedvig, t 1741 %, t 1764 »/„. Gift 
1754% med sin fasters mans kusin, Ernst Nicolaus 
von Schwartzer, N:o 1742, f. 1726. 

Tab. 14. 

Jehaa Atrakan (son af Carl Georg, Tab. 12), f. 
1731 '% på Carain i Vor-Pomern; Antagen i kriga- 
tjenst 1748; Fänrik vid Drottningens Lif-reg:te 1750; 
Löjtnant derst. 1759; Kapten 1772; Riddare af 
Svärds-Orden 1779; + 1794 "/„ på Buschen hagen. 
Han bevistade 7-åriga Pomerska kriget. — Gift 1771 
,7 /i med Fredrica Cathariaa von Bagewitz. 
Son: 

Carl Fredric, t 1776; Major. Se Tab. 15. 

Tab. 15. 

Carl Fredric (son af Johan Abraham, Tab. 14), 
f. 1776 "/,; Antagen till krigstjenst 1785; Fänrik 
1786; Löjtnant 1791; Löjtnant vid EngelbrechUka Digitized by VjOOQIC 80LENBLOMMA. 25 rertet 1799; Afsked derifrån 1804, med tillstånd 
att, såsom Löjtnant, i Arraéen qvarstå; Kapten derst. 
1806; Kapten vid Drottningens Lif-reg:te 1807; Re- 
gements-Qvartermistare derst. 1808; Major i Ar- 
méen 181 f; Krets-Hauptinan i Pomern; Riddare af Svärds-Orden 1815; Afsked nr krigstjensten s. å. — 
Gift 1809 '% med Philipina Henrietta von Norrman. 
Barn: 

Maria Fredrica Lovisa, f. 1813 2 % iFrantzburg. 

Carl Wilhelm Johan henne, f. 1814 8 /„. Adel. ätten von Soldan, N:o 1460, f. Tab. 1. 

Adam Stldan, f. på 1500-talet; Ju*titi«Borg- 
måstare i Nyenskantz. — #e Gift med Elisabeth von 
Rokr, f. 1586; dotter af Öfverste- Löjtnanten Georg 
ton Rohr, till Freijenstein, Weijenburg, Neuhausen, 
Dremnitz och Leddin, med hans l:a fru, Ludovica 
Eleonora Ton Chemnitz, samt syster oeh halfsyster 
Ull Herrarne von Rohr, Natural. von Rohr, N:o 807. 
Son: 

Gnataf Saldan j Borgmästare i Nyenskantz. 
Son: 

Thlel 8ttdan, f. i Nyenskantz; Kapteu vid Artil- 
leriet och Öfver-Hauptrasn på Ösel — Gift på 1660- 
takt med Christina M oback ifrån Örebro. 
Söner: 

Gustaf Soldan, Nobil von Soldan, f. 1668, + 
173». Se Tab. 2. 

PtUr Soldan, Nobil. Ridderstad, t 1671, f 1732. 
8e adel. ätten Ridderstad, Tab. 1. 

Tab. 2. 

Qfetaf Stldan, Nesll. van Saldan (son af Thiel 
Soldao, Tab. I), f. 1668 % i Arensburg på Ösel; 
Translator i Ryska språket vid General-guvernementet 
i Riga 1696 och vid Svenska Ambassaden till Moskwa 
1699; Krigskommissarie 1701; Öfver-Krigskommis- 
sarie 1712; Adlad s. å. ?%, jemte sina stjufsöner 
fiotrod. 1719 nnder N.o 1460); Translator vid Ryska 
ezpediiionerna, med Refereudarie-Sekreterare karak- 
tär, 1713; Afsked 1738 med Kansli-Råds namn; t 
1739 2 \ r Snsom Krigskommissarie borttog han ifrån 
fenden i OcL 1705 1500 Ryska oxar i Polen; be- 
vistade 1709, såsom Tolk, Kossackernas Sändebud 
Harodenskis audiens och samtal med Statssekreteraren 
Hermelin. — Gift 1:0 med Anna Maria von Wicke- den f i hennes 2:a gifte, + 1714; dotter af Landt- 
räntmästaren och Fortifikations-kassören i Riga Jo- 
han von Wickeden samt enka efter en Räntmästare 
Carling i nämnde stad : — 2:o med Catharina Beata 
Rigeman, också i hennes 2:a gifte, f 1763 på Walsta 
i Westinanland; dotter af Assessoren i Svea Hofrätt 
Palm eller Palamedes Rigeman och Sophia Christina 
Lilljestjerna, N:o 888, samt enka efter Kaptenen 
Reinhold Wilhelm von Mcck. 
Barn: 

2. Sophia Christina, t 1719 a %, f 1776 •/.. 
Gift 1734 2 % med sin moders kusin, Kammar-Rå- 
det Anders Gerhard Lilljestjerna, N:o 888, till Edö, 
f. 1705, f 1774. 

'2. Catharina Beata, f. 1720, + 1723. 

2. Maria Gustafva, f. 1722, f 1802 •/, på Fa- 
ger led i Nerike ogift och den sista af namnet. 

2. Catharina Beata, f. 1724. + 1782 n / ft . Gift 
1755 med Magnus Johan von Bromsen, N:o 932, f. 
1722, f 1778. 

2. Palm Gustaf, f. 1726. + s. å. - 

2. Fredrio Palm, f. 1728, f ung. 

Tab. 3. 

Carling) Räntmästare i Riga. — Gift med Anna 
Maria von Wickeden, i hennes l:a gifte, t 1714; 
dotter af Landträntmästaren och Portifikatiooskassö- 
ren i nämnde stad Johan von Wickeden samt om- 
gift med Kansli-Rådet Gustaf Soldan, Nobil. von Sol- 
daii. (Se Tab. 2). 
Söner: 

Johan Carling, Nobil. von Soldan. 

Christian Carling, Nobil. von Soldan. Båda dessa 
bröder blefvo, jemte stjuffadern Adlade 1712 "V,, 
men om dem är ej mera kändt, ej heller när von 
Soldanska ätten på svärdssidan utgick. Adel. ätten Solenblomma, N:o 507, f. JLr Mannes Olat Anthellua, Angernianuus, f. i 
Skelefteå i Ångermanland; Astronomias-Professor vid 
tpaala Akademi 1599; Kyrkoherde i Geflc och Prost 
offer Gestrikland 1604; t 1646. — Gift med Mar- 
$aretka AndersdotUr Grubb; dotter af Prosten och 
Kyrkoherden i Luleå M:r Andreas Petri Grubb och 
Christina Samuelsdotter samt faster till Assessoren 
<*fc Häradshöfd ingen Olof Samuelsson, Nobil. Wall en - 
»tjeraa, N:o 1034, till Ilännälä och Koperla. 
Son: 

Amétn JfaiMMi Anfallna, Nobil. Salenalnniina, 
tffl Altterhnlt oeh Östanbick; f. 1612 i Gefle; Stu- 
dent i UpaaJn; Jnr. ntr. Doetor; Eloqnentiae-Profes- sori Upsala 1645; Assessor i Svea Hofrätt 1648; 
Adlad 1650 '% (introd. s. å. under N:o 507); Til- 
lika Häradshöfding i Ulleråkers och Asunda härader 
i Upland löfiO; Kallas HofrättsRåd i nämnde Hof- 
rätt; f 1666 »/„ i Stockholm oeh begrafven i Helga 
Trefaldighetskyrkan i Upsala, der hans vapen, hvarå 
han namnes Hofrätts-Räd, uppsattes. Han tog vid 
adlandet namnet Solenblomma, såsom en Svensk öf- 
versättning af hans Grekiska namn Anthelius. — 
Gift på 1660-talet med Brita WallensUdt, f. 1626 
a / a , + 1698 *%; dotter af Biskopen i Strengnäs D:r 
Laurentius Olai Wallius och hans l:a hustru, Catha- 
rina Tidemansdotter, samt syster till Protokolls-Sekre- 

4 Digitized by VjOOQIC *e SOOP. tenren Olof Wallioj, Nobil. Wallenatedt, N:o 500, 
till Hultenberg. och halfsyster * ill Kongl. Rådet och 
Presidenten Lars Wallios, Nobil., Baron och Grefve 
Wallenstedt, N:o 40, till Segloraberg och Wall*. 
Barn: 
Lars, f. 1663 % i Stockholm, i derst. 1667 % 
och begrafven i Trefaldighetskyrkan i Upaala, der 
hans fapen och sorgefana uppsattes. Johan; Fänrik 1 675; f ogift. 

Samuel; Kanslist i Hofkanslärs-expeditionen af 
Kongl Kansliet 1680; + ogift. 

Catharina, pl Qvarnbo; t ogift. 

Margaretha, f ogift. 

När och ined hvilken ätten utgick på svärdssidan, 
är icke kändt. Adel. ätten Soop, N:o 10. Tab. 1. 

Harald Sttf» Var 1352—55 Under-Lagman i 
Wermland och egde gods derst 
Son: 

Oltf ■traldssen, i Latza; å Vnpn; Lefde 1396. 
Han bytte till sig Wepby, det Nils Mattsson seder- 
mera, år 1400, lillhandlade sig. 

Söner: 
Harald Olofsson. Se Tab. 2. 
Birger Olofsson, k Vapn; Lefde 1420. 

Tab. 2. 

Itrald Olafssen (son af Olof Haraldason, Tab. 1), 
å Vapn; Lefde 1410. 
Son: 

Sigge laraldssfjn, k Vapn; Lefde 1435. 
Söner: 

Jeppe eller Jacob Siggesson, k Vapn; Lefde 1450. 
Såsom hans son an föres hos några Genealoger Joan 
Jeipsson, hvilken fir 1 486 var Konung Hanses Kanslär 
och Prost i Dalby samt dog 1513, som Biskop i 
Ros kild, men han var af Danska adel. ätten Rafns- 
berg och förde ett vapen, som var aldeles olika med 
det Soopiaka, 

Ulf Siggesson. Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Ulf Siggesson (son af Sigge Haraldsson, Tab. 2), 
till Bankehöga; k Vapn; Lefde 1472. — Gift med 
Kjerstin Carlsdotter; dotter af Huradshöfdingen i 
Wifolka härad i Östergöthland, Väpnaren Carl Nils- 
son (Schack), till Norrby, som i vapnet förde en 
schacktafla. 
Barn: 

Knut Ulfsson. Se Tab. 4. 

Margaretha. Gift med Tideman Pehrsson i Le- 
dingstad, hvilkens dotter Kjerstin blef gift med Långe 
Björn, som var en bondeson. 

Tab. 4. 

Kant Ulfssei (son af Ulf Siggesson, Tab. 3), till 
Bankehöga samt Malmö i Qvillinge socken och Öster- 
göthland; k Vapn; Lefde 1490. — Gift 1:o med 
Brita Pedersdotter ; dotter af Peder Svensson, till 
Malmö, som i vapnet förde en rätt framåtseende ulf, 
och Märta, Björn Soops dotter, hvilken, likasom 
Krnmmeslägten, förde tre gäddetänder i vapnet: — 
2:o med Brita Haraldsdotter; dotter af Harald Ja- 
cobsson (Wädurhorn), till Brunsholm. Söner: 
1. Peder Kimtsson. Se Tab. 5. 
1. Ulf Knutsson. Se Tab. 7. 
I. Eric Knttisson. Se Tab. 9. 
1. Harald Knutsson; Riks-Rad och Amiral. Se 
Tab. 10. 

Tab. 5. 

Peder Knutssan (son af Knut Ulfsaon. Tab. 4), 
till Malmö; k Vapn. .Var 1526 ibland de rusttjenst- 
utgörande af Adeln i Östergöthland; bevistade 1527 
Westerås herremöte: satt 1529 i rätten öfver Nils 
Olofsson (Winge), Mins Bryntesson (Lilljehöök) och 
Thure Ericsson (Bjelke); förseglade slutligen 1544 
Westcrås Arfförening. — Gift med Kjerstin Jeppes- 
dotter (Rnd) i hennes 2:a gifte; dotter af Jeppe Pera- 
son (af de Danske Ruder, som hade tre rutor i vap- 
net) med Cecilia Spaak (Köksmästaren Bengt Spaaks 
dotter, med Ingeborg, Dan Ingemarssons dotter) samt 
enka efter Joan Bengtsson. 

Söner: 

Olof Pedersson, till Stora Kolltorp i Gerunis soc- 
ken och Skaraborgs län; Var 1557 Lagman i Werm- 
land. Han utgaf nämligen den 3 Mars nämnde Sr 
ett fastebref på Glumserids gård i Wäse socken. 

Eric Pedersson; Befallningsman pft Örebro. Se 
Tab. 6. 

Tab. 6. 

Erle Pederssen (son af Peder Knutsson, Tab. 5), 
till Malmö; Väpnare; Kallas 1562 Fogde pl Stock- 
holm; Legat till Ryssland 1569; Befallningsman på 
Örebro slott; + 1604 w 9 . Från honom lät Konung 
Gustaf I år 1556 vederkänna några gårdar i sak fall, 
för det han, enligt Matts Dalkarls angifvelse, skall 
hafva förderfvat några hödrossar och säd vid Ströms- 
holms kungsgård, men hvilka gårdar han 1562, ge- 
nom Konung Eric XIV:s Nämds Dom, återfick, sedan 
det befunnits att Matts Dalkarl ljugit, derför han 
blef straffad; förseglade bland Adeln 1560 Konung 
Gustaf I:a Testamente och 1561 Ständernas Bevill- 
ning samt bevistade slutligen 1569 Stockholms Kassa- 
tions-herredag. — Gift med Anna Carlsdotter, i hennea 
2:a gifte; dotter af Carl Bengtsson (Månesköld af 
Seglinge, N:o 62), till Seglinge och Karlösa, med 
hans 1:a fru, Märta Thomasdotter, af Gamla Böllja- 
ätten, samt enka efter Olof Ericsson, till Wäsby, af 
Tomptaslägten. 

Döttrar: 
Märta Ericsdotter, f 1604 '%. Gift med Ami- 
ralen Johan Bagge af Boo, N:o U'2, till Siggestad 
och Boo, i bana 1:a gifte, f. 1558, f 1636. Digitized by VjOOQIC 80QP. 27 Brita KricsdoUer. Gift med Ryttmästaren Bengt 
Slam (N:o 97). till Malmö, Högsrum, Baokeberg, 
Finsjö, Johult, Torp och Ramshult, t 1593. 

Kjersän, + 1622 och ligger, jemte sin man, be- 
grafven i Wadsbro kyrka i Södermanland, der deras 
grafsten med påskrift lades. Gift på 1580-talet med 
General- Fältqvartermästaren Johannes eller Han» Stu- 
art (Na> 86), till Hedenlands, Rookelstad, Lida och 
Kkeskog. t 1618. 

Kltsmbeth Ericsdotter, f i början af 1600-talet. 
Gift med sin systers svåger, Ståthållaren Jacob Bagge 
af Boo, N:o 122, den Yngre, till Boo och Wäsby, i 
hans l*.a gifte. Döttrar: 

Brita Ericsdotter, till Blekhem i Törnefalls soc- 
ken och Calmsre län. Gift med Lars Andersson i 
Nyköping och blef således mormor till, bland andra 
Riks- Rådet Frih. Johan Skytte af Duderhoff, N:o 8. 

Bengta Ericsdotter. Gift med Eric Knutsson. 

Tab. 10. 

Harald Knatestn (son af Knut Ulfsson, Tab. 4), 
till Stora Bjurom i K I ef v a socken och Westergötb- 
land samt Frötana i Rasbo socken och Uplsnd, hvil- 
ket sednare han ärfde efter sin moster Ingeborg Pe- 
dersdotters söner, Carl och Bengt Larssöner; Var 
1480 Riddare och Svea Rikes Råd ooh 1490 Amiral. 
Han uppräknas 1526 ibland de rnsttjenst-utgörande 
af Adeln i Westergöthland med fyra hästar, och 1527 
ibland dem, som voro närvarande på Westerås her- 
remöte. — Gift med Carin /lansdotter, i hennes 2:a 
gifte; dotter af Riddaren, Riks* Rådet och Lagman- 
nen i Nerike Hans Åkesson (Tott), till Bjurum ooh 
Frötuna, med Kjerstin Ericsdotter (Gyllenstjerna, N:o 
3} samt enka efter Amuud Jönsson Ulfsax (N:o 107), 
till Hårdinge och Björnö, och gift 3:e gången med 
Olof Pedersson (Örnefot), till Warletorp och Bjurum, 
som lefde 1560. 

Barn: 

Märta Haraldsdotter. Gift med Slottslofven och 
Hofmarskalken Eric Gösiafsson (Roos af Hjelmsäter, 
N:o 51), till Hjelmsäter och Korpegården, som lefde 
1561. 

Knut Haraldsson; Ståthållare. Se Tab. II. 

Åke Haraldsson; Riks-Råd. Se Tab. 12. 

Brita Haraldsdotter, Gift med Broder Ericsson 
(Bulz eller Store), till Rijsa, som förde i vapnet en 
hvit Sparre med tre hvita stjcrnor i blått falt och 
1569 var Legat till Ryssland. Tab. 9. 

Erk Iioissstt (son af Knut Ulfsson, Tab. 4), till 
Vslmö; å Vapn; Lefde 1550. — Gift med Märta 
eller Maria PedtrsdotUr Skytte; dotter af Peder 
Jeppeason Skylta, af gamla Skyttesligten. Tab. 11. 

Knät iaraldssen (son af Harald n Knutsson, Tab. 
10), till Frötuna samt Aspenäs i Wåhla socken och 
Westmanland ; Kammarjunkare hos Konung Eric XIV; 
Slagen till Riddare 1561, vid bemälte Konungs krö- 
ning; Legat till Ständerna i Norrige 1563; Höfvids- 
man för Krigsfolket i Norrland s. å.; Ståthållare i 
Jemtlsnd och Herjeådalen samt en stor del af Nor- 
rige 1564; Afsatt s. &.; t på 1560-talet. Han för- 
seglade iblsnd Adeln 1544 Westerås Arfförening, 
1560 Konung Gustaf I:s Testamente och 1561 Stän- 
dernas Bevillning; inföll, såsom Krigshöfvidsmau, i 
Norrige 1563 och intog Jemtland och Herjeådalen, 
men råkade året derpå i Konungens onåd och blef 
der fö re afsatt. — Gift 1:0 med Ingrid TkuresdoUer; 
dotter af Riddaren och Riks Rådet Thure Ericsson 
(Bjelke af Åkerö, N:o 8), till Benhammar och Räf- 
velstad, med Brita Bengsdotter (Lillje, af Greger 
Mattssons ätt, N.o 6), i hennes 2: a gifte: — 2:o 
med Anna Arvidsdotter Trolls, i hennes 1:a gifte, 
och som 1551 fick vid arfskiftet efter sina föräldrar 
Aspenäs, tillika med 127 hemman, 3 mjölqvsmar 
och Riddaretomten i Upsala, och efter hvilken hölls 
arfskifte den 20 Ang. 1608; dotter af Riddaren, Riks- 
Rådet och Amiralen Arvid Joachimsson Trolle (N:o 
36), till Engsö och Aspenäs, med Hillevi Knutsdotter 
(Sparre, N:o 7) samt omgift 1569 med Häradshöf- 
dingen Lage Axelsson Posse (N:o 14), till Engsö, 
Aspenäs, Näs, Frötuna, Maltorp och Ed, i hans 2* 
gifte. Digitized by VjOOQIC 28 SOOP. Barn: 
1 Harald Knutsson, t ogift och tjenstlös 1505. 
1. Thure Knuisson, 2. Baiu Knuisson, 
2. Bengt Knutston, 
2. Carin Knutsdotter, ■f-f unga. Tab. 12. 

Åke laraldssen (ton af Harald Knntason, Tab. 
10), till Stora Bjurum; Slagen till Riddare 1588; 
Ståthållare i Östergöthland. Han gages redan Hr 1570 
blifvit Svea Rikes Råd, men återfinnes icke ntijåds- 
längden, samt förestod 1571 Hertig Magni af Öster- 
götbiand furstendöme — Gift på 1550-talet med 
Brita Posse, som, sittande på sin moders sang, dog 
af glädje, då bon fick underrättelse om sin sons, 
Hans Åkessons hemkomst ifrån främmande land; 
dotter af Riks-Rådet Axel Nilsson Posse (N:o 14), 
till Sätenas, Gammelstorp, Thnn och Hellekis, med 
hans 2:a fru, Anna Axelsdotter, af Winstorpa-slägten. 
Barn: 

Hans Åkesson, f. 1552; Riks-Råd; t 1619. Se 
Tab. 13. 

Carin Åkssdotter, f. 1554 "/„ f 1594. Gift med 
Riks-Rådet och Lagmannen Eric Abrahamsson Leijow 
hufvud (N:o 26), till Ekeberg, Ådö, Lagmansholm 
och Hjelmarsberg, i hans l:a gifte, f. 1551, f 1616. 

Axel Åkesson, f. 1555; Hofmäslare. Se Tab. 30. 

Eric Åkesson, f. 1557; Lcfde utan tjenst; f 1638. 
Se Tab. 31. 

Lars Åkesson, f. 1559; Lefde utan tjenst; t 1607. 
Se Tab. 33. 

Åke Åkesson, f. 1564; Häradshöfding. Se Tab. 34. 

Anna Åkesdotter. 

Tab. 13. 

lans Åkessen (son af Åke Haraldsson, Tab. 12), 
till Stora Bjurum samt Mälsåker i Ytter-Sela socken 
och Södermanland, hvilket scdnare han aren 1008 
och 1610 tillbytte sig; f. 1552 "V,; Var 1590 Ko- 
nung Johan III:s Hofinarskalk; Häradshöfding i Trögds 
härad i Upland 1595; Slottalofven på Elfsborg och 
Gullberg 1598; Ledamot i Öfv er- Ratten i Jönköping 
1599; Ståthållare på Skaraborg och öfver dess län 
1606; Kommissarie vid mötet med Ryssarne på grän- 
sen vid Systerbäck 1608; Riks-Rad 1609; Kammar- 
Råd s. å ; Ståthållare på Stockholms slott och öfver 
Upland 1611; Tillika åter Häradshöfding i Trögd 
1614; Afcked 1615; + 1619 "V, på Mälsåker och 
bisatt i Ytter-Sela kyrka. Hans barn antogo familje- 
namnet Soop. — Gift på 1580-talet med Elin Kagg, 
i hennes 2:a gifte; dotter af Befallningsmannen och 
Kammarjunkaren Eric Mattsson Kagg (N:o 68), till 
Kjellstorp och Bronäs, med Beata Andersdotter (Eke- 
blad, N:o 35), samt enka efter Befallningsmannen i 
Wadsbo, Bengt Nilsson, som var ofrölse. 
Barn: 

Åke, f. 1584; Häradshöfding. Se Tab. 14. 

Mathias, Baron Soop af Limingo, f. 1585, + 1653. 
Se friherrl. ätten Soop af Limingo, Tab. 1. 

Brita, f. 1587 24 /„ t 1631% och ligger, jemte 
sin man, begrafven i Gudhems kyrka i Westergöth- 
land. Gift med Peder Christoffersson Lilljehöök af 
Gållared ock Kolbåck, N:o 66, till Hö berg, Berga, 
Kolbäck och Wallsjötorp, i hans l:a gifte. 

Anders, f. 1589 *V 8 , i ung. 

Carin, f. 1590 '%, f 1667 *V a . Gift 1:o 1610 
med Matu Kafie, N:o 70, till Hallarne och Sjötorp, t 1638: 2:o med Öfrerste-Ltjtnanten Gustaf Krabbe 
af Svaneby, N:o 46, till Svaneby. Närsäter, Maryd, 
Brandstorp och Uddetorp, i hans 2:a gifte. 

Eric, till Stora Bjurum och Sjögerås, båda i 
Klefva pastorat och Skaraborgs läu samt Safstaholm; 
f. 1592 '%; Ryttmästare vid ett kompani Wcstgö- 
tha ryttare 1623; Öfverste-Löjtnant derst.; Slagen 
till Riddare 1627; Öfverste för Westgötba kavall. ; 
f barnlös 1632 '%, enligt inskriptionen å hans 
marmorlikkista i c ho re t af Skara domkyrka, under 
en med Svensk och Latinsk påskrift försedd präktig 
marmorgrafvård, förfärdigad af Peter Kejser i Am- 
sterdam och den hann euka år 1637 lät uppsätta med 
hans och hennes mors vapen, och till hvilken kyrka 
han gifvit en med diamauter besatt kalk med patén 
af guld. Han var en utmärkt tapper krigare och 
blef derföre den 24 Dee. 1627 [i rikssalen, med 
stor högtidlighet och i Ridderskapet och Adelns när- 
varo, af Konungen slageu till Riddare; bidrog huf- 
vudsakligast till segern vid Dirschau s. å.; frälsade 
i slaget vid Weisenburg 16*9 Kouung Gustaf II 
Adolph, som höll på att blifva af en Polack bort- 
förd; deltog dessutom i Tyska kriget och deruuder. 
bland annat, i det stora slaget vid Le i pr i g den 7 
Sept. 1631; öfver honom slutligen lät Svenska Aka- 
demien år 1809 slå eu minnespenning. — Gift 162") 
med sin syssling både på fädernet och mödernet, 
Anna Posse, till Stora Bjurum och Sjögerås, som 
ligger begrafven hos sin man i Skara; dotter af Rytt- 
mästaren Göran Nilsson Posse (N:o 14), till Sjögerås 
och Gammelstorp, med Ingeborg Johansdotter (Natt 
och Dag, N:o 13). 

Elsa, f. tvilling 1594 '%; Ligger, jemte sin 2:a 
man och dennes l:a fru, begrafven i Gällstads kyrka 
i Westergöthland. Gift med Kammarherren och Öf- 
versten Olof Ericsson Ryning (N:o 15), till Gimiuer- 
stad, Hålbonäs och Lagmansö: 2:o med Ståthållaren 
Axel Drake af Jntorp, N:o 82, till Intorp och Fyl- 
lerid, i hans 2:a gifte, t 1632. 

Anna, f. tvilling 1594 '%; Kammarjungfru (Frö- 
ken) hos Enke-Drottning Christina. Gift 1625 w / 10 
med Vice Presidenten Carl Månesköld af Seglin ge, 
N:o 62, till Seglinge, Skasteby och A gård, f. 1593, 
f 1670. 

Knut, t 1597; Landshöfding. Se Tab. 29. 

Märta, f. 1599 */, ; Ligger, jemte sin man och 
hans 2:a fru, begrafven på Thonhems kyrkogård i 
'Westergöthland, å östra sidan. Gift med sin svågers 
kusins son, Göran Kafie, N:o 70, till Nygård och 
Säter, i hans 1:a gifte, f 1661. 

Margaretha, f. 1603 ,0 , 8 . Gift med Thor kel Grijs, 
N:o 192, till Lunden. 

Tab. 14. 

Åke (son af Hans Åkesson, Tab. 13), till Stora 
Kolltorp i Gerums socken och Westergöthland samt 
Hammar i Wäsehärnds socken och Wermland, der 
han mestadels bodde; f. 1584 V s ; Häradshöfding i 
Ulleråkers och Håbo härader i Upland 1614; Intro- 
ducerades 1625 å ättens vägnar i d. v. riddareklas- 
sen under N:o 10; Assessor i Svea H ofrätt 1627; 
Häradshöfding i Wäne härad 1642. — Gift 1:o med 
Anna Svan, som förde i vapnet en half hjort med 
horn och en half schacktafia; dotter af Ståthållaren 
Arvid Göransson Svan, till Rosendal, Kolltorp och 
Hammar, med Christina Ribbing (N:o 15): — 2:o 
med sia systers stjufdotter, Margaretha Drake af 
Intorp; dotter af Ståthållaren Axel Drake af Intorp, 
N:o 82, till Intorp och Fy lie rid, med hans La fru, 
Elisabeth Larsdotter. Digitized by VjOOQIC 800P. 2% Söner: 

1. frie, f. 1613; Landshöfding; t 1674. Se 
Tab. H. 

2. lian*; Major. Se Tab. 24. 

TAB. 15. 

Eric (son af Åke, Tab. 14), till Kolltorp och Ham- 
mar tamt Holtetorp i Linde rf va socken, Svancberg i 
Lugn i a socken, Hästhalla i Skallraeja socken och 
Onsjö i Wassända socken, alla dessa fy »a i Wester- 
r x^hland, äfvei.som Alster i Alster* socken och Werm- 
1 i*d och Forna kcr; f. 1613; Landshöfding i Öster- 
kotten* norra prost er i eller Ulcåborgs län 1614; Af- 
»ked 1018; t 1674 på Hammar och begrafven i 
Wäsehärads kyrka, der hans vapen och graf ses. Hon 
rar först förlofvad med Margaretha Kafle, den han 
öfrergaf och sedan med Margaretha von Scheiding, 
sam i sin tur öfvergaf honom och kort före bröllopet 
ryade bort och lat viga sig med Hofraarskalken, se- 
éeraaera Riks-Ridet Krih. Claes Nilsson Stjernsköld. 
— Gift, dl han lät hemligen viga sig, med Elisa- 
h*tk Catharina von der Luhe, i henm-s 2: a gifte, f. 
1117 i Mecklenburg + 1675 på Hammar och be- 
grarVen i 8oopiska grafven i Wäsebärad; dotter af 
Vicke roa der Luhe, till Baschcnmuhlen och Me- 
cbelatoif, med Catharina von Maltzan samt förut gift 
med Landshöfdingcn Hans Kyle. N:o 5, till Frötuna, 
Barkestorp, Drettinge. Rosen bo f och Bergs. Fm 
Elisabeth Catharina Kyle, född von der Luhe, som 
skall ha varit mycket skön, lät 1650 Soop besofva 
•»g, for hrilket Svea Hofrätt den 8 Juli 1651 dömde 
honom att bota 10011 daler silfvermynt, men henne, 
sons tillika blef skiljd ifrån Kyle, med hvilken hon 
haft itta barn, till endast 80 daler samma mynt, 
eftersom bon rar en främling och med ringa medel; 
de rymde sedan otur riket och vigde sig i hemlig- 
het, för bvilket allt han förklarades landsflyktig, men 
de fingo omsider den 10 Dec. 1653 tillstå 1 nd att Åter- 
komma, emot vilkor att ej resa omkring i landet, 
atan sitta stilla på sina gods i Wermland, di de bo- 
satte sig på Wasehärads Hammar. 
Barn: 

Amma, till Källnnda, Nygård, Hästhalla och Ham- 
nar. Gift 1673 ! % med Kaptenen Eric Ulftparre 
af Broxvik, N:o 9, till Källnnda, Hängelö, Henrics- 
bolin, Hästhalla, Hammar och Nygård. 

Ake; Kapten. Se Tab 16. 

Göran; Kommendör; t 1690. Se Tab. 20. 

Arvid; Öfverate-Löjtuant; t 1717. Se Tab. 21. 

Carl, till Finnåker i Fellingsbro socken och West- 
Bsolasd; Löjtoant vid Lifgardel; + ogift. 

Eric; Kapten vid Södermanlands reg:te 1674; 
T ogift. 

Anders, t 1656; Lefde utan tjenstj t 1720. Se 

Ub. 22. 

Gustaf; Major. Se Tab. 23. 

Tab. 16. 

Åke (son af Eric, Tab. 15), till Onsjö och Häst- 
htDa samt Åkedal i Hendene socken, Rånum i Tun- 
feent socken och Stenberga i Wånga socken ocb "VW 
ittrfothlaiid ; Kapten vid Öfverste Mells sqvadron, 
pi sniken tjenst han fick stadfastelse 1698. — Gift 
ned sin half-farbror» svägerska, Agneta Maria Bonde, 
l 1(56 *\r f på Onsjö i Elfsborgs län; dotter af 
kmmonn Tbord Jönsson Bonde, N:o II, den Yngre, 
ull Steeabolm, 8ond. Öredal, A pel nas, Skog, Seger- 
ast, Lsgn hammar ocb Björnarboda, med Märta Kke- 
VslN» 35. Barn: 

Eric; Kornett vid Carl Gust. Krnses kavsll. 1700; 
Löjtnant derst. 1703 och vid Lif-reg:tet till häst s. 
å.; Regoments-Qvarteriuästnre derst; Ogift dödsskjo- 
ten 170<i 10 / 4 på ett parti vid Klasch i Litthauen. 
Han försvarade sig i Mnj 1704 vid Bugstrommen 
tappert emot en hop anfallande Polacker, men må- 
ste slutligen fly undan. 

Göran; Ryttmästare; f 17V5. Se Tab. 17. 

Märta Beata, f. 1682 *% t 1732 »',. Gift 
1704 27 / 3 med sin faders sysslings son, Kornetten 
lians Kafle, N:o 70, till Sjötorp, + 1732. 

Anna Catharina, f. 1684 M / 6 , f 1754 ,8 7 . Gift 
1718 m ft med Majoren Carl Gustaf Frölich, N:o 
1230, till Trästena, f. 1689, f 1752. 

Maria Eleonora, f. 1(587 2 %, ^ 17*4 ,0 / a . Gift 

1712 V ft med Majoren Johan Gnbriel Klöf versköld, 
N:o 579, till Stenberga, f 1671, + 1742. 

Elsa Christina, f. 1693 */ 6 på Ousjö, + 1736 
24 / e och begrafven i Belfrageska grafven i Nagel- 
hems eller Nnglums kyrka i Westergölhlaud. Gift 

1713 *, 7 med Löjtnanten Rutger Bd f råge, N:o782, 
till Hult, i hans l:a gifte. f. 1689, t 1751. 

Magdalena Charlotta, f. 1699, + 1780 »/,. Gift 
1721 2I / T med sin kusins son, Ryttmästaren Frih. 
Rutger Reinhold Rehbinder, N:o 77, • till Stora Koll- 
torp och Hammar, f. 1700, f 1769. 

Hans; Kornett vid Enke-Drottningens Lif-rcg:te 
till häst; f ogift. 

Tab. 17. 

Göran (son af Åke, Tab. 16); kvartermästare vid 
Drottningens Lif-reg:te till häst; Kornett derst 1702; 
Löjtnant 1704; Slutligen Ryttmästare; t 1725. — 
Gift med Anna Catharina Stjerneman; dotter af Hä- 
radshöfdingen i Hallared Eric Olofsson Stjernemau 
och Catharina Rask. 
Barn: 

Maria Eleonora, t 1730. Gift med Kaptenen 
Frih. van Zeijdlitz, af utländsk börd. 

Eric, f. 1719; Ryttmästare; f 1756. Se Tab. 18. 

Tab. 18. 

Erle (son af Göran, Tab. 19), till Hästhalla; f. 
1719; Dragon vid Bohus läns Dragon-reg:te 1737; 
Korporal vid Westgötha kavall. 1740; Qrarterma- 
stare derst. 1743; Kornett 17 47; Slutligen Ryttmä- 
stare; f 1756. — Gift 1752 med sin kusin, Fri- 
herrinnan Anna Christina Rehbinder, i hennes l:a 
gifte, f. 1723 V, 2 , + 1786 %; dotter af Ryttmä- 
staren Frih. Rutger Reinhold Rehbinder, N:o 77, till 
Stora Kolltorp och Hammar, med Magdalena Char- 
lotta Soop samt omgift med Kantenen Carl Fredric 
Hård af Segerstad, N:o 17. 
Son: 

Åke, f. 1754; Fänrik; f 1812. Se Tab. 19. 

Tab. 19. 

Åke (son af Eric, Tab. 18), f. 1754% på Häst- 
halla; Fanjunkare vid Preussiska reg: tet Sobel i An- 
clam; Fänrik derst.; Husar vid Svenska Lifhasar- 
kåren 1795; Soldat vid Drottningens Lif-reg:te 1796, 
under namnet Åke Preutz; + 1812 8 , på Wnzholms 
fästning, dit han blef af Kongl. Maj: t den 15 Mars 
1797 dömd, för nnder rosigt tillstånd med en hö- 
gaffel föröfvadt dråp å Artilleristen Johan Smitt- 
man. Åke Soop begaf sig vid 16 års ålder utrikes, Digitized by VjOOQIC so 800P. men rymde efter sex års Preussisk tjenst för duells- 
och snbordinationsbrott åter til! Sverige, der han för- 
sålde och förslöHc siu ärfda egendom, innan han gaf 
sig till Gemen. — Gift 1779 med Hedvig Christina 
Wahlberg, f 1783 '%. 
Söner: 

Eric Frtdrie, f. 1779, + 1780. 

Carl Eric, f. 1783 *%, f s. å. *»/„. 

Tab. 20. 

Göran (son af Eric, Tab. 15), til) Alster i Wcnn- 
land; Banér-Kapten eller Kommendör vid Artilleriet; 
Dranknnde IttWO, den mörka Tlioraasraässoaftoncn, 
jemte 300 man, då örlogsskeppet Skåne förgicks utan- 
för Marstrand. — Gift 1685 ,3 , med Friherrinnan 
Christina Creutz, f. 1659; dotter af Riks-Rådet och 
Amiral- Generalen Lorentz Creutz. Baron Crentz, N:o 
48, till Cassaritz, Sarflnx, Abborfors, Ljuxala och Sa- 
ris, med Friherrinnan Kisa Duwall, N:o 04. 
Barn: 

Elsa Catharina. Gift 1703 med Prosten och Kyrko- 
herden i Christinsehamn M:r Ludoricus Andrea Toll- 
stadius, i hans 3:e gifte, f 1721 ',. 

Eric Gustaf; Qvartermastare vid Lif-reg:tet; Kor- 
nett derst; + barnlös 1709 '% i slagtningen Tid 
Pultava. — Gift med Christiana Amanda Eulatia 
Bulow, i hennes 1:a gifte, f. 1683 i Liitzen, + 1738 
% och begrafven i Fresta kyrka i Dpland; dotter 
af General-Krigskommissarien och Landt-Rådct i Mans- 
feld Johan Gerhard von Biilow och hans fru, född 
Wiedeman, tamt omgift 1712 med sin l:a mans 
sysslin g, Majoren Frih. Christoffer Duwall, N-o 04. 
till Wallensjö. 

Lorentz; Qvartermastare vid Lif-reg:tet; Kornett 
derst. 1706; f barnlös 1712 nnder Rysk fångenskap 
i Solikamsk, dit han fördes efter slaget vid Pultava 
den 21» Juni 1709. — Gift med Maria Brigitta Ami- 
noff, i hennes l:a gifte, + 1772 */ 5 ; dotter af Öf- 
versten Zacharias Ami noff, N:o 456, till Saborondie, 
Pskoff och Hägernra, med hans 2:a fru, Brita Maria 
Silfverhjelm, N:o 93, samt omgift med Fänriken Carl 
Berndt Uggla, Na> 100, till Haga. 

Helena. Gift med en Postmästare i Örebro. 

Tab. 21. 

Arvid (son af Eric, Tab. 15), till Hammar och 
Kolllorp; Löjtnant vid Bergs-reg:tet; Regements- 
Qvartermastare derst. 1675; Slutligen öfverstc- Löjt- 
nant vid Westgötha-Dals reg.te. Hon blef 1070 den 
22 Juli illa blesserad af ett skott i ravelinen utanför 
Landskrona slott samt Dansk krigsfånge; skjöts 1685 
med löat krut i ansigtct. deraf han blef blind; bodde 
slutligen p& fädernegården Hammar i Wasehärads 
socken och Wermlaud. — Gift med Grefvinnan Anna 
Elisabeth von Ascheberg, f. 1656 l0 / ft ; dotter af Kongl. 
Ridet, Fältmarskalken och Guvernören Rutger von 
Ascheberg, Baron och G ref ve von Ascheberg, N:o 
23, till Söfdeborg, Agerup, Gullmarsberg, Holma, 
Ström, Torby och Tosterup, med Maria Eleouora 
von Busseck, genannt Miinchen. 
Döttrar: 

Anna Christina, t 1715 i Tyskland, dit hon bort- 
rymde ifrån sin man med en Öfverste-Löjtnant Hast- 
fehr. Gift 1699 med Öfversten Frih. Henric Johan 
Rehbinder, N:o 77, till Blomsholra. Kolltorp och Wa- 
linge, i hans l:a gifte. f. 1672, f 1734. 

Sophia Lovisa, f. 1682 %, + 1745 ■% på Ham- 
mar, då efter hennes död denna sedan fyra genera- 
tioner Soopiska egendom försåldes. Gift 1699 *7 8 med Riks-Rådet, Of ver- Amiralen och Presidenten 
Frih. Clais Sparre, Grefve Sporre af Söfdeborg, N:o 
66, till Söfdeborg och Hammar, f. 1673* + 1733. 

Magdalena Eleonora. Gift med Majoren Johan 
Spalding, N:o 910, + 1716. 

Eleonora Elisabeth, i. 1685, i 1722 *%. Gift 
17 Ii 8 / 8 med Öfverste- Löjtnanten Bernhard Virgin, 
Natural. Virgin, N:o 1848, i hans 2:a gifte, f. 1073, 
f 1743. 

Tab- 22. 

Anders (son af Eric. Tab. 15). till Kolltorp; f. 
1656 "/,; Lefde utan tjenst; f 1720 */,...— Gift 
med Christina Hjerta, f. 1659; dotter af Öfverate- 
Löjtnanlen Jöns Hjerta, N:o 121, till Eutorp, med 
Maria Stårck, N:o 233. 
Barn: 

Eric; Qvartermastare vid Drottningens Lif-reg:te 
till häst; Kornett derst. 1705; Ryt t mästare vid Up- 
lands femm;s-reg:te till häst 171?; Slutligen Of verste- 
Löjtnnnt; + ogift. 

Gustaf; Öfverste-Löjtnant; + ogift. 

Johanna Elisabeth. Gift l:o med Löjtnanten Jo- 
han Fredric Hård af Segerstad, N:o 17, f. 1681, 
f 1706: 2:o med en Ryttmästare Trägård. 

Tab. 23. 

tiosUf (son af Eric, Tab. 15), till Holltorp eller 
Kolltorp och Svaneberg; Löjtnant vid Enke-Drott- 
ningens Lif-reg-.te Ull hast; Ryttmästare derst. 1692; 
Major 1704; Afsked 1711. - Gift 1:o 1685 *»/„ 
med Friherrinnan Magdalena Christina Posse af Säby, 
f. på 1060- talet; dotter af Landshöfdingen Mauritz 
Nilsson Posse, Boron Poase af Säby, N:o 57, till 
Säbyholm, Stora Säby, Löfås, Nordkärr, Brunby, Al- 
brunna, Bärbv och Fogelö, med hans l:a fru, Mag- 
dalena Michaélis de Cray: — 2;o med Friherrinnan 
Sigrid Horn af Aminne, f pl 1740-talet; dotter af 
Fältmarskalken och General-Guvernören Frih. Christer 
Horn af Aminne, N:o 2, till Wikhus, Gamleby, Wik, 
Görvelsdal, Örlinna. Lisjö, Lärjeholm och Salisborg, 
med lians l-.a fru, Friherrinuan Görvel Sparre, N:o 1 1. 
Barn: 

1. Eric Mauritz, till Holltorp eller Kolltorp; f. 
1686 l9 / ; Kornett vid Bohus läns Dragoner; Slut- 
ligen Ryttmästare derst.; Andre Korporal vid Lif- 
drabanterna 1719; + bnrnlöa 1730*%. — Gift 1718 
med Friherrinnan Sigrid Fleming af Liebelitz, i hen- 
nes l:a gifie, f. 1098 2 %, f 1782 *,; dotter af 
Kammar- och Kommerse- Rådet Frih. Johan Casimir 
Fleming af Liebelitz, N:o 17, till Norrnns, Hesselby, 
Bro-Löfstad, Arstad, Sjöholm, Lydinge, Göksholm, 
Sunnanå och Weudelajö, med Friherrinnan Charlotta 
Bjelkenstjerna. N:o 23, samt omgift 173 i med sin 
syssling, General-Majoren Frih. Göran Fleming af 
Liebelitz, N:o 17, till Arstad och Sjöholm, i hans 
2:a gifte. 

1. Maria Magdalena, f. 1688. Gift med Ofverste- 
Löjtnanten Knut Uggla, N:o 1 00, till Krokstad. 

I. Augusta Christina. Gift med Löjtnanten Frih. 
Johan Stoke, N:o 47, till Hönsäter, f. 1691, f 1746. 

Tab. 24. 

■an (son af Åke, Tab. 15). till Lygnö, Linn- 
arfva, Björkholmen och In torp samt Skog i Lefvene 
pastorat och Skaraborgs län; Kapten vid Artilleriet 
i Stade 1673; Major; Lefde inna 1696. — Gift på Digitized by VjOOQIC 800P. SI 1680-talet med Htlenm, Bonde, t 1652 M / 7 ; dotter 
af Assessorn Thord Bonde, N:o 11, den Yngre, till 
Steasbols*. Sund, öredal, Apelnäa, Skog, Segermon, 
Laga hammar ock Björnarboda, med Marta Ekeblad, 
K* 35. 

Barn: 

Akt. f. 1682; Lagman; t 1748. Se Tab. 25. 

Margaretha. Gift l:o med sin knsins på moder- 
set stiger, Löjtnanten Gustaf Frölieh, Nk> 1280: 
2:o med Finriken Johan Hård af Segerstad, N:o 
17, till Backegården och Skog. 

Tab. 25. 

ike (aon af Håna, Tab. 24), till Intorp samt 
Attarp i Bankeryds socken och R åstorp, Järstorp 
•ek Björnaberg, dessa tre i Järstorps socken och alla 
t Smaland, äfvensom Olshammar i Hammars socken 
ock Nerike; f 1682 M 4 på Lygnö; Student i Up- 
ah; B. o. Kanslist i Kongl. Kansliet 1707; Tillika 
Aasknltant i Svea H ofrätt s. å.; Vice Häradshöfding 
på Gottland 1708; Ordinarie Häradsböfding derst. 
1709; Viee Lagman i Bohus län 1714; Häradshöf- 
ting i Jönköpings läns lagsagas första häradsdöme, 
bestående af Tveta. Wista och Mo härader 1718 och 
ner på Goltland 1719; Vice Lagman i Halland och 
£. o. Assessor i Götha Hofrätt s.å.; Ordinarie Asses- 
«>f derst. 1721; Lagman i Skåne och Blekinge 1632; 
Afeked 1747; + 1748 14 /„ och bcgrafven i Järstorps 
kyrka, der kana vapen uppsattes. — Gift !711 u / 9 
i Stockholm med Margaretha Ter smeden, Nobil. och 
Friherrinna Cedercreutz, N:o 143, i hennes 2:a gifte, 
f. 1690 "/„ + 1775 *%; dotter af Förvaluren af 
Larabo bruk Reinhold Tersmeden och Christina Bör- 
stelia, i bennes l:a gifte, samt enka 1710 efter Of- 
Ttr-Inspektoren Peter von Lingen, som var fader till 
Reiahold Johan von Lingen, Nobil. och Baron von 
lingen. N:o 305. 

Barn: 
Helena, t 1712 "% på Gottland, f 1790 % på 
Säby i Hatsleds socken vid Mnrissstad. stammoder 
för 82 personer. Gift 1732 *% med sin faders half- 
Uabs fras brorsson, Kammarherren Frih. Carl Hen- 
ne Posse af Säby, N:o 57, till Säby, Fnglö, Ols- 
kammar och Iugarud. f. 1705, f 1761. 

Hans. f. 1713 '%; Utan känd tjenst; + ogift 
17(ä i nolland. 

Carolina Gustaf dana, f. 1714*%; Stifts-Fröken; 
f- 1800*., på Stora Segerstad i Småland. Gift 1751 
,f ' t med Majoren Johan Ulric Cedercrona, N:o 1 198, 
US Hofsjö. i hans 3:e gifte, f. 1695. t 1780. 

Mmthias, f. 1716*%; Finrik vid Lifgardet 1741 ; 
t ogift 1742 i Willmanstrand nnder Finska kriget 
Jonas, f. 1718 n /,; Kapten-Löjtnant vid Amira- 
litetet; -t ogift 1742 i CarWiamn. 
Beata, f. 1719 »/,. f 1722 M / 3 . 
Knut, f. 1 72U w / l0 , + s. å. 
Christina, f. 1723 ».', ; Stifts- Fröken; + 1809 
", i Martseatad. Gift 1751 w fl med Ryttmästaren 
Fnh. Gustaf Sebastian von Knorring, N:o 177, till 
åttar». t 1728. + 1764. 

Bermau, t 1724 *V 10 ; Löjtnant vid Amiralitetet; 
t ogift 1747 i London. 

8ouhia Elisabeth, t 1726 a %; Stifts-Fröken; + 
ogift 1767 •%. 

Gustaf f. 1728 J /„, * 1736 på återresa ifrån 
Jintorpt kyrka, åkande baklänges i samma släde som 
Mera, då histarne skenade ochj slogo sönder gossens 
ksfrad, så aU hjärnan stänkte omkring. 

CaW, f. 1729; Krigs-Råd; t 1786. Se Tab. 26. Tab. 26. 

Carl (son af Åke, Tab. 25), till Rustorp. Järstorp 
och Björnaberg; f 1729 V, A ; Volontär vid Lifgardet 
1743; Rustmästare 1746; Förare och Sergeant samt 
Kongl. Lifdrabant, allt s. å. ; Lö it nan t vid Westgötha- 
Dals reg: te 1750 ocb vid Jönköpings reg:te 1755; 
Kapten derst 1759; Riddare af Svärds-Orden 1767; 
Löjtnant vid Lifjgardet 1770; Afsked s. å.; Krigs- 
Råds karaktär; t 1786 \„ — Gift 1752 m / ? med 
sin systers svägerska. Friherrinnan Beata Maria von 
Knorring, f. 1731 ,§ /„ f 1791 8 /, på Björnabcrg 
vid Jönköping: dotter af Lagmannen Frih. Göran 
Anton Albert von Knorring, N:o 177, till Ströms- 
berg, med Gertrud Tham, N:o 1508. 
Barn: 

Margaretha, l 1754 »V, , f 1801 "/, i Jönkö- 
ping. Gift 1789 ,! /, 2 med sin kusins svåger, Vice 
Presidenten Adolph Fredric Spärr sköld, N:o 1195, 
i hans l:a gifte. f. 1746, + 1827. 

Åke, f. 1755 ,8 /,.; Löjtnant vid Westmaulands 
reg: te; t ogift 18Ui u / 4 på Husqvarna vid Jön- 
köping. 

Göran, f. 1756 «/,„ + 1772 V,. Han var nära 
3 i aln lång, förde en excmplarisk vandel samt hade 
mycken fallenhet for musik. 

Gustaf, f. 1763; Major; t 1832. Se Tab. 27. 

Harald, f. 1765 M , + s. å. *%. 

Gertrud Carolina, f. 1769 *%, + 1779 »•/,. 

CaW Harald, f. 1773 *%, + 1779 8 / T . 

Tab. 27. 

Gustaf (son af Carl, Tab. 26), f. 1763 V, ; Vo- 
lontär vid Jönköpings reg:te 1776; Sergeant derst. 
s. å.; Fänrik vid Westmanlands reg:te 1777; Sekund- 
Adjutant 1779; Regements- Adjutant vid Skaraborgs 
reg:tc 1780; Löjtnant derst. 1785; Kapten i reg:tet 
1789; Major i Arniéen 1790; Kapten vid sistn. 
reg:te 1793: Riddare af Svärds-Orden 1800; Afsked 
1808; f 1832 "/, på sin egendom, det gamla Soo- 
piska godset Stora Bjurum i Westergöthland, och lig- 
ger, jemte sin fru och före dem aflidna barn, begrnf- 
ven på Järstorps kyrkogård i Småland, ej långt ifrån 
Jönköping. Han bevistade fälttågen i Finland 1789 
och 90 och i Pomern 1800-6. - Gift 1802 4 /,. 
på Knistad i Sventorps socken och Westergöthland 
med Friherrinnan Beata Sophia Lagerfel t, f. 1782 
M ' l0 i Stockholm, f 1842 "% på Orreaatcr i Ska- 
raborgs län; dotter af Kammarherren Frib. Carl Gu- 
staf Lagerfelt, N:o 245, till Lagnö, Wiggebyholm 
och Landsberga, med Juliana Beata Sparre af Ross- 
vik, Nio 7. 
Barn: 

Sigrid Christina, f. 1803 w / t0 . + 1804 "/, på 
Axamo i Småland. 

Juliana Margaretha, t. 1805 ■%, + 1822 "/, i 
Jönköping. 

Märta Maria, f. 1807 % Gift 1834 V, på 
Stora Bjurum med Lek tören vid Wexiö gymnasium, 
sedermera Kyrkoherden i Gränna, Prosten Johan Ek- 
strand. 

Beata Sophia, f. 1808 '%. 

Åke, f. 1810; Kammarherre; t 1862. Se Tab. 28. 

Btita Helena, f. 1811 Jl „. Gift 1834 *% med 
Kaptenen vid Skaraborgs regrte Gustaf Fredrio Ny 
cander, f. 

Olof, f. 1814 "/,; Sergeant vid Westgötha reg:te; 
Fänrik derst 1834; Löjtnant 1842; Kapten 1855; 
Riddare af Svärds-Orden 1861; f barnlös •. å. '% Digitized by VjOOQIC S2 SOOP. på kaptensbostallet I o gar ed i Westergöthland. — Gift 
1858 '% med Mathilda Gabriella Christina Wåst- 
felt, f. 1835 ,2 / n ; dotter af Ryltmästaren Car! Gu- 
staf Wä*tfelt, N:o 1035, och Marta Gabriella Wijk, 
i hennes 2*.a gifte. 

Björn, f. 1816 M / 8 , f 1825 »/ § på Stora Bjarum. 

Ulrica Magdalena, f. 1818 %. 

Gustafva (Htiliana, f. 18*0 "/„ på Åsen i Sand- 
seryds socken och Småland. Gift 1840 *% på Orre* 
säter med Kyrkoherden i Gdtheryds och Traheryds 
forsa ml. af Wexiö stift, Prosten Gustaf Hmric Ölin, 
t 1807, * 1861. 

Anna Maria, f. 1823 u / 4 . 

Tab. 28. 

Åke (son af Gustaf, Tab. 27), f. 1810 %; E. o. 
Notarie i Götha H ofrätt; Vice Häradshöfding; Kam- 
marherre 1840; Ombudsman vid Östgotha Hypotheks- 
förening; f hastigt af »lag 1861* 'V, i Liuköping. 

— Gift 1847 ,å / in med StifU- Fröken Catharina So- 
phia Althéa Hedenstjernm, f. 1823 *%, + i barnsäng 
1854 " å i Linköping; dotter af Majoren Carl He- 
deustjerna, N:o 1753, och hans 2:a fru, Friherrinnau 
Christina Sophia von Rosen, N:o 200. 

Barn: 

Gertrud, f. 1848 »%. 

Gylfe, f. 1850 % t 1852 % 

Magnhild, f. 1851 \. 

Jtorid, f. 1852 *%. 

5i>i/d, f. 1853 *%. 

Eric, f. 1854 ■%. 

Tab. 29. 

Knät (son af Hans Åkesson. Tab. 13), till Brouäa 
i Håreneds socken och Westergöthland; f. 1597 " 6 ; 
Ofver*te för Westgöt ha reg:te till fot; Landshöfding 
i Jönköpings län 1039; A (sked 1045 för tjuklighet. 

— Gift på 1640-talet med Anna Ulf sporre af Brox- 
vik, i hennes I» gifte; dotter af Ståthållaren Peder 
Göransson Ulfsparre af Brozvik, N:o 9, till Hedåker, 
Ribbiugstorp och Råda, med haus l.-a fru, Ebba Au- 
dersdotter Röd eller Ekelöf, samt oingift med sin 
frände och l:a mans kusins son, Aseessoren Gabriel 
Gyllengrip, Nio 80, till Soiaholm, Sjöbohulm och 
RÅbäck, i hans l:a gifte. 

Barn: 

Ebbaj I*fde innu 1694. Gift med Kapten- löjt- 
nanten Åke Ka JU, N-.o 70, till Ranåker, Ribbings- 
torp och Uddboo, f. 1628, + 1672. 

Eric, Baron Soop, f. 1643, f 1700. Se fri- 
herr 1. ätten Soop. 

Beata, f. J6I5, + 1672 % Gift 1666 % med 
Riks-Rådet. Öfver-Ståthållaren och Presidenten Claes 
Rålamb, Baron Ralamb, N:o 59, till BysUd. Bro, 
Lanna, Björkvik, Tranås och Beataelund, i hans 2:a 
gifte, f. 1622, + 1698. 

Tab. 30. 

Axel Åkessan (son af Åke Haraldsson, Tab. 12). 
till A) jo i Öfver-Sela socken och Södermanland; f. 
1555 "/„; Hofmnstare hos Drottning Gunilla Bjelke 
1588. Han satt 1600 i Linköping i ratten of ver de 
olyckliga Riksens Råd. Hans döttrar antogo, lika* 
som deras syskonbarn, familjenamnet Soop. — Gift 
med Friherrinnan Kjerstin Gabrielsdotter (Oxtnstjerna), 
till Aljö; Hofmastarinna hos bem&lta Drottning; dot- ter af Riddaren. Riks-Rådet och Riks- Marsken Ga- 
briel Christjernssoo, Friherre (Oxenstjerna, N:o 1), 
till Mörby, Steninge, Å ratad, Gäddeholm och Fånö, 
med Beata Ericsdotter Troll» (N:o 36). 
Döttrar: 

Carin. 

Brita. 

Tab. 31. 

Eric Akesssn (son af Åke Haraldsson, Tab. 12), 
till Salaholm i Floby socken, Trästena i Bjärka soc- 
ken och Forentorp i Gudhems socken, alla i Skara- 
borgs län; f. 1557; Lefde utan tjeustj f 1638 % 
och begrafven i Gudhems kyrka. Hans barn antogo 
namnet Soop. — Gift l:o med Kjerstin Änder sdotter 
(Röd eller Ekelöf), f 1619 "/, på Forentorp och 
^egrafvcu i Gudhems kyrka; dotter af Anders Erics- 
son, till Hedåker och Forentorp, som i vapnet förde 
tre gula ekelöf: — 2:o på fii20-talet med Cecilia 
Lake, jr barulös; dotter af Ryttmästaren Carl Ar- 
vidsson Lake (N:o 53), till Giinmerstorp och Katlne, 
med hans l:a fru, Märu Krabbc af Svaueby, N:o 46. 

Barn: 

1. Åke, + ung. 

1. Axel; Hofjunkarc; + 1636. Se Tab. 32. 

1. Ebba. Gift med Assessoren Anders Christof- 
fersson Grip (Gyllengrip, N:o 80), till Stensuäs, Hveiu- 
boö och H vitsjö, i hans I:a gifte. 

Tab. 32. 

Axel (son af Eric, Tab. 31), till Welanda i Elfs- 
borgs län och Russelbacka i Hjerpås socken och Ska- 
raborgs län; Hofjuukare hos Konuug Gustaf II Adolph; 
t 1636. — Gift med sin sy 8*1 ing, Märta Oxe; dot- 
ter af Öfversten Anders Joeusson Oxe (N:o 103), till 
Brvue, Welanda, Asmundtorp oeh Russelbacka, med 
Carin Ericsdotter (Roos af Hjelmsater, N:o 51). 

Dotter: 
Carin. Gift 1040 med sin syssling. Kammar- 
herren tians Kafie, N.o 70, till Sjötorp och Russel- 
bac" a. 

Tab. 33. 

Lars Åkesstn (son af Ike Haralds*on, Tab. 12), 
till Dagsnäs i Bjärka socken och Westergöthland och 
Aljö; f. 1559 %. Lefde ulan tjenst; + 1007 14 / 4 
och ligger, jeiute sin fru, begrafven i Gudhems kyrka. 
Han» barn antogo uamnet Soop. — Gift med Brita 
UlfsdoUer ISnakenborg), Brita på Öen kallad, till 
Uddboo i Esltina socken och Roslagen, i henne» 2:a 
gifte, f. 1544, f 1003 V»; dotter af Riks-Rådet Ulf 
Hcnricsson Snakeuborg (Bååt, N:o 3), till Fyllinga- 
mm, Norrnäs och FlishuJt, med Agneta Kuutsdotler 
Lillje (af Ökna, N:o 73), i hennes l:a gifte, samt 
enka efter Öfverste-Befallningsmannen Eric Nilsson 
(Cruus af Edeby. N.o 60). till Uddboo och Hessleby. 
Barn: 

Carin. Gift med sin faders sysslings son. Of- 
verste- löjtnanten Nils Slätte, N:o 97, till Aljö, Högs- 
rum och Näs, t 1638. 

Malin, till Uddboo. Gift med Landshöfdingen 
Bengt Erlandsson Knfie. N:o 70, till Lidingsnäs, 
Uddboo, Dagsnäs och Tokerås, f 1036. 

Åke, t 1603 och begrafven i Gudhem. 

Elin, t 1587. Gift med Assessoren i Svea Hof- 
rätt Anders Pekrsson, som var ofrälse oeh med h?il- 
ken hon hade 22 barn. Digitized by VjOOQIC 600*. 33 Tab. 34. 

Åke Åkesson (son af Åke Haraktaea, Tab. 1*), 
Ull Lindö i Wallentuna socken och Upland samt 
Påtorp i Fristads sockeu ock Westergöthland; f. I56i ( 
Häradshöfding i Kooga härad i Smilat»); Lefdeänna 
1665. — Gift med Ingrid Gylta ; dotter af Svea Ri- 
kes Råd, Kammar-Rådet och Lagmannen Bengt Bengts- 
son Gylts, till Hedensö och Påtorp, med Ingeborg 
Jacobedotter K rum me. 
Barn: 

Bengt Åkesson Soop; Kammarherre. Se Ta!>. 35. 

Axel Åkesson. 

GSrma Åkesson Soop; Öfverste; f 1632. Se 
Tab. 36. # 

Nils Åkesson. \ 

Knut Åkesson, I , , 

TI*** Äl^uo,, \ ** ""«•• 

Barald Åkesson, t 

Ingeborg Åkesdotter, + ogift. 

Catharina Åkesdotter, f. 1603, + ogift 16?4 »/, 
el Westbyholm. Var förlofvad med Hofjunkaren 
Jesper Nilsson Cruus, till Frössåker. 

Tab. 35. 

•eagt ikesMD 8esf (son af Ike Åkesson, Tab. 
34), till Lindö och Akesholm samt Flosta i Alluna 
annex och Westmanland; Kammarherre hos Konung 
Gustaf II Adolph. Han ihlgkoms i Hertig Johans 
testamente af år 1617 med en klädning och en häst 
samt bevistade året derpå bemälte Hertigs begraf- 
aiag. då ben förde Hertigens kyrass. — Gift 1618 
" 7 med Brita Sporre, f. 1580 *% på Wisingsborg, 
f enka 1639 på Lindö; dotter af Riddaren, Riks- 
Rådet och Rike-Kaoslären Eric Larsson Sparre (N:o 
7), till Sund by och Hökerom, med Grefvinnan Ebba 
Brahe (N:o I). 
Barn-* 
Maria Eleonora, f. 1621 2e /„ på Lindö, f 1651 
**/, och begrafven i Kärrbo kyrka i Westmanland. Gift 1642 l8 / 7 med Riks-Rådet och Presidenten Eric 
Henricsson Fleming, Baron Fleming af Lais, N:o 39, 
till Lais, Fituna, Edeby, Riksten, Ekeby, Strömsnäs 
oeb Pickala, i hans l:a gifte, f. 1616, f 1679. 

Ebba, till Flosta. Gift på 1650-talet med sin 
systers svåger, Amiralitets- Kaptenen Claes Henricsson 
Fleming, N:o 4, till Lais, Lechtis, Yllenä, Akersholm 
och Flosta, f. 161>, f 1669. 

Tab. 36. 

Göran Åkesssn Soop (son af Åke Åkesson, Tab. 34), 
till Hjelmsäter i Medelplana socken l Kinnekulle i 
Westergöthland samt Edebv i Helgarö sockeu och 
Södermanland och Påtorp; Öfverste-Löjtnant vid Öst- 
götha infaot; Öf?erste för detsamma 1632; + s å. 
i Mngdeburg af pesten. — Gift 1025 JV 10 på Ny- 
köpings slott, då Drottning Christina den Äldre gjorde 
bröllopet, med beinälta Drottnings Första Kammar- 
jungfru (Fröken), sedermera Hofmfistarinna, Ebba Äy- 
nmg, f. på iöUO-talet, + 1642 »/,. dotter af Riks- 
Rådet Peder Nilsson Ryning (N:o 15), till Lagnö, 
Säby och Ryningsholm, med Friherrinnan Kjerstin 
Gyllenstjerna (N.-o 3). 

Dotter: 
Christina, till Stjernsnnd i Askersnnds socken och 
Nerike samt Pltorp och Hjelmsfiter, f. 1627 *% på 
Edö vid Stjernsund; Ho fj ungfru hos Drottning Chri- 
stina den Yngre; f barnlös 1677 *V 7 i Amsterdam 
och ligger troligen begrafven i den präktiga Soopiska 

?rafven vid Askersnnds landsförsamlings kyrka. Gift 
:o 1642 med Öfversten och Guvernören Frih. Jo- 
kan Oxenstierna, Grefve Oxenstjerna af Croneborg, 
N:o 10, till Croneborg, Kimito, Stjernsund, Borrebol, 
Sandholmen och Edö, f. 1620, f 1664: 2:o 1668 
med sin sysslifig, Riks-Rådet och General-Guvernören 
Frih. Gustaf Soop af Limingo, N:o 19, till Limingo, 
8tora Bjurnm, Mälsäker, Stjernsund, Hjelmsäter, På- 
torp, Granhammar, Nygård, Sjnndeby och Onstapel, 
i hans 2:a gifte, f. 1023, + 1679. Friherrl. ätten Soop, N:o 87, f. Erk 8eef , Baron Soop (son af Knät Soop, se adel. 
itten Soop, Tab. 29), till Hanstad: f. 1643 %; 
Kapten 167 V vid de till Carlsborg utkommenderade 
Westgöthar och vid Södermanlands in fan t. 1673; 
Öfverste- Löjtnant vid Calmare reg: te 1674; Öfverste 
för detsamma 1647; General-Major n af Infanteriet 
I6H6; Vice Guvernör i Riga samt Öfverste for ett 
Drsgoa-regrta a. £.; Guvernör i nämnde stad; Fri- 
serre 1687 * 4 / t2 (introd. 1689 under N:o 87); i 
1700 % i Stockholm utan söner, och slöt således 
sjdf sin friherrl. att samt begrafven i Härene kyrka 
i Elfcborgs lan. Han gjorde i yngre åren en ntrikes 
ma och var 1665 i Paris; begaf sig 1673 åter ut- 
rita och bevistade fälttågen vid de Kejserliga, Hol- 
asåika och Munetereka Arméerna. — Gift med Gref- vinnan Margaretha Christina Oxenstjerna af Crone- 
borg, till Bottna och Hanstsd, f. 1649 M / fl , f 1740; 
dotter af Landshöfd ingen Frih. Thure Oxenstjerna, 
Grefve Oxenstjerna af Croneborg, N:o 10, till Crone- 
borg, Kimito, Stnreforssa, Sigridsholm, Stenstad, Bottna 
och Sewäldt, med hans l:a fru, Grefvinnan Sigrid 
Oxenstjerna nf Korsholm och Wasa, N:o 8. 

Döttrar: 
Sigrid Christiane, + 1722. Gift med Öfverste- 
Löjtnanten Carl Benjamin Cantersten, N:o 370, i 
hans l:a gifte, f. 1689, + 1726. 
n Margaretha Beata, f. på 1690-talet. Gift med 
Ofverste-Löjtnanten Frih. Jacob Lovisin, N.o 88, 
* 1734. Digitized by VjOOQIC 34 800P AF L1MING0. Friherrl. ätten Soop af LimingO, N:o 19, f. Tab. 1. 

Mathias Sotp, Baren Stop af Ltiotngt (son af 
Hänt Åkesson, se adel. ätten Soop, Tab. 13), Fri- 
herre till Limingo i Österbotten, Herre till Oustapel 
i Opolie socken och Lifflaod, Stora Bjurura i Klefva 
socken och .Westergöthland, Malsåker i Ytter-Sela soc- 
ken och Södermanland, och Nygård i Lofta socken 
och Småland; f. 1585 7/ ö ; Hofmarskalk hos Drott- 
ning Christina den Äldre 1615 och hos Hertig Carl 
Philip 1616; Lagman i Wermland s. !.; Förutbe- 
mälta Drottnings Råd 1623; Riks- Råd samt Assessor 
i Svea Ho frätt 1627; Ståthållare på Calmare slott 
och öfver dess län 1630; Lagman i Ingermanland 
1634 ; Tillika Häradshöfding i Kexholms län s. å.; 
Kommissarie till Fredstraktaten med Danskarne i 
Brömsebro 1645; Friherre 1651% med 129 } man- 
tal i Limingo socken till friherrskap (introd. 1652 
under N:o 19); + 1653 V 6 och ligger, jemte sin l:a 
fm, begrafven på Ytter-Sela kyrkogård i Söderman- 
land, uti en upphöjd och öfVertäckt graf. Han bar 
vid Konung Carl IX:s likfärd 1612 ifrån Nyköping 
till Strengnäs vestgöthafanan; blef 1617 af Enke- 
Drottning Christina, på Hertig Carl Philips föreniäle, 
benådad med sätesgården Helgåsen och några hem- 
man derunder; åtföljde slutligen ifrån slutet af nämnde 
år till Maj 1618 samma Hertig, såsom Marskalk, på 
dess utrikes resa. — Gift l:o 1621 t8 /, på Mälsåker 
med Friherrinnan Anna Gyllenstjerna, {. 1588 2 % 
på Fogelvik i Tryserums socken och Småland, t 1625; 
dotter af Riks-Drotlset Nils Gyllenstjerna, Baron Gyl- 
lenstjerna (af Lundholm, N:o 3), till Lundholm, Fo- 
gelvik och Nygård, med Ebba Axelsdotter (Bjelke, N:o 
8): — 2:0 med Friherrinnan Elisabeth O x ens t j erna, 
i hennes 2:a gifte; dotter af Riks-Rådet Frih. Christjcrn 
Gabrielsson Oxenstjerna (N:o 1), till Steninge, Ham- 
marskog och Björkevik, med Friherrinnan Beata G era 
samt enka 1638 efter Öfversten Conrad Reinholdsson 
von Yxkull. 

1. Carl, t. 1621; Riks-Råd; + 1655. Se Tab. 2. 
1. Gustaf, f. 1623; Riks-Råd och General-Guver- 
nör; f 1679. Se Tab. 3. 

Tab. 2. 

Carl (son af Mathias Soop, Baron Soop af Li- 
mingo, Tab. 1), Friherre till Limingo samt Herrre 
till Nygård och Stora Staby; f. 1621 w ia i Nykö- 
ping; Student i Upsaln 1636; Kammarherre hos 
Drottning Christina 1645; Marskalk på Grefve Magn. 
Gabr. De la Gardies Ambassad till Frankrike 1646; 
Häradshöfding i Kexholms län 1647; Legat till Paris 
8. å.; Öfver-Kammarherre 1651 ; Lifgedings-Guvernör 
och Marskalk hot Enke-Drottningeu Maria Eleonora 
1652; Riks-Råd och Kammar-Råd 1654; t 1655 V, 
i Stockholm och begrofs i Konung Carl X Gustafs 
och andra furstl. och förnäma persouers öfvervaro i 
Riddarholroskyrkan. Han gjorde i yngre åren en 
vidsträckt utrikes resa, ända till Rom och Venedig, 
samt beledsagade Drottning Christina till Hamburg, 
då hon i Juni månad reste otur riket. — Gift 1652 
\ med # sin stjufmoders kusins dotter, Friherrinnan 
Beata Åkesdotter (Natt och Dag), i hennes l:a gifte; 
dotter af Riks-Rådet och Riks-Marskalken Åke Axels- 
son, Baron Natt och Dag, N:o 23, till Jå, Göksholm, Akeshof, Rinkestad och Åkesberg. med hans 1:a fru, 
Friherrinnan Elsa Oxenstjerna (N:o 1), samt omgift 
med Riks- Rådet och Presidenten Gustaf Larsson Sparre, 
Baron Sparre, N:o II, till Kroneberg, Dåderö och 
Hökerum. 

Döttrar: 

Maria Eleonora, t 1653. f ogift 1673. 

Charlotta, f. 165 4, t 1709. Gift 1674 med sin 
stj u fläders brorsson, Kammarherren Frih. Lan Sporre, 
N:o II, till Bergo.vara och Nygård, + 1705. 

Tab. 3. 

Gustaf (son af Mathias Soop, Baron Soop af 
Limingo, Tab. 1), Friherre till Limingo. Herre 
till Stora Bjurum och Mälsåker samt Stjernsund 
i Askersunds socken och Nerike, Hjelmsäter i 
Medelplaua socken och Pil torp i Fristads socken, 
båda i Westergöthland, Medevi i Westra Ny socken 
och Östergöthlaud, Granhaininar i Weslcr-Kyds soc- 
ken och Upland. FinnSker i Fellingsbro socken och 
Westmanland, Sjundeby och Wuojocki, båda i Fin- 
land och Oustapel i Liffland; f. 1623; Landshöfding 
i Nerike samt i Nora och Lindes bergslager 1653 
och tillika öfver Wermland 1654; Riks-Räd 1657; 
Tillika Kammar-Råd 1660; President i Reduktions- 
kollegium s. å. ; Afsked derifrån 1663; General-Gu- 
vernör öfver Enke-Drottningen Hedvig Eleonoras un- 
derhållsländer s. &.; Tillika Lagman i Östergöthland 
1667; t 1679 ' 12 och begrafven i eget präktigt graf- 
chor i Askersunds vackra landskyrka, den han, jemte 
grafven, låtit uppbygga. Han inrättade stipendier vid 
Upsala Akademi och Strengnäs Gymnasium; tillhand- 
lade sig 1660 Finnåkers bruk och gods samt 1666 
och 1667 Wuojockis gods i Finland, men mycket af 
hans stora egendomar blef reduceradt, dock fingo 
hans arf vingar ändtligen vid 1756 års riksdag liqvi- 
dation för det som för mycket blifvit vid reduktio- 
nen taget. — Gift l:o 165» 27 / 4 i Götheborg, i Ko- 
nungens, Drottningens och hela Hofstatens närvaro, 
med sin syssling. Friherrinnan Margaretha Horn af 
Marienborg, f. 1641 "/, i Erfart; Uppfostrad först 
hos sin farmoder, Margaretha Fincke, och sedan hos 
Riks-Rådet Joh. Berendes fru, Ingeborg Kurck, hvar- 
efter hon blef Hofjungfru hos Drottning Christina 
och derpå kom till sin moster, Grefvinnan Hedvig 
Douglas, född Mörner, hvilkeu hon följde till Polen; 
f 1663 "/„ i Stockholm och begrafven i Riddar- 
kolmskyrkan; dotter af Rika-Rädet, Fältmarskalken 
och General-Guvernören Gustaf E verisson Horn af 
Kanckas, Baron Horn af Marienborg, N:o 21, till 
Marienborg. Kanckas, Porkala, Bergsund och Sonnäs, 
med hans l:a fru, Maria Mörner, N:o 91: — 2:o 
1668 med sin en annan syssling, Christina Soop, till 
Stjernsund, Påtorp och Hjelmsäter, i hennes V:a gifte, 
f. 1627 "/ 8 på Edö vid Stjernsund, + 1677 */ 7 i 
Amsterdam och troligen begrafven i friherrl. Soopiska 
grafven o i Askersunds landskyrka; dotter af Öfversten 
Göran Åkesson Soop, N:o 10, till Hjclmsäter, Edeby 
och Påtorp, med Ebba Ryning (N:o 15). 

Barn: 

1. Carl Gustaf, f. 1659; Landshöfding; + 1711. 
Se Tab. 4. 

1. Anna Maria, f. 1660 w / 4 i Carlstad, + 1735 
% i Stockholm. Gift l:o 168* % med Kongl. Rå- Digitized by VjOOQIC 8PALDENCREUTZ. 35 det, fältmarskalken och Presidenten Frih. Axel Wachi- 
neuter ef Björkö, Grtfve WachtmeUter af Målsåker, 
N:o 39, till Mälnåker, Medevi, Granhammar och Hjel- 
nartnia, f. 1643, f 1699: 2:o 1706 10 / 7 på Ulrica- 
dti* ik>tt med Kongl. Rådet, General-Guvernören och 
Presidenten Frih. Carl Gyllenstjema af Ulaborg, 
Ortfve Gyllenstjerna af Steninge, N:o 34, till Ste- 
■mce, Limmared. Bjelkestad, Aljö, Örnäa och Yxela- 
koff, t 1649, t 1723. 

1. Mathias, till Medevi och Mälsåker; f. tvilling 
1661 •%; Fänrik vid Lifgardet 1680; Kapten vid 
Grefve Gu» t. Manr. Lewenhanpts infant 1688; Kallna 
ihuligen Öfverste- Löjtnant ; t ogift och ärfdea af 
brodern och systnirne. 

1. Gustaf, t tvilling 1661 •%, t i nnga år. 

I. Margaretha, till Stora Bjuruni; f. 1662 *V 10 . 
•f 1715 "; 8 i Götheborg och ligger, jemte sin man, 
beprafven i Soopiska grafven i Skara domkyrka. Gift 
1681 */, med ÖtVerate-Lojtnantcn Grefve Carl Otto 
Stenbock, N:o 12» till Bogeaund, Toarp, Gripsnäs och 
Sätenas, t 1653, t 1697. 

Tab. 4. 

Ctrl filftUf (aon af Gustaf, Tab. 3), Friherre af 
Liaiago, Herre till Målaåker, Finnåker, Hjelmsäter och Stjernsund; f. 1659 w / 4 ; Kammarherre hos Drott- 
ning Hedvig Eleonora; Landshöfding i Skaraborgs 
län 1707; t 1711 i Stockholm och slöt på svärds- 
sidan friherrl. ätten Soop af Limingo. — Gift i bör- 
jan af 1700-talet med Grefvinnan Eleonora Elisabeth, 
Oxenstjerna af Croneberg, i hennes l:a gifte, f. 1674 
w / a i Stockholm och bars af Drottningen till dopet; 
dotter af Guvernören Grefve Gabriel Oxenstjerna af 
Croneborg, N:o 10, till Fiholm, Hjulstad, Stenstad 
och Bottna, med Grefvinnan Christina Oxenstjerna 
af Södermore, N:o 4, samt omgift 1717 med sin 
frände, General- Löjtnanten och Presidenten Grefve 
Fredric Christoflfer Dohna, N:o 65, till Wartenberg, 
Kurvinden, Schlobitten, Börckendorff, Hjulstad och 
Ekholmen, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

Carl Fredric, f ung. 

Hedvig Vlrica Christina, till Stjernsund och Hjul- 
stad, m. m.; f. 1703 2 %, f 1776 al / 8 på Tidö i 
Rytterns socken och "Westmanlaud, den sista af fri- 
herrl. ätten Soop af Limingo. Gift 1720 *% på 
Hjulstad i Näs socken och Upland med sin stjufbro- 
der, General- Majoren Grefve Carl August Dohna, N:o 
65, till Stjernsund, Hjulstad och Wincketomta, f. 
1691, f 1744. 

Eleonora, f barn. Adel. ätten af Sotberg, N:o 2026, f. 

Härstammade från en Odalbondeslägt i Elfsborgs län. Eric Sottarg) Kapten vid Enke-Drottning Hedvig 
Eleonoras Lif-reg:te. — Gift med Malin Berg. 
Son: 

totaf Sotberg. f. 1697 på Elfsborg; Råd- och 
Haadelsman i Wadatcna; t 1756. — Gift 1:o med 
Oiristina Göthe, t 1730; dotter af Handlanden i 
siande stad Jonas Göthe ocb Ingrid Fries: — 2:o 
med (ej kändt). 

1. ErteSttberg, Habil, af Sotberg, f. 1724 '% i Wadstena; Student i Upsala; Magister derst. ; Lektor 
i moralen och historien vid Amiralitets-kadettskolan 
i Carlskrona 1761; Informator för Prinsessan Sophia 
Albertina 1765; Assessors n. h. o. v. s. å. ; Lagmans 
titel 1768; Adlad 1772 *V 5 (introd. 1775 under N:o 
20*6); Kansli-Råds fullmakt 1778; Riddare afNord- 
stjerne-Orden 8. å.; Var dessutom Ledamot och Se- 
kreterare i Vitterhets-Akademien; + ogift 1781 *V 12 
och slöt så)ede8 sjelf sin adel. ätt. Adel. ätten Spaldencreutz, N:o 1986, f. Tab. 1. 

frtstaf Spaldiftg, Bitbll. Spaldencreuti (son af Georg 
SoaMing, ■« * del - ättcn Spalding, Tab. 4), f. 1709 
/, i Norrköping; Gymnasist i Strengnäs och Stu- 
kat i Upaala; Auaknltant i Bergs- kollegium 1735 
oea i Götha Hofrätt 1736; Vice Häradshöfding i 
Örttrgöthland 1738; Härad shöfd inge fullmakt 1741; 
Adlad 1756% (introd. 1773 under N:o 1986); Lag- 
■aas titel 1763; t 1778 "/,, i Stockholm. Han 
utte fäderna andel i Gusum. — Gift 1742 V, med 
Ahkux Johanna Adelsvärd, t. 1723, + 1775 ,a / a ; 
totter af Rvttmaataren Johan Hnltman, Nobil. Adel- 
•vini, N* 1707, och Althéa Silfverström, N:o 781, 
i aeaaes 1» gifte. 
Barn: 

Gajtai, f. 1742 'V,* + •• •• H l w Althéa Sophia, f. 1744 %, f 1780 M / 7 . Gift 1767 
,! / 5 med 8in morbrors frus brorsson, Öfversten Fredric 
Ulric Funck, N:o 826, f. 1740, + 1778. 

Anna Christina, f. 1746 ,2 / 4 , f 1815 % i Norr- 
köping. Gift 1768 med Ryttraästaren Nils Rosen- 
stjerna, N:o 172, i hans 2:a gifte, f. 1732, f 1811. 

Johan Adolph, f. 1747; Lagman; f 1794. Se 
Tab. 2. 

Ulrica, f. 1749 %. f s. å. 2 /„. 

Ulrica, f. 1751 % f 1821 V 2 . Gift l:o 1771 
% med Öfversten Frih. Carl Pfeiff, N:o 289, f. 
1735, + 1792: 2:o 1797 '% med Estofts-Fabrikören 
Adolph Fredric Lutken, från h vilken hon blef skiljd. 

Tab. 2. 

Johan Adolph (son af Gustaf Spalding, Nobil. Digitized by VjOOQIC 36 SPALWPe. Spaldencreutx, Tab. 1), f. 1747 '%; AotkalUnt i 
Götha Hofrätt 1765; £. o. Kanslist i Justitise-revi- 
sionen 1768; Kanslist i Justitiiekanalärs-expeditioiien 
1770; Protokolls-Sekreterare i Genera)auditörs-e*pc- 
ditionen 1773; Adjungerad Ledamot i förutn. Hof- 
rätt 1774; Lagoiau i Östergöthland 1775; Banko- 
Revisor 1788; t 1794 ,T / U . Han var en utmärkt 
och frisinnad riksdagstalare. — Gift 1776 "V,, med 
Friherrinnan Catharina Juliana Silf ver sköld, i hen- 
nes l:a gifte, f. 1758 2 %, t 1842 ro / la i Jönkö- 
ping; dotter af Presidenten Arvid Silfvertköld, Baron 
Silfversköld, N:o 283, och Grefvinnan Ulrica Mag- 
dalena von Seth, N:o 88, samt omgift 1797 med 
Lagmannen Claes Stcdt, N.o 1468, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

Gustaf Adolph, f. 1778 */„, + 1779 M / r 

Ulrica Johanna, f. 1780 *V 4 , + s. fi. M / l0 . 

Gustaf, t 1781 *V 4 , + 1783 *V 7 . 

Arvid Johan, f. 1782; Kammarherre; f 1828. 
Se Tab. 3. 

Gustaf Adolph, f. 1784; Brukspatron; + 1848. 
Se Tab. 4. 

Catharina Elisabeth, f. 1790 ' ,„ t 1840 *% på 
Liljeholmen i Östergöthland, Gift 1808 *•', med 
sin stjuffaders brorsson, Brukspatronen Claes Fredric 
8tedt, N:o 1468, f. 1785, t 1848. 

Tab. 3. 

Arvid Man (son af Johan Adolph, Tab. 2), f. 
1782 JI / 8 ; Kammarherre; + 1828 a V, på Rynings- 
holra vid Eksjö. — Gift 1*05 2 % med Maria Skrajge, 
t. 1785; dotter af Provinoial- Läkaren i Bohus län, 
Doktor Nils Skragge och hans 2a hustru, Carin 
Bundsen ifrån Uddevalla, samt af samma slägt, som adel. ätterna SkraggensköU, Nrria 952 ooh li29, 
och adtl. och friherrl. ätterna Hermelin, N:ris 1391 
och 272. 

Döttrar: 

Carin, f. 1808 •/,; Stifts-Fröken ; t 1857 ■% i 
Lund. Gift 1831 •/, på Ryuingsholm med Ryttmä- 
ttarea vid Smålands Husar-reg:te Fritz Crone,(. 1800. 

Maria, f. 1810 *%; Stifts- Fröken; t 1812 ! %. 

Anwlia, f. 1812 V,.: Stifu-Fröken. Gift I jo 1836 
w / f i Atvids kvrka i Östergöthland med Under-Löjt- 
nanten vid Smålands Husar-reg-.te Wilhelm Djurberg : 
2*.o 1845 16 / 8 med Löjtnanten Pontus Reutersvård, 
N:o 1210, f. 1819. 

En Dotter, dödfödd 1819 ,4 / lf . 

Tab. 4. 

Gustaf Adolph (sou af Johan Adolph, Tab. 2), f. 
1784 *7 4 ; Brukspatron på Gusum; t 18*8 M / (A och 
slöt ätten på svärdssidan. — Gift 1808 '% på Hub- 
berstad i SniAland med sin kusin, Stifts-Fröken Fri- 
herrinnan Maria Margaretha von Otter, f. 1788 w / |0 ; 
dotter af Lagmannen Frih. Casten von Otter, N:o 1 5(1, 
och Friherrinnan Lovisa Ulrica Silfversköld, N:o 283. 
Barn: 

Adolph, f. 18I0> f 1811 a7 / 8 . 

Catharina Lovisa, f. 1813 *V 4 ; Stifts- Fröken. 

Christina Mathilda, f. 1816 »%; Stifts-Fröken. 
Gift 1850 2 % på Fredricsdal i Jönköpings läu med 
Apothekaren Carl Gustaf Nordström, 

Ulrica Charlotta, f. 1821 *V 9 ; Stifu-Fröken. Gift 
1854 % på Fredricsdal med Boktryckaren Jacob 
August Björck i Jönköping. 

Maria Carolina, t 1824 '% på Fredricsdal; Stifts- 
Fröken. Adel. Ätten Spalding, N:o 910, t» 

Härstammade af den adel. ätten Spalden eller Spalding i Skottland, hvars stamfader, en Engelsman, 
fick gods derstädes, för det han år 1318 hjelpte Grefven af Murray, Thomas Randolph, att återvinna staden 
Berwick. Annars fans i gamla tider klostret SpaMyny, ej långt ifrån Hundington i England, ifrån hvilktt 
tvänne munkar, Spalding kallade, på 1380-talet ankommo till Sverige, dit de snart drogo flera sina släg- 
tingar efter sig. Tab. U 

Jaet» Spalding, Herre till Grangaben i Skottland; 
Ståthållare på Grain-Arly derst. — Gift med Johanna 
Gairn eller Jairus; Friherre do t ter till Lautoun. 
Son: 

Georg Spalding, Herre till Grangaben; Guvernör 
i Grain-Arly. — Gift med Isabella Ogilwie; dotter 
af Friherre Gualter Ogilwie, till Clowa, med Fri- 
herrinnan Margaretha Greichton af Ruthweu. 
Son: 

Getrg Spalding, af Grangaben; Öfver-Domare i 
Milhauch i Skottland. Förmodligen är det namnet 
på honom, som, jemte årtalet 1624, står på Täby 
kyrkas kalk. — Gift med sin franka, Helena Ogilr 
wie; dotter af Frih. William Ogilwie, af KriUar, med 
Elisabeth Forbea. 
Söner: 

Anders Spalding; Rådsfprvandt. Se Tab. 2. 

Hans eller Johan Spalding, den Äldre; Justitias- 
President. Se Tab. 5. Tab. 2. 

Anders Spalding (son af Georg Spalding, Tab. 1). 
f. i Skottland; Begaf sig till Mecklenburg och blef 
Rådsforvandt i Plaue. Enligt en tysk inskription af 
någon af bans söner på ofvannämnda Täby kyrkas 
kalk, har han 1636 nedgräft densamma, tillika med 
annat silfver, men hvilket allt blifvit genom en be- 
synnerlig skickelse år 1671 återfunnet. — Gift l:o 
på 1620-talet med Catharina Franck, f 1678 ,7 / 9 : 
— 2:o med Anna Kuhntnan. 
Son: 

1. Jacob Spalding, f. 1625 f V T ; Inkallades af sin 
farbroder Johan till Sverige och blef först Handlande 
i Götbeborg, sedan Rådman i Norrköping; t 1676 
,e / 10 . — Gift 1*> 1653 \ med Ingrid von Bro- 
bergen, t 1636 »%, f 1663 M / l0 ; dotter af Tull- 
förvaltaren i sistn. stad Henric von Brobergen och 
hans 2:a fru, Christina Staffansdotter, samt syster till 
Herrarne von Brobergen, Nobil. von Brobergen, N:o 
833: - 2:o 1664 «/ a med Deroihta Qrujer, t Digitized by VjOOQIC BPALDJNG. 37 1723; dotter af Rid- ooh Handelsmannen Mårteo 
Dreijer i Göt be borg. 
Söner: 

1. Anders Spalding, f. 1659; Borgmästare; t 
1698. Se Ta b. 3. 

2. Otorg Spalding, (. 1671; Brukspatron; t 1721. 
Se Tab, 4. 

Tab. 3. 

Anders Spalding (soo af Jacob Spalding, Tab. 2). 
t 1659 "/,; Kantlist i Kongl. Kansliet; Slutligen 
Burgmästare i Gölheborg; t derst. 1098 ltf ' u . — 
Gift 1688 med Magdalena Bunge, i hennes l:a gifte, 
f. 1669 "/,. f 1720; dotter af Hsndels- Borgmästa- 
ren i Stockholm Mårten Bunge och hans l:a hustru, 
Margaretha Jerastedt, samt syster till Statssekretera- 
ren Henrie Bunge, Nobil. och Baron Bunge, N:o 
214, och omgift med Revisions-Sekreteraren Jacob 
Hjeimberg. NobiL Hjelmberg, N:o 1452, till Hjelmvik. 
Son: 

Jacob Spalding, Nobil. och Adopt. Hjelmberg, 
f. 1698, t 1728. Se adel. ätten Hjelmberg, 
Tab. 2. 

Tab. 4. 

fearg Snalélag (son af Jacob Spalding. Tab. 2), 
l 1671 JT / 4 ; Brukspatron på en andel i Gusums 
■essingsbruk i Östergöthland ; t 1721 "/„. — Gift 
1704 % med Sophia Chrutofferssen, t. 1685 *%, t 1767 dotter af Handelsmannen i Götheborg Caristofler Christoffersseu Sondelins och Johanna Sch ro- 
der samt ajster tiU StaU- Kommissarien C Kristoffer 
Cfcristofferssen, hvars barn blefvo Adlade med na Di- 
set Adlersparre (N-.o 1988). 
Son: 
Gasas/ Spalding, Nobil Spaldencrevix, l 1709; 
1 1778. Se adel. ätten Spaldencreutz, Tab. 1. 

Tab. 5. 

lans eller Jtban Spalding, den Äldre (son af Georg 
Spalding, Tab. 1), f. i Skottland; Inkom till Sve- 
rige; Handlande och slutligen Justitias-Presidcnt i 
Götheborg. Han förskaffade sig behöriga bevis ifrån 
Skottland om sin adel. härkomst, hvarföre hans barn 
blefvo upphöjda i Svenskt adel. stfind. — Gift 1620 
*/„ i Götheborg med Johanna Kenerdt, f. 1b09 •/,, 
i staden Dnndce i Skottland, t 1648 % i forstn. 
stad; dotter af Danska Sjökaptenen Jacob Kenerdt 
och Elisabeth Wedderborn, båda af Skottsk Adel. 
Barn: 
Margaretha Spalding, Nobil. Spalding. Gift på 
1640-talet med Ö f ver-K om m isserien Pehr Larsson, 
SM. Gripenvald, N:o 857, f. 1617, f 1626. Hon 
står på etamteflorna upptagen såsom dotter till Ga- 
briel Spalding, men bvilket är orimligt, utan var trö- 
sten hans syster. 

Johan Spalding, Nobil. Spalding, f. på 1620-talet 
i Götheborg; Kongl. Svensk Kommissarie i Diinkirc- 
kea; Adlad 1678 **/,„ jemta sina syskon (introd. 
IM0 änder N:o 910); f ogift och slöt således sjelf 
va sdeL ättegren. 

Gabriel Spalding, Nobil. Spalding. Se Tab. 6. 
Anna Spalding, Nobil. Spalding. Gift med Råd- 
teh Handelsmannen i Götheborg, Kongl. Komroissar 
risa Henrie Braunjokan, broder till Packhus-Inspek- 
lores Conrad Braunjohnn, Nobil. von Braunjohan» 
fco 1292, Ull Partela. Johanna Spalding, Nsbil. Spalding, f 1688. Gift 
l:o med Kaptenen Johan Wilhelm, f 1676: V:o med 
Kommissarien Marion Kanter ber g, N:o 869» i hans 
l:a gifte, f 1701. 

Tab. 6. 

Ckabriel Spalding, Nabll. Spalding (son af Hans 
eller Johan Spalding, den Äldre, Tab. 5); Handlande 
i Götheborg; Kom roerse- President derst. 1678; Adlad 
s. å. 2 *-' n , jemte sina syskon (introd. 1680 under N:o 
910). — Gift med Catharina Wernte, Nobil. Wernle, 
N:o 874; dotter af Fyrbåks-Inspektoren Michaél 
Wernle. 

Barn: 

Beata* Gift med en ron Möller. 

Catharina, + 1698 och begrafven i Götheborg. 
Gift med Borgmästaren i nämnde stad Hans Gerdes, 
Nobil. von Gerdes, N:o 1060, till Lärjeholm, f 1723. 

Herman; Fältväbel vid Prins (htrls reg:te till fot; 
Fänrik vid Elfsborgs reg: te 1691; Major derst. ; Stu- 
pade ogift 171n 2 % vid Frcdricshnll i Norrige. Han 
var äfven med i slaget vid Gadebuschden 9 Oec. 1712. 

Michaél; Kommendör; t 1741. Se Tab. 7. 

Johan; Major vid Elfsborgs reg:te; Barnlös skju- 
ten 1716 M / 6 vid Fred ricahall i Norrige, samma dag, 
som äldsta brodern. — Gift med Magdalena Eleo- 
nora Soop, f. på 1680-talet; dotter af öfverste- Löjt- 
nanten Arvid Soop, N:o 10, till Hammar och Koll- 
torp, med Grefvinnan Auna Elisabeth von Ascheberg, 
N:o 23. 

Tab. 7. 

Michaél (son af Gabriel Spalding, Nobil. Spalding, 
Tab. 6) ; Konstapel vid Amiralitetet med Fänriks lön 
1708; Under-Löjtnant derst. 1709; Öfver-Löjtnant 
1710; Extra Kapten 1715; Skepps-Kapten; Artilleri- 
Kapten vid Örlogsgottan 1717; Amiralitets-Kapten 
1718; Kommendör i Carlskrona; f 1741 la / n och 
slöt ätten på svärdssidan. Hau anförde fregatten Pe- 
likan i sjöträflningen vid Möeu den 24 Aug. 1712 
och eröfrade då en Dansk galliot; borttog 1715 i 
April några smärre ficndtliga fartyg vid Femern samt 
förstörde en mängd proviant. — Gift l:o med Sara 
von Löwen, f 1733; dotter af Holm- Amiralen och 
Presidenten Carl Henrie von Löwen (Löwe), N:o 1739, 
och Maria Abrahams: — 2:o 1734 *V g med Eva 
Charlotta Rosenström, i hennes ha gifte, f. 1712 "/ a , 
t 1796 'V* i Eksjö; dotter af Justitiarien Carl Ro- 
senström, N:o 836, och Friherrinnan Barbara von 
Otter, N:o 150, samt omgift 1744 med Majoren 
Svante Carlheim, Nobil. Carlheim, sedermera Carl- 
heim-Gyllensköld, N:o 1661, i hans 2:a gifte. 

Barn: 

1. Carl, f. 1715 20 /„, f barn. 

1. Maria Catharina, t 1718 % f 1738 a, / ft . 
Gift 1736 M /„ med Riks-Rådet Johan von Snoilsky, 
Baron och Grefve Snoilsky (N:o 133), i hans l:a 
gifte, f. 1708, + 1787. 

1. Carl Gabriel, f. 1722 w 10 ; Konstapel vid 
Amiralitetet; f 1740 i Ostindien. 

1. Johan Gerhard, f. 1724 %; Konstspel Wd 
Amiralitetet; Drunknade 1741 på skeppet Svarta Örn 
i Finska viken. 

1. Fredric, t. 1725 •/,„ j 

1. Herman, f. 1727 *%, . . . 

1. Johanna Elisabeth, f. 1728 »/„ ( tr °* r ^ 

2. Carl Gustaf, t 1735 *V„ 1 Digitized by VjOOQIC 3S SPAEPVBNFBLT. 2. Eva Henrietta, f. 1736 w / u , f 1789 «/„ i 
Carlskrona, den sista af ött en. Gift 1765 14 /„ med 
Majoren Pehr Brelin, t 1795 och fader till Kon tre- Amiralen Carl Edvard Brelin. Nobil. och Adopt. 
:o 365. Carlheim-Gyllensköld, Baron Gyllensköld, N:< 
2. 8ara Johanna, f. 1788 *•/,„ t ung. Adel. ätten Sparfelt, N:o 927, f. Andera Sparman, Ntbll. Sparfelt (son af Olans 
Sparman, se adel. ätten Palmkron, Tab. 2), f. i Up- 
land; Volontär 1655; Gemen vid General- Major Bec- 
kers regrte under Danska kriget och sedan vid Fält- 
herren G ref ve Carl Gustafs reg:te, giende der alla 
grader igenom; Fänrik vid sistn. reg.-te 1664; Vo- 
lontär till häst vid Svenska hjelptrnpperna i Ungern 
under Turkiska kriget; Löjtnant vid Uplands regrte 
till fot; Kapten derst. 1674; Adlad 1678 2 % (introd. 
1680 under N:o 927); Major vid sistn. reg: te; Döds- 
skjuten 1701 % vid öfvergången af Dnnaströmmen, och slöt, såsom barnlös, sjelf sin adel. ätt. Han för- 
höll sig alltid såsotn en tapper och redlig soldat, men 
särdeles uti det storm fältslaget pi Landt-Riigen den 
8 Jan 1678; gjorde slutligen, genom testamente, 
all sin egendom till ett stipendium vid Upsala Aka- 
demi. — Gift 1681, enl. Kongl:t tillstand att träda 
i ofrälse gifte, med Catharina Grotjohan: dotter af 
Handelsmannen i Stockholm Joachim G rotjohan och 
Anna Lydertz samt »v st er till Handlanden och Rytt- 
mästaren Johan Grotjohan, Nobil. von Grotjohan, 
N:o 1020. Adel. ätten Sparfvenfelt, N:o 541, f. 

Om denna ätts ursprung på fädernet ifrån Konung Stenkil i Sverige, Konung Sven Tjnguskägg i Dan- 
mark och ifrån Ko u ung Boteslans i Polen samt på mödernet ifrån Konungarne Eric den Helige och S:t Brita 
kan kort och vältaligt läsas uti Biskopen D:r Georg Wallin den Yngres Parentalia, in obitum Johannis Ga- 
briel is Sparfvenfeldii, a Ceremoni is Legatorum publicis snpremi, ed i ta Holmiss A ro 1730, pag. 10. Tab. 1. 

Andreas) Kyrkoherde i Fasta och Esterna socknar 
(nu Fasterns) i Upland. 
Son: 

Gabriel Sparf) Jägmästare hos Hertig Johan af 
Östergölhland. — Gift med Catharina AndersdoUer; 
dotter af Rådmannen Andera Göransson i Arboga. 
Son: 

Johan Mrlelsson Sparf, Nobil. Sparfvenfelt, till 
A bylund i Romfartuua socken och Westmanland; f. 
1618 u /m iÖstergothlnnd; Regeraents-Qvartermästare 
vid Nerike och Werralands repte; Adlad 1651 •% 
(introd. 1652 under N:o541); Ryttmästare vid Werm- 
lands kompani af Uplauds reg:te till häst l r >56 ; Ma- 
jor vid Lif-reg:tet till häst 1673; Öfverste-Löjtnant 
derst. s. å.; Öfverste karaktär 1675; f 1698 w /, 
eller siu födelsedag på A by lund och ligger, jemte sin 
fru, begrafven i Rorafartuna kyrka, der Sparfvenfeltska 
grafven finnes och dess vnpen ses. Hau fick tillför- 
säkran på Stads*Öfverste-tjensten i Stockholm, när 
den efter General-Major Barclays död skulle bli le- 
dig. — Gift med Christina Uggla, f. 1626 »•/,, + 
1693 27 /,; dotter af Öfversten Johan Uggla, N:o KM), 
till Afverstad, med Margaretha Gyllenmärs, N:o 131. 
Son: 

Man Aitrlel, till Abylund; f. 1655 17 / 7 i Åmål; 
Student i Upsala; Under-Ceremonimästare vid Hof- 
vet 1691; Öfver-Ceremonimästare derst.; Afsked 1712; 
t 1727 V 6 på Abylund och ligger, jemte sin fru, 
begrafven i Sparfvenfeltska familjegrafvea i Romfar- 
tuna kyrka, uti hvilken han lät öfver sin fru upp- 
sätta ett vackert epitaphium. Han gjorde i yngre 
åreu en resa till Holland, Frankrike och Italien, och 
hade i Rom företräde hos Drottning Christina; er- höll 1688 uppdrag att utrikes uppsöka Svenska och 
Göthiska minnesmärken, enligt särskild utfärdad in- 
struktion, och företog 1689 åter en utrikes resa, äoda 
till Afrika; var då åter i Rom, och fick af Påfven 
Innocentins XII, sedan han presenterat honom sitt 
Lexicon Slavonicum, sjclf nycklarne till Vatikanaka 
Bibliotheket, med frihet att genomgå dess akatter, 
hvilken förmån ingen lutheran före honom åtnjutit; 
underhöll brefväxling med sin tids lärdaste män, samt 
talade och skref med fullkomlig färdighet fjorton 
språk; skänkte slutligen till Upsala Bibliothek ett 
stort antal sällsynta böcker och roanuskripter på Ara- 
biska, Persiska, Turkiska, Armeniska, Syriska, Kop- 
tiska. Grekiska, Slavonska, Moldauiska, Chinesiska, 
Japanska, Epirotiska, Latin, Italienska, Fransyska, 
Spanska, etc, hvaröfver särskild katalog är tryckt. — 
Gift 1695 a % med Antoinetta Sophia ffildebrand, f. 
1675 % + 1704 29 / 4 ; dotter af Kammereraren 
Hcnric Jacob Hildebrand, Nobil. Hildcbrand, N:o 
1357, och hans 2:a fru, Maria Sophia Amya. 
Barn: 

Christina, t. 1695 w /, 2 , + 1780 «•/,. Gift 1718 
med Hofmarskalken Anders Duben, Nobil. och Ba- 
ron von Duben, N:o 139, i hans 3:e gifte, f. 1673, 
+ 1738. 

Maria Sophia, f. 1697 2, / 4 . Gift 1:0 1716 med 
Öfverste-Löjtnanten Frih. Carl Fredric. Mörner af 
Mor landa, N:o 62, till Sund, + 17*5: 2:0 på 1720- 
talet med Öfverste-Löjtnanten Johan Leijonberg, N:o 
876, f. 1683, + 1767. 

Johan Henric, f. 1698; Hofstallmästare ; f 1768. 
Se Tab. 2. 

Antoinetta Dorothea, f. 1699 V 8 . Gift 1718 med 
Kammarherren Grefve Otto Ludvig Ehrenrdch Rmds- 
tnault. Digitized by VjOOQIC SPARK*. 39 återse Jacob, f. 1700 *>/„ + e. I. *V„. 

fiéota fijter. f. tvilling 1701 »V* t 1774 l4 ' 8 . 
Gift 1718 n / B med Kammarherren Grefve Carl Ja- 
tak Leijonstedt, N:o 73, f 1680, t 1763. 

Margaretha Elisabeth, f. tvilling 1701 "/ 8 , * 
1714 •„. Gift 1719 med Hof-Rådet Grefve Axel 
Reemsijema, N:o 57, till Pryssgården, f. IG95, t 1730. 

CeiW Fretdric, f 1702 »%, + vid ett nnivertitet 
i Tyskland. 

Jacob ffenric, f. 1703 */„: Lefde utan tjenst; t 
kralös. — Gift med eu Mecklenburgisk Fröken, vid 
MBii Grabe. 

Tab. 2. 

Mm lenrte (ton af Johan Gabriel, Tab. I), till 
Rutte i Knsnla socken, också i Westmanlaod, hvil- 
kca egendom grundats 1696 af hans farfar, samt 
ibjhwd: f. 1698 '%; Först Hofmarskalk; Sedan 
HofotaJliuisUre ; Riddare af Nordstjerne-Orden; f 
17é8 *%. — Gift 1725 med Grefvinnan Christina 
Mamma IMljenstedt, i. 1703%, t 1755 »*/„; dotter 
tf Riks-Ridet och Presidenten Johan Pauliu, Nobil., 
Baron och Grefve Lilljenstedt, N:o 72, till Diwitx, 
Krseendorff, Zatel. Lagmanshagen, Lentzö (Länsö), 
k om m* Isnäs, Anoila och Johannisberg, med haus 2:a 
fm, Margaretha Törnflycht, N» 13:6. 
Barn: 

Jokam. f. 1726 V, t ; Landt-Råd: + ogift 1769. 

tfeartc Wi/Ae/j». f. 1728 •,„; Kapten vid Lif- 
isrdet; Slutligen Öfverste; t ogift 1776 *%. 

Margaretha Christina, f. 17S?9 *V 1t , f 1811 »/» 
i Stockholm. — Gift 1756 ! V,, med Hofjunkaren 
ftrsWc Christian von Conowen, N:o 1745, till Knlla- Gunnarstorp, Stora Krabby ock Årnisholm, f. 1706, 
f 1802. 

/fetfsfy Augusta, f. 1731 % J» 1810 l8 /,. Gift 
l:o 1761 n / 6 med sin kusin, Öfverste- Loj t nan ten 
Grefve Knut Posse, N:o 51, f. 1719, f 1771: 2:o 
1774 \ med Paul Eric Rudebeck, N:o 872. f. 1748. 
+ 1789. 

Ulrica, f. 1733 •/,, på A bylund, f 1816 % i 
Stockholm och ligger, jemte sin man, begrafven i 
Hjärneska grafven vid Bromma kyrka i Upland. Gift 
1769 med Majoren Urban Reinhold Palmsiruch, N:o 
657, i hans 2:a gifte, f. 1726, t 1795. 

Fredric, f. 1737 '%. + 1738 "... 

CarlJacob,t 1739; Major; t 1809. Se Tab 3. 

Eva Maria, f. 1741 a V 4 . + 1743 »V*. 

Lovisa Beata, f. 1746 V„ + 1817 *V e i Stock- 
holm. Gift 1765, tredjedag Pingst (^/g), med sin 
kusin, Landshöfdingen Grefve Carl Wilhelm Leijon- 
stedt, N:o 73, i hans 3:e gifte, f. 1725, f 1782. 

Tab. 3. 

Carl Jaet» (son af Johan Henric. Tab. 2), till 
Ransta; f. 1739 «/,,; Löjtnant vid Lifgardet; Erhöll 
slutligen Majors afsked; Riddare af Svärds-Orden ; 
i J 809 27 / 4 på Ransta och slöt ätten på svärdssidan. 
— Gift 1771 med sin mosters mans brorssons dotter, 
Grefvinnan Hedvig Maria Posse, f. 1749 w / ( , + 1773 
*V 3 ; dotter af Hofmarskalken Grefve Carl Posse. N:o 
51, till Haga. Grönsö, Utö, Aroöberg, Marby, Staby 
och Enbåga, med Helena Ulrica Falkenberg af Bål by, 
N:o 105. 

Son: 

Johan Gabriel, t 1772 2 /„ * s, å. %. Friherrl. ätten Sparre, N:o 11. Tab. 1. 

Peder Erksssn Sparre, Baron Sparre (son af Eric 
Lsrsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Rossvik, 
Tsb. 48). Friherre till Kroneberg vid Wexiö, Herre 
Ull Engsö i Eogsö socken och Westmanland, Höke- 
rum i Winga socken och Westergöthland, Lidboholm 
i Sjösås socken och Småland och Näsby samt Arrö, 
Lennemetz, Lutterhoff och Adsal, dessa fyra sednare 
i Liffland; f. 1592 2 *>\ på »in moders fädernegård, 
det Braheska godset Rydboholm i Oster-Ryds socken 
ceh Roslagen; Assessor i Svea Hofrätt; President i 
l*>rpU Hofrätt 1<»31; Riks-Råd 1633; Tillika Kansli- 
Råd 1640 samt Lagman i Cslmare län och på Öland 
1643; Lagman äfven på Gottlaud 1646; President i 
Gotha Hofrätt a. å.; Upphöjd i Friherr ligt stånd 
1647 •/„ jemte sin broder Thure och sina brorsbarn 
eller samtliga då lefvande Sparreska descendenter af 
Riks-Rådet Eric Larsson Sparre till Sundby med 
krooeberg till friherrskap (sonen, tillika med sina 
skyldtoäo. 1649 introd. nnder N:o 11); f 1647 "/„ 
på Kroaeoerg och begrafven i Engsö kyrka i West- 
Btfilaad. — Gift l:o med Elsa Posse, til! Engsö, 
■varigenom således nämnda ställe kom ifrån Possc- 
•ttea lltr till Sparrarne; f. 1599, t i barnsäng 1633 
%; dotter af Hofjunkaren Arvid Lagesson Posse, 
&o 14, till Engsö, Ståringe och Wennersnäs, med 
Bnla Gostafsdotter (Bååt, N:o 3): — 2. o med Chri- 
*** Rfnimg, i 1678 och begrafven hos sin man i Engsö kyrka; dotter af Riks- Rådet och Ståthållaren 
Peder Nilsson Ryning (N:o 15), till Lagnö, Säby och 
Ryningsholm, med Friherrinnan Kjerstin Gyllenstjerna 
(N:o 3). 

Barn: 

1. Ebba, f. 1631. Gift på 1650-talet med sin 
svågers kusin, Landshöfdingen Claes Baner, Baron 
Baner, N:o 22, till Gamla Carleby, Ekenäs och Lid- 
boholm, f. 1620. t 1675. 

1. Görvel, f. 1632 i Dorpt, f 1659 ■% på Re- 
wals slott och begrafven i Sparregrafven i Engsö 
kyrka. Gift 1654 ,0 / B på Upsala slott med sin ku- 
sins svåger, Riks-Rådet, Fältmarskalken och General- 
Guvernören Frih. Christer Horn af Åminne, N:o 2, 
till Wikhus, Gamleby, Wik, Görvelsdal, Örlinna, Li- 
sjö. Lärjeholm och Salisborg, i hans l:a gifte, f. 
1622, t 1692. 

1. Maria, f i Hamburg. Gift dcrst. med Kom- 
mendanten i Wismar, Fältmarskalks-Löjtnanten Gustaf 
Wrangel af Adinul, till Sondboholm, f. på 1630- 
talet; broder till Kongl. Rådet och Presidenten Die- 
dric Wrangel af Adinal, Baron och Grefve Wrangel 
af Adinal, N:o 37, till Adinal och Jordansby, samt 
Kaptenen Reinhold Wrangel af Adinal, Baron Wrangel 
af Adinal, N:o 199, till Adinal 

1. Margaretha, + 1686 ,4 / 1() . Gift 1649 a V e i 
Stockholm med Riks-Rådet och Lagmannen Svante 
Baner, Baron Baner, N:o 22, till Gamla Carleby, Digitized by VjOOQIC 40 S*A**fe. Djursholm, Tårnö, Hörningsholm, Runeborg, Smilten, 
Serben och Ingeritz, f. 1624. f 1674. 

1. Pehr, t 1633; Riks-Rid; t 1669. Se Tak 2. 

2. JoAc», f. 1612, f 1056 M 8 och begrafven i 
Engsö kyrka. 

Tab. 2. 

Pehr (son af Peder Ericsson Sparre, Baron Sparre, 
Tab. 1), Friherre till Kroneberg, Herre till Engsö 
samt Skällnora i Fresta socken och Upland, Trollebo 
i Lemnhults socken och Ericastad i Hvitaryds socken, 
båda i Småland, äfvensom Aspenäs i Wåla socken 
och Westmanland; f. 1633 ,0 ' n i Stockholm; Kam- 
marherre bos Drottning Hedvig Eleonora 1656; Vice 
President i Svea Hofrätt 1658; Guvernör i Liffland 
1660; Landtmarskalk vid riksdagen i Stockholm s. 
å.; Envoyé Eztraordinaire till Kejserl Tyska Hofvet 
1661; Äter Landtmarskalk vid riksdagen 1664; Riks- 
Råd och Kansli-Råd s. å.; + 1669 % i Verden, un- 
der resa till varma baden i Schwalbaoh, samt ligger 
begrafven i Sparreska familjegrafven i Engsö kyrka, 
der hans vapen uppsattes. Han fick, sedan han i 
yngre aren förlorat sina föräldrar, Drottning Christina 
sjeif till förmyndare, hvilken utnämnde lärda män 
till hans uppfostran och anbefalde honom 1652 an- 
träda sina utrikes resor, derifrån han återkom 1656; 
var kort derefter Drottning Hedvig Eleonora följ- 
aktig till Preussen och Polen, dl hon besökte sin 
gemål, samt öfversatte då på sina fa lediga stunder 
ej allenast några böcker af Qvintius Curtius på 
Svenska, och det så lyckligt, ntt många tviflat, det 
författaren skrifvit bättre än öfversäitaren, utan sam- 
man sk ref också på vacker Latin Konung Carl X 
Gustafs fälttåg i Polen, med jemförelsc af Alexander 
Magni namnkunniga segervinningar; om honom slut- 
ligen är det skrifvit, att han på sin tid ansågs för 
ett fullkomligt mästerstycke af en välväxt, skön och 
vältalig man. — Gift 1659 17 / 3 i Stockholm med 
sjn systers svägerska, Friherrinnan Sigrid Horn af 
Åminne, i hennes 2:a gifta, och som af honom fick 
i morgongåfva Engsö och 2000 dukater, f. på 1 620- 
talet, t 1693; dotter af Riks-Rådet Fri b. Claes Horn 
af Åminne, N:o 2, till Åminne, Wikhus, Ekebyholm, 
Skällnora, Gamleby, Ryholm och Mustela, med Fri- 
herrinnan Sigrid Oxenstjerna (N:o 1), samt enka 1657 
efter General-Löjtnanten och Riks-Rådet Göran Pai- 
kul, Baron Paikull, N:o 33, till Wöråberg, Innis, 
Tyrsewall, Merckull, Färden, Thalbo, Wilajocki och 
Skällnora. 

Barn: 

Eric, den Halte, Friherre till Engsö, Herre till 
Ericsstad, Aspenäs och Ryholm; f. 1660 '%; Kam- 
marherre hos Enke- Drottning Hedvig Eleonora 1690; 
t barnlös 1736 på Ryholm i Beatsebergs socken och 
Westergöthland och var den sista af denna ättegren 
samt ligger begrafven, likasom alla sina syskon, i 
Sparregrafven i Engsö kyrka. Han förlorade 1682 
genom reduktionen friherrskapet Kroneberg samt bort- 
sålde 1712, tillsammans med brodern, fädernegården 
Engsö. — Gift med Aurora Uggla, f. 1690; Ligger 
begrafven hos sin man i Engsö; dotter af Kaptenen 
Bengt Uggla, N:o 100, till Sjöberg och Dagsnäs, 
med hans 2:a fru, Regina Helena Gyllengrip, N:o 80. 

Johan Sigismund, till Engsö och Grönsö; f. 1661; 
Fänrik vid Lifgardet 1676; Löjtnant och Kapten 
derst.; Öfverste- Löjtnant vid Helsinge regrte 1692; 
Gick sedan utrikes och skall slutligen blifvit General- 
Major; t ogift 1731 på Ryholm. Var en myndig 
kyrk patron, som en gång, af missnöje med sin Pastor 
Wigelttt i Engsö, lät 1707 tillslata kyrkan, att för- samlingen ifrån den 28 Jan. till den 12 Juni måste 
hålla sin gudstjänst på Kyrkoherdens gård : hans kon- 
terfej ses på Engsö, med underskrift: Dives eram 
dudum, Tria me fecere nudum: Alea, vina, venns, 
his tribus faetus som egenus; hans namn Sigismund 
slutligen finnes ej omnämndt på annat ställe, ån i 
genealogien på rid dårhuset. 

Claes, f. 1662, + ung. 

Pehr, f. 1663, + 1667. 

Görvel Margaretha, t 1665 V 4 i Stockholm, f 
1672 % på Aspenäs. 

Sigrid Catharina, t. 1667 u / b i Stockholm, t 
derst. 1672 %. 

Tab. 3. 

Tbnre Eriessen Sparre, Baren Sparre (son af Eric 
Larsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Rossvik. 
Tab. ÅS), Friherre af Kroneberg, Herre till Ericsstad 
samt Tiabade (nu Yxk ullsund) i Berga socken och 
Kronobergs län och Kafvelås i Hömbs socken och 
Skaraborgs län; f. 1593 U / T på fädernegårdeu Sundbv 
i Oja socken och Södermanland; Assessor i Svea 
Hofrätt; Ståthållare i Westmanland och Wester- Da- 
larne 1633; Landshöfding i Westmanland samt Silfver- 
och Jernbergslagen 1634; Hofmarskalk 1639; Tillika 
Häradshövding i Sexmäki härad i Finland 1641; 
Riks- Råd och åter Assessor i Svea Hofrätt 1645; 
Fullmäktig Kommissarie till Fredstraktaten med Dan- 
skarne i Brömsebro s. å.; Upphöjd i Friherrl. stånd 
1647 6 /„ jemte sin broder Peder och sina brorsbarn 
eller samtliga då lefvande Sparreska descendenter af 
Riks-Rådet Ene Larsson Sparre till Sandby (introd. 
1649 tillika med sina skyldmän under N:o 11); Lag- 
man på Gottland samt i Calmare län och på Öland 
1648; Afsked 1661 for ålderdom skull; f barnlös 
166 i ,s ,, och slöt således sjelf sin friherrl. ättegren, 
samt ligger, jemte sin fru, begrafven i S:t Nicolai 
kyrka i Nyköping, der deras epitaphium af svart 
marmor med latinsk påskrift ses. Han åtföljde 
Hertig Carl Philip på dess utrikes resa ifrån Dec. 
1617 till Maj 1618; befiunes hafva för ridderliga 
ätten Sparre bevistat riksdagarne 1630, 33. 34, 35, 
36 och 38. — Gift 1622 % på Rinkestad i Söder- 
manland med sin broders svägerska, Af aria Axf Is- 
dotter (Natt och Dag), f. 1604 M / 8 p* Göksholm i 
Stora Mal lösa socken och Nerike; Uppfostrades efter 
föräldrarnes tidiga död hos hans moder, Grefvinnan 
Ebba Brahe; + 1649 2 \ n i Stockholm efter 15 åra 
sjukdom; dotter af Häradshöfdingen Axel Johanason 
(Natt och Dag, N:o 13), till Göksholm, Traneberg 
och Kafvelås, med Ingel Bonde (N:o 10). 

Tab. 4. 

Catharina Sparre, Friherrinna Sparre (dotter af 
Johan Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Ross- 
vik. Tab. 49), f. 1613; Upphöjd i Friherrligt stånd 
1647 %, jemte sina farbröder Peder och Thnre, 
sina syskon och syskonbarn eller samtliga då lefvande 
Sparreska descendenter af Riks-Rådet Eric Larsson 
Sparre till Sundby; + 1688 «/„. Gift 1642*% pa 
Walstanäs i Norrsunda socken och Upland med Ge- 
neral-Majoren Fabian Berendes, Baron Berendes, N:o 
46, till Lilljendal, Eaimäki, Fohr, Backa, Sätuna, 
Håtunaholm, Hammarby och Brantåsa, f. 1610, f 1678. 

Tab. 5. 

Eltaftetb Sparre, Friherrinna Sparre (dotter af 
Johan Ericsson Sparre, te adeL ätten Sparre af Digitized by VjOOQIC 8PARRB. 41 Ro«rik, Tab. 49), f. 1614; Upphöjd i Friherrligt 
•llai 1647 6 ,, jemtc tina farbröder Peder och Thore, 
sim syskon och syskonbarn eller samtliga då lefvande 
Spermka descendenler af Riks-Rådet Eric Larsson 
Sparre af Sundby. Gift 1650 2 % i Stockholm med Landa- 
fcöfdinges Arvid Horn af Kanckas, N:o 12, till Wuo- 
reaUka och Harris, t 1653. 

Tab. 6. 

Jsaaa Jeiaussen Sparre, Baran Sparre (son af 
Johan Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Ross- 
vik. Tab, 49). Friherre af Kroneberg, Herre till Bol- 
nerö i Innerstads socken och Kronobergs län samt 
Wikunis; f. 1630; Upphöjd i Friherrligt stånd IH47 
'j, jemte sina farbröder Peder och Thure, sina sy- 
ltar Catharina och Elisabeth samt sina syskonbarn 
eller samtliga då lefvande Sparreska descendenter af 
Rik»- Rid et Eric Larsson Sparre af Sandby (introd. 
U49, tillika med sina skyldinän. under N:o II); 
Aneisor i General-Kommersekollegium 1655; f 1659 
w ' r — Gift 1656 w / ft med siu svågers brorsdotter, 
Boffiröken hos Drottning Christina, Märta Ber ende» f 
Friherrinna Berendes, i hennes l:a gifte, f. 1639 
'V, på Hedensö i Södermanland; Slutligen Hofmä- 
itarrena hos Drottning Hedvig Eleonora 1687 och 
k» de Kongl. Prinsessorna 1694; f 1717 18 / 10 i 
Stockholm; dotter af Riks-Rådet och Öfver-Ståthål- 
Uren Johan Berendes, N:o 55, till. Strömsberg. Sol- 
kauuaholm, Hofsta, Oster-Djula, Ökna och Näsgård, 
■cd hans 2:a fru, Friherrinnan Ingeborg Kurck, N:o 
16, samt omgift 1662 med Riks-Rådet och Presi- 
deaten Frib. Gustaf Posse af Hedensund, N:o 25, till 
iraäs, Hellekis, Sickelsjöhof, Herreborum, Hofsta 
och Strömsberg, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

Axei, Friherre af Kroneberg, Herre till Bolmerö 
ock Walstanäs; f. 1657, i Mars, i Stockholm; Tjente 
rid krigsstaten och blef slutligen Kapten i Venetiansk 
tjeast; f ogift 1689 */ in i Corinth på Morea och 
döt på svärdssidan denna gren af friherrl. ätten 
Sparre. 

Ebba Margaretha, till Bolmerö och Walstanäs, 
f. U59 % i Stockholm, t i barnsäng 1698 "/, på 
Kdcby i Helga rö socken och Södermanland, enl. på- 
»krifteo å hennes likkista i Crnus-grafven i Helgarö 
ijrka. Gift 1696 2 % på Hofsta i nämnde provins 
ned sin kusin på mödernet, Ofverste-Löjtuanten Je- 
tptr Cnmi af JEdeby, N.o 69, den Store, till Edeby, 
tadby och Aggarön, i hans 1* gifte, f. 1664, 1 1702. 

Tab. 7. 

Siute Larssao Sparre, Baran Sparre (son af Lars 
Rrictton Sparre, se adel. ätten Sparre af Rossvik, 
Tab. 50), Friherre af Kroneberg, Herre till Berg- 
qrtn i Bergunda socken och Småland och Dåderö i 
Ytter-Jerna socken och Södermanland; f. 1623 '%; 
Upphöjd i Friherrligt stånd 1647 %, jemte sina 
Etrbrcder Peder och Thure, sina syskon och syskon- 
bra eller samtliga då lefvande Sparreska desceu- 
kater af Riks-Rådet Eric Larsson Sparre till Sundby 
ratrod. 1649, tillika med sina skyldmän under N:o 
H); Kammarherre hos Drottning Christina, vid hem- 
^anteo från sina ntrikes resor; Vice Presideut i 
Abo Hofräit 1648, h vilket embete han dock ej kom 
ut tillträda; Landahöfding i Upsala län samt Stat- 
are på Upsala slott 1649; Landtmarskalk vid 
nkidatarae i Stockholm 1649, 1650 och 1651; t 
16)2 */ § i nyssn. stad och begrofs i Strängnäs dom- 
ty**. Han ga/ redan i yngre åren prof på väl an- laggda studier, och lät 1641, endast 18 år gammal, 
af trycket utgå sin vältaliga latinska pareutation öf- 
ver Riks-Rådet och Fältmarskalken Johan Baner; 
fick 1649 af Drottning Christina för sig och efter- 
kommande egen borgrutt öfver Bergqvara gods. — 
Gift 1646 % i Stockholm med Görvd Båål,t 1620; 
Kongl. Öfver-Hofinästarinna; t 1678; dotter af Ståt- 
hållaren och Assessoren Bo Gustafsson (Bååt, N:o 3), 
till Fållnäs, Skärjesholm och Höja, med Anna Rib- 
bing (N:o 15). 
Barn: 

Märta, f. 1648*% i Stockholm, f barnlös 1703 
12 4 pä Sjötorp i Linderås socken och Småland. Gift 
l:o 1664 %- med Ryttmästaren Grefve Leonhard 
Lillje, N:o 1/, till Lilljenborg, Kydes, Ekesund, Sjös- 
torp, LoiU och Ottersberg, f. 1642, t 1667: 2:o 
1676 22 / n med Riks-Rådet, Riks-Skattmästaren och 
Presidenten Frih. Sten Bjelke, N:o 6, till Korpo, 
Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och 
Tangå, i hans 2:a gifte, f. 1624, f 1684. 

LartJ. 1649; Kammarherre; + 1705. Se Tab. 8. 

Ännu en Son och en Dotter, som båda dogo före 
fadern, samt en Son, hvilken afled 1652, strazt 
efter fadern. 

Tab. 8. 

Lars (son af Svante Sparre, Baron Sparre, Tab. 
7), Friherre af Kroneberg, Herre till Bergqvara samt 
Nygård i Lofta socken och Calmare län; f. 1649; 
Kongl. Kammarherre; t 1705 utan söner och slöt 
på svärdssidan denna gren af friherrl. ätten Sparre. 
— Gift 1674 med sin farbroders stjufdotter, Fri- 
herrinnan Charlotta Soop af Limingo, f. 1654, f 
1700; dotter af Riks-Rådet Frih. Carl Soop af Li- 
mingo, N:o 19, till Limingo, Nygård och Stora Sta- 
by, med Friherrinnan Beata Akesdotter (Natt och 
Dsg, N:o 23), i hennes l:a gifte. 
Dotter: 

Beata Märta, f. 1677 »»/, på Nygård, f 1742 
% och ligger, jemte sin man, begrafven i gren*. Bon- 
deska grafven i Vestra Wingåkers kyrka i Söder- 
manland. Hon försålde 1732 fåderne-egendomen Berg- 
qvara till General -Majoren Frih. Carl von Otter. 
Gift 1697 '% i Stockholm med Riks-Rådet Claes 
Bonde, Grefve Bonde af Säfveetaholm, N:o 64, till 
Säfvestaholm, Waholm, Öhr, Akeshof, Johannislond, 
Bergqvara, Nygård, Gäddeberg och Ulfsängen, f. 1664, 
t 1726. 

Tab. 9. 

Eric Larsson Sparre, Baron Sparre (son af Lars 
Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Rossvik, 
Tab. 50), Friherre af Kroneberg, Herre till Berg- 
qvara och Häfverö; f. 1624 *%; Upphöjd i Friherr- 
ligt stånd 1647 %, jemte sina farbröder Peder och 
Thure, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då 
lefvande Sparreska descendenter af Riks-Rådet Eric 
Larsson Sparre af Sundby (introd. 1649, tillika med 
sina skyldmän, under N.o 11); Drottning Christinas 
Kammarjunkare 1648; Legat till Chur-Brandenburg 
1649; Landahöfding i Helsingland, Gestrikland och 
Herjeådalen 1651; Riks-Råd 1653; Landahöfding i 
Ångermanland 1654; President i Abo Hofrätt 1658; 
Lagmau i Calmare län 1665 samt tillika på Gott- 
land och Öland 1669; t 1673 'V,,, och begrofs i 
Riddarholmskyrkan i Stockholm. — Gift 1650 *% 
på Stockholms slott med Drottning Christinas Kam- 
marjungfru (Frökeu) Barbro Fleming, Friherrinna 
Fleming af Liebelitz, f. 1624, 5:e dag Pingst, på Digitized by VjOOQIC 41 •FARM. Norrnås t Wenndön; Hofmäatarinna hos bemälda 
Drottning; dotter af Rikt- Ridet och Öfver-Ståthål- 
låren Claes Larsson Fleming (N:o 4), till Willnaa, 
Norrnäs och Mälby, med hans l:s fru, Anna Görans- 
dotter Snskenborg (Bååt, N:o 3). 
Barn: 

Carl, f. 1651; Fänrik vid Kongl. Lifgardet; Löjt- 
nant derst. 1682; Regements-Qvartermästare 1693; 
Kspten 1696; + ogift 1700 *>/„ i slaget Tid Narra. 

Lars, f. 1652 ; Kapten-Löjtnant vid Öfverste Rem- 
bert von Funckens reg: te; Kapten vid öfverste Cron- 
mans infant. 1684; t ogift. 

Claes, f. 1653; Lefde utan tjenst; t ogift 1715 
och slöt denna ättegren af friherrl. ätten Sparre. 

Gustaf Gabriel, f. 1654; Sergeant vid Kongl. 
Lifgardet; Fänrik derst. 1687; t ogift 1090. 

Märta, f. 1655, t ogift 

Ebba Florentina, f. 1656, + »700 i Juli, ogift. 

Anna Johanna, f. 1657, t 1712. Gift 1677 «% 
med Riks-Rfidet och Presidenten Johan CreuU, Grtfve 
Creutt, N:o 68, till Häfverö, Abborfors, Kalkis och 
Sippola, i hans l:a gifte, f. 1651, f 1726. 

Tab. 10. 

Gnstaf Lansen Sparre, Baran Sparre (son af Lars 
Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Rossvik, 
Tab. 50), Friherre af Kroneberg, Herre till Wderö 
och Hökerum; f. 1625; Upphöjd i Friherrligt stånd 
1647 %, jemte sina farbröder Peder och Thure, sina 
syskon och syskonbarn eller samtliga dl lefvande de- 
scendenter af Riks-Rådet Eric Larsson Sparre af 
Sund by (introd. 1649, tillika med sina skyldmän, 
under N:o 11); Resident vid Franska Hofvet; En- 
voyé Eztraordinaire i Haag 1655—56; Nämnd till 
Ambassadör Extraordinaire vid förutn. Hof sistn. år, 
men kom ej att tillträda denna plats; Landshöfding 
i Westroanland 1660; Tillika Assessor i Bergs-kolle- 
gium 1661; Riks-Råd samt Hofrätts-Råd i Svea H of- 
rätt 1666; Utnämndes 1669 till President i Dorpts 
Hofrätt, men undanbad sig embetet; t 1689 w , n 
och begrofs i Riddarholmskyrksn i Stockholm. — 
Gift 1659, i No v., med Friherrinnan Beata Åkesdotter 
(Natt och Dag), i hennes ?:a gifte; dotter af Riks- 
Rådet och Riks- Marsken Åke Axelsson, Baron Natt 
och Dag, N:o 23, till Jå, Göksholm, Akeshof. R inke- 
stad och Akesberg, med hans l:a fru. Friherrinnan 
Elsa Oxenstjerna (N:o 1), samt enka 1635 efter Riks- 
Rådet Frih. Carl Soop af Limingo, N:o 19, till Li- 
mingo, Nygård och Stora Staby. 
Barn: 

Elsa Barbro, f. på 1660-talet, + 1731 M / n och 
ligger, jemte sin man, begrofven i Oxenstjernska 
grafven i Öster-Åkers kyrka i Roslagen. Gift 1682 
2 % med Guvernören Grcfve Gabriel Oxenstjema af 
Croneborg, N:o 10, den Långe, till Croneborg, Smed- 
by, Margarethselund, Nordvik, Hof och Sundholm, 
f. 1647. + 1700. 

Carl Gustaf l 1669 a %, + s. å. %. 

Åke, f. 1671 V, Fänrik vid Öfversten Grefve 
Gust. Msur. Lewenbaupts regtte till fot 1688; Kspten 
vid Kongl. Rådet, Fältmarskalken och General-Gu- 
vernören Grefve Nils Bjelkes regrte 1696; f ogift 
17 Jl och slöt på svärdssidan denna gren af friherrl. 
ätten Sparre. 

Maria, t ogift 

Tab. 11. 

Ebba Sparre, Friherrinna Sparre (dotter af Lära 
Ericsson Sparre, ae adel ätten Sparre af Rossvik, Tab. 50), den Sköna kallad, f. 1626; Upphöjd I 
Friherrligt stånd 1647 •/,, jemte sina farbröder Pe- 
der och Thure, sina syskon och syskonbarn eller samt • 
liga då lefvande Sparreaka descendenter af Riks-Rå- 
det Erio Larsson Sparre till Sundby; Hoffröken hos 
Drottning Christina; Bekant för sin brefväxling med 
bemålta Drottning, hos h vilken hon stod i mycken 
vnnest och som benämnde henne: la belle Conitesse; 
t 1662 »/,. Gift 1652 "/, på Stockholms slott 
med Riks-Rådet och Generalen Grefve Jacob Casimir 
De la Gar dit t N:o 3, till Leckö, Arenaburg, Ek- 
holmen, Kolck, Kida, Tarwest, Tjurala, Runaa, Arno 
och Biskopstorp, f. 1629, f 1658. 

Tab. 12. 

Carl Lansen Sparre, taran Sparre (son af Lars 
Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Rossvik, 
Tab. 50), Friherre af Kroneberg, Herre till Ulfåsa i 
Ekeby borna socken och Östergöthland ooh Marien- 
borg; f. 1627; Kapten vid Hof- och Lif-reg:tet; Upp- 
höjd i Friherrligt stånd 1647 %, jemte sina far- 
bröder Peder och Thore, sina syskon och syskonbarn 
eller samtliga då lefvande descendenter af Rika- 
Rådet Eric Larsson Sparre till Snndby (introd. 1649, 
jemte sina skyldmän, under N:o 11); Major 1648; 
Of rerste- Löjtnant 1649; Kommendant på Halmstads 
slott och fästning 1651; Öfverste; Guvernör på Ösel 
1659; Öfverste for Kongl. Lifgardet till häst och 
fot 1664; General -Major af Infanteriet samt Guvernör 
i Vester-Norrlsnd med underliggande Lappmarker, 
äfvensom Jemtland och Herjeådalen, s. å.; General- 
Löjtnant 1668; President i Trolldoms-kommissionen 
1674; Kommissarie vid ett Bergs-regrtes upprättande 
till fot i Gestriklands bergslager a. å. ; General 1675; 
Tillika Lagman i Westcr-Norrland, Lappmarkerna. 
Jemtland och Herjeådalen 1681; Afaked 1691; Lä- 
rer dödt 1699 och ligger troligen begrafven i Ekeby - 
borna kyrka, emedan hau till en mmiljegrafs under- 
hållande derst donerat en utjord i Gafvelatena, och 
på hvilken kyrkas större klocka håna namn och tit- 
lar, jemte årtalet 1673, stå. Han följde 1655 Ko- 
nung Carl X Gustaf på dess krigståg til] Polen samt 
bevistade Köpenhamua stormning 1659; fick 1675 
försvarsverket i Vester-Norrland sig an fort ro dt och 
blef s. å. Befalhafvande General emot Norrige å Jemt- 
lands- och Norrlandssidan; från honom reducerades 
slutligen Ulfåsa, hvilket han dock emot andra goda åter 
till bytte sig, hvarjemte hau 1682 anlade Carlsströms 
bruk i Christbergs socken och östergöthland. — Gift 
l:o 1650 % på Stockholms slott med sin broders 
svägerska, Maria Bååt, till Fållnäs, t 1656 *% i 
Warschau, dit hon följt sin mau; dotter af Aases- 
soren Bo Gustafsson (Bååt, N:o 3), till Fållnäs, Skär- 
jesholm och Höja, med Anna Ribbing (N:o 15): — 
2:o 1659 */, på Kroneberg med Catharina Lucia von 
Minningerode, af adel. slägt i Tyskland, + 1697 *V § 
i Stockholm; dotter af Hans Jobat von Minningerode, 
till Bochlenbagen, SalUderkalden och Siltrode i Thu- 
ringen,' med Margaretha von Falkenberg. 
Barn: 

1. Carl, till Säby; f. 1650 "/„; General-Major 
i Venetiansk tjenst; Ogift dödsskjuten på Morea. 

1. Lars, f. 1652 ,J / n . + 1664 % och begrafven 
i friherrl. Sparreaka grafven i Ytter- Jerna kyrka ooh 
Södermanland. 

1. Svante, f. 1653 *V 10 , + 1664% och begrafven 
på aamma ställe, som nyssn. sin broder. 

1. Thure, Friherre af Kroneberg, Herre till Ulf- 
åsa, Marien bnrg, Wik, Aperie och Disserås, det sistn. 
i Edsvira socken och Skaraborgs län; t 1654 "/,, Digitized by VjOOQIC 8PABBB. 43 ti Sandby bolma kungsgård i Södermanland; Följde 
1672 ned si o farbroder. Ambassadören Frih. Pehr 
Seerre till Holland och England, uti h vilket sednare 
Isad han blef Fänrik vid Öfverste Stockbeims reg-.te; 
Wsrik vid Konung Wilhelm Ill:s Lifkompani 1673; 
Ksateo vid Prinsens af Oranien Garde; Öfverste-Löjt- 
aaat rid Öf vente Roxerviers reg:te i Holland 1678; 
Öfverste för ett Holländskt infant-reg:te 1679; + 
barnlös 1683 **/ ft i Stockholm, innan han ifrån sin 
giftasfard till sitt fädernesland hann återvända till 
Holland, och begrofs i Drottningarnes och de Kongl. 
Rldens öfvervaro uti Hornska grafven i Jacobs kyrka, 
der håna vapen uppsattes. Han kom i sidan gunst 
bos Prinsen af Oraniem, sedermera Konung Wilhelm 
III af England, att han 1673 gaf honom fanan vid 
•itt eget lifkompani, den han året derpå den 1 1 Ang. 
au' slaget vid Senef, tappert försvarade samt, oaktadt 
nedtrampad af kavalleriet och häftigt angripen af 
fem ryttare, återtog och behöll, till dess han, med 
högre armen genomskjuten och högra sidan med 
värjor genomrand, nästan död nedföll, då and t ligen 
Franska Maréchal de Camp, G ref ve Königsmarck, 
foai sig hans ovanliga tapperhet, räddade honom, 
Et föra honom i sitt qvarter och der läka honom 
samt sedan, atan lösen, öfverlemna honom till Hol- 
ländska lasrret; bevistade med lika tapperhet beläg- 
rirgen af Maastricht i Aog. 1676, då han med storm 
intog en bastion, hvarvid haos venstra arm blef med 
en moekötkula genomskjuten, venstra handen illa bles- 
bröstet af nedfallande stenar svårt krossadtoch 
ben af kastade handgranater så sönderrifha, att 

a delen af köttet afskalades; deltog äfven uti 

slaget vid Mont-Cassel den 11 April 1677, der han 
med mod ock klokhet betäckte reträtten samt tog 
Markis de Boron, som anförde en bataljon af Franska 
Gardet, tillfånga, men blef åter illa blesserad, i det 
hans högra lar af en rouskötkula genomsköts samt 
haoa ena sida af en bardissan genomrändes; faktade 
med lika tapper het och uti hetaste elden i träff ni ögen 
vid S:t Den is, hvarest han äfvenledes blef i högra 
armen svårt skadad, men förd ifrån lägret i Prinsens 
egen vagn till Haag, för att kureras; begaf sig i 
Maj 1679, efter fredaslutet i Nimwegen, till varma 
hedien i Aachen för att återställa siu helsa, samt 
vistades slutligen två år i Paris, der han vid Kongl. 
Hofvet åtnjöt mycken högaktning, såväl för sina 
tappra krigsbedrifter, som sina öfriga goda egenska- 
per. — Gift 1682 *'/,, i Stockholm med Grefvinnan 
Htdmg Lovisa Horn af Björneborg, i hennes l:a 
gifte, och med hvilken han gjorde bekantskap i Aa- 
chen och förlofvade sig i Paris, f. på 1650-talet; 
dotter af Riks-Marsken och General- Fä] t herren Gustaf 
Carlsson Horn af K a nekas, Grefve Horn af Björne- 
borg, N:o 9, till Björneborg, Mari en borg, Häringe, 
Knalla, Wik och Esbo, med hans 2:a fm, Sigrid 
fijclke af Åkerö, N:o 8, samt omgift 1689 med Ge- 
neral-Löjtnanten och Guvernören Frih. Bernhard von 
Liewen, N:o 45, till Wik och Gärby, i hans 2:a gifte. 
1. Gustaf, f. tvilling på 1650-talet; Fänrik vid 
Tveka Lif-reg:tet till fot; t ogift 1686. 

1. Marta, t. tvilling på 1650-talet, t barnlös 
1700 % och ligger, jemte sin man och hans öfriga 
frsnr, begrafven i Björkviks kyrka i Södermanland. 
Gift 168/ e / t med sin mormors sysslings dotterson, 
Presidenten Frih. Johan Rosenhane, N:o29, till I kala- 
borg, Marienborg, Björkvik och Tistad, i hsns 2:a 
gifte, l 1642, t 1710 och som i sitt l:a gifte haft 
eeoee* en kusin. 

2. Jacob Casimkr, t 1660; Major; f 1701. Se 
Tak 13. 

Z Catharina Maria, i 1662, f i barnsång 1695 *% på UlfJsa. Gift derst. 1686'% med sin broders 
svåger, Öfverste -Löjtnanten Frih. Abraham Leijon- 
hufvud, N:o 26, till Ekeberg och Ericsstad, i håna 
l:a gifte, f. 1663, t 1702. 

2. Margaretha. Gift på 1690-talet med Kaptenen 
Johan Gustaf Boije af Gennäs, N:o 16, till Ryd och 
Torneby. t 1707. 

2. Beata Juliana. Gift 1687 eller 88 med Öf- 
verste- Löjtnanten och Kammarherren Carl Pehrsson 
(Natt och Dag, N:o 13), till Säby och Snösbäck, i 
hans 3:e gifte, f. 1628, t 1694. 

2. Charlotta Eleonora, t 1697 i barnsäng. Gift 
1690 med Lagmannen Johan Tungel, N:o 182, till 
Ånga, i hans la gifte, t på 1630-talet, t 1708. 

2. Görvel; Hofifröken. 

2. Ebba, t ung. 

2. Eric; General-Major i Venetiansk tjenst; t 
ogift 1708 i Venedig. 

Tab. 13. 

Jacob Caslmtr (son af Carl Larsson Sparre, Baron 
Sparre, Tab. 12), till Ulfåsa och Marienburg; f. tro- 
ligen 1660; Löjtnant vid Lif-reg:tet till hast 1680; 
Afsked 1682; Kapten vid Dal-reg:tet 1685; Rvtt- 
mästare vid östgötha kaval). 1689 och vid förstu. 
reg:te 1692; Major vid nyssn. kavall. 1697; f 1701. 
— Gift på 1680-talet med Friherrinnan Brita Let- 
jonhuftmd, f. 1666 M / n , t 1702 på UlfÄea; dotter 
af Landshöfdingen Frih. Abraham Leijouhufvud, N:o 
26, till Ekeberg, Hjelmarsberg, Frösvid al och Knobs- 
holm, med Friherrinnan Brita Kagg, N:o 27. 
Barnt 

Catharina Charlotta, f. 1684, t 1759. Gift 1715 
V„ med Riks-Rådet Frih. Fabian Wrede af Elitnä, 
N:o 44, f. 1694, + 1748. 

Carl Gustaf, f. 1688; Riks-Rad; t 1741. Se 
Tab. 14. 

Abraham, f. 1690; Qvarterroästare vid Lif- reg: te t; 
f 1709 w / 6 i slagtningen vid Pnltava. 

Lert,f. 1691; Ryttmästare; f 1721. Se Tab. 15. 

Bleekert, i. 1695; Under-Officer; + 1712 •/„ i 
slaget vid Gadebuscb. 

Tab. 14. 

Carl Gustaf (son af Jacob Casimir, Tab. 13), f. 
1688 V 6 ; Fänrik vid Öfverste Nieroths infant. 1704; 
Löjtnant vid Uplands Trem:s-reg:te ; Regements-Qvar- 
termästare vid Skaraborgs reg: te 1709; Kapten vid 
Weatmanlands infant. 1711; Ryttmästare vid Weat- 
götha Trem:s-kava)l. s. å. ; Major och Öfver- Adjutant 
1716; General-Adjutant 1717; Marskalk vid Freds- 
kongressen på Åland med Ryssarne 1718; Öfverste 
karaktär 1719; Envoyé-Extraordinaire till Engelska 
Hofvet s. å.; Öfverste för Smålands kavall. 1729; 
General-Major af Kavalleriet och Kapten-Löjtnant vid 
Lifdrabant-kåren 1732; Öfver-Kammarherre 1737; 
Landsböfding i Nyköpings län s.å.; Riks-Råd 1739; 
t 1741 *% i Stockholm. Han blef fången vid Pul- 
tava 1709, men året derpå lösgifven. — Gift på 
1720-talet med Elisabeth DerUh, A döpt. Grefvinna 
Gyllenborg, f. i England, dit hon efter mannens död 
återflyttade, i 1766 "/, i Settle i York-Shire: dotter 
af en Engelsman, vid namn Derith, och Sara Wright, 
i hennes l:a gifte, samt stjufdotter och adoptivdotter 
till Riks-Rådet och Kansli-Presidenten Grefve Carl 
Gyllenborg, N:o 42. 
Barn: 

Göran Fredric. t 1724 %, + 1728. 

Elisabeth, f, 1725 "/ 10 , f åtta dagar gammal. Digitized by VjOOQIC 44 8PAREB. Carl August, t 1727 w / l0 , + 1729 V R . 
Ulrica Amalia, f. 1734 i London; Följde med 
modern till England. 

Tab. 15. 

Lare (son. af Jacob Casimir, Tab. 13), f. 1691; 
Kornett vid Östgotha knvall.; Kornett vid Lif-reg:tet 
1710; Löjtnant derst. 1712; Ryttmästare 1718; Rytt- 
mästare vid Westgöt ha kavall. 1720; Drunknade 1721. 
Han blef 1709, efter slagtningen vid Pultava, fången 
vid Dnipern och förd till Wolodga, men rymde der- 
ifrfin och hemkom 1710; bevistade äfven 1718 fält- 
tåget i Norrige. — Gift 1717 med Friherrinnan Eva 
Juliana Wachtmeister af Björkö, f. 1092, t 1722; 
dotter af General-Löjtnanten och Landshöfdingen Frih. 
Bleckert Wachtmeiater af Björkö, N:o 31, till Dei- 
jelsdorff, Verchen, Rotenberg och Windfl, med Bar- 
bara Christina Wulfrath, N:o 563. 
Barn: 

Sigge, f. 1718; Major; f 1790. Se Tab. 16. 

Ulrica, f 1720, + s. I. 

Bleckert Casimir, f. 1721; Major; t 1792. Se 
Tab. 17. 

Tab. 16. 

Sigge (son af Lars, Tab. 15), till Slettringe; f. 
1718 27 / IO ; Volontär vid Kongl. Lifgardet 1737; 
Fänrik derst. 1740; Löjtnant 1745; Slutligen Major 
och Ofver- Adjutant; Riddare af Svärds-Orden 1751 ; 
+ 1790 "V — Gift 1755 '% med Charlotta Rosen- 
ttjema, f. 1731 2 V 4 , f 1792 w / n \ dotter af Majoren 
Olof Rosenstjerua, N:o 172, till Landbohof, med So- 
phia Reuter af Skälboö, N:o 158, i hennes l:a gifte. 
Barn: 

Eva Charlotta, f. 1756 *%, t 1801 »% i Söder- 
köping ogift. 

Hedvig Eleonora, f. 1757 n / 2 , + s. å. 

Magdalena, f. 1758 w / l0 , + 1800 i Söderköping 
ogift. 

Ulrica, t 1760 w / 4> + 1821 % i Söderköping. 
Gift 1796 27 / 9 med Majoren Hubert Gillis De Besche, 
N:o 944, i hans 2:a gifte, f. 1750, f 1824. 

Lärt Bleckert, f. 1762 ,7 / 5 ; Löjtnant vid Hel- 
singe reg:te; + ogift 1785 **/ u . 

Hedvig Beata, f. 1769 %, t dagen derpå. 

Tab. 17. 

.Bleckert Casimir (son af Lars, Tab. 15), till Rond 
i Östergöthland ; f. 1721 '%; Volontär vid Östgotha 
kavall. 1734; Kongl. Lifdrabant 1736; Kornett vid 
nyssn. kavall. 1740; Löjtnant derst.; Kapten-Löjtnant 
1748; Ryttmästare 1749; Riddare af Svärds-Orden 
1755; Major i Arméen 1762; Afsked 1768; t 1792 
M / 4 i Söderköping och slöt på svärdssidan denna 
gren af friherrl. ätten Sparre. Han bevistade Finska 
kriget pa 1740-talet. — Gift 1746 ,3 /, med Gref- 
vinnan Ulrica Christina Posse, f. 1727, + 1794 % 
i Söderköping; dotter af Kaptenen Grefve Knut Posse, 
N:o 51, och Friherrinnan Christina Sophia Fleming 
af Liebelitz, N:o 17. 
Barn: 

Eva Christina, f. 1747 "/ 5 , t 1752 «V T . 

Maria Ulrica, f. 1748 %, f 1828 »/,. Gift 
1792 V, i Söderköping med Kontre-Amiralen Fredrio 
Wilhelm Leijonancker, N.o 778, i hans 2:a gifte, f. 
1737, + 1801. 

Christina Charlotta, f. 1749 *V 9 , + 1822 «% i 
Norrköping. Gift 1777 Ä /j med Kammar-Rådet Ar- vid Georg Nordenstolpe, N:o 1981, till BoHtorp, f. 
1739, t 1799. 

Hedvig Eleonora, f. 1750 ! %, + 1753 3 / 2 . 

Lars Bleckert, f. 1752 %, t 1753 %. 

Eva Christina, f. 1753 *%, + 1813 *V 8 i Söder- 
köping. Gift 1784 s, / 10 med Hofintendenten Frih. 
Daniel Pfeiff, N;o 289, f. 1736, t 1803. 

Wendela^ Sophia, f. 1755 »•/„ + 1794 \ p& 
Brnnby i Östergöthland. Gift 1785 M / R mod sin 
systers svåger, Majoren Anders Nordenstolpe, N:o 
1981, f. 1756, f 1841. 

Anna Magdalena, t. 1756 M / 4 , f 1827 2l / 8 i 
Söderköping ogift. 

Hedvig Eleonora, f. 1758 %, + ogift 1787. 

Tab. 18. 

Peder Larsson Sparre, Baron Sparre, Fransk Grefve 
Sparre (son af Lars Ericsson Sparre, se adel. ätten 
Sparre af Rossvik, Tab. 50), Friherre af Kroueberg, 
Herre till Näsbv i Täby socken och Roslagen samt 
Resta; f. 1628 '%; Upphöjd i Friherrligt slåud 1647 
%. jemte sina farbröder Peder och Thure, sina sy- 
skon och syskonbarn eller samtliga då lefvande Spar- 
res k a descendeuter af Riks- Rådet Eric Larsson Sparre 
af Sundby (introd. 1649, jemte sina skyldinän, under 
N:oll); Kammarherre; Of vers te för ett reg:te Små- 
landningar; Guvernör i Riga 1660; General-Major 
af Infanteriet s. I.; Guvernör i Götheborgs och Elfs- 
borgs län 1603; General Löjtnaut 1664; General 
1668; E. o. Legat till Frankrike och Meditations- 
verket 1672; E. o. Legat till Fredskongressen med 
Hertigen af Neiibnrg. Ch ur-Fursten af Beijern och 
Hertigen af Hannover 1674, jemte Grefve Claes Tott 
och Edvard Ehreusten; Riks-Tygmästare s. å.; Am- 
bassadör Extraordiuaire till Engelska och Franska 
Hofven snmt Generalstaterna i Förenta Nederland 
1675; Fransk Grefve s. å. %; f 1692 % och be- 
grafven i kopparkista i Banérska grafven i Riddar- 
holrnskyrkan, der hans och hans anors vapen upp- 
sattes. Han bevistade med mycken tapperhet slaget 
vid Warschau 1656 samt sedermera Danska kriget 
och derunder stormningen af Hadersleben och Kö- 
peuhauins belägring; blef för sin visade fortjenst vid 
meditationsverket i Cöln och vänskapens befästande 
emellan Sverige och Frankrike af Franska Konungen 
Ludvig XIV upphöjd till Fransk Grefve med tillstånd 
att i Frankrike köpa gods, men h vilken g ie fl i ga vär- 
dighet icke blef af Konung Carl XI i Sverige stad- 
fästad; var slutligen riksdagarne näst fure 1680, 
äfvensom vid nämnda års riksdag, den största talaren 
på riddarhuset, och talade alltid med särdeles styrka. 
— Gift 1660 2 % med sin systers svägerska, Gref- 
vinnan Ebba Margaretha De la Gardie; dotter af 
Riks-Rådet och Riks-Marsken Frih. Jacob De 1a 
Gardie, Grefve De la Gardie, N.o 3, till Leckö, Ek- 
holmen, Hapsal, Dagö, Kolck, Kida, Runsa och Aru- 
öen, med Grefvinnan Ebba Brahe, N:o 1. 

Barn: 

Ebba Jaquctta, f. på 1660-talet, f 1715 V,. Gift 
1683 med Landshöfdingen Carl Falkenberg af Trys' 
torp, N:o 18, till Trystorp, Salisburg, Näsby, Hulteby 
och Qvidja, i hans 2:a gifte, f. 1644, f »697. 

Lars Magnus, Fransk Grefve; Öfverstc- Löjtnant ; 
f 1725. Se Tab. 19. 

Jacob Pontus, f. 1666 4 /, , + 1671 u / 9 i Stock- 
holm och begrafven i Riddarholmskyrkan. der hans 
vapen uppsattes och hvarpå han kallas Friherre af 
Kroneberg, Herre till Näsby, Belteberga och Berg- 
qvara. Digitized by VjOOQIC gPAsMtS. 41 Eleonora ; Gick slutligen i ett kloster i Breeslan, 
der Hon dog. Gift 1692 med General-Majoren Grefve 
Mnritt Lewenhaupt, N:o 42, till Winäs, i hans 1a 
pfte, f. 1666, + 1735. 

Tab. 19. 

Lare Magais (md af Peder Larsson Sptrrc, Baron 
Sprre, Fransk Grefve Sparre, Tab. 18), Fransk Grefve, 
f. på 1660-talet: Fänrik vid Artilleriet 108*; Löjt- 
nant derst. 1684; K npt en- Löjtnant Hi85; Kapten 
1687; Erhöll 1691 tillstånd att resa utrikes, trädde 
i Fransk tjtroet och antog katholska religionen samt 
blef slutligen 1709 Öfverste-Löjtnant och Major vid 
Franska reg: t et Royal Allemand; t 1725 i Frank- 
rike, — Gift med VaUlant de la Barsardiére ifrån 
TWnay. 

Söner: 

Joseph Ignace Magnus, Fransk Grefve; Maréchal 
de Casnp; t 1787. Se Tab. 20. 

Ferdinand, Fransk Grefve; Sekund -Öfverste vid 
ett Franskt Husar-regtte; + ogift. 

Pierre, Fransk Grefve; Kapten vid reg:tet Royal 
Seedoia i Fraukrike; Larer dödt 1700 ogift. 

Tab. 20. 

Jtseak Igaace Hägnas (son af Lars Magnus, Tab. 
19); Fransk Grefve; Öfverste för reg:tet Koral Sné- 
dois i Frankrike 1742; Riddare af Franska S:t Louis- 
Orden ; Bripadiér 1745; General-Major af Infanteriet 
i Sverige 1747; Fransk Maréchal <Je Carop; Storkort 
af förut n. Franska Orden; Kommendör af Svärds- 
orden 1751; Kommendör med stora korset af samma 
Orden 1772; + 1787 w .'„ i Paris. Han uppbyggde 
ett vackert slott vid staden Anxerre samt hade ett 
itort och kostbart bibliothek. — Gift på 1730-talet 
ased ev, vid namn Lessunaire ifrån Tournay. 
Söner: 

Altxandrt Seraphin Joseph, Fransk Grefve; f. 
1736 % ; Öfverste för regrtet Royal Suédois i Frank- 
rike; Fransk Maréchal de Camp; Divisions-General; 
t barnlös 1801 i Mars i Frankrike. — Gift 1703, 
«aL Franska Konungens tillstånd, med Anne Adelaide 
Csmusette; dotter af Fermiér-Général Cainusette, som 
rar ganska rik. 

LomU Krnest Joseph, Fransk Grefve, f. 1737; 
Maréchal de Camp. Se Tab. 21. 

Augusts, Fransk Grefve; f. 1742; Kapten vid 
reptet Royal Suédois i Frankrike; t ogift 1777. 

Harte Claude Augusts Gustavs, Fransk Grefve, f. 
I750 ; Major; t 1813. Se Tab. 24. 

Tab. 21. 

Leab Ernest Jesepk (son af Joseph Ignace Mag- 
na», Tab. 20), Fransk Grefve; f. 1737; Öfverste för 
regrtet Royal Suédois i Frankrike; Fransk Maréchal 
4c Camp; Kavaljer hos Monsieur, Konungens Bror; 
Redare af Franska S:t Louis-Orden.— Gift 1» 17f»3 
meå Adelmids Therése Hardouint ds Beaumois, t 
1740, f 1795; dotter af Charles Hardouin de Beau- 
a»«, Trésoriér de Marc d'or, och Jeanne de Nesle: 
— 2* 1795 med Marianne dt Fowr. 
Barn: 

1. Maris Stanislas Jostpkins t Fransk G ref vinna; 
t 1764 *% i Frankrike; Stats- Fru hos Drottning 
fcaii* Magdalena 1781; Fick 1817 Riks-Rådinne 
rirdighet; f 1824 % i Christianstad. Gift 1:o 1780 
* 7 i Frankrike med sedermera £n af Rikets Herrar, 
Rttnankalkea, m. m, Frih. Fabian Wrsdt of Elimd (Grefve Wrede), N:o 44. i hans l:a gifte, skiljda åt 
1796, f. 1760, + 1824: 2:o 1801 »/„ med General- 
Majoren och Presidenten Fredric Tersmeden, Baron 
Tersmeden, N.o 338, f. 1752. + 1819. 

1. En Dotter, Fransk Grefvinna, f. 1765, f s. å. 

1. Xavier, Frsnsk Grefve, f. 1768, + 1771. 

1. Achille, Fransk Grefve, f. 1777, t 1781. 

1. Caämir, Fransk Grefve, f. 1778, + 1780. 

1. Louis Ernest Joseph, Fransk Grefve, f. 1780; 
General- Löjtnant och Fransk Pair; t 1845. Se 
Tab. 22. 

1. Emestws Charlotte, Fransk Grefvinna, f. 1785. 
Gift 1801 med Grefve de Soiére ifrån Pietuont. 

Tab. 22. 

Louis Ernest Joseph (son af Louis Ernest Joseph, 
Tab. 21), Fransk Grefve, f. 1780 8 / 7 ; Öfverste och 
Chef för ett Fransyskt Drngon-regrte ; Stallmästare 
hos Kcjsar Napoleon I; Riddare af Svärds-Orden 
1810; Brigad-General 181?; Kommendör af förutn. 
Orden 1814; Fransk General- Löjtnant s. å.; Kom- 
mendör med stora korset af samma Orden 1815; 
General-Inspektör för Franska Kavalleriet; Stor-Officer 
af Franska Hederslegionen; Pair af Frankrike 1819; 
t hnstigt af slag 1845 % på Marsfältet i Paris; 
Blef år 1808 Kejserl. Fransk Baron, då han i öfra 
venstra hörnet af sitt vapen fick tillsntt ett litet fält 
med ett upprattståeiide svärd; Återtog efter restaura- 
tionen 1814 Grefvetiteln och det gamla vapnet. — 
Gift l:o 1798 med Marie de Montholon, f 1807: — 
2:o 1827 med en Mademoisclle Saldi. 
Söner: 

1. Louis Ernest Alfred, Fransk Grefve, f. 1799 

V T , + 8. å. '%. 

1. Louis Ernest Gustavs, Fransk Grefve, f. 1802; 
Kapten. Se Tab. 23. 

1. Alexandre Ernest, Fransk Grefve, f. 1803 ,4 ta j 
Kornett vid Svenska Lifgardet till häst 1816; Löjt- 
nant vid Franska Gardets Lanciérer; Riddare af Fran- 
ska Hederslegionen; f ogift 1820 7 / n i Paris. 

2. Ernest Charles Edmond, Fransk Grefve, f. 1836 
V, i Paris. 

Tab. 23. 

LeuU Ernest Gustave (son af Louis Ernest Joseph, 
Tab. 22), Fransk Grefve, f. 18D2 *% i Paris; Kor- 
nett vid Svenska Lifgardet tiil hn»t 1816; Kapten 
vid Franska Gardets Lanciérer; Riddare af Franska 
Hederslegionen 1829; Afsked ur krigstjensten 1830; 
Riddare af Svärds-Orden 1835. — Gift l:o 182o 2 % 
med Hippolite Louise Gabriéle Marie de Grammont- 
Caderousse, f. 180Ö % f barnlös 1844 *%; dotter 
af Hertig de Grammont-Caderousae: — 2:o på 1840- 
talet med en Mademoiselle Crénet de Chapelet- Sur ville. 
B a r tt : 

2. Alexandre, Fransk Grefve. 

2. Magnus, Fransk Grefve. 

2. En Son, Fransk Grefve, åt h vilken Hertigen 
af Bordeaux stod fadder, t barn. 

2. Ebba, Fransk Grefvinna. 

Tab. 24. 

Marie Claude Auguste Sustave (son af Joseph 
Ignace Magnus, Tab. 20), Fransk Grefve; f. 1750 i 
Frankrike; Kapten i Fransk tjenst; Riddare af Fran- 
ska S:t Louis-Orden; Maltheserriddare; Garde de la 
Marine i Tottlou; Major; Emigrerade till England; Digitized by VjOOQIC 4% SFAREl. t 1813 % — Gift 1787, i Maj, med Louise Amablé 
de Toison Roche-Blanche, f 1802 M /,. 
Barn: 

Louise Ursuie Ernestine Herminie, Fransk Gref- 
vinna, f. 1789 \ u + 1830 barnlös. Gift 1821 ■% 
med Roque, Markis de Clausonette. 

Amablé Louis Ursuie Gustav* Achille, Fransk 
Grefve, f. 1700; Brigad-General; t 1855. SeTab. ?5. 

Marie Ursuie Adela ide Louis* Augusts, t. 1792 
V 4 ; Nnnna i adel. klottret Ober-Munater; f ogift 
1822 »/„. 

Louis Marie Amablé Victor Eugéne, Fransk G ref ve, 
f. 1793; Kapten. Se Tab. 26. 

Albertmt Marie Antoinette Coelestme, Fransk Gref- 
vinna, f. 1797 %; Lefde ogift 1830. 

Gustavs Louis, Fransk Grefre, f. tvilling 1799; 
Brigad-General; t 1859. Se Tab. 27. 

Ännu två Barn, f. f. tvillingar 1799, ff straxt 

Tab. 25. 

Amablé Ltals Ursale Gusttve Achille (son af Marie 
CUude Auguste Gustare, Tab. 24), Fransk G ref ve, f. 
1790 '*/,,; Kanten vid Franska Gardet; Riddare af 
Svards-Orden 1816; Bataljons-Chef i Fransk tjenst; 
Riddare af Franska St Louis-Orden, Hederslegionen, 
Maltheserorden och Spanska S:t Ferdinands-Orden; 
Öfverste och Chef for Fjortonde lätta in fan t. -reg: t et; 
Slutligen Brigad -General och Kommendör af Heders- 
legionen; + 1855 *„.— Gift 1822 *V 6 med Pauline 
de Wesselevsky. 
Son: 

Pierre Paul Louis Ursuie Axel, f. 1823 %, t 1826 Tab. 26. Lenls Marie Amablé Tider Eogéoe (son af Marie 
Clande Augnste Gustave, Tab. 24), Fransk Grefve; 
f. 1793 ' , ft ; Kapten vid Konungens af Frankrike 
Generalstab; Riddare af Svärds-Orden, af Franska 
Hederslegionen, tf Maltheser-Orden och af Spanska 
S:t Ferdinands-Orden. — Gift 1822 '% med Elise 
Renés Clementtne Manuel. 
Döttrar: 

Marie Charlotte Elise Adéle, Fransk Grefvinna, 
f. 1823 %. 

Herminie Leopoldine, Fransk Grefvinna, f. 1827 "/«. 

Ebba, Fransk Grefvinna. 

Tab. 27. 

Gustave Le ils (sou af Marie Clande Anguste Gu- 
stave, Tab. 24), Fransk Grefve. f. tvilling 1799; 
Kapten och Bataljons-Chef i Fransk tjenst; Riddare 
af Hederslegionen och af Svenska Svärds-Orden; Slut- 
ligen Brigad-General och Kommendör af Hederslegi- 
onen; t 1859 V, o pa* slottet Chierres i Frankrike. 
— Gift 1836 med Miss Emma Fuller, som lefde 
enka 1861; dotter af en Eugelsk General. 
Söner: 

Eric, Fransk Grefve, f. 1837; Löjtnant vid Första 
Zuav-reg:tet; Kapten; Bär Franska Militär-medaljen; 
Riddare af Svärds-Orden 1861. Han blef svårt blee- 
serad vid Melignano 1859. 

Alfred, Fransk Grefve. 

Tab. 28. 

Christina 8narre, Friherrinna Sptrre (dotter af 
Lan Ericason Sparre, ae adel. ätten Sparre af Roat* vik, Tab. 50); Upphöjd i Friherrligt stlnd 1647 */„ 
jemte sina farbröder Peder och Thore, sina syskon 
och syskonbarn eller samtliga då lefvande Spar res k a 
descendenter af Riks-Rådet Eric Lsrsson Sparre till 
Sundby; t 1662 % i Stockholm. Gift pa 1650- 
talet med Landshöfdingen Göran Ericsson Ulfsparra 
af Broxvik, Baron Ulf sparre af Broxvik, N:o 37, 
till Häradssäter, Näs, Nyborg, Månstorp, Slädene, 
Smedeby och Rosten, f. 1617, f 1G56. 

Tab. 29. 

largtretbt Sptrre, Frlkerritna Sptrre (dottet af 
Lars Ericason Sparre, se adel. ätten Sparre af Roaa- 
vik, Tab. 50); Upphöjd i Friherrligt stlnd 1647%. 
jemte sina farbröder Peder och Thore, aina syskon 
och syskonbarn eller samtliga då lefvande Sparreaka 
descendenter af Riks-Rådet Eric Larsson Sparre af 
Sundby; Kammarjungfru (Fröken) hos Drottning Chri- 
stina; + 1660 •/,, i Rewal och begrofs i domkyrkan 
dertt. Gift 1652 %'„ på Stockholms slott med Riks- 
Rådet, Fältmarskalken och General-Guvernören Frih. 
Bengt Bom af Åminne, N:o 2, till Ekebyholm, Ridö, 
Djorsö, F rossvik, Mnstela och Adsel, i hans la gifte, 
f. 1623, t 1678 och som i sitt 2:a gifte fick hennes 
kusin och i sitt 3:e hennes kusins dotter. 

Tab. 30. 

Christina Sptrre, Friherrinna Sptrre (dotter af 
Carl Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Ross- 
vik, Tab. 52), f. 1619 ; Upphöjd i Friherrligt stånd 
1647 •/,, jemte sina farbröder Peder och Thore, 
sina syskon och syskonbarn eller samtliga då lef- 
vande Sparreska descendenter af Riks- Rådet Eric 
Lars«on Sparre till Sundby; f 1669 *% i Stockholm. 
Gift 1636 */„ med Riks-Rådet och Presidenten Frih. 
Bengt Skutte af Duderhoff, Nk> 8, till Duderboff, 
Grönsö och Marby, i hans l:a gifte, f. 1614, t 1683. 

Tab. 31. 

Axel Ctrlsstn Sptrre, Baran Sptrre (son af Carl 
Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Rossvik» 
Tab. 52), Friherre af Kroneberg, Herre till Sundby, 
Näsby och Moholm, det sistn. i Mo socken och Ska- 
raborgs län; f. 1620 '%; Kongl. Kammarherre hot 
Drottning Christina 1642; Tillika Häradsböfding i 
Konga härad i Småland 1644; Legat till Polen 1645; 
Riks-Jägmästare s. å.; Upphöjd i Friherrligt stånd 
1647 %, jemte sina farbröder Peder och Thure, 
sina syskon och syskonbarn eller samtliga då lefvande 
Sparreska descendenter af Riks-Rådet Eric Larsson 
Sparre af Sundby (introd. 1649, jemte sina skyld- 
män, under N:o 11); Landthöfding på Gottland och 
Kommendant i Wisbv 1 (»50 : Landshöfding i Öster- 
göthland 1654; Riks-Råd 1655; Lagman i Tio hä- 
raders lagsaga 1657; Äter Riks-Jägmästare 1658; 
För tredje gången Riks-Jägmästare 1661; President 
i Wismarska Tribonalet 1664; Öf v er-Ståthållare i 
Stockhohn 1665; Afsked från Öfverståthållare-embetet 
1673; Åter President i Wismarska Tribunalet s. å ; 
t J679 '% på det gamla Sparreska godset Sandby 
i Oja socken oeh Södermanland. ..Han namnes i 
äldre skrifter såsom en berömlig Öfrer-Ståtbållare. 
— Gift l:o 1645 '% i Stockholm, nti Lars Sparres 
hus på Riddarholmen, med Grefvinnan Margaretha 
Oxenstjema af Korsholm och Wasa, varande deras 
bröllop det första, som hölls efter nya förordningen, 
f. 1617 »/,, på Refle slott, t i barnsäng 1653 s % 
i Wisby och begrafven i Upaala domkyrka; dotter af Digitized by VjOOQIC SPABRÄ. 4T Bikt-Rådet, Riks-Skattmästaren och Rika-Amiralen 
Fria. Gabriel Oienatjerna, Grefve Oxenstjcrna af Körs- 
kola och Walt, N:o 8, till Kortholm och Waaa t 
Jforbv, Lindholmen, Thortätra, Rosersberg, Mellinge- 
boJm och Coporie, med Anna Baner (Nto 22): — 
ha 1659 "/g, ocktå i Stockholm, med Greffinnan 
Beata 8tenbock, f. 1639 % i Pomern, * 1712 *V 8 ; 
dotter af Rik» Rådet, Riks-Ty gmästaren och General- 
Garernörcn Frih. Eric Gustafsson Stenbock, Greffe 
Stenbock, Nro 12, till Bogesund, Öreateo och Krono- 
käck, med håna l:a fru, Catharina von Schwerin. 
Barn: 
1. Gabriel, f. 1646; Öfverste-Löjtnant; t 1707. 
Se Tab. 32. 

1. Carl, t 1648; Kammarherre; f 1716. Se 
Tab. 45. 

1. Gustaf Adolph, f. 1649; Amiral; + 1692. Se 
Tab. 54. 

1. Christina, t 1650 %, + 1722. Gift 1681% 
al Sandby med sin moders syesling och sin mosters 
svåger, Riks-Ridet och Presidenten Frih. Knut Kur ek, 
tf:o 16, till LimpeHU Hedensö, Klackeborg, Nors- 
holm. Boxholm, Göksholm, A ratad, Wendelsjö, Åkes- 
W ock Sjögerls, i bana 2:a gifte, f. 1622, t 1690. 
1. Axel, Grefve Sparre, f. 1652, f 1728. Se 
grefL ätten Sparre, N:o 74. 

1. Johan, f. 1653; Öfverste-Löjtnant; t 1704. 
Se Tab. 55. 

2. Margaretha Catharina, f. 1660 "/, i Stock- 
holm, t derat. 1702 '%. Gift 1694 % med Hof- 
marskalken Peter Leuhusen, Baron Leuhusen, N:o 
110, f. 1649, t 1726. 

2. Charlotta, f. 1661 » 7 i Stockholm, + 1724 
%. Gift 1695 med Riks-Ridet Krib. Salomon Crou- 
SjeJat, Grefve Cronhjelm af Hahunge, Nto 69, till 
Hakunge. f. 1666, t 1724. 

2. Beata, f. 1662 "/, n ; Kammarfröken hos Enke- 
Drottnhig Hedvig Riconora; t 1723 på Sundby ogift. 

2. Ebba Maria, den Sköna, f. 1663 V, a , t 1740 
*/„. Gift l:o 1691 a V 6 med sin frände, Hofmar- 
•kalken Frih. Bengt Rosenhane, N:o 29, f. 1639, f 
1700: 2:o med sin moders kosin, General-Löjtnanten 
Grefve Eric Gustaf Stenbock, N:o 12, till Torpa, i 
bana 2a gifte, f. 1662. 

2. tfric, Grefve Sparre af Sundby, f. 1665. + 
17?6. Se grefl. ätten Sparre af Snodby, 
Tab. 1. 

2. Fredrie, f. 1667 */ 6 i Stockholm; Kapten vid 
Kronobergs infaot. 1692; + ogift 1693 "/, i Lyon, 
änder ntrikes resor. 

2. Anna Magdalena, f. 1669 »/ 10 , f 1675 % 

2. Lare, f. 1673; Kapten; t 1704. Se Tab. 56. 

2. TWe, f. 1675 »% pl $undby, r •. I. ,a / 10 . 

Tab. 32. 

Gabriel (son af Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, 
Tab. 31), till Stora Dala i Westergöthland ; f. 1646 
" l} : Bytt måst a re vid Lif-reg:tet; Öfverste-Löjtnant 
fid Prest*- Dragonerna 1676; t 1707. — Gift 1671 
% pl Stora Dala med Ingeborg Christina Ribbing, 
f. pl 1640-talet; dotter af Landshöfdingen Bengt Rib- 
aiag, No 15. till Stora Dala, Säby och Hjnlefors, 
■ed bana 2zn fm, Anna Bonde, Nto 1 1. 
Barn: 

Anna Margaretha, f. 1672 "/* i Stockholm, t 
a t \ 

Margaretha Christina, f. 1674 '% pl Stora Dala, 
t 1753 n / 4 på Svaneholm i Ahe socken och Jöo- 
^apisn län och ligger, jemte sin man, begrafven i 
Aas ijrka, der bidas deras vapen uppsattes, ett pl bvardera sidan om altartaflnn, hvilken af henne 
blifvit akänkt. Gift 1719 % med sin half-farbrors 
svlger, General* Majoren Frih. Carl Hartvig Fleetwood, 
N:o 49, f. 1675, t 1729. 

Anna Catharina, f. 1 676 ; Chanoinesse i Ttterheima 
kloster i Holstein; f 1745 ogift. 

Bengt; Konstapel vid Amiralitetet; Under-Löjt- 
nant derst. 1696; + ogift pl en sjöresa emellan Spa- 
nien och Sverige. 

Henrie, t pl I6:e Iret gammal, under resa uti 
Italien. 

Emerentia, t ung. 

Axel; Kapten vid ett infant-regrte i Fransk tjenst ; 
Ogift dödssk juten 1697 för Barcelona. 

Eric; Msjor vid Wismarska reg:tet 1712; Ogift 
skjuten 1716 för Stralsund. 

Knut Gustaf, t 1684; Kapten; + 1733. Se 
Tab. 33. 

Ingeborg Beata, f. 1685, + ogift 1722. 

Axel, f 6 Ir gammal. 

Gabriel, t ung. 

Ca"?*'] f ' f - tvi,,in S ar » * * ^^ P* Sandby. 

Tab. 33. 

Rnnt Gustaf (son af Gabriel, Tab. 32), f. 1684 
pl Stora Dala; Sergeant vid Lifgardet; Fänrik derst. 
1705; Löjtnant 1708; Kapten 1722; t 1733 V, i 
Stockholm. Han blef fingen vid Pultava och förd 
först till Solvytschegotskaja och sedan till Wolodga, 
derifrln han ej hemkom förrän 1722 eller efter freds- 
slutet. — Gift 1713 i Wolodga med Sophia Mar- 
garetha Kruger, i heunes 2:a gifte, f. 1690; dotter 
af Bagare-Åldermannen i Dorpt Cajus Kruger samt 
enka 1704 efter Borgaren och Bagaren i nämnde 
stad Jacob Eggers och moder till General-Majoren 
Jacob Eggers, Nobil. (och Baron) voo Eggers, N:o 
1913. 

Barn: 

Carl Gabriel, f. 1713 i Wolodga; Konduktör vid 
Fortifikationen 1735; Löjtnant i Fransk tjenst; f 
ogift i Frankrike. 

Margaretha Christina, f. 1715 i Wolodga. Gift 
pl 1750-talet med Ryttmästaren Hans Adolph Rot- 
kirch, Nä 175, till Öjevalla, f. 1715, t 1768. 

Eric, f. 1718; Major; t 1766. Se Tab. 34. 

Hedvig, f. 1722, + ogift. 

Fredrie, f. 1726 i Stockholm; Page vid Kongl. 
Hofvet; Fänrik vid Westgötha-Dals reg:t« 1746; 
Löjtnaut derst.; t barnlös 1753 V 7 . — Gift 1752 
med Margaretha Elisabeth Schonström, l 1723 '%, 
+ 1793 2 V» pl Christinasholm ; dotter af Öfverste- 
Löjtnanten Peter Schonström, N:o 1056, och Agneta 
Skogh, N:o 704. 

Tab. 34. 

Eric (son af Knut Gustaf, Tab. 33), till Hjelmarvd 
i Torskinge socken och Jönköpings län; f. 1718 \ 
i Wolodga, under faderns flngenskap derst.; Page 
vid Kongl. Hofvet 1727; Volontär vid Fortifikationen 
1733; Fourir vid Kongl. Lifgardet 1736; Kongl. 
Lifdrabant s. I.; Löjtnant vid Sachsiska Lifgrenadiér- 
Gardet 1737; Löjtnant vid Smålands kavall. 1741; 
Regements-Qvartermästare derst. 1744; Ryttmästare 
1745; Major; Riddare af Svärds-Orden; t 1766 a, / 4 

El Hjelmaryd. Under sin tjenst i Sachsen bevistade 
an tiUttlgen i Ungern ; var äfven med i Finska kri- 
get pl 1740-talet. — Gift 1744 M /„ pl Toftenäs i 
Bolmsö socken och Jönköpings lån med Regina Chrir Digitized by VjOOQIC 48 SPÄRRS. stina Lilljcnberg, f. 1718 %. + 1779 »/, ; dotter af 
Assessoren Daniel Dreffling, Nobil. Lilljenberg, N:o 
1431, till Toftenäs, Häringe, Bolinstad, Oshult, An- 
najberg, Isberga, Sannas, Hjelmaryd och Olmestad, 
med hans 2:a fru, Christina Margaretha Stjeruklo, 
N:o 1244. 
Baru: 

Fredrica Christina, f. 1745 %, f straxt. 

Knut Eric, f. 1746, + s. å. 

Gabriel Gustaf, f. 1747 n ' n$ + dagen derpå. 

Carl Gustaf, f. 1750; Ryttmästare; f 1808. Se 
Ta b 35. 

Axel Daniel, f. 1752 V,„ f 1/53 %. 

Margaretha Fredrica, f. 1754 la / 7 ; Stifts- Fröken; 
+ 1811 22 / s . Gift 1779 »°/ 7 med Löjtnanten Harald 
Adolph Gyllenscård, N:o 240, f. 1752. + 1811. 

Uenrio Georg, f. 1756; Kapten; + 1810. Se 
Ta b. 39. 

AndreéUa Ulrica, f. 1758 %; Stifts- Fröken : + 
1814 n / ft på Torreby i Bohus lan. Gift 1786 2d 7 
med Öfversten Carl Philip Bonde, N:o 11, f. 1753, 
f 181i. 

Claes Eric, f. 1760 V 7 ; Page vid Kongl. Hofvrt. 
1760; Slutligen Kapten vid Bohus läns Dragoner; t 
ogift 1787 2 V,. 

Knut Gustaf, f. 1763; Kapten; f 1837. Se 
Tab. 41. 

Tab. 35 

Carl Gustaf (son af Eric, Tab. 34). f. 1750 23 ,y, 
Kornett vid Bohus läns Dragoner; Löjtnant derst.; 
Kapten 1774; Ryttmästare vid förutn. Dragoner; f 
18(18 2 % på Hjelmsånga. Han och hans fru firade 
den 23 Aug. 1803 på samma gång bådas födelsedag, 
deras silf ver bröllop och deras dotter Carolina Wilhel- 
minas bröllop. — Gift 1778 2 % med Carolina Maria 
Ehrenpohl, f. 1749 2 %, t 1826 2Ö t ; dotter af Kam- 
marherren Anders Johansson Pohl, Nobil Ehrenpohl, 
N:o 1871 och Ulrica Juliana Rutmsköld, N:o 328. 
Barn: 

Ulrica Christina Gustaf va, f. 1779 ,4 / 7 ; Stifts- 
Fröken; + 1797. 

Carolina Adolphina, f. 1780 IS 8 , + 1785 ,7 / 10 . 

Charlotta Wilhelmina, f. 1781 %; Stifts-Fröken; 
+ 1818 «/,. Gift 1803 M , R på Hjelmsänga med 
sin knsin, Kaptenen Evasmus Adam NiU Ehrenpohl, 
N:o 1871, f. 1774, t 1817. 

Ulrica Fredrica Albertina, f. 1783 l8 / 4 ; Stifts- 
Fröken; + 1838 ,l / 6 . Gift 1810 V» på Hjelmsänga 
med Kaptenen Jon Palman, N:o 501, f. 1780, t 
1833. 

Aurora Henrietta, f. 1784 w /„; Stifts-Fröken; 
+ 1785 V,„. 

Sixten David, f. 1787; General-Major; t 1843. 
Se Tab. 36. 

Ulf Carl, f. 1789; Öfverste-Löjtnant. Se Tab. 37. 

Tab. 36. 

Sixten David (son af Carl Gustaf, Tab. 35), f. 
1787 *V 4 ; Antagen till krigstjenst 1793; Fänrik vid 
Lif-reg:tets brigadens Grenadiér kår 1805; Riddare 
af Svärds-Orden 1808; Andre Löjtnant vid samma 
kår s. å.; Kammarherre hos Drottningen; Kapten 
vid förutu. kår 1812; Afsked derifrån 1814, med 
tillstånd att, såsom Brigad -Adjutant, i brigaden qvar- 
stå; Major vid samma kår 1817; Bataljons-Chef vid 
Smålands infant.-bataljon s. å.; Adjutant hos H. M. 
Konungen 1 8 18; ># Öfverste-Löjtnant 1821; Kabinetts- 
Kammarherre; Öfverste i Arméen 1823; Öfverste 
och Chef för Uplands reg:te 1825; General- Adjutant 1827; Kommendör af förutn. Orden 1837; Örverste 
och Sekund-Chef för Svea Lifgardet, General-Major 
samt Förste Adjutant hos H. M. Konungen, allt s. 
å ; Riddare af Rysk -Polska S:t 8lanislai -Ordens l:a 
klass 18.38; Kommendör med stora koraet af förutn. 
Svenska Orden 1843; + s. å. 2 % i Stockholm. — 
Gift derst. 1810 17 7 med Grefvinnan Carolina Sophia 
Amalia Eleonora Lewenhaupt, f. 1782 %; Stats-Fru 
hos H. M. Drottningen; + 1851 l4 / 3 ; dotter af Kam- 
marherren Grefve Charles Emil Lewenhaupt, N:o 2, 
till Winas, Nygård, Gursten, Casimirsborg och Gam- 
melgård, med dess fru och kusin, Grefvinnan Carolina 
Juliana Anna Ulrica Lewenhaupt. 
Döttrar: 

Carolina Sophia Aurora Charlotta Amalia Mathilda 
Alexandra, f. 1815 w ,y, Stifts-Fröken. Gift 1843 
7 / 2 i Stockholm med Majoren Fria. Carl Fredric 
Fleetwood, N:o 49, f. 1802. 

Cecilia Agnes Fredrica Emerentia Christina Mar- 
garetha Beatrix, f. 1818 *V a ; Stifts-Fröken; t 1849 
'7 1? i Strassburg. Gift 1840 *V 7 med sin modera 
kusin på mödernet och syssling på fädernet, Grefve 
Charles Auguste Lewenhaupt, N:0 2, i hans l:a gifte, 
f. 1812. 

Adelaide Hortense Angelique Dorolhea Isabella 
Nancy Anna, f. 1820 2, 6 få Nygård i Ca! ma re län; 
Stifts- Fröken. Gift 1851 % i Ober-Brunns kyrka i 
Elsas med sin svåger samt sin moders kusin på mö- 
dernet och syssling på fädernet, Grefve Charles Au- 
guste Lewenhaupt, N:o 2, i hans 2:a gifte, f. 1812. 

Ebba Constanlia Eleonora Juliana Augusta Emilie 
Rosalie, f. 1821 ,ft / l2 ; Stifts-Fröken. Gift 1839 »% 
med Kammarherren Fredric Bernhard Ulfsparre af 
Broxvik, N:o 9, f. 1802, f 1862. 

Sigrid Maria José ph in a Ingeborg Richissa Euphe- 
mia Uifhild, f. 1825 ' '„; Stifts- Fröken; Hofifröken 
hos H. M. Drottningen 1844. Gift 1852 % med 
Kommendör- Kaptenen Frih. Fredric Thure Cederström, 
N:o 211, f. 1808. 

Tab. 37. 

Ulf Carl (son af Carl Gustaf, Tab. 35), f. 1789 
17 / 12 ; Kadett vid Carlberg; Kornett vid Smålands 
Dragon-regrtc 1809; Löjtnant vid Smålnnds infant.- 
bataljon 1812; Kaptens karaktär 1814; Erhöll Tap- 
perhelsmedaljen i guld s. å.; Kapten vid nyssn. ba- 
taljon 1815; Riddare af Svärds-Orden; Tredje Major 
vid Jönköpings reg:te; Bataljons-Chef för femte jä- 
gare-bataljonen; Ofverste-Löjtnmit i Arméen 1836; 
Postinspektor i Wexiö 1848; Carl XIV Johans me- 
dalj 1854. — Gift 1830 % på Starby i S:t Pehrs 
socken vid Wadstena med Stifts-Fröken Christina 
Ulrica Aurora Vult von Steijem, f. tvilling 181 1 
M /, ; dotter af Majoren Henric Sebastian Vult von 
Steijem, Baron Vult von Steijem, N:o 384, och Anna 
Christina Lagerheim, N:o 2118, A. 
Barn: 

Carl Ilenric, f. 1832; Löjtnant. Se Tab. 38. 

Eric Ambjörn, t 1833 4 R ; Under-Löjtnant vid 
Smålands Grenadiér- reg: te 1854; Löjtnant derat. 1857. 
— Gift 1858 M /, i Wexiö med Stifts- Fröken Eva 
Maria Catharina Jenny von Heideman, f. 1838 22 / t ; 
dotter af Majoren Carl Reinhold von Heideman, N.*o 
2293, och Eva Maria Angerstein. 

Knut Johan, t. 1835 V 4 ; Under-Löjtnant vid 
Elfsborgs reg:te. — Gift 1861 **/ 10 i Wexiö med 
Johanna Julia Sophia von Baumgarten, f. 1836 2 V 1t ; 
dotter af Öfverste-Löjtnanten Pehr Reinhold von 
Baumgarten (brorssons sonson till Öfversten Nils 
Christer Baumgart, Nobil. von Baumgarten* N:o 1463, Digitized by VjOOQIC 8PABRB. 49 osh A ss es s o r en Hans Banmgart, Nobil. Adlerbaum, 
N* 1635), med Aurora Felicia Aschae. 

CiroJtiia Christina, f. 1837 %. Gift 1857 % 
■ed Vice Häradshöfdingen Frej Otto Vitali$ Hellman. 

Ebba Auansta, f. 1838 "/„, f ogift 1858 %. 

Charlotta Fredrica, f. 1840 "/,. 

hatbora Aurora, f. 1841 %. 

Såpass (7toc«, f. 1844 %. 

Cteaaraa Harfa, f. 1845 %. 

£**»* feeriel, f. 1817 »/,. t 1848 ' ir 

LoriM Margaratka, f. 1860 M / 10 . 

OT/UM Csctta, f. 1853 ! V n . 

Tab. 38. 

Carl afearfe (ton af Ulf Carl. Tab. 37), f. 1832 
s, / s ; Under- Löjtnant rid Svea Lifgardet 1850; Löjt- 
■ut derst. 1855; Afsked 1856, med tillstaod att, 
såsom Löjtnant, i Arméen q var stå; Löjtnant vid Vag- 
oen Vattenbyggnads-karen 1858; Trafik-Direktör i 
Stockholm rid Statens Jernvagar 1860. — Gift 1859 
*% i nämnde stad med sin knsins mans sysslings 
dotter. Stifts* Fröken Friherrinnan Emilie Henriette 
Amttnmette Rudolphme Cederström, t. 1832 "/ 10 P& 
Beataeland å Wermdöu; dotter af Vice Häradshöf- 
diagen Frih. Anders Cederström, N:o 211, och Lo- 
visa Iaabella Bjnrberg. 
Döttrar: 
.imma Lovisa Christina, f. 1860 '/, \ . ^ ,, , 
Emilia Ebba Sophia, f. 1862 »/[ ) l Stockkolm. 

Tab. 39. 

lenrk fearg (son af Eric, Tab. 34), l 1756%; 
Plarik rid Lifgardet 1774; Hofjunkare hos Enke- 
Drottning Lovisa Ulrica s. ii.; Löjtnant rid nämnde 
Garde; Kapten derst; Afeked 1787; t 1816 s 4 på 
Håringe i Bolmad socken och Smaland. Han stod i 
eleken nåd hoa Konung Gostaf III, men blef, det 
oaktadt, på blotta misstankar, oskyldigt utsatt för 
«aa kamraters ovilja, att hao miste taga afsked och 
resa utrikes, samt rar sedan länge af allmänna opini- 
onen misskänd. — Gift 1789 i Tvskland med WU- 
iil-aii Mariana von Norrman, f. *1771, f18l3 3 °/ 10 
på Häringe. 
Barn: t 1800 *V, på Svioesnnd 1792 
f. 1793 %, t 1800 8 / § .Gustaf, f. 1791 »/, 
i QstergötMand. 

Carl Eric Ambjörn, f. 

Märta Regina Christina, 
pä Sviaesnnd. 

David Bleckert Casimir, f. 1794; Rytt mästare. 
Se Tab, 40. 

Anrarn Wilhelmina Ulrico, f. 1795 *% Gift 
I-o 1821 V 6 på Näsby holm i Fryeleds socken och 
Sssålaad med Majoren oeh Riddaren Carl Gustaf 
Wallgren, f. 1780, t 1821: 2:o 1833 M / 1A med Kam- 
awrjoakaren Frih. Carl Barthold Fägersköld, N:o 
97, i hans 2* gifte, f. 1789, t 1851. 

Bsnric Bampus Sigge, f. 1796 "/,; Fanjunkare 
vid Drottningens Lif-reg:te; t 1815 "% på Ubbarp 
*id Jönköping genom vådlig händelse. 

Benrietta, f. 1798 f %. Gift 1823 a % med Löjt- 
ssntea GrefVe Johan Fredric von 8sth, N:o 88, f. 
1782, f 1850. 

fredric Wilhelm, f. 1800 27 / 4 ; Fänrik rid Jön- 
köpings regrte 1822; Löjtnant derst. 1632; Kapten 
IS4é; Riddare af Srärds-Orden 1858; Major i Ar- 
■sro 1861; Afsked ar krigstjensten 1862. — Gift % i Arboga med Ulrica Adolphina Beskow. Johm Gustaf, t 1801, + 1802. Carolina Christina, f. 1803 '%• Stifts-Fröken. 
Gift 1827 '% med Löjtnanten Gustaf Adlerbjelke, 
N:o 1675, f. 1798. t 1850. 

Regina Charlotta, t. 1804 ! %, f. Gift 1829 "% 
på Näsbyholm med Fänriken vid N. Skånska infant.- 
regrtet, sedermera Kaptenen. Fredric Axel Ennes. 

Knut Gabriel, f. 1805 % + 1806 'V,,. 

Anna Fredrica, t 1808 % t ogift 1847 n / 4 på 
Wallersta i Småland. Tab. 40. 

David Bleckert Caslinlr (son af Henric Georg, Tab. 
39), f. 1794 *7 6 ; Kornett vid Skånska Dragon- regrtet 
1814; Löjtnant derst. 1823 och vid Smålands Husar- 
regtte 1829; Ryttmästare och Regements-Qvartermä- 
stare derst. s. &.; Afsked från Ryttmåstare-beetäll- 
ningen 1841; Riddare af Svärds-Orden s. å.; Afsked 
or krigstjensten 1847. — Gift 1830 '% med sin 
kusins frus brorsdotter, Grefvinnan Carolina Lewen- 
haupt, f. 1815; dotter af Löjtnanten Grefve Charles 
Emil Lewenhanpt, N:o 2, till Winäs, med Beata 
Margaretha Charlotta Rotkirch, N:o 175. 
Barn: 

Sixten, f. 1831 2 / n , t s. å. 8 / n . 

Sophia Amalia Margaretha, t 1832 B / u . Gift 1853 med Löjtnanten vid Andra Lifgrenadiér- regrtet Johan Henne Wilhelm Trozelli, f. 1828. 

Benric Casimir, f. 1834 ,2 / 8 ; Under-Löjtnant vid 
Elfsborgs reg.te 1855; Afsked 1860. 

Mariana Carolina Aurora, f. 1835 ,6 / !n . Gift 
1861 2 % i Westervik med sin sy sal ing pa fädernet 
och sin kusin på mödernet, Under-Löjtnanten Frih. 
Carl Gustaf Kuut Sporre, f. 1835. 

Knut Eric Sixten, f. 1837 l8 / 4 , f 1844 *% på 
Winäs i Calmare län. 

Carolina Cecilia Adelaide Ebba Sigrid, f. -1838 

% +• 

Carl Axel Ambjörn, f. 1839; Kadett vid Carl- 
berg; Under-Löjtnant vid Första Lifgrenadiér-reg:tet 
1861 och vid Andra Lifgardet 1862. 

Bo Grip Bleckert, f/l84l '%; Kadett vid Carl- 
berg. 

Sigrid Honorina Cecilia, f. 1843 w / 3 . 

Lars Sigge Friäolph, f. 1844 % f. 

Emilia Ottiliana Gunilla, f. 1845 "/„>• 

Ulrica Eleonora Constantia. f. 1847 2T / 7 . 

Märta Charlotta Ingeborg, f. 1849 w . . 

Blenda Wilhelmina Isabella, f. 1850 2 %. 

Ulf Claes Wilhelm, f. 1852 %. 

Tab. 41. 

Knut GusUf (son af Eric, Tab. 34), f. 1763 " ,; 
Under-Officer vid Jönköpings regtte; Löjtnant vid 
Westgötha-Dals reg: te ; Kapten i Arméen och Stabs- 
Adjutant; Afiiked 1789; i 1837 "/, på Gran tio i 
Calmare län. — Gift 1788 '% med Petronella Ca- 
tharina von Schaeij, t 1766 %, f 1849 */ 4 , den 
sista af von Schaeijska namnet; dotter af Hofrätts- 
Rådet Johan Wilhelm von Schaeij, N:o 1941, till 
Riddersberg, med Catharina Ullholm, i hennes 2. a 
gifte. 

Barn: 

Wilhelmina Christina, t 1789 1 % på Schedings- 
näs i Forsheda socken och Jönköpings län; Stifts- 
Fröken; f 1855 V fl på GränUö. Gift 1816 l8 / e på 
Ubbarp med sin fasters mans brorsson, Of ver- Jäg- 
mästaren Gustaf Adolph Gyllensvård, N:o 240, i 
hans 2:a gifte, f. 1783, t 1829. Digitized by VjOOQIC 50 8FAtltt. Lovisa Ulrun, f. 1790 u / pl Schedinginäs ; 
Stifts-Fröken; t enka 1849 *V„ i Westervik. Gift 
1818 *% med Apothekaren i Carlshamn Ulric Snellman. 

Petronella Gustaf va, f. 1791 */ 2 på Schedingsnäs; 
Stifts-Fröken; +. Gift 1817 w /, med Prosten M.r 
Claes Schaar. 

Johanna Maria Charlotta, f. 1793 *% pl Sche- 
dingsnäs; Stifts • Fröken ; + 1798 *V U på nyssn. ställe. 

CarlJohanJ. 1795 ;.. Kapten; 1841. Se Tab. 42. 

Eric, f. 1798; Öfverste-Kammarjunkare. Se 
Tab. 44. 

Johanna _ Adelaida, f. 1802 %, + 1803 M / 4 på 
Sjöstorp i Osttrgöthland. 

Tab. 42. 

Ctrl Jskan (son af Knnt Gustaf, Tab. 41), f. 
1795; Fanjunkare vid Jönköpings reg: te; Adjutant 
derst. 1812; Fänrik vid samma reg-.te; Löjtnant 
derst. 1822; Ordon -Officer hos H. K. H. Kronprinsen 
1830; Kapten i Arméen 1831; A&ked från förut n. 
reg:te 1833, med tillstånd att i Arméen qvarstå; 
Riddare af Svärds-Orden 1841 ; t s. å. % vid Sö- 
derköpings vattenkoranstalt. — Gift 1831 2 % på 
Stjernfors bruk i Westmanland med Hedvig Fredrica 
Cederborgh, i hennes l:a gifte, f. 1815; dotter af 
Brukspatronen, Riddaren af Wasa-Orden, Eric Ceder- 
borgh på Wedevåg och Hedvig Eleonora Rosensvärd, 
N:o 2144, samt omgift med Herr Gustaf Lundström. 
Barn: 

Catharina Eleonora Fredrica Märta, f. 1832 a V 8 . 
Gift 1851 2 % på Röfors bruk i Medåkers socken 
och Westmanland, ej långt ifrån Arboga, med Bruks- 
patronen Richard Michael Ehrenborg, N:o 1109, f. 
1821. 

Knut Eric Sixten, f. 1833; Brukspatron. Se 
Tab. 41. 

Carl Axel Fredric, f. 183G 3 / 7 ; Brukspatron. — 
Gift 1861 "/« i Carlskrona stads kyrka med Stifts- 
Fröken Nanny Elisabeth Fredrica Ulf sparre af Bror- 
vik, f. 1839 l7 / 8 ; dotter af Kapteneu John Ulfsparre 
af Broxvik, N:o 9, och Beata Sophia Gustafva Man- 
nerskantz, N:o 2082, A. 

Tab. 43. 

Knut Eric Sliten (son af Carl Johan, Tab. 42), 
f. 1833; Brukspatron och Disponent på Röfors. — 
Gift derst. 1857 % med Maria Josephina Claus, af 
Tysk härkomst. 
Barn: 

Carl Henric Sixten, f. 1858 »/, 

Märta Maria Fredrica, t. 1860 *V, 

Tab. 44. 

Eric (son af Knut Gustaf, Tab. 41), f. 1798; 
Adjutaut vid Smålands Husar- reg: te 1817; Löjtnant 
derst. 1823; Kammarherre hos Prinsessan Sophia 
Albertina s. å.; Ryttmästare vid fornt n. reg:te 1829; 
Kammarherre hos H. K. H. Kronprinsen s. fi.; Ma- 
jor i Arméen 1837; Riddare af Svärds-Orden 1838; 
Tj en åtgör. Kabinetts-Kammarherre hos H. M. Ko- 
nungen (Oscar I) 1844; Öfverste-Kammarjunkare 1854 ; 
Afsked ur krigstjensten 1855; Är dessutom Riddare 
af Ryska S:t Annas-Ordens 2:a klass. — Gift 1832 
14 \ o P a Casimirsborg i Småland med sin en kusins 
frus brorsdotter och sin en annan kusins svägerska, 
Grefvinnan Sophie Julie Lewenhaupt, f. 1817 *•/, ; 
dotter af Löjtnanten Grefve Charles Emil Lewen- io, j P* Re Röfors. haupt, Nto 2, till Wtelt, med Beata Margaretha 
Charlotta Rotkireh, N:o 175. 
Barn: 

Ebba Margaretha Sophia, f. 1834 */„. Gift 
1854 "/, med Kaptenen Frih. Svante Philip Werner 
von 8chwerm, N:o 133, f. 1821. + 1862. 

Carl Gustaf Knut, f. 1835 M / l2 ; Under-Löjtnant 
vid Smålands Husar-rejr-.te 1855. — Gift 1861 w / ö 
i Westervik med sin syssling på f&demet och kusin 
på mödernet, Friherrinnan Mariana Carolina Aurora 
Sparre, f. 1835 '*/,„; dotter af Ryttmlstaren Frih. 
David Bleckert Casimir Sparre och Grefvinnan Ca- 
rolina Lewenhaupt, N:o 2. 

Ingeborg Catharina Erioa, t. 1837 "/ 10 . 

Tab. 45. 

Carl (son af Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, 
Tab. 31), Friherre till Moholiu i Mo socken och 
Skaraborgs län, Herre till Malma, Fl i sta och Aråa; 
f. 1648 "/, i Wisby; Kongl. Kammarherre 1670; 
t 1716. — Gift 1:o 1673 8 /, i Stockholm med 
Beata Elisabeth Falkenberg af Tryttorp, f. 1649 *V t , 
f 1689 n / fl på Mobolm; dotter af Riks-Rådet Con- 
rad von Falkenberg, Natural. Falkenberg af Trys- 
torp, N:u 18, till Trystorp, Börstorp och Sandemar, ined 
Friherrinnan Catharina Bonde, N:o 20, af Lajhela ätte- 
gren: — 2:o 1690 ! % med Friherrinnan Anna Ebba 
Horn af Marienborg, i hennes 2:a gifte, f. på 1660- 
talet, f 1744; dotter af Riks-Rådet, Fältmarskalken 
och General-Guvernören Henric Henricsson Horn af 
Kanckas, Baron Horn af Marienborg, N:o 21, till 
Marienborg, Kanckas, Hesslö, Weudeu och Ingritz, 
med hans 3:e fru, Emerentia Ribbing, N:o 15, samt 
enka efter en Öfverste Wraugel. 

Barn: 

1. Axel, f. 1674; Öfverste-Löjtnant. Se Tab. 46. 

1. Carl, f. 1676; General- Major; + 1754. Se 
Tab. 47. 

1. Catharina, f. 1679 a7 / 10 , T 1693. 

1. Conrad, till Malma; f. 1680 V, 2 i Stookholm; 
Student i Upsala; Page vid Kongl. Hofvet 1697; 
Afsked 1698; Kadett vid sin farbroders, Eric Sparres 
Franska reg: te s. å.; Fänrik derst. 1700; Löjtnant 
1702; Kaptens fullmakt 1706; Afsked ur Franska 
tjensten s. I.; Volontär vid Svenska Arméen i Sach- 
sen; Löjtnant vid Lifdragonerna 1708; Kapten vid 
Nerike och Wermlands reg: te 1709 och vid Kongl. 
Lifgardet 1711; Kapten vid Konnng fckanielai Garde; 
Öfverste-Löjtnant vid Halländska regrtet 1717; Öf- 
verste afsked 1719 eller 1720- f barnlös 1744 » > 4 
på Malma i Westergöthland och begrofe i Hyringa 
kyrka. Han bevistade 1706 med myeken tapperhet 
det för Frantoserna olyckliga slaget vid Ramelies, 
äfventom fälttågen vid Rehn- oeh Moselströmmarne; 
likaledes slaget vid Holofein den 4 Juli 1708, der 
han återtog ett af Ryssarne eröfradt stan dar oeh btef, 
då han högg sig ut ifrån dem, lindrigt sårad i huf- 
vudet; deltog sedan 1709 den 7 Jan. i stormningen 
af Wipreek; kom derefter i yttersta lifsfara, då han 
med Lifdragonerna låg inqvarterad i byn Monaste- 
witz i Ukraine och en hop kosacker och bönder 
sammangaddade sig, för att mörda alla dervamnde 
Svenskar, men räddade sig genom ett fenster, hvar- 
vid dock hans t vän b e drängar blefvo i stycken sön- 
derhuggna, hans bagage utplundrad t och hans hästar 
borttagna; blesserales illa i ena benet uti en skär- 
mytsel med Ryssarne, men kunde ej, till följd af de 
påträngande fienderna, förrän på tredje dagen lita 
förbinda sig, hvarigenom och af kölden tillstött kall- Digitized by VjOOQIC »*▲»**. 51 bcteå såret bUf aå farligt, att han matte Iftta ope- 
rera sig. hvilket akedde i Konung Carl XII:å egen 
öfanaro; fördes på en bistbår till belägringen af 
Pillar* och bevistade till hatt det olyckliga »laget 
derstådes den 29 Juni 1709; kom. genom att sätta 
ett Ryskt fälttecken på hatten, igenom fiendUiga ar- 
aieea till Daiperetrömmen oeh följde Konung Carl 
111 öfrer sauima ström genom ödemarkerna till 
Turkiet, b varunder ban slet mycket ond t af hänger, 
tönt, hetta och mattighet, men isynnerhet af sin 
»läkta blcasyr, hvilken ännu var så svår, att han i 
Bender måste nyttja krycka; fick der, jemte Major 
Loos och Kapten Gyllenskepp, i nära fem månader 
sitta i Konungens egen kammare och rita figurer till 
dt rid Smorgonie faststälda exercitier både till häst 
oab fot, hvilka sedan inbundoa i ett band och öfrer- 
aindca till Fortifikations-kontoret i Stockholm; skic- 
kade* sedan 1710 den 21 Jan., tillika med nämnde 
otteerare, af Konang Carl XII och på dess bekost- 
nad, till Österländerna, Palestina och Egypten, för 
att bese oeh afrita märkvärdigheter och minnesmär- 
kes, samt besökte dernnder Constsntinopel, Cheops 
pyramid, Alexandria, S:t Jean d'Acre, Jerusalem, der 
aaa och hans reeesallskap tog det vanliga tecknet 
på armarna, Bethlebem, Nasaretb, Thabors borg, 
Jordans flod, Galilsiska sjön, Tiborias, Cana, Ty rus, 
Damenens, barget Libanon, Aleppo, Epheeus, med flera 
snarkvärdiga orter, oeh offer hvilken resa, som slöts 
den IS Juni 1711, en noga dagbok fördes; var 1713 
i Febr. med i kalabaliken i Bender, då han af Tur- 
karne Mef (lagen och plundrad» fastlast vid en brunn, 
fir att vattna byens kreatnr, samt bespisad om da- 
garne med litet hafremjöl i ljumt vatten och om 
aäturaa nedhiasad i en djop grop i jorden, till dess 
aaa efter nio dygn Wef af Bnvoyéen Fabrioi friköpt 
oab återeind till fiender; åtföljde i slutet af Maj 
1714 Konung Stanislaus genom Moldau, en del sf 
Wsllachiet, Siebenburgen, Ungern, Österrike och Bei- 
jera till Zfreibnicken, och skickades af bemälte Ko- 
saag, hos hvilken han stod i mycken gonst, i hans 
egaa ärender, först till Paris och sedan till S trål sund, 
<bt Konung Carl XII emellertid anländt; bevistade 
sedan den 4 Nov. 1715 den skarpa drabbningen vid 
Streaow på Bagen, då han åter bleaserades i sitt ena 
ben aanat greps af en Gens d'Arme, äfvensom be- 
lägringen af Strakand; blef, då suden den 12 Dec. 
ganam akord öfvergick, tvärtemot kapitulationen fån- 
gan och förd till Spandan oeh der i tio veckor föga 
bittre hållen, ån de Svenska fångsrne i Kyssland, 
hvarför han rymde och kom efter en vidlyftig om- 
vig genom Seansen, Hessen och Holland 1717 i Dec. 
tall Götheborg och såvidare till Konung Carl XII i 
Land samt deltog året derpå uti Norska fälttaget; 
letde slutligen efter aokedstagandet oeh emellan det 
kan bevistade riksdagarna i stillhet på sin sätesgård 
Malma. — Gift 1719 med sin faders syaslings svä- 
gerska. Fri herr i anan Anna Eleonora Wachtmeister af 
Björkö, t 1695; dotter af Geaeral-Löjtnanteu och 
Laadsböfdiagen Fhh. fileckert Wachtmeister af Björkö, 
Na 31, till Deijelsdorf, Verenen, Rotenberg och 
Wiado, med Barbro Christina Wolfrath, N:o 567. 

L Margaretha, l 1682 % på Moholm; Hof- 
frökeo; i 1728 M / 4 barnlös. Gift l:o med Öf v ers ten 
Carl BraitholU, NrO 484, t 1717: 2:0 med Öfverste- 
Ujtaanteu Fradrie Wilhekn Muller, f. 1678 »V», t 
1731 % 

L Chruäna, t 1683 % på Moholm, t 1759 "/, 
så Gäddenas vid Marisestad. Gift 1728 % med Ge- 
aeral-Majoren G ref ve Anton Adolph af Waeaborg, 
S* 6, i hane 2:a gifte, f. 1689, f 1748. 

1. tona. t U85 */„ tU 2 %. 1. Ämna Chrittina, f. 1686 V,,. 

1. Henric, f. 1687 l4 / 7 ; Kapten i Fransk tjenst; 
t ogift 1708 i Namur. 

2. Fredric Henric, f. 1691; General-Löjtnant och 
Landshöfding; t 1764. Se Tab. 48. 

2. Knut, f. 1692 "/,<>; Fänrik vid Generalen 
Frih. Erio Sparres reg:te i Flandern 1708 och vid 
Kongl. Svenska Lifgardet 1710; Löjtnant derst. 1711; 
Stupade ogift 1718 2 V för Fredricshall i Norrige. 

2. Charlotta Beata, f. 1693 "/„ t 1763 *%. 
Gift 1733 med Ryttmästaren Frih. Axel Pehr Wr ängel 
af Lindeberg, N:o 41, till Springstad, Gränsbo, Anby 
och Knutstorp, i hans 2:a gifte, f. 1690, + 1752. 

2. Johan, f. 1694; Musketerare vid Lifgardet 
1712; Fänrik derst. s. å. ; Löjtnant 1716; Stupade 
ogift s. å. 2l / 6 för Fredricshall i Norrige, på samma 
gång, som sin broder Knut. 

2. Emerentia, f. 1695 'V t0 , t 1733. Gift med 
Kabinetts-Kammarherren Lärt Bjerta, N:o 121, till 
Kopparn ult och SpakÄa, f. 1688, f 1732. 

2. Ebba, f. 1698 10 /„ I . . ntiM 

2. Catharina, f. 1609 *%, ( +t Unga * 

2. Eric, f. 1700; Öfverste-Löjtnant ; t 1742. Se 
Tab. 51. 

Tab. 46. 

Axel (son af Carl, Tab. 45), f. 1674 %påSundby; 
Student i Upsala; Fänrik i Fransk tjenst; Slutligen 
Öfverste-Löjtnant vid Infanteriet derst. Han be- 
vistade kriget i Spanien; var bekant som artist, och 
skall det på Drottningholm finnas ett mästerstycke 
i miniatyr, som han ritat, hvarpå 6es Drottning Ul- 
rica Eleonora och omkring henne hofdamer, som 
hSlla KongL Arfprinsen ooh Prinsessan, samt der- 
jemte öfver tjugu andra personer. — Gift 1713 med 
en Madame Bedanqon, med hvilken han hade två 
barn. 

Barn: 

Joseph, t 1714; Först Kammarherre med guld- 
nyckel vid Beijerska Hofvet och Beijersk Gardes- 
Kapten; Sedan Katholsk Andelig samt Kapellen hos 
Chur- Fursten af Beijern. 

Maria Anna, f. 1715; Dame d'Honneor i Frank- 
rike; Bodde i Munchen. 

Tab. 47. 

Carl (son af Carl, Tab. 45), till Moholm, Ryholm 
ocb Flista; f. 1676 37 / 10 ; Student i Upsala; Fänrik 
vid Lifgardet; Löjtnant och Regements-Qvartermä- 
stare derst.; Kapten 1696; Brigadiér i Fransk tjenst 
1720; Äfsked derifråu; Riddare af Svärds-Orden 
1748; General-Major; Of vers te för Skaraborgs reg:te ; 
* 1754 %. — Gift 1730 u / 2 med Märta Marga- 
retha Bonde, f. 1703 *V n på Hallansberg i Wester- 
rithland; dotter af Kaptenen Ulf Gustaf Bonde, N:o 
1, till Säckestad, Hallansberg och Röhl, med Fri- 
herrinnan Beata Kagg, N:o 27. 
Barn: 

Carl Gustaf, f. 1733 "/„ ; Fänrik vid Hamil- 
tonska reg:tet; f ogift 1755. 

Beata, f. 1734 '%, + 1787 V,. Gift 1752 2 % 
med Landshöfdingen Grefve Adam Otto Lagerberg, 
N:0 75, f. 1729, t 1798. 

Tab. 48. 

Fredric lenrlc (son af Carl, Tab. 45), till Säby 
på Wermdön ooh Frössvik i Öster-Ryds socken och 
Roslagen) f. 1691 '% på Moholm; Anstäld 1707 Digitized by VjOOQIC 5* •PAEAE. ?id Marschal de Camp Frih. Eric Sparres reg:te i 
Frankrike; Kapten derst. 1708; Löjtnant vid Kongl. 
Svenska Lifgardet 1710; Kapten derst. 1711; Adju- 
tant hos Fältmarskalken Orefve Ducker i Pomern; 
Ryttmastare karaktär vid Konung Stanislai i Polen 
Lifkår 1711; Ryttmastare vid Småland» ka vall. 1713; 
Grenad i ér-Kapte*n 1717; Major vid för ntn. Garde 1740; 
Ofverste-Lojtnant derst. 1741; Ofverste för detsamma 
1747; Riddare och Kommendör af Svärds-Orden 1748; 
Ofverste, först för Skaraborgs reg:te och pedan för 
Uplands, allt s. å.; General-Major af Infanteriet 1750; 
Landshöfding i Wester-Norrland 1757; General-Löjt- 
nant 1760; Landshöfding i Österbotten 1763; Af- 
sked 8. å.; t 1764 *%. Han bevistade fälttågen i 
Finland 1741 och 1742 och i Bohus län 1743. — 
Gift 1:0 med Virginia Chrittina Lilljehöök af Galla- 
red och Kolbäck, f. 1686, f 1726; dotter af Ofver- 
ste n Gabriel Lilljehöök af Gällared och Kol bäck, N:o 
66, till Gällared, Tiraholm, Storeberg och Tunarp, 
med Brita Christina Bonde, N:o 11: — 2:0 1728 
'% med sin kusins svägerska, Grefvinuan Ulrica Ma- 
ria Tesiin, f. 1694 «/, ^.Stockholm, + 1765 *%; 
dotter af Riks-Rådet och Öfverste-Marskalken Nico- 
demus Tessin, Baron och Grefve Tessin, N:o 58. till 
Boo, med hans l:a fru, Grefvinnan Hedvig Eleonora 
Stenbock, N:o 12. 
Barn: 

1. Charlotta Fredrica, f. 1719; Hoffröken hos 
Lovisa Ulrica 1745; Hofmästarinna 1768; Fick Rik s- 
rådinne värdighet 1778; Öfver-Hofniästarinna hos 
Drottningen 1780; + 1795 ao / 12 i Stockholm.. Gift 
derst. 1748 ,8 / 2 med En af Rikets Herrar, Öfver- 
Hofjägmästaren Grefve Carl Reinhold von Versen, N:o 
56, till Steninge, m. m., f. 1716. f 1786. 

1. Brita Christina, f. 1720, t 1776. Gift 1739 
*% med Riks Rådet Grefve Carl Fredric Törnflycht, 
N:o 77, till Nynäs, m. ni., f. 1711, + 1767. 

1. Anna Ebba, f. 1721, * 1736. 

1. Carl, f. 1723; Riks-Råd och Öff er-Ståthållare ; 
f 1791. Se Tab. 49. 

1. Chrittina Ulrica, f. 1725, + ung. 

1. Gabriel, f. 1726; Landshöfding; t 1804. Se 
Tab. 50. 

2. Fredric, Grefve Sparre, f. 1731, f 1803. Se 
grefl. ätten Sparre, N:o 111. 

Tab. 49. 

Carl (son af Fredric Henric, Tab. 48), f. 1723 
*/i2 i Stockholm; Volontär vid Lifgardet; Sergeant 
derst. ; Tillika Anskoltant i Svea Hofrätt samt i Råd- 
hus- och Käm närs-rätterna i Stockholm; Kavaljer på 
Grefve Carl Gust. Tessius Ambassad till Frankrike 
1749; Kapten vid ett Franskt regrte, det sedermera 
s. k. Royal Suédois; Adjutant hos Kommenderande 
Generalen i Finland Grefve Charles Emil Lewen- 
hanpt 1742; Ofver-Adjutant hos General Mareks von 
Wurtembérg 1743; Fänrik vid förutn. garde samt 
Ofver-Adjutant hos Riks-Rådet och Kommenderande 
Generalen i Skåne, Grefve Gust. Fredr. von Rosen, 
allt s. å. ; Kapten-Löjtnant vid Södra Skånska ka vall. 
1744; Volontär vid Preussiska Arméen 1745; Rytt- 
mastare vid nyssn. k a val I. s. å.; Major vid Elfsborgs 
reg:te 1748; Ofverste-Lojtnant derst. 1749; Riddare 
af Svärds-Orden 1751; Major vid Lifgardet 1757; 
General- Adjutant hos Kommenderande Generalen i 
Pomern s. å.; Ofverste fullmakt 1760; Ofverste- Löjt- 
nant vid Gardet 1761; Ofverste för Jemtlands reg:te 
1762; Landshöfding i Österbotten J763 och i Gefle- 
borgs län s. å.; General- Major; Öfver-Ståthållare i 
Stoekholm 1773; Ledamot af Vetenskaps-Akademien 1774; Kommendör Med stora kortet af förut*- Or- 
den a. å. ; Riks-Råd 1775, med bibehållande af Öf- 
verståthållare-embetet; Seraphimerriddare 1782, med 
valspråk: Utan svek; Åbo Akademie-Kanslär 1783; 
Endtledigad från Rikråds-embetet 1789; t 1791 M / 6 
i Stockholm och begroft i Fersenaka grafvea i Rid- 
darholmskyrkan. Han var en skicklig officer och 
utmärkt embetaman; gjorde under sjuåriga Pomereka 
kriget tjenst, dels som Adjutant och dels som Gene- 
ral-Qvartermäatare, sa ml förord d a des 1759 att harVa 
högsta vården öfver General- Krigsko mm iatariatet, der 
han införde en ordentlig bokföring och redovisning; 
bevistade flera riksdagar, och var en af de bättre ta- 
larne på riddarhuset; blef som Öfver-Ståthållare dock 
mest bekant, såsom den der var en af de rådigaste, 
nyttigaste och kraftigaste, som beklädt detta em bete; 
påskyndade börsbyggnaden, der sedau Stockholms Bor- 
gerskap lät resa hans byst af marmor, hvarjemte de 
öfver honom lät slå en medalj; inköpte Testmaka 
huset vid Slottsbacken till boställe för Ofver-Ståthftl- 
laren; var första npphofvet till inrättande af Polta- 
kammaren i Stockholm, h varom förordningen utkom 
den 13 Febr. 1776; anförtroddes, förutom Ståthållar- 
skapet, förbättringen af hela rikets försvarsverk, och 
utvecklade dervid en lika omfattande och gagnelig 
verksamhet; höll mångfaldiga, sedermera på trycket 
utgifna, förträffliga tal, såväl som riksdagsman, tom 
i sin egenskap af Vetenskaps-akademiens Ledamot 
samt Öfver-Ståthållare; vistades slutligen, under ted- 
nare åren af sin lefnad, ofta på sin vackra malmgård, 
Bellevne, emellan Norr- och Rotlaga-tullarne. — Gift 
1756 14 /|2 med Kammarfröken hos Drottning Lovisa 
Ulrica, Grefvinnan Ulrica Strömfelt, f. 1724 "/, a ; 
Öfver-Hofmästarinna 1777; + 1780 *V 4 ; ^^r •* 
Riks-Rådet Johan Carl Strömfelt, Baron och Grefve 
Strömfelt, N:o 76, till Landsjö, med Hedvig Eleo- 
nora Wrangel af Elstfebrska Hueet. 
Son: 
Carl Johan Fredric, f. 1758, t 1764 i Gefle. 

Tab. 50. 

Gabriel (son af Fredric Henric, Tab. 48), f. 1726 
"/„ i Stockholm; Volontär vid Lifgardet 1742; Kor- 
poral vid Södra Skånska kavall. a. å.; kvartermästare 
derst. 1743; Kavaljer på Ambassaden till Berlin t. 
å.; Kornett vid nämnde kavall. 1744; Löjtnant derst. 
1747; Regements-Qvartermästare 1748; Ryttmastare 
1749; Major 1759; Riddare af Svärds-Orden 1760. 
Landshöfding i Christianstads län 1776; Afsked 1786; 
T 1804 "/, i Christianstad. Han bevistade 7-åriga 
Pomerska kriget och dernnder belägringen af Pene- 
mnnde och Wollin samt Preussiska truppernas för- 
drifvande från Usedom; var en ordningsfall och kraf- 
tig höfding, som förvärfvade sig lansinnevånarnes till- 
gifvenhet; bodde slutligen, efter afskedstagandet, på 
det Coijetska godset Ljungby i Skåne. — Gift 1757 
1s / 7 med Friherrinnan Helena Juliana Coijei, f. 1724 
*%, + 1769*%; dotter af Öfverste-Löjtnantcn Frih. 
Sten Coijet, N:o 117, till Ljungby, Bengteboda och 
Årup, med Grefvinnan Magdalena Sophia Horn af 
Rantzien, N:o 70. 
Dotter: 

Ulrica Lovisa Maria, f. 1762 a7 / 6 , * 1848 "/,„ 
på Walje i Skåne. Gift 1780 '% med En af Riket* 
Herrar, Riks-Drottset, m. m., Grefve Carl Axel (Troll*-) 
Wachtmeuter af Johannishus, N:o 25, t 1757, + 1810. 

Tab. 51. 

Eric (son af Carl, Tab. 45), till Forbach vid Zaar- Digitized by VjOOQIC 8PA&E1. 53 „ . f. 1700 «% ; Kapten vid ett 

Franskt infant.-reg:te; Öfverste- Löjtnant vid Öfverste 
ippelgrena reg-.te i Frankrike, sedermera Royal-Sué- 
esn; t 1742, omkring den 20 Mej, i byn Gaaega- 
nitt i Bokmea, når» Beijerska gran sen, noder Fran- 
ika Arméena marsch till Prag. — Gift 1733 % i 
S* Axnoal med Grefvinnan Catharina 8ophia Caro- 
mmvm mmUmtkétm, t 1717, t 1764 *%; dotter 
af Gtfftmörw i XweiWnoken Frih. Henning von Strab- 
tssbeim ocb Grefrinnan Sophia Elisabeth Christina 
af Waaeborg, Nro 6. 
Baras 

OaW Fredric Christian August Henning Eric, f. 
1*34 »Vt o i Forbaeh; Löjtnant vid reg:tet Royal- 
Saédoie i Frankrike; -r ang oeh ogift. 

togs* Conrad Stanislaus Ambjörn Adolph, f. 1736 
*/ t i Forbaeh; Fänrik vid reg:tet Royal-8ucdois i 
Frankrike; Löjtnant vid Svenska Lif-reg:tet; Slutli- 
gen Major; Riddare af S värds-Orden 1772; t ogift 
vid Ir 1780. 

Sophia, f. 1738, t på 1700-talet ogift. 

Eric, f. 1739 *% i S:t Arnnal. + helt ung. 

Barnung, f. 1740; Kapten; t 1816. Se Tab. 52. 

Henrietta, t 1742; Hoffrökeo hos Kronprinsessan 
Magdalena 1766; t ogift s. å., i $ov., i Tab. 52. 

(son af Eric, Tab. 51), f. 1740 •/„ i 
&ft Arnnal; Kapten vid reg-.tet Royal-Suédois i Frank- 
rike; Riddare af Franska Orden Poor les Merites 
MOitaires; Riddare af Svärds-Orden 1779; * 1816 
^ i Saar-Uaion i departementet Bas-Rhein i Frank- 
rike. — Gift dertt. 1709 '% med Friherrinnan Ca- 
ruhna Christina Fredrica von Bettendorff-Wedesheim, 
l 1764 »/,„ f 1824 '%. 
Son: 
OaW Christian Fredric Henning, f. 1801; Kani- 
saarkerre; t 1849. Se Tab. 53. 

Tab. 53. 

Carl Christina Fredric Mening (son af Henning, 
Tia, 52), f. 1801 ! % i Saar-Union; Kammarherre 
bos Stoi-Hertigen af Baden; + 1849 *% i Mann- 
kam. Han bodde dels i nämnde stad, dels pä sina 
egendomar Alt-Weisloch, Baierthsl, ra. fl.; skref sig 
1832 och aednare G ref ve von Sparre- Krönen berg. — 
Gift 1832*% med Grefrinnan Amalia Eleonora So- 
phia WUhehnina Lovisa Paulina Eehbrecht von Durch- 
hnm-MonUnarixn, f. 1801, + 1847. 
Barn: 

Lovisa Maximihana Paulina Carolina Gabriella, 
l 1835 '% i Mannheim, t barn. 

Al/rida Henrietta Ebba Johanna, f. 1836 % i 
Mannneim. Gift 1856 % med Kejserl. Österrikiska 
Kammarherren, Majoren, Riddaren af Svärds-Orden 
Grefve Fredric Götz ton Berlichingen-Rossach, f. 1826. 

August Eric Paul Carl, f. 1838% i Mannheim; 
Var 1856 Badiak Under- Löjtnant. Kallar sig, lika- 
ana fisdern, GrefVe von Sparre-Kronenberg. 

Tab. 54. 

tataf Adelpfc (son af Axel Carlsson Sparre, Be- 
ros Sparre, Tab. 31), Friherre och Herre till B i by 
i Lista socken och Södermanland; f. 1649 '% i Stock- 
•sla; Tjente sig opp vid Orlogsflottan och blef 1676 
Aenral-LöjtnaDt derat.; Vice Amiral 1680; Amiral 
JWö; f 1692 '%. Han förde i det genom Öfver- befalhafvaren, Riks-Rådet Lorentz Crenta oskicklighet 
så olyckliga sjökriget 1676 skeppet Draken med 64 
kanoner och 386 man, samt började elden i sjöträff- 
ningen vid Öland den 26 Maj nämnde år, men må- 
ste, för en mängd erhållna grundskott och af fraktan 
att skeppet skalle sjunka, sätta detsamma på land 
vid förutnämnde ö, derifrån det dock blef flott; kom- 
menderade året derpå eller 1677 skeppet Venus om 
62 kanoner, men äfven då var kriget till sjös olyck- 
ligt, i anseende dertill att en landthjelte (Evert Horn) 
var anförare; blef slutligen sistnämnda år, i sjöslaget 
den 1 Juli, svårt blesserad. — Gift 1670 % med 
Friherrinnan Elisabeth Anna Stjernsköld, f. 1653 och 
som lefde enka 1699; dotter af Riks-Rådet och Ami- 
ralen Claes Stjernsköld, Baron Stjernsköld, Nk> 24, 
till Stjernberg, Biby, Tuna och Alfhem, med hans 
2:a fru, Elisabeth Kyle, N:o 5, i hennes 2:a gifte. 
Barn: 

Margaretha Elisabeth, f. 1671 %, f 1724 *%. 
Gift vid år 1690 med Amiral-General- Löjtnaoten 
Cornelius Thijsen, Nobil. och Baron Anckarstjema, 
N:o 96, till Ousbyholm och Knutstorp, i hans 2:a 
gifte, f. 1655, * 1714. 

Claes, Gr e/ve Sparre af Söfdeborg, f. 1673, f 
1733. Se grefl. ätten Sparre af Söfdeborg, 
Tab. 1. 

Beata Christina, f. 1174 '%, + s. å. *%. 

Anna Magdalena, f. 1675 sl / 10 , t 1756. Gift på 
1690-talet med Amiralen Carl Ruuth, N* 690, f. 
1662, f 1736. 

Gustaf viana Christina, t 1677 *%, t ogift. 

Tab. 55. 

Jekai (son af Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, 
Tab. 31), f. 1653 2 %; Fänrik vid Jemtlsnds reg-.te 
1676; Löjtnant derst 1677; Kapten 1680; Major 
1692; Öfverste- Löjtnant vid Skaraborgs infant. 1699; 
t 1704 % gå Munstorp. Han bevistade Skånska 
kriget på 1670-talet och blef derunder fången hos 
Daosksrne vid Bälteberga den 27 Maj 1677. — Gift 
1680 *>/ 8 med Margaretha Bonde, till Dagöbolm oeh 
Loringe, T 1728 oeh begrafven i Fogelås kyrka i 
Westergöthland; dotter af Majoren Carl Philip Bonde, 
Nto 11, till Storeberg, Tnnarp och Dagöholm, med 
Maria Elisabeth Uggla, N:o 100. 
Barn: 

Axel, f. 1681 "/ t0 på Alby vid Stockholm; Kam- 
in arpage hos Konung Carl XII; t ogift 1705 i Tnorn. 

Carl Philip, f. 1682, + ung. 

Maria, f. 1683, + 1716. Gift 1711 med Majo- 
ren Zacharias Rehnberg, N.o 839, till Rehnstad, 
Westberga och Zaebrisberg, i hans l:a gifte, f. 1685, 
* 1756. 

Margaretha, f barnlös. Gift med en Msjor von 
der Witt i Tysk Kejserl. tjenst. 

Ulrica, f ung. 

Ingeborg, t. 1691 % + 1766 '%. Gift 1717 
n / 4 med Öfverste-Löjtnanten Gustaf Adolph Hård af 
Segerstad, N:o 17, till Bjersjö och Gislaryd, i hans 
2:a gifte, f. 1678, + 1773. 

Tab. 56. 

Lars (son af Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, 
Tab. 31), f. 1673 %; Kapten vid Elfsborgs reg:te 
1696; + 1704. —Gift 1700 med Friherrinnan Adol- 
phina Johanna Fleetwood, i hennes l:a gifte, f. 1676 
•/,,; dotter af Öfverste-Löjtnanten Frih. Adolph Ja- 
cob Fleetwood, N:o 49, till Svaneholm, Bråarp och 
Bolenäs, med Friherrinnan Christina Maria Sjöblad, Digitized by VjOOQIC 34 8FARE1. Nio 79, tamt osögift 1709 med Offersten Axel Ra- 

tensköld, N.o 328, till Hinderstorp. 
Dotter: 
Beata Christina, f. 1701 *V 1t , + 1739. Gift med 
sin moders kusin, Vice Amiral» Fria. Eric Sjöblad, 
N:o 79, Ull Höroda och Bolmeryd, t 1741. 

Tab. 57. 

Marta Elisabeth Sparre, Friherrinna Sparre (dotter 
af Ctrl Ericsson Sparre, se adel. ätten Sparre af Ross- 
vik, Tab. 52), t 16?3; Upphöjd i Yriberrl. stånd 
1647 */„ jemte sina farbroder Peder och Thure, sina 
syskon och syskonbarn eller samtliga då lefvande 
SpArreska descendenter af Riks-Rådet Eric Larsson 
Sparre till Sandby; t 1662 "/„ och ligger, jemte 
sin 2:a man, begrafven i Bettna kyrka i Söderman- 
land. Gift l:o 1644 % i Stockholm med öfverste- 
Löjtnanten Thure Bjelke af Åkerö, N.o 8, till Åkerö 
och Rrvalla, f. 1618, t 16«7 : 2:o 1650 "/ a med 
sin 1:a mans faders syssling, Riks-Rådet och Presi- 
denten Frih. Gustaf Bjelke, N:o 6, till Kor po, Eds- 
hammar, Frösvik och Åkerö, f. 1618, t 1661. 

Tab. 58. 

Eric CarlasM 8parte, Baren Sparre (son af Carl 
Ericsson Sparre, se adel ätten Sparre af Rossvik, Tab. 
62); Friherre af Kroneberg, Herre till Stäringe i Ar- 
dala socken och Tärnö i Husby-Oppunda socken, båda 
i Södermanland, samt Kappelsyand; f. Iö28 20 l0 på 
Sandby; Student i Upsala; Åtföljde 1645 Svenska 
Ambassadören Grefve Magn. Gabr. De la Gardie till 
Frankrike; Upphöjd i Friherrligt stånd 1647 %, 
jemte sina farbröder Peder och Thure samt sina sy- 
skon och syskonbarn, eller samtliga då lefvande Spar- 
reska descendenter af Riks» Rådet Erio Larsson Sparre 
till Sundby (introd. 1649, jemte siaa skyldmän, un- 
der N:o 11); Gjorde 1648 tjenet vid Weatpbalska 
fredsunderhandlingarne i Osnabruck; Kammarherre 
hos Drottning Christina 1649; Åtföljde 1652 Scher. 
Rosenhane, Adler-Salvios oeh Hans Wachtmeiater på 
Ambassaden till Lubeok; Assessor i Bergs-kollegium 
s. å., tillika bibehållande sin Kemmarherre-tjenst; 
Drottning Hedvig Eleonoras Öfverskäok 1654; Hof- 
marskalk hos Prins Carl, sedermera Konung Csrl XI, 
1656; Landshöfding i Södermanland 1657; Kommis- 
sarie vid ett Bergs-reg:tes oprättande till fot i Sö- 
dermanlands bergslag 1674; + 1678 % och begraf- 
ven i Nyköpings S:t Nicolai kyrka. — Gift 1654% 
i nyssn. stad med Elisabeth Baner, Friherrinna Ba- 
ner, N:o 22, som öfverlefde honom; dotter af Riks- 
Rådet och Guvernören Svante Gustafsson Baner, till 
Djursholm och Tärnö, med Friherrinnan Ebba Grip, 
till Wiuas. 
Barn: 

Görvel, f. på 1650-Ulet, f 1691 i Holland och 
ligger, jemte sin man och hans två öfriga fruar, be- 
gra/ven i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gift 1678 
'% med sin syssling på mödernet, Öfverste q Grefve 
Gustaf Maurits Levoenhaupt, N:0 2, till Falkenstein, 
Reipolskirch, Rossbeiin,Winndelen, Bretxenheim, Gräfs- nes, Tärnö, Hessélby oeh Mellingeholm, i håna 2* 
gifte, f. 1651. t 1700. 

En Son, + före fadern. 

Carl Wilhelm, till Tärnö; f. 1661 '%; Ryttmä- 
stare i utländsk tjenst; Öfverste- Löjtnant vid Öfverste 
Putbus' Tyska reg: te i Svensk tjenst 1688; Slutligen 
General-Löjtnant i Holländsk tjenst samt Guvernör i 
Ostende; t ogift 1709 "/ t0 af svåra blessyrer i sla- 
get vid Taoiéres eller Malplaquet samt slöt denna 
gren af friberrl. ätten Sparre. Han bevistade fält- 
tåget i Ungern emot Torkarue oeh var en tapper kri- 
gare; hans epitaphium slutligen finnes uti en luthersk 
kyrka i Haag med en vacker och lofordande latinsk 
inskription. 

Gustaf, t ung oeh ogift 1686 16 /, i Paris. 

Ebba, t ogift 1709. 

Tab. 59. 

Carl Carlssea Sparre, Barea Sparre (soa af Carl 
Ericsson 8 par re, se adel. ätten Spirre af Rossvik, 
Tab. 52), Friherre af Kroneberg, Herre till Säby, 
Kongsberg och Rehtel samt Har bonas i Harbo soc- 
ken och Westerås län; f. 1632; Upphöjd i Friherr- 
ligt stånd 1647 %, jemte sina farbroder Peder ooh 
Thure samt sina syskon och syskonbarn, eller samt- 
liga dft lefvande Sparreska descendenter af Riks-Rå- 
det Eric Larsson Sparre till Bondby (iutrod. 1649, 
tillika med sina skyldemån, under N:o 11); Kougl. 
Hofstallmästare 1664; t 1672 M / |ir — Gift 1659 
'% i Stockholm med Barbro Cruus, Friherrinna 
Cruus af Gudhem, N:o 14, i hennes l:a gifte; dot- 
ter af Kammar-Rådet Johan Jespersson Cruus, till 
Karkaa, Jookis, firinkala oeh K rusen berg, med Gref- 
vi b nan Catharina Ozcnstjerna af Södermöre, N.o 4, 
samt omgift 1679 med sin moders syssling, Riks- 
Rådet och Riks-Tygmästaren Grefve Gustaf Oxen- 
stjerna af Korsholm och Wasa, N:o 8, till Korsholm, 
Wasa, Mörby, Caster och Aija. i hans Va gifte. 
Söner: 

Carl, f. på 1660-talet, t nng. 

Jacob Johan, f. nå 1660-talet; Fänrik vid Fält- 
artilleriet i Cal mar 1684 och vid Artilleriet i Stock- 
holm 1686; Löjtnant deret. 1687; Kapten vid Öf- 
versten Grefve Gast. Maar. Lewenhaupte värfv. in- 
fant. 1688; t ogift. 

Assel, till. Säby; Volontär vid Kongl. Lifgardet; 
Fänrik vid Offersten Grefve Gust. Maur. Lewenhaupte 
värfv. infant. 1688; Var derefter i Utrikes tjenst; 
Major vid Offersten Grefve Gust. Lewenhaupts Trem:s- 
kavall. 1701; ÖfversU-Löjtnaot derst.; Öfverste för 
Westgötha Stånds-Dragoner; t barnlös 1717 och slöt 
denna gren af friherrl. ätten Sparre. — Gift med 
sin stjufsyster, Grefvinnan Anna Augusta Oxenstierna 
af Korsholm och Wasa, f 1755 och som året förut 
gaf 2000 daler kopparmynt till underhållande af 
Oxeustjernska grafven i Esterna kyrka i Upland ooh 
en lika summa till understöd åt nämnde sockens fat- 
tiga; dotter af Riks-Rådet och Riks- Tygmästaren Grefve 
Gustaf Oxenstjerna af Korsholm och Wasa, N:o 8, 
till Korsholm, Wasa, Mörby, Caster och Aga, med 
hans I:a fru, Augusta Maria Babexin, Digitized by VjOOQIC SPAR* B. 55 Grefl. ätten Sparre, N:o 74, f- Aifl Sparre, ttrefve Sparre (son tf Axel Carlsson 
Spsrre, Baron Sparre. se friherrl. ätten Sparre, Tab. 
31). till Brokind i Wårdsnäs socken oeh Östergöth- 
bsd; f. 1652 •/, i Wisby; Volontär vid Lifgardet 
1671; Under-Officer derst. s. å.; Fänrik vid ett Tyskt 
repte i Holland 1672; Löjtnant i Holländsk tjenst 
1673; Kapten derst. 1674; Kapten vid Fältmar- 
skalken Henric Horns Tyska reg:te i 8vensk tjenst 
1175 och vid Kongl. Svenska Lifgardet 1677; Öf- 
verste-Lojtnant vid Nerike och Wermlaads reg:te s. 
L; Kommendant i Götheborg 1678; Afsked der i från 
«. 1; Öfverste for Westman lands regtte 1699; Gene* 
nl-Msjor af Infanteriet 1705; General-Löjtnant 1710; 

I. o. £nvové till Landtgrefven Carl af Hessen-Cassel 
1716; Repellerad 1719; Grefve 1720 •/, (introd. s. 
i. rader N:o 74); Fältmarskalk 1721; t barnlös 1728 

II , på Brokind, al utande således sjelf sin grefl. ätt, 
MDt bngrafven i Riddarholmakyrkan, då kana grefl. 
»■pen krossades, och sedan förd till Bnrensköldska, 
sedermera s. k. Schwerinska grafven i Linköpings 
domkyrka. Han hnde till vittnen vid sitt dop, for- 
atom tretton förnäma herrar och elfva fruntimmer, 
Wisby städa Borgmästare och Rftd samt alla domare 
på Gottland, hvilka aednars gftfvo honom hvarsin 
oxe i fitddergåfva ; bevistade, nnder sin tjenst i Hol- 
land, med tapperhet belägringarne af Naerden och 
Boan. stormningen af Rheinbsch och det blodiga sla- 
nt vid Scnef; likaledes 1678 försvarsverket i Bonns 
iäa. landstigningen oeh träffhingen på Hisingen, und- 
dttaingen af Bohus oeh belägringen af Uddevalla; 
jWI gifvit första anledning till och varit mycket 
*erksam vid Konung Carl XII:s tidiga utropande till 
myndig Konung; var 1701 med vid Öfvergången af 
Donastrommen och slaget derstädes samt slaget vid 
Chnow; tillbakadref 1702 den II Sept. med blott 300 man, Polska Kron-Fältherren Lubomirsky, som 
med 24 fanor öfverföll honom t dellog i slaget vid 
Franenstsdt den 3 Febr. 1706, då han var den företa, 
som med sitt regemente gick löst pt fiendtliga in- 
fanteriet och, under deras starka skjutande både med 
kanoner och maskoter, upphäfde deras Spanska ryt- 
tare och med värjan i handen bringade dem i oord- 
ning, hvilket mycket bidrog till segern; intog i bör- 
jan af slaget vid Pultava den 29 Joni 1709 tre skan- 
sar samt följde efter slagets olyckliga utgång Konun- 
gen till Bender, der han bevistade den ryktbara ka- 
labaliken; qvariemnades, då Konungen fördes ifrån 
Bender till Adrianopel, att hafva inseende öfver det 
Svenska manskapet, som der var öfrigt, samt fick den 
14 Sept. 1714 Konungens befallning att till christen- 
heten hemföra detsamma; var af ett särdeles mun- 
tert sinnelag, hvarmed han oftast roade Konung Carl 
XII, oeh öfvsrltmnade en gtng til] honom, i anted- 
ning deraf att Konnngen sårat honom i ena benet 
med sin ena sporre, en löjlig räkning på 1,650 du- 
kater, dem Konungen betalade; arbetade slutligen vid 

1720 års riksdag på Drottning Ulrica Eleonoras ge- 
måls, Prins Fredrics upphöjsnds på thronen. — Gift 

1721 w j, på sin ålderdom, med Anna Maria Fal- 
kenberg af Bålby, till Brokind, det hon 1f 32 stiftade 
till fideikommiss åt sin brorsson Meloner och dennes 
efterkommande; f. 1679 % på Bolby i SkagcreaaKa 
socken och Nerike, t 1744 M /, och ligger begrafven 
hos sin mau i Borenaköldska eller von Schwerinska 
grafven i Linköpings domkyrka; dotter af Viee Pre- 
sidenten Henric Georg Falkenberg af Bålby, Nu» 105, 
till BÄlby, Hssselfors, Falkenå, Bro (Brokind), Haga, 
Kiriempä, Staby, Wärnestad, Wärstad, Rustorp, Cle- 
mestorp och Tolarp, med Christina Elisabeth Natt 
och Dag, N:o 13. Grefl. ätten Sparre, N:o 111, f- Piedrk Sparre, firefVe Sparre (son af Fredrio Hen- 
ne Sparre, se friherrl. ätten Sparre, Tab. 48), till 
Åkerö i Bettna socken ock Södermanland; f. 1731 
%; Student i TJpaala; E. o. Kanslist i KongL Kansliet 
1745; Extra Kanslijunkare i Presidents-kontoret af 
KoagL Kansliet 1747; Hofintendents fullmakt 1748; 
Kavaljer hoa Kronprinsen Gustaf, sedermera Konung 
tastaf 111, 1756; Ordinarie Kansli-Råd 1770; Rid- 
dare af Nordatjerne-Orden 177?; Hofkanslär 1773; 
Kommendör af förutn. Orden 1776, med valspråk: 
Kée atebfli; Ledamot af Vetenskaps- Akademien 1779; 
Kiks-Råd 1781; Guvernör får Kronprinsen, seder- 
nere Konung Gustaf IV Adolph, samt Seraphimer- 
rksåsre, med samma valspråk, allt s. å.; Nedlade 
aiaade Gnrvernöebefattning 1787; Bndtledigad från 
Riksråds-embetet 1789; Ledamot af Konongens Högn- 
it* Domstol a. å.; Riks-Kanslär 1792, hvilket sed- 
Rste höga embete dl efter 115 år åter upplifva- 
fcs; Grefve 1797 V„ (introd. 1802 under N.o 111); 
Medlade Rikakanalåra-embetet 1797; + 1803 *V, på 
Ikerö oeh ligger, jemte flera af Sparreättan, begraf- 
*ea i Akerögrafven eller nnder det nuvarande altar- 
ekaret i Bettna kyrka. Han bevistade flera rikada- gar och var derunder Ledamot i åtskilliga Depnta- 
tioner samt valdes 1770 af Ridderskapet och Adeln 
till en af dess Fullmäktige i Riksene Ständers Bank, 
hvarmed han till 1781 fortfor; förestod ifrån början 
af år 1771 till medlet af 1781, såsoro Chef, Utrikes 
expeditionen; uppdrogs 1782 att besörja författandet 
af en Medalj-historia nnder Konung Gustaf IILa re- 
gering; förordnades 1783 att under Konungens oeh 
Riks-Rådet Grefve Creutz' frånvaro mottaga oeh be- 
svara de främmande Min i st rar nes andraganden, äf- 
veiiBom att under broderns, Riks-Rådet Frih. Carl 
Sparres utrikes vistande vara Åbo Akademi e-kanslär; 
blef 1786 Heders-Ledamot af Vitterhets-, Historie- 
och Antiqvitets-akademicn ; var flera gånger, under 
Konungens frånvaro, Medlem af den tillförordnade 
Kongl. Regeringen; kallades till vittne vid Kronprin- 
sen Gustafs födelse 1799 oeh forestafvade vid 1800 
års rikadag Konung Gustaf IV Adolph dess ed; bodde 
slutligen, efter afskedstagandet, pä sitt vaekra Åkerö, 
det han fått genom sin första fru. — Gift 1m 1761 
M / 10 med sin syssling, Grefvinnaa Brita Christina 
Sparre af Sundby, f. 1741 "/„ f 1766. *V § i Stock- 
holm; dotter af General-Majoren ock Ofvcr-8tå«nål- Digitized by VjOOQIC 56 8PARRB AF BOSSVIK. låren G ref? c Axel (Wrede-J Sparre af Sundby, N:o 63, 
till Sandby, Nynäs, Ostanå, Fånö och Åkerö, med 
G ref vin nan Christina Margaretha Augusta Törnflycht, 
N:o 77: — 2:o 1784 !s /j med den 1:a fruns far- 
mors sysslings sondotter, Friherrinnan Sigrid Char- 
lotta Wreds af Klimä, t tvilling 1763 "/,. t 1828 
ia / ; dotter af Generalen Frih. Fabian Casimir Wrede 
af Elimä, N:o 44, till Penningby, med hans Ka fru, 
Friherrinnan Catharina Charlotta Fleming af Liebe- 
liU, N:o 17. 
Barn: 

1. Ulrica Augusta, f. 1762 V 1ft , + 1792 »A på 
Nynäs i Öamo socken och Södertörn. Gift 1783 *ty l0 
med Majoren Frih. Carl Reinhold Wrangel afSausis, 
N:o 279, f. 1756, + 1798. 

1. Ebba Maria, till ikerö; f. 1764 %, + 1837 
% i Stockholm. Gift 1803 V 7 på Åkerö med Lag- mannen Fredrie Fabian Montgomery, Na 1960, B, 
f. 1770, f 1831. 

2. Gustaf Adolph, t. 1787 "', i Stockholm och 
hade Kronprinsen, sedermera Konung Gustaf IV Adolph, 
till fadder; Verklig Kammarjunkare hos Konungen 
1796; E. o. Kanslist i Kongl. Kansliet; Kanslist vid 
Kanslistyrelsen 181(1; + ogift 1812 7 / 2 å Seraphimer- 
lazarettet i Stockholm, till följd af ett pistolskott, 
hvilket han den 21 Jan. sjelf tillfogade sig, ej långt 
ifrån Hagalund utanför Norr tull, samt slöt på svärds- 
sidan denna grefl. att. 

2. Ottilia** Catharina Mathilda , f. 1793%; Hof- 
fröken hos Enke-Drottningen Sophia Magdalena. Gift 
1816 a7 / 6 i Nyköping med Kammarherren Grefve 
Lorentz Joham Creutz, N:o 68, f. 1792, t 1843. 

2. Stanislava Charlotta Augusta, f. 1794 V», t 
ogift 1827 a % i Nyköping. Adel. ätten Sparre af Rossvik, N.-o 7, och Friherrl. ätten Franc- 

Sparre, N:o 382, t- Tab. 1. 

Sixten SliteMSM, till Tofta (nu Tyfta by) på 
Adelsön i Mälaren; Väpnare och Svea Rikes Råd; 
Bekant 1200, 1320. 
Söner: 

Nils Sixtensson; Riddare och Riks-Råd. Se Ta b. 29. 

Knut Sixtensson; Stamfader för den vidt 
spridda grenen af alägten, som förde i vap- 
net en röd sparre i guldfält. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Knät SisteiftMB (son af Sixten Sixtensson, Tab. 
1), å Vapn; Lefde 1240. Hans afkomlingar hade 
till vapen en röd sparre i gult fält. 
Barn: 

Haqvon Knutsson; Bekant 1270; Gjorde 1306 sitt 
Testamente; Begrofs i Alwastra kloster. 

Göstaf Knutsson. Se Tab. 3. 

Margaretha Knutsdotter; Lefde 1306. 

Birger Knutsson. Se Tab. 16. 

Laurentz Knutsson; Gjorde 1329 sitt Testamente ; 
Bcgrofc i Wårfruberga kloster. 

Tab. 3. 

Cfataf Knuts*»! (son af Knut Sixtensson, Tab. 2), 
å Vapn; Bekant 1290, 1306. 
Son: 

AravU Gaslfasaei, itu Äldre, till Wik i BalingsU 
socken och Upland, det han fått med sin fru; Rid- 
dare; Var 1301 Konung Birgers Råd och 1315 Lag- 
man i Södermanland; Ihjälskjnten med en pil 1317 
i Nyköping, vid Hertigarne Erics och Waldemars fäng- 
slande. Han åtföljde 13.02 den förstnämnde på dess 
resa till Norrige; förseglade 1306 sin broder Haqvon 
Knutssona testamente; underskref slutligen 1317, qvar- 
taferia poat Tiburtii et Valerian, tillika med sin fru, 
Ramborg Israelsdotter, ett bref, hvaruti Propositua 
Upsaliensis D:ns Andreas upplåter dem och dess arf- 
vingar alla sina gods efter sin död. — Gift 1:o med 
Elina Sture; dotter af Magnus Sture: — 2:o med 
Ramborg Israilsdotter (And), i hennes 2ra gifte och som 1326 var död; dotter af Israel Andersson, till 
Wik, med hans 2:a fru, Ramfrid Folkunge (Östgötha- 
Lagmannen Folke Benedietssoo hin Unges dotter) 
samt enka efter Carl Gregersson Lama. Fru Ram- 
borg lät bygga vid Wik det s. k. Wiks Hus eller 
Wiks Mor, ett bredt, elfva våningar högt torn, äf- 
vensom den ej långt ifrån Wik belägna Wester-Akere 
kyrka, der hon begrofs under en kopparhäll, med 
latinsk inskription. 
Barn: 

1. Göstaf Elinason; Lefde 1313. 

1. Gissle Elmason; Riddare och Konung Birgers 
Råd. Se Tab. 4. 

1. Carl Elinason; Riddare och Konung Birgers 
Råd Se Tab. 5. 

2. Ramfrid Arnvidsdotter. Gift med Riddaren 
och Konung Magni Råd Israel Birgersson (Brahe, 
N:o 1), till Finnsta, i hans l:a gifte, t 1363. 

2. Göstaf Amvidsson; Riddare och Riks-Råd. 
Se Tab. 6. 

2. Kjerttin Arnvidsdotter. Gift med Riddaren 
Haqvun Magnussasson (Leopard), som lefde 1330. 

Tab. 4. 

Gissle Elincsan (son af Arnvid Göstafsson, den 
Äldre, Tab. 3), till Wik samt Aspenäs i Wåla soc- 
ken och Westmanland*. Riddare; Var 1315 Konung 
Birgers Råd; Lefde ännu 1349. Han ingick 1322 
den 20 Juli, med de öfriga herrar och män, före- 
ningen om trohet emot Konung Magnns Ericason; 
namnes 1335 ibland ■löftesmännen i Niclis Abjörnas- 
son (Sparess) Riksdrotts-fullmakt; underteckuade 1340 
i Helsingborg nämnde Konungs stadga om Skånes 
förening med Sverige; gjorde slutligen 1342 sitt te- 
stamente. — Gift l:o med sin franka Margaretha 
Abjörnsdotter, som lefde 1341; dotter af Riddaren, 
Riks-Rådet och Riks-Drottset Abjörn Sixtensson (Spar- 
re), till Tofta, Sahlestad och Bngsö, med Ingeborg 
Ulf: — 2:o med Brita Knutsdotter; dotter af Ku ut 
Johansson Blå (Store), till Gröneborg och Aspenis. 
Barn: 

1. Ingrid Gisslesdotter. Gift med Tyrner Mattsson 
(Foke), efter hvilken hon lefde enka 1345. Digitized by VjOOQIC 8PAR1UB AF ROSSVIK. 57 1. Magnus Qissless+n, till Aspenäs; Var 1346 
Riddare tamt Svea Riket och Konung Magni Råd; 
Lefde innu 1369. Han var 1306 en ibland de tolf 
kerrar, »om Konung Magnus tillsatte till Konungs- 
Niaod Öfver Upland, äfvensom ibland de tolf värjo- 
aua, hvilka i Lund 1358 underskrefvo beinälte Ko- 
aaagfl forsakran till sin son och Mcdregent Krie. — 
Gift med Brita Knutsdotter, som lefde en k a 1373 och 
ga/ gods for sin mans Magni anniversio uti Upsala. 
f. Kjerstin Gisslesdotter. Gift med Magnus Anunds- 
mm 8iure, till Räfanäs. 

I. Märta Gisslesdotter. Gift med Riddaren och 
Riks-Rådet Rörik Thordsson Bonde (Na 11), till 
Örbick och Husaby strand, som lefde 1364. 

Tab. 5. 

Carl EUiCMtt (son af Arnvid GÖstafsson, den Äl- 
dre, Tab. 3), kallad Kolpöije; Var 1310 Konung 
Bircers Rid; Ståthållare på Calmar 1311, 1317; 
Riddare. Han sålde 1311 sitt gods Oschutä till 
Lagman Birger; samlade 1319 Småland ni ngarne emot 
Koanng Birger; Kallas slutligen i Hadorphs Rim- 
krönika pag. 80 Carl Elnarsson och psg. 133 Herr 
Carl af Calmar. 
Son: 

Johan Carlsson; Lefde 1345, + ogift. 

Tab. 6. 

Gastar Aravldssen (son af Arnvid Göstafssoa, den 
Äldre, Tsb. 3), till Wik; Riddare och Svea Rikes 
Kid; Var 1351, 1360 Lagman i Södermanland. Han 
<<* andra tio Rikseos Råd utnämndes år 1346 i 
konungens Nämnd eller Räfst, att utleta sanningen 
i alla mål samt dem döroma och rätta efter lag; 
ispbar 1351 på Påfliga Nuntien Johannes Giulabertis 
anmodan, den i Sverige samlade S:t Peders öre eller 
»katt; forord nades 1351 den 10 Maj, jemte Sigfrid 
Dika i Upeala, till eiekutor af £rkebiskop Hemmings 
testamente, af hvilken han då fick ett silfverkar med 
loek och hans fru Christina Brkebiskopcns kappa och 
karpas af seharlakan. fordrade med hermelinsskinn, 
jesate 40 marker penningar; försålde Wa tthol ms qvarn 
i Upland till Nils AbjÖrusson; förde slutligen tolf 
fiaikor på hjelmen. — Gift 1:o med Margaretha 
Suntsdotter; dotter af Riks-Rådet och Riddaren Sune 
Joaaatoa, som i vapnet förde tre åkerhöns: — 2*> 
ased Christinm. 
Barn: 

1. Arvid GÖstafsson, den Yngre; Riddare och 
Riks-Råd. Se Tab. 7. 

vid Wik. 

1. Mattias GÖstafsson; Riddare och Riks-Råd. 
Se Tab. 8. 

1. Märta Göstafsdotter. Gift med Folke Niclisson. 

Tab. 7. 

kn\i Géstafssan, den Yigre (son af Göstaf Arn- 
*-J«oo, Tab. 6), till Wik i Balingsta socken och 
Ipbod samt Rifvelstad i Altuna socken och West- 
■salaod; Var 1371 Riddare samt Konung Albrechts 
Sfea och Råd; Lagman i Österlanden (Finland) 1376; 
THhka Haradahöfding i Lagunda härad i Upland 
1377. Han förde i vapnet en sparre med en qvast 
- Grå med Elin Magnusdotter. Enligt Tycho de 
Hoffoao skulle hon hetat Ramborg Israelsdotter 
(MtjL Dotter: 
Margaretha Arvidsdotter, + 1415 och ligger, 
jemte sin man, begrafven i Wadatena. Hon kallas 
af andra Ramborg. Gift med Riddaren, Riks-Rådet 
och Lagmannen Thure Bengtsson (Bjelke, N:o 8), till 
Ekholmen, Örby och Wik. f 1415. 

Tab. 8. 

Mattias Gostafssan (son af Göstaf Arnvidsson, 
Tab. 6), till Mosseboda och Allåkra samt Hellekis i 
Medelplana socken på Kinnekulle; Var 1372 Riddare 
och 1389 Svea Rikes Råd. Han blef förifrad på 
Biskopen i Linköping, Gottschalken (en Mecklenbur- 
gare) och slog ihjäl honom den 3 Febr. 1372 vid 
Tinderyd i S:t Lars' socken, ej långt ifrån nyss- 
nämnde stad, och för hvilket dräp han blef bannlyst 
och säges äfven blifvit billog laggd; måste, för att 
erhålla försoning, sjelf resa till Påfven, der han ändt- 
ligen genom Konung Albrechts och andras förbön 
fick lösa sitt lif med 400 mark till Linköpings dom- 
kyrka och dessutom den 8 Dec. 1376 skriftligen för- 
plikta sig, att inom en viss tid göra en provento i 
nämnde domkyrka för sig och alla, som varit honom 
följaktige; Munkarne hafva ock tillaggt den dikt, att 
han for delta dråp trånat bort af tvinsot, att i det 
hus han var aldrig någon gryta kunde sjuda eller 
något ölkar jäsa, samt ingen af hans afföda hade 
någon trefnad eller lycka; tillökade slutligen sitt 
sparrevapen med sin frus mödernevapen, tre rosor. 

— Gift med Brita Magnidotier; dotter af Riddaren, 
Riks-Rådet och Lagmannen Magnus Knutsson (Store, 
N:o 79) och Helga Bengtsdotter Boberg. 

Barn: 
Göstaf Mathisson. Se Tab. 9. 
lngalöf Mathisdotter. Gift med Pehr Jonsson (af 
Ekaslägteo), som lefde 1400. 

Anders Mathisson, den Gamle. Se Tab. 11. 

Tab. 9. 

Göstaf Mathlsssn (son af Mathias GÖstafsson, Tab. 
8), till Moeseboda, Allåkra och Hellekis; Lefde 1406. 
Han igenlöste Mosseboda och Allåkra i Sighwede, 
dem fadern för de honom ålaggda böter hade pant- 
satt. — Gift med Gertrud Lagesdotfer, som i vapnet 
förde tre bjelkar. 
Barn: 

Kjerstin Göstafsdotter. Gift med Peder Ribbing 
(N:o 15), till Svansö. 

Lage GÖstafsson; Riddare och Riks-Råd. Se 
Tab. 10. 

Tab. 10. 

Lage Gastafsseii (son af Göstaf Mathisson, Tab. 
9), till Hellekis och Thordstorp; Riddare; Var 1450 

— 1464 Svea Rikes Råd. — Gift med Bottlia Pik; 
dotter af Väpnaren Bengt Ebbesson Pik. 

Barn: 

Eskil Isagesson. 

Carin Lagesdotter. Gift med Riks-Rådet Carl 
Bengtsson (af Winstorpa-slägten) , till Winstorp, a 
Vapn, som lefde 1473. 

Kjerstin Lagesdotter. Gift med en, vid namn 
Axel. 

Märta Lagesdotter. Gift med Peder Juel, den 
Äldre. 

Sophia Lagesdotter. Gift med Niels Aagessen, 
till Lageholm. 

o Digitized by VjOOQIC 58 8PARR1 AF ROiSVIK. Tab. 11. 

Aidert Mathissen, den Gamle (son af Mathiae 
Göstafrson, Tab. 8); Lefde 1400. 
Son: 

Håkan Andersson, den Gamle, k Vapn; Lefde 
1430. Han »kal], enligt Palmsköld, fört i vapnet 
tre rosor på en sned bjclke och pä hjelmen fyra 
trän, men torde det varit han* frna vapen. 
Barn: 

Anders Håkansson, den Äldre. Se Tab. 12. 

Anna HåkansdolUr. Gift med Knut Nilsson, till 
Pinnetorp (nu Ericsberg) i Stora Matos socken och 
Södermanland. 

Matts Håkansson. Se Tab. 14. 

Tab. 12. 

Anden Håkansson, den Äldre (son af Håkan An- 
dersson, den Gamle. Tab. 11), till Hålbonaa i Skyl- 
linge socken och Södermanland ; Lefde 1450. — Gift 
med Kjersti», till Rafvenäs i Östergöthlaud. 
Barn: 

Märta Andersdotter. Gift med Ingetoald i Dente- 
stada. 

Håkan Andersson, den Yngre; Vice Lagman. Se 
Tab. 13. 

Carin Andersdotter. Gift med Esbjörn Blåpanna. 

Tab. 13. 

låkin Andersson, den Yngre (son af Anders Hå- 
kaussou, den Äldre, Tab. 12), till Hålbonas; Var 
1495 Vice Lagman i Östergöthland. — Gift med 
Ingrid Knutsdotter, i hennes l:a gifte; dotter af 
Under-Lagmannen oeh Haradshöfd ingen i Upland Knut 
Carlsson i Wäsby, som förde Forstena slägtvapen, 
med Brita, Eric Philpenssons dotter, samt omgift 
med Riks-R&det Engelbrecht Larsson (af de gamle 
Bölljor), till Wadh och Eknäs, i hans 1:a gifte. 
Döttrar: 

Anna Håkansdotter. Gift med Haradshöfd ingen 
Peder Bryntesson (Lilljehöök af Gällared och Kol- 
bäck, N:o 66), Lilla Peder Bonde kallad, till Hål- 
bonas och Trådewad, i hans 2:a gifte. 

Carin Båkansdotter. Gift med Ståthållaren Peder 
Fleming (N:o 4), till Friskala och Hålbonaa. 

Tab. 14. 

Matts låJUnssen (son af Håkan Andarsson, den 
Gamle» Tab. 11), till Skyraby och Hål bo nas, m. m,; 
Lefde 1445. 
Barn: 

Anders Mattsson, den Yngre. Se Tab. 15. 

Fru EOn på Adö. 

Carl Mattsson. 

Tab. 15. 

Anden Mattsson, den Yngre (son af Matta Hå- 
kanason, Tab. 14), till Hålbonaa; å Vapn; Lefde 
1475. — Gift med Ingrid Pik; dotter af Fjeller 
Magnusson, till Rafvenas. 
Dotter: 

Märta Andersdotter. Gift 1:0 med Amiralen 
Qais Hansson Wynman (Bjelkenstjerna , N:o 28): 
2:o med Herman Claesson (Kyle, N:o 5), till Rafnäs, 
i hans 2:a gifte: 3:o med Ryttmästaren Eric Jönsson 
(Rosenstråle, N:o 37), också i hans 2:a gifte. Tab. 16. 

Birger Knutssea (son af Knut Siitensson, Tab. 
2). å Vapn; Bekant 1280, 1300. 
Söner: 

Fader Birgersson. Se Tab. 17. 

Göstaf Birgersson; Riddare och Konung Magni 
Råd. Se Tab. 25. 

Tab. 17. 

Fader Birgereson (son af Birger Knutsaon, Tab. 
16), å Vapn; Lefde 1334. 
Söner: 
Sven Fadersson, å Vapn; Bekant 1349, 1354. 
Benedict Fadersson. Se Tab. 18. 

Tab. 18. 

Benediet Fadersson (son af Fader Birgersson, Tab. 
17), till Hjnlstad i Nas socken och Upland; k Vapn 
1350. Han bevistade 1359 Herr Holger Torkilseons 
bröllop på Steasö. 
Son: 

Ulf Bengtason, till Hjnlstad samt Lagmansö i 
Wadsbro socken och Engsö i Westmanland, af hvilket 
sednare han 1404 blef egare. — Gift med Carin 
Porse, i hennes 1:a gifte; dotter af Måns Pedersaon 
Porse, till Fallnas, samt omgift med Vicke von 
Vitzen. 

Barn: 

Märta Ulfsdotter, * 1440 och begrafven i Streng- 
nas domkyrka. Gift med Göstaf Algotsson Sture, till 
Lagmansö. 

Fader Ulfsson; Riddare och Riks-Råd. Se Tab. 19. 

Göstaf Ulfsson; Riddare och Riks-Råd. Se Tab. 24. 

Siggo Ulfonis; Erke-Djeken i Strengnas; Biskop 
derst. 1449, genom ordentligt val och Påfvens kon- 
firmation, samt derigenom tillika Svea Rikes Råd; 
t 1463 % och begrafven i Strengnas domkyrka, 
der å hans liksten håna bild och vapen ses samt 
följande inskrift i munkstil: Anno Domiui C. J. C. 
C. D. L. XIII Octava die Juuii obiit veuerabilis 
Pater Do minus Siggo Ulfonis, Dei Gratis Epiacopu* 
StrengnenBis cui an rege Pa Amen. Han sökte 
på allt satt föröka det andeliga ståndets förmåner 
samt draga gods under biskopssätet, domkyrkan och 
andra kyrkor i sitt stift; var opålitlig och i sitt 
tankesätt mycket ostadig, samt höll med Konung 
Carl Knutsaon, då denne hade öfverhandeu, men var 
deremellan hans motståndare, h vadan han tvänne 
gfinger mistade och återfick sina förläningar; höll 
alutligen 1456 med Erkebiskop Jöns Bengtsson Oxen- 
stjernas parti emot bemälte Konung, samt hjelple 
till att fördrifva honom ur riket, for hvilket allt 
eller; såsom orden lyda, för de trogna tjenster, som 
han gjort riket, han af Erkebiskopen, i egenskap af 
Riksföreståndare, året derpå fick hela Selö härad, 
jemte Taxinge socken, att i sin lifotid fullkomligen ega. 

Tab. 19. 

Fader Ulfsson (son af Ulf Bengtsson, Tab. 18), 
till Engsö, Hjulstad och Nynäs; Var 1435, 1466 och 
1478 Riddare och Svea Rikes Råd; Ligger, jemte 
sin fru, begrafven vid sakrist idörren i Engsö kyrka. 
Han hjelpte 1457 till att fördrifva Konung Carl 
Knutason, men bevistade 1466 Stockholms herredag 
och skickades 1467, jemte Greger Mattsson (Lillje), 
till Raseborg, att åter erbjuda honom Kronan. — 
Gift med Elin NiclissadoUer ; dotter af Nils Bosson Digitized by VjOOQIC 8PARRB AF R06ÄVIK. 59 (Natt och Dag; N:o 13), till Åkerö och Lindholmen, 
med hus först» fru, logeborg Ragwaldsdotter. 
Söner: 

MU Faderstim; Riddare och Riks-Råd. Se Ta b. 20. 

Bengt Faderston; Rika-Råd. Se T a b. 22. 

Tab. 20. 

Wb FadersftSB (son af Fader Ulfason, Tab. 19), 
tiftBjataad ocbiiynäs; Var 1464 Riddare och Svea 
Rikes Rid sunt 1483 och 84 Häradshöfding i Asunda 
eafsjft; f 1495. — <3ift med Kjer$lin NiclitsadoUer ; 
dotter af Riddaren och Rika-Ridet Niclia Jönisson 
(Ofsnatjnm», Na> 1), till Djursholm och Frössvik, 
2a frn, Kjerstin Ryning, i hennes 2: a Barn: 
Asm Aslaton. 
Jtodne? NiUdoUer. 
: £s» yUtdotter. Gift med GotUkalk Arendtsson 
(af TiHbsksseende Ulfslägten), till Nynäs och Sjöholm, 
sssm fette 1181. 

Fktdtr NUtscn. Se Tab 21. 

^mZm* *' \ +f ,484 och bc K rafna * NÄS 
kyrka sid Enköping 

Tab. 21. 

PaaW HhVsea (son af Nils Faderesoo, Tab. 20), 
til rtjnistad; » Vapn; Lefde 152a — Gift med 
fcsMrfa Jhsmttdotter; dotter af Knut Alfsson (Tre 
ftsaor) i Norrigc. 

Dotter: 
„ 4*Vmf FadtrtdoUer, f. 1517. * 1605. Gift 1:o 
lft? snöd JWer Aifoo» (Grip), till Fålluäs, f. 1507, 
ITispiiili barnlös 1533 M /„ i Mälaren: 2:o 1534 
s|Sj| ftsnmsrkf Rikes Råd 7VW Gregerssen Ulfstand: 
im.wmL Danmarks Rikes Råd Lage Axelssen Brahe, Tab. 22. 

(son af Fader Ulfsson, Tab. 19), 
til Bngsö; å Vapn; Var 1189, 1404 Svea Rikes 
111 •ssi Man. Han byggde 1 480 Engsö slott, för 
atäket» efter hans död, några hans arfvingnr for- 
dlfti»> rederlag, men hvilken byggnad tilldömdes egaren 
af jorden. — Gift med Hillevi AxeUdotter; dotter 
af Axel Pederssen (af Danska Braheätten), till To- 
sterep oek Widsköfle i Skåne. Hon fick af Sten 
frn, Anna Olofedotter, Aspenäs gård i 
och Weatmanland till skänks. 
Barn: 

Bengtsson. \ Bengtston; Riks-Råd; t 15 '.'2. Se Tab. 23. 
Antm Bengtsdoiter ; Uppräknas 1526 ibland ru- 
eokor i Upland. Gift med Riddaren, Riks- 
oeki Lagmannen Sten Thuresson (Bjclke, N:o 
% tfll Biff elstad och Aspenäs, som lefde 1520. 
Brie Bengtsson. 
OHsnf Bm f t tt on. 
CUis B t ngitt o n . 

Tab. 23. 

Itsi Bengtsson (son af Bengt Fadersson, Tab. 
tf). till Engsö; Väpnare; Var 1520 8vea Rikes Råd 
*a Man; HdfVidsman för Danska krigafolket i We- 
ateråsi Dödsskjnten 1522 rid nämnde stads belägring. Han ingick 1520, jemte andra af Rådet, överens- 
kommelse med Konung Christian II; undersk ref 1521 
Erkebiskop Gust Trollea förman i ngsbref till Dalkarlar 
och Helsingar emot Konoeg Gust8f I, som för allt 
detta år 1522 intog och förstörde håna slott på 
Engsö. — Gift med sin franka, Kjerstin ErictdoUer, 
i hennes l:a gifte; dotter af Rika-Rådet Eric Erics- 
son (Gyllenstjema, N:o 3), den Yngre, till Fogelvik 
och Winstorp, med Anna Carlsdotter (af Winstorpa- 
slägten), i hennes 2:a gifte, samt omgift 1528, Lars- 
mässotiden, på Lindholm med Rika-Rådet och Rid- 
daren Lare Thuresaon (Tre Rosor), till Penningby. 
Frn Kjerstin Ericsdotter nå Engsö fick 1527 af Ko- 
nung Gustaf I friheter på alla Konungsliga aaker på 
Engsö, med sina egna landtboar. 
Barn: 

Bengt Knutsson, t ung. 

Hillevi Knutsdotter, * 1547. Gift 1538 med 
Riddaren, Riks-Rådet och Amiralen Arvid Joachims- 
ton Trolle (N:o 36), till Engsö och Aspenäs, f. 1503, 
t 1549. 

Eric Knuttson; Befallningsman på Örebro; t 
1565 *V |r> i alaget rid Svarterå. 

Tab. 24. 

Oéstef Ulfssoa (son af Ulf Bengtsson, Tab. 18), 
till Werneholt; Var 1435 Väpnare och 1450, 1465 
Riddare och Svea Rikes Råd. Han förde aparre- 
▼apnet med två horn på hjelmen. — Gift med 
Kjerstin FolhetdoUer; dotter af Folke och Holmfrid. 
Dotter: 

Ramborg GöstafsdoUer, + 1492 "/„. Gift 1458 
med Riddaren, Riks-R5det och Lagroanneu Greger 
Mattsson (Lillje, N:o 6), till Tyresjö, i håna 2:a gifte, 
i 1493. 

Tab. 25. 

tisståf Blrgerssen (son af Birger Knutsson, Tab. 
16); Riddare; Kallas 1349 Konung Magni älskeliga 
Man och Råd. Hans ättlingar förde sparrerapnet 
med två horn på hjelmen och tre hjertan på hvar- 
dera hornet. 
Söner: 

Birger Gösta/ston. Se Tab. 26. 

CamUut Göttaftton; Kallas 1349 Nobilis Vir. 

Tab. 26. 

Birger tiösUfsssB (son af Göstaf Birgersson, Tab. 
25), till Fyllingarum i Riogarums socken och Öster- 
göthland; å Vapn; Bekant 1350—1400. 
Barn: 

Niclis Birgersson. Se Tab. 27. 

Märta Bir gertdotter. Gift 1375 ,8 / n med Bengt 
Magnusson i Stenstada (Svarte kallad), af Stenstada- 
slägten, som lefde 1411. Hon fick i morgongåva 
två markland jord i Forssa i Tenstads socken och 
en markland jord i Kårstad i Långhundra härad. 

Tab. 27. 

Nlcllt Blrgerssen (son af Birger Göstafsson, Tab. 
26), till Fyllingarum; Den första Djäken i Strengnäa 
1410; t 1426. 
Söner: 

Birgher Niclisson; Häradshöfding. Se Tab. 28. 

Magnus Niclisson; Lefde 1426. Digitized by VjOOQIC 60 8PAERE AF R08WIK. Tab. 28. 

Blrgber Nldlss+D (son af Niclis Birgerteon, Tab. 
27), till Fylliugaruui; Var 1440, 1479 Häradshöfding 
i Södermanland. Han gaf jVdel jord i Falsbarg 
till Skenninge brödrakloster. — Gift med Brita lsaacs~ 
dotter; dotter af Riddaren och Rtks- Rådet Isaac 
Isaaesson (Baner, N:o 22), den Unge, till Öllenegård, 
med Margaretha Brun, i hennes 1:a gifte. 
Barn: 

Margaretha Birgersdotter. Gift med Joachim 
Björnsson. 

Niclis Birgersson, till Fy 11 in ga rum; å Vapn 1481, 
då system Gertrud ärfde Fyllingarum, hvilket med 
henne kom till Bååt-ätten. — Gift med Ingeborg 
Lagesdotter Pusa; dotter af Riddaren och Riks-Rådet 
Lage Pedersson Pusa eller Pösa (Pos se, N:o Ii), till 
Löfås, med Ingjerd Carlsdotter, i hennes l:a gifte. 

Gertrud Birgersdotter. Gift 1:0 med Riddaren 
och Riks-Rådet Erland Pedherssen, den Äldre (Bååt, 
N:o 3), till Händelö och Fyllingarum, som lefde 
1479: 2:o med Lasse Svensson Lax. 

Tab. 29. 

Nils Sixtensson (son af Sixten Sixtensson, Tab. 
1), till Tofia; Riddare och Svea Rikes Rad samt 
Lagman i Tiundalaod 1224, 1250; Lefde ännu pä 
1260-talet. Om honom säges i gamla Rimchrönikan, 
att han varit en späker och rättvis man. — Gift 
ined Prinsessan Märta, f. i början af 1200-talet; 
dotter af Svenska Konungen Eric X Knutsson (se 
adel. ätten Bonde, N:o 11), och hans Drottning Ri- 
chissa, som var Danska Konungen Waldemar Ls 
dotter. 

Söner: 

Sixten Nilsson; Riddare och Riks-Rad. Se Tab. 31. 

Abjörn Nilsson, kin Gamle; Riddare, Riks-Råd 
och Drotts; i 1310. Se Tab. 30. 

Tab. 30. 

Aajärn Missan, bli Gamle (son af Nils Sixtens- 
son, Tab. 29); Var 1250, 1270 Riddare och Svea 
Rikes Rad samt 1286 Svea Rikes Drotts; t 1310. 
Han bevistade 1279, jemte sin broder Sixten Nilsson 
till Tofta, Skenninge herremöte, och var 1302 med 
i den stora beskickningen till Norrige. — Gift med 
Margaretha, som öfverlefde honom. 
Barn: 

Hulmvid Abjörnsson; Tros 1286 varit Svea Rikes 
Råd. 

Adelheid Abjörnsdotter. Gift med Riddaren, Riks- 
Rådet och Riks-Drottset Matts Kettilmundsson (Lama), 
som lefde 1322. 

Ingrid Abjörnsdotter. Gift med Niclis Magnus- Tab. 31. 

8llten Missan (son af Nils Sixtensson, Tab. 29), 
till Tofta; Riddare och Svea Rikes Råd; Förestod 
1261 Regeringen i Sverige under Birger Jarls från- 
varo; Lefde ännu 1295. Han bevistade 1279, jemte 
sin broder Abjörn Sixtensson, Skenninge herremöte. 
— Gift med Ingrid Abjörnsdotter, till Waxtorp i 
Södra härad i Mö re, tum förde i vapnet en sparre 
med tre rosor och lefde enka 1310. 
Barn: 

Ingrid Sixtensdotter ; Arfdes 1310 af sin moder. 
Gift med Riddaren, Riks-Rådet och EmbeUmannen på Stockholm Rödh Kddorssom, som lefde 1296 och 
förde i sitt sigill en bred bjelke, besatt med liljor. 

Abjörn Sixtensson; Riddare; Konung Birgers Rad 
och Hertig Erics Drotts; t 1310. Se Tab. 32. 

Christina Sixtensdotter; Lefde 1310. Gift med 
Bengt Folkesson. 

Tab. 32. 

Abjfrii Slitenssan (son af Sixten Nilsson, Tab. 
31), till Tofta samt Salistad (Sahlestad) i Tensta 
socken och Uplaod och Engsöen i West manland; Rid- 
dare; Var 1295 Konung Birgers Råd; Hertig Erics 
Drotts 1303; f 1310 och begrafven i S:t Mari» 
kapell i Upsala domkyrka, hvarest, öfver södra kyrko- 
dörren, hans sparrevapen är uthugget. Han instif- 
tade år 1295 S:t Petri och Pauli samt alla Apostlars 
chor i nämnde domkyrka; bortbytte med Konungens 
stadfästelsc 1301, in Vigil. Epiphan, i Stockholm ön 
Söder-Ljustran, som han fått af Konung Birger, till 
Carl Gregersson (Lama) emot Sjalestum (Sahlestad); 
fick 1302 af Hertig Eric godset Knifstad till skänks, 
och åtföljde honom s. å. på hans besök hos Konung 
Håkan i Norrige; bytte åter 1304, Pingstdagen (den 
17 Maj), bort Salastä (Sahlestad) med alla Bina goda 
i Rasbo härad och Noronda till sin svåger, Riddaren 
och Riks- Rådet Philip Ulfsson (Ulf, af den tillbaka - 
seende Ulfalägten) emot dennes lösa och fasta egen- 
dom i Sjalaud (Roslagen), men hvilket byte dock 
kort dertfter lärer återgått; till honom slutligen af- 
stodo Hertigarne Eric och Waldemar år 1307, dise 
BarnabsB (den II Juni) för gjorda försträckningar i 
silfverpenniogar och matvaror, som han låtit sända 
till deras fästningar i Nyköping och Kongelf, Engsö, 
Näs i Tunn, Näs i Mellan viken (i Stenby socken och 
Östergöthland) och Thorshargs (Thorshälla) qvarnar. 
— Gift med Ingeborg Ulfsdotter, af den tillbalen- 
seende Ulfslägten, i hennes 2.a gifte, som lefde 1296 
och kallas Konung Birgers franka; dotter af Konung 
Magnus Ladulåses Krigs- Of verste, Riddaren Ulf Carls- 
son (Ulf, död 1285 och i vapnet förande en tillbaka- 
seeude ulf), med hans fru, som var en Folkunge, 
samt enka efter Riddaren, Riks-Rådet och Riks- 
Drottset Knut Mattsson (Leopard), till Sackestad, 
som lefde 1265. 

Barn: 

Niclis Abjömasson; Riddare, Riks-Råd och Drotts , 
t 1359. Se Tab. 33. 

Eric Abjömasson; Lefde 1348. 

Knut Abjömasson; Riddare. Se Tab. 34. 

En Dotter. Gift med Håkan Götersson, som lefde 
I3i6. 

Nanne Abjömasson; Riddare. Se Tab. 35. 

Kjerstin Abjörnadotter. Gift med Johan Assers- 
son, som lefde 1348 och i vapnet förde tre liljor på 
en sned bjelke. 

Laurentt Abjömasson, den Äldre; Riddare. Se 
Tab. 38. 

Ingeborg Abjörnadotter. Gift med Mäster Her- 
man, till Kaflebäck, som lefde 1320 och i vapnet 
förde tre rosor på en sned bjelke. 

Ulf o Abjömasson; Riddare, Riks-Råd och Lag- 
man. Se Tab. 36. 

Margaretha Abjörnadotter; Lefde 1341. Gift 
med sin frän de, Riddaren och Konung Magni Råd 
Gissle Elinassson (Sparre), till Wik och Aspenäs, i 
hans l:a gifte och som lefde 1349. 

Benediet Abjömasson; Lefde 1341. 

Gustaf Abjömasson; Lekbroder i Eskilstuna kloster 
1341. Digitized by VjOOQIC 8PABR1 AF R0S8YJK. «t Tab. 33. 

KklU Ahjérnasson (son af Abjörn Sixtensson, 
Tab. 32), till Sahleatad och Engsö; Väpnare; Var 
1318 Svea Riket Råd och 1325 Riddare; Konungens 
Drotts 1335, med ganska vidsträckt fullmakt; Var 
1351 oeh följande åren Lagman i Westmanland och 
Dslaroe; f 1359. Hans embeUbe fattning, såsom 
Drota, dertill han ntnämndes den 18 Maj 1335, hade 
nppbört före Juni månad 1337, då Drotts-embetet 
af annan person innehades, men han fortfor dock att 
rara en af de mest begagnade inom Konungens Råd, 
samt var en af de fyra Rådsherrsr, som Konung 
Magnus, vid sin af resa till Norrige den 6 Dec. 1344, 
fororduade att under hans frånvaro förestå Regeringen 
i Sverige; instiftade Prsebenda Corporis Christi ( He- 
liga Lekarna prsebenda), i Helga Trefaldighets chor 
i Upaala domkyrka, och gaf dertill gods; förde i 
sitt vapen en sparre, stundom omgifven af tre små 
rosor; såsom en hans son slutligen har Periugsköld 
och andra. Genealoger efter honom oriktigt upptagit 
Herr Bengt eller Benedicter Niclisson (Oxenstjerna), 
kvarigenom således Oxenstjernorna länge räknats som 
Spärrar på fädernet, men han var blott hans svärson 
el er måg, h vilket bestyrkes af ett dennes perabref, 
datermdt den l:a Jan. 1370 och befintligt i Falken- 
bergska samlingen i Linköpings Gymnasii-bibliothek, 
deri han kallar nedanstående Ingeborg Niclissadotter 
sin kära hustru. — Gift l:o, det han var 1331 — 
33. med Helma MagnusdotUr ; dotter af Vice Lag- 
mannen i Ostergöthland Magnus Waldemarsson, som 
kade till vapen en trestyckad sköld: — 2:o med 
Bengta Abrahamsdotter, hvilken 1359 gjorde sitt 
testamente. 
Barn: 

1. Gösta/ Niclisson; Lefde 1340; t ung och ogift. 

2. Ingeborg Niclissadotter, till Sablestad och Engsö; 
Var 1377 den 11 Juli död. — Gift l:o 1345 »/„ 
»ed Riddaren, Riks- Rådet och Riks Marsken 8ten 
Tkmresson (Bjelke, N:o 8), till Engsö, t 1350, som- 
■artiden, före Sept. månad: ?-.o på 1350-talet med 
Biddaren oeh Riks-Rådet Bengt Niclisson (Oxenstjerna, 
Nä I), till Salistad, som lefde 1406. 

2. Ingrid Niclissadotter. Uppgifves varit gift med 
Kiddaren och Riks- Rådet Magnus Niclisson, som hade 
tall vapen en trestyckad sköld och stupade vid Östan- 
bro i Mars 1365. 

Tab. 34. 

Inåt Akjärutttn (son af Abjörn Sixtensson, Tab. 
32), Ull Kind och Hästerum; R.ddare; Bekant 1312 
-1348. 

Barm 

Carl Knutsson. 

Laurentz Knutsson. 

Kjerstin Knutsdotter; Lefde 1332. Gift med 
Gmrd TgrkUsson (Oxenstierna, N:o 1), som lefde 
1342. 

Gösta/ Knutsson. 

Tab. 35. 

fcrae Aajdreaftson (son af Abjörn Sixtensson, 
Tsb. 31'); Riddare; Lekbroder i Eskilstuna kloster 
1341. — Gift med Gunnor Sture, som lefde 1349; 
éaUtr sf Gustaf Tnneason, till Ringudehult. 

Tab. 36. 

IUt AfcjifMSMa (son af Abjörn Sixtensson, Tab. 32), till Tofta; Var 1319 Riddare oeh Svea Rikes 
Råd samt Lagman- i Tio härader, hvilket allt han 
var ännu 1347; t på 1350-talet. Han var 1327 
den första och förnämsta ibland Sudermanna-lsgens 
revisorer i Örebro; förärade 1330 jordegor till Dags- 
bergs kyrka i Ostergöthland, till själamässors hål- 
lande för sig sjelf och sin fru, Christina; namnes 
1335 i Niclis Abjörnasson (Sparres) Riksdrotts-full- 
makt; finnes hafva i Helsingborg ibland Riksens Råd 
• ndertecknat Konung Magnus Ericssons Stadga om 
Skånes förening med Sverige; var 1345 en af de 
tre, hvilka skulle utarbeta en allmän Landslag ; gjorde 
sig slutligen känd för insigter, stor förmögenhet och 
ett präktigare lefnadssätt, än det då för tiden vanliga. 
— Gift l:o med Margaretha Sunesdotter; dotter af 
Riddaren och Konung Magni Råd Sune Jonsson (Bååt, 
Na 3), till Flishult, med hans l.a frn, Carin Hen- 
ricsdotter Glysing: — 2:o med Christina Sigmunds- 
dotter, som, tillsammans med sin man, gaf 1327 
två tunnor korn årligen af q va ru a me i Thoreberga 
till Priorn i Eskilstuna; dotter af Sigmund Keld- 
ormsson. 

Barn: 

1. Ingeborg Ul/sdotter; Blef förskjuten af sin 
man och dog under en pilgrimsresa till Christi graf. 
Gift med Drottning Blankas gunstling, Hertigen af 
Skåne och Söder-Halland, Riddaren Bengt Algotsson 
(Griphufvud), som dödades i Halland 1360. 

1. Birger Ul/sson; Lefde 1381. 

1. Christina Ul/sdoUer. Gift 1320 med Riddaren 
och Riks-Rådet Peder Sigvidsxm Ribbing (N:o 15). 

2. Carl Ul/sson, f. 1317; Riddare, Riks-Råd och 
Marsk; f 1407. Se Tab. 37. 

2. Kjerstin Ul/sdotter. Gift med Niclis Joensson, 
till Fuglevik (Pogelvik), som lefde 1386 och i vapnet 
förde en sjuudd ig stjerna. 

Tab. 37. 

Carl Ulfssan (son af Ulfo Abjörnasson, Tab. 36), 
af Topthum (Tofta), f. 1317; Var 1350 Riddare och 
Svea Rikes Råd; Fogat eller Fogde på Stockholms 
slott 1360; Lagman i Upland 1362; Svea Rikes 
Marsk 1363; Kallas 1396 Höfvidsman iuoni Wiborg; 
t 1407 ,7 / n , 90 år gammal, och begrafven med sin 
fru i Wadstena kloster, till hvilket han gaf tre mes- 
sal ier och många gods och gårdar, förutom andra 
skänker. Han skall i vapnet fört en blå sköld och 
deruti en gul sparre samt uti sitt sigill en sparre 
med omskrift: Karoli Ulfss. Militis; kunde väl latin 
och blef Artium Liberalium Magister i Paris; var 
1359 en ibland Löftesmännen vid förlikningen emellan 
Konung Magnu 9 Ericsson och hans son Eric; kallades 
1371 Konung Albrechts Rådgifvare, då han i Stock- 
holm in Vigil. Laurentii Martyris underskref be- 
mälte Konungs förskrifning på åtskilliga mål, som 
af honom emot lag bedrifna voro; namnes 1387 
iblsnd ezekutorerna af Bo Jonsson Grips testamente; 
utgaf 1396 i Wiborg ett bref, deruti han upptog de 
unga männen Hans Olofsson och Olof Niclisson, för 
deras fäders och föräldrars tjensts skull, uti rätt frälse 
för dem och afföda; underskref 1397, fredagen efter 
S:t Knuts dag, i Calinar de tre Nordiska Rikenas för- 
ening och Konung Erics antagande till Konung öfver 
Sverige, Daumark och Norrige; funderade s. å., die 
ascencionis Christi, en prsebenda i Upsala domkyrka 
till S:t Johannis och S:t Andreas lof och minne, och 
gjorde äfven en gåfva till Åbo domkyrka; berömmes, 
såsom en mäkta god herre, och om honom säges 
bland annat i gamla Rimchrönikan, att han var den 
bästa boklärda man, som då i Sverige fans, i sjn Digitized by VjOOQIC 62 SPARftE AP ROSSTIK. bokliga konster och illa lagar; hans lefvernesbe- 
skrifuing slutli.zcn af Prih. Carl Hermelin är tryckt 
i Stockholm 1764. — Gift med Helena Israels- 
dotter, t MID; dotter af Riddaren, Riks-Ridet 
och Uplands- Lagmannen Israel Birgersson (Brahe, 
N:o 1), till Finnsta, med hans ?:a fru, Bengta Carls- 
dotter (Karla). 
Barn: 

Knut Carlsson, till Tofta; Var 1375 Lagman i 
Södermanland samt 1378 Riddare och Konung Al- 
brechts Rådgifvare; Blef 1385 Lagman i Uplund; f 
barulös 1300, då fadern efter honom arfde Lödherne 
(Lidaruöen) i Stockholm, som han den 1 4 Febr. s. a. 
upplät till Herman Svarta, Rådman i Stockholm, 
e/ter hvars död egendomen skulle tillfalla Helgeaods- 
huset i naoinde stad. — Gift med Elin Ericsdotter; 
dotter af Eric Maguusson, den Yngre, som förde 
Cruus-vapnet. 

Margaretha Carlsdotter, + 1429. Gift 1:o med 
Riddaren och Riks-Rådet Knut Thordsson (Bonde, N:o 
1 1), till Skälluora, Fogelvik och Räfvelstad (Konung 
Carl Knutssons fader), f 1413: V:o 1416 med Rid- 
daren och Riks-Rådet Sten Thuresson (Bjelke, N:o 
8), till Örby och Wik, i hans 2:a gifte, t 1431. 

Tab. 38. 

Laorenti Aajiaiassta, den Äldre (son af Abjörn 
Siztenssou, Tab. 32). a Vapn 1299, 1317; Riddare. 
— Gift med Ragnild, som lefde äunn 1347. 
Baru: 

Abjörn Laurentzson; Riddare. Se Tab. 39. 

En Dotter. Gift, men med hvilkeu är ej kändt. 

Hemmin gus Laurentii; Domprost i Westeras 1335; 
Åf Domkapitlet i Upsala vald 1341 till Erke- Biskop 
derst, hvarå han 1342 fick Påfven Clemens Vl:s 
stadfäst else; Svea Rikas Rid 1343; + J3M ! % på 
Arno biskopsgård och begrafven i Upsala domkyrka. 
Han uppbar 1343 till erkebiskopskapans inlösande 
af Påfven, efter en viss, presterskapet i Upsala stift 
ålaggd taxa. 1097 mark lödig (8780 R:dr Specie), som 
skickades till Rom, förutom sedermera åtskilliga pen- 
ningesummor till Romerska Kammaren; bevistade 
1343 mötet i Warberg, då Skåne, Halland och Ble- 
kinge lades under Sverige; forordnades af Konung 
Magnus Smek 1344, S:t Nicolai dag. i Upsala, ibland 
de fyra herrar, som skulle förestå Regeringen i Sverige, 
medan Konungen var i Norrige; visade sig sorgfällig 
om erkebiskopssätets och sin domkyrkas förmån och 
riktande, och lät sistnämnda år geuom några Kaniker 
skrifva på stort pergament det s. k. Registrum Ec- 
clesiss Upsaliensis, innehållande ett calendarium per- 
petuum, en Svensk Konunga- och Erkebiskopslängd, 
förteckning på erkestoleos och Kanikernas gods, med 
förord n i ngarne och brefven derom, samt Vita et Mi- 
racula S:ti Erici, m. m.; kungjorde 1344 och 1350 
påfvebullorna om vigvatten tillkyrkora skirande och 
om penningehjelp emot Turkarne; invigde, nnder en 
visitation i sitt stift, Torneå kyrkogård, och döpte 
nedanför kapellet nti ett stort kar en hop Lappar 
och Pinnar; gjorde 1351 den 10 Maj på Arno, några 
dagar före sin död, sitt testamente, dernti han be- 
gåfvade Upsala domkyrka, Bisk »par, Kaniker och 
Prester samt sina slägtingar och tjenare med gods, 
räntor, silfverkärl, kläder, hermelins-pelsverk och pen- 
ningar, till ett den tiden betydligt värde, samt för- 
ordnade sin frände, Riddaren Göstaf Arnwidsson 
(Sparre) och Sigfrid Däkn i Upsala till ezekutorer af 
detsamma; berömmet slutligen för lärdom och rätt- 
rådighet. Tab. 39. 

Ahjtrn Laorentzson (son af Laurentz Abjörnas- 
son, den Äldre, Tab. 38); Riddare; Bekant 1313, 
1330. — Gift med (hvilkeu är ej kändt). 
Barn: 

Margaretha Abj örnsdotter ; Var 1354 redan död. 
Gift med Riddaren, Riks-Rådet och Riks-Drottaet 
Nictis Thuresson (Bjelke, N:o 8), i hans 2:a gifte. -f* 
1364. 

Bengt Abjörnsson. Se Tab. 40. 

Niclis Abjörnsson; Lefde 135». 

Laurentz Abjörnsson, den Yngre; Riddare. Se 
Tab. 41. 

Helena Abjömsdotter. 

Matts Abjörnsson; Lefde 1364. 

Göstaf Abjörnsson; Lefde 1348. 

Benedicta Abjömsdotter. 

Tab. 40. 

Bengt Aljénrcsen (son af Abjörn Laurentzson, 
Tab 39); å Vapn 1338, 1348. 
Son: 

Abjörn Bengtsson k Vapn; Lefde 1400. — Gift 
med fliana Thordadotter, som lefde 1397. 

Tab. 41. 

Laorenti Aajirnaaai, de* Yngre (son af Abjörn 
Laurentzson, Tab. 39): Var 1348, 1373 Riddare. — 
Gift med Mana Lama, som lefde 1373; dotter af 
Riddaren, Svea Rikes Råd och Marsk Haqvin Jo- 
an tson Lama och Kjerstin Bosdotter (Natt och Dag, 
N:o 13). 

Söner: 

Sigge Laurentzson; Väpnare. Se Tab. 43. 

Göstaf Laurentzson; Riks-Råd. Se Tab. 4?. 

Tab. 42. 

Gfstaf Laurentisan (son af Laurentz Abjörnsson, 
den Yngre, Tab. 41); k Vapn; Var 1434 Svea Rikes 
Råd. 

Dotter: 

Anna Göstaf sdotter. Gift med Riks-Rådet Knut 
Bengtsson (af Tillbakaseende Ulfslägten), till Stallo. 

Tab. 43. 

Sigge Laurentxsan (son af Laurentz Abjörnsson, 
den Yngre. Tab. 41), till Byestad (Bystad) i Askers 
socken och Nerike; a Vapn 1400 — 1414; Lefde ännu 
1442. — Gift med Margaretha Färla; dotter af 
Bengt Carlsson, den Äldre. 
Barn: 

Elin Siggesdotter, till Apelnas i Roasjö socken 
och Westergöthland. Gift, det hon var redan 1442. 
med Häradslöfdingeu i Redevägs härad i nämnde 
provins Laurentz Jacobsson, som lefde 1464 och. 
enl. Palmsköld, förde i vapnet två bjelkar med tva 
horn uppå. 

Laurentz Siggesson, den Äldre; Riks- Råd; f 1473. 
Se Tab. 44. 

Tab. 44. 

Laurenti Slggesseu, den Äldre (son af Sigge Lau- 
rentzson, Tab. 43), till Byestad samt Agård i Råda 
socken och Skaraborgs län; Var 1436, 1443 och 
1473 Konung Carl Knutssons och Svea Rikes Råd; Digitized by VjOOQIC 8PABJUL AP R08ÖVIK. 03 T sista. Ir i Wadstena. Hade tvist med Bengta t 
SkarplTckan, aom bemalte Konung år 1456 afgjorde. 
— Gift l:o ned Bengta Arvidsdotter; dotter af Ar» 
rid Svensson (Svan): — 2:0 1442 »V, med Ingeborg 
Bengtsdotter, i hennes 2:a gifte och som lefde en ka 
1486; dotter af Bengt Larsson (Röd Bjelke) och 
Margit Clanadotter Dowt tamt tnka efter Bengt Thon 
maason, aom förde sparrevapaet. 
Söner: 

1. Peder Laurentzson; Väpnare, Se Tab. 45. 

2. Sigge Lamrentsson, den Yngre; Riks-Räd; t 
1509. Se Tab. 46. 

Tab, 45. 

Peder laareitistn (son af Laorentz Siggesson, 
des Äldre, Tab. 44), til] Byestad; Pehr Bonde kallad ; 
Väpnare; Lefde 1481, men var 1485 död. — Gift 
med Ingjerd Pyting, + före 1485; dotter af Thord 
Oforsaou Pyting, till Råbäck, med Malin Siggesdotter. 
Barn: 

fngeborg Pedersdotter. Gift, det hon var 1485, 
med Väparrn och Riks-Ridet Pehr Bengtsson (Gylta), 
till Påtorp, t 1527. 

SOs Pedersson, å Vapn 1485—1493. 

Tab, 46. 

Sigge LanrenjUstn, itu Yngre (son af Laurentz 
Sjgmeon, den Äldre, Tab. 44), till Byestad och 
igard samt Skofteby i Härene sooken och Elfsborgs 
län; t Tid år 1443; å Vapn; Var 1473, 1493 Svea 
Rikes Råd; f 1509, emellan den 6 och 10 Maj. 
Han hade till vapen en röd sparre i gult fält i 
bölden och på hjelmen en krona af guld med fem 
röda flaggor på h vardera sidan. — Gift l:o med 
brit* BengisdoUer (Öra); dotter af Bengt Andersson, 
ull Sjögerås: — 2:o 1486 " », då han gaf morgon- 
råfra, med Kjersän Mansdotter, som öfverlefde ho- 
»am; dotter af Riddareu och Riks-Rådet Måus Bengts- 
*w (Natt och Dag, N:o 13), till Göksholm och Bro, 
med bana 2:a fru, Ermegard Bulow, i hennes l:a 
gifte. 

Barn: 

1. Carin Siggesdotter. Gift I:o med Eric Hans- 
söm: 2:o med Riks-Rådet Lindorm Brunsson (af For- 
sienaaligten, N:o 2), till Bronäs och Häggetorp. 

1. Barbro Siggesdotter, till Skofteby; Med henne 
ikeddc 1491 häfdabyte. Gift med Riddaren, Riks- 
Rådet och Lagmannen i Wcrmland Nils Olofsson 
Wmge, i bana l:a gifte och som blef halshuggen i 
Jeli 1S29, for delaktighet i Westgötha-npproret, deri 
Måna Bryoteason (Lilljehöök) utropades till Konung. 

2. Margaretha Siggesdotter. Gift 1527 med Riks- 
Bådat och Lagmannen i Södermanland,' Väpnaren 
f/Us Nilsson Jtrwume, till Örboholm, A gården och 
6äaterby. 

2. HebUa Siggesdotter. Gift med Riddaren, Riks- 
Ridet och Amiralen Eric Joachitnsson Fleming, N:o 
4}, Ull Svidja, Qvidja och Yllenä, f. 1487, f 1548. 
2. Philpa Siggesdotter, + ogift. 
1 Ingeborg Siggesdotter, till Byestad och Biby; 
Efter henne JiölJn 1544 arfsskifte. Gift 1:o med 
Hofridsmaanen på Koraholm Göran Hansson (Stjern- 
tttid, S:0 24), till Norrnäs, i hans 2:a gifte, t 
1517: Äo med Höfvidsmannen på Åbo Christer Claus- 
m Hem, dem Äldre (N:o \2U till Aminne, t 1522: 
h> 1524 med Böfvidamannen på Carlsborgs slott i 
Bonas län Åk* Claesson Tott, till Byestad, som stu- 
fsit 1531 rid Cnrlaborg. 2. Lars Siggesson, den Yngre; Riddare, Riks- 
Råd och Riks-Marsk; t 1554. Se Tab. 47. 

2. Yrian eller Göran Siggesson; Skickades 1518, 
a&som gisslan, till Konung Christian II, som bort- 
förde honom till Danmark; Höll sedan med nämnde 
Konung och var bland Danska besättningen på We- 
sterås; Blef 1521 dödligen sårad vid Kolesund (Kol- 
sundet), då besättningen skulle föras till Stockholm, 
och skall deraf dödt ogift 

2. Nils Siggesson. 

2. Albrecht Siggesson. Dessa båda lefde 1510, 
men dogo bägge unga ej långt derefter. 

Tab. 47. 

Lars Slggesftta, den Yngre (son af Sigge Lmrentz- 
son, den Yngre, Tab. 46), till Sundby i Öja socken 
och Södermanland, Bergqvara i Bergunda socken och 
Småland samt Agård; Gisslan 1518 till Konung Chri- 
stian II, som bortförde honom till Danmark; Var 
1521 Svea Rikes Råd; Höfvidsman på Örebro slott 
s. å; Var 1523 Marsk; Lagman i Nerike 1525; 
Slagen till Riddare 1528, vid Konung Gustaf I:b 
kröning; t 1554 'ty, på Örebro slott och begrofs i 
Örebro kyrka, der, framför altaret, en Spärr eg raf 
ses, samt sörjdes mycket af Konung Gustaf I. Lars 
Siggesson Sparre skickades i början af I5?3 med en 
krigshär emot Norrige, der han intog södra delen, 
ända till Opslo stad, h vari från han dock i brist af 
lifsmedel måste vända tillbaka, men tog likväl Carl- 
borgs slott, tillika med hela Wiken (Bohus län) i 
besittning, och satte Nils Kruinme till Höfvidsman 
deröfver; finnes hafva s. å., ibland Riksens Råd och 
såsom Marsk, undertecknat deras försäkran til) Ko- 
nung Gustaf 1, och höll äfven s. å. mönstring med 
Krigsfolket i Södermanland och Nerike; bevistade, 
såsom Svenskt Sändebud och med andra af Rådet 
mötet 1524 i Jönköping med Danska Sändebuden; 
fick 1525 i förläning Örebro slott med hela Nerike 
och Wester-Rekarne samt Säterbo, Westermo och 
Mällösa socknar, och uppräknas 1526 ibland de rast - 
tjenst- utgörande af Adeln i Upland med 24 hästar; 
var 1527 på Westerås riksdag och gick dä, jemte 
flera andra af Rådet, i borgen för Biskop Hans 
Brask; bar 1528 vid Konung Gustaf Ls kröning 
rikssvärdet; satt 1529 i rätten öfver Måns Bryntes- 
son (Lilljehöök), Nils Olofsson (Winge) och Thure 
Ericsson (Bjelke), hvilka dömdes till döden, och af 
hvilka den andra i ordningen i sitt första gifte haft 
hans egen syster; sändes 1531 om sommaren med 
en flotta till Tavemiinde, för att hemta Konung Gu- 
staf I:s Brud, Prinsessan Catharina af Sacbsen-Lauen- 
burg, vid hvars bilager han med beröm bevistade 
tornerspelet; gjorde 1532 med en krigshär Konung 
Christian II mycken afbräck och tvang honom att 
upphäfva belägriugen af Bohus; deltog 1533 i tåget 
emot de upproriska Dalkarlarne och skickades 1534 
med Svenskt krigsfolk Danskarne till hjelp i Skåne 
samt var 1536 ibland de Svenska Legaterna till Kö- 
penhamn; tågade 1537 med en bär emot upprors- 
stiftarne i Småland och var åter s. å. ibland Am- 
bassadörerna till Danmark; mötte 1541, jemte flera 
af Rådet, Danska Riks-Råden vid Grisbäck, och be- 
vistade ej långt derefter mötet vid Brömsebro emel- 
lan Konungarue Gustaf I och Christian III af Dan- 
mark, hvarvid han, då han skulle stiga af ett fartyg, 
föll i sjön, men blef straxt upptagen; gick 1542 
emot den upproriska Nils Dacke och bringade några 
härader i Småland till undergifvenhet, samt dagtingade 
s. å. på Konungens vägnar, med Däcken; hade be- 
fälet öfver krigsmakten vid Linköping tamt drog Digitized by VjOOQIC 64 SPARRE AF R06STI1L 1543 emot samma opprorsstiftare; förseglade 154 i, 
bland Riksena Råd, Westeris Arfförening ; byggde 
slutligen 1546 — 1550 stenhuset på Sund by, hvilket 
gods han genom sin moder ärft efter Ida Johans- 
dotter Bulow, Lanrentz Ulfsson Blås Pra. — Gift 
l:o 1521, S:t Johannis dag (den 24 Juni), på Bronäs 
i Westergöthland med Anna Winge, f 1548, 4:e dag 
Pingst; dotter af Lindorm Björnsson, till Åby och 
Bronäs, med Brigitta Mårtensdotter: — 2:o 1549, 
Fastlagssöndagen (%), på Gripsholm med Brita Trolle, 
f 1560 M /, på Sandby; dotter af Riks- Rådet Thure 
Arvidsson Trolle (N:o 36), till Eknaholm, Bergqvtfra, 
Ericsstada och Roma, med Magdalena Ericsdotter 
(Gyllenstjerna, N:o 3). 
Barn: 

1. Knut Larsson, f. 1522, Thorsdagen före Pingst, 
på Rossvik i Husby-Rekarne socken och Söderman- 
land; f ogift 1542 i Wittenberg under sina utrikes 
stodier och resor, dem han 1537 företog. 

1. Kjerttin Larsdotter, f. 1523, Fredsgen före 
S:t Erics dag. Gift. l:o 1544, Söndsgen efter Kyn- 
delsmässodagcn, på Örebro slott med Väpnaren Göran 
Åkesson Tott, till Tidön och Stäringe, och h vilken 
gaf henne i morgongåfva 800 mark örtoger, att ve- 
derläggas i fast gods, samt 100 gyllen i förbättring: 
2:o 1560 med Måns Pedersson (Lilljehöök af Gällared 
och Kolbäck, N:o 60), till Hålbonas och Lagmansö. 

1. Ermegård Lar »dotter, f. 1524, Tisdagen före 
S:t Johannis dag. Gift 1552, Söndagen efter Tret- 
tondedagen, med Eric Tönnesson Tott (af Skede bo, 
N:o 88), till Benhammar, Berga och Skedebo. 

1. Bigge Larsson, f. 1525, S:t jEgidii dag ( ! ' ); 
Slagen till Riddare vid Konung Eric XIV:s kröning; 
t ogift. Han förseglade 1500 ibland Adeln Konung 
Gustaf T:s Testamente, och kallas deruti Sigge Lars- 
son till Ryssvik; bar vid bemälte Konungs begraf- 
ning Södermanlandsfanan. 

1. Brita Larsdotter, f. 1526, S:t Annas dag ( 9 / l2 ); 
+ ogift. 

1. Ingeborg Larsdotter, f. 1527, S:t Laurentii 
afton ( 9 'g), t ogift. 

1. Malin Larsdotter, f. 1528. S:t Olofs afton 
( Ä / 7 ) på Örebro slott, f 1597 % och ligger, jemte 
sin 2:a man, begrafven i Kimstads kyrka i Öster- 
göthland. Gift l:o 1552, Söndagen efter Trettonde- 
dagen, på nämnda slott med Hans Pehrsson (Forstena- 
slägten, N:o 2), till Hvalstad och Österby: 2:o med 
Ståthållaren Eric Jönsson (Lillje, af Greger Mattssons 
ätt, N:o 6), till Löfstad, f 1597. 

1. Philpa Larsdotter, t 1529, S:t Bartholomaei 
dag (*%). Gift med Eric Nilsson Schack, till A mö- 
berg. 

1. Göran Larsson Spärr e t f. 1530; Hertig Carls 
Furst]. R8d. Se Ta b. 54. 

1. Linvard Larsson, f. 1532, Tisdagen näst efter 
S:t Johannis Baptistae dag. f ung. 

2 Eric Larsson Sparre, f. 1550; Riddare; Svea 
Rikes Råd och Kanslfir; t 1000. Se Tab. 48. 

2. Johan Larsson Spai-re, f. 1551; Ståthållare; 
f 1599. Se Tab. 53. 

2. Anna Larsdotter, f. .1552 M / I(V , f 1556 V 10 
på Sundby och begrafven i Öja kyrka i Södermanland. 

2. Margaretha Larsdotter, f. 1553, t 1566 V,, 
på Juleta och begrafven i Öja kyrka. 

Tab. 48. 

Eric Länsan Sparre (son af Lars Siggessou, den 
Yngre, Tab. 47), till Sundby i Öja socken och Sö- 
dermanland samt flökerum i Wings socken och We- 
stergöthland; f. 1550 "/ 7 (S:t Margarethas dag efter gamla stylen) på Sundby ; Gjord Varaktig (Vapengild) 
1569; Införde 1570 Kejserl. Gesandten Casper von 
Minkwitz till Konung Johan III: Riddare af Gods 
Lambs Orden s. &.; Kommissarie till Handeln med 
de Danske på gränsen 1575; Legat till Romerska 
K ej gare n och Grefven af Ost-Friesland s. å.; Under- 
Kanalår äfven s. å. ; Lagman i Westmanland och Da- 
larne 1578; Kommissarie till mötet med de Danska 
i Knäröd 1580; Legat, jemte Hogenskild Bjelke, till 
Mecklenburg 1581; Svea Rikes Råd samt Ståthållare 
i Westmanland, Bergslagen oeh Dalarne 1582; Skottsk 
Friherre 1583 V s , dertill han upphöjdes af Konung 
Jacob VI i Skottland (James I i England), bibehå) 
lande oförändradt det gamla vapnet, en gyllne sparre 
i blått mit; Legat till England s. å.; Legat, jemte 
Grefve Eric Brahe, till Konungavalet i Polen 1587; 
Afsatt från Ståthållare-embete 1589 och dömd ifrån 
Riksråds-embetet 1590; Kom 1593 åter till aina 
embeten; Riks-Kanslär s. L; Ånyo Ståthållare öfver 
allt Westmanland och Dalarne samt Lagman derst. 
1594; For ur riket 1597; Kom 1598 åter med Ko- 
nung Sigismund, men utlefvererades af honom till 
Hertig Carl och insattes i fängelse samt dömdes till 
döden; Halshuggen med svärd, jemte Riks-Råden 
Gustaf Baner, Sten Baner och Thure Bjelke samt 
Krigs-Höfvidsmannen Jöns Falk, 1600 *V, på Lin- 
köpings torg och hans lik straxt upptaget och infördt 
i Peder Mattason (Stjernfelts) hus, derstades svept och 
i Linköpings domkyrkas graf jord fast ad t samt seder- 
mera nedsatt i Öja kyrka, der hans fru äfven ligger, 
hvarest deras barn låtit öfver dem nppsätta ett kost- 
bart marmorepitaphinm med en vidlyftig latinsk in- 
skrift. Han sändes 1576, jemte andra, till Hertig 
Carl af Södermanland med Konung Johan III:s pro- 
positioner om lithurgiens antagande och om högre 
embetsroäns tillsättande i Hertigens furstendöme. dock 
utan verkan, äfvensom sedermera att derom samtala 
med Hertigen; finnes hafva 1502 den 27 Jan un- 
dertecknat Riksens Råds och Adelns Stadfastelse på 
stadgan om Konungens rättigheter i furstendömena ; 
upphöjdes till Skottsk Friherre på föremäle af. den i 
Sverige boende Skottländaren Anders Kelth och för 
den frikostighet denne af Konungeu i Sverige åt- 
njutit, samt fick ett latinskt sköldebref, dateradt E. 
Regia nostra Sancrusiana (Holy Road Honse eller 
Kongl. Slottet i Edinburg) den 1 Mars 1583; bidrog 
mycket, såsom Legat till Konungavalet i Polen, att 
Svenska Prinsen Sigismund blef vald till Polska thro- 
nen, men protesterade i början emot den valartikeln 
att Estland skulle afträdaa till Polen, Ii v il ket han 
dock sedermera, emot sin instruktion, villkorligen 
beviljade; följde sedermera efter återkomsten, jemte 
andra Rikaens Råd, med bemälte Prins på Svenska 
Flottan til) Dantzig och vidare till Warschau, der, 
då Konung Sigismund aldeles vägrade att afstå Est- 
land till Polen, Polska Riks-Kanslären påstod, att 
Svenska Legaterna, som sådant beviljat, borde utlef- 
vereras och straffas, hvilket dock ej gillades; afrfidde, 
jemte öfriga Riksens Råd, som voro närvarande vid 
Konung Johans möte med sin son i Revral, den sed- 
nares afresa till Sverige; afsattes ifrån sina embeten 
och inmanades 1590 i fängelse samt den 19 Febr. 
s. å. af Riksens Ständer, för brott emot Konungen, 
dömd, jemte fem andra Riksens Råd, ifrån sitt em- 
bete, hvarefter Konung Johan III lät den 6 Jan. 
1591 affordra honom hans Skottska Friherrebref och 
det sedan, såsom ogillt, i sin närvaro af Peder Mår- 
tensson sönderskäras, men af hvilket friherrebref dock 
en afskrift finnes ibland Palmsköldska Samlingarne; 
stäldes genom Konung Sigismunds bemedling kort 
derefter på fri fot, men lagifördes ånyo s. å., ror det Digitized by VjOOQIC 8PARBB AF R088TIK. 65 ki» öTverträdt sin instruktion, såsom Legat till Po- 
tta; försvarade sig så oförskräckt och med sådan 
•tjrka emot alla beskyllningar, att, oaktadt Konung 
Johan III, som ajdf presiderade i ratten, blef vred 
oet drog sin värja, och Hertig Carl jemväl gjorde 
irlra tillmålen emot den anklagade, någon dom ej 
öfver honom och öfrige tilltalade Tåldes, emedan sä- 
kra befanns sådan, att de allesammans b värk en kunde 
frie* eller fällas; fick af Konnng Johan på dess sot- 
säng nåd samt tillstånd att komma till sina förra 
embeten igen, med förmaning att vara sonen, Ko- 
saag Sigismund, trogen, h vilket han också till sin 
tlotliga olycka redligen höll; råkade i onåd hos Hertig 
Carl for en skrift, som påstods vara skrifven 1582, 
di Hertigames rättigheter inskränktes, men som först 
1593 utkom, nuder titel: Pjo Lege, Rege et Orege, 
ock hvilken Hertigen förmenade syfta på förminsk- 
aisg uti dess utöfvade myndighet; kom väl sent till 
Cpssla möte 1593, h varigenom han ådrog sig miss- 
tankar, men nnderskref likväl det der fattade be- 
Uotet; författade kort derpå Förslag till Preaterska- 
sets Privilegier, alldeles efter lutherska läran, hvilket 
ajcket misshagade Konnug Sigismund, samt ingaf 
till honom en skrift om Sveriges frihet; officierade 
vid Konung Johan III» begrafning den 1 Febr. 1594 
i UpaaJa domkyrka och den 19 i samma månad vid 
Konung Sigismunds kröning, vid hvilka tillfallen han 
bar riksäpplet, och förestafvade vid det sednare eden 
for Konungen på borggården; var den första af de 
med Hertigens regering missnöjda Riksens Råd, som 
år 1597 reste nr riket, då ban tog sitt hemvist först 
i Danmark och sedan i Polen ; återkom med Konung 
Sigismund och hans krigshär till Sverige, men blef 
efter slaget vid Stångebro utlefvererad till Hertigen 
och insatt i fängelse på Nyköpings slott, dä han för- 
fattade sin försvarsskrift, daterad den 14 Juli 1599, 
hvilken sedan trycktes i Polen; anklagades vid riks- 
éagea i Linköping 1600 af Rättegångs-Härolden Eric 
Göransson (Tegel) för förräderi och s. å. den 17 
Mars dömd att mista Ii f vet; påstod i sista stunden 
sia oskuld och uppläste på afrättsplatsen den 20 i 
samma månad sin protest emot dem, som öfver ho- 
Bom suttit i rätten, och den han sedan sjelf sönder- 
ref, samt tröstade både sig sjelf och sina med-olyck- 
Bga; var, jemte sin broder, den första, som skref 
sig Sparre; hade så ådragit sig Hertigens ovilja, att 
denne anno 1607, vid sin kröning till Konnng, an- 
förde åtskilliga klsgomal på honom hos Riksens Råd, 
angående Konung Sigismund i tryckta ed; hans 1647 
lefvande descendenter af Sparrenemnet slutligen blefvo 
a upphöjda i friherrligt ständ. — Gift 1578 "' 10 
med Grefvinnan Ebba Brahe, f. 1555 n / 4 på Torpa 
i Westergdthund. t 1634 */, på Walstad eller 
Wataanäa hos sin sonhustru, Ebba Oxenstjerua, samt 
begrafven bredvid sin man i Sparreska grafven i Öja 
kyrka; dotter af Riks-Drottset Peder Brahe, Orefve 
Brahe, Nu> 1, till Wisingsborg, Rydboholm och Lind- 
solmen, med Friherrinnan Beata Stenbock, (N:o 12). 

Barn: 

Brita Sparre, f. 1580 M / 6 på Wisingsborg å 
Wisingsö, f en ka 1639 på Lindö i Wallentuna soc- 
ken i Unkna 4 och der begrafven. Gift 1618 ,a / 7 med 
Kammarherren Bengt Åkesson Soop, N:o 10, till 
Ltaoo, Åkesholm och Flosta. 

Gustaf Ericston Sparre, t 1582 w / ö på Ströras- 
koua i Weatmanland; Reste ut med Konung Sigiar 
»snd till Polen. — Gift derst. med en Friherre- 
totter ifrån Österrike, hvilken sedan fick en Öfverste 
** Plessis. 

rtstf Eritman Spärr: t 1533, f a. å. och dag. Beata Sparre, f. 1584 % på Suudby, f 1655 
V„ i Stockholm och ligger, jemte sin 2.-a man och 
hans l:a fru, begrafven i friherr]. Bondeska grafven 
i Ringkarleby kyrka i Nerike. Gift 1:0 1612 på 
Stockholms slott, då Konung Gustaf II Adolph höll 
bröllopet, med Riks-Rådet Abraham Ericeson Leijon- 
hufvud, Baron Leijonhufvud (N:o 26), till Nynäs och 
Ekeberg, f. 1583, f 1618: 2:o med Riks-Rådet och 
Guvernören Carl Philipsson Bonde, Baron Bonde, N:o 
20, till Lajhela, Bordsjö, Espelunda, Ekeberg, Ym-f 
sjöholm och Hesselby, i hans 2a gifte, f. 1581, t 
1652. 

Magdalena Sparre, f. 1585 M / på Stockholms 
slott, + ogift 

Johan Ericsson Sparre, f. 1587; Riks-Råd; f 
1632. Se Tab. 49. 

Catharina Sparre, f. 1588 M /, 2 på Sundby, + 
1652 2 % på Hjelmarsberg i Almby socken och 
Nerike och ligger, jemte sin man och hans 2:a fru, 
begrafven i friherrl. Leijonbnfvudska grafven i Almby 
kyrka. Gift 1618 ,2 ' 7 på Sundby med sin svågers 
halfbroder, Landshöfdingen Gustaf Ericsson Leijon- 
hufvud, Baron Leijonhufvud, N.o 26, till Ekeberg, 
Adö, Hjelmarsberg och Hösterum, f. 1597, t 1658. 

Lars Ericsson Sparre, t 1590; Riks-Råd; t 
1644. Se Tab. 50. 

Sigismund Ericsson Sparre, f. 1591; Utan känd 
tjenst. Se Tab. 51. 

Peder Ericsson Sparre, Baron Sparre, f. 1592; 
Riks-Råd och President; t 1647. Se friherrl. 
ätten Sparre, Tab. 1. 

Thure Ericsson Sparre, Baron Sparre, f. 1593; 
Riks-Råd; t 1664. Se friherrl. ätten Sparre, 
Tab. 3. 

Carl Ericsson Sparre, f. 1595; Ståthållare; f 
1632. Se Tab. 52. 

Tab. 49. 

Johan Ericsson Sparre (son af Eric Larsson Sparre, 
Tab. 48), till Bolmerö i Annerstads socken och Kro- 
nobergs län samt Walstad eller Walstanäa i Norr- 
sunds socken och Stockholms län; f. 1587 a % på 
Wadstena slott; Guvernör öfver Kopparhandels-kom- 
paniet 1625; Den första Landtmarskalk, det han var 
vid riksdagen i Stockholm 1627; Riks-Råd och 
Kammar-Råd s. a.; Legat till Danmark 1628; Full- 
mäktigt Sändebud, jemte Carl Baner och Sekrete- 
raren af Staten Joh. Adler-Salvius, till Traktaten i 
Lubeck emellan Romerska Kejsaren och Konungen 
af Danmark 1629, hvartill de dock ej blefvo erkända 
och derföre genast återkallade; Uppvaktade derefter, 
jemte Riks-Rådet Math. Soop och under Konnng 
Gustaf II Adolphs frånvaro, hans Drottning, Maria 
Eleonora; Lagman i Tio häraders lagsaga 1630; 
Öfver-StåthSllare i erkestiftet Maintx 1632; f s. å. 
'% i Maintz och begrafven i Norrsunda kyrka i 
Upland, der ett vackert raarraor-epitaphium är öfver 
honom uppsatt Han stod i mycken ynnest hos Ko- 
nung Gustaf II Adolph. — Gift l:o 1612 ,2 / 7 med 
Anna Urne, till Knapstrnp, f. 1590, t 1620 %; 
dotter af Johan Clansson Urne, till Walsöe och Gyl- 
lebo, med Thale von Mehlen: — 2:o 1624 * V, med 
Friherrinnan Ebba Oxenstjema; dotter af Riks-Rådet 
Frih. Gustaf Gabrielsson Oxenstjerna (N:o 1), till 
Fiholm, Rinkestad och Fånö, med Barbro Axelsdotter 
(Bjelke, N:o 8). 
Barn: 

1. Catharina Sparre, Friherrinna Sparre, f. 1613, 
i 1688. Se friherrl ätten Sparre, Tab. 4. 

9 Digitized by VjÖOQIC 66 SPARRE AF R08STIK. 1. Elisabeth Sparre, Friherrinna Sporre, f. 1614. 
Se friherrl. ätten Sparre, Tab. 5. 

1. Ebba Sparre, till Walstanäs, Dala, Säby och 
Biverna; f. 1615 ,7 / 2 på Knapstrop fi Seland, f i 
barnsäng 1644 w / 7 i Stockholm och begrafven i Rid- 
darholms- eller förd na klosterkyrkan dera t. Gift 1642 
*% på Walstad ined Landshöfd ingen Bengt Ribbing, 
N:o 15, till Stora Dala, Säby och Hjulefors, i hans 
l:a gifte, f. 1609, f 1653. 

2. Johan Johaneson Sparre, Baron Sparre, f. 
1630; Assessor; t 1659. Se friherrl. ätten 
Sparre, Tab. 6. 

Tab. 50. 

Lare Ericsson Sparre (son af Eric Larsson Sparre, 
Tab. 48), till Kafvellecht i Dorpts distrikt och Liflf- 
land, Dåderö i Öfver-Järna socken och Södermanland, 
Bergqvara i Bergunda socken och Småland, Ulfåsa i 
Eke b v borna socken och Östergöthland samt Hökerum; 
f. 1590 V,; Småsven hos Konung Carl IX 1601; 
Hans Kammarjunkare 1606; Kammarherre hos Ko- 
nung Gustaf II Adolph 1611; Drottning Maria Eleo- 
noras Hofmästare 1620; Ståthållare på Jönköping 
och öfver dess län 1627; Landtmarskalk vid 1633 
års riksdag; Landshöfding i Upsala län 1634; Åter 
Landtmarskalk vid riksdagarne 1634, 1635, 1636 
och 1638 i Stockholm samt 1640 i Jönköping; Vice 
President i Svea H ofrätt sistn. år; Riks- Råd samt 
tillika Assessor i nämnde Hofrätt 1641; Derjemte 
Häradshöfding i Öfre-Satagunda härad i Finland; + 
1644 1a /, 2 och begrafven i Ytter- Jernå kyrka i Sö- 
dermanland, der hans graf finnes samt hans epita- 
phium, hans vapen och anors vapen ses. Han bar 
vid Konung Carl IX:s likfärd 1612 "Westman lan ds- 
fanan; skickades 1615 den 7 Sept. uti Riksens Råds 
namn i angelägna ärender till Nederländerna; var 
slutligen en Landtmarskalk med allmänt beröm. — 
Gift l:o 1617 *V I0 på Upsala slott med Märta Ba- 
ner, f. 1593 på Djursholm i Danderyds socken och 
Roslagen, t 1638 '% i Stockholm af lungsot; dotter 
af Riddaren och Riks-Rådet Gustaf Axelsson Baner 
(N:o 22), till Djursholm, Ekenäs och Appelrum, med 
Christina Sture (Natt och Dag, N:o 13): — 2:o 1641 
% i Stockholm med Catharina Bååt, som lefde ännu 
1685 och tyckes varit den Catharina Bååt, som gjort 
ett kominentarium öfver Messenii Theatr. Nobil. Svec, 
med förträffligen ditmålade vapen; dotter af Vice 
Presidenten Jacob Jacobsson Snakenborg (Bååt, N:o 
3), till Stäflö, Hall och Söderby, med hans 2a fru, 
Kjerstin Tott. 
Barn: 

1. Svante Larsson Sparre, Baron Sparre, f. 
1623; Landshöfding; t 1652. Se friherrl. ätten 
Sparre, Tab. 7. 

1. Eric Larsson Sparre, Baron Sparre, f. 1624; 
Rika-Råd och President; f 1673. Se friherrl. 
ätten Sparre, Tab. 9. 

1. Gustaf Larsson Sparre, Baron Sparre, f. 1625; 
Riks-Råd och President; t 1689. Se friherrl. 
ätten Sparre, Tab. 10. 

1. Ebba Sparre, friherrinna Sparre, f. 1626, + 
1662. Se friherrl. ätten Sparre, Tab. 11. 

1. Carl Jxxrsson Sparre, Baron Sparre, f. 1627; 
General; t 1699. Se friherrl. ätten Sparre, 
Tab. 12. 

1. Peder Larsson Sparre, Baron Sparre, Fransk 
Orefve Sparre, f. 1628; Riks-Tygmästare; f 1692. 
Se friherrl. ätten Sparre, Tab. 18. 

1. Christina Sparre, Friherrinna Sparre, f 1662. 
Se friherrl. ätten Sparre, Tab. 28. 1. Margaretha Sparre, Friherrinna Sparre, + 
1660. Se friherrl. ätten Sparre, Tab. 29. 

Tab. 51. 

Sigismund Ericsson Sparre (son af Eric Larsson 
Sparre, Tab. 48), f. 1591 w / 4 ; Utan känd tjenst; f 
i Polen. — Gift derst. (namnet ej bekant). 
Barn: 

En Dotter. Gift i Polen. 

Tab. 52. 

Ctrl Ericsson Sparre (son af Eric Larsson Spanv, 
Tab. 48), til) Sandby, Stäringe i Ardala socken, också 
i Södermanland, Almenäs och Säby; f. 1595 2 V, på 
fadernegården Sundby, der Hertig Carl, hvars namn 
han fick, stod fadder; Kammarjunkare hos Konung 
Gustaf II Adolph 1620; Kammar-Råd samt Ståthål- 
lare i Östergöthland 1632; f s. å. u / 4 j Stockholm 
och ligger begrafven i Sparregrafven i Öja kyrka. — 
Gift 1:o 1619 *V f med Margaretha Axelsdotter, f. 
1597 V» på Göksholm i Stora Mel lösa socken och 
Nerike, f 1623 7 / 8 och begrafven i Öja kyrka; dotte-r 
af Häradahöfdingen Axel Johansson (Natt och Dag, 
N:o 13), till Göksholm, Traneberg och Kafvelås, med 
Ingel Bonde (N:o 11): — 2:o 1627 med sin broders 
svägerska, Görvel Posse, i hennes l:a gifte, f. I6ÖO; 
Hofmästarinna hos Drottning Maria Eleonora 164U-. 
Öfver-Hofmästarinna; dotter af Hofjunkaren Arvid 
Lagesson Posse, N:o 14, till Engsö, Stäringe och 
Wennersnäs, med Brita Gustafsdotter (Bååt, N:o 3), 
samt omgift 1:o 1640 med Riks-Rådet och Guver- 
nören Frih. Johan De la Gardie, N:o 3, till Ek- 
holmen, Kjulaholm, Rasich och Kåreholm, i hans 2: a 
gifte, och 3:o med Riks- Rådet och Öfverste- Marskal ken 
Frih. Wilhelm Taube af Carlöo, N:o 34, till Carlöö, 
Maidel och Kosch. 
Barn: 

1. Christina Sparre, Friherrinna Sparre, f. 1619, 
t 1669. Se friherrl. ätten Sparre, Tab. 30. 

I. Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, f. 1620; 
Riks-Råd och Öfver-Ståthållare ; + 1679. Se fri- 
herrl. ätten Sparre, Tab. 31. 

1. Ebba Sparre, f. 1621, f s. å. 

1. Maria Elisabeth Sparre, FiHherrinna Sparre, 
f. 1623. f 1662. Se friherrl. ätten Sparre, 
Tab. 57. 

2. Eric Carlsson Sparre, Baron Sparre, 1 1628; 
Landshöfding; t 1678. Se friherrl. ätten Sparre, 
Tab. 58. 

2. Fredric Carlsson Sparre, f. 1630, I , . 

2. Johan Carlsson Sparre, f. 1631, J tr ungÄ - 

2. Carl Carlsson Sparre, Baron Sparre, f. 1632; 

Hofstallmästare; f 1672. Se friherrl. ätten 

Sparre, Tab. 59. 

Tab. 53. 

Johan Larsson Sparre (son af Lars Siggesson, den 
Yngre, Tab. 47), till Bergqvara samt Casti i Marieraa 
socken och Lifflaud; f. 1551 *ty, n i Örebro; Tjente 
1582 under Pontus De la Gardie i Ryska kriget; 
Ryttmästare för Hoffanan 1583; Marskalk hos Frö- 
ken (Prinsessan) Anna 1591, då hon reste till Polen; 
Legat till Danmark 1594; Var 1595 Hofmästare 
hos nämnde Prinsessa; Ståthållare på Calmare slott 
1598; Halshuggen 1599% i Calmar och hans b uf vad 
uppsatt på en jernstång öfver stadsporten derst Han 
hade i yngre åren äfventyr med en adelig Jungfru 
i Mecklenburg» hvilkens slägt och vänner ej ville ingå Digitized by VjOOQIC 8PARRE AF E088VIK. 67 i aågon förlikning med honom, utan hotade att stå 
Vombi efter lifvet, hvarföre han den 14 Mars 1586 
lek Konung Johan Illa beskärmelsebref emot dem; 
Mef 1591 af bemälte Konang inmanad i fängelse, i 
laseende till falska beskyllningar emot houom, men 
ibpp sedan lös; skickades 1592 af Konung Sigis- 
»and tiU Finland och Liffland, for att emottaga in- 
seianarnes trohetsed och uppmana dem till stånd- 
aktighet emot Konungen; blef 1598 den 30 No v., 
mm Konung Sigismund» Ståthållare på Ca 1 mar, 
kelagrad af Hertig Carl samt efter stadens intagaude, 
•om skedde den 12 Maj 1599. på Hertigens befall- 
ning aflifvad; hans gods Bergqvara slutligen indrogs 
efter hans död till K rönn n, men återgafs ändtligen 
till hans enka, som dera 1637 erhöll stadlastelse, 
uch efter hvars död det tillföll hennes mans brorsson, 
Lars £ricsaon Sparre. — Gift på 1590-talet med sin 
brodera svägerska, Grefvinnan Margaretha Brahe, f. 
1559 V* på Sundholm; Hofmästarinna hos Prinsessan 
Åsna 1591, då hon följde med henne till Polen; 
återvände dit efter mannens och svågerns af rät tände, 
der hon högeligen anklagade sina bröder Eric och 
Magnus Brahe, for det de deltagit uti Eric Sparres 
dödsdom, samt begåfvades rikligeu af Konung Sigis- 
maad med guld, silfver och kläder och fick 600 gy Ilens 
pension; bosatte sig med sina barn i Danmark, der- 
ifrin kon 1628 fick tillstånd att återkomma; f 1638 
*% på Löudarp och begrafven i Wisingsö kyrka, der 
heane* bild af träd med latinsk påskrift ses, och 
kvarest på hennes likkista af fyra ekbräder en liten 
fyrkantig låda står, deri hennes olyckliga mans huf- 
vadskalle förraras; dotter af Riks-Drottset Peder 
Brahe, G ref re Brahe, N:o 1, till Wisingsborg, Ryd- 
boholm och Lindholmen, med Friherriunan Beata 
Stenbock (N:o 12). 
Barn: 

Sigismund Johansson Sparre, Skref sig till Berg- 
arara och Casiihoff; f. 1692 i Danzig; Qvarlemnades 
■ Polen, der han lefdo 1604; f troligeu kort der- 
efter. Konung Sigismund förbättrade hans foderne- 
rapen med t vän ne kulor, till betecknande af faderns 
tittet i belägringen af Calraar. 

Beata 8parre, f. 1597; Hade varit tre år i Culms 
klotter, då hennes sedermera blifrande man med 
uQbjelp af hennes kusiu, Frih. Gustaf Sparre, tog 
ecese derifrån; t i barnsäng 1627 l4 / 10 i Danzig. 
Gift 1622 9 / t i Elbingen med Landshöfdingen Gabriel 
Po***, N:o 41, till Hammarskog, l 1590, t 1641. 

Tab. 54. 

Gärai Länsan Sparre (son af Lars Siggessou, den 
Yngre, Tab. 47), till Rossvik i Husby-Rekarne soc- 
ken och Södermanland, Hammar i Wäsehärads socken 
och Wermland, Eknaholm i Tjoreda socken och Små- 
land samt Roma; f. 1530. Lördagen före S: t Mårtens 
Jag, på Örebro slott, der Konung Gustaf I vid hans 
dop stod fmdåer; Kallas Riks- Rad och Amiral, men 
tärer blott varit Hertig Carls Furstl. Råd; Lefde 
1586 om sommaren; t säkerligen då eller kort der- 
efter, ty han var död före 1590. Han blef 1552 
ÄagUigen i Brandenburg anhållen af Chri stoff von 
Hardraberg; förseglade 1560 ibland Adeln Konung 
Gustaf Izs Testamente, och kallas deruti Göran Lars- 
son till Hambra, äfvensom 1561 Ständernas Bevill- 
ning; bar slutligen vid Konung Gustaf Ls begrafoing 
Nerikesfanan. — Gift l:o med Brita Joensdotler 
GyOemk&rm; dotter af Riks-Rådet och Lagmannen 
Joaa eJler Joen Olofsson (Gyllenhorn, N:o 116), till 
Usekstad och Ekholt, med Carin Beese: — 2:o med 
fyran* Pehrsdotter (Hjorthufrud), som lefde enka 1596; dotter af Pehr Andersson, till Brandstorp, 
med Märta Pehrsdotter Gylta. 
Söner: 

2. Bengt Göransson Sparre, f. 1 570 ; Ry ttmästare ; 
f 1632. Se Tab. 55. 

2. Lars Göransson Sparre, t 1602 på Rossvik. 

Tab. 55. 

Bengt Garansson Sparre (son af Göran Larsson 
Sparre, Tab. 54), till Rossvik, Roma och Eknaholm 
samt Tistad i Barbo socken och Södermanland; f. 
1570; Häradshöfding i Skärkinds härad i Östergöth- 
land 1590; Ståthållare på Stegeborg, jemte Pehr 
Lillje och Eric Ulfsparre, 1598, dertill förordnad af 
Konung Sigismund; Trädde sedan i Hertig Carls 
tjenst; Ry ttmästare vid Adelns rusttjenst i Upland, 
Westmanlaod och Hertig Carl Philips furstendöme 
1611; Introducerad 1625 i d. v. riddareklassen un- 
der N:o 7, och har ätten sedan af denna grens stam- 
gods fått namnet Sparre af Rossvik; f 1632, straxt 
före den 27 Mars, och begrafven i Husby-Rekarne 
kyrka. Han var 1606 bland Erkebiskopen Abraham 
Angcrmanni domare, och bar 1607, jemte andra, 
himmeln of ver Konung Carl IX, vid dess kröning. 
— Gift vid år 1604 med Kjerstin Åkesdotter Bååt, 
som ärfde Helgerum, Roma, Artestock och Stenbo 
god 8 i Calmare lan efter sin moster Fru Anna Trolle, 
samt dog 1622; dotter af Hertig Carls Furstl. Råd 
Åke Johansson (Bååt, N:o 3), till Tidön och Ekna- 
holm, med Christina Trolle (N:o 36). 
Barn: 

Christina, f. 1605 '%, f 1656 %. Gift 1626 
M / a på Rossvik med Landshöfdingen Christer Posse, 
N:o 14, till Bergshammar, Roo, Gäddeholm och Kile- 
stad, f. 1601, t 1643. 

Magdalena, till Ahlebäck och GSfvetorp i Leka- 
ryds socken och Kronobergs län; f. 1609, f 1657 
V r Gift l:o med Johan Ekeblad, N:o 35, till Lilla 
Bjorum, + 1636: 2:o 1639 V 2 med Riks-Rådet och 
General-Guvernören Harald Ericsson Stahe, Baron 
Stake, N:o 47, till Wik, Hönsäter, Lilla Bjorum, 
Öijared och Forsby, i hans l:a gifte, f. 1598,+ 1677. 

Göran, f. 1611; Landshöfding; t 1657. Se 
Tab. 56. 

Maria, till Eknaholm och A by; f. 1613. Gift 
1642 'V* med sin svågers kusin, Landshöfdingen 
Gabriel Gyllenanckar, N:o 47, till Brunsholm och 
Ankarsrom, f 1657. 

Johan, f. 1616; Kammarherre; t 1655. Se 
Tab. 57. 

Beata, t 1618 ,6 /„ f 1664 eller 1672 »/,. Gift 
1636 ,2 / 7 med Riks-Rådet, Öfver-Ståthållaren och 
Lagmannen Schering Rosenhane, Baron Rosenhane, 
N:o 29, till Torp, Rossvik, Tistad, Engaholm och 
Hagen, f. 1609, t 1663. 

Åke, till Eknaholm och Roma; Assessor i Svea 
Hofrätt 1640; + ogift 1641 % 

Anna, f. 1619, f på 1650-talet. Gift med Jn- 
stitise-Presidenten I):r Daniel Nicolai Figralius, No- 
bil. Leijonstjema, N:o 333, till Söderö och Eksebo, 
f. 1605, + 1664. 

Tab. 56. 

Göran (son af Bengt Göransson Sparre, Tab. 55), 
till Rossvik samt Sparreholm i Hyltinge socken, också 
i Södermanland, hvilken egendom han förmodligen 
anlade och efter sig uppkallade; f. 1611 '%; Lands- 
domare (Lagman) i Halland 1646; Landshöfding i 
Södermanland 1653; f 1657 % i Nyköping. — Gift Digitized by VjOOQIC 68 8PABBE AF ROSSVIK. med en, vid namn Anna, som varit Ladogårdspiga 
på Sparreholm och hans Matrest; dotter af en Kop- 
parslagare, andra säga en Skinnare (Sämskmakare), i 
nyssn. stad. Hon fick behålla gården Carlslund efter 
mannen, men barnen måste gå ifrån arfvet. 
Barn: 

Carl Göransson, f på Fiskmansboda i Upland. 
Förmenas ha varit gift i Tyskland. 

Anna Göransdotter; Skall varit mycket vacker; 
Kom till G ref v innan Wasaborg och följde med henne 
till Tyskland ; Blef efter återkomsten förford af Stu- 
denten Olaus Jon», som var Informator för hennes 
syskon, och som med våld ville taga henne ur Gref- 
vinnans hus, för hvilket allt han insattes i Nyköpings 
torn. Gift sedan med Vice Häradshöfd ingen Johan 
Wintrosius ifrån Nerike. 

Christina, + ogift. 

En Dotter. Gift med Fogden Pehr Svensson på 
Crausens gård Sätnna i Upland. 

Tab. 57. 

Johan (son af Bengt Göranston Sparre, Tab. 55), 
till Roma och Sundsholm (Maråker); f. 1616 6 / l0 på 
Rossvik; Kammarherre; f 1655 V 4 , enl. påskriften 
å hans likkista i Sparregrafven i Gladhammars kyrka 
i Småland och Calmare län. Han gaf 1643 altar- 
tafla till Gladhammars kyrka och brudkrona till West- 
rums, samt hans fru till förstnämnde kyrka en torn- 
klocka, dera hennes namn står. — Gift med sin svågers 
brorsdotter, Emerentia Stake, till Roma, Sparreholm, 
Fiskmansboda och Aråa, f. 1626 *%, f 1676 »/,; 
dotter af Landshöfdingen Olof Ericsson Stake, N:o 
110, till Arnås och Brännegård, med Anna Ribbing, 
N:o 15. 

Barn: 

Bengt, f. 1646; Assessor; * 1695. Se Tab. 58. 

Åke, f. 1648 u / s ; Kornett vid Lif-reg:tet till 
häst 1674; Löjtnant derst. s. å.; Ryttmästare 1675; 
t ogift 1676 %, i det han blef ihjälslagen, då 
skeppet Westervik sprang i löften. 

Axel, till Roma och Sundsholm; f. 1654 % på 
förstn. ställe; Ryttmästare vid Lif-reg:tet till häst; 
t ogift 1684 *V 4 på Sparreholm och begrafven i 
familjegrafven i Gladhammars kyrka, der hans vapen, 
jemte sorgefanor, uppsattes. 

Christina Maria, f. 1655 %, t på 1690-talet. 
Gift l:o med Amiralen och Amiralitets- Rådet Claes 
Uggla, Baron Uggla, till Afverstad, Sund och Ugg- 
leberg, m. m, t 1676: 2:o med General- Maj oren 
Carl Gustaf Boos af Bjelmsåter, Baron Roos, N:o 
186, i hans l:a gifte, f. 1655, f 1722. 

Tab. 58. 

Bengt (son af Johan, Tab. 57), till Rossvik och 
Roma samt m Helgerum i Westrums socken och Cal- 
mare län; Äldste Assessor i Svea Hofrätt; t 1695 
18 ' e och begrafven i egen graf i choret af Hyltinge 
kyrka vid Sparreholm. I hans tid blef Helgerom 
berustadt, men hvilken egendom försåldes af hans 
enka; han gaf 1682 predikstol till Gladhammars 
kyrka och 1689 100 daler kopparmynt till Westrums 
kyrkas byggande. — Gift 1681 V 7 med sin kusins 
svägerska, Friherrinnan Beata Ribbing af Zernava, 
f. 1648 % i Götheborg, + 1720; dotter af Riks- 
Rådet och Guvernören Peder Ribbing, Baron Ribbing 
af Zernava, N:o 40, till Zernava, Boxholm, Gimmer- 
stad, Stenhammar och Säfuäs, med Christina Ryning 
(N;o 15). 8öner: 

Johan, f. 1682 u / 4 ; Fänrik vid Södermanlands 
regrte 1701; Löjtnant derst 1703; Regements-Qvar- 
termästare 1705; Ogift massakrerad 1707 i Ukraine 
af Kosackerna. Enl. Enues skall han sist varit Kap- 
ten vid Lif-dragonerna. 

Pehr, f. 1685; General- Ad jutan t; t 1725. Se 
Tab. 59. 

Bengt, f. 1686; Major; t 1743 eller 1748. Se 
Tab. 66. 

Tab. 59. 

Pehr (son af Bengt, Tab. 58), till Rossvik och 
Sparreholm samt Yxtaholin i Lilla Mellösa socken, 
också i Södermanland, och Nybyholm; f. 1685 V, ; 
Löjtnant vid Fortifikationen i Wismar; Kapten vid 
Fortifikationen vid Wermläudska Arméen; General- 
Adjutant vid Kongl. Rådet ocb Fältmarskalken G ref ve 
Magnus Stenbocks Armée; f 1725 16 / l0 . — Gift l:o 
med sin syssling, Beata Christina Horn af RantMien, 
f. 1686, f barnlös 1714; dotter af Öfversten Carl 
Gustaf Horn af Rantzien, till Rantzien, Stora Dala, 
Riseberga och Annaeberg (hvars 1719 lefvande barn 
blefvo upphöjda i friherrl. stånd och söner iotrod. 
under N:o 163), med hans l:a fin, Friherrinnan 
Magdalena Rosenhane, N:o 29: — 2:0 1717 *\ med 
Sigrid Ebba Fleming, + 1725; dotter af Lands- 
höfdingen Jacob Fleming, N:o 4, till Wadcmois, 
Tellista, Fagernäs, Hålbonäs, Hånö och Mem, med 
hans 2:a fru, Friherrinnan Sophia Bonde, N:o 20, 
af La j hela ättegren. 

Barn: 

2. Predric Ulric, f. 1719; Riks-Råd; + 1777. 
Se Tab. 60. 

2. Beata Gustaf va, till Yxtaholm, f. 1720 M / n , 
f 1782 M / 4 och ligger, jemte sin man, begrafven i 
Lilla Mellösa kyrka. Gift 1738 »/„ med Öfver- 
Intendenten Frih. Gustaf Nils Clodt, N:o 126, till 
Yxtaholm, f. 1712, + 1770. 

2. Sophia Margaretha, till Nybyholm, f. 1724 
%, + 1791 J/ 10 på Björnö i Frötnna socken och 
Roslagen samt ligger, jemte sin man, begrafven i en af 
honom byggd graf vid Frötnna kyrka. Gift 1747 % med 
sin syssling, Hof marskalken Grefve Thord Bernhard 
Bonde af Björnö, N:o 41, till Björnö, Bordsjö, Ca- 
tharinasholm, Häatervd och Kunhnlt, f. 1711, t 1785. Tab. 60. 

Fredrlc Ulric (son af Pehr, Tab. 59), till Rossvik 
och Sparreholm; f. 1719 1J /, ; Volontär vid Artilleriet 
1736; Styckjunkare derst.; Tillika Volontär vid For- 
tifikationen ; Kapten-Löjtnant vid Öfversten Frih. G o* t. 
Dav. Hamiltoas infant. 1741; Kongl. Kammarherre 
1744; Major vid Westgötha-Dals regrte 1748 och 
vid Adelsfanan 1753; Riddare af Svärds-Orden 1757; 
Öfverste för Smålands kavall. 1762; Kapten- Löjtnant 
vid Lifdrabant-kåren; Riks-Råd 1772 »/,; Derifrån 
endtledigad s. å. a %; t 1777 w / 7 på Rossvik och 
ligger, jemte sin fru, begrafven i Nyköpings Vestra 
kyrka, i en större sarkophag af kolraärdsmarroor till 
venster om altaret. — Gift 1742 ,9 /, med Friher- 
rinnan Juliana Brita Sjöblad, till Arno i Nyköpings 
Vestra landsförsamling, hvilket hon fick till fidei- 
kommiss af sin moder, f. 1728 "%, + 1775 M y, 
dotter af Öfversten Frih. Carl Sjöblad, N:o 79, till 
Flättna, med UJrica Juliana von Berchner, N:o 1235, 
i hennes l:a gifte. Digitized by VjOOQIC 8PARRB AF R088TIK. 69 Barn: 

JU» Carl Sigge, f. 1743 »%; E. o. K anslut i 
Kaaslt-kollegium; Kopist vid Kansli-kollegii expe- 
éKio»: Kommissions-Sekreterare i Saeh sen, sedermera 
*id Franska Hofvet, + ogift 1770 i Paris. 

Sigrid Ulrica, f. 1745%; Stifts-Fröken; t enka 
1826 »< l0 i Stockholm* Gift 1768 % med Audi- 
tören 8imson Tkeionder. 

Fredrie Adolph Utric, f. 1746; Ryttmästare; t 
1812. Se Tab. 61. 

Jafcma Beata, f. 1749 •/„ -t 1821 *% på Kni- 
•tsd i Sventorp* socken och Westergöthland samt 
ligger, jemte sin man och dotter Brita Christina, 
WfTafven i Klingsporska eller Clerckiska grafvcn i 
Wtlkatnna kyrka i Roslagen. Gift 1775% i Stock- 
stha med Kammarherren Frih. Carl Gustaf Lager- 
fdt. N:o 245, till Lagnö, Wiggebyholm och Lauda- 
bergs, f. 1724, + 1797. 

Pehr, f. 1752 "/,; Fänrik vid Lifgardet; Rid- 
•lare af Svärds-Orden 1772; Vice K or po ra 1 vid Dra- 
bsaleraa; Major; t ogift 1801 "/, i Marstrand. 

Jacob NiU, f. 1754; Stallmästare; t 1827. Se 
Tik. 65. 

Tab. 61. 

Predrle Adolph Ulric (son af Fredrie Ulric, Tab. 
W), till Arno fideikommiss, som han 1775 tillträdde 
rfter sia moder; f. 1746 *%, ; Inskriften i krigs- 
tjesst 1756; Adjutant vid Smålands kavall. 1763; 
KoagL Lifdrabant 1769; Löjtnant i Arméen; Rytt- 
mästare; + 1812 »% på Arno Han var 1778, 
»Msad Adeln, fadder vid Kronprinsen Gustaf Adolphs 
4op, samt bevistade riksdagen i Gefle 1792 och i 
Norrköping 1800. —Gift 1778 med sin faders syss- 
lisgs dotter, Friherrinnan Ebba Margaretha De Geer 
#/ Lemfsta, t 1756 *%, + 1814 l % i Nyköping; 
ttfter af Hofmarakalken Charles De Geer, Baron De 
Getr af Lenfsta, N:o 253, till Leofeta, Wellnora, 
Wmland. Carl hol roa. Åkerby, Strömsberg, Källingby, 
hfs, Örbybos och Kättalinge, m. m., och Friher- 
nanea Catharina Charlotta Ribbing af Zernava, Na 40. 
Barn: 

Carl Utric, f. 1779; Löjtnant; + 1823. Se 
Tab. 62. 

Fredrie Adolph, f. tvilling 1779 "/ 10 ; Fänrik 
'»4 Sfea Lifgardet 1784; Löjtnant derst.; t ogift 
1**0 'V, i Stockholm. 

8é$ge Anton, f. 1782 "/„ f barn på 1780-talet. 

Utrica Charlotta Jaquetta, t. 1784 "/ 4 , + 1858 
2 1, i Stockholm. Gift 1808 "/ 4 på Arno med sin 
fvfars syssiings son på fädernet och sin moders 
•jaaliBg på mödernet. Kammarherren Frih. Seved 
ftftsis* af Zernava, N:o 40, till Staringe, f. 1766, 
H84H 

Ekba Juliana, f. 1786 "/„. 

Bengt Brio Ludvig, f. 1788; Löjtnant; t 1849. 
Se Tab. 63. 

Scpkia Lovisa, f. 1791 '/,, i Nyköping; Stifta- 
^rokea. Gift 1823 *% på Arno med General-Ma- 
jofca Oats Ulrie Kuylenstjema, N:o 13»4, f. 1791, 
+ 1856. 

Tab. 62. 

Carl Ulric (ton af Fredrie Adolph Ulric, Tab. 61), 
»'Q årsö fideikommiss; f. tvilling 1779 ■*/,„; Fänrik 
f 4 Westmsnlsnds reg:te; Fänrik vid Svea Lifgardet 
]797; Löjtnant derst. 1802; Afsked 1804; + 1823 
h — Gift 1813 *V ia på Lagmansöi Wadsbro socken 
*A 8öderroanland med Friherrinnan Ulrica Christina Falkenberg af Trystorp, i hennes 1* gifte, f. 1791 
*%, t 1854 a % i Stockholm; dotter af Löjtnanten 
Frib. Gabriel Falkenberg af Trystorp, N:o 255, till 
Lagmansö, Näa och Staringe, med Margaretha Chri- 
stina M Kuylenstjerna, N:o 1304, samt omgift 1821 
med Öfversten Peter Schönström, N:o 1050. 
Söner: 

Carl Fredrie Gabriel, till Arno fideikommiss: f. 
1819 "/,; Fanjunkare vid Svea Lifgardet; f 1836 •/„. 

Adolph Conrad, till Arno fideikommiss; f. 1821 
**/ 10 ; Foorir vid Svea Lifgardet; t 1838 a %. 

Tab. 63. 

Bengt Eric Ladvlg (son af Fredrie Adolph Ulric, 
Tab. 61), till Arno fideikommiss, som han tillträdde 
efter yngsta brorssonen; f. 1788 '/, ; Antagen i 
krigstjenst 1795; Fänrik vid Södermanlands reg:te 
1805; Sekund-Löjtnant derat. 1812; Afsked 1815; 
+ 1849 «% i Nyköping. — Gift 1820% med Fre- 
drica Elisabeth Homung, 
Barn: 

Fredrica Lovisa, f. 1816 %, + 1858 *%. Gift 
1836 ! % på Arno med Brukspatronen Johan Seder- 
holm. 

Carl Fredrie Alexis, f. 1820; Kammarherre. Se 
Tab. 64. 

Eric Adolph Wilhelm, f. 1821 % ? i Nyköping; 
Kadett vid Carlberg; Under- Löjtnant vid Werm lands 
Falijägare-reg:te 1843; Löjtnant derst. 1848; Kapten 
1860. 

Victor Ludvig Emanuel, f. 1823 *%; Under- 
Löjtnant vid Södermanlands reg: te 1844; Löjtnant 
derst 1851. 

Knut Conrad Gustaf, f. 1825 '%; Landtbrukare. 

Mit Anton Sixten, f. 1827 %, + s. å. n / 7 . 

Ebba Augusta Hermanda, f. 1831 "/,; Stifts- 
Fröken. Gift 1858% på Amö med sin kusin, Löjt- 
nanten Otto Adolph Edvard Kuylenstjema, N:o 1304, 
f. 1827. 

Tab. 64. 

Carl Fredrie Alexis (son af Bengt Eric Ludvig, 
Tab. 63), till Arno fideikommiss; f 1820 »V l0 ; Kam- 
marherre i Kongl. Maj:ts Hof 1861. — Gift 1854 
*%, i Nvköpicg med Grefvinnan Jotephina Charlotta 
Wilhelmina Frölich, f. 1827 "/, ; dotter af Lands- 
hö f din gen G ref ve Gustaf Eric Frölich, N:o 49, och 
Grefvinnan Augusta Carolina Lovisa Taube, N:o 62. 
Döttrar: 

Anna Lovisa Charlotta, f. 1853 %,. 

Märta Gustaf va Fredrica, f. 1861 *% på Arno, 
t s. å. a % i Stockholm. 

Tab. 65. 

Jacob Nils (son af Fredrie Ulric, Tab. 60), till 
Rossvik; f. 1754 "/,; Kongl. Lifdrabant; Stallmä- 
stare hos Enke-Drottning Lovisa Ulrica; i 1827 % 
på Rossvik. — Gift 1784 % med Kammarfrun hos 
bemälta Drottning, Charlotta Lovisa Laurent,t. 1754, 
t 1817 n på Roasvik; dotter af en Hofkammererare 
Laurent. 

Barn: 

Carl, f. 1779 %,; Notarie i Svea Hofrätt; + 
barnlös 1848 %, på Olfsta. — Gift 1832 *V lt med 
Brigitta Helena Wallerström, t 1789 %, f 1847 *%. 

Eleonora Juliana, f. 1785 '%; Stifts-Fröken; + 
1832 2 % på Rossvik, hvilken gamla familje-egen- 
dom, hvarefter ätten har sitt namn, med henne öfver* Digitized by VjOOQIC 70 8PABJLE AP R088VIK. gick till Gyllenbergarne. Gift 1815 ,e /, med Ma- 
joren Jonas Gyllenberg, N:o 1030, f. 1782, t 1838. 

Tab. 66. 

Bengt (sod af Bengt, Tab. 58). till Längdunker 
i Hyllinge socken och Södermanland; f. 1686 ° 10 ; 
Fänrik vid Nerike och Wermlands reg:te; Kapten* 
karaktär 1722; Afsked or krigstjenaten 1732 med 
Major* titel; f 1743 eller 1748 ".„. Han blef 
fången vid Pultava 1709 och förd till Tobolak, der- 
ifrån ban ej hemkom förrän efter fredaslutet. — Gift 
1726 M/ n med Anna Charlotta Weidetihaijn, f. på 
1690-talet, f 1778; dotter af Öfversten Gabriel Wei- 
denhaijn, N:o 413, och Beata Rosenholm, N:o 586. 

Beata, t V 27 % + 1781 "/,. Gift 1751 * T 
med sin syssling, Kammarherren Frih. Gabriel Adolph 
Ribbing af Zernava, N:o 40, till Boxholm, Göthen- 
vik och Strålsuäs, f. 1724. t 1762. 

Bengt, f. 1728 '%; Kauslijunkare; Expcditiona- 
Sekreterare vid Utrikes Expeditionen; Tjenstgöraude 
Kammarherre 1767; Envoyé till Sachsiska Hot vet; 
Riddare af Nordstjerue-Orden ; Envoyé till .Spanska 
Hofvet; Kommendör af nyssn. Orden 1777; Öfverste- 
Kanimarjunkare 1783; jr ogift 1810 ,0 e i Stockholm. 

Margaretha Charlotta, f. 1729 4 , , t 1813 tö / 12 
på Wigersberg i Flöda socken och Södermanland. 
Gift 1771 ,7 / med sin kusin, Majoren Samuel Fre- 
dric Franc, N:o 1017, till Wigersberg, f. 1726, * 
1787. De gjorde Wigeisberg till fideikommiss för 
hennes brorsson, Bengt Erland Spar re, med vilkor 
att han skulle kalla sig Franc-Sparre. 

Gabriel, f. 1730; Kapten; t 1809. Se Tab. 67. Tab. 67- 

Gabriel (aon af Bengt, Tab. 66), till Axelsberg i 
Lilla Mellösa socken och Södermanland; f. 1730 V,, ; 
Volontär vid Lifgardet 17 47; Rustmästare derat. 1748; 
Fänrik vid Hamiltonska reg:tet 1749; Löjtnant vid 
Prins Fredric Adolphs reg:te 1750; Kapten derst. 
1761; Kapten vid Södermanlands reg: te; Riddare af 
Svärds-Orden 1767; f 1809 »•/, p& Axelsberg. — 
Gift 1770 ! % med Maria Wendela Ulfsparre af 
Broxvik, f. 1748 ■%, f 1784 *V 4 pä Längdnnker; 
dotter af Kammarherren Erland Ölfsparre af Biox- 
vik, N:o 9, till Ekhamn, med Grefvinnan Beata 
Oxenstjema af Croneborg, N:o 10. 

Barn: 

Beata Charlotta, f. 1771 V 4 , + 1834 2 » 4 på 
Gotthardsberg i Ler bo socken och Södermanland. Gift 
1799 "/ 10 på Axelsberg med Kaptenen Carl Gustaf 
Gyllenhammar, N:o 776, i hans 2:a gifte, f. 1755, 
t 1816. 

Wendela Gustaf va, f. 1772 l4 /, 2 ; Ledamot af 
Målare-Akademien 1797; + 1855 V ft i Stockholm 
och ligger, jemte sin man, begrafven i friherrl. Oxen- 
stjernska gra f v en i Upsala domkyrka, i hvilken kyrka 
hon var den sista som der fick nedsättas. Gift 1801 
! */ 10 > Stockholm med En af Rikets Herrar, Öfver- 
Hotjagmästaren Frih. Axel Oxenstjema af Eka och 
Lindö, N:o 1, till Harg och Chriatinasholm, f. 1743, 
+ 1816. 

Bengt Erland {Franc-Sparre), Baron (och Grefve) 
Franc-Sparre, till Wigersberg, som han fick till 
fideikommiss af sin faster Margaretha Charlotta Sparre 
och hennes man, Majoren Sam. Fredr. Franc, samt tillträdde 1814, då han den 24 Maj erhöll Kongl. 
Maj:ta tillstånd att kalla sig Franc-Sparre; f. 1774 
M / 3 ; Student i Upsala; Fänrik vid Södermanlands 
regrtc 1785; Konduktör vid Fortifikationen 1793; 
Löjtnant i Arméen 1796; Stabs-Adjutant och Kanten 
i Arméen s. å.; Kapteu vid Björneborgs regtte 1/99; 
Öfver-Adjutant hos Konungen och Major i Arméen 
1801; Major vid Nyländska Brigaden och Brigad- 
Adjutant s. å.; Adjutant hos General- Löjtnanten Frih. 
Armfelt i Pomern 1804 och hos Hans Excellence 
Ambassadören Frih. von Stedingk till Ryska Armé- 
ena högqvarter i Mähren 1805; General-Adjutant af 
Flygeln och Öfverste-Löjtnant i Arméen a. å. ; Of- 
verste- Löjtnant vid Pomerska Fortifikationen 1806; 
Öfver-Adjutant för Expeditionen vid Vestra Arméen 
1808; Öfverate i Arméen a. å.; Riddare af Svärds- 
Ordeu 1810; Chef för lngeniör- kåren 1812; General- 
Major 1813; Riddare af Ryska S.t Annas-Ordens l:a 
klass 1814; Friherre 1815»/,, enl. 37 g Regerings- 
formen, men uttog ej sköldebrefret förrän den 6 
Okt. 1832 (introd. 1833 under N:o 382); Kommen- 
dör af förutn. Svenska Orden 1815; Kommendör 
med stora korset af samma Orden 1820; General- 
Löjtnant 1826; Ordförande i Götha kanal- bolag och 
Direktion 1830 -35; T. f. President i Krigs-kollegium 
183?; Grefve 1833 l6 ',,, enl. samma Regerings- 
paragraf (ej introducerad); t barnlös 1837 *% på 
Wigersberg och slöt således sjelf siu friherrl. (och 
grefl.) ättegren Han gjorde i yngre åren tjenst. så- 
som Fortifikations-Officer, först vid Fortifikations-kon- 
toret i Stockholm och sedan vid fästnings-byggnaden 
å Haugöudd i Finland till 1796; företog 1803 på 
publik bekostnad en utrikes resa, för att i u hem ta 
kunskaper i fortifikations-vetenskapen, samt besökte där- 
under de förnämsta fästen i Preussiska och Österrikiska 
länderna, och gjorde äfven en tnr till Schweitz, der 
han studerade de nyss fornt förefallna Franska och 
Ryska krigsoperationerna; gjorde 1806 tjenst såsom 
Fortifikations-Befalhafvare, dels vid Svenska Arméen 
i Pomern, dels i Stralsnnd, till dess fästningen af 
Konung, Gustaf IV Adolph utrymdes; bevistade 1808, 
såsom Öfver-Adjutant vid Vestra Arméen, träffn ingen 
vid Lier i Norrige; kommenderades 1813 till Svenaka 
Arméen i Tyskland och förde under Tyska fälttågen 
1813 och Ii befälet öfver den af Fortifikatious- och 
Fålttnätnings-brigaderna sammansatta Ingen iör-kåren, 
samt tjenstgjorde dels som General-Adjutant vid Sven- 
ska Högqvartcret, dels som Sous-Chef vid förenade 
Norra Tyska Arméen under H. K. H. Kronprinsen 
Carl Johans eget befäl; återstälde derjemte de af 
Fransoserna förstörda fästningsverken omkring Stral- 
aund, för sk ansade positionen vid Roalau, slog bryg- 
gorna öfver Elben vid Roslau och Boitienburg samt 
anlade under bataljen vid Leipzig bryggor öfver ström- 
marue i Arméens rygg; under hans öfverbefal slut- 
ligen blef Carlsborgs fästning anlaggd, äfvensom be- 
fästningarne på Kungsholmen vid Carlakrona. — Gift 
1812 ,9 / } med Johanna Hedvig Wilhelmina Bernhard, 
i hennes 2:a gifte, f. 1775 ,0 / 5 i Berlin, t 18*9%; 
dotter af Bankiren Bernhard i nyssn stad och hans 
hustru, född Flics, samt förut gift med General-Ma- 
joren Frih. Gustaf Boije af Gennäs, N:o 294, i håna 
l:a gifte. 

Gabriel Adolph, f. 1775; Ryttmästare; t 1844. 
Se Tab. 68. 

Johan Wilhelm, f. 1777; Kammarherre; t 1847. 
Se Tab. 69. 

Fredric Sigge, f. 1778; Kriga-Råd; t 1827. Se 
Tab. 71. 

Gustaf Mauriu, f. 1781; Öfverate; t 1835. Se 
Tab. 73. Digitized by VjOOQIC 8PARR1 AF R0S8VIK. 71 Tab. 68. Gabriel AMpk (son of Gabriel, Tab. 67), f. 1775 
%; Stodent i Upsala; Volontär 1792; Kammar- Page 
hm Enke-Drottningen Sophia Magdalena 1793; Fän- 
rit vid Uplands regrte 1794; Premier-Adjutant vid 
Lifregrtels brigadens Dragon-kår g. å.; Löjtnant 
dent, sedermera Husar-kåren kallad, 1795; Rytt- 
måstare derst. 1801; Afsked från nämnde kår 1802 
och nr krigstjensten 1805; Riddare af Svärds-Orden 
1826; + 1844 % pl Axelsberg. - Gift l:o 1804 
a på Haneberg i Näshulta socken och Söderman- 
bad med Brita Sophia Florentina von En g el har dt, 
f. 1779 *%, f 1809 '% på Aielsberg i barnsäng; 
dotter af Majoren Ernst Ludvig von Enpelhardt, N:o 
1858, till Haneberg, med Fredrica Eleonora von Ne- 
£, , N:o 1844: - 2:o 1810 '% på Skiringe i Lilla 
NcUöta socken med Anna Charlotta Drakenhjelm, f. 
1783% f 1841 % på Axelsberg; dotter af Ma- 
joren Johan Jacob Drakeuhjelro, N:o 510, och Fri- 
Wrrinnan Charlotta von Höpken, N:o 161 
Barn: 

1. Gabriel Ludvig, f. 1805 M / 9 ; Qvartermåstare 
rid Lif-reg:tets Husar-kår; Kornett derst. 18?4; f 
ogift 1825 % på Axelsberg. 

1. Maria Charlotta, f. tvilling 1809 «/. på Axels- 
fcrg. + g. å. w / s pl Haoeberg. 

1. Frtdriea Gustafva, f. tvilling 1809 **/. på 
Aiebherg, + a. å. »V, på Haneberg. 

2. Johan Adolph, f. 1811 »%; Studerande; f 
1836 » n i Upsala. 

2. Wendela Charlotta Sophia, f. 1812 ,s /, 2 ; Stifts- 
Fröken. Gift 1835 % med Öfverste-Löjtnanten Jo- 
*« UMc Ihre, N:o 2043, f. 1792, f 1846. 

2. ConttanUa Eleonora, f. 1814 n / u ; Stifts-Frö- 
kea. Gia 1839 '% med Öfver- Jägmästaren Harald 
w» Bamm. 

2. Ernst Fredric, f. 1816 %; Eger och bebor 
tteme-egendomen Axelsberg. — Gift 1845 % på 
FlUökaa i Lilla Malraa socken med Bilda Lovisa 
Herfttrttha Christina Widegren; dotter af Karnme- 
maren, Aaseaaoren Gustaf Widegren och Lovisa Ul- 
réa Ljangqvist 

2. Gustafva Jacobina Ulrica Fredrica, f. 1822 
/, på Axelsberg; Stifta- Fröken. Gift 1847 16 / 10 på 
aiebberg med Kaptenen vid Helsiuge reg.te Christian 
TUödor Georgii. 

2. Ebba Wilhelmina Augusta, f. 1828 ^A; Stifts- 
Frtkea, 

Tab. 69. 

Mu Wilhelm (son af Gabriel, Tab. 67), f. 1771 
'«; kammar- Page hos H. M. En ke- Drottningen So- 
pfc» Magdalena 1793: Fänrik vid Konungens eget 
wfade regrte; Löjtnant vid Adlercrentziska regttet 
•801; Afeked från reg:tet 1807 och ur Arméen s. å.- 
Kammarherre; + 1847 »/, på Mälbv i Helges ta 
J«AtD och Södermanland. — Gift 1807' *% i Stock- 
aohn med Kammarfron Charlotta DaveL f. 1776 V, 
* »857 *; 4 i oamode stad. " 

Söner: 

Cosrie/ FTitte/m, f. 1808 *%, + ogift 1834 8 / s 
P fjvkbuset i Marseille. 

*«*<, f. 1810; Kapten. Se Tab. 70. tid Kiholm vid Södertelje. — Gift 1839 *% med 
sm kusin, Stifta- Fröken Elisabeth Gustafva Sporre 
af Rossvik, f. 1820 % i Stockholm; dotter af Krigs- 
Rådet Fredric Sigge Sparre af Rossvik, N:o 7, och 
Maria Catharina Lindgren. 
Barn: 

Maria Charlotta Gustafva Magdalena, f. 1840 W / Ä 

Bengt Wilhelm Sigge, f. 1845 "/ 6 . 

Tab. 71. 

Fredric Sigge (son af Gabriel, Tab. 67), f. 1778 
/„; Student i Upsala; E. o. Kanslist i Kausli-kolle- 
gium 1799; Ordinarie Kanslist vid Stockholms Eska- 
derchefs-kansli 1802; Vice Anditör vid Eskadern samt 
Ordinarie Notarie vid Krigs-kollegii Artilleri-departe- 
ment, allt s. å.; Hofjunkare 1805; Departements- 
Sekreterare i Krigs-kollegium s. å.: Fält-Sekreterare 
vid Vestra Arméen 1808; Krigs-Råds karaktär 1815- 
f 1827 •/, i Stockholm. — Gift 1814 ,8 / 7 med 
Maria Catharina Lindgren, f. 1777 */ f 1353 
Juldagen, i nämnde stad; dotter af en Bruksinspektör 
Lindgren på Lessebo i Småland. 
Barn: 

n„ M 4aoo % tharina > f - 1815 "/„; Stifts-Fröken. 
Gift 18 SÖ ™/ }0 med sin kusin, Justitiae-Rådet Axel 
Fredric Gyllenhammar, N:o 776, f. 1802. 

Gabriel Gerhard Sigge, f. 1817 % f 1818 "/. 
i Stockholm och begrafven på Adolph Fredrics kyrko- 
gård derst. 

o £"^L öer * ar< ' 8i W> f ' ,8,9 i Kammarherre. 
Se Tab 72. 

Elisabeth Gustafva, f. 1820 % i Stockholm; 
Stifts-Fröken. Gift 1839 »% med sin kusin, Kap- 
tenen Bengt Sparre af Bossvik, f. 1810. 

Tab. 72. 

,« *! k -o l .£ e J hard 8I » <">* af Pred ™ Sigge, Tab. 
71), f. 1819 •/, i Stockholm; Student i Upsala; E. 
o. Kanslist i Eklesiastik expeditionen; Banko-Ombud 
vid Rikets Ständers Banks Lånekontor i Malmö; 
Vice Häradshöfding; Kammarherre i Kongl. Maj-ts 
Hof 1858. — Gift 1852 V 4 i Malmö med sin far- 
brors frus brorsdotter, Adelaide Virginie Peijron, f. 
1831 ,3 / 8 ; dotter af General-Majoren Edvard August 
Peijron, Nobil. Peijron, N:o 2312, och hans l:a fru 
Adelaide Elisabeth Schön. ' 

Barn: 

Sigrid Adelaida Amalia Maria, f. 1853 M 

Bengt Edvard Sigge, f. 1854 "/„. 

Gustaf Mauritz Edvard, f. 1855 27 ... 

Adelaida Elisabeth, f. 1859 M / n . Tab. 70. 

n letgt (son af Johan Wilhelm, Tab. 69), f. 1810 

1; Fänrik vid Skaraborgs reg:te; Löjtnant derst. 

1B »; Kaptens afcked 1838. Egde och bebodde en Tab. 73. 

Gustaf AaurlU (son af Gabriel, Tab. 67) f 1781 
%s Kadett vid Carlberg 1795; Fänrik vid 'Söder- 
manlands regtte 1797; Kornett vid Lif-reg:tets bri- 
gadens Kyrassiér-kår 1802; Löjtnant vid samma Bri- 
gads Grenadiér-kår 1805; Kapten derst. 1810; Bri- 
gad-Adjutant a. å.; Major vid nyssn. kår 1812- 
Riddare af Svärds Orden 1814; Afsked från Brigad- 
adjutants- beställningen samt Öfverste-Löjtnant i Ar- 
méens Generalstab a. å.; Öfverste i Arméen och Öf- 
verste-Löjtnant vid Jemtlands Fältjägare-reg.te 1820; 
Afaked från nämnda reg-.te 1821; Öfverste i General- 
staben s. å.; f 1835 w / a i Stockholm. HanbevUtade 
1808 och 9 kriget emot Norrige såsom Adjutant hos 
Generalen en Chef för Svenska Arméen på Vestra Digitized by VjOOQIC 72 8PARU AF SUNDBY. gränsen nnder den tid, tom densamma successivt 
kommenderades af Generalerna Fri herrarne ArnifeJt, 
Cederström och Silfversköld, men var icke den delen 
af Arméen följaktig, som sistnämnda år marscherade 
emot Stockholm; likaledes fälttågen 1813 och 14 
såsom Adjutant hos kommenderande Generalen, Fält- 
marskalken von Essen. — Gift 1829 "/, i Stock- 
holm med Magdalena Peijron, f. 1788 V„, t 1858 *% i nämnde stad; dotter af Minister-Residenten 
Claes Bartholomé Peijron och Magdalena van Brieoeu 
samt »yster till General-Löjtnanten Gustaf Abraham 
Peijron, Nobil. och Baron Peyron, N.-o 3 9 i!, ocli 
General-Majoren Edrard August Peijron, Nobil. Peij- 
ron, N:o 2312. 
Son: 
Mauritz, f. 1832 % f b, L % Grefl. ätten Sparre af Sandby, N:o 63, f. Tab. l. 

Eric Sparre, Grefve Sparre af Sundby (son af 
Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, se friherrl. ätten 
Sparre, Tab. 31). till Sundby i öja socken och Sö- 
dermanland, Ostan å i Kulla socken och Roslagen samt 
Fånö i Löths socken och Upland; f. 1665 1a / 7 ; 
Kornett vid Karelska kavall. 1682; Fänrik vid Kö- 
ningsmarckska, sedermera kallade Schwabachska och 
Fiirstenbergska, regrtet i Fransk tjenst 1683; Löjt- 
nant vid förutn. kavall. 1685; Kapten vid nyssn. 
Franska reg: te 1688; Major derst.; Of vers te 1694; 
Brigadiér af Franska Infanteriet och Öfverste for ett 
eget reg:te, sedan Roy al Suédois kalladt, 1701; Öf- 
verste för Kongl. Rådet G ref ve Jurgen Mellins rep: te 
i Sverige 1703; Fransk Maréchal de Camp 1704; 
General-Löjtnant i Franska Arméen 1707 och i Svensk 
tjenst samt Öfverste for Nerikes och Wermlands Tre- 
män nin gar till fot 1712; Minister-Plenipotentiaire 
till Fredsverket emellan Romerska Kejseren och Ko- 
nungen af Frankrike i Baden 1714; A fsk ed nr Fran- 
ska tjensten s. å.; Ambassadör Extraordinaire till 
Kongl. Franska Hofvet 1715; General af Svenfika 
Inmnteriet 1717; Riks-Råd och Kansli-Råd 1718; 
Grefve 1719 ,7 / 4 (introd. s. å. under N:o 63); Am- 
bassadör till Romersk-Kejserl. Hofvet 1719; Fältmar- 
skalk samt E. o. Ambassadör till Franska och Stor- 
Brittanska Hofven; t 1726% i Stockholm och lig- 
ger, jemte sina båda fruar, begrafven i Sparregrafven 
i Öja kyrka. Han bevistade under Franska tjensten 
med mycken tapperhet flere fälttåg, deribland emot 
Hertigen af Savoijen, m. fl. andra; likaledes nnder 
den Svenska, Thoros belägring, samt bar på sin 
kropp många ärr efter blcssyrer; skickades 1712 af 
Svenska Regeringen till Frankrike, för att skaffa 
subsidier, hvilket efter önskan så ntföll, att Franska 
Kronan straxt till Hamburg öfversände 200,000 R.dr; 
gjorde sig slutligen känd för sin qvickhet och sina 
lyckliga infall, men stod utan anledning å sin sida 
i mycken ogunst hos sin första svärmoder, den stolta 
Grefvinnan Wrede, som han sökte blidka, genom att 
helt och hållet egna henne sin son, som blef kallad 
Wrede-Sparre. — Gift l:o 1707 % i Stockholm med 
Grefvinnan Sophia Wrede, f. 1676 ! % på Wi borgs 
slott, jr 1708 l4 / ia efter barnsäng; dotter af Kongl. 
Rådet och Presidenten Fabian Wrede af Elimä, Grefve 
Wrede, N:o 2h till Östanå, m. m., och Friherrinnan 
Brita Cruus af Gudhem, N:o 14: — 2:o 1710 med 
sin svågers syster, Grefvinnan Christina Beata IMlje, 
till Räfsjö, i hennes 2:a gifte, t 1727; dotter af 
Landshöfdingen Grefve Axel Lillje, N:o 17, till Lill- 
jenborg, m. m., och Grefvinnan Maria Elisabeth 
Stenbock, N:o 12, samt enka 1708 efter Öfverste- 
Löjtnanten Carl Philip Säck, N:o 63, Ull Hackstad 
och Penningby. Barn: 

1. Axel (Wrede-Sparre), f. 1708; General-Major 
och Öfver-Ståthållare; + 1772. Se Tab. 2. 

2. Ulrica Lovisa, f. 1711 »/„ + 1768 M / 1? 
Gift 1727 *% med Riks-Riidet och Kansli- Presidenten 
Grefve Carl Qustaf Tessin, N:o 58, till Åkerö, f. 
1695, t 1770. Tab. 2. 

Axel Wrede-8paire (son af Eric Sparre, Grefve 
Sparre af Sundby, Tab...l), till Sandby, Östanå och 
Fånö samt Nynäs i Ösmo socken och Åkerö i 
Bettna socken, båda i Södermanland; f. 1708 '/ ia i 
Stockholm; Volontär vid Lif-regrtet till häst 1728; 
Korporal derst. 1729; Adjutant 1733; Löjtnant s. å. ; 
Regements-Qvartermästare 1743; Ryttmfistare 1744; 
Öfverste- Löjtnant vid Westgötha kavall. 1747; Rid- 
dare af Svärds-Orden 1748; Öfverste för nyssn. ka- 
vall. 1749; General-Major af Kavalleriet 1760; Pre- 
sident i Krigs-kollegium 1768;. Kommendör med stora 
korset af förutn. Orden s. å; Öfver-Ståthållare i Stock- 
holm 1770; Riddarhus-Direktör s. å.; + 1772 »/, 
och slöt på svärdssidan grefl. ätten Sparre af Sandby, 
hvarföre vapnet vid jordfästningen krossades af Lands- 
höfdiugen Frib. Dan. Tilas. Grefve Wrede-Sparrts 
hus var på den tiden ett af de mest aktade i Sverige, 
ty dess ton var god, då Hofvets ansågs vara mot- 
satsen. — Gift 1735 5/ 10 med Grefvinnan Christina 
Margaretha Augusta Törnflycht, f. 1714*%, + 1780 
*•/, ; dotter af Riks-Rådet Olof Törnflycht. Baron och 
Grefve Törnflycht, N:o 77, till Nynäs, Knmla, Ereta- 
vik och Näringsberg, med Grefvinnan Hedvig Ulrica 
Posse, N:o 51. 

Barn: 

Ulrica Sophia, f. 1736 % i Stockholm, + 1705 
a, / 6 i Malmö och begrafven i S:t Petri kyrka derst. 
Gift 1762 u / )0 med General- Majoren och Lands- 
höfdinden Frih. Carl Adlerfelt, N.o 178, till Landajo, 
i hans 3:e gifte, f. 1719, + 1769. 

Carl Axel Sigge, f. 1737 V,; Fänrik vid Kron- 
prinsens reg: te; Löjtnant derst.; Aide de Camp i 
Fransk tjenst 1759; Riddare af Svärds-Orden a. å.-. 
+ ogift 1759 a V 10 i Frankfurt am Main af svåra 
blessyrer i bataljen vid Bergen den 13 April a. a. 

Eric, t 1739 %, f 1748 %. 

Brita Christina, f. 1741 "/„ + 1766 a V # i Stock- 
holm och ligger, jemte sin man, begrafven i Åkerö - 
grafven under choret i Bettna kyrka i Södermanland. 
Gift 1761 ,9 /| med sin syssling, Riks-Kanslären 
Frih. Fredric Sparre, Grefve Sparre, N:o 111, till 
Åkerö, i hans l.a gifte, f. 1731, f 1803. 

Ebba, f. 1742 ?/„; Stifts-Fröken; + 1749 %. Digitized by VjOOQIC 3PAREI AF SOFDBBOBO. 73 Ltmrn émgwata, f. 1745 M /„; Stats-Fru hos Drott- 
ning Sophia Magdalena; t 1817 1tf /„ och bcgrafven 
i Spaireska grafven i Öja kyrka. Hon försålda året 
ftwe un död det gamla fadernegodset Sandby. Gift 1763 13 / f2 med En af Rikets Herrar, Fältmarskalken 
Grefve Johan August Meijerfelt, N:o 59, f. 1727, * 
1800. Grefl. ätten Sparre af Söfdeborg, N:o 66. Tab. 1. 

Claée Saam, Grefve 8aarre af Sfifdebarg (son af 
6ostaf Adolph Sparre, se friherrl. ätten Sparre, Tab, 
54), Grefve till Söfdeborg i Skåne samt Friherre till 
Hammar i Wäseharads socken och Wermland; f. 
1673 ty, på Biby i Lista socken och Södermanland} 
Student i Upcala; Antagen vid Örlogsflottan; Under- 
Lojtaant vid Amiralitetet 1602; Öfver-Löjtnant derst. 
1694; Amiralitets-Kapten 1697; Schontbynacht 1700; 
¥ice Amiral 1708; Fick 1710 ioseendet öfver Varfvet 
i Carlskrooa; Öfver-Amiral 1715; Tillika Chef för 
Baslage Efitergaste-regrte 1717; Riks-Råd samt Pre* 
ndmt i Amiralitets-kollegium i Carlskrona 1719; 
Grefve s. å. sl / 12 (introd. 1720 under N:o 66); t 
1733 2 % i Stockholm. Han förde 1697 en Svensk 
fceavej till Portagal och Spanien; öfverfraktade 1703 
firån Tborn Sachsiska flogar och throféer; bevistade 
1705 sjölaget Ull Retosaari; hade 1715 den 28 Juli 
en skarp trafining med Danska Flottan vid Rugen» 
avarefter han» för att reparera gick till Carlskrona, 
■en kände sedermera det året för motvind ej ut- 
lösa ; var, jemte Engelska Amiralen Norris, Befål- 
asfrare i den ärofulla siriden utanför Sandhamns- 
staren den 24 Maj 1719 emot en mångdubbel fiendtlig 
Kyrka; fick 1727 Konungens kallelsebref att ständigt 
Srblifva vid Rådsembetet i Stockholm, och .nppfylde 
med klokhet och nit sitt kall; berömmes* för tap- 
peraet, rådigbet, ädelmod och vitterhet; uppsatte en 
firteekatBg på sina många barn och deras faddrar, 
hrilkea i original änon förvaras i Löberödska ar* 
efaivet: med honom och några hans jeinnåriga ntdog 
datligen dea glädtighet och något fria ton, som 
alstrades under Konnng Carl XI:s många jagt- och 
båtresor till Kungsör, med flera ställen. — Gift 1699 
■% med Sophia Lovisa Sopp, f. 1682 V», t 1745 
•% på Hammar; dotter af Of v er 8 te- Löjtnanten Arvid 
Soop» N:o 10. till Hammar och Kolltorp, med Gref- 
vianaa Anna Elisabeth von Ascheberg, N:o 23. 
Barn: 

Sophia Elisabeth, f. 1701 %, t 1702 «/,. 

Gästa/ Adolph, f. 1702 «ty 10 , * 171» */ 10 . 

Carl Han», t 1704; Amiral och President; t 
1770. Se Tab. 2. 

Sophia Lovisa, t tvilling 1705 20 / n , + s. å. "/,.. 

Anna, f. tvilling 1705 »/„, + 1706 */,. 

Eric Arvid, t 1707; Amiral och President; t 
1775. Se Tab. 3. 

Skoaora, f. 1708 M / 8 . + s. å. »/,. 

Ebba Beata, t 1709 '/„, t ung. 

Eva Charlotta, f... 1711 *>/„ + 1779 •/-. Gift 
1* 1725 V, med Ofversten Grefve Bon» Georg 
Miner af Marianda, Nto 60, f. 1686, t 1738: 2:o 
1741 *V T med Öfverste- Löjtnanten Nathanaél Ram, 
FM. Gyllenram, N:o 1528, till Girstorp, Qvisberg, 
Bergtäter och Carlshult, i hans 3:e gifte, f. 1686, 
t 1746. 

Bvtger Axd, t 1712; Hof marskalk; t 1751. Se 

Tis. 18. Claes Sigismund, f. 1713 21 / 1ft , * barn. 

Johan, f. 1715; General- Löjtnant; t 1791. Se 
Tab. 20. 

Sophia Lovisa, f. 1717 7 / 4 , t 1766 3, / 7 . Gift 
1736 M / t med Hofmarskalken och Envoyéen Henric 
Jacob Hildebrand, N:o 1357, till Djursnäs, Härhamra 
och Sköndal, i hans 1:a gifte, f. 1707, t 1775. 

Christina Margaretha, f. 1719 2 / 2 , + nng. 

Fredric, f. 1723 % i Carlskrona; Under-Kon- 
duktör vid Fortifikationen; Konduktör derst. 1742; 
Amnessven hos Öfver-Intendenten Frih. Härieman; 
Hofintendents fullmakt; Amnessven i Vetenskaps- 
Akademien; + ogift 1747 *V I2 i Stockholm och be- 
grafven i Upsala domkyrka. Han fick i Stockholm 
smak för den borgerliga byggnadskonsten och flyt- 
tade 1743 till Upsala, der han med ifver studerade 
geometrien och mathematiken ; byggde der, då Kron- 
prinsen Adolph Fredric en gång besökte staden, efter 
eget tycke och ritning, en äreport vid de rum, som 
Prinsen skulle bebo, och blef derigenom fördelaktigt 
känd af Baron Hårleman; förordnades att besörja 
reparation af det år 1702 genom den stora branden 
förstörda Upsala slott, och grep med ifver verket 
an, men gjorde i de gamla slottshvalfven ett svårt 
fall; företog 1745 med Hårleman en resa till Paris, 
hvarest, under hans vistande derstädes, han fick till- 
fälle se den prakt som utvecklades vid Dauphins 
förmälning med den Spanska Prinsessan, samt blef 
visad de förnämsta verkstäder för bild huggeri, teck- 
ning, målning och gjutning, äfvensom de yppersta 
byggnader och trädgårdsanläggningar; lemnade hösten 
1747 Upsala, i tanke att för sin helsa söka ombyte 
af luft, men hann ej längre äu till Stockholm, der 
han dog; testamenterade slutligen sin qvarlåtensksp 
till Vetenskaps-Akademien i sistn. stad. 

Ulrica Eleonora, f. 1724 t7 / 4 ; Hoffröken hos 
Drottning Ulrica Eleonora; t 1747 % och ligger, 
jemte sin man och hans 2:a fru, begrafven i Salenis 
kyrka i Södermanland, hvarest hennes man lät öfver 
henne uppsätta ett vackert marmorepitaphium, dera 
hon berömmes för dygd, vett och fägring. Gift 1744 
*V # med Riks-Rådet och Kansli-Presidenten Frih. 
Anders Johan von Böphen, Grefve von H öp ken, N:o 
89, till Ulfåsa, i hans 1:a gifte, f. 1712, t 1789. 

Tab. 2. 

Carl Hans (son af Claes Sparre, Grefve Sparre af 
Söfdeborg, Tab. 1), till Claéstorp i Westergöthland ; 
f. 1704 n / 4 ; Volontär vid Amiralitets-eskadern i 
Stockholm 1720; Konstapel vid Amiralitetet 1721; 
Lär-Styrman på Engelska örlogsskeppet The Panter; 
Löjtnant vid Svenska Amiralitetet 1722; Kapten- 
Löjtnant derst. 1725; Skepps-Kapten 1729; Amira- 
litets-Kapten 1732; Kongl. Kammarherre; Kommendör 
vid Amiralitetet 1742; General-Adjutant vid Örlogs- 
flottan 1743; Chef för Amiralitets-eskadern i Göthe- 
borg 1747; Riddare af Svärds-Orden 1748; Schout- 
bynacht s. å.; Vice Amiral 1749; Amiral och Ami- 

10 Digitized by VjOOQIC 74 SPARRE AF 80FDBB0R0. ralitets-Råd 1754; Kommendör med stora kortet af 
forutn. Orden 1757; President i Amiralitets-kolleginm 
i Carlskrona; Kallad till Riks- Rad 1769, men un- 
danbad sig detta embete; f 1770 n / t2 . Han följde 
172! med Engelska Amiralen Norm till England, 
derifrån han återkom 1725; bevistade änder tiden 
åtskilliga krysståg till Nord-Amerika och New-Foun- 
land samt S:t Johannis, Strået och Minorca, äfven- 
som till Guineakusten och Westindien, och 1724 En- 
gelska sjöexpeditionen emot sjöröfvarne under Canarte- 
öarne; deltog slutligen i Svenska sjötågen till Fin- 
land på 1740-talet. —Gift 1739 V 10 med Catharina 
Charlotta IMljehöök af Fårdala, i hennes ?:a gifte, 
f. 1709, + 1782 ».'„ på Claéstorp; dotter af Ma- 
joren Carl Magnus Lilljehöök af Fårdala, N:o 1, 
till Claéstorp, Dömmestorp, Wi, A munditorp och 
Begeberg, med hans 2:a fru. Friherrinnan Charlotta 
Catharina Hamilton af Hage by, N:o 99, samt enka 
1735 efter Löjtnanten Frih. Carl Erie Leijonhufvnd, 
N.o 26. 

Son: 
Claes, f. 1740 •/„; Kornett vid Skånska kavall.; 
Slutligen 1795 General-Adjutant och Öfverste i Ar- 
méen; Riddare af Svärds-Orden 1800; Chef för Ska- 
raborgs lans Landt värns-brigad 1808; + barnlös 1813 
2a / 4 på Trästena vid Skara. — Gift derss. 1810 n / 2 
med sin kusins dotter, Friherrinnan Anna Margaretha 
von Essen, i hennes 2:a gifte, f. 1752 •'„, + 1832 
% på Trästena; dotter af Kammarherren Frih. Fre- 
dric Ulric von Essen, N:o 158, till K af velas, med 
Friherrinnan Anna Charlotta Kruse af Verchou, N:o 
76, samt enka 1808 efter General-Löjtnanten Georg 
Wilhelm Fock, N:o 1816, A, till Trästena. 

Tab. 3. 

' Eric Arvid (son af Claes Sparre, Grefve Sparre 
af Söfdeborg, Tab. 1), f. 1707 %; Volontär vid 
Volontär-reg:tet i Carlskrona 1720; Archlimästare 
vid Amiralitetet 1721; Konstapel derst. s. å.; Löjt- 
nant 1722; Matros på ett Engelskt köpmansskepp; 
Konstapel på samma skepp 1725; Kapten-Löjtnant 
vid Svenska Amiralitetet a. å.; Midshipman på en 
Engelsk örlogs-brigantin 1726 och på Engelska Ami- 
ralskeppet Bredan 1727; Af sk ed ur Engelska tjensten 
1728; Skepps-Kapten vid Svenska Amiralitetet 1729; 
KoogJ. Kammarherre 1731; Chef för Volontär-kom- 
pnniet 1732; Amiralitets-Kapten 1736; General-Adju- 
tant vid Flottan 1743; Kommendör vid Amiralitetet 
1747; Riddare af Svärds-Orden 1748; Ledamot i 
Amiralitets-kollegium s. å.; Schoutbynacht 1749; 
Kommendant i Landskrona s. å.; Vice Amiral 1753? 
Amiral och Amiralitets-Råd 1755; Kommendör med 
stora korset af nyssn. Orden 1757; Kallad till Riks- 
Rfid 1769, men nndanbad sig detta embete; Presi- 
dent i förutn. Kollegium 1771; + 1775 14 /„. Han 
bevistade 1721 sjötåget med Svenska och Engelska 
Flottorna i Svenska skären emot Ryssarne; följde 
s. å., likasom äldre brodern, med Engelska Amiralen 
Norm till England, hvarifrån han gjorde resor och 
krysståg till Afrika och Amerika samt bevistade åt- 
skilliga Engelsmännens träffningar med Spaniorerna; 
åtföljde 1728 ifrån England Svenska Ministern Frih. 
Carl Gust. Sparre till Kongressen i Soissons och 
gjorde derefter en resa till Paris; var 1731 Konung 
Fredric I följaktig till Hesscn-Cassel, och öfverförde 
slutligen 1743 till Sverige Kronprinsen, sedermera 
Konung Adolph Fredric. — Gift 1733 2 / 10 med Fri- 
herrinnan Charlotta Eleonora Sjöblad, -fr 1787 *%; 
dotter af Öfver-Amiralen och Landshofdingen Frih. 
Carl Georg Sjöblad, N:o 79, till Torpa, Mareuaholm, Fogelstad, Herretlad, Gimralöf, Fäaterid och Skorre- 
atad, med Grefvionan Beata Elisabeth Stenbock, 
N:o 12. 

Barn: 

Beata Sophia, f. 1735 "%„ + 1821 ! % i Carls- 
krona. Gift 1755 % med Kontre- Amiralen Johan 
Wilhelm von GerUen, N.o 749, f. 1727, t 1779. 

Charlotta Regina, f. 1737 V 7 , + 1805 a V, i Carls- 
krona. Gift 1759 M ' n med En af Rikets Herrar, 
Förste Amiralen Grefve Anton Johan Wrangel af 
SausU, N:o 93, f. 1724, + 1799. 

Anna Elisabeth, f. 1738 2 %, f s. å. 8 / n . 

Ebba Ulrica, f. 1739 %. jr 1815 M /„ i Carla- 
krona. Gift 1772 ,a / § med Öfver-Ståthål låren och 
Amiralen Carl Wilhelm Modée, Nto 718, f. 1735, f 
1798. 

Hedvig Eleonora, f. 1741 '%, + 1742 % 

Eva Lovisa, f. 1744 %, + 1797 *% på Erica- 
berg i Blekinge. Gift 1767 % med Majoreu David 
Anckarloo, N:o 1191, f. 1741, t 1780. 

Claes Eric, f. 1746; Öfverate; + 1829. Se 
Tab. 4. 

Fredrica, f. 1748 % + 1778 f %. Gift 1768 
*V ft i Carlskrona med sin kusin på mödernet, En af 
Rikets Herrar, General-Guvernören Eric Ruuth, Ba- 
ron och Grefve Ruuth, N:o 108, i håna l:a gifte, f. 
1746, t 1820. 

Carl Gustaf, f. 1749 %, + s. å. %. 

Ulrica, f. 1750 %, + ogift 1795 «% på Håcknäa. 

Anna Magdalena, f. tvilling 1751 *7 5 , + 1818 
'/„. Gift 1775 l3 /, n med Vice Amiralen Frih. Jacob 
Cederström, N:o 211, f. 1737, + 1795. 

Gustafva, f. tvilling 1751 *%, + s. å. w / 10 . 

Eric, f. 1753; Ryttmästare; i 1791. Se Tab. 15. 

Tab. 4. 

Claes Eric (son af Eric Arvid, Tab. 3), till Torpa 
i Länghems socken och Elfsborgs län; f. 1746 %; 
Major vid Amiralitetet; Öfverste afsked; Riddare af 
Svärds-Orden 1816; + 1829 %. - Gift 1775 «% 
med Friherrinnan Mariana Helena Ehrencrona, f. 
1748*%, + 1820 »% på Torpa; dotter af Kammar- 
Rådet Frih. Samuel Gammal Ehrencrona, N:o 210, 
och Friherrinnan Elsa Regina von Schwerin, N:o 
133, i hennes l:a gifte. 
Barn: 

Eric Samuel, f. 1776; Landshöfding; t 1843. 
Se Tab. 5. 

Sixten PhUip, f. 1777 ! % på Torpa, + derst. 
1778, omkring ett år gammal. 

Claes Gustaf, f. 1779; Major; + 1842. Se 
Tab. 8. 

Eleonora Regina, f. 1780 *V a på Torpa, + 1850 
w / 6 . Gift 1808 % med Ryttmfistaren Carl Bleckert 
Storckenfelt, N:o 502, i hans 3:e gifte, f. 1746, + 
1813. 

Charlotta Ulrica Mariana, f. 1781 % på Torpa, 
* 1853 '•/, på Wartofta i Åsaka socken och Wester- 
göthland och ligger, jemte en dotter, begrafven 
på Asaka kyrkogård. Gift 1806 *V„ på Torpa med 
Majoren Frih. Gustaf Adolph Fredric Lagerfelt, N.o 
245, f. 1778, f 1818. 

Fredrica Antoinetta Carolina Wilhelmina, f. 1783 
'% på Torpa. Gift derst. 1809 *V I0 med Lagmannen 
Johan Adolph Olivecreutz. N:o 1901, f. 1775, f 1836. 

Henrica Lovisa, f. 1784 2 % på Torpa, t 1856 
% på Hulterstad i Mjölby socken och Öste rgöth land. 
Gift 1812 'V s på Torpa med sin kusin, Frih. Samuel 
Carl Philip Gammal Ehrencrona, N.o 210, f. 1786, 
■fr 1851. Digitized by VjOOQIC 8PAERB AF 80FDSB0R0. 75 Frtdrie Wilhelm, f. 1786; Kapten; f 1859. Se 
Tak. 11. 

Mariana Sophia, f. 1789 % på Torpa. Gift 
der*. 1823 "/» med Fänriken Frih. Adolph Fredric 
f#db. N:o 304, i hans 2:a gifte, f. 1787, t 1855. 

CoW Georo;, f. 1790; Justitiae-Råd ; + 1852. Se 
Tab. 13. 

Tab. 5. 

Eric Saaiel (son af Claes Eric, Tab. 4), f. 1776 
a ', i Carlskrona; Student i Upsala; £. o. Kanslist 
i JesUtiaerevisions-expeditionen 1796; Anskultaut i 
Gölfca Hofritt a. I. och t Svea Hofrätt 1799; Ha- 
ndshöfdinge fullmakt 1801; Kammarjunkare 1802; 
Tjenstgörande Kammarherre hos Hertig Carl 1805; 
Lagman i Westerbotten och Ångermanland s. å.; 
Tjenstgörande Kabinetts- Kammarherre hos Konnog 
Carl XIII 1809; Landshöfding i Geneborgs lan 1813; 
Riddare af Nordstjerne-Orden 1814; Kommendör af 
amma Orden 1819; Ståthållare på Gefle slott; t 
1843 på Ribbingsbäck i Upland. — Gift 1810 % 
på Lindholmen i Orkesta socken och nämnde provins 
ned Catharina Ulrica Montgomeru, f. 1787 "/,; 
dotter af Öfversten Robert Moutgomery, N:o 1960, 
A. och hans 3:e fru, Friherrinnan Märta Ulrica Ce- 
derhjelm, N:o 134, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

Catharina Mariana Ulrica, f. 1811 *V,. Gift 
1842 */, på Adö i Lossa socken och Upland med 
Majoren Grefve Otto Gustaf Wrangel, Nro 99, f. 1804. 

Claes Robert, f. 1813; Major. Se Tab. 6. 

Eric Josias, f. 1816; Landshöfding. Se Tab. 7. 

Mathilda Carolina Beata, f. 1819 *%. Gift 1844 
* , med Kammarherren Anders Rolf Oxehufvud, N:o 
112, f. 1812. Tab. 6. 

Claes Rthert (son af Claes Eric, Tab. 5), f. 1813 
";,; Kornett vid Lif-reg-.tets Dragon-kår 1831; Lojt- 
aant derst. 1838; Ryttmästare och Regements-Qvar- 
termästare 1847; Majors afskcd 1852. Eger, bland 
annat, Adö i Upland. — Gift 1840 "/,„ på Han- 
•tank vid Södertelje med Adelaide Dufva, f. 1812 
"g, f 1858 w /j i Stockholm; dotter af Kammar- 
Ridet och Riddaren Nils Dufva på nanstavik och 
Adelaide Helena Hall. 
Barn: 

Adelaide Emilie Ebba Ulrica, t 1843 M / 2 . 

Maria Cecilia Adelheid, t. 1845 ,2 / a . 

Qamdia Adéle Rosina, t. 1849 "/,. 

Mette Madelaine Elisabeth, f. 1851 V . 

Claes Robert Eric Nils, t 1854 2 %. Tab. 7. 

Eric Jtsias (aon af Claes Eric, Tab. 5), f. 1816 
V,; Stadent i Upsala; Magister derst. 1836; Assessor 
* Svea Hofrätt 1850; Landshöfding i Elfsborgs län 
1858; Riddare af Nordstjerne-Orden 1859; Kom- 
aendör af samma Orden 1862. Eger, bland annat, 
Brogård i Bro socken och Upland. — Gift 1851 *>/„ 
ned sm kusin, Hoffröken hos H. K. H. Kronprin- 
sess. Grefvinnan Ottiliana Sporre af Söfdeborg, t 
1920 *% ; dotter af Majoren Grefve Fredric Wilhelm 
Spärrs af Söfdeborg och Grefvinnan Beata Ulrica 
Ugtrberg, N:o 75. 
Barn: 

Lotsa Ulrica, t 1852 "/,,. Johan Claes, f. 1856 %. 

Tab. 8. 

Claes Gustaf (son af Claes Eric, Tab. 4), f. 1779 
V, i Carlskrona; Stndent i Upsala; Kadett vid Carl- 
berg; Kornett vid N. Skånska k a vall. 1797 och vid 
Lätta Lifdragon-regrtet (Lifgardet till häst) 1798; 
Löjtnant derst. 1803; Major vid Elfsborgs reg: te 
1805; Afsked 1811; Riddare af Wasa-Orden ; t 1842 
13 / t på Wartofta i Asaka, då han var på sin syster- 
dotter Erica Lager fel ta bröllop, samt begrafven i 
Torpagrafven i Länghems kyrka. — Gift 1820 *% 
i Stockholm med sin svågers systerdotter, Friher- 
rinnan Augusta Wilhelmina Fleming af Liebelitz, f. 
1801, + 1854 M / t ; dotter af Öfversten Frih. Herman 
Fleming af Liebelitz, N:o 17, och Margaretha Helena 
Olivecreutz, N:o 1901. 
Barn: 

Johanna Maria Helena Charlotta, t 1822 *V, på 
Torpa. Gift derst. 1846 w / w med sin kusin på fä- 
dernet och siu syssling på mödernet, Löjtnanten 
Göran Adolph Olivecreutz, Nro 1901, f. 1815. 

Claes Herman, t 1823; Kammarherre. Se Tab. 9. 

Margaretha Lovisa Fredrica, f. 1824 ! %. Gift 
1856 *V 10 med sin kusin och sina bröders svåger, 
Häradshövdingen Grefve Carl Georg Sparre af Söf- 
deborg, Nro 66, f. 1818. 

Eric Theodor, f. 1825 9 / n ; Under-Löjtnant vid 
Skånska Dragon-reg-.tet 1846; Afsked 1855; Kam- 
marherre i Kongl. Maj:ta Hof 1862. Eger fäderne- 
egendomen, det gamla Stenbockska Torpa i Wester- 
göthland. 

Sigge Alexis, f. 1830; Possessionat. Se Tab. 10. 

Ebba Emilia, f. 1834. 

Tab. 9. 

Claes Herman (son af Claes Gustaf, Tab. 8), f. 
1823 *%; Sergeant vid Elfsborgs reg:te; Under- 
Löjtoant vid Skaraborgs reg:te 1841; Afsked 1845; 
Kammarherre i Kongl. Maj: ta Hof 1862. Eger Thorsbo 
i Westergöthland. — Gift 1851 w / 4 med sin kusin, 
Grefvinnan Jaquette Sparre af Söfdeborg, f. 1827 
M / 1t i Piteå; dotter af Justitiae-Rådet Grefve Carl 
Georg Sparre af Söfdeborg och Henrietta Charlotta 
Forsberg. 

Dotter: 

Jaquetta Charlotta Augusta, f. 1852 2 V 12 . 

Tab. 10. 

Sigge Alexis (son af Claes Gustaf, Tab. 8), f. 
1830 V ö ; Eger och bebor Hoffrnäs i Länghems soc- 
ken och Westergöthland. — Gift 1854 på Limroared, 
också i Westergöthland, med sin kusin och sin bro- 
ders svägerska, Grefvinnan Mariana Charlotta Sparre 
af Söfdeborg, f. 1832 2 %; dotter af Justitiae-Rådet 
Grefve Carl Georg Sparre af Söfdeborg och Henrietta 
Charlotta Forsberg. 
Barn: 

Sigge Carl Eric, f. 1855 %, t 1856. _ 

Ebba Mariana Augusta Charlotta, f. 1856. 

Anna Eleonora Mathilda, f. 1858 n / 2 . 

Claes Gewg, t 1860 på Hoffsnäs. 

Tab. 11. 

Fredric Wilhelm (son af Claes Eric, Tab. 4), f. 
1786 14 /, ; Student i Lund; Qvartcrmästare vid West- Digitized by VjOOQIC 7d »PARRl AF 8ÖFDIB0RG. götha linie Dragon-reg:te ; Kornett derst. 1805; Löjt- 
nant rid Westgötha reg:te 1809; Kapten derat. 1813; 
Riddare af Svärds-Orden 1823; Majors n. h. o. v.; 
Kanten vid Westman Un da reg: to 1826; Afsked 1840; 
t 1859 % i Jönköping. — Gift 1815 % på Torpa 
med Grefvinnan Beata Ulrica Lagerberg, f. 1794 
a */ 3 , + 1857 2t / y i nämnde stod; dotter af Kaptenen 
G ref ve Sven Otto Adam Lagerberg, N.*o 75, och 
Hedvig Ulrica Fock, N:o 1846, B. 
Barn: 

Claes Otto, f. 1816; Löjtnant; f 1861. Se 
Ta b. 12. 

Hedvig Mariana, f. 1817 •%, + s. å. M / 10 pl 
Tunarp. 

Sixten Carl, t 1818 *•/,, ; Under-Löjtnant vid 
Kronprinsens Husar-reg-.te 1839; Afsked först från 
reg:tet, sedan nr krigstjensten, allt 1843. 

Otiiliana, f. 1820 *V 7 ; Hoffröken hos H. K. H. 
Kronprinsessan 1850. Gift 1851 *V,, med sin ku- 
sin, Landshöfdingen G ref ve Eric Josias Sparre af 
Söfdeborg, f. 1816. 

Ulrica Wilhelmina, f. 1821 '•/„, + 1822 w / 4 
pä Tunarp. 

Sophia, f. 1823. Gift 1860 "' 10 med Kaptenen 
Henric Adolph Ulric IMjensparre, N:o 2142, i hans 
2a gifte, f. 1815. 

Josephina, f. 1825 '%. Gift 1859 */ § med sin 
syssling. Majoren Axel Salomon Fredric Löf veniköld, 
N:o 1892, till Källeryd, Nissafors och Fåhleberg, f. 
1806. 

Hedvig Helena Ulrica Augusta, f. 1826 *%. 

Tab. 12. 

Claes Otto (son af Fredric Wilhelm, Tab. 11), f. 
1816 2 % i Hjälstads fdrsaml. af Westergöthland ; 
Under-Löjtnant vid Bohus läns reg:te 1837; Löjtnant 
derst. 1845; Afsked frfiu reg:tet 1850 och ur Ar- 
méen 1853; f 1861 n /, i Norrköping. Egde Helleby 
i Skärkinds socken och Östergöthland. — Gift 1845 
e /ia i Stockholm med Maria Charlotta Holmqvisi, f. 
1822; dotter af Grosshandlaren och Brukspatronen 
samt Riddaren af Nordstjerne-Orden Johan Casper 
Holmqvist och Jcannctta Jacobina Ahrberg. 
Barn: 

Six(en ClaSs Fredric Johan, f. 1846 \. 

Lovisa Charlotta, f. 1847. 

Claes Edvard, f. 1849 »/„ t 1850 % i Stock- 
holm. 

Carl Eric Casimir, f. 1851 a 7,. 

Ebba Johanna Ulrica, f. 1854 ! %. 

Tab. 13. 

Carl Georg (son af Claes Eric, Tab. 4), f. 1790 
u / 12 på Torpa; Student i Lund; Auskultant i Götba 
Hofrätt 1807; E. o. Kanslist i Justitiserevisions- 
expeditionen 1808; Auskultant i Svea Hofrätt 1811; 
Häradshöfdinge fullmakt 1813; Kammarherre; As- 
sessor i sistn. Hofrätt 1822; Landshöfding i Norr- 
bottens län 1825; Riddare af Nordstjerne-Orden 1826 ; 
Justitiae-Råd 1836; T. f. President i Kammarrätten 
1837; Kommendör af förutn. Orden 1851; + 1852 
% på Limmared i Westergöthland. — Gift med 
Henrietta Charlotta Forsberg. 
Barn: 

Georgina, f. 1816. 

Carl Georg, t 1818; Häradshöfding. Se Tab. 14. 

Jaquetle, f. 1827 M / n i Piteå. Gift 1851 w / 4 
med sin kusin, Kammarherren Grefve Claes Herman 
Sparre uf Söfdeborg, f. 1823. Mariana Charlotta, t 1832 *V . Gift 1854 med 
sin kusin och sin systers svåger, Possessionaten Grefve 
Sigge Alexis Sporre af Söfdeborg, f. 1830. 

Fredrica Lovisa Maihilda, f. 1834 "/,. Gift 
1856 a % på Stora Bystad i Westergöthland med 
Ryttmästaren Washington Sven Adolph Philip Carl 
Hallenborg, Nk> 1376, B, f. 1829. 

Tab. 14. 

Carl Getrg (son af Carl Georg, Tab. 13), f. 1818; 
Viee Häradshöfding; Hiradshöfdiug i Sefvedes och 
Tunalins häraders domsaga af Oalmare län 1858. — 
Gift 1856 "7,0 på Torpa med sin kusin och sina 
systrars svägerska, Grefvinnan Margaretha Lovisa 
Fredrica Sparre af Söfdeborg, f. 1824 "/»: dotter 
af Majoren Grefve Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg 
och Friherrinnan Augusta Wilhelmina Fleming af 
Liebelitx, N.o 17. 
Barnt 

Ebba Freirica Charlotta Augusta, f. 1857 V„ t 
barn. 

Carl Georg, f. 1859 %. 

Claes Eric, t 1861 */ ta i Wimmerby, + derst 
s. å. •/„. 

Tab. 15. 

Eric (son af Eric Arvid, Tab. 3), f. 1753 »%, 
Rvttmästare vid Södra Skånska ka vall.; + 1791 */ 7 
på Lessebo bruk i Småland. — Gift på 1770-talet 
med Regina Ulrica Pijhlgardt, f. 1756 »V,», t 181'2 
M /i ; dotter af Borgmästaren i Carlskrona, Kommerse- 
Rådet Paul Pijhlgardt och Regina Reimers, af Tysk 
härkomst. 

Söner: 

Eric, f. 1777 %, f 1783 »/ !0 . 

Paul, f. 1779 %; Fänrik vid DanckwardUka 
regttet 1786; Löjtnant derst. 1796; Löjtnant vid 
Konungens eget värfvade reg:te; t ogift 1801 % i 
Carlskrona. 

Claes Gustaf, f. 1786; Fänrik vid Kronobergs 
reg:te 1804; Löjtnant derst. 1810; Kapten 1813; 
Riddare af Svärds-Orden 1821; Tredje Major vid 
nämnda regrtc 1823; Andre Major derst. 1824; Öf- 
verste-Löjtuant i Arméen 1831; Öfverste- Loj t na o t 
och Förste Major vid nämnda reg: te 1837; Öfverste 
i Arméen 1840; t ogift 1847 2 V, i Wexiö. 

Pehr Georg, f. 1790; Öfverste. Se Tab. 16. 

Tab, 16. 

Pehr Georg (son af Eric, Tab. 15), f. 1790 % 
på Lessebo; Kadett vid Carlberg 1802; Fänrik vid 
Kronobergs reg:te 1807; Fick 1809 Guldmedaljen 
för tapperhet i falt; Andre Löjtnant vid nyssn. reg:te 
1812; Brigad- Adjutant hos Generalen Frih. Elof Ro- 
senblad s. å. och hos Ofvcrsten Erl. Hederstjerna 
1813; Förste Löjtnant vid förutn. regrtc samt Brigad- 
Adjutant vid sjette Brigaden, som kommenderades 
af Generaten Frih. Gust Boije, allt s. å.; Kapten i 
Arméen samt Stabs-Adjutant hos nyssn. General 1814; 
Kapten i Konungens Generalstab för Arméen samt 
Andre Adjutant vid Arméens tredje Inspektionsstab 
1816; Kapten vid ofvann. reg:te 1817; Riddare af 
SvärdsOrden 1818; Major i Generalstaden 1820; 
Öfverste-Löjtnant i Arméen 1824; Öfverste- Löjtnant 
och Sekund-Chef s. L, för den då upprättade K. M:s 
Flottas Sjöartilleri-kår; Öfverste ooh Sekund-Chef for 
Sjöartilleri-regttet 1832; Kommendör af förutn. Orden 
1844; Erhöll Carl Jobtos-Modtjjen 1854] Afsked Digitized by VjOOQIC SPARRB AF SOFDEBOEe. 77 nr krigstjensten 1856. Hade i ungdomsåren lust att 
hiifa jurist, men miste välja krigsyrket; bevistade 
1808 och 9 Finsk* kriget samt var derunder med 
rid takalax, Jenvenpeä, Nappila, Wiais och Hel- 
siage; Mef a. å. i affären vid Såfvar i Westerbotten 
si svårt hleseerad, att det var frfiga om högra ar» 
meas aftagande; var äfven med i 1813 och 1814 
areas fälttåg, och derunder, bland annat, i fältalagen 
vid Groas- BeereA, Jäterbock och Leipzig i Tyskland, 
vid belägringen och eröfrandet af Gluokstadt i Hol- 
stein samt i triff ningen vid Trögstad i Norrige; har 
ilatligen gjort sig fördelaktigt känd såsom Författare 
och ntgifvit följande arbeten: Thora eller Grims- 
aofana Saga, tryckt i Norrköping I8?9; Den siste 
Fnseglarea, historisk roman i tre delar, Stockholm 
1832: Adolph Findling, historisk roman i tre delar, 
Stockholm 1835; Himmelsblomman, novell (införd i 
XordatjerBen), Stockholm 1846; Standaret, historisk 
roman i två delar, Norrköping 1847; Kungs-Lena- 
färden, aorgspel i fyra akter, Stockholm s. &\; Vid 
ett bad, skådespel i fyra akter, också Stockholm s. 
i.; Sjokadetten i Konung Gustaf 111:8 tid, historisk 
roman i tre delar, Stockholm 1850, samt Dikter af 
Pehr Sparre (deri förutn. Thora eller G rimsholms 
Saga helt oeh hållet omarbetad, blifvit intagen), 
Stockholm 1860. — Gift 1824 '»/„ i Carlskrona 
med sin knsin, Ewa Carolina Pijhlgardt, f. 1796%; 
dotter af Ryttmistaren Georg Ernst Pijhlgardt oeh 
Predriea Osrolina Anckarsvärd, N:o 2109, B. 
Barn: 

Lars Eric Georg, f. 1825; Under-Löjtnant Se 
Tab. 17. 

Aår Ambjörn, t 1828 *%; Student i Upsala; 
Hev vid Motala Mekaniaka Verkstad; Mekanikus; 
leste otrikea Sept 1861. 

Ulriea Carolina Adelhdd, t 1839 ''/„. 

Tab. 17. 

Lars Eric fletrg (son af Pehr Georg, Tab. 16), 
t 1825 *%; Kadett vid Carlberg; Under-Löjtnant 
rid Andra Lifgrenadiér-reg:tet 1849; Afckcd 1854. 
— Gift 1851 V a med Hanna Jacobina Schubert, f. 
1829 "/,; dotter af Rådmannen Johan Schubert i 
Norrköping oeh Carolina Söderholm. 
Döttrar: 

Sigrid Johanna Carolina, f. 1852 %, f 1859 
n /i på Lilljestad vid Söderköping. 

Agda Lovisa, f. 1853 '% på FullersUd, också 
vid nämnde atad. 

Ebba Ulriea Wilhelmina, t 1855 ! % på Ekesund 
sära Norrköping. 

Hanna Erica Cecilia, f. 1858 »/„ på Lilljestad. 

Tab. 18. 

aUrtger Axel (son af Claes Sparre, Grefve Sparre 
sf Söfdeborg, Tab. 1), f. 1712 "/,; E. o. Kanslist 
nå Utrikes expeditionen; Kongl. Kammarherre 1740; 
Direktor vid Sveneka-Qstindiska kompaniet; Ho/mar- 
itslk; f 1751. Han gjorde en resa till Ostindien, 
»varifrån kan 1740 hemkom. — Gift s. å. '"/,, med 
Hora Christina 8ahlgren, t 1766 M / 4 ; dotter af den 
nke Borgmästaren och Kommerse-Rådet Jacob Sabl- 
rjaa i Götheborg och håna hustru, Brita. 
Söner: 

Oats Jacob, f. 1744 l9 / t ; Löjtnant vid Husarerna; 
Wsskjeten 1760 % i Pomerska kriget 

Onstaf Adolph, t 1746; Lefde utan tjenst; t 
»794. 8e Tab. 19. 

Uric Bigismmd, t 1749 »/„ t b. t %. Tab. 19. 

Gustaf Adslph (son af Rutger Axel, Tab. 18), till 
Hökeram, Brunsn&s och Kulla-Gunnarstorp; f. 1746 
e /, i Götheborg; Student i Lund; Lefdc utan tjenst 
och titel; t 1794 '% på Kulla-Gunnarstorp i Skåne, 
det han förskönat genom målningar, byster och träd- 
gårdsanläggningar. Han gjorde i yngre åren utrikes 
resor till Frankrike, Sch we i ti och Italien, allestädes 
med mycken uppmärksamhet på konster, vetenskaper, 
vitterhet och antiqviteter, samt samlade derunder ett 
utsökt tafvelgalleri, det yppersta och ryktbaraste i 
8verige på sin> tid. — Gift 1777 *% med Friher- 
rinnan Elisabeth Sophia Amalia Beata Ramel, f. 1753 
•/«, t 1830 V a på Kulla-Gunnarstorp; dotter af Öf- 
versten Hans Ramel, Baron Ramel, N» 295, till 
Maltesholm, Löberöd, Sireköpinge, Widarp, Wester- 
stad, Ofveds-Kloster, Svansjö och Tullesbo, med Grcf- 
vinnan Amalia Beata Lewenhaupt, N:o 2. 
Dotter: 

Chi-Utxna Amalia Hedvig Adelaide, f. 1778 l0 / Ä , 
i 1811 l4 / la i Stockholm. Gift 1799 *% på Kulla- 
Gunnarstorp med En af Rikets Herrar, Öfverste- 
Marskalkcn, m. m. Grefve Jacob Gustaf De la Gardie, 
N:o 3, till Löberöd, f. 1768, t 1842. 

Tab. 20. 

Jehan (son af Claes Sparre, Grefve Sparre af 
Söfdeborg, Tab. 1), f. 1715 "V,; Fourir vid Garni- 
sons-regrtet i Stralsund 1720; Sergeant derst. 1732; 
Fänrik 1733; Volontär vid Tyska Kejserl. Arméen 
samt Adjutant hos Prins Maximilian af Hessen 1731; 
Öfver-Adjntant vid Svenska Arméen i Finland 1741 ; 
Adjutant hos Franska Marskalken Comte de Saxe 
1744; Regements-Qvartermäitare vid ett värfvadt 
Svenskt infant.-reg.te 1746; Kapten vid Kongl. Lif- 
gardet 1747; Riddare af Svärds-Orden 1749; Erhöll 
s. å. stadfaatelse på öfveradjutauta-beställningen; Öf- 
verste-Löjtnant i Arméen 1751 och vid Westgötha- 
Dals regete 1752; Öfverste för ett värfvadt Husar- 
reg:tc 1759; Afsked derifrån 1761; General-Adjutant 
1772; Kommendör af förutn. Orden med valspråk: 
Idel Svensk, samt General-Major och Kommendant 
på Sveaborg, allt s. å.; General-Löjtnant 1778; Af- 
sked från förutn. Kommendants-befattning 1780; 
Kommendör med stora korset af samma Orden 1781 ; 
Afsked ur krigstjensten 1789; + 1791 % på sin 
egendom Tosterop i Skåne och ligger, jemte sin fru, 
begrafven i Tosterups kyrka. Han bevistade, under 
sin tjenstgöring vid Kejserliga Arméen, fälttåget 1734 
vid Rehnströmmen under Prins Eugéne, samt var 
Generalen Grefve Seckendorff följaktig på dess ex- 
pedition till Moselströmmen och var med nti skär- 
mytseln vid Schmittburg; gick 1741, såsom frivillig, 
ut i Finska kriget; afsändes 1743 med angelägna 
depescher till Petersburg och i April följande året 
för andra gången till samma stad; begaf sig 1744 
ånyo i utländsk tjenst, och bevistade fälttåget i Flan- 
dern och belägringen af Furnes, allt under Prins 
Moritz af Sachsen, äfvensom under Maréchal Coigny 
operationerna vid Rehn och belägringen af Freyburg; 
inlade under 7-åriga kriget mycken krigarära, sär- 
deles i affären vid Friedland 1760 och attacken vid 
Taschenbecg, och Stockholms Borgerskap erbjöd ho- 
nom vid hemkomsten en silfverservis, för att uttrycka 
sin aktning för hans modiga handling vid intagandet 
af Dem min och Anclam; biträdde Konung Gustaf 
III på sjelfva revolutionsdagen den 19 Aqg. 1772; 
utnämndes med allmänt bifall till Befälhafvare för 
de stridskrafter, hvilka 1788 sammandrogos vid Gti- Digitized by VjOOQIC 78 8PAREB AF SOFDBBORG. iheborg till landets forsvar emot Danskarne; ansågs 
slutligen såsom en af sin tids största och skickligaste 
militärer. — Gift 1752 % på Riksteu i Botkyrka 
sorken och Södermanland med Jacobina Henrietta 
Alexandrina de Cheuses, f. 1735 % i Paramari bo i 
Surinam, t 1819 '% på Tosterup i Skfine; dotter 
af Holländska General -Guvernören i Surinam, Of- 
versten Jaques Henry Aleiandrc de Cheuses och Ca- 
tharina Eleonora Te ni in ing, som i sitt 2:a gifte hade 
Riks-Rådet och Presidenten Frih. Joachim von Du- 
ben, N:o 139, till Riksten, i hans l:a gifte. Grcf- 
vinnan Sparre, född de Chauses, var ganska rik, samt 
förärade 1816 till Konungens Krigsaichiv en samling 
krigskartor och ritningar, jemte krigsjournaler. 
Barn: 
Claes Henric, f. 1753 ,0 / 7 i Celle i Hannover; 
Kom i tjcnst 1767; Ryttmästare vid Lifhusarcrna ; 
Öfverste- Löjtnant i Armécn; General-Adjutant af Fly- 
geln och Sekund-Major rid nämnde Husarer 1794; 
Afsked från Husarerna 1795, med tillstånd att, så- 
som General- Adjutant af Flygeln, qvarstå i Arméen; 
Afsked ur Arméen 1811; f barnlös 1820 "/„ i 
Södertelje. — Gift 1794 ,2 / l0 i Weta kyrka i Öster- 

?öthland med Beata Charlotta Wennerstedt, i hennes 
:a gifte, skiljda åt 1798, f. 1778 %, f 1817 »% 
på Thoraåker i Upland; dotter af Kaptenen Gabriel 
Wennerstedt, N:o 1000, till Solberga, med Friher- 
rinnan Ulrica Helena Funck, N:o 189, samt omgift 
1810 med sin kusins son, Majoren Alexander August 
Gripenwald, N:o 875. 

Johan Alexander, f. 1755 ! %, t a. å. n / 5 . 
Gustaf Adolph, f. 1760; Major; + 1802. Se 
Tab. 21. 

Sophia Lovisa Eleonora, f. 1761 a / B ; Hoffroken 
bos Prinsessan Sophia Albertina 1782; Hofmästarinna 
hos Hertiginnan af Södermanland 1805; Stats-Fru 
hos Densamma, blefven Drottning, 1809 till 1818; 
f 1832 25 /,, på Tosterup och begrafven i Tosterups- 
grafven i Tosterups annexkyrka i Skåne. Gift l:o 
1785 a % med General-Amiralen Grefve Carl August 
Ehrensvård, N:o 113, f. 1745, f 1800: 2:0 1803 
a V, i med General-Löjtnanten Isaac Lars SUf ver sparre, 
N:o 99, f. 1753, f 1833. 

Tab. 21. 

Gustaf Adolph (son af Johan, Tab. 20), f. 1760 
19 / 2 i Lund; Kornett vid Lätta Dragonerna 1776; 
Löjtnant derst. 1778; Kapten 1781; Sekund-Major 
1788; Afsked 1789; + 1802 w / å på Tosterup och 
begrafven i Tosterups kyrka. — Gift 1797 % på 
Trolleholm i Skåne med Grefvinnan Ebba Charlotta 
Bonde af Björnö, f. 1776 2 % på Sked v i i Söder- 
manland, t 1851 ■ty,, i Stockholm och ligger be- 
grafven i grefl. Bondeska grafven i Vestra W i tigåkers 
kyrka i sistn. provins; dotter af Riks-Rådet och 
Riks-Marskalken Grefve Carl Bonde af Björnö, N:o 
41, till Björnö, Bordsjö, Catharinseholm, Hästeryd, 
Kunhult, Säfvestaholm och Wibyholm, med Grefvinnan 
Ebba Margaretha Bonde af Säfvestaholm, N:o 64. 
Söner: 

Johan Alexander Artemis, f. 1800; Öfverste- Kam- 
marjuukare. Se Tab. 22. 

Gustaf Adolph Vive, f. 1802; En af Rikets 
Herrar, F. d. Justitie-Statsminister. Se Tab. 24. 

Tab. 22. 

Johan Alexander Artemis (son af Gustaf Adolph, 
Tab. 21), f. 1800 */. på Tosterup; Kornett vid Små- 
lands Dragon-reg:te 1816 och vid Lifhusarerna 1817; Löjtnant vid Lif-reg:tets brigadens Husar-kår 1823; 
Först Kavaljer, sedan Kammarherre hos Prinsessan 
Sophia Albertina s. å.; Ryttmästare vid nyssn. kår 
1826; Major derst. J 83 i; Afsked ur krigstjensten 
8. §.; Konungens Öfverste-Kammarjunkare 1859; 
Riddare af Nordstjerne-Orden 1860. Eger Almenäs 
i Fogelås socken och Westergöthland. — Gift 1828 
2 % på Hornsuud i Södermauland med Hoffroken 
hos H. K. H. Kronprinsessan, Sophie Adelaide Rotalie 
Anker, f. 1806 l0 „ i Norrige; dotter af Herr Niels 
Anker och Annette von Wakenitz. 
Barn: 

Josephina Sophia. Annetta Charlotta, t 1829 */ 7 
på Dyrendabl i Norrige; Hoffroken hos H. K. H. 
Kronprinsessan Lovisa; Hoffroken hos Högstdensamma, 
blefven Drottniug, 1859; Kammarfröken s. å. 

Ebba Elisabeth Augusta, f. 1830 " „ på Alme- 
näs. Gift 1851 "/, i Fogelås kyrka med Rytt- 
mäsUren Grefve Otto Thott, N:o 114, f. 1823. 

Mls Gustaf Mxander, f. 1834; Kammarherre. 
Se Tab. 23. 

Tab. 23. 

Nils Gustaf Alexander (son af Johan Alexander 
Artemis, Tab. 22), f. 1834 *V 5 på Almenäs; Kadett 
vid Carlberg 1847; Under-Löjtnant vid Lifgardet till 
häst 1852; Löjtnant derst. 1855; Riddare af Franska 
Hederslegionen 1856; Ryttmästare vid nämnda Garde 
1859; Kammarherre 1860; Tjcnstgörande Kammar- 
herre hos H. M. Drottningen s. I. ; Riddare af 
Preussiska Röda Örns Ordens 3:e klass 1861; Af- 
sked ur krigstjensten s. å. — Gift 1858 a V s i Stock- 
holm med sin kusin, Grefvinnan Sophia Gustafva 
Sparre af Söfdeborg, f. derst. 1836 *>/,; dotter af 
En af Rikets Herrar, F. d. Justitie-Statsministeru, 
Grefve Gustaf Adolph Vive Sparre af Söfdeborg och 
Grefvinnsn Sophia Bonde af Björnö, N:o 41. 
Dotter: 

Anna Sophia Ebba Ulrica, t 1860 % på Almenäs, 

Tab. 24. 

Gustaf Adslph Vive (son af Gustaf Adolph, Tab. 
21), f. 1802 %, posthumus, på Trolleholm i Skåne; 
Student i Upsala 1816; E. o. Kanslist i Kansli- 
styrelsen 1821; Auskultant i Svea Hofrätt 1823; 
E. o. Kanslist i Justitiaere visions-expeditionen s. å. ; 
E. o. Notarie i förutn. Hofrätt 1827; Vice Notarie 
derst. 1828; Vice Häradshöfding 1830; Extra Fiskal 
i Hofrätten s. å.; Häradshöfdinge n. h. o. v. med 
tur och befordringsrätt, äfven s. å.; Adjungerad Le- 
damot i samma Hofrätt 1831 — 35; Ordinarie Fiskal 
derst. 1832; Assessor 1835; Kammarherre hos. H. 
K. H. Kronprinsen 1838; Justitise-Råd 1840; Rid- 
dare af Nordstjerne-Orden 1841 ; President i Kam- 
mar-kollegium 18i7; Landtmarskalk vid riksdagen 
s. å.; Justitias-Statsminister och till följd deraf Eu 
af Rikets Herrar 1848; Kommendör af Nordstjerne- 
Orden 8. å. ; Kommendör med stora korset af samma 
Orden, äfven 8. S.; Riddare och Kommendör af 
K. M:s Orden 1850; Storkors sf Norska S:t Olafs- 
Orden 1852; Ledamot af Vetenskaps- Akademien 1855; 
Vice K andar vid K. M:s Orden 1856; Endtledigad 
från Justitise-Statsministers-embetet samt President i 
förutn. Hofrätt s. å. ; Fullmäktig i Riksgälds-kontoret 
sedan 1857; Kanslär vid K. M:s Orden 1858; För 
andra gången Landtmarskslk vid riksdagen 1859; 
Kanslär vid Universiteterna i Upsala och Lund s. å. : 
Vetenskaps-Akademiens Ordförande 1860 — 61. Var 
vid 1834 års riksdag Ledamot af Lag-utskottet och Digitized by VjOOQIC 8PARRFELT. 79 bkf den 7 Nov. 1835 Ordförande for Rikets Stån- 
den Re?itorer af Stats-, Banko- och Riksgäldsverken ; 
Iter Ordförande i Statsrevisionen 1839 samt Ord- 
förande i Lag-otskottet rid påföljande års riksdag; 
Ledamot i Lagberedningen den 28 Ang. 1841 och i 
Nja Lagberedningen den 31 Jan. 1845; förordnades 
den 10 Jan. 1857 att bestrida Kanslärs-befattningen 
fid Upsala och Lunds Akademier; Ordförande i de 
Regeringar, som nnder Konnng Oscar Ls frånvaro eller 
sjukdom tillsattes åren 1848— 1856, deribland alterna- 
tivt med främsta Norska Ledamoten i Interims-regerin- 
gtroe 1852 och 1853; öfver Grcfve Sparre slutligen 
beslöt Ridderskapet och Adeln vid 1859 års riksdag 
att slå en medalj, som på åtsidan visar bröstbild och 
mom, och pl frånsidan: Andra gången Landtmar- 
tktlk 1859 — 1860, derooder en eklöfskrans och inom 
densamma: Högsint, Insigtsfull, Rättrådig, samt vid 
sedra kanten: Riddersk. och Adelns erkänsla. — Gift 
1830 8 /, på Wibyholm i Söderman land med sin ku- 
lis på mödernet, Grefvinnan Sophia Bonde af Björnö, 
f. 1805 ,6 /, i Nyköping; dotter af Öfverste-Kammar- 
jssksren Grefve Fredric Ulf Bonde af Björnö, N:o 41, till Wibyholm och Kjesäter, med Grefvinnan Ul- 
rica Johanna Lewenhaupt, N:o 2. 

Barn: 

Fredric, f. 1831 % i Stockholm, t derst. 1834%. 

Ebba Ulrica, f. 1833 ,8 / 8 på Wibyholm. Gift 
1859% i Stockholm med Kammarherren Frih. Axel 
Hjalmar Leijonhufvud, N:o 26, f. 1824. 

Amalia, f. 1835 '% i Stockholm, t derst. 
1836 M / 4 . 

Sophia Gustafva, l 1836 *% i Stockholm. Gift 
derst. 1858 s % med sin kusin, Kammarherren Grefve 
Nils Gustaf Alexander 8parre af Söfdeborg, f. 1834. 

Henrica Amalia, f. 1837 */„ i Stockholm, f 
ogift 1859 *% på Sköndal i Brännkyrka socken och 
Södermanland, ej långt ifrån Stockholm, ssmt be- 
grafveu å Nya kyrkogården utom Norrtull, der äfven 
hennes förut aflidna syskon ligga. 

Sigrid Elisabeth, f. 1840 »/„ i Stockholm. 

Johan Gustaf, f. 1843 % i Stockholm, t derst. 
1844 *%. 

Anna Fredrica, f. 1845 a %. Adel. ätten Sparrfelt, N:o 435, t- Tab. 1. 

Ntlsaan, Habil. Sparrfelt (son af Nicolaus 
OUi, se adel. ätten Palmkron, Tab. 1), till Schönfelt 
oea Sophienhoff, båda i Pomern; f. 1611 16 /, 2 i 
Vsåtra prestgård i Upland; Skolpilt i Westerås 
ocs Student i Upsala; Kammarskrifvare i Räkninge- 
kammaren 1630; Krigs- och Fal t- Kassör vid Svenska 
Arméen under Hertig Bernhard af Weimar 1633; 
Bokhållare i Rikakanslären Axel Oxenstjernas tjenst 
1*36; Räntmästare vid Hinter-Pomerska Staten i 
Stettin 1643; Adlad 1648 " , n , jemte sin stjafdotter 
fiitrod. 1649 under N:o 435); Räntmästare i hela 
Pomern 1648; Kongl. Svensk Kommissarie i Preussen 
1655; Ofver-Konamissarie vid Svenska krigshären i 
Ponern och Brandenburg 1658; Direktor öfver Po- 
■ertka Kammaren 1661; Inspektör öfver Krigs- 
väsendet i Pomern 1671; Krigs- Råd i K riga- k olle - 
rimn 1672; + 1674 '% i Stockholm och begrofs i 
H Nicolii kyrka, men hans vapen uppsattes i Clara 
kyrka. Han gjorde aig för skicklighet och redlighet 
kind af Riks-Kanalären Oxenstjerna, som tog honom 
i «b tjenst; följde först med denne till Paris och 
**sn med dennes son, Riks-Rådet Johan Oxenstjerna 
tiD Fredskongressen med Polackarne i Stnhmsdorff. 
— Gift 1641 ,6 / 5 med Christina Siltman, i hennes 
?a gifte, och som öfverlefde honom ; dotter af Borg- 
Bäftsren i Nylöae, sedan Borgmästaren i Götheborg, 
ABert Siltman och Brita Andersdotter (Höök af 
Psrtek), samt enka 1638 efter Artilleri-Majoren 
Asders Jonsson Rieff. 
Barn: 

Brigitta, f. 1643 a7 /„ f 1691. Gift 1661 med 
kseriÉ-Krigikom missar ien Philip Joachim Joel, No- 
W. Örnestédt, N:o 760, till Dahlem och Sophienhoff, 
i ku* 2* gifte, f. 1625, t 1682. 

m$, ull Schönfelt och Sophienhoff; f. 1644; 
Kapten vid Kongl. Lifgardct; Ogift dödsskjuten 1677 
i stenaaiogen för Wolgast. 

Mders,t 1645; General-Major och Landshöfding ; 
1 1730. Se Tab. 2. Tab. 2. 

Anders (son af Johan Nilsson, Nobil. Sparrfelt, 
Tab. 1), till Schönfelt och Sophienhoff i Pomern 
samt Törrestad, Stensätra och Strömsdal i Sverige; 
f. 1645; Kansli-Junkare 1688; Ryttmästare 1674; 
Kapten vid Öfverstcn Grefve Thure Oxenstjernas in- 
fant. s. å. och vid Bergs-reg:tet 1675; Major vid 
Wcsterbottens reg:te 1676; Öfverste-I^jtnant derst. 
s. å., vid sin svåger Axel Rehnskölds kavall. 1677 
och vid Elfsborgs reg:te 1686; Öfverste-Löjtnant vid 
Grefve Axel Lewenhanpts reg:te i Holland 1688; 
Kommendant i Breda 1689; Öfverste i Holländsk 
tjenst 1691; Öfverste för sistn. Svenska reg: te 1698; 
General-Major 1709; Landshöfding på Gottland s. å. 
och i Elfsborgs län 1710; Afsked 17(6 för sjuk- 
lighet; t 1730 '% på Stensätra i Thuringe socken 
och Södermanland och slöt ätten. Han blcf 1676 
med Westerbottens infanteri kommenderad på flottan 
och skeppet JStora Kronan, h vilket skepp uti sjö- 
bataljen vid Oland den 1 Juni 1676 sprang i luften, 
då han genom en besynuerlig försynens skickelse 
bergades på det sätt, att hau slungades öfver tvänne 
skepp och fastnade i seglen på det tredje eller skeppet 
Draken. — Gift 1671 */,, med Anna Blixencron, f. 
1611 V, n i Stockholm, f i barnsäng 1672 "/ ; 
dotter af Assessoren Mårten Pehrsson Blix, Nobil. 
Blixencron, N:o 364, till Eskilssäter, med Margaretha 
von Wahle: — 2:o 1676 med sin stjufsvågers kusins 
dotter, Margaretha Rehnsköld, f 1655 % i Stral- 
sund, t 1734 ,0 / e ; dotter af Regerings-Rådet Gerdt 
Antoniison, Nobil Rehnsköld, N:o 270, till Gribenow, 
Hohenwardt, Willershusen och Stensätra, med hans 
2:a fru, Brita Torskeskål. 
Son: 

1. Johan, f. 1672%; Kapten i Holländsk tjenst; 
f ogift 1693 %. 

Tab- 3- 

Anders JanssaR Rieff) Major vid Svenska Artil- Digitized by VjOOQIC so 8PARRSKOLD. leriet; f 1638 i Colberg. — Gift med Christina 
S Ut man, som sedan fick Krigs- Rådet Johan Nilsson, 
Nobil. Sparrfelt. Se vidare Ta b. I. 
Dotter: 
Maria Christina Rieff, Nobil. Sparrfelt; Adlad 1648 ia / tn , pK samma gång, söm sin stjnffader; 1 1667. 
Gift med Ilofrätts-Rådet Anders Axelsson Kewe»- 
bringh, Nobil. Kewenbrinck, Nto 503, till Pletalin och 
Primen, i bana f:a gifte, f. 1621, t 1679. Adel. ätten Sparrin, N:o 1138, f. Man Anderssan Sparrin j Bokhållare, först i Grefve 
Rob. Donglaa Sterbhns, sedan rid Amiralitetet. — 
Gift på 1650-talet med Dorothea Hansdotter Fritzel, 
af Skottsk ätt. 

Son: 
Jihto Sparrin, Habil. Sparrin, £ 1656 i Stock- 
holm; Mönsterskrivare vid Lifgardet till fot 1676; 
Tillika Under Officer derst s. *.; Pältväbel 1677; 
Adjutant 1678; Kapten vid Kronobergs reg: te 1684; 
Adlad 1688 3, / 8 (introd. 1689 nnder N:o 1138); 
Major vid nyssn. reg:te; Skjuten 1704 i staden Po- 
sen uti duell. Han bevistade med utmärkt tapperhet 
bataljerna vid Halmstad och Lund, i hvilken sedoare 
han tog en Dansk Kapten till fånga och be mäktiga de 
sig en fana, sedan han nedstött den Danska Fän- 
riken; likaledes i slaget vid Landskrona den 14 Juli 
1677; efterjagade vid Rönneberga högar, i Konung 
Carl XI: 8 egen åsyn, trenne Danska Officerare, dem 
han så bårdt ansatte, att två af dem siucko sig 
undan och den tredje af honom fördes fången till Ko- 
nungen; sändes derefter slutligen nattetid ensam till 
Greive Hastfehr med bref, då han passerade ett helt 
kompani Snapphanar. — Gift på 1680-talet med 
Elisabeth Carlgren; dotter af Krono-Bcfallningsmannen I Wermland Jon Larsson Ekman på Ökna och hans 
3% hustru, Anna Joatadotter på Taxstad. 
Barn: 

Dorothea Elisabeth, f. 1684, f 1728. Gift med 
Ryttmästaren Wilhelm Neiherwood, Nto 446, till 
Samseryd, i hans 2:a gifte, t 1731. 

Anna, f. 1685. Gift med Löjtnanten Anders 
Bakfot 

Jonas, f. 

Maria, f. 

Johan, f. 1686; 
1687. 
1689; 1705. Fänrik vid Lifgardet; t 
Gift med en Rusthållare. 
Under-Officer vid Lifgardet; + 
1709 w / ö i slaget vid Pultava. 

Eric Henric, f. 1691; Löjtnant i Preussisk tjenst ; 
t ogift 1729 i Preussen och slöt ätten på svärdssidan. 

Gertrud Sophia, f. 1693, i T753. Gift l:o med 
Handelsmannen och Manufakturisten Bengt Lydner: 
2:o med en Fabrikör Scrivener. 

Ulrica, f. 1694. Gift med Kommissarien Niclas 
Pårtatus. 

Carl, f. 1696; Archlimästare vid Amiralitetet; 
Dödsskjuten 1715 M / 7 i sjöträffningen emot de Danske 
vid Riigen, af samma kanonkula, som dödade Ami- 
ralen Eric Lillje. Elisabeth Juliana, f. 
holm ogift. 1699, t 1729 "/,, i Stock- Adel ätten Sparrsköld, N:o 1195, f. Tab. 1. 

lans GndmundsseB, f. i Tångesta by i Trönö 
socken och Hclsingland ; Krono-Befallningsman i Rasbo 
härad i Upland. — Gift med en, vid namn Kjerstm. 

Son: 
M:r Erlcus Jahaanls Ruagius; Prost och Kyrko- 
herde i Sparsätra och Bred i Upland; t 1666. — 
Gift på 1 6 V0- talet med Ingeborg Nilsdotter Sparman ; 
dotter af Kyrkoherden i uyssn. församlingar Nicolaus 
Olai och Susanna Andersdotter samt syster till Lif- 
medikus Andreas Sparman, Nobil. Palmkron, N:o 
371, och Krigs-Rådet Johan Nilsson, Nobil. Sparr- 
felt, N:o 435, till Schönfelt och Sophienhoff. 

Son: 
NlctJtaa Sparman, t. 1622 *%• Juris Doktor; 
Professor i Upsala; Häradshöfding; Assessor i Götha 
Hofrätt 1663; Lagman i Calmare lan samt på Öland 
och Gottland; + 1684 V 4 i Jönköping. — Gift 1653 
"V, med Anna Lohrman, i hennes ?:a gifte, + 1707 
l8 / 8 i nyssn. stad ; dotter af Juslitise Borgmästaren i 
Upsala Thomas Lohrman och Helena Gustafsdotter 
samt syster till Archiatern D:r Gustaf Lohrman, No- 
bil. Lohreman, N.o 1172, och enka 1660 efter Hi- atoriarum Professoren vid Upsala Akademi Zacharias 
Humaerns. 
' Son: 

Eric Spåman, Nsail. SparrskiM, f. 1655; Kanslist 
i Krigskammar-kontoret; Sekreterare hos Riks- Rådet 
och Riks-Kanslären Grefve Magn. Gabr. De la Gardic 
1678; Häradshöfding inom Bohus läu; Adlad 1689 
*% (introd. 1693 under N:o 1195); t 1698. — Gift 
l:o med Margaretha Harlvig; dotter af Krigskom- 
missarien Johan Hartvig: — 2:o meå Margaretha 
Gyllenberg, i hennes 2:a gifte; dotter af Of ver-Inspek- 
toren Eric Bergh, Nobil. Gyllenberg, N:o 1030, till 
G tillbringa, med Christina Daberg, samt enka efter 
örVerste-Löjtnanten Björn DrefTensköld, N:o 369, till 
Ottingsberg. 
Söner: 

1. Daniel, t 1686; Lagman; * 1739. Se Tab. 2. 

2. Nils, f. 1696; Öfverste-Löjtnant; t 1765. 
Se Tab. 3. 

Tab. 2. 

Daniel (son af Eric Sparman, Nobil. Sparrsköld. 
Tab. 1), till Sparraäter i Westergötkland och Mem 
i Tåby socken och Östergöthland; t 1686; Notarie Digitized by VjOOQIC 8PARE8KOLD. 81 rid Lagmanariiten i Bohus lin 1704; Afsked der- 
ifrån 1706; Auakultant i Götha Hofrätt 1707; Hä- 
radahöfdiog i Loeinga, Östkinds,.. Björkekinds och 
Bankekinds häraders domsaga i Östergöthland 1709 

och i Bråbo, Finspång, Lösing och Östkind 1718; 

Återtog sin förra domsaga 1719; Assessors n. h. o. v. 

t. i.; Lagman i nämnda provins 1721; i 1739 %. 

— Gift l:o med Anna Elisabeth Rudebeck, f. på 
1690-talet; dotter af Häradshöfd ingen Panl Rude- 
beek, N:o 872, till Jonsberg, Husaby, Ekeryd och 
Björkholm, med håna 2:a fru, Friherrinnan Christina 
UJfeparre af Broxvik, N:o 37: — 2:o pfi l7V0-talet 
ated sin svärmors kusins enka, Grefvinnan Hedvig 
Orisäna Spens, i hennes 2ä gifte, f. 1690, f 1758 
"', på Sufsäter i Östergöthland; dotter af Kongl. 
Rådet och Presidenten Frih. Jacob Spens, G ref ve 
Sates, N:o 54, till Grensholm, Orreholm, Höja och 
Skedvi, med Friherrinnan Beata Bonde, N:o 20, af 
Ltjhela ättegren, samt enka efter Öfverste-Löjtnanten 
Frih. Eric UHsparre af Broxvik, 'Sto 37. 

Dotter: 
2. Jacobima, f. 1725, f 1751. Gift på 1740- 
ttlet med Amiralen och Landshöfdingen Grefve Diedric 
Bmrie Taube (N:o 112), i hans i:a gifte, f. 1711, 
+ 1781. 

TAB. 3. 

Mils (son af Eric Sparman, Nobil. Sparrsköld, 
Tsh. 1). f. 1696 */,; Ryttmästare vid Westgötha 
karaD.; Slutligen Öfverste-Löjluent och Riddare af 
Stirds-Orden; i 1765 '•/,. — Gift 1733 ! % med 
(friherrinnan) Catharina Charlotta von Burguer (von 
tesrsteai). t. 1715 V lf ,, * 1779 ,fl / 8 ; dotter af öf- 
ventee Arnold Niclas Burguer, Nobil. (och Baron) 
ras Bnrguer (ron Ritterstein), N:o 1478, med Metta 
Elisabeth Eeenatjerna, N:o 818. 

Barn: 

Margaretha Elisabeth, f. 1735, i 1797 18 / T i 
Jönköping. Gift 1756 19 ' 8 med Kaptenen Aron 
Fremkold Utter, N:o 213, i hans ?:a gifte, f. 1718, 
t 1760. 

Eric Daniel, f. 1737; Ofver- Jägmästare; t 1791. 
Se Tab. 4. 

Carl Magnus, f. 1741; Öfverste-Löjtnant; f 1803. 
Se Tab. 5. 

Ulriea Lovisa, f. 1744, + 1808 *%. Gift 1771 
%, med Med. Assessoran Doktor Anders Magnus 
Wiålm. 

Adolph Frtdric, f. 1746 »/,; Aoskultant i Götha 
Hefrätt 1765; Kongl. Hofjunkare 1766; Assessor i 
siande HofräU 1780; Hofrälts-Råd derst. 1793; 
Ttot President 1816; Riddare af Nordstjerne-Orden 
i. i; Afsked 1821; t barnlös 1827% i Jönköping. 

— Gift l:o 1789 'V|j med sin svägerskas kusin, 
Margaretha Soop, f. 1754 a4 ,„ f 1801 "/, i Jon- 
köpa*; dotter af Krigs-Rådet Carl Soop, N:o 10, 
ifi Rastorp, Järstorp och Björnaberg, med Friher- 
naaan Beata Maria von Knorring, N:o 177: — 2:o 
1881 **/,, i Linköping med Elisabeth Regina Ber- 
pnstréle, t \1T* V 7 , t 1827 %; dotter af Bruks- 
patranea Carl Otto Bergenstråle, N:o 1696, och Be- 
sts Ulriea von Ehrenheim, N:o 1749, B. 

Marta Christina, f. 1747 V«; Lefde ännu 1830. 
Gift 1768 *% med Snperkargören Gustaf Gabriel 
Issé i Småland, N:o 157, till Refsjöholm och Ca- 
Maeberg, i håna 2:tt gifte, f. 1726, f 1779. 

Eea Susanna, t. 1748, t 1811 \ i Westergöth- 
M Gift 1771 *% med Hofjunkarea Bengt Adolph Mannercrantz, N:o 1447, till Handbynäs, f. 1745, + 
1788. 

Hedvig Sophia, f. 1751 *%, * 1841 i Jönköping 
ogift. 

Johan Gustaf, f. 1756; Ryttmästare; * 1805. 
Se Tab 6. 

Catharina Charlotta, f. 1760, f 1852 18 / 7 . Gift 
1782 *V 6 med Häradshöfdingen Pehr Adolph Blid- 
berg, f på 1820-talet. 

Tab. 4. 

Eric Daniel (son af Nils, Tab. 3), f. 1737 *%; 
Ryt t masta re vid Bohus läns Dragoner; Öfver-Jäg- 
mästare; Riddare af Svärds-Orden; t 1791 %. — 
Gift på 1760-talet med Ulriea Margaretha Skeckta, 
skiljda åt 1767, f. 1746; dotter af Kaptenen Börje 
Philip Skeckta, N:o 703, till Wilunda, med Marga- 
retha Silfversparre, N:o 99. 
Barn: 

Nils Birger, f. 1763 2 %; E. o. Kanslist 1786; 
Ordningsman vid Dramatiska TheaternJ Stockholm; 
Hofjunkare 1793; Brukspatron inom Östergöthland; 
t ogift 1830 20 / n i Linköping och slöt ätten på 
svärdssidan. 

Eva Charlotta, f. 1765 V,, + ogift. 

Margaretha Christina, f. 1767 V,. 

Tab. 5. 

Carl Hägnas (son af Nils, Tab. 3), f. 1741 '%; 
Kapten vid Arméens Flotta; Slutligen Öfverste-Löjt- 
nant och Riddare af Svärds-Orden; + 1803 n / v — 
Gift 1773 *% med Stifts-Fröken Anna Elisabeth 
Ehrenpreus, f. 1748 la / 8 , + 1805 "/, i Sköfde; 
dotter af Öfver-Direktören Fredric Ehrenpreus, N:o 
1313, till Lundholm, Kyrktorp, Stensholm och Hus- 
qvarna, med Friherrinnan Catharina Elisabeth von 
Knorring, N:o 177. 
Barn: 

Elisabeth Charlotta, f. 1776 V„ f 1861 8 ' 10 i 
Sköfde ogift. 

Fredrica Christina, f. 1777 '%, f 1828 %. 
Gift 1804 7 / 10 med Professoren vid Lands Univer- 
sitet Nils Henric Sjöborg, f. 1767 % i Högestads 
prestgård i Skåne, f på 1830-talet i Stockholm. 

Gustaf Adolph, f. 1779 4 /„; Fänrik vid Bohus 
läns reg:te 1796; Löjtnant i Arméen 1800 och vid 
reg:tet 1801; Kapten derst. 1811; Riddare af Svärds- 
Orden; f ogift 1819 ! % i Kongelf. 

Lovisa Maria, f. 1781 »/„ f enka 1858 % i 
Sköfde. Gift 1804 20 / n med Löjtnanten i Preussisk 
tjenst (sedermera Possessionat inom Wessergöthland) 
Fredric von Hauckwitz. 

Nils Fredric, f. 1782 M /,; Fänrik vid Jönköpings 
reg:te 1795; Löjtnant derst.; + ogift 1809 *% af 
sina i slaget vid Ratan erhållna blessyrer. 

Carl August, f. 1786 ,3 / 4 ; Fänrik vid Elfsborgs 
reg:te 1803; Slutligen 1813 Kapten derst.; t ogift 
1818 «/,. 

Tab. 6. 

Johan Gustaf (son af Nils, Tab. 3), f. 1756; 
Kongl. Lifdrabant; Ryttmästare; + 1805 *% på 
Linnevad. — Gift 1789 12 / 6 med Magdalena Mar- 
garetha Dahl, i hennes 2:a gifte; dotter af Borg- 
mästaren i Gefle Carl Dahl och Margaretha Elisabeth 
Strömbeck samt enka efter Salpetersjuderi-Direktören 
Gottfried Hoffberg. 

11 Digitized by VjOOQIC 82 8PZN8. Barn: 
Charlotta Eliiabeth, f. 1792 M / T ; Stifts-Fröken; 
t 1846 % i Skenninge ogift. Carl Predric Gustaf; Sergeant vid Lifgnrdet; f 
1794 M / n på Räfsjö. Adel. ätten Specht', N:o 975, f. Peter Specht, ifrån Bubenheim i Hessen Cassel 
och af en gammal Hessisk adel. ätt; Rrsident i 
England; Brandenburgiskt Hof-Rfid. — Gift på H»20- 
talet med Catharina Sophia von Biilow, ifrån Meck- 
lenburg; dotter af en Ofverste. 
Son: 

Peter 8perkt, f. 1623; Med. Doktor; Konung 
Carl StuarU Medikus; Praktiserande Läkare i Am- 
sterdam i nio år; Stadsmedikus i Götheborg; Lif- 
medikus, först bos Riks-Drottset Grefve Magn. Gabr. 
De la Gardie, sedan 1070 hos Konung Carl XI; f 
1676 och begrafven i Solna kyrka vid Stockholm. 
Han fick den 9 April 1672 af Kcjsar Leopold stad- 
fästelse på sitt Tyska A del skåp och hans barn blefvo 
1682 natnraliserade i Svenskt adel. stånd. — Gift 
på 1650-talet med Barbara Sophia Rooswijk, + 1683 
V,; dotter af Dijk-Graffen i Holland Niclos Roos- 
wijk och Gertrud Busheg, som var af den genom 
höga tjenster och ambassader mycket namnkunniga 
Bushegiska slägten samt syster till den lärda Busheg. 
Barn: 

Johan Specht, Natural. Specht t f. 1654 2n / n ; 
Öfverstc-Löjtnant vid General-Majoren Stuarts Stet- 
tinska Garnizon; Natural. Svensk Adel. jemte sina 
syskon, 1682 2 % (introd. a, å. under N:o «75); + 
barnlös 1722 % och slöt såväl sin egen ättegren, 
som hela ätten på svärdssidan samt begrafven i Ro- 
senstjernska grafven i Wårdinge kyrka i Söderman- 
land, der hans vapen uppsattes. — Gift l:o 1705 
med Grefvinnan Margaretha Christina Polus, f. 1677 
15 6 . t 1710 i Carlskrona; dotter af Kongl. Rådet 
Thomas Polus, Baron och Grefve Polus, N:o 44, till Örneholui, Adlersburg, Nesthoff, Tullinge och Mul- 
lersberg, med Margaretha Elisabeth Möller: — 2:o 
1714 l7 8 på Sandbro i Björklinge socken och Up- 
land med Märta Juliana Rosen&tjerna ; dotter af 
Olof Rosenstjerna, N:o 172, till Wisbohammar, Stjerns- 
näs och Sandbro, med hans 2:a fru, Margaretha Ro- 
senstråle, N:o 37. 

Catharina Sophia Specht, Natural. Sptcht, f. 
1657. f ogift. 

Gertrud Helena Specht, Natural. Specht, f. 1659 
*V 1ft , + 1735 V 4 . Gift på 1680-talet med Assessoren 
Daniel Pfeiff, Nobil. Pfeiff, N:o 945, f. 1653, f 
1701. 

Carl Gustaf Specht, Natural. Specht, f. 1661; 
Fänrik vid Bjclkeska regrtet; Natural. Svensk Adel. 
jemte sina syskon, 1682 2 % (introd. s. å. nnder N:o 
975); Löjtnant vid Muller von der Liihnens infaut. ; 
Kapten vid Stettinska Garnizons-reg:tet; f ogift 

Ludvig Specht, Natural. Specht, f. 1663; Natural. 
Svensk Adel, jemte sina syskon 1682 2 % (introd. 
s. å. under N:o 975); Löjtnant vid Lifgardet; Re- 
gements-Qvarterniöstare derst. 1700; Slutligen Kap- 
ten; + ogift 1701 i Febr. af blessyrer, erhållna i 
slaget vid Narwa den 20 Nov. 1700, och slöt sjelf 
sin ättegren. 

Maria Beata Specht, Natural. Specht, f. 1664. 
Gift med Fortifikations-Kaptenen Peter Stockman, 
Nobil. Löweneck, N:o 1660, i hans l:a gifte, f. 1679, 
+ 1735. 

Charlotta Specht, Ifatural. Specht, t 1668, f 1736. 
Gift på 1690-talet med Hofrätta-Rådet Joachim SchulU, 
Nobil. Riddercrantz, N:o 13C8, + 1724. Friherrl. ätten Spens, N:o 9, f- Tab. 1. Wllheliniis Spens* Lefde på 1500-talet och var 
af förnäm slägt i Skottland. 

Son: 
Jacsb Wllhelmsson Spens. Baron Spens, till War- 
meston i Skottland samt Orreholmen i Sverige, hvilket 
sednare han fick till friherrskap; f. i Skottland; In- 
kom till Sverige i Konung Carl IX:s tid såsom Of- 
verste för ett reg: te Engelsmän och Skottar; Gick i 
fcveusk tjenst; Svensk Legat eller Ambassadör till 
England 1612; Friherre 1622 *V 4 med Orreholmen 
till friherrskap (sönerna 1635 introd. under N:o 9); 
Hof-Råd samt General öfver Engelska och Skottska 
krigsfolket i Svensk sold; t 1632 i Stockholm, rörd 
af sia*, då han fick tidningen om Konung Gustaf II 
Adolphs död, samt ligger begrafven i Riddarholms- 
kyrkan, der hans enka år 1634 köpte graf. — Gift med Margaretha Forath, ifrån Skottland, som sedan 
fick Öfversten Frih. Hugo Hamilton, till Glenaby. 

Söner: 

Axel; Major; + 1656. Se Tab. 2. 

Jacob, Friherre till Orrehohnen och Herre till 
Ala; f. 1627 % i Stockholm; Öfverst« för Uplands 
infant. ; f ogift 1663 V, och begrafven i Spensiska 
grafven i Riddarholmskyrkan, der hans friherrl. va- 
pen uppsattes. 

Tab. 2. 

Aiel (son af Jacob Wilhelmason Spens, Baron 
Spens, Tab. 1), Friherre till Orreholmen; Major vid 
Uplands infant.; t 1656 i Polska kriget. — Gift 
med Sophia Rytter; dotter af La ndshöfd ingen Johan 
Henricsson Rytter (Reuter af Skälboö, N:o 158). till 
Lefvene och Boetorp, med Catharina Hand, N:o 59 Digitized by VjOOQIC 8PBN8. 83 Barn: 

Catharina. Gift 1671 med Assessoren Gideon 
Ralamb (N:o 50), till Brogård och Slefringe, i hans 
la gifte- 

Jacob, Gra/ve Spens, f. 1656, f 1721. Se 
grcfl. ätten Speui, Tab. 1. Sophia, f 1715. Gift 1681 ">/, med Ryttmi- 
staren Johan Kruse af Elghammar, N:o 43, till 
Elghammar och Wik, t 1714. 

Virginia. Gift 1681 l / 1 med Öfversten Frih. 
Henning Adolph Kruse af Verchou, N:o 76, till 
Bredsjö och Mosshult, t 1712. Grefl. ätten Spens, N:o 54. Tab. 1. 

Jfttefc Spens, Grefve Spens (son af Axel Spens, 
•c fri be nr 1. ätten Spens, Tab. 2), till Grensholm, 
Orreholm. Höja, Skedvi och Engelbolm; f. 1656; 
Geseral- Major; Chef för Lif-reg:tet 1700; General- 
löjtnant 170 1 ; Afsked nr krigstjensten 1704; Kongbt 
Råd samt President i Bergs-kollegium 1710; G ref ve 
1712 »/, (introd. 1719 under N:o 54); + 1721 •/,. 
Han och hans fru stiftade 1712 och 17 Ii Höja och 
Engelholm till fideikonimisser för sin andra son, Carl 
Gastaf, med förbigående af den äldsta, som då var 
bagen i Ryssland och icke troddes återkomma, och 
»kalle de bada tideikointnissema ej få innehafvas af 
ea Grefve Spens ensamt, om tvänne funnos i lifvet. — 
Gift 1680 "/,, i Stockholm med Friherrinuan Beata 
Bsmde, t 1732; dotter af Riks-Rådet och RiksSkatt- 
■astaren Frih. Gustaf Bonde. N.o 20, till Lajhela, 
Espeloada, Hesselby, Toflaholm, G räfsten och Wios- 
torp, med hans 2:a fru, Anna Christina Pehrsdotter 
Kstt och Dag, N» 13. 
Barn: 

Axel, f. 1681; Ofverste- Löjtnant vid Uplandska- 
nfi.; Öfverste-Lojtuant vid Lif-reg:tet 1722; General- 
Major 1730; Öfverste för Westgötha kavall. 1731 
ock vid fora t n. reg: te 1737; General-Löjtnant samt 
kemmenderande Chef i Skåne 1743; f ogift 1745 
%. Han blef, efter slaget vid Pultava, fa ögen vid 
Datpcrströmmen dea 1 Juli 1709 och förd till Moskwa, 
derifrån han ej hemkom, förrän 1722 eller efter 
fredsslutet; hade 1742 befälet öfver Observations- 
Annéen norr om Stockholm. 

Carl Gustaf, f. 1682; Öfver- HoQägmästare ; t 
1751. Se Tab. 2. 

Anna Sophia, f. 1686 »/„ f 1761 w , i Stock- 
holm. Gift l:o med Ryt t mästaren Frih. Johan Peter 
Posstaf8äby, N:o 57, t 1703: 2:o 1742 8 / l2 med Riks- 
Rådet Anton Johan Wrangel, Na tur al., Baron och 
Grefve Wrangel af Sausis, N:o 93, till Walinge, i 
aaas 2:a gifte, f. 1670, t 1763 och som i sitt l:a 
gifte haft hennes kusin. 

Ulric, l 1686, f nng. 

Uedmg Christina, f. 1690, f 1758.?% på Staf- 
täter i Östergöthland. Gift l-.o med Öfverste-Löjt- 
sairten Frih. Eric Ulfsparre af Broxvik, N:o 37: 
£o på 1720-talet med Lagmannen Daniel Spnrr- 
*åU, X:o 119;», till Sparrsäter och Mem, f. 1686, 
t 1739 och som i sitt l:a gifte haft hennes l:a 
aaas kusins dotter. 

BeaU, f. 1692, t ung. 

Tab. 2. 

Cffl Gustaf (son af Jacob Spens, Grefve Spens, 
Tab. 1), till Höja och Kogelholms fideikommisser 
siaU Ökaa och Skiringe; f. 1682 24 / e ; Hofmarskalk ; 
Öfter- Bof jägmästare; Riddare af Svärds-Orden; t 1751 l6 /,. — Gift 1:o 1710 med Grefvinnan Beata 
Oxenstierna af Croneborg, f. 1687 % i Stockholm, 
+ derst. 1735 l4 / n ; dotter af Assessoren och Guver- 
nören Grefve Gabriel Ozenstjema af Croneborg, N:o 
10, den Lange kallad, till Croneborg, Smedby, Mar- 
garethwlund, Nordvik, Hof och Suudholm, med Fri- 
herrinnan Elsa Barbro Sparre, N:o 11: — 2:o 1736 
28 / n med Beata Jaquetta Ribbing, till Myrö i Ring- 
karleby socken och Nerike, i hemies 2:a gifte, f. 
1692, + 1760 *>/„ också i Stockholm, och som 1740 
skänkte J mantal Ramstena i Ringkarleby till bo- 
ställe åt Komministern derst.; dotter af Lagmannen 
och Vice Landshöfdimfeu Sven Ribbing, N:o 15, till 
Grensholm och Ribbingsholm, med hans 2:a fru, 
Sigrid Brita Fleming, N:o 4, samt enka 1731 efter 
Amiraleu och Presidenten Frih. Carl Hans Wacht- 
meister af Björkö, N:o 31, till Roten berg och Windö. 
Barn: 

1. Jacob, f. 1710; Kammarherre; i 1755. Se 
Tab. 3. 

1. Gabriel, till. Engelholms fideikommiss i S:t 
Annas kapell och Östergöthland; f. 1712; General- 
Major; Chef för Nerike och Wermlands reg:te; Kom- 
mendör af Svärds-Orden; Fältmarskalk; f ogift 1781 
l8 / 9 på Eogelholm. 

1. Ulrica, f. 1716, f ung. 

1. Fredric Gustaf, f. 1721; Landshöfding; f 
1795. Se Tab. 8. 

1. Carl Gustaf, f. 1726; Adjutant; t 1744. 

Tab. 3. 

Jacob (son af Carl Gustaf, Tab. 2), till Höja 
fideikommiss i Gryta socken och Upland; f. 1710 
ö /, 2 ; Kongl. Kammarherre; Vice Lagman; f 1755 
,9 / 3 . — Gift 1738 % med Grefvinnan Charlotta Ul- 
rica Augusta Lilljemtedt, f. 1712 V 4 , f 1793% på 
Höja; dotter af Riks-Rådet och Presidenten Johan 
Paulin, Nobil., Baron och Grefve Lilljenstedt, N:o 
72, till Diwitz, Franendorff, Zatel, Lagmanshagen, 
Lentzö. Kummelnäs, Annoila och Johannisberg, med 
hans 2:a fru, Margaretha Törnflycht, N:o 1356. 
Barn: 

Carl Gustaf f. 1743; Lagman; f 1816. Se 
Tab. 4. 

Johan Axel; Löjtnant i Fransk och Svensk tjenst; 
t ogift 1769 w V 

Ecala Margaretha, + 1758 V 5 . 

Charlotta Jaquetta, t 1761 ll / 3 . 

Tab. 4. 

Carl Gustaf (son af Jacob, Tak 3), till Höja 
fideikommiss samt Greusholni; f. 1743 V,; E. o. 
Kanslist i Kansli-kollegium; Vice Ceremonimästare 
vid Kongl. Hofvct 1762; Kopist i Kansl i-kol legii Digitized by VjOOQIC 84 8PIN8. Expedition 1763; Kantlist derst. 8. å.; Ceremoni- 
mästare 1767; Lagman i Tio härader 1776; Riddare 
af Nordstjerne-Orden 1782; Lagman i Westmanland 
och Dalarne 1783; Vice Landshöfding i Westerås 
län 1784; f 1816 »•',. — Gift J 789 2, / 7 på Bro- 
kind i Wårdsnäs socken och Ostergöthland med 
Grefvinnan Ulrica Eleonora Falkenberg af Bålby, f. 
1764 %, f 1802 "/, i Upsala; dotter af Riks- 
Rådet Melcher Falkenberg af Bålbv, Baron och Grefve 
Falkenberg af Balby, N:o 97, till" Bålby, Hasselfore, 
Brokind, Schedewi, Weckål, Wiksholm och Ada, med 
Friherrinnan Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö, 
N:o 31. 

Barn: 

En Son, t 1790 % * s. d. 

Jacob Melcher, f. 1791; Häradshöfding; + 1849. 
Se Tab. 5. 

Carl Gustaf, t 1792; Major; + 1844. Se 
Tab. 6. 

Axel Gabriel, f. 1793 l V fl , * 1794 V,. 

Tab. 5. 

Jacob Melcher (son af Carl Gustaf, Tab. 4), till 
Höja fideikommiss; f. 1791 24 / 10 ; Student i Upsala 
1802; Magister derst. 1812; Auskultant i Svea Hof- 
rätt s. å.; Juris Doktor; Häradshöfdioge fullmakt; 
Häradohöfdiug i Ulleråkers, Haguuda, Waxala, Bä- 
liugt, Rasbo och Lagunda häraders domsaga i Up- 
land 1833; f 1849 «/ la på Höja. — Gift 1819 % 
med sin broders svägerska, Gustafva Cronacker, f. 
tvilling 1798 "/, på Akersbcrg; dotter af Öfver- 
Jägmästaren Eric Magnus Cronacker, N:o 983, och 
hans 2:a frn, Catharina Liedbeck. 
Barn: 

Eleonora Catharina Augusta, f. 1822 %. Gift 
1848 13 / in på Höja med Vice Häradshöfdingen Wil- 
helm Gustaf Carl Ingelotz, N:o 1721, f. 1815. 

Carl Eric, f. 1824 »/,,, + 1825 »%. 

Jacob Melcher, till Höja fideikommiss; f. 1826 
8 °/ ; Under-Löjtnant vid Lif-reg:tets Dragon-kår 1846; 
Löjtnant derst. 1853; Ryttmastare 1860. 

Carolina Dorothea, f. 1828 2 %. 

Clara Lovisa Maria, f. 1831 l4 / T . 

Carl Gustaf, f. 1833 * 8 „, t 1840 *%. 

Hilda Gustafva, f. 183(1 %. Gift 1861 ! % på 
Höja med Under- Löjtnanten Fredric Gripensvård, N:o 
2 1 83 f 1 834 

Emma Jacobina, f. 1838 »/„, t 1840 a, ' fl . 

Tab. 6. 

Carl Gustaf (son af Carl Gustaf, Tab. 4), f. 1792 
8 /io på Salnccke i Gryta socken och Upland; Student 
i Upsala 1802; Under* Löjtnant vid Fältmätnings- 
brigaden och Ingeniör-kåreu 1812; Magister i Upsala 
s. å.; Ledamot af Vetenskaps-Akademien och Krigs- 
vetenskaps-Akademien 1817; Löjtnant vid Ingeniör- 
kårens Fältmätnings-brigad s. å.; Kapten derst. 1823; 
Riddare af Svärds-Orden 1829; Major i Arméen 1836 
och vid Topografiska kåren 1843; f 1844 u / 2 i 
Stockholm. Han var med i Norrige, i träffningame 
vid Issebro, Långenäs och Trögstad; nedlade mycken 
förtjeost vid Svenska kartverket och uppgjorde 1815 en 
ny kart-projection8-method samt verkställde många 
bas- och triangel-mätningar; bevistade slutligen alla 
riksdagar, ifrån och med 1818, samt var äfven vid 
ett par Ledamot af Konstitutions-Utskottet — Gift 
1818% på Akersberg med Dorothea Elisabeth Cron- 
acker, f. derst. tvilling 1798 '»/,; dotter af Öfver- Jagmästaren Eric Magnus Cronacker, N:o 983, och 
hans 2:a fru, Catharina Liedbeck. 
Barn: 

Ulrica Catharina, f. 1819 %. Gift 1850 ■% 
med Kongl. 11 ofpredi kanten, sedermera Kyrkoherden 
i Nord in grå och Ullångers församl. af Hernösands 
stift, Kontrakts-Prosten i Ångermanlands Östra Kon- 
trakt, M:r Eric Peter Lodeli, f. 1811. 

Alfhild, t. 1821 %. Gift 1842 *% på Grens- 
holm med sin syssling, Grefve Israil Wilhelm Mal- 
colm Sinclair, N:o 95, f. 1817. 

Malvina Gustafva Charlotta, t 1823 *•/,. Gift 
1855 % i Stockholm med sin kusins svåger. Majo- 
ren Olof Fredric Gyllensvård, N:o 240, f. 1807. 

Carl Eric, f. 1825 '%; Under- Löjtnant vid Svea 
Artilleri 1844; Löjtnant derst. 1853; Kapten 1859 

Gustaf Harald, f. 1827; Löjtnant. Se Tab. 7. 

Hildur Henrietta Sophia, f. 1829 "/ 9 , f 1846 
*% på Grensholm. 

Henric Wilhelm, f. 1832 »%; Student i Upsala; 
Fanjunkare vid Andra Lifgrenadiér-regttet 1852; 
Under-Löjtnant derst. 1854; Löjtnant 1X58. — Gift 
1860 8 / l0 i Stockholm med Charlotta Sophia Hind- 
beck; dotter af Hofrätts- Rådet och Riddaren Carl 
Magnns Hindbeck och Eva Sophia Ekström. 

Virginia Dorothea Elisabeth, f. 1834 n / A . Gift 
1857 ,4 / 7 i Stockholm med sin kusin och sin brodera 
svåger, Possessionaten Johan August von Selh, N:o 
1505, f. 1822. 

Clara Jacobina, f. 1836 V,,. 

Maria Lovisa Augusta, t 1840 %. 

Tab. 7. 

Gustaf Harald (son af Carl Gustaf, Tab. 6), f. 
1827 %; Under-Löjtnant vid Andra Lifgrenadiér- 
reg:tet 1845; Löjtnant derst. 1852; T. f. Generalsuba- 
Officer 1855. Eger och bebor den gamla familje- 
egendomen Grensholm i Wånga socken och Oster- 
göthland. — Gift 1851 2 % med sin kusin, Ebba 
Eleonora von Seth, f. 1829 '%; dotter af Kammar- 
herren Johan Boman, Nobil. och Adopt. von Seth, 
N:o 1505, och Lovisa Sophia Cronacker, N:o 983. 
Barn: 

Amalia Dorothea Lovisa, t 1853 %. 

Carl Gustaf, f. 1854 "%. 

Ebba Sophia Elisabeth, f. 1856 "/„. 

Axel Gabriel, f. 1860 % 

Jacob Wilhelm, f. 1861 «/ 10 . 

Tab. 8. 

Fredric Gustaf (son af Carl. Gustaf, Tab. 2), till 
Engelholms fideikommiss samt Ökna; f. 1721; Ser- 
geant vid Lifgardet; Fänrik derst. 1740; Löjtnant 
1744; Major vid Adelsfanan 1747; Afsked nr krigs- 
tjensten; Riddare af Svärds-Orden 1757; Kommendör 
af Wasa-Orden 1773; Vice Landshöfd ing i Skaraborgs 
län 1786; Landshöfdings n. h. o. v. s. å.; + 1795 
2 \ på Kårtorp vid Mariasstad. — Gift 1747 *% 
med Friherrinnan Ulrica Eleonora Falkenberg af 
Trystorp, f. 1723, f 1789 »V, ; dotter af Lands- 
höfdingen Gabriel Falkenberg af Trystorp, Baron 
Falkenberg af Trystorp, N:o 255, till Odensviholm. 
Ogestad, Lagmansö och Börstorp, med Grefvinnan 
Beata Margaretha Donglas, N:o 19. 
Barn: 

Beata Charlotta, t. 1748 IS / 7 . Gift 1796 *% 
med Kammereraren Harald Brisman. 

Ulrica Lovisa, f. 1749 a / l2 , t 1825 %. Gift 
1783 a7 / a med sin moders sysslings son, Majoren Digitized by VjOOQIC 8PERLING. 85 flik. Carl Henric Falkenberg af Tryttorp, N:o 255, 
l 1744, t 1788. 

Carl Gabriel, f. 1751; Kapten; t 1822. Se 
Tab. 9 

Axel Fredric, f. 1752; Löjtnant; t 1811. Se 
Tan. 10. 

Tab. 9. 

Carl Gabriel (ton af Fredric Gustaf, Tab. 8), till 
Eagelholms fideikommiss; f. 1751 **/ 4 ; Kapten vid 
Nerike och Wermlands rercte; f 1822 M , på Eo- 
gdbolm. — Gift l:o 1778 u ' n med Friherrinnan 
Ofri» Augusta Polbitzki, f. 1750 »%, f 1802 '% 
aå Böretorp i KnSsa socken och Westergöthland; 
dotter af Frih- Gostaf Adolph Palbitzki, N:o 67, till 
Opfo, Eillonda och Julita, med Engelska Grefvinnan 
Asaa Duffus: — 2:o 1807 */ % på Säekestad i Wester- 
götaland med Friherrinnan Sophia Lovisa Säck, f. 
IW> */„. + 1825 »/,- dotter af Hofmarskalken 
Fria. ..Carl Philip Säck, N:o 170, till Bergshammar 
ock Ortofia, m. na., och Friherrinnan Margaretha 
Magdalena Bnrnekow, N:o 230. 
Barn: 

1. Ulrica Anna, f. 1780 *%, t 1833 "/„. Gift 
1866 *% p& Borstorp med sin moders kusin, Kap- 
teaea Frih. Cart Gabriel Falkenberg af Trystorp, N:o 
?55, i bana 2:a grifte. f. 1763, f 1836. 

I. Augusta, f. 1781 »/„, * 1857 ■% i Marias- 
*ad. Gift 1802 »% på Körstorp med Öfverate-Löjt- 
staten Frih. Anton von Knorring, N:0 177, f. 1766, 
t 1834. 

1. Fredric GTooriel. t 1783 ,6 / 4 ; Fänrik vid 
VcOgoiha-DaU reg: te 1800; Kornett vid Smålands 
fcmB.; Löjtnant vid Skånska Husar-reg:tet 1808; 
t aunlös 1811 i Nov. genom vådlig händelse i ett 
tnakrerk. — Gift a. å. med Charlotta 8ophia Krull, 
ikaaea l:a arifte, t 1856 u / 7 på Kartened; dotter 
af Kom merse- Rådet Jonas K roll samt om gift 1815 
■ed Öfversten Axel Wilhelm Ehrengranat, N:o 1925. 

1. Beata Sophia, f. 1784 »/ to , t 1855 9 /„ i 
Marantad. Gift 1806 "/, på Börstorp med Krigs- Rådet Carl Gudmund Undencrona, N:o 1579, f. 1772, 
t 1818. 

Tab. 10. 

Aiel Fredric (aon af Fredric Gostaf, Tab. 8), f. 
1752 •/,,; Först Kornett, sedan Löjtnant; t 1811 
",'„.— Gift 1796 V, i Carlstad med Anna Fredrica 
Wallencrona, f. 1770 *%, f 1846% på Engelholm; 
dotter af Majoren Johan Henric Wallencrona, N:o 
1872, och Anna Fredrica Hjertiell. 
Barn: 

Gabriel Johan, f. 1799 *%, f 1813 ,4 /„. 

Ulrica Fredrica, f. 1801 y %, + s. å. '%. 

Carl Axel, f. 1806; Lefver utan tjenst. Se 
Tab. 11. 

Anna Maria Charlotta, f. 1807 *.'„. Gift 1831 
% på Engelholm med sin broders svåger, Kaptenen 
Frih. Arvid Bernhard Rehbinder, N.o 77, f. 1800. 

Tab. 11. 

Carl Axel (son af Aiel Fredric, Tab. 10), till 
Engelholms fideikommiss; f. 1806 %; Lefver utan 
tjenst på sitt nämnda fideikommiss. — Gift 1827 
**/ 6 på Fredricsnäs i Gryts socken och nämnda pro- 
vins med Stifts-Fröken Friherrinnan Hedvig Catharina 
Charlotta Johanna Rehbinder, f. derst 1804 18 /,,; 
dotter af Frih. Johan Fredric Rehbinder, N:o 77, 
till Marsäter (Fredricsnäs), med hans 2:a fru, Catha- 
rina Sophia Nordenstolpe, N:o 1981. 
Barn: 

Hilma Catharina Charlotta, f. 1828 ,T / 8 . 

Axel Fredric, f. 1830, i 1833 "/, på Engelholm. 

Hulda Malvma Sophia, f. 1832 '/,. 

Hedvig Helmina Axelina, f. 1835 •■ 4 . 

Carl Jacob Wilhelm, f. 1838 M /„ * 1843 «% 
på Norruro. 

Axel Walter Gabriel, f. 1840 »/,; Under-Löjt- 
nant vid Lif-reg:tets Dragon-kår 1861. 

Helga Maria Wilhelmina, f. 1843 '%. 

Carl Axel Bernhard, f. 1816 3 / 7 . FriherrL ätten Speiiing, N:o 43, t- Tab. 1. 

Jesper 8peril«g, till Rubow och Slagesdorff i 
Mecklenburg; Forstht Mecklenborgiskt Un dt- Råd. 
Hss förde i sitt vapen tre sperlingar eller gråsparfvar 
i blitt filt. — Gift med Catharina von örtaen, af 
foet Wnstrow, Gemelin och Möllenheck. 

Son: 
Jirge* Sperllag, till Riibow och Slagesdorff; 
Ftntl Pomersk Marskalk. — Gift med Eva von 
Pkum, af huset Gaoterbecken och Grotenhanseu i 
Mecklenburg; dotter af Mecklen borgska Stallmastareu 
Mia fob Pl essen, till Devernhagen och Goldbeck, 
»ei Sophia Lutzow, af huset Hillsdorff. 

Son: 

■eirif Sperfieg, till Röbow och Slagesdorff; Fnrstl. 

Keakleabnrgiak Hanptman på Gadebusch. — Gift med 

w* franka, Anna von Plessen, af huset Parin och 

Rftendorff; dotter af Fnrstl. Holsteinska Rådet Bude 

von Hessen, till Demeshagen, Ertahagen och Goldbeck, med Armgard Petersdotter von Roth, 
af huset Kalkhorst och Rankendorff i Mecklenburg. 

Son: 
Jesper Sperllng, till Röbow och Slagesdorff; 
Fnrstht Meckleoburgiskt Råd samt A ra t man på Ni- 
kloster. — Gift med sin franka, Catharina von 
Plessen, af huset Demeshagen och Goldbeck; dotter 
af Mecklenburgska Gcheime-Krigsrådct och Offer- 
sten, Riddaren Berndt Joachimsson von Plessen, till 
Demeshagen, Lebshagen och Goldbeck, med Elsa 
Henricsdotter von Bulow, af huset Zihulle och Ho- 
heinpeitz i Mecklenburg. 

Son: 
Jörgen Sperllng, till Riibow och Zernsdorff; Utan 
kind tjenst. — Gift på 1590-talet med Anna Catha- 
rina von Blfcher, af huset Waechow och Lesen; 
dotter af Samson Jurgensson von Blucher, till Wa- 
achow och Wibendorff, med Margaretha Ulricadotter 
von Schack, af huset Gultzow, Wasendal och Wende- 
wisch. Digitized by VjOOQIC 8< 8PBBMNG. Son: 
Casper Otto Sperling, Natural. och Baran Sperling, 

Friherre till Nehringeu i Vor-Poinern, Herre till 
Rådman&ö och Ösbyholm, båda i Frötuna socken och 
Roslagen, samt Sperlingsbolm i Halland, hvilket sistn. 
han bebyggde och efter aig uppkallade; f. 1590, An- 
nandag Pingst, i Mecklenburg; Inkom 1612 med sin 
äldre broder Hcnric till Sverige; Mosketerare vid 
Öfverste Setous regrte s. å.; Fick 1623 Kaptens be- 
ställning och fullmakt att i Tyskland varfva ett 
kompani soldater; Var 1625 Kapten vid Dal-regrtet; 
Öfverste-Löjtnant vid Södermanlands reg:te 1627; 
Öfverste för sistn. regtte 1630; Natural. Svensk 
Adelsman 1632 (introd. 1634, men under hvilket 
nummer är ej kändt); Guvernör 1635, först på Höet, 
sedan på Marienburg; Öfverste för Lifgardet 1638 
och tillika ånyo för Södermanlands reg: te s. å.; Ge- 
neral-Major 1634; Geueral-Krigskommissarie vid Ar- 
méen i Skåne 1 6 15; Guvernör på Halmstads slott 
och öfver dess län s. 8.; General-Guvernör öfver 
hela Halland 1646: Afcked 1651; Friherre 1653 
8 / 7 (introd. 1654 under N:o 43); f 1655 «/ 1ft och 
begrafven i Frötuna kyrka i Roslagen, der hans va- 
pen uppsattes. Hno var med i Preussiska och Tyska 
krigen; reste 1643 omkring i riket, såsom prestaf 
för Hertig Carl af Mecklenburg; fick godsen Zell- 
tinglioff, Kronenhoff och Sellgruski i Sesswegens tre- 
bit i Liffland under allodial-riittighet, samt 1650 
Nchriogen i Pomcrn till vederlag för det Mccklen- 
burgiska godset Warlitz, som han afstod. — Gift på 
1620-talet med Elin Ulfsparre af Broxvik. till Mör- 
bvlund i Säby socken och Jönköpings län, f. 1596 
a V 2 på Broxvik i Östergöthland ; dotter af Riks- 
Rådet och Ståthållaren Hans Ericsson Ulfapar re af 
Broxvik, N:o 9, till Broxvik, Jonsberg och Mörby- 
lund, med Elin Tott. 
Barn: 
Helena Christina. Gift med Vice Presidenten 
Axel loU af Skeäebo, N:o 88, till Skedebo och Es- 
byholm, + 1669. Gustaf, f. 1630; Amiral-Löjtnant; t 1660. Se 
Tab. 2. 

Göran, Grefoe Sperling, f. 1630, t 1691. Se 
grefl. ätten Sperling, Tab. 1. 

Anna Margaretha, f. på 1630-talet, * 1699 *%. 
Gift 1651 ' ' 5 på Halmstads slott med Öf v ers t en 
Arvid Ribbing, N:o 15, till Ulfsnas, Trehörna och 
Mörbylund, f. 1620, t 1678. Hon försvarade efter 
mannens död rättigheten till jus patronatus i Tre- 
hörna socken. 

f£'j H späda. 

Ebba. Gift på 1670-talet med Hofmarskalken 
Joachim Wilhelm Lutoow, Natural. Lut to w, N:o 733, 
Ull Rånäs, i hans 2:a gifte, f. 1636, t 1699. Tab. 2. 

Gustaf (son af Casper Otto Sperling, Natural. och 
Baron Sperling, Tab 1), till Nehringen, Rådmansö 
och Bo; f. 1630 2 /, på Rådmansö; Major vid Ami- 
ralitetet 1657; Amiral-Löjtnant; t lOtiO 2 "/ 4 i Lands- 
krona och ligger troligen begrafven i familjen» graf 
i Krötnna kyrka, der hans vapen uppsattes. — Gift 
1659 ' 3 2 i Stockholm, då han gaf i morgongåfva 
sin sätesgiird Rådmansö, jemte 24 hela hemman och 
1500 du kat er, med Märta Posse, i hennes 1:a gifte; 
dotter af Landshöfd ingen Christer Posse, N:o 14. 
till Bergshammar, Roo, Gäddcholm och Kilestad, 
med Christina Spar re af Rossvik, N:o 7, samt om- 
gift med Guvemöreu Pehr Fleming, N:o 4, till Hau- 
nula, Bolstad, Roo och Gäddeholm. 

Son: 
Carl Gustaf, t 1660; Fänrik vid Lifgardet 1678; 
Löjtnant derst.; Kapten 1688; Öfverste- I/öjtnant vid 
Wismarska infanteriet; Öfverste för detsamma 1706 
och för VV estgöt ha- Dals reg:te 1711; Kommendant i 
Wismar; t ogift 1712 och slöt friherrl. ätten Sperling. Grefl. ätten Sperling, N:o 28, t- Tab. 1. 

ftöran Sperling, * ref ve Sperling (son af Casper 
Otto Sperling, Natural. och Baron Sperling, Tab. I), 
till Sperlingsholm, Attorp och Nehringen; f. 1030 
6 „ på Råduiansö i Roslagen: Student i Upsala; 
Kammarjunkare hos Pfahz-Grefveu. sedermera Ko- 
nung Carl X Gustaf 1653; Kapten-Löjtnant vid Små- 
lands reg:te till fot 1654; Kapten vid Öfversten Fab. 
Bern des Dragoner 1655; Äldste Kapten vid Riks- 
Rfidet och Generalen Lor. von der Lindes regrte 
1656; Öfverste-Löjtnant vid Öfverste Gorgus Dra- 
goner 1658; Öfverste för Bohuslänska och Skånska 
Dragonerna 1664; General-Major af Infanteriet 1676; 
Öfver- Kommendant i Götheborg s. å.; Landshöfding 
i Halland äfven s. å.; Vice Guvernör i Skåne, Hal- 
land och Blekinge 1677; Guvernör i Geslrikland, 
Helsingland, Medelpad, Ångermanland, Herjeådalen, 
Jemtland och Lappmarkeu 1679; General af Infan- 
teriet 1683; Guveruör i Ingermanland och Kexholms 
län; Konght Rid samt General-Goveruör i Iugerman- 
land, Carelen och Kexholm 1687; Grefve s. å. 1n /, a 
(introd. 1689 under N:o 28); Fältmarskalk 1690; t 1691 2 % i Narwa och begrofs 1692 I8 / ?2 med mycken 
ståt och i Kongl. Familjens öfvervaro i Riddarholms- 
kyrkan, men sedan nedsatt i Halmstads kyrka. Han 
var eu tapper krigare samt skieklig General; skic- 
kades 1680, jemte Riks- Rådet Claes Rålamb och 
Landshöfdiugeu Henric Falkenberg, på en visitations- 
förrättning till Poinem och Bremen, hvilket mången 
trodde egentligen skedde för att afiägsna dem, såsom 
inflytelserika hos Adeln, ifrån den påföljande riks- 
dagen, då envåldsrcgeringen infördes; fick slutligen, 
under ett besök i Stockholm 1691, tillstånd, att för 
egna angelägenheter skull ditflytta och der förbi i f va, 
hvartill han ock, efter återkomsten till Narwa, be- 
redde sig, men sjuknade innan resan kunde företagas 
och dog. — Gift 1:o 1661 2 % med sin sysslings 
dotter, Ingeborg IMljehÖök af F&rdata, Friherrinna 
Lilljehööh, N:o 13, f. 1639 '%, t 1675 »/, och 
begrafven i Halmstads kyrka; dotter af Riks-Tyg- 
mäslaren Johan Lilljehöök af Fårdala, N:o 1, till 
Fårdala, Tråfva och Häudelö, med hans 3:e fru, 
Christina Ulfsparre af Broxvik, N:o 9; — 2:o 1676 
12 •', i Stockholm med Friherrinnan Christina Horn 
af Åtninne, t 1683; dotter af Vice Presidenten Digitized by VjOOQIC 8?£HLnf6. 87 Svante Horn af Åminne, N:o 2, till Åminne, Eka 
och Ribbingahof, med Märta Ribbing, N:o 1.% i 
bennes lm gifte: — 3:o 1684 med .Märta Fleming, 
f. 1663, + 1747 »/, på Flemingsberg i Huddinge 
•oeken och Södermanland och begrafven i Jacobs 
kyrka i Stockholm-, dotter af General-Majoren Her- 
man Fleming, N:o 4, till La is, Iaenhoff, Annerstad 
och Flemingsberg, med Carin Cruos af Edeby, N:o 69. 
Barn: 
1. Jacob, f. 1662; Fänrik vid Ofverste von Func- 
kens reg:te 1689 och vid Lifgardet 1691; Löjtnant 
fersL 1693; Grenadiér-Kapten 1696; Kavaljer 1697 
på Ambassaden till England, som återbar den af 
Konung Carl XI burna Strumpebands-Orden; Grena- 
dier-Major vid näranda Garde 1701 ; Ofverste för 
Ö*tgötha infant 1706; f ogift 1709, några dagar 
efter stormningen af Wipreck, derunder han blef illa 
Messerad. Han var med vid Narwa, Dunaströmmen, 
Chatow och Torn, der han, dä staden gaf sig, be- 
talte de» portar samt undfägnade de i staden va- 
rande ftngna Sachsiska Ofncerarne med mat ifrån 
Konung Carl XTI:s taffel. 

1. Casper Otto, f. 1664; Ofverste; + 1709. Se 
Ta b. 2. 

1. Arma Catharina, t 1665 '%, + 1749 ogift. 
1. Gustaf, f. 1667; Fänrik vid Ofverste von 
Ponckena reg:le 1689; Kapten vid Lifgardet; Öfverste- 
Löjtnant vid Ofverste von Kemphens reg:te 1096 
orh vid Elbingska rej^tet 1709; f barnlös 1726. — 
Gift med Anna Beata Bonde, till Böhlaholm och 
Segermon, f. 1651 **/,, + på 1730-talet; dotter af 
Auesaoren Thord Bonde, N:o 11, den Yngre, till 
Stessholm, Suud, öredal, A pel näs, Skog, Segermon, 
Wabammar och Björnarboda, med Marta Ekeblad, 
M* 33. 

1. Betena, f. 166*. f 1704 i Narwa. Gift på 
J&£-ta1et med Riks-Rådet och General-Fälttygmä- 
ataren Henning Rudolph Horn af Rantzien, Baron 
ock Grtfve Horn af Rantzien, N:o 70, + 1730. 

I. Christina, f. 1670 "V f 1738 27 ' 6 . Gift 
1693 *% i Stockholm med Ryttraåstaren Frih. Bengt 
Horn af Marienborg, N:o 21, till Säby, f. 1670, + 
1718. 

1. Maria, t. 1671; Ligger, jemte sin man och 
hans la fru, begrafven i Odcnsvi kyrka i Westman- 
land. Gift med Öfversten Bengt Ribbing, N:o 15, 
Ull Hvalsiad, t 1722. 

1. En Son och en Dotter, ff barn. 

2. Två Barn, f + späda. 

3. Henric, f. 1686; Förare vid Lifgardet; Fänrik 
terat. 1706; Löjtnant; i ogift 1716 under Rysk 
fångenskap i Tobolsk, deri han kom vid Dnipern 
den I Juli 1709. 

3. Märta, f. 1687, i 1758 % ogift. 

3. Elsa Ebba, f. 1688, + på 1690-talet. 

3. Ingeborg, f. 1689, + 1763 *V . Gift 1730 
ned Kaptenen Frih. Anders Rålatnb, N:o 59, till 
Björkvik och Räfvelstad, f. 1678, t 1762. 

3. Catharina, t 1690, f 1739 »'',. Gift på 1730- 
talet med Krigs-Rådet Grefve Svante Creutz, N:o 
W, till Häfrerö, Salaholm och Jeannelund, i hans 
?a gifte, f. 1695, t 1762 och som i sitt 3:e gifte 
atk hennes kusin. 

Tab. 2. 

Casper (Ht* (son af Göran Sperling, Grefve Sper- 
Iffig, Tib. I), till Speriingsholm samt Händelö och 
Lin4ö, bida i S:t Johannis annex vid Norrköping, 
•ek b vilka egendomar han fick med sin fru; f. 1664; 
Löjtnant rid Maor. Weilingks reg:te; Kapten vid Nerike och Wermlands infant. 1695 och vid Skara- 
borgs regcte s. å.; Major dcrst. 1696; Öfverste-Löjt- 
nant 1701; Ofverste for sistn. reg:te 1706; Stupade 
1709 V| i stormningen af Wiprcck. Han hjelpte 
1703 i Jan. till att öfverraska slottet Sokal i Lit- 
thauen samt var 1708 deu 31 Ang. med i trhffningen 
vid Malatitz. — Gift 1695 B / lt i Stockholm med 
sin kusins dotter och sin svågers hal f b rörs dotter, 
Friherrinnan Carin Horn af Marienborg, t. 1675, f 
1742 ,8 /| och begrafven i S:t Johannis kyrka i Norr- 
köping, till hvilken hon gifvit en förgyld kalk och 
oblatask, m. m.; dotter af Amiral-Löjtnanten Frih. 
Gustaf Horn af Marienborg, N:o 21, till Hesslö, 
Warsala och Ingrita, med Friherrinnan Jacobina Ca- 
tharina Lilljehöök, N:o 13. 
Barn: 

Hedtig, f. 1697, + 1713. 

Carl Göran, f. 1699; Kammarherre; f 1764. 
Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Carl tiörnn (son af Casper Otto, Tab. ?), till 
Händelö, LiDdö och Klinga i Lots annex och Öster- 
göthland samt Flemingsberg; f. 1699 ,2 / ; Kavaljer 

?å Svenska Ambassaden till Fredshandeln på Åland 
718; Kongl. Hofjunkare 1719; Kapten vid Forti- 
fikationen 1744; Ryttmästare v,d N. Skånska kavall. ; 
Korporal vid Lifdrabanterna; Öfverste-Löjtnant i Ar- 
méen; Riddare af Svärds-Orden 17n0; Kammarherre; 
f 1764 13 /,, och begrafven i familjegrafven i Norr- 
köpings S:t Johannis kyrka, till hvilken han 1733, 
bland annat, gaf ett antipendium med Hornska, Sper- 
lingska och Falkenbergska vapnen, broderade i guld, 
samt 1755 en broderad sammets-mässhake — Gift 
1:0 1732 med Grefvinnan Christina Magdalena Eke- 
blad, f. 1715 «% i Örebro, t 1742; dotter af Riks- 
Rådet Claes Ekeblad, Baron och Grefve Ekeblad, 
N:o 71, till Stola, Mauritzberg, Frösslunda och Strö- 
berg, med Friherrinnan Hedvig Mörner af Morlanda, 
N:o 62: — 2:o 1744 */„ med Eva Catharina Fal- 
kenberg af Bålby, f. 1712 l8 / 12 på Paltilaholm i 
Finland; Uppfostrades efter flykten ifrån Finland i 
Öfversten Henr. Falkenbergs systrars hus, dels på 
Brokind, dels på Wärnestad ; Gjorde genom sin kloka 
hushållning mannens egendomar sk nid fria och satte dem 
i godt stånd; i 1779 '*.', på Händelö och begrafven 
i mannens graf i Norrköpings S:t Johannis kyrka; 
dotter af Kornet ten Johan Gottfried Falkenberg af 
Bålby, N:o 105, den Yngre, till Paltilaholm och 
Kållola, med Anna Elisabeth Jordan, N:o 243. 
Barn: 
1. Fredrica Ulrica, f. 1735 '%; HofTröken; * 
1814 a, / på Brennö. Gift 1764 »/„ med Majoren 
Georg Gustaf Staél von Holstein, N:o 834, f. 1736, 
f 1775. 

1. Carl Adam, t späd. 

2. Casper Göran, f. 1745 2n / l0 , f två dagar gammal. 
2. Göran Casper, till Händelö och Lindö; f. 

1747 V, på förstn. ställe; Student i Upsala 1760; 
Kadett vid Kadett-kfiren i Carlskrona 1762; Förare 
vid Lifgardet 1763; Fänrik derst. 8. å.; Kaptena 
afsked l/oO; f ogift 1769 '% på Händelö af kop- 
porna och slöt på svärdssidan grefl. ätten Sperling, 
samt begrafven i Norrköpings S:t Johannis kyrka, 
hvarvid vapnet krossades af Frih. Fredr. Ulr. Funck. 

2. Catharina Gustafmana, t 1748 10 /„ t 1819 
,9 / 4 , den sista af Sperlingska uamnet. Gift 1770 V 7 
med Kammarherren Frih. Knut Henric Leijonhufvud, 
N:o 26, f. 1730, + 1816. 

2. Eva Elisabeth, f. 1750 %, t 1761 */ |0 . Digitized by VjOOQIC 88 8PRÄNGTPORT. Adel. ätten Sperrenter, N:o 1307, f. Tab. i. 

Oltf Sperrenter, Nobil. Sperrenter, f. i Stockholm; 
Löjtnant vid Artilleriet; Adlad 1694 V, (introd. 
1697 nnder N:o 1307); Kapten vid Artilleriet i 
Riga 1694; Major vid Artilleriet i Renral; f på 
1690-talet — Gift l:o med en, vid namn Schwartz: 
— 2:o 1680 med Anna Elisabeth Hartman, f. 1658 
*/„ i Rewal. t 1688 "/, i barnsang; dotter af 
Land t- och Krigskommissarien Ängel Hartman och 
hans 3:e hustru, Gertrud Schrow samt syster till 
Öfver-Inspektoren Ängel Hsrtman, Nobil. von Ehrcn- 
thal, N:o 1148. 
Barn: 

1. Jacob; Öfverste; t 1723. Se Tab. 2L 

1. Fabian; Major i Svensk tjenst; f ogift i 
Polen. 

1. Johan; Major; i 1738. Se Tab. 3. 

1. Ulric, t 1664; Ha ud ti ångare vid Svenska Ar- 
tilleriet; Tjente i Holland och England; Gick 1696 
i Rysk tjenst; Slutligen General-Löjtnaut vid Ryska 
Artilleriet; Riddare af Ryska S:t Alexander Newskis 
Orden 1736; Öfver-Kommendant på Assows fästning 
s. å. ; Afsked 1739; Lefde äonn 1745 i Rewal ntan 
barn. — Gift l:o 1704 med en Ryttmästarinna von 
Richtern, född Moidel, ifrån Curland, t 1739 i S.-t 
Petersburg och der begrafven: — 2:o 1740 med 
Anna Margaretha Zöge von Manteuffel, i hennes 2:a 
gifte; dotter af en General-Major Zöge von Manteuffel 
samt enka 1737 efter Landt-Rådet Grefve Bengt Ludvig Stenbock, N:o 12, till Kolk, Kijda, Könda 
och Neiienhoff. 

2. Gertrud, f. pft 1680-talet, f 1710 i Rewal af 
pesten. Gift med Artilleri- Majoren Johan Leonhard 
Kirstem, Natural Kirstem, N:o 1181, till Lambsfelds 
och Gross-Schmalti, i haus 2:a gifte, f. 1648, f 1710. 

2. Anna Elisabeth. 

2. Ännu fem Barn, hvilka alla måtte dödt späda 
eller unga. 

Tab. 2. 

Jacob (son af Olof Sperrenter, Nobil. Sperrenter, 
Tab. 1); Öfverste i Rysk tjenst; f 1725. — Gift 
med en von Zögen. 
Son: 

Waldemar Ulric; Kapten vid Ryska Artilleriet i 
Rewal. — Gift med en Fröken von Tiesenhausen, 
med hvilken han hade flera barn. 

Tab. 3. 

Johan (son af Olof Sperreuter, Nobil. Sperrenter, 
Tab. 1); Major i Rysk tjenst i Narwa; + 1738. — 
Gift med en Fransyska, 
Barn: 

Gertrud. 

Johan Ulric; Major vid Ryska Artilleriet i Kiew 
1745. — Gift och hade barn. 

Ätten ar i Sverige utslocknad. Adel- ätten Spofvenhjelm, N:o 1230, t- >iai Spef, Neftll. Spefvenkjeln, f. 1650; Lands- 
fiskal i Abo län 1682; Häradshöfding i Öfra Sata- 
gunda 1691; Adlad s. å. '% (introd. 1693 under 
N:o 1230); j; 1705 *>/„. — Gift med Sophia Gyl- 
denstolpe, f. på 1650-talet; dotter af Härads höfdingen Michaél Olai, Wexionius, Nobil. Gyldenstolpe, N:o 
504, till J okola, Kärreuhem, Ingo isberg och Heine- 
fors, med Susanna Crusiuiootana. 

Ätten är för längesedan ansedd vara utgången. Adel. ätten Sprengtport, N:o 1740, t- Tab. 1. 

Welniar Jacob Roland t, Nobil. Sprengtport, f. i 
Tyskland; Tjente sig upp till Löjtnant vid Artilleriet; 
Adlad 1651 % (sönerna 1723 introd. under N:o 
1740); Öfverste- LöjtnanJ; För andra gången Kom- 
mendant på Wolmar skans i Liffland 1675; f 1689. 
— Gift 3:o på 1680-talet med Maria Gertruda Petz- 
holtz; dotter af Majoren vid Rigiska Adelsfanan 
Gustaf PetiholU och Dorothea Gertruda Lode, till 
Lodenhofif. 

Barn: 
Elsa Maria. Gift med Majoren Bernhard Teet- 
gren, N:o 557, i hans 2:a gifte, f. 1646. 3. Anna Maria, f. på 1680-talet. Gift 1700 
med Majoren Thorsten Torwigge, N.o 548, f. 1677, 
+ 1725. 

3. Agneta Sophia, t. på 1680-talet, f 1743. Gift 
med sin halfsysters stjufson, Majoren Berndt Johan 
Teetgren, N:o 557. 

3. Magnus Wilhelm, f. 1685; Major; t 1744. 
Se Tab. 2. 

3. Carl Henric, f. 1687 V 4 i Nöteborg; Lär- 
Konstopel vid Artilleriet i Narwa 1699; Volontär 
vid Jngermanlands Dragoner 1700; Korporal derst 
1701; Fourir 1702; Kornett 1710; Löjtnant vid 
Åbo läns in fan t. 1711; Kapten-Löjtnant derst. 1 7 1 2 ; 
Kapten 1713; Ryttmästare vid Nylands kavall; Ma- 
jor derst. 1718; Öfverste Löjtnant vid Östgötha in- Digitized by VjOOQIC 8PRBNGTP0RTIN. 89 fset. 1741; ÖrVerate för Smålands kavall. 174Ö; 
Riddare af Svärda-Orden 1748; General-Major 1755; 
t btrnlöa på 1750-talet. Han var med vid Nsrwa 
Ir 1700, vid IogriU, Borkiama och Systerback 1702, 
WtlkUla 1703, Mnstila qvarn 1704 och Kyrole 
i. i.; blef i en aktion vid Ntrwa ström skjuten ge- 
tom högra armen och stncken i högra låret samt 
Vksseradee illa 1713 vid Pälkenä; bevistade slutligen 
1718 Ira fälttag i Norrige. — Gift l:o 1719 med 
Dorotaea EUeabetk von Essen af Zelle, + 1723; 
dotter af Öfveraten Odert Reinhold von Essen af 
ZeHe, N:o 723, och Gertrud Elisabeth Pistolekors, 
Nä 321 : — 2:o med Friherrinnan Anna Sophia 
StjerncranU, f. 1708, t 1766 '/„; dotter af Lands- 
biflingen Pehr Stjerncrantz, N:o 175, och Sophia 
Jsliana Tanbe, N:o 734. 

3. Wendela Eleonora, f. på 1680-talet, t 1749 
*/, r Gift 1745 V T med sin broders svåger, Öfverste- 
' Löjtnanten Johan Ålbrechi Gripenberg, N:o 931, till 
Scor-Pojko, i bana 2:a gifte, f. 1690, t 1773. 

Tab. 2. 

lagat* Wilhelm (son af Wolmar Jacob Rolandt, 
Nobil. Sprengtport, Tab. l),f. 1685; Volontär; Löjt- 
aaat 1708; Majors karaktär 1722; Major vid Ny- 
lands Dragoner 1742; + 1744 "/ 10 . Han blef vid 
Narwaa öfvergåog 1704 illa blesserad och fingen 
lord till Moskwa, men flydde s. å. till Svenska Ar- 
néea i Polen; var med vid Holofzin, Smolensk och 
Kobilack; togs tlntligen 1709 vid Pultava tillfånga 
ock tordas först till Svearski, sedan till Kasan, der 
san i tjntton månader fick sitta i ett mörkt torn, 
ock siat till Tobolsk, hvarifrftn han ej hemkom förrän 
178 eller efter fredsslutet. — Gift 1:0 1719 med 
Jms Margaretha Aumorm, f på 1720-talet; dotter 
af ea Kyrkoherde Amnorin i Fakuvara i Carelen: 
— 2» på 1730-lalet med EUa Catharina Ulftparre 
ef Braxeii, t 1703, t 1782 '%; dotter af Löjt- 
nanten Göran Ul&parre af Broxvik, N:o 9, till Kal- 
kåda och Scbedingsnåa, med hans l:a fm, Elisabeth 
Stake, N:o 110. 
Söner: 

1. Johan Wilhelm, Baron Sprengtporten, t 1720, 
f 1795. Se friherrl. ätten Sprengtporten, 
Tak 1. 

1. Carl Benric, t på 1720-talet; Kapten vid 
regnet Royal Suédois i Frankrike; Major i Svensk 
tjeaat; t barnlös 1776 *V ft och med brodern Johan 
Wilhelms tillstånd begrafven i hans graf i Riddar- 
koinukyrkan. — Gift med sin farbroders svägerska, Friherrinnan Anna Catharina Stjerncrantz; dotter af 
Landsböfdingen Frih. Pehr Stjerncranti, N:o 175, 
och Sophia Juliana Taube, N:o 734. 

1. Jacob Magnu», Baron Sprengtporten, f. 1727, 
t 1786. Se friherrl. itten Sprengtporten, 
Tab. 3. 

2. Georg Magnu», Ryth Friherre och Grefve 
Sprengtporten, f 1819. Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Get rg Magnus, Rysk Friherre och GrefVe Serengt- 
perten (son af Magnus Wilhelm, Tab. 2), f. på 1730- 
talet; Stabs-Adjutant; Kapten i Arméen 1761; Kap- 
ten vid Sprengtportska reg: tet; Riddare af Svärds- 
orden 1767; Sekund-Major vid nämnds reg:te 1770; 
Öfverste-Löjtnant i Arméen 1772; ÖfVerste-LÖjtnant 
vid lätta Dragon-kåren; Öfverste för Savolaz* reg:te, 
Carelska Dragon-kåren, 8avolax' Fotjägare samt Ky- 
menegårds och Rautalambi bataljoner 1775; Afsked 
1780; Öfverste för en Frikår i Holländsk tjenst 
1785; Verklig Rysk Kammarherre samt General- 
Major i Rysk tjenst 1786; Rysk Friherre ooh Ge- 
neral-Löjtnant samt 1799 General; Chef för ett Ryskt 
Mnsketör-reg:te; Riddare af Ryska S:t Annas-Ordens 
l:a klass och S:t Alexander Newskis Orden samt 
Storkors af S:tJohannis af Jerusalem Orden; Rysk Ge- 
neral-Guvernör i Fioland 1808; Rysk Grefve 1809; 
t 1819 V, i S:t Petersburg. Han var, likasom 
sin broder Jacob, behjelplig till utförandet af 1772 
års revolution, men, sedermera missnöjd med Konung 
Gustaf III och hans regering samt vurmande på ett 
särskildt storfurstendöme Finland, dock under Ryskt 
beskydd, förde han 1789 avog sköld emot fädernes- 
landet, och dömdes derföre af Åbo Hofrätt den 9 
Febr. 1790 ifrån lif, ära och gods. — Gift l:o 1764 
w / e med sin kusins dotter, Anna Elisabeth Glansen- 
stjema, f. 1746 % t 1785 %; dotter af ÖfVerste- 
Löjtnanten Lorentz Glansenfctjerna, N:o 1664, och 
Wendela Eleonora Torwigge, Na 548, i hennes 2:a 
gifte: — 2:o med Ryska GrefVinnan Warwara Ni* 
colajewna BamyUky , f 1850 */ n i Petersburg; 
dotter af Stats-Rådet Grefve Samytsky. 

Barn: 

1. En Son, f. på 1760-talet; Kornett; t ogift. 

I. Magnu» Wilhelm, f. 1772%; Kornett vid lätta 
Dragonerna, sedan Lifhusarerna, 1780; Konungens 
Stabs-Adjutant och Kapten i Arméen 1792; Öfver- 
Adjutant och Major i Arméen 1796; * ogift 1801 
i Ryssland, före fadern, men slöt dock ätten. Friherrl. ätten Sprengtporten, N:o 275. Tab, 1. 

Mu Wilhelm Sprengtport, Baran Sprengtporten 
'•oa af Magnus Wilhelm Sprengtport, se adel. ätten 
äsreagtport, Tab. 2), till Sparreholm i Hyltinge soc- 
kra och Södermanland; f. 1720 "/, i Tobolsk, under 
Mera* fångenskap derst.; Student i A bo; Korporal 
vid Nylands och Tawaatehns läns Dragoner; Volontär 
*tt Lifeardet 1738; Fourir derst 1739; Sergeant 
1740; Bataljons-Adjutant 1741; Fänrik s. i; Kap- 
tea vid regitct Royal Soédois i Frankrike 1745; 
Löjtnant vid forota. Garde 1747} Kapten derst. 1753; Öfverste i Franska Arméen 1754; Riddare af Svärds- 
Orden 1757; Öfverste i Svenska Arméen 1760; En- 
voyé Extraordinaire vid Danska Hofvet 1761; Öf- 
verste för Löwenfeldska värfv. infant.-reg:tet 1763; 
Friherre 1766 •/,,, jemte yngsta helbrodern Jacob 
Magnus (introd. 1776 under N:o 275); General-Major 
1770; Kommendör med stora korset af förutn. Orden 
1771, med valspråk: Fortunam virtate, hvilket sitter 
såsom devis under det friherr), vspnet; Ambassadör; 
Riddare och Kommendör af Kongl. Maj:ts Orden; 
General samt Chef för ett värfvadt regtte; t 1795 
*•/,, i Köpenhamn och ligger, jemte sin fru, be- 

12 Digitized by VjOOQIC 90 8PRENGTPORTEN. grnfren i RiddarholmskyrVan i Stockholm, der han 
1 776 af Möbelhandlaren Diedr. Tellerstedt tillband- 
lade sig eu graf samt gaf särskildt till kyrkan 1000 
daler kopparmynt med förbehåll, att grafven for all 
framtid skulle underhållas, aldrig fö? yttras eller af 
någon annan få nyttjas. Han deltog 1746 i den 
hemliga entreprise, som Konungen af Frankrike, un- 
der General-Majoren Baron Leslies anförande, företog 
emot England; bevistade 1748 hela fälttåget i Flan- 
dern, under Franska Marskalken Comte de Saxe an- 
förande, samt derunder belägringen af Maéstricht; 
var äfven med i det år 1757 under Marskalken 
Grefve D'Estrées och Hertigens af Richelieu anförande 
öppnade fälttåget i Westphalen, derunder han var 
närvarande i bataljen vid Hastenbeck den 26 Juli 
sistn. år; underhandlade, såsom Minister i Danmark, 
om giftenmålet emellan sedermera Konung Gustaf 
III och Drottning Sophia Magdalena, samt under- 
skref, jemte E. o. Ambassadören, Riks-Rådet och 
Öfverste-Marskalken Grefve Adam Horn, den 29 Sept. 
1766 äktenskaps-kontraktet; inköpte slutligen den 
Sparreska egendomen Sparreholm. — Gift 1:o 1764 
*% med Grefvinnan Ulrtca Charlotta Taube, i hennes 
2:a gifte, f. 1724 *%, + 1780 •/,; dotter af Hof- 
marskalken Grefve Hans Heoric Taube, N:o 62, till 
Kuddinge och Hanstavik, med Friherrinnan Barbro 
Fredrica von Albedyl, N:o 182, samt enka 1756 
efter Kammarherren Anton De Geer, N:o 291, till 
Österby: — 2:o 1792 "/„ på Oby i Småland med 
Grefvinnan Sophia Lovisa Mörner af Mor landa, t 
1762 */ 6 . + 1821 V 10 på Långdunker i Söderman- 
land; dotter af Öfverste-Löjtnanteo Grefve Carl Gu- 
staf Mörner af Morlanda, N:o 60, till Dufeke, Gåf- 
vetorp och Oby, med Sophia Elisabeth Steuch, N:o 
1582. 

Barn: 

2. Ulrtca Sophia, t 1793 *V 8 . Gift 1810 «% 
i Hyltinge kyrka med sin faders svågers brorssons 
son, sedermera En af Rikets Herrar Frih. Carl De 
Geer af Leufsta, Grefve De Geer af Leufsta, N:o 
131, till Leufsta, Hammarby -Wäsby, Kulla-Gunnars- 
torp, Stora Sandby, Yxtaholm och Utansjö, f. 1781, 
f 1861. 

2. Jacob Wilhelm, f. 1794; General-Löjtnant Se 
Tab. 2. 

Tab. 2. 

Jacob Wilhelm (son af Johan Wilhelm Sprengtport, 
Baron Sprengtporten, Tab. 1), f. 1794 9 / 10 på Spar- 
reholm; Kornett vid Lifgardet till häst 1812; Löjt- 
nant derst. 1814; Riddare af Ryska S:t Wladiinirs- 
Ordcns 4:e klass 1817; Ryttmästare vid nämnda 
Garde 1818; Riddare af Svärds-Orden 1822; Major 
vid Gardet 1823; Öfverste-Löjtnant i Arméen 1824; 
Öfverste-Kammarjuukare; Öfver- Hofjägmästare 1827; 
Ledamot af Krigsvetenskaps-Akademiens, å.; OrVcrste 
i Arméen 1828; Afsked från Gardet 1830; General- 
Adjutant i Generalstaben samt Öfver-Ståthållare i 
Stockholm, allt s. å.; Kommendör af Nordstjerne- 
Orden 1832; General-Major 1834: Afsked från 
Öfver-Hofjägroästare-befattningen 1838; Afsked från 
Öfver-Ståthållare-embetet s. ä.; Åter Öfver-Ståthållare 
i Stockholm 1844; Storkors af Danska Dannebrogs- 
Orden 1848; För andra gången afsked från Öfver- 
Ståthållare-embetet s. å.; Riddare och Kommendör af K. Msjtts Orden 1849; General-Löjtnant 1858. 
Afgick s. å. den 31 Jan. till Paris, för att på H. 
M. Konungens och H. K. H. Kronprinsen- Regen tens 
vagnar lyckönska K ej sa r Napoleon III att ha und- 
gått mordförsöket den 14 i samma månad. — Gift 
1823 *% på Sahlestad i Upland med Grefvinnan 
Ulrica Wilhelmina Brahe, f. 1808 %, f 1836 V, i 
Stockholm och begrafVen i Hyltinge kyrka; dotter 
af En af Rikets Herrar Grefve Magnus Fredric Brahe, 
N:o 1, till Skokloster, Rydboholm, Spiker, Skarbult 
och Sahlestad, med hans 2:a fru, Friherrinnan Aurora 
Wilhelmina Koskull, N:o 184. 
Barn: 

Magnu* Wilhelm, f. 1826 % * 1840 ,f / 4 i 
Stockholm. 

Aurora Lovisa Ulrica, f. 1827 *%. Gift 1850 
% i Hyltinge kyrka med Kabinetts-Kammarherren 
Frih. Henric Gabriel David Falkenberg af Tryttorp, 
N:o 255, till Lagmansö, f. 1818. 

Ulrica Ebba Wilhelmina, f. 1828 ■%; HofTröken 
hos H. K. H. Kronprinsessan 1850. Gift 1851 8 / T 
på Rosendal å Djurgården med Ryttmästaren Grefve 
Fredric Ulric Wrangel af Sausis, N:o 93, f. 1820, 
t 1858. 

Aurora Charlotta, f. 1830 "/,», f 1832 %. 

Ulrica Henrietta Amalia, f. 1833 *V T . Gift 1852 
% % med Kaptenen Frih, Carl Adam StrömfeH, N:o 
105, till Tärnö, f. 1816. 

Tab. 3. 

Jacob Magnus Sprengtpert, Baroi Sprengtportea 

(son af Magnus Wilhelm Sprengtport, se adel. ätten 
Sprengtport, Tab. 2), f. 1727; Volontär vid Forti- 
fikationen 1739; Under-Officer vid Lifgardet 1743; 
Informations-Adjutant 1751; Fänrik; Kapten vid For- 
tifikationen 1755; Informations-Officer vid nämnda 
Garde 1756; Öfver- Adjutant hos General-Löjtnanten 
Grefve Axel von Fersen 1757; Major i Arméen samt 
Riddare af Svärds-Orden 1759; Öfverste-Löjtnant 
vid Kavalleriet 1761; ÖfVerste-LÖjtnant vid Gula 
Husarerna 1762; Friherre 1766 •'„, jemte äldsta 
brodern (introd. 1776 under N:o 275); Öfverste- 
Löjtnant vid Lifdragon-reg:tet 1767; Öfverate för 
Nylands och Tawastehus läns Dra gon -reg: te, jemte 
Carelska sqvadronen, 1769; Kommendör med stora 
korset af forutn. Orden 1772; General-Löjtnant samt 
ÖfVerste för Lifgardet s. å.; Af»ked 1774; Riddare 
och Kommendör af alla K. M:s Orden 1778; + ogift 
1786 % och slöt således sjelf sin friherrl. ättegren. 
Han utmärkte sig mycket under sjuåriga Pomerska 
kriget, men historiskt ryktbar blef han genom sina 
åtgöranden vid 1772 års revolution, dertill och till 
regementsförändringen han uppgaf en plan till Ko- 
nung Gustaf III, redsn under riksdagen 1771; bör- 
jade den 14 Aug. 1772 i Borga med några och 60 
man lätta dragoner revoltera Finland, det han snart 
helt och hållet lyckades, samt gick med 800 man 
sjöledes öfver till Sverige, för att der fullborda, hvad 
han i Finland påbegynt, men var revolutionen der- 
städes redan försiggången, då han 5 Sept. kom till 
Dalarön; blef rid ankomsten till Stockholm den 7 
Sept. utanför staden af Konungen sjelf med utmärkt 
nåd emottagen samt framför fronten af sina ifrån 
Finland medbragta trupper dubbad till Svärdsordens- 
Kommendör. Digitized by VjOOQIC spIbb. 91 AdeL ätten von Spången, N:o 1297, f. Tab. 1. 

It*** Hansson, Ntftll. van Spången, f. 1635 i 
Wermlaad; MönsterskrifVare vid Nerike och Werm- 
kads regrte 1656; Lär-Konstapel Tid Artilleriet 1660* 
Prrmkare derst. 1669; Löjtnant 1675; Kapten 1676; 
Adlad 16»! "/„ fintrod. 1607 ander N.-o 12W); 
Sist ArtiHeri-Major; t 1703. Han bevistade Bre- 
ai*ta belägringen samt hela Konung Carl XI:s Skån- 
ska krig ock derander förelupna aktioner. — Gift 
1671 med Ämna Ekman, f 1713. 
Barn: 

CmrlMagmu,l 1675; Öfverate-Löjtnant; t 1729. 
Se Tab. 2. 

Amma, f. 1677, + 1723. Gift 1708 med Majoren 
frie Mjernkoff, N:o 1039, f. 1684, t 1713. 

Tab. 2. 

Carl Magnu (son af Bengt Spången, Nobil. von 
Spången, Tab. I), f. 1675; Handtlangare vid Artil- 
leriet 1703; Artilleri-Löjtnant i Anda ra 1711; Til- 
lika Löjtnant rid Fältartilleri-reg:tet 1715; Kapten 
nd Pomerska Artilleri-fältataten; Major rid FäH- 
srtdleriet 1719; Siat Öfverate-Löjtnant vid Artilleriet ; 
t 17*9 */„. Han bevistade, bland annat, belägringen 
rf ftettia 1713. — Gift 1795 med Maria Amalia 
WtUerttp, i hennes la gifte, f. 1695, + 1759 »V,; 
eaner af Pastor- Pri marins i Kiel Gabriel Wedderkop samt omgift 1736 med Lagmannen Christian König, 
N:o 1481, till Lockstadsholm, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

Charlotta Amalia, f. 1726 a «/ 8 , f 1772 %. Gift 
1:0 1751 2 / 6 med Kanslisten Jacob Chrutophers (A nc- 
karcrona, N:o 1965), f. 1723, f 1751: 2:o 1756 
med Physices Prof essoren vid Upsala Akademi Sa- 
muel Duranu, f 1789. 

Bengt Gabriel, f. 1728; Öfverste; f 1802. Se 
Tab. 3. 

Tab. 3. 

Bengt Gabriel (son af Carl Magnus, Tab. 2), f. 
1728 ••/,; Under-Löjtnant vid Artilleriet 1747; Löjt- 
nant derst. 1756; Riddare af Svärds-Orden 1760; 
Kapten 1763; Slutligen Öfverste; Erhöll Afsked; + 
1802 *•/, i Stockholm. — Gift 1772 ,4 ' n med So- 
phia Fredriea WettreU, f. 1751, t 1835 "/,. 
Barn: 

Maria Fredrica, f. 1773 »/„. Gift 1806 "% i 
Stockholm med Öfversten Frih. Axel Gabriel Leijon- 
hufvud, N:o 26, i hans 2* gifte, L 1755» t 1826. 

Carl Gabriel, f. 1778; Antagen till krigstjenst 
1786; Under- Löjtnant vid Svea Artilleri 1787; Löjt- 
nant derst. 1794; Kapten 1804; Tillika Adjutant i 
Krigs-kollegium ; Major i Arméen och Öfver-Adjutant 
hos Konungen 1808; Artilleristabs-Officer; f ogift 
1809 2% i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan, Adel. ätten Spår 6, N:o 160. 

Denna gamla och otvifvelaktigt ursprungligen Finska slägt är redan i medeltiden i Finland bekant ge- 
aon iukilliga densammas i räfstetings- och landsynerätter deltagande medlemmar, men flere af dessas ätt- 
ledning sinsemellan har ej kunnat utredas. Den första kända stamfadern, hvars afkomlingars namn led för 
W i ritt nedstigande linia blifvit upptagna och till riktigheten bestyrkta uti ett Hofrättens i Åbo derom 
dea 21 Juli 1647 utfärdade bevis, var Jöns Spåra, som i bref af år 1411 allaredan kallas ärlig och väl- 
bördig man. Hans ättlingar vunno onder tvänne olika nummer och namn introduktion å riddar huset. Först 
atverkade nemligen en hans afkomling i åttonde led, Ståthållaren på Kexholms slott ooh öfver dess län 
Hearie Månason Spåra, år 1623 ättens introduktion under N:o 160 med namnet Spåra, och sedermera blef 
drane nyasbemältes faders kusin. Löjtnanten, slutligen Kaptenen, Johan Ericsson Spåra, hvilken först efteråt 
kaade utreda sig tillhöra samma slägts äldsta ättegren och i sjunde led härstamma från förenämnda Jöns 
Spira, sirskildt den 13 Nov. 1647 Adlad och antog namnet Silfverspåre, samt vann sålunda och med då 
ullika erhållen liten tillökning i hjelmprydnaden för det gamla ättevapnet: en silfverspåre i blått fält, äfven 
1649 skiljd introduktion under N:o 385. Dennas ätt eller ättegren utgick innan slutet af samma århundrade, 
bfaremot den först introducerade grenen ännu fortlefver, och blef 1818 im matrik ulerad å Finska rid dårhuset 
N*> 9 biand Adelsmän me<J det redan vid 1765 års riksdag för ätten ändrade namnet Spåre. Tab. 1. 

Jets 8fåras. Kallas i bref af år 1411 Ärlig och 
Tälbördig Man. Uti ett för hans afkomling i sjunde 
led, Johan Spåra, Nobil. Silfverspåre, den 21 Juli 
1647 sf Abo Hofrätt ntfärdadt bevis, upplages Jöns 
Salras efterkommande på följande sätt. 
Son: Son: 
Lars Hansson. 

Son: 

Olof Larsson. 

Son: 
Jacsi Olofsson) Erhöll af Konung Gustaf I, i 
utbyte emot sitt cgande säteri Juwa i S.t Mårtens 
socken och Finland, Moisio sätesgård i Lundo socken, 
nära Abo. Digitized by VjOOQIC 9* spIrb. Söner: 

Olaus Jacobi; Kyrkoherde. Se Tab. 2. 

Thomas Jacobsson. Se Tab. 4. 

Sigfrid Jacobsson, till Moisio. Innehade, jemte 
brodern Thomas, nämnda egendom under iren 1557 
—1567. 

Tab. 2. 

Olats JaesW (ton af Jacob Olofston, Tab. 1); 
Ingick i Prestestlndei och var Kyrkoherde i Lemo 
socken i Finland under åren 1570 — 1612. Hanskref sig 
dels Olaus Jacobi, dels Olof Jacobsson, men begagnade 
förfädernas adel. vapensignet; egde, åtminstone sedan 
år 1598 frälse-landboer å sina egande hemman i 
Wreta och Sunnevijks eller Snndviks byar i Kimito 
socken. 

Söner: 

Jacob Olofsson, 

Eric Olofsson; Borgmästare. Se Tab. 3. 

Henric Olofsson, Han och brodern Erio försålde 
år 1619, å egna och medarrVingars vägnar, de efter 
fadern ärfda fastigheterna i Wreta och Sund viks byar 
inom Kimito socken till Riks-Rådet Joh. Skytte. 

Tab. 3. 

Erk OUfsssn (son af Ölans Jacobi, Tab. 2), till 
Wreta och Sandvik, dem han 1619 försålde; Rådman 
i Abo 1621; Var 1629 och 1630 Borgmästare derst. 
Han blef den 17 Nov. 1627, såsom Itfdman, vald 
till ett af de trenne ombud, hvilka Åbo stad till 
samma års riksdag i 8tockholm aftände. — Gift med 
en, vid namn Carin. 
Söner: 

Mickel Ericsson, till Buckila i Pikie socken, der- 
till han 1649 skref sig; Var 1607—8 Löjtnant vid 
8ven Ericssons fänika Finska knecktar. Han var i 
Nov. sistn. år nyligen hemkommen med sagde fänika 
ifrån Liffland; försålde den 10 Juni 1649, jemte 
medarfvingar, Engelsby i Kimito socken till Riks- 
Kanelären Axel Oxenstjerna. 

Johan Ericsson, Nobti. BUfverspåre. Se adel. 
ätten Silfverspåre. 

Tab. 4. 

Tkemas Jaettsge* (son af Jacob Olofsson, Tab. 
1), tUl Moisio; Lefde in na 1572. 
Söner: 
Eskil Thomasson. Se Tab. 8. 
Henric Thomasson, Se Tab. 5. 
Zachris Thomasson. Se Tab. 7. 

Tab. 5. Söner: 
Nils Månsson; Ryttmästare. 
Henric Månsson, f ogift. 

Tab. 6. Se Tab. 6. learle Tktmåteea (son af Thomas Jacobsson, 
Tab. 4), till Moisio; Lefde under sednare hälften af 
1500-talet 
Son: 

Håna HearksMH, till Tirmula (Tinnula, Tormils, 
Ternnla och Jermala äfven kalladt) i Lamnis socken 
och Wanantaka eller Wanajataka i Janakala socken; 
Var 1571 Befallningsman på Abo slott; Fogde på 
Tawastehus slott 1572, det han ifven var 1574. Han 
egde Tirmula från medlet af 1570-talet och Wanan- 
taka åtminstone under åren 1565—84. — Gift med 
Margaretha Boije; dotter af Lagmannen Eric An- 
dersson Boije (af Gennäs, N:o 16), til] Dalkarl by och 
Tirmula, med Brita Oudmundadotter. Nils Måussn (son af Mins Henricsson, Tab. 5), 
till Tirmula ssmt Sjölax i Kimito socken, Jattilaoch 
Skyttelä i Tuulois kapell af Hauho socken; Rytt- 
mästare. Han utmärkte sig så i det 104 riga kriget, 
att han 1612 blef af Jacob De la Gardie hos Ko- 
nungen anmäld till undfående af belöning, hvarefter 
honom äfveo, medelst Konung Gustaf II Adolphs 
bref af den 20 Juli 1619, tilldelades i förläning, 
under Norrköpings Besluta v il kor, Warkaus i Lifi- 
Savolax samt Parskylä i Bjerno oeh Dalkarlby i 
Lojo socknar; innehade dessutom förut eller 1618, 
förutom förstnämnda fyra frälsegods, till hvilka han 
skref sig, äfven Wanantaka och Rautajärvi eller Ru- 
tajärvi i Janakala. — Gift med Anna von Treijdtn, i 
hennes l:a gifte, hvilken 1634, såsom enka, erhöll, 
under förutn. Besluts vilkor, fem hemman i Wanan- 
taka och Merkala i Janakals; omgift med Arvid 
Henricsson Rääf i Finland, N:o 58, till Wahantaks 
eller Wanantaka och Dalkarlby. 
Barn: 

Erio Nilsson, 

Margaretha NUsdoUer. Gift med Loj t nan ten 
(sedermera Ryttmästaren) Pavel Botin, Natural. Bo- 
sin, Nk> 592, till Sjölax. 

Tab, 7. 

laeåris Tkemaseen (son af Thomas JaoobssoD, 
Tab. 4); Lefde i slutet af 1500-talet. 
Son: 
Matts Zachrisson, 

Tab- 8. 

Eskil Tkeinassen (son af Thomas Jacobsson, Tab. 
4), till Moisio; Lefde derst. ännu 1589. Han för- 
sålde redan i början af 1570-talet ena hälften af 
nämnde egendom eller tolf stänger till Prih. Claes 
Horns till Aminne enka, Kjerstiu Krumme. 
Söner: 

Måns Eskilsson. Se Tab. 9. 

Matts Eskilsson. Se Tab. 10. 

Tab. 9. 

Håns EskUtsta (son af Eskil Thomasson, Tab. 
8), till Moisio. Han erhöll den 20 Dec. 1567 sf 
Hertig Johan, sedermera Konung Johan III, i för- 
läning på behaglig tid Akais numera rusthåll i Pemar 
socken. 

Son: 

Henric Måissen Spåra, till Hyfvekylä eller Hyvi- 
kälä samt Skyttelä och Jnttila; Befalhafvare för ryt- 
teriet å Kexholm 1583; Var 1614-17 Ryttmästare 
för en fana Finska ryttare; Ståthållare på Kexholm 
och of ver dess län 1618; Introducerad på Riddar- 
huset 1627, å ättens vägnar, under N:o 160 och 
med namnet Spåra efter vapnet, hvilket namn seder- 
mera 1765 förändrades till Spåre; Endtledigad från 
Ståthållare-befattningen 1636. Han innehade, vid 
fiendtlighetemas utbrott emellan Konung Sigismund 
och Hertig Carl, åtskilliga lägenheter i Sagu socken, 
såsom Lauchanger eller Lankantari, jemte ströhem- 
man i Svinala, Mäkinpää, Paddais och DnfVala eller 
Tufvala byar, hvilket allt, då han höll Konungens Digitized by VjOOQIC 8PÅR1. 95 parti och slutligen flyktade öfrer till Polen, »eder- 
Bert af Konung Carl IX förklarades fårbrutet och 
indrogs till Kronan samt snart derpl förlänades åt 
andrs, såsom Goswin An rep, m. fl.; återvände, se- 
dan Konung Gostaf II Adolph tillträd t regeringen, 
till sitt fädernesland och deltog uti det t i 08 riga kri- 
get emot Ryssland, samt utmärkte sig derander i 
1614 In sommarfalttåg, och tillsades i Sept. s. K. 
»f Konungen, att, tillika med några andra Ryttmä- 
itsre och deras ryttarefanor, stanna vid Bialo (Bjc- 
lor) och nnder påföljande Tinter till det yttersta 
ainora Ryssarnes befarade infall i Novgorods län; 
beordrades 1616 om våren i falttjenst till belägrings- 
ikansen utanför Pleskow, derifrån han hemförlofvadee 
efter freden i Stol bota den 27 Febr. 1617; undfick 
redan den 4 Okt. 1615, genom Konungens de rom 
atisrdsde öppna Bref, till belöning for visad trohet 
eek tapperhet nnder kriget, en forläning, under Norr- 
köpings Besluta vilkor, af inalles 2'2\ lägenheter, 
ieribUnd Juttfla och Kuurila sätesgårdar i Tnulois 
ock Kaltola socknar samt frälsehemman i socknar ne 
Haabo, Rautalampi, Rantasalmi, Padasjocki, Pemar 
oefc Bjerno; anbefaltea 1620, såsom Ståthållare nå 
Kexkolm, att satta slottet och gränsfästena i fullt 
fomarukick, samt 1624 att förnya de gamla rå- 
airkena och låta upphugga rålinierna å rik »gränsen 
eacllan Kezholms län och Ryssland; bevistade 1627 
In riksdag i Stockholm, och finnes ha underskrifvit 
Ständernas då fint tade beslut; skänkte slutligen till 
Haabo kyrka en silfverknlk med håna och hans frus 
vtpen samt namn i initialer, äfVensom 1633 en torn- 
tioeka med bådas deras namn. — Gift med Ingeborg 
SkjUt i Rnlmtd, till Skyttelä och Juttila, f. 1583, 
t ak» 1619 "/,; dotter af Ståthållaren Jöns Matta- 
«t Skytte (i Fioland, N:o 81), tiU Skyttelä, Brådd- 
as och Lankankari, med Margaretha Tawast. 
Barn: 
7W 8önsr ock fyra Döttrar, hvilka alla dogo 
»ii spädare ålder eller helt unga. 

Tab. 10. 

latti Eskltoaa (son af Eskil Thomasaon, Tab. 
»* till Moisio; Lefde 1618. 
Som 

Just ItttMM Spåra, till Moiaio; t 1677 och 
%ger begrafven i Lundo kyrka. Han finnes i jorde- 
söekerna för åren 1635—60 upptagen såsom bosatt 
1 oek egare af ett mantal eller halfva Moisio allo- 
fulsiteri, hvara andra hälft samtidigt innehades af 
Prik. Msaritz Horn till iminne, intill 164!', då 
fcs, såsom iråkad ödesmål, inköptes af Jacob Matts- 
ätas faders aysaliog, Kaptenen Johan Silfverspåre, 
ifrio hvars enka slutligen samma hälft år 1683 re- 
•seerades och anslogs till fan riksbos tall e. 
Söner: 

Jocob; Lefde utan tjenst Se Tab. 11. 

Zeekarias, i 

Ekas, J ff unga. 

Hons, I 

Omster; Fänrik; t 1712. Se Tab. 12. 

Bmric; Kapten; t 1681. Se Tab. 32. 

CUii. 

fttor; Löjtnant. Se Tab. 33. 

ébmkon. 

Tab. 11. 

*** (aon af Jacob Mattsson Spåra, Tab. 10), 
Hl Moisio ssmt Leppäkoski i Janakala socken; Kal- 
»** sig äfven Silfverspåre; Lefde ännu 1670 och bodde på Leppäkoski. — Gift med Anna Böttja, som 
lefde enka 1672; dotter af Wilhelm Böllja af de 
Finska Bölljor. 

Dotter: 
Märta, till Leppäkoski, der hon lefde enka 1696. 
Gift, enl. KongL tillstånd af den 2 Nov. 1672, med 
Korporalen, sedermera Ryttmästaren, Carl Fehrsson 
Rwdh dier Roth, som lefde 1C94. 

Tab. 12. 

Christer (son af Jacob Mattsson Spåra. Tab. 10), 
till Moisio samt Koweri i Me rim ask u socken; Var 
Fänrik eller Kornett vid Åbo läns krigsfolk; t 1691 
**/,, och ligger begrafven i Lundo kyrka, der hans 
vapenplåt varit uppsatt. Han bodde, åtminstone 
ifrån 1660-talet pä Koweri, som skulle reduceras 
till Kronan, men han utverkade sig den 26 Juni 
1684 Konungens Resolution, att, i anseende till sin 
fattigdom, få för lifstiden behålla detsamma. — Gift 
med Beata flnckenberg, f 1693 w /„ på Koweri; 
dotter af Claes Finckenberg, N:o 159. till Koweri. 

Söuer: 
Jacob, till Koweri. 

ffenric, f. 1664; Öfverste-Löjtuant; t 1747. Se 
Tab. 13. 

Tab. 13. 

Henrle (son af Christer, Tab. 12), till Falkenberg 
i Lemo socken; f. 1664 31 / # på Koweri; Page hos 
Riks Rådet och Presidenten i i bo H o frätt Fri h. Eric 
Sparres enka, Friherrinnan Barbro Fleming 1680; 
Afsked derifrån 1682; Musketersre vid Lifgardet till 
fot 1683; Rotmästare derst. 1687; Afsked derifrån 
s. å.; Förare vid Björneborgs reg:te 1688; Fourir 
derst. s. å.; Sergeant 1691; Fältväbel 1700; Fänrik 
1702; Under-Löjtnant 1705; Löjtnant 1708; Kapten 
1709; Öfverete-Löjtnante karaktär 1730; Afsked ur 
krigstjensten 1741; t 1747 på Kouko kaptens- 
boställe i Wakkala by och Wesilax' socken samt be- 
grafven vid Wesilax kyrka, der hans vapen finnes. 
Han var, bland annat, med vid Duna, Liarna, der 
han träffades af en muakötkula i pannan och ena 
låret, Wipreck, der han äfven illa blesserades, samt 
vid Pultava, h va res t han blef fången; fördes först 
till Moskwa och måste deltsga i Czareos segerintåg, 
sedan till Arsoma, så till Tobolsk och sist till Tu- 
lnéen eller Tumje, derifrån han 1722 eller efter 
fredsslutet återkom. — Gift 1691 V 10 på Voitila i 
Orivesi socken med Christina Roth, t 1664 ty,, t 
1729 'ty,; dotter af Löjtnanten vid Åbo läns kavalL 
Johsn Roth (troligen af samma slngt, som adel. 
ätterna Rothhåf, N:o 882, Ridderhof, N*> 1831, och 
Rothoff, N:o 2219), och hans hustru, Christina. 

Barn: 

Christian Lorents, f. 1692; Landskanslist; 1 1768. 
Se Tsb. 14. 

Henric Johan, f. 1694; Kapten; t 1765. Se 
Tab. 23. 

ST' I f - f - 1696 ■% p* Voitna * H * d - 

Beata Christina, f. 1697 »ty,, + 1765 ty,. Gift 
med Kaptenen vid Björneborgs reg:te, Majoren Äo- 
bert Watzon. 

Maria, f. 1698 på Monikkala boställe i Kanga- 
sala socken, f derst. 17U0 */, och ligger begrafven 
i Kangasala kvrka. 

Hans, t 1699; Fänrik; t 1755. Se Tab. 31. Digitized by VjOOQIC u spIbe. Tab. 14. 

Ciristlai Ltreiti (ton af FJenric, Tab. 13), t 
1692 *% i Voitila; Kantlist i Abo Lan ds kanal i; t 
1768 på Näyhälä rosthåll i Kumo socken, h vilket 
ban egde, åtminstone från 1730-ulct. — Gift med 
Christina Keckonius, t. 1697 ■%, f 1765 § /, a ; dotter 
af Kyrkoherden i Hvittis församl. af Åbo stift Prosten 
Johan Keckonius. 
Barn: 

Henric Johan, t 1718; Löjtnant; + 1800. Se 
Tab. 15. 

Peter Reinhold, f. 1721; Fältväbel. Se Tab 16. 

Christian Lorentz, t. 1722; Arklimästare vid Ami- 
ralitetet; Hade sedan Kofferditjenst; t ogift 1758 i 
Lissabon. 

Maria Christina, f. 1723 l9 / l0 . Gift med Stads- 
Fältskären i Gamla Carleby och konstituerade Fält- 
skären vid Österbottens reg:te Eric Brodd. 

Hans Frsdric, f. 1731; Korporal. Se Tab. 19. 

SUphan, f. 1734; Landthushållare ; t 1816. Se 
Tab. 20. 

Tab. 15. 

leirle Jahn (son af Christian Lorentz, Tab. 14), 
f . 1718 w /| t ; Volonta r- K orporal vid Björnebo rgs 
reg:te 1737; Rustmästare derst 1741; Förare 1749; 
Sergeant 1750; Fältväbel 1754; Bataljons- Ad juUn t; 
Fänrik 1770; Löjtnants afsked 1779; + 1800 ,5 / l0 
i Pelkäne socken. Hsn deltog i Finska kriget 1741 
och 42; bevistade 1765 års riksdag, då han bevisade, 
att ätten Spåra, som en tid varit på riddarhnset an- 
tecknad såsom utgången, ännu existerade, och då 
afven vann ättenamnets förändring till Spåre. — Gift 
l:o 1751 8 / l0 med Maria Lind, + 1780: — 2:o 
1781 "/, med Elisabeth Jmcobina Boisman; dotter 
af Kaptenen vid Savolax och Nyslotts reg:te Jacob 
Boisman. 

Barn: 

1. Johan Gustaf, f. 1751 ,8 / n , + 1752 *%. 

1. Märta Lovisa, f. 1753 w / 1a . 

1. Ulrica Fredrica, f. 1754 »' 10 . + 1755 M / ta . 

1. Maria Christina, f. 1757 »'/„ + enka 1824 
w / å . Gift 1796 2 % på Wuojoki i Eura-Aminne 
socken med Förvaltaren af nämnde egendom, Kko- 
nomie-Direktören Lars Demoen, i hans 2:a gifte. 

1. Johan Magnus, f. 1759 w /, ; Volontär vid 
Björneborgs reg:te 1 770; Rastmästare derst. 1774; 
Sergeant vid Flemingska värfv. infant.-reg:tet 1778; 
f ogift. 

1. Isaac Walter, f. 1761 *%, f 1763 «/,. 

1. Frans Henric, f. 1764 *V I0 , + 1767 W / T . 

2. Arvid Adolph, f. 1785 M / T ; Volontär vid Enke- 
Drottningens Lif-reg:te; Förare derst 1802; Fält- 
väbels afsked 1805; Fältväbel vid Tawastehns' reg: te 
s. å.; Fänrik derst. 1808; Fänrik vid Helsinge reg:te 
och Löjtnant i Arméen 1810; Löjtnant vid sistn. 
reg:te 1813; Kaptens n. h. o. v. 1814; t ogift 1815 
a / 7 i Söderhamn. Han deltog med tapperhet i 1808 
och 1809 års Finska krig, och utmärkte sig särdeles 
vid Peltokorpi by i Kelviå socken, då han, anförande 
30 man, anföll en tredubbelt starkare fiendtlig trupp 
samt tog sjo fångar, hvaribland voro tre husarer 
med hästar och munderingar; var slutligen 1811 
kommenderad till national-beväringen i Pomern och 
1813 i Norska fälttåget. 

Tab. 16. 

Peter Relubsld (son af Christian Lorentz, Tab, 
14), f, 1721 '%; Volontär vid Björneborgs reg:te 1737; Korporal derst 1740} Rosttnästaro 1743; 
Foorir 1744; Förare 1756; Fältväbels afsked 1770; 
Lefde ännu 1808 och bodde å sin egande hälft af 
Nävhälä rusthåll i Kumo socken. Han bevistade 
Fiwka kriget på 1740-tslet — Gift 1747 % med 
Margaretha Svinkufvad af Qealstad, f. 1724 V 0< t 
1789 M /, på Näyhälä; dotter af Löjtnanten Peter 
Gustaf Svinhufvod af Qvalstad, N:o 145, och Mar- 
garetha Ruuth. 
Barn: 

Margaretha Christina, t 1748 V,. Gift 1790 
M / T med F. d. Föraren vid Björneborgs reg:te Jacob 
Zimmerman, f. 1742 och bosatt i Harjawalda kapell. 

Gustaf Reinhold, f. 1749; Fältväbel; t 1768 
eller 1789. Se Tab. 17. 

Carl Fredric, f. 1752; Fältväbel; t 1826. Se 
Tab. 18. 

Ulrica Lovisa, t 1760 %, + 1825 ! V f0 ogift. 

Tab. 17. 

Gustaf Reilhtld (son af Peter Reinhold. Tab. 
16), f. 1749 % nå Näyhäla; Volontär vid Björne- 
borgs reg:te 1762; Korporal derst. 1770; Fourir 
1774; Fältväbel 1783; t 1788 eller 1789 under 
kriget i Finland. — Gift på 1770-talet med Ulrica 
Justander, 

Johan Gustaf, t 1780 n / in . + 1782 *>/.. 

Anna Magdalena, L 1783 V 6 , t 1808 *7 T på 
Filpula boställe i Eura socken. Gift 1802 med Ba- 
taljons-Adjutanten, sedermera Fänriken, Johan Adolph 
Ijungberg, i hans 1* gifte, f. 1777 M / Ilf * 1821*%. 

Fredrica, f. 1785 »'„. +. 

Johan Gustaf, f. 1788 % + 1789 M / l0 . 

Tab. 18. 

Carl Fredric (son af Peter Reinhold, Tab. 16), f. 
1752 10 / T i Kumo socken; Volontär vid Björneborgs 
reg:te 1770; Korporal derst. 1774; Förare 1785; 
Afsked 1788; Förare vid Meijerfeltaka Frisky tte- 
bataljonen s. å.; Kndtledigad derifrån 1791; Fält- 
väbel vid Enke- Drottningens L i f- reg: te s. å.; Afsked 
1807; + 1826 *% i Björneborg. Han bevistade 
1789 och 1790 årens Finska krig och var, biand 
annat, med vid Porosalmi och Parkumäki samt fick 
vid Sulula bro en kontusion af en gevärskula. — 
Gift l:o 1782 med Maria Christina Westerlund, f 
1813 n / 2 i Ulfsby socken vid Björneborg: — 2:o 
1818 "/, med Christina Albertina Salgen, t 1825 
*% i nämnde stad. 
Barn: 

1. Christina Albertina, f. 1783 V* +. 

1. Henric Gustaf, f. 1785 ! %; Volontär vid 
Björneborgs reg: te 1795; Rustmästare afsked 1808; 
t ogift 1845 r V„ i Hvittisbofjerds kapell af Ulfsby 
socken. 
• 1. Carl Johan, f. 1792 %, + barn. 

Tab. 19. 

■au Fredric (son af Christian Lorentx, Tab. 14), 
f. 1731 V,,; Korporal, först vid Lif-reg:tet, sedan 
vid Husarerna. Han deltog i Pomerska sjuåriga 
kriget på 1750 och 1760-talen och blef derunder 
illa blesserad. — Gift med Catharina Sartelin. 
Barn: 

Henric Robert, f. 1764, f. 

Carl Gustaf Fredric, f. 1765 W / St t s. å. %• 

Fredric* Albertina, f. 1766 V,„ f. Digitized by VjOOQIC Sfrlft*. II Carl WUktlm, f. 1768 *V a , f. 
itoM /Vedrica, f. 1771 %, f. 

Tab. 20. 

Stenkål (ton af Christian Loren ti, Tab. 14), f. 
1733 */„; Egde och bebodde Öfvergårda rothål] i 
Niyailä by i' Kumo socken samt var Kyrkovärd i 
sasaeda sockens Harjawalda kapell; t 1816 V,, i 
Ktrkku socken. — Gift på 17 50- talet med Elisabeth 
Johansdotter, l 1732; dotter af en Rosthållare. 
Barn: 

Gnttaf Fredric, f. 1757; Löjtnant; t 1809. Se 
Tik. 21. 

Berndt Johan, t 1763 V4, t barn. 

Wilhelmina, f. 1766 V T , t. Gift 1786 10 / 10 med 
Fortrea Mårten Bränder. 

Tab. 21. 

futaf Fredrfe (son af Stephen, Tab. 20), f. 1757 
"/, på Näyhäli Öfvergård; Volontär vid Björneborgs 
ref&te 1777; Korporal derst 1778; Rustmästare 1781; 
Fahväbel 1783; Bataljons-Adjutant rid Öfverste-Löjt- 
sutea Prih. Brio Lodv. Armfelts Jagare-bataljon och 
rtarik rid forutn. reg:te 1788; Löjtnant i Arméen 
1790; Afsked från reg:tet 1803; t 1809 på Ryorna 
kesunan i K ar k ku socken. Han bevistade hela Fin- 
ib kriget 1788—90; egde och bebodde ifrån 1795 
Ull 1807 ena hälften af K a an isis säteri-rusthåll i 
ljwa. socken, den han fick med sin fm. — Gift 
1795 med Stifte-Fröken Ebba Gustafva von Konow, 
t 1764 *%, f 1826 ,! / 4 ; dotter af Majoren Carl 
toakold von Konow, Naturel, von Konow, N:o 2080, 
«k hans 1a fru, Gertrud Elisabeth Gripenberg, 
5* 931. 
Barn: 
EHaabetk Carolina Gustafva, f. 1797 '% på Kan- 
tian, i 1825. ©rft 1816 "/ 7 med Socken-Adjunkten 
i Karkku Berndt Ferdinand Sneck, f. 1789 w / 10 och 
»a (or sinnesro bbning blef tjenstfri 1832. 

, Johan Fredric, f. 1799»% på Kauniais; Student 
i Aso 1817; Dels Domare-, dels Rättegångs-biträde 
iftou Masku och Nedre Sa taganda härader ifrån 1827 
bH hans inträffade sinnessvaghet på 1840-talet; + 
ogift 1844. 

Gvlaf Bror Salomon, f. 1804; Landthuahållare ; 
1 1857. Se Tab. 22. 

Tab. 22. 

åasUf Irtr StltBt* (son af Gustaf Fredric, Tab. 
?t) ( t 1804 % på Kauniais; Egare af Rossa frälse- 
koaman i Kaakila by i Wesilaz aocken ifrån på 
1821-talet till 1842; Arrendator, först af Kuurila 
•»ten i Kalwola socken och sedan af Itko boställe i 
fttsmåki socken; t 1857 M / 4 på Jiko. — Gift 1827 
S/ i på Rossa med Carolina Charlotta Sophia Justan- 
**, t 1806 på Tolki hemman i Wesilaz ; dotter af 
Kräken Carl Adolph Justaoder och Johanna Char- 
btURotbog. 
Barn: 

Gvta/va Elisabet*, l 1828 M / ; på Rossa. Gift 
1856 w / n på Knurila med sin kusin, Landtbrukaren 
^W«ai Sntck. 

****** Lovisa, t 1830 *% på Rosaa, t 1840 
i på Kuorila. 

Q-rletta Adelaida, t 1832 *% på Rosaa; Finsk 
WU-Fröken. 

«a Agatka, t 1«34 "/,„ t a. å. 

frtdrk Ferdinand, l 1836 % t 1838 »/,. Gustaf Alfred, f. 1838 '/,„ på Kutila i Kalrole 
socken; Under-Officer vid Finska Sjö-ekipoget 1856} 
Sjöfarande 1859. 

Frans Fredric, f. 1840 på Kutila; Under-Officer 
vid Nionde Finska linie-bataljonen 1859. 

Adolph Ferdinand, t tvilling 1842 "/, på Knu- 
rila; Under-Officer vid Tionde Finska linie-bataljonen 
1859. 

Amanda Lovisa, f. tvilling 1842 "/« på Knurila; 
Finsk Stifts-Fröken. 

Kosa Wilhelmina, t 1844 % på Kuurila; Finsk 
Stifts-Fröken. 

Edvin Nicolai, t. 1846 " 6 på Kuurila. 

Bror WUhelm, f. 1848 "/, på Kuurila. 

Tab. 23. 

Henrk Mm (son af Henric, Tab. 13), f. 1694 
B / 2 på Voitila i OriVesi socken; Volontär vid Björ* 
neborgs reg:te 1707; Volontär vid ett värfvadt Finskt 
eller Carelskt Landtdragon-reg:te 1717; Sergeant 
derst. 1718; Fahväbel 1719; Kornett 1721; Afsked 
s. å.; Lifdrabsnt hos Konung Fredrio I 1722, det 
han ännu var 1735; Afsked med Vice Korporal a 
(Kaptens) karaktär; t 1765 '*/, å sitt egande rust- 
håll Haikka i Birkala socken och Finland och ligger 
begrafven under sakristian i Birkala gamla träd kyrka. 
Han åtföljde 1707 fadern, jemte åtskilliga rekryter, 
till garnison i Riga, samt derifrån 1709 1 Juni på 
marschen genom Litthauen till Ukraine; skickades 
af fadern aftonen före slaget vid Pultava till Ar- 
méens tross, och blef sedan, jemte densamma oeh 
qvarlefvorna af Svenska Arméen, tagen tillfånga vid 
Dnipern den 1 Juli s. å., samt afförd till den lilla 
Ukränska staden Lubny; frigjorde sig derifrån redan 
i Aug. och begaf sig på flykten med då genom sagda 
stad fiirdande Prins Maximilian af Wiirtemberg med 
dennes lilla hof och stallstat, hvilken sednare dolde 
och skyddade den flyende ynglingen; kom sålunda 
genom Wohlynien, Gallizien oeh Kråkan till Sohle- 
siens hufvndstad Bresslau, dit han anlände i slutet af 
Febr. 1710; arbetade derstädes i sex år på en brod- 
derare- och trädsnidsre-verkstad, dels såsom Lärling, 
dels såsom utlärd Gesäll, samt åtföljde 1714 sin 
Mästare på marknaderna i åtskilliga Schlesiska och 
Böhmiska städer, h varibland Liegnitz och Prag; lem* 
nade 1716 i Juli Bresslau och färdades genom Gross* 
Glogan, Frankfurt an der Öder, Berlin, Spandau, 
Brandenbnrg, Magdeburg, Braunschweig, Hanover och 
Hamburg till Liibeck, der han uppehöll sig till medlet 
af Mars 1717, innan han fortsatte färden genom 
Wismar och Rostock till en liten hamn i Mecklen- 
burg, hvarifrån han, jemte några flyktade Svenska 
Officerare kom öfver till Trelleborg i Skåne, aamt 
anlände den 28 Jnni till Stockholm, derifrån han 
öfverreste till sitt hemland, Finland; bevistade slut- 
ligen 1719 kampanjen i Roslagen emot Ryssarne, 
samt deltog derunder i affärerna vid Forssmarks, 
Leufsta oeh Gimo bruk. — Gift l.o 1727 med £•* 
donia Merthen, + barnlös 1754 *V 10 ; dotter af Po- 
litiae- Borgmästaren i Åbo Carl Merthen: — 2:o 1756 
w / 2 med Beata Christina von Pfaler, f. 1730 ,9 / t , 
t 1813 % på Walkela ruathåll i Birkala socken) 
dotter af Fänriken Carl von Pfaler oeh dess l:a 
hustru, född Regnerus. 
Barn: 

2. Henric Robert, f. 1757; Krigs-Råd; f 1829» 
Se Tab. 24. 

2. Sidonia Christina, f. tvilling 1760 w / e , om 
aftonen, på Haikka, t 1846 */ 10 på Kauppi hemman 
i ficeo socken. Gift 1788 •/„ på Haikka med Adjt> Digitized by VjOOQIC te 8P&U. tanten vid Lifdragon-regrtet, sedermera afskedade Kap- 
tenen, Berndt Nicias Procopé, f. 1759, + 1847 "/, 
på Kauppi. 

2. Carl Gustaf, f. trilling 1760; Kapten; t 
1841. Se Tab. 28. 

Tab. 24. 

lenric RtWrt (son af Henric Johan, Tab. 23), 
f. 1757 •/,, på Haikka; Musikant vid Björneborgs 
reg:te 1769; Volontär derst. 1770; Korporal 1775; 
Fourir 1777; Fänrik s. I.; Sekund-Adjutant 1783; 
Kornett, med Stallmästare befattning, vid Lifdragon- 
rcg:tet, 1785; Tjeustfri 1791, vid nämnde reg-.tes 
reducering till infanteri; Kapten i Arméen 1792; 
Aftked 1809 med Krigs-Rads n. h. o. v.; Introdu- 
cerad på Finska Riddarhuset 1818 under N:o 9 bland 
Adelsmän; t 1829 "/„ på Gustafvaslnnds rusthåll i 
Thusby socken och begrafven på Thusby kyrkogård. 
Han var med i Finska kriget 1788—90, samt be- 
vistade Finska landtdagen i Borgå och var då Le- 
damot af Riddarhus-Utskottet. — Gift 1787 % i 
Abo med Ulrica Charlotta Thileman, f. derst. 1767 
*%, * 1849 »/, på Gustafvselund; dotter af Hand- 
landen i Abo Frans Thileman och Margaretha Chri- 
stina Haveman. 
Barn: 

Henric Johan, f. 1788 % i Abo, f derst 1790 */,. 

Robert Ulric, t 1789; Revisor; t 1841. Se 
Tab. 25. 

Anna Emilia Christina, f. 1790 "/,, i Abo, t 
1794 % på Taatis rusthåll i Merimasku socken. 

Charlotta Benrica, f. 1793 27 / 4 på Taatis; Stifts- 
Fröken; t 1821 M / l0 på A vik i Somero socken. Gift 
1814 *% på Gustafvselund med F. d. Löjtnanten vid 
Arméens Flotta Wilhelm Gadolin på Arvik, f. 1783 
%. t 1846 '%. 

Carolina Emilia, f. 1794 % på Stor-Heikkilä vid 
Abo. t derst. 1796 % 

Carl Georg, f. 1795 % på Stor-Heikkilä; Stu- 
dent i Abo 1812; Kadett i Hapanieuii 1816; Under- 
Löjtnant vid Finska Topografiska kåren 1817; Fjerde 
Informations-Officer derst. 1818; Löjtnant vid nämnde 
kår; Lärare i Franska språket vid Kadett-kåren i 
Fredricshamn 1820; Tillika Femte Lärare i Matbe- 
matik och Physik derst 1822; Löjtnant vid Kej- 
sarens af Ryssland Svit 1823; Afsked från forotn. 
Lärare-befattningar 1825; Sekund-Kapten vid nämnda 
Svit; Kapten derst; t ogift 1829 *% i staden Wisa, 
nära intill Adrianopel, under Turkiska fälttåget. 

Gustaf, f. 1800 "/„ på Storgårds boställe i S:t 
Marias socken; Student i Abo 1818; A us k altan t i 
Abo Hofrätt 1824; Landthnshållare. 

Knut Otto, t 1802; Kronofogde; t 1857. Se 
Tab. 26. 

Fredrica Wilhelmina; f. 1804 "V, på Gustafvse- 
lund. Gift l:o derst. 1820 *% med Possessionaten 
Otto Reinhold Brusiin på Harviala i Wonå socken, 
f. 1797 **/ l0 , t 1839 ,6 /„ genom en krutexploxion 
vid en vådeld i Tawastehus stad: 2:o 1841 2 % med 
Provincial-Läkaren i Tawastehus läns distrikt, Rid- 
daren af Rysk-Polska S:t Stanislai -Ordens 3:e klass, 
Med. och Phil. Doktorn Wilhelm Granlund, f. 1795 V.,. 

Napoleona Emilia Catharina Lovisa, f. 1807 *V S 
på GusUfvsslund. Gift derst 1839 *•/„ med sin 
kusin, Vice Häradshöfdingen Nils Johan Spåre, f. 
1812. 

Tab. 25. 

Rtfert pirk (son af Henric Robert, Tab. 24), f. 
1789 % i Abo; Student derst 1810; Anakultant i Åbo Hofrätt 1812; E. o. Kammarskrifvare i Finska 
Senatens Ekonom ie-departemen t 1820; T. f. Revisor 
i Kevisions-kontoret derst. 1823; Andre Revisor i 
Allmänna Revisionsrättens Revisions-kontor 1825; + 
1841 '% i Helsingfors. Egde sedan 1833 Dalkarby 
säteri och Spakanäs rusthåll i Pojo socken. — Gift 
1834 7 / 6 med sin kusin. Sophia Magdalena Gadolin, 
f. 1602 *V in ; dotter af Kemie Professoren vid Abo 
Akademi och Riddaren, M:r Johan Gadolin och Hed- 
vig Magdalena Thileman. 
Söner: 

Johan Robert Hjalmar, f. 1835 17 / T i Helsing- 
fors, f derst. 1845 "/ 9 . 

Henric Robert Hugo, f. 1837 "', i Helsingfors; 
Kadett i Fredricshamn 1849 ; Fänrik vid Andra kom- 
binerade Ryska Skarpsky tte-bataljonen 1858; Under- 
Löjtnant derst 1859. 

Carl Robert Waldemar, f. 1839 "V, i Helsing- 
fors, + derst 1840 V». 

Achates Robert Nikita, f. 1841 % "på Dalkarby, Tab. 26. 

Kaut Otti (son af Henric Robert, Tab. 24), f. 
1802 *7, på Gustafvselund; Student i Abo 1818; 
Auskultant i Abo Hofrätt 1824; E.o. Notarie derst. 
1827; E. o. Kopist i Finska Senatens Justitise-depar- 
tement 1829; Notarie vid Poliskammaren i Helsing- 
fors s. å.; Tillika T. t Polismästare derst. 1831; 
E. o. Kopist i förutn. Senats Ekonomiss-departeroent 
1833; Kronofogde i Raseborgs Vestra härad af Ny- 
lands län 1835; Afsked 1852; t 1857 "/ 6 å sitt 
egande hemman Sundsbacka i Snappertuna kapell af 
Karis socken och begrafven på Snappertuna kyrko- 
gård. — Gift 1828 a 7 n i Björneborg med Maria 
Catharina Lagermarck, f. 1806 på Surikkala frälse- 
hemman i Nykyrko socken; dotter af Fänriken Har- 
lad Michaél Lagermarck, N:o 1141, och Helena 
Christina Blom, i hennes lut gifte. 
Barn: 

Helena Vktorina Maria Ulrica, f. 1829 */, i 
Hökilä by i Thusby socken, f ogift 1854 "/, på 
Sundsbacka. 

Knut Robert Carl Wolf rid, t 1831; Stabs-Kapten. 
Se Tab. 27. 

Emilia Georgina Wilhelmina, f. 1833 10 / 4 i Hel- 
singfors. Gift 1858 " 8 i Ekenäs med sin kusin, 
Possessionaten Otto Reinhold Brusiin, på Harviala, i 
hans 2:s gifte, f. 1829 "/ s . 

Gustaf Otto Gotthard, f. 1835 % i Helsingfors; 
Yngre Under-Officer vid Lifgardets Finska Skarp- 
skytte-bataljon 1852; Fanjunkare eller Under- Fänrik 
derst 1853; Fänrik vid Första Ryska Reserv-skarp- 
skytte-batal jonen 1855; Under-Löjtnant derst 1836 
och vid Andra Ryska kombinerade Skarpskytte-batal- 
jonen 1857; Löjtnant derst 1858; Kommenderad till 
Paulowska Kadettkåren i S:t Petersburg 1860; Stabs- 
Kapten vid Femte Ryska Reservskarpsky tte-bataljonen 
1861 och vid nyssn. Kadettkår s. å 

Henric Arthur Wilhelm, f. 1837 "/, på Sunds- 
backa; Yngre Under-Officer vid Lifgardets Finska 
Skarpsky tte-reservbataljon 1855; Porte d'epée-Pänrik 
derst s. å.; Fanjunkare vid Finska Lifgardes- bataljon 
1856; f i cholera t å. % i Moskwa, dit han med 
bataljonen var kommenderad, for att paradera vid 
krönings-högtidligheterna. 

Maria Gabriella Constantia, f. 1842 "/, på Sunds- 
backa, t derst. 1843 %. 

Harald Alexis, t 1844 ■% på Sundsbacka, t 
1858 */„ i Ekenäs. Digitized by VjOOQIC SPÅRE. 97 Arvid Waldemar, f. 1846 % pl SundsbackaJ 
Kadett rid Sjokadett-kåren i S:t Petersburg 1857. 

Tab. 27. 

åaot Rttert Carl Walfrld (son af Knut Otto, Tab. 
26), f. 1831 % i Helsingfors; Kadett i Fredrics- 
hjmn 18*4; Kornett vid Siberiska Uhlan-reg: tet 1849 
oen vid Tsehugujeffska eller Generalen Grefve Niki- 
tras Uhlan-reg-.te 1852; Löjtnant derst. s. åu och vid 
Ufeardets Finska Skarpsky tte-bataljon 1858; Äldste 
Adjutant Tid Staben for de i Finland förlaggda trup- 
per samt Stabs-Kapten vid Åttonde Finska linieba- 
uljoneo 1861. — Gift 1858 »/ l0 i Helsingfors med 
MatkOda Cronholm, t 1835 8 / in ; dotter a( f. d. Li- 
BitbaUljons-Chefen, Öfversten och Riddaren af flera 
Ryska Ordnar Carl Olof Cronholm och Fredrica 
Charlotta Granatedt. 
Söner: 

Rmdoipk Carl Otto, t 1859 1a / 8 i Helsingfors. 

Walfrid, t 1861 a % i Helsingfors, + a. d. 

Tab. 28. 

Carl Gn&taf (son af Henric Johan, Tab. 23), f. 
tvilling 1760 ,! / 6 på morgonen på Haikka; Volon- 
tär vid Björneborgs regrte 1773; Förare derst. 1775; 
Cuder-Officer vid Finska Fortifikations-staten 1777; 
Kornett rid Adelsfanan 1786; Löjtnant vid Cajana 
bataljon 1788; Kapten och Chef för Sotkamo kom- 
pani derst 1789, dera fallmakten dock först 1791 
srÄrdades; Afsked 1809; Introducerades 1818 på 
Tanka riddarhuset under N:o 9 bland Adelsmän; t 
1S4I "/, på Walkela i Birkala socken. Han tjenst- 
gcrde, såsom Fortifikations-Underofficer, åren 1777, 
1700 oeh 1785, vid befästningsarbetena å Sveaborg 
oc* Tawastehus slott; bevistade 1788—1790 årens 
Knaka krig; var 1807 Revisor i Rikets Ständers 
Bank samt Riksgäl ds- kontoret; deltog i kriget 1808 
ork 9, dernnder han var med i den lyckliga drabb- 
aiagen vid Krivisto by i Laukkas socken den 29 
Maj förstnämnda år, då ett fiendtligt förrådsmagazin 
ned samtliga bevärings-persedlar och all spannmål 
tocs samt en mängd fångar gjordes, äfvensom i affä- 
ren vid Kivisalmi pass i Rautalampi socken den 7 
Jui; tjenatgjorde Juni — Nov. månader förstnämnda 
ir eller 1808 såsom Sjukus- Direktör for Femte (San- 
<iebka) brigadens temporära fältsjukhus i Kasurila, 
Palkkila och Killo, till dess han sjelf insjuknade i 
«ea gängse fält-febern; egde slutligen Haikka, Par- 
aoia och Walkela egendomar, alla belägna inom den 
till Tawastehus län hörande delen af Birkala pasto- 
rat — Gift med Johanna Sophia Widbohm, f. 1778 
\j i l/Wsby socken, t 1857 % på Walkela; dotter 
if laodtbrnkaren Peter Widbohm och hans hustru, 
iaaa Margaretha. 
Söner: 
m» Johan, f. 1812 «/, på Walkela; Student i 
Helsingfors 1830; Auskultant i Abo Hofrätt 1836; 
k o. Kopist i Finska Senatens Justitiedepartement 
"08 och i Ekonom iae-departementet 1839; Vice 
H&radftfiöfding 1843; Kopist i nämnde Senats Pro- 
kmtors-eipedition 1834; Afsked 1849. Eger Läp- 
pikoski säteri i Janakala socken. — Gift 1839 M /„ 
pl GostarVselund med ain kusin, Napoleona Emilia 
tokorna Lovisa Spåre, f. derst 1807 *%; dotter 
>f Krigs-Badet Henne Robert Spåre och Ulrica Char- 
lotta Thikmuk. 

Carl Wilhelm, t. 1815; Vice Häradshöfding. Se 
Tal 29. Gustaf Adolph, f. 1816; Kollegii-Assessor. 
Tab. 30. Se Tab. 29. Carl (Bayerischt f 
Stiatsbibliothe* f Wilhelm (son af Carl Gustaf, Tab. 28), f. 
1815 V, på Walkela; Student i IJelsingfors 1830; 
Magister derst. 1836; A oskultant i Abo Hofrätt 1839; 
E. o. Notarie derst. 1840; E. o. Kopist i Finska Se- 
natens Justitiae-departcment 1841; Vice Häradshöf- 
ding 1842; T. f. Vice Landskammererare i Tawaste- 
hus Jan 1845—47; T. # f. Domhafvande i ena hälften 
af Öfre Satagunda Öfredels domsaga 1857. Eger 
och bebor sin ärfda egendom Haikka. — Gift derst. 
1843 27 / 4 med Elisabeth Augusta Rosalia von Knor- 
ring, f. 1822 li / & i Wasa; dotter af Häradshöfdingen 
Johan Gustaf von Knorring, N:o 1976, och Henrietta 
Elisabeth Ehrenstolpe, N:o 1225. 

Barn: 

Carl Gustaf f. 1844 ,0 / 6 på Haikka; Gymnasist 
i Tawastehus 1860. 

Henric August Wilhelm, f. 1845 28 / l2 i Tawaste- 
hus; Kadett i Fredricshamn 1858. 

Axel Johan Alfons, f. 1847 •/, i Tawastehus. 

Sophia Augusta Elisabeth, t 1848 2 % på Haikka; 
Finsk Stifts-Fröken. 

Emilia Mathilda Constantia, t 1850% på Haik- 
ka; Finsk Stifts-Fröken. 

Henrica Maria Lovisa, f. 1852 ,a / 8 på Haikka; 
Finsk Stifts-Fröken. 

Alexander Eugéne, f. 1856 % på Haikka. 

Tab. 30. 

Gustaf Adolph (son af Carl Gustaf, Tab. 28), f. 
1816 % på Walkela; Stndent i Helsingfors 1833; 
Auskultant i Abo Hofrätt 1838; E. o. Notarie derst. 
1840; Vice Häradshöfding 1841; E o. Kopist i Fin- 
ska Senatens Ekonomiae-departement 1843; T. f. Vice 
Landssekreterare i Tawastehus län 1843 och 44; 
Kopist i Finska Senateus Kansli-expedition s. å ; T. 
f. Vice Landssekreterare i Nylands län 1849, 50; 
Tjenstför. Landträntmästare i förstn. län 1855; Kro- 
nofogde i Öfre Satagunda Medledels härad inom Åbo 
och Björneborgs län 1860; Kollegii-Assessors n. h. 
o. v. 1861. Eger och bebor sin ärfda egendom Wal- 
kela. — Gift 1845 •/, på Haikka med sin broders 
svägerska, Emilia Nathalia von Knorring, f. 1824 
V a i Torneå; dotter af Häradshöfdingen Johan Gu- 
staf von Knorring, N:o 1976, och Henrietta Elisa- 
beth Ehrenstolpe, N:o 1225. 
Barn: 

Mathilda Nathalia Henrica Sophia, f. 1846 % 
på Walkela, t derst s. å. %. 

Gustaf EmU Alfons, f. 1858 ,2 / 3 i Helsingfors. 

Tab. 31. 

lans (son af Henric, Tab. 13), f. 1699 % på 
Månikkala boställe i Kangasala socken; Mönsterskrif- 
vare vid Björneborgs regrte 1721; Fonrir derst. 1722; 
Förare karaktär 1723; Förare 1739; Sergeant 1741; 
Fältväbel s. å.; Afsked 1743; Fänriks karaktär 1744; 
t 1755 i Stockholm. Han bevistade Finska kriget 
1741 och 42. — Gift 1730 *% med Dorothea Eli- 
sabeth Tirol. 

Döttrar: 

Anna Elisabeth, f. 1732 *%; Döfstum samt in- 
tagen på Abo Hospital; + derst. 13 Digitized by Google 98 spIrb. Christina Charlotta, f. 1744 V,,. Gift 1764 6 / n 
med Föraren vid Åbo läns reg:te Carl Wichman. 

Sophia Juliana. 

Ulrica Eleonora, f. 1749"/,. Gift på 1770-talet 
med Mönste rak rif våren vid Lifdragon-reg:tet, sedan 
lätta infant-bataljonen af Åbo läns reg:te, Gabriel 
Herpman, f. 1753, t pi 1800-talet. 

Tab. 32. 

■enric (son af Jacob Mattsson Spåra, Tab. 10), 
till Moisio ; Kapten vid Öfverste Löschern von Hertz- 
fclts reg:te 1677; t 1681 och begrafven % i Lundo 
kyrka. Han är i 1665 års Jordebok för Åbo län 
upptagen såsom egare ej mindre af hälften af Moi- 
sio säteri, än äfven af halfva Loukenais sätesgård, 
också i Lundo socken. — Gift med Maria B ras k, 
som lefde enka 1683 och otvifvelaktigt var en dot- 
ter till Majoren Israel Brask, Nobil. Brask, N:o 695, 
med en dotter till Eric Axelsson till Rehacka och 
Ranta- eller Rutajärvi i Janakala socken. 

Söner: 

Carl (sannolikt en son till ofvanstående Henric), 
f. 1669 i Kerimäki socken inom Savolax; Fourirvid 
Savolax* reg:tes fördubbling 1700; Sergeant derst. 
1703; Fänrik vid ett Femm:s-reg:te inom Savolax 
och Nyslotts län 1713; Afsked 1725. Han blef 1716, 
vid Cajaneborgs fästes uppgifvande till Ryssarne, fin- 
gen och förd till Pereslaw-Seletski, de rif rån han hem- 
kom först 1722 eller efter fredsslutet. 

Israel. 

Tab. 33. 

Peter (son af Jacob Mattsson Spåra, Tab. 10), 
till Moisio; Löjtnant vid Nylands och Tawastehus' 
läns kavall; Lefde 1691, men var 1696 död. Han 
bodde, åtminstone 1689—1691, i Leiniälä by i Hat- 
tula socken, endera på sitt derstädcs innehafvande 
löjtnantsboställe eller å sitt i samma by egande rust- 
håll, hvilket sednare -1696 innehades af hans arf- 
vingar. — Gift på 1670-talet med Christina Ester 
Silfverharnesk; dotter af Majoren Mathias Erics- 
son, Nobil. Silfverharnesk, N:o 697, och Elisabeth 
de Nitzel. 

Barn: 

Sabina. 

Abraham, f. 1679; kvartermästare ; t 1757. Se 
Tab. 34. 

Tab. 34. 

Abraham (son af Peter, Tab. 33), f. 1679; Qvar- 
termästare vid Nylands Dragon-reg:te ; f 1757 Vn 
på Katila rusthåll i Tenhiälä by i Hatula socken, 
hvilket han egt ifrån början af 1700-talet. — Gift med 
Hedvig Ekman, t. 1688, f 1760 »••', på Katila; dot- 
ter af Kyrkoherden i Nystad Jacob Ekman eller 
Eichman. 

Barn: 

Peter, f. 1709; Lefde utan tjenst; t 1780. Se 
Tab, 35. 

Anna Magdalena. Gift 1747 w / 10 på Katila med 
Konstapeln Henric Uhrväder. 

Brigitta Elisabeth, f. 1712, + 1790 2f / 4 på Sua- 
ris rusthåll i förutn. Tenhiälä by. Gift vid år 1754 
med Rusthållaren derst. Michaél Henricsson. 

Hedvig, f. 1716, + ogift 1739 på Katila. 

Märta, f. 1724, t 1783 10 / 8 p* Katila och skall 
då varit enka. Margaretha, f. 1727, f 1740 % på Katila. 

Maria. Gift 1763 ty, på Katila med Rusthålla- 
ren Eric Björn från A i randa i Hauho socken, i hans 
2:a gifte. 

Tab. 55. 

Peter (son af Abraham, Tab 34), f. 1709 på 
Katila; Lefde utan tjenst på nämnda sitt ärfda rust- 
håll; + derst. 1780 %. — Gift, troligen på 1730- 
talct. med Sara Sophia Backs eller Bux, f. 1719 
*%, t 1797 2 % på Skratari hemman i Mervis by, 
också i Hattula socken; dotter af en Under-Officer 
Buchs eller Bux. 
Barn: 

Abraham Johan, f. 1737; Landtbrukare; t 1761. 
Se Tab. 36. 

Peter, f. 1744; Landbrukare; 1 1787. Se Tab. 37. 

Hedvig, f. 1748 20 /,, på Katila. Gift derst 1777 
1e /, med Rusthållaren Carl Olofsson Hangelin från 
Hattelmala by i Wonå socken. 

Adolph Fredric, f. 1752 V 10 på Kutila; Volon- 
tär, ad interim, vid Tawastehus reg:te 1775 — 1780; 
Åter Volontär derst. 1782; Korporal vid samma reg: te; 
Rustmästare derst 1793; Afsked 1797 för begånget 
brott; t ogift. 

Jacob, i. 1754; Landtbrukare; t 182a Se 
Tab. 39. 

Tab. 36. 

Abraham Min (son af Peter, Tab. 35), f. 1737 
l5 / 5 på Katila; Landtbrukare; f derst 1761 *V 8 af 
pestsvulst. — Gift 1759 20 / n med Elisabeth Erics- 
dotter Seppålä, f. 1738%, + 1761; dotter af Hem- 
mansegaren Eric Mårtensson Seppälä i Tenhiälä by 
och Carin Ersdotter. 
Dotter: 

Brigitta Elisabeth, f. 1761 % på Katila, t derst 
s. å. 2 % i kopporna. 

Tab. 37. 

Peter (son af Peter, Tab. 35), f. 1744 % på 
Katila; Egde ena hälften af nämnda rusthåll ; f derst 
1787 "/„. — Gift l:o 1763 M / l0 med Elisabeth 
Ström, f. 1738 %, + 1775 V, a ; dotter af Korpora- 
len Anders Ström på Wendala rusthåll i Hattula 
socken och Elisabeth Martinsdotter: — 2: o 1777 med 
Maria Elisabeth Platzman, f. vid år 1748, t 1836 
19 / 7 på sitt egande rusthåll i Hattelmala by i Wonå 
socken; dotter af en Rusthållare Platzman. 
Barn:' 

1. Helena Catharina, f. 1771 t9 / 4 på Katila, f 
1838 "% på Burkari rusthåll i Melkiais by i Tyr- 
vändö kapell. Gift 1786 ,7 / 10 med Egaren af nämnda 
rusthåll Eric Samuelsson Forsman, f 1824 %. 

2. Ingrid Elisabeth, f. 1781 «•/, på Kutila, i 
derst 1782 «/,. 

2. Casper, t 1783; Socken-Garfvare; f 1855. 
Se Tab. 38. 

2. Maria Lovisa, f. 1784 *,'„, + på 1850-talet. 
Gift med Snickaremästaren Jacob LempdUn i Tawa- 
stehus, f. 1785, t. 

Tab. 38. 

Casper (son af Peter, Tab. 37), f. 1783 5 /, 2 på 
Katila; Socken-Garfvare i Hausjärvi kapell; t 1855 
M / t2 i Turkbauta i nämnda kapellförsamling. — Gift 
vid år 1810 i Tawastehus med Eva Catharina Grön- Digitized by VjOOQIC 8TACKELBÄRG. 99 koin, f. 17S5 •%, f 1838 '•/, ; dotter af Klockaren 
Johan Grönholm i Wonå. 
Barn: 

Carolma 8opkia, f. 1812 % Gift 1852 % i 
Hausjärvi med d. v. Socken-Ga rf våren derst. Henric 
Johan Malmberg. 

Wilhelmina Fredrica, f. 1815 '%. Gift 1841 
4 10 med Skräddaren i Tawastehus landsförsamling 
Henric Hagstedt. 

Maria Mathilda, f. 1818 *V n . 

Ulrica Lovisa, f. 1823 »/„. 

Gsr/ Jota», f. 1827 *%; Bokbindaregesäll. 

Tab. 39 

Jarab (aoo af Peter, Tab. 35), f. 1754 *V 2 på 
Katila; Landtbrukare; t 1820 V 7 på Skratari hem- 
man i Mer ris by och Hattula socken, hvilket han i 
•lätet af 17 80- talet inköpte, — Gift 1778 ,8 / 10 med Maria Elisabeth Forsman, f. 1753, t 1822 % på 
Skratari; dotter af Egareo till Laurila hemman i 
Konvola by, Gästgifvaren Joseph Forsman. 
Barn: 
Jacob Johan, f. 1780 M / 5 på Katila, * derst. 

1782 *y 4 . 

Carl Fredric, f. 1782 S! / 8 på Katila; Egde och 
bebodde sitt ärfda halfva Skratari hemman, men för- 
sålde detsamma 1840; f barnlös 1845 "/, på Kej- 
sari hemman i samma Mervis by. — Gift 1808 3 / l0 
i Wesilax socken med Maria Krutberg, t 1782 ! %, 
t 1838 l \ på Skratari. 

Anders Gustaf, f. 1785 2 %, + 1797 *% påSkra- 
tari, vid stjelpning af ett kärrlass. 

Alexander, f. 1789 V fl , f 1796 2 % på Skratari. 

Eva Catharina, f. 1792 % på Skratari, + derst. 
1796 lö / 12 . 

Jacob, t 1793 w .' lf på SkraUri, f derst. 1798 H / 2 . 

Joseph, f. 1799 ,4 / 6 på Skratari, + derst. 1804 18 / 8 . Adel. ätten Stackelberg, N:o 113, f. 

SUokelbergaka slägten florerade redan på 1450-talet under härmästerliga tiden i Estland och Liffland, 
och 1 486 var Margaretha Stackelberg Abbedissa i S:t Michaéls kloster i Rewal. Till Sverige, kommo seder- 
nera, tid efter annan, särskildta grenar af ätten, men deras slägtsammanhang sins emellan är icke kändt. 
Sedan Östersjöländerna kommo under Ryska väldet, äro Grefvar, Friherrar och Adelsmän von Stackelberg 
aatecknade på riddarhusen i Riga, Rewal och på Ösel, å hvilken ö slägten från urminnes tider haft och 
Urna till en del har sina stamgods. Tab. 1. 

Ceerg dier Jargen Stackelberg, Naturel. Stackel- 
berg, till Stora Kam by i Kamby socken, Surpallas i 
Marias Magdalenas socken och Jegel i Dorpts di- 
*i rikt; Bekant redan 1599; Krigs-Kommissarie i Svensk 
tienst; Introducerad 1625 på Svenska Riddarhuset 
ssder N:o 113; + s. å. — Gift med Elisabeth Wran- 
yrf, som lefde enka 1645. 
Son: 
Carl, till Kamby och Jegel samt Ärras i Rujen 
»eken; Lefde 1632, då han af Konung Gustaf II 
Adolph erhöll i donation godset Herismoiho i Liffland. 
Söner: 
Otto, till Kamby, Jegel och Ärras samt Wagen- 
Wl i Helmet socken; Landt-Råd; Lefde 1682. — 
Gift med Anna von Fersen, i hennes 2:a gifte; dot- 
ter af Löjtnanten vid Estländska Adelsfanan Herman 
Faaiansson ron Fersen, till Raijknll och Nyenhoff 
txd Margaretha Reinholdsdotter An rep, af huset 
Hed, samt syster till Herman och Otto Wilhelm von 
Fenen, Baroner ron Fersen, N:o 63, och enka efter Georg Alexandersson von Essen, som var farbroder 
till Hans Henric och Reinhold Wilhelm von Essen, 
Baroner von Essen, N:o 158. 

Carl; Landt-Richter; Lefde 1680. — Gift med 
en dotter till Otto von Buddenbrock och Anna von 
Tiesenhausen. 

Georg; Landt-Råd. Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Georg (son af Carl, Tab. 1), till Kamby och Je- 
gel; Landt-Richter i Dorptska kretsen; Afsked 1694; 
Landt-Råd. — Gift med HUlegard Dorothea YxkuU; 
dotter af Estländska Landt-Rådet Otto Reinhold von 
Yxkull, till Felks, Ast och Wahall, med Margaretha 
Zöge samt faster till General- Majoren och Landsböf- 
dingen Otto Reinhold Yxkull, Baron Yxkull, N.o 203. 
Dotter: 

Margaretha. Gift 1706 med Riks-Rådet och Öf- 
ver-Ståthållaren Rutger Fuchs, Nobil. och Baron 
Fuchs, N.o 169, i hans 1:a gifte, f. 1682, + 1753. 

Ätten är i Sverige utgången. Adel ätten Stackelberg, N;o 686, f. Feter Stackeltorg, Arfherre till Perrist i Pölve 
weteo, Kaver i Kanepä socken och Kamby i Kamby 
weken och Dorpts distrikt; Biskopens i Dorpt Råd 
oek Stifts-Fogde; finnes hafva, ibland andra, under- 
teebadt Landtdaga- beslutet i Wolmar. — Gift med 
et von Bwchofdcn. Son: 
Peter Stackelberg, Arfherre till MemkulL — Gift 
med Margaretha Zöge, af huset Weissenfeld in der 
Wieck. 

Son: 
Casper Stackelberg', Arfherre till Piddul i Kilkund Digitized by VjOOQIC 100 8TACKELBBRO. socken på Ösel; Lefde 1632, då han bördköpte god- 
set Feckerarlh i K aria socken å nämnde ö. — Gift 
ined Anna von Ungern- Sternber g, i hennes ?:a gifte; 
dotter af Jurgen von Ungcrn-Stemberg. till Konispä, 
K i di pä och Kosel (af samma stam, som friherrl. ät- 
ten von Ungcrn-Sternberg , N:o 54), med Christina 
Berndtsdotter Bergh, till Carmel, samt enka efter 
Joachim Starck. 

Son: 
Ma t h las Stackelberg, Arfherre till Piddul samt 
Roitzikall, också i Kilkund socken, och Käsel i Ker- 
gal socken; Landt-Råd på Ösel; Lefde 1641. — Gift 
med Gertruda Dorothea Anrep; dotter af Öselska 
Landt-Rådet Reinhold Simonsson Anrep, af huset 
Soor, Arfherre till Norraahl och Roitzikull, med 
Gertrud Claesdotter Hastpher, till Sommerhasen. 

Son: 
flitblas Stackelberg, Natural. Stackelberg, Arf- 
herre till "Wirner och Piddul samt Tomal i Pende 
socken, Ropacka i Karis socken, Peude i Peude soc- 
ken, Näbben i Lemsäl socken, äfveusom Winäs i 
Gammelkils socken och Östcrgöthland ; Tjente sig 
upp i Svensk tjenst till Major; Natural. Svensk Adels- 
man 1664 27 / 7 (introd. s. å under N.o 686); Öf- 
verste-Löjtnants titel; Landt-Råd på Ösel och Kom- mendant; t 1691. Han har gifvit en klocka till 
Gammelkils kyrka. — Gift med Ingeborg Grubbe; 
dotter af Öfversten Lars Grubbe (Stjernfelt, eller 
Grubbe, N.o 171), till Ry, Utala, Näbben, Skepp- 
husen, Wirner och Stangern, med Catharina Gott- 
schalcksdotter, i hennes 2:a gifte. 
Barn: 

Anna Dorothea. Gift med Rytt mas tåren Christof- 
Jer Starck, Arfherre till Käsel. 

Catharina Lovisa. m Gift med Kommendanten på 
Arensburg å Ösel, Of ve råte- Löjtnanten OUo Johan 
Poll. 

Margaretha Hedvig, Lefde enka 1708. Gift med 
Ryttmästaren vid Öselska Adelsfanan Reinhold Johan 
von FUinghoff. 

Ingeborg Christina, f. 1664 ] %, t 1747 l8 / 3 . 
Gift på 1690-talet med Öfversten och Landt-Rådet 
Christoffer Reinhold von N oleken, Arfherre till Has- 
sick, f. 1660, t 1732 samt fader till Presidenten 
Eric Mal bias von Nolcken, Natural. och Baron von 
Nolcken, N:o 223. 

Carl Adam, Baron Stackelberg, + 1749. Se fri- 
herrl. ätten Stackelberg, N:o 127, Tab. 1. 

Märta Beata. Gift l:o med Of verste- Löjtnanten 
Ebbe Ludvig Toll, till Mcdene: 2:o med Landt-Rich- 
tern Herman Lagerstjema, N:o 1076. Friherrl. ätten Stackelberg, N:o 127, f. Tab. 1. 

Carl Adam Stackelberg, Baron Stackelberg (son 
af Mathias Stackelberg, Nataral. Stackelberg, se adel. 
ätten Stackelberg, N:o 686), Arfherre till ..Piddul, 
Tomal eller Thomel och Ropacka, alla på Ösel; £. 
o. Kanslist i Riks-archivet ; Volontär vid Lifgardet 
1686; Fänrik vid Österbottens regrte 1687; Löjtnant 
derst. 1690; Ryttmästare vid Drottning Ulrica Eleo- 
noras Lif-reg:te till häst 1691; Öfverste-Löjtnant vid 
en bataljon värfv. infant. 1700; Öfverste for ett värfv. 
rcg:te till fot 1703; Kommendant på Dunamunde 
1709; General-Major af Infanteriet 1710; Öfver- 
JCommendant i Stade 1712; Öfverste för Wismarska 
infant. 1714; Friherre s. å. % (introd. 1719 under 
N:o 127); General- Löjtnant 1715; Öfverste för Små- 
lands Treims-infant. 1717; Guvernör på Ösel 1719, 
men hvilket embete han, i anseende till Ryssarnes 
infall, ej kom att tillträda; Afsked ur Svenska tjen- 
sten 1723 och flyttade under Ryska väldet till Est- 
land; f derst. 1749. Han var en tapper krigsman, 
och med vid Ernestfehr, Gemauertzhoff och Zehna, 
der han angrep 700 Ryssar och Kosacker, nedgjorde 
öfver hundrade af dem samt borttog deras pukor och 
trumpeter; måste, såsom Kommendant i Stade, i Aug. 
1712, efter ett tappert motstånd, uppgifva denna 
fästning till Danskarne; bevistade Stralsunds belägring 
1715; egde slutligen Björkenäs säteri i Kisa socken 
och Östergöthland, det han 1721 försålde. — Gift 
1:0 med en dotter till General- Majoren Reinhold 
Liwe, Baron Liwe, N:o 45, Svarta Liewcn kallad, 
till Eksjö, Tullis, Kurrisal och Weisenfelde, med hans 
2:a fru, Anna Margaretha Zöge von Manteufifel, i 
hennes 2:a gifte: — 2:o med Hedvig Clodt von Jur' 
genabur g; dotter af Landt-Rådet i Estland Gustaf 
Adolph Clodt von Jurgensbarg, till Peut, Berrhoff, 
Festen, Lauck och Sommel, med Brita Stuart, N:o 86, samt syster till General-Löjtnanten och Landt- 
Rådet Johan Adolph Clodt von Jurgeosburg, Baron 
Clodt, N:o 126, till Peut, Festen och Leholep: — 
3:o med Ulrica Eleonora von Albedyl; dotter af Löjt- 
nanten Georg Georgsson von Albedyl, till Loden hoff 
och Haggers, med Friherrinuan Elisabeth Eleonora 
von Mengden, N:o 198, i hennes l.a gifte, samt ku- 
sin till General-Löjtnanten Henric Otto Albedyl, Ba- 
ron von Albedyl, N:o 182: — 4:o 1722 med sin 
svågers enka, Grefvinnan Juliana Christina Bonde af 
Björnö, i hennes 2:a gifte, f. tvilling 1684 •/„ + 
1758 2 %; dotter af Kongl. Rådet och Presidenten 
Frih. Carl Bonde, Grcfve Bonde af Björnö, N:o 41, 
till Björnö, Hesselby, Toftaholm, Tyresjö, G räfsten, 
Wäsby och Resitsa, med hans 1:a fm, Grefvinnan Eleo- 
nora Margaretha Brahe, N:o 1, samt enka 1720 efter 
General- Löjtnanten och Landt-Rådet Johan Adolph 
Clodt von Jurgensburg, Baron Clodt, N:o 126, till 
Peut, m. m. 

Barn: 

1. Reinhold Mathias; Lefde utan tjenst. Se Tab. 2. 

2. Gustaf Adolph, till Boserup i Skåne; Löjtnant 
vid Smålands Trem:s-infant. 1719; Kapten vid Små- 
lands Trem:s- och Femra:s-reg:te 1720; Major vid 
Bousquets reg: te 1738; Öfverste-Löjtnant derst. 1739; 
Öfverste-Löjtnant vid Westerbottens reg:te; t 1742. 
Hade med sin fru blott ett barn, som dog straxt 
efter födseln. — Gift med Friherrinnan Hedvig Eleo- 
nora Faltzburg, f. 1693 '% i Stockholm; dotter af 
General-Majoren och Landshöfdingen Axel von Faltz- 
burg, Baron Faltzbnrg, N:o 120, och Sophia Örne- 
stedt, N:o 659. 

2. Carl Wilhelm, f. 1695; Landt-Råd. Se Tab. 4. 

2. Ingeborg Hedvig. Gift med sin faders kusin, 
Landt-Rådet på Ösel Christoffer Mathias von Stac- 
kelberg. Digitized by VjOOQIC 8TACKELBBKG. 101 2. Adam Fredrie; Lendt-Rfid. Se Tab. 6. 

3. Augusta Elisabeth, t 1740 M / 4 . Gift med 
Kaptenen Gustaf Reinhold von Buddenbrock, till Schni- 
stapahlen, som tjent vid Westerbottens infanteri och 
nr syssling till General-Löjtnanten Henric Magnus 
tod Buddenbrock, Natural. och Baron von Budden- 
brock, N:o 209. 

3. Ulrica Eleonora, + 1759. Gift med siu stjuf- 
broder, Kaptenen Prih. Carl Clodt, N.-o 126, till Peut 
oeh Vogelsang, f. 1707, + 1740. 

3. Anna Barbara. Gift med sin (rande, en Rysk 
Avessor Stackelberg, till Kerael. 

3. Otto Peter; Volontär vidKejserl. Arméen 1735; 
t o. Adjutant hos Prins Carl af Lothringen 1738; 
Rvttniästare vid General Miglerns reg.-te; Pick Rytt- 
oistare karaktär i Sverige 1741; t ogift 1743. Hsn 
Uef 1738, i bataljen vid Coruia, blesserad i högra 
■dan. 

3. Moritz, f på 6:e året gammal. 

4. Alexander Julius, + 1727, 2 månader gammal. 

Tab. 2. 

fciihtM latila* (son af Carl Adam Stackelberg, 
Baron Stackelberg, Tab. 2); Arfherre till Saltack och 
Jöjcgi*; Lcfde ntan tjenst. — Gift l:o med Helena 
r?m Trtijden, af huset Saltack: — 2:0 med sin ku- 
»ii. Anna Christina von Nolcken, f. 1699; dotter af 
Offersten och Landt-Rådet Christoffer Reinhold von 
Noleken, Arfherre till Hassick, med Ingeborg Chri- 
<iaa Stackelberg, N:o 686, samt syster till Presiden- 
tea Eric Mathias von Nolcken, Natnral. och Baron 
*» Nolcken, N:o 223. 
Son: 

1. Carl Adam; Löjtnant Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Carl Ada» (son af Reinhold Mathias, Tab. 2), 
Arfcrre till Cöllen; Löjtnant i Svensk tjenst. — 
G;fk med sin syssling och sin stjufmoders systerdot- 
ter, Hedvig Beata von der Osten, genannt Säcken, i 
kesaes la gifte, f. 1731 %; dotter af Öselska Landt- 
Maet Johan Gustaf von der Osten, genannt Säcken, 
Hö Ksrmispäh, Köllial, Eje fe hr, Zerel och Mepäh 
^onsoDi son till Landt-Rådet Geo re von der Osten, 
fotnot Säcken, Natnral. von der Osten, genannt 
Steken. N:o 832) med Hedvig Beata von Nolcken 
*nt omgift 177 1 med Öselska Land t-Rich tern Carl 
Adotph von PolL 
Barn: 

Btdng Wilhelmina Magdalena, t 1750. Gift 1771 
a*d tio Ciders sjssling och sin moders kusin, Verkl. 
Rjiks Stats-Rådet, Bisittaren i Arensburgiska Sam- 
'eU-Hätten Carl Mathias von Nolcken, Arfherre till 
%is, Kangern och Turja, f. 1740 ! %. 

Anna Lovisa Beata, f. 1752. Gift 1782 med sin 
"ifcde, f. d. Chor-Sachsiska Kaptenen Carl Gustaf 
H till Randefer, f. 1736. 

Johan Gustaf, t 1754; Ryskt Legations-Råd. 

Bamhold Mathias. Arfherre till Orrifar; f. 1756; 
*J»k KoUegii-Aasessor och Medlem af Revisions- 
tamissionsn. — Gift 1786 med sin franka, Helena 
^Mfrwo Johanna Poll; dotter af Öselska Landt- 
***** Offersten Ebbe Lodvig Poll, till Medel, med 
C"*** Juliana Berg, af huset Erla. 

Tab. 4. 

M WUkelm (son af Carl Adam Stackelberg, Ba- 
*» Stackelberg, Tab. 1), Arfherre till Thomel och Ropacka; f. 1695; Kapten vid Westmanlands reg:te 
1717; Majors karaktär; Landt-Råd på Ösel. — Gift 
med Eva Brigitta von Preis; dotter af Assessoren 
i Pernowska Landt-Rätten i Liffland Georg Preis, 
Nobil. von Preis (ej introducerad) och hans l:a fru, 
samt brorsdotter till Kansli-Rådet och Envoyéen Joa- 
chim Fredrie Preis, NobiL och Baron von Preis. 
N:o 261. 

Barn: 

Carl Georg; Brigadiér. Se Tab. 5. 

Hedvig. Gift med sin frände, en Kapten Stac- 
kelberg, till Worni8Ö. 

Otto Christian, Arfherre till Fähna, Wormsö och 
Schottenspöwel ; Rysk Öfverste och Kammarherre. — 
Gift med Anna von Duker; dotter af Storfurstl. Hof- 
marskalken och Riddaren von Duker, till Fähna och 
Schottenspöwel. 

Wilhelmina, t. 1727, + 1785 M / 10 . Gift på 1750- 
talet med sin syssling och sin kusins svåger, Polska 
Kammarherren Otto Georg von der Osten, genannt 
Säcken, till Kasnowa i Ingermanland, f. 1728 V la 
och brorssons sonson till Presidenten Georg von der 
Osten, genannt Säcken, Natural. von der Osten, ge- 
nannt Säcken, N:o 832, till Kau: ispäh, m. m. 

Beata, + ogift 

Eleonora. Gift med sin frände, en Rytt masta re 
Stackelberg, af huset Feckerorth. 

Tab. 5. 

Carl tietrg (son af Carl Wilhelm, Tab. 4), till 
Thomel, Ropacka, Kojck och Sutlem; Först Brigadiér 
i Rysk tjenst; Sedan Ekonomie- Direktör i Rewalska 
Kammarhofvet. — Gift på 1750-talet med Wilhelmina 
von Biestram; dotter af Estländska Landt-Rådet von 
Biestram, till Riesenberg, med en Friherrinna von 
Tiesenhansen, af huset Neuenhoff. 
Barn: 

Carl; Ober-Landtgerichts- Assessor i Riga. — Gift, 
men med hvilken, är ej kändt. 

Eva Juliana, f. 1755 *%, t 1781 V„. Gift 1777 
30 / 3 med sin faders syssling och sin fasters svåger, 
Ryska Ho f- Rådet, Marskalken i Arensburgska kretsen 
Lorentz Gottlieb von der Osten, genannt Säcken, till 
Köllial, Hassik och Wurtzen, m. ra., f. 1738 ,8 / l0 
och brorssons sonson till Presidenten Georg von der 
Osten, genannt Säcken, Natural. von der Osten, ge- 
nannt Säcken, N:o 832, till K an ispäh, m. m. 

Hans Henric; Anstäld vid Rewalska Guverne- 
mentet. 

Peter Gustaf, f. 1762 *V a ; Kapten vjd Newska 
infant.-reg:tet i Ryssland. 

Mathias. 

Catharina Charlotta. Gift med Ryska General- 
Majoren och Riddaren af Ryska S.t Georgs-Ordens 
4:e klass Gustaf von Strandlman. 

Bengt Otto; Vid Ryska Gardet till häst. 

Tab. 6. 

Adam Fredrie (son af Carl Adam Stackelberg, 
Baron Stackelberg, Tab. 1), till Mexhoff, Woddia, 
Kojck, Ottenkull, Miintenhoff, Piomelz, Arro och 
FockenhoCF; Sekreterare hos Ridderskapet och Adeln 
i Liffland; Landt-Råd och Manrichter på Ösel. — 
Gift med Catharina Elisabeth von Rosen, af huset 
Kaltenbrunn. 
Barn: 

Berndt Reinhold, till Mexhoff och Miintenhoff; 
Major i Rysk tjenst; Ober-Landtgerichts-Assessor i Digitized by VjOOQIC 102 8TÅCfcELBEftG. Rewal 1783. — Gift med en Baranoff, af huset 
Wäätz, med hvilken han hade en son och en dotter. 

Mathias Fredric, till Woddia, Ottenkull och Arro; 
Major i Rysk tjenst. — Gift med sin franka på mö- 
dernet, en von Roseu, af huset Kardina, med hvilken 
han hade en son och fyra döttrar. 

Hedvig Elisabeth, t barnlös. — Gift med Kor- 
nctten Johan Adolph von Grunewaldt, till Kojck och 
Offel, i hans l:a gifte. 

Catharina Elisabeth. Gift med sin svåger, Kor- 
netten Johan Adam von Grunewaldt, till Kojck och 
Ofifel, i haus ?:a gifte. Anna Elisabeth. Gift på 1760-talet med sin firande, 
Assessoren Frih. Wolter Adam Stackelberg, N:o 192, 
Arfherre till Halinap, f. 1728. 

Woldemar, till Woddia; Lcfde utan tjenst; f barn- 
lös. — Gift vid hemkomsten från Akademien med en 
von Dncker. 

Helena Elisabeth. Gift med Ryska Verkl. EtaU- 
Rådet Moritz Engelbrecht von Kurseli. 

Eleonora Elisabeth, f ogift. 

Ätten är i Sverige utgången, men fortlefver un- 
der Ryska väldet. Friherrl. ätten Stackelberg, N:o 192. Tab. 1. 

Peter Stackelberg, Arfherre till Kamby i DorpU 
distrikt. — Gift med Gertruda von Tiesenhausen. 
Son: 

Wilter SUekelberg, Arfherre till Kamby. — Gift 
med Helena Jurgensdotter Wrangel. 
Son: 

Wolter Stackelberg, till Kamby. — Gift med Ger- 
trud Asserien; dotter af Estländska Landt-Rådet Arendt 
Asserien, till Goltz och Höbbel. 
Son: 

Aignus Stackelberg, till Kamby. — Gift med 
Margaretha GeorgsdoUer Schilling. 
Son: 

Walter .Stackelberg, till Eckangern, Purskull och 
Halinap; Öfverste och Landt-Råd i Estland; Lefdc 
1483. — Gift l:o med en von Ungern-Sternberg : — 
2:o med Helena Liwe, i hennes 2:a gifte, och som 
lefde enka 1675; dotter af Estländska Landtmar- 
skalken Bernhard Reiuholdsson Liwe, till Parme), 
Sointz och Kurrisal, med Gertrud Reinholdsdotter 
Uexkull samt syster till Reinhold och Bernhard Otto 
Liwe, Baroner Liwe, N:o 45, och enka 1658 efter 
Öfverste-Löjtnanten vid Riks-Rådet och Generalen 
Gustaf Evertsson Horns Lif-reg:te till häst Herman 
Reinholdsson Anrep, till Heel. 
Son: 

Berndt Otto Stackelberg, Baron Stackelberg, till 
Halinap; f. 1662 i Liffland; Tjente sig upp alla gra- 
der igenom till Öfvcrste-Löjtnant; General-Adjutant 
1700; Öfverste for Björneborgs reg: te 1702; General- 
Major af Infanteriet 1706; General 1722; Friherre 
1727 n / 7 (introd. s. å. under N:o 192); Fältmarskalk, 
Befälhafvare öfver Finska Arméen samt Öfverste och 
Chef för Åbo läns reg:te, allt 1727; f 1734 2 % i 
Åbo. Han var en tapper och skicklig krigare; slog 
den 18 Febr. 1703 ett parti polackar vid Janitzsky, 
äfvensom kort derefter en del af Oginskis trupper; 
bevistade den 26 Juni 1704, under dåvarande Öf- 
versten Grefve Adam Ludv. Lewenhaupts befäl, sla- 
get vid Jacobstadt, och intog genom kapitulation sta- 
den och fästningen Birsen; ådagalade särdeles tap- 
perhet i slaget vid Gemauertzhoff den 16 Juli 1705; 
kommenderade i slaget vid Liesna den 29 Sept. 1728 
venstra flygeln af Grefve Lewenhaupts Armée, likaså 
vid öfvergången af Dessnaströmmen, då Ryssarne för- 
lorade 1000 man; blef slutligen tillfångatagen i sla- 
get vid Pultava den 29 Juni 1709 och förd till 
Moskwa, der han måste deltaga i Czar Peters seger- 
intåg, och ur hvilken fångenskap han ej hemkom förrän 1721 eller vid fredsslutet. — Gift 1696 med 
Friherrinnan Margaretha Elisabeth Maidel, f. 1681, 
•r 1767 M / 4 på sin gård Brollsta i Roslagen; dotter 
af General-Löjtnanten Georg Johan Maidel, Baron 
Maidel, N.-o 102, till Wredenhagen, med hans l:a 
fru, Hedvig Helena Taube. 

Barn: 

Georg Johan, f. 1697; Landt-Råd; + 1765. Se 
Tab. 2. 

Helena, f. 1698, t 1748. Gift l:o med Kapte- 
nen vid Skaraborgs reg: te Leonhard Wrangel, som 
efter afskedstagandet gick till Liffland och dog barn- 
lös samt var farbroder till Herrarne Wrangel, Natu- 
ral. Wrangel, N:o 2092: 2:o med en Rysk Briga- 
diör Bielskie. 

Hedvig Juliana, f. I7Q0, + 1763. Gift 1744», 
med sin moders stjufmoders brorsson, Majoren och 
Vice Landshöfdingen Frih. Carl Johan Creuiz, N:o 
48, till Cassaritz, Sarflax och Qvidja, i hans 2:a gifte, 
f. 1688, f 1757. 

Margaretha Elisabeth, f. 1701, + 1773 V 4 . Gift 
1729 M / 1a med Öfversten Johan Hastfehr, Naiural. 
och Baron Hastfehr, N:o 240, till Sonnäs, f. 1692, 
+ 1769. 

Berndt Otto, f. 1703; Fältmarskalk; + 1786. Se 
Tab. 5. 

Wolter Reinhold, Grefve Stackelberg, f. 1705, i 
1801. Se grefl. ätten Stackelberg. Tab. 1. 

Christina, f. 1707, t 1735. Gift med ett Landt- 
Råd von Ungern-Sternberg i Estland. 

Anna Catharina, t 1708, f ogift 1745. 

Tab. 2. 

Georg Johan (son af Berndt Otto, Tab. 1), till 
Kaltenbrunn i Estland; f. 1697 14 / B ; Landt-Råd i 
Estland; t 1765 a % på Kaltenbrunn. — Gift på 
1720-talet med Margaretha von Rosen, f. 1709, f 
1731; dotter af Kammar-Rådet Bengt Gustaf von 
Rosen, till Wiso (af en ointroducerad ätt)» med Fri- 
herrinnan Maria Elisabeth von Ferscn, N:o 63. 

Söner: 

Berndt Gustaf, f. 1727; Verkl. Ryskt Stats-Råd. 
Se Tab. 3. 

Wolter Adam, f. 1728; Assessor. Se Tab. 4. 

Georg Johan, f. 1729 '%, -f ogift och utan känd 
tjeust. 

Otto Fredric, Arfherre till Kaltenbrunn, A vandes 
och Rachkull; f. 1731 "/ a ; Först Haken-Richter, se- Digitized by VjOOQIC 3Il^C*KLBEBG. 103 da Ryskt VerfcL Stats-Råd och Preses i Ofver-^ro- 
, riaeitlkoDslstoriam. — Gift med en Duker. 

Tab. 3. 

Berndt Gustaf (soo af Georg Johan, Tab. 2), till 
Kattentack; f. 17*7 24 2 ; Ridderskaps-Hauptman i 
Liffland; VerkL Ryskt Stats-Råd. — Gift på 1760- 
lafet med Rcnata Christina von Engelhardi. 
Son: 

Georg Berndt, f. 1764 f / r 

Tab. 4. 

f eHer Adam (son af Georg Johan, Tab. 2), Arf- 
kerre till Halinåp; f. 1728 *%; Manrichter i Wier- 
ock Jerwiska kretsarne; Vald till Assessor i Rewal 
1783. — Gift på 1760-talet med sin franka. Fri- 
herrinnan Anna Elisabeth Stackelberg ; dotter af Landt- 
Rådet Frih. Adam Fredric Stackelberg, N:o 127, till 
MexhofiT, Woddia, Kojck, Ottenknll, Miintenhoff, Pio- 
Metz, Arro och Fockenhoff, med Catharina Elisabeth 
?ob Rosen. 

Dotter: 

Margaretha Elisabeth, f. 1764 */«. 

Tab. 5. 

Bendt Ottt (son af Berndt Otto Stackelberg, Ba- 
ron Stackelberg, Tab. 1), f. 1703"/,,; Volontär vid 
Tavastehos lans reg:te 1714 och vid Amiralitetet 
1716; Lår-Styrman och Archliniästare derst. ; Fänrik 
vid förnto. regrte 1718; Löjtnant vid Hessiska Lif- 
gs/det till häst; Tillika Hofjunkare vid Hessen-Cas- 
teUka Hofvet 1726; Kongl. Svensk Kammarherre 
1731; Kapten vid Alt- Wiirtem bergska regrtet i Kej- 
mi tjenst s. å.; Bataljoos-Hauptman vid KejserL 
Ptlnbergska reg:tet 1732; Kammarherre vid Wiir- 
tenbergska Hofvet 1735.: Öfverste-Löjtnant i Wiir- 
tenbergisk tjenst 1738; Äldste Öfverste-Löjtnant vid 
Tredje Jotska Kyrassiér-regrtet 1739; Afsked 1746; 
Öfverste- Löjtnant vid A bo läns kavall. s. a ; öfverste 
för detsamma 1759; Riddare af Svärds-Orden 1760; 
General-Major s. å.; Kommendör af forutn. Orden; 
Kommendör med stora korset af samma Orden 1763; 
General-Löjtnant; General en Chef i Finland; Fält- 
marskalk; t 1786. Under sin utrikes tjenst bevi- 
ttade han fälttågen vid Rehnströmmen och i Ungern. 

— Gift l:o 1731 * 4 /, med Sophia Fredrica Wer- 
c*mp, f 1733 sl /| 2 efter barnsäng; dotter af en 
Öfver-Amtman Wercamp i grefskapet Wittgenstein : 

— 2:0 1734 a7 /,2 med Baron ess b n Amalia Elisabeth 
w* EUrichshausen, t. 1717 ,7 / 6 , f 1773 %; dotter 
af Kejserl. och Ridderskapl. Rådet i kretsen Oden- 
vsldt, Baron Johan Christoffcr von EUrichshausen. 

Barn: 
1. Sophia Fredrica Elisabeth Maria, f. 1732 '%, 
t 1819 9 / t o på Saastila i Sagu socken och Finland. 
Gift 1757 "/ s med Öfverste-Löjtnanten Reinhold Wil- 
helm Fock, N:o 1846, B, i hans ?:a gifte, f. 1721. 

1. Berndt Fredric Johan, f. 1733; General-Löjt- 
ssst; t 1801. Se Tab. 6. 

2. Augusta Elisabeth, t 1735 20 / lm * 1806 % 

2. Bemedicta, f. 1736 31 / 10 . Gift med en Major 
Biser. 

2L Carl, f. 1738 •/* + 1742. 

2. Elisabeth Augusta Charlotta Fredrica, f. 1739 
%, t 1827 »/„ i Helsingfors. 

2. Christina Sophia Magdalena, f. 1740 w / 7 i 
Kranarna, t 1816 ,0 /, på Gottland. Gift 1775 l7 / fl med Öfverste-Löjtnanten Nils Albrecht Ehren- 
ström, N.o 1242, i hans 2:a gifte, f. 1723, * 1799. 

2. Ulric, f. 1741 27 ' 8 , t 1742 ! %. 

2. Ulrica Amalia Dorothea, l 1742 ,7 / , t 1818 
% på Walkiala i Wiborgs läu. Gift 1775 1ö / 4 med 
sin fasters mans brorsson, Majoren Johan Gustaf 
Wrangel, Natural. Wrangel, Nro 2092, f. 1723, 
t 1787. 

2. Amalia, f. 1743 la / 10 , f 1746 %. 

2. Berndt Otto, f. 1745; Öfverste-Löjtnant; + 
1810. Se Tab. 7. 

2. Low*a Margaretha, f. 1746 %, + 18J4 f % 
p& Johannisberg i Wehmo socken och Finland. 

2. Gurta/ Adolph, t 1747 V 4 , + s. å. 22 , a . 

2. /u/uina, f. 1749 % + s. å. M / 7 . 

2. J3emd< Chrutoffer, f. 1750 »/ a , + 1758 *>/,. 

2. Berndt Gustaf, f. 1751 ,0 / u ; Sergeant vid 
Kronprinsens regrte; Fänrik; Löjtnant vid Jemtlands 
regrte; Sist Kapten; t ogift 1800 ,7 / 4 å Kattula i 
Finland. 

2. Berndt Wolmar, f. 1753 *%; Löjtnant vid 
Åbo läns regrte; Troligen t ogift. 

2. £«r«& Magnus, f. 1755; Major och Ståthål- 
lare; t 1815. Se Tab. 10. 

2. £fcdw£, f. 1757 »/„ f s. å. 10 / 7 . 

Tab. 6. 

lerndt Fredric Johan (son af Berndt Otto, Tab. 
5), f. 1733 4 / 12 ; Under-Officer vid Åbo läns regrte 
1749; Fänrik derst. s. å.; Löjtnant 1750; Kapten 
1754; Riddare af Svärds-Orden; Major vid Björne- 
borgs regrte 1770; Öfverste-Löjtnant vid Flemingska 
regrtet; General-Adjutant 1788; Öfverste för ett värf- 
vadt regrte s. å.; Riddare af Svärds-Ordens stora kors 
1790; General-Major s. å. ; Kommendör af förntn. 
Orden 1796; General-Löjtnant; Kommendör med stora 
korset af samma Orden 1799; + 1801 % Han be- 
vistade Finska kriget 1788—90. — Gift 1760 med 
Virginia Sophia Adlerberg, i hennes 2ra gifte, f. 1735 
%, t 1790 24 / n ; dotter af Ryttniästaren och Kam- 
marherren Olof Adlerberg, Nro 1061, B, till Säby 
och Jacobsberg, med hans 2ra fru, Grefvinnan Anna 
Sophia Gyllenborg, Nro 42, samt enka 1765 efter 
Kansli- Rådet Pehr Schyllberg, Nobil. och Adopt. Carl- 
sköld, Nro 1890, B, till Görväln. 
Barn: 

Berndt Fredric, f. 1767 % + s. å. 7 / 7 . 

Henrietta Amalia, t 1771, f 1796. Gift 1792 
Vij i Lovisa med sedermera En af Rikets Herrar, 
Generalen Carl Johan Adlercreulz, Baron och Grefve 
Adlercreutz, Nro 125, i hans l:a gifte, f. 1757, t 1815. 

Beata Ottiliana Maria, t 1774, + 1836 2 % i 
Stockholm. Gift 1796 % med General-Löjtnanten 
Grefve Johan Adam Cronstedt, Nro 83, f. 1749, f 1836. 

Tab, 7. 

Berndt 0tt« (son af Berndt Otto, Tab. 5), f. 1745 
Vt; Öfverste-Löjtnant vid Åbo läns regrte; Riddare 
af Svärds-Orden; t 1810.% på Johannisberg i Wehmo 
socken. — Gift 1775 "/t med Stifts-Fröken Johanna 
Gustafva Blomcreutz, f. 1757 *%, + 1807 ,3 / 4 på 
Johannisberg; dotter af Kaptenen Johan Henric Blom- 
creutz, Nro 1703, och Anna Elisabeth Schening, No- 
bil. von Schening, N:o 1953, i hennes l.a gifte. 
Barn: 

Amalia Ottiliana, t 1776 »Va, t tre dagar 
gammal. 

Berndt Otto, f. 1777; Kammarjunkare; f 1847. 
Se Tab. 8. Digitized by VjOOQIC 104 8TACKELBKBG. Tab. 8. 

Berndt Ottt (son af Berudt Otto, Tab. 7), f. 1777 
'V a ; Inskriften i krigstjenst; Sekund- Adjutant vid 
Abo läns reg:te 1782; Kammarjunkare 1802; Afsked 
ur krigstjensten 1803; Introducerad på Finska Rid- 
darhuset under N:o 10 bland Friherrar; f 1847. — 
Gift lro med sin kusin, Friherrinnan Ulrica Fredrica 
Stackelberg, f. 1786 %, + 1817 8 / n på Johanuis- 
berg i Wehmo; dotter af Majoren och Ståthållaren 
Frih. Berndt Magnus Stackelberg, N:o 192, och hans 
l:a fru, Friherrinnan Ottiliana Ulrica De Geer af 
Teryik, N.o 271: — 2:o 1818 med sin både kusin 
och svägerska, den l:a fruns syster, Friherrinnan 
OtlUiana Lovisa Stackelberg, f. 1793 ", 9 . 
Barn: 

1. Ottiliana Gustaf va, f. 1803. Gift 1835 med 
Majoren Alexander Petroffsky. 

1. Fredrica Maria, t. 1804 *V 9 ; Stifts-Fröken: 
t ogift 1840 % 

2. Berndt Otto Catimir, f. 1827; Possessionat. 
Se Tab. 9. 

2. Berndt Fredric Carl Emil, f. 1831; Possessio- 
nat inom Finland. — Gift 1855 med Christina Eu- 
pkrosyne RoselL 

2. Berndt Wolmar, t 1835. 

Tab. 9. 

leradt Ottt Caslnlr (son af Berndt Otto, Tab. 
8), f. 1827; Possessionat inom Finland. — Gift 1850 
med Judith Wilhelmina Palmgren, 
Barn: 

Berndt Wolmar, f. 1851. 

Aina Rosina, f. 1856. 

Tab. 10. 

Berndt Magnus (son af Berndt Otto, Tab. 5), f. 
1755 V 7 ; Adjutant vid Åbo läns reg: te; Slutligen 
Major; Afsked; Riddare af Ryska S:t Aniise-Ordens 
2:a klass 1809; Rysk Ståthållare inom Finland; t 
1815 »/, på Walkiala. — Gift l:o 1780 »/, med 
Friherrinnan Ottiliana Ulrica De Geer af Tervik, f. 
1760 %, t 1798 M / l0 på Ratula i Kymenegårds 
län; dotter af Riks-Rådet Otto Wilhelm De Geer, 
Baron De Geer af Tervik, N:o 271, till Tervik. med 
Anna Dorothea Muhl, N:o 1351: — 2:o 1799 »/„ 
med Friherrinnan Dygdig Maria Reuierholm, skilj da 
åt, f. 1768 *V n , * 1847 '% i Westerås; dotter af 
Landshöfdingen Frih. Gustaf Gottfried Reuterholm, 
N:o 217, till Ekeby och Cathrinaedal, m. m., och 
hans 2:a frn, Gertrud Charlotta Söderhjelm, N:o 
1306: — 3:o 1811 med sin l:a frus systerdotter, 
Dorothea Sophia Brunow, f. 1770 "^ t 1813*/,.; 
dotter af Öfverste-Löjtnanten Georg Brunow, N:o 689, 
och Friherrinnan Anna Charlotta De Geer af Tervik, 
N:o 271. 

Barn: 

1. Två Söner, ++ späda. 

1. Fredric Ulric, f. 1782; General-Major; f. Se 
Tab. 11. 

1. Berndt Robert Gustaf, f. 1784 "/, ; Kornett 
vid Lätta Lifdragon-regrtet 1800; Löjtnant vid Lif- 
gardet till häst 1805; Öfver-Adjutant och Major i 
Arméen 1809; Riddare af Svärds-Orden, samt Major 
vid Skånska Karabiniér-reg:tet a. å.; Öfverste-Löjt- 
nant i Generalstaben 1811; Afsked från reg: tet 1817; 
Öfverste i nämnde stab 1818; Chargé d'Affairea hos 
Nord- Amerikas Förenta Stater; General- Adjutant 1828; Endtledigad från Chargé d*Affaires-beatällningen 1832; 
t ogift 1845 w / n i Stockholm. 

1. Ulrica Fredrica, f. 1786 %, + 1817 •/„ på 
Johannisberg i Wehmo socken och Finland. Gift med 
sin kusin, Kam ni arjun karen Frih. Berndt Otto Stac- 
kelberg, N:o 192, i hans l:a gifte, f. 1777, + 1847. 

1. Göran Berndt Magnus, f. 1788; General-Ma- 
jor och Landshöfdiug; t 1833. Se Tab. 13. 

1. Vivica Ottiliana, f. 1789, + 1848. Gift 1807 
•/, med Kaptenen Benric Johan Finckenberg, N:o 
159, f. 1776. 

1. Berndt Wolter, f. 1791 »/ l0 , + 1794 «/ 4 . 

1. Dorothea Johanna, f. 1792 ,9 /, , t 1794 «V 4 . 

1. Ottiliana Lovisa, f. 1793 "/„. Gift 1818 med 
sin både kusin och svåger, Kammarjunkareo Frih. 
Berndt Otto Stackelberg, N:o 192, i hans 2:a gifte, 
f. 1777, + 1847. 

1. Wilhelmina, f. 1794 »/„, t s. d. 

1. Berndt Adam Otto, f. 1796 *>/„, + s. å. u / y 

2. Dygdig Henrietta, f. 1800 »%, + 1801 *%. 
2. Berndt Gustaf Gottfried, f. 1801; Sekund- 

Löjtnant. Se Tab. 15. 

2. Amalia Sophia Charlotta, f. 1803 w / l0 ; Stifts- 
Fröken. Följde med modern till Sverige och har 
mycket vistats i Hammarsköldska huset på Skultona 
i Westmauland. 

3. Dorothea Charlotta Ottiliana, f. 1813; Måtte 
ännu 1858 lefvat i Finland och ogift. 

Tab. 11. 

Fredric Ulric (son af Berndt Magnus, Tab. 10), 
f. 1782 8 /„; Kornett vid Lätta Lifdragon-regrtet 
1800; Löjtnant vid Lifgardet till häst 1805; Afsked 
1809; Öfverste vid Rysk-Litthausiska Uh lan -reg: tet; 
Riddare af Svärds-Orden 1814; Introducerad på Fin- 
ska Riddarhuset under N:o 10 bland Friherrar; Ge- 
neral-Major i Rysk tjenst; f. — Gift l:o 1805 8 / 10 
i Stockholm med Hoffrökeu hos Drottningen, Stifts- 
Fröken Friherrinnan Fredrica Sophia Carolina von 
Kaulbars, genast skiljda åt, f. 1782 l7 /, i Calmar, 
f 1806 9 / ia i Linköping; dotter af General-Majoren 
Frih. Lars Fredric von Kaulbars, N:o 231, och Ul- 
rica Sophia Adlerfelt, N:o 1272: — 2:o med M. M. 
E. Heintzius, f. 
Barn: 

1. Berndt Fredric, f. 1805, t 1806 "/,. 

2. Berndt Fredric, f. 1810; Stabs-Kapten. Se 
Tab. 12. 

2. Ottiliana Margaretha, f. 1811. 

Tab. 12. 

Berndt Fredric (son af Fredric Ulric, Tab. 11), 
f. 1810 M / A ; Stabs-Kapten i Rysk tjenst; Afsked. — 
Gift l:o med Tatiana Tarafontoff, skiljda åt: — 2:0 
1847 med Carolina Sophia Blomqvist. 
Barn: 

1. Feodor, t. 1833. 

2. Berndt Fredric, f. 1848. 
2. Ottiliana Sophia, f. 1850. 
2. Berndt Robert, f. 1852. 
2. Vivica Elisabeth, f. 1855. 

Tab. 13. 

tiiran Berndt Magnus (son af Berndt Magnus, 
Tab. 10), f. 1788 ■%; Kadett vid Carlberg; Kornett 
vid Nylands Dragon-kår 1802; Kornett vid Lifgardet 
till häst; Löjtnant derst. 1810; Ryttmästare i Ar- 
méen 1813; Riddare af Svärds-Orden 1814; Rytt- Digitized by VjOOQIC 8TA0KBLBBBG. 105 mättare vid nämnde Garde 1815;. Major i Annéen 
IS17; Kabinetta-Kammarherre; Ofverste- Löjtnant i 
Armétn 1818; .Major i regttet 1820; Öfverate i Ar- 
méen 1822; Öfverate och Chef for Kronprinsens 
llwar-rcgzte a. å. ; Hofsiallmästare hos H. M. Ko- 
niogen; General-Adjutant i Generalstaben 1827; Af- 
»ked nr Generalstaben med General-Majors n. h. o. v. 
1830; Öfrer-Postdirektör samt afsked från sistn. 
Haaar-reg:te a. &.; Landshöfding i Malmöbas län 
1*31; t 1833 ,T /„ i Malmö. — Gift 1816 2a / e med 
•fa syselinga dotter, Octavia Aurora Lovisa Lind af 
Heetbg, t 1800 "/,; dotter af Ryttmåstaren Bengt 
Gtstaf Lind af Hage by, N:o 212, och Grefvinnan 
Wilhelmina Sophia Lovisa 8tackelberg, N:o 100. 

Barn: 

Berndt Adolph Gustaf Hjalmar Louis, f. 1817; 
Kapten. Se Tab. 14. 

Berndt Magnum, f. 1819 % t 1820 a3 / lr 

Bernhardina Octavia, t 1822 "/,. 

Bernhardina Klmira, f. 1823 % 

Berndt Oscar, t 1824 »'„; Kadett vid Carlberg; 
Sekund-Löjtnant vid K. M:s Flotta 1845; Premiér- 
löjtoant derst. 1853; Kapten-Löjtnant 1858; Rid- 
dare af Danska Dannebrogs-Orden 1859. 

Bernhardina raulina f. 1826 %. Tab. 14. 

leradt Adalpb Gustaf IJjalinar Louis (son af 
Görsn Berndt Magnus, Tab. 13), f. 1817 %; Kor- 
sett vid Kronprinsens Husar-reg:tc 1833; Fänrik vid 
Ubevärings-reg: tet 1834; Löjtnant derst. 1841; Kap- 
ta 1853; Riddare af Svärds-Orden 1862. — Gift 1844 "/, i Stockholm med Augusta Maria WUhah 
ttuna Lundbom, f. 1820 '%. 
Barn: 

Berndt Magnus August, f. 1845 ••/„ t 1862 ,4 / 4 
i MaJmö. 

Bernhardina Adelaida Octavia. f. 1846 *%. 

Bernhardina Octavia Lovisa, f. 1847 M / l0 . 

Bernhardina Ebba, f. 1848 *',,. 

Bernhardina Mathilda, f. 1850 V 4 i Stockholm, 
+ derst. s. å. »/ 4 . 

Berndt Otto, f. 1852 *%, + s. å. M / 8 . 

Bernhardina Alice Eleonora, f. 1855 %. 

Bernhardina Julia, t 1859 *%. 

Bernhardina Sigrid, t 1801 */„. 

Tab. 15. 

Beradt Gustaf Gattfrled (son af Berndt Magnus, 
Tab. 10), f. 1807 V„; Sekund-Löjtnant vid K. M:s 
Flotta; Afsked 1827; Lem nade Sverige 1837. — 
Gift 1827 *% med Maria Elisabeth Ericsdotter, f. 
1807 V, „ + 1857 »•/„ på Thusby i Nyland; dotter 
af Skatte-Bonden Eric Jonsson i Tak fal let i Bergs 
socken och Westmanland och Stina Olsdotter. 
Barn: 

Bernhard, f. 1828 "/,, i Svedvi socken och West- 
manland; Drunknade 1839 **/ 4 . 

Gustaf, f. 1830 % på Amsta, också i Westman- 
land; Kadett vid Carlberg; Seknnd- Löjtnant vid K. 
M:s Flotta 1850; Premier-Löjtnant derst. 1858 *>/ B , 
men + derförut ! */ 8 på resa från Syd-Amerika till 
England. 

Maria. f. 1831 %. 

Elisabeth, f. 1833 %. 

Christina, f. 1834 *%. Grefl. ätten Stackelberg, N:o 100. Tab. 1. 

Walter aUiabeU Stärkelser*, Grefve Stackelberg 
;«o af Berndt Otto Stackelberg, Baron Stackelberg, 
se friherrl. ätten Stackelberg, N:o 192, Tab. 1), f. 1705 
**.,« i LifEland; Konstapel vid Amiralitetet 1717; Fänrik 
tu) Iif-regUet i Hessen 1721; Kapten derst. 1733: 
Kapten vid Sa vol ax' reg:te s. å.; Tjenstgör. General- 
A Jjauat hos Konung Stanislaus af Polen, äfven s. å. ; 
kurporal vid Lifdrabant-kåren 1735; Ofverste i Ar- 
méea 1747; Riddare af Svärds-Orden 1748; Ofverste 
för Adelsfanan 1750; Kommendör med stora korset 
»f avssn. Orden 1757, med valspråk: Villig, Redlig, 
Stadig; General-Major 1759; Grefve 1763 12 / 4 (in- 
irod. 1779 under N.o 100); General-Löjtnant 1766; 
Geaeral 1773; t 1801 */ l0 på Malma i Söderman- 
laod. Han bevistade under sin tjenstgöring hos Ko- 
cocjj Stanislaoa Danzigs belägring 1734. — Gift l:o 
1737 u / med Grefvinnan Christina Beata Taube, f. 
I 7 ' 7 % + 1747 ", 9 ; dotter af Riks-Rådet och 
Öftcr-Amiralen Frih. Edvard Diedric Taube af Oden- 
Ut, Grefve Ta o be (N:o 112), till Snndby och Kuugs- 
tat med Christina Maria Falkenberg af Trystorp, 
N* 18: — 2vo 1756 w 4 med Friherrinnan Ulrica 
U*mora Ridder stolpe, i hennes 2:a gifte, f. 1720 
a/ t* t 1767 l2 / 4 i Stockholm; dotter af Presidenten 
C*rl von Prisenen, Nobil. och Baron Ridderstolpe, 
K* 228, och Margaretha GyUenkrook, N.o 862, samt enka 1743 efter Kammarherren Georg Thomas 
Berchner, N:o 1235, till Svärta och Tisenhult. 

1. Fredric Ulric, f. 1738 ,0 / lf + 1745 17 / 8 . 

1. Margaretha, f. 1740 »/„ + 1745 *V 4 . 

1. Hedvig Beata, t 1741 "/«,. f 1767. • Gift 
1758 */ 4 med Öfver-Kammarherren Johan Jacob De 
Geer, Baron De Geer af Finspång, N:o 312, till 
FinspSng, i hans l:a gifte, f. 1737, t 1809. 

I. Wilhelmina Charlotta, f. 1742 %, + 1813. 
Gift 1790 % med Majoren Ernst von Post, N:o 687, 
i hans 2:a gifte, f. 1736, t 1795. 

1. Adolph fredric, t. 1743; Ofverste; + 1816. 
Se Tab. 2 

2. Carolina Margaretha, f. 1757 *%, f ogift 
1789 *>/ 4 . 

Tab. 2. 

Adolph Fredric (son af Wolter Reinhold Stackel- 
berg, Grefve SUekelberg, Tab. 1), f. 1743 "/„: 
Ofverste- Löjtnant; Kavaljer hos Kronprinsen Gustaf 
Adolph 1781; Ofverste 1782; Riddare af Svärds- 
orden; Afsked nr krigstjensten 1803; t 1816 , %. 
— Gift 1769 *% med sin svågers halfsyster, Char- 
lotta Lovisa De Geer, f. 1752 »/,,, t före 1800; 
dotter af Öfver-Intendenten Louis De Geer, N:o291, 
till Finspång, Stjernvik, Johannisherg och Eköen, Digitized by VjOOQIC 106 TON 8TADE. med hans 2:a fru, Ev» Elisabeth Ekfelt, N:o 1442, 
i hennes l:a gifte. 
Barn: 

Eva Beata Lovisa, f. 1770, + 1839 «•/,. Gift 
1:o 1808 3 / 10 på Malma med sin broders svärfader, 
Öfversten Frih. Eric Göran Adelsvärd, N:o 249, till 
Adelsnäs, i hans 2:a gifte. f. 1751, f 1810: 2:0 
1817 ,6 . 10 med General-Majoren Grefve Ulric Gyl- 
denstolpe, N.o 35, också i hans 2: a gifte, f. 1774, 
t 1855. 

Wilhelmina Sophia Lovisa, f. 1771 •/,„ f 1839 
ty,,. Gift 1797 23 / 7 med sin systers svåger, Rytt- 
mästaren Bengt Gustaf Lind af Hageby, N:o 212, 
f. 1772, * 1823. 

Reinhold Ludvig, f. 1773; Kadett vid Krigsaka- 
demien i Co) mar i Elsas 1787; Löjtnant vid regrtet 
Royal Suédois i Frankrike 1789; Kornett vid Lätta 
Lifdragonerna 1792; Löjtnant derst. 1794; Rytt- 
mästare 1796; Major 1805; Riddare af Svärds-Orden 
1809; Öfverste afsked 1810; Inspektör för Svenska 
Kavalleriet under fälttåget i Tyskland 1813 och 14; 
General-Adjutant sistn. år; General-Majors n. h.o. v. 
1826; i ogift 1840 7 2 på Kamtorp.i Westergöthland. 

Carl Adolph Ludvig, f. 1774; Öfverste-Kammar- 
junkare; t 1859. Se Tab. 3. 

Ulrica Eleonora Lovisa, f. 1775. Gift 1793 21 7 
p8 Al menas i W östergöthland med Ryttmfistaren Carl 
Jacob Lind af Hageby, N:o 212, f. 1769, f 1854. 

Tab. 3. 

Carl Adtlea Ludvig (son af Adolph Fredric, Tab. 
2), f. 1774; Ryttmästare vid Lifgardet till häst 1795; 
Kavaljer hos Hertig Fredric Adolph af Östergöthland 
s. å.; Afsked från Ryttmästare-beställningen 1803; 
Kammarherre med nyckel 1805; Öfverste-Kammar- 
junkare 1825; Riddare af Nord stjerne- Orden 1826; 
t 1859 »V, på Stensnäs. i Calmare län. — Gift 1804 
M / 9 i Atvids kyrka i Östergöthland med Stifts-Frö- 
ken Friherrinnan Eva Sophia Adelsvärd, f. 1787%, 
t 1855 2 V, i Norrköping; dotter af Öfversten Frih. 
Eric Göran Adelsvärd, N:o 249, till Adelsnäs, med 
hans 1:a fru, Grefvinnan Eva Helena von Fersen, 
N:o 56. 

Barn: 

Fritz Adolph Göran Louis, f. 1805; Kammar- 
herre. Se Tab. 4. 

Adelaide Eva Sophia Lovisa, f. 1807 "/,. 

Augusta Charlotta Lovisa, f. 1808 »ty 4 , + 1848 
*7 8 på Skedevi i Östergöthland. Gift 1827 ,4 / l0 
med Kammarherren Frih. (Grefve) Thure Gabriel 
Rudensköld, N:o 227, f. 1799. 

Adolph Göran Louis, t 1809 "/„ + 1810 ,8 /,. 

Carl Adolph Louis, f. 1810 "/«, + 1811 ! %. 

Melanie Lovisa, f. 1811 ia / 8 , f s. å. »ty,,. 

Woldemar Reinhold Louis, f. 1812 »ty,,, t dagen 
derpå. Eva Wilhelmina Lovisa, f. 1814 ! ty 8 . 

Harald Adolph Louis, f. 1815 «V 10 , f 1816 •/,. 

Octavia Lovisa, f. 1817 »ty,. Gift 1842 */« på 
Skedevi med Majoren Hans von Koch (N:o 2244), 
f. 1803. 

Wolter Reinhold Louis, f. 1818 *»/,, t barn. 

Emma Sophia Lovisa, f. 1819 '%. t s. å. V 7 . 

Mathilda Carolina Lovisa, f. 1820 '%. Gift l:o 
1842 •/, på Adelsnäs i Östergöthland med sin kusin, 
Öfverste-Kammarjunkaren Frih. Eric Seth Adelsvård, 
N:o 249, till Adelsnäs, i hans l:a gifte, skiljda åt 
1852, f. 1813: 2:o 1862 ty, i protestantiska kyrkan 
i Nancy i Frankrike med Kaptenen Frih. Bengt Carl 
Fredric Leijonhufvud, N:o 26, i hans 2» gifte, f. 
1820. 

Reinhold Adolph Louis, f. 1822; Under-Löjtnant. 
Se Tab. 5. 

Tab. 4. 

Filts Atslph Giran Lsuls (son af Carl Adolph 
Ludvig, Tab. 3), f. 1805 ,8 / 8 ; Kornett vid Lifgardet 
till häst; Löjtnant derst. 1830; Ryttmästare afsked 
1833; Kammarherre 1838. Eger Fredricsnäs i Gryths 
socken och Östergöthland. — Gift 1832 'ty,, med 
sin kusins svägerska, Adamina Wilhelmina Reuter sköld, 
f. 1811 M / T ; dotter af Hofmarskalken Axel Di ed ne 
Reutersköld, Baron Reutersköld, N:o 377, till Rånäs, 
med hans l:a fru, Maria Gustaf v a Le Fcbure, N:o 
1989. 

Barn: 

Fritz Adolph Axel Wilhelm Louis, f. 1833 8 / 10 ; 
Kadett vid Carlberg; Under-Löjtnant vid Smalända 
Husar-reg:te. 

Eva Adamina Lovisa, f. 1835 %. Gift 1861 
"/,, på Fredricsnäs med Kammarherren Johan Lud- 
vig Christoffer Bogeman, N:o 1038, f. 1807. 

Sophia Emilia Beata Lovisa, f. 1837 ty 4 

August Reinhold Louis, f. 1842. 

Tab. 5. 

Reinhold Adolph Lsuls (son af Carl Adolph Lud- 
vig, Tab. 3), f. 1822; Under-Löjtnant vid Söder- 
manlands reg:te 1842; Afsked 1846. Eger Stensnäs 
i Ukna socken och Calmare län. — Gift 1847 *% 
i Ukna kyrka i Småland med sin kusin och sin 
systers svägerska, Friherrinnan Honor ée Agnes Char- 
lotte Marguerite Adelsvärd, f. 1822 w / t ; dotter af 
Öfverste-Kammarjunkaren Frih. Johan Carl Adel- 
svärd, N:o 249, till Adelsnäs, med Maria Sleman. 
Barn: 

Maria Sophia Lovisa, t. 1848. 

Johan Adolph Louis, f. 1850 *%. 

Johan Eric Louis, f. 1853, + 1856 ty 10 . 

Eva Honorina Lovisa, f. 1856 »tyg. Adel. ätten von Stade, N:o 1473, f- Nlclas Siade j Borgare i Stade i Bremen. Som 
Dledrlc van Stade, f. 
terare vid Konsistoriet i 
tigdömena Bremen och 1637 i Stade; Sekre- Bremen ; Archivarie 
Verden. — Gift på i her- 
1670- talet med Elisabeth Gertrud Keller; dotter af Stats- 
sekreteraren i Bremen och Verden Georg Keller. 
Son: 
Dledrle ven Stade, Nebll. ven Stade, f. 1674 », 
i Stade; Sekreterare vid Bremiska reg-.tet till häst 
1695 och hos General-Guvernören i Bremen Grefve Digitized by VjOOQIC STAEL VON HOL8TBIN. 107 Nils Oyllenatjeroa 1699; Fältaekreterare under den- 
ssmme 1700; Archivarie i Bremen och Verdeo 1704; 
Gnveraements-Sekreterare derst. 1705; Tillika Sekre- 
terare i Neder-Saehsiska kretsen; £. o. Regerings- 
Rid i Bremen och Verden 1712; Adlad 1713 */, 
(iiirod. 1719 nnder N:o 1473); Ordinarie Regerings- 
Rid 1719; Svenskt Hof-Råd 1720; Abgesandt till 
Riksförsamlingen i Regensburg; f 1732 M /| 9 i nyssn. 
rt*d. Han bevistade 1698 den af Hertig Fredric af 
Hobtein-Gottorp hållna mönstring öfver alla i Bre- 
■en liggande regementen; var, såsom Fält sekreterare, 
■cd på det Holsteioska fälttåget 1700 samt nnder 
General-Guvernören Gyllenstjernas marsch och expe- dition till Polen 1702; har, såsom Regerings-Råd i 
Bremen, 1712 underskrifvit, ibland andra, Bremiska 
Regeringens varning och protest emot Danska in- 
fallet; fick slutligen vid adlandet tillstånd att upp- 
taga och föra den några hundrade år i Bremen be- 
kanta, men en rond tid förut utgångna ätten von 
Stadens eller von Stades familjevapen. — Gift, men 
med hvilken är ej kändt. 
Barn: 

Diedric Basilius; Stor-Britannisk och Chnrfurstl. 
Braonschvreig -Liineburgisk Hofrätts- A ssessor. 

Ännu ett Barn. 

Ätten är för längesedan ansedd vara utgången. Adel. ätten Staél von Holstein, N:o 834. 

Härstammar ifrån Holstein, hvarifrån den kom till Westpbalen och så vidare till Liffland, der den af 
Koooag Carl IX förlänades med godset Paixt. Ifrån Liffland inkom den till Sverige. Sedan Liffland och 
Estland kom nnder Ryska väldet, blef den på riddarn oset i Riga immatrikulerad under N:o 82 och på Est- 
riddarhuset noder N:o 153. Tab. 1. 

IsWrt Staél van Itlstein, Herre till Steinhausen 
M loden Roes i grefskapet Marek i Westphalen; 
Ufde 1350; Drost i Nienstadt, Bockum och Werden 
i första, grefekap. — Gift med Christina von der 
Berdenberg, till Hardenstein. 
Son: 

lerellng Staél van Helstela, till Hardenstein; 
Drast i Nienstadt. — Gift med en von öhe. 
Son: 

Mtdrk Stael van Itbteln? Reste till Liffland.— 
Gift med en von Langen. 
Son: 

Mai Staél van lelstein, till Steinhausen. — 
Gä med Margaretha Tufer. 
Son: 

leran Staél van Helsteln, till Steinhausen. — 
G& med Dorothea von Mehdum, livars mor hette 
«ob Gahlen. 
Son: 

■nfcbraad Slaél van Halstela, till Steinhausen; 
Putkerre till Pabul; Kom till Liffland; Major i 
Polsk tjenst; + 1587 straxt efter en 7-årig fången- 
»lap i Ryssland. — Gift med Anna Yxkull, i hennea 
2* gifte; dotter af Conrad Yxkull, till Padenorm, 
B<d Apollonia Bartler samt enka efter Henrio von 
*» Pahlen. 
Söner: 

Johan MicÅaél Sta il von Holstein; Borgmästare. 
Se Tab. 2. 

Mathtas Staél von Holstein; Löjtnant; f 1650. 
Se Tab. 3. 

Tab. 2. 

Mn Mleiaél Staél van lelstein (son af Hilde- 
•wsd Stael von Holstein, Tab. I), till Karsen och 
Tusmest, båda i Torgel socken och Liffland; Upp- 
fostrades till borgerlig näring; Borgare och Handels- 
**» i Pernan; Borgmästare derst.; Säges dödt i 
Rj»k fångenskap. Han fick 1619 den 23 Juli Ko- 
ns* Gustaf II Adolphs Stadfastelsebref på godset 
ta»oi och i hakenland Tammest, som honom för gjorda forsträckningar voro pantforskrifna. Tre hans 
söner blefvo 1652 M / 10 af Drottning Christina ånyo 
Adlade eller Natural. med namnet Staél. — Gift 
med (hvilken är ej kändt). 
Söner: 

Bernhard Staél von Holstein, Natural. Staél; 
Löjtnant till häst; Ånyo Adlad eller Natural. Svensk 
Adelsman 1652 14 /, n (ätten introd. 1675 under N:o 
834); Sist Ryttmästare; Dödad ogift 1656 % vid 
Riga i ett utfall, då staden belägrades, och slöt så- 
ledes sjelf sin adel. ättegren. 

Richard Staél von Holstein, Natural. Staél; Löjt- 
nant till häst; Ånyo Adlad eller Natural. Svensk 
Adelsman 1652 u /, (ätten introd. 1675 under N:o 
834); Sist Ryttmästare; Dödad ogift 1656 V, vid 
Riga, på samma gång som brodern, och slöt sjelf 
sin adel. ättegren. 

Wilhelm Staél von Holstein. Natural. Staél; Löjt- 
nant; Ånyo Adlad eller Natural. Svensk Adelsman 
1653 14 /,o (*tten introd. 1675 under N:o 834); Sist 
Öfverste- Löjtnant samt Kommendant i Wismar; Om 
han var gift och hade barn är icke kändt och anses 
hans ättegren vara utgången. 

Tab. 3. 

Mathiss Staél van Holstein (son af Hildebrand 
Staél von Holstein, Tab. 2); Löjtnant i Svensk tjenst; 
Kallas hos andra Borgmästare i Pernau; t 1650. 
Hnns söner blefvo 1652 ,4 / 10 af Drottning Christina 
ånyo Adlade eller Natural. Svenska Adelsmän med 
namnet Staél, men har deras efterkommande åter- 
tagit det fordna namnet Staél von Holstein. — Gift 
l:o med Elisabeth Hartwich, till Terwerden, som i 
vapnet förde en på tvären afskuren sköld, öfra fältet 
röd t, det nedra guld, i hvilket sed na re* ses ett rödt 
hjerta och tvänne i det öfra fältet uppstigande gyl- 
lene qvistar med på den högra två och på den ven- 
stra tre blad; dotter af Bernhard Clausson Hartwich 
och Magdalena von Diihren : — 2:o med Magdalena 
Stackelberg, till Göör i Wolde socken på Ösel ; dotter 
af Öselska Landt-Rådet Johan Stackelberg, till Göör, 
med Magdalena Claésdotter Töwis, till Kuseleth (nn 
Wessholm kalladt), samt faders kusin till Landt-Rådet Digitized by VjOOQIC 10S 8TAEL VON HOLSTEIN. Mathias Stackelberg, Natural, Stackelberg, N:o 686, 
till Wirner, Piddul, Tomal, Ropacka, Peude och 
Winäs. 

Söner: 

1. Jacob Staél von Holstein, Natural. Staél; Ge- 
neral-Major; + 1679. Se Ta b. 4. 

2. Johan Staél von Holstein, Natural. Staél; Öf- 
verste-Löjtnant; f 1703. Se Tab. 7. 

Tab. 4. 

Jacai Staél von lolatelo, Natiral. Staél (son af 
Mathias Staél von Holstein, Tab. 3), till Hanijögge 
i Seijentak socken, Ramko i Pebal-NyhofF socken, 
Heidenfelt i Lasden socken, Kajen i Ses wägs socken, 
Hinsenberg i Ny m öl o socken och Ingelecht i Harrien, 
alla i Estland; f. i Pernau; Antagen i krigstjenst 
vid Artilleriet; Auyo Adlad eller Natural. Svensk 
Adelsman, jemte sin broder och tre sina kusiner, 
1652 14 /,o» med namnet Staél, men bar ätten seder- 
mera återtagit det fordna namnet Staél von Holstein 
(introd. 1675 uuder N:o 834); Öfverste- Löjtnant vid 
Uplands reg:te; Kommendant i Kjöge 1 658; Öfverste 
för Artilleriet i Liffland, Estland och Ingermanland 
1660; Tillika Krigs-Råd 1666; Ståthållare på Rewal 
1673; General -Q vårte rmästtre derst. 1674; General- 
Major af Infanteriet s. å.; Direktör för fortifikations- 
arbetet i Estland, Liffland och Ingermanland; Ihjål- 
itucken 1679 V 10 i duell af Öfverste-Löjtnanten 
Frih. Otto Reinh. von Meugden, hvilken derföre blef 
af krigsratten dömd till döden. — Gift på 1660- 
talet med Friherrinnan Anna Sophia von Ungern- 
Sternberg, i hennes I:a gifte; dotter af Öfverste- 
Löjtnanten Wolmar von Ungern-Sternberg, Baron von 
Ungern-Sternberg, N:o 54, till Puckel, Idel och Vo- 
gelaang, med Sophia von Yxkull samt o ingift med 
Kongl. Rådet, General- Fälttygmästaren och Presi- 
denten Frih. Reinhold Johan von Fersen, Grefvevon 
Fersen, N:o 56, till Granhammar, Cronendahl, Mart, 
Walkull, Ingelecht, Abia, PaUofehr, Laup, Poll, Tibble 
och Bjelkestad. 
Barn: 

Sophia Elisabeth, f. 1664. Gift l:o med Majoren 
Otto Reinhold Berg, af Liffländsk Adel: 2:o med 
General-Majoren Hane Johan Oyllenlood, N:o 216. 

Carl Jacob, f. 1666; Volontär vid Lifgardet; 
Fänrik vid Westerbottena reg:te; Slutligen Kapten i 
Fransk tjenst; t ogift 1693 i Frankrike. 

Otto Wilhelm, Baron Staél von Holstein, f. 1668, 
t 1730. Se friherrl. ätten Staél von Hol- 
stein, Tab. 1. 

Fabian Ernst, f. 1672; General-Adjutant och 
Landt-Råd; t 1730. Se Tab. 5. 

Jacobina, f. 1676. Gift på 1690-talet med Ge- 
neral-Adjutanten Gotthard Henric von Lantingshausen, 
N:o 1860, till Rocht, Laua, Orgus och Havenorm, 
+ 1704. 

Jacoba, t 1678, t 1698. Gift med en Kapten 
Ulrich. 

Jacob Axel, f. 1680; Öfverste; + 1730. Se 
Tab. 6. 

Tab. 5. 

Fabian Enat (son af Jacob Staél von Holstein, 
Natural. Staél, Tab. 4), till Hanijögge; f. 1672; Ge- 
neral-Adjutant och Landt-Råd i Estland; f 1730.— 
Gift med sin svågers kusins dotter, Gertruda Fock; 
dotter af Landt-Rådet i Estland, General-Adjutanten 
Gideon Fock, Nobil. Fock (ej introd.), till Woibifer, 
Avandea och Saggat, med håna 2-.a fru, Hedvig Mar* garetha Simonadotter Lantingshausen, samt brors- 
dotter till Herrarne Fock, Nobil. Fock, N:o 1846, B. 
Barn: 

Två Söner, tt 1710 i pesten. 

Hedvig. Gift 1730 med siu syssling, Majoren 
och Landt-Rådet Jacob Staél von Holstein, f. 1699, 
t 1756. 

Tab. 6. 

Jacob Aiel (son af Jacob Staél von Holstein, Na- 
tural. Staél, Tab. 4), till Pantlif; f. 1680 i Liffland; 
Kom först i Svensk krigstjenst, sedan i Holsteinsk; 
Kapten vid Grenadiérerna vid General Berners reg:tc 
i Holsleiu; General-Adjutant hos Konung Stanislaus 
af Polen; Utnämnd Öfverste för ett Tyskt reg.-te, 
som skulle upprättas, men hvilket ej kom till stånd; 
+ 1730 '% i Stralsund. Han var 1701 i Juli med 
vid dfvergingen af Dunaströmmen och slaget der- 
städes samt inlade mycken heder uti bataljen vid 
Höchstedt den 13 Aug. 1704, der han blef illa bles- 
serad; reste slutligen 1720 till Hanover, för att bo- 
vaka sin första frus anspråk på aratct Bederkosa i 
Bremen samt råkade derunder i ordväxling i Herrn- 
hausen med Danska Vice Amiralen Peder Torden- 
skjold, som ohemult beskylde honom att vara en be- 
dräglig spelare och honom med ovett samt hugg och 
slag öfverföll, hvarföre duell dem emellan blef pä 
gränscu af Hildesheim den 12 Nov. 1720, deri Tor- 
denskjold blef af honom dödsstucken. — Gift 1:<> 
med sin svågers svägerska, Grefvinnan Ulrica Augusta 
Amalia Lewenhaupt, f. tvilling 1691 2 %; dotter af 
Geheime- Rådet och General- Löjtnanten Grefve Carl 
Gustaf Lewenhaupt, N:o 2, till Öfveds-kloster, Winäs 
och Kasmyra, med Grefvinnan Amalia Wilhelmina 
von Königsmarck, N:o 14: — 2:o med Friherrinnan 
Anna Margaretha von Krassow, f. på 1690-talet; 
dotter af General -Löjtnanten och Guvernören Ernst 
Detlof von Krassow, Baron von Krassow, N:o 157, 
till Pansewits, med en Wulfrath. Axel Jacob Stael 
von Holsteiu var sedermera forlofvad med sin andra 
frus kusin, Friherrinnan Anna Margaretha von Kras- 
sow, N:o 315, men dog derunder. 
Son: 

1. Carl Jacob, f. 1718, f 1731 «% på Öfveds- 
kloster i Skåoe. Efter honom ärfde hans mormoder 
öfver 40,000 Riksdaler. 

Tab. 7. 

Jsian StaSl vai Helstek, Natiral. Staél (son af 
Mathias Staél von Holstein, Tab. 3), till Lilljenhagcn 
i Gregorii socken och Coporie län, Duderhoff i Du- 
derhoffs socken och Nöteborgs län samt Wasahoff 
och Soldina i Jewe socken och Ingermanland; Ånyo 
Adlad eller Natural. Svensk Adelsman, jemte sin 
broder och tre sina kusiner, 1652 w / 10 , med namnet 
Staél, men har ätten sedermera återtagit det fordna 
namnet Staél von Holstein (introd. 1675 nnder N:o 
834); General-Qvartermästare vid Svenska Arméen i 
Danmark 1658; Major vid Artilleriet i Ingerman- 
land 1660; Öfverste- Löjtnant vid Artilleriet i Finland 
1673 och vid Artilleriet i Estland och Ingermanland 
1674; Tillika Inspektor öfver Fortifikations-arbetet 
derst.; Afsked ur krigstjensten; + 1703. — Gift l:o 
1664 med Christina Möller, f 1683; dotter af Lands- 
hövdingen Arendt Möller, N:o 454, till Lilljenhagen, 
med hans l:a fru, Barbro Stjernfelt, N:o 171: — 
2:o 1684 med Helena Juliana von der Pahlen, t 
1695; dotter af Öfverste-Löjtnanten Johan von der 
Pahlen, till Astrau och Trauen, med Christina Ca- Digitized by VjOOQIC 8TAEL VON HOLSTBIN. 109 taariaa voa Rottn samt syster till Herrtrne von 
Paklen, Baroner von PahleD, N:o 75: — 3:o 1698 
m«] sin svägerskas kusin, Anna Sophia Fock, t. 1655 
v 5 i Narwa; dotter af Öfrersten Mårten Fock, No- 
b,]. Fuck, N:o 1846, B, till Kol l o La (Fockenhoff) och 
Repoiek, med hans 2:a fru, Anna Dorotbea Bock. 

Barn: 

I. Mathias Gustaf, f. 1666; Öfverste-Löjtnant; t 
1720. Se Ta b. 8. 

1. Jacob Johan, f. 1667 Ä / 7 ; Löjtnant vid Ny- 
bads infant.; Regements-Qvartermästare derst. 1686; 
Kapten-Löjtnant vid •amma reg: te; Kapten vid Öf- 
reme Budbergs regrte; Ogift dödad 1701 u af en 
Uixinkula nti ett batteri vid Boldera under Ncii- 
niéwle skana. 

1. Barbro Gustaf mana, f. 1668 u / 10 , + 1739. 
Gift 1688 med sin kusin, Ofverste-Löjtnanten Als- 
nåder Pereswetoff-Morath, N:o 559, t 1710. 

1. Carl Wilhelm, f. 1670 25 / 6 , * s. å. 10 4 . 

1. Anna Beronia, f. 1671, + 1675 % i Narwa. 

1. Carl Fredric, t. 1673, f 1674. 

1. Christina Euphrosyne, f. 1675. Gift med Kap- 
udco Carl Möller, f 1708 i Finland. 

1. Johan Gustaf, f. 1681; Kapten vid Wermlands 
ieftnt; t ogift 1701. 

1. Carl Wilhelm, f. 1683; Löjtnant vid Lifgardet; 
i opft 1708. 

2. Georg Bogislaus, Baron Staél von HoUtein, f. 
I<#5, f 1763. Se friherrl. ätten Staél von 
HoUtein, N:o 204. 

2. Otto Fredric, till Dennerum i Ryssby socken 
«a Calmare lån, h vilket fadern 1674 fatt i dona- 
lin; f. 1686; Kammarherre och Amtman hos Her- 
tign af Holstein; + ogift 1771 2S / 8 . 

2. Robert, f. 1687, t ung. 

3. Otto Reinhold, f. 1699; Volontär vid Östgötha 
efeat 1714; Förare derst. 1715; Fänrik vid Hel- 
«age reg:te 1716;_ Slutligen Kapten i Holsteinsk 
Ijeart; Ogift i bjä Is tacken i duell 1731. 

3. Amma Darothea, f. 1700. Gift 1718 med sin 
»Tttlisf, Ofverste-Löjtnanten Carl Evald Fock, N:o 
l$4«, B, t 1692, t 1752. TAB. 8. 

Iltalas tiastaf (son af Johan Stael von Holstein, 
XitiraL Suel, Tab. 7), f. 1666 M / 4 ; Fänrik vid Lif- 
nrdet; Kapten vid Westgötha-Dals regrte. 1695; 
Major vid Nerike och Wermlands reg:te; Ofverste- 
Ujtoaot derst. 1701; Öfverste-Löjtnant vid Ne rike 
<*s Wermlands Trema-bataljon; + 1720 i Rysk 
finrjctukip i Jaroalavr, dit han fördes efter slaget 
rid Ptaluva 1709. — Gift 1696 V» med Maria Mar* 
Frttho Bår, + 1743 "/„ ; dotter af Amiralen Jo- 
*i Bar, Nobil. Bar, N:o 465, till Malmö, med 
tas Christina Slätte, N:o 97. 

Barn: 

Mom, f. 1698; Kapten; t 1751. Se Tab, 9. 

J^cob, f. 1699; Major och Landt-Råd; f 1756. 
8« Tab. 15. 

Mathias Gustaf, f. 1702; Ryttmastare; + 1757. 
8e Tab. 16. 

Amma Christina, f. 1707 %, f 1772 */,. Gift 
1740 M /| med sin både kusin och syssling, Majoren 
UtxaUer Pereewetoff-Morath, N:o 559, tUl Ekesund, 
' k»« 3* gifte, f. 1691, + 1761. 

C*H Fredric, f. 1708; Öfverste och President. 
*« Tab. 23. Tab. 9. 

Man (son af Mathias Gustaf, Tab. 8), till Malmö 
och Krusenbof, båda i Qv ill inge socken och Öster- 
götland; f. 1698 %; Volontär vid Lifgardet 1716; 
Förare derst. s. å.; Fänrik vid Nerike och Werm- 
lands Trema-infant. 1717; Löjtnant derst. 1718; 
Transport till Skaraborgs reg:te 1723; Kapten derst 
1743; t -1751 *V I2 . Hnn bevistade 1716 beläg- 
ringen af Eda skans i Wermland, vid Norska grän- 
sen, sjötagen till Finland 1741 och 1742 samt fält- 
tågen i Roslagen, Dalarne och Bohus län 1743. — 
Gift 1731 V A med Friherrinnan Märta Catharina 
Fleéttoood, f. 1706, + 1759 8 / l0 ; dotter af Majoren 
Frih. Georg Miles Fleetwood, N:o 49, till Röksberg, 
Bjur bäck och Sundseryd, med Friherrinnan Maria 
Mörner af Tuna, N:o 36. 

Barn: 

Maria Margaretha, f. 1733 V 4 , f 1775 2 V 10 . 
Gift 1766 s .j med Kaptenen Johan Gustaf Boije af 
Gennäs, N:o 16, f. 1723, + 1797. 

Christina Charlotta, f. 1734 7 / 4 , f 1802 •% på 
Dnseborg i Gammclkils socken och Ostergöthland. 
Gift 1767 % med sin syssling, Majoren Carl Gustaf 
Pereswetoff-Morath, N:o 559, till Duseborg, i hans 
2:a gifte, f. 1721, f 1810. 

Georg Gustaf, t 1736; Major; f 1775. Se 
Tab. 10. 

Mathias Johan, f. 1737 V 8 , + 1738 %. 

Johan Fredric, t 1738 *%, + 1739 % 

Carl Johan, f. 1740 «/ I0 , t 1749 »V,. 

Hedvig Catharina, t 1742 •»/„ ; + 1815 •/,. 
Gift 1763 t5 / n med sin knsin, Mojoreu Georg Bo- 
gislaus Staél von Holstein, t 1740, f 1814. 

Anna Elisabeth, f. 1744 M /„, + 1794 2 %. Gift 
med Majoren och Vice Landshöfdingen Bengt Fre- 
dric de Charliére, f. 1729, + 1810 «•/, på Knobs- 
holm i Halland. 

Märta Johanna, f. 1746 %, + 1792 »/, på 
Björnsuäs vid Norrköping. Gift på 1770-talet med 
sin kusin och sin systers svåger, Ofver-Jägmästaren 
Fredric Gustaf Staél von Holstein, i hans l.-a gifte, 
f. 1746, t 1822. 

Tab. 10. 

Gearg Gustaf (son af Johan, Tab. 9), f. 1736 *V 6 ; 
Antagen till krigstjenst 1749; Fänrik vid Lifgardet; 
Löjtnant derst. 1760; Majors afaked 1765; + 1775 
%. — Gift 1764 w / n med Hoffröken Grcfvinnan 
Fredrica Ulrica Sperling, f. 1735 1<5 / 4 , + 1814 27 / fl 
på Brennö; dotter af Ofverste-Löjtnanten Grefve Carl 
Göran Sperling, N:o 28, och hans l:a fru, Grefvinnan 
Christina Magdalena Ekeblad, N:o 71. 

Barn: 

Märta Christina Sophia, f. 1765*%, + 1833 3, / a 
på Yttergård i Halland. Gift 1786 */ l0 med Rytt- 
mästaren Johan Gustaf Sundberg, t 1811 3, / 1 , och 
som året fornt gjort testamente till sin fru. 

Johan Georg Bogislaus, f. 1766 *%. + s. å. V, a . 

Eva Ulrica Gustaf va, f, 1768 %, t 1802 l3 /, 
på Hofgård i Halland. Gift 1792 3 / t , med Kap- 
tenen Axel Lagercrantz, N:o 1011, i hans l:a gifte, . 
f. 1767, f. 

Magdalena Margaretha, f. tvilling 1771 4 / Jf t 
1802. Gift 1801 "/g med Handelsmannen Anders 
Hammar, 

Georg Bogislaus, f. tvilling 1771 V s , f s. å. 24 /„. 

Carl Sperling, f. 1771; Kammarjunkare; + 1814. 
Se Tab. 11. Digitized by VjOOQIC HO STAIL VON HOL8TEIN. Tab. 11. 

Carl Sperling (son af Georg Gustaf, Tab. 10), till 
Wapnö i Söndrums pastorat och Halland; f. 1773 
*%; Kammarjunkare 1793; Kornett vid Lif-reg:teta 
brigadens Dragon-kår 1794; Löjtnant oeh Premier- 
Adjntant derst., eller den sedermera s. k. Husar- 
kåren; Afsked 1801; t 1814 "/, pi Wapnö. Han 
fick genom Kongl. Majrts Dom af den 29 Mars 1790 
Wapnö gods, såsom fideikommiss, i anledning af sin 
farfars farbrors, Fältmarskalken Fri Ii. Georg Bogislans 
Staél von Holsteins testamente; bevistade slutligen 
för sin ätt den anmärkningsvärda 1809 års riksdag. 
— Gift 1800 */,, i Halmstad med Helena Sophia 
Hammar, t 1859 *V n pi Arlösa i Halland; dotter 
af Råd- och Handelsmannen i nämnde stad Göran 
Magnus Hammar och Sara Sophia Edman. 
Barn: 

Fredrica Sophia, f. 1801 "/*, + 1834 »V, pi 
Häröholm. Gift 1827 */ pi Arlösa med Löjtnanten 
vid Weatgötha-Dals reg:te Gustaf HolmdorffJ. 1796. 

Georg Gustaf, f. 1802; K amma rj un k are. Se 
Tab. IV. 

Birger Andreas, f. 1803 »/„, f 1812 a V, på 
Wapnö. 

Magnus Bogislaus, f. 1805 V„ + 1811 % pi 
Wapnö. 

Eva Magdalena, t 1806 >'/ l0 . Gift 1831 •% 
med Handlanden Göran Niclas Hammar. 

Carl Henning, l 1808; Possessionat. Se Tab. 14. 

Fredric Ulric, f. 1810 »°/ I0 , + 1811 % pi 
Wapnö. 

Betty Maria Ulriea, f. 1811 a, /„, i 1814 V 4 
pi Wapnö. 

Tab. 12. 

Getrg Gustaf (son af Carl Sperling, Tab. 11), till 
Wapnö fideikommiss; f. 1802 e /, ; Kadett vid Carl- 
berg; Kornett vid Kronprinsens Husar- reg: te 1823; 
Afsked 1827; Kammarjunkare s. i. — Gift 1826 "/„ 
med Christina Maria Kollberg, 
Barn: 

Carl Sperling, f. 1827 »/,,, + 1832 % pi 
Wapnö. 

Anna Olivia, f. 1829 «/ 4 . 

Birger Henning, f. 1830; Löjtnant Se Tab. 13. 

Helena Sophia, f. 1831. Gift 1858 *%pi Wapnö 
med Vice Häradshöfdingen Carl Adolph de Maré. 

Carl Göran Sperling, f. 1832 ,9 / n ; Student i 
Lund. 

Göran Magnus, f. 1833 *V„; Kadett vid Carl- 
berg; Sekund- Löjtnant vid K. M:s Flotta. 

Helena Sophia Fredrica, f. 1836 */ 10 . 

Maria Georgina, f. 1837 w /„ + 1846 l7 / 7 pi 
Wapnö. 

Fredric Bogislaus, f. 1838 V ; Kadett vid Carl- 
berg; Under-Löjtnant vid Kronprinsens Husar-reg:te; 
+ ogift 1860 M / t0 straxt utanför Halmstad, i det 
han störtade med sin häst. 

Eva Ulriea, f. 1839 »/„. 

Hilda Charlotta, f. 1841 *»/,. 

Johan Gustaf, f. 1842 V,. 

Oscar Alfred, f. 1844 »V,. 

Julia Maria, t 1847 % 

Axel Otto, f. 1848 %. 

Tab. 13. 

Birger lenalng (son af Georg Gustaf, Tab. 12), 
f, 1830 *%; Kadett vid Carlberg; Under-Löjtnant vid Skånska Husar-reg:tet 1852; Löjtnant derst. 1860; 
Ryttmästare afsked 1862. — Gift 1857 # *V I0 med 
Antoinetta Julia Fredrica Rosenqyist af Akershult, f. 
1837 ,2 5 ; dotter af Lojt nan te u Fredric RosenqvUt 
af Akershult, N:o 164, och hans l:a fru och sy us- 
ling, Juliana Sophia Rosenqvist af Akershult. 

Barn: 
Fredrica Ellen Julia Maria, f. 1858 "/«. 
Georg Bogislaus, f. 1859 *%. 
Anna Emilia Hilda Christina, f. 1861 '%. Tab. 14. 

Ctrl lenitng (son af Carl Sperling, Tab. fl), f. 
1808 6 /„; Possessionat. — Gift 1835 *7 t0 med Jo- 
hanna Jacobina Stendahl; dotter af Kyrkoherden i 
Eldsberga och Tönnersjö i Halland Anders Stendahl. 

Barn: 
Fredrica Christina, f. 1836. 
Anders Göran, f. 1842 */,. 
Helena Mathilda, f. 1844 "/ 4 . 
Clara Euphrosyne, l 1847 2 %. 
Carl Sperling, f. 1850 */ 10 . 
Ernst Johan, f. 1857 "/,. Tab. 15. 

Jaeat (son af Mathias GusUf, Tab. 8), f. 1699; 
Sergeant vid Skaraborgs reg:te ; Fänrik derst. 1718; 
Afsked 1725; Kapten i Holstein; Major; Landt-Räd 
i Liffland; t 1756. — Gift 1730 med sin syssling, 
Hedvig Staél von Holstein; dotter af Gcneral-Adju- 
tanten och Landt- Rådet Fabian Ernst Staél von Hol- 
stein, till Hanijögge, med Gertruda Fock. 

Söner: 
Carl Fredric, + ogift. 
Fabian, f 1770. 

Tab. 16. 

HathiåS Gustaf (son af Mathias Gustaf, Tab. 8), 
till Loddby i Q vill inge socken, och Östergöthlaod ; f. 
1702 •%; RustmäsUre vid Östgötha Trem:s-inranC 
1716; Förare derst. 1717; Fänrik 1719; Transport 
till Uplands regrte 1722; Afsked 1724; Qvarter- 
mästare vid Östgötha kavall. 1733; Kornett derat. 
1741; Slutligen Ryttmäatare; + 1757 ,5 /,. — Gift 
1738 med Elisabeth Ulf spärr e af Broxvih, t. 1718, 
t 1773 10 /„ i Norrköping; dotter af Ryttmästaren 
Eric Ulfsparre af Broxvik, N:o 9, och Charlotta 
Juliana Ekehjelm, N:o 380. 

Barn: 

Maria Charlotta, f. 1739 V a , f 1777 % Gift 
pi 1760-talet med Kaptenen Adolph Gyllenram, N:o 
1528, i hans l:a gifte, f. 1735, t 1817. 

Georg Bogislaus, f. 1740; Major; t 1814. Se 
Tab*. 17. 

' Mathias Gustaf, f. 1741 V», + s. i. 

Johan Jacob, f. 1742 ,5 / t0 ; Volontär 1753; Kor- 
poral 1760; Kornett vid Nylands Dragoner 1762; 
+ ogift 1770 i Polen. 

Maria Juliana, f barn. 

Fredric Gustaf, f. 1746; Ofver- Jägmästare ; + 
1822. Se Tab. 21. 

Eric Magnus, Baron Staél von Holstein, f. 1749, 
t 1802. Se friherrl. ätten Staél von Hol- 
stein, N:o 308. Digitized by VjOOQIC 8TABL YON HOLSTEIN. 111 Tab. 17. 

fetrg lagblaw (900 af Mathias Gustaf, Tab. 16), 
f. 1740 %; Inskriften i krigstjenst 1751; Öfver- 
FTrrerkare vid Artilleriet 1758; Under Löjtnant derst 
al; Afsked 1770; Öfver-Stall mästare vid Artilleriet; 
Sist Major; Afaked for andra gången; t 1814 % i 
Stockholm. Han bevistade 7-åriga Pomerska kriget; 
rar, jemte sonen Carl Georg, misstänkt för med- 
vetande om mordplanen emot Konung Gustaf III, 
■en befunnen, likasom sonen, oskyldig; slutligen 
ttäsne gånger Fullmäktig i Riksgälds-kontoret och 
bevistade de anmärkningsvärda riksdagarne 1789, 
1/92 och 1809. — - Gift 1763 % med sin kusin, 
Betog Catharina Stail von Holstein, f. 1742 25 / u , 
t 1794 2 %; dotter af Kaptenen Johan Staél von 
Holstein, till Malmö och Krusen hof, med Friherrinnan 
Märta Catharina Fleetwood, N:o 49. 
Barn: 

Gustaf Johan, i. 1764; Öfverste-Löjtnant; t 1839. 
Se Tab. 18. 

EHsabeth Catharina, f. 1766 10 / 4 , + 1767 ! %. 

Omana Fredrica, f. 1767 %, + 1768 "/«,. 

Charlotta Fredrica, f. 1768 2 %, + 1845 % 
hastigt af slag i Westerås, nnder ett tillfälligt vi- 
stande derst hoa sin svägerska, Grefvinnan Staél, 
född Dohna. Gift 1797 % i Ryds kyrka med Öf- 
mste-Löjtnanten Johan Wilhelm Elgenstjerna, N:o 
1618, f. 1748, + 1825. 

Carl Georg, t 1769; Öfverste-Löjtnant; t 1837. 
Se Tab. 19. 

Ama Maria, f. 1771 %, + 1829 «/,„ två da- 
pu efter mannen, och begrafven på samma gång 
wi han. Gift 1796 "/, på Sundby i Wester-Ryds 
«*kea och Upland med Stallmästaren Olof Malmer- 
MN:o 1878, f. 1763, + 1829. 

Frtdric Bogislaus, f. 1772 15 / 9 , f ung. 

Betmg Johanna, t 1774 24 / 4 , + späd. 

Betog Ulrica, f. 1775 lfl / l0 ; Stifts-Fröken; t 
1822 »/.. Gift 1799 »V« i Stockholm med sin svå- 
gern srager, Kaptenen Grefve Arvid Pöste, N:o 51, 
« kaos 2a gifte, f. 1749, + 1824. 

Jeeob Magnus, t 1777 */„ + barn. 

Sophia Lovisa, t 1778 % f nng. 

Benwfc Fabian, f. 1779 '%; Lefde utan tjenst; 
* ogift 1813 M / a på Altuna i Lunda socken och 
Kollagen. 

Mathias Gustaf, f. 1781; Kammarherre. Se 
Tab. 20. 

Albrtcht, f. 1783 '%, f s, å. 

Tab. 18. 

fasta! Jaha» (son af Georg Bogislaus, Tab. 17), 
f- 1764 u / 8 ; Student i Upsala; Kongl. Lif drabant 
1778; Kadett vid ett Franskt kovall. -regrte 1780; 
Ujtaant derst. 1781; RyttmäsUre 1784 vid ett Hu- 
»r-rtgrte, för h vilket Hertigen af Orleans var Chef; 
fytsiattare i Svenska Arméen samt Adjutant hos 
tanaenderande Generalen i Savolax Frih. Gost. Maur. 
ArafeH-, Korporal vid Lifdrabant-kåren ; Kavaljer 
k* Prinsessan Sophia Albertina 1791; Öfver-Adjutant 
ta Konungen 1792; General- Adjutant af Flygeln 
»■t Öfverste-Löjtnant vid Jönköpings reg:te 1795; 
ksiuuarherre med nyckel s. å., samt placerad till 
»jeastgöring hoa bemälte Prinsessa; Afsked från regrtet 
ISO], ned tillstånd att, såsom General- Adjutant, i 
^Béen qvarstå; Bataljons-Chef för Westmanlands 
fasta Laodtvärns-bataljon 1808; Afsked ur krigs- 
t rsstea 1826; f 1839 *% i Westerås och ligger, 
jcatc sin fira, begrafven i Oxenstjernaka grafven i Askersunds landskyrka i Nerike. Han gjorde 1789 
ifrån Frankrike en resa till England och uppehöll 
sig der i sex månader, under hvilken tid Franska 
revolutionen utbröt; vid återkomsten erhöll han ett 
års permission ifrån Franska tjensten, och blef af 
sin farbroder, Ambassadören Baron Staél skickad så- 
som kurir till Sverige med vigtiga depescher; nytt- 
jades af Generalen Baron Armfelt dels såsom parla- 
mentär, dels såsom negociatör i afseende på fredens 
afslutande med Ryssland, samt a&ändes efter den- 
sammes afslutande 1790 af Kouung Gustaf III till 
Kejsarinnan Catharina, samt förblef i Petersburg till 
dess Ambassadören Stedingk dit ankom; skickades 
s. å. eller 1790 i Okt. åter af Konungen till Ryska 
hnf vudstaden ; var slutligen 1792 Prinsessan Sophia 
Albertina föl jäktig på dess resa till Qvedlinburg och 
Italien. — Gift 1797 n / 5 med Hoffröken hos nämnde 
Prinsessa, Grefvinnan Ebba Ulrica Lovisa Antoinetta 
Dohna, f. 1771 %, + 1858 '% i Westerås; dotter 
af Öfverste-Löjtnanten Grefve Abraham Acbates Alex- 
ander Dohna, N:o 65, till Wickhus, med Grefvinnan 
Ulrica Stenbock, N:o 12. 
• Dotter: 
Sophia Ulrica Hedvig, f. 1799 l8 / 10 , f 1802 »/,. 

Tab. 19. 

Carl Georg (son af Georg Bogislaus, Tab. 17), f. 
1769 */„; Student i Upsala; Inskrifven till krigs- 
tjenst 1777; Under-Löjtnant vid Artilleriet; Kapten 
i Arméen 1790 och vid Södermanlands reg: te 1792; 
Kapten vid Calmare reg: te; Afsked 1800; Åter 
Kapten i Arméen 1808; Major derst. 1809; BaUl- 
jons-Chef vid Gottlands National-Beväring 1812; Öf- 
verste-Löjtnants karaktär 1815; Riddare af Svärds- 
Orden 1823; + 1837 V, i Wisby. Han bevistade 
Finska kriget på 1780 och 90-talen och varderunder 
Adjntant hos Generalen Frih. Gast. Maur. Armfelt. 
— Gift 1809 % i Wisby med Lovisa Fahrams, f. 
1788; dotter af Skeppsklareraren Olof Fåhrssus och 
Margaretha Catharina Ehinger. 
Barn: 

Robert Georg, f. 1809 al /,„ t 1815 % på Gy- 
dings gård å Gottland. 

Hedvig Margaretha Lovisa, f. 1811 n / 7 i Alfva 
socken på Gottland; Stifts-Fröken. Gift 1843 2, / 5 i 
Stockholm med Kapten-Löjtnanten vid K. M:s Flotta 
Johan Christoffer Österman, + 1845. 

Emilia Charlotta, f. 1812 ,6 / 10 i Alfva socken; 
Stifts-Fröken. Gift l:o 1833 w / l0 i Wisby med Ma- 
joren vid Gottlands National-Beväring Carl Fredric 
Österman, f. 1802, t 1848 i Stockholm: 2:o 1850 
med sin syssling, Tull-Förvaltaren i Wisby Walter 
Fåhrceus. 

Carl Gustaf Bogislaus, f. 1815 "/« i Alfva soc- 
ken; Sergeant vid Svea Artilleri-reg:te; Under-Löjt- 
nant derst. 1835; Löjtnant 1843; Kapten 1854. 

Tab. 20. 

Mathias Gustaf (son af Georg Bogislaus, Tab. 17), 
f. 1781 1e / s ; Student, först i Lund, sedan i Upsala; 
£. o. Riddarhus-Kanslist 4801; Extra Ordinarie i 
Banken 1803; Ordinarie derst. 1804; Kammarjunkare 
1810; Andre Riddarhus-Kanslist samt Sekreterare vid 
Adel. Jungfrustifts-Direktionen 1812; Äldste Notarie 
i Banken 1815; Bankokommissarie 1816; Afsked 
från Riddarbus-befattningarne s å.; Kammarherre. 
Har, bland andra riksdagar, äfven bevistat den år 
1809. — Gift 1839 *% med Christina Lovisa Gran- 
lund, f. 1797. Digitized by VjOOQIC 112 STABL VON HOL8THIN. Barn: 

Gustaf Albert Theodor, f. 1821 ,0 /, ; Elev vid 
Degebergs Landtbruks-institut i Westergöthland ; Egen- 
domsförvaltare. 

Hedvig Mathilda, f. 1823 "/.. 

Gustafva Carolina, f. 1824 **/,. 

Charlotta Fredrica, f. 1826 »V 10 , + ogift 1856 
l6 / 6 i Stockholm. 

Tab. 21. 

' Fredric Gustaf (son af Mathiss Gustaf, Tab. 16), 
f. 1746 , V 4 ; Antagen till krigstjenst 1758; kvarter- 
mästare vid Norra Skånska kavall. s. å.; Kornett 
derst. 1760; Löjtnant 1770; Löjtnant vid Adelsfanan; 
Afoked; Öfver- Jägmästare ; + 1822 «•/„ i Ulricaa- 
hamn. Han bevistade 7-åriga Pomerska kriget. — 
Gift l:o på 1770-talet med sin k min och Bin broders 
svägerska, Märta Johanna Staél von Holstein, f. 1746 
*/,, f 1792 "/, på Björnsnäs; dotter af Kaptenen 
Johan Stael von Holstein, till Malmö och Krnsenhof, 
med Friherrinnan Märta Catharina Fleetwood, N:o 
49: — 2:o 1795 '% på Duseborg med sin kusins 
dotter och sin l:a frus systerdotter, Catharina Mar- 
garetha Boije af Gennäs, t. 1768 a7 / 10 , + 1807 *V I2 
på Hjertared i Tväreds socken och Westergöthland; 
dotter af Kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs, 
N:o 16, och Maria Margaretha Staél von Holstein. 
Barn: 

1. Georg Bogislaus, f. 1775; Handlande; fl 837. 
Se Tab. 22. 

1. Sophia Elisabeth, f. 1777 *V 7 , + s. å. "%. 

1. Gustafva Johanna, f. 1781 a / 2 ; Stifts- Fröken; 
f 1833 2 %. Gift 1827 % i Thorsby prostgård i 
Bohus län med Majoren och Riddaren Nils Eric 
miner, f. 1766. 

2. Märta Catharina Charlotta, f. 1796 V ln ; Stifts- 
Fröken; t 1857 % i Westerås. Gift 1822 V ö på 
Brunsholm i Theda socken och Upjand med Rege- inents-Pastoren vid Södermanlands reg:te, sedermera 
Kyrkoherden i Vestra Wingåkers församl. af Streng- 
näs stift, Fältprosten Johan Adolph Hedberg, f. 1744, 
+ 1830 V,. 

2. Fredrica Margaretha, f. 1797 w / 12 ; Stifts- 
Fröken; + 1824 •/,. Gift 1823 a % i Stockholm 
med Kyrkoherden i Thorsby församl. af Götheborgs 
stift, Kontrakts-Prosten och Ledamoten af Wasa-Or- 
den Gustaf Lorentz Siwertsson, i hans 2:a gifte, f. 
1757 i Kongelf. 

2. Eric Johan, f. 1799, + 1801 % på Hjertared. 

2. Bror Fredric, f. 1802 *V 4 på Hjertared; 
Öfv er-M asm ästare med Direktörs titel; t ogift 1851 
*% på Walls gästgif varegård i Gcfleborgs län. 

2. Carolina Ulrica, f. 1803 % på Hjertared; 
Stifts-Fröken; +. Gift 1827 >•/, med Brukspatronen 
Berndt O. Santesson. 

Tab. 22. 

Gearg Baglslaus (son af Fredric Gustaf, Tab. 21), 
f. 1775 ,0 y, Handlande i Hamburg; + 1837 % i 
Paris. — Gift i Frankrike med AnUrinette Lambertine 
Henriette Piron de Balen, f. 
Son: 

Lambert Edvard Maurice Fredric, t. 1812 % i 
Hamburg. 

Tab. 23. 

Carl Fredric (son af Mathiss Gustaf, Tab. 8), f. 
1708; Fänrik i Holsteinsk tjenst; Slutligen Öfverste 
i Rysk tjenst och President i S:t Petersburg; t pä 
1700-talet utan att lemna söner efler sig. — Gift 
med sin syssling, en Fröken de la Barre; dotter af 
Öfversten Robert Fredric de la Barre och Christina 
Gyllenlood, N:o 216, i hennes 2:a gifte. 
Son: 

Bogislaus, t ung före fadern. Friherrl. ätten StaBl von Holstein, N:o 155. Tab. 1. 

Otto Wilhelm Staél van lolsteln, Baran Staél von 
Holstein (son af Jacob Stael von Holstein, Natural. 
Stael, se adel. ätten Staél von Holstein, Tab. 4), till 
Långbro i Brännkyrka socken och Södertörn; f. 1668 
w / 6 i Estland; Volontär vid Lifgardet 1684; Fänrik 
vid Westerbottens reg-.te 1687; Löjtnant derst. 1689; 
Gick i utrikes tjenst 1690; Kapten vid Surlauchs 
infant. i Frankrike 1692; Afsked ur Franska tjensten 
1693; Kapten vid Grefve Oxenstjernas rep: te i Hol- 
land 1695; Kapten vid förutn. Svenska reg:te 1696; 
General-Adjutant 1700; Ofverste-Löjtnant vid Her- 
tigens af Holstein-Gottorp Garde 1701 ; Öfverste- 
Löjtnant. och Kommendant vid Holsteinska Artilleriet 
1704; Ofverste-Löjtnant vid Genera] Berners infant. 
i Holstein 1708; Öfverste för detsamma 1709; Öf- 
verste för Svenska .Adelsfanan 1712; General-Major 
af Infanteriet och Öfverste för Halländska reg:tet till 
fot 1717; Friherre 1719 *% (introd. s. å. under N:o 
155); I Generalpdjutants-beställningenstadfastad 1719; 
Öfverste för Uplands infant. 1728; + 1730 2 V 4 i 
Stockholm. Han bevistade noder sin utländska tjenst 
fälttåget i Brabant 1690, belägringen af Mona och träffningen vid Leusse 1691 äfvensom belägringarna 
af Namur och Charleroi samt bataljen vid Sten- 
kircken 1692; var med vid öfvergångeu af Duna- 
strömmen och i slaget dervid 1701; sändes efter 
Hertigens af Holstein död af Enke-Hcrtiginnan år 
1702 tvänne gånger med bref till Konung Carl XII, 
första gången till Krakau och andra gången till Sen- 
domir, samt 1703 för tredje gången i dylikt ärende, 
derunder han bevistade belägringen af Thorn; reste 
1705 med Hertig Carl af Mecklenburg till aamma 
Konung, då han var med på tåget till Grodno, saiut 
året derpå för andra gången med Hertigen till Ko- 
nungen, som då stod vid Lucko i Wolhynien, hvar- 
efter han åtföljde Konung Carl på krigståget in i 
Sachsen; deltog slutligen med sitt Holsteinska rege- 
mente i belägringarne af Tournay 1709, af S:t Vé- 
nant 1710 och Bouchain 1711. — Gift 1713 *>/ % 
på Stockholms slott med Hoffröken Grefvinnan Chri- 
stina Catharina Lewenhaupt, f. 1674 18 / 8 i Stock- 
holm, t derst. i* barnsäng tillika med barnet 17 H 
*% och begrafven i Riddarholmsk.vrkan, troligen i 
Levrenhauptska grafven; dotter af Öfversten Grefve 
Gustaf Maurits Lewenhaupt, N:o 2, till Falkenstein, 
Reipolskirob, Roaaheim, Winndeln, BriUenheim, Gräls- Digitized by VjOOQIC BTABL TOK HOL8TBIK. 113 •ii, Tirnö, Hesselby och Mellingeholra, med haos 
It fni, Grefvinnsn Magdalena Catharina Stenbock, 
$* 1?: — 2:o 1716 med Friherrinnan Elisabeth 
Stoert, till Liugbro, f. på 1690-talet; dotter af Ge- 
neral-Löjtnanten Carl Magnus Stuart, Baron Stnart, 
N* 111, till Pahrsta och Långbro, med Margaretha 
frack, N:o 826. 
Barn: 

2. Carl Jacob, f. 1717; öfverste; * 1776. Se 
Tik. 2. 

2. Sophia Margaretha, f. 1718 »V,, + b. å. %. 

2. Frtdréc, f. 1719 \; Volontär vid Lifgardet; 
Ftarir derat. 1733; Un der- Löjtnant vid reg: te t Roy al 
Saésois 1734; Fäurik vid Svenska Lifgardet 1740; t 
cfift 17411. 

2. Otto Wilhelm, f. 1721 •/„, + 1722 «%. 

2. Wilhelmina, f. 1725 %, + 1786 2 \ i Stock- 
Mb och begron i Riddarholmakyrkan. Gift 1745 
*, ned Rika-Rådet Joachim Beci-FrHs, Baron och 
Grtfve Beck-Friis, N:o 104, till Börringe, Fiholm 
«fc GlimmiDge, t. 1722, t 1797. 

t Hedvig Elisabeth, f. 1727 "/,. 

Tab. 2. 

Carl Jtcefr (son af Otto Wilhelm Staél von Hol- 
Keia, Baron Staél von Holitein, Tab. 1), f. 1717 
*/,; Konstapel vid Artilleriet i 8tockholm 1733; 
Sergeant derst; Löjtnant i Franak tjenat; Öfver- 
fyrvcrkare vid Svenska Artilleriet; Under- Löjtnant 
sm*. 1739; Kapten 1747; Riddare af Svärds-Orden 
174»; Major vid Artilleriet på GoUland 1750; Kom- 
■adant på Wexholm; ÖfVerste-Löjtnant 1760; Öf- 
HBte vid sistn. Artilleri 1770; ÖfVerste-Löjtnant vid 
Artilleriet i Malmö s. 1; t 1775 '%. Han be- 
i*ét 1734 Fnask* fälttåget vid Rehn och beläg- 
riiga af Philipsburg samt f&lttågen 1735 vid Rehn, 
Oppesbeim, Worma och Neustadt; var ifven med i 
SfBtk-Froeka kriget 1741 och 42. — Gift 1750 V, 
|4 Botjö Kloster i Skåne med sin systers svägerska, 
Elttmora Sophia Beck-Frks, f. 1725, t 1796 »/ 12 ; 
totter af Majoren Corfitz Lndvig Beck, Natnral. 
Beck. sedermera Beck-Friis. N:o 800, till Bosjö 
Klotter, Glimminge, Hel f ringsholm, Thnstrop och 
Emobeck, med Maria Sophia Skogh, N:o 704. 
Barn: 

Otto Wilhelm, f. 1751 %, + 1754 "%. 

Maria Lovisa, f. 1752 */ 1|f + 1754 M / 7 . 

Corp» Ludvig, f. 1753 */„; Fänrik vid Blixen- 
•Uregrtet 1769; Slutligen Stabs-Kapten derst; Kan- 
ta vid Calmare infant.; Afsked 1793; t ogift 1819 
\ på sin egendom Skyrop i Skåne. Han bevistade 
rfaastarne 1800, 1809, 1810, 1812, 1815, 1817 
ork 1818. 

Otto WUhelm, t. 1755 % + 1771 •/„. 

Frtdric. f. 1757 *l> é , + 1759 % 

Joachim, f. 1759; Öfverste- och General-Adjutant; 
t 1836. Se Tab. 3. 

Maria Sophia, t 1761 %, + ogift 1797 '% på 
faibraolm i Skåne. 

Wilhelmina Elisabeth, f. 1764 '%, + 1765 % 

Tab. 2. 

JteeMa (son af Carl Jacob, Tab. 22), f. 1759 
"«; CUtrtermistare 1772; Lifdrsbant 1773; Löjt- 
■■t i Arméen 1778 och vid N. Skånska kavall. 
Ittl; Var 1782—85 i Fransk tjcnst vid kavalL- 
"tftet Royal A) lemagne, »ftsora tjenstgör. Adjutsat 
k» Franska Marskalken Hertigen af Broglio; Rytt- 
aistsre vid fornt n. 8kånska kavall. 1784; Major derst. 1798; Riddare af Svärds- Orden 1799; General- 
Adjutant af Flygeln och Öfverste- Löjtnant i Arméen 
180H; Öfverste- löjtnant vid Skånska Husar- regnet 
1804; Öfverste och General-Adjuiant 1805; Brigad- 
Chef 1807; Arbetande Ledamot af Krigsvetenskaps- 
Akademieu; Afsked frän reg:tet 1818 och or Ge- 
neralstaben 1820; t 1836 % på Torsebo krutbruk 
i Skåne och ligger, jemte sin fru och tre barn, be- 
grafven i Alleroms kyrka i nyasn. provins. Han 18g 
under sin tjenat i Frankrike i garnizon i Metz, samt 
bevistade med utmärkelse kriget i Pomern 1807 
emot Fransoserna. — Gift 1788 u / 8 med sin knain, 
Friherrinnan Agneta von Otter, t 1771 V„ t 1803 
*V 10 på kungsgården Hjelmshult, också i Skåne; 
dotter af Landshöfdin^en Frib. Salomon von Otter, 
Nto 150, till Bergqrara, med Agneta Beck-Friis, 
N:o 800. 

Barn: 

Wilhelmina, t 1790 *%. 

Eleonora Agneta, f. 1793 3I /,. 

Carolina Elisabeth, f. 1794 8 /„, + 1862 *% på 
Torsebro ogift och begrafven på Färlöfs kyrkogård i 
Skåne. 

Jacob Salomon, f. 1796; Under-Löjtnant vid Svea 
Artilleri-reg.-te 1812; Löjtnant derst 1820; Artilleri- 
stabs-Officer; Kapten i Arméen 1824 och vid regitet 
1826; Ordon.-Officer hos H. K. H. Kronprinsen; t 
ogift 1832 w / 7 på Torsebro krutbruk. 

Fasta» Wilhelm, t 1797 V n ; Fänrik vid Svea 
Lifgardet 1813; Löjtnant derst 1818; Kapten 1824; 
Riddare af Svärds-Orden 1837; Afsked ur krigs- 
tjensten 1842. — Gift s. å l9 /„ i Frankfurt am Main 
med Maria Sophia Bahrman: En ka efter General- 
Konsnlen och Riddaren Zaebrisson. 

Fredric Ludvig, f. 1798 w / 10 , + 1805 la /„. 

Margaretha Lovisa, f. 1799 M / 8 på Hjelmshult, 
t derst s. å. ,4 / T . 

Otto Wilhelm, f. 1802; General-Postdirektör. Se 
Tab. 4. 

Tab. 4. 

Otto Wilhelm (son af Joachim, Tab. 3). f. 1802 
14 på Hjelmshult i Allerums socken; Student i Lund 
1816 oeh i Upsala 1820; Auskullant i Svea Ho frätt 
s. 8.; Kammarjunkare; £. o. Fiskal i nyssn. H ofrätt; 
Häradshöfdinge n. b. o. v. 1824; Härold vid Nord- 
stjerne-Orden 1826; Assessor i förutn. Hofrätt S. å.; 
Kammarherre 1828; T. f. Revisions-Sekreterares. å.; 
Kammererare vid K. M:s Orden och Riddare af Nord- 
stjerne-Orden 1832; H of rätta Råd i nyssn. Hofrätt 
1839; JustitisB-Råd 1840; Afsked från nyssn. Kam- 
mererare-befattning s. å.; Stais-Råd 1841: Kommen- 
dör af förutn. Orden 1*44; Åter Justi tias-Råd 1848; 
General-Postdirektör 1850; Kommendör med stora 
korset af förutn. Orden 1851; Storkors af Danska 
Dan nebrogs- Orden 1852 och af Norska S:t 01 a fa- 
Orden 1836. — Gift 1829 V„ i Stockholm med 
Hilda Maria Eleonora Bergman, f. derst. 1809 3 / 4 ; 
dotter af Fabrikören Johan Henric Bergman och 
Christina Charlotta Tbéel. 
Barn: 

Jacob Ludvig Wilhelm, f. 1833 % + s. å. 27 / 1# . 

Otto Wilhelm, f. 1«34 V lt i Stockholm; Student 
i Upsala; Phil. Kandidat; Auskullant i Svea Hof- 
rätt; Vice Häradshöfding 1862. 

Ebba Eleonora Charlotta, f. 1838 "/„ t 1841 
% i Stockholm. 

Johan Fabian August, f. 1840 "/„; Student i 
Upsala; K. o. Kanslist i Civil-dcpartementet 1860- 
Attaché vid Svenska Beskickningen i Madrid s. å. 

15 Digitized by VjOOQIC f 14 BTAEL VON HOL8TBTM. Corjitt Ludvig Joachim, f. 1841 V„: Kadett Tid 
Carlberg; Reste 1860 till Amerika och bar sedan 
icke Utit höra utaf sig. Carl Jacob Joachim, f. 1843 %; Student i Up- 
aala 1861. 

Ida Wilhelmina Elisabeth, f. 1844 "/,. Friherrl. ätten Staél von Holstein, N:o 204, f. (ienrg laglslaas Stiél vno lelsteln, läran Staél 
ffH lelstefa (son af Johan Staél von Holstein, Na- 
turel. Staél, se adel. ätten Staél vou Holstein, Tab. 
7), till Wapnö i Wapnö socken och Halland; f. 1685 
•/,,; Volontär vid Lifgardet 1700; Sergeant vid Ar- 
tilleriet 1701; Kornett vid Wellingkska Dragonerna 
t. I.; Löjtnant vid Öfversten Grrfve Adam Carl De 
la Gardies värfv. in fan t. -reg: te 1702; Kapten derst. 
1703; Major vid Skaraborgs reg:te 1712; Öf verit e- 
Löjtnant derst. 1714; Öfverste för samma regrte 
1717; Afsked 1720; General-Major och Chef för 
Hertigens af Holstein Lifgarde samt hans General- 
Krigskommissarie 1721 ; Riddare af Preussiska Orden 
de la Generosité; Friherre 1731 M / f (introd. s. å, 
noder N:o 204); öfverste och Kommendant på Cal- 
mare, slott 1733; Landshöfding i Ca 1 ms re län och 
på Oland, samt Öfver-Kommendant derst. 1734; 
General- Löjtnant 1743: Riddare af Svärds-Orden 
1748; Kommendör med stora korset af »amma Or- 
den 1751; Landshöfding och Öfvcr- Kommendant i 
Malmöhus lan 1754; Seraphimerriddare a. å.; Fält- 
marskalk 1757; + i Malmö 1763 "/ l2 , på sin fö- 
delsedag, och slöt sjelf sin friherrl. ätt samt ligger, 
jeinie båda sina fruar, begrafveu i en af honom upp- 
byggd graf bakom altaret i Wapnö kyrka, der deras 
marmorkistor ses. Han blef 1704 vid Narvra fången 
oeh förd till Moskvra, men sedermera utväxlad och 
kom åter till Sverige 1711; blef s. å. af Kongl. Se- naten i Stockholm skickad med en expedition till 
Konnng Carl XII i Bender; gjorde fälttåget i Nor- 
rige 1718 samt bidrog året derpå att befria Elfsborg 
ifrån Danske Amiralen Tordenskjolds anfall; afsändes 
1743 af Konung Fredric I och Riksens Ständer till 
Hertig Adolph Fredric af Holstein, som då vistades 
i Hamburg, för att tillkånnagifva honom, att ban 
var förklarad efterträdare på Svenska tbronen; gjorde 
slutligen sin egendom Wapnö till fideikommiss för 
sin äldsta broders ättlingar. — Gift 1:o i M oskiva 
med Grefvinnan Ingeborg Christina Horn af Ränt- 
tim, t. på 16*0-talet, + 1761 *V 4 på Wapnö, och 
som 1704 vid Narwaa öfvergång blef bortförd i Rysk 
fångenskap, derifrån hon återkom först 1722, just 
som mannen, hvilken trodde henne vara död, skalle 
gifta sig med den, som sedermera blef hans andra 
fm; dotter af Riks- Rådet och General- Fä) ttygnmstaren 
Henning Rndolph Horn af Rantiieu, Baron och Grefve 
Horn af Rantzren, N:o 70, och érefvinuan Helena 
Sperling, N:o 28: — 2:o 1761 i Okt. med Sophia 
Klisabttk Riddersckantt, till Araslöf i Skåne, med 
hvilken han redan 1722 varit på väg att gifta aig, 
f. 1697 %, t 1789 •/,,; dotter af Öfverste- Löjt- 
nanten Johan Halfart, Nobil. Ridderschantz , N:o 
1008, till Ovesholni, med Sophia Maria Ulfelt, 
N:o 19. 

Dotter: 
1. Anna Helena Juliana, f. 1725, t 1731. Friherrl. ätten Staél von Holstein. N:o 308, f. Erle Magnus Staél von lolstein, Itrti Staél van 

Holstein (son af Mathiss Gustaf Staél von Holstein, 
se adel. ätten Staél von Holstein, Tab... 16), f. 1749 
2 */ 10 på Loddbv i Qvillinge socken och Östergöthland; 
Volontär vid Östgöt ha infant. 1760; Sergeant derst. 
1763; Fänrik 1768; Löjtnaut vid Södermanlands 
regrte 1772; Kapten derst. samt Riddare af Svärds- 
Orden s. å.; Kammarherre hos Drottning Sophia 
Magdalena 1776; Attaché vid Svenska Beskickningen 
vid Fi an ska Hofvet 1778; Chargé d'Affaires derst 
1783; Minister- Plenipotentiaire samt Ambassadör vid 
nnmuda Hof, allt s. å.; Friherre 1788 "/, (introd. 
a. å. under N:o 308); Afsked ur krigstjensten 1792; 
Rapellerad från Minister-posten 1793; Minister i 
Köpenhamn s. å. och åter i Paris 1795; Ånyo Ra- 
pellerad 1797; t 1802 på gränsen af Frankrike un- 
der en resa från Paris till Schwcitz. Han var en 
af Konnng Gustaf III gerna sedd Hofinan; hade sin 
intima bekantskap med Franska Drottningen Marie 
Antoinettes favorit, Grefve Axel von Fersen, men 
synnerligast sitt tilleruade äktenskap med Mademo- 
iselle Necker, att tacka för sitt hastiga befordrande 
till den vigtiga och ansedda ambbssadörsplatsen i 
Pnris; lefde slutligen, efter sitt afträdande från denna post, såsom privat man i nyssnämnda stad. — Gift 
derst. 1786 med Anne Louise Oermaine Necker, den 
sedermera, under benämningeu Madame Staél al, for 
sitt genie, sina politiska förhållanden, sina utgifna 
skrifter samt sina resor och äfventyr, bekanta, f. 1766 
21 / 4t + 1817 M / T i Paris; dotter af d. v. Fioaua- 
Statsministern i Frankrike, den omätligt rika Ban- 
kiren Jaques Necker och Corchodide de Nota, en 
protestantisk Prestdotter, hvilka båda ligga begrafne 
i en invändigt med svart marmor beklädd hvälfd 
graf, belägen uti en med en mur omgifven vacker 
park på hans land t gods Oopet vid Geneve, å hvilket 
gods han dog den 9 April J804. 
Barn: 

Gustaf va Hedvig, f. 1789, + nng. 

Ludéig August, f. 1790 V 8 ; Studerade i Paria, 
Geneve och Berlin; E. o. Kanslist i Kongl. Svenska 
Kansliet 181 3; m Kammarjunknre samt Kommissions- 
sekreterare vid Österrikiska Hofvet a. å.; Lefde se- 
dan i Frankrike; t derst. på 1830-talet och slöt pl 
svärdssidan denna friherrl. att. Han var en ibland 
Frankrikes ädlaste män, ett af de förnämsta stöden 
för den protestantiska religionen derstädea och en 
verksam fiende till slafhandeln. — Gift, men med Digitized by Googlt VON STAHL. 115 Mkt* år ej kavadt, ©eh hade en ton, tom dog före Matkiaa Albrtcht, f. 1702 "/„; Kornett vid Lif- 
regrfci» Husar-kår 1812; Ordon.-Offioer hos H K. H. 
Iroepriasen Carl Joban a. I.; Nedhuggen i duell 
1813 »V, på Boehtcnberg vid Dobboran i Mecklen- burg af en Preuaaare. vid namn Sorij, Officer i Rysk 
tjenst. med hviken han kom i spelgrål. 

Hedvig Gustafva Albertina» f. 1798 \ t t 1838 
M /„ i Paris. Gift 1816 i Pisa uti Italien med Fran- 
ska Pairen, Hertig de Broglie, f. d. Fransk Minister 
för Utrikes A renderas. Adel. ätten von Stahl, N:o 2246. 

Härstammar ursprungligen från Schweitz, derifrån den på 1400-talet, genom Johannes von Stahl och 
a söner, ntapriddes till £lsas och flera Tyska länder; ae vidare historiken till adel. ätten von Stablen. Tab. 1. 

vt» Ståhl ) Var bärkommen ifrån Elsas och 
Seaveiis; Inkom till Sverige och bodde på Hosqvarn* 
rid Jönköping; Skall varit eu ibland dem, som först 
salade Haaqvarna Gevärsfaktori och Krutbruk: Fick. 
•eaosn Harncsksmides- Fabrikör, år 1530 af Konung 
6aataf I ett hemman Hyltau i Rog bergs socken och 
Joaköpioga län till evärdelig besittning. 

Son: 
•fef Mutat* Stahl) Fick Hyltan efter sin fader. 

Son: 
Mm Olsfcsen Stahl) Bodde på fädernegården 
Hjltaa; Var Frälse -Inspektor på General -Sjötullsin- 
tacktoren Nils Hägerflychts gods Göransberg i Hak- 
arna socken oeh Jönköpings län. — Gift 1:o på 1660- 
tatet med Helena Tkolander; dotter af Frälse- Inspek- 
tera Anden Bengtsson och Brita Abrahamsdotter i 
TaoJarp i Järstorps socken och forutn. provins: — 
7* 1 6*12 V, , med Maria Limnelia; dotter af Kyrko- 
herden i Ödestogn forsaml. af Wexiö stift Nils Lim- 
eeifns. 

Son: 
I. Otaat Jenanols Ståhl, f. 1686 •/,, i Öxnehaga 
i Eogberga socken; 8 kol -Kollega i Wexiö 1711; 
Prestvigd a. å.; Komminister i Bergs forsaml. af 
Wexiö stift 1716; f 1719 '/,,. Han ändrade fa- 
derncoamnet till SUhl. — Gift 1714 % med %- 
jerd Regina B ar ek, i hennes ?:• gifte, t 1736 'V,; 
dotter af Kyrkoherden i Bankeryd Johannes Barck 
oeh Brita Brodd »dotter Amberg samt enka efter en 
Regements-Psstor Knoop och gift 3:e gången med 
Ståhh efterträdare i embetet, Komministern Sven 
Kagrseos i Berga. 

Barn: 
■sr David Ståhl, f. 1717 "/„ på hemmanet Hyl- 
tan; Magister i Lund I7i5; Docens vid Universite- 
tet derst. 1750; Prestvigd och Huspredikant hos Riks- 
Hådet Grefve Gabr. von Seth 1751; Kyrkoherde i 
Wernamo 1757; Prost öfver Östbo härad i Småland 
1767; f 1789 *%. Han var Preses vid prestroötet 
i Wexiö 1763 samt åren 1765, 1769 och 1771 Riks- 
dtejfollmäktig för presterskapet i Jönköpings län. — 
Gift 1757 "% med Elsa Christina Colliander, f. 1740 
% t 1785 •/, ; dotter af Kyrkoherden i Alsheda, 
Pinaten öfver Östra härad M:r Peter Colliander och 
iaaa Sara Högberg. 

Son: 
8ameJ SOM, sedermera vso Stahl, Ntbll. vtt 
Stabi, l 1775%; Aosknltant i Götha HofräU 1793; 
1 o. Kanslist i Jostitiaerevisions-expeditionen 1795; 
toira Nourie i forutn. Hofrätt 1796; Häradshöfding 
i Marks, Wedeos och Bollebyggds häradera domsaga i Westergöthland s. å. ; Adjnagersd Ledamot i nämnde 
Hofrätt 1807; T. f. Landsböfding i Elfsborgs län 1808 
och 1809; Lagmans fullmakt 181 1; Adlad 1816 '% enl. 
37 8 R.F. (introd. 1817 under N:o 2246); Riddare 
af Nordstjerne-Ordeo 1818; Ledamot af Rikets All- 
männa Arenders Beredning; Häradshöfding i Gott- 
lands Södra härad; t 1833 "/. i Stockholm. Han 
fick 1815 Kongl. Maj:ta tillstånd att kalla sig von 
Stahl, i anseende till sitt härstammande ifrån den 
gamla Tyska adel. ätten von Stahl; bevistade urtima 
riksdagen 1817 och 18 och var då Ledamot af Lag- 
utskottet. — Gift 1797"/, med Arma Hedvig Brinck, 
f. 1782 »V,, f 1857 ,s /, i Stockholm-,: enda dotter 
af Assessoren Sven Brinck och Johanna Brita Blom- 
mendahl. 

Barn: 

Sophia Carolina, f. 1798 M / 6 i Boråa. Gift derst 
1819 "/, med Kammarherren Claes Gustaf Uggla, 
Na> 100, f. 1789, + 1843. 

Sven August, f. 1800; Protokolls-Sekreterare; t 
1836. Se Tab. 2. 

Johan Wilhelm, f. 1801 %; Fänrik vid Andra 
Lifgardet 1818; Löjtnant vid Jemtlands Fältjägare 
1823; Kaptens karaktär 1824; + ogift 1830 '% i 
Stockholm. 

8amuel Herman, f. 1802; Löjtnant; t 1833. Sa 
Tab. 3. 

David Emil, f. 1807; General-Konsul. Se Tab. 4. 

Tab. 2. 

Svei Aogflft (son af Samuel Ståhl, sedermera von 
SUhl, Nobil. von Stahl, Tab. 1), Adelsman vid fa- 
derns död 1833; f. 1800 "/,; £. o. Kanslist i Ju- 
stitisefördelningen af Kongl. Kansliet; Kopist derst. 
1821; Kammarjunkare; Kanalist i forutn. fördelning 
182:»; Protokolls-Sekreterare derst. 1828; T. f. Re- 
visions-Sekreterare; t 1836 u /j ombord å briggen 
Columbia, under resa till Södra Amerika. — Gift 
1830 */„ med Mathilda Christina Wertmuller, i hen- 
nes 1:a gifte, f. 1811 % t 1857 i Westerås; dot- 
ter af Handelsmannen och Bryggaren Gustaf Wert- 
miiller och Christina Ulrica Hartman ssmt omgift 
med öfversten och Chefen for Svea Artilleri-reg:te f 
sedermera Postmästaren i Westerås, Riddaren af 
Svärds-Orden, Fredric Wilhelm Dassau. 

Barn: 

Edla Mathilda Augusta, f. 1831 °/ i Stockholm. 
Gift 1858 ,4 /, i Westerås med Löjtnanten Carl Gu- 
staf von Ehrenheim, N:o 1749, B, f. 1830. 

Gertrud Sophia Josephina, f. 1833 "/,. 

Gustaf Samuel Emil, f. 1835 " »V Digitized by VjOOQIC 116 TON STAIHItf. Tab. 3. 

Samuel lerman (son af Samuel Siåhl, sedermera 
von Stulil, Nobjl. von Smhl, Tab. I), f. 18 '2 "v. 
Fänrik vid Wesigöiha D»l* re* le l^2«l; Adjutant 
derst.; Löjinanis avsked 18-'^; Deasiiiatör vid Vitter- 
het»-, Hi*t«»rie« och Auliqviiela-Aknd-niien : f 1833 
" T i Stockholm. - Gifi 18 II '% med Selmn Fre- 
drica Amalia (Jitmnn, i hennes 2:a irifie: dotter af 
en Kornel. llof|iredikiml och Prost, vid namn Ort- 
man, *aiut enka 1826 efirr Apoiheknrt-n på Kro- 
nan i Stockholm Jacob Fredrio Dilzinger. 
Dotter: 

Selma itermini», f. 1831 '/„. Gift 1859 4 / I0 i 
Borås med Siat v- Bildhuggaren Carl Sjöstrand. 

Tab. 4. 

David Emil (son af Samuel Stlhl, sedermera vot 
Stahl, Nobil. von StaM. Tab. 1). Adelsman vid 
äldste broderns död 1836; f. 18U7 "/«; B. o. Kanslist t Jostitiae-ftrdelninge* af Kongl. Kansliet 
1826; Kopist i Koiniurr*e-kol)egium 1831; Kanslist 
derst. 1*32; T. f. Svmsk och Norsk Konsol i Hain- 
biirtf 1836; Kaniniarjuukare 1837: k anslut vid K. 
M:a Orden 183*; General- Konsul i Hamburg och 
HHiiover a. I ; Rudtledigad från nämnde befattning 
1819. Inköpte Alt-Gaarz, beläget fyra mil frän 
Giistrow i Mecklenburg, hvilket han fick Su«r- Her- 
tigens tillstlnd att inneha såaoin tideikommma för 
ätten; har sedermera blifvit förlänad för sig och efter- 
kommande med det betydligare ridderliga länagodset 
LaOKmhagen eller Långbågen, ock»! i Mecklenburg, 
till följd hvnraf han nr Mt-ckleubitrgisk La tidsland, 
eller Ridderckaps-ledamot af Landidagen, och aknf- 
ver sig: von Siahl-t.aiighagen. — Gift I83Ö '*' a i 
Hamburg med Carolina Elisabeth Adelnide Willert, 
f. derst. 1820%; dotter af Bankiren i nämnde siad 
Martin Willert och Lovisa B* un ing. 
Barn: 

Edgnr Emil Fredric, f. 18 (8 V, i Haabwg. 

Lovisa, L 1851 V 9 i Berlin. AdcL ätten von Stalllen, N:o 1958, f. 

Härstammade ifrån ETsaa och var af aamma stam, som adel. ätten von Stahl, emedan den också förde 
en örnfot i vapnet. Redan 1390 känner man en Henric von Stahl och hans syskon, Margaretha, Johannes 
och Benedikt, sf hvilken sistnämndes son, Johannes von Stahl, och hans tjugotvå* barn, slägten sedermera 
spridde sig till Schwaben, Schweitz, Frankrike (der Jean Jaquea de Staal blef 1578 åuyo adlad) och Lifl- 
land, m. fl. länder. Ifrån Lifflaud kom den till Sverige. Sedan Liffland lades under Ryskt välde, har släg- 
ten blifvit på riddarhuset i Riga intagen under N:o 83 och namoet Staal af huset Linnepä, äfvensoru den 
år under N:o 151 immatrikulerad på det £slläod»ka riddarhuset. Tab. 1. 

flearg Stabi, Nabll. fen Stahlen, till Tois och 
Linnepä i Ampel socken och Estland; f. derst.; Vo- 
lontär vid Svenska Lifgardet till fot 16(33; Afsked 
1667; Enspännare vid Svenska Gardet under Öfver- 
eten Grefve Königsmark i de Tyska provinserna; 
Fänrik vid Öfversten Dom l.ouis de Salcedos Span- 
ska regrte i Spanska Nederländerna; Löjtnant derst.; 
Löjtnant i Fransk tjenst; Adlad af Kouuug Carl XI 
i Sverige 168 i *7„ f erhållande aamma vapen, som 
hans farbroder Georg fick, då han af Drottning Chri- 
stina Adlades 16i2 (yngsta sonen för sin gren introd. 
1756 under N:o 1958); Major i Spansk och Fransk 
tjenst; Major vid Öfversten Grefve Adam Carl De 
la Gardies värfv. infant. -regrte i Rewal 1700; + på 
Linnepä. Honom tilldömdes 1687 den 28 Febr. af 
Kslläodska Landtratten i Rewal, i tvisten emellan 
honom och hans faderbroder Georg von Stahlens te- 
stamenta-inuchafvare, en fjerdedel af de u nes efter- 
lemnade fasta gods, såsom vederlag för hvad den- 
samme ärft. jemte rustning och rättighet att, såsom 
adelsman, lösa till sig de öfriga godsen. — Gift på 
1670-talet med Elisabeth Maria Wrangd. 

Son: 
Otto Herman, f. 1684 V 8 på Linnepä; Volontär 
vid Öfversten Grefve Adam Carl De la Gardies värfv. 
infant.-reg:te i Rewal 1700; Fourir derst. 1702; Fält- 
väbel 1704; Adjutant vid Majoren von Seulenberga 
Sachsiska bataljon 1707; Fänrik vid Öfverste von 
Strahleubergs Sachsiska bataljon 1709; Löjtnant vid Östgötha infant. 1710; Kapten-Löjtnant derst. a. å.; 
Kapten 1712; Rytt mista re vid Enke- Drottningens 
Lif reg:te till häst 1713; Mnjor vid Kronoberg* reg: te 
1718, vid nyssn. reg:te 1719, vid General- Majoren 
Grefve Bjelkes regrte 17 Vi och vid Bohus läns reg:tc 
1745; Öfverste- Löjtnant derst 1747; Riddare af 
Svärds-Orden IT 48; Öfverste i Arméen 1757, vid 
Lifdrsgon-regrtet 1760 och for Artilleriet 1761; Ge- 
neral-Majors afsked s. å.; + 1762 *% på överste- 
löjtnants- bostället Bra 1 land i Bohus län och begrafven 
i Foss kyrka, men i Tanums kyrka i nämnde län ses 
hans epitaphium, hvarå hans förnämsta lefuadsbedrif- 
ter äro antecknade. Han bevistade 1705 träflnin- 
garne med Ryssarne vid Keriompä och Dorpt samt 
1709 vid Newaströmmen och Kolkompä i Inger ni an- 
länd, der han blef tillfångatagen, men befriade sig 
sjelf; var 1710 med emot Danskarne vid Fjelkingc 
och Christianstad, då han blef fången, men rymde 
straxt; deltog likaledes i fåltslagen vid Helsingborg 
och Gadebnsch samt blef vid Töuningens öfvergång 
1713 åter fången hos Danskarne, hvarifrån han be- 
friade sig aret derpå; angrep under 1716 års Norska 
fälttåg på ett parti vid bkerberg fienden och gjorde 
då en mängd fångar; kommenderades slutligen under 
Norska fälttåget 1718 med 100 man till Avantgardet 
och angrep tappert Danskarne vid Börje, då han af- 
venledes tog flera tillfånga. — Gift 1718 "/ 1Q med 
Friherrinnau Maria Elisabeth von Köhler, f. 1688, 
t 1788*% i Näsinge prostgård i Bohus län; dotter 
af General-Löjtnanten Fredrio Köhler, Baron von 
Köhler, N:o 167, till , Gullbringa, med Anna Marin 
Gyllenberg, N:o 1030. Digitized by VjOOQIC 8TAK*. I IF Bari: 

UM€* Eleonora, t 17*1 ■%. + 1768 » ,„. Gift 
1739 */ 4 med sin mosters stjufson. A*sessoren dreta* 
*i-0*«r*f Kn-pé*, N:o I84\ f 1715. t 1794. 

Jferid Elisabeth, f. 1721, t I7«7 </,. Gift I7M 
■ed kornetten CrrW Frtdric ron Ykttn, N:e 1787, 
i hast ?re *ifle f f. I?2... f 17*6. 

£#»**«* JftvWi», f. 17*?, t 1775. Gift 1767 
\ mr4 kaptenen Frtdric Lnndsbrrg. 

Atma Ui>, f 1723, t enka 1800 •/„ på Wråufr- 
asd i Bohus »i» Gift med Kyrkoherden J«»*o«i Mj Öberg 

Frtdric, f. I73f4 "/ §; Volontär vid Bohus lans 
Dugoner 1734; Löjtnant rid resrttrt Royal Suedors 
i Fraakrike 1715; Fänrik vid Garnizoua-reg:tet i 
Götkrborg 1750; Kornett vid förutn. Dragoner 8. I.; 
Löjtnant derst. 1 7 59: Kapten 1 7 117; Majors af»ked 
t opti 1777 **/,„. Hnu bevi«tadé under din tjenst 
i Frankrike fälttigea vid Rehnstrommen och i Slan- 
ten Mmt belägringen af Namar 1745, bataljen vid 
Baoe*ut 1746 och belägringen af Maestricht 1748. 

OuiOwtof.t 173*: Löjtnant; t I7Ö4. 8eTab *. 

dana Maria, t ogift. 

Tab. 2. 

Carl tosUf (»od af Otto Herman, Tab. 1), f. 1731; Volontär vid Bohni (Siks Dragoner 17<l; Fan* 
rik i Fransk ijennt 17 48; K«rporai vid nyssn. Dra- 
goner s. ä*.; Koi.gl. Lifdrabant 1*41»; Kornett vid 
nämnde Dragoner 17)6; l*öjmant der»l.; t 17li4 
*%. — Gift 1 / 59 *» e med Friherrinnan Marta 
Brita Flettwood, f. 17.15 * „, t 1794 »/, |»'i Mm- 
tebo i WetOergothlatid; dotter af Majoren Fnh. Gu- 
staf Adolph Fieetwood, N:o 49, till Sparretäter, Gäl- 
Seb», Luudbv och Bosgården, med bana la fru, Anna 
Uggla, N:o 100. 

Barn: 

Mana RHsabtth, f. 1760, t enka 1821 »'„, den 
sitta af namnet. Gift med Kornenen Sebastian Thom, 
N:o 1W*. i bana 2:a gifte, f. 1744. 

^ajrto/ Adolph, f. 17UJ *'„; Förare vid Skara- 
borga reg:te 1740; Fänrik derst. 1783; Löjtnant 
178K: Kapten 1796; t ogift I8»7 »/„ på Ryholin 
i Weatergöihland och slöt Ätten pÅ svärd»sidau. Han 
beviatade fälttaget i Bohus lin 1/88 aamt 1789 och 
90 Finska kriget, derunder han, blaud annat, var 
med vid reträtten ifrån Högfors. 

Otto Herman, f. I763* 4 i Fänrik vid Westgötha- 
Dals reg:te; Ogift skjuten I79U% i träffningen vid 
Kerrhois pass i Finland. Adel ätten Stake, N:o 110, f. Tab. 1. 

Ms Fredrksaoi. 

Son: 
Sfei McflssOB, till Wettongen och Berg, båda å 
W; å Vapu I4IÖ. — Gift med Brita, som förde i 
wpeet ett horn under ett sjöblad. 

Söner: 
Anmnd Svensson; Lagman. Se Tab. 3. 
Nds Scenssan. Se Tab. 2. 

Tab, 2. 

Ms BftttBM (son af Sven Nilsson, Tab. 1). 
Barn: 

E* Dotter. Gift med Peder Nilsson Danske, till 
Lrdinge. 

Sm Son; Lemnade systern lika lott med sig i 
tfftet. 

Tab. 3. 

Aamd Sveassa* (son af Sven Nilsson, Tab. 1), 
tm Wettnogta oeh Berg; å Vapn 1455* Kallas i 
Riks-Rådet Frib. Harald Stakes handskrifha persona* 
as Lagman i Werailand, oeh torde vara densamma, 
*m kmanå K aln, h vilken på denna tid verkligen 
w Lagman i nämnde provins. — Gift med Brita 
tt&kamsdotter ; dotter af HöfvidsmSnneu på Westerås 
HUan Svensson (so in förde strömmar i vapnet oeh 
w af den gamla förnämliga Wångaslägten, af h vil- 
ka harstammar Sirömfeltar, FägeratjertOr, Aj)pel- 
»>*ar oeh IgeJströmaf), med Anna, tom var Konung 
CiH VIII Knutsson Bondes naturliga dotter. 
Barn: 

<&»/ Amundsson (8take); Lefde utan tjenst. Se 
Tak 4. Sigrid Amundsdotter {Stake), till Erstada. Gift 
med Segel eller Siioard Bkgtte. Deras dotter Anna 
var gift med Algot Kru*e (af Elghatuiuar, N:o 43). 

Eggeri Amundsson [Stake); Slot tal of ven på Leckö. 
Se Tab. 20. 

Öarhx Amundsdotter (Stake). 

Tab. 4. 

Oltf Amundsson Stake (son af Ainund Svensson, 
Tab. 3), till Hl berg och Råbäck, båda i Westeigöth- 
land, det sednare i Öster- och Medelplana socknar 
på Kinnekulle; Lefde 1530 och utsn tjenst — Gift 
med Hntnfrid Pyting; dotter af Thord Olofsson Py- 
ting, till Råbäck, som i vapnet förde tre stjernor pi 
en balk. 

Barn: 
Anna; Drunknade 1563 vid Hessleby. Gift med 
Höfvidsmannen Nils Jespersson (Cruus af Edehv, N:o 
69), till Håberg, Hessleby och Uddboö. 

Maurits; Befalluingsman på Dal; f 1566. Se 
Tab. 5. 

Tab. 5. 

Haurlti (son af Olof Amundsson Stake, Tab. 4), 
till Råbäck, Wättungen och Berg; Befallningsman 
på Dal 1548, det han äfven var 1564; t 1566 på 
Råbäck. Han foraeglade ibland Adeln 1544 Westerås 
Arfforening, och kallas då Moritz Olsson till Råbeet, 
1560 Konung Gustaf Ls Testamente oeh 1561 Stän- 
dernas Bevillning, deruti bsn kallas Mauritz Stake 
till Bcrgh; drog slutligen 1565 öfver gränsen in i 
Norrige med ett antal folk aamt sköflade och brände 
en stor del af Aggerhus amt. — Gift med Anna 
Göransdotter, i hennes l:a gifte oeh som kallas Anna 
pfi Berg, t derst. 1591 och begrafven i Holms kyrka 
pä Dal; dotter af Göran Lindormnop (af Forstena- Digitized by VjOOQIC 116 9CAU sligten, N:o 2), till Brooås och Stolt, med Agneta 
(Halfmåne), af den girala Stoltätten, i hennes 2.-a 
gifte, tamt onwift med Eric Andenton (Rödj, till 
Hedåker och Fornetorp. 
Barn: 

Carin, t 1555. 

Olof; Befallniogtman på DaL Se Ta b. 6. 

Brita, t nng. 

Göran; Slottslofven på Wadstena. Se Tab. 10. 

Agneta. 

Eggert; HoQunkare. Se Tab. 18. 

Nils; Haradshöfding. Se Tab. 19. 

Eric, till Tridiberg; Konong Johan Ill:i Kam- 
martjenare 1591; Haradshöfding i Sjuhundra härad 
i Upland 1592; Deruti etadfastad af Konong Sigis- 
mund 159é; f ogift. 

Htlmfrid, + ung. 

Lindorm; Haradshöfding i Kåkinds härad 1590 
oeh i KoUings hårad 1591, båda i WestergöthJand, 
tamt i Tierps oeh Wendels härader i Upland 1594; 
f ogift. 

Tab. 6. 

Olof (son af Maurits, Tab. 5), till Ek holmen, 
Wettungen och Ströberg; Befallningsman på Dal 1591; 
Lefde ännu 1619. — Gift l:o med Brita Botkvids- 
dotter, f i början af 1600-talet; dotter af Befall- 
ningsmannen på Stockholms slott Bothvid Larsson, 
den Äldre, annars Bothvid Skrifvare kallad (Anckar, 
N-.o 108), till Ågnhammar, med Carin Kart: — 2:o 
1609 med den förras syskonbarn, sin konkubin Brita 
Gösta fsdotter, hvarofver Biskopen i Skara och Prä- 
sterskapet gjorde, för sligtskapen skull, mycket bul- 
ler. Den första frun, Brita Bothvidsdotter, kallas i 
en Ulfsparre-anräkning Brigitta Omker, Ståthållaren 
Jon Omkers och Greta von Mätes dotter, samt i Fri- 
herrinnan Helena Kaggs likpredikan Brita von Om- 
ker, och säges deruti varit Ståthållaren Gustaf Lars- 
sons dotter. 
Barn: 

Johan; Öfverste; + 1657. Se Tab. 7. 

Elisabeth. 

Gustaf; Ryttmästare. Se Tab. 9. 

Anders. 

Kjerstm, 

Anna. 

Maria. 

Tab. 7. 

Johan (son af Olof. Tab. 6), till Wettungen, Strö- 
berg och Öjevalla i Westergöthland; Öfverste för 
Westgötha-Dals infant. samt Kommendant 1654; Dö- 
dad 1657 vid Tjertums skans i Norrige, sedan han 
erhållit sjutton sår. — Gift 1635 M / 10 med Elisa- 
beth Oxehufvud; dotter af Öfversteu Anders Oxehuf- 
vnd, N:o 102, till Säby och Elmterid. med Marga- 
retha Lillje, af Greger Mattssons ätt, N:o 6. 
Barn: 

Agneta, t 1654. 

Olof, i. 1641, t ung. 

Mauritz. 

Ulric; Kapten; t 1703. Se Tab. 8. 

Anders. 

Lennart, t 1654. 

Tab. 8. 

Ulrlc (son af Johan, Tab. 7), till Kylehof i Hån- 
geryds annex i Jönköpings län samt Öjevalla och Höfverö; f. på 1640-talet; Regements-Qvnrtermåatare 
vid Borstels irpte Westgöthar 1670; Kapten, först 
1674 vid Jönköpiugs reg:te, sedan vid Westgötha- 
Dals; t 1703 och ligger, jemte båda sina fruar, be- 
grafven i Kylegrafven i Hangeryds kyrka i Småland. 
— Gift l:o 'med Elsa Kyls, till Kylehof och Dan- 
näs, dotter af Assessoreo Hans Kyle. N:o 5, till 
Dennäa, Fy I ler i d oeh K rakstad, mod Elin Drake sf 
Iutorp, N:o 8?: — 2:o på 1690-talet med Carin Bonde, i 
hennes 2:a gifte, t 1717 på Kjellstorp i Wester- 
göthland; dotter af Asaessoren Jöns Bonde, Nw 11, 
Ull fiorrö, Tylstorp, Loringe och Storeberg, med 
Ingeborg Liljjesparre af Fylleskog, N» 44, samt euka 
1674 efter Öfverste- Löjtnanten Prih. Otto Mörneraf 
Tona, N:o 36, till Tona. 
Döttrar: 

1. Elisabeth. Gift på 1690-talet med Löjtnanten 
Göran Ulfsparre af Brosnrik, Nro 9, till Kallands 
och Sohedingsnäs, i hans 1» gifte, f. 1674. 

t. Helena; Lefde 1732. Gift 1700 med Öfver- 
ste-Löjtnanten Frih. Lars Kagg, N:o 27, till Kjells- 
torp och Kylehof, f. 1661, * 1710. 

Tab. 9. 

Gustaf (son af Olof, Tab. 6), till Ekholmen, Tra- 
netorp och Olstorp; Ryt t mätta re 1645. Han slogs 
lyckligt emot Norskarne. — Gift med Elsa Magda- 
lena Silfoersparre; dotter af Thure Månsson (Silf- 
versparre, N:o 99), till Molnby, med Anna Anden- 
dotter (Rosenstråle, N:o 37). 
Barn: 

Olof, till Ekholmen; f ogift. 

Magdalena. Gift med Kaptenen Olof Forbes of 
Lund, N:o 174, till Östnnaberg, i hans l:a gifte. 

Anna. Gift med Ryttmästaren Jonas Planting- 
Gyllenb&ga, N:o 263, i hans 2;a gifte. 

Holmfrid. Gift med Bengt Hård af Thorestorp, 
N:o 60, till Mellunge och Ekholmen. 

Agneta. Gift med Pehr Ömflycht, N:o 84, till 
ÖlsUd. 

Christina. Gift med Öfverste-Löjtnanten Anders 
von Mentzer, N:o 720, f. 1626, + 1718. 

Elsa. Gift på 1670-talet med Häradshöfdingen 
Johan Plennmgsköld, N:o 608, till Plenningaholm, 
Wettungen och Molnbv, + 1687. 

Märta. Gift på 1670-talet med sin systers svå- 
ger, Majoren Nils ömflycht, N:o 84, i hans 1* gifte, 
+ 1683. 

Tab. 10. 

Göran (son af Maurits, Tab. 5), till Rå bäck på 
Kinnekullc; Konung Johan III:s Kammartjenare 1580 
och hans Kammarsven 1583; Slottslofven på Wad- 
stena 1589; + på 1590-talet. — Gift med Carin 
Kyle, i hennes l:a gifte, f 1623 l4 / 4 ; dotter af Rid- 
daren, Riks-Rådet och Ståthållaren Hans Clavsaon 
Kyle, N:o 5, till Erstavik och Elfgärde, med haus 
2:a fru. Friherrinnan Anna Gabrieladotter (Ozenatjerna. 
N:o 1) samt omgift 1619 med Rika-Rådet och Landa- 
höfdingeu Bo Ribbing, Nro 15, till Säby, i håna 3:c 
gifte, f. 1560, f 1640. 
Barn: 

Märta. 

Maurit*. till Råbäck; f ogift. 

Hans; Hof marskalk. Se Tab. 11. 

Tab. 11. 

■ans (son af Göran, Tah. 10), till Råbäck och Digitized by VjOOQIC 8TAKB. 119 OWtorp samt Walloxsiby i Östans socken och Up- 
Wad; Ryttmäeiare 1629; Hofmsrskalk hos Hertig 
Johan sf Östergöthland. — Gift Died Anna Kajle; 
dotter sf Gustaf Olofsson Kalle (N:o 70), till Ro hl 
ock OUtorp, med Christina Ribbing, N:o 15. 
Barn: 

Jfsmrttt, + ang. 

Gustaf; Kapten; f 1645. Se Tab. 12. 

Ämna. Gift med Jacob Bmnhufvud af Qvalstad, 
feo 145, till Walloxsåby, i hsos U gifte, t 1026, 
t 1681. 

Går*»; Kapten. Se Tab. 16. 

Carin, f. 1624, + 1672 u / t på Tranetorp. Gift 
1448 •% på Råbaok med Kammarherren Johan 
UUje mf Asp—ås, N:o 109, till Aapenåe, Långared, 
BysiiU och Gunnebo, f. 1610, + 1671. Tab, 12. 

tetlf (son af Hans, Tab. 11), till Råbäek, Ola- 
torp och Björnebo; Blef •latligen Kapten; t 16 i5. 
— Gift med sin knsina svägerska, Märta Oxehufvud, 
i hennes l:a gifte; dotter af Öfversten Anders Olofs- 
no Oxehufvud, N:o 102, till 84 by och Elmterid, 
med Margaretha Lillje, af Greger Mattssons ätt, N:o 
6. samt omgift med Aasessoren Gsbriel Gyllen grip, 
Jfco 80, till Salaholm, Sjöboholm och Råbäek. t lb85. 
8öner: 

Lamart; Major; t troligen barnlös. — Gift med 
tia stjnfrjster, Ebba GyUengrip, t 1705; dotter af 
&ssessorea Gabriel Gyllengrip, N:o 80, till Salaholm, 
Spboholm och Råbäek, med bana l:a fru, Anna Ulf- 
•färre af Broxvik, N:o 9, i hennes 2:a gifte. 

änders; Assessor. Se Tsb. 13. 

Jens; Stads- Major i Malmö. 

Tab. 13. 

Aaiers (son af Gustsf, Tab. 12), till Råbäek; 
Assessor i Svea Hofrätt — Gift l:o med sin stjuf- 
taders syster, Gertrud GgUengrip, i hennes 2: a gifte; 
dotter af Aasessoren Anders Chrittoffersaon Grip (Gyl- 
feegrip, N*> 80), till Stenmas, Hvemboö och Hvit- 
sja, med bana l:a fru, Ebba Soop (N:o 10), tamt 
eaka efter Regements-Qvsrterniästaren Johan Ulf- 
sparre af Broxvik, N:o 9, till Hedåker och Gammel- 
stad: — 2:0 med Anna Christina Posse; dotter af 
Laadahöttiugen Harald Posse, N:o 14, till Ribbings- 
hrs och Millomtorp, med Maria Ribbing, N:o 15. 
Söner: 

2. Gustaf; Finrik vid Öatgöths infsnt; t ogift. 

2. Maurits; Löjtnant; + 1728. Se Tab. 14. 

Tab. 14. 

laurtta (son af Anders, Tab. 13), till Rlback, 
Stenglrden, Possebäck, Fly ho f och Almetorp; Fänrik 
nd Jönköpings regrte 1700 och vid Skaraborga reg:te 
1701; Löjtnant derst. 1702; f 1728. — Gift 1:o 
1694 med Friherrinnan Catharina Elisabeth Ström' 
berg, l 1677 »•/„ + 1702; dotter af General-Löjt- 
seates oeh Landshöfd ingen Alexsnder Brattman, No- 
bil. oeh Baron Strömberg, N:o 118, till Nydala. med 
Kr» Elisabeth Palmgren, N:o 605: — 2:o med Mag- 
dalena RuUnskoUd; dotter af Öfversten Göran Roten- 
■kild, N.-o 328, till Binderstorp och Kjerfvinge, med 
Margaretha SOfversvird, N:o 184: — 3:o mtå Märta 
Ckristim Bagge af Söderby; dotter sf Ryttmästaren 
Gsjtaf Bagge a/ Söderby, N:o 147, till Sjögerla och 
lesiag. med Elisabeth Nieroth. Barn: 

1. Elisabeth Christina, f. på 1690-talet. f 1724 
24 / T och begrafven i Eksjö kyrka. Gift l:o med Fan- 
riken Ulric Adolph SUf verbrand, Nro 508, till Hos- 
bynäs, f. 1697 : 2» 1738 4 / 4 med Majoren Thure 
Gustaf Båfverfelt, Nro 515, till Skärfveatad, i hans 
l:a gifte, f. 1717, f 1798. 

I. Anna Maria, f. på 1690-talet. Gift 1719 •% 
med Löjtnanten vid Calinare reg:te Uenric Herman 
von Vicken, f. 1«97 *% i Landskrona, + 1735 a % 
och farbroder till Herrarne von Vicken, Nainral. von 
Vicken, N:o 830. 

1. Anders Gabriel. 

2. Lennart Johan; Fänrik; + 1742. Se Tab. 15. 
2. Carl Magnus, f. 1710 "'«; Volontär vid Cal- 

mare regrte 1727; Rustinäatsre derst. 1728; Fonrir 
1733; Förare 1736; Fältväbel 1739; Adjutant 1740; 
Fänrik 1741; Löjtnant 1746; Kapten 1750; Riddare 
af Svärds-Orden; Slutligen Major vid nämnda reg:te; 
+ ogift 1763 *'/ s och slöt denna adel ätt. 
2. Harald Georg; Sergeant; + ogift 1739. 

Tab. 15. 

Lennart Jehan (son sf Mauritz, Tab. 14), till 
Almetorp; Volontär vid Bohus läns Dragoner 1726; 
Under-Officer derst. s. å; Afsked 1727; Volontär och 
Under-Officer vid Garn izona-reg: tet i Götheborg s. å.; 
Sergeant vid Westgöt ha- Dals reg.tc 1733; Adjutant 
vid Öfverste Hamiltons värfv. infant.-reg:te; Fänrik 
derst.; t 1742. — Gift 1732 *V 4 med sin stjufrao- 
ders systerdotter, Margaretha Ulljebjelke, f. 1704; 
dotter sf Ryttmästaren Henric Lilljebjelcke, N:o 273. 
till Welanda, med hans 2m fm, Elsa Margaretha 
Bagge af Söderby, N:o 147. 

Barn: 

Maurits, j 

Henric Gustaf, ! f+ nngs. 

Evert, ) 

Carl Georg, f. 1736; Antog först tjenst vid Sven- 
ska Sjöstateo; Begaf sig sedan i Engelsk tienst: Om- 
kom derunder 1759, då 
sprang i luften. 

Magdalena Eleonora, t 1738. 

Nils Gustaf, L 1741 %, f ang. ... — i i Engelsk tjenst; Om- 
ett skepp, derpå hsn var, 

1738. Tab. 16. 

tioren (son af Håna, Tab. 1 1), till Olstorp, Svens- 
torp, Hjelm a red och Möaholm; f. på 16 20-talet; 
Kapten vid Weatgötha k a vall. — Gift med Brita 
Oxe; dotter af Laodshöfdingen Eric Andersson Oxe, 
N:o 103, till Bryne och Sadeholt, med hans l:a fru, 
Margaretha Lillje, af Greger Mattssons ätt, N:o 6. 

Barn: 
Christina. Gift 1673 M/ 6 med Häradshöfdingen 
Anders Ollonberg, Na 416, f. 1630, + 1694. 

Anna Margaretha, f. 1664, + 1737. Gift l:o 

i 687 med Ryttmästaren Bengt H jer ta, N.o 121, till 
.eaka och Ginkalnnda, i håna 3:e gifte, f. 1638, + 
1696: 2:o på 1690-Ulet med Ryttmästaren Jacob 
Udd, Nobil. Mannerstjema, N:o 1197, till Svenstorp 
och Olstorp, i hans 2:a gifte, f. 1655, t 1725: 3:o 
med sin kusins sons svåger, Ryttmästaren Bengt Åw- 
tensköld, N:o 328. 

Brita Maria, f. på 1660-talet Gift med Löjt- 
nanten Göran Drefensköld, N:o 369, i hans 1:a 
gifte. 

Hans; Löjtnant. Se Tab. 17. Digitized by VjOOQIC 1*0 9TAKI. Tab. 17. 

lan [son af Göran, Tab. 16), till Olstorp, Lun- 
den och Ökna; Löjtnant vid Wéstgötha kavall. Han 
kallat i Bondeska Geoealogiska Samlingarne Maorits 
Hanssons son och af Akeratein Gustaf Hanssons son, 
men på båda al allena orätt, ty hans moder hette 
Brita Oxe, enligt anorna för Hjerta familjen. — Gift 
med Margaretha Stake. 
Barn: 

Anna. 

Olof. 

Lage. 

Tab. 18. 

Eggert (son af Maurits, Tab. 5), till Engelsnäs; 
Var IM) 3 Hertig Carls Hofjuokare; t s. I. och be- 
grafven i N /köpings kyrka, der hans vapen uppsat- 
tes. — Gift 1587 f % på Nyköpings slott, på be- 
mälte Hertigs föranstaltande, med Elin Sjoolad, t 
113 år gammal; dotter af Amiralen och Ståthållaren 
Peder Christersson (Sjöblad, N:o 75), till Wättna, 
Nässelstad, H insekind och Rönnäs, med hans 3:efru, 
Brita Pehrsdotter Silfversparre, N:o 99. 
Dotter: 

Elin, f barn före fadern. Kjertlin, t 1 566 i pesten, samtidigt med sin 
man, som också pestdog. Gift med Ståthållaren Pehr 
Svenston Kart, till Nygård. 

Tab. 21. 

Olof (son af Eric Amundsson 8talce, Tab. 26j, till 
Honsäter och Ulfsiorp; Var 1557—61 Under-Fogde 
i Öster-Sysslet i Wcrmland; Ryttmästare (ÖrVerste) 
för Wéstgötha ryttare 1561; Dödad 1563 i Halm- 
stads port under Danska fejden. Han förseglade ibland 
Adeln Konung Gustaf I:s Testamente 1560oeh8tan- 
dernss Bevillning 1561. — Gift med Carin Kagg, 
till Bronäs, i hennes l:a gifte. + lb05; dotter af 
Slottalofven Mathiss Nilsson Kagg (N:o 68), till Kjella- 
torp, Bronis, Rönberg och FjälJekäfie, med håna ha 
fru, Elin Lindormsdotter (af Forsten a-slägten, N:o 
2) samt om gift med Ståthållaren på Elfsborg Chri- 
stoffer Nilsson Ribbing (N:o 15), till Limmared och 
Rörsberg, i hans 2:a gifte. 
Barn: 

Johan, t 1582 ogift 

Eric; Hertig Carls Faret]. Råd samt Ståthållare; 
t 1598. Se Tab. 22. 

Harald, t 1582 ogift. 

Elin I 

V** eller CecUia,\ ** °« lfU - Tab. 19. 

Nils (son af Maurits, Tab. 5), till Löfts på Dal; 
Håradshöfding i Uppviddinge hårad i Småland 1594. 
Han bytte samma år gods med Kronan. — Gift 
1594 '% mod Friherrinnan Kjerttm Oxenstjema, t 
på 1570-talet; dotter af Stå" th 8 Haren Frih. Eric Oien- 
stjerna (N:o 1), till Lindö, Björnö, Irstad och Eka, 
med Friherrinnan Bengta Gera. 
Barn: 

Mauritz, till Löfås; f. på 1590-talet; Ogift ihjäl- 
slagen 1635 af Axel Thuresson Silfversnarre, som 
der fö re rymde utrikes, men fick vid 1643 års riks- 
dag, på sin böneskrift. Ridderskapet och Adelns in- 
tercession för sig hos den dödades syster, Fru Anna 
Stake, att hon skulle låta blidka sig. 

Anna, f. på 1590- talet; Lefde ännu 1643; Lig- 
ger, jenite sin man, begrafven i Mariaestads kyrka. 
Gift på 1620-talet med Kaptenen NiU Potte, N:o 
14, den Yngre, till Gam m elstorp, Säby, Arstad, Sä- 
byholm, Löfls, Berg, Blomstad och Nordkärr. 

Tab. 20. 

Eric Amundssen Stake (son af Amuud Svensson, 
Tab. 3), till Rön säte r på Kinnekulle samt Wettungen 
och Ulfatorp, det sistn. också i Weslergöth land; Slotts- 
lofven på Leckö 1584; Drunknade i Wennern. Han 
uppräknas 1526 ibland de rosttjenstskyldige Adels- 
män i Westergöthland ; bevistade 1527 Westerås her- 
remöte och satt 1529 i rätten öfver Nils Olofsson 
Winge, Måns Bryntesson Lill:ehöok och Thure Erics- 
son Bjelke. — Gift med Cecilia Andertdotter Stjärna, 
i hennes 2:a gifte; dotter af Andera Pedersaon (Stjerna, 
N:o 77), till Travad, Hof, Ulfstorp och A by. med 
Rjeratin Bäst, samt enka efter Carl Ehrengislesaon 
Lake (N:o 53), tiU Ulfstorp. 
Barn: 

Brita. Gift med Befallningemannen på Elfsborg 
Chritiofer Thoretension (Forsteua-slagten, N:o 2), till 
Bryggan och Ulfstorp, som lefde 1591. 

Olof; Ryttmästare; t 1563. Se Tab. 21, Tab. 22. 

Eric (son af Olof, TabZl), till Hönsäter, Ökna, 
Maltorp och Brännegård; Var 1594 Hertig Carls 
Kammarjunkare; Betnälte Hertigs Marskalk s. I.; 
Hans Furst]. Råd och Ståthållare öfver Wadsbo hå- 
rad i Westergöthland samt på Dalsland 1595; Ståt- 
hållare öfver Elfsborg och Nylöse stad med under- 
liggande län 1597; Äter Ståthållare derst. 1598; t 
s. å. Han stod i myeken nåd hos Hertig Carl ; bjöds 
1589 den 30 Juli af honom att bevista dess förra 
gemåls begrafning och den 22 Juni 1592 att möta 
den sednare gemålen i Jönköping; skickades si u ligen 
af samma Hertig år 1594 till Riksens Råd i frågan 
om katholska religionsfriheten. — Gift 1588 med 
Ingeborg Potte, som lefde enka 1613; dotter af H&- 
radshöfdingen Lage Axelsson Possc (N:o H), till 
Engsö, Aspenäs, Näs, Frötuua, Maltorp och Ed, med 
hans l:a fru, Ingeborg K rum me. 
Barn: 

Anna, f. 1591 ,f / a på Hönsäter, t 1672 »%, 
enligt inskriptionen å hennes koppar-likkista i Sand- 
hems kyrka i Westergöthland. Gift med Landthöf- 
dingen Jacob Uggla, N:o 100, till Salebv och Tunarp. 

Olof, t 1593;Landshöfding;+ 1664. Se Tab. 23. 

Margaretha; Ligger, jemte sin man och hans l:a 
fru, begrafven i Fägreds kyrka i Westergöthland. 
Gift med Öfversten och Slottalofven Ulf Bonde, N:o 
11, till Säckestad, Ulfsängen och Hallansberg, i håna 
2:a gifte, f. 1585, t 1657. 

Christina, f ogift 

Harald, Baron Stake, t. 1598, * 1677. Se fri- 
herr], ätten Stake, Tab. 1. 

Tab. 23. 

Olsf (son af Ene, Tab. 22), till irnaai Föraktats 
socken och Westergöthland samt Brännegård ; f. 1 593 
*% på Hönsäter; Kornett vid Otto von Sebeidings 
fana Wéstgötha ryttare 1613: Hofjuokare 16U; Rytt- 
mästare för ett koinpaui af nämnda R>Uare 1<»23; 
Introducerad 1625 på ättens vägnar och har numret Digitized by VjOOQIC StAKfe. ) 31 tedsn blifvit 110; Öfverste-Löjtnant for nio kompa- 
nier tf samma Ryttare 1629; Öfverste; Landshöfding 
i Wermiaod och på Dal 1639; Afsked 1048; t 1664 
*V, t pi Ar näs och beg ra f ven i Forshems kyrka. Han 
itdref den 12 April 1644 utur Wermland med 200 
rjttare 2000 infallna Danskar. — Gift på 1620-talet 
med Anna Ribbing, till Arnäs, Fyllinge och Fisk- 
oaasbo. t 1658; dotter af Riks-Rådet Eric Svens- 
ffli Ribbiog (N:o 15), till Stora Dala, Svansö och 
Hurgarn. med hans andra fru, Emerentia Gyllen- 
ftjeroa (N:o 3). 

Barn: 

ÅHM, i 

Gustaf, l +f barn. 
Sten, ) 

Emerentia, till Roma, Sparreholm, Fiskmansboda 
oea Aråa, f. 1626 *%, f 1676 "/, och ligger, jeinte sin man, begrafven i Gladhammars kyrka i Calmare 
län, till bvilken hon gifvit en tornklocka, dera hen- 
nes namn står. Gift med sin farbrors svåger. Kam- 
marherren Johan Sparre af Rossvik, N:o 7, till Roma 
och Sandsholm, f. 1616. f 1655. 

Catharina. Gift på 1650-talet med Öfverste-Löjt- 
nanten Otto von Scheidinq, N:o 71, till Åby, Norrö, 
Trytorp och Ang, f. 1623, t 1691. 

Mittå; Lefde ännu 1708 på Tyllinge i Dalhems 
socken och Calmare län. Gift 1:o med Majoren Gu- 
staf Adolph Pauli, N:o 96, till Wingslör, Martorp 
och Tyllinge, f. 1629, t 1666: 2:o 1667 med Lands- 
hövdingen Arendt Möller, N:o 454, till Lilljenhagen, 
i hans 2:a gifte, f. 1621, + 1692. 

Eric; Student i Upsala 1647, sedan i Paris; Ge- 
neral- Auditör; t ogift. 

Lage; Student i Upsala 1647, sedan i Paris; t 
ung, innan han kom i tjeost. Friherrl. ätten Staka, N:o 47, f. Tab. 1. 

hraJd Stake, Baran Stake (son af Eric Stake, 
* »del ätten Stake, Tab. 2'/), Friherre, till Wik, 
Herre till Höna&ter, Lilla Bjurum, Ökna, Öjared och 
hnajr; f. 1598 *V e på sin fädernegård Hönsäter i 
Ofcerplana socken., på Kinnekulle; Kammarpage hoa 
Hertig Johans af Oatergöthland Genan 1, Hertiginnan 
**nt Elisabeth; Kammarjunkare hos Konung Gustaf 
H Adolph 1618; Tog 1620 tjenst i Holland, vid 
friaj Moritz* af Oranien Lifgarde; Fänrik vid Of- 
*tntea Johan Reuters reg: te i Sverige 1623; Kor- 
BettTid Uplanda reg:te till häst 1624; Häradshöf- 
foz i Stranda härad i Calmare län 1625; Löjtnant 
T U Wcstgötht kavall 1627; Ryttmästare derst. 1629; 
Mijor 1634; Öfverste-Löjtnant 1635; Öfver&te för 
»mna kivalj. 1638; Landshöfding i Skaraborgs län 
1**6; Friherre 1634 %, och skref sig Friherre till 
*ik frntrod. a. å. änder N:o 47); General Major af 
kmlleriet 1657; Guvernör i Bohus läu 1658; Riks- 
KU a, å. ; General-Löjtnant 1659; Krigs-Råd 1664; 
Äter Governör i Bohus län s. å.; Afsked fråu sina 
raketen 1677; + a. å. *% på Hönsäter, dit han sjuk 
Mitot lyttad från Konghäll. Han sändes 1620 af 
tatuc; Gustaf II Adolph och på hans bekostnad till 
Holkad, for att lära sig krigskonsten, samt utmärkte 
H redan då, i slaget vid Flori- och den 19 Aug. 
142?, i det han genom sin dristiga tapperhet räd- 
fale Hertigen af Brannschweig ur Spanjorernas hän- 
4*f; följde med Konung Gustaf Adolph ut i Tyska 
knget. och frälsade honom vid Burgstall, ej långt 
frSn lägret vid Wurten, år 1631 ifrån att blifva tä- 
ta tillfånga, genom det att han med sitt kompani 
•»pep och på flykten dref ett helt Kejserl. rege- 
feeote, hvarvid han ajelf blef blesserad i hufvudet; 
beröndes hogligen af Konungeu för denna tappra 
praioe;, och fick sedan icke komma ifrån hans sida 
■»t var med honom vid Leipzig, Halle, Leck, Er- 
fert, Wurliborg, Donau werth, Niirnberg och ändtli- 
fl* Lätien, der Konungen stupade; deltog äfven se- 
**» i slageo och träffniogarne vid Nördlingen, Hirsch- 
W4, Ddmitz, Wolfshagen och Wittstock samt eröf- 
J"W rf Werber skans; öfverraskade den 2 Nov. 
'435 sed blott 300 man den befastade staden Lu- 
^ der han fick mycket byte, men blef kort der- 
** i ea skärmytael med Brandenburgarne illa skju- ten i kindbenen och fick tungan genomstungen samt 
fördes fängslig till Königsberg, derifrån han utväxla- 
des 1637; bevistade sedermera eröfringen af Torgau, 
stormningen af Leipzig samt träffhingarnc vid Dö- 
mitz, Leutheu och Perluberg; visade hemma i landet 
emot Dnnskarne lika prof på tapperhet, i det han 
den 16 April vid .Hasslebro i Skåne nedgjorde 700 
Snapphnnar, slog Danska Generalerna K ra b be vid 
örgryte och Hannibal Sehestedt vid Gölheborg och 
Lerje; fick 1657 befälet öfver de trupper, som skulle 
agera emot Norska gränsen och slog, snmfhllt med 
andra, fienderna vid Tjurholmen, Genevads bro, Hj er- 
tum, Partilled, Svarteborg och Uddevalla, men be- 
lägrade trenne gånger förgäfves Hald (Fredricshall) 
i Norrige, samt fick för sitt tappra försvar till skänks 
af Konungen ett landtgods i Er m elan d och en guld- 
kedja; emottog slutligen efter fredens ingående Bo- 
hus län, der han anlade och förbättrade fästningarna 
Carlsten, Gustafsborg och Bohus samt inrättade lan- 
det på Svenskt sätt. — Gift ho 1639 4 2 med Mag- 
dalena Sporre af Rostvik, till A le back och Gåfvetorp, 
i hennes 2:a gifte, f. 1609, + 1657 %; dotter af 
Rytt mast aren Bengt Göransson Sparre af Rossvik, 
N:o 7, till Rossvik, Roma, £knaholm och Tistad 
med Kjerstin Akesdotter Bilat, N:o 3, samt enka 
1636 efter Johan Ekeblad, N:o 35, till Lilla Bjurum: 
— 2:o 1662 t0 / 8 med (Friherrinnan) Carin BjeUeaf 
till Wik, Penningby, Margarethajlund, Kurön, Öja- 
red och Bjelkestad, i hennes 3:e gifte, f. 1599, t 
1695 "/ 4 och begrafven i Lundby kyrka i Wester- 
göthland: dotter af Riks-Rådet och Ståthållaren Claes 
Bjelke (N:o 8) Friherre till Wik, Knrön, Räfvelstad, 
Sundholmen, Nynäs. Semsholm och Penuingby, med 
hans 2:a fru, Elsa Bjelke, samt enka l:o 16i2 efter 
Hofstallmästaren Knut Ulfsparre af Broxvik, N:o 9, 
till Öjared, och *:o 1653 efter Majoren Carl eller Caro- 
lus Lillja (Lillje af Aspenäs), N:o 109, till Apelnäs 
och Öjared. 
Barn: 

1. Kjerstin, f. 1640. Gift 1661 " , i Stockholm 
med Laudshöfdingen Frih. Åke Ulfsparre af Brox- 
vik, N:o 37, till Jonsberg, Wärstad och Wennersnäs 
i hans 1% gifte, t 1701. 

1. Carin, t 1641 "%, f 1694. Gift 1:o med 
Kammarherren och Kaptenen Thure Thuresson [Natt 
och Dag), Baron Natt och Dag, N:o 23, till Jå och 

16 Digitized by VjOOQIC m 8TANDABRHJSLM. Traneberg: 2:o med sin svågers svssling, Gmeral- 
Löjtnanten och Landsböfdingen Johan Hård of Se- 
gerstad, N:o 17, till Hjellö, Ekhainmar, Wiken, 
Stensö ocb Danmarks, i hans 2:a gifte, l 1617, 
t 169). 

1. Eric; Kapten- Löjtnant ; f 1672. Se Tab. 2. 

1. Bengt, f. på 1640-talet, t ung. 

1. Anna, f. 1646 %, + 1730 »/«. Gift med Öf- 
versten Gustaf Bård af Segerstad, N:o 17, till Mo- 
nas, Försov ocb Brevik, + 1688. 

1. Märta, f. 1647, t 1716. Gift 1672 '% på 
Öjared eller öjerö med Öfverste-Löjtnanten Frih. 
Gtwto/ A/tfe* Fleetwood, N=o 49, till Jälunda, Röks- 
berg ocb Jälsbol, f. 1642, t 1705. 

1. Gustaf; Erhöll 1669 resepass till främmande 
land; t ogift 1672 i Leijden i Holland. 

1. Johan; Löjtnant; t 1710. Se Tab. 3. 

1. Åke, + barn. 

I. Ingeborg. Gift l:o pl 1670-talet med Ofver- 
ete-Löjtnanten Sven Ribbing, N.-o 15, till Svanso ocb 
Grafsäter, t 1676: 2:0 med Landshöfdingen ^rend/ 
(tor/ Silfvcrsparrs, N:o 99, till Sjunda ocb Billestad, 
f. 1646, f 1727. 

Tab. 2. 

Eric (son af Harald Stake, Baron Stake, Tab. 1), 
Friherre till Wik och Herre till Lilla Bjurum; f. på 
1640-Ulet; Kapten-Löjtnant; t 1672. — Gift på 
1660 talet med Ebba Ulftparre af Broxvik, i hen- 
nes 2:a gifte; dotter af Regemcnts-Qvarterniästareu 
Johan Ulfsparre af Broxvik, N:o 9. till Hedåker ocb 
Gammelstad, med hans 2m fru, Gertrud Gyllengrip, 
N:o 80, i hennes l.a gifte, samt euka 1662 efter 
Landshöfdingen Frih. Eric Oxenstjerna af Eka och 
Lindö, N:o 1, till Eka, Lindö, Björnö, Främmestad 
och Onsike. 

Döttrar: 

Magdalena Catharina, f. 1667 »/„, + 1722»%. 
Gift 1682 2 % med Kammarherren Grefve Gabriel 
Oxenstierna af Korsholm och Wasa, N:o 8, f. 1656, 
t 1719. 

Brita, t 1729 n / 9 . Gift på 1680-talet med en sin 
fasters mans kosins son och en annan fasteri mans sysslings son, Kongl. Hofstallmastarea Gustaf Bard 
af Segerstad, N:o 17, till Kafvelås, f. 1657, + 1714. 

Tab. 3. 

Jahan (son af Harald Suke, Baron Stake, Tab. 
1), Friherre till Wik ock Herre till Hönsater; löjt- 
nant; f 1710 M 8 . -- Gift 1680 med sin systers 
stjufdotter, Helena Sophia Hård af Segerstad; dot- 
ter sf General-Löjtnanten Johan Hård af Segerstad, 
N:o 17, till Hjellö, Ekhammar, Wiken, Stensö och. 
Danmarka, med hans l:a fru, Brita Lillje, af Greger 
Mattssons att, N:o 6. 

Barn: 

Catharina, f. 1681 

Johan, f. 1682, 

Magdalena Brita, t 1683, 

Harald, f. 1684 •/„, + 1695 

Magdalena Brita, f. 1687 "/„ + 1753 13 / 5 . Gift 
1717 % med Majoren Bans Kanterberg, N:o 869: 
2:o 1723 */, med Majoren Gustaf Lmck, N:o 448, 
f. 1687, + 1737. 

Gustaf, f. 1689 */„ t 1709 % 

Johan, f. 1691; Löjtnant; t 1746. Se Tab. 4. Tab. 4. 

Jshaa (son af Johan, Tab. 3), till Hönsater; f. 
1691 l7 / e ; Löjtnant vid Grefve von Aschebergs regrte; 
t 1746 ,9 /, n . — Gift med Augusta Christina Soop; 
dotter af Majoren Gustaf Soop, N:o 10, til] Hålltorp 
eller Kolltorp och Svaneberg, med bans ha fru, 
Friherriunan Magdalena Christina Posse af Säby, 
N:o 57. % + ogift 1706 M / 4 . 
j } * f unga. Barn: 
Magdalena Sophia, f. 1718 V* + »723 ■%, Harald Gustaf, till Hönsater; f. 1727 *7 I0 ;~ Vo- 
lontär vid Skaraborgs reg: te; Var sedan afviU; t 
ogift 1795 "/, på Hönsater ocb slöt ätten samt var 
den sista af Stakenamnet. Det friherr], vapnet sön- 
derslogs vid begrafningen af Frih. Harald Fleetwood 
efter hållet tal. Adel. ätten Standaerhjelm, N:o 1729, f. * Niclas eller Claes Standaert, f. i Holland; Inkom 
till Sverige och blef slutligen en förmögen Hnndlande 
i Stockholm. — Gift med en ifrån Leijden, vid namn 
Ursula. 

Son: 

Man Standaert, f. i Holland; Handelsman och 
Källarmästare i Stockholm; t 1697. - Gift på 1650- 
talet med Margaretha Hoff, i hennea V:a gifte; dot- 
ter af den bekante Källarmästaren vid Norrmalma (no 
Gustaf Adolphs) torg i Stockholm, Casteu Hoff och 
Catharina Becker samt euka efter en Grosshandlare 
Geting. 

Son: 

Hans Fredrlc Standaert, Nabll. Standaerhjelm, f. 
1676 *% i Stockholm (1677 '%, enl. von Stjern- 
man); Stndent i Upsala; Auskultant vid I|ådstugu- 
och Kämnårsrätterna i Stockholm; Skrifvare på Ge- 
neral- Audi tören Israel Holmströms kontor 1697; Fält- Ånditör 1700; Audi tor vid Arméen 1703; Landa- 
•ek reteri re på Gottland 1704; Sekreterare i Slotta- 
kansliet 1716; Adlad 1720 "/, (introd. s. å. under 
N:o 1729); Under-Ståthållare i Stockholm 1741; t 
1759 *>. i Stockholm och slöt sjelf sin adel. ätt. 
— Gift 1709 med Catharina Sophia Lothigia, + 1754; 
dotter af Borgmästaren Håna Lothigios i Wisbj och 
Anna Burmeister. 

Barn: 

Margaretha, f. 1710, t s. å. 

Henric Johan, f. 1711. f s. å, 

Hsns Fredric, f. 1716, f straxt efter dopet. 

Anna Fredrica, f. 1719 «%, + 1737 i barnsång, 
jemte barnet. Gift 1735 med sin stssliug. Kammar- 
herren Frih. Ulric von Duben, N:o 135, i hans l:a 
gifte, f. 1706, t 1771 och som i sitt 2:a gifte hade 
hennes kusin på mödernet. Digitized by VjOOQIC STANDIR6KOLD. in Adel. ätten Standersköld, N:o 2126. Tab. 1. 

leirk Jntaader, /. i Åbo; Student och Magister 
knl; Läromästare i Åbo skola ; Sist Prost och Kyrko- 
herde i Limpelä socken af Björneborgs län. — Gift 
i början af 1700-talet med en dotter till Theol. Pro- 
fasoren M:r Tolpo vid Abo Akademi. 
Son: 

SfaMfl Justander, äldsta sonen. f. 1710; Kapetta* 
i Limpelä; t 1774. — Gift på 1730-talet med Anna 
C»tk*rtna Austreli, f. 1709; dotter af Inspektören 
Enekiel Austreli och Agneta Sopbis Hästesko. 

Irtrk Mas Justmder, Nobtt. Standersköld, f. 
1733 u 9 i Limpelä; Extra Mönsterskri fvare vid 
Björneborgs fäns regtte 1751; Förare vid Generalen 
Fris. Betnihons reg.te 1754; Sergeant vid F&lt-Ar- 
tflkriet i Poroeni 1759; 8tyckjuukare derst. 1761 
set vid Arméeos Flotta 1762; Fänrik derst. 1767; 
Aflsd 1772 •» # (introd. 1778 under N-.o 2126); Löjt- 
list rid nämnde Flotta 1774; Kapten derst. 1775; 
liljor 1777; Riddare af Svärds Orden; + 1809 *\ 
på Wanaalacka i Janakkala socken och Finland. Haa 
gjorde 1772 i Aog. vid regementsförändringen tjenst 
på Sveaborg och i Helsingfors, och förde vid Sprengt- 
portens öfvergång till Stockholm gallioten Prins von 
rresssen med en kommendering till Stockholm af 
Geiertlen Frih. Björnbergs regemente, och blef der- 
foa sdlad. — Gift 1770 M ' !2 med Anna Maria Stål- 
Usi, f. 1745 *° T , + 1782 % på Sveaborg; dotter 
*f fänriken Nils Stålhane, N:o 292, och hans l:a 
fri, Anna Margaretha Nassokin, N:o 740. 

Barn: 

Chrutina Lovisa, f. 1771 «%, + 1828 % i Ta- 
twebus. Gift 1793 V* med Öfvenrte- Löjtnanten 
idoiph Frtdric Virgin, N:o 1848, f. 1754. t 1815. 

Bmrh Gustaf, l 1773; Major; t 1819. Se 
Tsb. 2. 

Carl August, t 1776; Kapten; t 1825. Se 
Tsb. 5. 

Johan Frtdric, f. 1776; Kapten; f 1820. Se 
Tsb. 8. 

Maria Charlotta, f. trilling 1776 "/„; Stifts- 
Fröken; t 1.807 % på Sveaborg. Gift derst. 1799 
*/|, ned Öfverste- Löjtnanten Carl Johan Norden- 
*», N*> 1950, f. 1754, + 1823. 

m» Maurits, t tvilling 1782 % f a. å. *%. 

Margaretha Sophia, f. tvilling 1782 l3 /„ T •• å. ty 4 . 

Tab. 2. 

leirk Cutaf (son a/ Henric Johan Juatsnder, 
Ml Staoderaköld, Tab. 1), t 1773 "/,; Kaptea 
i arméea 1796 och vid Arméens Flotta 1801; Ma- 
jors sfsked 1810; BosaU i Finland och kallas fidei- 
bsMnissarie till Wanantacka i Tawastland; Introdn- 
««d på Finska Riddarhuset under N.o 158 bland 
Aielnala; t 1819 M / T . — Gift 1810 *% med sin 
■ma, Stifts-Fröken Johanna Maria von Törns, f. 
V*o V,,; dotter af Kaptenen Peter Angnst von 
Tant, N» 1857, och Edla Christina Stålhane, N:o 292. 
Barn: 

B&tric Johan, t 1811; Under-Löjtnant. Se 
Tsb. 3. 

Carl Gustaf Km*, t 1813; Kapten. Se Tab. 4. Lovisa Juliana, f. 1817. Gift 1843 med Post- 
mästaren Reinhold Ferdinand Eksstubbe, N» 285, i 
hans 2:a gifte, f. 1807. 

Edla Johanna, t. 1819. 

Tab. 3. 

lenric Jshan (son af Henric Gustaf. Tab. 2), f. 
1811 3 %: Under-Löjtnant. — Gift 1839 med Jfar- 
garetha Christina von Kramer, f. 1818 på Höinäki 
i Hsuho socken och Finland; dotter af Öfvers(en Carl 
Johan von Kramer, N:o 1959, eeh Dlrica Charlotta 
von Plåten, N:o 1922. 
Barn: 

Ulrica Johanna, f. 1839. 

Henne Carl Gustaf August, f. 1841 ; Kadett. 

Christina Lovisa Alina, f. 1812. 

Hugo Robert, f. 1844; Kadett. 

Tab. 4. 

Carl Gustaf Roat (son af Henric Gustaf, Tab. 2), 
f. 1813 3 / 4 ; Kapten; Riddare af Ryska S:t Wladi- 
mirs-Ordens 4:« klass med baadros; Bär Medaljen 
för bergsfaatet Ahulgos bestorm ning 1839; Magazins- 
FörvalUre i Cuupio 1849. — Gift 1846 med Amanda 
Fredrica Granfelt, f. 1822; dotter af Hofrätts-Au- 
skultanten Gabriel Frtdric Granfelt, N:o 1974, och 
Maria Christina Högberg. 
Barn: 

Gustaf Otto Wilhelm, f. 1847. 

Carl Bruno, f. 1851. 

Christina Johanna, f. 1855. 

Tab. 5. 

Carl Angflsl (son af Henric Johan Jostander, No- 
bil. Standersköld, Tab. 1), f. trilling 1776 "•/,.; Fän- 
rik vid Enke-Drottniogens Lif-reg:te 1793; Löjtnant 
derst. 1801 och vid Tawaatehua' reg:te 1802; Kap- 
tens afsked 1810; Lazaretta-Syssjoman i Heinola; 
Introducerad på Finska Riddarhuset nnder N:o 158 
bland Adelsmän; t 1825. — Gift l:o i bönan af 
1800-talet med Christina Maria Uggla, f. 1779, t 

1822 "/, på Salo gård i Asickala socken: — 2:o 

1823 med Maria Charlotta Kalmberg, 
Barn: 

1 ^Henrica Gustafva Lovisa, f. 1804. Gift 1837 
med Ofvereten Fredric David Plathdn, 

1. Carl Johan, f. 1805 %, + barn. 

1. Carl Fredric Achates, t 1807, + 1814 på 
Salo majorsboställe. 

1. Knut Robert Gustaf, f. 1810; Kapten; T 1847. 
Se Tab. 6. 

1. Johanna Christina, f. 1811. 

1. Anna Elisabeth Charlotta, f. 1812. 

1. Carl August, f. 1814; General-Major. Se 
Tab. 7. 

1. Maria Augusta, f. 1817. Gift 1839 med Löjt- 
nanten Fredric Victor Starch. 

1. Adelaida Fredrico, f. 1819. 

2. Edvard Eberhard, f. 1823; Kapten; Adjutant 
hos Klass-Inspektoren vid Constantinoffska Kadett- 
kåren; Riddare af Rysk-Polska S:t Stan is lai- Ord ene 
3:e klass. Digitized by VjOOQIC 124 VON 3TAP1LMOHR. 2. Carl Arvid MauritM, f. 1826; Löjtnant vid 
Lifgardets Andra Artilleri-brigad; Riddare af Rysk- 
Polska S:t Stauislai- Ordens 3:e klasa. 

Tab. 6. 

Knut Robert Gustaf (son af Carl August, Tab. 5). 
f. IiSIO ,6/ i 7 ; Under-Officer vid Andra Finska infant.- 
reg:tet; Slutligen Kapten; t 1847. — Gift 184U med 
Liuboff Lebedinsky. 

Dotter: 
Olga, f. 1844. 

Tab. 7. 

Ctrl August (son af Carl August, Tab. 5), f. 1814 
•/,, ; General- Major i Artilleriet; Chef för I sch ew eka 
Gevärsfaktoriet; Riddare af Ry*ka S:t Annsa-Ordens 
2:a klass, med Kejserl. kronan, och af S:t Wladimirs- 
Ordens 4:e klass samt af Rysk-Polska S:t Stanialai- 
Ordens 3:e klass. — Gift 1847 med Fanny Augusta 
Nykopp. 

Söner: 

Herman, f. 1854. 

August, f. 1855. 

Tab. 8. 

Johan Fredrtc (son af Henric Johan Jnstander, 
Nobil. Standeraköld, Tab. 1), f. trilliug 1776 22 / la ; Fänrik vid Arméens Flotta 1794; Löjtnant derat; 
Kaptens afsked 1810; Bosatt i Finland och introdu- 
cerad på Finaka Riddarhuset nnder N:o 158 bland 
Adelsmän; + 1820 % pä Sefjärwi. — Gift 1815 
M / 2 på Haudois i Ackas socken med Stifts* Fröken 
Friherrinnan Johanna Wilhelmina Mellin, f. 1786 V»; 
dotter af Majoren Frih. Guttaf Adolph Mellin, N:o 
02, och Angusta Elisabeth Ribbon. 
Barn: 

Fredrica Wilhelmina, f. 1816. Gift 18*0 *% 
med Lek tören vid Borgå Gymnasium M:r August 
Lindfors. 

Johan Fredric Wilhelm, f. 1820; Öfverate-Löjt- 
nant. Se Tab. 0. 

Tab. 9. 

Johan Fredric Wilhelm (son af Johan Fredric, 
Tab. 8). f. l*?tt; Öfverste-Löjtnant vid Vig- ock 
Valteukommuuikations-kåren i Finland ; Riddare af 
Ryska S:t Annas-Ordens 3:e klass. — Gift 1848 med 
sin kusins svägerska, Charlotta Maria Johanna von 
Krtsmer, f. 1*21; dotter af Öfversten Carl Johan 
von Krsemer. N:o 1959, och Ulrica Charlotta von 
Plåten, N:o 1922. 
Barn: 

Wilhelmina Charlotta, f. 1849. 

Carl Johan Robert, f. 1851. 

Naéma Lovisa Johanna, f. 1853. 

Berndt Henric Oscar, f. 1834. 

Sophia Christina Helena, f. 1856. Adel. ätten VOn Stapelmohr, N:o 2036. Tab. 1. 

Herman Rudolph Stapeluiohrj Inkom till Sverige 
från Austrich, hvarest hans fader var Med. Duktor; 
Regements-Feltskär vid Östgötha kavall.~reg:te. — 
Gift med Anna Klmgenberg. 

Son: 
Chrlsttffer Stapeluiehr, Nohll. van Stapelmohr, f. 
1711 w / 4 ; Student i Lpsala; Auskultant i Götha 
Hofrätt 1730; Förrättade 1732 Doiuaresysslor samt 
Audiiörstjeust vid Östgötha ka vall.; Auskultant vid 
Rätterna i Stockholm 1733; Extra Kanslist och Re* 
gistrator vid General-Tullarrende-Societeteus Fullmäk- 
tiges Kansli 1735; Notarie derst. 1736; Ombudsman 
i Skåne, Halland och Blekinge 1739; Justitise-Oin- 
budsman 1742; Öfver-Inspektor jrid Laudttullarne 
och Acciserna i Götheborg s. å. ; Ofver- Inspektor vid 
Stora Sjötullen derst. 1746; Öfver-Di rektor vid Stora 
Sjötullen och Gränsetullarne i Sverige och Finland 
samt vid Licenterna i Poraero och Finland 1755; 
Adlad 1756 (introd. 1776 under N:o 2036); t 1782 
*%. — Gift l:o 1736 med Charlotta Meijer: 2:0 
1745 "/, med Maria Lucretia DUtmer, f. 1726 ,J / I0 
i Götheborg, f 1796 % i Norrköping; dotter af 
Majoren Herman Dittmer och Anna Oldekop samt 
syster till Henric Herman och Joachim Ulric Ditt- 
mer, Nobil. af Dittmer, N:o 2062. 

Barn: 
2. Herman Henric, f. 1747 *.', ; Major vid Ami- 
ralitetet; f ogift 1779 %. 

2. Anna Charlotta, f. 1748 % f s. å. 2. Gustaf Rudolph, f. 1749; Kapten; + 1827. 
Se Tab. 2. 

2. Carl Christoffer. f. 1751 % f 1752. 

2. Carl Wilhelm, f. 1752 14 / n ; Vice Häradshöf- 
ding; f ogift 1776. 

2. Anna Charlotta, bekant för sin skönhet och 
qvickhet. f. 1754 *%, t 1791 V,. Gift 1776 M /„ 
i Stockholm med Statssekreteraren och LandshÖfdin- 
gen Elis Se hr öder, Nobil. Schröderheim, N:o 2046, 
A, f. 1747, + 1795. 

2. Otto Julius, f. 1763 ,0 / n , t 1764. 

Tab. 2. 

Gustaf Rudolph (son af Christoffer Staprlmohr, 
Nobil. von Stapelmohr, Tab. 1), f. 1749 *%; Fän- 
rik vid Östgötha infant.; Slutligen Kapten derat.; 
Afsked ur krigstjensten ; Tullinspektor i Norrköping; 
Tullförvaltare i Wadstena; + derst. 1827 "/„. — 
Gift 1786 V 2 med Gustaf va Lovisa von Wilskman, 
f. 1767 ,T . 9 , + 1835 2 %; dotter af Öfverate- Löjt- 
nanten och Riddaren Georg von Wilskman (Adlad 
vid 1772 års revolution, men ej introducerad) och 
hans 2:a fru, Charlotta Gustafva De Geer, N:o 291. 
Barn: 

Christoffer Georg, f. 1787 »/, ; Reste 1806 med 
ett handelsfartyg till Ostindieu; Har sedan 1812, då 
han vistades i Paris, såsom Sjöman på ett fartyg, 
icke afhörts, hvarföre han redan 1840 ansågs vara död. 

Maria Gustafva Charlotta, f. 1787 24 / Ja . Gia 
1826 ,9 /| med Kaptenen Frih. Bernhard von Liewem, 
N:o 45, i hans 2:a gifte, f. 1766, t 1846. Digitized by VjOOQIC 3TAB0K. 125 Herman lbdoiph, f. 1790 »%; Postmästare i 
Stiller; t ogift 1826 "/,. 

Gustaf Wilhelm, f. 1791 1 %; Kontrollör vid 
fcrgs station rid Götha kanal; + ogift I817 */ t0 . 

Marton Henric, f. 1798; Arrendator. Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

flårte* lenrlc (son af Gustaf RudoJph. Tab. 2), 
f. 17M8 "/,; Arrendator på Fröö i Lillkyrka socken 
Mt Oatergöthland. — Gift 1828 '% med Augusta 
Wilhelmina Töruer, f. 1807 % + 1851 »%; dot- 
ter af Offersten och Riddaren af Wasa-Orden Johan 
Pttcr Töruer och Carolina Agrell. Barn: 
Johan Rudolph Wilhelm, f. 1829 % på Fröö; 
Bruks-Jnspektor. 

Carolina Gustaf va, f. 1830 "' 9 . 

Beata Henriea Augusta, f. 1831 */„. 

Edla Maria Charlotta, f. 1833 2 /„. 

Emilia Ouiliana, f. 1836 ".,. 

Carl Herman, f. 1*3*%; Student i Upsala 1857. 

Gustaf Harald, f. 1840 *%; Student i Upsala 1&59. 

Ida Sophia, f. IH42 ! , lft . 

Axel Albert, f. 18 ti »»/ 

#«*rtc. f. 1846 »/„. 

ChrUtoffer 1 sidor, f. 1849 "/,. Adel. ätten Starck, N:o 222. Tab. 1. Siner: 
J7c*r»c Oh/si 
Thomas Olofsson. Se Tab. 3. 
Se Tab. 2. 

Tab. 2. 

Olafat* (son af Olof, Tab. I), till Kjel- 
finte i Nago socken och Finland. — Gift med Brita 
Mstkäsdotter, till Gennäs, i hennes 2:a gifte. 
Dotter: 
Margaretha {8tarck), till Fulkila i Uskela-Salo 
npdl af A bo lin. Gift med Fogaten på Åbo slott 
Miehail Påwelsson, Nobil. Munck (af Fulkila, N:o 
Ml till Folkila eller Fålkulla, Nuhiala och Roahe. 
aaklmggen 1599. * 

Tab. 3. 

■eirlc Olafasen (son af Olof. Tab. 1), till Kjel- 
bage. 

Son: 

Teernas lenrlcssai, till Kjellinge och Malö. också 
i Finland. — Gift med Ingeborg Frille, f 1630 och 
bearafren i Pargas kyrka i Finland; dotter af Olof 
Frilfe, N:o 133. 
Son: 

■ans TtamassfB Starck, till Kjellinge, Malö och 
Loppila; Blef 1632 introd. nnder N:o V22. — Gift 
med Christina Svärd; dotter af Carl jacobsson Svärd. 
Barn: 

Bons, f. 1630; Major; t 1701. Se Tab. 4. 

Carl, f. 1631, t ang. 

Thomas, f. 1632; Ryttraästare ; f 1697. Se 
Tab 14. 

Christina, f 1709. Gift med Ryttmästaren Chri- 
*r Skälm i Finland, N:o 244, till Hapaniemi och 
Karrots, i hans 2:a gifte, t 1686. 

Tab. 4. Barn: 
Gustaf; Fältväbel. Se Tab. 5. 
Hans Johan, t ung 

Christina, f 1708. Gift på 1690-talet med sin 
kusin, Löjtnanten Christian Skälm i Finland, N:o 244, 
till Hapaniemi, i 170 i. 

Carl; Fältväbel. Se Tab. 8. 
Ingeborg. Gift med Prosten Anders Gglling i 
Eckerö. 

Gift med Kommissarien Carl Klerck. 
1681; Ryttniäetare; t 1754. Se Anna Maria. 

Alexander, t 
Tab. 9. 

Elisabeth, t 
vid Adelsfanan Pehr Ericsson. på 1680-talet Gift med Ryttaren Tab. 5. 

Gustaf (son af Hans, Tab. 4), till Malö och Kö- 
nikäla; Fältväbel. ■— Gift på 1690-talet med Chri- 
stina Dorothea ton Birckholtg. 
Son: 

Gustaf, f. 1700; Löjtnant; f 1760. Se Tab. 6. 

Tab. 6. 

Gustaf (son af Gustaf, Tab. 5), till Könikäla och 
Ketarsund; f. 1700 %; Löjtnant vid Amiralitetet; t 
1760 »/,. — Gift l:o 1734 «% med Helena Wet- 
termk,Jr 1745% efter barnsäng; dotter af Ingeniö- 
ren i Abo län Mårten W ettervik: — 2:o 1746 «', 
med Margaretha Wxrzenia, f 1751 ,9 , l2 i barnsäng; 
dotter af en Kyrkoherde Wirzenius i Tyrvis: — 3:o 
1752 M ' fl med Elisabeth Svinhufoud af Qvalstad, i 
hennes V:a gifte, f. 1701, t 1773 *%; dotter af Löjt- 
nanten , Isnac Svinhufvud af Qvalrftad, N:o 145, till 
Wallox-Säby, med Catharina Tigeratjerna, N:o 731, 
samt enka 1739 efter Öfverste-Löjtnanlen Nils von 
Jordan. N:o 911. 
Barn: 

1. Carl Magnus, t. 1735; Löjtnant. Se Tab. 7. 

1. Anna Christina, f. 1736 M / n . f 1739 3 V 1a , 

1. Gustaf Fredric, f. 1739 •%. f s. å. "/„. 

1. Gustaf Mårten, f. 1741 2 V„, t 1745 »/,. soo af 'Hans ™<>™»ton Starck, Tab. 3), till 1. Helena Hedvig, f.' 1745 "/'!' + s. å Jjelbag» och Malö; f. 1630 %; Major vid Kaval 
te«; f 1701 "/,. Gift med Ingeborg Håkansdotter 
*«*. som förklarade» for frälse genom Kongl. Bref- 
Wafdaa 3 April 1069. 2. Daniel, f. 1746 '*/„; Sergeant vid Lifdragon- 
regrtet: t ogift 1788 ! %. 

2. ^e/e»ia SopAta, f. 1748 »/„ + 1828 »/,, i 
Stockholm. Gift 1771 "V,, med sin brodera svåger. Digitized by VjOOQIC 126 STARCK. Kofferdi-Kaptenen Otto Magnus Sölfverberg, N:o 1111, 
f. 1747, f 1822. 

2. Gustaf f. 1749 %, + s. X. «/ Jn . 

2 GiiWn/", f. 1750 l4 / l0 , f 1751 *%. 

2. Gustaf, f. 1751 18 / l2 , + 1752 */ 9 . 

Tab. 7. 

Cari Magnus (ton Af Gustaf, Tab. 6). till Ketar- 
sund; f. 1735 \: Adjutant vid Savolni* reg:te; 
Kongl. Lifdrabant (Löjtnant). — Gift 1762 % med 
Beata Christina Sölfverberg, f. 1734 •'/„, + 1765 
V«; dotter af Kaptenen Carl Sölfverberg, N:o Ull, 
och Anna Catharina von Gardemein, N:o 1590. 
Dotter: 

Anna Beata, f. 1763 */,„ t t. L •/„. 

Tab. 8. 

Carl (son af Han», Tab. 4); Fåltvabel; + på 1740- 
talet. — Gift med en dotter till Hofjunkaren Eric 
Hufvodsköld, N:o 498, tiil Judickala, med Christina 
Jordan. 

Dotter: 

Catharina Margaretha. Gift med Lare Åström. 

Tab. 9. 

Alexander (son af Hans, Tab. 4), till Malö; f. 
1681; Kornett vid Åbo läns kavall.; Rytt mästare af. 
sked 1723; + 1754 •»/.. Han blef fången hos Rys- 
sarne och förd till Sol i ka msk, derifrln han ej hem- 
kom förrän 17 ?2 eller efter fredsslutet. — Gift ho 
p& 1720-talet med Märta Sophia Gjöt, f. 1704, f 
1736 '/,; dotter af Majoren Jacob Gjös, N:o 279, 
till Röfvaroäs. med Anna Margaretha Myhr, N:o 
913: — 2:o 1738 w / 7 med en von Stauden, i hen- 
nes 2:a gifte, t 1741 "/,; enka efter Kyrkoherden 
Johan Bergbom. 
Barn: 

1. Anna Catharina, f. 1725 %. Gift 1:o med 
Löjtnanten Carl Gustaf Blåfjeld, N:o 245, i hans 
l:a gifte, skiljda It: 2:o med Notarien i Åbo Hofrått 
Lars Kask. 

1. Ingrid Sophia, f. 1727 •'„ + 1775 *%. Gift 
1745 l7 / tn med sin både kusin och syssling. Löjt- 
nanten Hans Jacob Skälm i Finland, N:o 244, till 
Hapaoiemi, i hans 2:a gifte. f. 1699, f 1774. 

1. Carl Fredric, f. 1728; Löjtnant; + 1771. Se 
Tab. 10. 1. Alexander, f. 1729 %, I . 
1. Jacob Johan, f. 1731 M Ä , ) +t unga. 1. Eva Juliana, f. 1732 "/,. Gift 1750 me d 
Löjtnanten Otto Wilhelm Rosenlew, N.*o 1009, i hans 
2:a gifte, f. 1709, t 1796. 

Tab. 10. 

Carl Fredric (son af Alexander. Tab. 9), till Malö; 
f. 1728 6 /r» Kongl. Lifdrabant (Löjtnant); Drunk- 
nade 1771 •/,,. — Gift 1755 % med sin faders 
kusins frus brorssons dotter, Charlotta Magdalena 
Christina De la Mötte, f. 1728, f 1775 'V,,; dotter 
af Kaptenen Reinhold De la Mötte, N:o 280, till 
Timböle, med Margaretha Charlotta Geete, N:o 107. 
Barn: 

Charlotta Sophia, f. 1756 16 / 12 , ) ,, ... 

Catharina Ulrica, f. 1760 '%, t ft °« lfta - 

Alexander Reinhold, f. 1763; Löjtnant; + 1802. 
St Tab. 11. 

Carolina Magdalena, f. 1769 »V„ t ogift. Beata Eric*, f. 1771 »/„ f 1843 *</ 10 i Åbo 
ogift 

Tab. 11. 

Alexander RelnhtM (son af Carl Fredric, Tab. 
10), f. 17113 '/,,; Löjtnant vid Arméens Flottas 
Finska Eskader; t 1802 »/,. — Gift 1796 »/„ med 
Catharina Elisabeth Lydeman. 
Söner: 

Reinhold Gustaf, f. 1798; Assessor; + 1844. Se 
Tab. 12. 

Alexander Wilhelm, t. 1799 *»/, ; Student i Åbo; 
Introducerad på Finska Riddarhuset under Nro IS 
bland Adelsmin; +. 

Tab. 12. 

Relnasld GisUf (son af Alexander Reinhold, Tab. 
II), f. 1798 * 2 ; Student i Åbo; Introducerad på 
Finska Riddarhuset under N:o 18 bland Adelsmän; 
Kammarskrifvare i Finska Senatens Militire expedition 
1*23 och i Ekonom ie-eipeditionen 1825; Kammar- 
förvandt 1827; Riddare af Ryska S:t Annse-Ordens 
3:e klass 1**29 och af S:t Wladimirs-Ordcns 4:e klaaa 
1833; Assessors n. h. o. v. s. «.; Afcked 1838; t 
1844 24 ' i Helsingfors. — Gift på 1820-talet med 
Sophia Ohmberg, f. 1800, + 1855 17 / fi i Bsbo socken 
och Finland. 
Barn: 

Alexander Reinhold, f. 1822; Major. Se Tab. 13. 

Emil Wilhelm, f. 1828, 1 1831 3 V„ i Helsingfors. 

Emilia Sophia, f. 1834. 

Tab. 13. 

Alexander Reinhold (son af Reinhold Gustaf, Tnb. 
12), f 1822; Major. — Gift med Sophia Lovisa 
Augusta SchateJowitz, i 1856. 
Son: 

Alexander Reinhold, f. 1849. 

Tab. 14. 

TbomiS (son af Hans Thomassoo Starck, Tab. 3), 
till Kahilouto, Loppila och Bussila; f. 1632 w / lo ; 
Ryttmastare; + 1697 *%.— Gift på 1670-talet med 
Elisabeth Footangel; dotter af Harald FootangeJ, N:o 
229, till Kahiluoto och Kjermundö. 
Barn: 

/Idam/fcmAoM,- Ryttmastare; + 1709. SeTab. 15. 

Eva Elisabeth, f. på 1670-talet. Gift \to på 1690- 
talet med Löjtnanten Lars Carpelan, Nro 38, f. 1670. 
t 1700: «:o med eu Major Eschner. 

Carl Gustaf, f. 1678 «•/„ + s. å. %. 

Lars Christer, t 1679 w a , + s. å. »',. Båda 
äro begrafna i Töfsala kyrka. 

Anna Maria. Gift med en Auditör Grabbe. 

Johan; Ryttmastare; t 1741. Se Tab. 17. 

Elisabeth. Gift l:o med Kaptenen Eric Fallgren: 
2:o med Ryttmastaren Alexander Fållbom. 

Tab. 15. 

Adam Relnasld (son af Thomas, Tab. 14), till 
Kahiluoto; f. på 1670-talet; Ryttmastare vid Åbo 
lans kavall.; t 1709, natten till Långfredagen, i 
Ukraine, af erhållna blessyrer. — Gift 1897 med 
sin farfars sysslings sondotters dotter Anna Gertrud 
De la Mötte, i hennes 1* gifte; dotter af RyttznaV- 
ataren Carl De la Mötte, N:o 280, oeh Catharina Digitized by VjOOQIC STARCft. 127 Mantk af Pulkfla, N:o 130, tamt omgift med Öfver- 
Isspektoren Tid Stora Sjötullen i Åbo Johan Hacka. 
Barn: 

Berndt Johan, f. 1698%; Löjtnant vid Helsinge 
itpte; t 1739. — Gift 1725 med sin faders kusin» 
fras kusin. Sophia Christina Hufvudsköld, f. 1698 
% t 1745 *v. s dotter af Löjtnanten Göran Huf- 
rudsköld, N:o 498, till Raitniemi, med Christina von 
loar, N:o 807. 

(kuta/ Reinhold, t. 1699; Löjtnant. Se Tab. 16. 

Catharina Elisabeth, t 1715. 

Anna Gertrud, f. 1708 »V,. Gift 1725 »V, med 
Löjteantca vid Lif-dragonerna Eric Wilhelm Faleken, 
t 1757 %. 

Tab. 16. 

fastar Eeiahald (son af Adam Reinhold, Tab. 

15), till Kahilnoto; f. 1699 V )a ; Löjtnant vid Jemt- 

uadi reg.te. — Gift 1721 '*/, med Sara Christina 

Msmder, t 1747; dotter af en Borgmästare Alander. 

Barn: 

Adam Reinhold, t 1721 %„ f 1722 »/,. 

jteea Elisabeth, t 1722 M / 1|( t 1759. Gift l:o 
■ed (ej kändt) : 2:o med Fabrikören Jonas Uppström» 

Carl Gustaf, t 1724 "/„ f ung under utrikes 

Adam Reinhold, f. 1725 l8 / 10 , + 1726 % 

Joåea Reinhold, f. 1727 2 %, t a. 1 "/„. 

Frsdrie, f. 1729 % + a. å. »V». 

JLar* Christer, f. 1730 »/„ + 1745. 

Bsmhold, t 1733 %; Fänrik. 

Gustafva Johanna, f. 1735 %. Gift 1751 med 
aa sjssling, Fänriken Lars Gottfried Wellingk, som 
nr af samma sligt» som friherr], ätten Wellingk, 
Ib 72. 

Bons Wilhelm, f. 1737 V 4 ; Löjtnant vid Savolax' 
R£te; Kapten; * 1810, troligen barnlös. — Gift 
H75 »/, med Henrittia A g and er, f. 1753 ! %, t 
1833 % i Stockholm; dotter af Prosten M:r Nils Tab. 17. -_.._ (son af Thomas, Tab. 14), till Kahiluoto; 
tp* 1680-talet; Kornett vid Åbo lins ka vall.; Rytt- 
■attare afaked; t 1741 % Han blef fingen hos 
tymrae och förd till Solikamsk, derifrån han hem- 
kam 1722 eller efter fredsslutet — Gift med en 
Butfehr. 
Barn: 

Margaretha Elisabeth, f. pä 1720-talet Gift 1:0 
■el ea Fänrik Grabbs: 2:0 med Kommissarien Erna- 
•att Rjehtesm, 

Christina Charlotta, t på 1720-talet. Gift med 
es Ofrer-Inspektor. 

Gustaf Magnus, l pä 1720-talet; Kornett vid 
UMrsganerna; t ogift 

Gertrud Helena. 

Carl Gottfried. 

trust Remhald, t 1729; Fältväbel; t 1795. Se 
Tik 18. 

Berndt Wilhelm, t 1730; Löjtnant; t 1782. 
St Tab. 21. 

Tab. 18. 

Ifift letötJd (aon af Johan, Tab. 17), f. 1726 
\; Fahväbel vid I bo läns infant.; t 1795— Gift 
1752% med Anna Catharina Tenlenia, f. 1733 "/„ 
* l»19 "%• dotter si en Vice Pastor Tenlenina i 
kart. Barn: 

Benwfc Wi7A«/ro. f. 1754 %, f 1755 *%. 

ffJrico SopAta, f. 1755 '%, + 1750 «/,. 

ÄopAw Albertina, f. tvilling 1757 M / 7 . 

Fredrica Johanna, f. tvilling 1757 M ' 7 . + »758 '*/,. 

JoAan Frédric, f. 1758 M /„. 

ff/rica Eleonora, f. 1760 *%, + 1762 »• /,. 

ff/rice Eleonora, f. 1762 *%, + 1846 •% i Stock- 
holm. Gift med en Kammartjenare Fröman. 

Hedvig Margaretha, f. 1763 '/,. 

£m*/ Wi/Aefm, f. 1765 18 / s , +. 

Berndt Otto, f. 1767 *V 10 ;* Under-Löjtnant vid 
Arméens Flotta 1790; t barnlös 1826 "/, i Stock- 
holm. — Gift derst. 1803 %, med sin svägerskas 
systerdotter, Christina Sophia Hellberg, t 1826 " 7 
i nämnde stad; dotter af Fänriken vid Söderman- 
lands reg.-te Pehr Hellberg och Sophia Lovisa Gö- 
msel i us. 

Carl Magnus, t 1769; Sergeant; + 1829. Se 
Tab. 19. 

Tab. 19. 

Cirl Magnus (son af Ernst Reinhold, Tab. 18), 
f. 1769 %; Styckjunkare vid Arméena Flotta; Ser- 
geant vid Sjö-artilleriet; + 1829 % i Stockholm. — 
Gift 1:o 1791 "/,, pä Kråknäs i Länna socken och 
Södermanland med Charlotta Margaretha GumaUus, 
f. 1764, t 1805 "/« i Stockholm, efter barnsäng; 
dotter af Jägmästaren Johan Gumsslius och Christina 
Elisabeth Wijnblad, N:o 447: — 2:o 1806 M /„ i 
nämnde stad med sin t:a fras systerdotter och sin 
broders svägerska, Hedvig Maria Hellberg, f. 1788 
'•/,, på Kårtorps boställe i Ludgo socken och förutn. 
provins; dotter af Fänriken vid Södermanlanda regzte 
Pehr Hellberg och Sophia Lovisa Gumtelins. 
Barn: 

1. Johanna Christina, f. 1792 "/„, t enka på 
Danbyholm i Södermanland. Gift med ain kusin, 
Kaptenen vid Artilleriet Carl Magnus GumaUus. 

1. Anna Charlotta, f. 1795 "•/,, + 1825 *V 8 på 
Hendö i Dunkers socken och Södermanland. Gift 
1819 "/ 4 i Stockholm med Regemente-Kommissarien 
Alexander Wilhelm SUf verbrand, N:o 508, i håna 
l:a gifte, f. 1790, f 1841, och som i sitt andra 
gifte fick hennes både systerdotter och kusins dotter. 

1. Carl Adolph, t 1796 a, / e ; Under-Löjtnant vid 
Arméens Flotta; Drunknade ogift 1823 t4 / 10 vid Es- 
singen i Mälaren, nära Stockholm. 

1. JoAa» Bernhard, f. 1797 % f 1799 ai / 12 . 

1. Otto Magnus, f. 1799 '/,, + s. 8. % . 

i. Johan Gustaf, f. 1800 % t 1809 V,. 

1. Carolina Wilhelmina, t 1801 J3 / 7 , * 1826 % 
Gift 1822 2 V 1t med sin syssling, Kaptenen Carl Frs- 
drie Kuylenstjerna, N:o 1304, i hans l.*a gifte, f. 
1799, * 1841. 

I. Sophia Eleonora, f. 1802 "/„, f ogift 1827 
17 /, i Stockholm och Ladugårdslands församl. 

1. Otto Bernhard, t 1805 "/,; Jägmästare; In- 
tagen å Danviks Hospital. 

2. Gerdt Ulric, f. 1807 4 /„, f 1809. 

2. Gerdt Ulric, f. tvilling 1810 % t s. å. %. 

2. Lovisa Ulrica, t. tvilling 1810 % t 1838 
»% i Stockholm. Gift derst 1830 *V, med Kan- 
torn i Ladugårdslandsforsaml., sedermera Organisten 
och Skolläraren i Åker i Södermanland, Pehr Ulric 
Bjömlund, i hans 1:a gifte, f. 1806 27 /« pftdetCron- 
hjelmeka fideikommisset Flosta i Westmanland. 

Hedvig Maria, t. 1813 «/,. Gift 18*1 a % i 
Stockholm med sin svåger, Organisten PeAr Ulrio 
Björnlund, i hans 2:a gifte. Digitized by VjOOQIC 12* 8TARCKHUPVUD. 2. Augusta Bernhardina, f. 1815 %• 
2. H«ywrt Fredric, f. 1817; Landtbrukare. Se 
Tab. '.'0. 

2. &>*«< Reinhold, f. 1822% i Stockholm, lika- 
som alla syskonen; Student i Upsala; Kammarskrif- 
vare i Stats-kontoret; Häradsskrifvare i Långhundra, 
Semminghundra ooh Erlinghundra häraders fögderi 
af Stockholms län; f ogift 1858 T /„ på Killinge i 
S:t Pehrs socken Tid Sigtuna. 

Tab. 20. 

August Fredric (son af Carl Magnus, Tab. 19), 
f. 1817 ,ö ', n i Stockholm; Skogsförval tare vid Has- 
selfors bruk i Sksgershults socken och Nerike ; Landt- 
brukare samt arrenderar och bebor Melltorp i We- 
stergöthland, nära Carlsborg. — Gift 1848 u / f i 
Stockhulm med Anna Ulrica Magnusson; dotter af 
Bruksförvaltaren på Stjernfors bruk i Nya Koppar- 
berget Anders Magnusson. 
Söner: 

Ernst Man/red, f. 1849 »%. 

Waldemar August, f. 1852 */ 4 . 

Carl Sigurd, f. 1856 a / 7 . 

Tab. 21. 

Beraét Wilhelm (son af Johan, Tab. 17), f. 1730 
*%: Löjtnant vid West göt b a- Da Ig infant.-reg:te; + 
1782 w / 10 . — Gift på 1760-talet med Magdalena 
Lovisa Cederholm von Schmalensée, i hennes 1:a gifte, 
f. 1746, t 1818 M l5 dotter af Löjtnanten Casper 
Adolph Cederholm von Schmalensée och hans fm, 
född Barck, samt omgift 1789 med Ryttinästaren 
Fredric Gustaf Hjerta, N:o 121. 
Barn: 

Christina Margaretha, f. 1764 * ,, t. Gift 1783 
,4 / t , på Gunnarstorp i Westergöthland med Jägmä- 
staren Polycarpus Samuel Belfrage, N:o 782, f.J757. 

Johan Adolph, f. 1765; Löjtnant; t 1828. Se 
Tab. 21'. Lovisa UMca, f. 1767 8 ' 7 , + 1841 "/, på Gam- 
melsjö i Westergöthland. Gift 1796 *V 6 på Gun- 
narstorp med Kaptenen Gustaf Adolph Kuylenstjerna, 
N:o 1304, f. 1766, + 1845. 

Gustnfviana, f. 1768 "/„>, f 1773 w / 8 . 

Wilhelm, f. 1770 % + s. å. »,. 

Eleonora Margaretha, f. 177 J »»/„ f 1773 u : . 

Wi/JWm, f. 1772 ,0 ',. + 1773 %. 

Afdirto Jfarta, f. 1773 ! %, t s. å. '%. 

Mrfo. f. 1774%, t enka 1858 V, i Stockholm. 
Gift 1815 16 / med Geory Otto von Bchoultter, f. 17/0, 
t 1845. 

Charlotta Catharina, f. 1776 »%, + 1777 "/,. 

WUhelm Ulric, f. 1779 w / 10 ; Kongl. Lifdrabaiit; 
Löjtnant i Arméen; Af våda ihjalskjuten 1799 u / 9 
på Gunnarstorp af sin kusin, Auditören Gustaf Adolph 
Hård af Segerstad. 

Tab. 22. 

Johai Adtlah (son af Berndt Wilhelm, Tab. 21), 
f. 1765 "/,; Löjtnant vid Westgötha-Dals re*:te; + 
1828*% i Uddevalla socken. - Gift 1:0 med Edla 
von Qvillfelt, f. 1767 ,0 / M , + 1788 »/,; dotter af 
Öfversten Carl Fredric von Qvillfelt, Natural. von 
Qvillfelt, N:o 1924, B, och hans 2:a fru, Anna Re- 
gina von Mentxer, N:o 720: — 2:o 1792 M / in på 
Stakelund med Holmfrid Juliana Svinhufvud i H>- 
sUrgöttdand, f. 1768 »/„ + 1829 "/„; dotter * f 
Löjtnanten Henric Leonhard Svinhufvud i Wester- 
göthland. N:o 109, till Ekebol, med hans l:a fru. 
Elisabeth Helena Hjerta, N:o 121, i hennes 2:a gifie. 

Barn: 
2. Carl Johan, f. 1793 '%, + s. å. 2 %. 
2. Wilhelmina Fredrica, t 1798 *%, + ogift 
1834 »% i Uddevalla af cholera. 

2. Magdalena, f. 1799, t ogift 1820 1 „. 

2. Gustaf Reinhold, f. 1802 '%; Drunknade ogift 1823 2. £raK WiMe/w, t 1806 •/,. Adel. ätten Starckhufvud, N:o 1380, t- Mårten Stirckhiifviid, Ntill. SUrckhufvyd, f. 1656; 
Ryttare vid Öfversten Nils Gyllenstjernas Skånska 
reg:te till häst 1676; Kurporal derst.; Qvartermästare 
1677; Kornett s. å.; Kornett vid N. Skånska kavall. 
1681 ; Löjtnant 1 686; Regimen ts-Qvartennastare 1694; 
Adlad 1099 »•/,, för sitt förnäma gifte skull (introd. 
1701 under N:o 1380); Ryttmästare 1700; Afsked 
1707. Han anföres i Paluiskölds handskrifna genea- 
logiska samlingar såsom en sondotters son till Bi- 
skopen M:r Justén i Abo; bevistade kriget med Dan- 
mark på 1670-talet med särdeles beröm och tapper- 
het, synnerligast under belägringen af Malmö, då 
han med ett parti ryttare gjorde ett utfall i fiendens 
aprocher; blef slutligen 1702 af Polackarne tagen 
till fånga, ej långt ifrån Pinschow. men kom suart 
lös; bebodde slutligen en liten frälse-egeudom, vid 
namn Bransvik, belägen i Tostarps socken, Norra 
Åsbo härad och Christianstads län. — Gift 1699 med 
Catharina Gyldenstjerne, som skulle varit allt för 
nära bekant med en bonddräng oc h derföre måste 
bortgiftas; dotter af Landtkommissarien på Jutland 
och Unsherren på Halls slott Ebbe Laxmanssen Gyl- denstjerne, till Tyrestrup och Paalsgaard (af de Dan- 
ska Ctyllenstjernorna), med Edla Olofsdotter Parsberg. 
Son: 
Mårten (kallas äfven Magnus), f. 1700 *%; Vo- 
lontär vid N. Skånska kavall. 1716; Qvartermästare 
derst. s. å.; Kornett 1718; Kongl. Hofjuukare; Af- 
sked ur krigstjensten 1725; Slutligen Ofver- Jägmä- 
stare; t i Helsingborg 1771 eller 1772. Han lät 
öfverlala sig att för 6 k 1200 daler silfvermynt 
afsnga sig allt anspråk på arfsrätt efter sin rika 
moster, Öfverstinnan Hästesko på Bjersgård; egde 
först den efter föräldrarne ärfda vackra gården Brans- 
vik, den han for skuld måste afstå till Landshöf- 
dingen Baron Hyltén på Skillinge; nedsatte sig der- 
efter i Småland, hvarest han sedermera köpte Mar- 
karyds gästgitVaregård, då han hade en afcigkotumco 
Baron Anckarstjerna till hållkarl; försålde sistnämnda 
ställe och inköpte 1760 Gåsebäck vid Helsiugborg, 
hvilket han också äfven måste afyttra, hvarefter han 
lefde i ytterst torftiga omständigheter, dels i nyss- 
nämnda stad, dels på fiskeläget Råå. — Gift 1742 Digitized by VjOOQIC STAKBNFLYCHT. 129 dotter af Öfrerate-Ldjtnanten Carl Bruie, Nobil. von 
Brose, N:o 1503, till Hagelsrum och Ekenäs, med 
Gestafva Johanna Pilefelt, N:o 230. 
Barn: 

Carl Mårten, f. 1743, t 1744. 

Maria Catharina, f. 1744 "/,,. 

Göran Jsrail, f. 1751 '%; Sergeant vid Konun- 
gens eget varfv. regite; f barnlös 1805 15 / fl i Lands- krona och slöl ätten. — Gift 1785 med Hedvig Borg- 
ström; dotter af en Landsfiskal Borgström i Malmö. 

Ulrica Sophia, f. 1756 J %. Gift med Sadelma- 
karen M. Sahlström i Helsingborg, som skaffade sig 
titeln Faktor, i anseende till sin tjenst vid. ett En- 
gelskt garfveri. 

Ännu en Dotter, som skall lefvat vid föräldrarnes 
död. Adel. ätten Starenfelt, N:o 1558, t- Alireckt Stare j Ståthållare på Upsala slott. — 
Gift på 1670-talet med Anna Pourell; dotter af 
Italienske Språkmästaren i Upsala Bartholomsens Pou- 
rtHe de Hatrize. 
Son: 

CUés Stare, Nttll. SUreufelt, f. 1676 % i Up- 
wla; Stodent derst.; Volontär vid Uplaods in fan t. 
1692; Korporal vid Kongl. Rådet och Fältmarskalken 
Grefre Nils Bjelkes regtte i Pomern 1693; Fältväbel 
vid Skaraborgs reg: te; Fänrik derst. 1703; Löjtnant 
1704; Kapten 1709; Adlad 1718 % (introd. 1719 
usder N:o 1558); Major vid sistn. reg: te; t 1757 
på Sjöbonäa nära Hjo. Han blef vid stormningen 
af Wjprcck den ' 7 Jan. illa blesserad ; likaledes i 
»ligtningen vid Pnltava den 29 Juni s. å., då han 
ifren tillfångatogs; hemkom slutligen nr Ryska fån- genskapen 1716. — Gift 1717 »/, med Maria Man- 
nercrantz, f. 1697 M /„ * 1732 V,; dotter af Öf- 
verste-Löjtnanten Bengt Littman, Nobil. Manner- 
crantz, N:o 1447, och Beata Catharina Columba. 

Barn: 

Anna Beata. Gift med en Brukspatron Blanck. 

Carl Fredric, f. 1727; Volontär vid Uplands 
reg:te 1742; Sergeant derst.; Löjtnant i Fransk tjenst; 
Se kund- Adjutant vid föratn. Svenska reg:te 1757; 
Premier-Adjutant derst 1758; Fänrik 1759; Kapten 
i nyssn. Utländska tjenst och Riddare af Franska 
Orden Pour les Mérites; Löjtnant vid det Svenska 
regrtet 1767; f ogift 1772 % i Upsala och slöt 
ätten. Han bevistade nnder sin tjenst i Frankrike 
flera fälttåg. Adel. ätten Starenflycht, N:o 771. Tab. 1. 

Peder Carlmo i Rödenäs; f. på 1400-talet; Blef 
1508, måndagen näst före S:t Petri Cathedre dag, 
för välvillig troskap och tjenst i Bergqvara Ad- 
lad af Riksföreståndaren Svante Store, undfående till 
upen en atare på en grön bjelke och en ofvan i 
»jelmen; Kallas i Adelabrefvet : Min och Riksens 
Troman.. 
Son: 

RUs Pehrsaan $ Kom af sig genom åtskilliga hvälf- 
oiagar i de oroliga tiderna och gick i ofrålse gifte. 
Son: 

Hlb Nttasan Stare) Kansliförvandt i Konungarne 
Carl IX» och Gostaf II Adolphs tider; Sekreterare 
rid Arméen till Ryssland; Stadssekreterare i Göthe- 
borg samt Lagläsare i några härader i Weatergöth- 
Issd. Han fram hade på riddarhuset den 21 Okt. 
1643 sitt Bref (Adelsbrefvet for farfadern af år 
1508). men Nils Mannersköld påstod, att han ej var 
dertiU rätt kommen, dock skulle det företes Kongl. 
Regeringen ; tog afsked för ålderdom, sedan han tjent 
Kronan i 40 år, och fick då for sina långliga tjenster 
tillsägelse att bli f va benådad med frälsefrihet och 
stadfästelse på sina förfäders adelsstånd samt att 
Djata några bondgårdar i Westergöthland, hvilket allt 
i saieende till hans snart inträffade död ej kom till 
ttåad. 

Son: 

•laf Stan, IMU. Starenflycht, f. 1624 w / 8 i Gö- 
taehorg; Skrifvare vid Amiralitetet 1644; Bokhållare derst 1646 och vid Stora Sjötullen 1648; Kassör 
derst. 1654; Adlad eller fick förnyelse i Adelskapet 
1664 (introd. 1668 under N:o 771); Assessor i K om- 
merse-kollegium 1673; f 1679 w / l0 i Stockholm och 
begrafven i S:t Nicolai kyrka, der hans vapen upp- 
sattes. Han blef 1670 med våld och hemgång öfver- 
fallen af Guvernören Pehr Fleming, och derföre ge- 
nom Konungens Bref af den 21 Aug. 1671 tagen i 
Kongl:t hägn och försvar. — Gift 1:o med Christina 
Böös; dotter af Borgmästaren i Örebro Christoffer 
Böös och Jolin eller Jölin Joensdotter samt syster 
till Kammar-Rådet Wilhelm Böös, Nobil. Drakenhjelm, 
N:o 510, till Werder, Jungfruhoff, Strömsrum, Malma, 
Stjernholm och Ströppstad, och Hof-Rådet Jonas Böös, 
Nobil. Gyldencrantz, N:o 599, till Uallerup, Skedala 
och Örslösa: — 2:o på 1660-talet med Gertrud Trot- 
zig, f. 1647, t 1728; dotter af Direktören vid Styck - 
gjutningen i Fahlun Johan Trotsig och hans 2:a 
hustru, Gertrud Höghusen, i hennes l:a gifte, samt 
syster till Majoren Peter Trotzig, Nobil. Trotsig, N:o 
1005, och Landshöfdingen Mårten Trotzig, Nobil. 
och Baron Trotzig, N:o 112. 

Barn: 
1. Wilhelm; Kapten; + 1676. Se Tab. 2. 
1. Jonas; Major. Se Tab. 3. 
1. Christina, jr barnlös. Gift med en Ofverste- 
Löjtnant Tirol. 

1. Anna Maria, + ogift 

1. Catharina, + ogift 1757. 

2. Carl, t 1665; Fänrik vid Lifgardet; Afsked 

17 Digitized by VjOOQIC 130 STARENFLYCHT. 1681; Slutligen Kapten i Fransk tjenst; f ogift på 
1690-talet. 

2. Olof, f. 1666 V 3 i Stockholm; Under-Fyrver- 
kare vid Artilleriet i Marstrand 1685; Fyrverkare 
derst. 1688; Fänrik 1691; Löjtnant vid Artilleriet i 
Malmö 1700; Sist Kapten; t ogift. 

2. Gertrud, f. pä 1660-talet, t 1749 ogift. 

2. Johan, f. 1669; Löjtnant vid Amiralitetet; + 
ogift. 

2. Henric, f. 1670; Pagejios Drottning Ulrica 
Eleonora 1680; Fänrik vid Öfversten Maur. Wel- 
lingks reg: te J691; Gick 1693 i utrikes tjenst; Löjt- 
nant vid nyssn. reg:te 1695; Kapten vid West ra an- 
lands reg:te 1700; AMced 1702; Åter Kapten vid 
sjstn. regrte 1703; Slutligen O fverste- Löjtnant vid 
Östgötha infant.; t ogift 1709 *% i slagtningen vid 
Pultava. 

2. Peter Julius, f. 1671; Öfverste; + 1743. Se 
Tab. 8. 

2. Hedvig, f. 1673, + 1758 ogift. 

2. Brita Helena. Gift 1698 3 4 med Kansli- 
Rådet Göran Berg, Nobil. och Adopt. Bergenhjelm, 
N.o 794. i hans 2:a gifte, f. 1644, t 1738. 

2 V Gustaf Adolph, f. 1679 i Stockholm; Fänrik 
vid Östgötha Feminrs-infant. 1703; Löjtnant derst. 
s. å. och vid Westmanlands regrte 1708; -# Kapten 
derst. 1709; Majors karaktär 1722, Sist Öfverste- 
Löjtnauts titel; + ogift 1728. Han blef i storm- 
ningen af Wipreck blesserad i halsen, vid högra 
axeln samt under venstra skulderbladet; tillfångatogs 
af Ryssarne vid Pultava oeh fördes till Tobolsk, der- 
ifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter freds- 
slutet. 

Tab. 2. 

Wilhelm (son af Olof Stare, Nobil. Starenflycht, 
Tab. 1); Slutligen Kapten; t 1676 4 / 12 i slaget vid 
Lund. — Gift med sin stjnfmoders halfisyster, Ca- 
tharina Coijet, f 1678; dotter af Kansli-Rådet och 
Ambassadören Peter Julius Coijet, Nobil. Coijet, N:o 
473, till Ljungby och Bengteboda, med hans 2:a 
frn, Gertrud Höghusen, i hennes 2:a gifte. 
Dotter: 

Anna, t ung. 

Tab. 3. 

Janas (son af Olof Stare, Nobil. Starenflycht, 
Tab. 1); Fänrik vid Calmare regrte; Löjtnaut derst.; 
Kapten 1703; Afsked; Majors karaktär. — Gift p& 
1680-talet med Maria Elisabeth Bagge af Ber ga, i 
hennes 1:a gifte; dotter af Ofversteu Eric Bagge af 
Berga, N:o 118, till Berga, Lagnö, Ryningsholm, 
Eed, Mem och Hammarö, med Maria Elisabeth Fle- 
ming, N:o 4, samt omgift med Majoren Jöns Silfver- 
braud, Nro 504. 
Barn: 

Peter Julius, f. 1689; Löjtnant; f 1743. Se 
Tab. 4. 

En Dotter. 

Tab. 4. 

Peter Julius (son af Jonas, Tab. 3), f. 1689; 
Volontär vid Öfverste Bennets regrte 1713; Fourir 
vid Calmare infant. 1716; Förare derst. 1717; Fän- 
rik a. I.; Kongl. Lifdrabant (Löjtnant) 1726; Afsked 
1732; f 1743 w / 12 . — Gift 1719 '% med Augusta 
Buse, + 1759 10 / !0 ; dotter af Kaptenen Christer Sa- 
muel Duse, N:o 1 19, till Sjöryd och Winäs, med 
hans 2:a fru, Margaretha Annsköld, N:o 198. \ Barn: 

Wilhelm Fredric, f. 1720; Fänrik; t 1777. Se 
Tab. 5. 

Beata, f. på 1720-talet. Gift med Bonddrängen, . 
sedan Bonden Magnus i Spakarp i Svinholte socken, 
Ydre härad och Östergöthland. 

Agneta, f. på 1720-talet. Gift med Byttaren Pe- 
ter Markman. 

Ulrica, f. på 1720-talet. Gift med Bonden Carl 
i Windarp i Sunds socken i nyssn. härad. 

Tab. 5. 

Wilhelm Fredric (son af Peter Julius, Tab. 4), till 
Eskhult och Gisshult i Sol berga socken och Jönkö- 
ings län; f. 1720 M / 8 ; Volontär vid Calmare regrte 
734; Korporal derst. 1737; Rustmäatare 1739; Fö- 
rare 1741; Sergeant s. å. ; Fältväbel 1743; Fänriks 
afsked 1748; t 1777 %. Han bevistade på örlogs- 
flottan Finska kriget på 1740-talet. — Gift 1744 */, 
med Catharina Cassel, f. 1722. + 1791 a % i Sken- 
ninge; dotter af Borgmästaren Samuel Cassel i nämnde 
stod. 

Barn: 

Christina Petronella, t 1750 %, * 1812 *\ pH 
Lilla Bräng i Sunds socken och Östergöthland. Gift 
1774 % i Stockholm med Handelsmannen derst., 
sedan Landtbrukaren. Adolph Fredrio Dö lin g, f 1813 
'% i Asby socken och nämnde provins. 

Samuel Peter, t. 1753 M / 8 ; förare vid Gyllen- 
granatska regrtet; Sergeant derst; t ogift 1773 *% 
i Götheborg. 

Axel Fredric, f. 1758; Löjtnant; + 1810. Se 
Tab. 6. 

Tab. 6. 

Axel Fredric (son af Wilhelm Fredric, Tab. 5), 
f. 1758 fc 3 ; Sekund-Korporal vid Smålands kavall. 
1770; Page vid Kongl. Hofvet 1772; Kammar-Pngc 
1774; Fänrik vid Östgötha infant 1779; Löjtnaut 
derst. 1786; Afsked s. å.; Löjtnant vid Tornérlijelm fr ka 
frikåren 1791; t 1810 i Stockholm. —Gift \x> 1785 
M / med Fredrica Benedicta Alardi, i hennes 1:a 
gifte, skiljda ät 1789, f. 1761 '»/,,; dotter af Hand- 
landen i Stockholm Josen i m Gottfried Alardi och 
Friherrinnan Margaretha Augusta Burguer von Ri<- 
terstein, N:o 190, samt omgift 1793 med Koflcrdi- 
Styrmannen Wilhelm Gyllenskepp, N:o 902: — 2:o 
1789 med Margaretha Elisabeth Borgström, f 1766, 
f 1834 % i Stockholm i cholera; dotter af Lands- 
kammereraren Fredric Borgström. 
Barn: 

1. Fredrica Charlotta Lovisa, f. 1787 «/., f 
s. å. "/ . 

2. Theodor Wilhelm, f. 1790; Major. Se Tab. 7. 
2. Gustaf va Catharina, f. tvilling 1793 ,6 /,, + 

s. å. % i Norrköping. 

2. Svante Maurilz, f. 1796 a % i Stockholm, t 
barn. 

2. Carolina Antoinetta, + 1799 »/,. 

2. Catharina Margaretha, f. 1799 *%, f a. 1. *V T . 

2. Margaretha Eleonora, t 1803 »/„• t 1804 M 4 . 

Tab. 7. 

Thetder Wilhelm (son af Axel Fredric, Tab. 6), 
f. 1790 "/,; Fältväbel vid Westmanlands regrte; 
Fänrik derst 1812; Löjtnant 1813; Kapten 1822; 
Majors afsked 1834. Eger Ramsnåsholm i Wika 
socken oeh Dalarne, det han fatt efter ain svärfader, Digitized by VjOOQIC TON STAUDEN. 131 den bekante Ofverate Hertienhjelm. — Gift 1824 
'% i Stockholm med Christina Ulriea Hertzenhjelm, 
f. 1804 l7 / n på Ranisnäsholm; dotter af Öfversten 
Adrian Hertzenhjelni, N:o V021, och Catharina Ul- 
riea Bjort af Oroas, N:o 2012. 
Barn: 

i4»/ <4<*rta», f. 1825 f % på Stor* Ornäs i Da- 
Urne, likasom alla hans syskon. 

Wilhelmina Christina Adelaida, f. 1827 ! %. 

Ernst Wilhelm, f. 1830 l %. 

0/rica Elisabeth August a, f. 1833 3 %. 

/fertfaa Fredrica, f. 1839 */ 6 . 

Tab. 8. 

Peter Julius (son af Olof Stare, Nobil. Staren- 
flycat, Tab. 1), f. 1671 al / s ; Fänrik vid von Kem- 
paeas Garnizona-regrte i W i sinar 169 i; Löjtnant derst. 1696; Kapten 1697; Major vid Holsteinska 
trupperna i Brabant 1708; Major vid Nerike och 
Wermlauds regrte 1712; Öfverste-Löjtnant vid Hel- 
singe reg: te 1717; Of verste och Kommendant på Mar- 
strand 1731; f derst. 1743 *V § . Han höll sig 170* 
den 5 Nov. tappert i träffningen med Ryssarne vid 
Dessma i Polen; öfverrumplade 1709 den 11 Mars 
en Rysk tropp oeh slog densamma samt a fb rände 
staden Radziowka; bevistade fältslaget vid Gadebusch 
den 20 Dec. 1712; blef slutligen 1713 fingen hos 
Danskarne, vid Tönningens öfvergång, ur h vilken 
fångenskap han hemkom 1717. — Gift på 1720-talet 
med Ingeborg Franc, f. 1684, + 1767 2 %; dotter 
af Landshöfdingen Peder Franc, Nobil. Franc, N:o 
943, till Allekloster, Skytteholm, Berga och Johans- 
lunda, med Catharina Oljeqvist, N:o 331. 
Son: 
Peter Magnus, f. 1724, + straxt. AdeL ätten Starensköld, N:o 1099, t. Elias Haraldason Stare, Nabll. Starensköld, f. 1624 
s V t0 i Tillinge socken och Upland; Kanslist i Kongl. 
Kaosliet 1647; Landssekreterare i Wiborgs län 1650; 
Sekreterare rid General- Guvernementet och Militiss- 
itaten i Finland 1657; Häradshöfding i Lappvesi, 
Jotkis, Stranda och Euräpä härader i Wiborgs län 
i. L; Assessor i Åbo Hofrätt 1679; Adlad 1686 % 
introd. 1689 under N:o 1099); + 1692 »/, i Åbo 
oeh begrafven i Åbo domkyrka, der hans vapen upp- 
attes. — Gift p& 1670-talet med Anna Mumt, i 
heaoes 2:a gifte, bördig ifrån Holland och anka efter 
Rådmannen Detlof Hunnius i Wiborg. Barn: 
Johan, f. på 1670-talet; Kapten vid Meijerfelts 

Dragoner; Öfverste- Löjtnants afsked 1723; + ogift 
på 1730-talet och slöt ätten på svärdssidan. Han 
blef fången hos Ryssarne och förd till Tobolsk, der- 
ifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter freds- 
slutet. 

Beata, f. 1675, t 1716. Gift 1693 '% med 
Vice Presidenten Anders Muns t er, Nobil, Mun st er- 
hjelm, N:o 1796, i hans 2:a gifte, f. 1667, t 1748. 

Margaretha, + barnlös 1757. Gift l:o med en 
Handlande Wittfoth: 2:o med en Prost, vid namn Ritz. Adel. ätten von Ställde, N:o 1397, f. 

Härstammade ifrån Pomern, der den i långliga tider bekläd t hedrande embeten. Ciristita Siande, Nabll. van Siande, f. 1662 *% 
i Stralsond; Presidents-Sekreterare i Kansliet 1689; 
åfcked 1703; Adlad 1705 % (introd. s. å. under 
N* 1397); + ogift 1723 V, på Rosersberg och slöt 
dledes sjelf sin adel. ätt samt begrafven i S:t Ni- 
eolai kyrka i Stralauod, hvarest ett sinnrikt latinskt epitaphium, af honom sjelf författadt, nppsattes. Han 
utnämndes 1714 och 1719 till Kansli-Råd, men un- 
danbad sig båda gångerna detta em bete, i det han 
Est undade lefva i ro på Rosersberg, endast sysselsät- 
tande sig med studier, samt räknas ibland lyckliga 
Latinska Poeter. Adel. ätten von Stånden, N:o 1869, f. Tab. 1. 

Mål laihleftSO Stånden) Ryttmästare vid Fin- 
sk P rest-dragonerna. — Gift på 1680-talet med 
Gertrud Gezelia; dotter, af Biskopen i Åbo D:r Jo- 
Usnei Gezelins, den Äldre, och bans l:a hustru, 
Gtrtrod Gatheim, samt fadera faster till Lagmannen 
Jeksa Gezeliaa, Nobil. OlivecreuU, N:o 1901, till 
Tkoribo, Son: 
Claudlas Stånden, Nabll. ven Stånden, f. 1684; 

Kapten vid Amiralitetet; Adlad 1733 % (introd. 
1743 under N:o 1869); Kommendör-Kapten 1743; 
Riddare af Svärds-Orden 1748; Schontbynacht 1749; 
t 1753 *% i Carlskrona. Han blef 1720 vid Iland 
fången af Ryssarne och förd till Petersburg, derifrån 
han hemkom året derpå. — Gift l:o på 1720-talet 
med Anna Barbro Sjöhjerta, t på 1730-talet; dotter Digitized by VjOOQIC 132 8TEB. af Kommendören vid Amiralitetet Nils Sjöhjerta: — 
2:o 1739 *V I0 med Ebba Falkengren, f. 1719 V 10 ; 
dotter af Amiralen och Amiralitets- Ridet Abraham 
Falkengren, N:o 3 i 3, och Christina Hammar. 

Barn: 

1. Nils Magnus, f. 1723; Hofjunkare. Se Tab. 2. 

1. Lovisa, f. 1729, + 1765 ! » 4 . Gift med Kapten- 
Löjtnanten Fredric Sjöstjerna, N:o 1303, f. 1728, 
t 1758. 

1. Christina Elisabeth, f. 1731, + 1793 M , i 
Götheborg. Gift på 1740 talet med Kommendör- 
Kaptenen Johan Lorentz Hjerta, N-.o 121, f. 1713, 
t 1784. 

1. Christina, f. 1733 %,.. t 1813 ,2 / 4 i Carls- 
krona. Gift 1762 7 / l2 med Öfverste-Löjtiinnten Carl 
Magnus Hederstjema, N:o 1543, f. 1733, f 1808. 

1. Eric, f. 1734; Löjtnant vid Amiralitetet; + 
1760 barnlös. — Gift med Ulrica Dorothea Lilljen- 
anckar, i hennes l:a gifte, f. 1735 9 / n ; dotter af 
Vice Amiralen Nils Lillja, Nobil. Lilljenanckar, N:o 
1994, och Märta Sophia Ström samt omgift 1777 
med Fält-Prosten och Kyrkoherden M:r Johan Åberg. 

2. Abraham, f.17 41 w ', ; Löjtuant vid Amira- 
litetet; Slutligen Öfverste och Riddare af Svärds- 
Orden; + barnlös 1776 21 / 8 . — Gift s. I. i Juni 
med Brita Ebba Coelestina von Böhnen, i hennes l:a 
gifte, f. 1756 V,; Under- Hofraästarinna hos Kron- 
prinsen Gustaf Adolph, sedermera Konung Gustaf 
IV Adolph; + 1839 ■/«; dotter af Öfverste- Löjt- 
nanten Johan von Böhnen, N:o 1854, och Johanna 
Coelestina von Schwartzer, N:o 1742, samt omgift 
med Hofmarskalken Carl Ludvig von Boltenstern 
(N:o 2295). 

2. Christina Barbara, f. 1742 %, f 1795 */ 12 . 
Gift 1759 med Öfverste-Löjtnanten Gustaf Ulric 
Wrangel af Sag och Waschel, N:o 1850, f. 1733, 
t 1783. 

2. Claes, f. 1745; Löjtnant; t 1799. Se Tab. 3. Tab. 2. 

Nils Magnus (son af Clandius Stauden, Nobil. von 
Stauden, Tab. 1), f. 1723; Hofjunkare. — Gift på 1750-talet med Gertrud Sophia Bistram: dotter af 
Haken-Richtern i Estland Gustaf Heurie Bistram. 
Barn: 

Claes Gustaf, f. 1758, f 1760. 

Anna Lovisa, f. 1761. 

Gertruda Wilhelmina, f. 1763. 

Christina, t 1764. 

Tab. 3. 

Claes (son af Claudius Stånden, Nobil. von Stau- 
den, Tab. 1), f. 1745 a »/ 7 ; Kadett vid Amiralitets- 
Kadettkåren i Carlskrona; Löjtnant; Tullinspektor i 
Nyköping; f 1799 M / 7 . — Gift 1785 V la med 
Margaretha Christina Högman, f Hl 8 'ty, ; dotter 
af Kyrkoherden i Westerljungs församl. af Strenguäs 
atift Jonas Hagman och Anna Margaretha Bergmarck. 
Söner: 

Chrutoffer, f. 1786 *% i Westerljung i Söder- 
manland, f derst. s. å. 

Claes Abraham, f. 1787 a %; Under-Officer vid 
Lifgrenadiér-reg:tet; Drunknade ogift 1808 under 
öfverfarten till kriget i Finland. 

Chrutoffer, f. 1789 2 %; Fanjunkare vid Hallands 
inf an t.- bataljon; Sergeant vid Andra Lifgardet; Af- 
sked; Förlustig Adelskapet, enl. Svea Hofratts Utslag 
af den 8 Jan. 1824. 

Jonas, f. 1791 V,, t 1803 under resa öfver 
Spanska sjön. 

Adolph Magnus, t 1792 .I 1 ',, + a. å. 

Gustaf Adolph, f. 1793; Öfver-Styrman ; t 1834. 
8e Tab. 4. 

Tab. 4. 

Gustaf Adtlph (son af Claes, Tab. 3), f. 1793 
*%; Medel-Slyrman vid Arméens Flottas Götheborgs- 
eskader; Öfver-Styrman derst.; t 1834 ! % på Nya 
Varfvet i Götheborg i cholera och slöt ätten — Gift 
1821 l0 / n med Christina Lindberg, t. 1789 ,0 .., t 
1831 '%. 
Son: 

Gustaf Wilhelm, f. 1822 *»/,„ f 1834 n / 8 i 
Götheborg i cholera. Adel. ätten Steb, N:o 1216, f. Jekao Steb, Ntbll. Steb, f. i Tyskland; Antagen 
1671 i Svenska Ministern i England Grefve Gust. 
Ad. De la Gardies Kansli, följande honom sedan till 
Franska Hofvet och Riksdagen i Regensburg samt 
derefter till Sverige, hvareat han blef Kongl. Hof- 
sekreterare; Köksmästare vid Kongl. Hofvet 1680; 
Landtrantmästare och Krigskommissarie i Wismar 
1689; Adlad 1690 V, (introd. 1693 under N:o 1216); 
Öfver-Krigskommissarie; E. o. Regerings-Råd i Bre- 
men 1712; + 1714. — Gift på 1680-talet med 
Christina von Bremen. 

Barn: 
Anna Christina, f. 1682, + 1722. Hon var kun- 
nig i flera språk och öfversatte på Tyska sin första 
mans journal öfver Konung Carl XII:s krig, ifrån 
dess början till Konnngens återkomst till Sachsen, 
h vilken öfversattning trycktes i Wismar 1707, men hvaraf de flesta exemplaren förgingo på sjön, vid 
deras öfverförande till Sverige. Gift l:o 1704 med 
Kammarherren Gustaf Adlerfelt, N:o 1272, f. 1671, 
+ 1709: 2:o med Artilleri-Bokhållaren i Pomern och 
Wismar David Davidsson Kohl, i hans 2:a gifte, f. 
1676, jr 1747 2 %. 

Hedvig Eleonora, f. på 1680-talet, + 1731. Gift 
med Öfverste-Löjtnanten Samuel Wallenstjcma, N:o 
1034, f. 1674, + 1733. 

Christoffer Adam, f. på 1680-talet; Volontär vid 
Arméen 1699; Kadett vid Eric Sparres reg:te i Frank- 
rike; Slutligen Kapten derst.; Afsked 1707; Kapten 
vid Krassows Dragoner 1708: Stabs- Adjutant vid 
Wermländska Arméen 1718; Majors karaktär 1720; 
Major vid Westgötha Treims-kavall. s. å.; t ogift 
och slöt ätten på svärdssidan. 

En Dotter. Gift med en Räntmäatar Spieler i 
Pomern. Digitized by VjOOQIC TON 8TEDINGK. 183 Dorotkea, f 1709 */ 1A . Gift 1:o med Krigs- 
Kommissarien vid Bremiska Arraéen Hans Henric 
Grönhagen, som var brorsson till Lagmannen Claes 
Henric Grönhagen, Nobil. Grönhagen, N:o 9^9: 2:o 
1708 4 /„ med Regerings-Rådet Olof Sandberg, N:o 
1486, i hans la gifte, f. 1679, + 1750. 

Charlotta Benedicta, f. pi 1690-talet; Lefde 1734. Gift på 1720-talet med Kaptenen Frih. Gustaf Georg 
Mellin, N:o 92, f. 1695, + 1752. 

Märta, t. 1694, f 1779 »/ 12 . den sista af nam- 
net. Gift 1714 '% med Öfverste- Löjtnanten Johan 
Daniel Möller, Nobil. Möller stjerna, N:o 1549, f. 
1684, t 1/37. Adel., Friherrl. och Grefl. ätterna von Stedingk, N:ris 2169, f f 

samt 316 och 117. 

Stedingk ska slägten skall härstamma ifrån Westphalen, h varifrån den kommit till Pomern. Den första 
derstädes kända var Riddaren Johannes Steding, som lefde 1284 och far i mycket anseende hos Hertig 
Botjslaf IV samt antecknad såsom vittne till ett privilegium, gifvet staden Anclara. Dessutom iro bekanta: 
Riddaren Henric Steding, äfven förutnämnde Hertigs Råd, hvilket synes af ett privilegium, utfärd ad t 1299 
for staden Lassaha; Riddaren Olericq (troligen Ulrio) Steding, som 1348 var Furst]. Pomerskt Råd; Martin 
Stedingk, Furst). Pomersk Fogde eller Hauptman i Tribsées, som dog 1415, tillika med sin fru, och ligger 
■ed henne begrafven i kyrkan i Pinnow, enligt en dervarande grafsten; Claus Steding till Netzeband, hvil- 
ken 1477 åberopas såsom vittne vid en försäljning af några egendomar; slutligen Reimer Steding, som lefde 
1529. Genom Furst!. Concessionen af den 15 April 1629, som af Kongl. Pomerska Regeringen stad fastades 
fen 9 Juli 1673, hade denna slägt allena rättighet att jaga på de Laasahnaka fälten Tab. 1. 

Yfeke eller Yktor Steding, till Lentzkow; Väp- 
sare; t 1368 och ligger, jemte sin fru, Margaretha, 
irilken dog a. &., begrafven i kyrkan i Pinnow. 
Son: 
Baltsar Steding, till Lentzkow och Pinnow. — 
Gift med llsabe von Heidebreken, af huset Wassen- 
Cleinpenow. 
Son: 
Ikiel Steding, till Lentzkow och Pinnow. — 
Gift med Catharina Rautchen, af huset Willershansen 
ock Gribenow. 
Son: 
flaas Steding, till Lentzkow; Hertigarne af Po- 
sera Erics och Wratislaf VLs Råd. Han åberopas 
ton vittne i ett privilegium för Greifswald år 1457. 
Son: 
tacklat Steding, till Lentzkow och Pinnow) Hof. 
Bankalk hos Hertig Bogislans XIII i Stettio-Pomern 
1592; Hanptman i Bard. — Gift med Anna von 
Itonnenberg; dotter af Henric von Dan nen berg, till 
Barsslentz och Lnsaow, m. m., och Ursula Schachen 
fria Golzenow och Wenckvisch. 
Son: 
■Idbel Steding, till LenUkow och Pinnow; Furstht 
Stettinikt Råd och Kammarherre. — Gift med He- 
la* Hom, af boset Schaltkow. 
Son: 
Joachim Steding, till Lentzkow, Pinnow och Lib- 
Waow; Hofjunkare hos Hertig Bogislans XIV, hvara 
kegrsfning han bevistade i Alten-Stettin 1654. — 
Gift med Agnes Elisabeth von der Lancken; dotter 
if Richman von der Lancken, till Lancken, Zurke- 
witz och Woldewitz, m. m., och Elisabeth von Jas- 
traod ifrån Spiker. 
Son: 
lkhel Christoffer Steding, till Lentzkow, Pinnow 
oeh Libbenow; Lefde 1695 utan tjenst på ofvan- 
■sasda sina egendomar, dem han arfde och tillöste 
■g efter fäderna död. — Gift pi 1690-talet med Sophia Eleonora von Maltzahn, i hennes 2:a gifte; 
dotter af Furst]. Meckleoburgska Landt- Rådet Adolph 
Fredrio von Maltzahn, Arf-Marschalk till Grnben- 
hagen och Bäke, med Lucia Christina von Wartens- 
leben ssrat enka efter Kongl. Svenska Krigs- och 
Stats- Presidenten Frih. Alexsnder von Erskein, till 
Erskein, Schwing, Schölischen, Hohen-Barkow och 
Rolofshagen. 

Son: 

Adolph Fredric Steding, till Lentzkow, Pinnow 
och Libbenow; Lefde ntan tjenst — Gift med en 
von Zipel, af huset Secritz. 
Son: 

Christoffer Adam Steding, till Lentzkow och Pin- 
now; f. 1715; Major; Riddare af Svärds-Ordeu ; f 
1792. — Gift 1743 4 / t0 med Grefvinnan Christina 
Charlotta von Schwerin; dotter af Preussiska General- 
Fältmarskalken, Riddaren af Svärds-Orden, Grefve 
Curt Christoffer von Schwerin, till Schwerinsburg, 
Lowitz, Dentzewitz, Wittstock och Neiiendorff, m. m., 
och af samma slägt, som de introducerade ätterna 
von Schwerin. 

Söner: 

Curt Bogislans Ludvig Christoffer von Stedingk, 
Natur al., Baron och Grefve von Stedingk, f. 1746, 
t 1837. Se Tab. 2. 

Victor von Stedingk, Natur al. och Baron von Ste- 
dingk, t 1751, f 1831. Se adel. och friherrl. 
ätterna von Stedingk, Tab. 1. 

Tab. 2. 

Curt Bogislans Ludvig Christoffer ?on Stedingk, 
Baron och Grefve von Stedingk (son of Christoffer 
Adam Steding, Tab. I), f. 1746 M / !0 på det gamla 
stamgodset Lentzkow i Pomern; Fänrik vid Kron- 
prinsens, sedermera Konungens eget värfv. reg: te 
1759; Student i Upsala 1763; Under-Löjtnant vid 
regrtet Royal-Suédois i Frankrike 1766; Kapten d ers t 
1770; Kapten vid förutn. Svenska reg:te 1772; Digitized by VjOOQIC 134 TON STIDINGK. Kapten-Major rid ny san. Franska reg.-te 1773; Kam- 
marherre hos Konung Gustaf III; Korporal vid Lif- 
drabant-kåren 1777; Öfverste i Fransk tjenst 1778; 
Riddare af Franska Orden Pour les Merites Milt- 
taires 1779; Sekund-Öfverste vid Elsaska reg:tet, 
General-Adjutant af Flygeln i Svensk tjenst samt 
Riddare af Svärds-Orden, allt s. å.; Chef för Ca- 
relska Dragon- reg: tet 1783; Öfverste för Garnizons- 
reg:tet i Götheborg 1789; Riddare af Svärds-Ordens 
stora kors samt General-Major s. å.; Svensk Ambas- 
sadör vid Ryska Hofvet 1790; General-Löjtnant 1792; 
Seraphimerriddare 1794, med valspråk: More Paren- 
tum, och till hvilken riddarevärdighet han af Kej- 
sarinnan Cathariua II i Ryssland dubbades; En af 
Rikets Herrar 1796, och var han den första, som, 
utan att vara på Svenska riddarhuset immatrikulerad, 
blifvit ibland Rikets Herrar upptagen; Natural. Svensk 
Adelsman 1797 V„ och Friherre 1800 (inirod. 1801, 
slsom Adelsman, i d. v. riddareklassen under N:o 
2169 och såsom Friherre under N:o 316); Riddare 
af Ryska S:t Andreas- och Alexandcr-Newskys Orden 
samt S.-t Annas-Ordens l:a klass 1801; General af 
Infanteriet 1807; Leranade Ambassadörsplatsen i Pe- 
tersburg 1808, vid krigets utbrott; Åter Ambassadör 
derst 1809; Grefve s. å. 2 V n , enl. 37 g Regerings- 
formen (introd. 1811 under N:o 117); Lemnade ånyo 
Ambassadörsplatseu 1811; Fältmarskalk s. å.; Rid- 
dare af Preussiska Svarta och Röda Örns Orden 1814; 
Kanslär vid Krigsakademien på Carl berg 1818; Am- 
bassadör till Ryssland 1826, för att beklaga Kejsar 
Alexanders och dess Gemåls död och bevista Kejsar 
Nicolai kröning i Moskwa, f 1837 7 , i Stockholm, 
då efter honom hela Arméen anbefalldes anlägga 
sorg, samt begrafven i Björnlunda kyrka i Söder- 
manland. Han var en utmärkt man, så i krigsbe- 
drifter, som i diplomatiska värf; gick 1778 med 
Franska expeditionen till Amerika och gjorde under 
frihetskriget d ers ta des tvänne års kampanjer under 
Grefve d'Estaiugs befäl samt utmärkte sig vid eröf- 
ringen af ön Grenade den 3 och 4 Juli 1779 och 
stormningen af Savannah den 9 Okt. s. å , då han 
anförde en kolonn och blef blesserad; erhöll vid kri- 
gets utbrott med Ryssland 1788 öfverbefälet i Sa- 
volax samt segrade vid Porösa lm i och Parkumäki, 
öfver hvilken sednare vunna batalj Te Deuni sjöngs 
öfver hela Sveriges rike; stod, såsom Ambassadör, i 
särdeles gunst hos Kejsarinnan Catharina II och 
hennes efterträdare, Kejsar Alexander 1, samt hade 
mycken aktning ibland de öfriga diplomaterna; af slö t 
freden emellan Sverige och Kyssland i Fredricshamn 
den 25 April 1809 och återtog derefter sin ambas- 
sadörsplats i Ryssland, till dess han 1811 återvände 
till Sverige; fick den 25 Maj 1813 befälet näst efter 
H. K. H. Kronprinsen Carl Johan öfver den Svenska 
Armée, som afgick till Tyskland, och var Prinsen 
följaktig till det bekanta mötet i Trachenberg i Schle- 
sien; uppdrogs, sedan Kronprinsen Carl Johan tagit 
befälet öfver den s. k. Norra Tyska Arméen, ensam 
kommandot öfver den Svenska, i hvilken egeuskap 
han bevistade de ärorika fältslagen vid Deunewitz, 
Gross-Beeren och Leipzig samt krigshändelserna i 
Holstein och marschen till Bra bänt, h varje ml e han 
åtföljde Kronprinsen til] Paris, och slöt der med de 
öfriga makternas ombud, freden i nämnde stad den 
30 Maj 1814; ingick slutligen med »in broder en 
överenskommelse om det gamla Siedingkska arfa- 
och länsgodset Lentzkow i Pomern, hvarigenoro han 
ensam tick behålla det* och egde det vackra Elg- 
hammar i Björnlunda sockeu och Södermanland, det 
han förskönade och prydligen bebyggde. — Gift med 
Ulrica Frtfrica Ekström, t 1767, f 1831 M / 4 i Stockholm och ligger begrafven i grefl. Ugglaska 
grafven i Forsmarks kyrka i Roslagen. 
Barn: 

Sophia Theresia, f. 1793 ! V 10 i Petersburg, f 
1836 w / 4 i Paris och ligger, jemte sin man, begrafven 
i Forsmarks kyrka. Gift 1812 " 6 med En af Ri- 
kets Herrar, Stats-Rådet, m. m., Grefve Pehr Guttaf 
af Ugglas, N:o 105, f. 1784, t 1853. 

Ludvig Ernst, f. 1794; General-Major. Se 
Tab. 3. 

Elisabeth Charlotta, f. 1797 ,n ., i Petersburg. 
Gift 1815 ,0 / ]n på Elghammar med En af Rikets 
Herrar, Generalen, m m. Magnus Fredrie Ferdinand 
BjÖrnstjerna, Baron och Grefve BjÖrnstjerna, N:0 
140. f. 1779, t 1847. 

Maria Fredrica, f. 1799* V, i Petersburg; Hof- 
frökeo hos H. M. Drottningen Eugenia Bernhardina 
Desideria. 

Lovisa Fredrica Nathalia, f. 1803 V, i Stock- 
holm, + 1862 '•/, i Sköfde och ligger, jemte siu 
man, begrafven i von Stedingkska grafven i Björn- 
lunda kyrka. Gift 1821 '% på Elghammar med 
General -Adjutanten Frih. Ulric Carl ChrUtoffer August 
von Plåten, N:o 364, f. 1785, t 1842. 

Anattasia Fredrica, f. 1805 i Petersburg. Gift 
1838 % på Forsmarks bruk i Roslagen med Kam- 
marherren Nils Adolph Rosenblad, N:o 2013, B. f. 
1804. 

Tab. 3. 

Ludvig Ernst (son af Curt Bogislaus Ludvig Chri- 
stoffer von Stedingk, NalnraL, Baron och Grefve 
von Stedingk, Tab. 1), Grefve vid faderns död 1837; 
f. 1794 ,4 / 12 i Petersburg; Under-Löjtnant vid Svea 
Artilleri-reg:te 1812; Kavaljer hos H. K. H. Kron- 
prinsen s. å. ; Löjtnant i Arméen 1813; Riddare af 
Svärds-Orden s. å. ; Löjtnant vid Lifgardet till häst 
1815; Ryttmästare i Generalstaben 1816 och i reg:tet 
1820; Major i Generalstaben 1821; Kammarherre 
hos Kronprinsen 1822; Öfverste-Löjtnant i Arméen 
1826; Major med tjenstebref i förutn. Gardes-regrte 
1830; Kommendör af Brasilianska Orden Södra Kor- 
set s. å. ; Öfverste i Arméen och Generalstaben 1836 ; 
Öfverste-Kammarjunkare 1837; Riddare af Nord- 
Amerikauska Cincinati-Orden s. å.; Riddare af Ryska 
S:t Annas-Ordens 2:a klass 1838; Kapten -Löjtnant i 
survivance vid Lifdrabant-kåren 1842; Kommendör 
af Danska Dannebrogs-Ordeu 1844; Storkors af Bäi- 
jerska S:t Michaéls-Orden s. å.; Öfverste-Löjtnant 
och Förste Major vid förutn. Garde 1846; Öfverste 
och Sekund-Chef för detsamma 1848; Kommendör 
af förutn. Svenska Orden 1851; General-Major i Ar- 
méeu 1853; Riddare af förutn. Ryska Ordens l:a 
klass i briljanter 1855; Inspektör för Kavalleriet 
1856; Riddare af Konung Carl XIII* Orden 1857; 
Kommeudör af Norska S:t Olafs-Orden 1858; Kom- 
mendör med stora korset af Svärds-Orden 1859. Be- 
vistade 1813 och 1814 års Tyska krig samt var 
derunder med vid Gross-Beeren, DennewiU och Leip- 
zig; afgick 1855 i Mars till Petersburg att beklaga 
Kejsar Nicolaus Ls död samt lyckönska till Kejsar 
Alexander II:s thronbestigning. — Gift 1825 w /, pS 
Kongl. Slottet i Stockholm med Hoffröken hos H. K. H. 
Kronpriusessau, Stifts-Fröken af Wallöe adel. stift i 
Danmark Lovisa Isabella von Uaxthausen, f. 1803 a % 
i Christiania; Stats-Fru hos H. M. Drottningen (De- 
sideria); Hofmastarinna hos Högstdensamma 1853 
och Öfver-Hofmästarinna.1859; dotter af Stats-Rådet, 
General-Löjtnanten och Öfverste-Kammarherren sa in t 
Öfver-Ceremonimästaren vid K. Ms Orden, Storkora Digitized by VjOOQIC VON 8T1DIVGK. 135 af Daoska Dannebrogs-Orden, Predric GotUkalk von 
Haxtnansen och Catharina von Oldenburg. 

Barn: 
Eugen* Fredric Oscar Ludvig, f. 1825 l7 / n i 
Stockholm ; Student i Upsala; Kaminarjunkare vid 
K. Ma Bof 1855 i Attaché vid Svenska Beskick- 
ningen t Paris s. å.; Andre Sekreterare i Kabinettet 
för Utrikes Brefväxlingen 1856; Legations-Sekrsterare 
i &t Peterskmrg 1857; Kammarherre 1858; Riddare af Ryska S:t Annas-Ordens 3:e klass s. å.; Legations- 
sekreterare i Paris 1839; Förste Direktör vid K. 
M:8 Hofkapell och Spektakler 1860; Officer af Fran- 
ska Hederslegionen 1861. 

Curt Eugéne Gustaf Christian Victor, f. 1834 "/, 
i Stockholm; Kammarjunkare vid K. M:s Hof 1859. 

Catharina Theiresia Lovisa Fredrica Elisabeth, f. 
1837 V 2 i Stockholm. Gift derst. 1858 */ 9 med 
Engelska Chargé d'Affairen vid 'Svenska Hof vet, nu- 
mera Legations- Rådet i Paris, Sir William Grey. AdeL och Friherrl. ätterna von Stedingk, N:ris 2226, f, och 342. Tab. 1. 

Yidar fto Stedingk, Natural. tca Bartn vob 

Sttélagk (son af Chriatoffer Adam Steding, se adel., 
friaerrL och grefl. ätterna von Stedingk, Tab. 1), f. 
1751 ,! / n pft Lentzkow i Pomern; Förare vid Ha- 
siiltonska reg:tet i Stralsund 1762-, Student i Upsala 
1/63; Kadett vid Amiralitetet 1765; Löjtnant vid 
Amiralitetet 1769; Kapten derst 1774; Major vid 
Örlogaflottan 1777; Artilleri-M ajor^ vid Svenska eska- 
sVra af Arméena Flotta s. å.; Öfver- Adjutant vid 
bvud. Flotta 1778; Löjtnant i Fransk tjenst s. å.; 
Riddare af Svards-Orden 1779 och af Franska Orden 
Poor les Merites Militaires 1780; Öfverste-Löjtnant 
vid forutn. Svenska Flotta 1784; Öfverste i Arméen 
1790; Tvgmästare i Åbo s. 8.; General- Adjutant hos 
Kosaogen 1793; Kontre-Amiral af Blå Flaggan och 
Chef for Åbo-eskadern s. a. ; Ledamot af Rikets Ären- 
den allmanna Beredning äfveu s. å.; Kommendör af 
första. Svenska Orden 1794; Vice Amiral af nyssn. 
Flagga 1802; Ledamot i Förvaltningen af Sjöären- 
dena 1803; Chef för Götheborgs-eskadern s. å.; 
Kommendör med atora korset af nyssn. Orden 1805; 
sooangens tjeostgör. General- Adjutant för Flottorna 
1809; Amiral s. å. ; Natural. Svensk Adelsman och 
Friherre 1811 28 /,, allt enl. 37 g Regeringsformen 
•trod. 1813 noder N:o 2226 bland Adelsman och 
342 bland Friherrar); Chef för forutn. Förvaltning 
och Flottorna» Konstruktions-kar 1811; Chef for Ar- 
meeos hela Flotta och särskildt för Stockholms-eska- 
dern 1813; General- Amiral 1818; + 1823 *V 8 i 
Stockholm. Han erhöll 1770 permission till ntrikes 
ijöfart och förde Spanska och Preussiska kofferdi- 
»kepp samt gjorde tjenst såsom frivillig på Spanska 
örlogsskepp till år 1774, under hvilken tid han var 
si eo Spansk lastfregatt om 24 kanoner i affär med 
ireane Mohriska schebeckar, hvilka efter tre timmars 
triffnhig och en äntring, måste retirera; gick 1778, 
likasom brodern, i Fransk tjenst ut i Amerikanska 
frihetskriget, samt var, bland annat, med vid öarne 
Grenades och S:t Martins intagande; erhöll vid Fin- 
•t* krigets ntbrott befälet öfver fregatterna Freden 
oeh Sprengtporten, samt bevistade det minnesvärda 
slaget vid Högland den 17 Juli 1788, reträtten ur 
Wiborpviken, då ban kommenderade avantgardet af 
årméens Flotta och fick en kontosion i högra höften, 
äfveasom slaget i Svensksund den 9 Juli 1790; 
■kinkades slutligen den 1 Febr. 1793 i ett särskildt 
*fpdrag Ull Peteraborg, dit han förut en gång varit 
asaaag Gustaf III foljaktig, och dit han 1796 åt- följde Konung Gustaf IV Adolph och Hertig Carl. 

— Gift 1794 % med Lovisa Löf, i hennes 2:a gifte, 
f. 1764, t 1832 '%; dotter af en Hofmästare Löf 
och dess hustru, född Stålhaimnar, samt förut gift 
med sin svfiger, Öfversten Frih. Axel Adam Hjerta, 
N:o 250, i hans 2-a giftte. 

Hannibal! f. 1795 *V 7 , f 1808 *%. 

Qhnrlotta Fredrica Lovisa Aurora, f. 1798 *%, 
f 1850 M / 7 på Ingelaby i Westergöthland och be- 
grafven i Kvrkefalla, der äfven hennes man ligger. 
Gift 1833 3 % på Foramarks bruk i Roslagen med 
Kaptenen Frih. Bengt Thure Oxenstierna af Eka och 
Lindö, N:o 1, f. 1804, t 1846. 

Carl Adam Bogislaus Styrbjörn, f. 1801; Kapten. 
Se Tab. 2. 

Adelaide Sophia Wilhelmina Carolina, f. 1802 
»/,; Stats- Fru hos H. M. Drottningen 1829. Gift 
l:o 1822 Vj i Stockholm med Kabinetts-Kammar- 
herren Frih. (Rysk-Finsk Grefve) Carl Magnus Wil- 
helm Armfelt, N:o 213, i hans 1:a gifte, skiljda åt 
1835, f. 1797: 2:o 1836 '% med Adjutanten hos 
H. K. H. Kronprinsen, Ryttmästaren vid Lif- reg: tets 
Dragon-kår, Kammarherren, Bumera Öfver- Hofjäg- 
mästaren, Grefve Paul Athanase Fouché oVOtranie, i 
hans 2:a gifte. 

Emilie, f. 1804, * 1806. 

Tab. 2. 

Carl Adam Boglslaas Stjrtjim (son af Victor von 
Stedingk, Natural. och Baron von Stedingk, Tab. 1), 
Friherre vid fsderns död 1823; f. 1801 " 2 ; Fänrik 
vid Svea Lifgardet 1818; Ordon.-Officer boa H. M. 
Konungen 1823; Löjtnant vid nämnda Garde 1825; 
Kapten i Generalstaben 1828; Endtledigad från Or- 
don. -Officers- beställningen 1834; Kapten vid Gardet 
1838; Äter Ordon.-Officer hos Konungen 1842 och 
Adjutant 1843; Riddare af Svärds-Orden 1849; Af- 
sked ur krigstjensten 1855. Frisinnad riksdagstalare. 

— Gift 1843 "% i Stockholm med Emma Maria 
Sophia af Nordin, f. 1820 ,8 / 3 ; dotter af Stats- Rådet 
Carl Johan af Nordin, Baron af Nordin, N:o 319, 
och Margaretha Fredrica Falck. 

Barn: 
Carl Styrbjörn Victor, f. 1844 '%. 
Hedvig Margaretha Lovisa, f. 1836, t 1850 V, 
på Forsbacka bruk i Gestrikland. 

Carl Edvard Styrbjörn, f. 1854 n /,. Digitized by VjOOQIC 136 8T1DT. Adel. ätten Stedt, N:o 1468. Tab. 1. 

Stedt j Ryttmästare under Konnng Carl Xhs re- 
gering; t i Pomern. — Gift på 1670-talet med 
Maria Muncken ifrån Tyskland. 

Nils Stedt, Nebll. Stedt, f. 1679 %; Auakultant 
i Götha Hofrätt; Landssekreterare i Linköpings län 
1707; Assessor i nyssn. Hofrätt 1711; Adlad 1712 
*>/,„ (introd. 1719 under N:o 1468); Lagman i We- 
sterviks lagsaga 1718 och i Carlstads läns lagsaga 
1719; Ordningsman i Nerike och Wermland s. å. ; 
Äter Assessor i förutn. Hofrätt äfven s. å.; Lagman 
i Halland 1721 och i Tio häraders lagsaga 1729; 
t 1736 "/,, och begrafven i Sveoaroms kyrka i 
Westra härad och Jönköpings län. — Gift 1712 n / 5 
med Sara Catharina Linroth, f. 1692 l6 / 7 , + 1718 
a */i och begrafven i Jönköpings kyrka; dotter af 
Majoren och Brukspatronen Claes Linroth, N:o 1222, 
till Ahlqvittern, Storfors, Lerajöfors och Stjernberget, 
med Sara Ehrenpreus, N:o 1313: — 2:o 1722 *% 
med den l:a fruns kusin, Anna Maria Linroth, till 
Nydala, i hennes 2:a gifte, f. 1687 V 4 , f 1773 •%; 
dotter af Assessoren Johan Linroth, N:o 1222, och 
hans l:a fru, Brita Rokes, samt enka 1720 efter 
Ryttmästnren Eric Simzon, Nobil. Simson, N:o 1526. 
Barn: 

1. Sara Maria, f. 1713 M /„ + 1798 % på Gu- 
stafsvik vid Christinaehamn. Gift derst. 1732 4 / t 
med sin moders kusin och sin stjufmoders broder, 
Kammarherren Axel Linroth, N:o 1222, f. 1701, t 
1762. 

1. Brita Catharina, f. 1714 M /„ + 1796 '% i 
Carlstad. Gift 1733 % med sin moders kusin, sin 
stjufmoders broder och sin systers svåger, Assesoren 
och Brukspatronen Johan Gustaf Linroth, N:o 1222, 
f. 1707, + 1777. De stiftade 1756 Lång i Grums 
socken och Wermland till fideikommiss för sina af- 
komlingar, men deraf dock blott en tredjedel nu är 
fideikommiss i den på svärdasidan utgångna grefl. 
ätten Löwenhjelm, enligt en ny stiftelse af år 1796. 

1. Claes Henric, f. 1715; Kammarherre; f 1786. 
Se Tab. 2. 

t. Anna Christina, f. 1716 V 8 , f 1737 ! % efter 
barnsäng. Gift 1735 "/,, med sin moders kusin, 
Öfver-Direktören Nils Ehrenpreus, N.o 1313, f. 1697, 
t 1738. 

Tab. 2. 

Claes Henric (son af Nils Stedt, Nobil. Stedt, 
Tab. 1), till Nydala, Hook och Fredricsdal i Småland, 
m. m.; f. 1715 */ 7 ; Kammarherre; + 1780 »/,. — 
Gift 1742 % med sin stjnfsyster, Carolina Simzon; 
dotter af Ryttraästaren Eric Simzon, Nobil. Simzon, 
N:o 1526, och Anna Maria Linroth, N:o 1222, i 
hennes l:a gifte. 
Barn: 

Nits, f. 1743 16 /, 2 ; Öfverste-Löjtnant; + barnlös 
1827 "/„ i Jönköping. — Gift 1789 a % med Stifts- 
Fröken Eva Sophia Qveckfelt, f. 1760 %, f 1834 
% i Jönköping i cholera; dotter af Stads-Majoren 
Carl Jacob Qveckfelt, N:o 979, och Friherrinnan 
Eva Maria Lilljesvärd. N:o 247. 

Claes Eric, f. 1745 »/., f 1748 8 / la . 

Carl, f. 1746 % t 1748 »/„. Anna Maria, f. 1747 »/,«. * ^48 •/,. 

Catharina, f. 1749 w / l0 , t s. å. l4 / n . 

Sara Catharina, f. tvilling 1751 14 / 8> f 1759 »/ 7 . 

Carolina, f. tvilling 1751 % + 1835 •/, i Norr- 
köping. Gift 1774 V 8 med General-Majoren G ref ve 
Fredric Posse, N:o 51, f. 1722, + 1801. 

Claes, f. 1753; Lagman; + 1844. Se Tab. 3. 

Carl Gustaf, f. 1755 V a , t ung. 

Johan Axel, f. 1756; Landahöfding ; t 1805. Se 
Tab. 4. 

Anna Juliana, f. 1758 »/„ + 1805 ,4 / n på Wi- 
resjö i Småland ogift. 

Catharina, f. 1760 •/„ * 8. å. »/,. 

Adolph Fredric, f. 1761 »%, t 1763 ,8 / 4 . 

Tab. 3. 

Claes (son af Claes Henric, Tab. 2), f. 1753 •/,; 
Archivarie i Götha Hofrätt; Lagman; f 1844 % i 
Jönköping. — Gift 1:o 1783 *7 e med sin moders 
både kusin och svssling, Constantia Gustafva Linroth, 
f. 1758 %, f 1795 '% på Nydala; dotter af Öf- 
versteu Carl Linroth, N:o 1222, till Säby, med Fri- 
herrinnan Brita Maria Akerhjelm af Margarethselund. 
N:o 205: — 2:o 1797 »/, i Alingsås med Friher- 
rinnau Catharina Juliana Silfversköld, i hennes 2:a 
gifte, f. 1758 »/„ t 1842 */„ X Jönköping; dotter 
af Presidenten Arvid Silfversköld, Baron Silfversköld, 
N:o 283, och Grefvinnan Ulrica Magdalena von Seth, 
N:o 88, samt enka 1794 efter Lagmannen Johan 
Adolph Spaldencreuts, N:o 1986. 
Döttrar: 

1. Carolina Gustafva, f. 1786. Gift 1806 "/, 
med Ryttmästaren Carl Silfversparre, N:o 99, f. 
1776, t 1849. 

2. Juliana Christina, f. 1801 a! / 10 . Gift 1823 
,8 / 7 med Höradshöfd ingen Vollrath Ulfsparre af 
Broxvik, N:o 9, f. 1789. 

Tab. 4. 

Johan Axel (son af Claes Henric, Tab. 2). f. 1756 
20 7 ; Major vid Jönköpings reg: te; Vice Landahöfding 
i Jönköpings län; Landahöfding derst. 1801; Riddare 
af SvärdsOrden 1802; f 1805 V 4 . — Gift 1783 
,8 / 8 med sin moders syssling, Stifts-Fröken Ulrica 
Christina Ehrenpreus, f. 1763 ".',, t 1840 *%; 
dotter af Öfver-Direktören Fredric Ehrenpreus, N:o 
1313, till Lundholm, Kyrktorp, Stensholm och Hua- 
qvarna, med Friherrinnan Catharina Elisabeth vou 
Knorring, N:o 1777. 
Söner: 

Claes Fredric, f. 1785; Kammarherre; t 1848. 
Se Tab. 5. 

Carl Axel, f. 1786, + 1788. 

Tab. 5. 

Claes Fredric (son af Johan Axel, Tab. 4), f. 1785 
2 %; Fänrik vid Svea Lifgardet 1803; Löjtnant derst. ; 
Afsked ur krigstjensten ; Brukspatron; Kammarherre 
1824; t 1848 *»/,. — Gift 1808 "/, med sin far- 
brodera stjufdotter, Catharina Elisabeth Spaldencreutz, 
f. 1790 V„, f 1840 «% på Liljeholmen i Öster- 
göthland; dotter al Lagmannen Johan Adolph Spal- Digitized by VjOOQIC Von STÉötifcG. m deaerentx, N:o 1986, ocli Friherrinnan Catharina 
Juliana SiWversköld, N:o 2?83, i hennes I:a gifte. 
Barn: 

Claes Axel, f. 1808; Rvttmästare; f 1850. Se 
T§ b. 6. 

Christina Juliana, f. 1810%, f 1856'% i Jön- 
lulping ogift. 

NilsMauritz, f. 1817; Häradsböfding. Se Ta b. 7. 

Johan Adolph, f. 1818 '%; Banko- Bokhållare: 
t ogift 1843 '%. 

Gustaf Balttar, f. 1819; Kapten. Se T a b. 8. 

^ Catharina Charlotta, f. 1822 *'/ 9 . Gift 1843 *°/ 7 

pa Liljeholmen med sin syssling och sio broders 

svåger, Kaptenen Frih. Carl Fredric Gustaf Pfeiff, 

X* 289, f. 1811. J 

Tab. 6. 

Claes Axel (son af Claes Fredric, Tab 5). 1 1808 
%; Kadett vid Carlberg; Kornett vid Lif-reg:tcts 
Hasar-kår 1831; Löjtnant derst. 1838; Rvttmästare 
atted 1849; + 1850 »/„ på Bernstorp i Askers 
**keo och Nerike. — Gift 1842 % på Arås i We- 
Hergöthland med sin svssling, Friherrinnan Sophia 
Ulrica Carolina Pfeiff, f. 1815 ,T / 4 i Nyköping; 
dotter af Kammarherren Frih. Johan Adolph Pfeiff, 
N.-o 289. och Sophia Dorothea Homeijer. 
Barn: 

Carin Fredrica, f. 1844 l7 / 8 . OarHn (Ttrkä Emilia, t 1846 «%, f léftt «/,. 
Cla4s Adolph, f. 1848 » /f . * ■ ,r 

»Ut Gustaf , t 185» %. 

Tab. 7. 

Nils lairiU (son af Claes Fredric, Tab. 5), f. 1817 
"V,; Vice Haradsbäfding.— Gift 1850 "V f p| Borrad, 
ej långt jfrln Msrwestad, med Maria Lovisa Camita, 
+ 1857 "/, på Åkerby i Rogberga socken och Små- 
land; dotter af Brukspatronen Göran Camits på 
Borrud, af Tysk Adel, med Christina ftegina Ulrica 
Dalman, N:o 1718. 
Söner: 

Nils Georg Carl Axel, f. 1851 u / % . 

Clais Fredric Gustaf Hugo, f. 1852 ,7 /,. 

Nils Wilhelm Fredric, f. 1855 %. 

Tab. 8. 

Gustaf Baltsar (son af Claes Fredric, Tab. 5), 
f. 1819% på Hallinge i Näsby socken och Småtand ; 
Kadett vid Csrlberg; Under-Löjtnant vid Smålands 
Grenadiér-bataljon 1841; Löjtnant derst 1847; Kap- 
ten 1850. — Gift 1852 med Octadia Cronsjoe, f. 
1831. 

Son: 

Claes Johan Gustaf, f. 1854 % Adel. ätten V0H Stefkcn, N:o 1283, f. Stefken* Engelsk eller Holländsk Minister 
i Hamburg. — Gift med Märta Finch. 
Son: 

CkrMJai Stiften, Nosil. ven Stefken, f. i Ham- 
h*^g; Ofverste-Löjtnant i Svensk tjenst; Kommen- 
dint på Cobron skans 1661; Adlad 1666 */„ (sonen 
1697 iotrod. under N:o 1^83); Öfverste-Löjtnnnt vid 
Geoeral-Majoren Mårt. Schonlts koloni-reg-.te i Liff- 
Isno* 1670; Afsked från förutn. Kommendantskap 
1671; Öfverste titel 1675; Öfrerste for Welam Mnncks 
*£te 1(179 och för Björneborgs regrte s. å.; Afsked 
1*83; t 1695. — Gift med Magdalena Zimmerman; 
'letter af Carsten Zimmerman och Margaretha Dol 1 man. 
Son: 

lagnas Christian) Var 1684 Kapten vid Björne- 
Wjrs resrrte; Slutligen Öfverste för Björneborgs lans 
fördobblings-bataljon och Kommendant på Iwanogo* rods slott; f 1704. — Gift med Anna Beata Fle- 
ming, f. på 1670-talet; dotter af Guvernören Pehr 
Fleming, N:o 4, till Hannnla, Bolstad, Roo och Gäd- 
deholm, med Märta Posse, N:o 14, i hennes 2:a gifte. Barn: 
Christian Axel, 
Magnus Johan, 
Märta Beata, 
Magdalena Eva, 
Anna Christina, 
Magnus Christian, 
Märta Magdalena , +f barn. f. 1703, + 1766 V 4 . den sista 
af namnet. Gift 1719 med Kaptenen Carl Gustaf 
Roos af Hjelmsäter, N:o 51, till Ga retad, f. 1694. 
t 1741. 

Ätten är för längesedsn ntgången. Adel. ätten V0I1 Stegling, N:o 1093, f- Tab. 1. 

bas Stegling, Nnsll. von 8tegllng, f. på Ösel; 
Ket: 1649 stadfostelse på Fvrbåkarne i Liffland; In- 
4 P*ktor öfrcr Eldabåkarne på Ösel, Runö, Domers- 
"»•oeB Luijert; Adlad 1663 M / tft (iotrod. 1689 un- 
^ Nro 1093); Kallas slotligen Major samt Landt- 
^ i Estland. — Gift på 1640-talet med Bårbara 

**r*kuii. Söner: 
Christoff; Assessor i Dorpts Hofrätt 1668; Vice 
President derst. 1687. 

Joachim, f. 1647; Kapten; t 1716. 8e Tab. 2. 

Tab. 2. 

Joachim (son af Hans Stegling, Nobil. von Steg- 
ling, Tab. 1), till Håkeretad i Skeda socken och To- 

18 Digitized by VjOOQIC 138 TOM 8TXINBBHO. lefora i Kärna socken. båda i Öslergothland ; Kapten; 
f 1716 och begrafven i Locknevi kyrka i Calmare 
län, der hans vapen uppsattes. — Gift l:o på lft80- 
talet med Christina Eketrå, skiljda åt; dotter af Kap- 
tenen Arvid Eketrä, N:o 137, till Wäsby och Skärf- 
vete, med hans l:a fru, Christina Patkull, N:o 237: 
— 2:o med Christina Gyllenadler, t 1661, + 1716; 
dotter af Biskopen i Linköping M:r Samnel Enander, 
Nobil. Gyllenadler, K:o 655, till Hälleby, Biskops- 
berga och Uljeberg, med hans 2:a fru, Brita Niladotter. 
Barn: 
1. Henric, f. 1687; Utan känd tjenst; + ogift 
1717 och slöt ätten på svärdssidan samt begrafven 
i Locknevi kyrka, der hans vapen uppsattes. 1. Ursula Christina, t 1753 V, på Lidhem i 
Wäckelsångs socken och ligger, jemte sin man och 
hans 2:a frn, begrafven i Locknevi kyrka. Gift 1713 
med Ofverste-Löjtnanten Staffan K lin g spor, N:o 195. 
till Forssa, Håkerstad, Tolefors, Lidhem, Locknevi 
och Tolerum, i hans ha gifte, f. 1689, f 1766. 

2. Joachim, f. 1697, t 1700 och begrafven i 
Locknevi kyrka, der hans vapen uppsattes. 

2. Eva Christina, f 1654 4 / 13 på Tolefors och 
ligger, jemte sin man, begrafven i Kärna i Oater- 
göthland. Gift 1720 2, / 6 med Kansli-Rådet Eric Ro- 
land, Nobil. von Roland, N:o 1614, till Tolefors, i 
hans 2:a gifte, f. 1675, t 1754. Adel. ätten Stegmall, N:o 766, f. Jacob Steginan, Nobtl. Stegman, till Wittsjö, Wiele 
och Hohendijk; Moské te ra re vid General- Majoren 
Leuhnsens reg:te 1637; Drabant vid Gardet 1641; 
Förare derst. 1644; Fältväbel 1645; Löjtnant 1647; 
Regements-Qvartermästare 1649; Kapten 1655; Ma- 
jor vid Riks-Rådet och FKlttnarskalkeu Grefve Gust. 
Lewenhaupts reg: te 1656; Öfverste-Löjtnant vid Ge- 
neral-Guvernören Sim. Helmfelts regrte 1657; Ofverste 
för detsamma 1660; Kommendant på Kockenhusen 
1661; Adlad 1664 % och fick bibehålla sina för- 
fäders vapen (introd. 1668 under N:o 766); Kom- 
mendant pÅ Malmö slott 1669 och i Dorpt 1670; 
Afsked derifrån 1671; Ofverste för Westerbottens 
reg: te 1672; Kommendant i Götheborg 1675; Drunk- 
nade 1676 V 6 , då skeppet Kronan, hvarpå han var kommenderad, förgicks, samt slöt, såsom sonlös, sjelf 
sin adel. ätt. — Gift med Helena Rosenberg, till 
Thorslunda, Frö. Säby och Skogaholm, f 1677 %; 
dotter af Kri^s-Rådet Simon Simonsson Snare, Nobil. 
Rosenberg, N:o 322, till Thorslunda, Frö och Fors- 
seby, med Margaretha Törnsköld, N:o 234. 
Döttrar: 

Anna Margaretha. 

Helena. 

En Dotter. Gift med en Ryttmästare van Ungern. 

Maria. 

Wendela Catharina. Gift med Löjtuanten Pehr 
von Ounthsrsberch, N:o 685, + 1701. 

Jacobina Johanna. Gift 1699 sl / s med Löjtnanten 
Frih. Sven Ul/sparre af Broxvik, N:o 37. Grefl. ätten von Steinberg, N:o 21, f- Jacob Steinberg, Nobil. van Steinberg) Juris Dok- 
tor vid Akademien i Helmstedt; Hof-Rfid hos Her- 
tigen af Sachsen-Lauenburg; Kansli-Direktor hos re- 
gerande Hertigen af Braunschweig; General-Kom- 
missarie vid dennes Krigshär; Hof-Råd hos Konung 
Gustaf II Adolph 1630; Hans Resident i Erfurt 
samt Legat till Hertigarne af Sachsen-Weimar och 
Braunschweig-Luneburg; Adlad 1641 *7, (introd. 
1643 emellan Printz och Rodersköld); Landt-Drost 
i Erke-stiftet Bremen 1648. — Gift, men med hvil- 
ken är ej kändt. 
Son: 

Antonius van Steinberg, Baran och Grefve ven 
Steinberg, Grefve till finköping samt Friherre till 
Boda och Fästerid; f. i Tyskland; Tjenade först, un- 
der Tyska och Danska krigen, vid Svenska Arméen; 
Blef sedan, 1646, Drottning Christinas Hofmästare; 
Ofverste- Löjtnant vid Östgöt ha infant.; Hofstallmä- 
stare 1651; Ofverste karaktär 1652; Friherre 1653 
'% (ej introducerad); Ofverste för Adelns ruattjenst 
i Sverige och Finland s. i. ; Riddare af Amaranther- 
Orden; Grefve 1654 %, med Enköpings stad till 
grefskap (introd. s. &. nnder S-.o 21); Stadftstad 1654 
i sin Öfverste-beställning vid Adelsfanan; Ofver-Kam- 
marherre hos Drottning Hedvig Eleonora 1655; Ge- 
neral-Major af Kavalleriet 1663; Guvernör iWiamar s. å.; Åter Ofverste för Adelns ruattjenst i Sverige 
och Finland 1664; General-Löjtnant 1667; General 
1675; f s. å. 3 /, r Han räddade 1651 Drottning 
Christina, då hon vid beseendet af ett ny bygd t skepp 
vid Skeppsholmen föll i sjön; stod sedermera i allt- 
för mycken ynnest hos bemälta Drottning, och kom 
derföre i träta med hennes förra gunstling, Grefve 
Magnus Gabriel De la Gärd i e, hvilken han nästan 
helt och hållet utträngde; var slutligen den sista 
Grefve, som samma Drottning kreerade, och blef på 
hennes uttryckliga befallning introducerad, sedan han 
likväl förut samma dag varit på väg att kastas nt 
genom fenstret ifrån grefvesam tingsstället, som för 
tillfallet var i Gustafvianska Auditoriet i Upaala. — 
Gift 1650 "/, på Stockholms slott med Drottning 
Christinas Hofjungfru Catharina Ribbing, som lefde 
enka 1683, då hon fick 1000 daler silfvermynt i 
lifstidsgratial, samt ligger begrafven i Riddarholms- 
fcyrkan i grafven N:o 56, nedanför trapporna vid 
vestra dörren, för hvilken graf betalades till kyrkan 
endast 60 daler kopparmynt, i anseende till hennes 
fattigdom; dotter af Ståthållaren Nils Ribbing, N:o 
15, till Fästerid, med Anna von Hintzen. 
Barn: 

Christina. 

Eleonora. Digitized by VjOOQIC STENBOCK. 139 Adam; Fänrik vid Lifgardet; Löjtnant derst.; 
fick 1669 tillstånd att gå i främmande tjenst; + 
1691, troligen ogift, och slöt således ätten. Anna tre Barn, som alla dödt späda, ty trenne 
små likkistor, med årtalet 1 653 och tillhörande denna 
att, finnas i Lilljegrafven i Riddsrholmskyrkan. Grefl. ätten Stenbock, N:o 12. Namnet akrifves i grefvebrefvet, såsom af gammalt, Steenbock, hvilket stafningssitt de nn lefvande 
nedkmmarne af ätten begagna. Tab. 1. 

Olef Arvlfkaaa (son af Arvid Knatsson, se adel. 
•tten Store. Tab. 25), till Torpa i Länghems socken 
«a Westergöthland samt Toftaholm i Småland; å 
Vtpo; Svea Rikea Råd 1503, 1526; Lagman i Öster- 
röihland. Han upptog sitt mödernevapen: en sten- 
bock, och blef stamfader for den yngre S ten bock c- 
åiten. — Gift med Carin Lake, till Ulfstorp; dotter 
•f Häradsböfdiogen Harald Lake (N:o 53), och hans 
l.t fru, Ingrid Bengtsdotter. 

Barn: Otofsdottar Stenbock; Fördea 1520, påChri- 
k«i Tyranns befallning, ifrån Jönköping till Dan- 
aart, derifrån hon med Riksföreståndaren Sten Store 
in Tngrea enka, Christina Gyllenstjerna, återkom 
till Sverige; Ligger, jemte sin man, begrafven på 
Ttantorps kyrkogård i Marks härad och Wester- 
ptalaad. Gift med Ståthållaren och Riddaren NU$ 
Kmtuem Ribbing (N:o 15), till Svanserid, Limmared, 
HjÄö oeh Ribbingstorp, t 1580. 

Gustaf Olofsson Stenbock, Friherre Stenbock, f. 
I**; Rike-Marsk; f 1571. Se Tab. 2. 

Tab, 2. 

Maf OltJstM Stenback, Friherre Stoihtck (son 
»f Olof Arvidsson, Tab. 1), Friherre till Öresten i 
Vestergothkuid oeh Kronobäck i Småland, Herre till 
Torpa, Toftaholm och Lena; f. 1502; Riddare 1527; 
Be&laafvare på Elfsborg 1529; Svea Rikea Råd 1534; 
Ståthållare i Weatergöthland 1540; Lagman derst. 
•ek Krigs-Öfverate 1542; Öfverste- Sekreteråd och 
Gevernor i Östergötblaod 1552; Friherre till Öresten 
ock Kronobäck 1561 ",; Rike-Marsk 1569; t 
1571% Förde 1563 Öfverbefalet i Finland. Han 
banade ifrån Tyakland 1531 Konung GnaUf I:s ut- 
H4éa Gemål, Prinsessan Catharina af Sachsen-Lauen- 
•arg; Uef fem gånger, såsom Sändebud, afskiokad till 
Dtasark, nämligen 153*, 35, 36, 37 och 61; var 
»htbgea em ibland de Biksens Råd, som slogo sig 
l| 9 Hertigaree Johan och Carl emot Konung Eric 
XI?. - Gift 1531 med Brita EricsdoUer, t 1572 
*'i på Brå nås; dotter af Riddaren och Riks-Marsken 
Irie Abrahamsson (Leijoohufvud, N:o 26), till Eke- 
brg och Loholm, med Ebba Wase. 

Barn: 

Cetkorina (Drottning Catharina Stenbock), f. 1535 

*%; Sreriges, Göthes och Weudes Drottning; f barn- 

15» 1621 » lt . Förmäld 1552 *% med sin faders 

"far, Konung Gustaf 1, i hans 3:e gifte, f. 1490, 

B*Ua,J. på 1530-talet, + 1583 *V 4 på Rydbo- 
W« i Oster-Ryda socken och Roslagen och ligger, 
i**** sia man, begrafven i Öster-Ryda kyrka. Gift 
tUt, festlagssbndagen, på Gripsholms slott, då Ko- nnng Gustaf I gjorde bröllopet, med Riks-Drottset 
Peder Brahe, den Äldre, Grefve Brahe (N:o 1), till 
Wisingsborg, Rydboholm och Lindholmen, f. 1520, 
t 1590. 

Abraham, Friherre till Öresten och Kronobäck; 
Ogift mördad 1567 i Upsala på Konung Eric XlV:s 
befallning. 

Cecilia» Hon var den enda af sina syskon, som 
höll Hertig Carls parti. Gift med Riks-Rådet Gustaf 
Johansson (Tre Rosor), Grefve till Bogesund och Haga. 

Eric; Riks-Råd och Fältmarskalk; i 1509. Se 
Tab. 4. 

Margaretha, + 1583 ! V, ogift. 

Olof, Friherre till Öresten och Kronobäck, Herre 
till Kongs-Leoa; Riks- Råd 1560; Legst till Polen 
1593 och till Danmark 1597; Gick a. å. utur riket 
under oroligheterna emellan Konung Sigismund och 
Hertig Carl; Kom åter 1598, men efter Stångebro 
slag begaf han sig till Fiiiland, der han 1599 blef 
tillfångatagen och framhafd till Hertigen, som då 
var i Luodo länsmansgård, samt, på hans befallning 
att han skulle skjntas, utförd till skogen, fastbnndeu 
vid ett träd och skjuten samt nedgräfd, likt ett osjä- 
ligt djur, i ett bredvid varande kärr, dernr seder- 
mera Drottning Catharina Månsdotter, som bodde på 
det närbelägna Ljuzala, lät upptaga honom, sin fordna 
hätska fiende, svepa honom och gifva honom an- 
ständig begrafuing i vigd jord. Hans hela lefnad 
var utmärkt af råhet och vildhet, och skall hsn, så- 
som fångvaktare åt Konung Eric XIV, illa slagit 
denne sin fordna herre. — Gift med Ingeborg Bonde, 
f 1587 M /, på Kongs-Lena i barnsäng, tillika med 
barnet; dotter af Riks-Rådet och Öfverste- Amiralen 
Jöns Thordsson Bonde (N:o 11), till Bordsjö, Trane- 
berg, Stensholm och Säckestad, med hans l:a fru, 
Märta Posse (N:o 14). 

Ebba; Lefde ännu 1608. Hon hade ett manligt 
och oförskräckt sinnelag; svarade Hertig Carl, då 
han med hotelser ryckte hennes nyss sflidna man i 
skägget, att om han lefvat hade aldrig Hertigen 
kommit in i Finland; sattes derföre i arrest på sin 
kammare och fördea sedan, jemte sina döttrar, til] 
Stockholm, der de länge sutto fSngna. Gift 1573 
V,, med Riks-Marsken Claes Fleming (N:o 4), Fri- 
herre till Wik, Herre till Svidja och Qvidja, + 1597. 

Arvid, Friherre till Boxholm, Herre till Tofta 
och Grolaoda; Befallningsman på Wadstena slott och 
of v er dess stad 1576 samt tillika öfver dess län 1577; 
Riddare 1580; Riks-Råd; General-Ståthållare på Re- 
wal och Estland 1597; t barnlös. Han blef 1594, 
sSsom hållande Konung Sigismunds parti, af Hertig 
Carl drifven i landsflykt och hans gods förverkade 
till Kronan. — Gift 1582 med Carin Månsdotter, 
som lefde 1597; dotter af Herr Måns Ivaraaon, till 
Edeby, som förde en half örn och en half lilja i 
vapnet, med Anna (af Bjelkenstjernesligten). 

Carl; Ståthållare; t 1609. Se Tab. 3. Digitized by VjOOQIC 140 8TB3BOCJC Sten, Friherre till Oretteo och Kronohäck; Qick, 
såsom Konung Sigismund trogen, utomlands och dog 
ogift 1593. Han ihjälskjöt oförvarande» 1567 pa 
Husoen sin systerson Grefve Joachim Brahe. 

Anna. 

Tab. 3. 

Carl (son af Gustaf Olofsson Stenbock, Friherre 
Stenbock, Tab. 2), Friherre till Toftaholm och Kongs- 
Lena; Befallningsman på Kexholm 1593; Ståthållare 
på Calmar slott samt of ver dess stad och lan jemte Öland 
1397; t 1609. Han var en rik man; salt en tid 
fäugslig på Gripsholm; beskyldes af Hertig Carl att 
h» begitt ett ömkligt mord på en juvelerare samt 
brännt och sköflat den mördadts gods. — Gift med 
Brita Westgöthe; dotter af Ståthållaren Claes An- 
dersson, till Wik och Koskis, som i vapnet förde två 
pilar i kors, samt Catharina Hansdotter, i hennnes 
1;a gifte, och som varit Konung Johan III:s fri Ila. 
Barn: 

Claes, Friherre till Toftaholm, t ogift 

Abraham, Friherre till Toftaholm; Drunknade 
uug derst. 

Gustaf, Friherre till Toftaholm, t ung. 

Christina Sophia; Begrofs 1661 V, i WisU kyrka, 
i Östergöthland, till h vilken kvrka hon 1048 gaf 
predikstol af marmor. Gift 1624 M / 2 med Hertigl. 
Kansli-Rådet Pehr Nilsson (Natt och Dag, N:o 13), 
till Säby, Bro och Wisbohammar, i hans 2:a gifte, 
f. 1584, t 1634. 

Tab, 4. 

Eric (son af Gustaf Olofsson Stenbock, Friherre 
Stenbock, Tab. 2), Friherre till Öresten och Krono- 
bilck, Herre till Torpa och Lena; Höfvidsroan for 
Rytteriet 1567; Riks-Råd 1568; Riddare 1569, vid 
Konung Johan IILs kröning; Fältmarskalk s. å.; 
Lagman i Westergölhland 1570; Landsböfding derst. 
% 1575; Tillika Ståthållare på Elfsborg 1577; Afsattes 
af Hertig Carl 1596 ifrån alla sina embeten, efter- 
som han höll Konung Sigismunds parti samt icke 
kom till Söderköpings riksdag, hvarefter hau rymde 
ur riket; f 1599 i Köpenhamn, i landsflykt, och 
låg, jemte sin fru, begrafven i Stenbocke- eller Torpa- 
grafven i Längbems kyrka, men är nu nedmyllad i 
jorden under samma graf. — Gift på 1570-talet, 
genom enlevement från Hörningsholm, med sin ku- 
sin, Grefvinnau Magdalena Sture, f. 1539 °/,, på 
Stegeborg i Östergöthland, i 1610; dotter af Riks- 
Marsken Svante Sture, Grefve Slure (se Natt och 
Dag, N:o 13), till Stegeholm, Westervik, Hörninga- 
holm, Eksjö, Gäddeholm, Tullgarn och Penningby, 
med Märta Ericsdotter Leijonhufvud (N:o 26). Of ver 
Kric Stenbocks och Malin Stures giftermål, h v arom 
finnes en romantisk och rörande berättelse af en 
hennes systerdotter, blef mycket buller, innan de 
återfingo hennes moders förlåtelse. 
Barn: 

Svante, Friherre till Öresten och Kronobäck, 
Herre till Torpa och Lena; f. 1572 V 4 ; Hertig Carl 
Philips Furstl. Råd; Lagman i Södermanland 1620; 
t 1632 *% barnlös och begrafven i Upsala dom- 
kyrka. — Gift med Friherrinnan Brita Bjelke, f. 
1582 4 / 10 ; också begrafven i Upsala domkyrka; 
dotter af Riks-Rådet Claes Nilsson Bjelke (N:o 8), 
Friherre till Wik, Herre till Kuröen, Räfvelstad, 
Suadholmen, Nynäs, Semsholm, Penningby och Bjel- 
kestad, med hans l:a fru, Friherrinnan Elin Fleming 
(Nio 4). Gustaf, t 1575; Riks- Råd; t 1629. Se Tab. 5. 

Sten. 

Brita, + ung på Hörningsholm. 

Tab. 5. 

Gustaf (son af Kric, Tab. 4), Friherre till Öresten 
och Kronobäck, Herre till Torpa och Lena; f. 1575 
"/ på Hörningsholm i Mörkö socken och Söder- 
manland, kort efter sedan modern, krypande fram 
på knä, erhållit sin moders förlåtelse; Riks-Råd 1609; 
Abgesandt till England 1610, der han blef slagen 
till Riddare af Konung Jacob I; Lagman i Tio hä- 
rader 1611; Kommissarie till Fredstraktaten i Ulfs- 
bäck 1612; StÄthållnre pft Skaraborg och öfver hela 
Westergöthland 1613; HofråtU-Råd i Svea Hofräit 
1615; Flera gånger Legat till Utländska Hof; * 
1629 * /, i Stockholm och låg, jemte sin fru och 
hennes mor, begrafven i Länghems kyrka i Wester- 
göthland, men aro de allajre numera ncdgräfoa i 
jorden. Han Sterfick 1613 Orestens och Kronobacks 
frihtrrskap, h vilket hans fader förverkat; skickades 
1617 till upprättande af gransskillnaden emellan Ryss- 
land och Ingermanland, hvilken han bragte til 11 ett 
lyckligt slut; var den första som sk ref sig Stenbock. 
— Gift i början af 1600-talet med sin kusins dotter, 
Grefvinnan Beata Margaretha Brahe, t 1583 12 / a ; 
dotter af Riks- Rådet och Öfver-Ståthållaren Grefve 
Eric Brahe (N:o 1), till Wisingsborg, Lindholmen 
och Alvom, med Hertiginnan Elisabeth af Braun- 
achweig-Liinebnrg. 
Barn: 

Fredric, Grefve Stenbock, f. 1607; Riks-Råd och 
President; t 1652. Se Tab. 6. 

Christina Catharina, f. 1608 på Drottningholm; 
HofTröken; t 1650 ,4 6 i Åbo och begrafven i Wi- 
siogsborgs slottskyrka, men hennes bröstbild af ala- 
baster ses i Grenna kyrka. Gift 1628 '% på Stock- 
holma slott, då Konung Gustaf II Adolph gjorde 
bröllopet, med sin syssling, Riks-Drottset Grefve Pehr 
Brahe, N:o 1, den Yngre, till Wisingsborg, Ca ja na, 
Rydboholro, Lindholmen, Braheliaoa och Bogeannd, 
i hans l:a gifte, f. 1602, t 1680. 

Eric, Grefve Stenbock, f. 1612; Riks- Råd ooh 
General-Guvernör; t 1659. Se Tab. 7. 

Margaretha, + ogift 1653. 

Magdalena. Gift 1643 "/,, i Stockholm med 
Riks-Skattmästaren Seved Bååt, Baron Bååt, Nto 
12, till Härlunds, Fallnas, Sundbyholm, Skäraholm 
och Myrö, f. 1615, * 1661». 

Gustaf Otto, Grefve Stenbock, f. 1614: Riks-Råd 
och Fältmarskalk; t 1685. Se Tab. 8. 

Brita, f. 1617 ,0 /„ t ogift 1653 a % och be- 
grafven i Torstensonska grafven i Riddarboluiskyrkao. 
i en med förgylda ornantenter försedd kopparkista 
med gren*. Stenbockska hela vapnet vid hufvudet och 
hennea fadernee och mödernes anors hjertvapen på 
sidorna, 

Tab. 6. 

Fredric, Grefve Stenbeck (son af Gustaf, Tab. 5). 
Grefve till Bogesund (nu Ulricsehamn), Friherre till 
Öresten och Kronoback, Herre till Torpa och Lena; 
f. 1607 "/, på Torpa; Kammarherre hos Konung 
Gustaf II Adolph; Öfverste för Småläuningarne 1631; 
Assessor i Svea Hofrätt; Öfverste för Adelsfanan; 
Rika Råd 1645; President i Götha Hofrätt 1648; 
Lagman i Tio härader 1650; Grefve 1051 *% med 
Bogesund till grefskap (introd. 1652 under N:o 12); 
Afsked från Presidents-embetet 1651; t 1652 "/,. Digitized by VjOOQIC STENBOCK. 14! Hto bevistade Polska, Preussiska och Tyska krigen; 
blcf i slaget vid Lutzen den 6 Nov. 1532 så illa 
ikjoten och qväst, att han ra 8 st e taga afsked; an- 
förde slutligen 1644 sitt regemente (Adelsfanan) med 
atmärkt tapperhet i kriget emot de Danske. — Gift 
1634 **/„ på Stockholms sloit med Friherrinnan 
Catharina De la Gardie, f. 1616, f I680 8 / T ; dotter 
af Riks-Rådet Frih. Johan De la Gardie. N:o 4, till 
Bkholiuen, Kjalaholm, Rasich och Kåreholm, med 
bos l:a fru, Friherrinnan Catharina Oxenstjerna 
(Ma I). 

Gustaf, t. 1637 V„, i '617 "/ 10 . 

Johan Gabriel, Grefve till Bogesund, Friherre till 
Oresten och Kronobäck, Herre till Lenarp, Sjöö, Pen- 
aingby, Calmarsnäs och Akeshof; f. 1610 *%; Kam- 
nur-Page hos Drottning Christina; Kammarherre; 
Hof marskalk samt Guvernör i Lifgedinget 1604; 
Riks-Stallmästare 1667; Riks-Rad 1668; Riks-Mar- 
•kalk 1673; President i Reduktions-kollegium; f ogift 
1705 l */ n i Stockholm och beg ra f v en i Storkyrki.ii, 
der hans epitaphium ses. Han var en stor favorit 
bos Riks-Knkedrottningen Hedvig Eleonora men väckte 
derrid, såsom ogift, ingens svartsjuka; iordningsatte, 
tom hennes Marskalk, hennes aldeles förfallna affä- 
rer, lamt hushållade så för sig sjelf, att han blef eu 
if sin tids rikaste man; var slutligen i nära iO år en 
•f de inflytelserikaste personerna i både Rådskam- 
marea och vid Hofvet. 

Maria Elisabeth, f. på 1640-talet; .Hofmästarinna 
hoa Drottning Ulrica Eleonora den Äldre; f 1693 
', i Stockholm. Gift derst. 1665 med Landshöf- 
iiagen Grefve Axel Lillje, N:o 17, till Lilljenborg 
ock Löfstad, m. m., f. 1637, f 1692. Om henne 
kvittas i Loenboma Handlingar till Konung Carl 
lh Historia en aldeles otrolig spökelsehistoria. 

Tab. 7. 

Eric, Greta Stenbock (son af. Gustaf. Tab. 5), 
Grefve till Bogesund, Friherre till Öresten och Kro- 
»»käek, Herre till Torpa och Lindholmen; f. 1612 
f/i på Göksholm i Stora Mällösa socken och Nerike; 
Otverste för Westmanlands reg:te till fot 1634; Ge- 
neral-Major af Infanteriet 1645; Guvernör i Riga 
tant öfver Wendiaka och Pernauska kretsarne i Liff- 
tid i. å.; General-Major öfver Infanteriet och Ka- 
valleriet i nämnde land 1647; Riks-Råd 1649: Grefve, 
jemte yngre brodern Gustaf Otto, 1651 "/, med 
Hoymod till grefskap (introd. 1652 under N:o 12); 
Geatral-Governör i Ingermnnland, Carelen och Kex- 
hohns län 1561; G«?ncral-Komniendant i Halland 
I$i5; Lagman i W ester-Norrland 1657; Riks-Tyg- 
wästsre s. å.; St o pade 165^ "/, för Köpenhamn, 
lisa har gjort sig känd som en ytterst verksam Ge- 
•crsi-Gureruör. och i hans rapporter träffas ej sällan 
bidrag till Ryska, Polska, Turkiska och Tartariska 
historien; sjelf va Jesuiterordens verksamhet bespejades 
«h inrapporterades af honom. — Gift l:o 1637 på 
tyibdekow i Pomern med Catharina von Schwerin, 
f UI9 på Beaerit* i Meeklenburg, f 1655 "/ 4 i 
Stockhohn; dotter af Riidiger von Schwerin, till Pot- 
**er och Spantekow, med Catharina Vivientsdotter 
*»n Eiehstedt, samt af samma slägr, som de intro- 
dncerade ätterna von Schwerin: — 2:o 1656 med 
GrefTianaa Oeea Johanna Riperda, ifrån Nederlän- 
toa», som dog barulös; dotter af Grefve Johan 
Riperda. 

Barn: 
t Gustaf, f. 1638, + ung. 1. Beata, f. 1639 % i Pomern, + 1712 3, / 8 . 
Gift 1659 w / g med Riks-Rådet och Öfver-Siåthål- 
laren Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, K:o 11, 
till Kroneberg, Sundbv, Näsby och Moholm, i hans 
2:a gifte, f. 1620, f 1679 

1. Christina, f. 1640 1! / B i Stockholm, f derst. 
1671 a V 1a och begrofs i Storkyrkan i närvaro af 
Konnngeu, Enke-Drottuingen, Riksens Råd och Stän- 
dernas Deputerade. Gift 1663 % med Laudshöf- 
d ingen Frih. Gabriel Kurck, N:o 16, till Lämpelä, 
Lauko och Tottjerfvi, i hans l:a gifte, f. 1630, t 
1712. 

1. Catharina, jr ung. 

1. Maria. Gift med Kaptenen Thure Ribbing, 
N:o 15, till Ribbingsholm, f. 165 i, + .1697. 

1. Brita. Gift på 1 680-talet med Öfversten och 
Landl-Rådet Johan Hans von Rosen, till Sonorm, 
Selge och Kui; foder till Riks-Rådet och General- 
Guvernören Gustaf Fredric von Rosen, Natural., Ba- 
ron och Grefve von Rosen. N:o 85. 

Magdalena, f. 164!» ,4 10 . T 1726. Gift 1667 
,T / 1a med Riks-Radet och Kansli-Presidenten Grefve 
Bengt Oxenstjerna af Korgholm och Wasa, N:o 8, 
till Korsholm, Wasa, Mörby, Lindholmen, Rosersberg, 
Coporie och Kattila, i hans 2:a gifte, f. 1623, + 1702. 

Elisabeth. Gift på 1670-talet med Öfversten Carl 
Hård af Segerstad, N:o 17, den Lille kallad, till 
Bjursnäs, t 1705. 

1. Anna, f ung. 

1. Margaretha, + på 1680-talet. Gift 1685 med 
Öfversten Jurgen Johan Wrangd, till Elatfehr och 
Kaifehr, i hans l:a gifte, f. 1644, t 1698; farfader 
till Herrarne Wrangel, Natural. Wrangel, N:o 1'092. 

1. Fredric, Grefve till Bogesund; Lagman i Norra 
Finne Lagsaga 1682 och i Westmanland och Dalarne 
1697; + barnlös 1699 i Finland. — Gift 1681 % 
med Friherrinnan Helena Creutz, i hennes l:a gifte, 
f. 1658. t 1730; dotter af Riks-Rådet och Amiral- 
Generalen Lorentz Creutz, Baron Creutz, N:o 48, 
till Cassaritz, Sarflni, Abborfors, Ljuxala och Saris, 
med Friherrinnan Elsa Duwall, N:o 64. samt oingift 
med General-Löjtnanten Georg Johan Mnidel, Baron 
Maidcl, N:o 102, till Wredenhagen,. i hans 2:a gifte. 

I. Hedvig Eleonora, f 17 J4. Gift 1689 med Riks- 
Rådet och Öfverstc-Marskalken Nicodemus Tessin, Ba- 
ron och Grefve Tessin, N:o 58, till Bo, i hnns l:a 
gifte, f. 1654, t 17V8. 

Tab. 8. 

Gustaf Otto, Grefve Stenbock (son af Gustaf, Tab. 
5), Grefve till Bogesund, Friherre till Öresten och 
Kronobäck, Herre till Torpa, Lena, Harg, Hesselby- 
holm och Wnpnö samt Kolk och Kida i Estland, 
äfvensom Spanrep; f. 1614 17 / fl på den gamla fäderne- 
gården Torpa; Ryttare vid Smålandska regrtet 1631; 
Kornett derat. 1632; Fänrik vid Scheratins Tyska 
regrte 1633; Kapten vid Öfverste Claes Hnslfehrs 
Tyska reg:te 1634; Major derst. 1636; Öfverste- 
Löjtnant vid ett Smålaods-regrte till fot s. å.; Öf- 
verste för detsamma 163N; General -Major af Infan- 
teriet 1643: Guvernör i Minden 1644; Öfver Kom- 
mendant i Westphalen f 645 ; General- Löjtnant 1647; 
General 164*; Grefve, jemtc äldre brodern Eric, 
1651 27 /,, med Bogesund till grefskap (introd. 1652 
under N:o 12); Riks-Råd 1651; Guvernör i Riga 
1652:. Krigs-Råd 1653; Lagman i Ingermatiland s. 
å.; Riks-Tyguiästare 1655; Fältmarskalk s. å.; Ge- 
neral-Gnvernör i Skåne, Halland och Blekinge samt 
på Bornholm 1658; Lagman i Wester-Norrlaud 1660; 
Riks-Amiral 1664; Lunds Akademie-Kanslär 1666; Digitized by VjOOQIC 142 8TENB0GK. t 1685 u / 9 i Stockholm och ligger, jemte sin l:a 
fru, begrafven i eget präktigt grafchor i Strengnäs 
domkyrka. Han var en stor krigare; började sin 
militära bana under 30-åriga kriget och bevistade Sr 
1634 eröfringamc af Landsberg och Frankfurt am 
der Öder; bragte 1655 några fasta orter i Polen 
nnder Svenska Konungens lydnad; anförde 1659 be- 
lägringen af Köpenhamn; angrep under Danska kri- 
get på 1670-talet fienden flera gånger med stor for- 
del; var slutligen en älskare af Guds ord och rät- 
tade alla sina gerningar de re ft er, samt försummade 
aldrig bönestunderna morgon och afton med ett öd- 
mjukt knäfall, hvarkeu i falt eller hemma i sitt hus. — 
Gift l:o 1645 med Friherrinnan Brita Horn af Aminne, 
f 1654; dotter af Riks-Rådet Claes Horn af Aminne, 
N:o 2, till Aminne, Wikhus, Ekebyholm, Skällnora, 
Gamleby, Ryholm och Mustela, med Friherrinnan 
Sigrid Oxenstjerna (af Eka och Lindö) N.o 1 : — 
2:o 1658 "/, i Götheborg med sin svägerskas kusin, 
Grefviunan Christina Catharina De la Gardie, i hen- 
nes 2ra gifte, f. 1632 V 10 i Stockholm, + 1704 »/„ 
på Runsa i Eds socken och Upland och ligger, jemte 
sin l:a man, begrafven i Lewenhauptska grafven i 
Riddarn olmtikyrkan; dotter af Riks-Marsken Frih. 
Jacob De la Gardie, Grefve De la Gardie, N:o 3, 
till Leckö, Ekholmeo, Hapsal, Dagö, Kolk, Kida, 
Runsa och Arnöen, med Grefvinunn Ebba Brahe, N:o 
1, samt enka 1656 efter Riks-Rådet och Fältmar- 
skalken Grefve Gustaf Adolph Leijonhufvud (Lewen- 
haupt), N:o 2, till Raseborg och Falkenstein, m. m. 
Barn: 

1. Christina Catharina, f. på 1640-talet. Gift 
1685 med Kongl. Rådet, Riks-Stallmästaren och Pre- 
sidenten Grefve Anders 1 or Stensson, N:o 7, till Or- 
tala, Wirestad, Forstena och Resta, m. m., f. 1641, 
t 1680. De skänkte 1665 till Lännäs kyrka en 
gammalmodig altartafla med namn och vapen. 

1. Magdalena Catharina, f 1677 och ligger, 
jemte sin man och hans båda andra fruar, begrafven 
i Lewenhauptska grafven i Riddarholmskyrkan. Gift 
1673 I8 / n i Stockholm med sin sijufbrodcr, Öfversten 
Grefve Gustaf Mauritz Lewenhaupt, N:o 2, till Fal- 
kenstein, Reipolskirch, Rossheim, Winndeln, Bretzen- 
heim, Gräfsnäs, Tärnö, Hesselbv och Mellingeholm, 
i hans la gifte, f. 1651, f 1700. 

1. Gustaf, Grefve till Bogesund; f. på 1640- 
talet; Rytt mästare vid Skånska kavalleriet; f barn- 
lös 1671 och ligger, jemte sin fru, begrafven i det 
ena af Lewenhauptska grafchoren i Riddarholms- 
kyrkan, uti kopparkistor, zirade vid hufvudena med 
deras egna vapen och på sidorna med deras sexton 
anors vapen, h var jemte på hans kistlock är en 
Christusbild. — Gift med Friherrinnan Ingeborg 
Bjelke, + i barnsäng; dotter af Riks-Rådet Frih. 
Thure Bjelke, N:o 6, till Sahlestad, Gäddeholm, 
Kråkeruin och Frösvik, med Christina Auna Baner, 
Friherrinna Baner, N:o 22. 

1. Margaretha, f ung. 

1. Carl Otto, f. 1653; Öfverate-Löjtnant ; t 1697. 
Se Tab. 9. 

2. Brigitta, f. 1660 %. + ogift 1682 2 %. 

2. Beata Margaretha, t. 16C1 7 ' 6 . + 1735 %. 
Gift 1689 % med Landshöfdingen Grefve Gustaf 
Douglas, N:o 19, till Stjernarp, Elfvegärde, Neder- 
ängen och Spannarp, f. 1648, f 1705. 

2. Eric Gustaf, f. 1662; General-Löjtnant. Se 
Tab. 11. 

2. Jacob, f. 1663; Löjtnant; * 1695. Se 
Tab. 12. 

2. Magnus, f. 1664; Konght Råd och Fältmar- 
skalk; t 1717. Se Tab. 13. 2. Hedvig Eleonora, f. 1666, t 1729. Gift 1684 

1f / A i Stockholm, i Konungens och Drottningens när- 
varo, med sin kusins sviiger, Landshöfdingen Frih. 
Lorentz Creutz, N:o 48. till Sa r fl ax, Tjusterby och 
Tyko, i hans 2:a gifte, f. 1646, t 1698. 

2. Charlotta Maria, f. 1667 «/ l0 , f 1740 *V I2 . 
Gift 1686 */ l2 i Stockholm med sin halfbroders ku- 
sin, Vice Amiralen Grefve Axel Johan Lewenhaupt, 
N:o 2, till Ed, Jockis och Edshult, f. 1660, t 1717. 

Tab. 9. 

Carl Otti (son af Gustaf Otto, Grefve Stenbock, 
Tab. 8), Grefve till Bogesund, Herre till Toarp, 
Gripsnäs och Sätenas; f. 1653 ,0 ' 4 ; Öfverste-Löjtnant 
vid ett värfv. reg:te; t 1697 17 / 6 och ligger, jemte 
sin fru, begrafven i Soopiska grafven i Skara dom- 
kyrka. — Gift 1681 Vi med Friherrinnan Marga- 
retha Soop af Limingo, till Stora Bjurum, f. 1662 
ao /i . + J7J 5 *% i Götheborg; dotter af Riks-Rådet 
och General-Guvernören Frih. Gustaf Soop af Li- 
mingo, N:o 19, till Limingo, Stora Bjurum, Mals- 
åker, Sljernsund, Hjelmsäter, Påtorp. Medevi, Gran- 
hammar, Finnåker, Sjundeby, Wu oj ock i och O us t apel, 
med hans l:a fru. Friherrinnan Margaretha Horn 
af Marienborg, N:o 21. 
Söner: 

Gustaf Otto, Grefve till Bogesund; f. 1683 *%; 
Kapten vid Dal-reg:tet; + ogift 1709 2 % i slagt- 
ningen vid Pultava. 

Carl; Kapten; f 1723. Se Tab. 10. 

Eric Fredric, till Stora Bjurum i Westergöth- 
land; f. 1686 '%; Major vid Åbo lans kavall.; + 
barnlös 1739 «/ l0 på Bjurum. Han blef 1709 Än- 
gen hos Ryssarne och förd först till Solvytschegodsk 
och sedan till Tobolsk, derifrån han ej hemkom, 
förrän 1722 eller efter fredsslutet. — Gift 1723 med 
Margaretha Clerck, f. tvilling 1708 M / 10 , + 1743 
2 V 1n ; dotter af Hofrätts-Rådet Jacob Clerck, Nobil. 
Clerck, N:o 1382, och Magdalena Rudbera. 

Fredric, f. 1693 %; Fänrik vid Dal-reg:tet; + 
1713 Vi i Wiamar af undfåogna bleasyrer i slaget 
vid Gadebuach. 

Tab. 10. 

Carl (son af Carl Otto, Tab. 9), till Toarp, Grips- 
näs och Såtenäs, alla i Westergöthland ; f. på 1680- 
talet; Kapten vid ett värfv ad t Dragon- reg: te; t 1723 
"/a i Jönköping och ligger begrafven i Soopiska 
grafven i Skara domkyrka. — Gift 1715 t8 / 9 med 
Eva Zelow, f. 1700 8 , 4 , + 1722 V 5 ; dotter af Öf- 
versten Georg Zelow, N:o 272, till Blankeholm och 
Winketomta, med Friherrinnan Christina Dorothea 
Posse af Säby, N:o 57: — :':o 1723 ,6 / 4 med Fri- 
herrinnan Anna Elisabeth Ulfsparre af Broxvik, f. 
på 1690-ialet; dolter af Majoren Frih. Måna Ulf- 
sparre af Broxvik, N:o 97, och hans fru och kusin, 
Friherrinnan Margaretha Ulfsparre af Broxvik. 
Barn: 

1. Carl Georg, till Toarp; f. 1717 *%; Löjtnant 
vid Savolax' regrte; Ogift slagen 1741 *% vid WU1- 
manstrand. 

1. Margaretha, till Bjurum; f. 1720 %, +1767 
*%. Gift 1743 u ' 9 med Majoren Carl Georg IMlje 
af Aspenås, N:o 109, till Näs och Sjögerås, i håna 
l:a gifte, f. 1712, t 1782. 

2. Charlotta Eriana, till Såtenäs; f. derst. 1724 
,9 /,, posthoma, t dersam mastades 1764 10 / e «cb be- 
grofs i Thuns kyrka i Westergöthland. Gift 1743 
*V 10 p& Wenneranäs i nämnde provins med sin half- Digitized by VjOOQIC STENBOCK. 143 lysters mans kusin, Kammarherren Frih. Clait Lillje, 
N* 168, till Wennersuäs och Såtenäs, f. 1708, t 1786. 

Tab. 11. 

Eric Gustaf (son af Gustaf Otto, Grefve Sten- 
bock, Tab. 8), till Torp*; f. 1662; Öfverste for ett 
Drtgon-regrte ; Öfver-Kammarherre bos Drottning 
Hedvig Eleonora; Slutligen General-Löjtnant. — Gift 
1» 1691 **/ s i Hamburg med sin kusin, Hoffröken 
bot Drottning Ulriem Eleonora den Äldre, Grefvinnan 
AImm Eleonora De la Gardie, f. 1661 *% i 
sjun. stad, t 1708 "/„ i Stockholm; dotter af 
Riki-Rådet och Presidenten G ref ve Pontus Fredric 
De la Gardie, N:o 3, till Leckö, Arensborg, Ekhol- 
bkb. Fellin, Kol k och Torgelow, med Grefvinnan 
Betts Elisabeth von Königsmarck. N:o 14: — 2:o 
■ed sin kusins dotter. Friherrinnan Ebba Maria 
Sporre, den Skona kallad, i hennes 2:a gifte, f. 1663 
V,» t 1740 9 /„ ; dotter af Riks-Rådet och Öfver- 
SUtsiDaren Axel Carlsson Sparre, Baron Sparre, 
Na 11, till Kroneberg, Snndby, Näsby och Moholm, 
■cd hsas ?:a fro, Grefvinnan Beata Stenbock, samt 
eoks 1700 efter Hofmarskalken Frih. Bengt Rosen- 
stås, N:o 29. 
fisrn: 

1. Gustaf Otto, i. 1692, t ogift 1720 dft han 
seakom ifrån Norrige. 

I Maria Eleonora, f. på 1690-talet, t 1712%. 
Gift med Kammarherren Frih. Herman Fleming af 
IMkz, Grefve Fleming, N:o 26, till Willnäa, Lie- 
Witx, Boo, Tuna och Degerhofif, i hans l:a gifte, f. 
W«, + 1729. 

1. Beata Elisabeth, f. på 1690-talet, t 1765*%. 
GA med Öfver-Amiralen Frih. Carl Georg Sjöblad, 
■V» 79, till Torpa, Marsvinsholm, Fogelstsd, Herre- 
Md, Gimralöf, Fästerid och Skorrestad, f. 1683, t 
1751 

1. Hedvig Christina, f. på 1690-talet; Hoffröken 
>« Enke-Drott ningen Hedvig Eleonora. Gift 1718 
"% med Riks-Rådet Grefve Arvid Potte, N:o 51, 
hH Welsmsnnd. Svanå, Axholm, Skilberg, Gottenvik 
<*s Rafnäs, f. 1089. t 1754. 

1. Fredrica Wilhelmina, f. 1701, t 1723 •/.. 
Gift 1720 med Kaptenen Grefve Nils Brahe, N:o 1, 
till Skokloster, Rydboholm, Spiker, Brahehus, Lyckas 
oek Skarhult, f. 1697, f 1722. 

2. Två Bom, +t unga. 

Tab. 12. 

häk (ton af Gustaf Otto, Grefve Stenbock, Tab. 
h l 1663 2 % i Malmö; Löjtnant vid Lifdrabant- 
Urta; * barnlös 1695 V, i Köping och ligger, 
jtmte sia fru, begrafven i Banérska grafven i Dan- 
ferrds kyrka i Roslagen, der hsns grefl. vapen ses 
pi södra väggen. — Gift med sin franka, Friber- 
nsssa 8igrid Magdalena Baner, t 1671 *%, f 
1733; dotter af Riks Rådet Svante Baner, Baron 
Bsaér. N:o 22, till Gamla Carleby, Djursholm, Tärnö 
oek Horaingsholm, m. m., och Friherrinnan Marga- 
*tka Sparre, N:o 1 1. 
Döttrar: 

Ckvlotta Margaretha, t 1688, t 1767 al / ft . Gift 
ned Kaptenen vid Lifgardet Göran Gustaf Wrangel, 
bl llålbammar och Elfvegärde, f. på 1690-talet, t 
krslö* 1741; farbroder till Herrarne Wrangel, Na- 
tarsL Wrangel, N:o 2092. 

Christina Charlotta, t ogift. 

Jopette, f 1720 i barnsäng. Gift med Öfversten 
*•*» Jmmof, N:o 456, f. 1678, t 1738. Tab. 13. 

Magnus (son af Gustaf Otto, Grefve Stenbock, 
Tab. 8), till Wapnö i Halland; f. 1664 n / e ; Löjtnant 
vid Lifgardet 1688; Major vid Bjelkeska reg: tet i 
Frankrike; General- Adjutant hos Prins Ludvig af 
Baden; Öfverste- Löjtnant vid Wellingkska reg:tet i 
Sta de; Öfverste for Calmare reg: te 1696; Kommen- 
dant i Wisniar; Öfverste for Dal-regnet 1700; Ge- 
neral-Major af Infanteriet; Tillika Öfverste for ett 
Dra gon -reg:te 1704; General-Löjtnant 1706; General- 
Guvernör i Skåne; Konght Råd 1711; Fältmarskalk 
1712; t 1717 2 % i Danska fästningen Fredricshamn, 
der han utstått ett mer än tvåårigt svårt fängelse, 
samt ligger, jemte sin fru, begrafven i Oxenstjernska 
grafchoret i Upsala domkyrka. Han är den så histo- 
riskt bekanta Magnus Stenbock; bevistade 1690, un- 
der tjensten i Frankrike, slaget vid Fleurv, der han 
utmärkte sig genom en väl utförd reträtt; anförde 
1700 sitt regemente, Dal-regementet, såväl på Se- 
land, som vid Narwa; bidrog mycket till de Sach- 
siskas nederlag vid Dunaströmmen den 9 Juli 1701; 
öfverraskade Wilna deu 19 Mars 1702; bevistade 
s. å. den 9 Juli slaget vid Clissow, afvensom inta- 
gandet af Cracow, der han blef Kommendant, hvar- 
jemte han var General-Direktör öfver Krigskommis- 
sariatet; indref 1703 i Jan. kootribution af staden 
Lublin; räddade, såsom Skånes Guvernör, nämnda 
provins åt Sverige och vanu öfver Danskarne den 
lysande segern vid Helsingborg den 28 Febr. 1710, 
hvarefter ingen Dansk fiende varit i riket på den 
sidan; gick 1712 med 13,000 man öfver till Rugen, 
och slog den 10 Dec s. å. de förenade Danskarne 
och Sachsarne vid Gadebusch, der segern var full- 
komlig samt fienden förlorade 2,000 man i döda 
och 3,000 man i fångar, förutom allt artilleri; lät 
den 9 Jan. 1713, på Grefve Wellingks tillstyrkan, 
men emot sin vilja, bränna staden A I tona; drog sig 
sedan in i staden och fästningen Tönningen, der han, 
af brist på allt, tvangs att kapitulera och med 1 1,000 
Svenskar gifva sig fången; insattes slutligen den 27 
Nov. 1714 i Danska fästningen Fredricshamn, h var- 
est han strängt bevakades samt förd ref tiden med 
författande af skrifter och förfärdigande af de finaste 
sniderier, hvarjemte han gjort sig känd såsom skald, 
tonsättare och målare. — Gift 1690 *% med sin 
kusins dotter, Grefvinnan Eva Magdalena Oxen* 
stjerna af Korsholm och Wasa, f. 1671 ",, på Lind- 
holmen i Sunnerbergs socken och Westergöthland, f 
1722; dotter af Riks-Rådet och Kansli-Presidenten 
Grefve Beugt Oxenstjerna af Korsholm och Wasa, 
N:o 8, till Korsholm, Wasa, Mörby, Lindholmen, 
Rosersberg, Coporie och Kattila, med hans 2:a fru, 
Grefvinnan Magdalena Stenbock. 
Barn: 

Ulrica Magdalena, f. 1691 V 4 , f 1715 *V, efter 
barnsäng. Gift 1714 M /, med Amiralen och Ami- 
ralitets-Rådet Grefve Carl Bans Wachtmeister af Jo- 
hannishus, N:o 23, till Johannishus (Skunkenberg) 
och Tromtö, i hans 1:a gifte, f. 1689, t 1736. 

Bengt Ludvig, f. 1694; Öfverste-Löjtnant och 
Landt-Råd; t 1737. Se Tab. 14. 

Fredric Magnus, f. 1696; Major och Landt-Råd; 
t 1745. Se Tab. 15. 

Carl, f. 1701; Kapten; t 1746. Se Tab. 20. 

Johan, f. 1708; Rytt mästare vid S. Skånska ka- 
vall.; t ogift 1734 % 

Eva Charlotta Victoria, f. 1710*%, samma dag, 
som fadern segrade vid Helsingborg, f 1785 ! % på 
Widsköfle i Skåne. Gift 1728 "/, med General- 
Löjtnanten och Landshöfdingen Christian Barnehow, Digitized by VjOOQI.6 144 8TENB0CK. Baron Bamekow, N:o 230, till Widsköfle, Strö, War- 
tofta och Biilitz, f. 1694, + 1762. 

Gustaf Leonhard, f. 1711; LandshöfdiDg; t 1758. 
Se Tab. 21. 

T AB- 14. 

Bengt Lud?lg (son af Magnus, Tab. 13), till Kolk, 
Kida, Köndu «ch Neiienhoff, alla i Estland;./. 1694 
%; Ryttmnstare vid Lif-reg:tet; Slutligen Öfverste- 
Löjtnant; Öfverflyttade till Estland och blef Landt- 
Råd i Rcwalbka Landträttcn; + 1737. — Gift ho 
1722 med sin franka, Friherrinnan Beata Sophia 
Creutz. f. 1697, + 1731 "',; dotter af Generalen 
Frih. Carl Gustaf Creutz, N:o 48, till Täckharumar, 
med Sophia Christina Natt och Dag, N:o 13: — 
2:o 1732 med Anna Margaretha Zöge von Man- 
teuffel, i hennes l:a gifte, + barnlös; dotter af en 
General-Major Zöge von Manteuffel, samt omgift med 
General-Löjtnanten Ulric Sperreuter, N:o 1307, f. 
16Ö4. 

Barn: 

1. Eva Sophia, f. 1728, t 1807 ! % i Stock- 
holm. Gift 17n2 ,6 ' 7 med sin faders sysalings son, 
Kongl. Kammarherren Frih. Fredric Bengt Rotenhane, 
N:o 29, lill Torp, Tistad, Snesiad, Lefsundsö, Wen- 
delsjö och Grinda. f. 1720, + 1800. 

1. Gustaf Otto, f. 1729, + s. å. 

1. Bengt Ludvig, f. 1730, t s. å. 

1. Christina Magdalena, f. 1730, * 1792 *',. 
Gift 1762 **.' l2 med sin syssling, Öfversten Grefve 
Jacob Ernst Creutz, N:o 68, f. 1727, f 1778. 

Tab. 15. 

Fredric Hägnas (son af Magnus, Tab. 13), till 
Wapnö, Kolk och Kida; f. 1696 4 / 7 ; Major vid N. 
Skånska kavall.; Öfverflyttade till Estland pft 1740- 
talet och enioltog befattningen vid familjens derst 
egande egendomar; Sist Landt-Ra*d i Estland; t 1745 
på Kolk. Ar stamfader for de i Estland ännu lef- 
vande Grefvarne Stenbock. — Gift 1722 med sin 
syssling, Grefvinnan Ebba Margaretha De la Gardie, 
f. 1704 "',,, + pa Dagö; dotter äf General-Löjt- 
nanten och Landshöfdingen Grefve Adam Carl De 
la Gardie, N:o 3, till Friberg, med Anna Juliana 
Horn af Kanckas, N:o 12. 
Barn: 

Eva Juliana, f. 1724 %, + 1754. Gift i Liff- 
land med Giesbrecht von Reutern. 

Carl Magnus, f. 1723; Verkligt Ryskt Stats-Rad. 
Se Tab. 16. 

Fredric, f. 1727; Lefde ogift på Kolk. 

Ebba Margaretha, f. 1728, t 1743. 

Magdalena Christina, t 1729 4 / a ; Stifts-Fröken; 
Hoffröken hos Prinsessan Sophia Albertina; t 1801 
M / 3 på Pöhrafehr i Liffland. Gift 1752 med sin 
moders kusin, Öfver-Kammarherren Grefve Carl Ju- 
lius De la Gardie, N:o 3, f. 1728, f 1786. 

Ulrica, f. 1732 J/ 8 ; Stifts-Fröken; i 1783 ,1 / 4 . 
Gift 1762 n / 5 med Öfverste-Löjtnanten Grefve Abra- 
ham Ackates Alexander Dohna, N:o 65, till Wickhua, 
f. 1721. + 1803. 

Hedvig Sophia, f. 1734; Öfver-Hofinästarinna hos 
Kronprinsen Gustaf Adolph (sedermera Konung Gu- 
staf IV Adolph); t 1813. Gift på 1750-talet med 
sin faders syssliugs son, Riks-Rådet Grefve Fredric 
Ulric von Rosen, N:o 85, f. 1731, + 1793. Båda 
ligga begrafna i Wasa borgska grafven i Riddarhol ms- 
kyrkan. 

Johan, f. 1736; Öfverste. Se Tab. 17. Beata Eleonora, t 1737. 

Jacob Pontus, f. 1743; Öfverste-Löjtnant; f 1824. 
Se Tab. 19. 

Tab. 16. 

Carl Magnus (son af Fredric Magnus, Tab. 15), 
f. 17 25; Landt-Råd i Estland; Verkligt Stats-RSd. 

— Gift med Anna Magdalena von B lumen, ifrån 
Holstein 

Döttrar: 

Anna Juliana. Gift i Estland med en Friherre 
von Tiesenhausen. 

Beata Sophia, f. 1759. Gift 1775 med Presi- 
denten Frih. Hans von der Pahlen, N:o 75, till 
Palms, f. 1740, + 1817. 

Tab. 17. 

Johan (son af Fredric Magnus, Tab. 15), Arf- 
herre till Kolk och Sellie; f. 1736; Ryttmäatare i 
Rysk tjenst; Slutligen öfverste. — Gift med Fri- 
herrinnan Helena Juliana von Stackelberg. 
Barn: 

Anna Juliana, f. 1765. Gift 1783 med General- 
Majoren i Rysk tjenst von Strandman, till Hack ho fl*. 

Johan, f/1775; Major. Se Tab. 18. 

Tab. 18. 

Jthan (son af Johan, Tab. 17), Arfherre till 
Sellie; Major i Rysk tjenst; Manrichter i Estland. 

— Gift l:o med Henrietta von Löwenstem: — 2:o 
med Catharina von Baranoff. 

Barn: 

Herman Johan, f. 1799; Löjtnant vid Kejserl. 
Ryska Gardeta Kvrassiérer. 

Hedvig, f. 1800. 

Pontus Magnus, f. 1801; Löjtnant vid ett Ryskt 
Husar- reg: te. 

Anna. 

Magnus Henric, f. 1805. 

Antoinetta. 

Julius, f. 1812. 

Juliana. 

Nicolai Berend, f. 1816. 

Emilia. 

Johan, f. 1820. 

Tab. 19. 

Jacob Pontus (son af Fredric Magnus, Tab. 15); 
f. 1743; Öfverste-Löjtnant i Rysk tjenst; f 1824. 

— Gift l:o med en Fröken von Fehrmor: — 2:o 
med Catharina Diako w. 

Son: 
Magnus Johan [Stenbock von Fehrmor), f. 1765; 
Öfverste. — Gift med Fredrica von Gernet. 

Tab. 20. 

Carl (son af Magnus, Tab. 13), f. 1701 '%: 
Kapten vid Westgötha-Dals reg:te; Riddare af Fran- 
ska Orden Notre Damc du Monte Carmel et S:t 
Lazare; + 1746 M / B . — Gift 1729 '% med Fri- 
herrinnan Wendela Christina Posse af Säby, f. 1707 
3 V a . + på 1730-talet; dotter af Öfversten Frih. Mau- 
ritz Posse af Säby, N:o 57, till Säbyholm och Wira 
brnk, med hans 2:a fru, Friherrinnan Anna Christina 
Fleming af Liebelitz, N.o 17. Digitized by VjOOQIC 8t8KBOCK 141 DotteT: 
Fredrica UhHco, f. 1735 * ft , f 1804 *% i 
Stockholm ogift. 

Tab. 21. 

Gostaf Leeabard (son af Magnus, Tab. 13), till 
Hörby och Rånäs i Roslagen samt Hellerö; f. 1711 
"„: K. o. Kanslist i Kansli-kollegium 1731; Hof- 
jankirt s. i.; Kammarherre 1734; Lagman i Tio 
hiraders lagsaga 1747; Riddnre af Nordstjerne-Orden 
1754; Vice Landshöfding i Kronobergs län 1757; t 
1758 «% i Wexiö. — Gift 1737 % med Gref- 
v ii Di o Fredrica Eleonora Horn af EMyholm, f. 
17:»! »V,, t 1750 •/«; dotter af Riks-Rådet och 
Kansli-Presidenten Arvid Bernhard Horn afKanckas, 
Grerre Horn af Ekebyholm. N:o 53, till Ekebyholm, 
Fågelvik . Mörby, Uggelnäs, StjernS, Adamsberg, 
Ato, Österby, G ill ber ga, Ku rumsnäs, Hvitvik, Stjer- 
Kfttrg, Hellerö ooh Djursnäs, med hans 3:e fru, Gref- 
uonin Margaretha Gyllepstjerna af Fogelvik, N:o 47. 
Barn: 

Arvid Nils, f. 1738; Kammarherre; f 1782. Se 
Tsb. 22. 

Fredrica Eleonora, t 1741 *%; Hoffröken; t 
1850 »/, i Norrköping. Gift 1762 med Öfversten 
Frik. Henric Falkenberg af Trystorp, N:o 255, f. 
1721, f 1777. 

Magnus Gustaf, f. 1742 %; Hofjunkare; Qvar- 
tennfatare vid Östgötha kavall.; t 1759 %. 

Margaretha Juliana, f. 1743 M / 7f f späd. 

Magdalena Margaretha, f. 1744 10 / e ; Stata-Frn 
»« Drottning Sophia Magdalena; t 18?2 w / 7 i 
Liiköping. Gift 1761 med General-Majoren Frih. 
fjk Julius Cederhjelm, N:o 134, till Edshult m. m., 
f. 1729, t 1793. 

Eva Christina, f. 1747 «%, f 1751 '%. 

Tab. 22. 

ArtM Nils (son af Gustaf Leonhard, Tab. 21), f. 
1*38 2 % ; Kongl. Kammarherre 1748; Kapten vid 
A rnéeos Flotta 1760; Riddare af Svärds-Orden 1761; 
frwiiér-Maior vid Uplands regtte; t 1782 V å . — 
Gift 1762 'v, med sin sysslings dotter, Friherrinnan 
£w Charlotta Strömfelt. f. 1744 %, + 1765 %; 
•letter tf Presidenten Frih. Carl Harald Strömfelt, 
X* 105, och hans 2:a fru, Friherrinnan Beata Eli- 
«beth Sjöblad, N:o 79. 

Söner: 
_ Magnus, t 1763 V 4 ; Kapten vid Lif-dragouerna; 
Ofvenie-Kammarjunkare; Öfver-Officiant vid Kongl. 
Msj:t» Orden och Kommendör af Nordstjeme-Orden ; 
fesersl-Adjutant af Flygeln 1793; Riddare af Svärds- 
Ordet 1K00; Kommendör af Badiska Orden Fidelitaa 
tööi-, Öfverste och General-Adjutant 1806; Gencral- 
Usjor 1816; Riddare och Kommendör af K. M:s 
f ^m s. å.; f ogift 1822 ,: / å i Linköping. Han 
bW af Konung Gustaf III nämnd till En af Rikets 
Herrar, men gjorde icke bruk af denna titel, likasom 
^u aldrig bar den Badiska Orden. 

Gustaf Harald, t 1764; Förste Stallmästare; t 
1W3. Se Tab. 23. 

Tab. 23. 

fafttif larald (son af Arvid Nils, Tab. 22), f. 
'H4 å ; 1ft : Kornett vid lätta Lif-dragonerna; Löjtnant 
fott; K sr ti jer hos Prinsessan Sophia Albertina; 
rönte Stallmästare hos bemälte Prinsessa; t 1833 
n 'i pt Thorsjö i Malmöhus län. — Gift 1799 M / 4 i Stockholm med Kammarfrun hos Prinsessan^ fre- 
drica Charlotta Forsberg, f. pl 1760-takt; Ofver- 
tästarin 
Son: 

Magnus Albert Carl Gustaf Arvid, f. 1800; Kam- 
marherre. Se Tab. 24. 

Tab. 24. 

flagnus Albert Carl Gustaf Arvid (son af Gustaf 
Harald, Tab. 23), f. 1800 "/ 4 i Qvedlingburg; Ser- 
geant vid Kronobergs reg: te 1805; Qvartermästare 
vid Lif-reg:tets Husar-kår 1806; Student i Upsala 
J814; Kornett vid Lifgardet till häst 1817; E. o. 
Kanslist i Kanslistyrelsens expedition 1818; Afsked 
från Gardet 1819, med tillstånd att, såsom Löjtnant, 
i Arméen q värst! ; Kavaljer hos Prinsessan Sophia 
Albertina saiut Attaché vid Svenska Beskickningen i 
Berlin 1819; Elev vid Preussiska Artilleri- och In- 
geniör-skolan i nämnde stad s. å.; Löjtnant vid Små- 
lands Dragon-reg:le 1820; Ryttinästare i General- 
staben och Stabs-Adjutant vid Andra Kavalleri- briga- 
den 1825; Kammarherre hos bemäite Prinsessa a. å.; 
Ryttmästare vid Smålends Husar-reg.-te 1826; Kapten 
vid Södermanlands reg: te 1828; Adjutant hos H. K. 
H. Kronprinsen 1829; Afsked från reg:tet och ur 
Generalstaben 1831 samt Majors afsked ur krigs- 
tj en s ten 1838; Riddare af Preussiska Johanniter-Or- 
den 1843, af Svärds-Orden 1851 och af Danska 
Dannebrogs-Orden 1861. Innehar Sundby och Nä- 
ringsbergs fideikommiss i Södermanland samt eger 
och bebor Thorsjö, en och en half mil från Ystad, 
der det berömda Stenbockska archivet förvaras, och 
som bland annat innehåller Prinsessans gåfva af alla 
henne tillhöriga handskrifter, hvarjemte äfven der- 
städes finnes hennes bibliothek, hennes rika konst- 
samling, h varibland 117 taflur, samt en stor sam- 
ling antiqvitcter. — Gift 18*9 ! % på Barsebäck 
i Skåue med Grefvinnnn Johanna Margaretha Ha- 
milton, f. 1809 "/,; dotter af Hofmarskalken 
Grefve Gustaf Hamilton, N:o 86, till Barsebäck, med 
Grefvinnan Fredrica Bonde af Björnö, N:o 41. 
Barn: 

Albert Magnus Gustaf Ulric, f. 1830; Löjtnant 
Se Tab. 25. 

Albert Magnus har, t 1832 på Thorsjö, f 1835 
% i Uddevalla. 

Josephina Albertina Charlotta Frtdrica Lovisa, f. 
1833 7 / B och hade H. K. H. Kronprinsen Oscar och 
Hans Gemål till faddrar. Gift 1857 "/ 7 på Thorsjö 
med Kammarherren Jacob Fredric Theodor Uggla, 
N:o 100, f. 1829. 

Albert Magnus Eric Ludvig, f. 1834 V,,, * 1842 
,2 / ia på Thorsjö. 

Albert Magnus Carl Otto Pontus, f. 1838 »/, ; 
Student i Lund 1856; Fanjnnkare vid S. Skånska 
iufant.-reg:tet; Under-Löjtnant derst. 1857; E. o. 
Kanslist i Civil-departementet 1860; Kamaiarjunkare 
vid K. M:s Hof samt Attaché vid 8venska Beskick- 
ningen i Paris, allt s. å.; Andre Sekreterare i Ka- 
binettet för Utrikes Brefväxlingen 1862. 

Albert Magnus Olof Abraham, f. 1839 Ä /,. 

Albert Magnus Fredric Mauritz, f. 1840 %, t 
1841 %. 

Sophia Albertina Charlotta Augusta Eleonora Ca- 
tharina, f. 1843 V,. 

Tab. 25. 

Albert lågans Gustaf Ulrlc (son af Magnus Al- 
bert Carl Gustaf Arvid, Tab. 24), f. 1830 % pl 

19 Digitized by VjOOQIC 141 ST1NFELT. Thorajö; Gymnasist i Stralsund; Student i Land 
1850; Fanjunkare vid Skånska Dragon-reg:tet ; Un- 
der- Löjtnant derst 1852; Löjtnant 1858; Ordon.- 
Ofticer hoa H. M. Konungen 186"; Riddare t/ Dan- 
ske Dannebrogs-Orden a. å. ; Afsked från nämuda 
reg:te 18H1, med tillstånd att, såsom Löjtnant, i 
Arméen qvarstå. Egcr och bebor Löddesborg i Löd- 
deköpinge socken nära Malmö. — Gift 1861 *V t på Svaneholm i Skumpa socken, också i Skåne, med 
Juli$ JeanneUe Eleonora Hallenborg, f. 1837 a7/ 10 ; 
dotter af Kammarherren Carl Johan Halleuborg, N:o 
1736, B, och hans 2:a fru, Grefvinnan Eleonora 
Charlotta Philipina Fredrica Lovisa von Schwerin, 
N:o 94. 

Son: 
Carl Albert Magnus, f. 1862 "/, på Löddesborg. Adel. ätten Stenfelt, N:o 1867. Tab. 1. 

Ltrentl Stenfelt, f. i Kiel; Borgare och Socker- 
bagare i Malmö. — Gift på 1680-talet med Ann* 
Rode. 

Son: 
Georg Stenfelt, HtMI. Stenfelt, till Möcklehult i 
Fliseryds socken och Småland: f. 1683 •;,; Under- 
Officer vid Kongl. Lifgardel; Löjtnant vid V. Skån- 
ska infaut.-reg:tet 1712; Kapten derst. 1717 och vid 
Nya Grenndiér-bataljonen 1718; Adlad 1719 »/„ 
(iutrod. 1743 under N:o 1867); Afsked ur krigs- 
tjensten 1722; + 1758 % och begrafven i Fliseryds 
kyrka. Han blef fången vid Pultava 1709, men 
friköpte sig sjelf och hemkom året derpå; bevistade 
1718 års fälttåg i Norrige. — Gift l:o 1712 » § 
med Elsa Charlotta Stråle af Sjöared, t 1694, t 
1754 "/,,; dotter af Öfverste-Lcjtnanten Magnus 
Stråle af Sjöared, N:o 2?3, till Stråisnäs och Höke- 
fors, med Elisabeth Schildt, N:o 282: — 2:o 1757 
% med sin souhustrus syster, Andreétta Margaretha 
Ehrenborg, i hennes l:a gifte. f. 1724 '%, t 1792 
*%; dotter af Öfverste-Lojtnanten Jöns Michncl 
Ehrenborg, N:o 1109, och Maria Chnlotta Ödell 
eller Ödla, N.o 211, samt omgift 1765 med Kap- 
tenen Olof Gabriel Wijnblad, N:o 447, i hans 2:a 
gifte. 

Barn: 

1. Magnus Georg, f. 1713; Fänrik; * 1787. Se 
Tab. 2. 

1. Anna Charlotta, f. 1714 »/„ i •• å. " 8 . 

1. CaW Johan, t 1715; Öfverste-Löjtnant. Se 
Tab. 5. 

1. Lorentz, f. 1718; Löjtnant. Se Tab. 9. 

1. Adam Gustaf, f. 1720; Förare; + 1792. Se 
Tab. 14. 

1. Eva Elisabeth, f. 1722 % Gift 1748 */„ 
med Hofrät Is- Kommissarien Sven Moberg. 

1. Maria Christina, f. 1724 *%, f 1725 •/,. 

1. Fredric Wilhelm, i. 1726; Förare. Se Tab. 15. 

1. Maria Christina. 

1. Brita Catharina, f. 1733 \. Gift 1757 4 / 5 
med Peter Månsson. Tab. 2. 

Hägnas Getfg (son af Georg Steufelt, Nobil. Sten- 
felt, Tab. 1), f. 1713 '%; Fänrik; f 1787 »,, på 
Grimsgöl i Småland. — Gift 1735 V, med Char- 
lotta Juliana Ehrenborg, f. 1716 M /, a , f 1781 *V n ; 
dotter af Öfverste-Lojtnanten Jöns Michaél Ehren- 
borg, N:o 1109, och Maria Charlotta Ödell eller 
Ödla, N:o 211. Barn: 
Carl Richard, f. 1736; Kapten; f 1810. Se 
Tab. 3. 

Maria Charlotta, f. 1740 %, f 1741 *',. 

Tab. 3. 

Carl Richard (son af Magnus Georg, Tab. 2), f. 
1736 "/,,; Fänrik vid Savolaz' infant.; Slutligen 
Kapten vid Tawastehus' regtte; Riddare af Svärds- 
Orden; Afsked ur krigstjenslen 1791; f 1810 *' 4 . 
— Gift l:o 1779 '% med Sara Gustufviana Adltr- 
brant, f. J753 *%, + 1783 w /, , efter barnsäng; 
dotter af Öfver-Jägmästaren Sigfrid Brant ing, Nobil. 
Adlerbrant, N:o 2034, och Anna Christina Qveckfelt, 
No 979: — 2:o 1787 M / ft med Eleonora Mana 
Finér, f. 1754, t 1814 \; dotter af en Borgmästare 
Finér. 

Barn: 

1. Mårten Gustaf, f. 1780; Kapten; t 1829. Se 
Tab. 4. 

1. Magnus Gabriel, f. 1781 «/,, t 1795 "/,. 

1. Christina Charlotta, f. 1782 *%; Stifts-Frökeu ; 
f. Gift 1812 w 2 pä Orraryd i Småland med Löjt- 
nanten Daniel Magnus Stjemström, N:o 117», f. 
1779, f 1857. 

1. Carolina Gustaf ta, f. 1/83 14 /, ; Stifts-Fröken. 
Gift 1811 "/,, med E. o. Kauslisteu i Justitiierevi- 
sions-ezpeditiouen Samuel Magnus Lönegren. 

2. Hedvig Juliana, f. 1/.S8 18 / 7 ; Stifts-Fröken; 
+ euka 1861 ,7 ' n i Gränna. Gift 1814 *% med Kyrko- 
herden i Göthcrvd Johan Bokelund, f. 1770 *%. 

2. Carl Georg, f. 1790 '*/,„ t 1791 •/,. 

Tab. 4. 

Mårten Gustaf (son af Carl Richard. Tab. 3), f. 1780 Under-Officer vid Svea Artilleri 1795; Under-Löjtnant vid Götha Artilleri 1800; Löjtnant 
der«t. 1807; Kapten 1814; Riddare af Svärds-Orden 
1823; t 1829 •/„ på Griinsjö i Småland. Han var, 
bland annat, med vid Gross- Beeren. Dennewitz och 
Leipzijr. — Gift 1812 % på Orraryd med sin kusin, 
Stifts-Fröken Friherrinnau Fredrica Gustafva von 
Rosen, f. 1784 •-",,, t 1846 ' »/, i Carlskrona; dotter 
af Krigs- Rådet Frih. Anders Otto Fredric von Rosen, 
N:o 290, och Carolina Fredrica Adlerbrant, N:o 2034. 

Barn: 

Carolina Gustafva, f. 1812 V„; Stifts- Fröken. 
Gift 1839 % med Kapten- Löjtnanten Lars Gustaf 
Hedenstjema, N:o 1753, f. 1806. 

Carl Otto Gustaf, i. 1815 % t 1817 «%. 

Gustaf Fredric, f. 1817 *%, f 1818 %. Digitized by VjOOQIC STKKPELT. 147 Tab. 5. 

Carl Mil (son af Georg Stenfelt, Nobil. Sten- 
felt. Tab. 1), f. 1715 "/„; Stats-Major; Sist Öf- 
rerste- Löjtnant. — Gift l:o 1758 */, med Ulrica 
QnekfeU; dotter af Korporalen Jonas Qvickfelt och 
Ctria Johanadotter: — 2:o 1782 *V 10 med Maria 
Jknta Btrghman, t 1757 "/„ + 1820 *% på Bre- 
dtlreke i Kronobergs län; dotter af Assessoren och 
Brukspatronen Carl Henric Berghman, N:o 922, till 
Klädtinge och Husaby, med hans l:a fru och syss- 
liag, Hedvig Elisabeth Ton Castanie, N:o 1691. 
Barn: 

1. Ulric, f. 1752; Frälse-Rättare; + 1840. Se 
Tsb. 6. 

1. Magnus Georg, t 1755 %. 

1. Adam Johan, f. 1757: Volontär. Se T 9 b. 8. 

1. Johan Fredric, f. 1760%; Volontär vid Ami- 
ralitetet i Carlakrona; + 1836 ^V, i Fliseryds socken. 
- Gift 1791 M / Ia med Pigan Ingrid Andersdotter. 

1. Eric Gustaf, f. 1763 *,'„. 

1. Carl Axel, t 1765 */ 4 ; Rnstmästare; Afsked; 
* 1834 % i Fliseryd, troligen ogift. 

2. Hedvig Maria Eleonora, f. 1783 *%. 

Tab. 6. 

Uhic (son af Carl Johan, Tab. 5), f. 1752 »/„ ; 
Krilse-Riuare; Arbetskarl i Fliseryd; t 1840%.— 
Gift 1783 " a med Pigan Catharina Gustaf tdotter 
Grxmbtrg. 
Barn: 

Christina Margaretha, f. 1775 "/,. 

Christina Maria, f. 1786, + ogift 1829 % i 
FHirryds socken. 

Gustaf, f. 1799; Skomakaredräng; t 1848. Se 
Tib. 7. 

Tab. 7. 

Iwltf (son af Ulric, Tab. 6). f. 1799 *%. Sko- 
Btkaredräng; Arbetskarl i Fliseryds socken; + 1848 
a „ på Grimaholt. — Gift 1820 w / 8 med Pigan 
Maria Jonsdottar Höglund. 
Barn: 

Johan August, f. 1821 % i Fliseryds socken. 

Johanna Sophia, f. 1823 %. 

Christina Maria, f. 1830 "/,. 

Adolph Victor, f. 1832 V„ i Grimshnlt; Från- 
tämd adelskapet, enl. Götha Hofrätts dom af den 6 
Jali 1858. 

Tab. 8. 

Alla Jota (son af Carl Johan, Tab. 5), f. 1757 
*'ioi Volontär. — Gift med Kjerstin Pehrsdotter. 
Son: 
Carl Gustaf, f. 1800 */ 1If t 1801 *%. 

Tab. 9. 

Uretti (son af Georg Stenfelt, Nobil. Stenfelt, 
Tib. 1,. f. 1718 '%; Löjtnant; + j>å 1780-talet.— 
Gift 1745 % med Eva Lovisa Ädelberg, t 1721, 
t 1796 "/ ; dotter af Kaptenen Theodor Johan 
A&berg, N:o 1418, till Kyrkeby, med Ursilla So- 
M Hammarhjelm, N:o 1033. 
Barn: 

Beata, f. tvilling 1745 %, f 1746 %. 

fiopiia Lovisa, f. tvilling 1745 %, f a. a. % 

Attj* Frwfnc, f. 1747 "/„, f utrikea. JbÄnn Geor^r, f. 1749; Löjtnant. Se Tab. 10. 
Barthold Theodor, f. 1752 % 
Eric LoretUt, t. 1755 a %, J +f unga. 
Car/ öaito/, f. 1762 M / l0 , J 

Tab. 10. 

Johan Georg (son af Lorentz, Tab. 9), f. 1749 
4 / l0 ; Löjtnant i Engelsk tjenst; Bodde på Gök hult i 
Smaland. — Gift 1781 *% med «in sysslings dotter. 
Paulina Rudebeck, f. 1768 "/„, i 1802; dotter af 
Kaptenen Carl Adam Rudebeck. N.o 872, til] Kull- 
torp, med hans l:a fru, Edla Margaretha Rääf i 
Småland, N:o 189. 
Barn: 

Lovisa Paulina, f. 1785 %. 

Gustaf Adolph, f. 1786 *%,; Löjtnant; * ogift 
1818 7 /, . 

Adolph Fredric, t 1790; Major; t 1848. Se 
Tab. 11. 

Gustafva Christina, f. 1791, f 1795 u / u på 
Gökhnlt. 

Johanna Fredrica, t 1794 %. Gift 1828 "% 
med tillträdande Hemmansegaren Nils Hultman, 

Johan Georg, f. 1796 % + 1800 %. 

Tab. 11. 

Adolph Fredric (son af Johan Georg, Tab. 10), f. 
1790 '%; Kongl. Lifdrabant; Löjtnant vid Lifbe- 
värinffs-reg:tet 1821; Kapten derst. 1823 ; Riddare 
af Svärds-Orden 1826; Majurs afsked 1835; t 1848 
*% på Bräkeutorp. — Gift 1816 '% med sin ku- 
sin, Petronella Lovisa Rudebeck, f. 1801, f 1845 
*°/ l0 ; dotter af Löjtnanten Carl Rudebeck, N:o 872, 
och Christina Beata von Castanie, Na> 1691. 
Söner: 

Carl Georg, t. 1818; Kapten. Se Tab. 12. 

Johan August, f. 1822; Löjtnant Se Tab. 13 

Tab. 12. 

Carl Georg (son af Adolph Fredric, Tab. 11), f. 
1818 *%; Under-Löjtnant vid Kronobergs reg:te 
1838; Löjtnant derst. 1816; Afsked från reg:tet 
1849, med tillstånd att, såsom Löjtnant, i Arméen 
qvarstå; Afsked ur Arméen 1859 med Kaptens n. 
h. o. v. — Gift 1842 2 % med Christina Magdalena 
Bexell, f. 1819; dotter af Kyrkoherden i Rydaholms och 
Gällaryds forsaml. af Wexiö stift, Kontrakts-Prosten 
M:r Carl Emanuel Bexell. 
Barn: 

Adolph Emanuel Christian August, t 1844 %. 

Carl Oscar, f. 1846 %, f s. å. 2 %. 

Thecla Anna Christina, f. 1854 V 10 . 

Eugens, f. 1855 »/„. 

Tab. 13. 

Johan August (son af Adolph Fredric, Tab. 11), 
f. 1822 *%; Under- Löjtnant vid Kronobergs regrte 
1841; Löjtnant derst. 1849. — Gift s. å. 2 % med sin 
broders svägerska, Maria Elisabeth Bexell, f. 1830; dot- 
ter af Kyrkoherden i Rydaholms och Gällaryds forsaml. 
af Wexiö stift, Kontrakts-Prosten M:r Carl Emanuel 
Bexell. 

Barn: 
Carl Fredric Georg, f. 1851 % 
Oscar Emanuel, f. 1852 •/,„ ta.*. %. Digitized by VjOOQIC 14S 8TBNILY0HT. Anna Lovisa, t 1S54 */ 4 . 

Ingeborg Augusta Emenuella, f. 1860 w / n , f 
1861 3 % på Sjöatorp i Småland. 

Tab. 14. 

Ådiin Gustaf (ton af Georg Stenfelt, Nobil. Sten- 
felt, Tab. 1). f. 1720 %; Volontär vid Adelsfanan; 
Förare; t 1792 på Möcklehult -Gift l.-o 1757 % 
med ain franka, Eva Ulrica Sckildt; dotter af Kor- 
poralen Anders Johan Schildt och Märta Elisabeth 
Stenfelt: — 2:o 1783 % med Margaretha Fager- 
holm, t 1804 w / l0 . 
Barn: 

2. Anna Fredrica, f. 1783 »/ 9 , t 3. d. 2. CaW Jfejiiw, f. 1785 %. 

2. JoAanna Fredrica, f. 1789 *%. 

Tab. 15. 

Fredrk Wilhelm (son af Georg Stenfelt, Nobil. 
Stenfelt, Tab. 1), f. 1726 l7 / T ; Förare. — Gift med 
sin franka, Maria Elisabeth von Zimmerman; dotter 
af en Major von Zimmerman och Carolina Catharina 
Stenfelt. 

Barn: 

Catharina Elisabeth, f. 1758 "/,„ i 1763 % 

Carl Georg, f. 1760 %, f s. å. %. 

Maria Elisabeth, f. 1765 •/„ f s. å. */ § . 

Johanna Carolina, f. 1772 %, + s. å. "/,. Adel. ätten Stenflycht, Nro 1504, f- Tab. 1. 

Segersten (förnamnet ej kändt); Kapten i Svensk 
ijenst; Gick sedermera i tjenst hos Furst Georg Ra- 
gotsky. 

Söner: 

Johan Segtrstén, NobU. Sienftttcht, + 1758. Se 
Tab. 2. 

Peter Segersten, t A r oot7. Stenflycht, f. på 1690- 
talet; RytUre vid Östgötha reg:te 1701; Förare vid 
Öfverste * Diickers värfv. WestgÖtha Dragou-reg:te 
1703; Sergeant derst. 1706; Adlad 1717 M /„ och 
intagen på sin äldre broders Adelskap (med honom 
introd. 17 10 under N:o 1504); Fänrik vid Östra 
Skånska reg:tet 1718; t barnlös och slöt således 
sjelf sin adel. ättegren. Han blef 1702, på ett parti 
i Litthauen, fången af Polackarne, men kom på 
flykten och bevistade s. å. slaget vid Clissow; var 
äfven med i stormningen af Lemberg 1704, dl han 
fick ett skott i högra låret, äfven som i slaget vid 
Warachau 1705, h va rest han åter tillfångatogs; för- 
des slutligen ifrån Dniperströmmen den 1 Juli 1709 
i Rysk fångenskap till Galitz, derifrån han rymde 
17 IG och återkom till Sverige. — Gift med Oermica 
Juliana Gyllengranat, i hennes l:a gifte, f. 1681; 
dotter af Majoren Gustaf Gyllengranat, Nro 7 It, och 
Elsa Juliana Påfvenfelt, N:o 524, samt omgift 1:o 
med Kongl. Lifdrabanten Bengt Höketiycht, N:o 208, 
och 2:o med Kaptenen Frans Magnus Bock. 

Tab. 2. 

Man Segeraten, NtMI. Stenflycht (son af Seger- 
sten, Tab. 1), f. i Östergöthland; Studerade i Lin- 
köping; Volontär vid Oros-Palsches reg:te vid Kej- 
serl. Arméen i Ungern 1691; Kornett vid Pajfys 
regtte derst. 1694; Afsked 1697; Volontär vid Öst- 
götha kavall 1701; Korporal derst. 1702; Adjutant 
1705; Ryttmästare vid Furst Ragotskys trupper i 
Ungern 1707 och vid Fältmarskalken Grefve Rev- 
cinis Karabinierer 1708; Öfverste-Löjtnant i Svensk 
tjenst 1713; Adlad 1716% (j era te den efter honom 
Adlade yngre brodera introd. 1719 under N:o 1504); 
Afsked ur Svenska tjeniten 1719; General-Major i 
Hertigens af Holstein-Gottorp tjenst s. å.; Konung 
Stanislai General och den Konfedererade Republikens 
General-Löjtnant örver alla på tysk fot inrättade 
trupper 1733; General-Löjtnant i Fransk tjenst; öf ver- Kommendant i Hamburg 1738; Afsked der- 
ifrån 1742: Riddare af Svärds-Orden 1748; t 1758 
2 V A på Nöbbelöd i Östergöthland. Han bevistade 
under sin tjeust vid Kejserl. Arméen i Ungern, bland 
annat, det stora slaget vid Zeutha 1697, der hnn 
fick så många blessyrer, att han nödgades taga af- 
sked och var sedan flera år under fältskärs vård; blef 
17 02 på ett parti emot Litthauerna vid Sorfoniski, 
efter åtta erhållna blessyrer, fången, men frigjorde 
sig straxt de re fl er oeh var s. å. med i slaget vid 
Clissow; råkade 17U6 i duell i Saohseu och måste 
derföre rymma, då han begaf sig först till Berlin 
och sedan till Ungern, der han tog tjenst hos Ra- 
gotsky och derefter hos Revcini emot de Kejserliga, 
då han deltog i slsget vid Tyrnuw, stormoingen af 
Zittzendorff, attacken vid Ejserne-Thor i Siebenbiirgen 
och slaget vid Trentschin ; blef uti de tre förstnämnda 
affärerna illa blesserad, och var nära att i den sist- 
nämnda blifva helt och hållai massakrerad, om han 
ej haft en hvit rock på sig, så att han kunde an- 
föra en sqvadron Kejserliga, till dess han fick till- 
fälle rädda sig; tog 60 mau af sina trognaste och 
käckaste Ungerska Karabinierer, alla utlänningar, med 
sig, för att gå till Svenska Arméen i Polen, men 
kom i stället till Polska Fältherren Stieniowski, då 
han sade sig vilja tjena republiken, men hans fore- 
hafvande blef snart upptäckt; måste då qvarlemnn 
sitt trogna folk och fick, endast åtföljd af tväune 
drängar med fyra hästar, begifva sig hvarthän han 
kunde och kom då till Svenskarne; värfvade under 
vägen 40 man, med hvilka han sedan massakrerade 
50 Ryssar vid Siradia och lika många vid Leotziza, 
uppbrände 150 vagnar med nya Ryska munderingar 
och 70 Sachsiska proviantvagnar; gick sedan till 
Pomern, då han i Branden borg utgaf sig för en 
Rysk partigängare, som skulle tillse, hvad de Svenska 
gjorde på Pomerska gränserna; tog dagen före ba- 
taljen vid Gadebu8oh, midtemellan de båda fiendtliga 
Arméerna och i åsynen af hela Sachsiska kavalleriet, 
Danska Brigad- Majoren Slangenbasch med 20 gre- 
nadtérer till häst tillfånga, och levererade |>onom i 
högqvarteret, h varigenom fiendernas styrka oeh po- 
sitioner blefvo bekanta; blef slutligen vid Straleands 
öfvergSng 1715 fången hos Sachsame, men kort der- 
efter utbytt emot Sachsiska öfversten Beroer, då 
han gick till Polen, der han uppmanade till tappert 
motstånd emot Könen g August och Sachsame, intog 
Storchneat och Posen, ikr han med egen hand tog Digitized by VjOOQIC VON STWHAQEN. 149 Sachsiska General-Löjtnanten Seidlitz tillfånga, jagade 
Geaeral-Löjtnanten Bosen med 2,000 m&D öfVer 
Weichaeln, h varpå han lek Thoro och hela Polska 
Preussen under sin disposition. — Gift med en dotter 
till Kosaack-Fältherren Philip Orlich. Söner: 

Carl Gustaf, f. 1724; Fänrik i Holsteinsk tjenst; 
Slutligen Qfverate \ fransysk; f ogift 1758 efter 
fadern och slöt ätten. 

Philip, f. 1726, f ung. Adel. ätten von Stenhagen, N.-o 1882, f. Tab. 1. 

Cenrad Mfiller. 

Son: 
Albrecnt Möller, Stenhagen j Inkom ifrån Tyskland 
till Sverige och blef Handlande i Stockholm; t 1669 
i Stockholm. — Gift på 1640-talet med Maria Gei- 
j*rs t tom lefde enka 1691; dotter af Holländska 
Konsolen i Helsingör. 
Son: 
Carl Haller, Stenhagen, NtMl. fan Stenhagen, f. 

1661 *% i Stockholm; Kammarskrifvare i Kongl. 
Hofkontoret i nämnde stad 1681; Köksskrifvare derst.; 
Hoftontrollör 1691; Hofkassör 1606; Köksmästare 
1701; Åter Kökamästare 1722; Hofkammererare a. 
i.; Kongl. Hofintendcnts karaktär 1723; Adlad 1743 
•/, (iotrod. 1746 under N:o 1882); f 174U 2 % af 
4*f i hufvudet, under det han satt på sitt embets- 
mi å Kongl. Slottet i Stockholm. Han fi t följ de 
koevag Carl XII:a H of- fä] t stat ifrån 1704 till 1709, 
ti kan blef fangen vid Pultava och förd till Tobolsk, 
fcrrfrån han ej återkom, förrän 1722 eller efter frede- 
rifet. — Gift 1687 % i Stockholm med Anna Pe- 
råjer, f. 1659 %, t 1743 2 V, ; dotter af Lektoren 
Lsoreati Fredric Påringer i Strängnäs och Anna 
Aseersdotter Östling, samt syster till Kongl. Sckre- 
tewwn Gustaf Peringer, Nobil. Lilljeblad, N:o 1263, 
t'U Wäcktrlbr, och Kansli-Rådet Johan Peringer, Nö- 
tt. Peringaköld, S:o 1273. 

iaaa Maria, f. 1687 "/,,, f 1771 '%. Gift 
1710 */ 4 med Hofauditoreu Zacharias Folcker, f. 

1662 i Calmar. + 1739 t3 / n ; farbroder till Kaptenen 
Url Folcker, Nobil. von Ehrenclou, N:o 1673. 

Engdborg, f. 1688 a7 / 10 , t 1764. Gift 1722 
o*d Holtteinska Stats-Rådet Georg Uenning Eckleff. 

Frtdric, f. 1689; Statssekreterare; +1759. Se 
Tib.2. 

Catharina Elisabeth, f. 1692 "/„ + 1764 '% 
piSibv i Roslagen. Gift 1725 "/, n med Haudels- 
Daniel Thormöhlen i Stockholm. Ulrica Sophia, f. 1699 »/„ + 1769 a7 e ogift. Tab, 2. 

frririe (son af Carl Muller, Stenhagen, Nobil. 
*• Stenhagen, Tab. I), f. 1689 »/„ i Stockholm; 
*»4ea4, föret i Pernow och sedan i Upsala; Auskul- 
*** i KongL Lagkommissionen 1710; Ordinarie 
Knslist derst. a å.; Auakulunt i Svea Hofrätt 1713; 
Sekreterare i Kongl. Kommissionen i Carlskrona öfver 
Snittets-räkenskaperna aamt Allmogens i Blekinge besvär 1717; £. o. Registrator i Riksarchivet 1719; 
Ordinarie Registrator derst. •. 8.; Tillika Protokoll i st 
i Kansli-kollegium 1720 och i Rådskammaren 1724; 
Akluarie i nyssu. Archiv 1725; Protonotarie i nyssn. 
Kollegium s. å. ; Protokolls-Sekreterare vid Utrikes 
expeditionen 1 728; Expeditions-Sekreterare derst. 1740; 
Kansli-Råds karaktär 17 47; Ordinarie Kansli-Råd samt 
Direktör öfver Boktryckeri-Societeten 1748; Statsse- 
kreterare vid Krigs-expeditionen 1757; Riddare af 
Nordatjeroe-Orden a. å.; Statssekreterare vid förstn. 
Expedition 1758; Sekreterare vid de Kongl Ord- 
narne 1759; + s. å. ,6 /„ i Stockholm. — Gift l:o 
1730 w „ med (Friherrinnan) Eva Charlotta Ehren- 
strahl, f. 1710 a %. + 1739 i barnsäng; dotter af 
La ndshöfd ingen Frans Joachim Gerdes, Nobil. och 
Adopt. (samt) Baron Ehrenstrahl, N:o 865, och Mar- 
garetha Adlersköld, N:o 1041: — 2-.o 1741 med 
Anna Apollonia Löfgren, f. 1715, t 1772; dotter af 
Rådmannen i Stockholm Daniel Peterson Löfgren 
(farbroder till Amiralitets-Kammarrådet Henric Anders 
Löfgren, Nobil. Löfvensköld, N:o 1892), med Au na 
Christophers, i hennes l.-a gifte och som var syster 
till Herrarne Christophers, Nobil. Anckarcrona, N:ris 
1534 och 1965. 
Barn: 

1. Fredric, f. 1732 w / ? i Stockholm; Student i 
Upsala; E. o. Kanslist i Kanslikollegi i-expedition 
1750; Kanslist vid Svenska Legationen i Paris 1752; 
E. o. Kanslijunkare 1755; Protonotarie i nämnde 
Kollegium 1759; Sekreterare derst. 1762; Kammar- 
Råd 1774; Laudshöfding i Westerbottens län 1782; 
Afsked 1789; Riddare af Nordstjerne-Orden 1802, 
med valspråk: Fide et Silentio; Riddare af Konung 
Carl XlILs Orden 1811; + ogift 1816 2 % i Köping 
och slöt ätten. Han nyttjades af Riks-Rådet och 
Kansli-Presidenten von Höpken vid den hemliga bref- 
vaxlingen; förde vid riksdagarne 1755 och 1765 
protokollet i Sek reta- Utskottets Mindre Deputation, 
äfvensom i Kommissionen till heijraths-kontraktets 
upprättande emellan Svenska och Danska Hofven, då 
sedermera Konung Gustaf III oeh Drottning 8ophia 
Magdalena skulle förmälas: blef slutligen 1776 Le- 
damot af Patriotiska Sällskapet, der han flera gånger 
var Praeses, äfvensom sedermera i Sällskapet Pro 
Patria. 

I. Carl, f. 1733 M / 6 , * s. å. 

1. Eva Charlotta, f. 1734, f barn. 

1. Anna Sophia, + ung. 

1. Eva Gustafva, f. 1739 ,3 ft> + 1767 "„ efter 
barnsäng och ligtcer, jemte sin man, begrafven i en 
familjegraf i Fellingsbro kyrka i Nerike. Gift 1763 
24 / 5 med Öfverste- Löjtnanten Pehr Otto Unge, Nobil. 
och Adopt. von Unge, N:o 1465, f. 1719, f 1778. Digitized by VjOOQIC 150 ST1NHOLM. Adel. ätten af Stenhoff, N:o 2008, f. Tab. 1. 

Bills Stenhtff) Pre st och Kyrkoherde i Christian- 
stad. — Gift med en, vid namn Tolltten. 
Son: 

Pehr 8tenboff; Vice Häradshöfding. — Gift med 
Ingrid Margaretha Kråka; dotter af en Borgmästare 
Kr&ka i Ystad. 

Christian Stenhatt fltfcll. if Stenhoff, f. 1745 *»/«; 
Student i Lund; Auskultant i Svea rlofrätt 1766; 
Tillika Aoskultant i Kammar-kollegium, der han for- 
ordnades att bestrida Karamarjunkare-sysslan; Nota- 
riu8-Publikus 1767; Vice Auditör vid Lifgardet s.å.; 
Auditör derst 1771; Adlad 1772 '% (introd. 1773 
nnder N:o 2008); Justitiarie i Lifgardets General- 
Krigsrätt 1772; Lagman på Gottland 1781 och i 
Upland 1787; + 1832 %, i Stockholm. Han gjorde 
1772 den 19 Aug.. på Konung Gustaf III:s befall- 
ning, tjenst vid regementsförändringen, samt kun- 
gjorde, såsom Härold, for Stockholms innevånare Ko- 
nungens bud och befallningar; bevistade slutligen 
riksdngarne 1778, 1786, 17*9. 1792, 1800 och 1809. 
— Gift l:o 1772 w / n med Eva Charlotta Kirstein, 
f. 1*44 s / 4 . + 1778 *% efter barnsäng; dotter af 
Kammarrevisions-Rådet Waldemar Anton Kirstein, N:o 
1181, och Eva Helena Törnbohm: — 2:o 1792 "/,, 
med Dorothea Elisabeth Sätter, i hennes 2:a gifte, 
skiljda åt 1801, + 1808 '/«; dotter af en Guldsmed 
Sauer i Stockholm och enka efter Hof-Medikus, Dok- 
tor Carl Kredric Hoffberg. 
Barn: 

1. Gustaf, f. 1774; Protokolls-Sekreterare; * 
1818. Se Tab. 2. 

I. Eva Charlotta, f. 1776 u \ i Stockholm, + 
der*t. barnlös 1859 *%. Gift 1797 tt / 10 på Thors- 
åker i Hammarby socken och Roslagen mrd Öfverste- 
Löjtnanten Carl Ulric Sjöborg, f. 1763 f %, + 
1810 */ 4 . 1. Gustaf va Carolina Fredrica, f. 1778 W/ ft i 
Stockholm, + derst. 1849 *V n . Gift 1803 *% på 
Thorsåker med Professoren Pehr Esten ber g, N:o 1678, 
f. 1772, f 1818. 

Tab. 2. 

Gustaf (son af Christian Stenhoff, Nobil af Sten- 
hoff, Tab. 1), f. 1774 M / 10 i Stockholm; Fänrik vid 
Björneborgs lätta Jägare-bataljon 1781; löjtnant 
derst. 1801; Protokolls-Sekreterare i Rysk-Finsk tjenst; 
Riddare af Ryska S:t Annas Ordens 3* klass 1809; 
t 1818 u / 4 på Kahilnoto i Töfsala socken och ^in- 
land. — Gift l.o 1798 */, på Catharinasdal i Abo 
län med Charlotta Lovisa Blåfjeld, f. 1778 *•/,«, t 

1803 '% på Suudholm. också i Abo län; dotter af 
Majoren Gustaf Henric Blåfjeld, N:o 245, och Ca- 
tharina Christina Heijkensköld, N:o 1983: — 2:o 

1804 */,, i Wehmo moderkyrka i Finland med 
Christina Lovisa Sacklm, f. 1782 % t; dotter af 
Häradshövdingen Lars Sacklin och M. C. AU dus. 

Barn: 

1. Christian, f. 1798, t s. å. 

1. Eva Charlotta, f. 1800 w /„ f 1811 M '„ i 
Smolneij-Institut i S:t Petersburg. 

1. Gusto/va Lovisa, f. 1801 »'„ f 1857 M / l0 i 
Åbo ogift. 

1. Carolina Fredrica, f. 1802 %. Gift med 
Bergmästaren Victor Hartvall, + 1857. 

1. Henrietta Sophia, t 1803 2l / 3 , t 1810 i 
Smolneij-Institut i S:t Petersburg. 

2. Christina Mathilda, f. 1805 *%. Gift 1830 
med sin frän de, Hofrätts-Rådet i Abo Hofrätt Clais 
Edehköld (Finsk Adelsman under N.o 178), f. 1795. 

2. Gustaf, f. 1807 %: Introducerad på Finska 
Riddarhuset nnder N:o 142 bland Adelsmän; Vice 
Häradshöfding; t ogift 1844 w /„ i Åbo och slöt 
ätten på svärdssidan. Adel. ätten Stenholm, N:o 1715, f- Jonas Pehrsstn) Klockare i S:t Clarse församl. i 
Stockholm. 

Son: 
Petrus Jane lolm) Kyrkoherde i Frösthults för- 
saml. af Upsala erkestift. 
Son: 
Jtnas Pebrssao Holm) Gulddragsre i Stockholm. 

Son: 
Johan lolm, sedan Stenholm, Biobil. Stenholm, 
till Kjesäter i V. Wingåkers socken och Söderman- 
land; f. 1077 % i Stockholm; Var 1720 Student i Upsala, då han kallade sig Holm; Handsekreterare i 
Grefve Stenbocks sterbhus; Sekreterare hos Riks- 
Rådet G ref ve Arv. Bernh. Horn 1707; Landasekre- 
terare i Öslergöthlaod 1711; Adlad 1720 '% (introd. 
s. å. under N:o 1715); Assessor i Götha H ofritt 
1721; Hofrätts-Råd derst. 1733; Latrman i Calmare 
län och på Öland 1735; i barnlös 1743 "/ t och 
slöt således sjelf sin adel. att samt begrafven i V. 
Wingåkers kyrka. — Gift med Anna Catharina 8töl- 
tenhjelm, t 1750; dotter af Öfversten Lo ren U Gustaf 
Stölteohjelm, N:o 630, och hans l:a fru, Christina 
Uttermarck, N:o 601. Digitized by VjOOQIC 8TBRKUSUW. 151 Adel ätten VOH Sternbach, N:o 750, f. hr torka* tiearglaf, Ctelestloasj Theol. Doktor; 
Ofrer-Hofpredikant hos Chur- Furstarne Joachim II 
och Johan Georg i Brandeubarg tamt Pastor vid 
Luthersk» foraainl. i Berlin. Var, likasom brodern, 
Professoren i Jena D:r Johannes Fredericus, Coele- 
ttiaas, som akref åtskillifft emot Påfven, en märklig 
man noder reformationstiden. — Gift med Ursula 
Kirduttm; dotter af Ridsherren Wolfgang Kirchstein 
i Leipzig. 
Son: 

ftristenbm» Ceelestlnus, f. i Berlin; Hof-Råd 
kos Char-Paratarue Johan Sigismund och Georg Wil- 
kelm i Brandenbarg. — Gift med Ursula Chemnitia; 
dotter af Chur-Brandenburgska H of- Råd et Jnris Dok- 
tara Joachim Chemnilz, af en både genom krigs- 
(jeaster och lärdom berömd el ägt, med Barbara Gold- 
Wcke, som var dotter till Brandeuburgska Hof-RSdet 
Peter Goldbecke och Ursula von Teinpelhoff. 
Son: 

leark Cacleailnus, Ntbll. vtn Sternbach, till 
SduUersdorff och Sehöningen, båda i Pomern; f. 1613 i Berlin; Magister i Wittenberg 1633; Juria 
Professor i Stettin 1643; Juris ntriusque Duktor s. 
2.; Tillika Assessor i Stettinska Hofrätten; Åfsked 
frän Professorsplatsen 1646; Adlad 1649 *% (introd. 
1668 under N:o 750); Assessor i Wjsmarska tribu- 
nalet 1652; Assistens-Råd 1655; Kanslär i Pomern 
1658; Abgesandt till Chur-Brandenburg 1661; Burg- 
grefve i Malmö 1670; Vice President i förutn. Tri- 
bonal 1671; t 1679 i Lubeck och begrafven i S:t 
Marias Magdalasne kyrka derst. Hau afskickades 
1656 den 8 Maj i ett ärende till Furst Ragotsky i 
Siebenbiirgen ; blef 1671 den 10 Nov. Ofv er- För- 
myndare för Knke-Landtgrefvinnan af Hessen och 
hennes Prinsessor-döttrar. — Gift 1643 *V, med 
Sabina Schambach, f. 1626 ",, i Alten -Stettin; t 
1670 och begrafveu i S:t Jacobs kyrka i sistn. stad; 
dotter af Rådsförvandten derst. Johan Schambach och 
Elisabeth Theodorsdotter Meckenheuser, Borgmästare- 
dotter i Neii-Brandenburg. 

Ätten har länge varit ansedd såsom i Sverige ut- 
gången. Adel. ätten Stembnrg, N:o 1047, t. Steffen», Biobil. Sternborg, f. i Liffland; 
£«k 1644 i Vcnetiansk tjenst, vid Ryttmästaren 
Ani Muoekhaasena aqvadroo kyraasiérer; Fänrik vid 
Öfvente Dauacs reg:te derst.; Afsked 1648; Volontär 
tia Öfverste Stots reg-.te i Spansk tjenst s. å.; Af- 
tked 1619; Gick 1650 i Fransk tjenst; Afsked der- 
ifria 1656; Adjutant vid Svenska Arméen i Liffland; 
Lefstioas-Qvartcrmaatare vid Svenska Ambassaden till 
Frcdsiraktateo i Oliva K» 59; Hofmästare hos Rika- 
Drottset G ref ve Magn. Gabr. De la Gardie 1660; 
katten vid Artilleriet i de Svenska besittningarna i 
Tj.kUod 16ti8; Major och Kommendant påKocken- 
kasea 1670: Adlad 1683 2l / 4 (introd. 1686 under 
Naa 1047). Under ain Venetianska tjenst låg han först 
i garnison i PaJnoa-Nuova, sedan i Padoa, Mantua och 
Pesebiera; begaf aig 1645. under Venetianska Ståt- 
sSUaren i Kära, G ref ve Hieronymo Savoyoano, till 
Zara i Dalmalien och de deromkring liggande orter samt bevistade båda drabbningaroe, då Turkarne blefvo 
slagna vid Malpago; var äfven med. då General 
Gildehass med några galerer ifrån Corfn angrep Mo- 
rea och afbrände staden Patrasso, äfvensom då Ge- 
neral Capellos sngrep i Dardanellerna Turkarnes ga- 
lerer, som skulle föra undsättniug till Candia; deltog 
under Spanska tjensten i slaget vid Bosul i Mantua- 
gebietet, då Markis de Ser ra och General Vinceuzo 
Gonzago segrade öfver Franska Arméen under de 
Nouailles befäl; bevistade under Franska tjensten be- 
lägringen af Pavia samt tågen i Piemont, Monlferrat 
och Milanesiska gebietet; afsändes slutligen ifrån 
Fredsnnderhandlarne i Oliva med bref till Konung 
Carl X Gustaf, som då stod for Köpenhamn, der 
han ock var med i samma stads stormning. — Gift, 
men med hvilken är ej kändt, icke heller om han 
hade barn, h vadan ätten för längesedan ansågs ut- 
gången. Adel. ätten Sternleuw, N:o 1672, t- Tab. 1. 

fiearg EefTuiaB) Bördig från Pfaltz samt son till 
« Med.- Doktor och Professor i Heilbronn ; Inkom till 
Sverige och blef Liftnedikus samt Regemeuts- Fältskär 
t»4 Lifgardet: + 1701 i Polen, under kriget. — Gift 
Bed Ana Maria Lmdeumeijer, som var en berömd 
Joraegunma; dotter af en Bundtmakare Linden- 
fcaijer. Son: 
Johan Getrg Itffuiai, Ntbll. Sternleuw, f. 1690 

i Stockholm; Student i Upsala; Extraordinarie i 
Riksarchivet och Aoskultant i Svea H ofrät t 1708; 
Auditör vid Öfversten G ref ve Lewenbaupts bataljon 
i Stade 1710; Löjtnant vid Södermanlands reg:te 
1714; Regements-Qvartermäatare derst. 1716; Kapten 
1718; Adlad 1719 w / l0 (introd. 1720 under N:o 
1672); Afsked 1731; Major i Rysk tjenst; t 1738. Digitized by VjOOQIC 151' STfcUCH. Han bevistade 1716 års fälttåg i Norrige och fick 
\id Krtd ricahall två svåra blessy re r samt b! ef fången ; 
gicft 172*1 den 9 Okt. ntan afsked ifrån regementet, 
emedan han ville nndgå straff, för det han ej der 
efter order inställt sig. — Gift 1727 med Eva Ut- 
rita Grissback; dotter af Kaptenen Georg Zacharias 
(jrissbach, N:o 297, til! Fockstad, med hans 2:a fru, 
Johanna Christina Wijnblad, N:o 447. 

Söner: 
, Johan Qeoig, f. 1728 *V 8 ; Under- Löjtnant vid 
Kongl. Svenska Artilleriet; Löjtnant i Holländsk 
tjenst; + ogift 1770 i Stockholm. 

Carl Ulric, f. 1730; Kapten; f 1782. Se 
Tab. 2. 

Christian Fredric, f. tvilling 1730 3 / ft ; Först K of - 
ferd i -Kapten, sedan Sekreterare hos Holländska En- 
voyéer; + ogift 1808 u ' 9 och slöt ätten på svärds- 
sidan. 

Ulric, f. 1732, f barn. 

Christer Adrian, f. 1734, f nng. Tab. 2. 

Carl Ulric (son af Johan Georg Hofifman, Nobil. 
Sternleuw; f. tvilling 1730 %; Andre Styrman i 
Svenska-Ostindiska kompaniets, tjenst; Kofferdi-Kip- 
ten; Landthnshåltare inom ÖstergÖthland ; f 1782 
*%. — Gift 1772 *V n med Charlotta Axborg, i 
hennes 1:a gifte, + 1821 a %; omgift med en Löjt- 
nant O. J. von Keilitzen. 
Döttrar: 

Eva Charlotta, f. 1771 ll / 10 , t 1817 9 /, i Norr- köping. Gift 1796 med Majoren Johan ron Feilitzen, NobU. von Feilitzen, N:o 2271, f. 1769, + 
1837. 

Maria l^ovisa, f. 1774 "/„ + 1830 »/, ogift 
och den sista af namnet. 

Johanna Carolina, f. 1778 »%, f s. å. 3 V, . 

Johanna Carolina, f. 1780 "/„; Stifts- Fröken; 
+ före 1811. Gift 1790 "/, på Å bäcksnäs i Öster- 
gÖthland med Öfversten Gustaf Fredric KHngstedt, 
N:o 061, i hans l:a gifte, f. 1771, t 18*1. Adel. ätten Steuch, N:o 1582. Tab. 1. 

Matblas Steuchius (fadern var Kyrkoherde i Fogdö 
och Helgarö församl. af Strengnäs stift och tillika 
Hofpredikant hos Drottning Christina samt slutligen 
Superintendent i Hernösand; modern hette Brigitta 
Ilsbodina och var dotter till Prosten Ilsbodinns i 
Jäders och Barwa församl. af föratn. stift), f. 1644 
*V |ft i Fogdö prestgård: Skolpilt i Hernösand 165(1; 
Gymnasist derst. och Student i Upsala; Magister 
derst. 1668; Besökte sedan flera otländska Akade- 
mier; Theol. Lektor i Hernösand; Prestvigd 1672 
af sin fader; Logices et Mathaphycices Professor vid 
Upsala Akademi 1676; Superintendent i Hernösand 
1682,. vicarierande för sin ålderstigna fader; Ordi- 
narie Superintendent derst. s. å.; Theol. Doktor 1693, 
vid jubelfästen; Biskop i Lund 1694; Er k e biskop i 
Upsala 1714; f derst. 1730 a 8 , sedan han tvänne 
år legat til) sängs af slag, samt begrafven i Upsala 
domkyrka. Var en lärd man, nitisk lärare och ut- 
märkt stift-styresinan; hans första erkebiskopliga för- 
rättning var att samman viga sedermera Drottning 
Ulrica Eleonora och Konung Fredric 1, hvilka han äfven 
krönte; jordfast a de Enke-Drottning Hedvig Eleonora 
och Konung Carl XII ; hade vid Theol. Doktorspromo- 
tionen efter Drottning Ulrica Eleonoras kröning 1719 
den tillfredsställelsen att dervid få promovera sin 
son Jöns, då Professor i Upsala, och två sinn magar; 
hans barn slutligen blefvo 1719 23 / 8 Adlade med 
namnet Steuch (sönerna introd. så under N:o 1582). 
— Gift med Anna Tersera, f. 1653 '% i Waxala, 
+ 1723 24 / 4 i Upsala; dotter af Erkcbiskopen D:r 
Johannes Elai Terserus, och hans l:a hustru, Elisa- 
beth Troilia, samt syster och halfsystcr till Elof och 
Peter Terserus, Nobil. Tersér, N:o 1048. 
Barn: 

Jöns Steuchius, Nobil. Steuch, f. 1676; Erke- 
biskop; + 1742. Se Tab. 2. 

Elisabeth Steuchia, Nobil. Steuch, f. 1677 */, 2 , 
+ 1758 % och begrafven i faderns graf i Upsala 
domkyrka. Gift 1693 M /, med Superintendenten i 
Hernösand M.r Fetrus Jones Asp, f. 1667, t 1726, och fader till Hof-Qvartermästaren Johan Asp, No- 
bil. von Asp, N:o 2163, B. 

Mathias Steuchius (Nobil. Steuch), f. 1681; Pro- 
tokolls- Sekreterare; f 1714. Se Tab. 7. 

Anna Steuchia, Nobil, Steuch, f. 1684 ,8 / T , + 
1737 4 / 10 . Gift 1:0 med Professoren, sedermera 
Biskopen i Lund, Bonde Humerus: 2:o 1728*% med 
Kammar-Rådet Jonas Wulfvenstjerna {Baron Wulf- 
venstjema), N:o 1007, till Hackstad, i håna 2ta gifte, 
t 1762. 

Elof Steuchius, Nobil. Steuch, f. 1687; Kammar- 
Råd; + 1772. Se Tab. 8. 

Maria Steuchia, Nobil. Steuch, f. 1689 u / f , t 
1719 n / 6 Gift 1707 V g med Biskopen i Westeråa 
D:r Nicolaus Laurentii Barchius, i hans t:a gifte, f. 
1676 i nämnde stad, t derat. 1733 '%; brorsson 
till Riks-Rådet Samuel Larsson Barck, Nobil., Baron 
och Grefve Barck, Nw 81. 

Margaretha Steuchia, Nobil. Steuch, f. 1696 *%, 
+ 1770 V 12 . Gift 1715 M / 6 med Professoren Johan 
Hermansson, f. 1679, t 1737 och hvars barn blefvo 
Adlade von Hermanson (N:o 1896). 

Tab. 2. 

Jöns Steuchius, Nobil. Steuch (son af Matbina 
Steuchius, Tab. 1). f. 1676 V, i Hernösand; Student 
i Upsala 1692 och i Lund 1695; Magister i Upsala 
170»; Docens i Philosophien vid Upsala Akademi 
1701; E. o. Professor och Bibliothekarie vid Akade- 
mien i Lund 1702; Ordinarie Professor i Logik och 
Metaphysik samt E. o. Theol. Professor derst. 1707; 
Professor i Moralen vid försto. Akademi 1710 och 
i Philosophien s. å.; Prebende-Pastor i Näs 17 19; 
Theol. Doktor i Upsala a. å., dertill promoverad af 
sin fader; Adlad äfven s. å. n / s , jemte sina syskon 
och for sin faders förtjenster (introd. under N:o 1982); 
Superintendent i Carlstad 1723; Biskop i Linköping 
1730, hvilket em bete han dock ej kom att tillträda; 
Erkebiskop i Upsala a. å., efter sin fader; t derst. 
1742 21 / 6 . Han bibehöll efter adlandet sitt namn 
oförändradt eller Steuchius ; nnder hans tid blef erke- Digitized by VjOOQIC 8T1UCH. i5> biskopsouset ifrln granden ombygdt och ansenligare 
cjordL — Gift l:o 1705 2 % med Elisabeth Spegel, 
f. 1688 */„ t 1720 w / 7 ; dotter af Erke-Biskopen 
Ihr Haqvin Spegel i Upaala och Anna Schultin: — 
2:o 1724 % med Ulrica Eleonora Franc, f. 1087 
: , i Stockholm, t efter barnsäug 1725 % i Carl- 
stad och begrafven i Kils kyrka i Wermland; dotter 
»f La ndshöfd ingen Peder Franc, Nobil. Franc, N:o 
9i3, ull Allekloater, Skytteholm, Berga och Johans- 
loada, med Catharina Oljeqvist, N:o 331. 
Barn: 

t. Ämna Margaretha, f. 1700 "♦/„ t ogift 1723 ,7 / 8 . 

1. Christina Maria, f. 1708 %. * 1730 ",• 
Gift l:o 1727 3 /fi med Kongl. Kammarherren Rrin- 
k*li Tersmeden, Nobil. och Baron Cedercreutz, N:o 
143, f. 1691, t 1729: 2:o 1730% med Lagmannen 
Carl WoUrang, N:o 848, till Sa ödem ar, i hans 2:a 
pfte, f. 1689, f 1749. 

1. Mathias, f. 1709 M / 7 , + 1722 »/, i Upsala. 

1. Ulrica, f. 1712 "'„ f s. å. '%. 

1. Jacob, f. 1713 *V * * 7 * 4 V )0 . 

1. Eva Elisabeth, f. 1715 •/,, + s. å. %. 

1. Elisabeth, f. 1717 »%. t 1724 %. 

1. (flnca, f. 1719 »V», t s. å. V 12 . 

2. J(?w, f. 1725; Kammar-Råd; t 1769. Se 
Tta.3. 

Tab. 3. 

Jtas (son af Jöns Steuchius, Nobil. Stench, Tab. 
K till Gräféteo i Svinstads socken och Ostergöth- 
lud; f. 1725 3 V e i Carlstad; Kammarherre och 
Kusmsr-Rad; t 1769 V,,. — Gift l:o 1750 med 
Priserrinnan Ingrid Sophia Sture, f. 1722 %, + 
l'U efter barnsång; dotter af General- Majoren Sten 
A/tkWo (Natt och Dag), Baron Sture, N:o 187, 
aU Sturefors, Strömstad, Magda och Tjolaholm, med 
1-irfTiBBan Hedvig Maria Piper, N:o 46: — 2:o 
175? V, med Grefvinnan Sophia Elisabeth Taube, f. 
17» % t 1802 18 / f på Siiarreholra i Hyltinge 
töcken och Södermanland; dotter af Hofmarskalken 
Grefa Hans Heoric Taube, N:o 62, och Friherrinnan 
Barbro Fredrica von Albedyl, N:o 182. 
Barn: 

1. Hedvig Sophia, f. 1751, + a. å. tre månader 
graaL 

t Johan Henric, f. 1753; Major. Se Tab. 4. 

2. Fredrie Ulric, f. 1755 •/„ f s. å. några 
vcekor gammal. 

2. Charlotta Sophia, t 1756 *%, + 1791 '% 
pt Mfryd vid MariaeaUd. Gift 1772 7, med sin 
*i(trskas sjssling, Rytt mästaren Göran Måns Ulf- 
ipvrt af Broxvik, N:o 9, i hans l:a gifte, f. 1746, 
t 1S26. 

Tab. 4. 

Jtbo leoric (son af Jöns, Tab. 3), f. 1753 %; 
RjttmiftUre vid Adelsfanan; Major; Riddare af Svärds- 
Ördea. — Gift 1771 */ la med Stifts-Fröken Afarta 
^cm Johanna Ulf spar re af BroxviJc, i hennes l:a 
*. skiljda åt 1776, t 1815 % i Raumo i Fin- 
k&d; dotter af Löjtnanten Eric Ulfsparre af Brox- 
<< N:o 9, och Magdalena Lilljebjelke, N:o 273, 
*■* oagift 1777 *% med Kapteneu Gustaf Johan 
Jiltrkora af Spurila, N:o 114: — 2:o 1781 % med 
Cbrteia Rutensköld, t 1782 4 / lft ; dotter af Majoren 
Cul Axel Rutensköld, N:o 328, till Stensnäs, med 
bfr Maria Boije af Gennäs, N:o 16, i hennes l:a 
P&: — 3a 1785 '% med Carolina Johanna Geete, 
1 titt "/t, f 1800 */ § på Måryd; dotter af Kapten- w T. Löjtnanten Carl Johan Geete, N:o 167, till Mårjd, 
med Barbro Christina Gyllengrip, N:o 80. 

Barn: 

3. Sophia Christina, f. 1786 %, + 1833 19 / pfr' 
Gälsebo i Westergöthland. Gift 1805 u 6 med Se, 
bastian Tham, N:o 1508, f. 1776, + 1843. , 

3. Charlotta Fredrica, f. 1787 '• „ + 18-15 »/,. 
Gift 1811 *% med Majoren Christoffer Satt och 
Dag, N:o 13. f. 1785. 

3. Johan Wilhelm, f. »788 *»/,„, f 1789 M / 4 . 

3. JoÄfln tfenric, f. 1790; Kammarherre; + 1821. 
Se Tab. 5. 

Tab. 5. 

Jeban Heoric (son af Johau Henric, Tab. 4), f. 
1791) 3 V 9 ; Kopist i Kammarexpeditionen; Slutligen 
Protokolls-Sekreterare; Kammarherre; + 1821 *'/, 
på Stora Lassåna bruk i Bodarne socken och Nerike 
och begrafven på Bodarne kyrkogård. — Gift 1814 
18 ' 7 i Stockholm med Maria Lovisa Pauli, f. derst. 
1793 21 / a ; dotter af Grosshandlaren och Brukspatro- 
nen Johan Christoffer Pauli och Maria Rosiua Ec- 
kerman. 

Barn: 

Sophia Lovisa Charlotta, f. 1815 °/ s på Åsna 
bruk i Hammars socken och Nerike, t derst. 1816 
2 % och begrafven på Bodarne kyrkogård. 

Mathias, f. 1816 *% på Aspa; Brukspatron; 
Delegare i Lassåna i Bodarne socken och Kårbergs 
bruk i Snaflunda socken, båda i Nerike. 

Johan Elof Wilhelm, f. 1818; Under-Löjtnant. 
Se Tab. 6. 

August, f. 1820 på Lassåna; Sinnessjuk frlln barn- 
domen; + 1X52 i Stockholm och begrafven i Pauliska 
grafven i Catharina kyrka, 

Tab. 6. 

Johan Elof Wilhelm (son af Johan Henric, Tab. 
5), f. 1818 3l /, på Lassåna; Fanjunkare, först vid 
Jemtlands reg:te, sedan vid Svea Lifgardet; Afsked 
or krigstjensten med Under-Löjtnams n. h. o. v.; 
Eger del i Lassåna och Kårberg samt eger och be- 
bor A ludden vid Sigtuna. — Gift 1853 % på Sol- 
leutunaholm i Sollentuna socken och Upland med 
Hedvig Lovisa Julia Sophia Rudbeck, f. derst. 1833 
! %; dotter af General-Majoren Charles Emil Rud- 
beck, N:o 1037, och Friherrinnan Anna Sophia Rud- 
beck, N:o 262. 

Barn: 
Carl Henric Elof Mathias, f. 1855 ! %. 
Hedvig Anna Maria Sophia, f. 1857 2 V 7 . 

Tab. 7. 

flatttias Steuchius, Nobil. Steuch (son af Mathias 
Steuchius, Tab. 1), f. 1081 "/„ i Upsala; Proto- 
kolls-Sekreterare i Kougl. Senaten; Särskild t Adlad 
1714 '%, erhållande till vapen ett helt olika, än 
det, som sedan blef det Steuchiska, men hanu ej 
taga introduktion; t s. å. °/ 10 i Lund, under ett be- 
sök hos sin fader och utan söner samt slöt således 
sjelf sin adel. ättegren. Han var en lärd och snill- 
rik man. — Gift 1714 "/, med Sophia Nordlind, 
i hennes l:a gifte, f. 1698 V 12 . * 1754 ! %; dotter 
af Biskopen i Strengnäs D:r Daniel Nordlind och 
Anna Bränner aamt omgift med (ej kändt). 

20 Digitized by VjOOQIC 154 VON 8TICHT. Dotter: 
Anna Sophia, f. 1715 %, posthuma, + 1740%. 
Gift 1735 13 / 7 med Kong). Sekreteraren Abraham 
Brun, Nobil. Bruncrona, N:o 1798, f. 1C93, + 1739. 

Tab. 8. 

Elof Steuchlus, Nobil. Steueh (son af Mathiat 
Steueh ius, Tab. 1), till Dufeke i Halmstads socken 
och Skåne och Oby i BI äd inge socken och Småland; 
f. 1687 i HertiÖ8nnd; Student i Lund; Magister 
derst. 1706; Praspositus vid Comunitetet dersainmn- 
städes 1710; Professor i Grekiskan vid Lunds Aka- 
demi 1713; Adlad 1719 23 / ft , jemte sina syskon och 
för sin faders förtjcnsler (introd. s. å. under N:o 1582); 
Matheseos Professor i Upsala 1719; Erhöll 1728 
Kommerse-Råds afsked; t 1772 V 6 på Oby och slöt sjelf pl svärdssidan sin adel. ättegren. — Gift 1:o 
1715 med Elisabeth^ Hedvig Rosenkrands, f. 1700. 
+ 1720; dotter af Ofverste-Löjtnanten Axel Rosen- 
krands, till La nes t rom, sedan till Orup, med hans 
2:a fru, Else Brita Mormand, samt syster till Ma* 
joren Holger Rosenkrands, Natural. Rosencranlz, N:o 
1967, till Örnp: — 2:o 1731 med Anna Christina 
Juel, f. 1711, t 1791 % på Dufeke; dotter af 
Danska Etats-Rådet Fredric Juel. 

Barn: 

1. Mathias, f. 1716 *7 7 . + 1717 */ 12 . 

2. Anna Hedvig, f. 1733 *V 4 , t titta dagar gammal. 
2. Sophia Elisabeth, f. 1738 '%, + 1818 *°/ 4 . 

Gift 1756 7 / fl med Öfverste- Löjtnanten Grefve Carl 
Gustaf Mömer af Morlnnda, Nk> 60. till Dufeke. 
Gåfvetorp och Oby, f. 1729, + 1784. Adel. ätten Stewardt, N:o 205, f. Johannes Stewart) Lord af Darnlie i grefskapet 
Renfrow i Skottland; Härstammade ifrån en af de 
ädlaste SkotUka ätter. 
Son: 
Wllllaui Stewart; Riddare; Befallningsman i Reth 
i grefskapet Air i Skottland. — Gift med Elisabeth 
Stewart; dotter af Befallniugsmannen i Hal vig Jacob 
Stewart. 

Son: 
Alexander Stewart) Befallningsman i Halvig. — 
Gift med Margaretha Maxvell; dotter af Befall- 
ningsmannen i Nalerpellok i Renfrow Jacob Maxvell. 
Son: 
Johannes Stewart) Befallningsnian i Halvig. — 
Gift med Margaretha Abernathie; dotter af William 
Abernathie, till Saltrun i grefskapet Lolhian. 
Son: 
William Stewart) Befallningsman i Halvig — 
Gift med Jontta Dumbar; dotter af Befallningsman- 
nen Dumbar i Enter-Kin i grefskapet Air. 
Son: 
Rohert Stewart, till Touccars i Air. — Gift med 
Agneta Hiegwardt; dotter af Befallningsmannen i Caucadans i grefskapet Lannark William Hiegwardt 
och Joneta Jacobsdotter Graham. 
Son: 
Simon Stewart, Natural. Stewardt, till Hammarby ; 
f. i slutet af 1500-talet i Skottland; Inkom till Sve- 
rige; Skepps-Kapten 16 16; Major vid Amiralitetet 
1620; Nntural. Svensk Adelsman 1634 och intro- 
ducerad under N:o 205, allt sedan han, med Stor- 
Brittanniska Konungen Carl Stuarts latinska, af Eric 
Schroders försvenskade bevis, datemdt Holy-Road 
Honse den 27 Sept. 1633, bevisat sitt SkotUka Adel- 
, skåp å fädernet och mödernet i fem leder; Under- 
Amiral 1638; Amiral-Löjtnant 1644; t 1646, vid 
årets slut ulan söner, och slöt således sjelf sin adel. 
ätt pn svärdssidan. Han kallas i Svenska handlingar 
gemenligen Simon Styfvert, och likaså benämnes 
hans dotter Styfvert, i stället för Stewardt. — Gift 
1:o med (ej kändt): — 2:0 med Anna BengtsdoUtr 
Svinhufvud, som lefde enka 1647. 
Dotter: 
Margaretha. Gift, det hon var 1649, med Bor- 
garen, först i Götheborg, sedan i Stockholm, Jacob 
Gregersson. Adel. ätten von Sticht, N:o 2175. Tab. 1. 

Bartholonisns von Sticht, Nobil. von Stlcbt, af 
Tysk Adel; Inkallades till Sverige; Konsul för de 
Tyska säderna; General-Auditör vid General-Guver- 
n era en te t i Skåne; Adlad 1661 (sonsons sonen Claes 
Eric introd. 1802 under N:o 2175); t 1674 och be- 
grafven i Tyska kyrkan i Stockholm. — Gift med 
Hoffröken Sophia Forbes; dotter af Räntmästaren 
Peter Forbes, Natural. Forbes, N:o 542, till Schöne- 
walde, med Sophia von Langwin. 
Barn: 

En Son,- Pastor-Primarius. 

En Son; Kapten i Holländsk tjenst; Ogift ihjäl- 
körd. Johan Adolph; Ryttmästare; t 1709. Se Tab. 2. 
En Dotter. Gift med en Herr von Heine. 

Tab. 2. 

Johan Adolph (son af Bartholomaeus von Sticht. 
Nobil. von Sticht, Tab. 1); Ryttmästare vid N. SkSn- 
ska kavall.; t 1709 2 % i slagtningen vid Pnltaya. 
— Gift med Catharina Gyllenpamp; dotter af Of- 
verste-Löjtnanten Lars Mattsson Pamp, Nobil. Gyl- 
lenpamp, N:o 675, och Catharina Tornerefelt, Nro 64 I . 
Barn: 

Jvliana Elisabeth, t på 1690-talet. Gift 1724 
% med Kaptenen Casper Adolph Stålhammar, N:o 
496, till Hnltavik, f. 1695, t 1771. Digitized by VjOOQIC VON 8T1GHT. 151 Sopkia Helena. Gift med Ryttmästaren Gotthard 
Ehebokm. 

Adolph Johan; Ryttmästare. Se T a b. 3. 

Tab. 3. 

Aéelah Jehan (aon af Joban Adolph, Tab. 2), f. 
i början af 1700-talet; Ryttmästare vid Smålands 
kaiall. Han förlorade vid omkring fyra års ålder 
un föräldrar, då han blef uppfostrad sann sedan 
bilen till alodier af sina alägtingar af ätterna Gyl- 
Icnpamp och S il f verspar re; bevistade 1718 års falt- 
lag i Norrige, derunder han blef blesserad. — Gift 
fi 1730-talet med Anna Maria Silf ver sporre, f. 1714, 
t eoka 1792 *V, på Mariaslund vid Eksjö; dotter 
af Ofversten Johan Silfversparre, N:o 99, och Hedvig 
Llriea Aroinoff, N:o 456. ., 

Dam: 
Otorg Adolph, f. 1734 n / 4 ; Antagen till krigs- 
tjratt 1750; Löjtnant vid Spensiska reg:tet 1758; 
Ktpten vid Savolai' reg:tc 1709; Major derst.; Rid- 
dare af Svärds-Orden; i barnlös 1806 %. — Gift 
I* 1774 2 % med Ulrica Eleonora Ehrenrooth, f. 
1748 % + 1783 '%; dotter af Majoren Gustaf 
Hearic Ehrenrooth, N:o 1 1 J?3, B, och Christina Ca- 
tharina Hästeako af Måla Gnrd. N:o 187: — V.-o 
IM6 2 * 4 med Friherrinnan Fredrica von Ungen, f. 
,7t * */», t 1802 \; dotter af General-Löjtnanten 
•ca Landshövdingen Reinhold Johan von Lingen, 
K?biL och Baron von Lingen, N:o 305, till Normcs- 
t*p, med Anna Christina vou Flygarell, N:o 1554. 
Margaretha Charlotta, f. 1739. t 1807 % Gift 
17M *' ttt med sin kusin, Löjtnanten Fredric Stål- 
*mar, N*> 496, i hans 2:a gifte, f. 1737, + 1817. 
m Uinca Eleonora, f. 1744 M / l2 , + 1834 *V 4 . Gift 
1761 ■*/ med Ryttmästaren Johan Anton Ceder- 
«~. N:o 1198. till Grimas, f. 1739, + 1797. 

Sopkia Gustafva, f. 1747, f 1810 '% i Wim- 
toerby. Gift 17 Gir **/, med Ryttmästaren Eric Otto 
«*Gertten, N:o 749, f. 1746, f 1812. 

Carl Henne, f. 1749; Öfverste- Löjtnant; +1799. 
Se Tab. 4. 

Man Gustaf, t 1751; Antagen i krigstjenst 
1 770 ; Kongl. Lifdrabant; Kapten och Regewents- 
Qfsrtcrmästare vid Bohus läns reg:te 1789; Majors 
Nlaakt; f barnlös 1811 *V 3 . — Gift 1793 "/, på 
ölbergs i Östergöthland med Hedvig Maria von 
Xéknugtiedt, t 1747 *V„ + 1821 % i Svnrteborgs 
K^ea i Bohus län; dotter af Öfverste-Löjtnanten 
Murd Gregorius von Köhnnigstedt, N:o 1276, och 
Hedvig Sophia Hjelmborg, N:o 1400. 

Cleis Eric, f. 1753; Öfverste; + 1806. Se 
UV 5. 

Elfta Barn dessutom, hvilka alla dogo späda. Tab. 4. 

tiri lenrk (son af Adolph Johan, Tab. 3). f. 
I't9; Antigen till krigstjenst 1758; Fänrik vid Bli- 
x«aikt reg:tet; Major vid Lifgrenadiercrna 1788; 
Ofrente-Löjtoant i Arméen 1794; Riddare af Svärds- si n svägerskas systerdotter, Brita Maria Odencrantz, 
i hennes l:a gifte, f. 1770 %, t 1827 «/ 4 på 
Nybble; dotter af Kammarherren Mathias Rhyzelius, 
Nobil. Odencrantz, N:o 1947, och Friherrinnan Mar- 
garetha Christina von Lingen, N:o 305, samt oingift 
1807 med Löjtnanten Frih. Johan Lod v ig Fleming 
af Liebelitz, N:o 17. v 

Son: 
Carl Adolph, f. 1799 */„ posthumns, t följande 
dagen. 

Tab. 5. 

Claes Eric (son af Adolph Jolian, Tab. 3), f. 
1753 w / n ; Antagen till krigstjenst 1764; Fänrik 
1778; Slutligen 1794 Öfverste-Löjtnant vid Savolax* 
regrte; Riddare af Svärds-Orden; Naturaliserad Svensk 
Adelsman 1801 eller egentligen introducerad, men 
fick dervid sitt gamla vapen betydligt tillökadt; Öf- 
verste i Arméen 1802; Öfverste för Savolax' lätta 
infanteri- reg: te och Chef för Savolax-brigaden 1803; 
f 1806 13 / 3 i Jorrhois socken och Cuopio län. Han 
bevistade kriget i Finland 1788 — 90 och derunder 
förefallna träffningar samt blef slutligen fangen. — 
Gift 1793 "/,, på Koskipä i Syssmä socken och 
Tawastebus län med Margaretha Elisabeth Tandefelt, 
f. 1775%, + 1842 M / § på Stendala rusthåll i förutn. 
Jorrhois socken; dotter af Kaptenen Otto Tandefelt, 
N:o 631, till Koskipä, med Benedicta Fredrica To 11, 
N:o 1777. 

Barn: 

Maria Fredrica, t 1794 w /„ t 8. å. 18 / 5 . 

Fredrica Gustaf va Charlotta, f. 1795 ,fl / 4 i Jorr- 
hois socken; Stifts- Fröken. Gift 1810 % på Sten- 
dala med Auditören vid Cart-lska Jägarekåren Ger- 
hard Fredric Malm. 

Adolph Otto Henric, f. 1796 1a / 7 i Jorrhois; Ka- 
dett i Fredricshamu; Introducerad på Finska Rid- 
darhuset under N:o 160 bland Adelsmän; +. 

Maria Sophia Elisabeth, t. 1798 14 / 6 i Jorrhois, 
+ derst. s. å. %. 

Maria Sophia Elisabeth, f. 1799 V 6 i Jorrhois, 
+ derst, s. å. ,8 ,' l0 . 

Claes Mauritz Johan Robert, f. 1802 l2 / § i Jorr- 
hois, + barn. 

Carl Eric Gustaf, f. 1804; Under-Löjtnant. Se 
Tab 6. 

Carl Leonhard, f. 1805 ^Vjo i Jorrhois, + barn. 

Tab. 6. 

Carl Eric Gustaf (son af Claes Eric, Tab. 5), f. 
180 i *% i Jorrhois socken; Introducerad på Finska 
Riddarhuset under N:o 160 blaud Adelsmän; Fänrik 
vid Femte Finska Skarpskytte-bataljonen ; Under- 
Löjtnants afsked 1831. — Gift 1828 med Emilia 
Conradina Lindeqvist, 

Barn: 
Elisabeth Wendela Constantia, f. 1832. 
Emilia Fredrica Lovisa, f. 1833. 
Otto Emil, f. 1840; Kadett Digitized by VjOOQIC 156 STJIRNA. Adel. ätten Sting, N:o 124, f. lemmlng Andersson, till Torkilstorp i Salcby 
socken och Westergöthland; En Dansk man och 
oadel. — Gift med Ragnild Svensdotter ; dotter af 
Slottslofven på Leckö, Gamle Sven Sting, till Häg- 
getorp och SUgetorp, med Märta Hansdotter (af 
Forstena-Slägten, N:o 2). 
Son: 

Nils Himinlngssen, NoblU Sting, till Torkilstorp 
samt Häggesled på Kolland; Fogde på Arholmen 
samt öfver W art ofta och Kåkinds härader i Wester- 
göthland; Fänrik vid en fana Westgötha ryttare 1594: 
Häradshöfding i Göstrings härad i Östergöthland 
1596 och i Gudhems härad i förstnämnda provins 
1598; Adlad af Konung Johan 111, för gjorda krigs- 
tjenster, och fick upptaga sin morfaders namn och 
vapen. Han satt loOO i rätten i Linköping öfver 
de olyckliga Rikseus Råd. — Gift med Märta Erics- dotter; dotter af Slottslofven och Hofmarskalken Eric 
Göstafsson (Roos af Hjelmsäter, N:o 51). till Hjelm- 
säter och KorpegRrden, med Märta Haraldsdotter 
(Soop, N:o 10). 
Son: 

Eric, till Torkilstorp; Blcf 1627 introd. under 
N:o 124; f utan söner och slöt således ätten på 
svärdssidan. — Gift 1:o med (ej kändt): — 2:o i 
början af 1600-talet med Ingeborg Store, i hennes 
l:a gifte; dotter af Slottslofven på Gullberg Pedrr 
Carlsson Store, N:o 79, till Höglida o^h Thurestorp, 
med hans 2:a fru, Elin Kagg, N:o «'»8, samt omgift 
med Löjtnanten I ar b Håkanssou Dnfva, N:o 183, 
till Kårtorp, i hans ?:a gifte. 
Dotter: 

Anna. Gift 1619 med Johan Axelsson Pos**, 
N:o II, till Tisselgård, som lefde 1640. Adel. ätten Stjema, N:o 77, f. Tab. 1. 

Nils Gregersson, till .Snby; Lefde 1450; Höfvids- 

man i Sten Sture den Äldres tid; Förde en sexuddiir, 

stjema i skölden samt pä hjehnen en dylik emellan 

åtta flaggor. — Gift med Ingrid Jönsdotter i Sandsjö. 

Son: 

Måns Nilsson, till Säby; Höfvidsman i Sten Stnre 
den Äldres tid. — Gift med Carin Pedersdotter; 
dotter af Peder Nilsson i Berga (Bagge af Berga, 
N:o 118). Andra säga, att hon varit Peder Trulsson 
Bagges (af gamla Baggeätten) till Husebv dotter samt 
enka efier Måns Pedersson Bagge till Berga. 
Barn: 

Peder Månsson, den Äldre; Riddare. Se Tab. 2. 

Ramfrid MAnsdotter. Gift med Jöns Pehrsson, 
till Flisshult och Rodenäs, i hans 2:a gifte, som lefde 
1544 och i vapnet förde en ha If hjort öfver en ström. 

Tab. 2. 

Peder Månsson, den Äldre (son af Måns Nilsson, 
Tab. t), till Snby, Käfvesjo och Härstad; Riddare. 
— Gift med Esrid Arvidsdotter; dotter af Riks- 
Rådet Arvid Knutsson Store (N:o 79), till Torpa, 
med Anna Göstafsdotter, af gamle Stenbocke-slägten. 
Barn: 

Måns Pedersson; Lagman. Se Tab. 4. 

Estrid Pedwsdotter. Gift med Slottslofven på 
Calmar lsaan Birgersson, till Elmterid, som lefde 
1527 och förde i vapnet en half hjort på ett hälle- 
berg. 

Lars Pedersson, till Säby. 

Anders Pedersson. Se Tab. 3. Tab. 3. 

Anders Pedersson (son af Peder Månsson, den 
Äldre, Tab. 2), till Tråfva, Hof, Ulfstorp och Åby; 
Lefde 1544, då han ibland Adeln förseglade Westerås arfförening. — Gift med Kjerstin Bååt; dotter af 
Esbjörn Bååt, till Ulfstorp, med Sigrid K rum me. 

Döttrar: 

Cecilia Änder sdotter Stjerna. Gift 1:0 med Carl 
Ehrengislesson Lake (N:o 53), till Ulfstorp, som lefde 
1495: 2:o med Lnndshöfdingen Eric Amundsson Sta Ice 
(N:o 110), till Hönsnier, Wättungen och Ulfstorp. 

Ragnild Andersdotter Stjerna. Gift med Peder 
Bryntts$on (Lilljehöök af Gällarcd och Kolbäck, N:o 
66), Bonde kallad, till H&lbonas och Trade vad (Tråfva), 
i hans l:a gifte. 

Ingrid Andersdotter Stjerna. Gift med Bo Olofs- 
son (Ozehufvud, N:o 10?), till Hof och Elmterid, i 
hans l:a gifte. 

Tab. 4. 

Måns Pedersson (son af Peder Månsson, den Äl- 
dre, Tab. 2), till Eskilstorp i B red a ry ds socken och 
Småland samt Säby och Härstad; Lagman i Tio 
häraders lagsaga 15(2; Fick 1569 fullmakt att hafva 
Öfversta Befallningen på Kronobergs slott. Han stäm- 
des den 19 Maj 1530 af Konung Gustaf I att svara 
Fru Anna Bitz vid nästa herremöte, angående några 
gods, som Herr Äke Hanssou hade hos haus fader, 
Peder Månssou till Snby. pantsatt; blef 1542 af 
Däckens anhang tillfångatagen i Wäckelsångs kyrka 
och måste lösa sitt lif med alla de lösören, som han 
hade på sin gård Lidhem; förseglade slutligen, ibland 
Adeln, Westerns Arfförening 1544, Konung Gustaf 
La Testamente 1560 och Ständernas Bevillning 1561, 
allt under namnet Måns Pedersson till Eskilstorp. 
— Gift med Brita Johansdotter; dotter af Johan 
Laurentzson (Böllja eller Ström felt), till Ljusefors och 
Eskilstorp, med Anna Thordsdotter (Store, N:o 79). 

Barn: 

Kjerstin Månsdotter Stjema, + 1594 l6 /,. Gift 
med sin kusins mans kusin, Olof Andersson Oxe- 
hufvud (N:o 102), till Säby, t 1611. 

G äran Månsson Stjerna; Landshöfding. Se Tab. 5. Digitized by VjOOQIC 8TJERNA. 157 Arvid Månsson Stjerna; Häradshövding. Se 
Tab. 10. 

Hillevi Månsdotter Stjerna. Gift 1:o med Eric 
Bmderutm Butg, till Räfcjö: 2:o 1601 •% p& Rj 8a 
med Riks-Kammarrådet Mavritz Göransson Svan 
(Winge), till Djulö, i hans 2:a gifte, f. 1542, t 
1611 '% 

åTnc Månsson Stjerna; Krigs- Kommissarie. Se 
Tab. II. 

/Wer Månssan, den Yngre; Rvttniäsrare. Se 
Tib. 12. ' Tab. 5. 

fitrai Håisstfl Stjerna (son af Måns Pedersson, 
Tsb, 4), till Fskilstorp, Härstad och Bolmsnns; Hn- 
ndsköftfiog i Oatbo härad i Småland 1583; Öfverstc- 
BefallningsharVande öfrer allt» -knecktar i Sverige s. 
i; Öfverste för el t regrte Smålands knecktar 1590; 
Kaeekte-Ofverste for Svenska knecktame 1591; Be- 
faflaragsman på Calmar 1596; Öf?erste för Små- 
ländska fotfolket »598; Ståthållare på Calmar s. å. ; 
StltkiUare och Landshöfding i Kronobergs och Jön- 
köfåags län. Han satt 1600 i rätten i Linköping 
offer de olyckliga Riksens Råd. — Gift med sin 
issias sondotter, Carin Andersdottcr, som lefde enka 
K18; dotter af Riks-Rådet Änders Pedersson (af 
Rrdala, N:o 1), till Fårdala, Wartofta och Werpel. 
»ed hans l:a fru, Anna Ribbing (N:o 15). 
Son: 

Aider* ; Öfverste. Se T a b. 6. 

Tab. 6. 

kwétn 'ton af Göran Månsson Stjerna, Tab. 5), 
t»1 Härstad, Nordanakog, Bolmsnäs, Eskilstorp, Chri- 
»uiaiholm, Rifajöholm och Säby; Öfverste för ett 
tpte till häst; Introd. 1625 i ättens vägnar och 
■»ser N:o 77; Lefde 1639. Han måste, for ett lä- 
pnaills skall, en längre tid hålla sig ifrån riddar- 
»«*t; fick sedan Konung Gustaf II Adolphs pardon, 
>*a försummade att inställa sig derstädes, förrän 
' 6 34, då ban erhöll Kongl. Regeringens restitution 
*l> blef s. L, den 26 Juli, efter erhållen tjenlig 
wawaing att derefter se sig bättre för, så att han 
*ke befläckade sig med någon grof gerning. åter 
»Usad ridderskapet och adeln intagen; hans söner 
aatligen med andra frun ansågos såsom ofrälse, och 
W<fro de tre af dem. som lefde 1662, Adlade med 
»■»et Stjernelo. — Gift 1:o med Maria Stjern- 
*#d, t. nå 1580-talet, + 1614; dotter af Riks-Rådet 
«* Marskalken Göran Clawsson (Stjernsköld, N:o 
«). till Biby och Tuna, med Kjerstin Hansdotter 
Wkeastjerna, N:o 28): — 2:o med den första 
'/obs syster, Marina Stjernsköld, med hvilken han 
G"* rymt ntnr riket: — 3:o 1628 med EUa Hen- 
""J**^ Meijer, Ruldicken eller Rölcken kallad, 
** kvilken han fornt en god tid varit i umgänge, 
**•» kao med sina barn i första giftet samt närmaste 
Ringars samtycke lät viga sig vid henne. 
Barn: 

J. Gårnn: Assessor; + 1652. Se Tab. 7. 

i. Catharina Maria. Gift 1633 med öfverste- 
IfiWBten Arvid Silfverhjelm, N:o 93, till Nordan- 
«*S. Ckristioseholm, Säby och Räfsjöholm, i hans 
»» gifte. 

*• Två Söner; Slagna i falt. 

*• Nils Andersson, Nobil. Stjernelo. Se adel. 
»»eo Stjernelo, Tab. 1. 

3. Hearic Andersson, Nobil. Stjernelo Se adel. 
**•• Stjernelo. Tab. 2. 3. Anders Andersson, Nobil. Stjernelo. Se adel. 
ätten Stjernelo, Tab. 3. 

Tab. 7. 

(Baran (son af Anders, Tab. C), till Bolmsnns, 
Eskilstorp och Rofsjö; Rytt mästare; Assessor i Göt ha 
Hofrätt 1639; t 1652 %. — Gift med Virginia 
Hytter; dotter sf La ndshöfd ingen Johan Henricsson, 
Nobil. Rytter (Reuter af Skälboö, N:o 158), tili 
Lefvene och Bostorp, med Catharina Hand, N:o 59. 

Barn:_ 

Göran; Öfvcrste-Löjtnant; + lf>76. Se Tab. 8. 

Johan, till Bolmsnäs och Fskilstorp; Assessor i 
Götha Hofriitt 1068, «fi«?r sin svärfader, aometnbetet 
till magen afsinli; t barulös 1674. — Gift ined 
Anna Kgle, som öfverltfde mannen; dotter af As- 
sessoren Hans Kyle, N:o 5, till Dannäs, Pyllerid och 
Krakstad, med Elin Drake af Intorp, N.o 82. 

Nils; Utan känd tjenst. — Gift med Elin Store, 
i hennes 2:a gifte; dotter af Matts Pehrsson Store, 
N:o 79, till Höiflida, med Märta Uggla, N:o 100, 
samt enka 1611 efter Göran Olofsson (Lilljesparre 
af Fylleskog, N:o 44). 

Christina. Gift 1667 med Ryttmästaren Bengt 
ffjerta, N:o 121, till Asnka och Ginkalunda, i hans 
2:a gifte, f. 1638, f 1696. 

Tab. 8. 

.. Gärao (son af Göran, Tab. 7), till Bolmsnäs; 
Öfverste- Löjtnant; + 1676 «/„ i slaget vid Lund. 
Hans vapen ses i Källeryds kyrka i Småland. — 
Gift med Anna Catalina Dnrell, i hennes l:a gifte, 
f 1650 »/„, t 1713 2 %; dotter af Landshöfdingen 
Magnus Nilsson Durelius, Nobil. Dnrell, Nro 422, 
till Tigerhoff, Källeryd, Wallen och Dömmestorp, 
med Brigitte von Crakow ssmt omgift med Härads- 
höfdingeo Johan Boderus, som är fader till Johan 
och Magnus Fredric Boderus, Nobil. Segercrona, N:o 
1649. 

Barn: 

Hans Gabriel, f. 1667; Kapten; t 1707. Se 
Tab. 9. 

Maria Elisabeth. Gift l:o med Löjtnanten Johan 
Eberhard Schantz, N:o 1002, f. 1671, f 1699: 2:o 
1700 med Regements-Qvartermäataren Anders Ene- 
roth, Nobil. Leijonflycht, N:o 1088, i hans 3:e eifte, 
f. 164*. + 1713. 

Tab. 9. 

Hans Gabriel (son af Göran. Tab. 8), f. 1667 på 
fadernegården Bolmsnäs; Lär-Konstapel vid Artille- 
riet 1684; Konstapel derst. 1686; Under-Fyrverkare 
1687; Sergeant 1688; Fänrik 1694; Fyrverkeri-Löjt- 
nant 1697; Kapten vid Fält-Artilleriet; t 1707 «/ 4 . 
— Gift med Friherrinnan Helena Kagg, i hennes 
1:a gifte, f. tvilling 1676 på Fjällskäfte i Flöda soc- 
ken och Södermanland; dotter af Kongl. Kammar- 
herren Frih. Nils Kagg, N:o 27, till Kjellstorp, Kår- 
torp och Arvidstorp, med Friherrinnan Märta Rib- 
bing af Zernava, N:o 40, samt omgift 1707 med 
Kaptenen Hans Ulfsparre af Broxvik, N:o 9, i hans 
2:a gifte. 

Döttrar: 
Anna. 

Magdalena. 
Maria Elisabeth. Digitized by VjOOQIC 1*8 STJBENA. TAB. 10. 

Arvid Månssan Stjerna (son af Måns Pedersson, 
Tab. 4), till Eskilstorp och Svaneholm samt Garn i. as 
(nu Gällanäs) i l T unaryds sorken och Småland; Rytt- 
mästare för en fana Småländska H of män 1501; Hä- 
radshöfding i Tunalän i Småland och Bollebygd i 
Westergöthland ; Ligger, jenite sin fru begrafven på 
Bredaryds kyrkogård i Smaland, under en ined deras 
bilder i basrelief uthuggen sten. Han snlt 1600 i 
ratten i Linköping öfver de olyckliga Riksens Råd. 
— Gift med Karin Ribbing, till Svaneholm, som 
lefde enka 1616; dotter af Ståthållaren Christoffer 
Nilsson Ribbing (N:o 15), till Limmared och Kors- 
berg, med hans 2:a fru, Carin Kagg (N:o 68), i hen- 
nes 2:a gifte. 

Barn: 
Några Söner och Döttrar, som alla dogo späda. Tab. 11. 

Eric Månssal Sterilt (son af Måns Pedersson, 
Tab. 4), till Herrestad, Bolmcred och Mossebo; Krigs- 
kommissarie i Konung Johan II 1:8 tid. — Gift t:o 
med Edela Nilsdotter; dotter af Nils Pedersson (Lill- 
jehöök af Gällared och Kolbäek, N:o 66), till Gälla- 
red, med Carin Carlsdotter (Store, N:o 79): — 2:o 
1592 % på Öjared i Lundby socken och Elfsborgs 
län med Kjerstin Ulfsparre; dotter af Riks* Rådet 
och Lagmannen Görau Ericsson Ulffpnrre (af Brox- 
vik, N:o 9), till Öjared, Råda, Ribbingsbäck och Nääs, 
med Maria Ribbing (N:o 15). 

Döttrar: 

2. Christina, t. på 1590-talet, t 1677 ••/„. Gift l:o 
med Kaptenen Sven Andersson Bång, t 164? och 
hvars barn blefvo Adlade Drakenfelt (N:o 946): 2:o 
164 i med Öfveraten Börje Nilsson, Nobit. Draken' 
berg, N:o 313, till Tissås, f. 1606, t 1692. 

2. Estrid, f. 1610 n ' n , + 1662 och ligger, jemte 
sin man och sin son Måns, begrafven i Tjureda 
kyrka i Småland. Gift 1633 med sin kusins son. 
Kaptenen Peder Stjerna, till Hubberstad och H oreda, 
f. 1615, * 1662. 

2. Maria, Gift med Generalen Carl Sjöblad, 
Baron Sjöblad, N:o 79, till Platt na. Härstad, Höreda 
och Bolmerid, f. 1611, + 1096. Tab. 12. 

Peder Månsson Stjerna, den Yngre (son af Måns 
Pedersson, Tab. 4), till Hof och Höreda; Mönster- 
skrifvare i Sverige 1566; R Ut masta re för en fnnika 
Smålands ryttare 1573. — Gift med Carin Hand; 
dotter af Fält-Öfversten Knut Håkansson Hand (N:o 
59), till Hagelsrum, Altorp ock Wreth, med Märta 
Drake, af de Gamle Drakar. 

Barn: 
Måns; Ry ttmäatare ; f 1622. Se Tab. 13. 
Arvid, till Poitshoff i Liffland; Ryttmästare för 
en fana Smålands ryttare 1604; Löjtnant vid Rid- derskapet ock Adelns rusUjenst i Småland 1609; 
Öfverste för Svenska fotfolket 1610; Slottslofvcn pÄ 
Nnrwen 8. i; Lefde ännu 1637. Han bevistade 
1634 års riksdag, h varifrån han den 11 Juli a. å. 
humförlofvades. 

Christina, f. 1590, t 1652. Gift med Öfverstcn 
Pehr Michelsson, Nobil. Hammarsköld, N:o 135, till 
Bröttorp, Tuna och Wirbo, i haos 2:a gifte, t 1635, 
och so in i sitt första gifte haft hennes kusin. 

Tab. 13. 

Måns (son af Peder Månsson Stjerna, den Yngre, 
Tab 12), till Hubberstad, Malroeryd och Hörcdn, 
alla i Småland; Fogde i Norra och Södra Möre i 
Calmare län; Häradshöfding på Öland 158 i; Rytt- 
mästare för en fan* Småländska ryttare 1608; f 
1022 under Liffläudska kriget och beg r of* i Rewal. 
— Gift med Anna Sjöblad; dotter af Christer Pe- 
dersson Sjöblad (N:o 75), till Hinsekind ooh Gödeberg. 

Barn: 

Peder, f 1615; Kapteu ; t 1062. Se Tab. 14 

Olof; Kapten 1675. 

Märta. Gift med Ryttmästaren Johan Ggllen- 
svärd, N:o 2i(). till Sunnarjd, Bolstad, Presltorp och 
Gaflö, f 1617, t 1688. Tab. 14. 

Peder (son af Måns, Tab. 13), till Hubberstad 
och Höreda; f. 1615 '%; Kapten vid Smålands ka- 
vall.; f 1662 och ligger, jemte sin fru och sia son 
Måns, begrafven i Tjnreda kyrka i Småland- — Gift 
16.13 med sin faders kusin, Estrid Stjema, f. 1610 
l7 / n , t 1662; dotter af Krigs-Kommissarien Eric 
Månsson Stjerna, til) Herrestad, Bolmerid och Mos- 
sebo, med hans 2:a fru, Kjerstin Ulfsparre (af Brox- 
vik, N:o 9). 

Barn: 

Maria. Gift på 1660-talet med Öfverste- Löjt- 
nanten Thomas Livingstont, NaturaL Lhoensien (N:o 
747), + 1679. 

Anna; Hofjungfru hos Riks-Kanslären Grefve Magn. 
Gabr. De la Gardie; Lefde enka 1680. Gift 1666. 
då Riks-Kanslären gjorde bröllopet, med Öfverste- 
Löjlnanten Elias von ffagendom, NaturaL von Ha- 
gendorn, N:o 777, till Hubberstad, Gårfveda, F.kaebo 
och Kohult, i hans 2:a gifie, f. 1625, t 1677. 

Måns, f. 1637 '/, ; löjtnant vid Garnisonen i 
Halmstad; t 1658 2 V, och ligger begrafven på 
samma ställe, som fbräldrarne. 

Hans; Kapten 1674; f 1675 under belägringen 
af Wolgast och var troligen ogift. Han blef uti eu 
träffning på Fyen nedhuggen, men några dagar der- 
efier påträffad ibland de döda, änna med litet lif, 
samt tillfångatagen och kurerad. 

Estrid. 

Ätten är för längesedan utgången, och skall Eric 
Stjerna, som 1707 blef Löjtnant vid Ostgötha iufant. 
och dog på den gamla familjeegendomen, slutat den- 
samma. Digitized by VjOOQIC 8TJERNADLEÄ. 154 Adel. ätten Stjemadler, N:o 1374, f. 

Ar den gamla ansedda Lindsbro-slägten. Tab. 1. 

Llotic Ericsson, till Bro i Wåhla socken och 
Westmanland; Förde i vapnet en gyllene scxuddig 
stjerna i blått och röd t fnlt, det blå ofvan och det 
röda inunder; Namnes uti tvänue domar af år 1380 
em cl la o Bro och Aspenäs samt 1385 uti en förlik- 
ning med Konung Albrecht. — Gift med Brita Olofs- 
dotter, till Stäke, som i vapnet förde en hjeliu. 
Son: 
Eric Llntiesstn, till Bro eller Lindsbro i Wåhla 
socken; Var 1409 Häradshöfding i Wåhla härad och 
■ämnes då nti ett dombref på någon jord, gifven 
Kora kyrka. — Gift med Carin Axelsdotter, till Tuna. 
Son: 
Lars Ericsson, till Lindsbro; Lefde 1443, då han 
sannes nti ett dombref om jord ifrån Aspenäs under 
Liadsfero. — Gift med Elin Andersdotter, till Fröss- 
iker. 

Son: 
Anders Larsson, till Lindsbro; Var 1 470 Härads- 
köfdiog i Norunda härad, då han, jemte några an- 
dra, nnderteckuade en förlikningsskrift emellan Sam- 
broen m-h Björk lin ge kyrka om en kyrkjord. — Gift 
ned Brita Ericsdotter; dotter af Eric Olofsson till 
Ulfvegirde. 
Son: 
•lof Aldersstl, till Lindsbro samt LospSng, också 
i_ Westman land och Skaka; Vnr 1498 Höfvidman på 
0*t kam mars slott. — Gift med Ingeborg Svensdotter, 
tffl Skaka. 
Son: 
Lårs ftfofsstn, till Lindsbro, LospSng och Skaka; 
Höfvidsman i Konung Gustaf I:s tid; Förde i vapnet 
ett bräkande lamm, vändande sig emot venster. — 
Gift med Beata Ericsdotter, till Tomta. 
Son: 
Jins Larsssn. till Lindsbro, Lospång och Skaka; 
ft Tapn; Var 1570 Slottsfogde på Wadstena. Han 
ferdc det ?amla Liudsbro- vapnet eller en sexuddig 
stjtma i Watt och rödt falt. — Gift med Ingeborg 
UrsdoUer Crtms; dotter af Fogaten Lars Jespersson 
fOtns af Bdebv, N:o 69), till Wärnestad, Arby, 
Griekelsboda och Vttergård, med hans l:a fru, Carin 
Ouaadotter, af gamla Hästhnfvudslägten. 
Söner: 
Olof Jönsson, f. 1573; Utan känd tjenst. Se 
Tab. 3. 

Xis Jönsson, f. 1575; Slotts- Fogde ; t 1644. Se 
Tib. ?. 

Tab. 2. 

Ulls Jansson (son af Jöns_Larsson, Tab t), till 
Huldetorp i Slaka socken och Östergöthland; f. 1575 
på den gamla familje-egendomen Lindsbro i West- 
saolaod; Hertig Carls af Södermanland Katnmererare 
oek namnes främst ibland Hertigens Hofbetjening år 
1593, i underskri Aen af Upsala Mötes Beslut; Slotts- 
ock Härads-Fogde på Linköpings Hus och i dess län, 
»der Hertig Johans af Östergöthland och Konung 
Gästat II Adolphs regementstider; + 1644 på Had- 
detorp, der han bodde efter afskedstagandet, och efter 
»vilken gård hans barn och afkomlingar kallade sig Hadorph. samt ligger, jemte sin hnstrn. begrafven i 
Sinka kyrka, i en murad graf, hvars liksten inne* 
håller en omständlig latinsk påskrift till bägges be- 
röm, upprättad af sonen Johan Hadorphios. — Gift 
med Anna Hansdotter Holm, af den urgamla adel. 
ätten Uplänning, f. 1602 M / fl , + 1648; dotter af 
Prosten och Kyrkoherden i Norrköping M:r Johannes 
Mathiss och Brita Holm samt brorsdotter till Asses- 
soren Peder Mattsson, Nobil. Stjernfelt, N:o 171, 
till Ry och Utala. 
Son: 
Johan Hadorphttis, till Haddetorp samt Häsleby i 
Björkebergs socken, också i Östergöthland, och Kolja; 
f. 1630 % på Haddetorp; Gymnasist i Linköping 
och Student i Upsala; A kadern ie-Sekreterare derst. 
1660; Tillika med Professor Olaus Verelius, Riks- 
Archivarie 1666; Yngste Assessor i Antiqvitets-kolle- 
gium i Upsala 1667; Sekreterere vid Antiqvitets- 
archivet J669; Tillika Häradshöfding i Hanekinds 
härad i Östergöthland 1672; Ensam Riks-Antiqvarie 
1679; + 1693 l2 / 7 i Stockholm och jordfäatad i S:t 
Jacobs kyrka, men sedan nedsatt i slägtens graf i 
Slaka kyrka, till hvilken kyrka han gifvit orgerna. 
Han har gjort sig ett namn genom sina arbeten till 
Svenska rornhäfdernas upplysning; föreslog sjelf Ve- 
relius till Riks-Antiqvarie. då honom ensamt erbjöds 
nämnda em bete, och likaledes 1666, då en högtidlig 
beskickning till Engelska Hofvet föranstaltades, Nils 
Hyltén (sedermera Silfversköld), såsom kunnigare i 
Engelska språket, att i sitt ställe medfölja, för att 
der uppdaga Göthiska minnesmärken; fick vid Anti- 
qvitets-kollegii inrättning i Upsala det drygaste ar- 
betet, såsom att utgifva Rimkrönikorna, att förklara 
forntidens begrafningssätt, mynt och sigiller, bestrida 
Kollegii ekonomi och föra brefräxlingen samt göra 
Riks-Kanslären redo för alla förefallande mål; följda 
1673 Konung Carl XI på dess eriksgata genom West* 
manland, Nerike, Westergöthland, Bohus län, Halland, 
Skåne, Blekinge, Smålaud. Öland, Östergöthland och 
Södermanland, då ban alltid måste vara till hands, 
för att gifva underrättelser om förekommande gamla 
minnesmärken och märkvärdigheter. Har, förutom 
Rimkrönikan, utgifvit 1672 från Wisiugsborg Ale- 
xander Magni Historia på Svenska rim, hvilken han 
1669 afskref i Grefve Brahes bibliothek, dit han, 
likasom i Grefve De la Gardies, hade fritt tillträde 
för utgifvandet af sina arbeten. Olof den Heliges 
Saga, En Samling af Kongl och Furs ti. Förlikningar, 
m. m., Dala- och Skåne-lagarne, Björkö- och Gott- 
lands-lagen, Wisby sjölag samt 1680 en Besk rif ning 
på Färentuna Runstenar; fick slutligen adel. privi- 
legier för sig, hustru och bröstarfvingar. — Gift 1664 
med Elisabeth Dalino; dotter af Prosten och Kyrko- 
herden i Skenninge M:r Daniel Dalinus och Elisabeth 
Nilsdotter samt systerdotter till Biskopen i Linköping 
M:r Samuel Enander, Nobil. Gyllenadler, N:o 655, 
till Hälleby, Biskopsberga och Uljeberg. 
Son: 
Bills Hadorph, till Häsleby vid Linköping; Rytt- 
mästare vid Östgötha kavall." 1706; t i Rysk fån- 
genskap i Tobolsk, dit han fördes fången* ifrån Pul- 
tava 1709. — Gift 1695 8 V, med Catharina Brita 
Rosenstråle, f. 1672 2 %; dotter af Kaptenen Eric 
Rosenstråle, N:o 37, till Borggård, med Beata Galle. Digitized by VjOOQIC 160 8TJERNANCKAR. Son: 
Johan ladorpb, till Häsleby; f. på 1690-talet; 
Var dof genom sin Informatort handåverkan, och 
lefde derföre otan tjcnst på sina fastigheter. — Gift 
på j 720-talet med Christina Catharina Höll in g. 
Son: 
Carl ladorpb, f. 1723; Antagen i krigstjenst 
1741; Fänrik vid Östgötha infant. 1758) Löjtnant; 
f 1783 w /, på sin gård Lund vid Linköping. — 
Gift på 1760-talet med Elisabeth Broms, som var 
Prostdotter, * 1784 % 
Son: 
Daniel Iladorph, NobU. fladorph, f. 1782, + 
18C2. Se adel. ätten Hadorph. Tab. 3. 

OUf Jansson (son af Jöns Larsson. Tab. 1), f. 
1573; Utan kaod tjenst; + på 1600-talet. — Gift 
med Brita Bengtsdotter; dotter af Bengt Skri f vare. 
Son: 

Jaban Olofftson Unger; Tollinspektor i Norrkö- 
ping; Ränt- och Proviantmäslare i W i borg 1057; 
Kommissarie i Kammar-revisionen. — Gift l:o på 
16i0-talet med Sara DanielsdotUr, f 1657; dotter af Daniel i Hedemora och Anna Nils lotter: — 2: o 
med Carin Gammal, 

Son: 
1. Oltf Johansson Unger, Habil. Stfernadler, f. i 
Stockholm: Kammererare i Kamniar-revibionen-, Kom- 
missarie derst. 1686; Adlad 1691» to § (iutrod. 1700 
under N:o 1374); Assessor i foruln. Revision; t 1707, 
natten till den 9 Okt. — Gift l:o 1680 % i Stock- 
holm med Brita NilsdoUer; dotter af Sekreteraren 
Niclas JÖnssou: — 2:o med Johanna Catharina Gyl- 
denbrbtg, i hennes l:a gifte, f. på 1680-talet, + 1736; 
dotter af Kaptenen Eric Gyldenbring, N:o 618, till 
Näringsberg, med Friherriunan Christina Maria Ber- 
genhjelm, N.o 103, samt omgift med Statssekrete- 
raren Carl Carlsson, Nobil. (och Baron) von Carls- 
aon, N:o 1580. 

Barn: 
I. Lennart, f. på 1680-talet; Under-Officer; i 
ogift 1709 *% i slsgtningen vid Pultava. 

1. Christina, f. på 1680-talet, t ogift 1717. 

2. Carl Johan, f. 1707 *»/ a i Stockholm; Kam- 
marskrifvare i General- A fräkniugskoutoret i Kammar- 
kollegium; t ogift 1731 n / 5 i nämnde stad och alöt 
ätten samt begrafven i Ulricse Eleonoras eller Kunga- 
holmsky rkau, der hans vapen ses. Adel. ätten Stjernanckar, N:o 1323, f. André Molett) Tjenade fem Konuugar i Frank- 
rike såsom Trädgårdsmästare. 

Son: 

Anders Halett) Kongl. Fransk Trädgårdsmästare; 
Iuforskrefs af Drottning Christina och blef hennes 
Trädgårdsmästare. Han anlade Ulricsdals och Carl- 
bergs trädgårdsr; lät 1651 in folio i Stockholm 
trycka på Svenska, Tyska och Fransyska sin faders 
trädgårdskonst; reste sedan tillbaka till Frankrike, 
lemnande sin son qvar i Sverige. 
Son: 

Johan Molett) Kongl. Svensk Trädgårdsmästare; 
Afsatt för försummelse; f 1708. Han egde en gård 
vid Sq v r) bergsgatan å Ladugårdslandet i Stockholm. 
— Gift 1:o ined Kjerstin Olofsdotler, från h vilken 
han blef skiljd: — 2:o med Carin Johansdotter. 
Son: 

Jaban Molett, Nobll. Sfjeruanckar, till Hendö i 
Duukers socken och Södermanland; f. 1655 i Stock- 
holm; Volontär vid Amiralitetet 1675; A rchli mästare 
derst. 1678; Konstapel 1679; Gick s. å i Utländsk 
tjenst; Under-Löjtnant vid Svenska Amiralitetet 1686; 
Öfver-Löjtnant derst. 1689; Amiralitets-Kapten 1094; 
Adlad 1695 3 /, (inlrod. 1697 under N.o 1*23); + 
1700 •/„ i Csrlskroun och begrafven i Strengnäa 
domkyrka, der hans epitapliium eller vapen uppsattea. 
Han bevistade, bland andra sjöbataljer, älven den 
skarpa träffning, som Major Anukar&tjerna med sina underlydande skepp i hela tre dagar höll med Dan- 
ska Flottan i Ca) in are sund; försvarade sig under 
sin ntläudska tjenst en gång så tappert vid Spanska 
kusten emot tvänne Biscaj isk a sjöröfvare, ifrån mid- 
dagen intill aftonen, att den ena blef skjuten i aauk 
och den andra med stor förlust måste taga flykten, 
samt en annan gång emot en Turk, som förde 50 
kanoner och 800 man, och hvilken måste lemna ho- 
nom med förlust af sin fockmast; i den lärde Pro- 
sten Joseph Th uns skaldeqväde of ver hans skölde- 
märke och välförhållande till sjös, uppsatt i Streng- 
näa domkyrka, qvädes sluiligeu om honom, ibland 
annat: Att han som architekt det första ännu visat 
af bombardererskepp, som i den Svenska skär för 
segel drifvit har. — Gift på 1690-talet med Dorolhea 
Wech; dotter af Ofverste- Löjtnanten Joachim Wech 
(af Engelsk härkomst) och Heleua von Ben ningen. 

Barn: 

Johanna Catharina, f. 1698, + 1773 *%. den 
sista af namnet. Gift på 1720 talet med Majoren 
Alexander Magnus Silf verbrand, N:0 508, t 1773. 

Sophia Christina, f. 1699 *%, + i barnsäug, 
tillika med barnet, 1727. Gift med Löjtnanten Jo- 
han Wijnbiad, N:o 447, i baus l:a gifte, f. 1697, 
+ 1768. 

Mårten Johan, f. 1701 %, posthuraus; Fänrik 
vid Helsinge reg:te; f ogift 1733 % och slöt ätten 
på svärdssidan. Digitized by VjOOQIC STJERNBLAD. 161 Adel ätten Stjernberg, N:o 1184, f. 

Härstammade från en gammal hederlig Tysk slägt, som i Gustaf Wasas tid skall inflyttat till Sverige. Tab. 1. 

Ulls Wolf} Bergsman, boende vid Salberget. 

Son: 
Peder Missan Wolfj Rådman i Sala 1657; Borg- 
mästare derst. 1678..—- Gift 1640 med Magdalena 
ClaitdotUr Berg. 

Son: 
Ulls Petersson Wolf, Nobll. Stjernberg. till Mar- 
kie i Ånderslöfs socken och Skåne; f. 1641 12 10 i 
Sala; Student i Upsala 1651; Magister derst.; Le- 
ritioas-Sekreterare hos Riks-Rådet Frih. Sten Bjelke 
p4 hans Ambassad till Danska, Holsteinska och Chur- 
Saebsiska Hofven 1666; E. o. Historiarum et Elo- 
qtentiae Professor vid Akademien i Lund samt tillika 
Hofmästare för Riks-Amiralen Grefve Gust. Otto Sten- 
kocks son, Grefve Carl Stenbock, 1668; Ordinarie 
Professor i Philosophi vid samma Universitet 1070; 
PM. Professor i Upsala 1670; Adlad 1689 >% (in- 
trod. 1693 under W:o 1184); Akademie-Bibliothekaric 
i Upsala 1689; * derst. 1694 «/,, och slöt sjelf på 
trärdssidnn sin adel. ätt samt ligger begrafven i An- 
ferslöfs kyrka, der hans vapen uppsattes. Han gjorde, 
ibom Student, en utrikes resa i sällskap med t van ne 
m?i herrar Gyllenndler, hvarunder han förvärfvade 
*g en synnerlig färdighet uti Fransyska, Italienska, 
Spttks, Portugisiska, Tyska och Holländska spra- 
ka; antogs efter återkomsten till handledare i slu- 
ta för Statssekreteraren Edin. Gripenhjelms söner; satte sig år 1675, vid Danskarnes inbrott i Skåne, 
uti säkerhet i Malmö, lemnande all sin egendom i 
sticket, och brukades derpå af Riks-Rådet, Fältmar- 
skalken och General-Guvernören Frih. Fnb. von Fcr- 
sen i åtskilliga angelägna kommissioner; uppsatte 
1677 förslaget till Danska lagens och rättegångens 
afskaflfande i Skåne, Halland och Blekinge och in- 
förandet af likhet med den Svenska lagfarenheten, 
hvilket sedan efter slutadt krig vann bifall och full- 
bordan; fick slutligen 1690 sin stjufdotter, Maria 
Horster, intageu på sitt Adelskap, eftersom han sjelf 
inga barn hade och henne uti barnarätt upptagit. — 
Gift 1671 •/,, med Doktor Hans Horsters enka, 
Anna, som 1672 blef lagförd för föröfvad mordbrand 
å Rosenlunds gård i Skåne året förut, den 18 Mars. 

Tab. 2. 

Georg Horster. 

Son: 

D:r Hans Horster j Landt Medikus i Skåne. — 
Gift med Anna, som sedan fick Professoren Nils 
Wolf, Nobil. Stjernberg, se Tab. 1, och hade med 
henne, förutom nedanstående dotter, tre söner, Nils, 
Jesper och Göran. 
Dotter: 

Maria fforsler, Nobil. och Adopt. Stjernberg; In- 
tagen nå sin stjuffaders Adelskap 1690 '%. Gift 
1691 *% i Stockholm med Kaptenen Carl Mörner, 
N:o 91, f. 1663, t 1709. Adel. ätten Stjemblad, N:o 1370. Tab. 1. 

Mia Flstalator, Nobll. Stfernblad (broder och 
aslfbroder till Herrarne Fistulator, Nobil. Lagerbjelke, 
k adel. itien Lagerbjelke, Tab. 1), f. 1658 16 ', ; 
Ofrer-Jnspektor öfver Tullarne och Accisserna i Skåne; 
Sut Öfver- kommissarie; Adlad 1698 2C / 10 (introd. 
1780 änder N:o 1370): t barnlös 1718 och slöt så- 
Wei sjelf sin adel. ättegren. — Gift l:o 1701 a % 
*e4 Anna Sophia Adlertten, f. 1686 7 fl , + 1702 
V. dotter af Landshöfdingen Göran Pihlman, Nobil. 
; *k Baron) Adlersteu, N:o 100*, till Gärdsnaa och 
Adkrsland, med hans 2:a fru, Maria Ehrenberg, N:o 
7'?: — 2:o med Maria fl t gar dt, i hennes 2:a gifte, 
f \m ' l0 , f 1753 V 12 på Svenstorp i Skåne, 
Mket bon stiftade till fideikommiss för sin son, 
fnh. Fred ne Gustaf Gyllenkrook, likasom Markie 
fik" lin son (Frih.) Haqvin Stjemblad; dotter af Råd- 
*& Handelsmannen i Stockholm Peter Hegardt (far- 
k* UU Peter Fredric Hegardt, Nobil. och Baron He- 
prdt, N:o 288) med hans 2:a hustru, Margaretha 
»>ie, samt enka 1706 efier Handelsmannen i Carls- 
k»B»a Hack Pehrsaon (broder till Peter Tholijn, No- 
W- von Tholijn, N.o 1525), och gift 3:e gången 
■•i General-Löjtnanten och Landshöfdingen Axel Gylleukrook. Baron Gyllenkrook, N:o 195, till Svens- 
torp och Markie. Adopterad ättegren. 

Tab. 2. 

Hark eller Haqvin Thoiyn, Nobll. och Adopt. (samt 
Tysk Friherre) Stjemblad (son af Hack Pehrsson, se 
adel. ätten von Tholijn, Tab. 2), till Markie fidei- 
kommiss samt Torup i Skåne; f. 1704 %-. Hofiun- 
kare 1727; Kornett vid N. Skånska kavall. 1734; 
Adlad och Adopt. s. å. V 7 på sin stjuffaders adel. 
namn och nummer (introd. J743); Ryttmästare i 
Hess i sk tjenst; Afsked 1741; Ofver-Ceremonimästare 
1748; Tvsk Friherre 1768 V 4 ; Riddare af Wasa- 
Orden; + 1780 ,3 /„. Han fick 1769 den 16 Jan. 
Konung Adolph Fredrics konfirmation på sin Tyska 
friherrevärdighet. — Gift 1741 6 / l0 med Maria So- 
phia Beck-Friu, J\]\ Torup, f. 1723 '%, + 1783 
*V 4 ; dotter af Öfverste-Löjtnanten Joachim Beck, 
Natural. Beck, sedermera Beck-Friis, N:o 800, till 
Torup, med Anna Maria Hansdotter Delphin, i hennes 
2:a gifte. 

21 Digitized by CjOOQIC Ifl* 8TJBRNB0ÄG. Barnt Joachim, till Markic fideikommiss; f. 1742 18 / 7 ; 
Fänrik vid Lifgardet ; Slutligen Ofverste- Löjtnant och 
Riddare af Svärds-Orden; i barnlös 179*4 % på 
Markie. — Gift 1793 8 / |0 på Skeinge i Skåne med 
sin svssling, Friherrinnan Maria Sophia Wrangelvon 
Brehmer, i henues l:a gifte, f. 1771 ..% i 1841 
*V a på Osaby i Småland; dotter af Ofverste- Löjt- 
nanten Johan Wilhelm Wrangel af Sag och Waschel, 
Baron Wrangel von Brehmer, N:o 268, till Skeinge, 
med hans 2:a fru, Barbara Witterup Beck-Friis, N:o 
880, samt omgift 1800 med General-Löjtnanten Er- 
land Hederstjerna, N:o 1543. . 

Axel Josua, till Markie fideikommiss; f. 1/43 
»•/ . Löjtnant vid Svenska Artilleriet; Slutligen Of- 
verste-Löjtuant i Österrikisk tjenst; Riddare af Svärds- 
Orden; i ogift 1815 %. 

Corjitz Ludvig, f. 1746%; Fänrik vid Lifgardet; 
Afsked; t ogift 1799 a V 10 p& Börringe kloster i 

"Maria, f. 1747 %; Stifts-Fröken; t 1819 25 / M . 
Gift 1766 2 % med sin moders kusin, General-Ma- 
joren Corjitz Ludvig Beck-Friis, Baron Beck-Friis, 
N:o 278, f. 1724. i 1798. 

Eleonora Sophia, f. 1758 a V, ;.. Stifts-Fröken; + 
1829 2 %. Gift 1783 w / 8 med Ofverste-Löjtuanten 
Carl Eric Benzelstjerna, N:o 1628, B, f. 1749, t 
18 v 6 

Fredric Gustaf, f. 1764; Hofmarskalk; + 1817. 

SC WUheLna Charlotta, t 1768 '%. f 1826 % 
på Bosjö kloster i Skåne. Gift 1788 "/„ ^^Of- 
verste-Löjtnanten Frih. Jacob Kjell Bennet, N:o lo4, 
i fcans l:a gifte, f. 1761, t 1837. 

Tab. & 

Fredric Gustaf (son af Hack eller Haqvin Tholijn, 
Nobil. och Adopt. samt Tysk Friherre Stjernblnd, 
Tab. 2), till Markie fideikommiss; f. 1764 27 / p ; Löjt- 
nant vid Mörnerska Husarerna; Ryttmästare i Ar- 
mcen; Stabs- Adjutant hos Konung Gustaf III; Af- 
sked från Löjtnants beställningen 1794; Hofmarskalk 
1815- + 181*7 •/„. — Gift 1804 % i Chrisiiaustad med Fredrica Lovisa Arnell, f. 1783 *%, + 1839 
! V in i Helsingborg; dotter af Majoren Lars Arnell, 
Nobil. och Adopt. Arnell, N:o 1885, och Friherrinnan 
Sophia Elisabeth von Rosen, N:o 290. 
Ba,rn: 

Ida Sophia, f. 1807 a7 / 5 . +. 

Axel Josua, till Markie fideikommiss; f. tvilling 
1810 2 %; Lefver utan tjenst. — Gift 1837 med 
Sophia Amalia Ammikm, f. 1815. 

Carl Fredric August, t 1810; Lefver u^an tjenst 
Se Tab. 4. 

Adelaida Lovisa, f. 1811 ! %. 

Julius Edvard, f. 1813; Ryttmästare. Se Tab. 5. 

Tab. 4. 

Carl Fredric August (son af Fredrio Gustaf, Tab. 
3), f. tvilling 1810 **/,; Arrenderar och bebor Sijtrrn- 
bladska fideikommisset Markie. — Gift 1837 '% i 
Köpenhamn med Emmy Charlotta Thulstrup, f. 181 V ; 
dotter af Supercargöjreu vid Danska Ostindisk* kom- 
paniet Henric Thulstrup, samt kusin till Carl Mag- 
nus Thulstrup, Nobil. Thulstrup, N:o 2329. 

Baqvm Fredric Gustaf, t 1838 % * W57 på 
Markie genom förtäraudet af skadligt bröd. 
Carl Axel Edvard, f. 1839 l0 /, pÄ Markie. 
Fredric Magnus, f. 1844 8 / J2 , f barn. 
Adelaide Adelgunda, f. 1845 4 / 10 . 
Carl Wilhelm, f. 1848 •/,. 

Tab. 5. 

Julius Edvard (son af Fredric Gustaf, Tab. 3), f. 
1813 V„; Kadett vid Carlberg; Kornett vid Skånska 
Husar-rcg:tet 1832; Löjtnant derst. 1841; Ryttmä- 
stare afsked 1849; Eger och bebor Marsvinsholm i 
Skåne. —Gift 1848 *% med Anna Ulrica Gustufva 
Berghman, f. 1827; dotter af Grosshandlaren Pehr 
Berghman i Ystad och Hedvig Christiua Lundgren. 
Dotter: 

Ida Anna Hedvig Fredrica, f. 1857 på Marsvius- 
holm. Adel. ätten Stjcmborg, N:o 1097, f. Olof Ericsson Borg, Nobil. Stjernborg, f. 1629 
*%; Major vid Amiralitetet 16/7; Schoutbynacht 
1683; Adlad 1685 23 / 4 (sonen introd. U'89 under 
N:o 1097); + 1685 7 / 10 i Carlskrona och begrafven 
i Amiralitetskyrkan derst.. hvarest hans vapen upp- 
saltes. — Gift, meu med hvilken är ej kändt. 
Son: 

Eric; Amiralitets-Fiskal; + 1700 % — Gift 
1699 u / 4 med Catharina Pulmfelt, i hennes l:a gifte, f. 1681 *V„ + 1726 %, se Sannfärdig Be- 
rättelse om en Svensk Adelig Frus saliga Död, 
tryckt 1727 in 8:o i Stockholm; dotter af Stats- 
kommissarien Gustaf Palm, Nobil. Palmfrlt, N:o 
1114, och hans l:a fru, Maria Holm, samt omgift 
1703 med Vice Amiralen Olof Unge, Nobil. vou 
Unge, N:o 1465. 

Ätten är för längesedan utgSngen. Digitized by VjOOQIC OTnMCCKANTfe 103 Adel. ätten Stjtrncrantz, N:o 854, f. Tab. 1. 

Pehr ArrldsMB) Krigskommissarie och Lagläsare 
i Wermland. — Gift med Brita Haraldsdotter, t 
1370; dotter af Sekreteraren på Elfsborg Harald 
Bengtsson, till Syrte och Söderby, med Ragnild 
Srentdotter samt' syster till Häradshöfdingen Anders 
HtnldssoD. Nobil. Appelboin, N.o 325, till Söderby, 
Syrte och Tulered. 
Son: 

ArrM Pehrssoit (Roman), till Westervik; f. 1587; 
Lsadskamuiererare i Nerike, Wermland, Nora bergs* 
bg och Dal» t 1655 M „. — Gift l:o 1616 med 
Anna Jönsdotter, + 1633 8 a : — 2:o med Benedicta 
Röding; dotter af Superintendenten Jonas Orien- 
uUaus: — 3:o 1639 med Maria t)anckwardt, i 
leiaes la gifte, f. 1612; dotter af Faktoren Mi- 
eiul Danckwardt och Kjerstin Jacobsdotter, i hennes 
?a gifte, samt syster till Niclas Danckwardt, Nobil. 
Liljeström ( Danckwardt- Lilljeström), N:o 408, till 
Krötuna, Oppb&ga och Vogelsang, och omgift 1662 
11 1 med Prosten och Kyrkoherden i Wisnum i Werra- 
Iiad M:r Lars Kinzeliua, i hans 2:a gifte, f 1683. 
Son: 

1. Pehr Raman, Nobil. S(férncratits, f. 1630 i 
Wermland; Generalguvernements-Kammererare derst. ; 
Adlad 1674 ,4 /, (introd. 1675 under N:o 854); i 
1682. — Gift l:o 1661 med Christina Bergenfelt; 
dotter af Kongl. Ränt masta ren Peder Pedersson, No- 
M. Bergenfelt, N:o 298, till Bona och Lang, med 
CiuWina Dundi: — 2:o 1665 med Ingeborg Skrag- 
ftåtköid; dotter af Ståthållaren Simon Olofsson Skrag- 
ft. Nobil. Skraggcnsköld. N:o 552, till Uskina, med 
Sira Pehrsdotter: — 3:o 1680 med Eva Fvrumarck; 
dotter af Krigskommissarien Eric Johansson Furubom, 
Nobil. Kura marek, N:o 889, till Kaggeholm, med 
Margaretha Ulfvenclou, N:o 610. 
Barn: 

1. Arvid, f. 1661; Öfverste-Lojtnant; + 1740. 
Se Tab. 2. 

2. Simon Gustaf; Kapten; t troligen barnlös. — 
Gift med Margaretha Borg, i hennes 1:a gifte, f. 
1643; dotter af Generalguvernements-Kammereraren 
Ene Borg och hans l:a hustru, Catharina Törnroos, 
»mt syster till Kaptenen Eric Borg, Nobil. Borg, 
No 15/U, och omgift med Öfverste- Löjtnanten Jo- 
tas TttoIL 

3. Pekr, Baron 8tjemcrantz t f. 1681, + 1737. 
Sefriherrl. ätten Stjerncrantz, Tab. 1. 

3. Jageborg Christina, f. 1682. Gift 1:0 med 
Kiptenen Carl Magnus Reiher, N:o 746, f. 1660: 
2» med Direktören Peter Piccard. 3. Juliana, t 1683. Gift, men ined h vilken är 
ej kändt. 

Tab. 2. " 

Arvid (son af Pehr Roman, Nobil. Stjerncrantz, 
Tab. 1), f. 1661;.. Kapten vid Nylands Dubblerings- 
reg:te; Slutligen Öfverste-Lojtnant och Kommendant; 
t 1740. Han blef 1710 i Wiborg fingen hos Rva- 
sarne och förd till Tobolsk, derifran han ej hemkom 
förrän 1722 eller efter fredsslutet. — Gift l:o 1690 
med Sara Sophia Sta hl, f 1720: — 2:o med (ej 
kändt). 

Barn: 

1. Sara Christina, f. 1691 % * 1721 i Tobolsk. 
Gift derst. 1712 med Kaptenen Carl Göben, Nobil. 
von Göben, N:0 1962, f. 1679, + 1752. 

1. Peter, 

1. Axel Gustaf, 

1. Arvid, i IX 

1. Georg, > +* Un « a « 

1. Reinhold, 

1. Carl, 

1. Christer Adrian, f. 1700; Banko-Kommissarie; 
f 1776. Se Tab. 3. 

1. Eva Magdalena, f nfig. 

1. Anna, Catharina, f. 1706. Gift 1721 i To- 
bolsk med Öfverste- Löjtnanten Carl von Mentzer, N:o 
720, till Lagtnanshaga, f. 1674, t 1740. 

1. Sophia Amalia, f. 1708, + 172* i barnsäng) 
tillika med barnet. Gift 1726 med Fänriken Carl 
Rssenqvist af Åkershull, N:o 161, till Näs. Tab. 3. 

Christer Adrian (son af Arvid, Tab. 2), f. 1700 1f / 4 ; 
E. o. Kanslist i Krigskollegium 1722; Förordnades 
1741 att gå General-Majoren Fnh. Fab.Wrede tillhanda 
vid Krigs-kommissariatet; Öfver-Krigskommissarie; 
E. o. Kommissarie i Riksens Ständers Banks Kansli 
1756; Ordinarie Kommissarie i Vexelbanken 1759; 
T 1776 27 / ft . — Gift på 174(1 talet med Johanna 
Catharina Dahlström, t före mannen. Söner» 
Gustaf Fabian, f. 1750 1800 2 % i Stockholm och slöt ätten, 
med hvilken är ej kändt. Kapten; f barnlös Gift, men 1785 Arvid Adrian, f. 1755 *%; Kornett; jr ogift Friherrl. ätten Stjerncrantz, N:o 175. Tab. 1. 

Pekr 8(jtr»erafiti. Baron S^jerar ränts (son af Pehr 
Bmbib, Nobil. Stjerncrantz, se adel. ätten Stjern- 
oaau, Tab. 1), f. 1681 */,, ; Volontär vid Horns 
*&t i Nanra 1097} Under-Officer derst.; Fänrik vid Carelska regttet 1700; Löjtnant derst. 170 i; 
Kapten 1705; Major vid Östgötha infant. 17j)9; Ge- 
neral-Adjutant vid Skänska Arméen s. å.; Ofverste- 
Löjtnant vid Östgötha Trem:s-reg:te 1712 och vid 
nyssn. infanteri ». I.; Öfverste för detsamma 1717; 
Landshöfding i Nylands län 1719; Frih, 1720 "/, Digitized by VjOOQIC 164 8TJERNCBETJTZ. (introd. s. å. under N:o 175); f 1737 *°/ 4 . Han 
anförde sitt regemente i 1718 års fälttåg i Norrige. 
— Gift 1701 "/ 8 med Sophia Juliana Taube, f. 1678, 
+ 173<; dotter af Ryttmästaren Claes Johan Tnube, 
N:o 734, till Issen, med hans l:a fru, Helena Zöge 
von Manteuffel. 
Barn: 

Eric Johan, f. 1702; Kapten. Se T a b. 2. 

Anna Sophia, f. 1708, f J7f)6 a ' n . Gift med 
General- Majoren Carl Henric Sprengtport, N:o 1740, 
i hans 2:a gifte, f. 1687. 

Anna Catharina. Gift med sin svågers brorsson, 
Majoren Carl Henric Sprengtport, N:o 1740, f 1776. 

Tab. 2. 

Eric Johan (son af Pehr Stjerncrautz, Baron Stjern- 
crantz, Tab. 1), f. 1702; Kapten. — Gift 1:o med 
Gertrud Helena von Essen : — 2:0 med Sara Wessler, 
t enka 1790 %. 
Barn: 

8ophia, f. 1753, + 1773. Gift med Löjtnanten 
Gustaf Adolph Teetgren, N:o 557, t 1748. 

Eva Juliana, f. 1754, t 1839 %. Gift 1774 
V t o med Bin systers svåger, Löjtnanten Carl Fredric 
Teetgren, N:o 557, f. 1740. t 1798. 

Pehr, f. 1755; Major; f 1816. Se Tab. 3. 

Tab. 3. 

Pehr (son af Eric Johan, Tab. 2), f. 1755 *%; 
Kapten vid Savolax' Fotjugare-reg:te; Afsked 1802; 
Major; -r 1816 M „ på Sljernsund i Hattula socken 
och Finland. — Gift 1793 2, / 4 med Anna Ulrica 
Krook, i hennes 2 :a gifte, f. 1762, + 1829 '♦/, i 
Syssmä socken; enka efter en Vice Pastor Hipping. 
Barn: 

Pehr Fredric, f. 1794; Kapten; + 1851. Se 
Tab. 4. 

Carl Axel, f. 1795 18 / 7 , f ung. 

Bengt Johan, + 1798 '%. 

Eva Sophia, f. 1798 •%. 

Reinhold Wilhelm, t 1799; Tullförvaltare; + 1855. 
Se Tab. 5. 

Maria Ulrica Gustafva, f. 1803 %, +. Tab. 4. 

Pehr Fredric (son af Pehr, Tab. 3), f. 1794 »/, ; 
Löjtnant vid Andra Finska infant.-reg:tct; Introdu- 
cerad på Finska Riddarhuset under N:o 8 bland 
Friherrar; Stabs-Kapten vid Tredje Finska Skarp- 
skytte-bataljonen 1825; Kaptens, afsked 1831 ; f 1851 
V f j på Randa i Syssmä socken och Finland. — Gift 
l:o 1833 8 /, på Nordenlund i nyssn. socken med 
Maria Lovisa Kraftman, t på 1790-talet, t 1843 
*/, på Nordenlund; dotter af Assessoren Gabriel Fre- 
dric Kraftman och Eva Christina Krook: — 2:o 1845 
3 °/ n på Storby, också i Syssmä socken, med Elisa- 
beth Catharina Soldan, f. 1819, + 1847 *»/, på Nor- 
denlnnd; dotter af Krono- Länsmannen £. A. Soldan 
och C. S. Wikman: — 3:o 1848 med Alexandra 
Lovisa Wikman, i hennes 2:a gifte; enka 1846 efter 
Kaptenen Peter Wilhelm Schulman, N:o 176. 

Dotter: 
3. Maria Lovisa, f. 1849. 

Tab. 5. 

Reinhold Wilhelm (son af Pehr, Tab. 3), f. 1799 
*V 1a ; Hofrätts-Auskultaut; Kopist i Finska Senaten; 
Introducerad på Finska Riddarhuset under N:o 8 
bland Friherrar; Kammnrskrifvare i Kammarräken- 
skaps-expeditionen af Finska Senatens Ekonomie- 
departement 1826; T. f. Landssekreterare i Nylands 
län; Kanslist i Finska Senatens Eklesiastik-expedition 
1834, i Finans-expeditionen 1841 och i Kammar- 
och Räkenskaps-kontoret 8. å.; Tullförvaltare i Raurao 
1844; f dersL 1855 2 %. — Gift 1851 med Chri- 
stina Lomsa Öländer. 

Barn: 
Nathalia Mathilda Lovisa, f. 1834. 
Nicolai, f. 1838. 
Constantin, f. 1842. 
Wladimir, f. 1845. 

Adelaide Eugenia Irene Agnes, f. 1847. 
Alexandra Wilhelmina, f. 1850. 
Aina Rosalie Hildegard, f. 1851. 
Eugéne Napoleon, f. 1854. 
Ännu ett Barn, som lefde vid fäderna död. Adel. ätten Stjemcreutz, N:o 436. 

Den första kända är Henning Teit, en adelsman ifrån Perno i Skottland, som inkom till Sverige 
och tjenade Birger Jarl, då han 1249 lade Tawastland och Nyland under Sveriges Krona. Han blef der- 
igenom en mäktig man i Finland och lät bygga en kyrka i Nyland, den han uppkallade Perno efter sitt 
fådernesäte i Skottland. Han förde sin vapensköld tvåfärgad, eller nedra delen hvit med ett rödt S:t An- 
dreaskors och den öfra röd med tre silfv,erstjernor. Tab. 1. Jöns Teet. 

Son: Håkan Jönsson Theeth, till Teetom i Perno soc- 
ken. — Gift med Qertrud i Särkilax. 

Son: 
Jöns Håkansson Theeth, till Knskoski, också i 
Perno socken. — Gift med Ingeborg Pehrsdotter; 
dotter af Pehr i Kobböle och Margaretha Pyrlax. Son: 
Matts Jönsson Theetb, till Kuskoski. — Gift ned 
Brita Larsdotter; dotter af Lars Marcusson (Creutz, 
N:o 92), i Sarflax, med Margaretha Larsdotter. 

Son: 
Lars Mattsson Theeth, till Kuskoski: Höfvidsmau 
för en fanika knecktar; Slagen på 1500 talet i Ry- 
ska fejden och hans gård aköflad. — Gift l:o med 
Carin Ericsdotter: — 2:o med Margaretha /fo*#. 
dotter: — 3:o med Margaretha Pehrsdotter, i hen- Digitized by VjOOQIC 8TJIRNCR1UTZ» 165 bm 3:e gifte och som i sitt l:a gifte haft Lasse 
Robböle och i sitt 2» Herr Bertil. 
Son: 

?. lårten Teet. till Teetora: Skickades af Biskop 
Martin Skyite i Åbo till Tyskland att studera, blef 
der Magister och efter hemkomsten Läromästare för 
Konung Gustaf I:s några söner; + 1545. — Var två 
giagcr gift, men med hviJka är ej kändt. 
Son: 

1. Mattias Teet) Slagen i Ryska kriget före 1614. 
— Gift med Atetha Pehrsdotter, f 1640. 
Söner: 

Johan Teet, Nobil. Stjerncreutz. Se T a b. 2. 

Uenric Teet, Nobil. Teet. Se adel. ätten Teet, 
Tab. 1. 

Tab. 2. 

Man Teet, Nebll. Stferncrcuti, till Teetom; f. 
si 1390-talet; Stads-Major i Dorpt; Adlad 1648 
"i* och kallad Stjerncreutz efter det garala Teetska 
wpnet (introd. 16 i» under N:o 436). — Gift på 
1620-talet, men med hvilken är tj kändt. 
Son: 

Jtrsk Abraham, f. 1624; Ryttmäatare med Ma- 
jors sfsked; f i Lillkyro socken och Österbotten, 
asdcr flykt for Ryssarne. — Gift, men med hvilken 
v rj kändt. 
Barn: 

Eric Göran; Ryttmästare vid ÖstgÖtha ka vall.; 
Mijors afsked; + troligen barnlös. — Gift med en, 
rid namn lindbeck, som skall varit ofrälse. 

Magnus Johan; Löjtnant; t 1756. Se Tah. 3. 

Jacob; Utan känd tjenst. Se Tab. 17. 

En Son; Löjtnant vid Ångermanländningarne; + 
Wslös. — Gift med (ej kändtj. 

Gertrud Catharina. Gift i början af 1700-talet 
»ed Löjtnanten Johan Ögnelood, N:o 638, i haus 2:a 
pfte. f. 1648, + 1716. 

En Dotter. Gift med en Major Tallberg. 

Maria Eleonora, + 1754. Gift l:o med Löjt- 
MateB Engelhard Mentter: 2:o med Löjtnanten Ja- 
«4 Boffgren. 

Tab. 3. 

Isglas Jaha» (son af Jacob Abraham, Tab. ?); 
KornrU vid Östgötha kavall., LöjtnanU afsked; t 
1756 2°/,. — Gift med sin sviters svägerskas brors- 
dotter, Maria Elisabeth Lilljébrunn, f. 1684,+ 1761; 
W af Majoren Anders Lilljebrunn, N.o 293, till 
Mooickala. med Anna Margaretha Niederlandt. 
Barn: 

Margaretha Lovisa, t. 1709 »,'„, f 1748. Gift 
■ed Kejserl. Rvska Pågen Johan Uill. 

Florentina, f. 171 1 •/„ t 8. å. 

toders Wilhelm, f. 1712; Fänrik; t 1758. Se 
Tib. 4. 

Martha Catharina, t. 1714 % t 1794 V,. Gift 
*Kd Vice Befallningsmannen Aron Hoffgren. 

Eric Göran, f. 1715 'V la ; Sergeant vid Artil- 
knet; t barnlös 1763 2 %. — Gift med Charlotta 
Malm. 

Jicob Johan, f. 1718 10 / 2 , + 1736 7 \. 

Abraham, l 1721 %, + 1741 i Ryssland. 

Tab. 4. 

Anders Wilhelm (son af Magnus Johan, Tab. 3), 
L 1712 */ j; Konstitnerad Fänrik vid Österbottens 
*#«; t 1758 % i Pomern, under kriget. — Gift pft 1730-talet med Hedvig Eleonora Lindegren; dot- 
ter af Kegeinents-Qvartermäataren Otto Lindegren. 
Barn: 

Anna Margaretha, f. 1733 "/,„ t 1789 ,4 /,. 
Gift 1761 med Handelsmannen Jonas Wahlström. 

Carl Magnus, f. 1736; Kapten. Se Tab. 5. 

Georg Fredric, f. 1739; Löjtnant; + 1810. Se 
Tab. 7. 

Christoffer Adolph, f. 1741 9 / 4 , + a. å. % 

Maria Elisabeth, f. 1742 ,3 /, , t tre månader ' 
gammal. 

Ulrica Catharina, f. 1744 %. 

Anders Johan, f. 1747; Löjtnant; + 1809. Se 
Tnb. 12. 

Hedvig Eleonora, f. 17*61 •/„ + s. I. 

Jacob Abraham, f. 1752; Kapten; + 1832. Se 
Tab. 16. 

Tab. 5. 

Carl Hägnas (son af.. Anders Wilhelm, Tab. 4), 
f. 1736 9 / 10 ; Kapten vid Österbottens reg:te. — Gift 
1763 18 / t0 med Margaretha Simelia, + 1791 %; 
dotter af. Vice Pastoren Johan Simelius 
Barn: 

Anders Johan, f. 1764 %; Kongl. Lifdrabant 
1790; Löjtnant; f barnlös 1818 V to . — Gift 1793 
% med Brita Maria Nyberg, * 1817 *V fl . 

Anna Eleonora, f. 1766 % + enka 1833 *V 10 . 
Gift I8D1 "/,„ i Brahestad med Kapellanen i Sika- 
jocki M:r Israel Frosterus. 

Carl Benric, f. 1768 w / 7 , + 1769 f' 4 . 

Magnus Fredric, t. 1771; Fänrik; t 1812. Se 
Tab. 6. 

Catharina Margaretha, f. 1774 ,0 /,, +. Gift på 
1790-talet med en Landtbrukare Polokangcs i Si- 
kajocki. 

Tab. 6. 

Magnus Fredric (son af Carl Magnus, Tab. 5), f. 
177l 2J / IO ; Sergeant vid Österbottens reg: te; Känrik; 
+ 1812. — Gift 1794 % med Fredrica Rebecka 
Aspegren, t 1836. 
Barn: 

Margaretha Lovisa, t 1795 "/ 8 , + 1847 f *' lf 
på Junsola kapellansbol i Limingo socken. Gift 18?0 
is P& Pvcktilä kapellansbol i Sikajocki socken med 
Nådårs-Predikanten Johan Eric Ber g tt t dt. 

Fredrica Eleonora, f. 1798 •/„ f. 

Maria Charlotta, f. 1801 «•/,. Gift 1833 med 
Drängen Pehr Johansson Karhu. 

Carl Fredric, f. 1804 %; Kofferdi-Kapten ; + 
1838 % i Cette i Frankrike. — Gift med Anna 
Helena Carp, f. 1797. De hade ett barn. 

Tab. 7. 

Georg Fredric (aon af Andera Wilhelm, Tab. 4). 
f. 1739 n / 4 ; Fältväbel vid Österbottens reg:te 1753; 
Löjtnant derst. 1795; Afsked 1805; t 1810. — Gift 
1765 V, med sin broders svägerska, Cutharina Si- 
melia; dotter af Vice Pastoren Johan Simelius. 
Barn: 

Johan Wilhelm, f. 1765; Öfver- Jägmästare; t 
1832. Se Tab. 8. 

Carl Fredric, f. 1767 % • Fältväbel vid Öster- 
bottens reg:te; Afsked derifrån; Fänriks karaktär 
1793; Introducerad på Finska Riddarhuset under 
N:o 35 bland Adelsmän; + opift- 

Peter Niclas, f. 1770; Hofkammererare; + 1838. 
Se Tab. 9. Digitized by VjOOQIC 116 STJIKKCftBUTZ. Anden Henrh, t. 1773 "/ 4 ; Bosatt i Finland 
och introd. på Finska Riddarhuset änder N:o 35 
bland Adelsmän; t ogift 

Georg Fredric, f. 1780 8 / 1t , + 8. å. "/„. 

Uirica Cmtharina, f. 1783 %, f s. å. »V 8 . 

Tab. 8. 

Man Wilhelm (soo af Georg Fredric, Tab. 7), 
f. 1705 ,g 6 ; Fänrik vid Cajana bataljon 1789; Löjt- 
nant derst. 1790; Afsked ur krigsijensten; Ofver- 
Jägmästare; Introducerad på Finska Riddarhuset un- 
der N:o 35 bland Adelsmän; + 1832 *% i Uleåborg. 
— Gift med Anna Charlotta Beck, f. 1763. 
Barn: 

Afric, f. 1793, Drunknade 1803 w /„, pH svag ia 
i Ku sa in o träsk i Finland. 

Wilhelmina Charlotta, L 1797 %, *. 

En Son, f . 

Tab. 9. 

Peter Nlelu (son af Georg Fredric, Tab. 7), P. 
1770 2 *, 3 ; Inspektor vid Kongl. Vedvågen; Hofkam- 
mererare; + 1838 **/,,. — Gift 1796 med Helena 
Ftdelia Wettervik; +. 
Barn: 

Fredric, t. 1797; Ryttmästare. Se Tab. 10. 

Anna Fredrica, f. 1802 ,2 / . 

Albertina, f. 1800 '%. 

Tab. 10. 

Fredric (son af Peter Niclas, Tab. 9), f. 1797%; 
Korporal vid Lif-reg:tets brigadens Dragon-kår och 
Beridare vid Akademiestallet i Upsala; Fanjunkare 
vid nämnda kär; Kornett i Arméen och Stallmästare 
vid Småtands Husar- reg: te 1823; Ordinarie Rege- 
ments-Stallmästare derst. s. å ; Löjtnant i Arméen 
1849; Hyttmästare derst. 1858. — Gift 1825 % i 
Stockholm med Eleonora Ackerman. 
Barn: 

Fredric August Leonhard, f. 1829; Inspektor. 
Se Tab. 11. 

Fränt Peter, f. 1831 w 10 , + 1832 %. 

Ida Sophia Eleonora, f. 1834 "V*. 

Helena Fredrica Albertina, f. 1838 a, / 4 . 

Knut Gustaf, l 1840 %. Tab. 11. Fredric August 

- iv Leon ti ra* (son af Fredric, Tab. 
10), f. 1829 '% i Eksjö; Vilades en tiJ hos sin 
morbror. Bryggaren Ackerman i Stockholm; Inspektor 
på Winö i Lofta socken och Calmare län; Afskedad 
derifrån 1801 och doind adelskapet .förlust ig. — Gift 
1857 M / 3 med Clara Sophia Hempel, f. 1829 3 12 . 
Barn: 

Johan Frednc Caradotes, f. 1837 '*/,. 

Anna Sophia Wilhelmina , f. 1858 T / 14 . 

Ida Carolina, på 1860 »% på Winö. 

Tab. 12. 

Anders Johan (son af Anders Wilhelm, Tab. 4), 
t. 1747 '' 4 ; Sergeant vid Österbottens reg:te: Fänrik 
derst.; Löjtnant 1793; Af>ked 1803: + 18w9 — 
Gift på 1770-talet med Margaretha Elisabeth Bäck, 
f. 1757, t 1792 %; dotter af Krono-Lånsmannen 
Zacharias Bäck, Barn: 

Hedvig Maria, t. nå 1770-talet, + 1856 *% i 
Stockholm. Gift 1797 '* I0 med Kammar-Rådet Jo- 
han Rudotph Stenberg, t 1822. 

Maria Hedvig, f. 1779 */ 2 , t s. å. M / 10 . 

Jacob Abraham, f. 1779, + s. å. Ä /, n . 

Anna Margaretha, f. 1781 »V,, + 1782 2 %. 

Uirica Charlotta, f. 1783 % +. 

Johan Zacharias, f. 1785; Löjtnant; t 1845. 
Se Tab. 13. 

Jonas Wilhelm, f. 1788 *%, + ung. 

Margaretha Lovisa, f. 1792 *%, t s. å * ,. 

Tab. 13. 

Johan Zacharias (son af Anders Johan, Tab. 12), 
f. 1785 2 V,,: Löjtnant; Introdueerad på Finska Rid- 
darhuset under N:o 38 bland Adelsman; + 1H45 */ R 
på Lejstola i Finland. — Gift med Brita Carolina 
Laurin, f. 1784, t 184G *V„. 

Barn: 

Ivar Johan Albin, f. 1808%; Qvartennåstare af 
Andra klassen af Första Finska Sjöekipaget; Kapten- 
Löjtnant vid samma Sjöekipage; Riddare af Ryska 
S:t Annas-Ordens 2:a klass; Inspektör vid Lots- och 
Bakverket 1850; Adjoint hos Öfver- Direktören vid 
samma Verk; Öfverste-Löjtnant; Riddare af Rysk- 
Polska S:t Stanislai-Ordens 2a klass; t 1862 s / 4 i 
Helsingfors, hastigt af slag. — Gift 1835 med Ro- 
salie Höckert, f. 1815. 

Fredric Wilhelm, f. 1809; Kyrkoherde; t 1852. 
Se Tab. 14. 

Carolina Vilhelmina, f. 1811 ,§ /„. 

Otto, t barn. 

Zacharias Alexander, f. 1817; Kapten* Löjtnant. 
Se Tab. 15. 

Tab. 14. 

Fredric Wilhelm (son af Johan Zacharias, Tab 
13), f. 1809 >%; Pastors-Adjunkt i Uleåborg 1834; 
Kyrkoherde i Utsjocki lappmark i Finland; + 1852 
7 /io- — Gift s. å. med Catharina Hanneberg. 

Dotter: 
Ida Catharina, f. 1853, posthuma. 

Tab. 15. 

Zacharias Alexander (son af Johan Zacharias, Tab. 
13), f. 1817; Kapten-Löjtnant vid Finska Sjöekipag«'t; 
Riddare af Rysk-Polska S:t Stanislai-Ordens 3:e klass 
med svärd. — Gift 1844 med Sophia Palmqcist. 

Barn: 
Johan Albin Alexander, f. 1844. 
Olga Maria, f. 1846. 
Anna Alexandra Carolina, f. 1851. 
Zacharias Ernst Ludvig, f. 1854. 

Tab. 16. 

Jacob Abraham (son af Anders Wilhelm, Tab. 4), 
f. 1752 fl / 9 ; Löjtnant vid Österbottens regrle 1795; 
Kapten derst; t 1832 2 ' , i Kemi socken. — Gift 
1783 23 Q med Anna Elisabeth Antell, f. 1765, t 
18^9 V t . 

Barn: 
Eleonora Helena, t 1784. Gift 1:0 med Lojt- Digitized by VjOOQIC STJZBNeBORA» ter Dtoten vid Österbottens regrte Carl Gustaf Asp: 2:0 
1KM 8 / |2 pA Hurula boställe i Kemi socken med 
Rarsdeskrifvareo i Kemi Nils Sarslius. 

Wilhelm Henric, f. 1786 V e , f ogift 1808 eller 9. 

Jacob Conrad, f. 1789 'V,,; Löjtnant. 

Carolina Gustafv*, f. 1796 *%, + 1797 »V,. 

WMulmina Jacobma, f. 1801, *. Tab. 17. 

Jaetb (son af Jacob Abraham, Tab. 2); Utan 
känd tjenst. — Gift, men med hvilken är ej bekant. 
Son: 

Moses; Sergeant; -r barnlös 1749. — • Gift noder 
Rysk fångenskap, men med btilken är ej kändt. Adel. ätten Stjerncrona, N:o 1384, t- Tab. 1. 

Lars Welt, Nebll. &4jtra<rena (son af Pehr Lars- 
•oa Welt, se adel. och friherrl. älterna Lilljecreutz, 
Tab. 2). till Degerö i Malsta socken och Roslagen; 
f. 1663 */,, på Tarf (no Stjernholm) i Bsinna soc- 
ken, också i Roslagen; Student i Upsala; Auskuttant 
i Svea Ho frätt 1888; Justitiarie i Waxholn» 1691; 
Riradaaöfding i Wallentuna, Långhundra, Semmingi 
bandra och Ly hundra härader samt Frötana, Wäddö 
ock Bro skeppslager, allt i Roslagen 1692; Borg- 
Kastare i Norrtelje 1697; Adlad 1699 l6 / t . jemte 
id jngre broder Gabriel, som sedermera blef Fri- 
herre (introd. 1703 under N:o 1384); t hastigt af 
skg 1707 l9 / 8 i Wallentuna prestgård, under påslå- 
ende tingsförrättning, samt begrofs i Wallentuna 
k>rka. — Gift 1692 med Brita Stjerneld, f. 1670 
n, „ i Stockholm, f 1758 % på Stjemholm och 
Wyrafveai i Eatuna kyrka; dotter af Kammar-Rådet 
Samuel Larsson Eldh, Nobil. Stjerneld, N:o 1318, 
ack kaos l:a fru, Betty Claésdotter Ratkind. 

Barn: 

Brit*, f. 1693 % på Degerö, + 1765 *V i Up- 
sala. Gift 1715 % med Kammarrevision9-R8det 
Gudmund ffesselgren, Nobil. SUfvevstolpe, N:o 1939, 
L 1678, i 1756. 

Elsa Catharina, f. 1696 %, + på 1750-talet. 
Gift 17] 6 V, med Landssekreteraren i Upsala län 
Johan ffilleström. 

Samuel, f. 1697; Kammarherre; + 1747. Se 
Tab, 2. 

Pehr, f. 1699; Major; t 177& Se Tab. 4. 

Gabriel, t 1701 "/„, + 1702 M / 4 . 

Gabriel, t 1703; Öfverste-Löjtnant; 1774 Se 
Tab. 5. 

Gustaf, f. tvilling 1705 % f 1709 1 %. 

Catharina Maria, f. tvilling 1705 ,0 / fl , + 1787 
*». G»ft l:o 1732*% med Direktören öfver Trycke- 
rierna i riket Johan Henric Werner: 2:o 1738 2 % 
»ed Krigs- Rådet Jacob Andersson Röök. 

Tab. 2. 

SjBiel (son af Lnrs Welt. Nobil. Stjerncrona, 
Ttb. I), f. 1697 *V t o; Smdent i Upsala; K. o. 
kaailist rid Jnrikes expediiiooen; Kopist i Riksar- 
efctret 1726; Registrator dtrst. 1728; Aktuarie 1740; 
KeajrL Kammarherre och Kabinetts-Sekreterare hos 
Kuaoog Fredric I; Afsked från förutn. Archiv 1747; 

t k å. Gift J727 ,5 to me & Margaretha Christina 

«* Bötger, t på 1740-talet, under rättegång om 
■kjljinässa. 

LsrtGsMel, f. *732; Öfveiatc-Löjtnant; + 1782. 
Se Tab. 3. David, f. 1733, + 8 . å. 
PeAr, f. 1734, + s. å. 

Tab. 3. 

Lars Gabriel (son af Samuel, Tab. 2), f. 1732 
2 2 ; AuskuUant i Kommersekollegium 1750; Vo- 
lontär vid Fortifikationen 1757; Löjtnant i Armeen 
s. å.; Riddare af Svärds-Orden 1760; Kapten vid 
Marinerna 1762; Öfver- Adjutant; Öfverste-Löjtnant; 
+ 1782 17 / 2 . — Gift 1769 % med Ulrica Catharina 
Röök, f. 1744, + 1828 3, /, . 
Barn: 

Catharina Charlotta, f. 1770 •/,, + 1855 13 ' 4 i 
Stockholm ogift, den sista af deona adel. ätt. 

Carl Jacob, l 1771 *%; Fänrik vid Arméens 
Flotta; * 1785 % 

Ulrica, f. 1773 28 / 4 , * 1849 19 / 12 i Stockholm 
ogift. 

Tab. 4. 

Pebr (son af Lars Welt, Nobil. Stjetncrona, Tab.. 
1), till Stjernholm; f, 1699 *V 10 ; Student i Upsala; 
Volontär vid Lifgardet 1719; Rustmäetare derot. 
1720; Förare 1721; Fänriks afsked 1722; Kongl. 
Lifdrabant s. å.; Vice Korporal vid Drabanterna 
1738; Korporal derat. 1746; Regements-Qvarter- 
mästare vid Adelsfanan 1747; Löjtnant vid förutn. 
Garde 1756; Afsked 1757 med Majors, karaktär; 
Riddare af Svärds-Orden; + 1778 M / t0 . — Gift l:o 
1739 a8 / B med Hedvig Catharina Grundelstjerna, f. 
1720 «•/„ f i barnsäng 1741 29 /, pä Stjernholm 
och be k ra f v en i Estuna kyrka; dotter af Advokat- 
Fiskalen Julius Göös, Nobil. Grundelstjerna, N:o 
1612, till Olhamra, med hans lea fru, Catharina 
Margaretha Grundelstjerna, N:o 1612: — 2:o 1742 
med Anna Catharina Danckwardt, f. 1711 7 p , f 
1752; dotter af Öfversten Henric Danckwardt, N:0 
711, och Juditha Insenstjerna, N:o M21: — 3:0 
17 5 i med Hedvig Charlotta von Bahr, f. 1732, + 
1807 2 % på Stjernholm; dotter af Kansli-Rådet Jo- 
han Christian von Bahr, N:o 1618, och Eleonora 
Rahde. Nobil. och Adopt. Gripenstedt, N:o 1226. 
Barn: 

1. Brita Catharina, f. 1740. t s. å. 

1. Carl Gustaf l 1741, f 1746. 

2. Samuel Fredric, f. 1743; Korporal vid Lif- 
reg:tet till häst; Beridare vid Strömsholm; t ogift 
derst. 1773 /,. 

2. Adolph Ulric, f. 1744, + s. å. 
2. Fredric, f. 1745, t barn. 
2. Beata Charlotta, f. 1747, + 1765 2 7 fl ogift. 
2: Wilhelmina Ulrica, f. 1740, f. 
2. nedrig Gustaf va, f. 1751, + 1825 '% på 
Abbotanäs i Södermanland. Digitized by VjOOQIC 168 8TJXBN0R0NA. 3. Johan Gabriel, f. 1755, t barn. 

3. Eleonora, f. 1756 "' 10 pi Stjernholm; Stifts- 
Fröken; + 1829 % i Upsala. Gift 1.780 »/ It på 
Stjemholm med Kornetten, sedermera Ofver-Ji»gmä- 
8 ta ren och Riddaren af Wasa-Orden, Johan Benric 
Forssén, f. 1757 '% i Frötuua prestgård i Roslagen, 
+ 1826 "/» pi Säf?estaholm i Södermanland, hos 
Grefve Bonde. 

3. Pehr, f. 1757; Volontär vid Lif-reg:tet till 
häst; Page hos Hertig Fredric 1773; Fänrik vid 
Westmanlands reg: te 1777; Löjtnant der»t. 1782; 
Kapten 1788; Kavaljer hos bemälte Hertig s. å.; 
Major vid Adelsfanan äfven s. å.; t 1796 *% i 
Stockholm ogift och slöt ätten pl svärdssidan, h var- 
före vapnet vid jordfästningen i Storkyrkan sönder- 
slogs af Riddarhus-Sekreteraren Axel Gabr. Silfver- 
stolpe. 

3. Catharina Agneta, f. 1758, t 1826 V 6 i Up- 
sala. Gift 1790 '% i Tammela socken och Finland 
med Landshöfdingen Georg Benric Wright, Nobil. 
von Wright, N:o 2077, i hans 2:a gifte, f. 1723, t 
1797. 

3. Ulrica Lovisa, f. 1759 %, t 1828% i Stock- 
holm ogift. 

3. Eva, f. 1766, t. Tab. 5. 

Gabriel (son af Lars Welt, Nobil. Stierncrona, 
Tab. 1), till Penningby i Roslagen; f. 1703 '%; 
Vofontär vid Lifgardet 1724; Korporal vid Lif-reg:let 
till häst 1 7 25; Qvai termastare derst. 1 7 26; Löjtnant 
vid Konung Stnnislai af Polen Dragoner 1734; Kap- 
ten derst. s. I.; Kornett vid förutn. Lif-reg:te 173H; 
Löjtnant derst. 1742; Regements-Qvartermästare 17 47; 
Ryttmästare; Afsked 1758; Öfverste-Löjtnants ka- 
raktär 1763; Riddare af Svärds-Orden; t 1774 M / lo . 
Han bevistade i Konung Stanislai tjenst belägringen 
af Danzig 1734, då han der blef af Ryssarne till- 
fångatagen, men kort derpå löagifven; deltog äfven 
i fälttaget i Kinlnnd på 1740 talet. - Gift 1745 ,8 / 6 
med Anna Christina Oj ger halm, f. 1723 "/,, t 1794 
^/j i Westeråa; dotter af Brukspatronen Johan La- 
gerholm och Christina Gangia. 

Döttrar: 

Brita Christina, f. 1746 ,s / 4 , + ogift 1765 2 % 
på Penningby. 

Anna Elisabeth, f. 1747 */ 7 , + 1813 *%. Gift 
1765 med General -Majoren Henric Georg Ammoff, 
N:o 456, f 1787. Friherrl. ätten Stjemcrona, N:o 166. Tab. 1. 

Gabriel Welt, Biobil. ocb Baron Stjemcrona (son 
af Pehr Larsson Welt, se adel. och friherrl. ätterna 
Lilljecreutx, Tab. 2), Friherre till Akeshof i Bromma 
socken nära Stockholm samt Herre till Sjöberg och 
Kasby; f. 1669 *% i Upsala; Student derst.; An- 
skultant i Svea Hofrätt 1H91; Häradshöfding i Cal- 
mare län 1694 och i Sotholms, Svartlösa och Öknebo 
härader eller Södertöm 1696; Adlad 1699 «•/,, jemte 
sin äldre broder Lars (introd. 1703 under N:o 1384); 
Assessor i nyssn. Hofrätt 1701; Ledamot af Lagkom- 
missionen 1705; Lagman i Nerike 1712; Förste 
Ombudsman 1714; Den första Justitiie-Kanslär 1719; 
Friherre s. å. *% (introd. 17*0 under N:o 166); 
President i förutn. Hofrätt 1723; + s. å. % i Stock- 
holm, och ligger begrafven i egen byggd graf under 
choret i Bromma kyrka, der hans friherrl. vapen 
ses till venster om altaret. Han var 1719 Ledamot 
i Kommissionerna, som nedsatte» öfver Holsteinska 
Geheiine*Rådet Baron Görtz, Grefve von der Noth, 
Holsteinska Hof Rådet von Hagen, K rigssek returen- n 
Ecklef och Myntförpak tåren Böijers; förfäktade vid 
samma års riksdag påslåendet hos Adeln alt votera 
klassvis; utmärkte sig genom trohet och kärlek för 
Konung och Fosterland samt hade under de svåra 
krigsåren sin förmögenhet ospard till rikets tjenst 
och gjorde vid hvarjehanda tillfällen ansenliga för- 
skotte r; öfver honom slutligen är en medalj slagen. 
— Gift 1708 v Ä med Antoinetta Maria Amya, f. 
1680 %, + 1721 l2 / 7 ; dotter af Handelsmannen i 
Göiheborg, Kongl. Kommissarien David Amya. 

Gabriel, V. 1709 %, + 1710 f %. 

David Gabriel, f. 1711 »/ 4 , + s. å. n / 7 . 

Elisabeth, f. 1714 V„ t 1769 M / 7 . Gift 1729 
a V 4 med Presidenten Grefve Fredric Gyllenborg, N:o 
42, till Thorsåker och Broby, f. 1698, t 1759. Dämd, f. 1715; Kongl. Kammarherre; f 1784. 
Se Tab. 2. 

Maria Sophia, f. 1716 M /„, + 1749 V, i Stock- 
holm och begrafven i fiiherrl. Sijerncronska grafven 
i Bromma kyrka. Gitt 1734 17 /, 5 med sin svågers 
brorsson, Riks-Rådet Grefve Henning Adolph Gyllen- 
borg, N:o 42, i hans 1:a gifte, f. 1713, + 1775. 

Gabriel, f. 1718 % + 1719 % 

Antoinetta Maria, f. 1719 2 »/, , f 1720 V 4 . 

Tab. 2. 

David (son af Gabriel Welt, Nobil. och Baron 
Stjemcrona, Tab. I), Friherre till Akeshof och Herre 
till Bärby, m. m.; f. 1715*% i Stockholm; Student 
i Upsala; Kongl. Kammarherre; + 1784 ,3 / 1f och 
ligger, jemte sin fru. begrafveu i familjens graf i 
Bromma kyrka. — Gift 1747 M /, med Friherrinnan 
Agneta Wrede af Elimä, f. 1718, i 1800 "/,, p& 
Akeshof; dotier af Riks-Rådet Frih. Fabian Wrede 
af Elimä, N:o 44, och Friherrinnan Catharina Char- 
lotta Sparre, N:o 11. 

Barn: 

Gabriel, f. 1747 "/„ ; Fänrik vid Lifgardet 1767; 
t ogift 1772 genom ett olyckligt fall under en 
ezcercis på Ladugårdsgärdet och begrafven i familje- 
grafven i Bromma. 

Catharina Charlotta, t. 1749 %, + 1801 *%. 
Gift 1768 V,, med sin syssling, Knmmar-Rådet Lars 
Sil/verslolpe, N.o 1939, f. 1723, f 1804. 

Antoinetta Elisabeth, f. 1751 10 / 2 , f ogift 1811 
M / 6 och begrafven i Bromma. 

Beata Sophia, f. 1752 «/„, f på 1770-talet. 
Gift 1771 med sin moders halfkusin, Löjtnanten 
Frih. Rabbe Gottlieb Wrede af Elimä, N:o 44, till 
Anjala och Wallikala, i hans 1:a gifte, f. 1742, + 
1828. Digitized by VjOOQIC ifJftflXCRONA. 16 si Dani, f. 1754; Ho/marskalk; t 1817. *e 
Tib. 3. 

Agneta, l 1755 »/ n , + 1757. 

BrigUta Christina, f. 1757, f 1825 2 % i Stock- 
kola ogift och begrafven i Bromma. 

Maria Gustafva, f. 1759, f 1763. 

Fabian Casimir, f. 1761, t s. å. 

Tab. 3. 

ferld (son af David. Tab. 2), till Ikeshof, m. m.; 
f. 1754 "/,; Kornoral vid Lif-reg:tet till häst 1767; 
Konett derst. i/71; Kammarherre hos Drottning 
Sopfejs Magdalena; Ryttmästare vid nämnda reg: te; 
Hofosrckalk 1791; Major vid reg:tet 1792; Tjenst- 
rörude Hofmarskalk hos Enke-Drottningen (Sophia 
Magdalena) s. å.; Öfverste-Löjtnant vid Lif-reg:tets 
brigadens Dragon- kår 1793; Öfverste och Sekund- 
Ckef for samma brigads Husar-kar 1795; Sekund- 
CW för Kyraasiérerna 1796; Riddare af Svärds- 
Orka 1797; Eudtledigad från Hofmarskalks- beställ- 
Ditgen 1806; f 1817 "/ 8 på Åkeshof och begrafven 
i bmiljegrafven i Bromma kyrka. — Gift 1:o på 
<7T(Malet med Elisabeth Slegelman, t på 1790- 
u!et: - 2:o 1797 '•/, med Hoffröken hos Enke- 
Drottaiagen Sophia Wilhelmina Friherrinnan Fre- 
men Elisabeth von Friesendorff, f. 1773 ".'„ f 
1*09% i Stockholm: dotter af Hofmarskalken Frih. 
rredrie Ulric von Friesendorff, N:o 200, och haus 
la fm, Beata Sophia De Gecr, N:o 291: — 3:o 
'301 u „ på Gripsholms slott med Hoffröken hos 
Drottningen, Antoinetta Wilhelmina Charlotta Piper, 
'• '779 % f 1819 »/, i Stockholm; dotter af 
Hofaarskalken Sten Abraham Piper, N:o 1899, B, 
^Friherrinnan Catharina Wilhelmina Eh rensvärd, 
fo 267. 
Barn: 

1. Anna Augusta, f. 1778 ' 7 , t ung. 

1. Johanna Charlotta, f. 1779 "/,„; Stifts-Fröken; 
? »M V 4 i Linköping. Gift 1801 a */, rt i Stock- 
Wa med Hofmarskalken Frih. Fredric August Adel- 
wrf f N:o 249. f. 1779, f 1814. 

1. Sophia Magdalena, f. 1781 *V 10 , + 1782 "/„. 

I. David, f. 1783 a %, f s. å. *%. 

I. IWisaÄelA, f. 1785 % + s. å. % 

1. David Benric, f. 1786; General-Löjtnant; f 
18*5. Se Tab. 4. 

1. Henrietta C on stantia, f. 1792 */,, i Stockholm, 
M861 M t på Lagmansö i Wadsbro socken och 
^denatoland och ligger, jemte sin man, begrafven 
r* Wadsbro kyrkogård. Gift 1812 29 / l2 i nämnde 
*"4 aied Kammarherren Frih. Conrad Gabriel Fal- 
****? •/ Trystorp, N:o 255, till Lagmansö, f. 1787, 
7 1858. 

I Fredric David, f. 1798 ,8 / 12 , t 1801 %. 

3. fWiefoma ^^neto, f. 1803; Hoffröken hos 
tatKSt&n Sophia Albertina; t 1810 V» i Stockholm. 
r> A 1829 *% på Lagmansö med Löjtnanten Patrik 
^"l&Konor, f. 1797. 

3. Locua Mathilda, f. 1804 'V, i Stockholm, t 
15W */ f t f kopporna. 

3. fa» H'i/Ae/m, f. 1S05 2 % i Stockholm, + 
18W a/ t ,/ kopporna. Tab. 4. 

David Henric (son af David, Tab. 3), f. 1786 
2 %; Kornett vid Lätta Lifdragon-reg:tet 1805; Löjt- 
nant vid Lifgardet till häst; Ryttmästare derst. 1810; 
Adjutant hos Konungen s. å.; Riddare af Svärds- 
orden; Tredje Major vid Skånska Karabiniér-reg-.tet; 
Öfverste-Löjtnant i Arméen 1813; Erhöll Tapperhets- 
medaljen i guld s. å. ; Förste Major vid nyssu. reg: te 
1816; Öfverste och Chef för detsamma 1817; Ge- 
neral-Adjutant i Arméens Generalstab 1819; Arbe" 
tandc Ledamot af Krigsvetenskaps-Akademien 1823; 
Riddare af Ryska S:t Annre-Ordens 2:a klass; Ge- 
neral-Major och Chef för Tredje Kavalleri-brigaden 
1825; Förste Adjutant hos H. M. Konungen 8. å.; 
Kommendör af förutn. Svenska Orden 1826; T. f. 
Chef för Skånska Husar-reg:tet 1829: Kommendör 
med stora korset af nyssn. Orden 1837; O f ver- Ho f- 
jäKinästare 1838; General-Befälhafvare i Tredje Mi- 
litärdistriktet 1841; General-Löjtnant 1843; t 1845 
3l /i på Lagmansö i Södermanlaud, hos sin syster och 
svåger, samt begrafven i friherrl. Falkenbergska graf- 
ven i Wadsbro kyrka, — Gift 1815 V,, i Stockholm 
med Eva Charlotta af Schtmbom, f. 1795 M / 4 ; dotter 
af Landshöfdingen Eric Adolph Sch en bom, Nobil. af 
Schen bom, N:o 2173, och Hedvig Beata Rentersköld, 
N:o 1636. 
Barn: 

Hedvig Elisabeth Wilhelmina, f. 1816 % i Stock- 
holm; Stifts-Fröken. Gift 1845 % med Ryttniästaren 
Carl Otto Philip Berch, N:o 1774, f. 1811. 

Christina Constantia, l 1818 %, + s. å. %. 

Johanna Charlotta, f. 1819 8 / 6 i Asums socken 
och Skåne. Gift 1844 26 /„ med sin moders kusin, 
Öfverste-Löjtnanleu Casimir Carl Oscar Rentersköld, 
N:o 1636, f. 1810. 

David Eric, f. 1 820; Kammarherre. Se Tab. 5. 

Constance Thomasine, t. 1822 a1 / n , f 1849 M /„ 
på Råmestorp i Skåne. Gift 1843 % på Thomarp 
i nämnde provins med Kabinetts-Kammarherren Frih. 
Fredric Gustaf Gyllenkrook, N:o 195, f. 1820. 

Eva Henrica, f. 1825. Gift 1850 % i Stock- 
Holm med Ryttmästaren Rudolph Victor Tornérhjelm, 
N:o 1655, f. 1812. 

Tab. 5. 

David Eric (son af David Henric. Tab. 4), till 
Stjernarp i Halland, hvilket fideikommiss han utbytt 
emot Norrnäs å Wermdön, m. m.; f. 1820 n / it i 
Kavaljer hos H. K. H. Kronprinsen 1847; Kammar- 
herre bos Högatdensamme 1850. — Gift 1853 % 
på Stockholms slott med Hoffröken hos H. M. Drott- 
ningen Friherrinnan Charlotta Lovisa Aurora Stjerneld, 
f. 1830 19 / 4 ; dotter af En af Rikets Herrar, in. m., 
Frih. Gustaf Nils Algcrnon Adolph Stjerneld, N:o 
236, och haus 2:a fru, Grefvinnau Jaqnette Wilhel- 
mina Gyldenstolpe, N:o 35. 
Döttrar: 

Eva Wilhelmina, f. 1854 *%. 

Charlotta Thomasina, f 1856 27 / s . 22 Digitized by VjOOQIC 170 STJfcRNECREtJTZ. Adel. ätten Stjerncrelia af Söderby, N:o 1679, f. Peter Welt, Nobil. Syernerent af Siderky (son tf 
Pehr Larsson Welt, se adel. och friherrl. ätterna 
Lilljecreutx, Tab. 2), till Söderby i Öster-Haninge 
socken och Södermanland; f. på 1690-talet i Upsala; 
Auskultant i Svea Hofrätt 1711; Kommissarie i Kom- 
merse-kollegium 171*»; Adlad s. å. *V, (inlrod. 17l'0 
under N:o 1679); + 1726 *»' 1ft i Stockholm, sonlös. 
och slöt således sjelf sin adel. att på svärdssidan. 
Han reste 1712 utrikes och uppehöll sig i England 
två år, för att göra sig noga kunnig i kommersen, 
ekonomien och polisväsendet; for derifrån til] Frank- rike och sedan till Spanien, der han 1716 blef bru- 
kad såsom Sekreterare på en beskickning till R of ve t 
i Madrid; hemkom 1717 till Sverige och gjorde se- 
dan till Kronan ansenliga lån och försträckningur. — 
Gift med sin broders svägerska, Elisabeth Amy a, + 
1719; dotter af Handelsmannen i Götheborg, Kongl. 
Kommissarien David Ainya. 
Dotter: 
Antoinetta Maria, f. 1718 ,8 / 3 , + 1773 %. Gift 
1735 med Landshöfdingen Carl Broman, N:o 1166, 
f. 1703, f 1784. Adel. ätten Stjerndahl, N:o 1359, f. JtteklM WfekmtD} Borgmästare i Eckenforde i 
Schleiswig. — Gift med Anna Joachimsdotter; dotter 
af Borgaren i nämnde stad Joachim Bonicken. 
Son: 

Faul Wlekman, Habil. Stferndablj Blef, sedsnhan 
1665 l8 / 7 företett Magistratens i Eckernförde bevis om 
sin äkta börd, Borgare och Jonvelersre i Stockholm; 
Kongl. Gnidarbetare derst. 1660; Verdie-Kommissarie 
titel 1689; Öfver-Inspektor öfver Perlfiskerierna 1697; 
Adlad 1698 ! % (introd. 1699 under N:o 1359); + 
i början af 1700-talet Han blef den 14 Febr. 1682 
af Ständernas Deputerade vid Bankoverket antagen 
till Verdie; inrättade 1089 en nyttig method vid ju- 
velpanterna, h varigenom sedermera en ansenlig vinst 
årligen skall tillflutit verket, men år 1694 klagade 
Bankofiskalen Söderman på honom, att, genom hans 
vårdslöshet att värdera hemma i sitt hus, Banken 
blifvit begrafven med glasbitar och odugliga panter, 
i stället för juveler, till följd hvaraf han inmanades 
i häkte samt all hans egendom i Stockholm, Örebro 
och W i borgs län belades med qvarstad; fick, efter 
mer än två års fängelse, sin oskuld uppdagad samt i bevis le dt, att Hofjunkaren Appelgrens fru, Mar- 
garetha Duréel, jemte en Maria Ericsdotter, Banko- 
Maja kallad, praktiserat juvelerna utur de med hans 
sigill förseglade askarne och lagt annat lappri i stäl- 
let, derför de blefvo straffade, samt han genom Svea 
Hofrälts utslag af den 23 Juli 1696 befriad ifrån 
allt ansvar, äfvensom qvarstaden på hans egendom 
upphäfd ; sökte slutligen ersättning af Banken for siit 
lidande och fick i förlikning, som af nyssnämnda Hof- 
rätt den 4 Dec. 1701 fasistäldes, 2000 R:dr eller 
4000 daler silfvermynt. — Gift 1:o på 1680-talet 
med en, vid namn Funck: — 2:o med Catharina 
Elisabeth Caréel, i hennes ?:a gifte, f. 1687, + 1769 
l4 / 7 ; dotter af en Sterblms-Kammererare Carécl samt 
enka efter Liftiändske Adelsmannen Johan Bäck och 
omgift med General-Löjtnanten Diedric Johau von 
Löwenstern, Baron von Löwenstern, N:o 181, till 
Altanzen. 
Son: 
1. Johan, f. 1683 *%; Kapten vid Fortifikatio- 
nen; t ogift 1708 "/, och slöt ätten samt begrafven 
i Storkyrkan i Stockholm, der hans vapen varit uppsatt. Adel. ätten Stjernecrentz, N:o 2143, f. Tab. 1. 

Man Kniberg, Slottsvsktmästare i Jönköping; t 
1729. — Gift med Usa Selander, t 1741. 
Som 

Urs Johan Kolkorg, f. 1708; Postmästare i Jön- 
köping; Postdirektörs afsked 1769; f 1775 al / å . — 
Gift på 1730-talet med Catharina Forssman, f. 1708, 
t 1758 '%; dotter af en Major Forssman, som blef 
dödad vid Stade, 
Söner: 

Zacharias Kniberg, Nobil. Stjernecreutt, f. 1739 
*/,,; Auskultant i Götha Hofrätt 1758; £. o. No- 
tarie derst 1762; Notarie 1768; Proto-Notarie 1772; 
Häradahöfding i Askim, Öatra och Vestra Hisingen, Inland och Torpe i Bohus län 1773; Adlad 1775 
,s / § , jemte yngre brodern Samuel (introd. 1787 un- 
der N:o 2143); Hofrätts-Råds titel 1795; + barnlös 
1814 *V, på haradshöfdingebostället Bärby-och slöt 
således sjelf sin adel. ättegren samt ligger begraf- 
ven framför altaret i Björlanda kyrka i Bohus län. 
Han gjorde den 14 Dec. 1812 sitt testamente, deri 
han, bland annat, gaf till pensioner för fattiga ade- 
liga enkor. — Gift 1774 21 1a med Brita Marga- 
retha Adlerbrant, i hennes 1:a gifte, skiljda åt 1775, 
f. 1751 V 8 ; dotter af Öfver* Jägmästaren Sigfrid Bran- 
ting, Nobil. Adlerbrant, N:o 2034, och Anna Chri- 
stina Qveckfelt, N:o 979. 

Samuel Kniberg, NobiL StjernecreuU, f. 1744, t 
1794. Se Tab. 2. Digitized by VjOOQIC S^JftRKBFELT. 171 Tab. 2. 

8urael Infterg, NebiL Stferneereuti (son af Lära 
Jokaa Kniberg, Tab. 1), f. 1744 "/,; Auskultant i 
Götha Hofrätt; Vice Häradshöfding; Häradshöfding 
i Örebro. Glanshammars och Fellingsbro härader 177?; 
Adlad 1775 ,8 / a , jemte äldre brodern Zacharias (in- 
träd. 1787 änder N:o 2143); Lagmans titel 1779; 
Liidssekreterare i Örebro län 1781, genom tjenst- 
byte med Landssekreteraren Pehr Hjort; A fak cd 1782; 
t 179 i "/„ på Axbergshammar i Axberg* socken 
ock Nerike. — Gift 1768 med Anna Elisabeth Arvi- 
ender; dotter af Brakspatrouen Johan Magnus Arvi- 
rauder, Johansson, och Magdalena Magnusdotter La- 
gerlöf ifrln Stafnäs prestgård och som var brorsdot- 
ter till D:r Nicolaus Danielis Lagerlöf, bvars barn 
blefro Adlade von Lagerlöf (N:o 2038). 
Söner: 

Urs Magnus, l 1769; Öfver- Jägmästare ; t 1838. 
Se Tab. 3. 

Jokan Wilhelm, f. 1771; Fänrik vid Westerbot- 
teas reg:te; Slutligen Ryttmästare vid Adelsfanan; 
t ogift 

Gustaf Fredric, f.J774; Antagen till krigstjenst 
178". Kornett rid Östgöt ha kavall.; Löjtnant vid 
Uffrrenadicr-regrtets Rusthålls-division 17U2; Afsked; 
Brukspatron: t ogift 1834 *% i Stockholm i cholera. 

Ctrl August, f. 1778; Antagen till krigstjenst 
1780; Löjtnant vid Jönköpings reg: te 1784; Afsked 1795; t barnlös 1846 */ l0 i 8tockholm. — Gift 
1817 med Anna Lovisa Aminoff, f. 1790%, t 1837 
%; dotter af Kaptenen Carl Gustaf Aminoff, N:o 
456, med Elisabeth Carolina Hvitfeldt. 

Ulric Samuel, f. 1783; Fänrik vid Jemtlands 
reg:te; t ung. 

Zacharias Bernhard, f. 1786; Fänrik, först vid 
Calmare reg:te, sedan vid A bo läns reg: te och sist 
1807 vid Svenska Gardet; Löjtnant; Drunknade barn- 
lös 1813 % i Mälaren. — Gift med Christina NU»- 
dotter, f 1827 V,; dotter af en Bergsman. 

Tab. 3. 

Urs Magnus (son af Samuel Kniberg, NobiL 
Stjernecreutx, Tab. 2), f. 1769 a V„; Pältyäbel vid 
Österbottens reg:te; Fänriks afsked 1795; Öfver- Jäg- 
mästare i Nerike; Afsked derifrån 1805; f 1838 
V n . — Gift 1799 med JeanneUe Lundqvist, f. 1784 
"V,; dotter af Kassören Johan Lundqvis* och hans 
hustru, Christina. 

Barn: 

Charlotta Juliana, f. 1800 ! %. Gift 1825 w / l0 
i Nora och Westman land med Drängen Carl Petersson. 

Laura Emilia, f. 1804 %. 

Zacharias Magnus, f. 1814 "/*. t 1851 "/ g pl 
Danviks Hospital vid Stockholm och slöt troligen 
ätten. Adel. ätten Stjerncfelt, N:o 2115. 

Härstammar ifrin Tyskland och florerade en tid i Speier, h vari från den ut bred t aig blde till $achsen 
«é Holland, der den varit känd under Latinska namnet Mod i as och Neder-T/ska namnet Schepel, bagge 
tajds ett pl särtkildta orter olika sädesmitt. Tab. 1. ■artin Sckeffel) Rådman 
Åmgard Heinu. 
Son: 

ltrUa Scheffel } Rådman i Wiamar. — Gift med 
.Ina koj» Restorff. 
Son: 

learlc Scheffel) Handelsman i Wismar. — Gift 
Kcd Anna Lindeaberg. 
Son: 

Ittaiis Scheffel j Apothekare i Wismar. — Gift 
tå Anna Tedelia. 
Son: 

fcrlirtln Sckeffel, f. 1659 i Wismar; Promo- 
«rU Med. Doktor samt Praktik os i nämnde stad; t 
I755 hos sin äldsta son, D:r Christ. Steph. Scheffel 
1 GreifswaJd, der ban vistades pä sin ålderdom. Haua 
tt4ra son, Johan Henric var Porträttmålare i Stock- 
Wm, med Direktörs titel, och den tredje, den ne- 
imstfeode. — Gift i början af 1690-talet meåCntha- 
rma Keller, f. 1671, + 1734; dotter af Sekreteraren 
»i Bremenska och Verdeuska staten Georg Georgs- 
«a Keller och Anna Mönnich. 
Son: 

lirtei Fredric Scheffel, Nebll. S^f rnefelt, f. 1700 
* it i Wismar; Under-Officer vid Skaraborgs infant. 
1716 och vid Artilleriet i Stockholm 1728; Under- 
Iäjtnat derst. 1734; Löjtnant 1741; Kapten 1747; 
fc&re si Svärds-Orden 1751; Tygmästare vid Ar- tilleri-kommenderingen i Pomern 1758 och vid Stock- 
holms-ststen 1760; Ofverste-Löjtnanta afsked 1764; Wismar. — Gift med Adlad 1777 V, (introd. s. å. under N:o V1 15); t 
1782 "/« i Stockholm. Han bevistade fälttågen i 
Skåne 1716, i Norrige 1718, i Bohus läo 1719, vid 
Stockholm 1720 och vid Gefle 1721 ; var äfven med 
i Finland p& 1740-talet samt i 7-åriga Pomerska 
kriget, ifrån hvars början till dess slut han hade be- 
styr om Fält-artilleriets utredning; egde slutligen 
Nässelsta i Gryts socken och Södermanland, hvilken 
gårds namn sonen Carl Christian fick tillatåud att 
ändra till Stjernhof. — Gift 1740 2, / 9 i Stockholm 
med Eva Magdalena Wallvik, f. derst. 1718 "%, t 
1778 a3 / l2 i nämnde stad; dotter af Öfver- Kam nären 
vid Södra Kämnärsrätten derst Claes Wall vi k och 
Margaretha Petré, som i sitt 2:a gifte hade Assesso- 
ren Carl Svedenstjema, N:o 1659, samt brorsdotter 
till Kainmarrevisions-Rådet Johan Wallvik, Nobil. 
von Wallvijk, N:o 1551. 

Söner: 

Claét Fredric, f. 1741; Kapten; t 1803. Se 
Tab. 2. 

Carl Christian, f. 1752; Krigs-Råd; t 1820. Se 
Tab. 6. 

Tab. 2. 

Claes Fredric (son af Mårten Predric Scheffel, 
Nobil. Stjernefelt, Tab. 1), f. 1741; Adjutant vid Digitized by VjOOQIC 172 8TJERNEFELT. Artilleriet; Kaptens afsked; + 1803 J V 4 i Stockholm. 
— Gift 1770 med Helena Emerentia B/t», f. 1 74a 
'%. + 1794 18/ B på Rindö i Wcrmdö församling; 
dotter af Landt-Räntmästaren Johan Carl Blix, N:o 
1189, och Brita Mnrgaretha Malmborg. 
Barn: 

Magdalena Fredrica, t. 1773 2 % på Rindön, + 
1850 w h på Ransta i Kumla socken och Westman- 
land och ligger, jemte sin man och yngsta dotter, 
begrafven på Kumla kyrkogård. Gift 1799 2 % i 
Stockholm ined Mnjoren Cnrl Urban Pnlmstruch^xo 
657, f. 1771, + 1838. 

Sophia Gmtafra, t 1775 "j, t 8. a. %. 

Conrad Fr«dnc, f. 1777; Major; t 1833. Se 
Ta b. 3. 

Carl Gustaf, f. 1779; Kongl. Lifdrabnnt 1785; 
Löjtnant i Arméen 1799; Vice Korporal vid Lifdra- 
banterna 1803; f ogift 1805 «/,. 

Claes Ludvig, f. 1780; Kommererare; t 1832. 
c Ä Tub 4 

Ju/ia»a' Henrietta, f. 1783 % * 1*60 "',« i 
Norrköping. Gift 1806 »/, på Siklaön vid Stockholm 
med Grosshandlaren och Löjtnanten Carl Fredric 
Brummer, t 1778 "/„. r 1826 i Tyskland. 

Tab. 3. 

Conrad Fredric (son af Claes Fredric, Tab. 2). f. 
1777 ,0 / 10 ; Under-Löjtnant vid Artilleriet 178?; Löjt- 
nant derst. 1803; Kapten vid Svea Artilleri 1810; 
Majors karaktär 1819; Riddare af Svärds-Orden 1820; 
Afsked ur krigstjenaten 1827; f 1833 "/, i Stock- 
holm. — Gift derst. 1815 ,2 ', n med Sophia Lovisa 
Hellman, f. 1793 '%; dotter af Assessoren Carl Fre- 
dric Hellinan och Ulrica Bergius. 

Fredric August, f. 1818 •/„; Vistas i Amerika. 
Carl Fredric Wolmar, f. 1819; Var på 1840- 
taletvid Militärskolan i Örebro; Vistas i Amerika. 
Ebba Sophia, f. 1829 a, / 4 . + två dagar gammal. 

Tab. 4. 

Claes Ludvig (son af Claes Fredric, Tab. 2), f. 
1780 2 V B ; Extra Ordinarie i Kammarrätten; Kam- 
marskrifvare 1801; Revisor 1802; Kammererare i 
Lotsverks-kontoret 1805; + 1832 "/, i Stockholm. 
— Gift 1804 8 / 5 med Anna Beata Falckert, f. 1774 
'%, + 1831 */ R ; dotter af Kongl. Sekreteraren Pehr 
Falckert och hans hustru, född Söderling. 
Barn: 

Fredric Otto, f. 1805 »V,; Sergeant vid Svea 
Artilleri; Under-Löjtnant derst. 1826; Löjtnant 1831 ; 
Afsked från regttet 1832, med tillstand att, såsom 
Löjtnant, i Arméen qvarstå; + ogift 1833 ,0 /„ i 
Stockholm. 

Emma Aurora, f. 1808 19 / 7 ; StifU-Fröken. 

Claes Ferdinand, f. 1814; Kapteu. Se Tab. 5. 

Tab. 5. 

Claes Ferdinand (son af Claes Ludvig, Tab. 4), f. 
1814 "V 7 i Stockholm; Sergeant vid Svea Artilleri; Under-Löjtnant vid Elfsborgs regtte 1835; Löjtnant 
derst 1837; Kammarjonkare vid Kongl. Maj:ts Hof; 
Kapten vid nyssn. regtte 1850; Riddare af Svärds- 
Orden 1860. — Gift 1840 *V ln pa Annwlund vid 
Boris med Maria Christina Petersson, t 1822 V 4 ; 
dotter af Handlanden i nämnde stad Pehr Petersson 
och Anna Sara Aspcgren. Anna Emma Maria, f. 1841 2 %, f 1843 »% i 
Götheborg. 

Clais Gillis Charles Emil, f. 1843 »%, f 1860 
M / 4 pä Gustafsfält vid Borås. 

Sigrvi Alfhild Maria, f. 1845 21 /,. 

Astrid Ingeborg Mana, f. 1850 is / a , + 1854 »V». 

Tab. 6. 

Carl Christian (son af Mårten Fredric Scheffel, 
Nobil. Stjemefelt, Tab. I), f. 1752 *»/„; Volontär 
vid Södermanlands rcg:te 1765; Sergeant derst. 1769; 
Fäurik s. å.; Slutligen Kapten; Majors afsked; Kriga- 
Råds karaktär 1815; + 1820 % i Stockholm. — 
Gift 1777 '% med Friherrinnan Hedvig Margaretha 
Kur ek, f. 1755 ,5 / J0 på Strömstad i Theda socken 
och Upland, i 1823% påStjernhof; dotter af Kongl. 
Kammarherren Frih. Aiel Johan Kurck, N:o 16, till 
Hedcnsö, med hans I .a fru, Friherrinnan Maria Char- 
lotta Sture, N:o 187. 

Barn: 

Axel Fredric, f. 1779 '•/, ; Fänrik vid Lif-reg:teta 
värfv. infant.-balaljon ; Löjtnant derst. 1799; Löjt- 
nant vid Fmska Gardet 1803; Afsked från Gardet 
1806, med tillstånd att stå qvar i Arméen; Kapten 
derst. 1810; Löjtnant vid N. -Skånska infaut-reg:tet 
1811; Afsked 1812; f ogift 1823 *•„ pa Klippinge. 

Gustaf Adolph, f. 1780; Major; t 1828. Se 
Tab. 7. 

Sophia Lovisa Eleonora, f. 1795 "/ 4 . Gift 1823 
% i Nyköping med Öfverste-Löjtnanten Sigge Ulf- 
sparre af Broxvik, N:o 9, f. 1788. 

Tab. 7. 

Gustaf Adolph (son af Carl Christian, Tab. fl), f. 
1780 n / 6 ; Under-Löjtnant vid Svea Artilleri 1787; 
Löjtnant vid Finska Gardet 1797; Afsked 1806, med 
tillstånd att stå qvar i Arméen; Kapten vid Jemt- 
lands reg:te 1808; Majors afsked 1816; * 1828*%. 
Han bevistade Finska kriget 1808 och blef samma 
år fSngen vid Wasa, ur hvilken fSugenskap han åter- 
kom 1810. — Gift 1819 a V„ på öfverstelöjtnants- 
bostället Stora Wangen i Je ra t land med Hedvig Ma- 
ria Planting- Berglod, f. 1788 'V, på Mysjö i nämnda 
provins; dotter af Löjtnanten Carl Magnus Plant ing- 
Herglod, N:o 1016, och Margaretha Christina Wasell. 
Söner: 

Carl August, t. 1820 u s ; Kadett vid Carlberg; 
Under-Löjtnant vid Jeratlands häsljagare-kår 1844. 

Clais Gustaf Maurilz Theodm-, f. 1821 *%; E. 
o. Kammarskrifvare; Drunknade ogift 1855 4/ ö uppe 
i Jemlland. Digitized by VjOOQIC 8TJERNELD. 173 Adel. ätten Stjemeld, N:o 1318, f. Tab. 1. 

8uratl LarsMi Eldb, Nabil. Stjemeld (son af 
Laurentius Karthetakij Eldh, ne friherrl. ätten Eld- 
stjerna. Tab. 1), f. tvilling 1637 i Norrköping; E. 
o. Kamroarskrifvsre i Kammar-kollegium J662; Ordi- 
narie Kammarskrifvare i Kammar archivet 1663; Vice 
Inspektor derst. 1667; Bokhållare i Tull- och Licent- 
kontoret 1670; Kamroererare titel 1674; Ordinarie 
Ksmmererare i Tnll-kontoret i nämnde kollegium 
1675; Adlad 1694»% (introd. 1697 under N:o 1318); 
Afeked 1711; Kammar-Rads titel 1716; t s. a. •/,„ 
kos sin dotter på Stjernholm i Estuna socken och 
Boslagen, innan den sistn. utnämningen hann expe- 
dieras, samt begrafven i Estuna kyrka. Han älskade 
läsning, musik, kroppsöfningar och jagt, samt fick 
pl en björnjagt en studsarebössa af Konung Carl 
XI. — Gift l:o 1667 l0 /, med Betty Ratkind. som 
skref latin och förstod grekiska, f. 1643 '% i Haag, 
t 1673 % i Stockholm efter barnsäng och begrofo 
i Hans kyrka; dotter af Direktören Peter Ratkind, 
af ni Engelsk slägt, och Maria von Kiohn: — 2:o 
1682 *»/,, med Margaretha Betken, f. 1662 »/,. 
ihjälslagen 1694 w / g i Riddarholmskyrkan af åskan; 
dotter af Holländska Handlandeu i Stockholm Ma- 
thiss Betken. 
Barn: 

1. Catharina, f. 1667 i Maj; Lefde 1699. Hon 
kar i sin bibel antecknat en berättelse om sin ätts 
härstammande ifrån Prins Gustaf, Konung Eric XIV* 
a», den hon kallar sin farfars far. Gift med hä- 
radshöfd ingen Magnus Larsson Paulin, hvars faders 
syskon blefvo Adlade Olivecrantz (N:o 647). 

1. Maria Brita, f. 1668. Gift med Kommissa- 
rien Jacob Hansson Ruuth. 

1. Lars, f. 1669; Lagman; + 1721. Se Tab. 2. 

1. Brita, f. 1670 "/„ i Stockholm, + 1758 V e 
il Stjernholm och begrafven i Estuna kyrka. Gift 
1692 med Häradshövdingen Lars Welt, Nobil. Stjern- 
erorna, N:o 1384, till Degerö, f. 1663, + 1707. 

1. Gustaf Eric, f. 1672, t späd. 

t. Cecilia Betty, f. 1673, f ogift 1699. Skall 
varit mycket skön. 

Tab. 2. 

Lan (son af Samuel Larsson Eldh, Nobil. Stjern- 
eld. Tab. I), till Oriak på Kasariholmen vid Dagön, 
stsnt Hagby och Ökna, bada i Södermanland ; f. 1669 
"'n^i Stockholm; Student i Upsala; Landssekreterare 
pi Ösel 1689; Öfver-Exekutionskommissarie vid Sven- 
ika Arméen i Estland 1700; Kapten vid Enrollerings- 
naaskapet pi Dagön ; Major och Kommendant derst. ; 
Assessor i GÖtha Hofrätt 1718; Lagmans karaktär 
1720; Lagman i Nerike s. a.; t 1721 V p på Plång- 
sta i Fogdön och begrafven i Wansö kyrka i Söder- 
manland. Han skall 1689 varit behjelplig vid Prin- 
sessorna Catharinas och Maria Elisabeths af Pfaltz- 
Zveibrncken (Konung Carl X Gustafs brorsdöttrar) 
rrnaing ifrån Stegeborg, dit de dock.straxt åter- 
kastades; gjorde under sin vistelse på Ösel fleråriga 
trnkes resor; sändes 1707 ifrån Estland till Konung 
Ctrl XII, som då stod i Polen, och derifrån till Sve- 
rige, samt 1706 åter till bemälte Konung i Sachsen, 
knrefter han gjorde tjenst vid Svenska Fält- K a o*l i et 
till år 1708, då han återkom till sitt hemvist på Dagön; hade der med sin första fru fått, under be- 
ständigt kronoarrende, Pöhalepshoff, Hohenholm, Hy- 
henhoff, Pardashoff och Putkashoff med tillhörande 
172 J hakar jord; mäste 1710, vid Ryssarnes infall, 
flykta öfver till Sverige, då hau genom skeppsbrott 
förlorade mycket af sin egendom; var en ifrig och 
betydande riksdagsman samt en af dem, som vid 
1719 års riksdag dref på riddarhuset igenom frfigan, 
att adeln icke skulle votera klassvis ntan per capita 
samt att alla stånden skulle hafva lika makt; var 
lord samt kunde Grekiska, Latin, Tyska, Fransyska, 
Italienska, Engelska och Lettiska språken; egdeslnt- 
ligeu en reslig växt och ett intagande utseende, men 
var af ett hetsigt och högdraget lynne. — Gift l.-o 
1696 '/, på Ösel med Anna Wendela Bloedysel, f. 
derst. 1678, t dersammsstädes 1704; dotter af H aupt- 
mannen pä nämnde ö Rasmus Jacobsson Bloedysel 
till Oriak, af Holländsk Adel, med Christina Löfing: 
— 2:o 1704 på Carlbergs slott med Drottning Ul- 
rica Eleonora den Yngres Hoffrökeu, Christina Nor- 
denhjelm, f. 1678, f i barnsäng 1705 »/, i Stock- 
holm och begrafven i Storkyrkan; dotter af Stats- 
sekreteraren Anders Nilsson Norcopensis, Nobil. Nor- 
dcnhjelm, N:o 1110, och Christina Jönsdotter: — 
3:o 1709 *% i Liffland med Catharina Åkerhjelm, 
i hennes 2:a gifte. f. 1686 »'„ + 1769 •/, på Ha- 
geby; dotter af Statssekreteraren och General- Postdi- 
rektören Samuel Månsson Agriconius, Nobil. Aker- 
hjelm, N:o 987, och Catharina Mollsdorff, i hennes 
2:a gifte, samt enka 1708 efter Landt-Richtern M:r 
Sven Caméen, Nobil. Caménhjelm, N:o 1403. 

Barn: 

1. Gustaf Samuel, f. 1697 på Öael, t derst. nng. 

1. Christina Wendela, f. 1698 på Ösel, + barnlös 
1734 i Stockholm. Gift 1717 med Kommendanten 
på Cajaneborg, Kaptenen Anders Johan Björk. Hon 
var vacker, yr och qvick, rymde ifrån sin man och 
blef derfore från honom skiljd. 

I. Brita Charlotta, f. 1699 "V, på Ösel, + 1763 
*/ ln i Åbo och begrafven i domkyrkan derst. Gift 
1721 med Hofrätts-Rådet i Åbo Hofrätt Georg Lars- 
son Malm, f 1740 ,4 / 7 ; broder till Landshöfdingen 
Lars Johan Malm, Nobil. Ehreumalm, N:o 1759. 

1. Samuel Gustaf, Baron Stjemeld, f. 1700, + 
1775. Se friherrl. ätten Stjemeld, Tab. 1. 

1. Anna Maria, f. 1701 på Ösel; Stifts-Fröken; 
t 1782 *V, i Abo, ogift, och begrafven i domkyr- 
kan derst. 

1. Eric Folke, f. 1703 på Ösel, t derst. nng. 

1. Catharina, f. 1704 på Ösel, f späd. 

i SiX^k I '•'• tTimn8 " ,755 - 

++ späda. 

3. Carl Eric, t 1714 w /,; Volontär vid Lif- 
reg:tet till häst; Konduktör vid Fortifikationen 1733; 
Löjtnant derst.; Kapten i Fransk tjenst och Adju- 
tant hos Grefve Moritz af Sachsen; Ogift skjuten i duell 
af en Svensk Officer i Fransk tjenst (andra säga, att 
han blef dödsskjuten för Prag den 26 Nov. 1741 
eller attjian s. å., under hemresan till Sverige, drunk- 
nade i Östersjön). Han reste 1734 utrikes och be- 
vistade Danzigs belägring samt kom derifrån med 
Konung Stanislaus till Frankrike; deltog i Franska 
Arméens fälttåg åren 1734, 1735 och 1741; var 
slutligen en snäll fortifikations-officer och ritade väl, Digitized by VjOOQIC 174 STJBRNBLD. hade mycken färdighet i kroppsöfn ingår och Tar af 
en hederlig karaktär, men mycket benägen for punkter- 
konsten. 

3. Ur; f. 1716; Vice President; i 1776. Se 
Tab. 3. 

Tab. 3. 

Lars (sod af Lars, Tab. <?), till Hageby och Ökna ; 
f. 1716 '/,; AuskulUnt i Åbo Hofrätt 1734; Extra 
Notarie derat. 1737; Vice Audiiör vid Lifdragouerua 
1739; Fältsekreterare vid Finska Fältstalen 1741 och 
vid Arméen i Skåne 1743; Sekreterare i nyaan. Hof- 
rätt 1745; Assessor derst. 1747; Hofrätts-Råd 1753; 
Lagman i Westergöthland och på Dalaland 1761; 
Riddare af Nordstjerne-Orden 1767 med valspråk: 
Fragit ardua virtus: Lagman i Skåne 1770; Vice 
President i fö ruin. Hofrätl; t 1776 *V 8 i Åbo och 
be g ra f ven i domkyrkan derat. Han var en kunnig 
och oväldig domare, men till lynnet häftig, oböjlig 
och hård. — Gift l:o 1747 ,0 / 8 ined Sara Catharina 
Backer, f 1722 "; lth t 1755 V a ; dotter af Direk- 
toren vid Åkers krutbruk Olivier Hacker (brorsson 
till Thomas Hacker. Nobil. Hackersköld, N:o 1086) 
med Ulrica Eleonora Stjcrnerooa, N:o 1250, B: — 
2:o 1764 2 % med Catharina Dorothea von Döbeln, 
t 1741 M / 7 . * 1792 »/, i Åbo; dotter af Kanali- 
Rådet Johan Jacob vou Döbeln, N:o 1519. till Björk- 
holm, med Catharina Khrenstara, N:o 1682. 

Barn: 

1. Anna Catharina, f. 1748 »/, på Åkers krut- 
bruk, f barnlös 1774 V B i Calmar. Gift med en 
Under-Officer, vid namn Tåström. Hon blef illa 
handterad af fadern och rymde derföre ifrån honom. 

1. Samuel, f. 1749; Rvttmäatare; t 1820 Se 
Tab. 4. 

1. Ultic Carl, f. 1751 '% i Åbo; Student i Up- 
sala; kvartermästare vid Lif-reg:tet till häst 1767; 
Kongl. Lifdrabant 177 f; Kornett vid ett Ryskt Dra- 
gon-reg:te; Löjtnant vid Darroatadtska reg:tet i Fransk 
tjeast; t ogift 1816% på Stora Ben hammars kunga- 
gård i Wada socken och Roslagen, den han arren- 
derade, samt ligger begrafven i C ron bergska eller 
H Rökerska grafven vid Södertelje kyrka. Him var 

1775 Konung Goalaf III följaktig till Finland, der 
han i duell ihjälstack en Lifdrabant vid namn Grä- 
ner eller Gun t ner, h varför han måste rymma öfver 
till Ryssland, derifrån han sedermera kom till Frank- 
rike; fick 1784, genom Franska Drottningen Marie 
Antoinettea förbön nåd af Konung Gustaf III, jemte 
tillstånd att återkomma till riket; erhöll snart derpå 
rättegång med sin broder, hvilken han ville förhålla 
sin ärfda egendom; kunde tala Ryska, Tyska och 
Fransyska samt egde beläsenhet; skall slutligen varit 
vållande till en Torparea under Benhammar död, och, 
för att undgå straff, sjelf förkortat sitt lif. 

1. Ulrica Lovisa, f. 1754 n / 2 på Hageby, f ogift 

1776 V, i Stockholm och begrafven i Cron bergeka 
eller Hackeraka grafven i Södertelje. 

2. Christina Dorothea, f. 1769 */,* på Hageby; 
Stifts- Fröken; + ogift 1838 '% i Stockholm, sedan 
hon borttestamenterat all sin egen och den efter sy- 
stern samt halfbrodern Ulric Carl ärfda egendom till 
eo, såsom det sades, hans naturliga dotter. 

2. Sigrid Fredrica, f. 1771 »a i Åbo, t derat. 
a. å. *V 4 . 

2. Charlotta Wilhelmina, t 1775 u /, i Åbo, + 
ogift 1801 w / |0 på Bergbv i Roslagen. Tab. 4. 

Samuel (son af Lars, Tab. 3), f. 1749 M / 7 i Abo-, 
Student i Upsala; Korporal vid Lif- reg: t et till häst; 
Kongl. Lifdrabant 1771; Rvttmäatare afsked 1774; 
f 1820 ,8 / 8 på Djup di yra vid Arboga. Han ned- 
satte sig, efter afskedslagandet, på fäderne-egendo- 
men Hageby, der han den 21 Juni 1785 i vredes- 
mod skjöt med hagel en bonddräng så illa i ryggen, 
att denne deraf några dagar derofter dog; rymde 
derföre ulur riket till Norrige samt dömdes att mi- 
sta lifvet; återkom 1788 i hemlighet till Sverige och 
tjenade under namn af Samuel Larsson med godt 
loford i Finska kriget; fick till följd deraf den ?3 
Nov. 1792 nåd, dock med förbud att fa vistas på 
sina egendomar Hageby och Ökna, hvilka han der- 
före sålde, köpande sig i stället ett hus i Stockholm: 
bi vistade slutligen riksdagarne 1800 i Norrköping 
och 1809 i Stockholm. - Gift l:o 1778 n 6 på 
Hofgården i Munktorps socken och Westmanland med 
Anna Fredrica Gots, i hennes l:a gifte, skiljda åt, 
f. derst. 1755 V,, + 1827 V,; dotter af Ryttmä- 
stareu Axel Fredric Goés, N:o 812, till Hofgården, 
med Anna Sophia Ribbing. N:o 15, samt omgift 1807 
med Knptenen Adolph Wilhelm Plaan, N;o 780: — 
2:o 180/ °/ in i Stockholm med Gustaf va WiUtelmina 
Bethun, f. 1776 M T i Götheborg, f 1846 2 % i Stock- 
holm; dotter af Majoren Carl Isaac Bethun, N:o 
1402, och Ingeborg Margaretha Söderström. 
Barn: 

1. Sophia Catharina, t 1780 'V, på Hageby, f 
1794'% på Hofgården och begrafven i Goeska graf- 
ven i Munktorps kyrka. 

I. Samuel Gustaf, f. 1782 % på Hagby, + derat. 
1788 %. 

1. Carl Fredric, f. 1784; Major; + 1857. Se 
Tab. 5. 

Tab. 5. 

Carl Fredric (son af Samuel, Tab. 4), f. 1784 **/, 
på Hofgården; Korporal vid Lif-reg: tet till häst 1788; 
Kadett vid Carlberg; Kornett vid Lif- reg: U briga- 
dens Husar-kår 1799; Fänrik vid West man lands reg: te; 
Löjtnant derst. 1805; Kapten 1809; Majors afsked 
1813; + 1857 U / Q i Stockholm, utan söner, och slöt 
således ätten på svärdssidan, samt nedsattea i Tyaka 
kyrkans grafhvalf. Han bevistade 1868 och 1809 
årens Finska kriir med utmärkt loford, och hade der- 
före tapperhetsmedaljen i guld; blef vid Såfvar i 
Westerbolten den 19 Aug. sistnämnda år blcsserad. 
— Gift l:o 1813 '% i Malingsbo brukskyrka i West- 
manland med Lovisa Ulrica von Ehrenheim, i henues 
La gifte, skiljda åt 1*21, f. 1791 *, lt ; dotter af 
Öfverste-Löjtnanteu Peter Reinhold von Ehrenheim. 
N:o 1749, B, och Fredrica Tersraeden, N:o 1940. 
C, anmt omgift 1831 med Kaptenen Frih. Herman 
Reinhold Fleming af Liebelitz, N:o 17: — 2:o 1840 
'*.',, i Stockholm med Gustaf va Maria Westman, från 
hvilken hao 1850 också blef skiljd för hennes tjuf- 
nadsbrott. 

Döttrar? 

i. Lovisa Regina Fredrica Constamtia, f. 1814 
,7 / 4 på Hofgården; Stifta-Fröken; + ogift 1847 7 / 7 
i Torpa prestgård i Westmanland och begrafven pa 
Arboga landsförsamlings kyrkogård. 

1. Augutta Carolina Ulrica, f. 1819 >% i Ar- 
boga. Gift 1854 % i Stockholm, med Tullinspektö- 
ren Frih. Göran Adolph Jacob Akerhjelm af Mar- 
garethmlund, N:o 205, f. 1827. Digitized by VjOOQIC »TJÄRNILD. 175 Friherrl. ätten Stjemeld, N:o 236. Tab. 1. 

SuMel Gfttiaf SgcriHd, Baron Stfenield (son af 
Un Sijerueld, se adel. alten Stjemeld. Tab. 2). till 
SksUmsnsö i Wittinge töcken och Upland; f. 1700 
*-',i på Dagerort å Dsgön; Student i UpsaJt; Page 
kos Enke- Drottningen Hedvig Eleonora 17 Ii?; Vo- 
loetär fid Lifgardet 17 1 6; Förare derst. 1717; Ser- 
Keant s. I.; Lifpage hos Kun ang Carl XII, äfveu s. 
L; Finrik 1718; Volontär vid Franska Arméen 1735; 
Löjtnant vid Svenska Lifgardet 1737; Stabs-Kapten 
1741; Ådjntant hos Generaleu en Chef i Finland 
Grefre Charles Emil Lewenhaupt s. å. och hos Riks- 
Rådet Grcfve von Rosen noder fälttåget i Bohus län 
1743; Kapten vid förotn. Garde 1744; Öfverste- 
Löjtnant vid Westmanlands reg:te 1747; Öfverste för 
■nåda regrte s. fi. ; Riddare af Svärds-Orden 1748; 
Friherre 1751 *V„ (introd. 1752 onder N:o 236); 
Kommendör med stora korset af forntn. Orden 1754, 
ned valspråk: Lagom; General-Major af Infanteriet 
175*; General- Löjtnant 17«4; Öfverste för Jemtlands 
repte 1770; General 1772; Fältmarskalk 1773: f 
1775 % på Skatt mansö och ligger bcgrafven i fri- 
lerrl. Stjerneldska grafehoret på Wittinge kyrkogård, 
det han låtit bygga. Han åtföljde, såsom Lifpage 
kes Konung Carl XII, Konungen på dess hastiga 
ridter; bevistade 1718 års fälttåg i Norrige samt be- 
lägringen af Fredricshall och' Gyldenlöws stormning, 
u\ kan erhöll en kontusion af en kanoukula, samt 
lek af Konungen en värja, såsoro belöning för det 
ku tagit värjan af en Dansk Officer; deltog vid 
faaska Arméen i 1735 års fälttåg och Philipsburgs 
iiuginde; var vid 1738 och 1740 årens riksdagar 
Ledimot af Sek reta- Utskottet samt vid den sed na re 
filer 1741 i Febr. behjelplig att upptäcka President- 
Sekreteraren Frih. Joh. Gyldenstjernas maskopi ined 
tyska Ministern, äfvensom en af de bullersammaste 
sek saftigaste riksdagsmän, som tillstyrkte det se- 
•trmera al olyckliga Finska kriget; protesterade på 
ftUarhnset vid 1743 års riksdag kraftigt emot Dan- 
sk» Kronprinsens val till Svensk thronföljare; ut- 
förde flera beskickningar till Ryska Hofvet; hade 
Koaaag Adolph Fredrics synnerliga förtroende samt 
rar en af hofpartiets styresmän, och finnes ha upp- 
satt åtskilliga af Konungens skriftliga anföranden till 
ridiprotokollen, särdeles under 1751 års riksdag och 
ftUgoingsperioden ; stämdes 1756 den 12 Juli till 
förkor i Riksens Ständers Kommission i anlednrng 
tf sunmangaddningen emot styrelsesättet, men utan 
*tt något kunde öfverbevisas honom; bevistade 7- 
biga Pomerska kriget, derunder han intog Demmin 
•ek Anclam 1758; hade sedan befälet i StraUund och 
p* Rugen samt anförde trupperna vid Klemptcnov- 
»aseU befriande 1760, då han fick en svår kontu- 
«rc af en granat och en häst sig undanskjuten; skall 
erkillit Filtmarskalks-värdigheten, för det han skulle 
tift s&ked från sitt regemente, men hvilket han se- 
dermera icke gjorde; hade slutligen en reslig växt 
°ek ett ädelt utseende, egde god kunskap i vitter- 
ket, astronomi och krigsvetenskap, aamt var artig, 
uslast och ovanligt arbetsam, men häftig, oböjlig 
<*k kog emot de höga. — Gift 1:o 1726 '% med 
**n* Charlotta Cronftlt, t 1703. t 1734; dotter 
if Kammar- Rådet Joachim Westerling, Nobil. Cron- 
fck, N:o 1401, och Maria Charlotta Holmström, i 
■natt la gifte: — 2:o 1754 u / u i Stockholm med Christina Brigitta Falker, i hennes ?:a gifte, f. derst 
17 1' 3 4 / 3 , f derssmmastådes % och jordfästad i Ja- 
cobs kyrka, men sedan flyttad och nedsatt i friherrl. 
Sijcrnedska grafven i Wittinge; dotter af Stadasekrt- 
teraren Änders Falcker, Nobil. Kalker, N:o 1538, och 
Anna Maria Tersmeden, Nobil. och Friherrinna Ce- 
dercreutz, N:o 143, samt enka 1751 efter Kammar- 
herren Carl Ludvig Silfverstråle, N:o 1372. 

Söner: 

1. Samuel Gustaf, f. 1726 "/,; Regements- Adju- 
tant vid Lifgardet; + 1742 •*/,, i Finska kriget ge- 
nom följderna af en derunder erhållen blessvr. Han 
var en eldig, men godsint yngling, som redan kunde 
Latin, Grekiska, Tyska och Fransyska. 

2. Adolph Ludvig, f. 1755; Öfver- Kammarherre; 
+ 1835. Se Tab. 2. 

2. Gustaf, f. 1757 f p i Stockholm; f derst. s. 
å. °/, och begrofs i Storkyrkan. 

Tab. 2. 

Adolph Ludvig (son af Samuel Gustaf Stjemeld, 
Baron Stjemeld, Tab. 1), f. 1755 % i Stockholm, 
och hade till faddrar Kunnng Adolph Fredric och 
Drottning Lovisa Ulrica samt Westmanlands reg:te; 
Volontär vid nämnda reg:te; Sergeant derst. 1764; 
Kongl. Lifdrnbnnt 1766; Fänrik vid förotn. reg:te 
s. å.; Student i Upsala; Äter Kongl. Lifdrabsnt 1770; 
löjtnant i Arméen 1771; Vice Korporal (R\ttmä- 
stare) vid Drabanterna 1775; Kammarherre hos Drott- 
ning Sophia Magdalena 1778; Ryttmastere vid Lif- 
reg:tet 1781; Afsked från Kammarherre-beställningen 
1783; Brigad-Adjutant hos Hertig Carls.å.; Afsked 
ur krigstjensten 1701; Öfver-Kammarherre hos Enke- 
Drottningen Sophia Magdalena 1792; Riddare af 
Nordstjcrue-Orden 1794; Kommendör af aamma Or- 
den 1797. med valspråk: Frihet utan sjelfsvåld ; Rid- 
dare af Konung Carl XIILs Orden 1817; f 1831 
" 7 på Gripsholm och ligger, jemte sin fru, bcgraf- 
ven i friherrl. Stjerneldska familjegrafven. Han he- 
drades under sin studiitid i Upsala att få åtfölja 
Linné på dess vsndrande föreläsningar i botaniken; 
företog 1776 en utrikes resa, först till Berlin, der 
han bevistade den stora revyen, som hölls af Konung 
Fredric II, och så vidare till Paris, hvarest han en 
tid tjeustgjorde vid Svenska Ambassadörens kansli; 
var en ifrig och frisinnad riksdagsman, h vårföre han 
vid 1789 års riksdag, då säkerhetsakten skulle ge- 
nomdrifvss, blef den 20 Febr. insatt som statsfSnge 
på Fredricshof, flyttades derifråu den Mars till 
Drottningh »1m och den 7 Maj, allt s. å., till Carl- 
stens fästning samt sedermera till Warberg, der- 
ifrån han ändtligen, efter jemt en månads fängelse 
derstädes, erhöll Konung Gustaf III:s egenhhndiga 
bref om befrielse, varande han således den af 1789 
års män, som fick sitta längst häktad; begaf sig 
då öfver Stockholm till Finland, der han uppvaktade 
Konungen samt var, såsom frivillig, närvarande vid 
intagandet af Snttula pass den 2*> och 26 Juni; 
skickades af Konung Gustaf III ifrån Svensksund 
först med viktiga depescher till Hertig Carl, som 
med flotten inlupit till Helsingfors, och sedan med 
bref till Drottningen, som vistades på Ulricsdal; var 
slutligen en nitisk samlare af urkunder och mano- 
skripter och stiftade Samfundet för ntgifvandet af Digitized by VjOOQIC 170 8TJIRNELQ. Handlingar rörande Skandinaviens Historia samt var 
först Ledamot och sedan Ordförande i Vitterhets-, 
Historie- och AötiqviteU- Akademien och erhöll 1814 
Konungens förordnande angfiende uppsökande af forn- 
tida minnesmärken. — Gift 1790 % pa Carlbergs 
slott med Hoflfröken hos Hertigginuan af Söderman- 
land Grefvinnan Christina Charlotta Gyldenstolpe, f. 
17Ö6 8 /, i Stockholm; Under-Hofmästarinna hos 
Hertigen af Wermlaud 1798; Statsfru hus Drottnin- 
gen 1800; Uppfoatrarinna för de Kongl. Barnen 
1802; Hofoiästarinna 1807; Öfver-Hofmästarinna hos 
Drottningen 1811; Nedlade detta em bete 1818; f 
1825 • T i Stockholm; dotter af En af Rikets Her- 
rar, öfver* Kammarherren Grefve Nils Philip Gylden- 
stolpe, N:o 35. och Friherrinnan Jaquelina Elisabeth 
De Geer af Leufsta, N:o 253. 

Son: 
Gustaf NiU Algernon Adolph, f. 1791; En af Ri- 
kets Herrar, m. m. Se T a b. 3. 

Tab. 3. 

Gustaf Nils Algerotn Adslph (son af Adolph Lud- 
vig, Tab. 2), f. 1791 "/, i Stockholm, och hade 
Kronprinsen och Herliginnau till faddrar; Studerade 
vid Caroliusks kollegiet i Brannschweig 1803 — 6; 
Stndent i Kiel 1806. i Edinburg 1807 och i Upsala 
1810; Extra Kanslist i Inrikes Civil-ezpeditionen 
1811; Andre Sekreterare i Kabinettet för Utrikes 
Brevväxlingen s. I.; Legations-Sekreterare vid Sven- 
ska Hofvet 1813, hvilken plats dock ej kom att till- 
trädas; Åtföljde i stallet s. å. H. K. H Kronprinseu 
nt till Tyskland och tj e na tg jorde vid Konferensen i 
Trechenberg, Negociationerna i Frankfurt am Main 
och Chaumont samt Fredskongressen i Kiel; Rid- 
dare af Ryska S:t Ann se Ordens 2:t> och Preusaiska 
Röda Örns Ordens 3:e klasser s. I.; Härold vid 
Svärds Orden 1814; Chargé d'Affairea vid Nederländ- 
ska Hofvet samt Kammarherre hos Konungen s. å. ; 
A I sk ed från uyssn. Häroldsbefattning 18 IC; Riddare 
af Nordstjerne-Orden 1817; Envoyé-Extraordinaire et 
Ministre Plenipotentiaire vid Stor-Britanuiska Hofvet 
1818; Under-kanalär i survivance vid K. M:s Orden och Kommendör af Nordstjerne-Orden s. i.; Kabi- 
nett»- Kammarherre hos H. M. Konungen 1820; Öf- 
verste-Kammarjunkarc 1821 ; Endtledigad från förntn. 
Miuisterpoat; Sekreterare vid K M:s Orden 1829; 
Skattmästare vid densamma 183»; Statsminister for 
Utrikes Ärenderna 1838, och till följd de. af En af 
Rikets Herrar; Riddare och Kommendör af K. M:k 
Ord<n s. å.; Afsked från nyssn. embete 1842; Åter 
Utrikes Statsminister 1848; Storkors af Norska 8:1 
Olafs-Orden och Riddare af Danska Elephanter-Or- 
den s. å. ; Storkors af Portugisiska Chris! i-Ordcn; 
Storkors af Franska Hederslegionen 1855) Ånyo af- 
sked ifråu att vara Utrikes Ministär 185». Gjorde 
år 1808, under siu stud ii tid i Edinburg, med sin 
Iuformator och några Engelsmän en sju veckors fot- 
resa i Skottska Högländerna, bland annat till FingsU 
grotta. — Gift l:o 18? 1 "/,, i Stockholm med Hof- 
fröken hos H M. Drottningen, Dorothea Anna Jo- 
sephina von Engeström, f. 1803 ,ft n i Berlin, t 
1823 w /, i Hiéres, nära Toulon i Frankrike, och 
derst. begrafven i ett för henne särskildt uppbygdt 
kapell; dotter af En af Rikets Herrar, Utrikes Stats- 
ministern Lars von Engeström, Baron och Grefve 
von Engeström, N:o 121, och Rosalie Drya-Chlapovf- 
ska: — 2:o 1828 ai/ 4 , också i Stockholm, med »i o 
både kusin och syssling, Hoflfröken hos H. M. Drottnin- 
gen, Grefvinnan Jaquette Wilhelmina Gyldenstolpt, f. 
derat. 1803 M /«: dotter af Öfverste-Kanuiiarjun karen 
Grefve Carl Edvard Gy Iden stolpe, N:o 35, och Fri- 
herrinnan Wilhelmina l)e Geer af Leufsta, N:o 253. 
Döttrar: 

1. Charlotta Rosalia Maria Dorotltea, f. 1823 
*V 4 i London. Gift 1844 med Polska Grefven Au- 
gust Breza på Jnnkowitx i Posen. 

2. Charlotta Wilhelmina Ulrica, f. 1829 %. 

2. Charlotta Lovisa Aurora, f. 1830 ,9 , 4 : Hof- 
fröken hos H. M. Drottningen. Gift 1853 % på 
Stockholms slott med Kammarherren Frih. David 
Eric Stjerncrona, N:o 166, till Sljeruarp, f. 1820. 

2. Emilia Aurora Charlotta, f. 1831 %; Hoffrö- 
ken hos H. M. Drottningen 1853. Gift 1856 M /, 
på Drottningholms slott med Hofstall mästaren Acka- 
tes Carl Wilhelm Ernst Ulric von Plåten, N:o 1922, 
f. 1816. Adel. ätten Stjemelö, N:o 759, f- Tab. 1. 

Nlb AnderiMD, Ntbll. Sljemelo (son af Anders 
Göransson Stjerna, se adel. ätten Sljerna, Tab. 6); 
Blef jemte sina bröder Henric och Anders, änvo 
Adlad 1662 *V 7 (introd. 1668 under N:o 759). — 
Gift, men med hvilken, är ej käudt. 

Tab. 2. 

■enrle AndersMD, Nebll. Stfernelo (son af Anders 
Görausson Stjerna, se adel. ätten Stjerna, Tab. 6); 
Kapten; Ånyo Adlad 1662 "/ 7 , jemte sina bröder 
Nils och Anden (introd. 1668 under N.o 759). Tab. 3. 

Anders Andersson, Nshll, Syernelt (son af Anders 
Göransson Stjerua, se adel. ätten Stjerna, Tnb. 6); 
Löjtnant; Ånyo Adlad 1662 3l / 7 , jemte sina bröder 
Nils^och Henric (introd. 1668 uuder N:o 759). 

Atteu lefde ännu på svärdssidsn 1740, dä vid 
nämnda års riksdag en Fäurik Nils Stjernelo hade 
fullmäktig, men sedan har ingen suttit för densamma, 
h vadan den anses vara utgången. Den sista af nam- 
net var troligen Anna Maria Stjernelo, som dog på 
Örsbyholm vid Eksjö den 23 Aphl 1778. Digitized by VjOOQIC VON STJBRNfiJUAN. IT] Adel. ätten von Stjerneman, N:o 2048, f. Tab. 1. 

Xktlaas OUI, Bothnlensls j Erke-Biskop i Upsala; 
t 160» •* s . — Gift på 1590-talet med Elisabeth 
Grubb, i hennes 1:a gifte, f. 1508, t 1615; dotter 
af Proiteu och Kyrkoherden i Lnleå M.-r Andreas 
Petri Grubb och Christina Sauiuelsdotter samt faster 
ull Häradahöfdingeu Olof Samuelsson, Nobil. Wallen- 
MJeroa. N:o 1034, och onigift med Domprosten i 
Ipaala, Professoren Claudius Johanuis Obopiens, som 
Af 1616. 
Son: 
fl:r Olaus Nteolal, Stferuinan, f. på 1590 talet; 
Prost och Kyrkoherde i Thorstuna i Fjerdhuiidra 
Kärad i Upland. Han och håna sv st rar togo namnet 
Stjernman efter deras egande gård Stjerua. — Gift 
aed Ämna Pehrsdotter Honthéra, med hvilken han 
kade många barn. 
Son: 
OM StferiiUM! Justitise- Borgmästare i Nyen; f 
1689. — Gift med Maria Blix. 
Son: 
OM Stierouun, den Yngre, f. 1685 w / 8 i Nyen- 
ikasU (nu S:t Petersburg); Phil. Magister 1713; Hof- 
m ii are och Informator för de Kongl. Pagerna ; Prest- 
*igd; Predikant vid Lifdrabant-kåren 1710; Ordina- 
rie Kongl. Hofpredikant 1720; Kongl. Öfver-Hof- 
prrdikaot 1732; Preses i Hofkousistoriuiu och Deras 
Mra&itere Biktfader; Prom. Theol. Doktor i Greifs- 
■aid 1739; Prost och Kyrkoherde i Fahlun 1741; 
t 1767 » 3 . Hans 1760* lefvande barn eller sö- 
teraa Peter, Olof och Fredric Ulric blefvo då Ad- 
bd* ned namnet von Stjerneman. — Gift 1717 V 12 
«ed Elisabeth Christiernin, f. 1692 %; dotter af 
Prosten och Kyrkoherden i Vestra Fernebo församl. 
>f Westerås stift, Petrus Christjersson Christiernin 
**-i kana 2:a hustru, Anna Elfvia, samt af samma 
»ligi, som adel. ätterna von Christjersson, N:o 1725, 
«h af Cristiernin, N:o 2147 
Söner: 
Peter Stjernman, Nobil. von Stjei m neman, f. 1722; 
Kiptcn; t 1768. Se Tab. 2. 

Oiof Stjernman, Nobil. von Stjerneman, t. 1725 
*,; Volontär vid Fortifikationen 1740; Löjtnant vid 
rrput Royal Suédois i Frankrike: Löjtnant vid Drott- 
*-*g«j« Lif-reg:te i Stralannd 1752; Kapten vid nyssn. 
Prtaaka reg:te; Kapten vid Westmanlauds reg: te 1758; 
Adlad 1760 '* & jeiute sina bröder (introd. 1776 
sséer N.o 20 iS); Kapten vid Kronprinsens reg:to 
1762; Major der»t. ; Riddare af Svärds-Orden och 
brutit Orden pour le Merites Militaires; t ogift 
!^» ]( och slöt således »jelf sin adel. ättegren. 
His gjorde nuder tjenatcu i Frankrike icke mindre 
« sia kampanjer. 

Frtdric Ulric Stjernman, Nobil. von Stjerneman, 
f 173»; Konstapel vid Hofjakt-vaifvet 1748; Löjt- 
mt derst. 1752 och vid Amiralitetet 1754; Kapten- 
Löjtnant derat. 1758; Adlad 1760 '%. jernte sina 
krtfer; + ogift 1763 i Nyköping och slöt således 
ifä hb adel. ättegren- Han hade alltsedan 1742 
n* till sida/ och dels under andras befäl, dels un- 
kt eget, fört' handelafartyg. Tab. 2. 

Peter Sg>rnman, Nobil. von Stjenieuian (son af 
Olof Stjernman, den Yngre, Tab. I), f. 17:2 V„; 
Volontär vid Stockholms-eskadern 1737; Archlimä- 
stare 1741 ; Extra Löjtnant 1742; Gick 1746 i Frau»k 
tjenst; Afsked derifrån 1747; Löjtnant vid Svenska 
Amiralitetet 1749; Kapten-Löjtnant derst. 1750; Kap- 
ten 1760; Adlad s. å. lft ,' RI jemte sina bröder (sö- 
nerna introd. 1776 under N:o 2018); t 1768% på 
Minsjö i Östergöihland. Han kommenderades 1738 
på skeppet Nya Sverige, som förolyckades; blef 1743 
fången i Rewal, ur hvilken fångenskap han lösgafs 
året derpå; beviutade slutligen under Franska tjen- 
sten tvänne träffningar med två Engelska kapare. — 
Gift 1:o 1752 med Fredrica Ulrica Wilhelmina Kam- 
mecker, f på 1760-talet: — 2:o 1766, Palmsönda- 
gen ( 23 / 3 ) ined Anna Elisabeth Grotte; Borgmästare- 
dotter ifrån Söderköping. 
Barn: 

1. Fredrica Ulrica Wilhelmina, f. 1753 2 %. Gift 
1771 med Löjtnunteu vid Fortifikationen Carl Thors- 
berg. 

1. Carl Peter, f. 1757; Kapten; + 1825. Se 
Tab. 3. 

2. Fredric Gustaf, f. 1766; Sekreterare; f 1809. 
Se Tab. 4. 

Tab. 3. 

Carl Peter (son af Peter Stjernman, Nobil. \on 
Stjerneman, Tab. 2), f. 1757 17 / 4 ; Kapten; Krono- 
magazins-Förvallare i Norrköping; Riddare af Wasa- 
Orden 1808; t 1*25 *V 6 i nyssn. stad. — Gift 1793 
med Anna Catharina Lindmarck, i hennes 2:a gifte, 
f 1817 % på Södra Rangstad i Sornnda socken och 
Södermanland; dotter af en Brukspatron Lindmarck 
och Juliana Cnmecker samt »kiljd 1791 ifrån Kap- 
teuen Gustaf Hästesko af Måla Gård, N:o 187. 
Son: 

Fredric Wilhelm, f. 1793 "V,; T. f. Kronomaga- 
zins-Förvaltare i Norrköping; Grosshandlare derst.; 
+ barnlös 1861 % i nämnde siad och slöt ätten. — 
Gift med Mary EnglUch Clary ifrån England, i hen- 
nes 3:e gifte, t 1860 ! */ 7 i Norrköping, i sitt 70:e 
år; enka l:o efter en Huiniltou och 2:o efter en Öf- 
verste Payue. 

Tab. 4. 

Fredric Gustaf (son af Peter Stjernman, Nobil. 
von Stjerneman, Tab. 2), f. 1766 3 Ä ; Sekreterare; 
+ 1809 n / 4 . — Gift 1793 29 / l0 med Gertrud So- 
phia Fornell, f 1840 6 /, ; dotter nf Skej)ps-Byggmä- 
staren Jacob Fornell och Ulrica Eleonora Mauwert. 
Döttrar: 

Anna Eleonora, f. 1795 % t 1823 *V Ia . Gift 
sjö med Lagmannen Fredric Carl Pereswetoff-Morath, 
N:o 559, f. 1789, i 1851. 23 Digitized by VjOOQIC 178 STJERNEROOS. Adel. ätten Stjeraerees, N:o 1250, B, f. Tab. l. 

Magnus Birger! Bereliusj Prost och Kyrkoherde 
i Hulterstad pä Öland; Lefde 1677. — Gift på 1640- 
talet med Catharina Jokansdotter. 
Son: 

Johan Berellus, Nobil. Stfenierots, till Lfistad i 
Södermanland; Borgmästare i Strenguäs och Härads- 
höfding i Lifgedinget; Lagman i Enke- Drottning Hed- 
vig Eleonoras Lifgeding 1692; Adlad s. å. u / g , jeinte 
sina båda stjufdöttrar (introd. 1693 under N*> 1250); 
t 1718 "/, på Lastad och begrafven i Strengnas 
domkyrka. — Gift 1674 i Stockholm med Maria 
Hotel, i hennes 2:a gifte, t de re t. 1739 */„; dotter 
af en Bagareålderman Hobel i nyssn. stad och enka 
efter Kyrkoherden i S:t Catharinas församlinit derst. 
Petrus Arensbeckios. 

Barn: 

Catharina, t 1675 M / n , t 1736 ,Ä /, i Stock- 
holm och ligger begrafven i faderns graf i Strengnas 
domkyrka. Gift lrojned Kommissarien Olof Bor ek: 
:>.o 1694 10 /, med Öfver-Jsgmästaren Magnus Blix, 
N:o 1189. f. 1660, + 1745. 

Otorg, f. 1677 *>/,; Häradshöfding; + barnlös 
1710 »/..— Gift 1709 med Elisabeth Schmidt, som 
förut varit gift, men med hvilken &r ej kändt. 

Maria, f. 1678 •%, f barn. 

Margaretha, f. 1679, f ogift 1727. 

Mana, f. 1681 l8 /„ f ogift. 

Johan, f. 1681 */„; Kapten vid Fortifikationen; 
+ ogift 1702. 

Hedvig, f. 1682 *•/„. t 1756 "/,* Gift 1708 
Vi o med Assessoren Jacob Johansson Bratt, Nobil. 
von BraU, N:o 1733, i hans 2:a gifte, t 1735. 

Gustaf, f. 1683, f barn. 

Beata, f. 1684 *%. t s. å. »/„. 

Magnus, t 1685; General och Kommendör med 
stora korset af Svärds-Orden; f 1762. Se adel. 
ätten Stjerneroos, N:o 1250, A, Tab. 1. 

Fredric, f. 1686, + barn. 

Sara, f. 1687 "/„ f 1760 »/,. Gift 1718 med 
Majoren Adam von Schoting, Nobil. von Schoting, 
N:o 1830, f. 1689, + 1748. 

Juliana, f. 1688 »/», t 1758 *V 7 ogift. 

Carl, f. 1689; Häradshöfding; 1 1746. Se Tab. 2. 

Ulrica Eleonora, f. lb'91 •/„ + 1761 '/,. Hon 
gaf till Åkers kyrka i Södermanland julhögtiden 1729, 
en skön mässhake af tjockt triumphant med galouer 
omkring och ett kors uppå, allt af silfver, ett altar- 
kläde af samma slags tyg, också med galoner, samt 
namn och årtal af massiva silfverbokstäfver, äfven- 
som en mäss-skjorta af fint wahrendofferlärft. Gift 
1709 w / 6 med Direktören på Åkers krutbruk, Bruks- 
patronen och Egaren af nämnde bruk, Olivier Hac- 
ker, f 1728; brorsson till Krutbruks-Inspektören Tho- 
mas Hacker, Nobil. Hackersköld, N:o 1086. 

Beata, f. 1692 % Gift 1717 «/, med Löjt- 
nanten och Regements-Qvartennäataren Johan Ekfelt, 
N:o 1442, f. 1693. + 1726. 

Eva, t 1695 »%, + ogift. 

Tab. 2. 

Ctrl (son af Johan Berelius, Nobil. Stjerneroos, 
Tab. 1), f. 1689 % ; Häradshöfding inom Upland; + 1746 %. — Gift 1717 M / n med Elisabeth Emerentia 
Reutercrantz, f. 1692; dotter af Hofjägmästaren Hans 
Rentercrantz, N:o 449, till Engelholm, med Annn 
Cronström, N:o 786, i hennes 2:a gifte. 

Barn: 

Carl Gustaf, f. 1718, f späd. 

Hans lsaac, f. 1720, + 1721. 

Anna Maria, f. 1721, t 1756 2 %, Gift 1738 
>9 /io med Häradshöfd ingen Anders Lundborg. 

Johan Daniel, f. 1722; Öfverste-Löjtnant; f 1780. 
Se Tab. 3. 

Carl Fredric, f. 1723; Öfverste-Löjtnant; + 1778. 
Se Tab. 4. 

Tab, 3. 

Johan Daniel (son af Carl, Tab. 2), f. 1722 •%: 
Kapten vid Westmanlands rcg:te; Slutligen Öfverste- 
Löjtnant och Riddare af Svärds-Orden; t 1780 **/ e 
på Enåker i Weatmanland. — Gift 1774 % med 
Elisabeth Gustaf va Tigerhjelm, i hennes l:a gifte, f. 
1756 *%, + 1820 a, / 8 ; dotter af Hofjägmästaren 
Srved Gustaf Tigerhjelm, N:o 817, och hans l:afru, 
Elisabeth Charlotta Anckarström, N:o 897, samt om - 
gift 1782 med Kaptenen Johan Georg von Kiisel. 

Barn: 

Johanna Charlotta Sophia, f. 1775 a4 /„ + 1834 
% i Stockholm af cholera. Gift l.o 1800 10 l0 på 
Hamra i Upland med Öfverste-Löjtnanten Carl Otto 
Stjemstam, N:o 2024, skilj da åt, f. 1769, t 1813: 
2:o 1814 M / T med Juvelerare-Gcsällen Johan Peter 
Hellfors, ifrån hvilken hon äfven blef skiljd. 

Fredrica Gustaf ra, f. 1777 %, + a å. 

Johan Fredric, f. 1780 */„ - Fänrik vid Lif- 
reg:t8-brigadens Lätta infnnt. 1802; Dömdes den 26 
Juli 1804 af Svea Hofrätt ifrån Adelskapet och till 
sexton dygns fängelse vid vatten och bröd för ut- 
prångling af falska riksgäldssedlar. 

Tab. 4. 

Carl Fredric (son af Carl, Tab. 2), f. 1723 »/„; 
Löjtnant vid Artilleriet; Kapten derst.; Place- Major 
i Stralsund ; Öfverste-Löjtnant vid Blixenska rep: t et ; 
Riddare af Svärds-Orden. — Gift på 1760-talet med 
Charlotta Maria Juliana ron Blessingh, f. 1746 n / ir 
i Stralsund; dotter af Öfversten Carl A da in von 
Blessingh, N:o 1894, och Friherrinuan Cordula Fre- 
drica Taube. 

Barn: 

Fredrica Emerentia, + 1838 i Stralsund. Gif 
med Kaptenen vid Engelbrechtska reg:tet, sedan Öf 
versten i Preussisk tjenst, Fredric Anton Schutz, f 
1763, f 1828 V 4 . 

Carl Ludvig, f. 1769 %; Fänrik vid Blixenaki 
reg-.tet 1779; löjtnant derst. 1783; Kapten vid En^el 
brechtska reg: tet 1796; Riddare af Svärds-Orden 
Major i Preussisk tjenst; Afsked der i från 1815; - 
ogift 1842 "/, i Stralsund. 

Cordula,* 1846% i Stralsund. Gift derst. J79! 
*V I0 med Öfverste-Löjtnanten Carl Fredric J*hili 
Pollet, N:o 2073, f. 1769, f 1801. 

Charlotta, f. 1774 12 / 7 i Stralsund. Gift ined e 
von Prossentm i Mechlenburg. Digitized by VjOOQIC STJERNFELT ELLER G RUBB K. 179 Tar 5. 

Iir Petra Arensbtcktusj Kyrkoherde i 8:t Catha- 
riiue församl. i Stockholm. — Gift 2:o med Maria 
Hobd, som sedan fick lagmannen Johan Berelius, 
NobiJ. Stjerneroos, se T a b. 1. Döttrar: 

Anna Arensbeckia, Nobil. Stjerneroos, f. 1672; 
Adlad 1692 M / på samma gång som stjufifadern; t 
1722 V,,. Gift med Borgmästaren Hans Banie. 

Justina Arensbeckia, Nobil, Stjerneroos, f. 1673, 
t 1760 *%. Gift med Kaptenen Bengt Åhlenfelt. Adel. ätten Stjerneroos, N:o 1250, A, t. Tab. 1. 

lagan Sgerneraaa (son af Juhan Berelius, Nö- 
tt. Sijeroeroos, se adel. ätten Stjerneroos, N:o 1 250, 
B, Tab. 1), f. 1685 '»/,,; Kongl. Litdrabant; Vice 
Korporal Tid Lifdrabant-kåren 1714; Korporal derst. 
1718. Öfver-Adjutant vid samma kår 1723; Öf- 
rerste 1731; Förste Löjtnant, allt vid nämnde kår 
1732; General-Major af Kavalleriet och Kapten-Löjt- 
ssat vid kåren 1744; Kommendör med stora korset 
if Svärds-Orden 1748, till följd hvarsf hans ättegren 
tedermera uppflyttades i riddareklassen under Nto 
1*50, A; General-Löjtnant 1751; General 1755; t 
1762 ,; / 5 i Stockholm. Han var ibland annat med 
i kalabal ikeu i Beuder 1713, i Stralsnnds belägring 
1714 och i träffningen vid Stresow på Riigen, äf- 
vraaom i 1718 års fälttåg i Norrige; är slutligenen 
if dem, som historien länge misstänkt vara Konung 
Ovl XII* banemftu. — Gift 1720 *% med sin sy- 
de» stjufdotter, Sophia Juliana von Bratt; dotter af 
ÅSMsaoren Johan Jacobsson Bratt, Nobil. von Bratt, 
&t 1733, och haus l:a fru, Anna Elisabeth Jacobs- Barn: 

Johan Magnus, f. 1721 "%,.* 1722 V 4 . 

Carl Fredric, t 1722 "/,; Öfrerste-Löjtnant vid 
Södermanlands reg: te; Öfverste i Arméeo; Riddare 
af frirds-Orden; t ogift 1787 w / l2 på Stora Lundby 
iSeteön. 

Gustaf Reinhold, f. 1723 *%; Major vid West- 
asalaads reg: te; Öfverste-Löjtnants titel; Riddare af 
SfiroVOrdeu; + ogift 1801 2 %. 

Maria Sophia, f. 1724 *%, t 1725 V 10 . 

- - . m a*n~ in. . Ulrie, f. 1725 «%,"+ s. å. *%. 
Hedvig Johanna, f. 1726 "/ |0 , f 1731 M / 9 . 
Johan August Mauriiz, f. 1728 V»; Kapten-Löjt- 
naat vid Amiralitetet; t ogift 1759 aa , n . Axel Magnus, t 1731; Ryttmästare: t 1771. 
Se Tab. 2. 

Sophia Ulrico, f. 1732 %» + 1790. Gift 1771 
*% med sin kusins son, Häradshöfd ingen Magnus 
Bliw, N:o 1189, i hans l:a gifte, f. 1743, f 1805. 

Maria Charlotta, f. 1733 %, i 1734 %. 

Ulrie Wilhelm, f. 1735 %; Major; Riddare af 
Svärds-Orden; t ogift 1804 20 / 4 på sin gård Stora 
Lundby i Öfver-Sela socken och Södermanland och 
slöt ätten på svärssidan. 

Hedvig Lovisa, f. 1736 *%, f ogift 1768 % 

Tab. 2. 

Axel Magnus (son af Magnus Stjerneroos, Tab. 
1), f. 1731 %; Vice Korporal (Ryttmästare) vid Lif- 
drabant-kåren; + 1771. — Gift 1761 ,4 / 8 med Wen- 
dela Regina Fahnehjelm, i hennes l:a gifte, f. 1745, 
f 1829 '%; dotter af Kornetten Carl Johan Fahne- 
hjelm, N:o 406, till Näs och Trän ber ga, med Chri- 
stina Douglies, N:o 821, samt omgift 1784 med 
Fänriken Frih. Claes Adam Fredric Silfverhjelm, N:o 
159, ifrån h vilken hon blef skiljd. 
Barn: 

Sophia Christina, t 1762 % f 1795 ! % på 
Säby å Aspöo. Gift 1787 *% med Löjtnanten Frih. 
Eric Carl Wrangel af Lindeberg, N:o 41, till Säby, 
i hans l:a gifte, f. 1763, f 1798. 

Magnus Johan, f. 1763 %, f ung. 

Carl Reinhold Ulrie, t. 1764 *%; Fänrik vid 
Helsinge reg:te; f 1782 *%. 

Ulrica, f. 1765 '%, f s. d. 

Axel Wilhelm, f. 1766 *%; Löjtnant vid Götba 
Garde. 

Wendela Augusta Lovisa, f. 1769 "/„ f 1815 
'•/„ på Stora Lundby. Gift 1795 M / 8 med Kapte- 
nen Axel Herman Svinhufvud i Westerg